E/F Gl. Christianshavn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "E/F Gl. Christianshavn"

Transkript

1 E/F Gl. Christianshavn GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2009 År 2009, tirsdag den 19. maj, kl , afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen Gl. Christianshavn i beboerrummet "Mejeriet", beliggende Christianshavns Voldgade 21, kælderen th. Indledningsvis bød bestyrelsesformand Knud Werlin de tilstedeværende medlemmer velkommen, ligesom han præsenterede de øvrige tilstedeværende medlemmer af foreningens bestyrelse henholdsvis Ole Christensen, Henrik Sørensen og Sophie Winther. Som følge af det til generalforsamlingen af ejerlejlighedsejer Lars Abild indleverede dagsordensforslag, jf. pkt. 4.1 har bestyrelsen fundet det rigtigst at pege på en ekstern dirigent til ledelse af dagens generalforsamling, hvorfor bestyrelsen foreslår valg af advokat Jan Schøtt-Petersen, Helsingør, der har stor erfaring i foreningsretlige forhold, som kan blive berørt under dagsordenen pkt Generalforsamlingen tilsluttede sig bestyrelsens indstilling, hvorefter advokat Jan Schøtt- Petersen valgtes til dirigent, ligesom advokat Jens Anker Hansen, Qvortrup Administration A/S, valgtes til referent. Dirigenten konstaterede herefter, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet i henhold til foreningens vedtægter og således beslutningsdygtig i relation til de rejste dagsordensforslag. Dirigenten kunne endvidere konstatere, at følgende medlemmer enten personligt eller ved fuldmagt var repræsenteret på generalforsamlingen. Ejerlejl. nr. 6, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 32, 46, 48, 50, 52, 56, 61, 63, 66, 67, 74, 77 og 91. Dagsorden i henhold til indkaldelsen var følgende: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning for det senest forløbne år. 3. Forelæggelse af årsregnskab med revisors påtegning til godkendelse. 4. Forslag. 4.1 Ejerforeningens bestyrelse har fra Lars Abild, Chr.havns Voldgade 25, 4.th. modtaget følgende: Foreningens ansvar for at opfylde lovpligtig sikkerhed for håndværkere skal på plads det er sikkert allerede for sent GF 2009

2 Der hersker uenighed om, hvorvidt ejerforeningen og ikke mindst dens bestyrelse anerkender og dernæst sikrer, at sikkerhedsbestemmelser for håndværkere bestilt af foreningen overholdes. Den tvivl skal elimineres. Den maler, der for foreningen malede bagtrapperne senest, har oplyst til mig - Lars Abild - at det er skingrende ulovligt og svært ansvarspådragende, at maleren igennem mange år til at male vindue, bestilt af vicevært Knud Werlin i samme periode, ikke bruger sikkerhedsudstyr, så lovgivningen overholdes. Maleren oplyste tillige, at foreningen har et bygherreansvar og at foreningens administrator heller ikke kan tillade dette - altså de nuværende og tidligere forhold. Forstået på den måde, at hvis maleren falder og smadrer sit hoved mod asfalten står foreningens medlemmer med et kæmpe økonomisk og et langt værre etisk og moralsk ansvar. Disse oplysninger er for længst oplyst til bestyrelsen. Det ses ikke, at det har givet anledning til en reaktion i mindst et år, hvorfor bestyrelsen allerede har påtaget sig ansvaret for de gældende formentlig ulovlige forhold. - På den baggrund opfordres bestyrelsen til at fremlægge en underskrevet erklæring om, at sikkerhedsforholdene, hvad angår foreningens brug af håndværkere, på ingen måde strider imod lovgivningen og at foreningens medlemmer på ingen måde er ansvarlig for såvel de tidligere som de nuværende formentlig ulovlige forhold. Perioden er tre år fra den kommende generalforsamling i I det omfang at bestyrelsen ikke kan fremlægge en underskreven erklæring opfordres bestyrelsen til at politianmelde bestyrelsen, så foreningens medlemmer kan få belyst retsforholdene. - det omfang, at viceværten har bestilt håndværker(e), og som vicevært ikke tilset, at lovgivningen er blevet overholdt, opfordres bestyrelsen til at politianmelde viceværten. I relation til det modtagne forslag kan bestyrelsen oplyse, at bestyrelsen ifølge ejerforeningens advokat ikke har foretaget sig ansvarspådragende handlinger, hverken for foreningens medlemmer eller for bestyrelsen. Endvidere har bestyrelsen opfordret forslagsstilleren til at foretage den foreslåede politianmeldelse. 4.2 Bestyrelsen fremsætter forslag om tilføjelse af følgende bestemmelser til husordenen: A: Opsætning af parabolantenner på tag og facade er ikke tilladt. Motivering: Parabolantenner anbragt på tag og facade, således som det fx ses på mange ejendomme i byen, vil skæmme ejendommens udseende og dermed forringe lejlighedernes værdi. Desuden vil opsætning og ledningsføring gennem klimaskærmen medføre uhensigtsmæssigt indgreb i ejendommens fælles bestanddele GF

3 B: Anvendelse af grill til madlavning på ejendommens altaner er ikke tilladt. Motivering: Lugtgener, der er forbundet med optænding af grill og madlavning på grill på ejendommens altaner, vil være generende for andre naboer med altan eller naboer med åbne vinduer. Anvendelse af grill ønskes således begrænset til kun at ske i gårdanlægget på ejendommens bagside. 4.3 Bestyrelsen fremsætter forslag om finansieringsmodel for etablering af brevkasseanlæg i opgangenes indgangsparti: Omkostningerne ved etablering af brevkasser i opgangenes indgangsparti finansieres via en engangsopkrævning dækkende omkostningerne til 1 postkasse pr lejlighed Baggrund og motivering: Den ny postlov, lov nr. 472 af 9. juni 2004 og bekendtgørelse BEK nr af 14. december 2004, foreskriver at post skal kunne udbringes til postkasseanlæg placeret samlet i stueetagen. Der skal således etableres 1 postkasse pr. lejlighed til en og samme stykpris. Denne foreslås betalt pr. lejlighed. Opkrævning over fællesudgifterne ville derimod indebære en forholdsvis fordeling af omkostningerne, således at prisen for en postkasse vil variere med antallet af fælles andele/antal m² pr. lejlighed. Prisen forventes at være ca kr. pr. postkasse. 4.4 Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen på baggrund af indhentede tilbud at godkende igangsættelse af reparation af tagpaptag mod gårdsiden mellem CV 19 og 25. Tagreparation udføres til overslagspris på kr. incl. moms. Omkostningen finansieres af egenkapitalen samt regulering af fællesbidrag. Baggrund og motivering: I forbindelse med udbedring af stormskader på taget fra lift, er det konstateret at tagpapbeklædningen mod gårdsiden mellem nr. 19 og 25 flere steder sidder løst og formentlig er utæt. Tagpappet på den pågældende del af taget er ikke blevet udskiftet siden det blev nylagt omkring Finansiering foreslås at ske over fællesudgifterne uden opkrævning af engangsbeløb, dvs. af foreningens egenkapital, dog således at indeværende og kommende års budgetter og fællesbidrag tilpasses denne omkostning. 5. Valg af bestyrelse. 6. Valg af revisor. 7. Eventuelt. Ad 1. Valg af dirigent og referent Se ovenstående GF

4 Ad 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning for det senest forløbne år På bestyrelsens vegne aflagde Knud Werlin følgende beretning: Bestyrelsen har haft et positivt indbyrdes samarbejde i den forgangne periode, der på den ene side har haft fokus på at forvalte den daglige drift, og på den anden side har været præget af inkriminerende beskyldninger mod bestyrelsen, således som det fremgår af dagsordensforslaget fra et medlem af foreningen. Generelt har bestyrelsen arbejdet efter de nedfældede retningslinier i "Bestyrelsesmanualen", som blev tiltrådt uden ændringer af den nuværende bestyrelse umiddelbart efter sidste generalforsamling. Som sagt har fokus været på den daglige drift og de løbende vedligeholdelsesarbejder. Regnskabsresultatet udviser et samlet overforbrug i forhold til budgettet på i alt kr, hvoraf de kr. skyldes planlagt merforbrug på vedligeholdelseskontoen som følge af slutregningerne på maling af køkkentrapperne. Det negative driftsresultat nedbringer således planmæssigt egenkapitalens likvider. Foreningens disponible likviditet primo 2009 udgør således kr. fraregnet kr. til dækning af spidsbelastninger på likviditetstrækket. Bestyrelsen har besluttet at hæve betalingen for brug af tørretumbleren i vaskeriet med 25%. Vi har igennem længere tid konstateret et unødvendigt højt forbrug af tumbleren, idet mange sprang den ellers gratis centrifugering over, fordi tørretumbleren var meget billig. Vi har således ikke kunnet opretholde balance mellem prisen for elforbruget og betalingen i møntindkastet. Taksterne i vaskeriet har i øvrigt ikke været reguleret i mange år. Princippet vi følger er fortsat, at indtægterne fra vaskeriet alene skal dække el-udgifterne. Reparation og afskrivning finansieres således ikke af brugerne, men af alle medlemmer i fællesskab, idet det jo hører med til værdiansættelsen af lejlighederne, at man har option på benyttelse af det fælles vaskeri. Uanset hvor meget foreningen har forsøgt at dække sig ind med tilstandsrapporter, økonomiske 5- årsplaner og andre langsigtede overvejelser, skal vi i 2009 løse tre opgaver, der dels var uventede og dels er mere omkostningstunge end forventet, nemlig tagreparation, energimærke og brevkasseanlæg. I forbindelse med udbedring af stormskader på zinkinddækningerne på taget blev det, som nævnt i beretningen for vurderet, at tagpapbeklædningen mod gården mellem Cv 19 og 25 var i en så dårlig forfatning, at den burde udskiftes. Den udvendige tagflade var ikke omfattet af den tilstandsrapport, der blev udarbejdet for foreningen af ekstern rådgiver, og hvis anvisninger var medtaget i den 5-årsplan bestyrelsen fremlagde på sidste generalforsamling. Derfor stiller vi nu forslag om udførelse af denne opgave samt finansieringen heraf. Prisen på lidt og en halv million kr. er betragtelig højere, end vi forestillede os før sidste generalforsamling, hvorfor vi mod forventning desværre ser os nødsaget til at hæve bidraget til fællesomkostningerne i den kommende 5-årsperiode, for at undgå en større engangsopkrævning. Det har ligeledes vist sig nødvendigt at indarbejde kr. i budgettet for 2009 til det lovbefalede Energimærke (EMO), som vi skal have i år. Da denne ordning er ny, er det først ved tilbudsgivningen blevet klart, hvor meget det ville koste. Endelig skal vi inden udgangen af året ifølge den ny postlov have opsat brevkasseanlæg i opgangene, som vi jf. dagsordensforslaget foreslår opkrævet som engangsbeløb hos hver enkelt ejer GF

5 Budgettet for 2009 er udsendt til orientering til medlemmerne sammen med årsregnskabet for Opmærksomheden henledes på, at den samlede stigning for året vil blive opkrævet i årets sidste 6 måneder. Stigningen udgør i runde tal for en to-værelses lejlighed ca. 115 kr. pr. måned i hele året. Bestyrelsens økonomiske 5-årsplan for ejendomsvedligeholdelsen i vil blive fremlagt under dagsordenens pkt. 3 vedrørende regnskabet. Da perioden siden sidste generalforsamling som sagt ikke har været præget af store nye opgaver, har der været tid til at fiske et par gamle udestående sager op af skuffen, nemlig et par præciseringer vedrørende husordenen, som vi har sat på generalforsamlingens dagsorden. Det drejer sig om opsætning af parabolantenner på facaden og anvendelse af grill på altanerne. Foreningens mange fællesfaciliteter fungerer stadigvæk tilfredsstillende ikke mindst på grund af en stor indsats fra medlemmer uden for bestyrelsen. Det drejer sig jo om Gæsterum, Mejeriet (beboerrum), Vaskeriet, Værkstedet, Studierum, Bibliotek samt vores Website, hvor der dagligt stadig er 3-4 unikke besøg. Bestyrelsen vil også i år afholde den traditionelle grillfest i gården, selv om det er svært at finde en dag, hvor medlemmerne ikke er taget væk på weekend. Med til bestyrelsens aktiviteter hører også vores deltagelse i gårdlaugets bestyrelse, hvor vi fortsat bestrider formandskabet. Bestyrelsen tæller medlemmer fra 9 ud af de 11 ejendomme i gården. Der er fortsat god orden på økonomien med uændret opkrævning i perioden Vi arbejder fortsat med planer om at "optimere det grønne", så der kan komme flere farverige vækster, der blomstrer hen over året. - Ønsker man forhold vedrørende gårdhaven taget op, er man velkommen til at henvende sig til ejerforeningens bestyrelse. Sammen med gårdlauget foretager vi i øvrigt en koordineret cykeloprydning, således at vi samtidigt på gade- og gårdsiden en gang årligt fjerner defekte cykler, idet vi som alle andre steder i byen er ved at drukne i cykelvrag. Vi kan i øvrigt med glæde konstatere, at beboerne respekterer anvisningen om, at cykler på gadesiden skal parkeres langs husmuren og ikke op ad hegnet ind mod haven. Selv om det ikke er et ejerforeningsanliggende vil vi til slut lige omtale problemet med parkeringsbøderne givet til biler parkeret på gaden ud for passagen. Det lader til, at vores og advokatens henvendelser har haft effekt: der er ikke faldet bøder på stedet i lang tid. I tilslutning til beretningen blev det fra enkelte medlemmers side forespurgt til prioritering af de kommende arbejdsopgaver. Knud Werlin oplyste, at alle større beslutninger som udgangspunkt indkorporeres i den løbende budgetlægning, dog således at forslag, der væsentligt påvirker foreningens økonomi bliver fremlagt til særskilt godkendelse hos foreningens medlemmer. Bestyrelsesmedlem Ole Christensen supplerede besvarelsen med at oplyse, at det fortsat var bestyrelsens hensigt at opretholde et passende højt kvalitetsniveau for ejendommen, der har tilgodeset foreningens medlemmer igennem en længere årrække. Efter enkeltstående yderligere spørgsmål samt kommentarer fra bestyrelsens side blev beretningen taget til efterretning GF

6 Ad 3. Forelæggelse af årsregnskab med revisors påtegning til godkendelse Advokat Jens Anker Hansen gennemgik herefter det af foreningens revisor udfærdigede årsregnskab med fornøden dokumentation af de væsentligste enkeltposter i regnskabet. Regnskabet udviste et samlet årsunderskud på i alt kr , således at egenkapitalen herefter andrager kr Årsagen til det konstaterede årsunderskud er en umiddelbar følge af beslutningen truffet på sidste års generalforsamling vedrørende færdiggørelse af maling af trappeopgange mv. andragende i alt kr Det blev fra et medlem forespurgt om muligheden for evt. omlægning af det til saneringssagen optagne lån stort kr Bestyrelsen vil med administrationen vurdere mulighederne og rentabiliteten herfor. Efter enkeltstående spørgsmål samt uddybende kommentarer til årsregnskabet kunne dirigenten konstatere, at det enstemmigt var godkendt. Forinden budgetgennemgangen redegjorde Knud Werlin for de væsentligste større vedligeholdelsesmæssige tiltag, som bestyrelsen agter at iværksætte i perioden I konsekvens heraf har det været nødvendigt at gennemføre en forhøjelse af fællesudgifterne med løbende efteropkrævning for de første afholdte 6 måneder over det resterende halvår. Af større vedligeholdelsesarbejder i den anførte periode skal der udføres maling af facade mod gård, hvilken udgift skønnes at andrage i alt ca. kr Der skal herudover gennemføres en række af de vedligeholdelsesopgaver, som blev påpeget i tilstandsvurderingen samt endelig det tidligere oplyste vedrørende energirapport, tagpapreparation samt reservation af beløb til karnapreparation. I tilslutning til årsregnskabet gennemgik Knud Werlin det af bestyrelsen i samarbejde med administrationen udfærdigede budget for indeværende regnskabsår udvisende en stigning i fællesudgifterne pr. fordelingstal fra kr. 24,63 til i alt kr. 26,93. Udgiftsstigningen skal ses i lyset af det i henhold til ejerforeningens 5-årsplan konstaterede behov for finansiering af større vedligeholdelsesopgaver, herunder udskiftning af dele af tagpapbelægningen på ejendommens tag. På forespørgsel oplyste bestyrelsen, at man arbejder med en successiv 5-årsplan, således at prioritering af større istandsættelsesarbejde i det væsentligste følger denne. 5-årsplanen ajourføres i overensstemmelse med den tilstandsvurdering, der tidligere er fremlagt på en generalforsamling i ejerforeningen. Det er bestyrelsens forhåbning, at der under de nuværende kendte forhold og gennem en mindre regulering af fællesudgifterne kan opstå det fornødne kapitalberedskab til gennemførelse af de løbende større vedligeholdelsesopgaver uden egentlige ekstraopkrævninger over for de enkelte medlemmer GF

7 Det fremhævedes i den forbindelse, at de løbende justeringer af fællesudgifterne naturligvis kan medføre mulighed for nedsættelse på et senere tidspunkt, såfremt der ikke forefindes fornøden vedligeholdelsesmæssige behov herfor inden for den løbende 5- årsplan. Efter enkeltstående spørgsmål samt uddybende bemærkninger blev budgettet taget til efterretning for indeværende regnskabsår under forudsætning af vedtagelse af dagsordenens pkt. 4.4, hvorefter fællesudgifterne andrager kr. 26,93 pr. fordelingstal pr. måned med løbende efteropkrævning for de første afholdte 6 måneder over det resterende halvår. Ad 4. Forslag 4.1 Henstilling fra Lars Abild vedrørende foreningens ansvar for at opfylde lovpligtig sikkerhed for håndværkere. Indledningsvis bemærkede dirigenten, at forslagsstilleren ikke var tilstede på generalforsamlingen med henblik på en evt. uddybning af det fremsatte dagsordensforslag. På bestyrelsens vegne redegjorde Knud Werlin for bestyrelsens håndtering af sagen, herunder at man i tillid og kontakt med sin juridiske rådgiver advokat Jens Anker Hansen løbende havde besvaret de fra medlemmet indkomne mails, hvorefter der ikke fandtes grundlag for at statuere, at bestyrelsen har handlet i strid med foreningens vedtægter, gældende lovregler eller i øvrigt udvist en ansvarspådragende adfærd. Bestyrelsen havde i konsekvens heraf opfordret medlemmet til at anmelde forhold, som denne måtte anse for en overtrædelse af gældende lovgivning til rette tilsynsmyndighed, således at en evt. prøvelse heraf kan finde sted. Medlemmet har trods gentagne opfordringer ikke ønsket at efterkomme dette. Bestyrelsen må på baggrund af sagens art og karakter herunder indholdet i den foreliggende mailkorrespondance konstatere, at der har været brugt uanede ressourcer på denne sag. Umiddelbart forinden generalforsamlingen har forslagsstilleren endvidere rettet henvendelse til et enkeltstående bestyrelsesmedlems arbejdsgiver med henblik på dennes stillingtagen til medlemmets frivillige indsats i ejerforeningens bestyrelse. Bestyrelsen finder således efter en samlet vurdering at måtte konstatere et adfærdsmønster fra det pågældende medlems side, der i sit indhold er helt uacceptabelt og chikanøst. Det blev fra de tilstedeværende medlemmers side enstemmigt tilkendegivet, at man tiltrådte bestyrelsens håndtering af sagen, herunder at man måtte kendetegne det pågældende medlems adfærd for værende stærkt kritisabelt og helt igennem for uacceptabelt GF

8 Generalforsamlingen udtrykte således enstemmigt sin misbilligelse af medlemmets adfærdsmæssige forhold, ligesom man enstemmigt tiltrådte, at bestyrelsen ikke fremtidigt skulle anvende ressourcer på besvarelse af mailkorrespondance med et indhold af den pågældende art og karakter. Dirigenten kommenterede herefter de juridiske forhold i relation til det rejste dagsordensforslag, herunder at man ikke kan pålægge bestyrelsen at foretage anmeldelse af sig selv for en forseelse, man ikke har udført, idet der herved vil være tale om en falsk anmeldelse. Med hensyn til de øvrige henstillingspunkter i dagsordensforslaget fremkom dirigenten med sine nærmere foreningsretlige overvejelser og bemærkninger hertil. Dirigenten satte herefter forslaget samlet til afstemning og kunne i den forbindelse konstatere, at det enstemmigt var nedstemt. 4.2 Bestyrelsens forslag om tilføjelse til husordenen. A: Opsætning af parabolantenner. Bestyrelsesformand Knud Werlin redegjorde for det fremsatte forslag. Det skal bemærkes, at der alene er tale om en præcisering af den nuværende husorden og vedtægters bestemmelser, hvorefter individuel opsætning af parabolantenner ikke er tilladt på ejendommens ydre facadebestanddele, herunder altaner mv. Efter enkeltstående spørgsmål samt uddybende kommentarer, kunne dirigenten konstatere, at forslaget var enstemmigt godkendt. B: Grill. Bestyrelsesformand Knud Werlin motiverede det fremsatte forslag, idet der alene var ønske om at fastsætte nærmere retningslinier for lugtgenegivne aktiviteter på foreningens altaner. Det blev fra et enkelt medlems side bemærket, at han havde erhvervet en lejlighed i tillid til, at det var muligt at anvende altanen til det pågældende grillformål, hvorfor han ville anbefale, at man stemte imod forslaget. Bestyrelsesformand Knud Werlin oplyste, at forslaget ikke var møntet på netop dette medlems forhold, idet forslaget var fremsat i bestyrelsen længe inden medlemmet erhvervede sin lejlighed. Efter enkeltstående yderligere spørgsmål samt uddybende kommentarer satte dirigenten forslaget til afstemning og kunne i den forbindelse konstatere, at det var vedtaget med overvældende majoritet GF

9 4.3 Brevkasseanlæg Bestyrelsesformand Knud Werlin motiverede det foreliggende forslag. Knud Werlin redegjorde endvidere for placering af postkasser, som vil ske indendørs nær el-skabet i de respektive opgange. Udgiften er fastsat til at andrage kr pr. postkasse. Det indstilles til medlemmernes godkendelse, at udgiften undtagelsesvis fordeles efter lejlighed og ikke efter fordelingstal, jf. den i lovgivningen foreliggende mulighed herfor. På forespørgsel oplyste Knud Werlin, at postkassen forsynes med 5-stiftet rukolås, samt at den etableres i lys farve med skråtag, således at der ikke kan efterlades reklametryk mv. over postkasserne. Advokat Jens Anker Hansen anbefalede, at skæringsdatoen for medlemmernes kontantindbetaling fastsattes til 1. januar Dirigenten satte herefter samlet forslaget til afstemning og kunne i den forbindelse konstatere, at forslaget var enstemmigt godkendt. Der vil således for betaling af fællesudgifter pr. 1. januar 2010 på indbetalingskort blive foretaget særopkrævning vedrørende kr pr. postkasse. 4.4 Reparation af tagpaptag Bestyrelsesformand Knud Werlin redegjorde for det fremsatte forslag. Som drøftet i forbindelse med budgetlægningen agter bestyrelsen at gennemføre nødvendig tagpapreparation på dele af taget, således at fremtidige vandskader undgås. På baggrund af de indhentede overslag andrager udgiften i alt kr Udgiften foreslås finansieret via foreningens opsparede egenkapital samt via forhøjelse af fællesudgifterne således som der tidligere var blevet redegjort for under orienteringen om budget Efter enkeltstående spørgsmål samt uddybende kommentarer satte dirigenten forslaget til afstemning og kunne i den forbindelse konstatere, at det enstemmigt var vedtaget. Ad 5. Valg af bestyrelse Bestyrelsesformand Knud Werlin oplyste indledningsvis, at bestyrelsesmedlemmerne Arne Bjerre Hårbo og Sofie Winther ikke ønskede genvalg til bestyrelsen. I den forbindelse foreslog bestyrelsen nyvalg af Marianne Christensen og Morten Revsgaard Frederiksen samt genvalg af den øvrige bestyrelse, henholdsvis Knud Werlin, Ole Christensen og Henrik Sørensen GF

10 Idet der ikke forelå modkandidater, ny- eller genvalgtes de pågældende med akklamation. Bestyrelsen består herefter af følgende: Knud Werlin Chr. Havns Voldgade 23, 4.th København K. Ole Christensen Chr. Havns Voldgade 13, 2.th København K. Henrik Sørensen Chr. Havns Voldgade 23, 1.th København K. Marianne Christensen Chr. Havns Voldgade 23, 2.th København K. Morten Revsgaard Frederiksen Chr. Havns Voldgade 23, st.tv København K. Bestyrelsesformand Knud Werlin takkede i den forbindelse de udtrædende bestyrelsesmedlemmer for deres store arbejde igennem flere år, herunder deres aktive indsats i det forgangne år, hvor udfordringerne havde været mange, herunder særligt i relation til den tidligere på generalforsamlingen behandlede enkeltstående sag fra et medlems side. Ad 6. Valg af revisor Til revisor genvalgtes Bojer Hansen Aundrup, statsaut. revisionsfirma. Ad 7. Eventuelt Forældrekøb Et forældrekøbsmedlem henstillede til bestyrelsen, at man i videst muligt omfang informerer om foreningens relevante udgiftskrævende dispositioner evt. på foreningens hjemmeside, således at man kan følge med i de foreningsretlige forhold. Bestyrelsen oplyste, at man inden for bestyrelsens rammer i videst muligt omfang informerer medlemmerne om større ting, herunder bl.a. på foreningens generalforsamlinger. ---oo0oo--- Idet der ikke forelå yderligere punkter til drøftelse, hævede dirigenten generalforsamlingen. København, den / 2009 København, den / 2009 Som dirigent: Som formand for bestyrelsen: Jens Anker Hansen Advokat Bestyrelsen 1002 GF

E/F Gl. Christianshavn

E/F Gl. Christianshavn E/F Gl. Christianshavn GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2008 År 2008, onsdag den 28. maj, kl. 19.30, afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen Gl. Christianshavn i mødelokalet "Nisten", Christianshavns

Læs mere

E/F KAJPLADS 24 GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2007

E/F KAJPLADS 24 GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2007 E/F KAJPLADS 24 GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2007 År 2007, tirsdag den 8. maj, kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen Kajplads 24 i kantinen i LO-bygningen, Islands Brygge

Læs mere

Dirigenten kunne endvidere konstatere, at følgende medlemmer enten personligt eller ved fuldmagt var repræsenteret på generalforsamlingen

Dirigenten kunne endvidere konstatere, at følgende medlemmer enten personligt eller ved fuldmagt var repræsenteret på generalforsamlingen E/F Godthåbs Have GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2009 År 2009, tirsdag d. 28. april, kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen Godthåbs Have i Pædagogisk Center, Lollandsvej 40,

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSREFERAT

GENERALFORSAMLINGSREFERAT GENERALFORSAMLINGSREFERAT År 2006, onsdag 19. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen Skotgården på Ordrup Kro, Teatersalen, Ordrupvej 114, 2920 Charlottenlund. Indledningsvis

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN Ejerne i E/F Bremergården REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN År 2013, den 29. april, afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Bremergården på Kofoeds Skole, Nyrnberggade 1, 2300 København

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSREFERAT

GENERALFORSAMLINGSREFERAT 1 GENERALFORSAMLINGSREFERAT År 2005, torsdag den 19. maj, kl. 19.30, afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen Gl. Christianshavn i mødelokalet Nisten i Christianshavns beboerhus,

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSREFERAT

GENERALFORSAMLINGSREFERAT GENERALFORSAMLINGSREFERAT År 2006, tirsdag 23. maj kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen Gl. Christianshavn i mødelokalet "Nisten" på Christianshavn Beboerhus, beliggende

Læs mere

År 2004, den 1. juni kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen Tartinisvej 30-34/Stradellasvej 30-34.

År 2004, den 1. juni kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen Tartinisvej 30-34/Stradellasvej 30-34. År 2004, den 1. juni kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen Tartinisvej 30-34/Stradellasvej 30-34. Til stede var: Morten Kryger, Tartinisvej 30, st.tv., Katja Mynster

Læs mere

Referat - ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Alle 1-7/Ewaldsensvej 8-12

Referat - ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Alle 1-7/Ewaldsensvej 8-12 Referat - ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Alle 1-7/Ewaldsensvej 8-12 i Lindevangkir- Ar 2011, torsdag den 28. april klokken 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling ken, Meninghedssalen, Hattensens

Læs mere

A/B Kongelysvej 18-26

A/B Kongelysvej 18-26 År 2012, onsdag d. 14. marts, kl. 18.30, afholdtes der ordinær generalforsamling i A/B Kongelysvej 18-26 i mødelokalet Kongelysvej 24, kld., 2820 Gentofte. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/tv REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE tirsdag den 19. april 2016 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

Ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø

Ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø Ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø År 2004, den 20. april afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø. Til stede var 21 ud af 28 ejerlejlighedsejere,

Læs mere

VANDRØR (STIGESTRENGE), FALDSTAMMER M.V. 2) Bestyrelsen fremsætter på baggrund af gennemgang ved 2 orienteringsmøder følgende

VANDRØR (STIGESTRENGE), FALDSTAMMER M.V. 2) Bestyrelsen fremsætter på baggrund af gennemgang ved 2 orienteringsmøder følgende E/F Godthåbs Have GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2015 (EKSTRAORDINÆR) År 2015, tirsdag den 24. februar kl. 18.00 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i E/F Godthåbs Have i bestyrelsens mødelokale, ejendomskontoret

Læs mere

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab År 2010, den 17. maj blev der afholdt ordinær generalforsamling i med følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne

Læs mere

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 År 2014, tirsdag den 29. april, kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Halgreensgade 9, fælleslokalet i gadeplan. For generalforsamlingen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling i E/F Rentemestergården afholdt den 20. marts 2012 kl. 19:00 i Kulturhuset, Tomsgårdsvej 35, 2400 København NV. Der var fremmødt repræsentanter eller afgivet fuldmagt

Læs mere

2) Bestyrelsens forelæggelse af årsregnskab og status med revisors påtegning til godkendelse.

2) Bestyrelsens forelæggelse af årsregnskab og status med revisors påtegning til godkendelse. E/F Godthåbs Have GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2011 År 2011, tirsdag d. 26. april, kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Godthåbs Have i mødelokalet hos Cirkelordenen, Falkoner Allé 96, over

Læs mere

Ejerforeningen Skodsborg Solgård. Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 22. oktober 2007 Skodsborg Kurhotel

Ejerforeningen Skodsborg Solgård. Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 22. oktober 2007 Skodsborg Kurhotel Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 22. oktober 2007 Skodsborg Kurhotel Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 2.527 stemmeberettigede fordelingstal

Læs mere

Finn Jørgensen bød velkommen og foreslog Jens Duus som dirigent. Begge kunne konstatere, at generalforsamlingen igen blev holdt for sent.

Finn Jørgensen bød velkommen og foreslog Jens Duus som dirigent. Begge kunne konstatere, at generalforsamlingen igen blev holdt for sent. År 2004, den 16. juni afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Mariaborg i andelsboligforeningens nyindrettede beboerlokale i kælderen i nr. 20. Til stede eller repræsenteret ved fuldmagt

Læs mere

A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010

A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010 A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010 År 2011, torsdag d. 13. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Postgården i lokalerne Prinsessen, Prinsesse Charlottes

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. E/F Victor Bendix Gade 16-24. Afholdt torsdag den 27. februar 2014 kl. 18.00

Referat af ordinær generalforsamling i. E/F Victor Bendix Gade 16-24. Afholdt torsdag den 27. februar 2014 kl. 18.00 Referat af ordinær generalforsamling i E/F Victor Bendix Gade 16-24 Afholdt torsdag den 27. februar 2014 kl. 18.00 Hos Advokaterne Arup & Hvidt, Nørre Voldgade 88, 1358 København K Til stede var ejerne

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i E/F Humlebien afholdt den 27. april 2011 kl. 17.00.

Referat af ordinær generalforsamling i E/F Humlebien afholdt den 27. april 2011 kl. 17.00. Generalforsamlingen blev afholdt på Johannesskolen, Troels Lundsvej 15, 2000 Frederiksberg. Der var fremmødt repræsentanter fra 13 af 28 enheder, hvoraf disse repræsenterede 1.286 af ejendommens 2.627

Læs mere

G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T

G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T Torsdag den 6. april 2006 kl. 19.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling i ejerforeningen Gl. Ladegaard. Generalforsamlingen blev afholdt i Medborgerhuset

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Ejerlejlighedsforeningen Godthåbsvej 2/Falkoner Allé 57-61

ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Ejerlejlighedsforeningen Godthåbsvej 2/Falkoner Allé 57-61 Vort j.nr. 81/320 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Ejerlejlighedsforeningen Godthåbsvej 2/Falkoner Allé 57-61 Mandag den 26. november 2007 kl. 17,00 afholdt ejerforening ordinær generalforsamling

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i E/F Frederiksvej 42 tirsdag d. 5. april kl. 19.00 hos Christian 2.th.

Indkaldelse til generalforsamling i E/F Frederiksvej 42 tirsdag d. 5. april kl. 19.00 hos Christian 2.th. 22. marts 2005 Indkaldelse til generalforsamling i E/F Frederiksvej 42 tirsdag d. 5. april kl. 19.00 hos Christian 2.th. Dagsorden 1. Aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne år og forelæggelse

Læs mere

ORDINÆRE GENERALFORSAMLING FOR E/F VALBYGÅRDSVEJ 76, 76 A & 76 B.

ORDINÆRE GENERALFORSAMLING FOR E/F VALBYGÅRDSVEJ 76, 76 A & 76 B. EJERFORENINGEN VALBYGÅRDSVEJ 76, A & B ADR. FORMAND ALLAN RASMUSSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 B, ST.TV., 2500 VALBY - TLF. & FAX 36 17 51 12 Valby, fredag den 28. maj 2004 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN

Læs mere

E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010

E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010 E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og referent. 2. Aflæggelse af årsberetning for 2009. 3. Forelæggelse af årsregnskab 2009 til

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSREFERAT

GENERALFORSAMLINGSREFERAT Advokatfirmaet NICOLAI GIØDESEN Le. Mortensens Eftf. Nicolai Giødesen, advokat (Hl Ejendomsadministrationen: Telefontid hverdage 10-13 Telefax 33 15 84 48 Frederiksholms Kanal 18 1220 København K Tlf.

Læs mere

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSPARKEN

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSPARKEN 1 UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSPARKEN Torsdag den 14. april 2005 kl. 19,00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerlejlighedsforeningen Øresundsparken. Generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have År 2015, den 21. april, kl. 19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have på adressen Vigerslevvej 180 - på plejehjemmet

Læs mere

E J E N D O M S A D M I N I S T R A T I O N A / S. Referat

E J E N D O M S A D M I N I S T R A T I O N A / S. Referat Referat År 2011, mandag, den 28. marts, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Tunnelvej i Glostrup Fritidscenters mødelokale 1, beliggende Christiansvej 2, 2600 Glostrup med følgende: Dagsorden:

Læs mere

Ejerforeningen Solvej

Ejerforeningen Solvej Ejerforeningen Solvej Referat af ordinær generalforsamling afholdt den 27. september 2011 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for 2010/11. 3. Årsregnskab for 2010/11 til godkendelse.

Læs mere

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år.

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år. GENERALFORSAMLINGSREFERAT I EJERFORENINGEN MØLNDALSPARKEN År 2011, tirsdag den 22. marts, afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen matr.nr. 11 h Vridsløselille By, Herstedvester.

Læs mere

Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg

Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg Referat fra ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Willemoesgade 32-36 Onsdag den 11. maj 2005, afholdtes ordinær

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38,

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, 1 Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, der blev afholdt tirsdag den 24. november 2009 kl. 19.00 i Willemoesgade 53, kælderen. Der var følgende dagsorden: Dagsorden 1. valg af dirigent

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse.

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden: 1.

Læs mere

Andelsboligforeningen Hampeland

Andelsboligforeningen Hampeland År 2014, tirsdag den 29. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Hampeland i fælleshuset, Hampelandvej 28, Ølstykke. Andelsboligforeningen er beliggende Hampelandvej 6-48 og Københavnsvej

Læs mere

Med disse bemærkninger blev regnskabet vedtaget med 63 stemmer for (254/260) og en imod (4/260).

Med disse bemærkninger blev regnskabet vedtaget med 63 stemmer for (254/260) og en imod (4/260). Referat År 2008, mandag den 28. april kl. 18:00 afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Bryggervangen 12-16 m.v. i ejendommens gård med følgende Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning

Læs mere

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34 Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T Bremensgade 30-34 År 2007, den 13. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

Referat for E/F Rosagården 1-5

Referat for E/F Rosagården 1-5 Referat for E/F Rosagården 1-5 Der blev afholdt ordinær generalforsamling i ejerforeningen Rosagården 1 5, den 30. april 2015 kl. 19:00, på Østervangsskolen, biologilokale, Astersvej 15, 4000 Roskilde

Læs mere

Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt. tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé

Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt. tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

5. Forelæggelse af foreningens regnskab for det forløbne regnskabsår til godkendelse.

5. Forelæggelse af foreningens regnskab for det forløbne regnskabsår til godkendelse. År 2002, tirsdag, den 29. oktober kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Dommervænget 4-14 på Restaurant Toppen, Bymarken 37, 4000 Roskilde. Tilstede på generalforsamlingen var

Læs mere

År 2010, tirsdag den 26. januar, k1.l9.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. EIF Byporten

År 2010, tirsdag den 26. januar, k1.l9.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. EIF Byporten År 2010, tirsdag den 26. januar, k1.l9.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i EIF Byporten på adressen Kammerrådensvej 15, Hørsholm. Der var følgende dagsorden: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING FOR E/F ÅHAVNEN II. Referat af ordinær generalforsamling for Ejerforeningen Åhavnen II.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING FOR E/F ÅHAVNEN II. Referat af ordinær generalforsamling for Ejerforeningen Åhavnen II. Ejerforeningen E/F Åhavnen II REFERAT AF GENERALFORSAMLING FOR E/F ÅHAVNEN II Dato: 28. april 2009 Sted: Emne: Deltagere: Teaterbygningen, Bag Haverne 1, 4600 Køge Referat af ordinær generalforsamling

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN År 2015, den 21. april, afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Bremergården på Kofoeds Skole, Nyrnberggade 1, 2300 København S, med følgende dagsorden.

Læs mere

V/ FORMAND JAKOB FRANDSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 A, ST.TH., 2500 VALBY - TLF. 35 10 80 96 Valby, den 26.05.2008

V/ FORMAND JAKOB FRANDSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 A, ST.TH., 2500 VALBY - TLF. 35 10 80 96 Valby, den 26.05.2008 EJERFORENINGEN VALBYGÅRDSVEJ 76, A & B V/ FORMAND JAKOB FRANDSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 A, ST.TH., 2500 VALBY - TLF. 35 10 80 96 Valby, den 26.05.2008 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING

Læs mere

Ejerforeningen Skodsborg Solgård. Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 22. oktober 2008 Skodsborg Kurhotel

Ejerforeningen Skodsborg Solgård. Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 22. oktober 2008 Skodsborg Kurhotel Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 22. oktober 2008 Skodsborg Kurhotel Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 2.027 stemmeberettigede fordelingstal

Læs mere

År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV.

År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: A/B Borup i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. 1. Valg af dirigent og referent.

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat I Ejerforeningen Gl. Ladegaard Torsdag den 14. april 2005 kl. 19.00 afholdtes der ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Gl. Ladegaard. Den blev afholdt i Medborgerhuset,

Læs mere

A/B Enghaven. Referat af ordinær generalforsamling

A/B Enghaven. Referat af ordinær generalforsamling A/B Enghaven Referat af ordinær generalforsamling Afholdt torsdag den 24. april 2014 kl. 19.00 Vesterbro Ny skole - indgang overfor nr 24 og 26 i Ejderstedgade Generalforsamlingen blev afholdt med følgende

Læs mere

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4.

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2005 År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. Formanden Frank Vælum bød velkommen. 1.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården Referat af ordinær generalforsamling 2013 i A/B Blidahlund & Esperancegården Afholdt d. 23. april kl. 18.00 på biblioteket, Ahlmanns alle 6, 2900 Hellerup. Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSNvj REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

Dagsordenen var i overensstemmelse med indkaldelsen.

Dagsordenen var i overensstemmelse med indkaldelsen. År 2004, den 14. april, kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Ved Kajen i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34, 1. sal. Formanden Jesper Overgaard bød velkommen.

Læs mere

År 2012 den 23. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Ved Kajen i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34.

År 2012 den 23. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Ved Kajen i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34. År 2012 den 23. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Ved Kajen i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34. Bestyrelsesmedlem Sanni Kofoed Nielsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

År 2012, den 24. oktober, kl.18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Mysundegade 6-10

År 2012, den 24. oktober, kl.18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Mysundegade 6-10 År 2012, den 24. oktober, kl.18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Mysundegade 6-10 på adressen, festlokalet Mysundegade 8. st. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent.

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling A/B TELEMARKEN - REFERAT AF Ordinær generalforsamling Generalforsamlingen afholdt: 31.03.08 Sted: Referent: Menighedshuset, Sundby Kirke Erik Christensen D a h l e r u p s g a d e 1-3 1 6 0 3 K ø b e n

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 Andelsboligforeningen Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 afholdt ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl.

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl. Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl. År 2015, den 13. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl. på adressen Kastrupvej 57,

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Damhjørnet afholdt den 29. april 2008 kl. 19.00 i Ålholm Kirke, Bramslykkevej 18 A, 2500 Valby

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Damhjørnet afholdt den 29. april 2008 kl. 19.00 i Ålholm Kirke, Bramslykkevej 18 A, 2500 Valby Referat af ordinær generalforsamling i A/B Damhjørnet afholdt den 29. april 2008 kl. 19.00 i Ålholm Kirke, Bramslykkevej 18 A, 2500 Valby Det blev konstateret at der var 32 ud af 82 andelshavere repræsenteret

Læs mere

V/ FORMAND MARTIN MEILANDT NIELSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76, ST., 2500 VALBY - TLF Valby, den 6. maj 2009

V/ FORMAND MARTIN MEILANDT NIELSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76, ST., 2500 VALBY - TLF Valby, den 6. maj 2009 EJERFORENINGEN VALBYGÅRDSVEJ 76, A & B V/ FORMAND MARTIN MEILANDT NIELSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76, ST., 2500 VALBY - TLF. 86 18 06 87 Valby, den 6. maj 2009 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i ejerforeningen ANPA den 27. april 2011 på Bülows Kaffebar.

Referat fra Generalforsamling i ejerforeningen ANPA den 27. april 2011 på Bülows Kaffebar. Referat fra Generalforsamling i ejerforeningen ANPA den 27. april 2011 på Bülows Kaffebar. Tilstedeværende: Skt.Pauls Gade 49: Jonathan Smetana, Ingrid Dal, Lajla og Sara Kjellberg Jørgensen; Skt. Pauls

Læs mere

A/B SANKT JØRGENS GAARD

A/B SANKT JØRGENS GAARD A/B SANKT JØRGENS GAARD År 2015, torsdag den 26. november kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Sankt Jørgens Gaard hos CEJ Ejendomsadministration, Meldahlsgade 5, 1613

Læs mere

SCHOU & TURLEY ADVOKATFIRMA

SCHOU & TURLEY ADVOKATFIRMA 1. Advokat POUL TURLEY 240 Ndr. Frihavnsgade H.C. Andersens Blvd. 11, 2. 1553 København V Tlf.nr. 3313 5747 M Ø D E R E F E R A T År 2014, den 26. juni kl. 18.30 afholdtes på administrators kontor H.C.

Læs mere

Generalforsamling 2003

Generalforsamling 2003 Generalforsamling 2003 Formandens Beretning Allerførst vil jeg gerne byde de nye ejere velkommen i foreningen. Jeg håber, at I ligesom os andre, bliver glade for at bo her. Det har været et godt år for

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Kap Arkona

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Kap Arkona ATB ApS Veksøvej 89 2700 Brønshøj Telefon: 3860 7030 Telefax: 3860 7037 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Kap Arkona Web: www.atb.as Email: atb@atb.as Tirsdag den 5. april 2011 kl. 19.00 afholdtes

Læs mere

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Kajkanten Hos STAY Black, Islands Brygge 79A, 2300 København Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Oplæsning af referat 4. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Andelsboligforeningen Fredenslund afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 12. maj 2014 kl. 19.00 i foreningens fælleslokale i kælderen.

Læs mere

E/F Femkanten. 13, 19, 29, 30, 48, 52, 59, 62, 63, 71, 80, 90, 96, 98, 101, 116, 117, 126, 137, 140, 141, 143, 151, 161, 169 og 177.

E/F Femkanten. 13, 19, 29, 30, 48, 52, 59, 62, 63, 71, 80, 90, 96, 98, 101, 116, 117, 126, 137, 140, 141, 143, 151, 161, 169 og 177. År 2015, tirsdag den 7. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Femkanten i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 København Ø. Tilstede på generalforsamlingen var ejerne af lejlighederne

Læs mere

REFERAT. 46 andelshavere af 109 andelshavere (svarende til 42 %) var repræsenteret heraf 7 ved fuldmagt.

REFERAT. 46 andelshavere af 109 andelshavere (svarende til 42 %) var repræsenteret heraf 7 ved fuldmagt. REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Sigersted torsdag den 28. maj 2015, kl. 18.00 i Vesterbro Kulturhus, Lyrskovgade 4, 3. sal, lokale 6, 1758 København V 46 andelshavere af 109 andelshavere (svarende

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S den 24. april 2013 GENERALFORSAMLINGSREFERAT ERRIA A/S CVR-NR

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S den 24. april 2013 GENERALFORSAMLINGSREFERAT ERRIA A/S CVR-NR REFERAT AF GENERALFORSAMLING DEN 24.04.2013 OG NYE VEDTÆGTER. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S den 24. april 2013 Selskabsmeddelelse nr. 4/2013 GENERALFORSAMLINGSREFERAT ERRIA A/S CVR-NR. 15300574 År 2013,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 1. MARTS 2005 I SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 30. juni 2015, kl. 18.00 hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5260 Odense S. Tilstede: Bestyrelsen: Afdelingerne:

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2012.

Generalforsamlingsreferat 2012. 1 Generalforsamlingsreferat 2012. År 2012, den 30 april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Vanløse kulturhus, Frode Jacobsens Plads 4, 2720 Vanløse. Til stede

Læs mere

GENERALFORSAMLINGS-REFERAT

GENERALFORSAMLINGS-REFERAT J.nr. 200139 GENERALFORSAMLINGS-REFERAT Onsdag 23. februar 2015 kl. 19.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling i EJERFORENINGEN BISTRUP PARK i festsalen, Bistrupskolen, Nordvanggårdsvej 17, 3460

Læs mere

GENERALFORSAMLINGS-REFERAT

GENERALFORSAMLINGS-REFERAT J.nr. 200139 GENERALFORSAMLINGS-REFERAT Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling i EJERFORENINGEN BISTRUP PARK i festsalen, Bistrupskolen, Nordvanggårdsvej 17, 3460

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSREFERAT

GENERALFORSAMLINGSREFERAT RIALTO ADVOKATER FALKONER ALLÉ 1 DK-2000 FREDERIKSBERG TELEFON +45 38 38 08 30 CVR 74 70 53 16 HENRIK OEHLENSCHLÆGER (H) JENS LARSEN (L) i kontorfællesskab med BJØRN NIELSEN J.nr. 600211 HO/mh 600211 HO

Læs mere

Ejerforeningen Drejøgade 35

Ejerforeningen Drejøgade 35 Ejerforeningen Drejøgade 35 Onsdag den 23. marts 2011, kl. 18:00, afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Drejøgade 35. Generalforsamlingen afholdtes i Drejøgårdens lokaler, Drejøgade 26F,

Læs mere

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning

Læs mere

Højer Andelsboligforening. Referat fra generalforsamling den 16. november 2016, afholdt på Højer Hus

Højer Andelsboligforening. Referat fra generalforsamling den 16. november 2016, afholdt på Højer Hus Referat fra generalforsamling den 16. november 2016, afholdt på Højer Hus Der deltog 27 beboere fra 20 husstande. Fra revisionsfirma Martinsen deltog revisor Leif Agergaard. Som gæst deltog endvidere formand

Læs mere

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling Advokatfirmaet Fabritius Tengnagel og Heine EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S Anette Kirkeskov HD A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21 Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlejningsejendomme Erhvervsejendomme

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. i A/B Blidahlund & Esperancegården. afholdt den 22 april 2015 kl

Referat af ordinær generalforsamling. i A/B Blidahlund & Esperancegården. afholdt den 22 april 2015 kl Referat af ordinær generalforsamling i A/B Blidahlund & Esperancegården afholdt den 22 april 2015 kl. 18.00 Lokalisation: Gentofte Bibliotekerne, Ahlmanns Allé 6, 2900 Hellerup Med følgende dagsorden:

Læs mere

E/F Gl. Christianshavn

E/F Gl. Christianshavn E/F Gl. Christianshavn GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2012 År 2012, torsdag den 24. maj, kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Gl. Christianshavn i ejerforeningens mødelokale "Mejeriet", beliggende

Læs mere

EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S

EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S "'l'! aet,aagel,skov HD EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S AJB Kgs. Fiskedam Referat af generalforsamling Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlej ningsejendomme ErhYervsejendomme Torsdag den 15. december

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

1, 8, 13, 20, 23, 31, 32, 33, 36, 40, 41, 42, 44, 46, samt administrator, advokat Jens Duus.

1, 8, 13, 20, 23, 31, 32, 33, 36, 40, 41, 42, 44, 46, samt administrator, advokat Jens Duus. År 2007, den 24. maj kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Mariaborg i andelsboligforeningens beboerlokale i kælderen til nr. 20. Til stede eller repræsenteret ved fuldmagt

Læs mere

1) Valg af dirigent og referent. 2) Forslag fra bestyrelsen om: ekstraordinær vedligeholdelse og renovering med tilskud vedrørende:

1) Valg af dirigent og referent. 2) Forslag fra bestyrelsen om: ekstraordinær vedligeholdelse og renovering med tilskud vedrørende: b rammer ADVOKATER Selvstændige advokater i kontorfællesskab Kronprinsessegade 26 DK 1306 København K Tlf 333 80 300 Fax 333 80 315 www.brammer-advokater.dk Advokatfirmaet Arne Linde Olsen ApS Cvr. 15262206

Læs mere

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSPARKEN

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSPARKEN 1 UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSPARKEN Tirsdag den 27. juni 2006 kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerlejlighedsforeningen Øresundsparken. Generalforsamlingen

Læs mere

Punkt Vedrørende Bilag

Punkt Vedrørende Bilag Generalforsamlingsreferat Side 1 af 5 16. april 2010 Referat fra Ordinær generalforsamling Forening E/F Matrikel 1386, Ingerslevsgade 108 / Krusågade 35 Sted Navernes lokale, Ingerslevsgade 108, kld. tv.

Læs mere

Afd: 368, dok.nr , dato:

Afd: 368, dok.nr , dato: Side 1 af 5 Dato for referat : 10. maj 2004 Referat af : Ordinær generalforsamling for Forening : Gårdlauget Den Gule Trekant Sted : Kulturhuset, Lyrskovsgade 4, lokale 5, 3sal Dato : Onsdag, den 5. maj

Læs mere

Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Schneeklothsgården

Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Schneeklothsgården Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Schneeklothsgården Andelsboligforeningen Schneeklothsgården afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 19. april 2012 kl. 19.00

Læs mere