E/F Gl. Christianshavn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "E/F Gl. Christianshavn"

Transkript

1 E/F Gl. Christianshavn GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2009 År 2009, tirsdag den 19. maj, kl , afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen Gl. Christianshavn i beboerrummet "Mejeriet", beliggende Christianshavns Voldgade 21, kælderen th. Indledningsvis bød bestyrelsesformand Knud Werlin de tilstedeværende medlemmer velkommen, ligesom han præsenterede de øvrige tilstedeværende medlemmer af foreningens bestyrelse henholdsvis Ole Christensen, Henrik Sørensen og Sophie Winther. Som følge af det til generalforsamlingen af ejerlejlighedsejer Lars Abild indleverede dagsordensforslag, jf. pkt. 4.1 har bestyrelsen fundet det rigtigst at pege på en ekstern dirigent til ledelse af dagens generalforsamling, hvorfor bestyrelsen foreslår valg af advokat Jan Schøtt-Petersen, Helsingør, der har stor erfaring i foreningsretlige forhold, som kan blive berørt under dagsordenen pkt Generalforsamlingen tilsluttede sig bestyrelsens indstilling, hvorefter advokat Jan Schøtt- Petersen valgtes til dirigent, ligesom advokat Jens Anker Hansen, Qvortrup Administration A/S, valgtes til referent. Dirigenten konstaterede herefter, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet i henhold til foreningens vedtægter og således beslutningsdygtig i relation til de rejste dagsordensforslag. Dirigenten kunne endvidere konstatere, at følgende medlemmer enten personligt eller ved fuldmagt var repræsenteret på generalforsamlingen. Ejerlejl. nr. 6, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 32, 46, 48, 50, 52, 56, 61, 63, 66, 67, 74, 77 og 91. Dagsorden i henhold til indkaldelsen var følgende: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning for det senest forløbne år. 3. Forelæggelse af årsregnskab med revisors påtegning til godkendelse. 4. Forslag. 4.1 Ejerforeningens bestyrelse har fra Lars Abild, Chr.havns Voldgade 25, 4.th. modtaget følgende: Foreningens ansvar for at opfylde lovpligtig sikkerhed for håndværkere skal på plads det er sikkert allerede for sent GF 2009

2 Der hersker uenighed om, hvorvidt ejerforeningen og ikke mindst dens bestyrelse anerkender og dernæst sikrer, at sikkerhedsbestemmelser for håndværkere bestilt af foreningen overholdes. Den tvivl skal elimineres. Den maler, der for foreningen malede bagtrapperne senest, har oplyst til mig - Lars Abild - at det er skingrende ulovligt og svært ansvarspådragende, at maleren igennem mange år til at male vindue, bestilt af vicevært Knud Werlin i samme periode, ikke bruger sikkerhedsudstyr, så lovgivningen overholdes. Maleren oplyste tillige, at foreningen har et bygherreansvar og at foreningens administrator heller ikke kan tillade dette - altså de nuværende og tidligere forhold. Forstået på den måde, at hvis maleren falder og smadrer sit hoved mod asfalten står foreningens medlemmer med et kæmpe økonomisk og et langt værre etisk og moralsk ansvar. Disse oplysninger er for længst oplyst til bestyrelsen. Det ses ikke, at det har givet anledning til en reaktion i mindst et år, hvorfor bestyrelsen allerede har påtaget sig ansvaret for de gældende formentlig ulovlige forhold. - På den baggrund opfordres bestyrelsen til at fremlægge en underskrevet erklæring om, at sikkerhedsforholdene, hvad angår foreningens brug af håndværkere, på ingen måde strider imod lovgivningen og at foreningens medlemmer på ingen måde er ansvarlig for såvel de tidligere som de nuværende formentlig ulovlige forhold. Perioden er tre år fra den kommende generalforsamling i I det omfang at bestyrelsen ikke kan fremlægge en underskreven erklæring opfordres bestyrelsen til at politianmelde bestyrelsen, så foreningens medlemmer kan få belyst retsforholdene. - det omfang, at viceværten har bestilt håndværker(e), og som vicevært ikke tilset, at lovgivningen er blevet overholdt, opfordres bestyrelsen til at politianmelde viceværten. I relation til det modtagne forslag kan bestyrelsen oplyse, at bestyrelsen ifølge ejerforeningens advokat ikke har foretaget sig ansvarspådragende handlinger, hverken for foreningens medlemmer eller for bestyrelsen. Endvidere har bestyrelsen opfordret forslagsstilleren til at foretage den foreslåede politianmeldelse. 4.2 Bestyrelsen fremsætter forslag om tilføjelse af følgende bestemmelser til husordenen: A: Opsætning af parabolantenner på tag og facade er ikke tilladt. Motivering: Parabolantenner anbragt på tag og facade, således som det fx ses på mange ejendomme i byen, vil skæmme ejendommens udseende og dermed forringe lejlighedernes værdi. Desuden vil opsætning og ledningsføring gennem klimaskærmen medføre uhensigtsmæssigt indgreb i ejendommens fælles bestanddele GF

3 B: Anvendelse af grill til madlavning på ejendommens altaner er ikke tilladt. Motivering: Lugtgener, der er forbundet med optænding af grill og madlavning på grill på ejendommens altaner, vil være generende for andre naboer med altan eller naboer med åbne vinduer. Anvendelse af grill ønskes således begrænset til kun at ske i gårdanlægget på ejendommens bagside. 4.3 Bestyrelsen fremsætter forslag om finansieringsmodel for etablering af brevkasseanlæg i opgangenes indgangsparti: Omkostningerne ved etablering af brevkasser i opgangenes indgangsparti finansieres via en engangsopkrævning dækkende omkostningerne til 1 postkasse pr lejlighed Baggrund og motivering: Den ny postlov, lov nr. 472 af 9. juni 2004 og bekendtgørelse BEK nr af 14. december 2004, foreskriver at post skal kunne udbringes til postkasseanlæg placeret samlet i stueetagen. Der skal således etableres 1 postkasse pr. lejlighed til en og samme stykpris. Denne foreslås betalt pr. lejlighed. Opkrævning over fællesudgifterne ville derimod indebære en forholdsvis fordeling af omkostningerne, således at prisen for en postkasse vil variere med antallet af fælles andele/antal m² pr. lejlighed. Prisen forventes at være ca kr. pr. postkasse. 4.4 Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen på baggrund af indhentede tilbud at godkende igangsættelse af reparation af tagpaptag mod gårdsiden mellem CV 19 og 25. Tagreparation udføres til overslagspris på kr. incl. moms. Omkostningen finansieres af egenkapitalen samt regulering af fællesbidrag. Baggrund og motivering: I forbindelse med udbedring af stormskader på taget fra lift, er det konstateret at tagpapbeklædningen mod gårdsiden mellem nr. 19 og 25 flere steder sidder løst og formentlig er utæt. Tagpappet på den pågældende del af taget er ikke blevet udskiftet siden det blev nylagt omkring Finansiering foreslås at ske over fællesudgifterne uden opkrævning af engangsbeløb, dvs. af foreningens egenkapital, dog således at indeværende og kommende års budgetter og fællesbidrag tilpasses denne omkostning. 5. Valg af bestyrelse. 6. Valg af revisor. 7. Eventuelt. Ad 1. Valg af dirigent og referent Se ovenstående GF

4 Ad 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning for det senest forløbne år På bestyrelsens vegne aflagde Knud Werlin følgende beretning: Bestyrelsen har haft et positivt indbyrdes samarbejde i den forgangne periode, der på den ene side har haft fokus på at forvalte den daglige drift, og på den anden side har været præget af inkriminerende beskyldninger mod bestyrelsen, således som det fremgår af dagsordensforslaget fra et medlem af foreningen. Generelt har bestyrelsen arbejdet efter de nedfældede retningslinier i "Bestyrelsesmanualen", som blev tiltrådt uden ændringer af den nuværende bestyrelse umiddelbart efter sidste generalforsamling. Som sagt har fokus været på den daglige drift og de løbende vedligeholdelsesarbejder. Regnskabsresultatet udviser et samlet overforbrug i forhold til budgettet på i alt kr, hvoraf de kr. skyldes planlagt merforbrug på vedligeholdelseskontoen som følge af slutregningerne på maling af køkkentrapperne. Det negative driftsresultat nedbringer således planmæssigt egenkapitalens likvider. Foreningens disponible likviditet primo 2009 udgør således kr. fraregnet kr. til dækning af spidsbelastninger på likviditetstrækket. Bestyrelsen har besluttet at hæve betalingen for brug af tørretumbleren i vaskeriet med 25%. Vi har igennem længere tid konstateret et unødvendigt højt forbrug af tumbleren, idet mange sprang den ellers gratis centrifugering over, fordi tørretumbleren var meget billig. Vi har således ikke kunnet opretholde balance mellem prisen for elforbruget og betalingen i møntindkastet. Taksterne i vaskeriet har i øvrigt ikke været reguleret i mange år. Princippet vi følger er fortsat, at indtægterne fra vaskeriet alene skal dække el-udgifterne. Reparation og afskrivning finansieres således ikke af brugerne, men af alle medlemmer i fællesskab, idet det jo hører med til værdiansættelsen af lejlighederne, at man har option på benyttelse af det fælles vaskeri. Uanset hvor meget foreningen har forsøgt at dække sig ind med tilstandsrapporter, økonomiske 5- årsplaner og andre langsigtede overvejelser, skal vi i 2009 løse tre opgaver, der dels var uventede og dels er mere omkostningstunge end forventet, nemlig tagreparation, energimærke og brevkasseanlæg. I forbindelse med udbedring af stormskader på zinkinddækningerne på taget blev det, som nævnt i beretningen for vurderet, at tagpapbeklædningen mod gården mellem Cv 19 og 25 var i en så dårlig forfatning, at den burde udskiftes. Den udvendige tagflade var ikke omfattet af den tilstandsrapport, der blev udarbejdet for foreningen af ekstern rådgiver, og hvis anvisninger var medtaget i den 5-årsplan bestyrelsen fremlagde på sidste generalforsamling. Derfor stiller vi nu forslag om udførelse af denne opgave samt finansieringen heraf. Prisen på lidt og en halv million kr. er betragtelig højere, end vi forestillede os før sidste generalforsamling, hvorfor vi mod forventning desværre ser os nødsaget til at hæve bidraget til fællesomkostningerne i den kommende 5-årsperiode, for at undgå en større engangsopkrævning. Det har ligeledes vist sig nødvendigt at indarbejde kr. i budgettet for 2009 til det lovbefalede Energimærke (EMO), som vi skal have i år. Da denne ordning er ny, er det først ved tilbudsgivningen blevet klart, hvor meget det ville koste. Endelig skal vi inden udgangen af året ifølge den ny postlov have opsat brevkasseanlæg i opgangene, som vi jf. dagsordensforslaget foreslår opkrævet som engangsbeløb hos hver enkelt ejer GF

5 Budgettet for 2009 er udsendt til orientering til medlemmerne sammen med årsregnskabet for Opmærksomheden henledes på, at den samlede stigning for året vil blive opkrævet i årets sidste 6 måneder. Stigningen udgør i runde tal for en to-værelses lejlighed ca. 115 kr. pr. måned i hele året. Bestyrelsens økonomiske 5-årsplan for ejendomsvedligeholdelsen i vil blive fremlagt under dagsordenens pkt. 3 vedrørende regnskabet. Da perioden siden sidste generalforsamling som sagt ikke har været præget af store nye opgaver, har der været tid til at fiske et par gamle udestående sager op af skuffen, nemlig et par præciseringer vedrørende husordenen, som vi har sat på generalforsamlingens dagsorden. Det drejer sig om opsætning af parabolantenner på facaden og anvendelse af grill på altanerne. Foreningens mange fællesfaciliteter fungerer stadigvæk tilfredsstillende ikke mindst på grund af en stor indsats fra medlemmer uden for bestyrelsen. Det drejer sig jo om Gæsterum, Mejeriet (beboerrum), Vaskeriet, Værkstedet, Studierum, Bibliotek samt vores Website, hvor der dagligt stadig er 3-4 unikke besøg. Bestyrelsen vil også i år afholde den traditionelle grillfest i gården, selv om det er svært at finde en dag, hvor medlemmerne ikke er taget væk på weekend. Med til bestyrelsens aktiviteter hører også vores deltagelse i gårdlaugets bestyrelse, hvor vi fortsat bestrider formandskabet. Bestyrelsen tæller medlemmer fra 9 ud af de 11 ejendomme i gården. Der er fortsat god orden på økonomien med uændret opkrævning i perioden Vi arbejder fortsat med planer om at "optimere det grønne", så der kan komme flere farverige vækster, der blomstrer hen over året. - Ønsker man forhold vedrørende gårdhaven taget op, er man velkommen til at henvende sig til ejerforeningens bestyrelse. Sammen med gårdlauget foretager vi i øvrigt en koordineret cykeloprydning, således at vi samtidigt på gade- og gårdsiden en gang årligt fjerner defekte cykler, idet vi som alle andre steder i byen er ved at drukne i cykelvrag. Vi kan i øvrigt med glæde konstatere, at beboerne respekterer anvisningen om, at cykler på gadesiden skal parkeres langs husmuren og ikke op ad hegnet ind mod haven. Selv om det ikke er et ejerforeningsanliggende vil vi til slut lige omtale problemet med parkeringsbøderne givet til biler parkeret på gaden ud for passagen. Det lader til, at vores og advokatens henvendelser har haft effekt: der er ikke faldet bøder på stedet i lang tid. I tilslutning til beretningen blev det fra enkelte medlemmers side forespurgt til prioritering af de kommende arbejdsopgaver. Knud Werlin oplyste, at alle større beslutninger som udgangspunkt indkorporeres i den løbende budgetlægning, dog således at forslag, der væsentligt påvirker foreningens økonomi bliver fremlagt til særskilt godkendelse hos foreningens medlemmer. Bestyrelsesmedlem Ole Christensen supplerede besvarelsen med at oplyse, at det fortsat var bestyrelsens hensigt at opretholde et passende højt kvalitetsniveau for ejendommen, der har tilgodeset foreningens medlemmer igennem en længere årrække. Efter enkeltstående yderligere spørgsmål samt kommentarer fra bestyrelsens side blev beretningen taget til efterretning GF

6 Ad 3. Forelæggelse af årsregnskab med revisors påtegning til godkendelse Advokat Jens Anker Hansen gennemgik herefter det af foreningens revisor udfærdigede årsregnskab med fornøden dokumentation af de væsentligste enkeltposter i regnskabet. Regnskabet udviste et samlet årsunderskud på i alt kr , således at egenkapitalen herefter andrager kr Årsagen til det konstaterede årsunderskud er en umiddelbar følge af beslutningen truffet på sidste års generalforsamling vedrørende færdiggørelse af maling af trappeopgange mv. andragende i alt kr Det blev fra et medlem forespurgt om muligheden for evt. omlægning af det til saneringssagen optagne lån stort kr Bestyrelsen vil med administrationen vurdere mulighederne og rentabiliteten herfor. Efter enkeltstående spørgsmål samt uddybende kommentarer til årsregnskabet kunne dirigenten konstatere, at det enstemmigt var godkendt. Forinden budgetgennemgangen redegjorde Knud Werlin for de væsentligste større vedligeholdelsesmæssige tiltag, som bestyrelsen agter at iværksætte i perioden I konsekvens heraf har det været nødvendigt at gennemføre en forhøjelse af fællesudgifterne med løbende efteropkrævning for de første afholdte 6 måneder over det resterende halvår. Af større vedligeholdelsesarbejder i den anførte periode skal der udføres maling af facade mod gård, hvilken udgift skønnes at andrage i alt ca. kr Der skal herudover gennemføres en række af de vedligeholdelsesopgaver, som blev påpeget i tilstandsvurderingen samt endelig det tidligere oplyste vedrørende energirapport, tagpapreparation samt reservation af beløb til karnapreparation. I tilslutning til årsregnskabet gennemgik Knud Werlin det af bestyrelsen i samarbejde med administrationen udfærdigede budget for indeværende regnskabsår udvisende en stigning i fællesudgifterne pr. fordelingstal fra kr. 24,63 til i alt kr. 26,93. Udgiftsstigningen skal ses i lyset af det i henhold til ejerforeningens 5-årsplan konstaterede behov for finansiering af større vedligeholdelsesopgaver, herunder udskiftning af dele af tagpapbelægningen på ejendommens tag. På forespørgsel oplyste bestyrelsen, at man arbejder med en successiv 5-årsplan, således at prioritering af større istandsættelsesarbejde i det væsentligste følger denne. 5-årsplanen ajourføres i overensstemmelse med den tilstandsvurdering, der tidligere er fremlagt på en generalforsamling i ejerforeningen. Det er bestyrelsens forhåbning, at der under de nuværende kendte forhold og gennem en mindre regulering af fællesudgifterne kan opstå det fornødne kapitalberedskab til gennemførelse af de løbende større vedligeholdelsesopgaver uden egentlige ekstraopkrævninger over for de enkelte medlemmer GF

7 Det fremhævedes i den forbindelse, at de løbende justeringer af fællesudgifterne naturligvis kan medføre mulighed for nedsættelse på et senere tidspunkt, såfremt der ikke forefindes fornøden vedligeholdelsesmæssige behov herfor inden for den løbende 5- årsplan. Efter enkeltstående spørgsmål samt uddybende bemærkninger blev budgettet taget til efterretning for indeværende regnskabsår under forudsætning af vedtagelse af dagsordenens pkt. 4.4, hvorefter fællesudgifterne andrager kr. 26,93 pr. fordelingstal pr. måned med løbende efteropkrævning for de første afholdte 6 måneder over det resterende halvår. Ad 4. Forslag 4.1 Henstilling fra Lars Abild vedrørende foreningens ansvar for at opfylde lovpligtig sikkerhed for håndværkere. Indledningsvis bemærkede dirigenten, at forslagsstilleren ikke var tilstede på generalforsamlingen med henblik på en evt. uddybning af det fremsatte dagsordensforslag. På bestyrelsens vegne redegjorde Knud Werlin for bestyrelsens håndtering af sagen, herunder at man i tillid og kontakt med sin juridiske rådgiver advokat Jens Anker Hansen løbende havde besvaret de fra medlemmet indkomne mails, hvorefter der ikke fandtes grundlag for at statuere, at bestyrelsen har handlet i strid med foreningens vedtægter, gældende lovregler eller i øvrigt udvist en ansvarspådragende adfærd. Bestyrelsen havde i konsekvens heraf opfordret medlemmet til at anmelde forhold, som denne måtte anse for en overtrædelse af gældende lovgivning til rette tilsynsmyndighed, således at en evt. prøvelse heraf kan finde sted. Medlemmet har trods gentagne opfordringer ikke ønsket at efterkomme dette. Bestyrelsen må på baggrund af sagens art og karakter herunder indholdet i den foreliggende mailkorrespondance konstatere, at der har været brugt uanede ressourcer på denne sag. Umiddelbart forinden generalforsamlingen har forslagsstilleren endvidere rettet henvendelse til et enkeltstående bestyrelsesmedlems arbejdsgiver med henblik på dennes stillingtagen til medlemmets frivillige indsats i ejerforeningens bestyrelse. Bestyrelsen finder således efter en samlet vurdering at måtte konstatere et adfærdsmønster fra det pågældende medlems side, der i sit indhold er helt uacceptabelt og chikanøst. Det blev fra de tilstedeværende medlemmers side enstemmigt tilkendegivet, at man tiltrådte bestyrelsens håndtering af sagen, herunder at man måtte kendetegne det pågældende medlems adfærd for værende stærkt kritisabelt og helt igennem for uacceptabelt GF

8 Generalforsamlingen udtrykte således enstemmigt sin misbilligelse af medlemmets adfærdsmæssige forhold, ligesom man enstemmigt tiltrådte, at bestyrelsen ikke fremtidigt skulle anvende ressourcer på besvarelse af mailkorrespondance med et indhold af den pågældende art og karakter. Dirigenten kommenterede herefter de juridiske forhold i relation til det rejste dagsordensforslag, herunder at man ikke kan pålægge bestyrelsen at foretage anmeldelse af sig selv for en forseelse, man ikke har udført, idet der herved vil være tale om en falsk anmeldelse. Med hensyn til de øvrige henstillingspunkter i dagsordensforslaget fremkom dirigenten med sine nærmere foreningsretlige overvejelser og bemærkninger hertil. Dirigenten satte herefter forslaget samlet til afstemning og kunne i den forbindelse konstatere, at det enstemmigt var nedstemt. 4.2 Bestyrelsens forslag om tilføjelse til husordenen. A: Opsætning af parabolantenner. Bestyrelsesformand Knud Werlin redegjorde for det fremsatte forslag. Det skal bemærkes, at der alene er tale om en præcisering af den nuværende husorden og vedtægters bestemmelser, hvorefter individuel opsætning af parabolantenner ikke er tilladt på ejendommens ydre facadebestanddele, herunder altaner mv. Efter enkeltstående spørgsmål samt uddybende kommentarer, kunne dirigenten konstatere, at forslaget var enstemmigt godkendt. B: Grill. Bestyrelsesformand Knud Werlin motiverede det fremsatte forslag, idet der alene var ønske om at fastsætte nærmere retningslinier for lugtgenegivne aktiviteter på foreningens altaner. Det blev fra et enkelt medlems side bemærket, at han havde erhvervet en lejlighed i tillid til, at det var muligt at anvende altanen til det pågældende grillformål, hvorfor han ville anbefale, at man stemte imod forslaget. Bestyrelsesformand Knud Werlin oplyste, at forslaget ikke var møntet på netop dette medlems forhold, idet forslaget var fremsat i bestyrelsen længe inden medlemmet erhvervede sin lejlighed. Efter enkeltstående yderligere spørgsmål samt uddybende kommentarer satte dirigenten forslaget til afstemning og kunne i den forbindelse konstatere, at det var vedtaget med overvældende majoritet GF

9 4.3 Brevkasseanlæg Bestyrelsesformand Knud Werlin motiverede det foreliggende forslag. Knud Werlin redegjorde endvidere for placering af postkasser, som vil ske indendørs nær el-skabet i de respektive opgange. Udgiften er fastsat til at andrage kr pr. postkasse. Det indstilles til medlemmernes godkendelse, at udgiften undtagelsesvis fordeles efter lejlighed og ikke efter fordelingstal, jf. den i lovgivningen foreliggende mulighed herfor. På forespørgsel oplyste Knud Werlin, at postkassen forsynes med 5-stiftet rukolås, samt at den etableres i lys farve med skråtag, således at der ikke kan efterlades reklametryk mv. over postkasserne. Advokat Jens Anker Hansen anbefalede, at skæringsdatoen for medlemmernes kontantindbetaling fastsattes til 1. januar Dirigenten satte herefter samlet forslaget til afstemning og kunne i den forbindelse konstatere, at forslaget var enstemmigt godkendt. Der vil således for betaling af fællesudgifter pr. 1. januar 2010 på indbetalingskort blive foretaget særopkrævning vedrørende kr pr. postkasse. 4.4 Reparation af tagpaptag Bestyrelsesformand Knud Werlin redegjorde for det fremsatte forslag. Som drøftet i forbindelse med budgetlægningen agter bestyrelsen at gennemføre nødvendig tagpapreparation på dele af taget, således at fremtidige vandskader undgås. På baggrund af de indhentede overslag andrager udgiften i alt kr Udgiften foreslås finansieret via foreningens opsparede egenkapital samt via forhøjelse af fællesudgifterne således som der tidligere var blevet redegjort for under orienteringen om budget Efter enkeltstående spørgsmål samt uddybende kommentarer satte dirigenten forslaget til afstemning og kunne i den forbindelse konstatere, at det enstemmigt var vedtaget. Ad 5. Valg af bestyrelse Bestyrelsesformand Knud Werlin oplyste indledningsvis, at bestyrelsesmedlemmerne Arne Bjerre Hårbo og Sofie Winther ikke ønskede genvalg til bestyrelsen. I den forbindelse foreslog bestyrelsen nyvalg af Marianne Christensen og Morten Revsgaard Frederiksen samt genvalg af den øvrige bestyrelse, henholdsvis Knud Werlin, Ole Christensen og Henrik Sørensen GF

10 Idet der ikke forelå modkandidater, ny- eller genvalgtes de pågældende med akklamation. Bestyrelsen består herefter af følgende: Knud Werlin Chr. Havns Voldgade 23, 4.th København K. Ole Christensen Chr. Havns Voldgade 13, 2.th København K. Henrik Sørensen Chr. Havns Voldgade 23, 1.th København K. Marianne Christensen Chr. Havns Voldgade 23, 2.th København K. Morten Revsgaard Frederiksen Chr. Havns Voldgade 23, st.tv København K. Bestyrelsesformand Knud Werlin takkede i den forbindelse de udtrædende bestyrelsesmedlemmer for deres store arbejde igennem flere år, herunder deres aktive indsats i det forgangne år, hvor udfordringerne havde været mange, herunder særligt i relation til den tidligere på generalforsamlingen behandlede enkeltstående sag fra et medlems side. Ad 6. Valg af revisor Til revisor genvalgtes Bojer Hansen Aundrup, statsaut. revisionsfirma. Ad 7. Eventuelt Forældrekøb Et forældrekøbsmedlem henstillede til bestyrelsen, at man i videst muligt omfang informerer om foreningens relevante udgiftskrævende dispositioner evt. på foreningens hjemmeside, således at man kan følge med i de foreningsretlige forhold. Bestyrelsen oplyste, at man inden for bestyrelsens rammer i videst muligt omfang informerer medlemmerne om større ting, herunder bl.a. på foreningens generalforsamlinger. ---oo0oo--- Idet der ikke forelå yderligere punkter til drøftelse, hævede dirigenten generalforsamlingen. København, den / 2009 København, den / 2009 Som dirigent: Som formand for bestyrelsen: Jens Anker Hansen Advokat Bestyrelsen 1002 GF

GENERALFORSAMLINGSREFERAT

GENERALFORSAMLINGSREFERAT 1 GENERALFORSAMLINGSREFERAT År 2005, torsdag den 19. maj, kl. 19.30, afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen Gl. Christianshavn i mødelokalet Nisten i Christianshavns beboerhus,

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSREFERAT

GENERALFORSAMLINGSREFERAT GENERALFORSAMLINGSREFERAT År 2006, tirsdag 23. maj kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen Gl. Christianshavn i mødelokalet "Nisten" på Christianshavn Beboerhus, beliggende

Læs mere

2) Bestyrelsens forelæggelse af årsregnskab og status med revisors påtegning til godkendelse.

2) Bestyrelsens forelæggelse af årsregnskab og status med revisors påtegning til godkendelse. E/F Godthåbs Have GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2011 År 2011, tirsdag d. 26. april, kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Godthåbs Have i mødelokalet hos Cirkelordenen, Falkoner Allé 96, over

Læs mere

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab År 2010, den 17. maj blev der afholdt ordinær generalforsamling i med følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne

Læs mere

VANDRØR (STIGESTRENGE), FALDSTAMMER M.V. 2) Bestyrelsen fremsætter på baggrund af gennemgang ved 2 orienteringsmøder følgende

VANDRØR (STIGESTRENGE), FALDSTAMMER M.V. 2) Bestyrelsen fremsætter på baggrund af gennemgang ved 2 orienteringsmøder følgende E/F Godthåbs Have GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2015 (EKSTRAORDINÆR) År 2015, tirsdag den 24. februar kl. 18.00 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i E/F Godthåbs Have i bestyrelsens mødelokale, ejendomskontoret

Læs mere

Ejerforeningen Skodsborg Solgård. Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 22. oktober 2008 Skodsborg Kurhotel

Ejerforeningen Skodsborg Solgård. Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 22. oktober 2008 Skodsborg Kurhotel Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 22. oktober 2008 Skodsborg Kurhotel Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 2.027 stemmeberettigede fordelingstal

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat I Ejerforeningen Gl. Ladegaard Torsdag den 14. april 2005 kl. 19.00 afholdtes der ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Gl. Ladegaard. Den blev afholdt i Medborgerhuset,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg

Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg Referat fra ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Willemoesgade 32-36 Onsdag den 11. maj 2005, afholdtes ordinær

Læs mere

A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010

A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010 A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010 År 2011, torsdag d. 13. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Postgården i lokalerne Prinsessen, Prinsesse Charlottes

Læs mere

EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S

EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S "'l'! aet,aagel,skov HD EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S AJB Kgs. Fiskedam Referat af generalforsamling Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlej ningsejendomme ErhYervsejendomme Torsdag den 15. december

Læs mere

E/F Gl. Christianshavn

E/F Gl. Christianshavn E/F Gl. Christianshavn GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2012 År 2012, torsdag den 24. maj, kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Gl. Christianshavn i ejerforeningens mødelokale "Mejeriet", beliggende

Læs mere

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Kajkanten Hos STAY Black, Islands Brygge 79A, 2300 København Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

E J E N D O M S A D M I N I S T R A T I O N A / S. Referat

E J E N D O M S A D M I N I S T R A T I O N A / S. Referat Referat År 2011, mandag, den 28. marts, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Tunnelvej i Glostrup Fritidscenters mødelokale 1, beliggende Christiansvej 2, 2600 Glostrup med følgende: Dagsorden:

Læs mere

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk / formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st. tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 Den 26.

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSREFERAT

GENERALFORSAMLINGSREFERAT Advokatfirmaet NICOLAI GIØDESEN Le. Mortensens Eftf. Nicolai Giødesen, advokat (Hl Ejendomsadministrationen: Telefontid hverdage 10-13 Telefax 33 15 84 48 Frederiksholms Kanal 18 1220 København K Tlf.

Læs mere

Dagsordenen var i overensstemmelse med indkaldelsen.

Dagsordenen var i overensstemmelse med indkaldelsen. År 2004, den 14. april, kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Ved Kajen i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34, 1. sal. Formanden Jesper Overgaard bød velkommen.

Læs mere

Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt. tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé

Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt. tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2012.

Generalforsamlingsreferat 2012. 1 Generalforsamlingsreferat 2012. År 2012, den 30 april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Vanløse kulturhus, Frode Jacobsens Plads 4, 2720 Vanløse. Til stede

Læs mere

GENERALFORSAMLINGS-REFERAT

GENERALFORSAMLINGS-REFERAT J.nr. 200139 GENERALFORSAMLINGS-REFERAT Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling i EJERFORENINGEN BISTRUP PARK i festsalen, Bistrupskolen, Nordvanggårdsvej 17, 3460

Læs mere

Generalforsamling 2003

Generalforsamling 2003 Generalforsamling 2003 Formandens Beretning Allerførst vil jeg gerne byde de nye ejere velkommen i foreningen. Jeg håber, at I ligesom os andre, bliver glade for at bo her. Det har været et godt år for

Læs mere

Andelsboligforeningen Hampeland

Andelsboligforeningen Hampeland År 2014, tirsdag den 29. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Hampeland i fælleshuset, Hampelandvej 28, Ølstykke. Andelsboligforeningen er beliggende Hampelandvej 6-48 og Københavnsvej

Læs mere

Ejendomsadministrator Jette Houborg og praktikant Rikke Kjærgaard blev valgt som referent.

Ejendomsadministrator Jette Houborg og praktikant Rikke Kjærgaard blev valgt som referent. EJENDOMS- ADMINISTRATION Frederiksberg, 19. maj 2014 REFERAT Ejd.nr. 8-857 E/F Hvidovrevang ordinær generalforsamling Mødested: Risbjerggårds store sal, Hvidovrevej 241, 2650 Hvidovre Mødedato: 1. april

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34

G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34 G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T Bremensgade 30-34 Frederiksberg, 17. marts 2006 Ref.: 8061/AH/mt År 2006, den 16. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

1) Valg af dirigent og referent. 2) Forslag fra bestyrelsen om: ekstraordinær vedligeholdelse og renovering med tilskud vedrørende:

1) Valg af dirigent og referent. 2) Forslag fra bestyrelsen om: ekstraordinær vedligeholdelse og renovering med tilskud vedrørende: b rammer ADVOKATER Selvstændige advokater i kontorfællesskab Kronprinsessegade 26 DK 1306 København K Tlf 333 80 300 Fax 333 80 315 www.brammer-advokater.dk Advokatfirmaet Arne Linde Olsen ApS Cvr. 15262206

Læs mere

År 2012 den 23. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Ved Kajen i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34.

År 2012 den 23. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Ved Kajen i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34. År 2012 den 23. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Ved Kajen i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34. Bestyrelsesmedlem Sanni Kofoed Nielsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården Referat af ordinær generalforsamling 2013 i A/B Blidahlund & Esperancegården Afholdt d. 23. april kl. 18.00 på biblioteket, Ahlmanns alle 6, 2900 Hellerup. Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og

Læs mere

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år.

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år. GENERALFORSAMLINGSREFERAT I EJERFORENINGEN MØLNDALSPARKEN År 2011, tirsdag den 22. marts, afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen matr.nr. 11 h Vridsløselille By, Herstedvester.

Læs mere

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4.

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2005 År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. Formanden Frank Vælum bød velkommen. 1.

Læs mere

År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV.

År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: A/B Borup i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. 1. Valg af dirigent og referent.

Læs mere

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34 Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T Bremensgade 30-34 År 2007, den 13. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/vj REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE mandag den 19. august 2013 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III

Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III År 2013, tirsdag d. 23. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I og III i Nannasgade 27, kld.,

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Andelsboligforeningen Fredenslund afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 12. maj 2014 kl. 19.00 i foreningens fælleslokale i kælderen.

Læs mere

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning

Læs mere

Formand Morten Olsen bød velkommen og gik straks over til dagsordenen:

Formand Morten Olsen bød velkommen og gik straks over til dagsordenen: Referat fra ejerforeningen matr.nr. 27 C Nørre Tranders Sofievej 40-246, 9000 Aalborg - generalforsamling onsdag den 13. januar 2010 kl. 19.00, afholdt i gildesalen i kælderen. Repræsenterede var følgende

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F Humlebien

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F Humlebien REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F Humlebien Tirsdag, den 27. maj 2014 kl. 17.00 afholdt ejerforeningen Humlebien ordinær generalforsamling På Johannesskolen, lokale 230, 1. sal, Troels Lundsvej

Læs mere

Foreningens navn er: EJERFORENINGEN LYNGBO, og foreningen har sit hjemsted Bregnerødvej 65 71 og Lyngborghave 2A 40 og 54 60, 3460 Birkerød.

Foreningens navn er: EJERFORENINGEN LYNGBO, og foreningen har sit hjemsted Bregnerødvej 65 71 og Lyngborghave 2A 40 og 54 60, 3460 Birkerød. 1. 12.06.2014 Ejerforeningen Lyngbo Vedtægter Navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er: EJERFORENINGEN LYNGBO, og foreningen har sit hjemsted Bregnerødvej 65 71 og Lyngborghave 2A 40 og 54 60, 3460 Birkerød.

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Ved indgangen blev sikret at de fremmødte var andelshavere, desuden blev der uddelt stemmesedler.

Ved indgangen blev sikret at de fremmødte var andelshavere, desuden blev der uddelt stemmesedler. Brande Fjernvarme amba Referat af ordinær generalforsamling, tirsdag, den 27. september 2011. Sted: Hotel Dalgas i Brande. Deltagere: 49 andelshavere samt 2 ved fuldmagt. Ved indgangen blev sikret at de

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800 ANDELSBOLIGFORENINGEN PEBLINGE DOSSERING 30 (PD30) Peblinge Dossering 30 2200 København N Nr.: Dato: 12339 30 APR 2014 (Bedes anført ved henvendelser) Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl.

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K Jour. nr. 460 17. april 2007 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V År 2007, mandag den

Læs mere

Punkt Vedrørende Bilag

Punkt Vedrørende Bilag Generalforsamlingsreferat Side 1 af 5 16. april 2010 Referat fra Ordinær generalforsamling Forening E/F Matrikel 1386, Ingerslevsgade 108 / Krusågade 35 Sted Navernes lokale, Ingerslevsgade 108, kld. tv.

Læs mere

MØDEREFERAT. Lejlighed nr.: 2, 6, 8, 16, 17, 18, 19, 20, 43, 44, 46, 49, 50, 52, 53, 66, 67, 78 og 79.

MØDEREFERAT. Lejlighed nr.: 2, 6, 8, 16, 17, 18, 19, 20, 43, 44, 46, 49, 50, 52, 53, 66, 67, 78 og 79. MØDEREFERAT År 2002, onsdag den 22. maj kl. 19.30. afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen Gl. Christianshavn i Christianshavns Beboerhus mødelokale Nisten, beliggende Dronningensgade

Læs mere

For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden:

For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden: År 2013, mandag den 15. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen 1911. Generalforsamlingen blev afholdt i Østerbro Huset, Århusgade 103, 2100 København Ø. For generalforsamlingen

Læs mere

Finn Jørgensen bød velkommen og foreslog Jens Duus som dirigent.

Finn Jørgensen bød velkommen og foreslog Jens Duus som dirigent. År 2002, den 22. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Mariaborg i restauranten i B93 klubhus, Ved Sporsløjfen 10. Til stede eller repræsenteret ved fuldmagt var følgende andelshavere:

Læs mere

Generalforsamling 2014 Beslutningsreferat

Generalforsamling 2014 Beslutningsreferat Ejd.nr. 8150 Generalforsamling 2014 Beslutningsreferat År 2014, onsdag den 7. maj kl. 18.00 afholdtes den 15. ordinære generalforsamling i Folkvarsvej-Karréens Gårdlaug. Generalforsamlingen blev afholdt

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 Andelsboligforeningen Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 afholdt ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april

Læs mere

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling Advokatfirmaet Fabritius Tengnagel og Heine EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S Anette Kirkeskov HD A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21 Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlejningsejendomme Erhvervsejendomme

Læs mere

Ordinær Generalforsamling 2014

Ordinær Generalforsamling 2014 Ordinær Generalforsamling 2014 8. maj 2014 Dagsorden Dagsorden i henhold til vedtægternes 9, stk. 1. 1) Bestyrelsens beretning for det senest forløbne år. 2) Bestyrelsens forelæggelse af årsregnskab. 3)

Læs mere

Pia Sindbjerg aflagde på bestyrelsens vegne beretning. Beretningen er vedhæftet dette referat som bilag 1.

Pia Sindbjerg aflagde på bestyrelsens vegne beretning. Beretningen er vedhæftet dette referat som bilag 1. År 2013, den 27. august kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Bomhoffs Have i Medborgerhuset, Foredragssalen, Danasvej 30 B. Formanden Pia Sindbjerg bød velkommen. 1. Valg

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING FOR E/F VALBYGÅRDSVEJ 76, 76 A & 76 B

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING FOR E/F VALBYGÅRDSVEJ 76, 76 A & 76 B EJERFORENINGEN VALBYGÅRDSVEJ 76, A & B FORMAND LARS SONNE KRISTIANSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 A, 3.TV., 2500 VALBY - TLF. 36 30 35 03 Valby, den 23.05.2006 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING

Læs mere

R E F E R A T. af ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Lodsgården. onsdag, den 14. maj 2008, kl. 19.00, på Dragør Badehotel.

R E F E R A T. af ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Lodsgården. onsdag, den 14. maj 2008, kl. 19.00, på Dragør Badehotel. E/F Lodsgården v/ administrator advokat Lone Refshammer Rømersgade 9 1362 København K. Tlf. 33 14 11 19 R E F E R A T af ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Lodsgården onsdag, den 14. maj 2008,

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A. Den 13. maj 2008 blev i sag nr. 53/2007-S B og C mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

Selvstændige advokater i kontorfællesskab

Selvstændige advokater i kontorfællesskab b rammer ADVOKATER Selvstændige advokater i kontorfællesskab Kronprinsessegade 26 DK 1306 København K Tlf 333 80 300 Fax 333 80 315 www.brammer-advokater.dk Advokatfirmaet Arne Linde Olsen ApS Cvr. 15262206

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Vesterparken afholdt den 27. maj 2015.

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Vesterparken afholdt den 27. maj 2015. Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Vesterparken afholdt den 27. maj 2015. D A G S O R D E N: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Regnskab og revisors påtegning. 4. Overskuddets

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER

ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER Advokat Bent Schou H.C. Andersens Blvd. 11, 2. 1553 København V Tlf. 33 13 57 47 ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER År 2014, den 29. april

Læs mere

Nivå Bypark I. Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling 23. april 2012

Nivå Bypark I. Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling 23. april 2012 Nivå Bypark I Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling 23. april 2012 Andelsboligforeningen Nivå Bypark I afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 23. april 2012 kl. 19.00 i foreningens fælleshus,

Læs mere

Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Belek

Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Belek Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Belek 1. Navn identifikation 1.1 Foreningens navn er Ejerlejlighedsforeningen Belek i vedtægter kaldet foreningen. 1.2 Ejendomsprojektet består af 56 ejerlejligheder

Læs mere

o.rr*de Referat af generalforsamling i E/F Dommervænget 4-14 4-14. 4000 Roskilde Eierleiliahedsforeni nqen Dommerv

o.rr*de Referat af generalforsamling i E/F Dommervænget 4-14 4-14. 4000 Roskilde Eierleiliahedsforeni nqen Dommerv Eierleiliahedsforeni nqen Dommerv 4-14. 4000 Roskilde Referat af generalforsamling i E/F Dommervænget 4-14 Den 261102011 kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerlejlighedsforeningen Dommervænget

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling A/B Sadolinparken 2 Ejd.nr.: 1-598 Dato: 21. marts 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013, den 21. marts kl. 17.20, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Sadolinparken 2 i Kvarterhuset,

Læs mere

Generalforsamlingen indledtes med at holde 1 minuts stilhed for at ære Arne Haargaard og Frede Edske, som vi mistede i det forgangne år.

Generalforsamlingen indledtes med at holde 1 minuts stilhed for at ære Arne Haargaard og Frede Edske, som vi mistede i det forgangne år. Referat af ordinær generalforsamling fredag den 25. april 2014. 23 boliger og 1 fuldmagt ud af 25 var repræsenteret. Generalforsamlingen indledtes med at holde 1 minuts stilhed for at ære Arne Haargaard

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Eskildsgade 60

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Eskildsgade 60 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Eskildsgade 60 Tirsdag den 9. november 2011 kl. 19.00 afholdtes hos Hans H. Hansen på adressen Eskildsgade 60, 2. tv., 1657 København V ordinær generalforsamling

Læs mere

Ordinær generalforsamling den 15. marts 2007, kl. 19.00 på Langelinieskolen, Holsteinsgade 41

Ordinær generalforsamling den 15. marts 2007, kl. 19.00 på Langelinieskolen, Holsteinsgade 41 Side 1 af 8 Ordinær generalforsamling den 15. marts 2007, kl. 19.00 på Langelinieskolen, Holsteinsgade 41 Til stede: Fra administrationen: 42 stemmeberettigede medlemmer inkl. afgivne fuldmagter. Troels

Læs mere

REFERAT. E/F Englandsvej 34 B, C, D ordinær generalforsamling

REFERAT. E/F Englandsvej 34 B, C, D ordinær generalforsamling Frederiksberg, 24-04-2013 Kundenr. 108-250 Sagsnr. 12-20493 Dok.nr. 13-63878 Direkte tlf. +45 39 46 64 38 tsh@deas.dk REFERAT E/F Englandsvej 34 B, C, D ordinær generalforsamling Mødested: DEAS, Dirch

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

Generalforsamling 6/4 2004

Generalforsamling 6/4 2004 Generalforsamling 6/4 2004 4/5 2004 År 2004, tirsdag den 6. april kl. 17,00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Gråbrødretorv 19-21, Gråbrødrestræde 23 og Klosterstræde 20 hos administrator,

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00. i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens

Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00. i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00 Afholdelse hos Agnethe, Violvej 140B. Dagsorden: i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens Horsens d. 7. april 2015 OBS vi mødes

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010 Den 27. april 2010, kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård. Generalforsamlingen afholdtes i Kildevældskirkens

Læs mere

2) Bestyrelsens forelæggelse af årsregnskab og status med revisors påtegning til godkendelse.

2) Bestyrelsens forelæggelse af årsregnskab og status med revisors påtegning til godkendelse. E/F Godthåbs Have GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2012 År 2012, mandag den 23. april, kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Godthåbs Have i mødelokalet hos Cirkelordenen, Falkoner Allé 96, over

Læs mere

Ejerforeningen Dommervænget 4-14

Ejerforeningen Dommervænget 4-14 Ejerforeningen Dommervænget 4-14 År 2008, torsdag den 23. oktober, kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Dommervænget 4-14 hos Strandberg, Skomagergade 11, 4000 Roskilde. Tilstede

Læs mere

År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Nordlyset hos Danske Regioner, Dampfærgevej 22, 2100 København Ø. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

I det forløbne år har vi fået nye andelshavere, som jeg vil byde velkommen i dag:

I det forløbne år har vi fået nye andelshavere, som jeg vil byde velkommen i dag: År 2005, mandag den 19. december kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Holtehus, i Medborgerhuset, Kapelvej 44, 2200 København N. Dagsorden ifølge indkaldelsen var følgende:

Læs mere

Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K

Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K UDKAST TIL VEDTÆGTER for Administrationsfællesskabet for Bygning 1 Revideret

Læs mere

Ejerforeningen Åhavnen II

Ejerforeningen Åhavnen II Ejerforeningen Åhavnen II 30. marts 2015 Ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Åhavnen II Onsdag, den 25. marts 2015, kl. 19.00 i Fiskerhytten Fremmøde: 26 ejerlejligheder (ud af 48 mulige), heraf

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 11. December 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013 dato 09. December 2013, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Beboerlokalet,

Læs mere

Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 27. november 2007 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63.

Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 27. november 2007 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63. Afdelingsbestyrelsen Afdeling 218-0 Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 27. november 2007 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63. Formanden bød velkommen til de tilstedeværende beboere. Der var mødt

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING 2013 E/F VALBYGÅRDSVEJ 76, 76 A & 76 B.

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING 2013 E/F VALBYGÅRDSVEJ 76, 76 A & 76 B. EJERFORENINGEN VALBYGÅRDSVEJ 76, A & B V/ FORMAND JAKOB SØ, VALBYGÅRDSVEJ 76A ST.TH, 2500 VALBY - TLF. 40 30 79 30 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING 2013 E/F VALBYGÅRDSVEJ

Læs mere

Referat af generalforsamling, maj 2014

Referat af generalforsamling, maj 2014 Referat af generalforsamling, maj 2014 Kære beboere, Hermed referat af den ordinære generalforsamling i foreningen torsdag d. 15. maj 2014. Tilstede på generalforsamlingen var: Trille Hassager, Jasna Hamzic,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Degnelodden Afholdt den 12. april 2011 kl. 18.30 på Sejlflod Hotel

Referat fra ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Degnelodden Afholdt den 12. april 2011 kl. 18.30 på Sejlflod Hotel Referat fra ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Degnelodden Afholdt den 12. april 2011 kl. 18.30 på Sejlflod Hotel Referent: Jørn Kjær Nielsen Til stede: 25 andele var repræsenteret. Generalforsamlingen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F Tyreengen Ejd.nr.: 2-341 Dato: 1. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, 17. marts, kl. 19.00, i gildesalen, Tyreengen 34, kld., afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Tyreengen

Læs mere

VEDTÆGT FORENINGEN KØBMANDSBO

VEDTÆGT FORENINGEN KØBMANDSBO Købmandsbo VEDTÆGT FORENINGEN KØBMANDSBO NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Københavns Handelsstandsklubs Understøttelsesselskab Købmandsbo, og foreningen er anmeldt i Foreningsregistret sammen med navnet

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Allé 1-7/Ewaldsensvej 8-12

Referat ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Allé 1-7/Ewaldsensvej 8-12 Referat ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Allé 1-7/Ewaldsensvej 8-12 År 2008 torsdag den 17. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Lindevangskirken, Hattesens Alle 12, 2000 Frederiksberg.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19

Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19 Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19 Den 22. april 2013 kl. 15.00 afholdtes der ordinær generalforsamling hos Investeringsgruppen Danmark A/S, Tuborg Havnevej 18, 1, 2900 Hellerup. Dagsordenen

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSREFERAT

GENERALFORSAMLINGSREFERAT Advokatfirmaet Le. Mortensens Eftf. Nicolai Giødesen, advokat (H) Hella Hammerby, advokat Frederiksholms Kanal 18 1220 København K Tlf. 33 15 84 45 Fax 33 13 79 20 Giro 90647 37 CVR NT. 6963 23 19 GENERALFORSAMLINGSREFERAT

Læs mere

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ANDERS BOELSKIFTE (H) MARTIN LETH HANSEN (L) KRISTIAN MØLGAARD (H) JØRGEN JACOBSEN (H) ESKE HALD (L) ANNE TRANKJÆR Beslutningsreferat År 2011, torsdag

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 6. juni 2005 Journal nr. 703 jan Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet

Læs mere

Ordinær Generalforsamling 2015

Ordinær Generalforsamling 2015 Ordinær Generalforsamling 2015 23. april 2015 2 Dagsorden Dagsorden i henhold til vedtægternes 9, stk. 1. 0) Valg af dirigent. 1) Bestyrelsens beretning for det senest forløbne år til godkendelse. 2) Bestyrelsens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Allégade 15-17

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Allégade 15-17 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Allégade 15-17 Andelsboligforeningen Allégade 15-17 afholdt, ordinær generalforsamling, tirsdag den 4. april 2006 kl. 19.30. Mødet fandt sted i foreningslokalet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling SWE Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K 0304201 2 744 /wh l Referat af ordinær generalforsamling 27. marts 2012, kl. 19.00 i menighedslokalerne til Filipskirke,

Læs mere

Referat af generalforsamling i GGG, Nyhavn 31, 22.maj 2012

Referat af generalforsamling i GGG, Nyhavn 31, 22.maj 2012 Referat af generalforsamling i GGG, Nyhavn 31, 22.maj 2012 Generalforsamlingen var indkaldt lovligt. Der valgtes dirigent, Lars Holtung, og formanden, Lisbeth Andersen, aflagde årsberetning: Vi har i det

Læs mere

Grundejerforeningen Løvsangerparken

Grundejerforeningen Løvsangerparken Generalforsamling den 12. marts 2008 Til stede personligt: nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74,

Læs mere