Temadag om aktuelle fodringsspørgsmål. modolendre feugait am dolum irit accumsa ndreros nonsequam, consequisim venisl utpat praesed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Temadag om aktuelle fodringsspørgsmål. modolendre feugait am dolum irit accumsa ndreros nonsequam, consequisim venisl utpat praesed"

Transkript

1 Ny KvægForskning Nr årgang, Juni 2011 vvraesto commod modigna autet, quat aliquat ad tatie dolorper il ullam, sectem dolenim iniat la feuipsu sciniat ver aliqui bla feumsandipit iure eummy nulputat, commolore volobore commy nulla alit utat adipsuscil ut prat. Ut laortie vel utpat. Endipit ipit velendignibh etummy nulla commy nullum accum nullandre dolut wnonsectem verit lobore conullandre ver se tat aut wis adit volum adionsenisim eraesequis nullan utem vendit vent alit loreros duis del et accum ipit la feu feum alit ad tat prat iureet alit nulla facidui psustio nsequat ummodolent nulla core diam in hent lummy nonsecte veros dolorem ea aut iure erat eu feuisisim veniatem iniam quatie vel il in exero dolutpat, veriure vel digna feuipis augiamcor sent pratet ulpute commy nummodo lortism odiate vel dunt nos aciduipis dolorperos nibh esequipiscil ullutpat. Sisisi. Usto consenim ip et, venisit adignim ero del ut aut ad tem quam dolor sustrud dit acil illa feumsandre volore facidui bla commy nonulla feugue modo odo conullam quam, commolo rtisism odolenim in hendionum qui euipsuscil ullaortin henit utem il dit exeraessim del iuscipissit volortie faccum zzriure faccum iriusci duisi. Ignit aliquamcon hent velis eu faci bla feugiatie ting ea aliquam zzril ulluptat iustissi ting exeraessit illa at venim incipis dunt iliquam corerae sequat, volorpero estrud modolenisl dolortis nibh eros aliqui blaoreet alit velit, consequat. Ex euissent alis nit amet nonsequat ut dit ipit nonsequ issiscilit at acing eugait alit, quat adigna feum zzrilisi. Na accum il ing eugiamet veliquis Kvægbrugets Forsøgscenter aute tio elendre modolorem verat. Ed tem voluptat lorercidunt lum quat lorem init, vullaor incing ea feugait et et, corperos elit lorperaese vel erat loborper ipit dolore mod dolore tis amet ut nosto eugait aute coreet ut wismod min henis et nonsequ ismodigna feugue modolortie dignisl in ea alit irilla feu facin eu feuipis nit dunt ad tat nos ad mod dolorercip er ipsum illa feum ad tinciduisi blam wwzzriliquisl ipiscil ullut autat, core tat wisl dolorercin eu faci bla faccum dipis nostisit iliquat el utpate delis nonum velisl irit vel utpatem nonulputpat nos duipsum exeraestrud duis amcommy nostisi bla facinis nosto eriliquis auguera estrud eugiat vel exeraesto odolor si. Ud te consendre faci tio od modolum nisis diat laore tat vendreratue magnissequat incin vulputem quis doleniam nosto odolore magnit, conum nisim dionsectem quis non hendiatue vel eniat vulputat ver ip euisl ulput adiat irit lore minci elessit augue dolortie modit at lorper acipit aut augait atum venibh euis aliquat alit, sum venim dolor autpatisi bla am iriustis atis alit, quat, consendreros aliquat, sequissit nisl ing er se faciduisl diam, volor sim il illa feuguer iustrud dit ad magnissisl delent ver sum nonsectem ea faci eril ing eugait el del dolor iure modolore eu facinci duipit at. Ut lam, consed dolobor acidunt exercip et at, velit irilla aliquisl et nulla corem vel dunt aliquisit, conulpute modigniam, vel ex ent digna consequat. Ent alit, quat, quatie dunt ad dipisi tie mincidui tat nonsectet la consed dolore ese Afgræsning nedsætter malkekoens risiko for at dø. Side 2 Stort tab af fosfor i urin ved ketose. Side 10 Arrangementer modolendre feugait am dolum irit accumsa ndreros nonsequam, consequisim venisl utpat praesed Temadag om aktuelle fodringsspørgsmål Tirsdag den 6. september 2011, Herning Kongrescenter Temadag om Sygdomsadfærd og sundhedsovervågning Torsdag den 29. september 2011, Aarhus Universitet i Foulum. dolobor se dolore digna feugait, venit loborper sumsan veraessisl in ero dolore ming exer ipisi blaortissit volore et ullut ad euguera essecte consequi et, consequam zzriurem el dolum voloboreet nullamet, quatummolent nis alis auguerostio od magniscip eugue euisis nostie molore ex enim quip et vullam eliquat, quatin henis aliquatisl dolor sum in vullut lobore minciduissim nos nim incidunt adit delenibh hørfrø. ero ex ea feugue conseni smodipit nulpute con veniat. Tet Side 4 irillandre dolor sustrud dunt alisit am, sustrud minibh endre dolorer iliquis er sum zzriure mincill utatum quamcon hendipi smodigna feuipisit eu facipit alis aliquismod ea feum voluptate facinibh esto exerit ut wisit iuscidu issectet ut utpat wissequisl euguerostrud tie dunt lore ming ent lore vent ipsusci eu facipisissi. DET JORDBRUGSVIDENSKABELIGE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Fodring med raps og God effekt af rapsfrø som fedttilskud til goldkøer Side 6 Mere omega-3-fedtsyre i mælken ved fodring med hørfrø Side 8

2 Afgræsning nedsætter malkekoens risiko for at dø Jo flere timer køer er på græs, jo mindre er risikoen for, at de dør. Det er resultatet fra en undersøgelse om afgræsningsmanagement og kodødelighed i 391 malkekvægsbesætninger. Dødeligheden i tilfældigt udvalgte besætninger med mindst 100 årskøer blev undersøgt i Undersøgelsen omfattede 130 besætninger (gns. 154 årskøer), hvor køerne kom på græs om sommeren, og 261 besætninger (gns. 184 årskøer), som ikke praktiserede afgræsning. Undersøgelsen var baseret på et spørgeskema omhandlende afgræsningsmanagement fra de 391 besætninger og oplysninger om kodødelighed fra Kvægdatabasen. Figur 1: Antal døde køer (per 100 årskøer; selvdøde + aflivede) i 391 afgræsnings og ikke-afgræsningsbesætninger Figur 1: Antal døde køer (per 100 årskøer;selvdøde + aflivede) i afgræsnings og ikke-afgræsningsbesætninger 5,1 6,0 afgræsning ikke-afgræsning 2,8 5,9 Besætningerne med malkestald Besætningerne med robotmalkning Forskel på afgræsning eller ej Sammenligningen mellem afgræsningsbesætningerne og besætninger uden afgræsning viste, at andelen af køer, der dør eller aflives, var lavest i afgræsningsbesætningerne (4,8 vs. 6,0 per 100 årskøer i 2008). Vi fandt, at forskellen var størst i besætninger med automatisk malkning. I besætninger med automatisk malkning var dødeligheden 54 % lavere i besætninger med afgræsning sammenlignet med dødeligheden i besætninger uden afgræsning (Figur 1). 2 Formidlet med støtte fra EU og Fødevareministeriets Landdistriktsprogram

3 Figur 2: Relativ forskel i dødelighed (selvdøde og aflivede) som effekt af timer på græs i 130 afgræsningsbesætninger i løbet af månederne juni, august og oktober Figur 2: Dødeligheden (selvdøde + aflivede) i forhold til samlet antal timer på græs i løbet af sæsonen Forholdsmæssig dødelighed 100% 80% 60% 40% 20% 0% Antal timer på græs i løbet af sæsonen Forskelle inden for afgræsning Dødeligheden i besætninger med afgræsning var påvirket af hvilket managementsystem, der blev benyttet. Undersøgelsen viste, at dødeligheden var lavere, jo flere timer køer var ude på marken i løbet af sæsonen (Figur 2). Dødeligheden var 42 % højere, hvis køerne havde fri adgang i høj grad end hvis ej eller kun i lav grad (svarmuligheder i spørgeskemaet) mellem stald og mark. Til gengæld fandt vi ingen sammenhæng mellem dødelighed og drivvejens længde og ingen effekt af, om køerne blev tilbudt vand på marken eller kun i stalden. Det kan overordnet konkluderes, at afgræsning nedsætter malkekøers risiko for at dø eller blive aflivet. Jo flere timer køerne er på græs, jo mindre er risikoen for, at de dør/ aflives. Dyrevelfærd i malkekvægsbesætninger med sommerafgræsning og dermed også potentielle bagvedliggende årsager til dødelighed undersøges nærmere i ph.d.-projektet Dyrevelfærd i mælkekvægbesætninger, der praktiserer afgræsning (del af det større projekt Afgræsning også en del af fremtidens kvægbrug ). Flere oplysninger Ph.d. -studerende Elke Burow, Aarhus Universitet 3 Formidlet med støtte fra EU og Fødevareministeriets Landdistriktsprogram

4 I dette nyhedsbrev bringer vi tre artikler, som alle bidrager med resultater fra et 3-årigt projekt ved Kvægbrugets Forsøgscenter: Næringsstofstrategi med fokus på mælkefedt og sunde køer. Her har forskere ved DJF undersøgt, hvordan fedttilskud, i form af raps- og hørfrø, til malkekøer kan påvirke foderoptagelse, mælkeydelse og mælkens sammensætning. Dette arbejde følges op af et projekt: Miljøvenlige fodringsstrategier til malkekøer, som er startet op på KFC i Her bliver der fokuseret på fodringsmæssige tiltag, bl.a. i form af fedttilskud, som kan reducere køernes udskillelse af metan og kvælstof. Fodring med raps- og hørfrø Fodringsforsøg på Kvægbrugets Forsøgscenter har vist, at høje mængder umættet fedt i foderet, som bl.a. kan medvirke til at reducere køernes metanproduktion, ikke påvirker foderoptagelse og mælkeproduktion negativt. Tabel 1: Fodring Hørfrø (% af tørstof) 0 0,9 1,7 2,6 Rapsfrø (% af tørstof) 0 2,6 5,1 7,6 Byg (% af tørstof) 10,0 6,7 3,3 0 Total fedtsyrer (g/kg tørstof) a 32,7 42,7 51,9 60,8 a Linolensyre udgjorde ca. 25% af den totale mængde fedtsyrer. Det anbefalede niveau af fedtsyrer i foderrationen kan tildeles i form af raps- og hørfrø. Fedttilskud til malkekøer kan både øge mælkeydelsen, reducere metanproduktionen og påvirke mælkens sammensætning. Hvis fedttilskuddet gives i form af oliefrø, giver det tilmed mulighed for at anvende lokalt producerede fedtkilder. For at belyse de produktionsmæssige konsekvenser af tildeling af store mængder umættet fedt fra oliefrø til malkekøer gennemførte forskere ved Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet og Kvægbrugets Forsøgscenter et forsøg med stigende mængder formalede oliefrø til henholdsvis 74 Holstein- og 31 Jersey-køer. Køerne var, indenfor laktationsnummer (første laktation og senere laktationer), fordelt på fire niveauer af hørfrø og rapsfrø i foderet (Tabel 1). Overvejende positiv effekt Op til et oliefrø-niveau på 6,8 % var der overvejende positiv effekt af fedttildelingen hos Holstein-køer, men tørstofoptagelsen blev reduceret ved et oliefrøniveau på 10,2 % hos første laktations Holstein-køer. Det samme gjaldt for Jersey uanset laktationsnummer. Det var kun hos første laktations Holstein-køer, at det reducerede tørstof-indtag gav udslag i en reduceret mælkeydelse. Førstelaktations Jersey-køer havde den højeste EKM-ydelse ved oliefrø-niveauet på 10,2%, men til 4 Formidlet med støtte fra EU og Fødevareministeriets Landdistriktsprogram

5 Tabel 2: Mælkeydelse og -sammensætning Laktation Første Senere Andel oliefrø i foder (% af tørstof) 0 3,5 6,8 10,2 0 3,5 6,8 10,2 Holstein EKM (kg/dag) 32,3 32,0 32,1 28,3 39,7 38,9 36,4 41,6 Fedt % 3,7 3,9 3,9 4,1 3,7 3,8 3,8 3,6 Protein % 3,4 3,3 3,4 3,3 3,3 3,3 3,2 3,2 Protein/fedt forhold 0,84 0,86 0,87 0,80 0,88 0,87 0,87 0,87 Jersey EKM (kg/dag) 27,4 27,4 28,7 29,5 34,7 36,1 36,6 34,9 Fedt % 5,8 6,0 5,6 5,5 5,6 5,8 5,7 5,7 Protein % 4,3 4,1 4,1 3,9 4,2 4,1 4,0 3,9 Protein/fedt forhold 0,74 0,69 0,72 0,69 0,76 0,72 0,71 0,68 gengæld havde de også den laveste proteinprocent i mælken. Moderat tildeling af oliefrø øgede generelt mælkens fedtprocent, mens højeste tildeling, bortset fra hos første laktations Holsteinkøer, reducerede fedtprocenten. Ligeledes reducerede øget oliefrøtildeling proteinprocenten og protein/fedtforholdet i mælken, idet effekten i begge tilfælde var størst for Jersey-køer (Tabel 2). Medvirkende til dette var formodentlig et ændret propionsyre/eddikesyre forhold i vommen som følge af, at den øgede tildeling af umættet fedt gav et ændret forgæringsmønster i vommen. Det ser generelt ud til, at højtydende malkekøer kan håndtere høje tildelinger af umættet fedt i form af formalede oliefrø uden uacceptable produktionsmæssige konsekvenser. Da fedttildelingen i ovennævnte forsøg overstiger anbefalingerne på 50 g fedtsyrer pr. kg tørstof, ved det højeste oliefrøniveau, ser det ud til, at det anbefalede niveau af fedtsyrer i rationen uden problemer kan tildeles i form af raps- og hørfrø i forholdet 3:1. Læs mere om næringsstofstrategiforsøget på: under afsluttede projekter. Flere oplysninger Lone Hymøller Tlf: Martin Riis Weisbjerg Tlf: Formidlet med støtte fra EU og Fødevareministeriets Landdistriktsprogram

6 God effekt af rapsfrø som fedttilskud til goldkøer I et fodringsforsøg ved Kvægbrugets Forsøgscenter er den fysiologiske betydning af fedttildeling i goldperioden blevet undersøgt på malkekøer. Tildeling af fedt i form af rapsfrø i goldperioden havde positiv effekt på køernes stofskifte i tidlig laktation. Perioden lige efter kælvning er for højtydende malkekøer vigtig med hensyn til sundhed og ydelse. De fleste højtydende malkekøer oplever lige efter kælvning negativ energibalance og mobiliserer derfor energi fra kropsdepoterne, især fedt. Det er ikke ønskeligt at den negative energibalance bliver for stor, da en ekstrem mobilisering af energi kan øge risikoen for produktionssygdomme, herunder stofskiftelidelser som ketose og fedtlever. Der er derfor stor interesse for at kunne optimere energibalance og fedtmobilisering omkring kælvning. Hypotesen var, at malkekøer kan trænes til at omsætte fedt i tidlig laktation ved at blive fodret med en høj fedtmængde i goldperioden. Formålet med dette forsøg var at belyse effekten af fedttilskud i foderet i goldperioden på omsætningen af fedt i tidlig laktation vurderet ud fra blodets indhold af fedt, sukker og enzymer, samt graden af ophobningen af fedt og sukkerstoffer i leveren. Rapsfrø som fedttilskud I forsøget indgik 43 køer, 14 førstegangskælvere og 29 flergangskælvere, af Dansk Holstein. Halvdelen af køerne fik fedttilskud i goldperioden på 8 uger før forventet kælvning, mens resten fik en normal goldfoderblanding. Fedt- Fedttilskud til goldkøer i form af rapsfrø havde en god effekt på fedt- og energiomsætningen hos køer i tidlig laktation. KFC s arkivfoto. 6 Formidlet med støtte fra EU og Fødevareministeriets Landdistriktsprogram

7 Figur. Gennemsnitligt indhold af glykogen og fedt (triglycerid) i leveren 2 og 5 uger efter kælvning hos Dansk Holstein køer fodret med fedttilskud via rapsfrø eller kontrolfoder i goldperioden. Glykogen og fedt i leveren µmol/g Fedttilskud Kontrol 0 Glykogen Fedt tilskuddet var formalede rapsfrø resulterende i et fedtsyreindhold i rationen på 51 g pr. kg tørstof. Kontrolblandingen var ikke tilsat fedt og havde et fedtsyreindhold på 17 g pr. kg tørstof. Alle køer fik, de 5 første uger efter kælvning, en ration uden fedttilskud. Der blev udtaget blodprøver ugentligt i goldperioden og til 5 uger efter kælvning. Leverbiopsier blev udtaget 2 og 5 uger efter kælvning. Blodprøver og leverprøver blev analyseret for glukose, fedt og en række enzymer. Bedre omsætning af fedt og energi Fedttilskud i goldperioden så ud til at forbedre fedt- og energiomsætningen i begyndende laktation målt ved mindre fedtophobning og større glykogenophobning i leveren i forhold til kontrolgruppen. Der- udover var der tendens til et lavere indhold af ketonstoffer (BHBA) og et lavere indhold af leverenzymet GGT i blodet efter kælvning hos køer, der fik fedttilskud i goldperioden i forhold til kontrolkøer. Dette tyder også på en forbedret energibalance, hvilket stemmer overens med den lavere mobilisering. Fedttilskud i goldperioden påvirkede ikke mælkeydelsen i tidlig laktation, men mælkens fedtprocent var lavere i forhold til kontrolgruppen. Resultaterne af dette forsøg har vist, at fedttilskud via rapsfrø i goldperioden har en positiv effekt på fedt- og energiomsætningen hos Dansk Holstein køer i tidlig laktation. Læs mere om næringsstofstrategiforsøg på under afsluttede projekter. Flere oplysninger Birte Marie Damgaard, Aarhus Universitet 7 Formidlet med støtte fra EU og Fødevareministeriets Landdistriktsprogram

8 Mere omega-3-fedtsyre i mælken ved fodring med hørfrø Hørfrø i foderet giver højere indhold af den gavnlige linolensyre i mælken uden at det går ud over mælkens smag. Det viser forsøg ved Kvægbrugets Forsøgscenter (KFC). Mælkens fedtsyresammensætning påvirkes i høj grad af mængden og sammensætningen af fedtsyrer i foderet. Navnlig foderets indhold af polyumættede fedtsyrer er afgørende for mælkens indhold af polyumættede fedtsyrer. Det er dog kun en mindre del af de polyumættede fedtsyrer i foderet, der ender i mælken, da en betydelig del mættes i vommen. Denne mætning afhænger både af foderets indhold af fedtsyrer og af den øvrige fodersammensætning. Højt linolensyre-indhold i hørfrø Hørfrø er karakteriseret ved et højt indhold af linolensyre, der også er den dominerende fedtsyre i græs. Linolensyre er en poly-umættet fedtsyre, - en såkaldt omega-3 fedtsyre, der anses for at være gavnlig i forbindelse med forebyggelse af hjerte-karsygdomme. Fodring med hørfrø vil kunne øge mælkens indhold af linolensyre på tilsvarende måde som ses ved fodring med store mængder græsprodukter. Specielt vil tilskud af hørfrø til vinterfoder kunne anvendes til at opretholde samme fedtsyresammensætning i mælk, som der opnås gennem afgræsning om sommeren. Ved et forsøg på KFC (med 36 Holstein og 21 Jersey køer) blev der opnået stigende mængder af linolensyre i mælken ved stigende indhold af en olifrøblanding med hørfrø og rapsfrø i forholdet 1:3 i 8 Formidlet med støtte fra EU og Fødevareministeriets Landdistriktsprogram

9 Figur 1: Mængden af linolensyre i mælkefedtet ved stigende mængder oliefrø Linolensyre, % af fedtsyrer 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0 % 3,5 % 6,8 % 10,2 % Holstein Jersey Andel af oliefrø i foder foderet (figur 1). Der sås en effekt på indholdet af linolensyre i mælken ved øget andel oliefrø i foderet for begge racer. Andelen af linolensyre var generelt højere i mælk fra Holstein køer sammenlignet med mælk fra Jerseykøer. Det højeste niveau af oliefrø resulterede dog ikke i en yderligere forøgelse af mælkens linolensyreindhold for Holstein, så her havde vi nået et mætningspunkt. Stigende mængder hørfrø påvirkede ikke mælkens smag Umættet fedt, f.eks. med højt indhold af linolensyre, øger risikoen for oxidation med udvikling af afsmag i mælken. Derfor blev mælken også bedømt af et smagspanel, både frisk og efter opbevaring på køl en uge. Disse smagsbedømmelser omfattede mælk fra køer fodret med hhv 0%, 3,5% % og 10,2 % oliefrø. Resultaterne viste, at der opstod lidt hengemt smag Figur 2. Effekt af andel af oliefrø samt lagring på mælkens smag. Samlet set viser vores resultater, at man ved fodring med hørfrø kan øge mælkens linolensyreindhold op til 0,65-0,80% af mælkefedtet, og at dette kan gøres uden smagen ændres nævneværdigt. Hengemt smag Holstein frisk Holstein lagret under køleopbevaring, men der var ikke forskel mellem de forskellige mængder af hørfrø i foderet (figur2). Den hengemte smag var mere tydelig i mælk fra Holstein køer, hvilket især skyldtes, at det højere fedtindhold i jerseymælk maskerer smagsnuancerne. Jersey frisk Jersey lagret Flere oplysninger Mette Krogh Larsen, Aarhus Universitet Tlf Ulla Kidmose, Aarhus Universitet Tlf % oliefrø 3,5% oliefrø 10,2% oliefrø 9 Formidlet med støtte fra EU og Fødevareministeriets Landdistriktsprogram

10 Stort tab af fosfor i urin ved ketose En screening af et stort antal køer på KFC for fosfor (P) i urin tyder ikke på, at der er grundlag for at anvende avlsarbejde til at reducere udledning af fosfor i urinen fra køer. Derimod påviser resultaterne en stærk sammenhæng mellem forekomsten af ketose og høj koncentration af P i urin. Fosfor er et vigtigt mineral for køernes produktion og sundhed, men samtidig er der, på grund af stigende P priser og miljøhensyn, behov for at reducere køernes udskillelse af P med gødning og urin. Derfor har tildelingen af fosfor med foderet i en årrække været faldende. I den situation er det vigtigt at være opmærksom på, om nogle dyr har et større tab af, og dermed et større behov for, P end andre. Screening af KFC s køer En gennemsnitlig ko udskiller omkring 30 kg fosfor (P) årligt med gødning og 0,7 kg med urin. Det udskilte P indgår i miljøbelastningen fra kvægholdet, og det undersøges i flere forskningsprojekter, om det er muligt at reducere udskillelsen af P med gødningen og urin, hovedsagelig ved at tildele mindre P gennem foder og mineraltilskud. Som det fremgår af tallene udskiller køer normalt kun lidt P med urinen, men i mange undersøgelser har man observeret, at enkelte køer udskiller betydelige mængder P med urinen. Der har været indikationer for, at denne store udskillelse kunne skyldes en genetisk afvigelse. Vi har derfor screenet et stort antal køer på KFC for P i urin for at teste denne hypotese. 10 Formidlet med støtte fra EU og Fødevareministeriets Landdistriktsprogram

11 Figur.: Blandt de 308 prøver fandtes èn med ekstremt højt P-indhold. Denne prøve havde også ekstremt lavt ph, 5.9 mod normalt mellem 7.5 og 8.3 P mm Ketose ko ph Forsøget Der blev opsamlet urinprøver to gange fra hver ko i løbet af en to måneders periode i januar til marts I alt blev 308 prøver opsamlet i løbet af 6 perioder af hver 2 timers varighed og omfattende 140 køer, 104 Holstein og 36 Jersey, fordelt jævnt over alle laktationstrin og kælvningsnumre. Lige efter opsamlingen blev ph værdien målt i hver urinprøve, og derefter blev P koncentration målt i urinen. Intet tyder på, at der i populationen findes en genetisk afvigelse, som giver anledning til høj udskillelse af P i urinen. Der ser heller ikke ud til at være grundlag for at anvende avlsarbejde til at reducere udledning af fosfor i urinen fra køer. Derimod giver vores resultater grund til at tro, at der er en stærk sammenhæng mellem forekomsten af ketose og høj koncentration af P i urin. Ekstremt højt P-indhold og lav ph hos en enkelt ko Blandt de 308 prøver fandtes bare èn med ekstremt højt P-indhold. Denne prøve havde også ekstremt lavt ph, 5.9 mod normalt mellem 7.5 og 8.3 (se figur). Prøven stammede fra en Jersey ko der var 22 dage efter kælvning. Ved nærmere gennemgang af data fra denne ko blev det afsløret at den, af HerdNavigator, var udpeget med ketose på samme dag. Ketose giver netop sur urin, således som det også udnyttes til diagnose med Ketostix, der viser det ved en farvereaktion. Sammenhænge mellem ketose og ekstreme P-koncentrationer i urin er ikke tidligere beskrevet hos kvæg. Men, det er mere nærliggende, at tidligere tilfælde af meget høje P koncentrationer i urin fra køer kan forklares ved ketose end ved genetiske defekter. Overordnet ses der ikke væsentlige forskelle mellem Holstein og Jersey køer. Fosforindholdet i urin følger en laktationskurve gennem laktationen, men udsvingene er ret små. Fosforindholdet har ret svag gentagelighed (t = 0.22), hvilket tyder på, at også arvbarheden er ganske lav. Da størstedelen af P-overskuddet udskilles ad andre veje end via urin giver resultaterne af denne undersøgelse ikke grundlag for at anvende avlsarbejde til at reducere udledning af P baseret på målinger af P i urin. Flere oplysninger Peter Løvendahl, Aarhus Universitet Jakob Sehested, Aarhus Universitet 11 Formidlet med støtte fra EU og Fødevareministeriets Landdistriktsprogram

12 Ny KvægForskning Nr.3 9. årgang, Juni 2011 Kort nyt Røde køer tåler sommervarmen bedre end sortbrogede I et forsøg fra Tyrkiet har man sammenlignet frugtbarheden hos 347 svenske SRB-køer med 148 Holstein-køer og fundet, at der er stor forskel på drægtighedsprocenten mellem de to racer særligt i de varme sommermåneder. Den store forskel skyldtes, at Holstein-køerne i højere grad end SRB-køerne blev ramt af fosterdød mellem dag 31 og 62 i drægtigheden (10,1% mod 3,5%). Forskellen mellem racernes drægtighedsresultater var størst i den varme periode fra maj-september (21,8 grader gns. døgntemp.) sammenlignet med den kolde periode fra oktober april (9.4 grader gns. døgntemp.), hvor Holstein-køernes drægtighedsprocent lå på 38% og SRB-køerne på 54%. Det tyder således på, at SRBkøerne er mindre varmefølsomme end Holstein-køerne. Dog havde Holstein-køerne i gennemsnit en fem kg højere daglig mælkeydelse, end SRB-køerne, hvilket kan have haft indflydelse på resultaterne. Kilde: Husdjur nr. 5, 2011 Hårde gulve kan give inflammation Køer der stod på betongulv foran foderbordet havde højere indhold af hvide blodlegemer samt af akutfaseproteiner i blodet i perioden fra to til seks måneder efter kælvning sammenlignet med køer, der stod på gummimåtter. Det viser resultater fra et amerikansk forsøg med 30 Holstein-køer gennem to laktationer og forskellige gulvsystemer i en løsdriftstald med liggebåse. For- skellen i blodprøverne indikerer en inflammatorisk reaktion hos køerne på betongulv. Senere i laktationen faldt blodværdierne tilbage til det normale, men mønstret med gentog sig i den efterfølgende laktation. Køerne reagerede tydeligvis på det hårde underlag, men det fremgår dog ikke, om man havde undersøgt klovene nærmere for klovskader som en mulig forklaring på inflammationen. Kilde: Husdjur nr. 5, 2011 Ny KvægForskning udgives af Kvægbrugets Forsøgscenter og Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet med støtte fra EU og Fødevareministeriets Landdistriktsprogram. Redaktion Linda S. Sørensen, Christian Børsting, ansv., Forskningscenter Foulum, Postboks 50, 8830 Tjele Tlf: , Fax: Eftertryk fra»ny KvægForskning«tilladt med kildeangivelse Layout Sine Claudell, Enggaardens Tegnestue Tilmelding til Ny KvægForskning samt oplysning om ændret -adresse til sekretær eller på agrsci.dk kfc-foulum.dk 12 Formidlet med støtte fra EU og Fødevareministeriets Landdistriktsprogram

Ny KvægForskning. Malkerobottens betydning i økologisk mælkeproduktion Side 4. Genomisk selektion - hvor er vi i dag? Side 2

Ny KvægForskning. Malkerobottens betydning i økologisk mælkeproduktion Side 4. Genomisk selektion - hvor er vi i dag? Side 2 Ny KvægForskning Nr. 6, 7. årgang, december 2009 Malkerobottens betydning i økologisk mælkeproduktion Side 4 Genomisk selektion - hvor er vi i dag? Side 2 Smagstest af forskellige mælketyper Side 10 Kviefodringens

Læs mere

Lorem ipsum Lorem ipsum Overskrift til denne folder Lorem ipsum Lorem ipsum abcdefghijklmnopqrstuvwxzzæøå ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZÆØÅ abcdefghijklmnopqrstuvwxzzæøå ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZÆØÅ Kontakt:

Læs mere

Randers / Byvåben. fæstning eller Randers Slot med voldgrav - og endelig som bymuren med bagvedliggende kirketårne.

Randers / Byvåben. fæstning eller Randers Slot med voldgrav - og endelig som bymuren med bagvedliggende kirketårne. Designmanual Randers / Byvåben Byvåbnet er en ny fortolkning af Randers` gamle byvåben. Det tidligst kendte aftryk af Randers` gamle byvåben er fra 1524. Det viser en mur med et porttårn med faldgitter,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Program. 2. Fodringsstrategier til malkekøer... 5 Dorte Bossen

Indholdsfortegnelse. Program. 2. Fodringsstrategier til malkekøer... 5 Dorte Bossen Indholdsfortegnelse Program. 2 Fodringsstrategier til malkekøer... 5 Dorte Bossen Køers respons på gruppeskift... 15 Lene Munksgaard, Martin R. Weisbjerg & Dorte Bossen Kraftfoderstrategier i et AMS system...

Læs mere

DECEMBER 2009... vi har den gode historie. Sagen om Thomas Bisp. Ny bestyrelse i Museumsforeningen Rubjerg Knude Udstillingen Arkiveringen af Kom*IT

DECEMBER 2009... vi har den gode historie. Sagen om Thomas Bisp. Ny bestyrelse i Museumsforeningen Rubjerg Knude Udstillingen Arkiveringen af Kom*IT VHMnyt DECEMBER 2009... vi har den gode historie NR. 17 Sagen om Thomas Bisp Ny bestyrelse i Museumsforeningen Rubjerg Knude Udstillingen Arkiveringen af Kom*IT Indhold Ny bestyrelse i Museumsforeningen

Læs mere

En projektopgave i visuel identitet og kommunikation. om det fiktive rejsebureau. ream. udarbejdet af. Dimitrios Schneeberg Mastrovasilis

En projektopgave i visuel identitet og kommunikation. om det fiktive rejsebureau. ream. udarbejdet af. Dimitrios Schneeberg Mastrovasilis En projektopgave i visuel identitet og kommunikation om det fiktive rejsebureau ream ours udarbejdet af Dimitrios Schneeberg Mastrovasilis Troels Ottesen Michael Dalgaard Stefan Skjerning Erhvervsakademiet

Læs mere

Forord. Indhold. Kontakt vedr. Denne designmanual har til formål at sikre en ensartethed og kvalitet i anvendelsen af IBA s logo-/identitetsmateriale.

Forord. Indhold. Kontakt vedr. Denne designmanual har til formål at sikre en ensartethed og kvalitet i anvendelsen af IBA s logo-/identitetsmateriale. Designmanual_2009 Forord Denne designmanual har til formål at sikre en ensartethed og kvalitet i anvendelsen af IBA s logo-/identitetsmateriale. Indhold Manualen indeholder grafiske retningslinier for

Læs mere

TOTALKREDIT GAV ÅRSOPGØRELSEN NY VÆRDI FRA TØR OG KEDELIG PLIGTSKRIVELSE TIL VIGTIGT KONTAKTPUNKT

TOTALKREDIT GAV ÅRSOPGØRELSEN NY VÆRDI FRA TØR OG KEDELIG PLIGTSKRIVELSE TIL VIGTIGT KONTAKTPUNKT TOTALKREDIT GAV ÅRSOPGØRELSEN NY VÆRDI FRA TØR OG KEDELIG PLIGTSKRIVELSE TIL VIGTIGT KONTAKTPUNKT» Vores tests viser, at nogle kunder ønsker fysiske breve, og andre foretrækker elektronisk kommunikation.

Læs mere

Vordingborg Kommune. Designmanual

Vordingborg Kommune. Designmanual Vordingborg Kommune Designmanual Vordingborg Kommune Designmanual 2. udgave, 1. oplag Vordingborg Kommune Kommunikationsafdelingen Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Tlf.: 55 36 27 14 www.vordingborg.dk

Læs mere

DJF rapport. Optimal fodring af søer. Kirsten Jakobsen og Viggo Danielsen (red.)

DJF rapport. Optimal fodring af søer. Kirsten Jakobsen og Viggo Danielsen (red.) DJF rapport Optimal fodring af søer Kirsten Jakobsen og Viggo Danielsen (red.) Husdyrbrug nr. 75 December 2006 DJF rapport Husdyrbrug nr. 75 December 2006 Optimal fodring af søer Kirsten Jakobsen og Viggo

Læs mere

Sikkerhed frem for alt.

Sikkerhed frem for alt. ODOROX oxygen tilsat sporstof Sikkerhed frem for alt. Du kan ikke se lækagen, du kan ikke høre lækagen, men du kan lugte den med ODOROX oxygen tilsat sporstof. 02 ODOROX oxygen tilsat sporstof Du skal

Læs mere

Reflex 3. årg. nr. 10, juni 2010. 57nord.dk

Reflex 3. årg. nr. 10, juni 2010. 57nord.dk Reflex 3. årg. nr. 10, juni 2010 57nord.dk Kolofon for tidsskriftet Reflex Reflex er et tidsskrift med digte, artikler om lyrik, anmeldelser og andet som måtte interessere digtere og lyrikelskere. Reflex

Læs mere

DJF. rapport. Betina S. Knudsen, John E. Hermansen, Søren K. Jensen, Troels Kristensen & Mette Olaf Nielsen

DJF. rapport. Betina S. Knudsen, John E. Hermansen, Søren K. Jensen, Troels Kristensen & Mette Olaf Nielsen DJF Juni 2001 rapport Nr. 27 Husdyrbrug Betina S. Knudsen, John E. Hermansen, Søren K. Jensen, Troels Kristensen & Mette Olaf Nielsen Evitamin til malkekøer forekomst og funktion samt vitaminstatus og

Læs mere

drømmejob André Babikian fra dagpenge til Omvalg på SDU Læs alt om dramaet Toilettalenterne- SDU s elever er kreative på tønden

drømmejob André Babikian fra dagpenge til Omvalg på SDU Læs alt om dramaet Toilettalenterne- SDU s elever er kreative på tønden FEBRUAR 2009 Omvalg på SDU Læs alt om dramaet Toilettalenterne- SDU s elever er kreative på tønden André Babikian fra dagpenge til drømmejob RUST - STUDIEMAGASINET FOR SYDDANSK UNIVERSITET RUST - studentermagasinet

Læs mere

GRØNLAND DU GLEMMER DET ALDRIG

GRØNLAND DU GLEMMER DET ALDRIG GRØNLAND DU GLEMMER DET ALDRIG GREENLAND Magnit, quamet ea faccum eui eum ing erat prat. Essequi ex elit niam in ut digna feu feum velisl utet lum volestio consed tem veraess equat. Ent volorem adit utatie

Læs mere

Notat vedr. muligheder for at reducere husdyrgødningens indhold af kvælstof via fodringen

Notat vedr. muligheder for at reducere husdyrgødningens indhold af kvælstof via fodringen 1 Forberedelse af Vandmiljøplan III Notat vedr. muligheder for at reducere husdyrgødningens indhold af kvælstof via fodringen Udarbejdet af Hanne Damgaard Poulsen, Peter Lund, José A. Fernández, (alle

Læs mere

Arbejdsgrupperapport. hold af malkekvæg

Arbejdsgrupperapport. hold af malkekvæg Arbejdsgruppen om hold af malkekvæg Arbejdsgrupperapport om hold af malkekvæg Februar 2009 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...6 1.1. Baggrund for arbejdsgruppens nedsættelse...6 1.2. Arbejdsgruppens

Læs mere

Økologisk mælkeproduktion

Økologisk mælkeproduktion Økologisk mælkeproduktion Strategier og foderforsyning ved 100 procent økologisk fodring Jakob Sehested og Troels Kristensen (Red.) Forskningscenter for Økologisk Jordbrug 2002 FØJO-rapport nr. 17/2002

Læs mere

Business Check KVÆG 2014. Med driftsgrensanalyser for mælk, grovfoder og salgsafgrøder på kvægbrug

Business Check KVÆG 2014. Med driftsgrensanalyser for mælk, grovfoder og salgsafgrøder på kvægbrug Business Check KVÆG 2014 Med driftsgrensanalyser for mælk, grovfoder og salgsafgrøder på kvægbrug Business Check KVÆG 2014 FORMÅL Business Check Kvæg er en sammenligning af de økonomiske resultater bedrift

Læs mere

Udlejning/ Uthyrning. HAJO TOOL Professionelt specielværktøj. Sortiment 2011. Vejledende priser er ekskl. moms, forsikring og fragt.

Udlejning/ Uthyrning. HAJO TOOL Professionelt specielværktøj. Sortiment 2011. Vejledende priser er ekskl. moms, forsikring og fragt. Professionelt specialværk Udlejning/ Uthyrning HAJO TOOL Professionelt specielværktøj Sortiment 2011 1 Register Affaser NITTO affaser MB-03... 04 NITTO affaser HB 15... 04 TRUMPF affaser TKA500... 04 Rørsave/-skære

Læs mere

Ensilering af majs og græs. Intern rapport Husdyrbrug Nr. 21 marts 2010

Ensilering af majs og græs. Intern rapport Husdyrbrug Nr. 21 marts 2010 Ensilering af majs og græs Intern rapport Husdyrbrug Nr. 21 marts 2010 Niels Bastian Kristensen (Red.) Det jordbrugsviden - skabelige fakultet Institut for Husdyrbiologi og Sundhed Ensilering af majs og

Læs mere

En projektopgave i visuel identitet og kommunikation. om det fiktive rejsebureau. ream. udarbejdet af. Dimitrios Schneeberg Mastrovasilis

En projektopgave i visuel identitet og kommunikation. om det fiktive rejsebureau. ream. udarbejdet af. Dimitrios Schneeberg Mastrovasilis En projektopgave i visuel identitet og kommunikation om det fiktive rejsebureau ream ours udarbejdet af Dimitrios Schneeberg Mastrovasilis Troels Ottesen Michael Dalgaard Stefan Skjerning Erhvervsakademiet

Læs mere

Udpeg punkter til handlingsplan

Udpeg punkter til handlingsplan Kapitel 5 Udpeg punkter til handlingsplan At forbedre reproduktionseffektiviteten kræver en systematisk fremgangsmåde i den enkelte besætning. Hvis insemineringsprocenten er lav, er det så fordi man ikke

Læs mere

BIPRODUKTER FRA PRODUKTION AF BIO- ENERGI SOM FODERMIDLER TIL MALKEKØER

BIPRODUKTER FRA PRODUKTION AF BIO- ENERGI SOM FODERMIDLER TIL MALKEKØER BIPRODUKTER FRA PRODUKTION AF BIO- ENERGI SOM FODERMIDLER TIL MALKEKØER JAKOB SEHESTED OG EVA SØNDERGAARD (REDAKTØRER) DCA RAPPORT NR. 040 MARTS 2014 AARHUS AU UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER

Læs mere

Velkommen til et lille udpluk fra min pralemappe.

Velkommen til et lille udpluk fra min pralemappe. har som målsætning at designe ting og kommunikation enkelt og logisk forståeligt. Less is More. Designet skal være originalt, kreativt etc., men frem for alt: rigtigt. For at være rigtigt design skal det

Læs mere

DANSK HOLSTEIN. Avlsforeningen Dansk Holstein. Nr. 2 Juni 2015

DANSK HOLSTEIN. Avlsforeningen Dansk Holstein. Nr. 2 Juni 2015 DANSK HOLSTEIN Avlsforeningen Dansk Holstein Nr. 2 Juni 2015 2 Dansk Holstein Nr. 1-2015 Hvad er rammerne? Hvad skal I måle? Efter 31 år med kvoter på mælkeproduktionen er der nu frihed til at producere

Læs mere

Økologisk oksekødsproduktion baseret på tyrekalve fra malkekvægsbesætninger

Økologisk oksekødsproduktion baseret på tyrekalve fra malkekvægsbesætninger Økologisk oksekødsproduktion baseret på tyrekalve fra malkekvægsbesætninger Bea Nielsen, Stig Milan Thamsborg, John E. Hermansen, Troels Kristensen og Peter Stamp Enemark Forskningscenter for Økologisk

Læs mere

N R. 2 J U N I 2 012 DANSK HOLSTEIN AVLSFORENINGEN DANSK HOLSTEIN

N R. 2 J U N I 2 012 DANSK HOLSTEIN AVLSFORENINGEN DANSK HOLSTEIN N R. 2 J U N I 2 012 DANSK HOLSTEIN AVLSFORENINGEN DANSK HOLSTEIN Nyt fra bestyrelsen........................ 5 Peder V. Laustsen trækker ikke stikket ud endnu....................... 8 Hvad koster dårlige

Læs mere

AMS og kraftfoder - det kan gøres bedre Dorte Bossen, Team Foderkæden, VFL, Kvæg

AMS og kraftfoder - det kan gøres bedre Dorte Bossen, Team Foderkæden, VFL, Kvæg AMS og kraftfoder - det kan gøres bedre Dorte Bossen, Team Foderkæden, VFL, Kvæg Foderomkostning pr. kg EKM 2 % højere på bedrifter med AMS vs. andre Foderomkostningerne pr. kg mælk produceret på bedrifter

Læs mere

Lov om hold af malkekvæg oversigt over de vigtigste overgangsordninger og hvornår de forskellige krav træder i kraft

Lov om hold af malkekvæg oversigt over de vigtigste overgangsordninger og hvornår de forskellige krav træder i kraft nyt Nr. 13 02. juli 2010 tema Lov om hold af malkekvæg Loven om hold af malkekvæg er færdig Lov om hold af malkekvæg er færdig og vedtaget. En sejr for den sunde fornuft, videnskaben, køerne og dansk kvægbrug.

Læs mere