E/F Gl. Christianshavn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "E/F Gl. Christianshavn"

Transkript

1 E/F Gl. Christianshavn GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2009 År 2009, tirsdag den 19. maj, kl , afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen Gl. Christianshavn i beboerrummet "Mejeriet", beliggende Christianshavns Voldgade 21, kælderen th. Indledningsvis bød bestyrelsesformand Knud Werlin de tilstedeværende medlemmer velkommen, ligesom han præsenterede de øvrige tilstedeværende medlemmer af foreningens bestyrelse henholdsvis Ole Christensen, Henrik Sørensen og Sophie Winther. Som følge af det til generalforsamlingen af ejerlejlighedsejer Lars Abild indleverede dagsordensforslag, jf. pkt. 4.1 har bestyrelsen fundet det rigtigst at pege på en ekstern dirigent til ledelse af dagens generalforsamling, hvorfor bestyrelsen foreslår valg af advokat Jan Schøtt-Petersen, Helsingør, der har stor erfaring i foreningsretlige forhold, som kan blive berørt under dagsordenen pkt Generalforsamlingen tilsluttede sig bestyrelsens indstilling, hvorefter advokat Jan Schøtt- Petersen valgtes til dirigent, ligesom advokat Jens Anker Hansen, Qvortrup Administration A/S, valgtes til referent. Dirigenten konstaterede herefter, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet i henhold til foreningens vedtægter og således beslutningsdygtig i relation til de rejste dagsordensforslag. Dirigenten kunne endvidere konstatere, at følgende medlemmer enten personligt eller ved fuldmagt var repræsenteret på generalforsamlingen. Ejerlejl. nr. 6, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 32, 46, 48, 50, 52, 56, 61, 63, 66, 67, 74, 77 og 91. Dagsorden i henhold til indkaldelsen var følgende: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning for det senest forløbne år. 3. Forelæggelse af årsregnskab med revisors påtegning til godkendelse. 4. Forslag. 4.1 Ejerforeningens bestyrelse har fra Lars Abild, Chr.havns Voldgade 25, 4.th. modtaget følgende: Foreningens ansvar for at opfylde lovpligtig sikkerhed for håndværkere skal på plads det er sikkert allerede for sent GF 2009

2 Der hersker uenighed om, hvorvidt ejerforeningen og ikke mindst dens bestyrelse anerkender og dernæst sikrer, at sikkerhedsbestemmelser for håndværkere bestilt af foreningen overholdes. Den tvivl skal elimineres. Den maler, der for foreningen malede bagtrapperne senest, har oplyst til mig - Lars Abild - at det er skingrende ulovligt og svært ansvarspådragende, at maleren igennem mange år til at male vindue, bestilt af vicevært Knud Werlin i samme periode, ikke bruger sikkerhedsudstyr, så lovgivningen overholdes. Maleren oplyste tillige, at foreningen har et bygherreansvar og at foreningens administrator heller ikke kan tillade dette - altså de nuværende og tidligere forhold. Forstået på den måde, at hvis maleren falder og smadrer sit hoved mod asfalten står foreningens medlemmer med et kæmpe økonomisk og et langt værre etisk og moralsk ansvar. Disse oplysninger er for længst oplyst til bestyrelsen. Det ses ikke, at det har givet anledning til en reaktion i mindst et år, hvorfor bestyrelsen allerede har påtaget sig ansvaret for de gældende formentlig ulovlige forhold. - På den baggrund opfordres bestyrelsen til at fremlægge en underskrevet erklæring om, at sikkerhedsforholdene, hvad angår foreningens brug af håndværkere, på ingen måde strider imod lovgivningen og at foreningens medlemmer på ingen måde er ansvarlig for såvel de tidligere som de nuværende formentlig ulovlige forhold. Perioden er tre år fra den kommende generalforsamling i I det omfang at bestyrelsen ikke kan fremlægge en underskreven erklæring opfordres bestyrelsen til at politianmelde bestyrelsen, så foreningens medlemmer kan få belyst retsforholdene. - det omfang, at viceværten har bestilt håndværker(e), og som vicevært ikke tilset, at lovgivningen er blevet overholdt, opfordres bestyrelsen til at politianmelde viceværten. I relation til det modtagne forslag kan bestyrelsen oplyse, at bestyrelsen ifølge ejerforeningens advokat ikke har foretaget sig ansvarspådragende handlinger, hverken for foreningens medlemmer eller for bestyrelsen. Endvidere har bestyrelsen opfordret forslagsstilleren til at foretage den foreslåede politianmeldelse. 4.2 Bestyrelsen fremsætter forslag om tilføjelse af følgende bestemmelser til husordenen: A: Opsætning af parabolantenner på tag og facade er ikke tilladt. Motivering: Parabolantenner anbragt på tag og facade, således som det fx ses på mange ejendomme i byen, vil skæmme ejendommens udseende og dermed forringe lejlighedernes værdi. Desuden vil opsætning og ledningsføring gennem klimaskærmen medføre uhensigtsmæssigt indgreb i ejendommens fælles bestanddele GF

3 B: Anvendelse af grill til madlavning på ejendommens altaner er ikke tilladt. Motivering: Lugtgener, der er forbundet med optænding af grill og madlavning på grill på ejendommens altaner, vil være generende for andre naboer med altan eller naboer med åbne vinduer. Anvendelse af grill ønskes således begrænset til kun at ske i gårdanlægget på ejendommens bagside. 4.3 Bestyrelsen fremsætter forslag om finansieringsmodel for etablering af brevkasseanlæg i opgangenes indgangsparti: Omkostningerne ved etablering af brevkasser i opgangenes indgangsparti finansieres via en engangsopkrævning dækkende omkostningerne til 1 postkasse pr lejlighed Baggrund og motivering: Den ny postlov, lov nr. 472 af 9. juni 2004 og bekendtgørelse BEK nr af 14. december 2004, foreskriver at post skal kunne udbringes til postkasseanlæg placeret samlet i stueetagen. Der skal således etableres 1 postkasse pr. lejlighed til en og samme stykpris. Denne foreslås betalt pr. lejlighed. Opkrævning over fællesudgifterne ville derimod indebære en forholdsvis fordeling af omkostningerne, således at prisen for en postkasse vil variere med antallet af fælles andele/antal m² pr. lejlighed. Prisen forventes at være ca kr. pr. postkasse. 4.4 Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen på baggrund af indhentede tilbud at godkende igangsættelse af reparation af tagpaptag mod gårdsiden mellem CV 19 og 25. Tagreparation udføres til overslagspris på kr. incl. moms. Omkostningen finansieres af egenkapitalen samt regulering af fællesbidrag. Baggrund og motivering: I forbindelse med udbedring af stormskader på taget fra lift, er det konstateret at tagpapbeklædningen mod gårdsiden mellem nr. 19 og 25 flere steder sidder løst og formentlig er utæt. Tagpappet på den pågældende del af taget er ikke blevet udskiftet siden det blev nylagt omkring Finansiering foreslås at ske over fællesudgifterne uden opkrævning af engangsbeløb, dvs. af foreningens egenkapital, dog således at indeværende og kommende års budgetter og fællesbidrag tilpasses denne omkostning. 5. Valg af bestyrelse. 6. Valg af revisor. 7. Eventuelt. Ad 1. Valg af dirigent og referent Se ovenstående GF

4 Ad 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning for det senest forløbne år På bestyrelsens vegne aflagde Knud Werlin følgende beretning: Bestyrelsen har haft et positivt indbyrdes samarbejde i den forgangne periode, der på den ene side har haft fokus på at forvalte den daglige drift, og på den anden side har været præget af inkriminerende beskyldninger mod bestyrelsen, således som det fremgår af dagsordensforslaget fra et medlem af foreningen. Generelt har bestyrelsen arbejdet efter de nedfældede retningslinier i "Bestyrelsesmanualen", som blev tiltrådt uden ændringer af den nuværende bestyrelse umiddelbart efter sidste generalforsamling. Som sagt har fokus været på den daglige drift og de løbende vedligeholdelsesarbejder. Regnskabsresultatet udviser et samlet overforbrug i forhold til budgettet på i alt kr, hvoraf de kr. skyldes planlagt merforbrug på vedligeholdelseskontoen som følge af slutregningerne på maling af køkkentrapperne. Det negative driftsresultat nedbringer således planmæssigt egenkapitalens likvider. Foreningens disponible likviditet primo 2009 udgør således kr. fraregnet kr. til dækning af spidsbelastninger på likviditetstrækket. Bestyrelsen har besluttet at hæve betalingen for brug af tørretumbleren i vaskeriet med 25%. Vi har igennem længere tid konstateret et unødvendigt højt forbrug af tumbleren, idet mange sprang den ellers gratis centrifugering over, fordi tørretumbleren var meget billig. Vi har således ikke kunnet opretholde balance mellem prisen for elforbruget og betalingen i møntindkastet. Taksterne i vaskeriet har i øvrigt ikke været reguleret i mange år. Princippet vi følger er fortsat, at indtægterne fra vaskeriet alene skal dække el-udgifterne. Reparation og afskrivning finansieres således ikke af brugerne, men af alle medlemmer i fællesskab, idet det jo hører med til værdiansættelsen af lejlighederne, at man har option på benyttelse af det fælles vaskeri. Uanset hvor meget foreningen har forsøgt at dække sig ind med tilstandsrapporter, økonomiske 5- årsplaner og andre langsigtede overvejelser, skal vi i 2009 løse tre opgaver, der dels var uventede og dels er mere omkostningstunge end forventet, nemlig tagreparation, energimærke og brevkasseanlæg. I forbindelse med udbedring af stormskader på zinkinddækningerne på taget blev det, som nævnt i beretningen for vurderet, at tagpapbeklædningen mod gården mellem Cv 19 og 25 var i en så dårlig forfatning, at den burde udskiftes. Den udvendige tagflade var ikke omfattet af den tilstandsrapport, der blev udarbejdet for foreningen af ekstern rådgiver, og hvis anvisninger var medtaget i den 5-årsplan bestyrelsen fremlagde på sidste generalforsamling. Derfor stiller vi nu forslag om udførelse af denne opgave samt finansieringen heraf. Prisen på lidt og en halv million kr. er betragtelig højere, end vi forestillede os før sidste generalforsamling, hvorfor vi mod forventning desværre ser os nødsaget til at hæve bidraget til fællesomkostningerne i den kommende 5-årsperiode, for at undgå en større engangsopkrævning. Det har ligeledes vist sig nødvendigt at indarbejde kr. i budgettet for 2009 til det lovbefalede Energimærke (EMO), som vi skal have i år. Da denne ordning er ny, er det først ved tilbudsgivningen blevet klart, hvor meget det ville koste. Endelig skal vi inden udgangen af året ifølge den ny postlov have opsat brevkasseanlæg i opgangene, som vi jf. dagsordensforslaget foreslår opkrævet som engangsbeløb hos hver enkelt ejer GF

5 Budgettet for 2009 er udsendt til orientering til medlemmerne sammen med årsregnskabet for Opmærksomheden henledes på, at den samlede stigning for året vil blive opkrævet i årets sidste 6 måneder. Stigningen udgør i runde tal for en to-værelses lejlighed ca. 115 kr. pr. måned i hele året. Bestyrelsens økonomiske 5-årsplan for ejendomsvedligeholdelsen i vil blive fremlagt under dagsordenens pkt. 3 vedrørende regnskabet. Da perioden siden sidste generalforsamling som sagt ikke har været præget af store nye opgaver, har der været tid til at fiske et par gamle udestående sager op af skuffen, nemlig et par præciseringer vedrørende husordenen, som vi har sat på generalforsamlingens dagsorden. Det drejer sig om opsætning af parabolantenner på facaden og anvendelse af grill på altanerne. Foreningens mange fællesfaciliteter fungerer stadigvæk tilfredsstillende ikke mindst på grund af en stor indsats fra medlemmer uden for bestyrelsen. Det drejer sig jo om Gæsterum, Mejeriet (beboerrum), Vaskeriet, Værkstedet, Studierum, Bibliotek samt vores Website, hvor der dagligt stadig er 3-4 unikke besøg. Bestyrelsen vil også i år afholde den traditionelle grillfest i gården, selv om det er svært at finde en dag, hvor medlemmerne ikke er taget væk på weekend. Med til bestyrelsens aktiviteter hører også vores deltagelse i gårdlaugets bestyrelse, hvor vi fortsat bestrider formandskabet. Bestyrelsen tæller medlemmer fra 9 ud af de 11 ejendomme i gården. Der er fortsat god orden på økonomien med uændret opkrævning i perioden Vi arbejder fortsat med planer om at "optimere det grønne", så der kan komme flere farverige vækster, der blomstrer hen over året. - Ønsker man forhold vedrørende gårdhaven taget op, er man velkommen til at henvende sig til ejerforeningens bestyrelse. Sammen med gårdlauget foretager vi i øvrigt en koordineret cykeloprydning, således at vi samtidigt på gade- og gårdsiden en gang årligt fjerner defekte cykler, idet vi som alle andre steder i byen er ved at drukne i cykelvrag. Vi kan i øvrigt med glæde konstatere, at beboerne respekterer anvisningen om, at cykler på gadesiden skal parkeres langs husmuren og ikke op ad hegnet ind mod haven. Selv om det ikke er et ejerforeningsanliggende vil vi til slut lige omtale problemet med parkeringsbøderne givet til biler parkeret på gaden ud for passagen. Det lader til, at vores og advokatens henvendelser har haft effekt: der er ikke faldet bøder på stedet i lang tid. I tilslutning til beretningen blev det fra enkelte medlemmers side forespurgt til prioritering af de kommende arbejdsopgaver. Knud Werlin oplyste, at alle større beslutninger som udgangspunkt indkorporeres i den løbende budgetlægning, dog således at forslag, der væsentligt påvirker foreningens økonomi bliver fremlagt til særskilt godkendelse hos foreningens medlemmer. Bestyrelsesmedlem Ole Christensen supplerede besvarelsen med at oplyse, at det fortsat var bestyrelsens hensigt at opretholde et passende højt kvalitetsniveau for ejendommen, der har tilgodeset foreningens medlemmer igennem en længere årrække. Efter enkeltstående yderligere spørgsmål samt kommentarer fra bestyrelsens side blev beretningen taget til efterretning GF

6 Ad 3. Forelæggelse af årsregnskab med revisors påtegning til godkendelse Advokat Jens Anker Hansen gennemgik herefter det af foreningens revisor udfærdigede årsregnskab med fornøden dokumentation af de væsentligste enkeltposter i regnskabet. Regnskabet udviste et samlet årsunderskud på i alt kr , således at egenkapitalen herefter andrager kr Årsagen til det konstaterede årsunderskud er en umiddelbar følge af beslutningen truffet på sidste års generalforsamling vedrørende færdiggørelse af maling af trappeopgange mv. andragende i alt kr Det blev fra et medlem forespurgt om muligheden for evt. omlægning af det til saneringssagen optagne lån stort kr Bestyrelsen vil med administrationen vurdere mulighederne og rentabiliteten herfor. Efter enkeltstående spørgsmål samt uddybende kommentarer til årsregnskabet kunne dirigenten konstatere, at det enstemmigt var godkendt. Forinden budgetgennemgangen redegjorde Knud Werlin for de væsentligste større vedligeholdelsesmæssige tiltag, som bestyrelsen agter at iværksætte i perioden I konsekvens heraf har det været nødvendigt at gennemføre en forhøjelse af fællesudgifterne med løbende efteropkrævning for de første afholdte 6 måneder over det resterende halvår. Af større vedligeholdelsesarbejder i den anførte periode skal der udføres maling af facade mod gård, hvilken udgift skønnes at andrage i alt ca. kr Der skal herudover gennemføres en række af de vedligeholdelsesopgaver, som blev påpeget i tilstandsvurderingen samt endelig det tidligere oplyste vedrørende energirapport, tagpapreparation samt reservation af beløb til karnapreparation. I tilslutning til årsregnskabet gennemgik Knud Werlin det af bestyrelsen i samarbejde med administrationen udfærdigede budget for indeværende regnskabsår udvisende en stigning i fællesudgifterne pr. fordelingstal fra kr. 24,63 til i alt kr. 26,93. Udgiftsstigningen skal ses i lyset af det i henhold til ejerforeningens 5-årsplan konstaterede behov for finansiering af større vedligeholdelsesopgaver, herunder udskiftning af dele af tagpapbelægningen på ejendommens tag. På forespørgsel oplyste bestyrelsen, at man arbejder med en successiv 5-årsplan, således at prioritering af større istandsættelsesarbejde i det væsentligste følger denne. 5-årsplanen ajourføres i overensstemmelse med den tilstandsvurdering, der tidligere er fremlagt på en generalforsamling i ejerforeningen. Det er bestyrelsens forhåbning, at der under de nuværende kendte forhold og gennem en mindre regulering af fællesudgifterne kan opstå det fornødne kapitalberedskab til gennemførelse af de løbende større vedligeholdelsesopgaver uden egentlige ekstraopkrævninger over for de enkelte medlemmer GF

7 Det fremhævedes i den forbindelse, at de løbende justeringer af fællesudgifterne naturligvis kan medføre mulighed for nedsættelse på et senere tidspunkt, såfremt der ikke forefindes fornøden vedligeholdelsesmæssige behov herfor inden for den løbende 5- årsplan. Efter enkeltstående spørgsmål samt uddybende bemærkninger blev budgettet taget til efterretning for indeværende regnskabsår under forudsætning af vedtagelse af dagsordenens pkt. 4.4, hvorefter fællesudgifterne andrager kr. 26,93 pr. fordelingstal pr. måned med løbende efteropkrævning for de første afholdte 6 måneder over det resterende halvår. Ad 4. Forslag 4.1 Henstilling fra Lars Abild vedrørende foreningens ansvar for at opfylde lovpligtig sikkerhed for håndværkere. Indledningsvis bemærkede dirigenten, at forslagsstilleren ikke var tilstede på generalforsamlingen med henblik på en evt. uddybning af det fremsatte dagsordensforslag. På bestyrelsens vegne redegjorde Knud Werlin for bestyrelsens håndtering af sagen, herunder at man i tillid og kontakt med sin juridiske rådgiver advokat Jens Anker Hansen løbende havde besvaret de fra medlemmet indkomne mails, hvorefter der ikke fandtes grundlag for at statuere, at bestyrelsen har handlet i strid med foreningens vedtægter, gældende lovregler eller i øvrigt udvist en ansvarspådragende adfærd. Bestyrelsen havde i konsekvens heraf opfordret medlemmet til at anmelde forhold, som denne måtte anse for en overtrædelse af gældende lovgivning til rette tilsynsmyndighed, således at en evt. prøvelse heraf kan finde sted. Medlemmet har trods gentagne opfordringer ikke ønsket at efterkomme dette. Bestyrelsen må på baggrund af sagens art og karakter herunder indholdet i den foreliggende mailkorrespondance konstatere, at der har været brugt uanede ressourcer på denne sag. Umiddelbart forinden generalforsamlingen har forslagsstilleren endvidere rettet henvendelse til et enkeltstående bestyrelsesmedlems arbejdsgiver med henblik på dennes stillingtagen til medlemmets frivillige indsats i ejerforeningens bestyrelse. Bestyrelsen finder således efter en samlet vurdering at måtte konstatere et adfærdsmønster fra det pågældende medlems side, der i sit indhold er helt uacceptabelt og chikanøst. Det blev fra de tilstedeværende medlemmers side enstemmigt tilkendegivet, at man tiltrådte bestyrelsens håndtering af sagen, herunder at man måtte kendetegne det pågældende medlems adfærd for værende stærkt kritisabelt og helt igennem for uacceptabelt GF

8 Generalforsamlingen udtrykte således enstemmigt sin misbilligelse af medlemmets adfærdsmæssige forhold, ligesom man enstemmigt tiltrådte, at bestyrelsen ikke fremtidigt skulle anvende ressourcer på besvarelse af mailkorrespondance med et indhold af den pågældende art og karakter. Dirigenten kommenterede herefter de juridiske forhold i relation til det rejste dagsordensforslag, herunder at man ikke kan pålægge bestyrelsen at foretage anmeldelse af sig selv for en forseelse, man ikke har udført, idet der herved vil være tale om en falsk anmeldelse. Med hensyn til de øvrige henstillingspunkter i dagsordensforslaget fremkom dirigenten med sine nærmere foreningsretlige overvejelser og bemærkninger hertil. Dirigenten satte herefter forslaget samlet til afstemning og kunne i den forbindelse konstatere, at det enstemmigt var nedstemt. 4.2 Bestyrelsens forslag om tilføjelse til husordenen. A: Opsætning af parabolantenner. Bestyrelsesformand Knud Werlin redegjorde for det fremsatte forslag. Det skal bemærkes, at der alene er tale om en præcisering af den nuværende husorden og vedtægters bestemmelser, hvorefter individuel opsætning af parabolantenner ikke er tilladt på ejendommens ydre facadebestanddele, herunder altaner mv. Efter enkeltstående spørgsmål samt uddybende kommentarer, kunne dirigenten konstatere, at forslaget var enstemmigt godkendt. B: Grill. Bestyrelsesformand Knud Werlin motiverede det fremsatte forslag, idet der alene var ønske om at fastsætte nærmere retningslinier for lugtgenegivne aktiviteter på foreningens altaner. Det blev fra et enkelt medlems side bemærket, at han havde erhvervet en lejlighed i tillid til, at det var muligt at anvende altanen til det pågældende grillformål, hvorfor han ville anbefale, at man stemte imod forslaget. Bestyrelsesformand Knud Werlin oplyste, at forslaget ikke var møntet på netop dette medlems forhold, idet forslaget var fremsat i bestyrelsen længe inden medlemmet erhvervede sin lejlighed. Efter enkeltstående yderligere spørgsmål samt uddybende kommentarer satte dirigenten forslaget til afstemning og kunne i den forbindelse konstatere, at det var vedtaget med overvældende majoritet GF

9 4.3 Brevkasseanlæg Bestyrelsesformand Knud Werlin motiverede det foreliggende forslag. Knud Werlin redegjorde endvidere for placering af postkasser, som vil ske indendørs nær el-skabet i de respektive opgange. Udgiften er fastsat til at andrage kr pr. postkasse. Det indstilles til medlemmernes godkendelse, at udgiften undtagelsesvis fordeles efter lejlighed og ikke efter fordelingstal, jf. den i lovgivningen foreliggende mulighed herfor. På forespørgsel oplyste Knud Werlin, at postkassen forsynes med 5-stiftet rukolås, samt at den etableres i lys farve med skråtag, således at der ikke kan efterlades reklametryk mv. over postkasserne. Advokat Jens Anker Hansen anbefalede, at skæringsdatoen for medlemmernes kontantindbetaling fastsattes til 1. januar Dirigenten satte herefter samlet forslaget til afstemning og kunne i den forbindelse konstatere, at forslaget var enstemmigt godkendt. Der vil således for betaling af fællesudgifter pr. 1. januar 2010 på indbetalingskort blive foretaget særopkrævning vedrørende kr pr. postkasse. 4.4 Reparation af tagpaptag Bestyrelsesformand Knud Werlin redegjorde for det fremsatte forslag. Som drøftet i forbindelse med budgetlægningen agter bestyrelsen at gennemføre nødvendig tagpapreparation på dele af taget, således at fremtidige vandskader undgås. På baggrund af de indhentede overslag andrager udgiften i alt kr Udgiften foreslås finansieret via foreningens opsparede egenkapital samt via forhøjelse af fællesudgifterne således som der tidligere var blevet redegjort for under orienteringen om budget Efter enkeltstående spørgsmål samt uddybende kommentarer satte dirigenten forslaget til afstemning og kunne i den forbindelse konstatere, at det enstemmigt var vedtaget. Ad 5. Valg af bestyrelse Bestyrelsesformand Knud Werlin oplyste indledningsvis, at bestyrelsesmedlemmerne Arne Bjerre Hårbo og Sofie Winther ikke ønskede genvalg til bestyrelsen. I den forbindelse foreslog bestyrelsen nyvalg af Marianne Christensen og Morten Revsgaard Frederiksen samt genvalg af den øvrige bestyrelse, henholdsvis Knud Werlin, Ole Christensen og Henrik Sørensen GF

10 Idet der ikke forelå modkandidater, ny- eller genvalgtes de pågældende med akklamation. Bestyrelsen består herefter af følgende: Knud Werlin Chr. Havns Voldgade 23, 4.th København K. Ole Christensen Chr. Havns Voldgade 13, 2.th København K. Henrik Sørensen Chr. Havns Voldgade 23, 1.th København K. Marianne Christensen Chr. Havns Voldgade 23, 2.th København K. Morten Revsgaard Frederiksen Chr. Havns Voldgade 23, st.tv København K. Bestyrelsesformand Knud Werlin takkede i den forbindelse de udtrædende bestyrelsesmedlemmer for deres store arbejde igennem flere år, herunder deres aktive indsats i det forgangne år, hvor udfordringerne havde været mange, herunder særligt i relation til den tidligere på generalforsamlingen behandlede enkeltstående sag fra et medlems side. Ad 6. Valg af revisor Til revisor genvalgtes Bojer Hansen Aundrup, statsaut. revisionsfirma. Ad 7. Eventuelt Forældrekøb Et forældrekøbsmedlem henstillede til bestyrelsen, at man i videst muligt omfang informerer om foreningens relevante udgiftskrævende dispositioner evt. på foreningens hjemmeside, således at man kan følge med i de foreningsretlige forhold. Bestyrelsen oplyste, at man inden for bestyrelsens rammer i videst muligt omfang informerer medlemmerne om større ting, herunder bl.a. på foreningens generalforsamlinger. ---oo0oo--- Idet der ikke forelå yderligere punkter til drøftelse, hævede dirigenten generalforsamlingen. København, den / 2009 København, den / 2009 Som dirigent: Som formand for bestyrelsen: Jens Anker Hansen Advokat Bestyrelsen 1002 GF

E/F Gl. Christianshavn

E/F Gl. Christianshavn E/F Gl. Christianshavn GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2012 År 2012, torsdag den 24. maj, kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Gl. Christianshavn i ejerforeningens mødelokale "Mejeriet", beliggende

Læs mere

2) Bestyrelsens forelæggelse af årsregnskab og status med revisors påtegning til godkendelse.

2) Bestyrelsens forelæggelse af årsregnskab og status med revisors påtegning til godkendelse. E/F Godthåbs Have GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2011 År 2011, tirsdag d. 26. april, kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Godthåbs Have i mødelokalet hos Cirkelordenen, Falkoner Allé 96, over

Læs mere

2) Bestyrelsens forelæggelse af årsregnskab og status med revisors påtegning til godkendelse.

2) Bestyrelsens forelæggelse af årsregnskab og status med revisors påtegning til godkendelse. E/F Godthåbs Have GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2012 År 2012, mandag den 23. april, kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Godthåbs Have i mødelokalet hos Cirkelordenen, Falkoner Allé 96, over

Læs mere

Selvstændige advokater i kontorfællesskab

Selvstændige advokater i kontorfællesskab b rammer ADVOKATER Selvstændige advokater i kontorfællesskab Kronprinsessegade 26 DK 1306 København K Tlf 333 80 300 Fax 333 80 315 www.brammer-advokater.dk Advokatfirmaet Arne Linde Olsen ApS Cvr. 15262206

Læs mere

B I R K * K O E F O E D * M E Y E R A D V O K A T E R Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk

B I R K * K O E F O E D * M E Y E R A D V O K A T E R Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk Tlf. 33 12 24 34 Fax 33 93 20 60 Giro 1 48 31 45 Ejendomsadministrationen Tlf. 33 14 03 66 B I R K * K O E F O E D * M E Y E R A D V O K A T E R Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk

Læs mere

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 89 stemmeberettigede andele inkl. fuldmagter.

Læs mere

BIRK * KOEFOED * MEYER * BRYLD ADVOKATER Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk

BIRK * KOEFOED * MEYER * BRYLD ADVOKATER Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk Tlf. 33 12 24 34 Fax 33 93 20 60 Giro 1 48 31 45 Ejendomsadministrationen Tlf. 33 14 03 66 BIRK * KOEFOED * MEYER * BRYLD ADVOKATER Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk Samarbejdende

Læs mere

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende:

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende: K/S ELEONORA Selskabet afholdt ordinær generalforsamling tirsdag den 21. maj 2013 kl. 15.00 på Hotel Cornwell i Kolding. I alt var 302 stemmeberettigede anparter repræsenteret fordelt på 224 fremmødte

Læs mere

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling A/B AST Dato: 23. april 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 28. marts, kl. 19.00, på Vandrehjemmet, Herbergvejen 8, 2700 Brønshøj, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B AST med følgende

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012

Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012 Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012 Onsdag d. 24. oktober kl. 18:30 afholdt ejerforeningen generalforsamling i Søjlesalen på Skodsborg Kurhotel, Skodsborg Strandvej

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Torsdag den 28. april 2011 kl. 19.30

Referat fra ordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Torsdag den 28. april 2011 kl. 19.30 Referat fra ordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Torsdag den 28. april 2011 kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Aflæggelse af årsberetning for 2010.

Læs mere

Ejerforeningen Vestervang afsnit 5 (Øst) Referat af den ordinære generalforsamling. 29. marts 2006

Ejerforeningen Vestervang afsnit 5 (Øst) Referat af den ordinære generalforsamling. 29. marts 2006 Referat af den ordinære generalforsamling 29. marts 2006 Ejerforeningens bestyrelse havde indkaldt til fællesspisning kl. 18:00 med efterfølgende afholdelse af ordinær generalforsamling den 29. marts 2006.

Læs mere

REFERAT FRA DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I EJERFORENINGEN GL. LADEGAARD

REFERAT FRA DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I EJERFORENINGEN GL. LADEGAARD REFERAT FRA DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I EJERFORENINGEN GL. LADEGAARD År 2003, torsdag den 10. april kl. 19.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Gl. Ladegaard i Medborgerhuset,

Læs mere

R E F E R A T. ordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER Møderet for landsret ADVOKAT HENRIK RAVNILD Møderet for højesteret DANSKE BANK 4180 3125079016 NORDEA 2191 6877891370 - i kontorfællesskab - F R EDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ,

Læs mere

A/B Bergthora. Rasmus Strange Petersen aflagde bestyrelsens beretning. Denne vedlægges nærværende referat som bilag 5.

A/B Bergthora. Rasmus Strange Petersen aflagde bestyrelsens beretning. Denne vedlægges nærværende referat som bilag 5. A/B Bergthora År 2015, mandag den 27. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bergthora i Islands Brygges Kulturhus, Islands Brygge 18, 2300 København S. Tilstede på

Læs mere

R E F E R A T. a) Bestyrelsen stiller forslag om, at der opsættes nye og ensartede navneskilte på lejlighedernes hoveddøre.

R E F E R A T. a) Bestyrelsen stiller forslag om, at der opsættes nye og ensartede navneskilte på lejlighedernes hoveddøre. R E F E R A T vedrørende ordinær generalforsamling afholdt i E/F Strandboulevarden 123-125/ Svendborggade 14-16 den 22. maj 2008 med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Selvstændige advokater i kontorfællesskab

Selvstændige advokater i kontorfællesskab b rammer ADVOKATER Selvstændige advokater i kontorfællesskab Kronprinsessegade 26 DK 1306 København K Tlf 333 80 300 Fax 333 80 315 www.brammer-advokater.dk Advokatfirmaet Arne Linde Olsen ApS Cvr. 15262206

Læs mere

Referat. Andelsboligforeningen Rungstedlund.

Referat. Andelsboligforeningen Rungstedlund. 1 Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K 1-838 /mkr Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Rungstedlund. År 2014, tirsdag den 18. november,

Læs mere

R E F E R A T. ordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER MØDERET FOR LANDSRET FREDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ, KØBENHAVN TLF. 38 28 43 12 FAX 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk. DANSKE BANK 3186 3125079016 R E F E R A T af ordinær generalforsamling

Læs mere

EGEMAR & CLAUSEN. Referat af A/B Kingosparkens ordinære generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00 i Tåstrup Idræts Center

EGEMAR & CLAUSEN. Referat af A/B Kingosparkens ordinære generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00 i Tåstrup Idræts Center Referat af A/B Kingosparkens ordinære generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00 i Tåstrup Idræts Center År 2009 den 28. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Kingosparken.

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2008.

Generalforsamlingsreferat 2008. 1 Generalforsamlingsreferat 2008. År 2008, den 14. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

B I R K * K O E F O E D * M E Y E R A D V O K A T E R Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk

B I R K * K O E F O E D * M E Y E R A D V O K A T E R Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk Tlf. 33 12 24 34 Fax 33 93 20 60 Giro 1 48 31 45 Ejendomsadministrationen Tlf. 33 14 03 66 B I R K * K O E F O E D * M E Y E R A D V O K A T E R Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk

Læs mere

Ordinær generalforsamling R E F E R A T

Ordinær generalforsamling R E F E R A T 1/15 Ordinær generalforsamling Søndag den 2. marts 2014 kl. 14.00 Assens Skolens lokaler, Niels Kjærbyesvej 9, 5610 Assens R E F E R A T Bestyrelsen: Hans Mørkebjerg H57 (HM), Helge Jakobsen G57 (HJ),

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

ADVOKATER A/BHAABET REFERA T AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011

ADVOKATER A/BHAABET REFERA T AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011 NIELSEN 4.THOMSEN A/BHAABET REFERA T AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011 Onsdag den 27. april 2011 kl. 18.30, afholdtes ordinær generalforsamling Norske Kirke, Kong Håkons Kirke, Ved Mønten 9, 2300 København

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov Torsdag den 17. november 2011 kl. 19.30 i Sognegården, Ellevang Kirke Afholdtes den ordinære generalforsamling for Der var i alt fremmødt 21 delegerede, som tilsammen repræsenterede 12 af de i alt 21 foreninger

Læs mere

Beretning 2014/2015 Ejerlejlighedsforeningen Fortbo

Beretning 2014/2015 Ejerlejlighedsforeningen Fortbo Beretning 2014/2015 Ejerlejlighedsforeningen Fortbo Indledning: 12. marts 2015 Ejerforeningen Fortbo afholder i år sin 37. ordinære generalforsamling, idet foreningen blev stiftet d. 31. december 1978.

Læs mere

BIRK * KOEFOED * MEYER ADVOKATER Nørre Voldgade 88, 4., 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk

BIRK * KOEFOED * MEYER ADVOKATER Nørre Voldgade 88, 4., 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk Tlf. 33 12 24 34 Fax 33 93 20 60 Bank: Reg.nr. 7853-1165831 Ejendomsadministrationen Nielsen (H) Tlf. 33 14 03 66 BIRK * KOEFOED * MEYER ADVOKATER Nørre Voldgade 88, 4., 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A .\DVO fjrmaft T REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A År 2014, mandag den 10. november, kl. 19:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus, Havnefronten, Islands

Læs mere