Temauger og børn med særlige behov

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Temauger og børn med særlige behov"

Transkript

1 Temauger og børn med særlige behov Af Hanne Veje, faglig leder, StøtteCompagniet og Susan Simbold Gulstad, selvstændig spec. pæd. konsulent. Hvad med de elever, der har det svært med temaugen? Temauger giver lærere og elever mulighed for at mødes i læringsprocesserne på nye og udviklende måder. Det kendte skema brydes op, holddeling kan ske på tværs af klasser, undervisningen kan foregå inde og ude. Der skabes rum for bedre sammenhold, fordybelse, anvendelse af flere læringsstile, forskellige vinklinger, innovative arbejdsformer, ekskursioner og meget, meget mere. Det trives de allerfleste elever rigtigt godt med. Men så er der også de elever, der ikke trives med al den forandring, men som oplever temauger som kaotiske og udfordrende. Vi taler om den gruppe af elever, der risikerer at blive en udfordring for skolepersonalet, hvis ikke elevernes særlige behov tilgodeses både før, under og efter temaugen. De børn, der kan have svært ved at magte temauger, kan både være børn med eller uden diagnoser. I følge undersøgelser fra Sebastian Lundström og Henrik Anckersäter ved Lunds og Göteborgs Universiteter, vil ca. 30% af alle mennesker have en eller flere af de træk, der knytter sig til udviklingsforstyrrelser, f.eks. autisme, ADHD o.lign. Det betyder, at der kan være ret lille forskel på et barn, der lige præcis falder indenfor f.eks. autismespektret og får en diagnose og et barn, der lige præcis falder udenfor (se figuren). Mange af de børn, der kaldes gråzonebørn eller AKT-børn kan derfor være børn med træk af udviklingsforstyrrelser. I det efterfølgende kaldes børn med diagnoser samt gråzonebørn og AKT-børn for læsevenlighedens skyld for børn med særlige behov. På figuren er gruppen illustreret med den lysegrå ramme. 1

2 Der kan opstå store problemer i hverdagen, hvis der er usikkerhed omkring vurderingen af læringsforudsætningerne hos børn med særlige behov, som kan repræsentere et hav af varierende problematikker. Barnets læringsforudsætninger er nemlig vores rettesnor for, hvilke krav vi kan stille til barnet og ikke mindst, hvordan vi stiller disse krav. Der findes ikke en onesize-fits-all -metode til at møde børnene. Og rammefaktorer som fx begrænset forberedelsestid og utilstrækkelig normering kan medføre en søgning efter et quick-fix, der desværre ikke findes. I vores arbejde møder vi ofte skolepersonale, som efterlyser konkrete værktøjer her og nu. Men dét der giver mening for ét barn, kompenserer for vanskeligheder og støtter til trivsel og udvikling, er ikke nødvendigvis dét, der giver mening for et andet barn. Vi er med denne artikel blevet bedt om, at give nogle gode, generelle anbefalinger i forhold til kombinationen temauger og børn med særlige behov. Som det måske allerede fornemmes, er dette ikke nogen nem og ligetil opgave. Sidst i artiklen har vi dog prøvet at opstille en række opmærksomhedspunkter, der kan være væsentlige at have med ved afvikling af temauger, når der er børn med særlige behov involveret. Inden vi kommer dertil, er vi dog nødt til at blive enige om en bærende pædagogisk tilgang og nogle grundlæggende pædagogiske principper. Pædagogisk tilgang og et par grundprincipper Vi møder fra tid til anden frustrerede udsagn om elever som f.eks.: Han vil simpelthen ikke samarbejde. Et barn, der ikke vil samarbejde i hverdagen, vil sandsynligvis heller ikke samarbejde under en temauge. Problemet med et sådant udsagn er, at vi kommer til at fralægge os ansvaret for samarbejdet og mister samtidig mulighederne for at påvirke situationen positivt. Det menneskesyn og den pædagogiske tilgang, som vi baserer al vores pædagogiske arbejde ud fra, er fint beskrevet af forfatteren Ross W. Greene, som formulerer det som følger: Børn gør det godt hvis de kan Med en sådan tilgang, kan vi ikke sige: Han vil ikke samarbejde... I stedet må vi antage, at han ville samarbejde, hvis han kunne. Så lyder vurderingen i stedet: Han kan ikke samarbejde. På den måde tager vi som fagpersoner ansvaret på os og sikrer os mulighed for positiv påvirkning. Det er nu vores opgave, at undersøge, hvorfor, hvordan og hvornår samarbejdet bliver svært for eleven og ikke mindst i hvilke situationer, det rent faktisk lykkes eleven at samarbejde. Ud fra denne viden kan vi tilrettelægge en pædagogisk indsats, der støtter elevens samarbejdsevner. Ind i mellem møder vi også frustrationer hos skolepersonale, der oplever, at børn med særlige behov, ikke udviser en passende mængde autoritetstro. Mange fagpersoner baserer ofte indsatser omkring børn generelt, ud fra den holdning eller forestilling, at den voksne skal have kontrollen. De allerfleste børn magter at indgå i en sådan relation, med en passende adfærd, der afspejler, at de retter sig efter den voksnes anvisninger. Det er ikke altid tilfældet hos børn med særlige behov. De har nemlig oftest grader af vanskeligheder med den evne, der kaldes efterrettelighed. Det er, modsat hvad mange tror, en medfødt evne og ikke en tillært. Evne til efterrettelighed kan handle om, at gøre, hvad man bliver bedt om og/eller at indordne sig under 2

3 både skrevne og uskrevne regler og forventninger. Gennem en skoledag stilles der uhyre store krav til netop børnenes efterrettelighed. Det gælder måske i særlig høj grad under temauger, hvor det er sværere at læne sig op af daglige, kendte rammer og strukturer. Hvis vi kommer til at fastholde et barn i et krav om efterrettelighed, som barnet ikke kan efterkomme, risikerer vi at presse barnet til et punkt, hvor det mister kontrollen. Dette kan komme til udtryk som voldsom eller forstyrrende adfærd, tilbagetrækning/vægring, tics og meget andet. Det er vores klare holdning, at vi ikke kan tage kontrol over et barn, der har mistet kontrollen over sig selv. Dermed skal alle vores metoder baseres på, at de støtter barnet i at bevare kontrollen fx gennem at vide hvad der skal ske, hvordan, hvornår og ikke mindst hvem der kan hjælpe, når noget bliver svært. Dét hjælper barnet med at bevare selvkontrollen. Børn med særlige behov er yderst afhængig af tryghedsskabende relationer i hverdagen. At udsætte barnet for pres er ikke foreneligt med opretholdelse af rollen som barnets tryghedssymbol. Nu har vi tilgangen på plads: Børn gør det godt hvis de kan. Og de pædagogiske grundprincipper om ansvar og kontrol; vi tager ansvar for, at barnet kan bevare kontrollen. Endeligt skal vi måle alle metoder på, om de hjælper med at opbygge barnets tillid til os. Man kan nemlig mere, når man er tryg. Dette gælder især børn med særlige behov og nok især i så ukendte sammenhænge, som temauger indebærer. Vi er i øvrigt store tilhængere af metodefrihed og såfremt ovenstående overholdes, så findes der faktisk ingen forkerte eller eneste rigtige metoder. Vi vil endda gå så langt som til at sige, at jo mere kreative detektiver og praktikere, der findes omkring børn med særlige behov - jo bedre. Det kan nemlig være de mindste eller mest uventede små tiltag, der kan få den største betydning. Temaugen traditionel afvikling eller fornyelse? I vores arbejde, der inkluderer kursusvirksomhed for skolepersonale, er vi store fortalere for at lade forståelser og inspiration til praksis præsentere sig gennem konkrete cases. Altså et udgangspunkt i vaskeægte børn i vaskeægte kontekster og altid særligt udvalgt til de mennesker vi underviser. I dette tilfælde, hvor artiklens udgangspunkt er at skabe opmærksomhed på kombinationen temauger og børn med særlige behov er dette en svær øvelse, da vi må konstatere, at ligeså forskellige som børnene er, ligeså forskellige er skolerne og deres måder at afvikle temauger på. Vi ved, at nogle skoler har traditioner med bestemte måder at organisere og afvikle temaugen på. Det kan være, at eleverne i netop denne uge plejer at blive opdelt på tværs af klasser og årgange, at lærere og pædagoger fordeler ansvar og workshops mellem sig og dermed gennem ugen modtager både kendte og mindre kendte elever. Eller at ugen starter og slutter med fælles samling og aktivering af alle skolens elever i gymnastiksalen. Dette blot som eksempler på traditioner. Fordelen ved denne type traditioner er, at medarbejderne får mulighed for at hægte indhold og et stort planlægningsarbejde op på en kendt og allerede aftalt ramme eller form. Udfordringen består i, at den traditionelle ramme ikke nødvendigvis tilgodeser den aktuelle elevgruppe. Herunder elever med særlige behov. 3

4 Andre skoler har ingen faste traditioner for temaugen og starter på den måde forfra hvert år måske med baggrund i en holdning om at fornyelse er godt eller at vi forholder os til præcis dén elevgruppe og de omstændigheder, der dette år præger vores skole. Altså skal der i planlægningsfasen både diskuteres form og indhold, hvilket fordrer tid og samarbejde. Her kan der være risiko for, at de børn, der har særlige behov, utilsigtet negligeres. De nævnte to eksempler er en simplificering af virkeligheden, men kalder måske alligevel på en vis genkendelse i din aktuelle skolevirkelighed. Et utilstrækkeligt forarbejde med en grundig forberedelse øger sandsynligheden for, at der undervejs i temaugen bliver behov for at afsætte flere ressourcer end først tænkt til løsning af de problematikker, der undervejs kan opstå, når krav og forventninger ikke er tilpasset elevernes særlige forudsætninger og individuelle behov. Barnet risikerer nemlig meget let at tabe selvkontrollen, og det kan skabe problemer og forstyrrelse i omgivelserne. Når dette sker, er det personalets ansvar at anerkende barnets udfordringer, tilbyde sin støtte med nærvær og guidning i situationen. Det er som bekendt ikke noget, man lige klarer på 3-4 minutter og samtidig bliver det ofte til en brandslukningsmanøvre, hvor ilden kortvarigt kommer under kontrol, men blusser op igen hvis ikke den i mellemtiden er startet et nyt sted på en anden måde blandt de børn, der nødvendigvis måtte overlades til sig selv. Efter temaugen kan der opstå et krævende reparationsarbejde. Det kan handle om at genopbygge barnets tillid og tryghed til betydningsfulde relationer og til omgivelserne generelt. Efter en temauge er det også meget muligt, at de børn, der tilsyneladende klarede sig fint igennem ugen, har været maximalt udfordrede, hvilket har tappet på kræfterne. Dette vil ofte kunne ses ved at barnet er mindre fleksibelt og efterretteligt end ellers. Ofte ser vi, at disse børn have brug for at restituere oven på temaugen. Populært sagt er barnets batteri blevet tappet og der er behov for genopladning i omgivelser, hvor barnet kan føle sig trygt. Hovedspørgsmålet, hvis man som skole vil temauger, tænker vi må være: Hvordan bliver temaugen en god uge for alle elever? Dette med en erkendelse af, at bruddet med hverdagens forhåbentligt trygge rammer, regler, rutiner og relationer kan være en overordentlig stor mundfuld for barnet med særlige behov. Hvis ønsket er at alle børn - også under en temauge - skal opleve at kunne mestre de krav, der stilles og at føle sig som ligeværdige deltagere i fællesskabet, så må det nødvendigvis kræve et helt særligt fokus og dermed også blandt andet god forberedelsestid. Opmærksomhedspunkter Som tidligere nævnt, kan det være meget svært at give generelle anbefalinger på, hvad der måtte virke godt i forhold til gruppen af børn med særlige behov, da børnene er mindst ligeså forskellige som alle andre børn. Samtidig er skolernes afvikling af temauger usammenlignelige og sidst men ikke mindst er der stor variation fra skole til skole ift. til rammer og ressourcer, herunder viden om børn m. særlige behov, personaledækning, samarbejdsmuligheder, lokaleforhold osv. I det følgende prøver vi alligevel at kaste os ud i det og give forslag til, hvad vi mener, kan være væsentlige opmærksomhedspunkter. Vi forudsætter her, at der er taget stilling til, hvordan temaugen bliver en god uge for alle børn, og at der på baggrund heraf er valgt både et indhold og en form, der kan tilgodese så mange som muligt. Der er med andre ord taget stilling til gruppesammensætning, lærere og pædagogers ansvarsområder, lokalefordeling, overordnet indhold osv. 4

5 Før temaugen Vær opmærksom på at alt, hvad der sættes i værk over for barnet med særlige behov har til hensigt at støtte barnet til at bevare selvkontrollen. I denne sammenhæng er det væsentligt at huske, at dét der giver mening for dig som voksen (eller for et barn med tilsvarende vanskeligheder) ikke nødvendigvis er dét, der giver mening for barnet, du gerne vil støtte. Når barnet skal indgå i nye og uforudsigelige sammenhænge, vil der derfor være brug for et opklaringsarbejde på, hvad der mon skal til for at komme godt igennem ugen. Samtidig vil de allerfleste børn have gavn af en grundig forberedelse, der giver dem mulighed for at indstille sig på bruddet med de vanlige rammer. Dette kan i sig selv være et stort arbejde for barnet og indstillingstiden vil hos de børn vi arbejder med kunne variere fra minutter til timer, dage eller uger. En grundig forberedelse kan i øvrigt bidrage til at bringe lys over detaljer, der kan være meget vigtige for barnet at få styr på for at kunne gøre det godt. Forberedelsesmødet er personalets mulighed for at give barnet så god en oplevelse som muligt gennem temaugen og dermed også at sikre færrest muligt brandslukningsmanøvrer. Hvordan forberedelsesmøde? Sæt god tid af til at forberede barnet. Tag gerne en overskuelig dagsorden med til mødet, så denne bliver jeres fælles rettesnor for, hvad mødet handler om. Hold dig til dagsorden og emne. Hvis barnet undervejs har brug for også at tale om andre emner end temaugen, så overvej om det er emner, der har betydning i relation til temaugen. Hvis ikke, så anerkend barnet ved at skrive emnerne op på et papir og aftal en tid for en samtale om disse punkter. Benyt dig af visuelle virkemidler til at forklare barnet, hvad der skal ske. (Se nedenfor under ugeplan og dagsplan.) Det visuelle kan hjælpe jer til sammen at fastholde de mange informationer, at skabe et overblik og at gå på opdagelse i enkeltdele. Vær opmærksom på ikke at komme til at bruge alt for mange ord eller at forudsætte at barnet ved eller kan tænke sig til diverse sammenhænge. Vær opmærksom på små tegn hos barnet, der kan vise, at barnet ikke forstår, bliver usikkert, irriteret eller lign. Vær anerkendende over for barnets reaktioner og undersøg, hvad det er der påvirker. Ikke alle børn kan fortælle, hvad der er på færde, hvorfor der kan være behov for, at du hjælper på vej. Barnets forståelse kan du tjekke ved at bede barnet gentage de ting, du fortæller/viser. På den måde kan du være heldig at finde dele, som barnet ikke har forstået, har misset undervejs eller har det svært med (fx via tonefald, mimik, kropssprog) Vær klar til at finde løsninger sammen med barnet på de udfordringer, der bliver fundet undervejs i gennemgang af ugen. Måske er der ting, der først skal undersøges, men så lav aftale med barnet om, hvornår der er et svar. Inviter gerne en forælder med til mødet, så forælderen dels kan bidrage med informationer, medvirke til at tolke tegn, bidrage til løsninger af mulige udfordringer og efterfølgende støtte og forberede barnet hjemmefra. 5

6 Ugeplan Medbring en ugeplan, der visuelt fremstår nemt overskuelig for barnet. Lav det gerne i en allerede kendt skoleskemaform og brug måske farvekoder/symboler eller lign., der kan understøtte barnets overblik. Dagsplaner Medbring dagsplaner for alle ugens dage. Tag udgangspunkt i flg. spørgsmål: Hvad skal jeg lave? (Indhold) Hvor skal jeg lave det? (Lokale eller sted, siddeplads osv.) Hvem skal jeg lave det sammen med? (Relationerne som barnet skal indgå i voksne og børn) Hvorfor skal jeg lave det? (Hvad er meningen? Og hvordan giver det mening for mig?) Hvornår skal jeg lave det? (Aktivitetens placering på dagen) Hvor længe skal jeg lave det? (Tidshorisont for hver enkelt aktivitet) Hvordan laver jeg det? (Hvilken metode skal jeg benytte? Hvordan kommer jeg igennem processen?) Er der noget særligt jeg skal medbringe eller huske? Vær opmærksom på, at nogle børn også kan have brug for at få svar på, hvordan I kommer fra a-b. Fx hvordan I kommer ud til den bondegård, I skal besøge. Eller hvilken vej I kommer over i gymnastiksalen, nu hvor I er i et andet lokale end til daglig. Vær kreativ i forhold til dels at få de informationer med som barnet har brug for og samtidig at sikre, at overblikket er intakt. Til mange børn kan fotos, symboler og lign. være en god støtte og ofte giver et skema med opdelte kolonner og rækker et bedre overblik end en side fuld af informationer. Del evt. skema op i hvad, hvem, hvor osv. Særligt program Er der dele af ugeprogrammet, som ser ud til at blive for stor en mundfuld for barnet (uanset forberedelse og hjælpemidler undervejs), og kan der allerede nu laves aftaler om, hvad der skal sættes i stedet for? Hvad skal barnet beskæftige sig med? Hvor? Med hvem? Osv. 6

7 Hjælpere Undersøg om barnet undervejs i ugen har brug for hjælpere. Hjælpere kan være alt fra trygge relationer til hjælpemidler, der undervejs i ugen kan støtte til overblik, forudsigelighed, tryghed og selvkontrol. Eksempler kunne være: 1-2 klassekammerater, som barnet har en tryg relation til, får til opgave at hjælpe, hvis noget bliver svært. Her skal laves aftaler om hvordan, hvornår osv. Udpeg én voksenrelation, som barnet altid kan henvende sig til ved udfordringer og i øvrigt én, der har et særligt øje på barnet gennem, aktiviteten/dagen/ugen. Hvis skiftende voksne, hvordan kan barnet så gives tryghed og vished om hvem der nu er den? Giv måske barnet mulighed for at medbringe et tryghedsobjekt, der kan give ro (bamse, bog, tegnegrej, mobiltelefon) Overvej hvordan evt. hjælpemidler er til stede, når barnet får behov (fx høreværn, klemmebold, dagsplan, huskealarmer/timerfunktion, skrivestøtteprogram, ipad, medicin). Dette hvis I bevæger jer mellem lokaler eller er i andet end lokale end det til daglig. Lav nedfældede aftaler med barnet. Aftaler der skal være kendte og koordinerede i omgivelserne. Pauser Efter aftale med barn og forælder, undersøg muligheden for på forhånd at indlægge pauser i programmet, så barnet ikke udtrættes i løbet af dagen/ugen eller aftal, at barnet selv siger til, når der er brug for en pause. Det kan også være godt at aftale, om læreren evt. skal hjælpe med at se, når barnet trænger til pause. Overvej og aftal her følgende: Hvordan kan barnet selv bede om en pause? Skal han blot rejse sig og gå/skal han spørge om lov ved at række hånden op/skal han hænge et pausekort ved sin plads? Eller? Hvordan kan læreren give besked om, at det måske kan være en god idé med en pause? Kan I aftale et verbalt signal? Kan læreren sætte en genstand på bordet foran barnet? Eller...? Hvad består en pause i (hvor, hvordan, hvor længe)? Nogle børn vil have brug for at røre sig, få frisk luft eller høre meget høj musik. Andre vil have brug for stilhed og ro med en god bog, ipad eller lign.) Hvordan husker barnet at vende tilbage? (Æggeur, armbåndsur, alarm i mobil, afhentning?) Hvordan kommer barnet tilbage fra en pause? Barnet kan have brug for, at der er klare aftaler, om hvordan tilbagevenden foregår. Fx at barnet stille og roligt finder sin plads og venter på, at læreren kommer ned og sætter ham/hende ind i, hvad der nu skal ske. Lav nedfældede aftaler med barnet. Aftaler der skal være kendte og koordinerede i omgivelserne. 7

8 Aftaler om nødudgang Hvis det hele kokser og bliver alt, alt for svært, hvad kan barnet så gøre? Er der et sted barnet kan søge hen for at få hjælp uden for klassen? Måske et bestemt lokale med voksne, der kan hjælpe? Kan pauserne udvides? Er det tilladt at ringe hjem? Eller at ringe til klasselærerens mobil? Lav nedfældede aftaler med barnet. Aftaler der skal være kendte og koordinerede i omgivelserne. Orientering af forældre og kolleger Som nævnt længere oppe i teksten, spiller forældrene en væsentlig rolle i forhold til at få gode aftaler på plads og i forhold til at støtte og forberede barnet hjemme fra. Forældre kan ikke forberede børn på et indhold eller en form, som de ikke kender. Det er skolens ansvar at sikre, at forældrene har de nødvendige informationer. Ligeledes vil det være meget vigtigt, at kolleger er orienterede om de aftaler, der indgås, så barnet ikke oplever at bliver korrigeret, når det rejser sig for at tage en pause, finder et høreværn frem midt i et oplæg eller lignende. Barnet skal kunne stole på aftalerne og dermed de voksne omkring sig. Allerbedst vil det være, hvis barnet, foruden en grundig forberedelse, kan være sammen med en kendt og tryg voksen. Øvrig forberedelse før afvikling/generelt Hvis aktiviteter i løbet af temaugen indebærer anvendelse af mange forskellige materialer, samling af mange børn i nye omgivelser, anderledes gruppekonstellationer etc., vil det være af stor betydning om, der også her har været god tid til forberedelse og overvejelser om, hvordan alting foregår nemmest og mest smertefrit. Uden at skulle bruge meget energi og fokus på at tilrettevise børnene og fortælle dem, hvad der forventes. Også her er visuelle oplæg et godt udgangspunkt. I øvrigt anvendelse af visuelle markeringer, der kan guide eleverne. Eksempler herpå kan være: Blåt hold finder materialer i de blå kurve. Gult hold i de gule etc. Køen til is starter på den grønne tæpperest og køen bliver til ved at stille sig på den røde linje (kunne være den permanente optegning i gymnastiksalen) Blåt hold bærer blå badges (Så de nemt kan genkendes og vejledes og måske samles ved blå station) Indskolingsbørnene sidder på de første tre rækker markeret med et symbol for enden af hver række, mellemtrinnet på de næste tre rækker markeret med et andet symbol osv. Det kan for nogle lyde stramt, men hensigten er, at så mange som muligt ved, hvad der skal foregå hvordan og erfaringen er, at der på den måde frigives tid til rart samvær, fordi behovet for tilrettevisning eller uheldig udskældning minimeres. Der spares i øvrigt vigtig tid. De fleste børn er lynhurtige til at fange de visuelle signaler og forholde sig positivt til dem. Vi kan sammenligne sådanne visuelle hjælpemidler med, hvordan vi som voksne er opmærksomme på, at holde os bag diskretionslinjen optegnet på gulvet i banken, hvordan vi orienterer os efter skilte i loftet i supermarkedet eller hvordan vi kommer sikkert gennem trafikkens myldretid ved at støtte os til de optrukne streger på kørebanen og skiltningen i vejkanten, der omgiver os. 8

9 Undervejs i temaugen Vær klar til at justere planer og aftaler undervejs. Det er svært at forudse alt. Derfor er det vigtigt, at der hersker stor fleksibilitet fra de voksnes side. Den plan eller aftale, der før temaugen, så ud til at være rigtig god, kan vise sig ikke helt at virke efter hensigten, når virkeligheden rammer. Derfor er det nødvendigt at kunne justere både planen og sig selv i forhold til barnet. Det nytter ikke at fastholde en plan eller en aftale, hvis det viser sig, at den ikke støtter barnet. Justering skal fortsat foregå i samarbejde med barnet og også forældrene, der kan være en stor hjælp, når tingene bliver svære. Vær forberedt på og aftal med forældre, at der kan være brug for øget kontakt mellem skole og hjem i temaugen. Evaluering af dagen og forberedelse på kommende dagsprogram. Optimalt set kan det være en god investering at afslutte dagen med 15 minutters evaluering af, hvordan dagen er gået? Hvor gik det rigtigt godt? Og hvor blev det svært? Hvordan ser dagen i morgen ud og er der noget, vi skal have styr på? Det kan også her være en idé at anvende visuelle hjælpematerialer. Kig fx sammen på dagsplanen og bed barnet om at score hver enkelt aktivitet på programmet på en tegnet temperaturskala fra På den måde kan det blive nemmere sammen at finde ud af, hvornår det, mere præcist, blev svært og måske kan barnet også fortælle hvorfor. Hensigten er at finde ud af, hvordan barnet kan støttes fremadrettet, hvis der kommer en lignende situation. Kan læreren bidrage med noget? Kan barnet selv gives en strategi? Efter temaugen Evaluering. Evaluer ugen med henh. barn, forældre og kolleger. Hvad virkede godt? Og hvad skal vi dermed gøre endnu mere af ved fremtidige temauger eller lign. aktiviteter? Nedfæld i punktform med tilhørende kommentarer. Gem og find frem, når næste temauge skal forberedes. Accepter efterveer. Som nævnt vil nogle af børnene komme igennem ugen uden synlige tegn på at være overbelastede. De klarer det fint. Til gengæld kan de i dagene/ugerne efter være tappede for kræfter, hvilket vil kunne ses som fx mindre fleksibilitet, emotionelle udsving og måske en ringere indsats end vanligt. Nogle børn vil endog kunne have brug for dage med et nedsat timetal eller et be hov for helt at holde fri. Det er her væsentligt at forstå, hvordan noget sådant meget sandsynligt hænger sammen med temaugens udfordringer, så denne erfaring kan bruges fremadrettet i forhold til både kommende temauger, men måske også ift. øvrige aktiviteter, der fuldstændigt bryder med de daglige rammer og rutiner. 9

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

Jeg kommer heller ikke i dag. om støtte af sårbare unge i uddannelse

Jeg kommer heller ikke i dag. om støtte af sårbare unge i uddannelse Jeg kommer heller ikke i dag om støtte af sårbare unge i uddannelse Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2010 Jeg kommer heller ikke i dag om støtte af sårbare unge i uddannelse Hallur Gilstón

Læs mere

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis Når lærere samarbejder med forældre billeder fra skolens praksis Indhold Indledning...3 Hvad foregår der i skole-hjemsamarbejdet? Hovedresultater fra et udviklingsarbejde...5 Hvad har vi gjort?...15 Scenen

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

Guide til jul. - med et barn med autisme. af Janni Pilgaard FLIKFLAKFAMILIE

Guide til jul. - med et barn med autisme. af Janni Pilgaard FLIKFLAKFAMILIE Guide til jul - med et barn med autisme af Janni Pilgaard Guide til jul med et barn med autisme Janni Pilgaard Forside og layout: Marie Olofsen Forsideillustration: Jeppe Pilgaard Sørensen KÆRE LÆSER Du

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Elevernes stemme i inklusion

Elevernes stemme i inklusion ELEVEVALUERING JUNI 2013 Elevernes stemme i inklusion Elevevaluering projekt Alle børn har lyst til at lære Udgiver: Udarbejdet af: Grafi sk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59 Af Kirsten Møller I gang med en uddannelse 15 Yderligere henvisninger 59 13 14 I gang med en uddannelse Al begyndelse er svær Forventninger Det er for det meste både spændende og lidt foruroligende at

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

KLASSEN SPILLER IND KLASSERUMSKULTUR, FÆLLES SKABER OG DELTAGELSE I GYM NASIET SUSANNE MURNING CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING, AARHUS UNIVERSITET

KLASSEN SPILLER IND KLASSERUMSKULTUR, FÆLLES SKABER OG DELTAGELSE I GYM NASIET SUSANNE MURNING CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING, AARHUS UNIVERSITET KLASSEN SPILLER IND KLASSERUMSKULTUR, FÆLLES SKABER OG DELTAGELSE I GYM NASIET SUSANNE MURNING CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING, AARHUS UNIVERSITET FORORD Denne publikation er udarbejdet på baggrund af ph.d.

Læs mere

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen.

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Gruppevejledning i et systemisk perspektiv en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Trine Hinchely Harck JCVU, Århus Skole- & Ungdomsvejledning

Læs mere

Skab robuste forandringer. med fokus på trivsel

Skab robuste forandringer. med fokus på trivsel Skab robuste forandringer med fokus på trivsel Indhold Forord... 3 Principper for robuste forandringer... 4 PLANLÆGNINGSFASEN... 5 Vurdér de forventede reaktioner og behov... 6 Overvej graden af kommunikation

Læs mere

INSPIRATIONSKATALOG. til lærere og pædagoger. Konkrete forslag til øvelser, aktiviteter og værktøjer til at udvikle inkluderende læringsmiljøer

INSPIRATIONSKATALOG. til lærere og pædagoger. Konkrete forslag til øvelser, aktiviteter og værktøjer til at udvikle inkluderende læringsmiljøer INSPIRATIONSKATALOG til lærere og pædagoger Konkrete forslag til øvelser, aktiviteter og værktøjer til at udvikle inkluderende læringsmiljøer Indhold Tema Aktivitet Type Tid Side Forberedelse Forberedelseark

Læs mere

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell RINGKJØBING AMT ROSKILDE AMT KØBENHAVNS KOMMUNE Forord Københavns Kommune, Ringkjøbing Amt og Roskilde Amt har videreudviklet

Læs mere

Kom godt ud af det. - om håndtering af problemskabende adfærd

Kom godt ud af det. - om håndtering af problemskabende adfærd Kom godt ud af det - om håndtering af problemskabende adfærd Af aut. psykolog Bo Hejlskov Jørgensen, PsykologCompagniet, pædagogisk vejleder Hanne Veje, StøtteCompagniet og autismekonsulent Hanne Stolt,

Læs mere

Man skal jo ikke spilde børns tid

Man skal jo ikke spilde børns tid Tine Basse Fisker Rebecca Finberg Rasch Man skal jo ikke spilde børns tid Evaluering af projektet Tidlig forebyggende indsats i Valby AARHUS AU UNIVERSITET INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) Tine

Læs mere

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark De usynlige børn - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark 4 Indholdsfortegnelse KÆRE LÆSER KAPITEL 1 NYT LAND, NYT SPROG, NY

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

Personlige strategier mod stress

Personlige strategier mod stress TEMA Psykisk arbejdsmiljø Personlige strategier mod stress Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! Personlige strategier mod stress er det

Læs mere

Den Kreative Platform

Den Kreative Platform Den Kreative Platform Søren Hansen & Christian Byrge Kreativitetslaboratoriet, Aalborg Universitet 2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse........................................................................................................................................................

Læs mere

Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale

Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale - bidrag til en antologi for Ministeriet for familie- og forbrugsanliggender i forbindelse med indføring af pædagogiske læreplaner for

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

LEG MED VISION BEVÆGELSESKULTUR I DAGINSTITUTIONEN

LEG MED VISION BEVÆGELSESKULTUR I DAGINSTITUTIONEN LEG MED VISION BEVÆGELSESKULTUR I DAGINSTITUTIONEN katrine bertelsen og METTE MUNK Tekst: Katrine Bertelsen, 7266 5243, kbe@ucsyd.dk og Mette Munk, 7266 5247, mmj@ucsyd.dk Billeder: Steen Olsson Layout

Læs mere

Personlige strategier mod stress. Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 Personlige strategier mod stress

Personlige strategier mod stress. Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 Personlige strategier mod stress Personlige strategier mod stress Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 Personlige strategier mod stress Indhold 1. Stress og personlige strategier Oplæg 2. Vi oplever krav forskelligt Gruppearbejde

Læs mere