Temadag om aktuelle fodringsspørgsmål. modolendre feugait am dolum irit accumsa ndreros nonsequam, consequisim venisl utpat praesed

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Temadag om aktuelle fodringsspørgsmål. modolendre feugait am dolum irit accumsa ndreros nonsequam, consequisim venisl utpat praesed"

Transkript

1 Ny KvægForskning Nr årgang, Juni 2011 vvraesto commod modigna autet, quat aliquat ad tatie dolorper il ullam, sectem dolenim iniat la feuipsu sciniat ver aliqui bla feumsandipit iure eummy nulputat, commolore volobore commy nulla alit utat adipsuscil ut prat. Ut laortie vel utpat. Endipit ipit velendignibh etummy nulla commy nullum accum nullandre dolut wnonsectem verit lobore conullandre ver se tat aut wis adit volum adionsenisim eraesequis nullan utem vendit vent alit loreros duis del et accum ipit la feu feum alit ad tat prat iureet alit nulla facidui psustio nsequat ummodolent nulla core diam in hent lummy nonsecte veros dolorem ea aut iure erat eu feuisisim veniatem iniam quatie vel il in exero dolutpat, veriure vel digna feuipis augiamcor sent pratet ulpute commy nummodo lortism odiate vel dunt nos aciduipis dolorperos nibh esequipiscil ullutpat. Sisisi. Usto consenim ip et, venisit adignim ero del ut aut ad tem quam dolor sustrud dit acil illa feumsandre volore facidui bla commy nonulla feugue modo odo conullam quam, commolo rtisism odolenim in hendionum qui euipsuscil ullaortin henit utem il dit exeraessim del iuscipissit volortie faccum zzriure faccum iriusci duisi. Ignit aliquamcon hent velis eu faci bla feugiatie ting ea aliquam zzril ulluptat iustissi ting exeraessit illa at venim incipis dunt iliquam corerae sequat, volorpero estrud modolenisl dolortis nibh eros aliqui blaoreet alit velit, consequat. Ex euissent alis nit amet nonsequat ut dit ipit nonsequ issiscilit at acing eugait alit, quat adigna feum zzrilisi. Na accum il ing eugiamet veliquis Kvægbrugets Forsøgscenter aute tio elendre modolorem verat. Ed tem voluptat lorercidunt lum quat lorem init, vullaor incing ea feugait et et, corperos elit lorperaese vel erat loborper ipit dolore mod dolore tis amet ut nosto eugait aute coreet ut wismod min henis et nonsequ ismodigna feugue modolortie dignisl in ea alit irilla feu facin eu feuipis nit dunt ad tat nos ad mod dolorercip er ipsum illa feum ad tinciduisi blam wwzzriliquisl ipiscil ullut autat, core tat wisl dolorercin eu faci bla faccum dipis nostisit iliquat el utpate delis nonum velisl irit vel utpatem nonulputpat nos duipsum exeraestrud duis amcommy nostisi bla facinis nosto eriliquis auguera estrud eugiat vel exeraesto odolor si. Ud te consendre faci tio od modolum nisis diat laore tat vendreratue magnissequat incin vulputem quis doleniam nosto odolore magnit, conum nisim dionsectem quis non hendiatue vel eniat vulputat ver ip euisl ulput adiat irit lore minci elessit augue dolortie modit at lorper acipit aut augait atum venibh euis aliquat alit, sum venim dolor autpatisi bla am iriustis atis alit, quat, consendreros aliquat, sequissit nisl ing er se faciduisl diam, volor sim il illa feuguer iustrud dit ad magnissisl delent ver sum nonsectem ea faci eril ing eugait el del dolor iure modolore eu facinci duipit at. Ut lam, consed dolobor acidunt exercip et at, velit irilla aliquisl et nulla corem vel dunt aliquisit, conulpute modigniam, vel ex ent digna consequat. Ent alit, quat, quatie dunt ad dipisi tie mincidui tat nonsectet la consed dolore ese Afgræsning nedsætter malkekoens risiko for at dø. Side 2 Stort tab af fosfor i urin ved ketose. Side 10 Arrangementer modolendre feugait am dolum irit accumsa ndreros nonsequam, consequisim venisl utpat praesed Temadag om aktuelle fodringsspørgsmål Tirsdag den 6. september 2011, Herning Kongrescenter Temadag om Sygdomsadfærd og sundhedsovervågning Torsdag den 29. september 2011, Aarhus Universitet i Foulum. dolobor se dolore digna feugait, venit loborper sumsan veraessisl in ero dolore ming exer ipisi blaortissit volore et ullut ad euguera essecte consequi et, consequam zzriurem el dolum voloboreet nullamet, quatummolent nis alis auguerostio od magniscip eugue euisis nostie molore ex enim quip et vullam eliquat, quatin henis aliquatisl dolor sum in vullut lobore minciduissim nos nim incidunt adit delenibh hørfrø. ero ex ea feugue conseni smodipit nulpute con veniat. Tet Side 4 irillandre dolor sustrud dunt alisit am, sustrud minibh endre dolorer iliquis er sum zzriure mincill utatum quamcon hendipi smodigna feuipisit eu facipit alis aliquismod ea feum voluptate facinibh esto exerit ut wisit iuscidu issectet ut utpat wissequisl euguerostrud tie dunt lore ming ent lore vent ipsusci eu facipisissi. DET JORDBRUGSVIDENSKABELIGE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Fodring med raps og God effekt af rapsfrø som fedttilskud til goldkøer Side 6 Mere omega-3-fedtsyre i mælken ved fodring med hørfrø Side 8

2 Afgræsning nedsætter malkekoens risiko for at dø Jo flere timer køer er på græs, jo mindre er risikoen for, at de dør. Det er resultatet fra en undersøgelse om afgræsningsmanagement og kodødelighed i 391 malkekvægsbesætninger. Dødeligheden i tilfældigt udvalgte besætninger med mindst 100 årskøer blev undersøgt i Undersøgelsen omfattede 130 besætninger (gns. 154 årskøer), hvor køerne kom på græs om sommeren, og 261 besætninger (gns. 184 årskøer), som ikke praktiserede afgræsning. Undersøgelsen var baseret på et spørgeskema omhandlende afgræsningsmanagement fra de 391 besætninger og oplysninger om kodødelighed fra Kvægdatabasen. Figur 1: Antal døde køer (per 100 årskøer; selvdøde + aflivede) i 391 afgræsnings og ikke-afgræsningsbesætninger Figur 1: Antal døde køer (per 100 årskøer;selvdøde + aflivede) i afgræsnings og ikke-afgræsningsbesætninger 5,1 6,0 afgræsning ikke-afgræsning 2,8 5,9 Besætningerne med malkestald Besætningerne med robotmalkning Forskel på afgræsning eller ej Sammenligningen mellem afgræsningsbesætningerne og besætninger uden afgræsning viste, at andelen af køer, der dør eller aflives, var lavest i afgræsningsbesætningerne (4,8 vs. 6,0 per 100 årskøer i 2008). Vi fandt, at forskellen var størst i besætninger med automatisk malkning. I besætninger med automatisk malkning var dødeligheden 54 % lavere i besætninger med afgræsning sammenlignet med dødeligheden i besætninger uden afgræsning (Figur 1). 2 Formidlet med støtte fra EU og Fødevareministeriets Landdistriktsprogram

3 Figur 2: Relativ forskel i dødelighed (selvdøde og aflivede) som effekt af timer på græs i 130 afgræsningsbesætninger i løbet af månederne juni, august og oktober Figur 2: Dødeligheden (selvdøde + aflivede) i forhold til samlet antal timer på græs i løbet af sæsonen Forholdsmæssig dødelighed 100% 80% 60% 40% 20% 0% Antal timer på græs i løbet af sæsonen Forskelle inden for afgræsning Dødeligheden i besætninger med afgræsning var påvirket af hvilket managementsystem, der blev benyttet. Undersøgelsen viste, at dødeligheden var lavere, jo flere timer køer var ude på marken i løbet af sæsonen (Figur 2). Dødeligheden var 42 % højere, hvis køerne havde fri adgang i høj grad end hvis ej eller kun i lav grad (svarmuligheder i spørgeskemaet) mellem stald og mark. Til gengæld fandt vi ingen sammenhæng mellem dødelighed og drivvejens længde og ingen effekt af, om køerne blev tilbudt vand på marken eller kun i stalden. Det kan overordnet konkluderes, at afgræsning nedsætter malkekøers risiko for at dø eller blive aflivet. Jo flere timer køerne er på græs, jo mindre er risikoen for, at de dør/ aflives. Dyrevelfærd i malkekvægsbesætninger med sommerafgræsning og dermed også potentielle bagvedliggende årsager til dødelighed undersøges nærmere i ph.d.-projektet Dyrevelfærd i mælkekvægbesætninger, der praktiserer afgræsning (del af det større projekt Afgræsning også en del af fremtidens kvægbrug ). Flere oplysninger Ph.d. -studerende Elke Burow, Aarhus Universitet 3 Formidlet med støtte fra EU og Fødevareministeriets Landdistriktsprogram

4 I dette nyhedsbrev bringer vi tre artikler, som alle bidrager med resultater fra et 3-årigt projekt ved Kvægbrugets Forsøgscenter: Næringsstofstrategi med fokus på mælkefedt og sunde køer. Her har forskere ved DJF undersøgt, hvordan fedttilskud, i form af raps- og hørfrø, til malkekøer kan påvirke foderoptagelse, mælkeydelse og mælkens sammensætning. Dette arbejde følges op af et projekt: Miljøvenlige fodringsstrategier til malkekøer, som er startet op på KFC i Her bliver der fokuseret på fodringsmæssige tiltag, bl.a. i form af fedttilskud, som kan reducere køernes udskillelse af metan og kvælstof. Fodring med raps- og hørfrø Fodringsforsøg på Kvægbrugets Forsøgscenter har vist, at høje mængder umættet fedt i foderet, som bl.a. kan medvirke til at reducere køernes metanproduktion, ikke påvirker foderoptagelse og mælkeproduktion negativt. Tabel 1: Fodring Hørfrø (% af tørstof) 0 0,9 1,7 2,6 Rapsfrø (% af tørstof) 0 2,6 5,1 7,6 Byg (% af tørstof) 10,0 6,7 3,3 0 Total fedtsyrer (g/kg tørstof) a 32,7 42,7 51,9 60,8 a Linolensyre udgjorde ca. 25% af den totale mængde fedtsyrer. Det anbefalede niveau af fedtsyrer i foderrationen kan tildeles i form af raps- og hørfrø. Fedttilskud til malkekøer kan både øge mælkeydelsen, reducere metanproduktionen og påvirke mælkens sammensætning. Hvis fedttilskuddet gives i form af oliefrø, giver det tilmed mulighed for at anvende lokalt producerede fedtkilder. For at belyse de produktionsmæssige konsekvenser af tildeling af store mængder umættet fedt fra oliefrø til malkekøer gennemførte forskere ved Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet og Kvægbrugets Forsøgscenter et forsøg med stigende mængder formalede oliefrø til henholdsvis 74 Holstein- og 31 Jersey-køer. Køerne var, indenfor laktationsnummer (første laktation og senere laktationer), fordelt på fire niveauer af hørfrø og rapsfrø i foderet (Tabel 1). Overvejende positiv effekt Op til et oliefrø-niveau på 6,8 % var der overvejende positiv effekt af fedttildelingen hos Holstein-køer, men tørstofoptagelsen blev reduceret ved et oliefrøniveau på 10,2 % hos første laktations Holstein-køer. Det samme gjaldt for Jersey uanset laktationsnummer. Det var kun hos første laktations Holstein-køer, at det reducerede tørstof-indtag gav udslag i en reduceret mælkeydelse. Førstelaktations Jersey-køer havde den højeste EKM-ydelse ved oliefrø-niveauet på 10,2%, men til 4 Formidlet med støtte fra EU og Fødevareministeriets Landdistriktsprogram

5 Tabel 2: Mælkeydelse og -sammensætning Laktation Første Senere Andel oliefrø i foder (% af tørstof) 0 3,5 6,8 10,2 0 3,5 6,8 10,2 Holstein EKM (kg/dag) 32,3 32,0 32,1 28,3 39,7 38,9 36,4 41,6 Fedt % 3,7 3,9 3,9 4,1 3,7 3,8 3,8 3,6 Protein % 3,4 3,3 3,4 3,3 3,3 3,3 3,2 3,2 Protein/fedt forhold 0,84 0,86 0,87 0,80 0,88 0,87 0,87 0,87 Jersey EKM (kg/dag) 27,4 27,4 28,7 29,5 34,7 36,1 36,6 34,9 Fedt % 5,8 6,0 5,6 5,5 5,6 5,8 5,7 5,7 Protein % 4,3 4,1 4,1 3,9 4,2 4,1 4,0 3,9 Protein/fedt forhold 0,74 0,69 0,72 0,69 0,76 0,72 0,71 0,68 gengæld havde de også den laveste proteinprocent i mælken. Moderat tildeling af oliefrø øgede generelt mælkens fedtprocent, mens højeste tildeling, bortset fra hos første laktations Holsteinkøer, reducerede fedtprocenten. Ligeledes reducerede øget oliefrøtildeling proteinprocenten og protein/fedtforholdet i mælken, idet effekten i begge tilfælde var størst for Jersey-køer (Tabel 2). Medvirkende til dette var formodentlig et ændret propionsyre/eddikesyre forhold i vommen som følge af, at den øgede tildeling af umættet fedt gav et ændret forgæringsmønster i vommen. Det ser generelt ud til, at højtydende malkekøer kan håndtere høje tildelinger af umættet fedt i form af formalede oliefrø uden uacceptable produktionsmæssige konsekvenser. Da fedttildelingen i ovennævnte forsøg overstiger anbefalingerne på 50 g fedtsyrer pr. kg tørstof, ved det højeste oliefrøniveau, ser det ud til, at det anbefalede niveau af fedtsyrer i rationen uden problemer kan tildeles i form af raps- og hørfrø i forholdet 3:1. Læs mere om næringsstofstrategiforsøget på: under afsluttede projekter. Flere oplysninger Lone Hymøller Tlf: Martin Riis Weisbjerg Tlf: Formidlet med støtte fra EU og Fødevareministeriets Landdistriktsprogram

6 God effekt af rapsfrø som fedttilskud til goldkøer I et fodringsforsøg ved Kvægbrugets Forsøgscenter er den fysiologiske betydning af fedttildeling i goldperioden blevet undersøgt på malkekøer. Tildeling af fedt i form af rapsfrø i goldperioden havde positiv effekt på køernes stofskifte i tidlig laktation. Perioden lige efter kælvning er for højtydende malkekøer vigtig med hensyn til sundhed og ydelse. De fleste højtydende malkekøer oplever lige efter kælvning negativ energibalance og mobiliserer derfor energi fra kropsdepoterne, især fedt. Det er ikke ønskeligt at den negative energibalance bliver for stor, da en ekstrem mobilisering af energi kan øge risikoen for produktionssygdomme, herunder stofskiftelidelser som ketose og fedtlever. Der er derfor stor interesse for at kunne optimere energibalance og fedtmobilisering omkring kælvning. Hypotesen var, at malkekøer kan trænes til at omsætte fedt i tidlig laktation ved at blive fodret med en høj fedtmængde i goldperioden. Formålet med dette forsøg var at belyse effekten af fedttilskud i foderet i goldperioden på omsætningen af fedt i tidlig laktation vurderet ud fra blodets indhold af fedt, sukker og enzymer, samt graden af ophobningen af fedt og sukkerstoffer i leveren. Rapsfrø som fedttilskud I forsøget indgik 43 køer, 14 førstegangskælvere og 29 flergangskælvere, af Dansk Holstein. Halvdelen af køerne fik fedttilskud i goldperioden på 8 uger før forventet kælvning, mens resten fik en normal goldfoderblanding. Fedt- Fedttilskud til goldkøer i form af rapsfrø havde en god effekt på fedt- og energiomsætningen hos køer i tidlig laktation. KFC s arkivfoto. 6 Formidlet med støtte fra EU og Fødevareministeriets Landdistriktsprogram

7 Figur. Gennemsnitligt indhold af glykogen og fedt (triglycerid) i leveren 2 og 5 uger efter kælvning hos Dansk Holstein køer fodret med fedttilskud via rapsfrø eller kontrolfoder i goldperioden. Glykogen og fedt i leveren µmol/g Fedttilskud Kontrol 0 Glykogen Fedt tilskuddet var formalede rapsfrø resulterende i et fedtsyreindhold i rationen på 51 g pr. kg tørstof. Kontrolblandingen var ikke tilsat fedt og havde et fedtsyreindhold på 17 g pr. kg tørstof. Alle køer fik, de 5 første uger efter kælvning, en ration uden fedttilskud. Der blev udtaget blodprøver ugentligt i goldperioden og til 5 uger efter kælvning. Leverbiopsier blev udtaget 2 og 5 uger efter kælvning. Blodprøver og leverprøver blev analyseret for glukose, fedt og en række enzymer. Bedre omsætning af fedt og energi Fedttilskud i goldperioden så ud til at forbedre fedt- og energiomsætningen i begyndende laktation målt ved mindre fedtophobning og større glykogenophobning i leveren i forhold til kontrolgruppen. Der- udover var der tendens til et lavere indhold af ketonstoffer (BHBA) og et lavere indhold af leverenzymet GGT i blodet efter kælvning hos køer, der fik fedttilskud i goldperioden i forhold til kontrolkøer. Dette tyder også på en forbedret energibalance, hvilket stemmer overens med den lavere mobilisering. Fedttilskud i goldperioden påvirkede ikke mælkeydelsen i tidlig laktation, men mælkens fedtprocent var lavere i forhold til kontrolgruppen. Resultaterne af dette forsøg har vist, at fedttilskud via rapsfrø i goldperioden har en positiv effekt på fedt- og energiomsætningen hos Dansk Holstein køer i tidlig laktation. Læs mere om næringsstofstrategiforsøg på under afsluttede projekter. Flere oplysninger Birte Marie Damgaard, Aarhus Universitet 7 Formidlet med støtte fra EU og Fødevareministeriets Landdistriktsprogram

8 Mere omega-3-fedtsyre i mælken ved fodring med hørfrø Hørfrø i foderet giver højere indhold af den gavnlige linolensyre i mælken uden at det går ud over mælkens smag. Det viser forsøg ved Kvægbrugets Forsøgscenter (KFC). Mælkens fedtsyresammensætning påvirkes i høj grad af mængden og sammensætningen af fedtsyrer i foderet. Navnlig foderets indhold af polyumættede fedtsyrer er afgørende for mælkens indhold af polyumættede fedtsyrer. Det er dog kun en mindre del af de polyumættede fedtsyrer i foderet, der ender i mælken, da en betydelig del mættes i vommen. Denne mætning afhænger både af foderets indhold af fedtsyrer og af den øvrige fodersammensætning. Højt linolensyre-indhold i hørfrø Hørfrø er karakteriseret ved et højt indhold af linolensyre, der også er den dominerende fedtsyre i græs. Linolensyre er en poly-umættet fedtsyre, - en såkaldt omega-3 fedtsyre, der anses for at være gavnlig i forbindelse med forebyggelse af hjerte-karsygdomme. Fodring med hørfrø vil kunne øge mælkens indhold af linolensyre på tilsvarende måde som ses ved fodring med store mængder græsprodukter. Specielt vil tilskud af hørfrø til vinterfoder kunne anvendes til at opretholde samme fedtsyresammensætning i mælk, som der opnås gennem afgræsning om sommeren. Ved et forsøg på KFC (med 36 Holstein og 21 Jersey køer) blev der opnået stigende mængder af linolensyre i mælken ved stigende indhold af en olifrøblanding med hørfrø og rapsfrø i forholdet 1:3 i 8 Formidlet med støtte fra EU og Fødevareministeriets Landdistriktsprogram

9 Figur 1: Mængden af linolensyre i mælkefedtet ved stigende mængder oliefrø Linolensyre, % af fedtsyrer 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0 % 3,5 % 6,8 % 10,2 % Holstein Jersey Andel af oliefrø i foder foderet (figur 1). Der sås en effekt på indholdet af linolensyre i mælken ved øget andel oliefrø i foderet for begge racer. Andelen af linolensyre var generelt højere i mælk fra Holstein køer sammenlignet med mælk fra Jerseykøer. Det højeste niveau af oliefrø resulterede dog ikke i en yderligere forøgelse af mælkens linolensyreindhold for Holstein, så her havde vi nået et mætningspunkt. Stigende mængder hørfrø påvirkede ikke mælkens smag Umættet fedt, f.eks. med højt indhold af linolensyre, øger risikoen for oxidation med udvikling af afsmag i mælken. Derfor blev mælken også bedømt af et smagspanel, både frisk og efter opbevaring på køl en uge. Disse smagsbedømmelser omfattede mælk fra køer fodret med hhv 0%, 3,5% % og 10,2 % oliefrø. Resultaterne viste, at der opstod lidt hengemt smag Figur 2. Effekt af andel af oliefrø samt lagring på mælkens smag. Samlet set viser vores resultater, at man ved fodring med hørfrø kan øge mælkens linolensyreindhold op til 0,65-0,80% af mælkefedtet, og at dette kan gøres uden smagen ændres nævneværdigt. Hengemt smag Holstein frisk Holstein lagret under køleopbevaring, men der var ikke forskel mellem de forskellige mængder af hørfrø i foderet (figur2). Den hengemte smag var mere tydelig i mælk fra Holstein køer, hvilket især skyldtes, at det højere fedtindhold i jerseymælk maskerer smagsnuancerne. Jersey frisk Jersey lagret Flere oplysninger Mette Krogh Larsen, Aarhus Universitet Tlf Ulla Kidmose, Aarhus Universitet Tlf % oliefrø 3,5% oliefrø 10,2% oliefrø 9 Formidlet med støtte fra EU og Fødevareministeriets Landdistriktsprogram

10 Stort tab af fosfor i urin ved ketose En screening af et stort antal køer på KFC for fosfor (P) i urin tyder ikke på, at der er grundlag for at anvende avlsarbejde til at reducere udledning af fosfor i urinen fra køer. Derimod påviser resultaterne en stærk sammenhæng mellem forekomsten af ketose og høj koncentration af P i urin. Fosfor er et vigtigt mineral for køernes produktion og sundhed, men samtidig er der, på grund af stigende P priser og miljøhensyn, behov for at reducere køernes udskillelse af P med gødning og urin. Derfor har tildelingen af fosfor med foderet i en årrække været faldende. I den situation er det vigtigt at være opmærksom på, om nogle dyr har et større tab af, og dermed et større behov for, P end andre. Screening af KFC s køer En gennemsnitlig ko udskiller omkring 30 kg fosfor (P) årligt med gødning og 0,7 kg med urin. Det udskilte P indgår i miljøbelastningen fra kvægholdet, og det undersøges i flere forskningsprojekter, om det er muligt at reducere udskillelsen af P med gødningen og urin, hovedsagelig ved at tildele mindre P gennem foder og mineraltilskud. Som det fremgår af tallene udskiller køer normalt kun lidt P med urinen, men i mange undersøgelser har man observeret, at enkelte køer udskiller betydelige mængder P med urinen. Der har været indikationer for, at denne store udskillelse kunne skyldes en genetisk afvigelse. Vi har derfor screenet et stort antal køer på KFC for P i urin for at teste denne hypotese. 10 Formidlet med støtte fra EU og Fødevareministeriets Landdistriktsprogram

11 Figur.: Blandt de 308 prøver fandtes èn med ekstremt højt P-indhold. Denne prøve havde også ekstremt lavt ph, 5.9 mod normalt mellem 7.5 og 8.3 P mm Ketose ko ph Forsøget Der blev opsamlet urinprøver to gange fra hver ko i løbet af en to måneders periode i januar til marts I alt blev 308 prøver opsamlet i løbet af 6 perioder af hver 2 timers varighed og omfattende 140 køer, 104 Holstein og 36 Jersey, fordelt jævnt over alle laktationstrin og kælvningsnumre. Lige efter opsamlingen blev ph værdien målt i hver urinprøve, og derefter blev P koncentration målt i urinen. Intet tyder på, at der i populationen findes en genetisk afvigelse, som giver anledning til høj udskillelse af P i urinen. Der ser heller ikke ud til at være grundlag for at anvende avlsarbejde til at reducere udledning af fosfor i urinen fra køer. Derimod giver vores resultater grund til at tro, at der er en stærk sammenhæng mellem forekomsten af ketose og høj koncentration af P i urin. Ekstremt højt P-indhold og lav ph hos en enkelt ko Blandt de 308 prøver fandtes bare èn med ekstremt højt P-indhold. Denne prøve havde også ekstremt lavt ph, 5.9 mod normalt mellem 7.5 og 8.3 (se figur). Prøven stammede fra en Jersey ko der var 22 dage efter kælvning. Ved nærmere gennemgang af data fra denne ko blev det afsløret at den, af HerdNavigator, var udpeget med ketose på samme dag. Ketose giver netop sur urin, således som det også udnyttes til diagnose med Ketostix, der viser det ved en farvereaktion. Sammenhænge mellem ketose og ekstreme P-koncentrationer i urin er ikke tidligere beskrevet hos kvæg. Men, det er mere nærliggende, at tidligere tilfælde af meget høje P koncentrationer i urin fra køer kan forklares ved ketose end ved genetiske defekter. Overordnet ses der ikke væsentlige forskelle mellem Holstein og Jersey køer. Fosforindholdet i urin følger en laktationskurve gennem laktationen, men udsvingene er ret små. Fosforindholdet har ret svag gentagelighed (t = 0.22), hvilket tyder på, at også arvbarheden er ganske lav. Da størstedelen af P-overskuddet udskilles ad andre veje end via urin giver resultaterne af denne undersøgelse ikke grundlag for at anvende avlsarbejde til at reducere udledning af P baseret på målinger af P i urin. Flere oplysninger Peter Løvendahl, Aarhus Universitet Jakob Sehested, Aarhus Universitet 11 Formidlet med støtte fra EU og Fødevareministeriets Landdistriktsprogram

12 Ny KvægForskning Nr.3 9. årgang, Juni 2011 Kort nyt Røde køer tåler sommervarmen bedre end sortbrogede I et forsøg fra Tyrkiet har man sammenlignet frugtbarheden hos 347 svenske SRB-køer med 148 Holstein-køer og fundet, at der er stor forskel på drægtighedsprocenten mellem de to racer særligt i de varme sommermåneder. Den store forskel skyldtes, at Holstein-køerne i højere grad end SRB-køerne blev ramt af fosterdød mellem dag 31 og 62 i drægtigheden (10,1% mod 3,5%). Forskellen mellem racernes drægtighedsresultater var størst i den varme periode fra maj-september (21,8 grader gns. døgntemp.) sammenlignet med den kolde periode fra oktober april (9.4 grader gns. døgntemp.), hvor Holstein-køernes drægtighedsprocent lå på 38% og SRB-køerne på 54%. Det tyder således på, at SRBkøerne er mindre varmefølsomme end Holstein-køerne. Dog havde Holstein-køerne i gennemsnit en fem kg højere daglig mælkeydelse, end SRB-køerne, hvilket kan have haft indflydelse på resultaterne. Kilde: Husdjur nr. 5, 2011 Hårde gulve kan give inflammation Køer der stod på betongulv foran foderbordet havde højere indhold af hvide blodlegemer samt af akutfaseproteiner i blodet i perioden fra to til seks måneder efter kælvning sammenlignet med køer, der stod på gummimåtter. Det viser resultater fra et amerikansk forsøg med 30 Holstein-køer gennem to laktationer og forskellige gulvsystemer i en løsdriftstald med liggebåse. For- skellen i blodprøverne indikerer en inflammatorisk reaktion hos køerne på betongulv. Senere i laktationen faldt blodværdierne tilbage til det normale, men mønstret med gentog sig i den efterfølgende laktation. Køerne reagerede tydeligvis på det hårde underlag, men det fremgår dog ikke, om man havde undersøgt klovene nærmere for klovskader som en mulig forklaring på inflammationen. Kilde: Husdjur nr. 5, 2011 Ny KvægForskning udgives af Kvægbrugets Forsøgscenter og Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet med støtte fra EU og Fødevareministeriets Landdistriktsprogram. Redaktion Linda S. Sørensen, Christian Børsting, ansv., Forskningscenter Foulum, Postboks 50, 8830 Tjele Tlf: , Fax: Eftertryk fra»ny KvægForskning«tilladt med kildeangivelse Layout Sine Claudell, Enggaardens Tegnestue Tilmelding til Ny KvægForskning samt oplysning om ændret -adresse til sekretær eller på agrsci.dk kfc-foulum.dk 12 Formidlet med støtte fra EU og Fødevareministeriets Landdistriktsprogram

Ny KvægForskning Bakterier blomstrer i børen. Side 2 Slagtekalve trives godt på kolbemajsensilage. Side 4 Hvornår er koen virkelig i brunst?

Ny KvægForskning Bakterier blomstrer i børen. Side 2 Slagtekalve trives godt på kolbemajsensilage. Side 4 Hvornår er koen virkelig i brunst? Ny KvægForskning Nr. 2, 9. årgang, April 2011 vvraesto commod modigna autet, quat aliquat ad tatie dolorper il ullam, sectem dolenim iniat la feuipsu sciniat ver aliqui bla feumsandipit iure eummy nulputat,

Læs mere

Ny KvægForskningNr. 5

Ny KvægForskningNr. 5 Ny KvægForskningNr. 5 13. årgang, November 2015 vvraesto commod modigna autet, quat aliquat ad tatie dolorper il ullam, sectem dolenim iniat la feuipsu sciniat ver aliqui bla feumsandipit iure eummy nulputat,

Læs mere

Temadag om aktuelle fodringsspørgsmål. Tirsdag den 6. september 2011, Herning Kongrescenter Temadag om Sygdomsadfærd og

Temadag om aktuelle fodringsspørgsmål. Tirsdag den 6. september 2011, Herning Kongrescenter Temadag om Sygdomsadfærd og Ny KvægForskning Nr. 4 9. årgang, August 2011 vvraesto commod modigna autet, quat aliquat ad tatie dolorper il ullam, sectem dolenim iniat la feuipsu sciniat ver aliqui bla feumsandipit iure eummy nulputat,

Læs mere

www.fbias.dk Kærvej 1 DK 8990 Fårup. Tlf. 86 45 20 88. Fax 86 45 20 04. www.fbias.dk

www.fbias.dk Kærvej 1 DK 8990 Fårup. Tlf. 86 45 20 88. Fax 86 45 20 04. www.fbias.dk www.fbias.dk Kærvej 1 DK 8990 Fårup. Tlf. 86 45 20 88. Fax 86 45 20 04. www.fbias.dk 02 fårup betonindustri Velkomsttekst Utat dolore ectem dit num do odolore esequamet, quisi eugue tet, consequis ent

Læs mere

Designguide. Designmanual for Tradium

Designguide. Designmanual for Tradium Designguide 1 Indhold Logo og navn............................... 3 Logo..................................... 4 Navn.... 5 Logo og navn, farvevarianter.................... 6 Logo og navn, farvevarianter,

Læs mere

Fagdata vindue for Jord

Fagdata vindue for Jord Fagdata vindue for Jord Jordstykke Kortlægningsstatus Lokalit et numm er. Område klassificering Nuance ring Link til attest Bolig erklæring Jordstykke xx V1 Xx Analysefrit område (kategori 2) Jordstykke

Læs mere

Forord. Indhold. Kontakt vedr. Denne designmanual har til formål at sikre en ensartethed og kvalitet i anvendelsen af IBA s logo-/identitetsmateriale.

Forord. Indhold. Kontakt vedr. Denne designmanual har til formål at sikre en ensartethed og kvalitet i anvendelsen af IBA s logo-/identitetsmateriale. Designmanual_2009 Forord Denne designmanual har til formål at sikre en ensartethed og kvalitet i anvendelsen af IBA s logo-/identitetsmateriale. Indhold Manualen indeholder grafiske retningslinier for

Læs mere

Sikkerhed frem for alt.

Sikkerhed frem for alt. ODOROX oxygen tilsat sporstof Sikkerhed frem for alt. Du kan ikke se lækagen, du kan ikke høre lækagen, men du kan lugte den med ODOROX oxygen tilsat sporstof. 02 ODOROX oxygen tilsat sporstof Du skal

Læs mere

Lorem ipsum Lorem ipsum Overskrift til denne folder Lorem ipsum Lorem ipsum abcdefghijklmnopqrstuvwxzzæøå ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZÆØÅ abcdefghijklmnopqrstuvwxzzæøå ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZÆØÅ Kontakt:

Læs mere

publikationer Forsideprincipper På denne og næste side kan du se reglerne og eksempler for hvordan forsider skal se ud, fx på en folder.

publikationer Forsideprincipper På denne og næste side kan du se reglerne og eksempler for hvordan forsider skal se ud, fx på en folder. Logo placeres i nederste eller øverste højre hjørne Forsideprincipper Respektafstand omkring logoet På denne og næste side kan du se reglerne og eksempler for hvordan forsider skal se ud, fx på en folder.

Læs mere

Designmanual. VHF - Vanløse Handels & Erhvervsforening

Designmanual. VHF - Vanløse Handels & Erhvervsforening Designmanual VHF - Vanløse Handels & Erhvervsforening INDLEDNING vanloese apotek Side 1 af 3 Udgangspunktet for VHF Vanløse Handels og Erhvervsforenings nye logo, startede i det små ved at jeg undersøgte

Læs mere

Udlejning/ Uthyrning. HAJO TOOL Professionelt specielværktøj. Sortiment 2011. Vejledende priser er ekskl. moms, forsikring og fragt.

Udlejning/ Uthyrning. HAJO TOOL Professionelt specielværktøj. Sortiment 2011. Vejledende priser er ekskl. moms, forsikring og fragt. Professionelt specialværk Udlejning/ Uthyrning HAJO TOOL Professionelt specielværktøj Sortiment 2011 1 Register Affaser NITTO affaser MB-03... 04 NITTO affaser HB 15... 04 TRUMPF affaser TKA500... 04 Rørsave/-skære

Læs mere

D E S I G N : M A R G I N A L B Ü R O A / S

D E S I G N : M A R G I N A L B Ü R O A / S D E S I G N : M A R G I N A L B Ü R O A / S S K A N D E R B O R G K O M M U N E 2 0 0 7 DESIGNGUIDE Skanderborgs kommunevåben er redesignet af Marginal büro a/s, som også har designet og tilrettelagt denne

Læs mere

Huldændring i goldperioden og fedttræning

Huldændring i goldperioden og fedttræning Huldændring i goldperioden og fedttræning Vibeke Bjerre-Harpøth, Mogens Larsen, Martin Riis Weisbjerg og Birthe M. Damgaard Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet Indledning Vurdering af huld

Læs mere

En virksomheds image er et produkt i sig selv. Derfor er det vigtigt, at vi altid er opmærksomme på det udtryk, vi sender vores kunder.

En virksomheds image er et produkt i sig selv. Derfor er det vigtigt, at vi altid er opmærksomme på det udtryk, vi sender vores kunder. Designmanual Degsignmanual / TÅRNBYFORSYNING / maj 2010 side 2 Forord En virksomheds image er et produkt i sig selv. Derfor er det vigtigt, at vi altid er opmærksomme på det udtryk, vi sender vores kunder.

Læs mere

MINUAL Center for Regional- og Turismeforskning

MINUAL Center for Regional- og Turismeforskning MINUAL Center for Regional- og Turismeforskning FARVER tryk: Pantone: 542 C Cmyk: 51, 2, 11, 0 web/skærm: Grafik: RGB: 114, 148, 178 Tekst: RGB: 71, 105, 14 tryk: Pantone: 152 C Cmyk: 0, 51, 100, 0 web/skærm:

Læs mere

PRODUKTIONSRESPONS OG ØKONOMI I FODRING MED FEDT

PRODUKTIONSRESPONS OG ØKONOMI I FODRING MED FEDT Fodringsdag, Herning Kongrescenter Tirsdag den Rudolf Thøgersen Nicolaj Ingemann Nielsen Camilla Engell-Sørensen Nikolaj Hansen PRODUKTIONSRESPONS OG ØKONOMI I FODRING MED FEDT AKTUELT AT VURDERE ØKONOMIEN

Læs mere

Fleksibilitet uden kompleksitet Designprogram for FTF

Fleksibilitet uden kompleksitet Designprogram for FTF Fleksibilitet uden kompleksitet Designprogram for FTF 01 juni 2007 framework identity rillerkommunikation Tak for indbydelsen! I udviklingen af FTF s visuelle identitet har vi især lagt vægt på at opfylde

Læs mere

03 Papirlinie Brevpapir side 1 og 2 Følgeskrivelser Konvolutter / C5, M65 og C4 m/rude Visitkort Faktura

03 Papirlinie Brevpapir side 1 og 2 Følgeskrivelser Konvolutter / C5, M65 og C4 m/rude Visitkort Faktura 61 Designmanual Designmanual > Indholdsfortegnelse 01 Introduktion Identitet og baggrund 02 Grundelementer Bomærke Navnetræk Logo Typografi Identitetselement Farver Billedstil 03 Papirlinie Brevpapir side

Læs mere

GUIDE TIL REGERINGENS PUBLIKATIONER

GUIDE TIL REGERINGENS PUBLIKATIONER NOVEMBER 2015 GUIDE TIL REGERINGENS PUBLIKATIONER VEJLEDNING TIL MINISTERIERNE OM BRUG AF REGERINGENS PUBLIKATIONSDESIGN REGERINGENS UDVIKLINGSPOLITISKE PRIORITETER 1 Publikationsguide Formålet med denne

Læs mere

Designmanual. Professionshøjskolen University College Nordjylland

Designmanual. Professionshøjskolen University College Nordjylland Designmanual Professionshøjskolen Indhold grundelementer 3 10 16 eksamensbevis 17 18 20 Formål Denne designmanual for Professionshøjskolen University College er udviklet for at sikre en stringent og konsekvent

Læs mere

Ringsted Kommune Visuel identitet

Ringsted Kommune Visuel identitet Ringsted Visuel identitet DESIGN 2013 BLASONERING REGISTRERET VÅBEN Ved våbenets registrering i kommunevåbenregistret den 15. marts 1938 blev Ringsted s våben beskrevet på følgende måde: Et Guldskjold

Læs mere

Stålmagasinet. Unik brug af stål til attraktivt domicil byggeri side 6. Solidt anlæg til Zoologisk Haves kæmper side 8. Fabrikken i Thisted side 9

Stålmagasinet. Unik brug af stål til attraktivt domicil byggeri side 6. Solidt anlæg til Zoologisk Haves kæmper side 8. Fabrikken i Thisted side 9 Unik brug af stål til attraktivt domicil byggeri side 6 Solidt anlæg til Zoologisk Haves kæmper side 8 Fabrikken i Thisted side 9 Trappetårne fuldender drømmeboliger side 11 Nyt kollegium båret af stål

Læs mere

Designguide. Brug piletasterne eller page up/page down til at bladre i designguiden.

Designguide. Brug piletasterne eller page up/page down til at bladre i designguiden. Designguide Brug piletasterne eller page up/page down til at bladre i designguiden. September 2009 Vilje, vækst og velfærd Viborgs nye identitet er skabt ud fra et ønske om at synliggøre Viborg Kommune

Læs mere

The bryllupsavis. Vilde Polter-Aber. Onsequipit adio estrud ea facipsum volobor ipis nim nulla feuismolesed dolut luptat. Ut aute eu feu.

The bryllupsavis. Vilde Polter-Aber. Onsequipit adio estrud ea facipsum volobor ipis nim nulla feuismolesed dolut luptat. Ut aute eu feu. Bryllupsavis Betina og Bjarnes bryllup 06.06.2009 BB News The bryllupsavis Alt om ringene Sådan mødtes de Vilde Polter-Aber Svigermors drøm i opfyldelse lum augait aliquat dolor sequiss. Alt det ingen

Læs mere

TIB. Side 9 eren historien man ikke gabte af tips. Region Sjælland Marts 2007 Nr. 2 2. årgang

TIB. Side 9 eren historien man ikke gabte af tips. Region Sjælland Marts 2007 Nr. 2 2. årgang TIB &Danmarks Bedste Fagforening 3 7 10 12 LokalNyt Side 9 eren historien man ikke gabte af tips Region Sjælland Marts 2007 Nr. 2 2. årgang TIB &Danmarks Bedste Fagforening Udgiver af TIB & tips Lan eugiamc

Læs mere

Designguide. Vi skal genkendes af vores brugere. maj 2014

Designguide. Vi skal genkendes af vores brugere. maj 2014 Designguide Vi skal genkendes af vores brugere Indhold Se symboloversigt under 1.2 Sådan kommer du i gang 1.0 Om denne Designguide 1.1 Introduktion 1.2 Sådan kommer du i gang 1.3 oversigt 2.0 Logo 2.1

Læs mere

Designguide. Vi skal genkendes af vores brugere. v.2.sep.2012

Designguide. Vi skal genkendes af vores brugere. v.2.sep.2012 Designguide Vi skal genkendes af vores brugere Indhold Se symboloversigt under 1.2 Sådan kommer du i gang 1.0 Om denne Designguide 1.1 Introduktion 1.2 Sådan kommer du i gang 1.3 Koncernoversigt 2.0 Logo

Læs mere

Laugesens Have Designguide

Laugesens Have Designguide Kontakt I Kong Gulerod I Michael Ruby I Agerbækvej 9 I 7500 Holstebro T +45 4118 0688 I michael@konggulerod.dk I www.konggulerod.dk FORORD Denne designguide er netop det, ordet siger - en guide til at

Læs mere

INDHOLD. Visuel identitet. Logo. Logoplacering. Typografi. Papirlinje. Brevpapir og visitkort. Konvolutter. Stillingsannoncer.

INDHOLD. Visuel identitet. Logo. Logoplacering. Typografi. Papirlinje. Brevpapir og visitkort. Konvolutter. Stillingsannoncer. DESIGN- MANUAL INDHOLD 03 04 05 06 07 07 08 09 10 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Visuel identitet Logo Logoplacering Typografi Papirlinje Brevpapir og visitkort Konvolutter Stillingsannoncer Publikationer

Læs mere

Randers / Byvåben. fæstning eller Randers Slot med voldgrav - og endelig som bymuren med bagvedliggende kirketårne.

Randers / Byvåben. fæstning eller Randers Slot med voldgrav - og endelig som bymuren med bagvedliggende kirketårne. Designmanual Randers / Byvåben Byvåbnet er en ny fortolkning af Randers` gamle byvåben. Det tidligst kendte aftryk af Randers` gamle byvåben er fra 1524. Det viser en mur med et porttårn med faldgitter,

Læs mere

TYPOGRAFI. Håndbog. Hovedrubrik. Hasse Sørensen. Under- eller subrubrik. (Paginering) 24. Manchet betyder den indledende tekst forud for brødteksten

TYPOGRAFI. Håndbog. Hovedrubrik. Hasse Sørensen. Under- eller subrubrik. (Paginering) 24. Manchet betyder den indledende tekst forud for brødteksten Hasse Sørensen TYPOGRAFI Håndbog Forrider; bruges i magasiner Hovedrubrik Under- eller subrubrik Løbende sidehoved Manchet betyder den indledende tekst forud for brødteksten Brødteksten er selve hovedteksten;

Læs mere

tilnærmelse mod kommunens overordnede layout på publikationer.

tilnærmelse mod kommunens overordnede layout på publikationer. Publikationer Jobcentrets publikationer bygger videre på farverne fra Jobcentrets logo og de generelle principper, som er benyttet i Jobcentrets visuelle udtryk. Samtidig er der lavet en tilnærmelse mod

Læs mere

Indhold. Logo...4. Grafiske elementer...5. Farver...6. Typografi...7. Billeder...8

Indhold. Logo...4. Grafiske elementer...5. Farver...6. Typografi...7. Billeder...8 DESIGNMANUAL 2 Indhold Logo...4 Grafiske elementer...5 Farver...6 Typografi...7 Billeder...8 Tryksager A4...9 21x21 cm brochure... 10 10x10 cm brochure... 11 Plakater... 12 Brevpapir... 13 Visitkort...

Læs mere

grundelementer Logo December 2006

grundelementer Logo December 2006 grundelementer Logo December 2006 Haderslev Kommunes logo er sammensat af kommunevåbnet og navnetrækket. Kommunevåbnet er redesignet i et nutidigt formsprog efter det historiske motiv i Haderslevs kommunevåben.

Læs mere

TOTALKREDIT GAV ÅRSOPGØRELSEN NY VÆRDI FRA TØR OG KEDELIG PLIGTSKRIVELSE TIL VIGTIGT KONTAKTPUNKT

TOTALKREDIT GAV ÅRSOPGØRELSEN NY VÆRDI FRA TØR OG KEDELIG PLIGTSKRIVELSE TIL VIGTIGT KONTAKTPUNKT TOTALKREDIT GAV ÅRSOPGØRELSEN NY VÆRDI FRA TØR OG KEDELIG PLIGTSKRIVELSE TIL VIGTIGT KONTAKTPUNKT» Vores tests viser, at nogle kunder ønsker fysiske breve, og andre foretrækker elektronisk kommunikation.

Læs mere

Borgerservice søger medarbejdere. Vil du arbejde med byens trafi k? Bilag 2. Lorem ipsum dolor sit amet delissed ex erit

Borgerservice søger medarbejdere. Vil du arbejde med byens trafi k? Bilag 2. Lorem ipsum dolor sit amet delissed ex erit Bilag 2 Vil du passe på KØBENHAVN? Vil du hjælpe KØBENHAVNERNE? Vil du arbejde med byens trafi k? Borgerservice søger medarbejdere TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN ØKONOMIFORVALTNINGEN Lorem ipsum dolor sit

Læs mere

Version 2 Juni 2010. design guide. Friluftsrådets designguide 1

Version 2 Juni 2010. design guide. Friluftsrådets designguide 1 Version 2 Juni 2010 design guide Friluftsrådets designguide 1 Indhold Grundelementer Logo...4 Logo farver og anvendelse...5 Logo størrelser (A4 og A5)...6 Respektafstande (luft omkring logo)...7 Farver

Læs mere

Silkeborg Kommunes designlinje

Silkeborg Kommunes designlinje Silkeborg Kommunes designlinje Opdateret april 2014 1 Indhold Vores designlinje... 3 Grafisk designlinje... 4 Grundelementer... 5 Grafisk element... 6 Farver... 7 Farvekode... 7 Typografi... 8 Papirlinje...

Læs mere

Designguide. Brug piletasterne eller page up/page down til at bladre i designguiden.

Designguide. Brug piletasterne eller page up/page down til at bladre i designguiden. Designguide Brug piletasterne eller page up/page down til at bladre i designguiden. Marts 2014 Vilje, vækst og velfærd Viborgs nye identitet er skabt ud fra et ønske om at synliggøre Viborg Kommune som

Læs mere

FEDTKILDERS EFFEKT PÅ MÆLKEMÆNGDE OG SAMMENSÆTNING SAMT ØKONOMI. Nicolaj I. Nielsen, specialkonsulent Team Foderkæden

FEDTKILDERS EFFEKT PÅ MÆLKEMÆNGDE OG SAMMENSÆTNING SAMT ØKONOMI. Nicolaj I. Nielsen, specialkonsulent Team Foderkæden FEDTKILDERS EFFEKT PÅ MÆLKEMÆNGDE OG SAMMENSÆTNING SAMT ØKONOMI Nicolaj I. Nielsen, specialkonsulent Team Foderkæden KVÆGKONGRES 2016 AKTUELT AT VURDERE ØKONOMIEN I BESKYTTET FEDT For mere fedt: Ophør

Læs mere

Proteinniveau til unge kvier Martin Tang Sørensen og Mogens Vestergaard, Aarhus Universitet, Foulum

Proteinniveau til unge kvier Martin Tang Sørensen og Mogens Vestergaard, Aarhus Universitet, Foulum Proteinniveau til unge kvier Martin Tang Sørensen og Mogens Vestergaard, Aarhus Universitet, Foulum Indledning Ved AU-Foulum har vi gennemført et forsøg med to niveauer af protein i foderet til kvier i

Læs mere

M I N U A L BORNHOLMS BRANDFORSIKRING 2008

M I N U A L BORNHOLMS BRANDFORSIKRING 2008 M I N U A L BORNHOLMS BRANDFORSIKRING 2008 LOGO Der er arbejdet med logoet som udtryk for de værdier, som kendetegner Bornholms Brandforsikring: Tradition/genkendelighed og historie Lokal tilknytning Troværdig/tryghed

Læs mere

Temadag om aktuelle fodringsspørgsmål Den 7. september 2010 i Herning Kongrescenter

Temadag om aktuelle fodringsspørgsmål Den 7. september 2010 i Herning Kongrescenter Ny KvægForskning Nr. 4, 8. årgang, August 2010 Metan-målinger på KFC viser gunstige resultater Side 2 Hvor er køerne - og hvad laver de? Side 7 Malkekøers tilpasning til ændringer i energiforsyningen Side

Læs mere

Ring ved sygdom og skade

Ring ved sygdom og skade Infoannoncer Regionsrådsmøde Regionsrådet holder møde onsdag den 27. februar kl. 14 i Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, Viborg. Dagsorden til mødet kan findes på www.rm.dk under fanen politik. Du kan

Læs mere

Design guidelines. - Grundelementer - Retningslinjer for layout

Design guidelines. - Grundelementer - Retningslinjer for layout Design guidelines - Grundelementer - Retningslinjer for layout Grundelementer Logo Banedanmark logo Sort Banedanmark logo Negative Banedanmark logo Bemærk: Når Banedanmarks logo placeres i en boks/felt

Læs mere

Designmanual. Økonomi- og Erhvervsministeriet. 3. udgave

Designmanual. Økonomi- og Erhvervsministeriet. 3. udgave Designmanual Økonomi- og Erhvervsministeriet 3. udgave August 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE Logo... 3 Danske... 4 Engelske... 5 Buen... 6 Typografi... 7 Skabeloner... 8 Brevpapir... 8 Visitkort... 10 Kuverter...

Læs mere

Ny KvægForskning. Malkerobottens betydning i økologisk mælkeproduktion Side 4. Genomisk selektion - hvor er vi i dag? Side 2

Ny KvægForskning. Malkerobottens betydning i økologisk mælkeproduktion Side 4. Genomisk selektion - hvor er vi i dag? Side 2 Ny KvægForskning Nr. 6, 7. årgang, december 2009 Malkerobottens betydning i økologisk mælkeproduktion Side 4 Genomisk selektion - hvor er vi i dag? Side 2 Smagstest af forskellige mælketyper Side 10 Kviefodringens

Læs mere

Fra mejeriforskning til anvendelse Torsdag 17. marts 2011 kl. 9:30 på Hotel Legoland

Fra mejeriforskning til anvendelse Torsdag 17. marts 2011 kl. 9:30 på Hotel Legoland Ny KvægForskning Nr. 1, 9. årgang, Februar 2011 Store forskelle i mælkens ostningsevne Side 4 Automatisk klovvask virker! Side 2 Aktiv planlægning for sundhed og velfærd Side 6 Sodahvede og glycerol til

Læs mere

INSTITUT FOR HUSDYRBIOLOGI OG -SUNDHED DET JORDBRUGSVIDENSKABELIGE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET RAPPORT

INSTITUT FOR HUSDYRBIOLOGI OG -SUNDHED DET JORDBRUGSVIDENSKABELIGE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET RAPPORT RAPPORT Næringsværdien i gastæt lagret korn sammenlignet med lagerfast korn Hanne Damgaard Poulsen Forskningsleder Dato: 24. september 2010 Side 1/5 Baggrund: Traditionelt lagres korn ved at det tørres

Læs mere

Mælkens indholdsstoffer ved afgræsning

Mælkens indholdsstoffer ved afgræsning Mælkens indholdsstoffer ved afgræsning Mette Krogh Larsen, Jacob Holm Nielsen, Troels Kristensen, Karen Søegaard og Jørgen Eriksen Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet Indledning Mælkens sammensætning

Læs mere

Jobcenter Skive designmanual

Jobcenter Skive designmanual Jobcenter Skive designmanual 2012 Indhold side Forord 3 Logo - varianter og farver 4 Det femte element - jobcenterbomærket 9 Baggrundsfarver 10 Typografi [2] 11 Brevpapir 12 Kuverter 14 Visitkort 16 Publikationer

Læs mere

DET NYE LOGO INDHOLD. Corporate logo 3. Respektafstand 4. Farvekoder 5. Visitkort 7. Brevpapir 8

DET NYE LOGO INDHOLD. Corporate logo 3. Respektafstand 4. Farvekoder 5. Visitkort 7. Brevpapir 8 DESINUIDE 215 DET NE LOO INDHOLD orporate logo 3 espektafstand 4 Farvekoder 5 Typografi 6 Visitkort 7 revpapir 8 uverter 9 illeder stil og tone 12 illeder i brug 13 Powerpoint 14 ontakt 15 DANS SUNDHEDSSIINs

Læs mere

maj 2007 Designmanual for Gribskov Kommune

maj 2007 Designmanual for Gribskov Kommune maj 2007 Designmanual for Gribskov Kommune Ny identitet i Gribskov Kommune Gribskov Kommunes design skal sikre, at kommunen fremstår med et ensartet udtryk af høj kvalitet. Det skal understøtte kommunikationen

Læs mere

Jobcenter Skive designmanual

Jobcenter Skive designmanual Jobcenter Skive designmanual 2012 Indhold side Forord 3 Logo - varianter og farver 4 Det femte element - jobcenterbomærket 9 Baggrundsfarver 10 Typografi 11 Brevpapir 12 Kuverter 14 Visitkort 16 Publikationer

Læs mere

Her kan du læ s e o m br u g a f log o, skrifter, farver og designe. lem e n t er o g d o w nlo a d e fil er fr a lin ks.

Her kan du læ s e o m br u g a f log o, skrifter, farver og designe. lem e n t er o g d o w nlo a d e fil er fr a lin ks. Her kan du læ s e o m br u g a f log o, skrifter, farver og designe lem e n t er o g d o w nlo a d e fil er fr a lin ks. Designmanual 2011 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet > Designmanual > Forord

Læs mere

HULDÆNDRING I GOLDPERIODEN OG FEDTTRÆNING

HULDÆNDRING I GOLDPERIODEN OG FEDTTRÆNING AARHUS UNIVERSITET 23. JANUAR 2014 HULDÆNDRING I GOLDPERIODEN OG FEDTTRÆNING VIBEKE BJERRE-HARPØTH, MOGENS LARSEN, MARTIN R. WEISBJERG OG BIRTHE M. DAMGAARD INSTITUT FOR HUSDYRVIDENSKAB UNI VERSITET I

Læs mere

Journalistikkens syv faser

Journalistikkens syv faser Journalistikkens syv faser Journalistikkens syv faser er et forholdsvist nyt kapitel, der skal hjælpe dig med at få overblikket over, hvilken forberedelse og hvilke arbejdsopgaver, der kan ligge forude

Læs mere

Sodahvede og Glycerol til Malkekøer

Sodahvede og Glycerol til Malkekøer Sodahvede og Glycerol til Malkekøer Niels Bastian Kristensen 1, Torben Hvelplund, Martin Riis Weisbjerg, Christian Friis Børsting og Birthe Marie Damgaard Forskningscenter Foulum, Aarhus Universitet 1

Læs mere

Formsproget er stilrent og tidløst. Våbnets formsprog kommunikerer modernitet og dynamik, men med respekt for historien og geografien.

Formsproget er stilrent og tidløst. Våbnets formsprog kommunikerer modernitet og dynamik, men med respekt for historien og geografien. Grundelementer Logo Favrskov Kommunes logo er sammensat af det grønne kommunevåben og navnetrækket. Favrskovs mange åløb, med Gudenåen og Lilleåen som de mest kendte, er inspirationen til kommunevåbnet.

Læs mere

Kvægproduktion 1950 til 2010 og frem mod 2040 Produktivitet og afledte miljø effekter. Troels Kristensen & Martin Riis Weisbjerg. Historisk udvikling

Kvægproduktion 1950 til 2010 og frem mod 2040 Produktivitet og afledte miljø effekter. Troels Kristensen & Martin Riis Weisbjerg. Historisk udvikling Kvægproduktion 1950 til 2010 og frem mod 2040 Produktivitet og afledte miljø effekter Troels Kristensen & Martin Riis Weisbjerg Historisk udvikling Teknologi udvikling 1950-2010 Typebedrifter Fodring og

Læs mere

gladsaxe.dk designlinie version

gladsaxe.dk designlinie version gladsaxe.dk designlinie 2004 1. version Designlinie Tjek for seneste version på Gladsaxe Idéen bag det grafiske udtryk Gladsaxe Kommune 2004 Kommunes medarbejderportal, Fokus. Gladsaxe Kommune er en professionel

Læs mere

MULIGHEDER OG UDFORDRINGER VED FORLÆNGET LAKTATION

MULIGHEDER OG UDFORDRINGER VED FORLÆNGET LAKTATION MULIGHEDER OG UDFORDRINGER VED FORLÆNGET LAKTATION Jesper Overgård Lehmann Videnskabelig assistant Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet DEFINITION AF FORLÆNGET LAKTATION Bevidst udsættelse af første

Læs mere

drømmejob André Babikian fra dagpenge til Omvalg på SDU Læs alt om dramaet Toilettalenterne- SDU s elever er kreative på tønden

drømmejob André Babikian fra dagpenge til Omvalg på SDU Læs alt om dramaet Toilettalenterne- SDU s elever er kreative på tønden FEBRUAR 2009 Omvalg på SDU Læs alt om dramaet Toilettalenterne- SDU s elever er kreative på tønden André Babikian fra dagpenge til drømmejob RUST - STUDIEMAGASINET FOR SYDDANSK UNIVERSITET RUST - studentermagasinet

Læs mere

MINUAL LAKRIDS BY JOHAN BÜLOW

MINUAL LAKRIDS BY JOHAN BÜLOW MINUAL LAKRIDS BY JOHAN BÜLOW Logo Der er arbejdet med logoet som udtryk for de værdier, som kendetegner Lakrids; Stil og klasse Eksklusivt Enkelhed Kvalitet Logoet skal skille sig ud fra den traditionelle

Læs mere

Måling af biologiske værdier omsat til praksis

Måling af biologiske værdier omsat til praksis Du er her: LandbrugsInfo > Kvæg > Reproduktion > Måling af biologiske værdier omsat til praksis KvægInfo - 2510 Oprettet: 13-12-2016 Måling af biologiske værdier omsat til praksis Ældre køer med lav drøvtygningsaktivitet

Læs mere

VIRKNING PÅ STOFSKIFTET VED FODRING MED FRISKE ROER

VIRKNING PÅ STOFSKIFTET VED FODRING MED FRISKE ROER VIRKNING PÅ STOFSKIFTET VED FODRING MED FRISKE ROER OG NIELS B. KRISTENSEN 1 1 VIDENCENTRET FOR LANDBRUG KVÆG UNI VERSITET Friske roer Større fermentering af sukker i vommen Betydning for VFA absorberet

Læs mere

Design af Energimåler II for Danfoss A/S

Design af Energimåler II for Danfoss A/S Design af Energimåler II for Danfoss A/S Design af Energimåler II for Danfoss A/S Projekt 7141 Design af Energimåler II for Danfoss A/S Synopsis Formålet med nærværende rapport er at præsentere det valgte

Læs mere

KONCEPT & GRAFIK // www.muuni.dk DESIGNGUIDE FRIE

KONCEPT & GRAFIK // www.muuni.dk DESIGNGUIDE FRIE DESIGNGUIDE FRIE skolers ledere de tre grundværdier Logoet for Frie Skolers Ledere signalerer: Frihed Sikkerhed Personlighed Frihed er det fundament, som alle frie skoler bygger på. Frihed til at have

Læs mere

Forlænget laktation: En mulighed for dansk mælkeproduktion? Jesper Overgård Lehmann PhD-studerende Institut for Agroøkologi

Forlænget laktation: En mulighed for dansk mælkeproduktion? Jesper Overgård Lehmann PhD-studerende Institut for Agroøkologi Forlænget laktation: En mulighed for dansk mælkeproduktion? Jesper Overgård Lehmann PhD-studerende Institut for Agroøkologi Program PhD Hvorfor? Basics Besætninger og ydelse Kommende dele af PhD Reprolac

Læs mere

FOSFOR I GOLDPERIODEN OG TIDLIG LAKTATION

FOSFOR I GOLDPERIODEN OG TIDLIG LAKTATION 23. JANUAR 2014 FOSFOR I GOLDPERIODEN OG TIDLIG LAKTATION TEMADAG OM GOLDKØER OG NYKÆLVERE JAKOB SEHESTED, LISELOTTE PUGGAARD OG PETER LUND INSTITUT FOR HUSDYRVIDENSKAB præsen TATION 1 KØER UDNYTTER P

Læs mere

Protein til nykælvere - produktionsforsøg

Protein til nykælvere - produktionsforsøg Martin R. Weisbjerg Anne Louise F. Hellwing Lone Hymøller Niels B. Kristensen 1 Mogens Larsen Protein til nykælvere - produktionsforsøg Aarhus Universitet, Institut for Husdyrvidenskab, AU Foulum 1 Videncentret

Læs mere

AMS og kraftfoder - det kan gøres bedre Dorte Bossen, Team Foderkæden, VFL, Kvæg

AMS og kraftfoder - det kan gøres bedre Dorte Bossen, Team Foderkæden, VFL, Kvæg AMS og kraftfoder - det kan gøres bedre Dorte Bossen, Team Foderkæden, VFL, Kvæg Foderomkostning pr. kg EKM 2 % højere på bedrifter med AMS vs. andre Foderomkostningerne pr. kg mælk produceret på bedrifter

Læs mere

Ny KvægForskningNr. 6

Ny KvægForskningNr. 6 Ny KvægForskningNr. 6 vvraesto commod modigna autet, quat aliquat ad tatie dolorper il ullam, sectem dolenim iniat la feuipsu sciniat ver aliqui bla feumsandipit iure eummy nulputat, commolore volobore

Læs mere

09.10.2008 / Grand Park Flextrafik og interessenthåndtering i Movia

09.10.2008 / Grand Park Flextrafik og interessenthåndtering i Movia 09.10.2008 / Grand Park Flextrafik og interessenthåndtering i Movia Jens Peter Langberg og Claus Hermansen jpl@movia.dk og che@movia.dk Flextrafik til alle, i 2010 Har vi målet i sigte? Hvad er Målet Alle

Læs mere

Nykælveren -få en god start v. kvægfagdyrlæge Erik Træholt. LVK Årsmøde 2011 Comwell Rebild Bakker Tirsdag 29. marts 2011

Nykælveren -få en god start v. kvægfagdyrlæge Erik Træholt. LVK Årsmøde 2011 Comwell Rebild Bakker Tirsdag 29. marts 2011 Nykælveren -få en god start v. kvægfagdyrlæge Erik Træholt LVK Årsmøde 2011 Comwell Rebild Bakker Tirsdag 29. marts 2011 Ketose. Fokus på nykælverens stofskifte. Hvad siger bekendtgørelsen? Klinisk undersøgelse

Læs mere

29. april 2009 Kollektiv Trafik Forum Direkte busser på Sjælland og øerne

29. april 2009 Kollektiv Trafik Forum Direkte busser på Sjælland og øerne 29. april 2009 Kollektiv Trafik Forum Direkte busser på Sjælland og øerne Claus Lund Andersen cla@moviatrafik.dk Trængslen mod København er stigende Vækst i biltrafikken frem mod 2030 To scenarier 270

Læs mere

Er mindre bedre? Se eksempler på opgaver, vi har løst, på de følgende sider.

Er mindre bedre? Se eksempler på opgaver, vi har løst, på de følgende sider. Er mindre bedre? martinsonnedesign er en mindre grafisk virksomhed med et bredt netværk af samarbejdspartnere fra fotografer til trykkerier. Vi løser stort set alle grafiske opgaver fra idé til færdigt

Læs mere

Aalborg Havn - Feeder Route

Aalborg Havn - Feeder Route Langerak 19 P.. Box 8530 12.036 - CA/mart 2012 ide 1 af 7 Aalborg Havn - Feeder oute pgaven: Direct mail kampagne - worldwide container netværk. Virkomhed Att: Navn Navnen Gadenavn 00 Pot nr - by Ny feeder

Læs mere

Gi et øre! Læs mere på ungpaalinie.dk

Gi et øre! Læs mere på ungpaalinie.dk Del ud af dig selv Gi et øre! ung På Linie & ungonline Giv et lyttende øre på telefonlinjen Ung På Linie eller chatten UngOnLine. Begge tilbyder anonyme og ufor pligtende samtaler til unge, der har brug

Læs mere

Om at designe bøger. Forfatterforlaget Attikas generalforsamling 22. april 2006. af Irene Schwarz Poulsen

Om at designe bøger. Forfatterforlaget Attikas generalforsamling 22. april 2006. af Irene Schwarz Poulsen Om at designe bøger Forfatterforlaget Attikas generalforsamling 22. april 2006 af Irene Schwarz Poulsen # /17 Om mig Født 1980 Begyndte at lave grafisk design i 2001 Debut som bog-designer i 2003 Uddannelse:

Læs mere

Figur 1. Udskrift efter behov: MPO findes under Analyser og lister i modulet Analyseudskrifter

Figur 1. Udskrift efter behov: MPO findes under Analyser og lister i modulet Analyseudskrifter Hvor finder jeg Mælkeproduktionsopgørelsen i DMS Dyreregistrering? Fast bestilling Der dannes og gemmes automatisk en MPO efter hver ydelseskontrol i en besætning, helt som det har været hidtil. Den er

Læs mere

Nye måleparametre har potentiale for forbedret overvågning af nykælvere

Nye måleparametre har potentiale for forbedret overvågning af nykælvere 1 af 6 21-12-2016 11:36 Du er her: LandbrugsInfo > Kvæg > Reproduktion > Nye måleparametre har potentiale for forbedret overvågning af nykælvere KvægInfo - 2453 Oprettet: 08-01-2015 Nye måleparametre har

Læs mere

November 2008. Retningslinjer for anvendelse af AJKS logo Logoet er tegnet af Designlab A/S. Det er beskyttet af lov om ophavsret.

November 2008. Retningslinjer for anvendelse af AJKS logo Logoet er tegnet af Designlab A/S. Det er beskyttet af lov om ophavsret. November 2008 Retningslinjer for anvendelse af AJKS logo Logoet er tegnet af Designlab A/S. Det er beskyttet af lov om ophavsret. AJKS logo skal altid gengives efter digital original. Varianter Logoet

Læs mere

Fodring af malkekoen i overgangsperioden hvorfor er det så svært? Centerleder Christian Friis Børsting

Fodring af malkekoen i overgangsperioden hvorfor er det så svært? Centerleder Christian Friis Børsting Fodring af malkekoen i overgangsperioden hvorfor er det så svært? Centerleder Christian Friis Børsting Hvorfor er det så svært? Min baggrund for at komme med et bud Ernæringsforsker i 16 år Opdateret fra

Læs mere

Ny KvægForskningNr. 5

Ny KvægForskningNr. 5 Ny KvægForskningNr. 5 14. årgang, november 2016 vvraesto commod modigna autet, aute tio elendre modolorem verat. quat aliquat ad tatie dolorper il Ed tem voluptat lorercidunt lum ullam, sectem dolenim

Læs mere

Ny KvægForskningNr. 5

Ny KvægForskningNr. 5 Ny KvægForskningNr. 5 9. årgang, Oktober 2011 vvraesto commod modigna autet, quat aliquat ad tatie dolorper il ullam, sectem dolenim iniat la feuipsu sciniat ver aliqui bla feumsandipit iure eummy nulputat,

Læs mere

NY FORSKNING FRA KONFERENCE I USA

NY FORSKNING FRA KONFERENCE I USA Fodringsdagen i Herning, 1. september 2015 Finn Strudsholm NY FORSKNING FRA KONFERENCE I USA JAM 2015 I ORLANDO, FLORIDA Over 1000 indlæg og posters heraf en pæn del om kvæg 2... 2. september 2015 FODRINGSDAG

Læs mere

Samlet data-opgørelse: Fedt i foderrationen hos økologiske malkekøer

Samlet data-opgørelse: Fedt i foderrationen hos økologiske malkekøer Samlet data-opgørelse: Fedt i foderrationen hos økologiske malkekøer En opgørelse over foderrationernes indhold af fedtsyrer opgjort fra DMS data viser, at økologiske bedrifter generelt ligger på et lavere

Læs mere

Analyse af fedtsyrer, E-vitamin og carotenoider i mælk fra low input produktion

Analyse af fedtsyrer, E-vitamin og carotenoider i mælk fra low input produktion Analyse af fedtsyrer, E-vitamin og carotenoider i mælk fra low input produktion Mette Krogh Larsen Institut for Fødevarer Aarhus Universitet December 2013 Mælk fra low input produktion Baggrund Ole Panduro

Læs mere

Management på gårdniveau - effekt af fodring og malkesystem

Management på gårdniveau - effekt af fodring og malkesystem Management på gårdniveau - effekt af fodring og malkesystem Nicolaj I. Nielsen ncn@agrotech.dk Temadag: Optimering af tørstofindhold i gylle til biogasproduktion Hvad bruges der af vand til én årsko? Vandforbrug

Læs mere

Malkekvægsbesætningens kvælstofudnyttelse af Niels Martin Nielsen og Troels Kristensen Danmarks JordbrugsForskning, Afd. for Jordbrugssystemer

Malkekvægsbesætningens kvælstofudnyttelse af Niels Martin Nielsen og Troels Kristensen Danmarks JordbrugsForskning, Afd. for Jordbrugssystemer Malkekvægsbesætningens kvælstofudnyttelse af Niels Martin Nielsen og Troels Kristensen Danmarks JordbrugsForskning, Afd. for Jordbrugssystemer Indledning og baggrund En stigende interesse for landbrugets

Læs mere

Metan tab hos malkekøer og muligheder for reduktion

Metan tab hos malkekøer og muligheder for reduktion Metan tab hos malkekøer og muligheder for reduktion Peter Lund A A R H U S U N I V E R S I T E T Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet Generalforsamling Økologisk Landsforening 05-03-00 Disposition Hvad

Læs mere

Høj mælkeydelse med optimal fodring af opdrættet. Alex Bach

Høj mælkeydelse med optimal fodring af opdrættet. Alex Bach Høj mælkeydelse med optimal fodring af opdrættet Alex Bach Introduktion Mælkeproduktionen pr. ko er fordoblet de seneste 20 år Mælkeproduktionen pr. indbygger er 14 % lavere nu end i 1960 Omkring 20 %

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler A A Forskellige mennesker med et fælles mål Blå Kors Danmark er en stor og alsidig organisation med en bred

Læs mere

hvornår er vommen sur og hvorfor? - ved vi, hvad SARA er?

hvornår er vommen sur og hvorfor? - ved vi, hvad SARA er? Undgå sur vom og store økonomiske tab hvornår er vommen sur og hvorfor? - ved vi, hvad SARA er? Niels Bastian Kristensen præsen TATION Hvornår er vommen sur? ph > 7.2 For lille gæringsaktivitet ingen foderoptagelse

Læs mere

Græs i sædskiftet - effekt af afstande og belægning.

Græs i sædskiftet - effekt af afstande og belægning. Græs i sædskiftet - effekt af afstande og belægning. Niels Tvedegaard 1, Ib Sillebak Kristensen 2 og Troels Kristensen 2 1:KU-Life, Københavns Universitet 2:Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus

Læs mere

Betydning af fedt i foderrationen for malkekøernes produktion, mælkekvalitet og metanudskil else Introduktion Hvad er fedt? Fedt i fodermidler

Betydning af fedt i foderrationen for malkekøernes produktion, mælkekvalitet og metanudskil else Introduktion Hvad er fedt? Fedt i fodermidler Betydning af fedt i foderrationen for malkekøernes produktion, mælkekvalitet og metanudskillelse Weisbjerg, M.R., Larsen, M.K. & Brask, M, Institut for Husdyrbrug og Institut for Fødevarer, AU Foulum,

Læs mere

Fodringsstrategier for diegivende søer

Fodringsstrategier for diegivende søer Husdyrbrug nr. 33 Maj 2003 Fodringsstrategier for diegivende søer Viggo Danielsen, Forskningscenter Foulum Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning 2 Husdyrbrug nr. 33

Læs mere

Anvendelse af kønssorteret sæd i Danmark

Anvendelse af kønssorteret sæd i Danmark Anvendelse af kønssorteret sæd i Danmark Dansk produceret kønssorteret sæd (KSS) blev frigivet kommercielt d. 1. maj 2007. Siden er anvendelsen øget løbende. For at følge anvendelsen af KSS er nedenstående

Læs mere