GENERALFORSAMLINGSREFERAT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GENERALFORSAMLINGSREFERAT"

Transkript

1 GENERALFORSAMLINGSREFERAT År 2006, tirsdag 23. maj kl afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen Gl. Christianshavn i mødelokalet "Nisten" på Christianshavn Beboerhus, beliggende Dronningensgade 34, 1420 København K. Indledningsvis bød bestyrelsesformand Knud Werlin de tilstedeværende medlemmer velkommen og præsenterede medlemmerne for den øvrige del af den tilstedeværende bestyrelse henholdsvis Wenche Simonsen, Arne Bjerre Hårbo og Sophie Winther. Dagsorden i henhold til indkaldelsen var følgende: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning for det senest forløbne år. 3. Forelæggelse af årsregnskab med revisors påtegning til godkendelse. 4. Forslag. 4.a Forslag om antagelse af rådgiver til udarbejdelse af tilstandsrapport/vedligeholdelsesplan for ejendommen Motivering: Bestyrelsen stiller forslag om antagelse af teknisk rådgiver til udarbejdelse af tilstandsrapport/vedligeholdelsesplan med henblik på vurdering af den løbende vedligeholdelse og drift af ejendommen. Udgiften andrager i henhold til et af bestyrelsen indhentet tilbud kr ,- incl. moms, hvilken udgift foreslås finansieret over foreningens egenkapital/driftsbudget. Bestyrelsen vil nærmere redegøre for forslaget på generalforsamlingen. 4.b Forslag om malermæssig istandsættelse af køkkentrapper Motivering: Køkkentrapperne fremtræder efterhånden skrammede og misligholdte og det er nu 17 år siden, at de sidst er blevet istandsat. Bestyrelsen stiller forslag til malermæssig istandsættelse af ejendommens 8 køkkentrapper. Stil og farver foreslås magen til den nuværende udførelse.

2 2 Udgiften andrager i henhold til indhentet to tilbud på henholdsvis kr og kr incl. moms. Udgiften foreslås finansieret af foreningens likvide egenkapital. Bestyrelsen vil nærmere redegøre for forslaget på generalforsamlingen. 4.c Bevilling til antagelse af ekstern rådgiver i forlængelse af ansøgning fra ejer om individuel etablering af fransk altan på bagsiden af ejerlejlighedsforeningen Gamle Christianshavn Motivering: I forlængelse af en konkret ansøgning i forbindelse med ombygning af en lejlighed i Christianshavns Voldgade om tilladelse til gennembrud af etageadskillelse og etablering af fransk altan mod baggård på 3. sal th. fremsættes dette forslag. Med henblik på at udarbejde en samlet vurdering af relevante forhold for enkeltvis etablering af franske altaner bevilges bestyrelsen et budget på ca. kr til udgift til ekstern teknisk rådgivning. På baggrund af et af et rådgivningsfirma udarbejdet beslutningsforslag indkaldes herefter til en ekstraordinær generalforsamling til forslagets eventuelle godkendelse eller forkastelse. Finansiering: Kan finansieres af foreningens likvide egenkapital/driftsbudget. Bestyrelsen vil nærmere redegøre for forslaget på generalforsamlingen, jf. medsendte bilag A. 5. Valg af bestyrelse. 6. Valg af revisor. 7. Eventuelt. Ad 1. Valg af dirigent og referent Til dirigent og referent valgtes uden modkandidat advokat Jens Anker Hansen, Qvortrup Administration A/S, der konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet i henhold til foreningens vedtægter og ligeledes beslutningsdygtig i relation til de rejste dagsordensforslag. Dirigenten kunne endvidere konstatere, at følgende medlemmer enten personligt eller ved fuldmagt var repræsenteret på generalforsamlingen. Ejerlejlighedsejer nr. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15,16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 42, 44, 46, 49, 50, 52, 54, 55, 56, 57, 61, 62, 65, 66, 67, 68, 72, 73, 75, 76, 78, 79, 80, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 92, 93, 97 og 98.

3 3 Ad 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning for det senest forløbne år På bestyrelsens vegne aflagde Knud Werlin følgende beretning: Indledningsvis vil vi sige, at bestyrelsen i perioden siden sidste generalforsamling har haft et meget positivt og konstruktivt samarbejde som vi gerne vil fortsætte, hvorfor alle er villige til genvalg under pkt. 5 Valg af bestyrelse. Den ny bestyrelse tog straks efter sidste generalforsamling udgangspunkt i generalforsamlingens henstilling om, at udarbejde forretningsorden for bestyrelsen indeholdende nøje definitioner for de opgaver bestyrelsen har ansvaret for. Dette arbejde har optaget en meget stor del af bestyrelsens tid og er mundet ud i en række dokumenter, der samlet rummer alle de forretningsgange bestyrelsen arbejder efter og de løbende kontrakter bestyrelsen har indgået. Derudover er der her nedfældet en række af de beslutninger tidligere generalforsamlinger og bestyrelser har taget, således at der ikke kan opstå tvivl om pt. gældende regler mv. I daglig tale kalder vi denne dokumentsamling for Bestyrelsesmanualen. De væsentligste punkter i dette arbejde har været udarbejdelsen af en Forretningsorden for bestyrelsen, indgåelse af kontrakt vedrørende foreningens administration, samt udarbejdelsen af en revideret kontrakt for ejendommens viceværtfunktion, der er blevet ajourført efter bestyrelsens ønsker. Derudover er det blevet nedfældet hvilke opgaver de enkelte bestyrelsesmedlemmer er ansvarlige for, samt hvilke opgaver der er uddelegeret til andre foreningsmedlemmer. Man har løbende i bestyrelsesreferaterne mere detaljeret kunnet følge med i udkommet af dette arbejde. Interesserede kan låne et eksemplar af manualen, der er på knap 50 sider. Bestyrelsen agter at arbejde videre med manualen og supplere den i fornødent omfang. Dagens dagsordensforsalg afspejler de opgaver som bestyrelsen i øvrigt har arbejdet med i løbet af året. Det første er et forslag om antagelse af rådgiver til udarbejdelse af tilstandsrapport / vedligeholdelsesplan for ejendommen. I den forbindelse har vi afholdt møder og foretaget en første gennemgang af ejendommen med to rådgivningsfirmaer. Det andet er et forslag om malermæssig istandsættelse af køkkentrapper, hvor vi har indhentet to tilbud på enslydende udbudsspecifikationer. Det tredje forslag handler om etablering af individuelle franske altaner på gårdsiden. Bestyrelsen efterlyste sidste år medlemmer til at deltage i et arbejdsudvalg i den forbindelse, men ingen meldte sig som interesserede. Aktualiseret af en konkret ansøgning fra en ejer har bestyrelsen valgt at gå aktivt ind i sagen og beder om en bevilling til rådgiverassistance, således at en kommende generalforsamling kan få det nødvendige beslutningsgrundlag. Alle tre forslag vil blive uddybet under punktet på dagsordenen.

4 4 Ser vi i den forløbne periode på tiltagene i forbindelse med ejendommens vedligeholdelse og fornyelse skal vi her nævne, at maling af udvendige vinduer, der jo sker i en løbende proces, samt anskaffelse af ny vaskemaskine har været de væsentligste aktiviteter i I indeværende år er vi ved at have afsluttet en gennemgribende reparation af alle husets udvendige kældernedgange med tilhørende nedstøbte gelænderstykker. Disse var efterhånden alvorligt trængende, fordi der efterhånden var flere løse gelændere og trappesten, samt indsivning af fugt på grund af afskallet pudslag. I september havde bestyrelsen fornøjelsen af, at kunne indvie ejendommens beboerrum, Mejeriet i daglig tale. Der mødte mange medlemmer op til indvielsesreceptionen, som alle glædede sig over det gode resultat af de mange års arbejde med at etablere lokalet. Også til bestyrelsens juleglöggarrangement mødte der mange op. Bestyrelsen havde forinden lagt sidste hånd på informationen om udlåns- og benyttelsesregler samt de administrative opgaver i forbindelse med beboernes lån af lokalet. Vi kan i dag konstatere, at fælleslokalet er en ubetinget succes set ud fra ejendomsmæglernes fremhævelser, men ikke mindst set ud fra de mange udlån til medlemmerne. På ejendommens hjemmeside kan man følge med i udlånsaktiviteten og se hvornår Mejeriet er ledigt. Hjemmesiden er fortsat ligeledes en succes med mange besøgende. Nye og gamle beboere bruger hjemmesiden som en selvfølgelig og naturlig måde at skaffe sig de nødvendige oplysninger på, hvilket tydeligt kan mærkes på det informationsniveau ny beboere ret hurtigt er i besiddelse af. Med til bestyrelsens aktiviteter hører også vores deltagelse i gårdlaugets bestyrelse, hvor vi fortsat bestrider formandskabet. Bestyrelsen tæller medlemmer fra 8 ud af de 11 ejendomme i gården. Der er fortsat god orden på økonomien, således at den nødvendige reparation og vedligeholdelse kan udføres, samtidig med at det er muligt at gennemføre ny tiltag og indkøbe nyanskaffelser. Snevejret har dog været en tung post i denne vinter, hvilket indebærer en lille stigning i opkrævningen hos medlemmerne. - Ønsker man forhold vedrørende gårdhaven taget op, er man velkommen til at henvende sig til ejerforeningens bestyrelse. Endelig kan vi glæde os over at ejerforeningen ved dom af d. 31. august 2005 blev frikendt i den retssag som Københavns Kommune havde anlagt bl. a. mod ejerforeningen. En lang og krævende indsats fra foreningens advokater blev vel overstået efter et sagsforløb som udsprang af de påbudte saneringsarbejder, der blev afsluttet helt tilbage i Vender vi til sidst blikket mod ejerforeningens økonomi kan vi her konstatere at årets driftsresultat udviser et driftsoverskud på kr. i forhold til budgettet. Overskuddet skyldes hovedsageligt, at vejrliget de sidste måneder af året forhindrede udførelsen af de igangsatte arbejder på de udvendige kældertrapper. Derudover er det sådan, at vedligeholdelsesarbejder på ejendomme generelt ikke har noget lineært forløb hen over årene, selvom vi gerne ser at bidraget til fællesudgifterne ikke mellem årene svinger alt for meget. Et driftsoverskud indgår i egenkapitalen og kan således være med til at modvirke store udsving i opkrævningen af fællesudgifterne.

5 5 Netop på denne baggrund er det også nødvendigt at foreningen har en lidt mere langsigtet plan for større omkostningskrævende opgaver jf. vores forslag på dagsordenen. - Bortset fra sidste år har bestyrelsen i de senere år forelagt en 4-årsplan for ejendommens vedligeholdelse med udgangspunkt i driftsbudgetterne og egenkapitalen. I år kan vi konstatere at foreningens overskydende disponible likviditet er på ca 550 tkr og fremskriver vi budgetterne alene med den forventede stigning i prisindekset vil vi formodentlig uden særopkrævninger kunne afholde omkostningerne til de kommende større opgaver frem til Disse opgaver omfatter rådgiverassistance til tilstandsrapport og altanetablering, maling af udvendige vinduer, herunder kviste og kvisttage, maling af køkkentrapper, reparation af karnapper om nødvendigt i perioden, samt istandsættelse af den pudsede underfacade på gadesiden. I forbindelse med beretningen blev der fra enkelte medlemmers side fremsat fornyet forespørgsel til de aflønningsmæssige forhold for ejerforeningens vicevært, herunder dennes disponering over viceværtlejligheden, ligesom der blev rettet kritik af det arbejde som den af foreningens bestyrelse ansatte vinduesmaler udførte, herunder såvel i relation til kvalitet som malermæssig fejlbehandling. Det blev herudover påpeget, at man fandt administrationshonoraret for højt, samt at bestyrelsen ikke havde udført det lovede arbejde i henhold til drøftelser og beslutninger truffet på sidste års ordinære generalforsamling. Bestyrelsesmedlem Arne Bjerre Hårbo redegjorde på ny for de af bestyrelsen iværksatte aktiviteter i relation til den fremførte kritik, idet man med hensyn til de fremtidige vinduesmalingsarbejder vil få klarlagt og præciseret, at arbejdet naturligvis udføres med korrekt materialevalg samt i en kvalitet, der er i overensstemmelse med foreningens krav. Det blev samtidig oplyst, at bestyrelsen finder det naturligt, at bl.a. malerarbejdets udførelse og organisering skal indgå i den samlede vurdering af ejendommens tilstand, jf. pkt. 4 a. om forslag om antagelse af rådgiver til udarbejdelse af tilstandsrapport/vedligeholdelsesplan for ejendommen. Det skal i samme forbindelse bemærkes, at medlemmer der måtte have problemer med åbne/lukkefunktion på vinduerne naturligvis kan rette henvendelse til viceværten herom. Som anført i beretningen har bestyrelsen som led i de ganske omfangsrige drøftelser på den seneste ordinære generalforsamling udarbejdet en bestyrelsesmanual, der klart definerer kompetence og ansvarsområder mellem henholdsvis bestyrelsen og den af ejerforeningen ansatte vicevært. Bestyrelsen finder tillige på baggrund af den massive tilslutning blandt hovedparten af foreningens medlemmer intet grundlag for at ændre de nuværende løn- og arbejdsvilkår for den antagne vicevært, herunder i relation til dennes disponering over viceværtlejligheden. På forespørgsel oplyste advokat Jens Anker Hansen, at lejen er fastsat i nøje overensstemmelse med de i Boligreguleringslovens fastsatte lovbestemmelser vedrørende lovlig leje.

6 6 Endelig oplyste Arne Bjerre Hårbo, at man i relation til administrationshonorarets størrelse generelt intet havde at udsætte på den daglige administration af ejerlejlighedsforeningen, ligesom man havde foretaget en konkret vurdering mellem pris og kvalitet og i den forbindelse i medlemmernes interesse ikke fundet grundlag for, at honoreringen ikke sker på markedsmæssige vilkår, ligesom foreningen såvel ved kakkelsagen som den netop afsluttede retssag med Københavns Kommune samt i øvrige juridiske spørgsmål havde opnået en særdeles kompetent og korrekt juridisk rådgivning. Bestyrelsen har i årets løb ligeledes gennemgået kontrakten med Qvortrup Administration A/S og fået den præciseret på enkeltstående punkter. Efter enkeltstående yderligere spørgsmål samt uddybende kommentarer fra bestyrelsens side blev beretningen taget til efterretning. Ad 3. Forelæggelse af årsregnskab med revisors påtegning til godkendelse Advokat Jens Anker Hansen gennemgik den af foreningens revisor udfærdigede årsregnskab med behørig dokumentation af de væsentligste enkeltposter i årsregnskabet. Årsregnskabet udviste et samlet årsoverskud på i alt ca. kr og en samlet egenkapital herefter på i alt ca. kr Efter enkeltstående spørgsmål samt uddybende kommentarer godkendtes årsregnskabet enstemmigt. Budget Der henvises til det sammen med indkaldelsen og af bestyrelsen godkendte budget for Ad 4. Forslag Pkt. 4.a Forslag om antagelse af rådgiver til udarbejdelse af tilstandsrapport/vedligeholdelsesplan for ejendommen Bestyrelsesmedlem Arne Bjerre Hårbo redegjorde for det fremsatte forslag. Det er bestyrelsens ønske, at man ved udarbejdelse af en tilstandsvurdering har mulighed for at foretage en bedre prioritering blandt de løbende større og mindre vedligeholdelsesopgaver. Bestyrelsen har fra forskellig side indhentet tilbud på udførelse af det pågældende arbejde, som ligger inden for en budgetmæssig ramme på i alt kr incl. moms. Der udspandt sig herefter en livlig drøftelse blandt foreningens medlemmer for og imod det rejste dagsordensforslag.

7 7 Bestyrelsesformand Knud Werlin oplyste endvidere, at man eventuelt kunne få supplerende rådgivningsydelser blandt andet fra et nedsat halvoffentligt Råd, der behandler primært fredede bygninger. På forespørgsel oplyste bestyrelsen, at tilstandsvurderingens indhold i det væsentligste skal udmønte sig i et konkret arbejdsgrundlag for planlægning af vedligeholdelsesarbejder inden for en ca. 5-årig periode. Rapportens indhold kan herefter eventuelt fornys, idet der ved længere tidshorisonter indgår for mange usikkerhedsmomenter, herunder at fremskrivning af vedligeholdelsen ikke er baseret på konkrete skøn, men derimod gennemsnitlig levetidsberegninger. Efter yderligere drøftelse af det fremsatte forslag satte dirigenten det til afstemning, og kunne i den forbindelse konstatere, at det var vedtaget med overvældende majoritet. Pkt. 4.b Forslag om malermæssig istandsættelse af køkkentrapper Bestyrelsesmedlem Wenche Simonsen redegjorde for det fremsatte forslag. Bestyrelsen har på det foreliggende grundlag indhentet tilbud fra 2 malerfirmaer henholdsvis det malerfirma, der tidligere udførte malermæssig istandsættelse af hovedtrapper samt det malerfirma, der p.t. forestår maling af vinduer mv. Der udspandt sig ligeledes vedrørende dette punkt en livlig drøftelse blandt foreningens medlemmer for og imod det fremsatte dagsordensforslag. Der fandtes blandt enkeltstående medlemmer tvivl om, hvorvidt det billigst afgivne tilbud i kvalitetsmæssig henseende var tilstrækkeligt. Endvidere ønskede man at bestyrelsen tog samlet 3 tilbud hjem på udførelse af opgaven. Det blev fra andre medlemmers side påpeget, at man alternativt burde afvente udfaldet af den netop vedtagne tilstandsrapport med henblik på prioritering af de fremtidige større vedligeholdelsesopgaver. Knud Werlin påpegede, at man allerede nu i det væsentligste var bekendt med hovedparten af de kommende vedligeholdelsesopgaver, herunder den tidligere fremførte problemstilling vedrørende ejendommens karnapper. Det var imidlertid Knud Werlins vurdering, at der inden for det sædvanlige budget samt foreningens egenkapital forelå de fornødne midler til finansiering af trappeopgangsmaling, idet det nu var ca. 17 år siden de sidst var blevet malet. Der var ved det anbefalede malerarbejde fortsat ønske om at bibeholde det i foreningen generelt høje krav til æstetik og kvalitet, hvorfor den nuværende farvesammensætning bevaredes i overensstemmelse med arkitektens intentioner. På baggrund af de foreliggende drøftelser fremsatte dirigenten følgende ændringsforslag:

8 8 "Beslutning om istandsættelse af køkkentrappeopgange udsættes, indtil indholdet af tilstandsrapport på ejendommen som helhed forelægges medlemmerne på en ekstraordinær generalforsamling om muligt inden udgangen af indeværende regnskabsår." Dirigenten kunne herefter konstatere, at ændringsforslaget i ovenstående ordlyd var vedtaget med overvældende majoritet. Pkt. 4.c Bevilling til antagelse af ekstern rådgiver i forlængelse af ansøgning fra ejer om individuel etablering af fransk altan på bagsiden af ejerlejlighedsforeningen Gl. Christianshavn Bestyrelsesmedlem Arne Bjerre Hårbo redegjorde for det fremsatte forslag. Det er bestyrelsens ønske at tilsikre, at en eventuel facadeændring herunder i relation til etablering af franske altaner sker på en sådan måde, at man fortsat tilsikrer ejendommens høje æstetiske værdi. På forespørgsel og opfordring kunne dirigenten konstatere, at der umiddelbart blandt 8-10 ejerlejlighedsejere forelå interesse i eventuel etablering af fransk altan til havesiden. På forespørgsel oplyste Knud Werlin, at tidligere henvendelser vedrørende etablering af altan til gadesiden ikke havde kunnet godkendes i Københavns Kommune. Det var i øvrigt for foreningens bestyrelse af afgørende betydning, at der forelå et 100% gennemarbejdet projekt, der tilsikrer et fuldstændig ensartet udseende og godkendelsesprocedure ved eventuel etablering af individuelle franske altaner på et senere tidspunkt. Det er herefter hensigten, at såfremt forslaget vedtages, skal den endelige udformning forelægges medlemmerne på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling til endelig vedtagelse. Efter yderligere drøftelse af det fremsatte forslag satte dirigenten det til afstemning og kunne i den forbindelse konstatere, at det var vedtaget med overvældende og kvalificeret majoritet. Ad 5. Valg af bestyrelse Til bestyrelsen genvalgtes uden modkanditater følgende: Knud Werlin Chr. Havns Voldgade 23, 4.tv København K Wenche Simonsen Chr. Havns Voldgade 17, st.th København K Arne Hårbo Chr. Havns Voldgade 15, 4.th København K Niels Ebbesen Chr. Havns Voldgade 15, 2.tv København K Sophie Winther Chr. Havns Voldgade 25, 2.tv København K Ad 6. Valg af revisor Til revisor genvalgtes Bojer Hansen Aundrup.

9 9 Ad 7. Eventuelt Birkeetræ. Det blev fra et medlem til bestyrelsen henstillet at vurdere, hvorvidt birketræerne ved indgangspartiet bør beskæres eller eventuelt fældes. Knud Werlin oplyste, at en sådan ændring enten efter forslag fra bestyrelsen eller medlemmer bør træffes på en generalforsamling. Viceværtlejlighed. Der blev på ny fremsat forespørgsel til de øvrige bestyrelsesmedlemmer, hvorvidt de i tilstrækkeligt omfang havde indsigt i disponeringen over viceværtlejligheden. Bestyrelsesmedlemmerne påpegede, at man fandt at have den fornødne indsigt i viceværtens aflønningsmæssige forhold, ligesom ansættelsen af Knud Werlin med dispositionsret til en viceværtlejlighed måtte betragtes som led i en samlet helhedsløsning, som et overvældende flertal blandt foreningens medlemmer havde haft gavn af i en betydelig årrække. Fælles internet. Det blev fra et medlem forespurgt, om der forelå overvejelser om etablering af fælles internet i ejerforeningen. Bestyrelsen oplyste, at man ikke havde planer om dette, ud over de muligheder medlemmer selv kunne træffe med individuelle internetudbydere. Beboerrum. Det blev fra et medlem forespurgt om årsagen til prisregulering for disponering over beboerrum. Bestyrelsesmedlem Sophie Winther oplyste, at regulering til kr. 150 er sket som led i almindelig prisudvikling herunder de omkostninger, foreningen skal afholde til genanskaffelse af diverse ting. Det blev afslutningsvis fra flere medlemmers side påpeget, at man fandt det urimeligt, at enkeltstående medlemmer skulle belaste næsten hver eneste generalforsamling med negative udladninger mod bestyrelse, enkeltpersoner mv., idet kræfterne i stedet bør samles om at fremkomme med konstruktive forslag til fremme af foreningens fælles interesser. Idet der ikke forelå yderligere punkter til drøftelse, hævede dirigenten generalforsamlingen. ---ooooo--- København, den./ København, den.../ Som dirigent Som formand for bestyrelsen Jens Anker Hansen Advokat Bestyrelsen

GENERALFORSAMLINGSREFERAT

GENERALFORSAMLINGSREFERAT 1 GENERALFORSAMLINGSREFERAT År 2005, torsdag den 19. maj, kl. 19.30, afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen Gl. Christianshavn i mødelokalet Nisten i Christianshavns beboerhus,

Læs mere

VANDRØR (STIGESTRENGE), FALDSTAMMER M.V. 2) Bestyrelsen fremsætter på baggrund af gennemgang ved 2 orienteringsmøder følgende

VANDRØR (STIGESTRENGE), FALDSTAMMER M.V. 2) Bestyrelsen fremsætter på baggrund af gennemgang ved 2 orienteringsmøder følgende E/F Godthåbs Have GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2015 (EKSTRAORDINÆR) År 2015, tirsdag den 24. februar kl. 18.00 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i E/F Godthåbs Have i bestyrelsens mødelokale, ejendomskontoret

Læs mere

E/F Gl. Christianshavn

E/F Gl. Christianshavn E/F Gl. Christianshavn GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2009 År 2009, tirsdag den 19. maj, kl. 19.30, afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen Gl. Christianshavn i beboerrummet "Mejeriet",

Læs mere

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab År 2010, den 17. maj blev der afholdt ordinær generalforsamling i med følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat I Ejerforeningen Gl. Ladegaard Torsdag den 14. april 2005 kl. 19.00 afholdtes der ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Gl. Ladegaard. Den blev afholdt i Medborgerhuset,

Læs mere

MØDEREFERAT. Lejlighed nr.: 2, 6, 8, 16, 17, 18, 19, 20, 43, 44, 46, 49, 50, 52, 53, 66, 67, 78 og 79.

MØDEREFERAT. Lejlighed nr.: 2, 6, 8, 16, 17, 18, 19, 20, 43, 44, 46, 49, 50, 52, 53, 66, 67, 78 og 79. MØDEREFERAT År 2002, onsdag den 22. maj kl. 19.30. afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen Gl. Christianshavn i Christianshavns Beboerhus mødelokale Nisten, beliggende Dronningensgade

Læs mere

Dagsordenen var i overensstemmelse med indkaldelsen.

Dagsordenen var i overensstemmelse med indkaldelsen. År 2004, den 14. april, kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Ved Kajen i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34, 1. sal. Formanden Jesper Overgaard bød velkommen.

Læs mere

2) Bestyrelsens forelæggelse af årsregnskab og status med revisors påtegning til godkendelse.

2) Bestyrelsens forelæggelse af årsregnskab og status med revisors påtegning til godkendelse. E/F Godthåbs Have GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2011 År 2011, tirsdag d. 26. april, kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Godthåbs Have i mødelokalet hos Cirkelordenen, Falkoner Allé 96, over

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/vj REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE mandag den 19. august 2013 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

Generalforsamling 2003

Generalforsamling 2003 Generalforsamling 2003 Formandens Beretning Allerførst vil jeg gerne byde de nye ejere velkommen i foreningen. Jeg håber, at I ligesom os andre, bliver glade for at bo her. Det har været et godt år for

Læs mere

A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010

A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010 A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010 År 2011, torsdag d. 13. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Postgården i lokalerne Prinsessen, Prinsesse Charlottes

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K

Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K UDKAST TIL VEDTÆGTER for Administrationsfællesskabet for Bygning 1 Revideret

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K Jour. nr. 460 17. april 2007 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V År 2007, mandag den

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

Ejerforeningen Skodsborg Solgård. Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 22. oktober 2008 Skodsborg Kurhotel

Ejerforeningen Skodsborg Solgård. Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 22. oktober 2008 Skodsborg Kurhotel Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 22. oktober 2008 Skodsborg Kurhotel Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 2.027 stemmeberettigede fordelingstal

Læs mere

År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV.

År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: A/B Borup i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. 1. Valg af dirigent og referent.

Læs mere

E/F Gl. Christianshavn

E/F Gl. Christianshavn E/F Gl. Christianshavn GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2012 År 2012, torsdag den 24. maj, kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Gl. Christianshavn i ejerforeningens mødelokale "Mejeriet", beliggende

Læs mere

1) Valg af dirigent og referent. 2) Forslag fra bestyrelsen om: ekstraordinær vedligeholdelse og renovering med tilskud vedrørende:

1) Valg af dirigent og referent. 2) Forslag fra bestyrelsen om: ekstraordinær vedligeholdelse og renovering med tilskud vedrørende: b rammer ADVOKATER Selvstændige advokater i kontorfællesskab Kronprinsessegade 26 DK 1306 København K Tlf 333 80 300 Fax 333 80 315 www.brammer-advokater.dk Advokatfirmaet Arne Linde Olsen ApS Cvr. 15262206

Læs mere

Korrektion til indkaldelse

Korrektion til indkaldelse QVORTRUP ADMINISTRATION A/S Til medlemmerne af ejerforeningen Kaj Plads 24 Den 15. juni 2010 6782 JAH/us Korrektion til indkaldelse Omberammelse l&9r.: Ejeforeningen Kaj Plads 24 I forbindelse med vor

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Andelsboligforeningen Fredenslund afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 12. maj 2014 kl. 19.00 i foreningens fælleslokale i kælderen.

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSREFERAT

GENERALFORSAMLINGSREFERAT Advokatfirmaet NICOLAI GIØDESEN Le. Mortensens Eftf. Nicolai Giødesen, advokat (Hl Ejendomsadministrationen: Telefontid hverdage 10-13 Telefax 33 15 84 48 Frederiksholms Kanal 18 1220 København K Tlf.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år.

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år. GENERALFORSAMLINGSREFERAT I EJERFORENINGEN MØLNDALSPARKEN År 2011, tirsdag den 22. marts, afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen matr.nr. 11 h Vridsløselille By, Herstedvester.

Læs mere

Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg

Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg Referat fra ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Willemoesgade 32-36 Onsdag den 11. maj 2005, afholdtes ordinær

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling SWE Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K 0304201 2 744 /wh l Referat af ordinær generalforsamling 27. marts 2012, kl. 19.00 i menighedslokalerne til Filipskirke,

Læs mere

E J E N D O M S A D M I N I S T R A T I O N A / S. Referat

E J E N D O M S A D M I N I S T R A T I O N A / S. Referat Referat År 2011, mandag, den 28. marts, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Tunnelvej i Glostrup Fritidscenters mødelokale 1, beliggende Christiansvej 2, 2600 Glostrup med følgende: Dagsorden:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Allégade 15-17

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Allégade 15-17 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Allégade 15-17 Andelsboligforeningen Allégade 15-17 afholdt, ordinær generalforsamling, tirsdag den 4. april 2006 kl. 19.30. Mødet fandt sted i foreningslokalet

Læs mere

Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 27. november 2007 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63.

Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 27. november 2007 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63. Afdelingsbestyrelsen Afdeling 218-0 Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 27. november 2007 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63. Formanden bød velkommen til de tilstedeværende beboere. Der var mødt

Læs mere

Pia Sindbjerg aflagde på bestyrelsens vegne beretning. Beretningen er vedhæftet dette referat som bilag 1.

Pia Sindbjerg aflagde på bestyrelsens vegne beretning. Beretningen er vedhæftet dette referat som bilag 1. År 2013, den 27. august kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Bomhoffs Have i Medborgerhuset, Foredragssalen, Danasvej 30 B. Formanden Pia Sindbjerg bød velkommen. 1. Valg

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

Finn Jørgensen bød velkommen og foreslog Jens Duus som dirigent.

Finn Jørgensen bød velkommen og foreslog Jens Duus som dirigent. År 2002, den 22. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Mariaborg i restauranten i B93 klubhus, Ved Sporsløjfen 10. Til stede eller repræsenteret ved fuldmagt var følgende andelshavere:

Læs mere

Bredbåndsforeningen Firkløveren

Bredbåndsforeningen Firkløveren Vedtægter for Bredbåndsforeningen Firkløveren Navn og interesseområde 1 Foreningens navn er Bredbåndsforeningen Firkløveren. Foreningen er stiftet den 8. december 2004 og dens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

År 2012 den 23. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Ved Kajen i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34.

År 2012 den 23. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Ved Kajen i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34. År 2012 den 23. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Ved Kajen i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34. Bestyrelsesmedlem Sanni Kofoed Nielsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Ved indgangen blev sikret at de fremmødte var andelshavere, desuden blev der uddelt stemmesedler.

Ved indgangen blev sikret at de fremmødte var andelshavere, desuden blev der uddelt stemmesedler. Brande Fjernvarme amba Referat af ordinær generalforsamling, tirsdag, den 27. september 2011. Sted: Hotel Dalgas i Brande. Deltagere: 49 andelshavere samt 2 ved fuldmagt. Ved indgangen blev sikret at de

Læs mere

E/F Gl. Christianshavn ----------------- Årsregnskab 2005 --------------

E/F Gl. Christianshavn ----------------- Årsregnskab 2005 -------------- E/F Gl. Christianshavn ----------------- Årsregnskab 2005 -------------- INDHOLDSFORTEGNELSE Side Oplysninger om ejendommen og ejerforeningen... 1 Ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3 Resultatopgørelse

Læs mere

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp.

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Vedtægter Foreningen Den mobile Retshjælp 1. Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Foreningens hjemsted er Aarhus Kommune. Foreningens formål er, at drive en retshjælpsordning

Læs mere

REFERAT. E/F Englandsvej 34 B, C, D ordinær generalforsamling

REFERAT. E/F Englandsvej 34 B, C, D ordinær generalforsamling Frederiksberg, 24-04-2013 Kundenr. 108-250 Sagsnr. 12-20493 Dok.nr. 13-63878 Direkte tlf. +45 39 46 64 38 tsh@deas.dk REFERAT E/F Englandsvej 34 B, C, D ordinær generalforsamling Mødested: DEAS, Dirch

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K

Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K Der var i alt 54 fremmødte. 42 fra 1. kreds, 8 fra

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Eskildsgade 60

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Eskildsgade 60 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Eskildsgade 60 Tirsdag den 9. november 2011 kl. 19.00 afholdtes hos Hans H. Hansen på adressen Eskildsgade 60, 2. tv., 1657 København V ordinær generalforsamling

Læs mere

Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé

Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé 1 Navn og hjemsted 1. Foreningen Jordnær Gadevang Købmandscafé har hjemsted i Hillerød Kommune, er stiftet den xxx. 2 Formål 1. Foreningens formål

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 Andelsboligforeningen Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 afholdt ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800 ANDELSBOLIGFORENINGEN PEBLINGE DOSSERING 30 (PD30) Peblinge Dossering 30 2200 København N Nr.: Dato: 12339 30 APR 2014 (Bedes anført ved henvendelser) Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl.

Læs mere

Raageleje og Udsholt Strand Grundejerlav

Raageleje og Udsholt Strand Grundejerlav VEDTÆGTER FOR RÅGELEJE OG UDSHOLT STRAND GRUNDEJERLAV (Vedtaget på generalforsamling d. 5 august og 27 september 2007) 1 Navn og hjemsted Grundejerforeningens navn er Rågeleje og Udsholt Strand Grundejerlav,

Læs mere

R E F E R A T. af ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Lodsgården. onsdag, den 14. maj 2008, kl. 19.00, på Dragør Badehotel.

R E F E R A T. af ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Lodsgården. onsdag, den 14. maj 2008, kl. 19.00, på Dragør Badehotel. E/F Lodsgården v/ administrator advokat Lone Refshammer Rømersgade 9 1362 København K. Tlf. 33 14 11 19 R E F E R A T af ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Lodsgården onsdag, den 14. maj 2008,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Tårs Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Hjørring Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er i

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er»grundejerforeningen Tofteengen«2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Roskilde retskreds,

Læs mere

Grundejerforeningsvedtægter.

Grundejerforeningsvedtægter. Grundejerforeningsvedtægter. I medfør af den for Helsingør kommune gældende lokalplan nr. 1.88 for Boligbebyggelse på en del af Kjeldsbjerggårds jorder samt i henhold til deklaration tinglyst d. 22.06

Læs mere

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Kajkanten Hos STAY Black, Islands Brygge 79A, 2300 København Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN

Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen KILDEBUEN. 2. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune under Retten i Viborg,

Læs mere

Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening

Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening 1. Navn, Hjemsted og Formål Stk.2. Foreningens navn er Fredensborg Søparks Antenneforening. Dens hjemsted er Fredensborg. Foreningens formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LØNSTRUP VANDVÆRK ApS

VEDTÆGTER FOR LØNSTRUP VANDVÆRK ApS A D V O K A T F I R M A E T L E D E T & W I L L A D S E N B R I N C K S E I D E L I N S G A D E 9 9800 H J Ø R R I N G J. nr. 13-16-10714 03.09.2012A VEDTÆGTER FOR LØNSTRUP VANDVÆRK ApS Selskabets navn,

Læs mere

Andelsboligforeningen Hampeland

Andelsboligforeningen Hampeland År 2014, tirsdag den 29. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Hampeland i fælleshuset, Hampelandvej 28, Ølstykke. Andelsboligforeningen er beliggende Hampelandvej 6-48 og Københavnsvej

Læs mere

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål.

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Visionscenter for Fred". Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING J.nr. 955-0489 UT/JM REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Lyngby Boldklubs Oldboys Afdeling lørdag d. 31. marts 2012. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forgangne

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSREFERAT

GENERALFORSAMLINGSREFERAT Advokatfirmaet Le. Mortensens Eftf. Nicolai Giødesen, advokat (H) Hella Hammerby, advokat Frederiksholms Kanal 18 1220 København K Tlf. 33 15 84 45 Fax 33 13 79 20 Giro 90647 37 CVR NT. 6963 23 19 GENERALFORSAMLINGSREFERAT

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ÅBJERG VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ÅBJERG VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ÅBJERG VANDVÆRK A.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Åbjerg Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Frederikssund Kommune. 1 FORMÅL 2 Selskabets formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet, der oprindelig er stiftet som interessentskab i 1906, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Hornbæk Vandværk a.m.b.a. Selskabet har

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MARIEHØJ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MARIEHØJ Advokaterne Kongevej 64 6400 Sønderborg Tlf.nr. 74 43 43 63 J.nr. 65761 cp/ts VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MARIEHØJ - 2-1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Grundejerforeningen Mariehøj.

Læs mere

Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Belek

Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Belek Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Belek 1. Navn identifikation 1.1 Foreningens navn er Ejerlejlighedsforeningen Belek i vedtægter kaldet foreningen. 1.2 Ejendomsprojektet består af 56 ejerlejligheder

Læs mere

Grundejerforeningen Løvsangerparken

Grundejerforeningen Løvsangerparken Generalforsamling den 12. marts 2008 Til stede personligt: nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74,

Læs mere

Nivå Bypark I. Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling 23. april 2012

Nivå Bypark I. Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling 23. april 2012 Nivå Bypark I Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling 23. april 2012 Andelsboligforeningen Nivå Bypark I afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 23. april 2012 kl. 19.00 i foreningens fælleshus,

Læs mere

Vedtægter for Föreningen Nordiska Trästäder

Vedtægter for Föreningen Nordiska Trästäder 1(5) Disse vedtægter er blevet vedtaget ved en interimistisk generalforsamling i Helsingfors den 10. oktober 2008. Vedtægter for Föreningen Nordiska Trästäder 1 Firma Foreningens firma er Föreningen Nordiska

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Nordlyset hos Danske Regioner, Dampfærgevej 22, 2100 København Ø. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Cvr. Nr. 27537715 Navn, hjemsted og formål. 1 Klubbens navn er Birkerød Tennis Klub forkortet til og i det følgende kaldet Birkerød TK. Klubbens hjemsted er Topstykket

Læs mere

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen.

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen. Udkast til Vedtægter for Grundejerforeningen Basager Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen. 2 Foreningens hjemsted er Randers Kommune under ret, der er foreningens

Læs mere

Ordinær Generalforsamling 2015

Ordinær Generalforsamling 2015 Ordinær Generalforsamling 2015 23. april 2015 2 Dagsorden Dagsorden i henhold til vedtægternes 9, stk. 1. 0) Valg af dirigent. 1) Bestyrelsens beretning for det senest forløbne år til godkendelse. 2) Bestyrelsens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG FORSYNING A/S

VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG FORSYNING A/S VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG FORSYNING A/S 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Fredensborg Forsyning A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Fredensborg Kommune. 1.3 Selskabets

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 31. oktober 2014 i KIF Håndbold Elite A/S Cvr.Nr. 20919078

Referat af ordinær generalforsamling 31. oktober 2014 i KIF Håndbold Elite A/S Cvr.Nr. 20919078 Fondsbørsmeddelelse nr. 10 31. oktober 2014 Referat af ordinær generalforsamling 31. oktober 2014 i KIF Håndbold Elite A/S Cvr.Nr. 20919078 Den 31. oktober 2014 kl. 17.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling

Læs mere

Ordinær Generalforsamling 2014

Ordinær Generalforsamling 2014 Ordinær Generalforsamling 2014 8. maj 2014 Dagsorden Dagsorden i henhold til vedtægternes 9, stk. 1. 1) Bestyrelsens beretning for det senest forløbne år. 2) Bestyrelsens forelæggelse af årsregnskab. 3)

Læs mere

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4.

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2005 År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. Formanden Frank Vælum bød velkommen. 1.

Læs mere

Ejendomsadministrator Jette Houborg og praktikant Rikke Kjærgaard blev valgt som referent.

Ejendomsadministrator Jette Houborg og praktikant Rikke Kjærgaard blev valgt som referent. EJENDOMS- ADMINISTRATION Frederiksberg, 19. maj 2014 REFERAT Ejd.nr. 8-857 E/F Hvidovrevang ordinær generalforsamling Mødested: Risbjerggårds store sal, Hvidovrevej 241, 2650 Hvidovre Mødedato: 1. april

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Exiqon A/S

Referat af ordinær generalforsamling i Exiqon A/S København Marts 2015 Sagsnr. 038296-0035 sj/akt/mei Referat af ordinær generalforsamling i Exiqon A/S Den 19. marts 2015 afholdtes ordinær generalforsamling i Exiqon A/S (CVR-nr. 18 98 44 31) ("Selskabet")

Læs mere

VEDTÆGT FORENINGEN KØBMANDSBO

VEDTÆGT FORENINGEN KØBMANDSBO Købmandsbo VEDTÆGT FORENINGEN KØBMANDSBO NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Københavns Handelsstandsklubs Understøttelsesselskab Købmandsbo, og foreningen er anmeldt i Foreningsregistret sammen med navnet

Læs mere

Vedtægter. for. Værkeriet. Lemming Gl. Skole

Vedtægter. for. Værkeriet. Lemming Gl. Skole Vedtægter for Værkeriet Lemming Gl. Skole Lemming og omegn 2022 Navn og adresse: Foreningens navn er Værkeriet Lemming Gl. Skole. Adresse: Lemming Skolevej 8C og D, 8632 Lemming. Silkeborg Kommune. 1 2

Læs mere

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 1 Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 2 1 Foreningens navn er Hjortshøj Grundejerforening. Dens hjemsted er Hjortshøj Stationsby. 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser vedrørende

Læs mere

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ANDERS BOELSKIFTE (H) MARTIN LETH HANSEN (L) KRISTIAN MØLGAARD (H) JØRGEN JACOBSEN (H) ESKE HALD (L) ANNE TRANKJÆR Beslutningsreferat År 2011, torsdag

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A. Den 13. maj 2008 blev i sag nr. 53/2007-S B og C mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

Bestyrelsen havde i henhold til vedtægternes 8.1 udpeget advokat Christina Bruun Geertsen som dirigent for generalforsamlingen.

Bestyrelsen havde i henhold til vedtægternes 8.1 udpeget advokat Christina Bruun Geertsen som dirigent for generalforsamlingen. KØBENHAVN. AARHUS. LONDON. BRUXELLES BERLIN IV A/S, CVR-NUMMER 29 14 98 60 Den 10. oktober 2014, klokken 10.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Berlin IV A/S hos Kromann Reumert, Sundkrogsgade

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Vedtægter for foreningen Alea

Vedtægter for foreningen Alea 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 - Foreningens navn er Alea. Stk. 2 - Foreningen er hjemmehørende i Århus kommune. 2 - Foreningens formål Stk. 1 - Foreningen arbejder kulturelt og socialt for at udbrede kendskabet

Læs mere

Den 27. marts 2007, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i TV Byen/Gyngemosen, Mørkhøjvej 500, 2860 Søborg.

Den 27. marts 2007, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i TV Byen/Gyngemosen, Mørkhøjvej 500, 2860 Søborg. Sjælsø Gruppen A/S CVR-nummer 89801915 Den 27. marts 2007, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i TV Byen/Gyngemosen, Mørkhøjvej 500, 2860 Søborg. Udover aktionærer var selskabets

Læs mere

Generalforsamlingen indledtes med at holde 1 minuts stilhed for at ære Arne Haargaard og Frede Edske, som vi mistede i det forgangne år.

Generalforsamlingen indledtes med at holde 1 minuts stilhed for at ære Arne Haargaard og Frede Edske, som vi mistede i det forgangne år. Referat af ordinær generalforsamling fredag den 25. april 2014. 23 boliger og 1 fuldmagt ud af 25 var repræsenteret. Generalforsamlingen indledtes med at holde 1 minuts stilhed for at ære Arne Haargaard

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935.

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN 1 NAVN OG HJEMSTED. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. Korpset er en selvejende institution og er hjemmehørende i Roskilde

Læs mere

Vedtægt for Grundejerforeningen Skovbrynet af 2008

Vedtægt for Grundejerforeningen Skovbrynet af 2008 Vedtægt for Grundejerforeningen Skovbrynet af 2008 Med ændringer vedtaget af generalforsamlingen 28. november 2012. Indholdsfortegnel se Side Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Kapitel 2 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Gershøj Strands Vandværk A.m.b.a.

Vedtægter for Gershøj Strands Vandværk A.m.b.a. Vedtægter for Gershøj Strands Vandværk A.m.b.a. Indholdsfortegnelse: 1. Navn og hjemsted. 2. Formål. 3. Medlemmer. 4. Medlemmernes rettigheder. 5. Medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt. 6. Udtræden

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Generalforsamling 6/4 2004

Generalforsamling 6/4 2004 Generalforsamling 6/4 2004 4/5 2004 År 2004, tirsdag den 6. april kl. 17,00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Gråbrødretorv 19-21, Gråbrødrestræde 23 og Klosterstræde 20 hos administrator,

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

Den ordinære generalforsamling blev afholdt på selskabets kontor, Holger Danskes Vej 91, 2000 Frederiksberg.

Den ordinære generalforsamling blev afholdt på selskabets kontor, Holger Danskes Vej 91, 2000 Frederiksberg. PLESNER SVANE GRØNBORG ADVOKATFIRMA GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 1. MAJ 2009 JOBINDEX A/S (CVR nr.: 21367087) Den ordinære generalforsamling blev afholdt på selskabets kontor,

Læs mere

BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S CVRNR 83 93 34 10. Brøndby, den 2. januar 2008 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 2/2008. for. Brøndbyernes I.F.

BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S CVRNR 83 93 34 10. Brøndby, den 2. januar 2008 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 2/2008. for. Brøndbyernes I.F. 1 af 8 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S CVRNR 83 93 34 10 Brøndby, den 2. januar 2008 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 2/2008 VEDTÆGTER for Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S December 2007 2 af 8 Navn, hjemsted og formål

Læs mere