Uafhængige Matas butikkers adgang til at sælge via internettet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uafhængige Matas butikkers adgang til at sælge via internettet"

Transkript

1 Uafhængige Matas butikkers adgang til at sælge via internettet Rådsmødet den 23. april 2008 Journal nr. 4/ /BYS/kb Resumé 1. Konkurrencestyrelsen har behandlet en klage fra ejeren af en uafhængig Matas butik over, at Matas A/S havde nægtet at godkende, at han oprettede en hjemmeside med internetsalg. 2. Matas A/S begrundelse var, at enkeltbutikkers salg via internettet ville indebære en latent risiko for at påføre Matas konceptet ubodelig skade, da det kunne ødelægge kædens image og brand, som var opbygget gennem mange år. Af samme grund indeholdt Retningslinjer for Matas kæden i Danmark et generelt forbud mod enkeltbutikkers internetsalg. 3. Retningslinjer for Matas kæden i Danmark er en udmøntning af Vedtægter for Matas kæden og udgør en vedtagelse inden for en sammenslutning af virksomheder som omhandlet i konkurrencelovens 6, stk Et forbud mod internetsalg er af Kommissionen defineret som en alvorlig begrænsning, der direkte eller indirekte har til formål at begrænse forhandlerens salg, og det følger af såvel Kommissionens som Konkurrencerådets praksis, at hindring af forhandleres mulighed for at bruge internettet som salgskanal anses som en mærkbar konkurrencebegrænsning. 5. Efter drøftelser med Konkurrencestyrelsen, hvor styrelsen har påpeget, at et aftalevilkår, der hindrer butikkerne i at benytte internettet til at markedsføre eller sælge deres varer, dels er i strid med konkurrencelovens 6, dels er i konflikt med tilsagnet om, at de uafhængige butikker efter CVC/Matas fusionen kan disponere frit i relation til indkøb og afsætning,[1] har Matas accepteret at fjerne forbuddet fra kædens retningslinjer. 6. I stedet for det generelle forbud mod, at butikkerne bruger internettet som salgskanal, har Matas udarbejdet særlige retningslinjer for individuelle Matas butikkers hjemmesider og internetsalg. 7. Disse retningslinjer indeholder en række kvalitetskrav til udformning af hjemmesiderne svarende til krav, der kan stilles til profil, layout, indretning osv. for fysiske butikker. 8. Herudover fastlægger retningslinjerne nogle krav til forhandlernes adfærd i forbindelse med salg over internettet. Men heller ikke disse krav ses at afvige fra krav, der normalt kan stilles til kædemedlemmers kundepolitik, lokale markedsføring og almindelige loyalitet over for kæden osv. 9. Alt i alt vurderes det, at der er tale om vilkår, som efter deres ordlyd ikke indeholder mærkbart konkurrencebegrænsende elementer, og reglerne vil i øvrigt kunne tages op til fornyet vurdering, hvis de i praksis viser sig at føre til konkrete problemer af konkurrencebegrænsende karakter. 10. Da Matas A/S har fjernet det konkurrencebegrænsende forbud mod internetsalg og erstattet det af på forhånd fastlagte kvalitetskrav til butikkernes hjemmesider og webshops, finder styrelsen ikke grundlag for at gribe yderligere ind. Afgørelse 11. Det meddeles Matas A/S, at konkurrencelovens 6, stk. 1, jf. stk.3, frem til 2. november 2007 er overtrådt gennem vedtagelse og praktisering af følgende forbud mod internetsalg i Retningslinjer for Matas kæden i Danmark: Der må ikke være tale om varesalg via den enkelte aktionærs hjemmeside Da Matas A/S den 2. november 2007 har accepteret at fjerne den pågældende bestemmelse og nu erstattet den med retningslinjer for udformning og indhold af Matas butikkernes hjemmesider og internetsalg, finder rådet ikke anledning til at udstede påbud.

2 Sagsfremstilling Sagens baggrund 13. Konkurrencestyrelsen modtog i september 2007 en klage fra indehaveren af en uafhængig Matas butik i Skejby ved Århus over, at Matas A/S havde nægtet at godkende, at han oprettede en hjemmeside med internetsalg. 14. Matas A/S henviste til sine vedtægter og retningslinjer for Matas kæden i Danmark, der indtil maj 2007 havde haft et generelt forbud mod enkeltbutikkers salg af varer via internettet et forbud som blev genindført i kædens reviderede retningslinjer fra 20. september Bestemmelsen har følgende ordlyd: Såfremt én eller flere butiksejere ønsker at oprette deres egen hjemmeside på internettet (direkte eller indirekte), skal layout og indhold indsendes til godkendelse hos Matas A/S, Marketingafdelingen, inden siden bliver tilgængelig på internettet. Der må ikke være tale om varesalg via den enkelte aktionærs hjemmeside. 15. Matas A/S begrundede forbuddet med, at enkeltbutikkers salg via internettet ikke er foreneligt med Matas konceptet, fordi deres eventuelle afvigelse fra de konceptelementer, der er fastlagt gennem bl.a. Retningslinjer for Matas kæden i Danmark (i det følgende benævnt kæderetningslinjer ), kan betyde stor skade for hele kæden (brandet), da forbrugeren betragter Matas som et koncept, hvortil der kan stilles en række forventninger og krav uanset butikkens beliggenhed og ejerforhold. Med andre ord kan en eller flere butikkers uhensigtsmæssige adfærd, eksempelvis på Internettet, ødelægge kædens brand og skabe tvivl og forvirring om hele kædens adfærd med stort værditab til følge Årsagen til, at forbuddet mod internetsalg udgik af kæderetningslinjerne i maj 2007, var ifølge Matas, at ingen butikker tidligere havde adspurgt om muligheden for eget internetsalg. Man havde derfor valgt at omformulere bestemmelsen, således at det blot fremgik, at layout og indhold af hjemmesider skulle godkendes. 17. Med baggrund i den konkrete henvendelse fra Matas i Skejby havde man imidlertid besluttet at genindføre den tidligere formulering med et generelt forbud mod varesalg via internettet. 18. Efter modtagelse af klagen fra Matas i Skejby indkaldte Konkurrencestyrelsen Matas A/S til et møde den 12. oktober 2007 og sendte efter dette møde et kort notat til Matas A/S om regler og praksis for forhandleres adgang til at sælge deres varer via internettet. 19. Matas A/S kommenterede dette i en mail af 26. oktober 2007, hvoraf fremgik: Vi er fortsat ikke enige i, at selvstændige butikker med afsæt i vores koncept, varemærke og goodwill kan etablere autonome internet-sider med salg af vore konceptvarer. Som nævnt på vort møde den 12. oktober ser vi noget sådant som en alvorlig trussel mod vor virksomheds grundlæggende værdier. Vi ønsker dog at løse spørgsmålet via en konstruktiv dialog. 20. Herefter blev der afholdt møde den 2. november 2007, hvor Matas præsenterede et udkast til kriterier for Matas butikkernes hjemmesider og internetsalg, der skulle tjene til afløsning af det generelle forbud mod at bruge internettet som salgskanal. 21. Efter yderligere møder og skriftveksling er disse kriterier præciseret og tilpasset, og hensigten er, at de skal erstatte forbuddet mod internetsalg ved at indgå som en del af kæderetningslinjernes øvrige bestemmelser om ekstern markedsføring. Matas kædens struktur 22. I forbindelse med CVC s overtagelse af Matas A/S samt 208 Matas butikker i starten af 2007, valgte 40 butikker at forblive uafhængige (38 C-butikker og 2 D-butikker), mens 44 butikker (B-butikkerne) indgik aftale om en mulig senere overtagelse.[2] Det vil sige, at der på overtagelsestidspunktet var 84 uafhængige butikker tilknyttet Matas kæden.

3 23. I dag har 2 C/D-butikker forladt kæden, mens 24 af B-butikkerne har benyttet deres mulighed for at lade CVC/Matas A/S overtage butikkerne. De uafhængige butikker i Matas kæden, der er omfattet af de hér omhandlede retningslinjer er dermed i dag reduceret til Samlet set omfatter Matas kæden (inkl. de Matas-ejede butikker) fortsat 294 butikker fordelt over hele landet. 25. Efter CVC s overtagelse af Matas A/S er Matas kæden omdannet til en blandingskæde, der for øjeblikket består af en kapitalkæde med % ejede butikker og 58 uafhængige butikker. 26. De uafhængige butikker er i dag tilknyttet Matas kæden på franchiselignende vilkår. Det vil sige, at Matas A/S har indgået aftale med butikkerne om overdragelse af brugsretten til varemærker, logo, forretningskoncept mv. Men herudover indeholder aftalerne en kombination af vertikale aftaleforhold i form af selektiv distribution (fx ved salg af high-end kosmetik) og eneforhandling (fx ved salg af stribevarer). Reglerne for uafhængige butikkers deltagelse i Matas kæden 27. Vilkårene for de uafhængige butikkers deltagelse i kæden er fastsat i Vedtægter for Matas kæden, der er godkendt af de uafhængige butiksejere og uddybet i kæderetningslinjerne for butikkernes adfærd. 28. Kæderetningslinjerne er således en detaljeret beskrivelse af rammerne for Matas kædens koncept, som kædedeltagerne er forpligtede til at overholde, omkring butiksplacering, butiksstørrelse, butikslayout, butiksindretning, leverandørforhold, ekstern markedsføring (herunder internetsalg), sortimentsstyring, varebestilling og vareleverancer, ledelses- og personaleforhold, kundepolitik, bytteordning osv. 29. Kæderetningslinjerne er en udmøntning af den beføjelse, som Matas ledelse har ifølge 11 i Vedtægter for Matas kæden til at fastlægge regler for kæde-, samarbejds- og forretningsvilkår: Ledelsen for MATAS fastlægger de kæde-, samarbejds- og forretningsvilkår, der skal være gældende for MATAS og MATASkæden, og regler som sikrer deres efterlevelse, herunder: 1. retningslinjer for MATAS-kædens markedsføring og anvendelse af MATAS logo, 2. de serviceydelser og det produktområde, der skal og må forhandles i MATAS-kædens forretninger, 3. retningslinjer for butiksfacade og butiksindretning i Matas-kædens forretninger, 4. vilkår for levering af varer, serviceydelser til MATAS-kædens medlemmer, herunder at medlemmet på begæring afgiver økonomiske oplysninger til MATAS revisor til brug for kreditvurdering, 5. forretningsetik, 6. uddannelsespolitik for MATAS-kædens medlemmer og medarbejdere, 7. retningslinjer for MATAS-kædens salg via Internettet, 8. kravene til Matas-forretningernes generelle teknologiske niveau Herudover er det ifølge vedtægterne Matas ledelse, der har kompetencen til at vurdere, om kædemedlemmerne efterlever reglerne. Det fremgår af vedtægternes 20, stk.1, nr. 3): Bestyrelsen kan beslutte at fratage et medlem medlemskabet af MATAS-kæden og retten til samhandel med MATAS, såfremt medlemmet undlader loyalt og aktivt at efterleve kædens vedtægter, de af bestyrelsen udstedte retningslinier eller trufne beslutninger Disse vedtægter blev tiltrådt af forhandlerne i november 2006 til gyldighed efter fusionens gennemførelse. 32. Med undtagelse af det omhandlede forbud mod internetsalg, ligger kæderetningslinjerne på linje med de tommelfingerregler, der er udstukket i Konkurrencestyrelsens vejledning til kæder (tiltrådt af rådet på mødet den 31. august 2005). 33. Styrelsen har dog fundet enkelte formuleringer i kæderetningslinjerne, som kunne misfortolkes. Men disse formuleringer har Matas ændret, ligesom Matas som nævnt også har accepteret at erstatte forbuddet mod varesalg via internettet med særlige retningslinjer for Matas butikkernes hjemmesider og internetsalg.

4 Høring 34. Konkurrencestyrelsen har i december sendt Matas A/S udkast til retningslinjer for butikkernes hjemmesider og internetsalg i høring hos 10 uafhængige C- og D-butikker, herunder klageren. 35. Klageren har foreslået 3 konkrete forhandlere, og de øvrige har styrelsen udvalgt efter størrelse og geografisk beliggenhed forhandlere, Matas i Skejby (klageren) og Matas i Skagen, er kommet med bemærkninger til flere af de foreslåede krav forhandlere har svaret, at de ikke havde bemærkninger til kravene, og de resterende 5 forhandlere har ikke svaret. 38. Bemærkningerne fra de to forhandlere er taget med i betragtning ved den efterfølgende tilpasning af retningslinjerne. 39. Herudover har dette notat været i partshøring hos Matas A/S, og desuden har klageren fået lejlighed til at komme med evt. bemærkninger. 40. Matas A/S har sendt nogle faktuelle rettelser ad antal butikker og datoangivelser. Disse rettelser er indarbejdet i notatet. 41. Klageren har telefonisk meddelt, at han ikke har bemærkninger til notatet. Vurdering De relevante markeder 42. Ved vurderingen af CVC/Matas fusionen blev det lagt til grund, at Matas er aktiv på 5 relevante produktmarkeder, nemlig markedet for a) high-end kosmetik, b) markedet for kosttilskud og naturlægemidler, c) markedet for low-end kosmetik, d) markedet for håndkøbsmedicin og e) markedet for materialvarer. Geografisk blev markederne defineret nationalt. 43. Det blev ligeledes lagt til grund, at Matas indtog a) en dominerende stilling på markedet for high-end kosmetik, b) en væsentlig, men ikke-dominerende stilling på markedet for kosttilskud og naturlægemidler, c) en uvæsentlig stilling (under 30 %) på markedet for low-end kosmetik, d) en minimal stilling på markedet for håndkøbsmedicin og e) en minimal stilling på markedet for materialvarer. 44. Der er ikke i den konkrete sag foretaget undersøgelser til brug for revurdering af disse markeder eller Matas position herpå. 45. Det skyldes for det første, at der til brug for behandlingen af fusionssagen blev lavet grundige undersøgelser af markedsforholdene, og der er ikke grund til at antage, at forholdene har ændret sig væsentligt i det forløbne år ud over det faktum, at kapitalkædedelen af Matas i dag har en større andel af Matas kædens omsætning som følge af den ændrede butiksstruktur med flere Matas-ejede butikker. 46. Men herudover skyldes det, at fastlæggelse af Matas A/S nøjagtige markedsposition ikke har betydning for vurderingen af denne sag, fordi reglen om, at der ikke må indgås aftaler, som begrænser forhandleres adgang til at markedsføre sig og sælge deres varer på nettet, anses som en alvorlig begrænsning af forhandlernes mulighed for passivt salg, som falder uden for gruppefritagelsen for vertikale aftaler.[3]det vil sige, at et sådant aftalevilkår rammes af det generelle forbud mod konkurrencebegrænsende aftaler mv. i konkurrencelovens 6, stk. 1 og 3, jf. 6, stk. 2, nr. 2), uanset om leverandøren (Matas A/S) har en markedsandel på under/over 30 % (jf. afsnit nedenfor). Konkurrencelovens Der er som udgangspunkt 4 betingelser, der skal være opfyldt for, at konkurrencelovens 6 finder anvendelse. Der skal være tale om (i) erhvervsvirksomheder/en sammenslutning af erhvervsvirksomheder, der (ii) indgår en aftale eller en vedtagelse eller udøver en samordnet praksis, som (iii) har til formål eller til følge at begrænse konkurrencen (iv) mærkbart. Ved vurderingen af, om disse 4 betingelser er opfyldt, er fællesskabspraksis vejledende. Foreligger der en aftale mellem virksomheder?

5 48. Kæderetningslinjerne er som nævnt en udmøntning af Vedtægter for Matas kæden, der blev tiltrådt af forhandlerne i november 2006 til gyldighed efter fusionens gennemførelse. 49. Det vil sige, at der trods den nye kædestruktur er tale om en vedtagelse inden for en sammenslutning af virksomheder, og efter konkurrencelovens 6, stk. 3, kan også en sammenslutnings vedtægter og andet regelgrundlag udgøre en vedtagelse, idet sådanne vedtægter indebærer, at medlemmerne giver deres samtykke til de foranstaltninger, der kan træffes beslutning om i sammenslutningens regi. 50. Aftalebegrebet omfatter såvel horisontale aftaler (dvs. aftaler mellem konkurrerende virksomheder på samme omsætningstrin) som vertikale aftaler (dvs. aftaler mellem virksomheder på forskellige omsætningstrin). 51. I forbindelse med fusionen mellem CVC og Matas A/S skete der et skifte fra det tidligere horisontalt funderede kædesamarbejde til en blandingskæde, hvor de uafhængige butikker i dag er tilknyttet på franchiselignende vilkår. 52. Det betyder, at kæderetningslinjerne udgør en vertikal aftale/vedtagelse mellem erhvervsvirksomheder, nemlig de selvstændige Matas butikker ( franchisetagerne ) på den ene side og kapitalkædeselskabet Matas A/S ( franchisegiveren ) på den anden side, som fastsætter vilkårene, hvorpå forhandlerne kan købe og videresælge de varer, der er omfattet af Matas konceptets sortiment. Foreligger der en mærkbar konkurrencebegrænsning? 53. Et forbud mod, at forhandlere sælger deres varer via internettet, udgør en begrænsning af de pågældendes afsætningsmuligheder og afskærer forhandlerne fra at konkurrere med hinanden via alternative salgskanaler, jf. konkurrencelovens 6, stk. 2, nr. 2, hvorefter en konkurrencebegrænsende aftale mv. kan bestå i at begrænse eller kontrollere produktion, afsætning, teknisk udvikling eller investeringer. 54. Ifølge praksis vil en sådan begrænsning i forhandleres afsætningsmuligheder næsten altid blive anset for at have som sit objektive formål at begrænse konkurrencen i strid med konkurrencelovens 6, stk. 1 og 3, med mindre begrænsningen er fritaget i henhold til en gruppefritagelse eller kan fritages individuelt efter konkurrencelovens 8, stk. 1.[4] 55. Den hér omhandlede afsætningsbegrænsning (forbuddet mod internetsalg) indgår som nævnt i et vertikalt aftalekoncept, der efter omstændighederne kan være omfattet af gruppefritagelsen for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis.[5] 56. Denne gruppefritagelse gælder for aftaler mellem virksomheder, der virker inden for forskellige produktions- eller distributionsled, når aftalen vedrører de betingelser, hvorpå parterne kan købe, sælge eller videresælge visse varer eller tjenester, forudsat at leverandøren (ved eksklusiv levering, køberen) ikke har en markedsandel over 30 %. 57. Matas har ganske vist en markedsandel over 30 % på to af de afgrænsede produktmarkeder. Men der er hér tale om samhandelsbetingelser, som gælder for samtlige produkter, der er omfattet af Matas konceptets varesortiment uanset hvilket af de afgrænsede produktmarkeder, de hører ind under. 58. Desuden vil konkurrencebegrænsningens karakter skulle bedømmes ud fra de samme principper som gælder for reglerne i gruppefritagelsen, og det forhold, at Matas har en relativt stor andel af markedet på to produktområder vil naturligt kunne inddrages i vurderingen af konkurrencebegrænsningens mærkbarhed. 59. Ifølge gruppefritagelsen for vertikale aftaler kan der relativt frit indgås aftaler om samhandelsvilkår, når blot aftalerne ikke indeholder nogle af de begrænsninger, der er oplistet i artikel 4 og Begrænsningerne i artikel 4 b)-e) omhandler begrænsninger i/kontrol med videreforhandleres afsætningsmuligheder (jf. konkurrencelovens 6, stk. 2, nr. 2) og betragtes som alvorlige, i lighed med aftaler om bindende videresalgspriser. Det vil sige, at hele aftalen falder uden for gruppefritagelsens område, hvis den indeholder én eller flere af denne type begrænsninger. 61. Én af de alvorlige begrænsninger findes i artikel 4 b), hvorefter der ikke må lægges b) begrænsning af det område eller den kundegruppe, hvortil køberen må sælge kontraktsvarerne og tjenesterne, undtagen:

6 - begrænsningen af aktivt salg ind i det eksklusivområde eller til den eksklusive kundegruppe, som er reserveret leverandøren, eller som leverandøren har tildelt en anden køber, forudsat at begrænsningen ikke begrænser køberens kunders salg. 62. Udgangspunktet er således, at begrænsninger i forhandleres aktive salg under visse omstændigheder kan accepteres, mens begrænsninger i forhandleres passive salg er forbudt. 63. I Kommissionens retningslinjer for vertikale begrænsninger (punkt 50) defineres passivt salg således: Ved passivt salg forstås: besvarelse af uopfordrede henvendelser fra individuelle kunder, herunder levering af varer eller tjenester til disse kunder. Generelle reklamer eller salgsfremstød i medierne eller på Internettet, der når kunder, der er omfattet af andre forhandleres eksklusive områder eller kundegrupper, men som udgør en rimelig måde at nå ud til kunder uden for andre forhandleres eneforhandlingsområder eller eksklusivt tildelte kundegrupper, f.eks. ved at nå ud til kunder i ikke-eksklusive områder eller i eget område, er passivt salg En bestemmelse, der forbyder internetsalg, anses således som en begrænsning af forhandlerens passive salg, og en sådan bestemmelse er egnet til at opdele markedet i geografiske segmenter, hvormed den indebærer en ulovlig begrænsning af det område eller den kundegruppe, som forhandleren kan sælge til. 65. Dette er endvidere præciseret i retningslinjerne for vertikale begrænsninger (punkt 51): Enhver forhandler skal frit kunne benytte Internettet til at reklamere for eller sælge varer. Et direkte forbud mod salg over Internettet eller postordresalg er kun tilladt, hvis det er objektivt begrundet. Leverandøren kan under ingen omstændigheder forbeholde sig salg og/eller reklame via Internettet Det kan udledes af Kommissionens retningslinjer og af praksis at kravet til objektiv begrundelse skal fortolkes meget restriktivt, når det gælder forsøg på at begrænse eller kontrollere virksomheders afsætningsmuligheder. Det vil sige, at der skal helt særlige omstændigheder til fx at offentlige myndigheder har påpeget væsentlige sikkerheds- eller sundhedsmæssige risici ved denne salgsform for at et forbud mod internetsalg uden videre kan accepteres.[6] 67. En del af de aftaler, som Matas A/S indgår med forhandlerne, har karakter af selektive salgsaftaler, og det er i den forbindelse værd at nævne, at der ved aftaler om selektiv distribution hverken må lægges begrænsning i forhandlernes aktive salg (fx direkte henvendelser til bestemte kundegrupper) eller deres passive salg (fx salg via internettet). 68. Det fremgår af artikel 4 c) i gruppefritagelsen for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis, hvor følgende defineres som en alvorlig begrænsning: c) begrænsningen i aktivt eller passivt salg til slutbrugere for medlemmer af et selektivt distributionssystem, der opererer i detailleddet, med forbehold af adgangen til at forbyde et medlem af systemet at drive virksomhed fra et uautoriseret etableringssted Med hensyn til internethandel, er dette yderligere præciseret i Kommissionens retningslinjer for vertikale begrænsninger (punkt 53): For eksempel skal en forhandler i et selektivt distributionssystem også frit kunne reklamere og sælge via Internettet. 70. Som nævnt har Matas A/S en markedsandel over 30 % på to af de afgrænsede relevante markeder. På den baggrund og på grund af begrænsningens karakter må det konstateres, at det omhandlede forbud mod internetsalg er et aftalevilkår, der indebærer en mærkbar begrænsning af konkurrencen. Forbuddet er således defineret som en alvorlig begrænsning i relation til gruppefritagelsen, og det følger af såvel Kommissionens som rådets praksis,[7] at hindring af forhandleres mulighed for at anvende alternative salgskanaler, herunder at bruge internettet som salgskanal, anses som en mærkbar konkurrencebegrænsning. 71. Sidst men ikke mindst er det værd at nævne, at forbuddet desuden må anses for at være i konflikt med tilsagn nr. 1, som blev afgivet i forbindelse med CVC/Matas-fusionen i januar 2007 nemlig tilsagnet om, at de uafhængige butikker kan disponere frit i relation til indkøb og afsætning. Konklusion

7 72. Det generelle forbud mod, at forhandlerne markedsfører og sælger deres varer via internettet, som tidligere var fastsat i Retningslinjer for Matas kæden i Danmark, udgør en aftale/vedtagelse mellem erhvervsvirksomheder, der har til formål at begrænse konkurrencen mærkbart. Samhandelspåvirkning 73. Efter forordning nr. 1/2003 af 16. december 2002, som trådte i kraft den 1. maj 2004, skal det undersøges, om en aftale mærkbart kan påvirke samhandelen mellem medlemsstater. Såfremt det er tilfældet, er Konkurrencerådet forpligtet til at anvende Traktatens konkurrenceregler. 74. I denne sag er der tale om vilkår for e-handel, som i sagens natur ikke standser ved den nationale grænse, hvilket kan tale for en mulig samhandelspåvirkning, og det forhold, at parterne tilsammen udgør en landsdækkende kædevirksomhed med en relativt stor omsætning og markedsandel på en del af de berørte markeder, kan desuden tilsige, at også mærkbarhedskriteriet er opfyldt. 75. På den anden side drejer sagen sig om kædeinterne aftalevilkår, der i princippet kun har direkte virkning for ca. 20 % af Matas kædens butikker (de p.t. 58 uafhængige kædemedlemmer i Danmark), og hvor det på grund af sprogbarrierer kan diskuteres, om en dansk webshop vil kunne skabe et grænseoverskridende Internetsalg af et sådant omfang, at der eksisterer en mærkbar samhandelspåvirkning. 76. Dertil kommer, at når det som hér drejer sig om en vertikal aftale, der omfatter en enkelt medlemsstat, fremgår det af Kommissionens retningslinjer vedrørende begrebet påvirkning af handelen i traktatens artikel 81 og 82 (punkt 86), om kriterierne for vertikale aftalers samhandelspåvirkning, at Vertikale aftaler omfattende hele en medlemsstats område vil navnlig kunne påvirke handelen mellem medlemsstater, når de gør det vanskeligere for virksomheder fra andre medlemsstater at trænge ind på det pågældende nationale marked, enten ved at eksportere til det eller ved at etablere sig der (markedsafskærmende virkning) Der er ikke forbundet nogen markedsafskærmende virkninger med Matas kædens vilkår for butikkernes salg via internettet, og samlet set vurderes det derfor, at der ikke i denne sag kan påvises forhold, der påvirker samhandelen mellem medlemsstater mærkbart. Forholdene skal derfor behandles efter konkurrencelovens 6 og ikke efter Traktatens konkurrenceregler. Kvalitetskrav til Matas butikkers hjemmesider og internetsalg 78. Som nævnt har Matas A/S allerede accepteret at fjerne det konkurrencebegrænsende forbud mod internetsalg og har gennem en løbende dialog med styrelsen fastsat nogle kriterier for udformning og indhold af butikkernes hjemmesider og internetsalg, der skal erstatte forbuddet i kæderetningslinjerne. Disse internetretningslinjer er gengivet i boksen nedenfor: Retningslinjer for selvstændige Matas butikkers hjemmesider og internetsalg 1. Det skal i selvstændig og tydelig markeret tekstboks af hjemmesidens startside fremgå, at hjemmesiden ejes og drives af en selvstændig Matas butik, og at Matas A/S eller Matas kæden således ikke kan stilles til ansvar for hjemmesidens indhold. 2. Hjemmesidens startside skal indeholde tydelige informationer om, hvem der er hjemmesidens ansvarlige, herunder: Butiksnavn, navn på indehaver, CVR-nummer, adresse og telefonnummer samt og øvrige relevante kontaktoplysninger. 3. Matas logo må ikke placeres i umiddelbar tilknytning til butiksnavnet, og i øvrigt må Matas logo og Matas kendetegn udelukkende anvendes i henhold til bestemmelserne om anvendelse af kendetegn i punkt 9.9 i retningslinjerne for Matas kæden i Danmark. 4. Ved opstart skal hjemmesiden altid godkendes skriftligt af Matas A/S inden ibrugtagning. Matas har en frist for godkendelse på maksimalt 30 dage fra modtagelse af fyldestgørende materiale. 5. Hjemmesidens budskaber og indhold skal være i tråd med Matas kædens til enhver tid gældende markedsføringsstrategi, som den kommunikeres løbende, og dertil afspejle det image, som kunderne forventer, når de besøger en fysisk Matas butik. Prismæssigt gælder de samme regler som ved salg fra fysisk butik. Dvs. at de enkelte butikker er frit stillet med hensyn til prissætning undtagen ved fælles kampagner.[8]

8 6. Der må ikke linkes til eller på anden måde forsøges at skabe en forbrugeropfattelse af, at MHolding A/S eller underliggende selskaber, herunder Matas A/S og øvrige Matas butikker, står bag hjemmesiden og dens indhold. 7. Anvendelse og gengivelse på hjemmesiden af billedmateriale, modeller, specialopsætninger og tekstafsnit, som Matas A/S har købt rettighederne til, og som er omfattet af reglerne om ophavsret, følger de samme regler som ved anvendelse og gengivelse i trykte medier af sådant materiale, medmindre Matas A/S forud har tilkendegivet, at rettighederne ikke gælder anvendelse og gengivelse på internettet. 8. Såfremt Matas A/S senere beslutter at levere struktur og indhold (tekst, billeder m.v.) til de lokale hjemmesider, kan Matas A/S beslutte, at udelukkende dette indhold må anvendes på den lokale hjemmeside. 9. Hjemmesiden skal altid være opdateret, vedligeholdt og i øvrigt fremstå professionelt. Det vil sige, at den ikke må opfattes af mærkbart ringere kvalitet i udformning end Matas kædens centrale hjemmeside Herunder må der ikke forefindes graverende og iøjnefaldende fejl med hensyn til grammatik, stavning og sprogbrug, ligesom hjemmesiden på ingen måde må virke provokerende og anstødelig eller på anden måde kunne stille Matas kæden i miskredit hos forbrugerne. Også her gælder i øvrigt samme vilkår, som angivet i retningslinjer for Matas kæden i Danmark. 10. Hjemmesiden skal overholde markedsføringslovens bestemmelser omkring god markedsføringsskik. 11. Ved hjemmesidens markedsføring og salg af lægemidler til dyr og mennesker, herunder også naturlægemidler, traditionelle plantelægemidler, homøopatiske lægemidler, stærke vitaminer og mineralpræparater skal reglerne om nøgtern og fyldestgørende markedsføring, herunder reglerne om aktuelle pligtoplysninger for lægemidler følges. Det er medlemmets eget ansvar at sikre sig, at pligtoplysningerne er de sidste nye, udsendt af Lægemiddelstyrelsen (se f.eks. Dansk Lægemiddel Information), og at disse opdateres løbende. 12. Hjemmesiden må ikke gå i rette med eller på anden måde modarbejde kædens centrale holdninger på eksempelvis miljøog sundhedsområdet, jf. cirkulærer og retningslinier for Matas kæden i Danmark. 13. E-mærkets regler for god skik omkring handel på internettet skal overholdes. 14. E-handelsbutikkens leveringsevne må ikke være ringere end den leveringsevne, der kræves af de fysiske butikker. 15. Ejerskabet af internetbutikken er underlagt samme regler for ejerskab og konkurrenceklausuler, som fremgår af Matas kædens vedtægter. Ingen 3. part må således være helt eller delvist engageret eller økonomisk involveret i aktiviteterne på den selvstændige e-handelsside og hermed forbundne ydelser. 16. En væsentlig misligholdelse af et eller flere af ovenstående punkter behandles på samme måde som en væsentlig misligholdelse af vedtægter og øvrige retningslinjer for Matas kæden i Danmark, jf. kædevedtægternes Under drøftelserne med Matas A/S om udformning af disse kvalitetskrav til hjemmesider og internetsalg har styrelsen især lagt vægt på, at der principielt ikke kan stilles strengere krav til hjemmesider og internetsalg, end der kan stilles til en fysisk forretning, eller til lokal markedsføring og salgsfremstød via andre medier. 80. Dette har givet anledning til særlige overvejelser på tre punkter, nemlig i spørgsmålet, a) om der kan forskelsbehandles mellem butikkernes adgang til at anvende Matas logo og andre kendetegn, afhængigt af om markedsføringen sker på internettet eller i trykte medier, b) om der kan lægges særlige begrænsninger i forhandlernes anvendelse af billedmateriale mv., som Matas har købt rettighederne til, samt c) spørgsmålet, om der vil kunne udpeges produkter eller produktgrupper, hvor fx sundheds- eller sikkerhedsmæssige hensyn gør det berettiget at forbyde internetsalg. Ad a) Anvendelse af Matas logo og andre kendetegn 81. Ifølge Retningslinjer for Matas Kæden i Danmark, punkt 9.9. Anvendelse af kendetegn, er det tilladt i reklameøjemed at benytte ordet Matas og Matas logoet i følgende tilfælde: - I forbindelse med butiksnavnet.

9 - Som en del af Matas lokalannoncerammen, men kun de af Matas godkendte rammer. 4. Ved anvendelse af Matas bomærket i forbindelse med de selvstændige Matas butikkers reklamemateriale skal adressen på den/de pågældende forretning(er) tydeligt være anført. 5. Alle reklametryksager, hvor ordet eller mærket Matas ønskes anvendt, skal inden trykningen finder sted indsendes til Matas Marketingafdeling til godkendelse. For Matas kædebutikkers vedkommende godkendes disse af distriktschefen. 82. I Matas A/S første udkast til retningslinjer for hjemmesider og internetsalg, havde Matas A/S ønsket, at brugsretten til Matas logoet og andre kendetegn ikke skulle gælde internetsider: Websiden må ikke anvende Matas kendetegn, logoer m.v. eller andre sådanne virkemidler, der kan foranledige forbrugeren til at tro, at Matas kæden har delejerskab eller på anden måde lægger navn til websidens indhold og eksistens Konkurrencestyrelsen fandt, at en sådan bestemmelse i realiteten svarer til, at man ad bagvejen indfører et forbud mod, at butikkerne inden for Matas konceptet kan markedsføre sig og sælge varerne via internettet. 84. Matas A/S har herefter ændret bestemmelsen så den svarer til de krav, der stilles til butikkernes markedsføring ad andre kanaler end internettet (internetretningslinjernes punkt 3). Ad b) Anvendelse af billedmateriale med ophavsrettigheder 85. For så vidt angår spørgsmålet om de særlige problemer i forbindelse med adgangen til at anvende billedmateriale mv., som Matas A/S har købt rettighederne til, og som er omfattet af de ophavsretlige regler, var Matas oprindelige forslag, at der skulle være et forbud mod, at butikkerne anvender sådant billedmateriale mv. på deres hjemmesider. 86. Matas begrundede dette med, at kontrakterne, der indgås med modeller om visning af billeder, indgås for en tidsbegrænset periode (typisk fra 6 mdr. til 2 år). Det er derfor vigtigt at sikre, at butikkerne ikke anvender billederne efter kontraktens udløb. 87. Dette gør sig imidlertid gældende, uanset om der er tale om gengivelse af billederne på internettet, eller om billederne bringes i forbindelse med butikkernes lokale markedsføring via andre medier. 88. Konkurrencestyrelsen er derfor af den opfattelse, at i det omfang der er indgået kontrakt om rettigheden til at anvende billederne i markedsføringen generelt kan der ikke antages at være større risiko for, at butikker med hjemmesider udsætter Matas A/S for kontraktbrud, end butikker, der alene benytter sig af trykte reklamer. 89. Et generelt forbud mod at anvende billedmateriale mv. på internettet må derfor anses som et vilkår, der er unødvendigt restriktivt, og det er derfor tilstræbt, at der er overensstemmelse mellem de krav, der stilles til butikkernes brug på internettet, og de krav, der stilles til butikkernes brug af billederne i deres øvrige markedsføring. 90. I nogle kontrakter er det specifikt aftalt, hvordan billederne må anvendes. Fx har Matas fremsendt eksempler på kontrakter, hvor rettigheden er givet til gengivelse i: annonce, POS + plakat 2 år DK. I sådanne tilfælde kan Matas A/S eller de Matas ejede butikker ikke selv bruge materialet på internettet, og det samme må i sagens natur også gælde de uafhængige butikker. 91. I de nu foreliggende krav til butikkerne (internetretningslinjernes punkt 7) er der taget højde for ligebehandlingsprincippet mellem anvendelse af billedmateriale mv. på internettet og anvendelse i anden form for markedsføring. Ad c) Udelukkelse af visse produkter fra internetsalg 92. Spørgsmålet, om der vil kunne afgrænses produkter eller produktgrupper, hvor særlige hensyn kan berettige et forbud mod internetsalg, var aktuelt i begyndelsen af sagsforløbet. Dette skyldtes, at Matas A/S i sit oprindelige forslag til retningslinjer havde en bestemmelse med følgende ordlyd: Der må ikke foretages handel med varer, hvortil der kræves ekstraordinær specialvejledning. Positivliste udarbejdes..

10 93. Ifølge Kommissionens retningslinjer for vertikale begrænsninger, punkt 51, er et forbud mod salg over internettet kun tilladt, hvis det er objektivt begrundet.begrebet objektivt begrundet skal imidlertid fortolkes restriktivt, hvilket bl.a. kan aflæses af Kommissionens retningslinjer for anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3, punkt 18(2), hvorefter en vurdering af, om en begrænsning er objektivt nødvendig, kun kan foretages på grundlag af objektive faktorer, der er eksterne i forhold til parterne selv, og ikke ud fra parternes subjektive synspunkter og situation. 94. Dette kan desuden udledes af praksis, fx Hilti-sagen og Tetra Pak II-sagen,[9] men også af EU-Domstolens dom i en sag om det indre marked og varernes frie bevægelighed, hvor Domstolen fastslog, at der ikke var påvist forhold, der kunne berettige et forbud mod internetsalg af håndkøbsmedicin.[10] 95. Der skal således foreligge dokumentation for, at der er væsentlige sundheds- eller sikkerhedsmæssige risici forbundet med at sælge varerne over internettet, og det fremgår ligeledes af praksis, at det er en opgave for de kompetente myndigheder og ikke for enkeltvirksomheder at fremlægge en sådan dokumentation. 96. I stedet for den oprindeligt påtænkte liste over varer, som skulle udelukkes fra salg over internettet, har Matas A/S nu indføjet en bestemmelse om særlige forholdsregler, der skal iagttages ved salg af lægemidler (internetretningslinjernes punkt 11). Det er i den forbindelse værd at nævne, at kravet er i overensstemmelse med sundhedsmyndighedernes tilsvarende krav i den offentlige regulering af reklame mv. for lægemidler. Konkurrencestyrelsens vurdering af de nu foreliggende kriterier 97. Det er Konkurrencestyrelsens vurdering, at kriterierne, som de nu foreligger i form af Retningslinjer for selvstændige Matas butikkers hjemmesider og internetsalg, svarer til de kriterier, der normalt stilles til kædemedlemmers indretning mv. af fysiske forretninger og til reklame og salgsfremstød i al almindelighed. 98. Selv om retningslinjerne i sagens natur indeholder vilkår, der lægger en vis begrænsning i forhandlernes udfoldelsesmuligheder, er der for nogle af vilkårene tale om krav, der følger af anden offentlig regulering, og hvor det ikke er tilfældet, ses der ikke at være tale om begrænsninger, der efter deres ordlyd har en sådan karakter, at de kan indebære en mærkbart negativ påvirkning af konkurrencen på markedet. 99. I sidste ende afhænger det naturligvis af, hvordan kravene praktiseres. Men skulle der efterfølgende vise sig problemer med den praktiske udmøntning af reglerne, vil sagen kunne tages op til fornyet vurdering. Samlet vurdering og konklusion 100. Det oprindelige forbud mod internetsalg i Retningslinjer for Matas kæden i Danmark udgør en begrænsning af forhandlernes afsætningsmuligheder i strid med konkurrencelovens Herudover må forbuddet mod internetsalg anses for at have været i konflikt med tilsagnet om, at de uafhængige butikker kan disponere frit i relation til afsætning, der blev givet i forbindelse med fusionen mellem CVC, Matas A/S og en række Matas butikker.[11] 102. Matas har accepteret at erstatte forbuddet med særlige retningslinjer for Matas butikkers hjemmesider og internetsalg Disse retningslinjer indeholder en række kvalitetskrav til udformning af hjemmesiderne svarende til krav, der kan stilles til profil, layout, indretning osv. for fysiske butikker Herudover fastlægger retningslinjerne nogle krav til forhandlernes adfærd i forbindelse med salg over internettet. Men heller ikke disse krav ses at afvige fra krav, der normalt kan stilles til kædemedlemmers kundepolitik, lokale markedsføring og almindelige loyalitet over for kæden osv Alt i alt vurderes det, at der er tale om vilkår, som efter deres ordlyd ikke indeholder mærkbart konkurrencebegrænsende elementer, og reglerne vil i øvrigt kunne tages op til fornyet vurdering, hvis de i praksis viser sig at føre til konkrete problemer af konkurrencebegrænsende karakter Da Matas A/S har fjernet det konkurrencebegrænsende forbud mod internetsalg og erstattet det af på forhånd fastlagte kvalitetskrav til butikkernes hjemmesider og webshops, finder styrelsen ikke grundlag for at gribe yderligere ind.

11 107. På denne baggrund meddeles det Matas A/S, at konkurrencelovens 6, stk. 1, jf. stk.3, frem til 2. november 2007 er overtrådt gennem vedtagelse og praktisering af følgende forbud mod internetsalg i Retningslinjer for Matas kæden i Danmark: Der må ikke være tale om varesalg via den enkelte aktionærs hjemmeside.. Da Matas A/S den 2. november 2007 har accepteret at fjerne den pågældende bestemmelse og nu erstattet den med retningslinjer for udformning og indhold af Matas butikkernes hjemmesider og internetsalg, finder rådet ikke anledning til at udstede påbud. [1] Tilsagn nr. 1, jf. rådets beslutning i sagen CVC s overtagelse af Matas A/S og en række Matas-butikker, rådsmødet den 31. januar [2] I forbindelse med fusionen blev Matas butikkerne kategoriseret som A-, B-, C- og D-butikker. A-butikkerne var de butikker, der ved fusionens gennemførelse blev overtaget af CVC via det af CVC kontrollerede MHolding 3 A/S. B-butikkerne indgik aftale om en mulig senere overtagelse og solgte deres Matas A/S aktie til MHolding 3 A/S, ligesom de fik mulighed for at anvende en del af købesummen til at erhverve aktier i den nye Matas koncern. For C- og D-butikkerne blev der ikke indgået aftale om salg af butikkerne, og ejerne af C- og D-butikkerne har ikke mulighed for at investere i MHolding 3 A/S. Forskellen på C- og D-butikker er, at C-butikkerne solgte deres aktier i Matas A/S, mens D-butikkerne beholdt deres aktier i selskabet. [3] Jf. bekendtgørelse nr. 353/2000 (Kommissionens forordning 2790/1999) om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis, artikel 4 b) og c). [4] Der kan i den forbindelse henvises til følgende eksempler fra praksis: - Kommissionens beslutning af i sag nr. COMP/ Yves Saint Laurent Parfums, hvor der ved godkendelse af YSL s selektive distributionssystem blev lagt vægt på, at YSL ikke hindrede salg af produkterne via internettet. - Konkurrencerådets afgørelse af Fusionen mellem Dendek og Ditas, hvor én af betingelserne for rådets godkendelse var et tilsagn om, at der ikke måtte nægtes optagelse af nye forhandlere, alene fordi de sælger via internettet. - Konkurrencestyrelsens afgørelse af A/S El-Salg, hvor A/S El-Salg fik påbud om at ophæve et forbud mod, at medlemmerne markedsførte eneforhandlingsprodukter på internettet. [5] Jf. bkg. 353/2000, der implementerer Kommissionens forordning 2790/1999 til også at gælde vertikale aftaler uden samhandelspåvirkning. [6] Jf. bl.a. Kommissionens retningslinjer for anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3, punkt 18(2), hvorefter en vurdering af, om en begrænsning er objektivt nødvendig, kun kan foretages på grundlag af objektive faktorer, der er eksterne i forhold til parterne selv, og ikke ud fra parternes subjektive synspunkter og situation. Fra praksis kan der henvises til - Konkurrencerådets afgørelse af B&O, hvor rådet fastslog, at fx et hensyn til produkters kvalitet og image ikke i sig selv udgør en objektiv begrundelse for at hindre afsætningen via alternative salgskanaler (i dette tilfælde postordresalg). - Førsteinstansrettens kendelser af i sag T 30/89 Hilti, og af i sag T 83/91 Tetra Pak II. I disse sager fastslog retten, at det er de kompetente myndigheders, og ikke enkeltvirksomheders, opgave at vurdere, om ekstraordinære afsætningsbegrænsninger kan anses som objektivt nødvendige. [7] Se fodnote 4. [8] I forbindelse med fælles kampagner kan Matas A/S kræve, at butikkerne ikke tager højere priser end dem, der annonceres med, og dette gælder naturligvis også for markedsføring af kampagnevarer på internettet.

12 [9] Se fodnote 6. [10] Sag nr. C-322/01 Deutsche Apothekerverband. [11] Tilsagn nr. 1, jf. rådets beslutning i sagen CVC s overtagelse af Matas A/S og en række Matas-butikker, rådsmødet den 31. januar 2007.

Uafhængige Matas butikkers adgang til at sælge via internettet

Uafhængige Matas butikkers adgang til at sælge via internettet Uafhængige Matas butikkers adgang til at sælge via internettet Journal nr. 4/0120-0100-0376/BYS/kb Rådsmødet den 23. april 2008 Resumé 1. Konkurrencestyrelsen har behandlet en klage fra ejeren af en uafhængig

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX [ ](2013) XXX draft MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN Udkast til meddelelse om aftaler af ringe betydning, der ikke indebærer en mærkbar begrænsning

Læs mere

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen BEK nr 760 af 23/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0104-0200-0009 Senere

Læs mere

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Jnr.: 2:8032-30/cb Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Post Danmark og ARTE har anmeldt en aftale om etablering

Læs mere

Vejledning til frivillige kæder

Vejledning til frivillige kæder Vejledning til frivillige kæder Journal nr. 3/1107-0200-0037/SEK/KB Rådsmødet den 31. august 2005 Baggrund 1. Den 1. juli 2005 blev gruppefritagelsen for horisontale aftaler om kædesamarbejde i detailhandelen

Læs mere

Rammeaftaler om levering af skærmterminalbriller

Rammeaftaler om levering af skærmterminalbriller 1 af 6 06-08-2012 15:07 Rammeaftaler om levering af skærmterminalbriller Jnr.: 2:8032-25/k Rådsmødet den 17. juni 1998 1. Resumé Dansk ErhvervsOptik (tidligere Danmarks Optikerforening) har ved anmeldelser

Læs mere

Brancheorganisationer for motorkøretøjer

Brancheorganisationer for motorkøretøjer Dato: 24. september 2013 Brancheorganisationer for motorkøretøjer Sag: BITE-12/06340-41 Sagsbehandler: / CHJ Indskærpelse om garantier og årlige kontroleftersyn - vedrørende krav om bilejeres fremmøde

Læs mere

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis BEK nr 739 af 23/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0104-0200-0009 Senere

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. /..

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. /.. DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.4.2010 SEK(2010) 414 ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. /..

Læs mere

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet 2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den16. januar 2001 i sag j.nr. 00-166.783 DVS Entertainment I/S (advokat Merete Clausen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013 Sag 74/2012 Viasat Broadcasting UK Ltd. (advokat Peter Stig Jakobsen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby 2. april 2004 SEK Sag 3/1120-0401-0060 /LOB/SKN Afgørelse vedr. SuperGros A/S' overtagelse af Chr. Kjærgaard A/S aktiviteter Resumé

Læs mere

2005-07-06: Toyota Danmark A/S mod Konkurrencerådet (Delkendelse)

2005-07-06: Toyota Danmark A/S mod Konkurrencerådet (Delkendelse) 2005-07-06: Toyota Danmark A/S mod Konkurrencerådet (Delkendelse) J.nr. 2005-0002911 Toyota Danmark A/S (advokat Jens Munk Plum) mod Konkurrencerådet (fuldmægtig Annette Wedel Fræmohs) I denne sag har

Læs mere

2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet)

2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet) 2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet) K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 11. august 2005 i sag 04-109.248: Falkon Cykler (advokat K.L. Németh) mod Konkurrencerådet

Læs mere

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby 2. april 2004 SEK Sag 3/1120-0401-0059 / LOB/SKN Afgørelse vedr. SuperGros A/S' overtagelse af Sam-Gros A/S' logistikfunktion Resumé

Læs mere

Nr. 2 Juni 2010. Indhold. 1 Nye regler for vertikale aftaler

Nr. 2 Juni 2010. Indhold. 1 Nye regler for vertikale aftaler Indhold 1 Nye regler for vertikale aftaler 1 Nye regler for vertikale aftaler Af advokat Gitte Holtsø, advokat Martin Andreas Gravengaard og advokatfuldmægtig Peter E. Stassen EU-Kommissionen har offentliggjort

Læs mere

Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank

Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank 1 af 6 08-08-2012 13:36 Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank Journal nr 2:8032-213. Rådsmødet den 26. januar 2000 1. Resumé Zurich Forsikring har ved brev af 26. juni 1998 anmeldt en

Læs mere

Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia

Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia AFGØRELSE Sags nr. 2013-093392 30-10-2014 Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia A T U I S A R T O Q A R N E R M U T U N A M M I L L E Q A T I G I I N N E R M U L L U A Q U T S I S

Læs mere

Stenhuggerlauget i Danmark Nørre Voldgade 106 1358 København K. Vejledende udtalelse om Stenhuggerlaugets standardvilkår

Stenhuggerlauget i Danmark Nørre Voldgade 106 1358 København K. Vejledende udtalelse om Stenhuggerlaugets standardvilkår Stenhuggerlauget i Danmark Nørre Voldgade 106 1358 København K Dato: 13. november 2014 Sag: BITE-14/00495-10 Sagsbehandler: /KHJ Vejledende udtalelse om Stenhuggerlaugets standardvilkår Til Stenhuggerlauget

Læs mere

Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne

Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne Journal nr.3:1120-0301-122/lob/infrastraktur Rådsmødet den 30. januar 2002 Resumé 1. Brancheorganisationen

Læs mere

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3.

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Dato: 3. april 2014 Sag: FO-14/02776-1 Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Problemstilling En erhvervsdrivende skal kunne dokumentere, at faktiske forhold, der oplyses om i markedsføringen,

Læs mere

Franchising, forhandleraftaler og andre distributionsformer

Franchising, forhandleraftaler og andre distributionsformer 1 Franchising, forhandleraftaler og andre distributionsformer Jesper Kaltoft, Partner Mark Gall, Advokat 2 Konkurrencereglerne og distributionsforhold KRL 6 / artikel 101 TEUF Forbud mod visse konkurrence-begrænsende

Læs mere

NY MARKEDSFØRINGSLOV PÅ VEJ

NY MARKEDSFØRINGSLOV PÅ VEJ NY MARKEDSFØRINGSLOV PÅ VEJ Markedsføringsloven har været til hovedeftersyn. Erhvervs- og vækstministeren har den 1. juli offentliggjort en rapport, som indeholder et udkast til lovforslag til en ny markedsføringslov,

Læs mere

2001-05-14: Skov Larsen A/S mod Konkurrencerådet

2001-05-14: Skov Larsen A/S mod Konkurrencerådet 2001-05-14: Skov Larsen A/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 14. maj 2001 i sag 00-167.891 Skov Larsen A/S (advokat Lasse A. Søndergaard Christensen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE ? OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE Hvorfor skal jeg overholde konkurrencereglerne? Det kan have alvorlige konsekvenser at overtræde konkurrencereglerne. Hvis du ikke ved, hvad reglerne går

Læs mere

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet 2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2001 i sag 00-200.925 Interflora-Danmark (advokat Hanne Magnussen v/ advokat Jens Ahrendt)

Læs mere

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning 1. Formål Det elektroniske mærke skal fremme, at erhvervsdrivende udviser god skik ved handel og markedsføring på internettet eller i tilsvarende

Læs mere

Nr. 1 Februar 2010. Indhold. 1 Den fremtidige konkurrenceretlige regulering af motorkøretøjsbranchen

Nr. 1 Februar 2010. Indhold. 1 Den fremtidige konkurrenceretlige regulering af motorkøretøjsbranchen Indhold 1 Den fremtidige konkurrenceretlige regulering af motorkøretøjsbranchen 1 Den fremtidige konkurrenceretlige regulering af motorkøretøjsbranchen Af Gitte Holtsø og fuldmægtig Daniel Barry Den 21.

Læs mere

Vejledning om gruppefritagelser. Gruppefritagelse for horisontale aftaler mv. om kædesamarbejde i detailhandelen

Vejledning om gruppefritagelser. Gruppefritagelse for horisontale aftaler mv. om kædesamarbejde i detailhandelen Vejledning om gruppefritagelser Gruppefritagelse for horisontale aftaler mv. om kædesamarbejde i detailhandelen 2000 Indhold 2 Gruppefritagelse for horisontale aftaler mv. om kædesamarbejde i detailhandelen

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) L 129/52 Den Europæiske Unions Tidende 28.5.2010 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 461/2010 af 27. maj 2010 om anvendelse af artikel 101, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på kategorier

Læs mere

Dagrofa-koncernens kædeaftaler

Dagrofa-koncernens kædeaftaler 1 af 10 18-06-2012 11:02 Dagrofa-koncernens kædeaftaler Rådsmødet den 29. september 1999 1. Resumé Dagrofa a/s indsendte den 26. juni 1998 anmeldelse af sine og datterselskabet Lekkerland a/s aftaler med

Læs mere

Om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-23/14, Post Danmark mod Konkurrencerådet, vedrørende Post Danmarks direct mail- rabatsystem

Om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-23/14, Post Danmark mod Konkurrencerådet, vedrørende Post Danmarks direct mail- rabatsystem Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 402 Offentligt Dato: 10. april 2014 Sag: 12/07711-287 Notat til Folketingets Europaudvalg Om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-23/14, Post Danmark mod Konkurrencerådet,

Læs mere

Bekendtgørelse om regler for anmeldelse af aftaler m.v. i henhold til konkurrenceloven

Bekendtgørelse om regler for anmeldelse af aftaler m.v. i henhold til konkurrenceloven BEK nr 171 af 22/02/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr. 12/17487

Læs mere

Anmeldelse af Dansk Skadeservice

Anmeldelse af Dansk Skadeservice Anmeldelse af Dansk Skadeservice Journal nr. 3/1120-0301-0246/FI/LPML Resumé 1. Dansk Skadeservice A/S har ansøgt om en ikke-indgrebserklæring, jf. konkurrencelovens 9, stk. 1, subsidiært en fritagelse

Læs mere

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Vejledning 2014 Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71

Læs mere

2001-04-06: MATAS A/S mod Konkurrencerådet

2001-04-06: MATAS A/S mod Konkurrencerådet 2001-04-06: MATAS A/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 6. april 2001 i sag 00-160.359 MATAS A/S (advokat Erling Borcher v/ advokat Pernille Vangsgaard) mod Konkurrencerådet

Læs mere

ARCUS-GRUPPEN HOLDING AS TILSAGN OM FRASALG AF BRØNDUMS

ARCUS-GRUPPEN HOLDING AS TILSAGN OM FRASALG AF BRØNDUMS 27-05 2013 12/14481 /MNI PUNKT 4: RÅDSMØDE DEN 29. MAJ 2013 ARCUS-GRUPPEN HOLDING AS TILSAGN OM FRASALG AF BRØNDUMS KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Rettevejledningen. Vintereksamen EU-ret og dansk forvaltningsret ( )

Rettevejledningen. Vintereksamen EU-ret og dansk forvaltningsret ( ) Rettevejledningen Vintereksamen 2013-2014 EU-ret og dansk forvaltningsret (4621010066) Rettevejledningen er kun vejledende. Det kan ikke udelukkes, at den virkeligt gode og selvstændige besvarelse kan

Læs mere

Anmeldelse af FSR's regler om kvalitetskontrol

Anmeldelse af FSR's regler om kvalitetskontrol Anmeldelse af FSR's regler om kvalitetskontrol Jnr.: 2:8032-18/kb Rådsmødet den 29. april 1998 1. Resumé Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (FSR) har ved anmeldelse af 25. februar 1998 ansøgt om

Læs mere

I Danmark administreres lovgivningen af Konkurrencerådet. Konkurrencerådets sekretariatsfunktion varetages af Konkurrencestyrelsen.

I Danmark administreres lovgivningen af Konkurrencerådet. Konkurrencerådets sekretariatsfunktion varetages af Konkurrencestyrelsen. KONKURRENCERET I. KONKURRENCERETTEN 1. Indledning De konkurrenceretlige regler er nogle en af de retsregler, der regulerer erhvervslivets bestræbelser på at afsætte varer og tjenesteydelser. Vi har nationale

Læs mere

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft.

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft. Vejledning Februar 2012 Vejledning om tilsyn, rimelige anmodninger og alternativ tvistbillæggelse i forhold til den sektorspecifikke konkurrenceregulering på teleområdet 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

Ved af 23. juni 2017 har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen anmodet om Advokatrådets bemærkninger til ovennævnte udkast.

Ved  af 23. juni 2017 har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen anmodet om Advokatrådets bemærkninger til ovennævnte udkast. Erhvervs- og Vækstministeriet Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby hc@kfst.dk + kle@kfst.dk KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 DATO: 10. august 2017 SAGSNR.:

Læs mere

EU-domstolens dom af 10. maj 2012, sag C-368/10, Kommissionen mod Nederlandene

EU-domstolens dom af 10. maj 2012, sag C-368/10, Kommissionen mod Nederlandene EU-domstolens dom af 10. maj 2012, sag C-368/10, Kommissionen mod Nederlandene Kort resumé Offentligt EU-udbud af levering af automater for kaffe m.m. og ingredienser til automaterne med et underkriterium

Læs mere

Advokatrådet og Realkreditrådet - aftale om salærberegning i forbindelse med inkassation og tvangsauktion

Advokatrådet og Realkreditrådet - aftale om salærberegning i forbindelse med inkassation og tvangsauktion 1 af 5 18-06-2012 10:34 Advokatrådet og Realkreditrådet - aftale om salærberegning i forbindelse med inkassation og tvangsauktion J.nr. 2:8032-490/el Rådsmødet den 24. marts 1999 1. Resumé Realkreditrådet

Læs mere

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i Medicoindustrien Compliance Program

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i Medicoindustrien Compliance Program Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i Medicoindustrien Compliance Program Medicoindustriens politik på konkurrenceområdet En vigtig opgave for Medicoindustrien, er at medlemsvirksomhederne

Læs mere

Høring af forslag til ændring af lov om omsætning af fast ejendom

Høring af forslag til ændring af lov om omsætning af fast ejendom 1 af 5 11-08-2014 11:22 Høring af forslag til ændring af lov om omsætning af fast ejendom Jnr.: 2:83-53/psoe Rådsmødet den 17. juni 1998 1. Resumé Ved brev af 4. maj 1998 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI. - Compliance Program

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI. - Compliance Program Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI - Compliance Program August 2010 DI s politik på konkurrenceområdet En væsentlig opgave for DI er at skabe et miljø, hvor medlemsvirksomheder

Læs mere

Uddrag af artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. Gengivelse af dette uddrag eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Uddrag af artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. Gengivelse af dette uddrag eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Bestyrelseshåndbogen Uddrag af artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. Gengivelse af dette uddrag eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 28.3.2014 Den Europæiske Unions Tidende L 93/17 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 316/2014 af 21. marts 2014 om anvendelse af artikel 101, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på

Læs mere

Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S

Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S Side 1 af 6 Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S Journal nr.3:1120-0401-20/service/osk Rådsmødet den 29. august 2001 Beslutning vedrørende virksomhedsovertagelse jf. konkurrencelovens 12

Læs mere

Statoils kæde-, forpagtnings- og forhandleraftaler

Statoils kæde-, forpagtnings- og forhandleraftaler 1 af 13 18-06-2012 14:28 Statoils kæde-, forpagtnings- og forhandleraftaler Journal nr.2:8032-545, 956, 957, 958 og 959 Rådsmødet den 23. februar 2000 1. Resumé Statoil har den 30. juni 1998 anmeldt en

Læs mere

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12 EM2007/49 Ændringsforslag til Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence Fremsat af Landsstyret til 2. behandling. Til 12 1. Stk. 2 affattes således: "Stk. 2. Påbud kan udstedes, når støtten:

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

Vejledning til frivillige kæder

Vejledning til frivillige kæder Vejledning til frivillige kæder August 2005 Indhold 1. Indledning 2. Tommelfingerreglen 3. Fælles koncept, design, service mv. 4. Forretningsplacering og optagelse af nye medlemmer 5. Loyalitet og udtrædelsesvilkår

Læs mere

FDA-sagen indtil videre. Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg, advokat, Bech-Bruun

FDA-sagen indtil videre. Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg, advokat, Bech-Bruun Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg, advokat, Bech-Bruun Faktum: Sagen angår Viasats Vilkår med kabel-tv distributører og Antenneforeninger: Placeringsvilkåret indebærer, at den pågældende distributør kun må

Læs mere

C.K. Chokolades samhandelsbetingelser og bonusaftaler

C.K. Chokolades samhandelsbetingelser og bonusaftaler 1 af 5 C.K. Chokolades samhandelsbetingelser og bonusaftaler Rådsmødet den 28. april 1999 1. Resumé C.K. Chokolade har anmeldt sine samhandelsbetingelser og bonusordninger. Aftalerne blev anmeldt 30. juni

Læs mere

FASTSÆTTELSE OG HÅNDHÆVELSE AF MINDSTEPRISER I STENDERKÆDEN

FASTSÆTTELSE OG HÅNDHÆVELSE AF MINDSTEPRISER I STENDERKÆDEN 15-10- 2014 12/17619 /KB/MAG Afgørelse FASTSÆTTELSE OG HÅNDHÆVELSE AF MINDSTEPRISER I STENDERKÆDEN KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet Indholdsfortegnelse 1. RESUMÉ... 2 2.

Læs mere

Kædesamarbejdet i Inbogulve

Kædesamarbejdet i Inbogulve 1 af 12 08-08-2012 15:47 Kædesamarbejdet i Inbogulve Journal nr. 2:8032-693-20 og 964-967/sta/Service Rådsmødet den 31. maj 2000 Resumé 1. Indkøbsforeningen Inbogulve og administrationsselskabet Inbodan

Læs mere

Jan Trzaskowski !"#$%$$%

Jan Trzaskowski !#$%$$% Jan Trzaskowski!"#$%$$% & Internetjura 280-289 Direktivet om urimelige kontraktvilkår (Direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993) Direktivet om vildledende reklame (direktiv 97/55/EF af 6. oktober 1997 og direktiv

Læs mere

2001-02-27: Elbodan a.m.b.a. mod Konkurrencerådet

2001-02-27: Elbodan a.m.b.a. mod Konkurrencerådet 2001-02-27: Elbodan a.m.b.a. mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 27. februar 2001 i sag j.nr. 00-35.305 Elbodan a.m.b.a. (advokat Martin André Dittmer) mod Konkurrencerådet

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 9. juni 2008 blev der i sag nr. 15-2007 HH mod NN/v. statsaut. ejendomsmægler LL afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 10. marts 2007 har klageren indbragt NN/v. statsaut. ejendomsmægler LL, for Disciplinærnævnet.

Læs mere

Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser

Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser 1 af 8 08-08-2012 15:34 Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser Journal nr.2:8032-718/fødevarer/finans, che Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Forsikring & Pension (F&P) har den 30. juni 1998

Læs mere

Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1.

Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. AFGØRELSE Sags nr. 2008-010185 03-04-2009 Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. A T U I S A R T O Q A R N E R M U T

Læs mere

Overenskomst mellem Århus Stiftstidende og Jyllands-Posten

Overenskomst mellem Århus Stiftstidende og Jyllands-Posten 1 af 6 21-06-2012 12:04 Overenskomst mellem Århus Stiftstidende og Jyllands-Posten Journal nr. 2:8032-267/lhh/fødevarer, finans. Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Århus Stiftstidende har ved brev af

Læs mere

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Att.: Kontorchef Signe Schmidt E-mail: rzn@kfst.dk

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Att.: Kontorchef Signe Schmidt E-mail: rzn@kfst.dk Klagenævnet for Udbud Adresse: Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø. Telefon: 35 29 10 00 - mail: klfu@erst.dk - Internet-adresse: www.klfu.dk Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Ny vejledning om bekendtgørelse om overtagelsestilbud

Ny vejledning om bekendtgørelse om overtagelsestilbud 17. oktober 2012 Nyhedsbrev M&A/ Ny vejledning om bekendtgørelse om overtagelsestilbud Den 2. oktober 2012 offentliggjorde Finanstilsynet vejledning nr. 9475 om bekendtgørelse om overtagelsestilbud ( Vejledningen

Læs mere

Høringsnotat vedrørende udkast til bekendtgørelse om regler for Forbrugerombudsmandens virksomhed

Høringsnotat vedrørende udkast til bekendtgørelse om regler for Forbrugerombudsmandens virksomhed NOTAT 16. januar 2007 Sag 101/1-759/ssa Høringsnotat vedrørende udkast til bekendtgørelse om regler for Forbrugerombudsmandens virksomhed Markedsføringsloven indeholder hjemmel for ministeren til at fastsætte

Læs mere

en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9, stk. 1, 1. pkt.

en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9, stk. 1, 1. pkt. Bilag 1 til Konkurrencenævnets meddelelse nr. 1 af 10. april 2015 Anmeldelsesskema K1 DEL A Aftaler m.v. Markér med kryds, om De ansøger om: en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9,

Læs mere

Klage over Kære Børn a.m.b.a.

Klage over Kære Børn a.m.b.a. Klage over Kære Børn a.m.b.a. Rådsmødet den 16. december 1998 J.nr. 2:801-125/mda 1. Resumé Rådet skal tage stilling til en klage over indkøbsforeningen Kære Børn A.m.b.a. Indkøbsforeningen har foretaget

Læs mere

Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt

Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt 1 af 6 18-06-2012 14:47 Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt Journal nr. 2:801-455/Infrastruktur, mje Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Konkurrencestyrelsen har modtaget

Læs mere

Danske Fysioterapeuters prisregulering

Danske Fysioterapeuters prisregulering 1 af 7 21-06-2012 12:33 Danske Fysioterapeuters prisregulering Journal nr.2:802-416, kb/service Rådsmødet den 27. september 2000 Resumé 1. Konkurrencestyrelsen fik i februar 2000 henledt opmærksomheden

Læs mere

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik.

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik. 1. marts 2004 BRANCHEKODEKS Præambel Medlemmerne i DMR er forpligtede til at følge Branchekodeks. Betydningen af principperne fastlægges af Erhvervsetisk nævn. Kendelser fra Erhvervsetisk Nævn fungerer

Læs mere

1999-11-12: Per & Nille v/ Vivi Kofod ctr. Konkurrencerådet

1999-11-12: Per & Nille v/ Vivi Kofod ctr. Konkurrencerådet 1999-11-12: Per & Nille v/ Vivi Kofod ctr. Konkurrencerådet»År 1999, den 12. november afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr. 99-37.185, Per & Nille v/ Vivi Kofod ctr. Konkurrencerådet, sålydende:

Læs mere

Klagen gav anledning til, at styrelsen undersøgte de rundskrivelser, der er udsendt fra Apoteam til tilsluttede apoteker - de såkaldte Apoteam-nyt.

Klagen gav anledning til, at styrelsen undersøgte de rundskrivelser, der er udsendt fra Apoteam til tilsluttede apoteker - de såkaldte Apoteam-nyt. 1 af 5 Apoteam A/S - Journal nr.2:801-394 Rådsmødet den 26. januar 2000 1. Resumé Konkurrencestyrelsen har modtaget en klage fra Unigroup ApS over, at selskabet Apoteam A/S (herefter: Apoteam) til de tilsluttede

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2003) Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV af [ ] om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF med hensyn til redelig

Læs mere

Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme

Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme 1 af 9 Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme Journal nr. 2:8032-814/che/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Forsikringsaktieselskabet Allianz Nordeuropa (Allianz) har ved brev

Læs mere

Konkurrencerådets afgørelse af 26. november 2014, Nomeco og Tjellesen Max Jennes koordinering af gebyrer og andre forretningsbetingelser

Konkurrencerådets afgørelse af 26. november 2014, Nomeco og Tjellesen Max Jennes koordinering af gebyrer og andre forretningsbetingelser Dansk Forening for Konkurrenceret 18. maj 2015 Konkurrencerådets afgørelse af 26. november 2014, Nomeco og Tjellesen Max Jennes koordinering af gebyrer og andre forretningsbetingelser Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg,

Læs mere

Bestsellers forhandleraftaler for selvstændige konceptbutikker

Bestsellers forhandleraftaler for selvstændige konceptbutikker Bestsellers forhandleraftaler for selvstændige konceptbutikker Journal nr. 3/1120-0301-0133/vis/SE Rådsmødet den 27. august 2003 Resumé 1. Bestseller Wholesale A/S (Bestseller) har ved skrivelse af 9.

Læs mere

STAR PIPE A/S' klage over Løgstør Rør A/S for misbrug af dominerende stilling

STAR PIPE A/S' klage over Løgstør Rør A/S for misbrug af dominerende stilling 1 af 8 18-06-2012 14:28 STAR PIPE A/S' klage over Løgstør Rør A/S for misbrug af dominerende stilling Journal nr.2:801-380 Rådsmødet den 23. februar 2000 1. Resumé Konkurrencestyrelsen har modtaget en

Læs mere

Aftaler om samtrafik i telesektoren

Aftaler om samtrafik i telesektoren 1 af 5 06-08-2012 13:43 Aftaler om samtrafik i telesektoren Rådsmødet den 25. februar 1998 Jnr.: 2:800-6/TPH 1. Resume Samtrafikaftaler er reguleret i henhold til lov om konkurrenceforhold og samtrafik

Læs mere

Matas A/S vedtægter. Journal nr. 2:8032-99/hhk/fødevarer, finans

Matas A/S vedtægter. Journal nr. 2:8032-99/hhk/fødevarer, finans 1 af 12 21-06-2012 12:02 Matas A/S vedtægter Journal nr. 2:8032-99/hhk/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Matas A/S har den 24. juni 1998 anmeldt kædens vedtægter. Kæden har anmodet

Læs mere

B&O's Sæsonsamhandelsaftale

B&O's Sæsonsamhandelsaftale B&O's Sæsonsamhandelsaftale Journal nr.3:1120-0301-195/fødevarer og Finans/hbs Rådsmødet den 24. april 2002 Resumé 1. Bang & Olufsen AudioVisual A/S 1 har anmeldt selskabets Sæsonsamhandelsaftale til styrelsen

Læs mere

11-06-2014. BoligOne sagen. Mærkbarhed i til-formålssager

11-06-2014. BoligOne sagen. Mærkbarhed i til-formålssager 11-06-2014 BoligOne sagen Mærkbarhed i til-formålssager Eksempel fra småtingsafdelingen» Samlet årsomsætning under 15 mio. kr.» Markedsandel under ½ pct. Hvad gik BoligOne aftalen ud på?» Et fast og ufravigeligt

Læs mere

AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR BESIDDELSE AF AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) B-AKTIER ANSATTE I COWI- KONCERNEN, HERUNDER I COWI A/S.

AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR BESIDDELSE AF AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) B-AKTIER ANSATTE I COWI- KONCERNEN, HERUNDER I COWI A/S. J.nr. 000328-0247 nk/lat 2012 - AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR BESIDDELSE AF AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) B-AKTIER ANSATTE I COWI- KONCERNEN, HERUNDER I COWI A/S Januar 2012 Bech-Bruun Advokatfirma Langelinie

Læs mere

Konkurrenceretsforeningen

Konkurrenceretsforeningen Konkurrenceretsforeningen EU-Domstolens dom i Post Danmark II-sagen 1 Sagens baggrund Sagen drejer sig om, hvorvidt Post Danmark A/S har misbrugt en dominerende stilling på markedet for distribution af

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ***I UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 2008/0045(COD) 26.6.2008 ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af

Læs mere

rtagelse 18/11/12 af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødev arer A/S

rtagelse 18/11/12 af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødev arer A/S Dagrofa A/S` overtagelse af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødevarer A/S Journal nr. 4/0120-0401-0028/BYS/ULHE Konkurrencestyrelsen har behandlet fusionsanmeldelsen af Dagrofa A/S` overtagelse

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/29 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/960 af 17. maj 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022652 (Søren Holm Seerup, Trine H. Garde og Jørgen Egholm) 20. december 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022652 (Søren Holm Seerup, Trine H. Garde og Jørgen Egholm) 20. december 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022652 (Søren Holm Seerup, Trine H. Garde og Jørgen Egholm) 20. december 2010 K E N D E L S E Smørum Kraftvarme AmbA (selv) mod Energinet.dk (advokat Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg)

Læs mere

Vedtægter Matas A/S, CVR-nr

Vedtægter Matas A/S, CVR-nr Vedtægter Matas A/S, CVR-nr. 27 52 84 06 Side 2 1 Navn og formål 1.1 Selskabets navn er Matas A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene MHolding A/S og MHolding 1 A/S. 1.3 Selskabets

Læs mere

Sag C-125/05. VW-Audi Forhandlerforeningen, som mandatar for Vulcan Silkeborg A/S mod Skandinavisk Motor Co. A/S

Sag C-125/05. VW-Audi Forhandlerforeningen, som mandatar for Vulcan Silkeborg A/S mod Skandinavisk Motor Co. A/S Sag C-125/05 VW-Audi Forhandlerforeningen, som mandatar for Vulcan Silkeborg A/S mod Skandinavisk Motor Co. A/S (anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Østre Landsret)»Konkurrence aftale om forhandling

Læs mere

Konsortieaftaler og joint ventures

Konsortieaftaler og joint ventures 1 Konsortieaftaler og joint ventures Ved Jesper Kaltoft 2 Overblik Joint ventures Typisk et fastere samarbejde end et konsortium, ofte etableret som et separat selskab med egen ledelse Konsortium En sammenslutning

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget for Andragender 26.08.2015 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 0267/2013 af Giuseppe Messina, italiensk statsborger, om afvisning af at registrere brugte

Læs mere

Almindelige købs- og salgsbetingelser

Almindelige købs- og salgsbetingelser Almindelige købs- og salgsbetingelser 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Nærværende aftale udgør aftalegrundlag for STISAGER, i det følgende benævnt sælger og den af STISAGER vedkommende køberkontrahent, i

Læs mere

Aftale mellem Marius Pedersen A/S og Renovation og Miljø Holding ApS m.fl. (konkurrenceklausul)

Aftale mellem Marius Pedersen A/S og Renovation og Miljø Holding ApS m.fl. (konkurrenceklausul) 1 af 6 18-06-2012 14:21 Aftale mellem Marius Pedersen A/S og Renovation og Miljø Holding ApS m.fl. (konkurrenceklausul) Journal nr.2:8032-665 Rådsmødet den 23. februar 2000 1. Resumé Konkurrencestyrelsen

Læs mere

Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse 1)

Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse 1) Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse (Producentansvar for elektronikskrot m.v.) LOV nr 385 af 25/05/2005 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Forskriftens fulde tekst Lov om ændring af lov

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.11.2004 KOM(2004)753 endelig 2003/0134(COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Alimentation Couche-Tard Inc. s overtagelse af Statoil Fuel & Retail i Danmark

Alimentation Couche-Tard Inc. s overtagelse af Statoil Fuel & Retail i Danmark 21.5.2012 ITE 4/0120-8901-2294 /LKH og MOH Alimentation Couche-Tard Inc. s overtagelse af Statoil Fuel & Retail i Danmark Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 18. april 2012 en forenklet anmeldelse

Læs mere