Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat"

Transkript

1 Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Torsdag den 07-juni-2001 Starttidspunkt for møde: Kl Sluttidspunkt for møde: Kl Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Mødedeltagere: Hanne Staff, Niels Boe Lauridsen, Orla Hansen, Poul Weber, Rita Pedersen

2 Økonomiudvalget, torsdag den 07-juni-2001 Indholdsfortegnelse Til efterretning - for åbne døre Til efterretning - Sydfyns Erhvervsråd Til efterretning - Fyns ErhvervsCenter-TIC Til efterretning - Andelsboligkvoteudmelding Til behandling - for åbne døre Kursus - Den Kommunale Højskole Ligningsplan Skattesamarbejde Turistpolitik for Egebjerg Kommune Ansøgning om støtte til Sydfyns Landbrugshistoriske maskinsamling Sydfyns Elforsyning Sydfyns Elforsyning - vedtægter Tillægsbevilling - Kommunal genoptræning Tilllægsbevilling - Budgetopfølgning pr for det sociale område Anlægsbevilling / Forundersøgelse for fortidsminder Forslag til tillæg til kommuneplanen og forslag til lokalplan71.08/71.09/ for et område til erhvervs- og industriformål i Vester Skerninge Salg af byggegrund på Bromarksvej Salg af vejarealer ved omlægning af Øster Skerningevej og Egensevej Salg af overskydende areal fra kloakforsyningen Opførelse af 6 ældreboliger til støttecenter i Olleup Regelsanering - Underhåndsbud, indbudt og offentlig licitation Handleplan Indsatsområder /fokusområder vedr. Økonomiudvalgets område Budget 2002 og overslagsårene Økonomiudvalgets eget område Politisk struktur pr Information til pressen

3 Økonomiudvalget, torsdag den 07-juni-2001 Side 111 Til efterretning - for åbne døre 125. Til efterretning - Sydfyns Erhvervsråd J.nr.: G00 Sagsid.: Initialer: Åben sag Fra Sydfyns Erhvervsråd foreligger referat af møde den 02. maj (Bilag ligger i sagen.) Til efterretning Til efterretning - Fyns ErhvervsCenter-TIC J.nr.: G00 Sagsid.: Initialer: Åben sag Fyns ErhvervsCenter-TIC fremsender referat af bestyrelsesmøde fredag, den (Bilag ligger i sagen.) Til efterretning Til efterretning - Andelsboligkvoteudmelding J.nr.: G00 Sagsid.: Initialer: ers Åben sag Før årsskiftet indberettede Egebjerg Kommune planer for støttet byggeri og ønsker for opførelse af andelsboliger i 2001 til Ønsket var 8 boliger pr år.

4 Økonomiudvalget, torsdag den 07-juni-2001 Side 112 Egebjerg Kommune har ikke fået kvoter i 2001 og der er ikke afsat kvoter til kommunen i 2002 til og med Årsagen er at Egebjerg Kommune i flere år hver år har fået kvoter og nu bliver andre kommuner tilgodeset. Ved næste kvoteansøgning i 2001 skal kommunen begrunde særligt behov for at komme i betragtning igen. Til efterretning.

5 Økonomiudvalget, torsdag den 07-juni-2001 Side 113 Til behandling - for åbne døre 128. Kursus - Den Kommunale Højskole J.nr.:.I00 Sagsid.: 6729 Initialer: Åben sag Den Kommunale Højskole, Grenaa afholder konference med emnet Udviklingsmuligheder for det kommunale Danmark. Konferencen afholdes i tidsrummet den Pris pr. deltager: 3.520,- kr../. Kopi vedlagt. Ingen deltagelse Ligningsplan J.nr.: K07 Sagsid.: Initialer: Åben sag Skatteafdelingen fremsender Ligningsplan for perioden 01. juli juni Afdelingsleder Anni Dibbern deltager ved sagens behandling../. Ligningsplan vedlagt. Indstilles til Kommunalbestyrelsen med en redaktionel ændring af hovedmål/delmål.

6 Økonomiudvalget, torsdag den 07-juni-2001 Side Skattesamarbejde J.nr.: A06 Sagsid.: 9137 Initialer: Åben sag Drøftelse af vedlagte notat til borgmestrene i Egebjerg, Gudme, Ryslinge og Ørbæk kommuner om et eventuelt samarbejde på Skatteområdet. Notatet er drøftet på møde den , hvori de 4 kommuners borgmestre deltog. På mødet blev det vedtaget at indhente den politiske holdning til notatet forinden, der arbejdes videre med egentlig samarbejdsaftale../. Notat af januar 2001 vedlagt. Økonomiudvalgets beslutning den Oversendes til behandling på næste møde i Økonomiudvalget, idet samarbejdsrelationer til Svendborg undersøges forinden. Notat: Borgmester Poul Weber og skattechef Anni Dibbern har på møde den med borgmester Jørgen Henningsen, forvaltningschef Keld Jacobsen og skattechef Erik Rahn Jensen drøftet et evt. samarbejde. Poul Weber vil redegøre nærmere på Økonomiudvalgets møde den Økonomiudvalgets beslutning den Et evt. samarbejde på skatteområdet bør orienteres mod Svendborg. Notat: Borgmester Jørgen Henningsen meddeler ved skrivelse af , at Svendborg Kommunes Økonomiudvalg gerne ser, at der indledes et nærmere samarbejde på skatteområdet kommunerne imellem../. Svendborg Kommunes skrivelse. Økonomiudvalgets beslutning den , Hanne Staff Følgende godkendt: Skattecheferne anmodes om inden udgangen af maj måned over for borgmestrene at fremlægge en overordnet skitse til et samarbejde mellem de 2 kommuner. Som præmisser for en sådan skitse indgår: 1. Samarbejdet skal kunne rummes inden for de eksisterende fysiske rammer uden yderligere anlægsudgifter. 2. Samarbejdet skal udmøntes således, at en del af ligningen ligger i Egebjerg Kommune. 3. Den samlede medarbejderstab refererer til kun en ledelse.

7 Økonomiudvalget, torsdag den 07-juni-2001 Side Der kan indgå formaliseret udstationering og/eller udveksling af medarbejderne i samarbejdet. På baggrund af ovenstående, skrev borgmesteren brev af til sin kollega i Svendborg, og der blev enighed om at bede embedsmændene om et oplæg til et evt. samarbejde. Embedsmændene har udarbejdet vedlagte skitse af , hvori redegøres overordnet for en model for et samarbejde. På baggrund heraf lægges op til en politisk stillingtagen til, om skattesamarbejdet skal detajlplanlægges. Anni Dibbern deltager under dette punkt../. Skitse vedlagt. Fremsendes til Kommunalbestyrelsen Turistpolitik for Egebjerg Kommune J.nr.: G00 Sagsid.: Initialer: Åben sag Turistgruppen ved Egebjerg Kommune fremsender forslag til Turistpolitik for Egebjerg Kommune./. Vedlagt: - Forslag af Turistgruppens anbefaling. Turistpolitikken indstilles til godkendelse i Kommunalbestyrelsen. De organisatoriske spørgsmål tages op senere som særskilt punkt.

8 Økonomiudvalget, torsdag den 07-juni-2001 Side Ansøgning om støtte til Sydfyns Landbrugshistoriske maskinsamling. J.nr.: Ø40 Sagsid.: Initialer: Åben sag Sydfyns Landbrugshistoriske Maskinsamling v/johannes Vest ansøger om støtte til bevaringen af projekt Sydfyns Landbrugshistoriske Maskinsamling eventuelt ved at stille en byggegrund til rådighed. Økonomiudvalget bevilgede i kr. til starten af et museum. Bevillingen bevirkede at foreningen fik mulighed for at leje lokaler til at få maskinsamlingen opbevaret, men nu er situationen den at lejemålet er opsagt pr , da de lejede lokaler er stillet til salg../. Ansøgning vedlagt. Oversendes til Kulturudvalget med anmodning om en vurdering af projektet. Økonomiudvalget vil i givet fald være indstillet på at indgå forhandlinger om en kommunal byggegrund. Niels Bo Lauridsen tager forbehold om det sidste Sydfyns Elforsyning J.nr.: S55 Sagsid.: Initialer: Åben sag Sydfyns Elforsyning fremsender i henhold til elforsyningens vedtægter ( 13) årsregnskabet for 2000 til Kommunalbestyrelsens godkendelse. Årsregnskabet er godkendt i Sydfyns Elforsynings repræsentantskab enstemmigt - den 26. april /. Kopi af årsregnskab 2000 vedlagt (Side 9 21) Fremsendes til Kommunalbestyrelsen med indstilling om godkendelse.

9 Økonomiudvalget, torsdag den 07-juni-2001 Side Sydfyns Elforsyning - vedtægter J.nr.: S55 Sagsid.: Initialer: Åben sag Sydfyns Elforsyning fremsender på baggrund af ny lovgivning og dermed ændret struktur i dansk elforsyning forslag til ændringer i Sydfyns Elforsynings vedtægter. Vedtægtsændringerne er enstemmigt godkendt i Sydfyns Elforsynings repræsentantskab den 26. april Vedtægtsændringer for Sydfyns Elforsyning kræver jf. 14 tillige kommunalbestyrelsens godkendelse../. Vedlagt: Nuværende samt forslag til vedtægtsændringer. Fremsendes til Kommunalbestyrelsen med indstilling om godkendelse Tillægsbevilling - Kommunal genoptræning J.nr.: G00 Sagsid.: Initialer: mah Åben sag Lov om ændring af lov om social service ny lov pr a. Kommunen sørger for tilbud om genoptræning til afhjælpning af fysisk funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke behandles i tilknytning til en sygehusindlæggelse. Stk. 2. Tilbudet efter stk. 1 gives efter en konkret individuel vurdering af behovet for genoptræning med henblik på så vidt muligt at bringe personen op på det funktionsniveau, pågældende havde inden sygdommen. Målgruppen er ældre der som følge af sygdom er svækket midlertidig, og ikke behandles i sygehusregi. Det kan være ældre der er svækket efter sengeleje i hjemmet pga. f.eks. influenza, lungebetændelse, eller fald.

10 Økonomiudvalget, torsdag den 07-juni-2001 Side 118 Kommunen skal tilbyde genoptræning efter en konkret individuel vurdering, med henblik på, at bringe personen op på det funktionsniveau, pågældende havde inden sygdommen. Det er i bemærkningerne beskrevet, at dette er en decideret meropgave, der forudsættes koordineret med den eksisterende vedligeholdelsestræning i kommunalt regi, og understreger at der er behov for at styrke vedligeholdelsestræningen i kommunerne. Der er afsat 87 mio. til finansiering af lovforslaget, svarende til ca kr. i Egebjerg kommune. Man finder det i bemærkningerne til loven for tidligt, at skønne over den samlede kommunale merudgift. Med kr. kan der ansættes fysioterapeut på ca timer pr. uge. Med disse 13.5 timer vil vi kunne varetage genoptræning for ovenstående personkategori som holdtræning på plejehjemmet 2 gange om ugen. Der vil kunne trænes med 2 hold pr. dag, hvor der kan være 3-4 personer pr. hold. Der vil i sjældne tilfælde kunne udføres individuel træning i hjemmet. Alt i alt kan 8 borgere tilbydes genoptræning i hold hver uge, og man må regne med et genoptræningsforløb på min. 6 uger. Altså ca. 7-8 nye hold pr. år. Det vil sige at vi med disse timer kan tilbyde genoptræning i hold for ca. 60 borgere ud af de 1840 borgere vi har over 60 år. Hvor mange der har behovet kan være svært at gisne om, men vi forventer det vil være flere, og der er også større behov for mere individuel træning, både vedligeholdelses- og genoptræning. Det er en meget begrænset indsats vi kan yde med ovenstående, og det er meget sårbart. Endvidere er der den problematik, at det kan være svært at få ansat en fysioterapeut på kun 13,5 timer. Ud over ovenstående forpligtigelse, vil vi også i stigende omfang få pligt til at tilbyde genoptræning til de borgere der har været indlagt på sygehuset, og hvor sygehuset har lavet en individuel genoptrænings handlingsplan, men lagt opgaven til udførelse i kommunen. Vi kan som påpeget siden 1998 kun i ringe grad leve op til den vedligeholdelsesforpligtelse vi har iflg. Servicelovens 71 (1/7-98). Vi har som budget ønske for årene søgt om 37 timers fysioterapeut, uden at det er bevilget. I løbet af 2000 har vi arbejdet med en omorganisering/effektivisering således, at vi i dag, i begrænset omfang kan tilbyde ugentlig vedligeholdelsestræning i hold, afholdt af dagcenterpersonalet. Dette er langt fra nok til at leve op til loven, så vores vurdering er, at hvis vi både skal leve op til vedligeholdelsestrænings forpligtelsen og genoptræningsforpligtelsen, kan vi uagtet effektiviseringer ikke klare opgaven uden min. en 37 timers fysioterapeut. Om en 37 timers fysioterapeut vil kunne løse hele den beskrevne opgave, vil afhænge af, hvorledes forpligtelsen til opgave løsningen mellem amt og kommune udvikler sig. Under alle omstændigheder må ordningen evalueres 1 år efter opstarten. Udgifter for 2001: Det forudsættes at fysioterapeuten ansættes pr. 1/8-01.

11 Økonomiudvalget, torsdag den 07-juni-2001 Side 119 Lønudgift i år 2001: kr. - bloktilskud : 12 x 9: kr. Altså en kommunal merudgift i 2001: kr. Udgifter for 2002 og fremover: Lønudgift: kr. - bloktilskud: kr. Kommunal udgift: kr. Indstilling: at der bevilges en 37 timers fysioterapeut fra 1/8-01 Det Sociale Udvalgs beslutning den Fraværende: Karen Strandhave Det indstilles, at der bevilges svarende til en 37 timers fysioterapeut fra 1. august 2001, d.v.s. en kommunal merudgift i 2001 på kr. og kommunal udgift på kr. i 2002 og fremover../. Skema vedlagt. Fremsendes til Kommunalbestyrelsen../. Ældrerådets skrivelse af Tilllægsbevilling - Budgetopfølgning pr for det sociale område J.nr.: Ø09 Sagsid.: Initialer: flk Åben sag Der fremsendes regnskabsrapport pr. 31. marts 2001 for det sociale og sundhedsmæssige område hovedkonto 05. Regnskabsrapporten viser: - et forbrug på 25 % af udgifterne, samt - at der er indgået 20 % af indtægterne. Flg. bilag ligger i sagen: - Regnskabsrapport pr (20628) Skema vedr. budgetomplacering

12 Økonomiudvalget, torsdag den 07-juni-2001 Side 120 Socialudvalgets beslutning den Fraværende: Arne Ebsen Det sociale udvalg ansøger om tillægsbevilling på kr. på sygedagpengeområdet i h.t. skema. Socialudvalget godkender budgetomplaceringer, drift, i h.t. skema../. Skema vedr. tillægsbevilling. Indstilles til Kommunalbestyrelsen Anlægsbevilling / Forundersøgelse for fortidsminder J.nr.: P16 Sagsid.: Initialer: ers Åben sag Teknik & Miljøudvalget fremlægger efter sommerferien en lokalplan ved Sømarken for at området kan byggemodnes sidst på året og være klar til salg til næste forår. Forud for de første etaper blev området undersøgt for fortidsminder og det skal en del af området igen. Teknik & Miljøafdelingen har forhørt os hos Svendborg Museum og de kan gå i gang med at undersøge området efter høst. Sidste gang var der afsat kr. til de første undersøgelser, men denne gang vurderes omfanget mindre, ca. det halve. Der søges om frigivelse af kr. af det afsatte rådighedsbeløb ( kr.) til byggemodning af boligområder../. Skema vedlægges Indstilling: Det indstillet til Økonomiudvalget at der frigives kr. af det samlede rådighedsbeløb på kr. til fremtidige byggemodning. Indstilles.

13 Økonomiudvalget, torsdag den 07-juni-2001 Side Forslag til tillæg til kommuneplanen og forslag til lokalplan71.08/71.09/ for et område til erhvervs- og industriformål i Vester Skerninge. J.nr.: 00.01P16.p16 Sagsid.: Initialer: ols Åben sag I overensstemmelse med økonomiudvalgets beslutning om at tilbageføre en del af industriområdet til landzone fremsender forvaltningen forslag til tillæg til kommuneplanen og forslag til lokalplan til behandling. Tillægget til kommuneplanen er grundlaget for at kunne gennemføre en tilbageførsel, og lokalplanforslaget er det juridiske grundlag for at foretage en omzoning fra by- til landzone. Ændringerne i tillægget omfatter den fysiske afgrænsning af kommuneplanen rammer for område 71.10, som er omfattet af partiel byplanvedtægt nr. 6. Lokalplanforslaget omfatter områderne 71.08/71.09/71.10, der er udlagt til grønt område, erhvervsområde og industriområde. Når tillæg og lokalplanforslag er godkendt kan proceduren med tilbageførsel påbegyndes. Der har ikke været forhåndskontakt til områdernes beboere, men der vil være mulighed for enten at afholde et borgermøde eller at tage denne kontakt inden sagen videresendes til økonomiudvalget. Forvaltningen indstiller at tillæg og lokalplanforslag godkendes og fremsendes til kommunalbestyrelsen til godkendelse og offentlig fremlæggelse i 8 uger. Tillæg til kommuneplan og forslag til lokalplan 71.08/71.09/71.10 (B) tidligere udleveret. Indstilling: Forvaltningen indstiller at tillæg og lokalplanforslag godkendes og fremsendes til kommunalbestyrelsen til godkendelse og offentlig fremlæggelse i 8 uger. Teknik- og Miljøudvalgets afgørelse den 9. august 2000: Oversendes til 2. behandling. Tillæg til kommuneplan og forslag til lokalplan 71.08/71.09/71.10 (B) skal medbringes til mødet. Teknik- og Miljøudvalgets afgørelse den 13. september 2000: Oversendes til 3 behandling. Tidligere udleveret materiale medbringes.

14 Økonomiudvalget, torsdag den 07-juni-2001 Side 122 Teknik- og Miljøudvalgets afgørelse den 27. september 2000: Det indstilles til økonomiudvalget at rammerne ændres så ca. halvdelen af Holmelunds areal udgår. Udvalget indstiller et forslag til moderniseret lokalplan nr /71/09/71.10 B til offentlig fremlæggelse. Økonomiudvalgets afgørelse den : Oversendes til 2. behandling. Teknik & Miljøudvalget har i efteråret 2000 fremsendt forslag om en ny lokalplan for erhvervsområdet. En af ændringerne i forhold til den gældende plan var at en del af arealet tilhørende boet efter Klara Sexta Sørensen kunne tilbageføres til landbrug. Det var ikke i overensstemmelse med Økonomiudvalgets tidligere behandling, men Teknik & Miljøudvalget ønskede at fastholde arealet rundt om bygningerne til erhverv. Boet er ikke tilfredse med at kun en del af ejendommen tilbageføres da de ikke mener der er behov for erhvervsarealer og dermed ikke kan sælge arealet. Det har givet anledning til flere møder om sagen og en mulig retssag om kommunens pligt til at tilbageføre. Senest har borgmesteren på et møde fremsat et forslag om at hele arealet tilbageføres på betingelse af at bygningerne fjernes og arealet sammenlægges med en anden landbrugsejendom. Herved kan der ikke blive bolig tæt på erhvervsområdet, og den frygt Teknik & Miljøudvalget havde for at en ændring vil påføre virksomhederne skærpede miljøkrav er bortfaldet. Borgmesteren ønsker inde det nævnte forslag fremsættes bindende at få opbakning til dette. Indstilling: Såfremt der kan indgås en bindende aftale med boet om at de ikke vil forlange arealet overtaget som følge af en ny lokalplan fremlægges et forslag til ny lokalplan der ikke indeholder det nuværende areal af matr. nr. 4 b. Teknik- og Miljøudvalgets afgørelse den : Fraværende: Annette Nørskov Såfremt der kan indgås en bindende aftale med boet om at ejendommen fjernes og jorden sammenlægges med en anden landbrugsejendom fremlægges et forslag til ny lokalplan, der ikke indeholder det nuværende areal af matr. Nr. 4 b. Salg som bygningsløs landsbrugsejendom nr. 2 er indbefattet i udvalgets afgørelse.

15 Økonomiudvalget, torsdag den 07-juni-2001 Side 123 Teknik- og miljøudvalget fremsender herefter tilrettet forslag til tillæg og lokalplan for område / / for Industriområdet i Vester Skerninge til vedtagelse og offentlig fremlæggelse i 8 uger../.forslag til tillæg og lokalplan vedlagt Indstilles Salg af byggegrund på Bromarksvej J.nr.: S29 Sagsid.: Initialer: ers Åben sag Ved godkendelse af lokalplan for Ollerup Bytorv mm. blev det muligt at frasælge en grund ved Bromarksvej. Grunden er på 1215 m 2. Den er samvurderet med Bulderby og der er ikke en selvstændig værdi for grund med byggeret. Nabogrundene er vurderet til 120 kr. pr. m 2. Grunden bruges i dag af Bulderby til legeplads, og Beredskabsstyrelsen har en sirene stående på arealet. Brugen blev godkendt at Økonomiudvalget i Indtil da lå den ubenyttet hen. Tidligere var det en legeplads for kvarterets børn. Ved godkendelse af lokalplanen blev det drøftet om grunden skulle frasælges, men der blev ikke truffet afgørelse og muligheden er derfor i lokalplanen. Muligheden blev også nævnt i forbindelse med finansieringsforslag for Øster Skerningevej og Egensevej, men igen blev der ikke truffet beslutning. Ved disse behandlinger var der forbehold fra socialudvalget og personalet i Bulderby spurgte også bekymret til hvad der skulle ske. Vejprojektet bliver sat i gang efter sommerferien, og derfor er det vigtigt at vide om evt. salg af en grund skal indgå. En indtægt kunne forbedre vejadgangen og parkeringsforholdene. I samme forbindelse skal det nævnes at Bulderby får mulighed for at få et areal tillagt når Egensevej bliver flyttet. Arealet er ca. 400 m 2. Indstilling: Sagen sendes til udtalelse i Socialudvalget og i Bulderby Økonomiudvalget er positiv over for et salg af grunden. I forbindelse med vejprojektet får Bulderby tillagt 400 m2. Sagen sendes til udtalelse i Socialudvalget og Bulderby med anmodning om eventuelle kommentarer til Økonomiudvalget inden udgangen af august måned 2001.

16 Økonomiudvalget, torsdag den 07-juni-2001 Side Salg af vejarealer ved omlægning af Øster Skerningevej og Egensevej J.nr.: S29 Sagsid.: Initialer: ers Åben sag Ved nævnte vejanlæg bliver der vejarealer til overs som enten skal udlægges til beplantningsområder langs vejen eller kan tilskødes lodsejerne. Det er ikke store arealer, men mindre strimler langs vejen fra 1 m. og op til 9 m. Langs Øster Skerningevej drejer det sig om 6 lodsejere der kan få tillagt fra 120 til 200 m 2. Langs Egensevej kan Bulderby få et areal på 210 m 2. Økonomiudvalget har tidligere afgjort en sag hvor en lodsejer ønskede at købe et mindre tillægsareal fra erhvervsjorden på Industrivej. Lodsejeren lå ud til Fåborgvej og prisen blev sat til vurderingen. Det ønskede lodsejeren ikke at give og handlen blev ikke til noget. Denne sag adskille sig fra ovennævnte. Her er det Egebjerg Kommune der er interesseret i at komme af med nogle små arealer der ikke kan anvendes til andet end beplantning, og det giver driftsomkostninger. Derfor kan kommunen have en særlig interesse. På den anden side kan en lodsejer også have en fordel når grunde bliver større. Det giver en større byggemulighed, men i de konkrete tilfælde er der tale om skråningsanlæg der ikke kan bygges på. Opholdshave er heller ikke umiddelbart muligt at anlægge, men der kan plantes så gener fra trafikken på Øster Skerningevej mindskes. Vurderingsprisen på parcelhusgrundene er på ca. 140 kr./m 2, og den jord vi køber til vejanlæg er sat til 7 kr. Jord der er tilknyttet en parcelhusgrund, men uden byggeret er vurderet til 20 kr. Ved køb eller ekspropriation til vejarealer er det Egebjerg Kommune der afholder alle omkostninger ved handel og berigtigelse. Det vil også være naturligt i denne sag da det praktisk kan gennemføres sammen med de øvrig landinspektørarbejder. Økonomiudvalget skal derfor tage stilling til om der skal betales en pris der svarer til vurderingsprisen for den grund arealet tillægges eller der skal betales en råjordpris der svarer til prisen på modsatte side af vejen. Teknik- og Miljøafdelingen anmodes om at søge arealerne tillagt de eksisterende grunde.

17 Økonomiudvalget, torsdag den 07-juni-2001 Side Salg af overskydende areal fra kloakforsyningen J.nr.: S29 Sagsid.: Initialer: ers Åben sag Mellem 2 grunde på Åbrinken i Kirkeby har der far gammel tid været nogle ledninger med overløb fra kloakken til åen og arealet har været tilplantet med træer. Træerne var blevet store og gav gener for naboerne og efter stormen i 1999 blev de fældet og arealet skal igen tilplantes for at holde det pænt. For at minimere omkostningerne var det tænkt at så græs på arealet. Naboerne er kede a at arealet bliver åbent og vil gerne købe det og sammenlægge det med deres grunde. Økonomiudvalget har tidligere afgjort en sag hvor en lodsejer ønskede at købe et mindre tillægsareal fra erhvervsjorden på Industrivej. Lodsejeren lå ud til Fåborgvej og prisen blev sat til vurderingen. Det ønskede lodsejeren ikke at give og handlen blev ikke til noget. Denne sag adskille sig fra ovennævnte. Her er det Egebjerg Kommunes kloakforsyning der er interesseret i at komme af med nogle små arealer der ikke kan anvendes til andet end beplantning, og det giver driftsomkostninger. Derfor kan kloakforsyningen have en særlig interesse. På den anden side kan en lodsejer også have en fordel når grunde bliver større. Det giver en større byggemulighed. Vurderingsprisen på parcelhusgrundene i området er på ca. 120 kr./m 2, og den jord vi køber til kloakanlæg er typisk sat til 7 kr. når vi er i landområderne. Jord der er tilknyttet en parcelhusgrund, men uden byggeret er vurderet til 20 kr. Ved køb eller ekspropriation til vej- og kloakarealer er det Egebjerg Kommune der afholder alle omkostninger ved handel og berigtigelse. Det vil også være naturligt i denne sag da det praktisk kan gennemføres sammen med de øvrig landinspektørarbejder. Økonomiudvalget skal derfor tage stilling til om der skal betales en pris der svarer til vurderingsprisen for den grund arealet tillægges. om der skal betales en normalpris for råjord eller der skal betales for byzonejord uden byggeret. Teknik- og miljøafdelingen anmodes om at søge arealerne afhændet.

18 Økonomiudvalget, torsdag den 07-juni-2001 Side Opførelse af 6 ældreboliger til støttecenter i Ollerup J.nr.: Ø52 Sagsid.: Initialer: ers Åben sag Boligselskabet BSB har ved brev af 30. april sendt projekt og skema A med anmodning om at Egebjerg Kommune godkender støtte efter ældreboligloven. De samlede udgifter er beregnet til 4,5 mill. kr. der finansieres ved optagelse af realkreditlån på 84 %, kommunalt tilskud på 14 % og beboerindskud på 2 % Teknik & Miljøafdelingen har gennemgået skemaet med fordeling af de beregnede udgifter. Det ser generelt fornuftigt ud og den samlede byggeudgift ligger ca kr. under det vejledende rammebeløb. Der er dog enkelte poster der skal sættes ned. Det er: Byggesagshonorar til forretningsfører der er sat kr. for højt og Byggelånsrenter der er vurderet kr. for højt. Ovennævnte betyder at det samlede budget burde nedsættes med kr., men med den usikkerhed der ligger i budgettal, er det afdelingens vurdering at projektet bør godkendes med en samlet anskaffelsessum på 4,5 mill. kr. Nedsættelse af honorar og renteudgifter kan klares ved at stille vilkår herom i godkendelsesskrivelsen. Skema A og afdelingens notater ved gennemgang af sagen ligger i sagen. Indstilling: Det indstilles til Økonomiudvalget at skema A godkendes med en samlet anskaffelsessum på 4,5 mill. kr. med ovenfor nævnte bemærkninger. Indstilles til Kommunalbestyrelsens godkendelse Regelsanering - Underhåndsbud, indbudt og offentlig licitation J.nr.: P22 Sagsid.: Initialer: Åben sag Direktionen har som del af den iværksatte regelsanering udarbejdet udkast til ajourførte Regler for underhåndsbud, indbudt og offentlig licitation i forbindelse med bygningsvedligeholdelse og anlægsarbejder. Indkøbsregler er tidligere godkendt af kommunalbestyrelsen i møde den

19 Økonomiudvalget, torsdag den 07-juni-2001 Side 127 Udkastet fastholder nuværende politik i forhold til lokale håndværkere og håndværkere i området Gudme, Svendborg og Egebjerg. Beløbsgrænserne er hævet og lokale håndværkeres mulighed for deltagelse med underentrepriser ved brug af hovedentrepriser er beskrevet. Indstilling: Det indstilles at fagudvalgene høres forud for indstilling til vedtagelse i Kommunalbestyrelsen../. Vedlagt: - Udkast af Nugældende retningslinier. - Fremsendes til fagudvalgene med anbefaling. Høringssvar tilbagesendes Økonomiudvalget inden udgangen af august Handleplan Indsatsområder /fokusområder vedr. Økonomiudvalgets område J.nr.: P15 Sagsid.: Initialer: Åben sag Økonomiudvalget bedes drøfte eget område vedr. Handleplan 2002 i henhold til Økonomiudvalgets vedtagelse den 17. maj, hvor udvalget udmeldte følgende til udvalgene: - Den fælles sydfynske udviklingsstrategi udgør den overordnede ramme for kommunens årlige handleplan. På baggrund af drøftelserne på temamødet den i Kommunalbestyrelsen, finder Økonomiudvalget, at indsatsområderne 2002 på indeværende tidspunkt kredser om: 1. Erhvervsudvikling 2. Truede børn og unge herunder effekt af forebyggende indsats 3. Pasningsgaranti inden for kommunen under et. 4. Det rummelige arbejdsmarked herunder vurdering af ekstraordinær indsats og effekt heraf. 5. Skolernes udbygning herunder vurdering af kulturcenteret i Stenstrup../. Vedlagt: - Skrivelse af 17. maj

20 Økonomiudvalget, torsdag den 07-juni-2001 Side 128 Udvalget drøftede indsatsområde 1 Erhvervsudvikling. Drøftede bl.a. rammerne herunder den fysiske planlægning i relation til motorvejen, f.eks. udstykning i nord samt udviklingspuljen. Drøftede endvidere indhold herunder Mål 2 projekter, markedsføringsindsats over for særlige virksomhedsbrancher Budget 2002 og overslagsårene Økonomiudvalgets eget område. J.nr.:. Sagsid.: Initialer: Åben sag./. Vedlagt: - forslag vedr. +/- 5% på driftsrammen vedr. konto 6. Oversendes til 2. behandling Politisk struktur pr J.nr.: A10 Sagsid.: 8424 Initialer: Åben sag Borgmesteren fremlægger 2 alternativer til ændret politisk struktur. Alt. 1: 3 udvalg Økonomiudvalg Social- og miljøudvalg Børne- og kulturudvalg./. Skitse af Alt 2: 4 udvalg Økonomiudvalg

21 Økonomiudvalget, torsdag den 07-juni-2001 Side 129 Socialudvalg Teknik- og miljøudvalg Børne- og kulturudvalg Umiddelbart uændret opgavefordeling dog er dagpleje, daginstitutioner og forebyggende foranstaltninger for børn og unge (herunder sundhedspleje) tænkt placeret under Børne- og kulturudvalget../. Vedlagt: - Notat: Signaler fra temamøde - Tidsplan. Arne Ebsen deltager ved behandlingen af punktet. Økonomiudvalgets beslutning den Drøftet. Direktionens notat af udleveret. Oversendes til 2. behandling i Økonomiudvalget 07. juni Behandles evt. på ekstraordinært møde i Kommunalbestyrelsen den kl og 2. behandles på det ordinære den /. Direktionens notat af Økonomiudvalget indstiller følgende til Kommunalbestyrelsen: 1. Uændret 17 kommunalbestyrelsesmedlemmer 2. Alternativ 2 (jf. ovenfor) - 4 udvalg med ændret opgavefordeling. 3. Udvalgene har møder fast én gang pr. måned. 4. Kommunalbestyrelsen har møde 2 gange pr. måned: - et ordinært møde, hvor der forud kan placeres temamøde - et dialogmøde med deltagelse af f.eks. brugerbestyrelser. 5. Kommunalbestyrelsen ønsker principielt ikke deltagelse i brugerbestyrelser. 6. Den politiske struktur foreslås evalueret i andet halvår 2003 med henblik på eventuelle ændringer pr Information til pressen. J.nr.:. Sagsid.: Initialer: Åben sag Alle punkter.

22 Økonomiudvalget, torsdag den 07-juni-2001 Side 130

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den 20-juni-2001

Læs mere

Egebjerg Kommune Kulturudvalget Dagsorden

Egebjerg Kommune Kulturudvalget Dagsorden Egebjerg Kommune Kulturudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 19-juni-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 17.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.30 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Hanne

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Torsdag den 06-september-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 09.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 12.00 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Torsdag den 05-april-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 09.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 11.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Hanne

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Socialudvalget Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Onsdag den 08-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Referat Egebjerg Kommune Socialudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.15 Onsdag den 08-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Dagsorden Dato: Torsdag den 01. februar 2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 09.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Det Sociale Udvalg. Referat

Egebjerg Kommune. Det Sociale Udvalg. Referat Egebjerg Kommune Det Sociale Udvalg Referat Dato: onsdag den 14. februar 2001 Starttidspunkt for møde: 13.30 Sluttidspunkt for møde: 16.15 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Asger Bjerre

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Dagsorden Dato: Torsdag den 16-august-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 09.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Referat Egebjerg Kommune Socialudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Onsdag den 22-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Mie Bendrup,

Læs mere

Egebjerg Kommune. Det Sociale Udvalg. Referat

Egebjerg Kommune. Det Sociale Udvalg. Referat Egebjerg Kommune Det Sociale Udvalg Referat Dato: Onsdag den 25. april 2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Arne

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Kulturudvalget Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Socialudvalget 2002-05 Referat

Socialudvalget 2002-05 Referat Socialudvalget 2002-05 Referat Dato: Mandag den 25-november-2002 Starttidspunkt for møde: Kl. 15,00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 22,05 Mødested: Lokale 2 Udsendelsesdato: 20-11-2002 Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden Dato: Torsdag den 21-juni-1 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Erik Stoumanns kontor Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Økonomiudvalget Referat

Økonomiudvalget Referat Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Torsdag den 05-september-2002 Udvalgsværelse

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Referat Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Referat Dato: Torsdag den 21-juni-1 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Erik Stoumanns kontor Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat

Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat Dato: Den 22-oktober-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Økonomiudvalget Referat

Økonomiudvalget Referat Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Torsdag den 30-maj-2002 Udvalgsværelse II Fraværende: Ingen. Mødedeltagere:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Torsdag den 15-november-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 09.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Orla Hansen

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Torsdag den 18. januar 2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 09.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 12.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Ingen Mødedeltagere:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Onsdag den 06-juni-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 12.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Hanne Staff,

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Rita Pedersen Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat

Økonomiudvalget. Referat Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.00 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Mandag den 30-september-2002 Udvalgsværelse II Fraværende: Mogens

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag, den 17.11.2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 21.55 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Udsendelsesdato:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Dagsorden Dato: Torsdag den 19-april-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 09.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden Dato: Torsdag den 15-marts-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Erik Stoumannns kontor Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalget 2002-05. Referat

Egebjerg Kommune. Socialudvalget 2002-05. Referat Egebjerg Kommune Socialudvalget 2002-05 Referat Dato: Mandag den 27-maj-2002 Starttidspunkt for møde: Kl. 10.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 16.30 Mødested: STENSTRUP PLEJEHJEM Udsendelsesdato: 23-05-2002

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Tirsdag den 12-november-2002 Starttidspunkt for møde: 8.15 Sluttidspunkt for møde: 16.30 Mødested: Skolebesøg Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Orla Hansen,

Læs mere

Egebjerg Kommune. Det Sociale Udvalg. Referat

Egebjerg Kommune. Det Sociale Udvalg. Referat Egebjerg Kommune Det Sociale Udvalg Referat Dato: onsdag den 24. januar 2001 Starttidspunkt for møde: 13 Sluttidspunkt for møde: 16,20 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune Socialudvalget 2002-05 Referat

Egebjerg Kommune Socialudvalget 2002-05 Referat Egebjerg Kommune Socialudvalget 2002-05 Referat Dato: Mandag den 22-april-2002 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 21.30 Mødested: Lokale 2 Udsendelsesdato: 18-04-2002 Afbud

Læs mere

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/ " 586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/ " 5<61%#%%86<6!/ 1#/%= "< !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:%

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/  586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/  5<61%#%%86<6!/ 1#/%= < !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:% ! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+)$#),(%-#%.( */0%!% $%10% 2+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333,(%-#%.( #%-%!%2 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333 $# 56#2%% 2%//2

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Onsdag den 05-juni-2002 Starttidspunkt for møde: Kl. 8.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 12.00 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: 31-05-2002 Afbud fra: Steen

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Tirsdag den 14-januar-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.30 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: 10-01-2003

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalg. Referat

Egebjerg Kommune. Socialudvalg. Referat Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat Dato: Mandag den 27-januar-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.35 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: 23-01-2003 Afbud

Læs mere

Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat

Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat Dato: Den 28-januar-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.45 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Hanne Staff Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og kulturudvalget 2004. Referat

Egebjerg Kommune. Børne- og kulturudvalget 2004. Referat Egebjerg Kommune Børne- og kulturudvalget 2004 Referat Dato: Den 10-februar-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Mødested: Mødelokale 2 Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 16.45 Tirsdag den 13-november-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: 09-11-01 Afbud

Læs mere

Egebjerg Kommune. Det Sociale Udvalg. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Det Sociale Udvalg. Dagsorden Egebjerg Kommune Det Sociale Udvalg Dagsorden Dato: Onsdag den 23. maj 2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Arne Ebsen

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Tirsdag den 22-oktober-2002 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Referat Egebjerg Kommune Socialudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 09.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 14.50 Onsdag den 28-november-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalg. Referat

Egebjerg Kommune. Socialudvalg. Referat Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat Dato: Mandag den 02-juni-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 09,30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 16,00 Mødested: Stenstrup Plejehjem Udsendelsesdato: 28-05-2003 Afbud

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.00 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den 24-april-2002

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 08-august-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Erik Stoumanns kontor Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalget 2002-05. Referat

Egebjerg Kommune. Socialudvalget 2002-05. Referat Egebjerg Kommune Socialudvalget 2002-05 Referat Dato: Mandag den 13-maj-2002 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.15 Mødested: lokale 2 Udsendelsesdato: 09-05-2002 Afbud fra:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Kulturudvalget Dagsorden Dato: tirsdag den 09. januar 2001 Starttidspunkt for møde: 13.30 Sluttidspunkt for møde: 17.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere:

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

Egebjerg Kommune Socialudvalget 2002-05 Referat

Egebjerg Kommune Socialudvalget 2002-05 Referat Egebjerg Kommune Socialudvalget 2002-05 Referat Dato: Mandag den 14-januar-2002 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.50 Mødested: Lokale 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Orla

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 21.25 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Ingen. Mødedeltagere: Den 21-januar-2004

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalget 2002-05. Referat

Egebjerg Kommune. Socialudvalget 2002-05. Referat Egebjerg Kommune Socialudvalget 2002-05 Referat Dato: Mandag den 11-marts-2002 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 21.45 Mødested: Lokale 2 Udsendelsesdato: 07-03-2002 Afbud

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udsendelsesdato: 07.02.2003 Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den 12-februar-2003

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 10-oktober-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Erik Stoumanns kontor Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Referat

Egebjerg Kommune. Referat Kommunalbestyrelsen Mødedato: Mødetidspunkt: 19:00-22:00 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Indkaldelsesdato: Onsdag den 22-06-2005 Deltagere: Bemærkninger: Mie Bendrup, Orla Hansen, Arne Ebsen,

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag, den 15.12.2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.30 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Udsendelsesdato:

Læs mere

Socialudvalg Dagsorden

Socialudvalg Dagsorden Socialudvalg Dagsorden Dato: Mandag den 13-januar-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18,00 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: 13-01-2003 Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Socialudvalget Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Onsdag den 26-september-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Referat

Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Referat Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Referat Dato: 14. marts 2005 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: 10.03.05 Afbud fra:

Læs mere

! "# !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27(

! # !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27( ! "# %!%!%% )( *%( +(,(%-,(&,-),./,(&%,0 (), 1&!$,2($,((/2,+((.,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( +$7(!( 3(27( )& (%-8((/28%$ +( (&./ 0 () 2($ +((. 3%.( %+ ( %(5(!() (%- -) (&% 1&!$ ((/2 (&3( 4/(5%(6/ %$ :#;0!%)(

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 13.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Mødested: Onsdag den 04-september-2002 Rådhuset Udsendelsesdato: 30-08-2002 Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalg. Referat

Egebjerg Kommune. Socialudvalg. Referat Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat Dato: Mandag den 12-maj-2003 Starttidspunkt for møde: Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato:?????? Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Socialudvalget Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Onsdag den 22-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Arne Ebsen, Mie

Læs mere

Egebjerg Kommune Socialudvalget Dagsorden

Egebjerg Kommune Socialudvalget Dagsorden Egebjerg Kommune Socialudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 13. juni 2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Flemming

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Referat. Dato: Onsdag, den 22. september 2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Referat. Dato: Onsdag, den 22. september 2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18. Egebjerg Kommune Socialudvalget Referat Dato: Onsdag, den 22. september 2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.10 Mødested: Udsendelsesdato: 17.09.2004 Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Dato: Torsdag, den 09. januar 2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 20.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den 20-marts-2002

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden Dato: Torsdag den 07-juni-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Erik Stoumanns kontor Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Referat Egebjerg Kommune Socialudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.50 Onsdag den 12-september-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Arne

Læs mere

Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat

Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Tirsdag den 22-maj-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Niels Bo

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Den 18-juni-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 21.00 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere:

Læs mere

! " #!# !## $% ,%21% #%.%!%$

!  #!# !## $% ,%21% #%.%!%$ ! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+),#) -(%.#%/( *01%!%,%21% $+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333 -(%.#%/( #%.%!%$ 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333,# 56#$%% $%00$,7

Læs mere

Egebjerg Kommune Socialudvalget Referat

Egebjerg Kommune Socialudvalget Referat Egebjerg Kommune Socialudvalget Referat Dato: Fredag, den 17. juni 2005 Starttidspunkt for møde: Kl. 9.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 11.35 Mødested: Kommunalbest. lokale Udsendelsesdato: 13.juni 2005

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og kulturudvalget 2004. Referat

Egebjerg Kommune. Børne- og kulturudvalget 2004. Referat Egebjerg Kommune Børne- og kulturudvalget 2004 Referat Dato: Den 27-april-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Mødested: Mødelokale 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat

Økonomiudvalget. Referat Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 10.00. Sluttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Torsdag den 29-august-2002 Udvalgsværelse II deltog kun ved behandlingen

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalg. Referat. Mødedato: Tirsdag den 24-05-2005. Mødetidspunkt: 16:00-19:00. Mødested: Mødelokale 2

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalg. Referat. Mødedato: Tirsdag den 24-05-2005. Mødetidspunkt: 16:00-19:00. Mødested: Mødelokale 2 Børne- og Kulturudvalg Mødedato: Mødetidspunkt: 16:00-19:00 Mødested: Mødelokale 2 Indkaldelsesdato: Fredag den 27-05-2005 Deltagere: Steen Gundertofte, Hanne Staff, Orla Hansen, Vibeke Rindom Bemærkninger:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag, den 06.10. 2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 22.05 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Udsendelsesdato:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og kulturudvalget 2004. Referat

Egebjerg Kommune. Børne- og kulturudvalget 2004. Referat Egebjerg Kommune Børne- og kulturudvalget 2004 Referat Dato: Den 11-maj-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Mødested: Mødelokale Kultur Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

!"! # # ## $% #$/$ $4

!! # # ## $% #$/$ $4 !"! # # ## $% &#$ '()*$$')$+),-#).($/#$0( *12$ $,$32$ 4+ 55555555555555555555 '( 55555555555555555555 $+ 55555555555555555555.($/#$0( #$/$ $4 55555555555555555555 *$$' 55555555555555555555,-# 78#4$$ 4$114,9!"

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 28-november-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Erik Stoumanns kontor Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag, den 18. august 2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 20.30 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Udsendelsesdato:

Læs mere

Referat Egebjerg Økonomiudvalg møde Mandag den 06-11-2006 Kl. 14:00 Mødelokale 2

Referat Egebjerg Økonomiudvalg møde Mandag den 06-11-2006 Kl. 14:00 Mødelokale 2 Referat Egebjerg Økonomiudvalg møde Mandag den 06-11-2006 Kl. 14:00 Mødelokale 2 Deltagere: Mogens Johansen, Birger Jensen, Arne Ebsen, Finn Olsen, Christian Ulrich Finn Olsen forlod mødet kl. 15.30. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 20.15 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den 18-april-2001

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den 21-marts-2001

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 TORSDAG DEN 22. MARTS 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 22. marts 2007 Side: 22 Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat

Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Tirsdag den 20-marts-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Hanne

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Referat Egebjerg Kommune Socialudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 16.30 Onsdag den 12-december-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget Dagsorden

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Egebjerg Kommune Børne- og Kulturudvalget 2003 Dagsorden Dato: Tirsdag den 11-februar-2003 Starttidspunkt for møde: Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato:?????? Afbud fra:

Læs mere

Egebjerg Kommune Socialudvalget 2002-05 Referat

Egebjerg Kommune Socialudvalget 2002-05 Referat Egebjerg Kommune Socialudvalget 2002-05 Referat Dato: Mandag den 10-juni-2002 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18:15 Mødested: Lokale 2 Udsendelsesdato: 06-06-2002 Afbud fra:

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Den 03-maj-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Christian Ulrich

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

6!1 3$1 #7,911 ;,;!," &! $ 3$ " #7,9$$ $! <

6!1 3$1 #7,911 ;,;!, &! $ 3$  #7,9$$ $! < ! "# $!$!$$ %& '$ ()*+(*,*-%$*.)/$0) +12! -32 4, 55555555555555555555 () 55555555555555555555, 55555555555555555555.)/$0) $/!4 55555555555555555555 +( 55555555555555555555 -%$ &7$411 $41 "7$48 $937 44,$1!11

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag, den 16.02.2005 Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 20.30 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Udsendelsesdato:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 04-april-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Kommunalbestyrelseslokalet Udsendelsesdato: Afbud

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ekstraordinært møde Dato 21. april 2010 Tid 15:00 Sted Partirum 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John Christensen (V) Birgit S. Hansen

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

76 Frit valg på ældreområdet J.nr.: 16.08.00.P00 Sagsid.: 69187 Initialer: MaH Åben sag

76 Frit valg på ældreområdet J.nr.: 16.08.00.P00 Sagsid.: 69187 Initialer: MaH Åben sag Egebjerg Kommune Socialudvalget Referat Dato: onsdag, den 24. november 2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.25 Mødested: Udsendelsesdato: 19.11.04 Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat. Kommunalbestyrelsens mødelokaler. Ændret til V. Skerninge skoles kantine

Kommunalbestyrelsen. Referat. Kommunalbestyrelsens mødelokaler. Ændret til V. Skerninge skoles kantine Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag den 09-oktober-2002 Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00. Ændret til kl. 19.15. Sluttidspunkt for møde: Kl. 22.45. Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Indholdsfortegnelse 049. Orientering fra Ældrerådets formand 78 050. Orientering fra Knud

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Socialudvalget Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Onsdag den 10-oktober-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalg. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalg. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Dato: Den 04-august-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere