Eksamen ved. Københavns Universitet i. Neuro- og informationspsyk, seminarhold incl. forelæsning. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Eksamen ved. Københavns Universitet i. Neuro- og informationspsyk, seminarhold incl. forelæsning. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet"

Transkript

1 Eksamen ved Københavns Universitet i Neuro- og informationspsyk, seminarhold incl. forelæsning Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 27. oktober 2010 Eksamensnummer: oktober 2010 Side 1 af 5

2 1. Afasi er det måske hyppigste neuropsykologiske syndrom efter fx apopleksi og blev tidligt karakteriseret. Hvilken funktion er skadet? Nævn også mindst 1 tidlig forfatter herom og beskriv hans indsats. Ved afasi er sprogfunktionen skadet. Alt efter læsionens lokalisering vil forskellige aspekter af sproget være afficeret. Broca lokaliserede et område i frontallappen, som værende væsentligt for sprogproduktionen. Han var den første, der lokaliserede sprog i venstre hemisfære efter undersøgelse af patient Tan og efterfølgende andre patienter, der underbyggede hypotesen. Det er dog væsentligt i klinisk praksis at være opmærksom på, at et mindretal af personer har højresidigt sprog. Brocas område er involveret i produktion af talen. Broca fandt således, at disse patienter har bevaret sprogforståelse. Afasien karakteriseres ikke-flydende grundet den manglende ordmobilisering. Må ikke forveksles med dysartri, det er ved afasi ikke selve artikulationen der er afficeret! En anden, der lokaliserede et sprogområde, var Wernicke. Han opdagede et sprogområde i temporallappen, det der nu kaldes Wernickes område, det er involveret i ordforståelsen. Wernicke afasi er således kendetegnet ved dårlig sprogforståelse. Udover ikke at forstå hvad andre siger, vil patientens eget sprog også være uden meningsgivende sammenhæng. Afasien vil blive karakteriseret flydende. Patienten vil ofte have manglende sygdomserkendelse (anosognosi) og derfor blive vred over ikke at blive forstået, især ved en svær form, der betegnes jargon afasi. 2. Ved læsion i parietallappen kan optræde flere forskellige syndromer, fx Balints syndrom, Gerstmanns syndrom og apraksi. Beskriv ét af disse. Jeg vælger at beskrive Bálints syndrom. Syndromet er kendetegnet ved 3 symptomer: 1. Simultanagnosi 2. Optisk ataksi 3. Okkulomotorisk apraksi Ved Bálints syndrom lider patienten af den dorsale type af simultanagnosi, dette betyder at patienten kun ser ét objekt af gangen og vil sige, at der kun eksisterer ét. Dette er modsat den ventrale type, hvor patienten vil være klar over at flere objekter er til stede, selvom personen kun kan se ét. 27. oktober 2010 Side 2 af 5

3 Optisk ataksi medfører, at patienten ikke kan styre sine bevægelser visuelt mod et objekt, eksempelvis kommer til at række ovenover målobjektet. Forstyrrelsen opstår som resultat af en skade i den dorsale visuelle strøm, der har indflydelse på den egocentriske visuospatiale funktion. Den okkulomotoriske apraksi gør patienten ude af stand til frivilligt at ændre blikretning og fiksere et bestemt sted. 3. Beskriv de(t) vigtigste symptom(er) ved Parkinsons sygdom. Sygdommen skyldes degeneration (tab, celledød) af dopamin-producerende celler i substantia nigra. Hvorfor medfører tab af disse celler de(t) symptom(er), du beskrev ovenfor? De tre kardinalsymptomer ved Parkinsons er tremor, muskelstivhed og dårlig motorik. Senere i sygdomsforløbet opstår der et fjerde symptom; dårlig balance. Udover disse motoriske symptomer ses der eksekutive forstyrrelser, f.eks. vil patienten have vanskeligt ved at handle på baggrund af indre signaler. Normalt indgår dopaminen fra substantia nigra i det fronto-striatale kredsløb. Striatum består af de to basalgangliekerner caudatus nukleus og putamen. I den normalt fungerende hjerne vil basalganglierne være stærkt involveret i at regulere det motoriske og balancen. Forstyrrelsen her vil medføre de ovennævnte motoriske vanskeligheder. Som antydet projiceres der ligeledes dopamin til frontallapperne, hvor både det præmotoriske og motoriske kortex er lokaliseret. Det er en del af præmotorisk kortex, der normalt er ansvarlig for, at personen reagerer på indre signaler. Hos Parkinsons patienter ses det, at denne evne er selektivt skadet, de kan stadig godt reagere på ydre signaler, eksempelvis kan striber på gulvet gøre det nemmere for dem at gå. Et faktum der viser, at der stadig er intakte funktioner i andre dele af præmotorisk kortex. Det lave dopamin niveau menes desuden at være medvirkende årsag til den øgede forekomst af depression, der ses hos Parkinsons patienter. Dette kan enten skyldes den mindre direkte dopamin påvirkning af de områder, der normalt er involverede i motivation og lystfølelse eller at det sænkede dopamin niveau medfører et sænket serotonin niveau, da hjernen forsøger at skabe balance. Den ene hypotese udelukker dog ikke den anden. 27. oktober 2010 Side 3 af 5

4 4. Funktionel magnetskanning (fmri) siges populært at måle hjernens aktivitet, fx under løsning af psykologiske opgaver. Hvad er det reelt (fysiologisk), som måles? Hvilke begrænsninger er der ved metoden for slutninger om sammenhængen mellem psykologiske træk og deres cerebrale grundlag? Ved fmri er det mængden af iltet hæmaglobin der måles. Dette gøres fordi at når et givent område bliver aktiveret skal neuronerne bruge ilt. Ved aktivering sker der således et kortvarigt fald i ilt niveauet i det aktiverede område for at kompensere for dette sendes der iltet hæmaglobin til området. Men da der sendes mere ilt derhen end neuronen reelt har brug for, kan man måle dette forhøjede ilt niveau. Metoden har nogle begrænsninger. For det første er det nødvendigt, at personen ligger helt stille inde i et rør udover at det kan være en udfordring i sig selv for børn eller personer med klaustrofobi, begrænser det også hvilke opgaver personen kan udføre under scanningen. For det andet er den tidslige opløsning ikke så god som ved f.eks. ERP, der mere præcist kan måle aktiviteten netop som funktionen udføres. En tredje begrænsning er, at der er 20 % af hjernen som fmri ikke kan måle, det er eksempelvis cellemembraner, myelinesering med flere. Dette kræver en MR spektografi, for at kunne måle på dette. 5. Visuel information bruges til både at styre bevægelser og genkende genstande. Beskriv kort disse funktioners cerebrale grundlag. Giv også eksempler på forskning, som har vist forskelle i processeringen af visuel information ved henholdsvis visuel bevægelsesstyring og genkendelse. Fra det primære visuelle kortex i occipitallapperne udgår to primære strømme. Den dorsale strøm op til parietallapperne og den ventrale strøm til temporallapperne. Kort sagt har den dorsale strøm at gøre med styringen af bevægelser og den ventrale strøm har at gøre med genkendelse. Den nemme løsning at kalde dem hvor og hvad strømmen er dog ikke gangbar, da den ventrale strøm også har at gøre med allocentrisk visuospatial perception. Ved skade i den ventrale strøm kan patienten få visuel agnosi, dvs. få problemer med at genkende objektet gennem den visuelle modalitet omvendt kan en skade i den dorsale strøm, som nævnt under beskrivelsen af Bálints syndrom give optisk ataksi. De to symptomer er dobbelt dissocierede, dvs. at de begge kan opstå uden det andet er til stede, dette tyder på, at de kan fungere uafhængigt af hinanden. Der er dog grund til at tro, at de arbejder tæt sammen i den normalt fungerende hjerne, idet de visuelle, spatiale og faktisk også 27. oktober 2010 Side 4 af 5

5 auditive informationer alle kan indkodes i den superiore temporale sulcus, der har polymodale celler. 6. Amnestisk syndrom er tab af episodisk hukommelse, mens andre former for indlæring og hukommelse i rene tilfælde af amnestisk syndrom er bevaret. Giv eksempler på disse bevarede funktioner. I rene former for amnestisk syndrom kan semantisk hukommelse og den non-deklarative hukommelse være intakt. Den semantiske hukommelse består f.eks. af viden om ords betydning. Den non-deklarative hukommelse er en implicit hukommelse om procedurer og andre ubevidste indlærte evner. Dette indebærer evner indlært gennem f.eks. priming og betingning. Eksempelvis kan personen måske godt huske hvordan han/hun skal cykle, fordi det populært sagt sidder på rygraden. At evnen til at lagre ny viden i den non-deklarative hukommelse er intakt er væsentlig for rehabilitering af disse patienter. Da dette kan hjælpe dem til at indlærekompensationsstrategier. Ved svært amnestiske patienter kan metoden fejlundgående indlæring benyttes, for at lære dem kompensationsstrategier, da man kan lære dem at bruge signaler i konteksten til at huske hvad de skal, egentlig gennem priming. Metoden gør dog personen ret ufleksibel i nye situationer og bør derfor kun bruges, hvis andre indlæringsformer ikke er mulige. 27. oktober 2010 Side 5 af 5

Den børneneuropsykologiske undersøgelse. Vejledning til psykologer

Den børneneuropsykologiske undersøgelse. Vejledning til psykologer Den børneneuropsykologiske undersøgelse Vejledning til psykologer Udarbejdet for Børneneuropsykologisk Selskab 2002 Indholdsfortegnelse 1. Indledning: Den børneneuropsykologiske referenceramme...s.3 2.

Læs mere

Syn og hjernefunktioner.

Syn og hjernefunktioner. Syn og hjernefunktioner. De fleste forbinder synet med øjnene. Og det er da også rigtigt, at det vi ser opfanges af øjnene, men det er hjernen der tolker og forstår det, vi ser. Det er også hjernen, der

Læs mere

Theory of mind. En diskussion af begrebets validitet. Tanja Arrild Schwarz Sommer 2009

Theory of mind. En diskussion af begrebets validitet. Tanja Arrild Schwarz Sommer 2009 Theory of mind En diskussion af begrebets validitet Tanja Arrild Schwarz Sommer 2009 Eksamensnummer Bachelorprojekt Side 2 af 35 Indholdsfortegnelse ABSTRACT... 3 INDLEDNING... 3 OM FÆNOMENET... 4 TEORIER

Læs mere

Nyhedsbrev fra Den Motiverende Samtale Sommer 2008 Tema: Motivation og Kommunikation

Nyhedsbrev fra Den Motiverende Samtale Sommer 2008 Tema: Motivation og Kommunikation Læs i dette temanummer om motivation som noget, der opstår i relationen mellem klient og rådgiver. Du kan også læse om efterårets spændende kurser i og vores SundhedsCoach Uddannelse. At kommunikere motiverende

Læs mere

Afasi & Kommunikation. Sidemandsoplæring d.08.12.12

Afasi & Kommunikation. Sidemandsoplæring d.08.12.12 Afasi & Kommunikation Sidemandsoplæring d.08.12.12 Årsager til afasi Apopleksi (slagtilfælde) 85 % blodpropper 15 % hjerneblødninger Ca.10.000 slagtilfælde om året. Ca.3.000 af dem rammes af afasi Andre

Læs mere

Manual til regneark anvendt i bogen. René Vitting 2014

Manual til regneark anvendt i bogen. René Vitting 2014 Manual til regneark anvendt i bogen René Vitting 2014 Introduktion. Dette er en manual til de regneark, som du har downloadet sammen med bogen Ind i Gambling. Manualen beskriver, hvordan hvert regneark

Læs mere

EKSEKUTIVE FUNKTIONER HOS SMÅBØRN I DEN FYSIOTERAPEUTISKE PRAKSIS

EKSEKUTIVE FUNKTIONER HOS SMÅBØRN I DEN FYSIOTERAPEUTISKE PRAKSIS EKSEKUTIVE FUNKTIONER HOS SMÅBØRN I DEN FYSIOTERAPEUTISKE PRAKSIS Af: Studienummer: dip11245 Professionshøjskolen UCC Afdeling for udvikling, forskning og efter- og videreuddannelse Fleksibel diplomuddannelse

Læs mere

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Klinisk psykologi, seminarhold incl. forelæsning. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Klinisk psykologi, seminarhold incl. forelæsning. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Eksamen ved Københavns Universitet i Klinisk psykologi, seminarhold incl. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 25. oktober 2011 Eksamensnummer: 138 25. oktober 2011 Side 1 af 5 1) Beskriv og diskuter (med

Læs mere

Det kan ske på et split-sekund, at vores liv bliver slået helt ud af kurs, og det bliver aldrig det samme igen.

Det kan ske på et split-sekund, at vores liv bliver slået helt ud af kurs, og det bliver aldrig det samme igen. Artikel om børn og unge med erhvervet hjerneskade 2008 Forsknings- og formidlingsmodulet Psykologernes specialistuddannelse. Århus Universitet Det kan ske på et split-sekund, at vores liv bliver slået

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

Tværsektorielt samarbejde om mennesker med en dobbeltdiagnose

Tværsektorielt samarbejde om mennesker med en dobbeltdiagnose Tværsektorielt samarbejde om mennesker med en dobbeltdiagnose En inspirationsguide til forbedring af samarbejdet baseret på erfaringerne fra Kultursporet i Projekt Integreret Indsats Katrine Schepelern

Læs mere

DET DIDAKTISKE GRUNDLAG FOR UNDERVISNING MED DEN KREATIVE PLATFORM

DET DIDAKTISKE GRUNDLAG FOR UNDERVISNING MED DEN KREATIVE PLATFORM DET DIDAKTISKE GRUNDLAG FOR UNDERVISNING MED DEN KREATIVE PLATFORM Indhold 2 Indledning 3 De Styrende principper for Den Kreative Platform 5 Princip 1: Horisontal Tænkning 14 Princip 2: Ingen Bedømmelse

Læs mere

Kommunikation og samtale om adfærdsændringer

Kommunikation og samtale om adfærdsændringer 1332 FOREBYGGELSE Kommunikation og samtale om adfærdsændringer Anette Søgaard Nielsen Vi anvender både den styrende, den følgende og den vejledende kommunikationsstil i vore professionelle samtaler i sundhedsvæsenet.

Læs mere

Børn med sociale indlæringsvanskeligheder.

Børn med sociale indlæringsvanskeligheder. Børn med sociale indlæringsvanskeligheder. 1 Der tales i disse år meget om børns sociale kompetence og om de børn, der mangler færdigheder på dette område. I skoler og institutioner er der meget opmærksomhed

Læs mere

Udvikl hver situation til fire øvelser ( formel, funktionel, anvendt spil, anvendt spil i højt tempo )

Udvikl hver situation til fire øvelser ( formel, funktionel, anvendt spil, anvendt spil i højt tempo ) BØRNEAKADEMIET Øvelsesgeneratoren: 1 2 3 4 5 6 Hvad vil du opnå med øvelsen? Hvad er målet? Opstil situationer i spillet, hvor færdigheden bruges Udvikl hver situation til fire øvelser ( formel, funktionel,

Læs mere

KASPER JØRGENSEN OG LAILA ØKSNEBJERG ÆNDRINGER I TÆNKNING OG PERSONLIGHED VED FREMSKREDEN PARKINSONS SYGDOM

KASPER JØRGENSEN OG LAILA ØKSNEBJERG ÆNDRINGER I TÆNKNING OG PERSONLIGHED VED FREMSKREDEN PARKINSONS SYGDOM KASPER JØRGENSEN OG LAILA ØKSNEBJERG ÆNDRINGER I TÆNKNING OG PERSONLIGHED VED FREMSKREDEN PARKINSONS SYGDOM INDHOLD ÆNDRINGER I TÆNKNING OG PERSONLIGHED VED FREMSKREDEN PARKINSONS SYGDOM Kasper Jørgensen

Læs mere

Empatiforstyrrelser eller forstyrrelser af mentaliseringsevnen - "Theory of Mind"

Empatiforstyrrelser eller forstyrrelser af mentaliseringsevnen - Theory of Mind De grundlæggende psykologiske forstyrrelser Klinisk børneneuropsykolog Lennart Pedersen og psykolog Demetrious Haracopos (fra bogen "Aspergers syndrom - Fra diagnose til behandling) - ISBN: 87-90479-40-8)

Læs mere

Når en elev i klassen har cerebral parese hvad så? om undervisning af børn og unge med spastisk lammelse. Spastikerforeningen

Når en elev i klassen har cerebral parese hvad så? om undervisning af børn og unge med spastisk lammelse. Spastikerforeningen Når en elev i klassen har cerebral parese hvad så? om undervisning af børn og unge med spastisk lammelse Spastikerforeningen Forord Formålet med dette hæfte er at give undervisere, primært lærere i folkeskolen

Læs mere

ADHD smitter ikke.. Viden om ADHD. Skrevet af Marie-Louise Hylleberg, flyvsketanker.dk

ADHD smitter ikke.. Viden om ADHD. Skrevet af Marie-Louise Hylleberg, flyvsketanker.dk ADHD smitter ikke.. Viden om ADHD Skrevet af Marie-Louise Hylleberg, flyvsketanker.dk Indholdsfortegnelse: Forord 3 Hvad er ADHD? 4 Årsager - hvad skyldes ADHD? 7 Diagnosticering af ADHD 8 Forekomst af

Læs mere

Lewy Body demens og demens ved Parkinsons sygdom

Lewy Body demens og demens ved Parkinsons sygdom Lewy Body demens og demens ved Parkinsons sygdom Novartis Healthcare A/S, Lyngbyvej 172, DK-2100 København Ø Tlf. +45 39 16 84 00, Fax +45 39 16 84 01, E-mail skriv.til@novartis.com EXE-12/2009-42 EXE.1876

Læs mere

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid Figur fra Dansen på deadline side 52 slut Afviklet arbejde halvdelen Udnyttet tid om prokrastineringsformlen bliver det forhåbentlig lettere for dig at undersøge, hvad det er, der skaber problemer, når

Læs mere

Der eksisterer kun et problem

Der eksisterer kun et problem Der eksisterer kun et problem Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og andre steder vil du få mest ud

Læs mere

Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det?

Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det? Mobning på arbejdspladsen Side 1 af 6 Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det? Af Stina Rosted Det engelske ord mob betegner en gruppe gadedrenge, der strejfer omkring og undervejs

Læs mere

4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus

4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus 4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og

Læs mere

Information om. Sygdommen, behandling og forebyggelse. Psykiatri og Social psykinfomidt.dk

Information om. Sygdommen, behandling og forebyggelse. Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Information om bipolar lidelse HOS VOKSNE Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er bipolar lidelse? 04 Hvad er årsagen til bipolar lidelse? 06 Hvilke

Læs mere

Nogle kendetegn der sikrede en god forandringsproces, med gode resultater på alle felter var: Struktureret kommunikation igennem hele projektet.

Nogle kendetegn der sikrede en god forandringsproces, med gode resultater på alle felter var: Struktureret kommunikation igennem hele projektet. Emne: Nye vinkler til forandringsledelse Af: Niels Sparre, Partner i Mindbiz ApS Formål Mange har prøvet at være en del af en forandring, der ikke har været succesfuld. Denne artikel har til formål at

Læs mere

INTERVIEW: HVAD ER TILLIDENS NUANCER?

INTERVIEW: HVAD ER TILLIDENS NUANCER? INTERVIEW: HVAD ER TILLIDENS NUANCER? Tillid er som at tage hinanden i hånden og gå ud på isen sammen. Skridt for skridt ser man, om isen kan bære. Tina Øllgaard Bentzen skriver ph.d.-afhandling om tillid

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

Kognitive Grundmodeller

Kognitive Grundmodeller ARTIKEL Lene Metner & Peter Storgård, PsykologCentret Viborg (2007): Kognitive Grundmodeller Udgivet på www.krap.nu ( www.krap.nu/modeller.pdf) Kognitive Grundmodeller Når vi arbejder kognitivt, er vores

Læs mere

ET BEDRE LIV AT LEVE MED SKIZOFRENI

ET BEDRE LIV AT LEVE MED SKIZOFRENI ET BEDRE LIV AT LEVE MED SKIZOFRENI 1 Forord: - At leve med skizofreni Formålet med dette hæfte er at informere patienter med skizofreni og deres pårørende om sygdommen og dens behandling. Der er flere

Læs mere