Temadag om aktuelle fodringsspørgsmål. modolendre feugait am dolum irit accumsa ndreros nonsequam, consequisim venisl utpat praesed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Temadag om aktuelle fodringsspørgsmål. modolendre feugait am dolum irit accumsa ndreros nonsequam, consequisim venisl utpat praesed"

Transkript

1 Ny KvægForskning Nr årgang, Juni 2011 vvraesto commod modigna autet, quat aliquat ad tatie dolorper il ullam, sectem dolenim iniat la feuipsu sciniat ver aliqui bla feumsandipit iure eummy nulputat, commolore volobore commy nulla alit utat adipsuscil ut prat. Ut laortie vel utpat. Endipit ipit velendignibh etummy nulla commy nullum accum nullandre dolut wnonsectem verit lobore conullandre ver se tat aut wis adit volum adionsenisim eraesequis nullan utem vendit vent alit loreros duis del et accum ipit la feu feum alit ad tat prat iureet alit nulla facidui psustio nsequat ummodolent nulla core diam in hent lummy nonsecte veros dolorem ea aut iure erat eu feuisisim veniatem iniam quatie vel il in exero dolutpat, veriure vel digna feuipis augiamcor sent pratet ulpute commy nummodo lortism odiate vel dunt nos aciduipis dolorperos nibh esequipiscil ullutpat. Sisisi. Usto consenim ip et, venisit adignim ero del ut aut ad tem quam dolor sustrud dit acil illa feumsandre volore facidui bla commy nonulla feugue modo odo conullam quam, commolo rtisism odolenim in hendionum qui euipsuscil ullaortin henit utem il dit exeraessim del iuscipissit volortie faccum zzriure faccum iriusci duisi. Ignit aliquamcon hent velis eu faci bla feugiatie ting ea aliquam zzril ulluptat iustissi ting exeraessit illa at venim incipis dunt iliquam corerae sequat, volorpero estrud modolenisl dolortis nibh eros aliqui blaoreet alit velit, consequat. Ex euissent alis nit amet nonsequat ut dit ipit nonsequ issiscilit at acing eugait alit, quat adigna feum zzrilisi. Na accum il ing eugiamet veliquis Kvægbrugets Forsøgscenter aute tio elendre modolorem verat. Ed tem voluptat lorercidunt lum quat lorem init, vullaor incing ea feugait et et, corperos elit lorperaese vel erat loborper ipit dolore mod dolore tis amet ut nosto eugait aute coreet ut wismod min henis et nonsequ ismodigna feugue modolortie dignisl in ea alit irilla feu facin eu feuipis nit dunt ad tat nos ad mod dolorercip er ipsum illa feum ad tinciduisi blam wwzzriliquisl ipiscil ullut autat, core tat wisl dolorercin eu faci bla faccum dipis nostisit iliquat el utpate delis nonum velisl irit vel utpatem nonulputpat nos duipsum exeraestrud duis amcommy nostisi bla facinis nosto eriliquis auguera estrud eugiat vel exeraesto odolor si. Ud te consendre faci tio od modolum nisis diat laore tat vendreratue magnissequat incin vulputem quis doleniam nosto odolore magnit, conum nisim dionsectem quis non hendiatue vel eniat vulputat ver ip euisl ulput adiat irit lore minci elessit augue dolortie modit at lorper acipit aut augait atum venibh euis aliquat alit, sum venim dolor autpatisi bla am iriustis atis alit, quat, consendreros aliquat, sequissit nisl ing er se faciduisl diam, volor sim il illa feuguer iustrud dit ad magnissisl delent ver sum nonsectem ea faci eril ing eugait el del dolor iure modolore eu facinci duipit at. Ut lam, consed dolobor acidunt exercip et at, velit irilla aliquisl et nulla corem vel dunt aliquisit, conulpute modigniam, vel ex ent digna consequat. Ent alit, quat, quatie dunt ad dipisi tie mincidui tat nonsectet la consed dolore ese Afgræsning nedsætter malkekoens risiko for at dø. Side 2 Stort tab af fosfor i urin ved ketose. Side 10 Arrangementer modolendre feugait am dolum irit accumsa ndreros nonsequam, consequisim venisl utpat praesed Temadag om aktuelle fodringsspørgsmål Tirsdag den 6. september 2011, Herning Kongrescenter Temadag om Sygdomsadfærd og sundhedsovervågning Torsdag den 29. september 2011, Aarhus Universitet i Foulum. dolobor se dolore digna feugait, venit loborper sumsan veraessisl in ero dolore ming exer ipisi blaortissit volore et ullut ad euguera essecte consequi et, consequam zzriurem el dolum voloboreet nullamet, quatummolent nis alis auguerostio od magniscip eugue euisis nostie molore ex enim quip et vullam eliquat, quatin henis aliquatisl dolor sum in vullut lobore minciduissim nos nim incidunt adit delenibh hørfrø. ero ex ea feugue conseni smodipit nulpute con veniat. Tet Side 4 irillandre dolor sustrud dunt alisit am, sustrud minibh endre dolorer iliquis er sum zzriure mincill utatum quamcon hendipi smodigna feuipisit eu facipit alis aliquismod ea feum voluptate facinibh esto exerit ut wisit iuscidu issectet ut utpat wissequisl euguerostrud tie dunt lore ming ent lore vent ipsusci eu facipisissi. DET JORDBRUGSVIDENSKABELIGE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Fodring med raps og God effekt af rapsfrø som fedttilskud til goldkøer Side 6 Mere omega-3-fedtsyre i mælken ved fodring med hørfrø Side 8

2 Afgræsning nedsætter malkekoens risiko for at dø Jo flere timer køer er på græs, jo mindre er risikoen for, at de dør. Det er resultatet fra en undersøgelse om afgræsningsmanagement og kodødelighed i 391 malkekvægsbesætninger. Dødeligheden i tilfældigt udvalgte besætninger med mindst 100 årskøer blev undersøgt i Undersøgelsen omfattede 130 besætninger (gns. 154 årskøer), hvor køerne kom på græs om sommeren, og 261 besætninger (gns. 184 årskøer), som ikke praktiserede afgræsning. Undersøgelsen var baseret på et spørgeskema omhandlende afgræsningsmanagement fra de 391 besætninger og oplysninger om kodødelighed fra Kvægdatabasen. Figur 1: Antal døde køer (per 100 årskøer; selvdøde + aflivede) i 391 afgræsnings og ikke-afgræsningsbesætninger Figur 1: Antal døde køer (per 100 årskøer;selvdøde + aflivede) i afgræsnings og ikke-afgræsningsbesætninger 5,1 6,0 afgræsning ikke-afgræsning 2,8 5,9 Besætningerne med malkestald Besætningerne med robotmalkning Forskel på afgræsning eller ej Sammenligningen mellem afgræsningsbesætningerne og besætninger uden afgræsning viste, at andelen af køer, der dør eller aflives, var lavest i afgræsningsbesætningerne (4,8 vs. 6,0 per 100 årskøer i 2008). Vi fandt, at forskellen var størst i besætninger med automatisk malkning. I besætninger med automatisk malkning var dødeligheden 54 % lavere i besætninger med afgræsning sammenlignet med dødeligheden i besætninger uden afgræsning (Figur 1). 2 Formidlet med støtte fra EU og Fødevareministeriets Landdistriktsprogram

3 Figur 2: Relativ forskel i dødelighed (selvdøde og aflivede) som effekt af timer på græs i 130 afgræsningsbesætninger i løbet af månederne juni, august og oktober Figur 2: Dødeligheden (selvdøde + aflivede) i forhold til samlet antal timer på græs i løbet af sæsonen Forholdsmæssig dødelighed 100% 80% 60% 40% 20% 0% Antal timer på græs i løbet af sæsonen Forskelle inden for afgræsning Dødeligheden i besætninger med afgræsning var påvirket af hvilket managementsystem, der blev benyttet. Undersøgelsen viste, at dødeligheden var lavere, jo flere timer køer var ude på marken i løbet af sæsonen (Figur 2). Dødeligheden var 42 % højere, hvis køerne havde fri adgang i høj grad end hvis ej eller kun i lav grad (svarmuligheder i spørgeskemaet) mellem stald og mark. Til gengæld fandt vi ingen sammenhæng mellem dødelighed og drivvejens længde og ingen effekt af, om køerne blev tilbudt vand på marken eller kun i stalden. Det kan overordnet konkluderes, at afgræsning nedsætter malkekøers risiko for at dø eller blive aflivet. Jo flere timer køerne er på græs, jo mindre er risikoen for, at de dør/ aflives. Dyrevelfærd i malkekvægsbesætninger med sommerafgræsning og dermed også potentielle bagvedliggende årsager til dødelighed undersøges nærmere i ph.d.-projektet Dyrevelfærd i mælkekvægbesætninger, der praktiserer afgræsning (del af det større projekt Afgræsning også en del af fremtidens kvægbrug ). Flere oplysninger Ph.d. -studerende Elke Burow, Aarhus Universitet 3 Formidlet med støtte fra EU og Fødevareministeriets Landdistriktsprogram

4 I dette nyhedsbrev bringer vi tre artikler, som alle bidrager med resultater fra et 3-årigt projekt ved Kvægbrugets Forsøgscenter: Næringsstofstrategi med fokus på mælkefedt og sunde køer. Her har forskere ved DJF undersøgt, hvordan fedttilskud, i form af raps- og hørfrø, til malkekøer kan påvirke foderoptagelse, mælkeydelse og mælkens sammensætning. Dette arbejde følges op af et projekt: Miljøvenlige fodringsstrategier til malkekøer, som er startet op på KFC i Her bliver der fokuseret på fodringsmæssige tiltag, bl.a. i form af fedttilskud, som kan reducere køernes udskillelse af metan og kvælstof. Fodring med raps- og hørfrø Fodringsforsøg på Kvægbrugets Forsøgscenter har vist, at høje mængder umættet fedt i foderet, som bl.a. kan medvirke til at reducere køernes metanproduktion, ikke påvirker foderoptagelse og mælkeproduktion negativt. Tabel 1: Fodring Hørfrø (% af tørstof) 0 0,9 1,7 2,6 Rapsfrø (% af tørstof) 0 2,6 5,1 7,6 Byg (% af tørstof) 10,0 6,7 3,3 0 Total fedtsyrer (g/kg tørstof) a 32,7 42,7 51,9 60,8 a Linolensyre udgjorde ca. 25% af den totale mængde fedtsyrer. Det anbefalede niveau af fedtsyrer i foderrationen kan tildeles i form af raps- og hørfrø. Fedttilskud til malkekøer kan både øge mælkeydelsen, reducere metanproduktionen og påvirke mælkens sammensætning. Hvis fedttilskuddet gives i form af oliefrø, giver det tilmed mulighed for at anvende lokalt producerede fedtkilder. For at belyse de produktionsmæssige konsekvenser af tildeling af store mængder umættet fedt fra oliefrø til malkekøer gennemførte forskere ved Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet og Kvægbrugets Forsøgscenter et forsøg med stigende mængder formalede oliefrø til henholdsvis 74 Holstein- og 31 Jersey-køer. Køerne var, indenfor laktationsnummer (første laktation og senere laktationer), fordelt på fire niveauer af hørfrø og rapsfrø i foderet (Tabel 1). Overvejende positiv effekt Op til et oliefrø-niveau på 6,8 % var der overvejende positiv effekt af fedttildelingen hos Holstein-køer, men tørstofoptagelsen blev reduceret ved et oliefrøniveau på 10,2 % hos første laktations Holstein-køer. Det samme gjaldt for Jersey uanset laktationsnummer. Det var kun hos første laktations Holstein-køer, at det reducerede tørstof-indtag gav udslag i en reduceret mælkeydelse. Førstelaktations Jersey-køer havde den højeste EKM-ydelse ved oliefrø-niveauet på 10,2%, men til 4 Formidlet med støtte fra EU og Fødevareministeriets Landdistriktsprogram

5 Tabel 2: Mælkeydelse og -sammensætning Laktation Første Senere Andel oliefrø i foder (% af tørstof) 0 3,5 6,8 10,2 0 3,5 6,8 10,2 Holstein EKM (kg/dag) 32,3 32,0 32,1 28,3 39,7 38,9 36,4 41,6 Fedt % 3,7 3,9 3,9 4,1 3,7 3,8 3,8 3,6 Protein % 3,4 3,3 3,4 3,3 3,3 3,3 3,2 3,2 Protein/fedt forhold 0,84 0,86 0,87 0,80 0,88 0,87 0,87 0,87 Jersey EKM (kg/dag) 27,4 27,4 28,7 29,5 34,7 36,1 36,6 34,9 Fedt % 5,8 6,0 5,6 5,5 5,6 5,8 5,7 5,7 Protein % 4,3 4,1 4,1 3,9 4,2 4,1 4,0 3,9 Protein/fedt forhold 0,74 0,69 0,72 0,69 0,76 0,72 0,71 0,68 gengæld havde de også den laveste proteinprocent i mælken. Moderat tildeling af oliefrø øgede generelt mælkens fedtprocent, mens højeste tildeling, bortset fra hos første laktations Holsteinkøer, reducerede fedtprocenten. Ligeledes reducerede øget oliefrøtildeling proteinprocenten og protein/fedtforholdet i mælken, idet effekten i begge tilfælde var størst for Jersey-køer (Tabel 2). Medvirkende til dette var formodentlig et ændret propionsyre/eddikesyre forhold i vommen som følge af, at den øgede tildeling af umættet fedt gav et ændret forgæringsmønster i vommen. Det ser generelt ud til, at højtydende malkekøer kan håndtere høje tildelinger af umættet fedt i form af formalede oliefrø uden uacceptable produktionsmæssige konsekvenser. Da fedttildelingen i ovennævnte forsøg overstiger anbefalingerne på 50 g fedtsyrer pr. kg tørstof, ved det højeste oliefrøniveau, ser det ud til, at det anbefalede niveau af fedtsyrer i rationen uden problemer kan tildeles i form af raps- og hørfrø i forholdet 3:1. Læs mere om næringsstofstrategiforsøget på: under afsluttede projekter. Flere oplysninger Lone Hymøller Tlf: Martin Riis Weisbjerg Tlf: Formidlet med støtte fra EU og Fødevareministeriets Landdistriktsprogram

6 God effekt af rapsfrø som fedttilskud til goldkøer I et fodringsforsøg ved Kvægbrugets Forsøgscenter er den fysiologiske betydning af fedttildeling i goldperioden blevet undersøgt på malkekøer. Tildeling af fedt i form af rapsfrø i goldperioden havde positiv effekt på køernes stofskifte i tidlig laktation. Perioden lige efter kælvning er for højtydende malkekøer vigtig med hensyn til sundhed og ydelse. De fleste højtydende malkekøer oplever lige efter kælvning negativ energibalance og mobiliserer derfor energi fra kropsdepoterne, især fedt. Det er ikke ønskeligt at den negative energibalance bliver for stor, da en ekstrem mobilisering af energi kan øge risikoen for produktionssygdomme, herunder stofskiftelidelser som ketose og fedtlever. Der er derfor stor interesse for at kunne optimere energibalance og fedtmobilisering omkring kælvning. Hypotesen var, at malkekøer kan trænes til at omsætte fedt i tidlig laktation ved at blive fodret med en høj fedtmængde i goldperioden. Formålet med dette forsøg var at belyse effekten af fedttilskud i foderet i goldperioden på omsætningen af fedt i tidlig laktation vurderet ud fra blodets indhold af fedt, sukker og enzymer, samt graden af ophobningen af fedt og sukkerstoffer i leveren. Rapsfrø som fedttilskud I forsøget indgik 43 køer, 14 førstegangskælvere og 29 flergangskælvere, af Dansk Holstein. Halvdelen af køerne fik fedttilskud i goldperioden på 8 uger før forventet kælvning, mens resten fik en normal goldfoderblanding. Fedt- Fedttilskud til goldkøer i form af rapsfrø havde en god effekt på fedt- og energiomsætningen hos køer i tidlig laktation. KFC s arkivfoto. 6 Formidlet med støtte fra EU og Fødevareministeriets Landdistriktsprogram

7 Figur. Gennemsnitligt indhold af glykogen og fedt (triglycerid) i leveren 2 og 5 uger efter kælvning hos Dansk Holstein køer fodret med fedttilskud via rapsfrø eller kontrolfoder i goldperioden. Glykogen og fedt i leveren µmol/g Fedttilskud Kontrol 0 Glykogen Fedt tilskuddet var formalede rapsfrø resulterende i et fedtsyreindhold i rationen på 51 g pr. kg tørstof. Kontrolblandingen var ikke tilsat fedt og havde et fedtsyreindhold på 17 g pr. kg tørstof. Alle køer fik, de 5 første uger efter kælvning, en ration uden fedttilskud. Der blev udtaget blodprøver ugentligt i goldperioden og til 5 uger efter kælvning. Leverbiopsier blev udtaget 2 og 5 uger efter kælvning. Blodprøver og leverprøver blev analyseret for glukose, fedt og en række enzymer. Bedre omsætning af fedt og energi Fedttilskud i goldperioden så ud til at forbedre fedt- og energiomsætningen i begyndende laktation målt ved mindre fedtophobning og større glykogenophobning i leveren i forhold til kontrolgruppen. Der- udover var der tendens til et lavere indhold af ketonstoffer (BHBA) og et lavere indhold af leverenzymet GGT i blodet efter kælvning hos køer, der fik fedttilskud i goldperioden i forhold til kontrolkøer. Dette tyder også på en forbedret energibalance, hvilket stemmer overens med den lavere mobilisering. Fedttilskud i goldperioden påvirkede ikke mælkeydelsen i tidlig laktation, men mælkens fedtprocent var lavere i forhold til kontrolgruppen. Resultaterne af dette forsøg har vist, at fedttilskud via rapsfrø i goldperioden har en positiv effekt på fedt- og energiomsætningen hos Dansk Holstein køer i tidlig laktation. Læs mere om næringsstofstrategiforsøg på under afsluttede projekter. Flere oplysninger Birte Marie Damgaard, Aarhus Universitet 7 Formidlet med støtte fra EU og Fødevareministeriets Landdistriktsprogram

8 Mere omega-3-fedtsyre i mælken ved fodring med hørfrø Hørfrø i foderet giver højere indhold af den gavnlige linolensyre i mælken uden at det går ud over mælkens smag. Det viser forsøg ved Kvægbrugets Forsøgscenter (KFC). Mælkens fedtsyresammensætning påvirkes i høj grad af mængden og sammensætningen af fedtsyrer i foderet. Navnlig foderets indhold af polyumættede fedtsyrer er afgørende for mælkens indhold af polyumættede fedtsyrer. Det er dog kun en mindre del af de polyumættede fedtsyrer i foderet, der ender i mælken, da en betydelig del mættes i vommen. Denne mætning afhænger både af foderets indhold af fedtsyrer og af den øvrige fodersammensætning. Højt linolensyre-indhold i hørfrø Hørfrø er karakteriseret ved et højt indhold af linolensyre, der også er den dominerende fedtsyre i græs. Linolensyre er en poly-umættet fedtsyre, - en såkaldt omega-3 fedtsyre, der anses for at være gavnlig i forbindelse med forebyggelse af hjerte-karsygdomme. Fodring med hørfrø vil kunne øge mælkens indhold af linolensyre på tilsvarende måde som ses ved fodring med store mængder græsprodukter. Specielt vil tilskud af hørfrø til vinterfoder kunne anvendes til at opretholde samme fedtsyresammensætning i mælk, som der opnås gennem afgræsning om sommeren. Ved et forsøg på KFC (med 36 Holstein og 21 Jersey køer) blev der opnået stigende mængder af linolensyre i mælken ved stigende indhold af en olifrøblanding med hørfrø og rapsfrø i forholdet 1:3 i 8 Formidlet med støtte fra EU og Fødevareministeriets Landdistriktsprogram

9 Figur 1: Mængden af linolensyre i mælkefedtet ved stigende mængder oliefrø Linolensyre, % af fedtsyrer 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0 % 3,5 % 6,8 % 10,2 % Holstein Jersey Andel af oliefrø i foder foderet (figur 1). Der sås en effekt på indholdet af linolensyre i mælken ved øget andel oliefrø i foderet for begge racer. Andelen af linolensyre var generelt højere i mælk fra Holstein køer sammenlignet med mælk fra Jerseykøer. Det højeste niveau af oliefrø resulterede dog ikke i en yderligere forøgelse af mælkens linolensyreindhold for Holstein, så her havde vi nået et mætningspunkt. Stigende mængder hørfrø påvirkede ikke mælkens smag Umættet fedt, f.eks. med højt indhold af linolensyre, øger risikoen for oxidation med udvikling af afsmag i mælken. Derfor blev mælken også bedømt af et smagspanel, både frisk og efter opbevaring på køl en uge. Disse smagsbedømmelser omfattede mælk fra køer fodret med hhv 0%, 3,5% % og 10,2 % oliefrø. Resultaterne viste, at der opstod lidt hengemt smag Figur 2. Effekt af andel af oliefrø samt lagring på mælkens smag. Samlet set viser vores resultater, at man ved fodring med hørfrø kan øge mælkens linolensyreindhold op til 0,65-0,80% af mælkefedtet, og at dette kan gøres uden smagen ændres nævneværdigt. Hengemt smag Holstein frisk Holstein lagret under køleopbevaring, men der var ikke forskel mellem de forskellige mængder af hørfrø i foderet (figur2). Den hengemte smag var mere tydelig i mælk fra Holstein køer, hvilket især skyldtes, at det højere fedtindhold i jerseymælk maskerer smagsnuancerne. Jersey frisk Jersey lagret Flere oplysninger Mette Krogh Larsen, Aarhus Universitet Tlf Ulla Kidmose, Aarhus Universitet Tlf % oliefrø 3,5% oliefrø 10,2% oliefrø 9 Formidlet med støtte fra EU og Fødevareministeriets Landdistriktsprogram

10 Stort tab af fosfor i urin ved ketose En screening af et stort antal køer på KFC for fosfor (P) i urin tyder ikke på, at der er grundlag for at anvende avlsarbejde til at reducere udledning af fosfor i urinen fra køer. Derimod påviser resultaterne en stærk sammenhæng mellem forekomsten af ketose og høj koncentration af P i urin. Fosfor er et vigtigt mineral for køernes produktion og sundhed, men samtidig er der, på grund af stigende P priser og miljøhensyn, behov for at reducere køernes udskillelse af P med gødning og urin. Derfor har tildelingen af fosfor med foderet i en årrække været faldende. I den situation er det vigtigt at være opmærksom på, om nogle dyr har et større tab af, og dermed et større behov for, P end andre. Screening af KFC s køer En gennemsnitlig ko udskiller omkring 30 kg fosfor (P) årligt med gødning og 0,7 kg med urin. Det udskilte P indgår i miljøbelastningen fra kvægholdet, og det undersøges i flere forskningsprojekter, om det er muligt at reducere udskillelsen af P med gødningen og urin, hovedsagelig ved at tildele mindre P gennem foder og mineraltilskud. Som det fremgår af tallene udskiller køer normalt kun lidt P med urinen, men i mange undersøgelser har man observeret, at enkelte køer udskiller betydelige mængder P med urinen. Der har været indikationer for, at denne store udskillelse kunne skyldes en genetisk afvigelse. Vi har derfor screenet et stort antal køer på KFC for P i urin for at teste denne hypotese. 10 Formidlet med støtte fra EU og Fødevareministeriets Landdistriktsprogram

11 Figur.: Blandt de 308 prøver fandtes èn med ekstremt højt P-indhold. Denne prøve havde også ekstremt lavt ph, 5.9 mod normalt mellem 7.5 og 8.3 P mm Ketose ko ph Forsøget Der blev opsamlet urinprøver to gange fra hver ko i løbet af en to måneders periode i januar til marts I alt blev 308 prøver opsamlet i løbet af 6 perioder af hver 2 timers varighed og omfattende 140 køer, 104 Holstein og 36 Jersey, fordelt jævnt over alle laktationstrin og kælvningsnumre. Lige efter opsamlingen blev ph værdien målt i hver urinprøve, og derefter blev P koncentration målt i urinen. Intet tyder på, at der i populationen findes en genetisk afvigelse, som giver anledning til høj udskillelse af P i urinen. Der ser heller ikke ud til at være grundlag for at anvende avlsarbejde til at reducere udledning af fosfor i urinen fra køer. Derimod giver vores resultater grund til at tro, at der er en stærk sammenhæng mellem forekomsten af ketose og høj koncentration af P i urin. Ekstremt højt P-indhold og lav ph hos en enkelt ko Blandt de 308 prøver fandtes bare èn med ekstremt højt P-indhold. Denne prøve havde også ekstremt lavt ph, 5.9 mod normalt mellem 7.5 og 8.3 (se figur). Prøven stammede fra en Jersey ko der var 22 dage efter kælvning. Ved nærmere gennemgang af data fra denne ko blev det afsløret at den, af HerdNavigator, var udpeget med ketose på samme dag. Ketose giver netop sur urin, således som det også udnyttes til diagnose med Ketostix, der viser det ved en farvereaktion. Sammenhænge mellem ketose og ekstreme P-koncentrationer i urin er ikke tidligere beskrevet hos kvæg. Men, det er mere nærliggende, at tidligere tilfælde af meget høje P koncentrationer i urin fra køer kan forklares ved ketose end ved genetiske defekter. Overordnet ses der ikke væsentlige forskelle mellem Holstein og Jersey køer. Fosforindholdet i urin følger en laktationskurve gennem laktationen, men udsvingene er ret små. Fosforindholdet har ret svag gentagelighed (t = 0.22), hvilket tyder på, at også arvbarheden er ganske lav. Da størstedelen af P-overskuddet udskilles ad andre veje end via urin giver resultaterne af denne undersøgelse ikke grundlag for at anvende avlsarbejde til at reducere udledning af P baseret på målinger af P i urin. Flere oplysninger Peter Løvendahl, Aarhus Universitet Jakob Sehested, Aarhus Universitet 11 Formidlet med støtte fra EU og Fødevareministeriets Landdistriktsprogram

12 Ny KvægForskning Nr.3 9. årgang, Juni 2011 Kort nyt Røde køer tåler sommervarmen bedre end sortbrogede I et forsøg fra Tyrkiet har man sammenlignet frugtbarheden hos 347 svenske SRB-køer med 148 Holstein-køer og fundet, at der er stor forskel på drægtighedsprocenten mellem de to racer særligt i de varme sommermåneder. Den store forskel skyldtes, at Holstein-køerne i højere grad end SRB-køerne blev ramt af fosterdød mellem dag 31 og 62 i drægtigheden (10,1% mod 3,5%). Forskellen mellem racernes drægtighedsresultater var størst i den varme periode fra maj-september (21,8 grader gns. døgntemp.) sammenlignet med den kolde periode fra oktober april (9.4 grader gns. døgntemp.), hvor Holstein-køernes drægtighedsprocent lå på 38% og SRB-køerne på 54%. Det tyder således på, at SRBkøerne er mindre varmefølsomme end Holstein-køerne. Dog havde Holstein-køerne i gennemsnit en fem kg højere daglig mælkeydelse, end SRB-køerne, hvilket kan have haft indflydelse på resultaterne. Kilde: Husdjur nr. 5, 2011 Hårde gulve kan give inflammation Køer der stod på betongulv foran foderbordet havde højere indhold af hvide blodlegemer samt af akutfaseproteiner i blodet i perioden fra to til seks måneder efter kælvning sammenlignet med køer, der stod på gummimåtter. Det viser resultater fra et amerikansk forsøg med 30 Holstein-køer gennem to laktationer og forskellige gulvsystemer i en løsdriftstald med liggebåse. For- skellen i blodprøverne indikerer en inflammatorisk reaktion hos køerne på betongulv. Senere i laktationen faldt blodværdierne tilbage til det normale, men mønstret med gentog sig i den efterfølgende laktation. Køerne reagerede tydeligvis på det hårde underlag, men det fremgår dog ikke, om man havde undersøgt klovene nærmere for klovskader som en mulig forklaring på inflammationen. Kilde: Husdjur nr. 5, 2011 Ny KvægForskning udgives af Kvægbrugets Forsøgscenter og Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet med støtte fra EU og Fødevareministeriets Landdistriktsprogram. Redaktion Linda S. Sørensen, Christian Børsting, ansv., Forskningscenter Foulum, Postboks 50, 8830 Tjele Tlf: , Fax: Eftertryk fra»ny KvægForskning«tilladt med kildeangivelse Layout Sine Claudell, Enggaardens Tegnestue Tilmelding til Ny KvægForskning samt oplysning om ændret -adresse til sekretær eller på agrsci.dk kfc-foulum.dk 12 Formidlet med støtte fra EU og Fødevareministeriets Landdistriktsprogram

www.fbias.dk Kærvej 1 DK 8990 Fårup. Tlf. 86 45 20 88. Fax 86 45 20 04. www.fbias.dk

www.fbias.dk Kærvej 1 DK 8990 Fårup. Tlf. 86 45 20 88. Fax 86 45 20 04. www.fbias.dk www.fbias.dk Kærvej 1 DK 8990 Fårup. Tlf. 86 45 20 88. Fax 86 45 20 04. www.fbias.dk 02 fårup betonindustri Velkomsttekst Utat dolore ectem dit num do odolore esequamet, quisi eugue tet, consequis ent

Læs mere

Designguide. Designmanual for Tradium

Designguide. Designmanual for Tradium Designguide 1 Indhold Logo og navn............................... 3 Logo..................................... 4 Navn.... 5 Logo og navn, farvevarianter.................... 6 Logo og navn, farvevarianter,

Læs mere

Forord. Indhold. Kontakt vedr. Denne designmanual har til formål at sikre en ensartethed og kvalitet i anvendelsen af IBA s logo-/identitetsmateriale.

Forord. Indhold. Kontakt vedr. Denne designmanual har til formål at sikre en ensartethed og kvalitet i anvendelsen af IBA s logo-/identitetsmateriale. Designmanual_2009 Forord Denne designmanual har til formål at sikre en ensartethed og kvalitet i anvendelsen af IBA s logo-/identitetsmateriale. Indhold Manualen indeholder grafiske retningslinier for

Læs mere

Sikkerhed frem for alt.

Sikkerhed frem for alt. ODOROX oxygen tilsat sporstof Sikkerhed frem for alt. Du kan ikke se lækagen, du kan ikke høre lækagen, men du kan lugte den med ODOROX oxygen tilsat sporstof. 02 ODOROX oxygen tilsat sporstof Du skal

Læs mere

Udlejning/ Uthyrning. HAJO TOOL Professionelt specielværktøj. Sortiment 2011. Vejledende priser er ekskl. moms, forsikring og fragt.

Udlejning/ Uthyrning. HAJO TOOL Professionelt specielværktøj. Sortiment 2011. Vejledende priser er ekskl. moms, forsikring og fragt. Professionelt specialværk Udlejning/ Uthyrning HAJO TOOL Professionelt specielværktøj Sortiment 2011 1 Register Affaser NITTO affaser MB-03... 04 NITTO affaser HB 15... 04 TRUMPF affaser TKA500... 04 Rørsave/-skære

Læs mere

Lorem ipsum Lorem ipsum Overskrift til denne folder Lorem ipsum Lorem ipsum abcdefghijklmnopqrstuvwxzzæøå ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZÆØÅ abcdefghijklmnopqrstuvwxzzæøå ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZÆØÅ Kontakt:

Læs mere

Randers / Byvåben. fæstning eller Randers Slot med voldgrav - og endelig som bymuren med bagvedliggende kirketårne.

Randers / Byvåben. fæstning eller Randers Slot med voldgrav - og endelig som bymuren med bagvedliggende kirketårne. Designmanual Randers / Byvåben Byvåbnet er en ny fortolkning af Randers` gamle byvåben. Det tidligst kendte aftryk af Randers` gamle byvåben er fra 1524. Det viser en mur med et porttårn med faldgitter,

Læs mere

TIB. Side 9 eren historien man ikke gabte af tips. Region Sjælland Marts 2007 Nr. 2 2. årgang

TIB. Side 9 eren historien man ikke gabte af tips. Region Sjælland Marts 2007 Nr. 2 2. årgang TIB &Danmarks Bedste Fagforening 3 7 10 12 LokalNyt Side 9 eren historien man ikke gabte af tips Region Sjælland Marts 2007 Nr. 2 2. årgang TIB &Danmarks Bedste Fagforening Udgiver af TIB & tips Lan eugiamc

Læs mere

INDHOLD. Visuel identitet. Logo. Logoplacering. Typografi. Papirlinje. Brevpapir og visitkort. Konvolutter. Stillingsannoncer.

INDHOLD. Visuel identitet. Logo. Logoplacering. Typografi. Papirlinje. Brevpapir og visitkort. Konvolutter. Stillingsannoncer. DESIGN- MANUAL INDHOLD 03 04 05 06 07 07 08 09 10 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Visuel identitet Logo Logoplacering Typografi Papirlinje Brevpapir og visitkort Konvolutter Stillingsannoncer Publikationer

Læs mere

TOTALKREDIT GAV ÅRSOPGØRELSEN NY VÆRDI FRA TØR OG KEDELIG PLIGTSKRIVELSE TIL VIGTIGT KONTAKTPUNKT

TOTALKREDIT GAV ÅRSOPGØRELSEN NY VÆRDI FRA TØR OG KEDELIG PLIGTSKRIVELSE TIL VIGTIGT KONTAKTPUNKT TOTALKREDIT GAV ÅRSOPGØRELSEN NY VÆRDI FRA TØR OG KEDELIG PLIGTSKRIVELSE TIL VIGTIGT KONTAKTPUNKT» Vores tests viser, at nogle kunder ønsker fysiske breve, og andre foretrækker elektronisk kommunikation.

Læs mere

Silkeborg Kommunes designlinje

Silkeborg Kommunes designlinje Silkeborg Kommunes designlinje Opdateret april 2014 1 Indhold Vores designlinje... 3 Grafisk designlinje... 4 Grundelementer... 5 Grafisk element... 6 Farver... 7 Farvekode... 7 Typografi... 8 Papirlinje...

Læs mere

Designmanual. Økonomi- og Erhvervsministeriet. 3. udgave

Designmanual. Økonomi- og Erhvervsministeriet. 3. udgave Designmanual Økonomi- og Erhvervsministeriet 3. udgave August 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE Logo... 3 Danske... 4 Engelske... 5 Buen... 6 Typografi... 7 Skabeloner... 8 Brevpapir... 8 Visitkort... 10 Kuverter...

Læs mere

Ny KvægForskning. Malkerobottens betydning i økologisk mælkeproduktion Side 4. Genomisk selektion - hvor er vi i dag? Side 2

Ny KvægForskning. Malkerobottens betydning i økologisk mælkeproduktion Side 4. Genomisk selektion - hvor er vi i dag? Side 2 Ny KvægForskning Nr. 6, 7. årgang, december 2009 Malkerobottens betydning i økologisk mælkeproduktion Side 4 Genomisk selektion - hvor er vi i dag? Side 2 Smagstest af forskellige mælketyper Side 10 Kviefodringens

Læs mere

Mælkens indholdsstoffer ved afgræsning

Mælkens indholdsstoffer ved afgræsning Mælkens indholdsstoffer ved afgræsning Mette Krogh Larsen, Jacob Holm Nielsen, Troels Kristensen, Karen Søegaard og Jørgen Eriksen Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet Indledning Mælkens sammensætning

Læs mere

drømmejob André Babikian fra dagpenge til Omvalg på SDU Læs alt om dramaet Toilettalenterne- SDU s elever er kreative på tønden

drømmejob André Babikian fra dagpenge til Omvalg på SDU Læs alt om dramaet Toilettalenterne- SDU s elever er kreative på tønden FEBRUAR 2009 Omvalg på SDU Læs alt om dramaet Toilettalenterne- SDU s elever er kreative på tønden André Babikian fra dagpenge til drømmejob RUST - STUDIEMAGASINET FOR SYDDANSK UNIVERSITET RUST - studentermagasinet

Læs mere

Her kan du læ s e o m br u g a f log o, skrifter, farver og designe. lem e n t er o g d o w nlo a d e fil er fr a lin ks.

Her kan du læ s e o m br u g a f log o, skrifter, farver og designe. lem e n t er o g d o w nlo a d e fil er fr a lin ks. Her kan du læ s e o m br u g a f log o, skrifter, farver og designe lem e n t er o g d o w nlo a d e fil er fr a lin ks. Designmanual 2011 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet > Designmanual > Forord

Læs mere

KONCEPT & GRAFIK // www.muuni.dk DESIGNGUIDE FRIE

KONCEPT & GRAFIK // www.muuni.dk DESIGNGUIDE FRIE DESIGNGUIDE FRIE skolers ledere de tre grundværdier Logoet for Frie Skolers Ledere signalerer: Frihed Sikkerhed Personlighed Frihed er det fundament, som alle frie skoler bygger på. Frihed til at have

Læs mere

Om at designe bøger. Forfatterforlaget Attikas generalforsamling 22. april 2006. af Irene Schwarz Poulsen

Om at designe bøger. Forfatterforlaget Attikas generalforsamling 22. april 2006. af Irene Schwarz Poulsen Om at designe bøger Forfatterforlaget Attikas generalforsamling 22. april 2006 af Irene Schwarz Poulsen # /17 Om mig Født 1980 Begyndte at lave grafisk design i 2001 Debut som bog-designer i 2003 Uddannelse:

Læs mere

Er mindre bedre? Se eksempler på opgaver, vi har løst, på de følgende sider.

Er mindre bedre? Se eksempler på opgaver, vi har løst, på de følgende sider. Er mindre bedre? martinsonnedesign er en mindre grafisk virksomhed med et bredt netværk af samarbejdspartnere fra fotografer til trykkerier. Vi løser stort set alle grafiske opgaver fra idé til færdigt

Læs mere

November 2008. Retningslinjer for anvendelse af AJKS logo Logoet er tegnet af Designlab A/S. Det er beskyttet af lov om ophavsret.

November 2008. Retningslinjer for anvendelse af AJKS logo Logoet er tegnet af Designlab A/S. Det er beskyttet af lov om ophavsret. November 2008 Retningslinjer for anvendelse af AJKS logo Logoet er tegnet af Designlab A/S. Det er beskyttet af lov om ophavsret. AJKS logo skal altid gengives efter digital original. Varianter Logoet

Læs mere

Aalborg Havn - Feeder Route

Aalborg Havn - Feeder Route Langerak 19 P.. Box 8530 12.036 - CA/mart 2012 ide 1 af 7 Aalborg Havn - Feeder oute pgaven: Direct mail kampagne - worldwide container netværk. Virkomhed Att: Navn Navnen Gadenavn 00 Pot nr - by Ny feeder

Læs mere

Gi et øre! Læs mere på ungpaalinie.dk

Gi et øre! Læs mere på ungpaalinie.dk Del ud af dig selv Gi et øre! ung På Linie & ungonline Giv et lyttende øre på telefonlinjen Ung På Linie eller chatten UngOnLine. Begge tilbyder anonyme og ufor pligtende samtaler til unge, der har brug

Læs mere

Reflex 3. årg. nr. 10, juni 2010. 57nord.dk

Reflex 3. årg. nr. 10, juni 2010. 57nord.dk Reflex 3. årg. nr. 10, juni 2010 57nord.dk Kolofon for tidsskriftet Reflex Reflex er et tidsskrift med digte, artikler om lyrik, anmeldelser og andet som måtte interessere digtere og lyrikelskere. Reflex

Læs mere

DECEMBER 2009... vi har den gode historie. Sagen om Thomas Bisp. Ny bestyrelse i Museumsforeningen Rubjerg Knude Udstillingen Arkiveringen af Kom*IT

DECEMBER 2009... vi har den gode historie. Sagen om Thomas Bisp. Ny bestyrelse i Museumsforeningen Rubjerg Knude Udstillingen Arkiveringen af Kom*IT VHMnyt DECEMBER 2009... vi har den gode historie NR. 17 Sagen om Thomas Bisp Ny bestyrelse i Museumsforeningen Rubjerg Knude Udstillingen Arkiveringen af Kom*IT Indhold Ny bestyrelse i Museumsforeningen

Læs mere

AMS og kraftfoder - det kan gøres bedre Dorte Bossen, Team Foderkæden, VFL, Kvæg

AMS og kraftfoder - det kan gøres bedre Dorte Bossen, Team Foderkæden, VFL, Kvæg AMS og kraftfoder - det kan gøres bedre Dorte Bossen, Team Foderkæden, VFL, Kvæg Foderomkostning pr. kg EKM 2 % højere på bedrifter med AMS vs. andre Foderomkostningerne pr. kg mælk produceret på bedrifter

Læs mere

Indhold. Standforhold under messen 6 Uddeling og opstilling af materiale Standen Diverse Leje af stande og standmateriel

Indhold. Standforhold under messen 6 Uddeling og opstilling af materiale Standen Diverse Leje af stande og standmateriel Udstillermappe - DSE Messe Lyngby 2011 - www.studerende.dk 1 Indhold Kære udstiller ved DSE Messe Lyngby 2011 2 Hvad er DSE Messe Lyngby? 3 Deadlines - vigtige datoer 4 Standforhold 5 Messearealets fysiske

Læs mere

En projektopgave i visuel identitet og kommunikation. om det fiktive rejsebureau. ream. udarbejdet af. Dimitrios Schneeberg Mastrovasilis

En projektopgave i visuel identitet og kommunikation. om det fiktive rejsebureau. ream. udarbejdet af. Dimitrios Schneeberg Mastrovasilis En projektopgave i visuel identitet og kommunikation om det fiktive rejsebureau ream ours udarbejdet af Dimitrios Schneeberg Mastrovasilis Troels Ottesen Michael Dalgaard Stefan Skjerning Erhvervsakademiet

Læs mere

Nykælveren -få en god start v. kvægfagdyrlæge Erik Træholt. LVK Årsmøde 2011 Comwell Rebild Bakker Tirsdag 29. marts 2011

Nykælveren -få en god start v. kvægfagdyrlæge Erik Træholt. LVK Årsmøde 2011 Comwell Rebild Bakker Tirsdag 29. marts 2011 Nykælveren -få en god start v. kvægfagdyrlæge Erik Træholt LVK Årsmøde 2011 Comwell Rebild Bakker Tirsdag 29. marts 2011 Ketose. Fokus på nykælverens stofskifte. Hvad siger bekendtgørelsen? Klinisk undersøgelse

Læs mere

Eksklusiv. Ejendomsmæglerfirmaet Thorkild Kristensen. Et magasin for boligejere om investering, interiør og arkitektur

Eksklusiv. Ejendomsmæglerfirmaet Thorkild Kristensen. Et magasin for boligejere om investering, interiør og arkitektur Eksklusiv Ejendomsmæglerfirmaet Thorkild Kristensen Et magasin for boligejere om investering, interiør og arkitektur Velkommen til Ejendomsmæglerfirmaet Thorkild Kristensen Eksklusiv Vi har hermed glæden

Læs mere

Weber isolerende facadesystem

Weber isolerende facadesystem Weber isolerende facadesystem - weber.therm plus ultra Fremtidens isoleringssystem - skær toppen af dine varmeudgifter med weber.therm plus ultra Hvor meget energi vil du spare? Familien Jensen er bekymret.

Læs mere

Beregning af foderbehov til kvæg Troels Kristensen

Beregning af foderbehov til kvæg Troels Kristensen FARM-N 9. januar 2006 (17-7-06) Ib Sillebak Kristensen (LIM) Beregning af foderbehov til kvæg Troels Kristensen et udtrykkes pr. årsdyr (365 foderdage) ud fra standard effektivitet for energi- og proteinudnyttelse.

Læs mere

Anvendelse af kønssorteret sæd i Danmark

Anvendelse af kønssorteret sæd i Danmark Anvendelse af kønssorteret sæd i Danmark Dansk produceret kønssorteret sæd (KSS) blev frigivet kommercielt d. 1. maj 2007. Siden er anvendelsen øget løbende. For at følge anvendelsen af KSS er nedenstående

Læs mere

NorFor. Normer og behov

NorFor. Normer og behov NorFor Normer og behov 1 Behov og normer Der er nedsat en fælles nordisk normgruppe af forskere og rådgivere der skal fastsætte fælles normer og anbefalinger Energi Protein Mineraler og vitaminer Tyggetid

Læs mere

Vejen til effektiv tilbudsteknik

Vejen til effektiv tilbudsteknik Vejen til effektiv tilbudsteknik Opgaven( ( indhold Priser & Tidslinjen( Formål Beskriv kort, hvad tilbuddets formål er, og hvad kunden får ud af det, du tilbyder. Baggrund Det er sandsynligt, at andre

Læs mere

Med kærlighed. - til den gode fisk - til den autentiske mad - til havet og naturen - til Svaneke og Bornholm

Med kærlighed. - til den gode fisk - til den autentiske mad - til havet og naturen - til Svaneke og Bornholm Med kærlighed - til den gode fik - til den autentike mad - til havet og naturen - til Svaneke og Bornholm LOGO - Farver PRIMÆRFARVER VIOLET PANTONE: 5285 C E194-6 CMYK: 45-35-0-15 RGB: 138-145-187 BLÅ

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Program. 2. Fodringsstrategier til malkekøer... 5 Dorte Bossen

Indholdsfortegnelse. Program. 2. Fodringsstrategier til malkekøer... 5 Dorte Bossen Indholdsfortegnelse Program. 2 Fodringsstrategier til malkekøer... 5 Dorte Bossen Køers respons på gruppeskift... 15 Lene Munksgaard, Martin R. Weisbjerg & Dorte Bossen Kraftfoderstrategier i et AMS system...

Læs mere

Afgræsning, også en del af fremtidens kvægbrug

Afgræsning, også en del af fremtidens kvægbrug Afgræsning, også en del af fremtidens kvægbrug Mange forbrugere vil gerne have mælk fra køer, der går på græs. Afgræsning kan også være af stor værdi for kvægbruget, hvis en række betingelser er opfyldt;

Læs mere

Har grovfoder en ernæringsmæssig værdi for slagtesvin?

Har grovfoder en ernæringsmæssig værdi for slagtesvin? Har grovfoder en ernæringsmæssig værdi for slagtesvin? Alle husdyr skal have grovfoder I det økologiske husdyrhold skal dyrene have adgang til grovfoder. Grovfoderet skal ikke udgøre en bestemt andel af

Læs mere

Forebyggelse frem for brandslukning

Forebyggelse frem for brandslukning Forebyggelse frem for brandslukning v/ Pia Nielsen, dyrlæge, Kvæg Klovlidelser Horn- & hudrelaterede Klovbeskæring Klovgrafer og lidt af hvert Hornrelaterede klovlidelser Såleblødning Sålesår Dobbeltsål

Læs mere

Husdjurens miljö och hälsa Avdelningen för produktionssjukdomar. Workshop for nordiske klovbeskærer Billund 1. november 2010

Husdjurens miljö och hälsa Avdelningen för produktionssjukdomar. Workshop for nordiske klovbeskærer Billund 1. november 2010 Workshop for nordiske klovbeskærer Billund 1. november 2010 ERFARINGER FRA KLOVREGISTRERING I SVERIGE Svensk mælkeproduktion Christer Bergsten Husdjurens miljö och hälsa Avdelningen för produktionssjukdomar

Læs mere

DET DANSKE SPEJDERKORPS DESIGNGUIDE

DET DANSKE SPEJDERKORPS DESIGNGUIDE DET DANSKE SPEJDERKORPS DESIGNGUIDE Side 2 / Det danske spejderkorps / INDTRODUKTION Visuel identitet til DET DANSKE SPEJDERKORPS Det Danske Spejderkorps visuelle identitet udtrykker kammeratskab, ansvar,

Læs mere

GRØNLAND DU GLEMMER DET ALDRIG

GRØNLAND DU GLEMMER DET ALDRIG GRØNLAND DU GLEMMER DET ALDRIG GREENLAND Magnit, quamet ea faccum eui eum ing erat prat. Essequi ex elit niam in ut digna feu feum velisl utet lum volestio consed tem veraess equat. Ent volorem adit utatie

Læs mere

Hjemmesideoptimering/synlighed

Hjemmesideoptimering/synlighed Hjemmesideoptimering/synlighed Søgemaskineoptimering/webdesign To sider af samme sag Søgemaskineoptimering/webdesign Hvad vil det sige at optimere for søgemaskiner? Søgemaskineoptimering handler ikke længere

Læs mere

Spørgsmål/svar vedrørende ordning om modernisering i kvægstalde

Spørgsmål/svar vedrørende ordning om modernisering i kvægstalde Spørgsmål/svar vedrørende ordning om modernisering i kvægstalde Spørgsmål til bilag 1 med de tilskudsberettigede elementer: Sp. Tilskud til mælkekøling; er der kun tilskud til isbank, eller kan der vælges

Læs mere

Persistens. 1. Generelt

Persistens. 1. Generelt Persistens 1. Generelt Persistens er en beskrivelse af laktationskurvens form. Køer med høj persistens, vil have en fladere laktationskurve og dermed en lavere ydelse end forventet i den første del og

Læs mere

Klimaoptimering. Økologisk malkekvægbedrift SÅDAN GØR DU KLIMA- REGNSKABET BEDRE

Klimaoptimering. Økologisk malkekvægbedrift SÅDAN GØR DU KLIMA- REGNSKABET BEDRE Klimaoptimering Økologisk malkekvægbedrift SÅDAN GØR DU KLIMA- REGNSKABET BEDRE FORBEDRING AF KLIMAREGNSKABET Landbruget bidrager med cirka 25 % af verdens samlede udledning af klimagasser. Belastningen

Læs mere

Børn, forældremyndighed & samvær. Forældreskab i en moderne tid

Børn, forældremyndighed & samvær. Forældreskab i en moderne tid Børn, forældremyndighed & samvær Forældreskab i en moderne tid Indhold Nogle ord om denne folder... Nogle ord om denne folder... 3 Børn og forældremyndighed 5 For børn født efter 1. juli 2002 5 For børn

Læs mere

Spørgsmål/svar vedrørende ordning om modernisering i kvægstalde

Spørgsmål/svar vedrørende ordning om modernisering i kvægstalde Spørgsmål/svar vedrørende ordning om modernisering i kvægstalde Sp: Kan miljøgodkendelser og byggetilladelser sendes efter ansøgningsfristen den 19. maj 2015? Sv: Hvis miljøgodkendelse er opnået eller

Læs mere

Vordingborg Kommune. Designmanual

Vordingborg Kommune. Designmanual Vordingborg Kommune Designmanual Vordingborg Kommune Designmanual 2. udgave, 1. oplag Vordingborg Kommune Kommunikationsafdelingen Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Tlf.: 55 36 27 14 www.vordingborg.dk

Læs mere

Kalvedødelighed i økologiske besætninger. 2013 1

Kalvedødelighed i økologiske besætninger. 2013 1 Dødfødte kalve i økologiske besætninger Af Anne Mette Kjeldsen, Jacob Møller Smith og Tinna Hlidarsdottir, AgroTech Kalvedødelighed i økologiske besætninger. 2013 1 INDHOLD Indhold... 2 Sammendrag... 4

Læs mere

Kl.græsensilage. majsensilage. 6750 3000 5000 7000 9000 11000 FE pr ha

Kl.græsensilage. majsensilage. 6750 3000 5000 7000 9000 11000 FE pr ha majsensilage Kl.græsensilage kr pr FE Optimér den økologiske foderforsyning Kirstine Flintholm Jørgensen og William Schaar Andersen Skal man som økologisk mælkeproducent dyrke mere maj, øge selvforsyningsgraden

Læs mere

KØERS REJSE-SIG-ADFÆRD

KØERS REJSE-SIG-ADFÆRD KØERS REJSE-SIG-ADFÆRD Køers rejse sig adfærd Indhold Baggrundshistorie Formål Rejse sig adfærd en betydelig aktivitet i koen liv Registrering af rejse sig adfærd i en sengebåsestald Litteratur Øvelse

Læs mere

Afgangseksamen den 03.06.2010, Designskolen Kolding. Afgangsprojekt 2010 Signe Bruun Grafisk Design Institut for kommunikationsdesign 01

Afgangseksamen den 03.06.2010, Designskolen Kolding. Afgangsprojekt 2010 Signe Bruun Grafisk Design Institut for kommunikationsdesign 01 Afgangseksamen den 03.06.2010, Designskolen Kolding Afgangsprojekt 2010 Signe Bruun Grafisk Design Institut for kommunikationsdesign 01 Dato 03.06.10 Juni 2010 indhold 03 Introduktion til projektet 08

Læs mere

Designmanual 14.08.2015

Designmanual 14.08.2015 Designmanual 14.08.2015 Designmanual Indhold 2 Indledning... 3 Logo UCN s kommunikationsniveauer... 4 Logooversigt... 5 UCN overordnet niveau... 6 Logo med engelsk beskrivelse... 7 Payoff... 8 UCN afdelings-niveau...

Læs mere

INDHOLD. 01. Introduktion. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Netværkscentret Gammel Mønt 4, 2 1117 København K. 02. Brevpapir. 03.

INDHOLD. 01. Introduktion. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Netværkscentret Gammel Mønt 4, 2 1117 København K. 02. Brevpapir. 03. DESIGNMANUAL INDHOLD Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Netværkscentret Gammel Mønt 4, 2 1117 København K Telefon: 41 71 78 30 E-mail: netvaerkscenter@mbbl.dk ISB-nr. 978-87-7134-125-6 01. Introduktion

Læs mere

Velkommen til et lille udpluk fra min pralemappe.

Velkommen til et lille udpluk fra min pralemappe. har som målsætning at designe ting og kommunikation enkelt og logisk forståeligt. Less is More. Designet skal være originalt, kreativt etc., men frem for alt: rigtigt. For at være rigtigt design skal det

Læs mere

Tæt opfølgning skaber økonomisk fremgang

Tæt opfølgning skaber økonomisk fremgang Tæt opfølgning skaber økonomisk fremgang V/ konsulent Bjarne Christensen, S:\Prodsyst\Kongres2003\BJCoverheads.ppt 1 Spredning i det økonomiske resultat bliver større S:\Prodsyst\Kongres2003\BJCoverheads.ppt

Læs mere

Fodres køernes med grovfoder med højt indhold af vitaminer giver det mælk med et højt indhold af vitaminer

Fodres køernes med grovfoder med højt indhold af vitaminer giver det mælk med et højt indhold af vitaminer Fodres køernes med grovfoder med højt indhold af vitaminer giver det mælk med et højt indhold af vitaminer Af Lisbeth Mogensen 1, Troels Kristensen 1, Søren Krogh Jensen 2 og Karen Søegaard 1 1 Institut

Læs mere

Ajos visuel identitet. Designguide

Ajos visuel identitet. Designguide Ajos visuel identitet Designguide Version 1.2 2012 Designguide Indhold 2 Forord Side 3 Grundelementer Logo 4 Logofrizone 5 Farver 6 Typografi 7 Grafisk elementer 8 Formater 9 Brand billedbehandling 10

Læs mere

Sådan kommer I de dårlige undskyldninger til livs

Sådan kommer I de dårlige undskyldninger til livs Guide til Elsparefondens medarbejderkampagne Sådan kommer I de dårlige undskyldninger til livs Jeg troede, der var en anden, der gjorde det Følg kampagneguiden og hjælp kollegerne med at spare på strømmen

Læs mere

Spørgsmål/svar vedrørende ordning om modernisering i kvægstalde

Spørgsmål/svar vedrørende ordning om modernisering i kvægstalde Spørgsmål/svar vedrørende ordning om modernisering i kvægstalde Sp: Kan miljøgodkendelser og byggetilladelser sendes efter ansøgningsfristen den 19. maj 2015? Sv: Hvis miljøgodkendelse er opnået eller

Læs mere

En projektopgave i visuel identitet og kommunikation. om det fiktive rejsebureau. ream. udarbejdet af. Dimitrios Schneeberg Mastrovasilis

En projektopgave i visuel identitet og kommunikation. om det fiktive rejsebureau. ream. udarbejdet af. Dimitrios Schneeberg Mastrovasilis En projektopgave i visuel identitet og kommunikation om det fiktive rejsebureau ream ours udarbejdet af Dimitrios Schneeberg Mastrovasilis Troels Ottesen Michael Dalgaard Stefan Skjerning Erhvervsakademiet

Læs mere

DesignGuide HILLERØD FORSYNING. Sådan bruger du denne guide Grundelementer. Papirlinje. Publikationer og annoncer Merchandise / Yderligere info

DesignGuide HILLERØD FORSYNING. Sådan bruger du denne guide Grundelementer. Papirlinje. Publikationer og annoncer Merchandise / Yderligere info DesignGuide Sådan bruger du denne guide Grundelementer 2 3 Logo Logotype Det 5. element Farver Typografi Papirlinje 4 Brevpapir Kuverter Visitkort Publikationer og annoncer Merchandise / Yderligere info

Læs mere

Denne designmanual indeholder de grafiske værktøjer og retningslinier for profileringen af SuperBest som Hele Danmarks fødevaremarked.

Denne designmanual indeholder de grafiske værktøjer og retningslinier for profileringen af SuperBest som Hele Danmarks fødevaremarked. Indhold Forord Scandinavian DesignLab... 2 SuperBest's nye logo... 3 Primært logo... 4 Primært logo Varianter og Sekundært logo... 5 Farvepalet... 6 Typografi... 7 Primært logo Skiltning... 8 Sekundært

Læs mere

Det er ikke for tøsedrenge

Det er ikke for tøsedrenge Det er ikke for tøsedrenge pædagog mænd Vil videre med verdenen Murbrækkere WARNING! Spild ikke tiden. Tjek om det er værd at bladre videre Du går efter pengene? Stop med at læse og giv hurtigt folderen

Læs mere

Det nedenstående materiale er del af projekt Bæredygtig ressourceeffektiv kvægproduktion - demo., som er finansieret af:

Det nedenstående materiale er del af projekt Bæredygtig ressourceeffektiv kvægproduktion - demo., som er finansieret af: Bæredygtig ressourceeffektiv kvægproduktion - demo. 2010 Det nedenstående materiale er del af projekt Bæredygtig ressourceeffektiv kvægproduktion - demo., som er finansieret af: Kvægafgiftsfonden Mælkeafgiftsfonden

Læs mere

DESIGNGUIDE. Designguide Kunststyrelsen

DESIGNGUIDE. Designguide Kunststyrelsen DESIGNGUIDE DESIGNGUIDE s visuelle identitet er det tavse bindeled mellem organisationens interne enheder og omverdenen. Den visuelle identitet er med til at skabe en intern ramme for kulturen i den nye

Læs mere

Sådan sætter du et dokument op med billeder i Microsoft Word (2003)

Sådan sætter du et dokument op med billeder i Microsoft Word (2003) Sådan sætter du et dokument op med billeder i Microsoft Word (2003) Denne vejledning gennemgår hvordan man indsætter billeder i Word, og forklarer de basale værktøjer der kan bruges til at lave layout

Læs mere

Kvægets Reproduktion. Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret 1.0

Kvægets Reproduktion. Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret 1.0 Kvægets Reproduktion 1.0 Koens anatomi 1.2 Regulering af brunstcyklus 1.8 Brunstcyklus Koens brunstcyklus varer 21 dage (18-24) Inddeles i fire perioder: Forbrunst Brunst Efterbrunst Hvileperiode 1.3 Forbrunst

Læs mere

RØDE KORS DESIGNMANUAL IDENTITET.

RØDE KORS DESIGNMANUAL IDENTITET. RØDE KORS DESIGNMANUAL IDENTITET. RØDE KORS DESIGNMANUAL LOGO. RØDE KORS LOGO Introduktion I Røde Kors skelner vi mellem det røde kors som beskyttelsesmærke og det røde kors som logo. Beskyttelsesmærke

Læs mere

Spørgeskema om studietur til Berlin 2014

Spørgeskema om studietur til Berlin 2014 Skole Adresse DK-Xxxx By CPH West Skagensgade 3 DK-2630 Taastrup Att: Peter Larsen Spørgeskema om studietur til Berlin 2014 Guide til besvarelse: Sæt kryds ved det tilsagn, der passer bedst på din oplevelse,

Læs mere

Erfaringer med at tilbyde græssende malkekøer supplerende mineraler i mineralfoderautomater

Erfaringer med at tilbyde græssende malkekøer supplerende mineraler i mineralfoderautomater Erfaringer med at tilbyde græssende malkekøer supplerende mineraler i mineralfoderautomater af Henning Lyngsø FOGED, Per LARSEN, Frank Skov HANSEN & Egon ANDERSEN I et konkret forsøg har malkekøer optaget

Læs mere

DOKU- MEN- TATION TEK- NISK

DOKU- MEN- TATION TEK- NISK TEK- NISK DOKU- MEN- TATION GRUPPE 21: AMALIE HOVGESEN- CLEA-MARIE FIND PALUDAN THERESE HASSE LARSEN - CECILIE POSS AMALIE LEONORA DAM - KASPER MUNK JENSEN : http://miex5619.keaweb.dk/seasight/ 1. MOCKUP

Læs mere

Højere N-udnyttelse hos malkekøer gennem fasefodring og ændret fodringsmanagement

Højere N-udnyttelse hos malkekøer gennem fasefodring og ændret fodringsmanagement Højere Nudnyttelse hos malkekøer gennem fasefodring og ændret fodringsmanagement Af Hanne Bang Bligaard og Finn Strudsholm, AgroTech Januar 2010 Højere Nudnyttelse hos malkekøer gennem fasefodring og ændret

Læs mere

Den Danske Dyrlægeforenings politik. for. velfærd i kvægbesætningen. Emne Danske kvægbesætninger og dyrevelfærdsmæssige problematikker

Den Danske Dyrlægeforenings politik. for. velfærd i kvægbesætningen. Emne Danske kvægbesætninger og dyrevelfærdsmæssige problematikker Den Danske Dyrlægeforenings politik for velfærd i kvægbesætningen Område Velfærd for kvæg Emne Danske kvægbesætninger og dyrevelfærdsmæssige problematikker Presseansvarlig Formanden for Den Danske Dyrlægeforening

Læs mere

SimHerd øvelser. Indholdsfortegnelse. Jehan Ettema, SimHerd A/S, januar 2015

SimHerd øvelser. Indholdsfortegnelse. Jehan Ettema, SimHerd A/S, januar 2015 SimHerd øvelser Jehan Ettema, SimHerd A/S, januar 2015 Herned vises indholdsfortegnelsen af dette dokument og dermed en oversigt af alle øvelser som du kan lave med SimHerd. Du er velkommen til at springe

Læs mere

RØDE KORS DESIGNMANUAL IDENTITET.

RØDE KORS DESIGNMANUAL IDENTITET. RØDE KORS DESIGNMANUAL IDENTITET. DE VISUELLE DRIVERS Handlekraftig Kompetent og innovativ Nærværende Troværdig Begreberne fortolket visuelt Solidt, robust og ikke til at overse. Det røde kors er garant

Læs mere

Danmarks Oldtid. Danmarks Oldtid. HistoriskBibliotek. Karsten Kjer Michaelsen. www.meloni.dk. Christian den IV. Grundloven 1894. Historisk Bibliotek

Danmarks Oldtid. Danmarks Oldtid. HistoriskBibliotek. Karsten Kjer Michaelsen. www.meloni.dk. Christian den IV. Grundloven 1894. Historisk Bibliotek v begyndte med en indvandring af rensdyrjægere sydfra og sluttede med vikingernes tab af England. Ind imellem opgav danskerne det frie, omflakkende liv som jægere og samlere for i stedet at blive bofaste

Læs mere

Ankestyrelsens Designguide

Ankestyrelsens Designguide ANKESTYRELSENS DESIGNGUIDE 1 Ankestyrelsens Designguide 1. udgave, august 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Side 2 1. Moderniseret design og layout 3 Udgangspunkt for nævnene 3 Spørgsmål? 3 2. Faste designelementer

Læs mere

HP-Pulp Fremtidens foder nr. 1 Nem håndtering.

HP-Pulp Fremtidens foder nr. 1 Nem håndtering. HP-Pulp på tre måder. HP-Pulp i silo absolut laveste pris! Du får HP-Pulp til den billigste pris når du ensilerer i plansilo. Du får desuden et foder som er let at pakke og som har en enkel og rationel

Læs mere

design VIA KOM 03487 maj 2012 isp manual

design VIA KOM 03487 maj 2012 isp manual design VIA KOM 03487 maj 2012 isp manual indhold - designmanual 2 25 Om VIAs designmanual VIAS LOGO navn og Logo (hvorfor navnet via?) 3 varianter ro og plads omkring logo retningslinjer for størrelse

Læs mere

Barritskov, den 30. april 2015 Birgit Ingvorsen Økologi ØKO-REGLER FOR KRAFTFODER, GROVFODER OG OMLÆGNINGSFODER

Barritskov, den 30. april 2015 Birgit Ingvorsen Økologi ØKO-REGLER FOR KRAFTFODER, GROVFODER OG OMLÆGNINGSFODER Barritskov, den 30. april 2015 Birgit Ingvorsen Økologi ØKO-REGLER FOR KRAFTFODER, GROVFODER OG OMLÆGNINGSFODER EMNER Økologiske principper for fodring af dyr/kvæg EU reglerne - RFO 834/2007 Oversigt over

Læs mere

Nøgletal Enhed Kort forklaring Anvendelse Beregningsmetode Opgørelsesperiode

Nøgletal Enhed Kort forklaring Anvendelse Beregningsmetode Opgørelsesperiode Sundhed Yversundhed Nøgletal Enhed Kort forklaring Anvendelse Beregningsmetode Opgørelsesperiode Infektion, laktation % Andelen af malkende køer som er inficeret ved ydelseskontrol. Inficerede = Køer som

Læs mere

Opmærksomhedsvinduet er ofte startvinduet. Her ses de køer, der er alarm på, eller der skal tages aktion på med hensyn til reproduktion.

Opmærksomhedsvinduet er ofte startvinduet. Her ses de køer, der er alarm på, eller der skal tages aktion på med hensyn til reproduktion. DeLaval Produktnavn Sælges som ALPRO Windows 6.50. Det samme program kan anvendes både til malkning i AMS og konventionel malkning. Programmet sælges som et samlet grundmodul, hvortil der findes et tillægsmodul

Læs mere

09-03-2015. Sofodring - en del af løsningen. Program. Soens behov gennem cyklus. Soens behov gennem den reproduktive cyklus - drægtighed

09-03-2015. Sofodring - en del af løsningen. Program. Soens behov gennem cyklus. Soens behov gennem den reproduktive cyklus - drægtighed Sofodring - en del af løsningen Reproduktionsseminar Anja Varmløse Strathe, PhD-studerende, Københavns Universitet Mail: avha@sund.ku.dk Anja Varmløse Strathe, PhD-studerende Christian Fink Hansen, Lektor,

Læs mere

Skab rammer for et højt sundhedsniveau i sengebåsen, goldkoafdelingen og kælvningsafdelingen

Skab rammer for et højt sundhedsniveau i sengebåsen, goldkoafdelingen og kælvningsafdelingen Skab rammer for et højt sundhedsniveau i sengebåsen, goldkoafdelingen og kælvningsafdelingen Kenneth Krogh Kvægfagdyrlæge Afdeling for Rådgivning, Dansk Kvæg Produktionssygdomme årsager Besætningen/dyret

Læs mere

RESPONSIVE DESIGN. Fleksibelt, platformuafhængigt webdesign. Frank Thomsen & Toke Fritzemeier Efterår 2012

RESPONSIVE DESIGN. Fleksibelt, platformuafhængigt webdesign. Frank Thomsen & Toke Fritzemeier Efterår 2012 RESPONSIVE DESIGN Fleksibelt, platformuafhængigt webdesign Frank Thomsen & Toke Fritzemeier Efterår 2012 Første browser med grafik 1993 Første browser med grafik 1993 1995 100% 1995 2003 Første browser

Læs mere

Programvalg Al typografi og ombrydning er lavet i InDesign.

Programvalg Al typografi og ombrydning er lavet i InDesign. Typografi og ombrydning Beskrivelse Opgaven 32 siders Blå Bog + omslag. Jeg modtog teksterne i word samt enkelte billeder. De resterende billeder var jeg ude at fotografere til elevernes gallafest. Programvalg

Læs mere

Fritidshuse. Boligavisen Nordkysten. www.bk-bolig.dk her finder du bl.a. Bergerud & Krog Statsaut. ejendomsmægler MDE

Fritidshuse. Boligavisen Nordkysten. www.bk-bolig.dk her finder du bl.a. Bergerud & Krog Statsaut. ejendomsmægler MDE Boligavisen Nordkysten Fritidshuse Bergerud & Krog Statsaut. ejendomsmægler MDE www.bk-bolig.dk her finder du bl.a. yderligere fotos < plantegninger < tilstandsrapporter < bestilling af salgsopstillinger

Læs mere

Dolor Set Amet. Bogtitel

Dolor Set Amet. Bogtitel Dolor Set Amet Bogtitel Sund kost på Marienlyst Produktions højskole Sund kost På højskolen Marienlyst, bliver der spist sund kost, da skolen ønsker sine elever sunde, og veltilpasse. Derfor serveres der

Læs mere

Malketid ud fra automatiske mælkemålere

Malketid ud fra automatiske mælkemålere Malketid ud fra automatiske mælkemålere Anders Fogh og Ulrik Sander Nielsen Tidsplan Forventet 2008 Tidspunkt Resten af 2008 Forår 2009 April 2009 April 2009 Aktivitet Færdig udvikling af system til avlsværdivurdering

Læs mere

Business Check KVÆG 2014. Med driftsgrensanalyser for mælk, grovfoder og salgsafgrøder på kvægbrug

Business Check KVÆG 2014. Med driftsgrensanalyser for mælk, grovfoder og salgsafgrøder på kvægbrug Business Check KVÆG 2014 Med driftsgrensanalyser for mælk, grovfoder og salgsafgrøder på kvægbrug Business Check KVÆG 2014 FORMÅL Business Check Kvæg er en sammenligning af de økonomiske resultater bedrift

Læs mere

Nyhedsbrev fra KvægTeam Vitfoss

Nyhedsbrev fra KvægTeam Vitfoss Organiske Availa mikromineraler til køer giver flere fordele Vitfoss har introduceret tre nye blandinger, der alle indeholder organisk Availa Zn, Cu og Mn: Gold d-alfa Availa Org Se Komix Gold Availa Org

Læs mere

AfiFarm. Det ultimative managementsystem til store kvægbesætninger

AfiFarm. Det ultimative managementsystem til store kvægbesætninger AfiFarm Det ultimative managementsystem til store kvægbesætninger AfiFarm Det ultimative managementsystem til store kvægbesætninger Tidens hårde markedsbetingelser kræver, at kvægavlere har effektive styringsredskaber,

Læs mere

askalon Valves Engineering Asset Management Service Education

askalon Valves Engineering Asset Management Service Education askalon Valves Engineering Asset Management Service Education ASKALON har erfaringer og kompetenser til at håndtere alt fra enkelte ventiler og reservedele til komplekse ventilprojekter. VALVES ASKALON

Læs mere

Lokal-nyt. Aktiviteter og gode historier. EFTERÅR 2008 nr. 15

Lokal-nyt. Aktiviteter og gode historier. EFTERÅR 2008 nr. 15 Lokal-nyt FALDSLED MILLINGE SVANNINGE Aktiviteter og gode historier EFTERÅR 2008 nr. 15 Byfest Cyklerier FDF Gudstjeneste Hvad sker hvornår Høstfestival Idræt Multimeterkunstværk Skolen Skribent Sognegården

Læs mere

Programvalg Al typografi og ombrydning er lavet i InDesign.

Programvalg Al typografi og ombrydning er lavet i InDesign. Typografi og ombrydning Beskrivelse Opgaven 32 siders Blå Bog + omslag. Jeg modtog teksterne i word samt enkelte billeder. De resterende billeder var jeg ude at fotografere til elevernes gallafest. Programvalg

Læs mere

Designmanual. Høje-Taastrup Kommune Byrådscentret/Kommunikationsafdelingen Bygaden 2 2630 Taastrup. Telefon 43 59 10 00 E-mail htk@htk.dk. www.htk.

Designmanual. Høje-Taastrup Kommune Byrådscentret/Kommunikationsafdelingen Bygaden 2 2630 Taastrup. Telefon 43 59 10 00 E-mail htk@htk.dk. www.htk. d H annonce I brevpapir I farver I logo I skilte I tilbehør I typografi I brochurer Byrådscentret/Kommunikationsafdelingen Telefon 43 59 10 00 E-mail htk@htk.dk Designmanual www.htk.dk Forord En moderne

Læs mere

S.A. Christensen & Co

S.A. Christensen & Co S.A. Christensen & Co Produktnavn Sælges som SATURNUS. Sælges p.t. sammen med Galaxy malkerobot. I fremtiden vil det sælges som managementprogram til anvendelse sammen med alle produkter fra S.A. Christensen

Læs mere

Kapitel A til Grafisk design. ZebraSoft

Kapitel A til Grafisk design. ZebraSoft Kapitel A til Grafisk design Kapitel A 2 Elektroniske blanketter Som du kan se i brochuren med printerlister, er der et hav af varianter i blanketter og formularer. Kunderne har forskellige behov/krav,

Læs mere