: MATAS A/S mod Konkurrencerådet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2001-04-06: MATAS A/S mod Konkurrencerådet"

Transkript

1 : MATAS A/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 6. april 2001 i sag MATAS A/S (advokat Erling Borcher v/ advokat Pernille Vangsgaard) mod Konkurrencerådet (fuldmægtig Henrik Hyltoft) 1. Ved foreløbigt klageskrift af 14. juli og endeligt klageskrift af 15. august 2000 har MATAS A/S påklaget Konkurrencerådets afgørelse af 21. juni 2000, hvorved der i medfør af konkurrencelovens 6, stk. 4, jf. 16, stk. 1, nr.1, blev givet påbud om ophævelse af en række bestemmelser i MATAS vedtægter, bl.a. pkt. 7.1, nr. 2, hvorefter kædens medlemmer ikke må deltage direkte eller indirekte i driften i forretninger, der har samme forretningsområder som MATAS (helse, personlig pleje eller materialehandel), og pkt. 8.1, hvorefter et medlem af MATAS udelukkende må sælge varer købt af MATAS fra medlemmets godkendte forretningsadresse: 1) direkte til detailkunder, der henvender sig til forretningen, 2) som led i MATAS-kædens salg via Internettet, jf. vedtægternes pkt. 12.1, nr. 8, og 3) til andre MATAS-forretninger. MATAS A/S har nedlagt følgende påstande: Konkurrencerådets påbud ophæves for så vidt angår vedtægternes pkt. 7.1, nr. 2, mod, at bestemmelsen gives følgende formulering: "Et medlem af MATAS-kæden må ikke deltage direkte eller indirekte i driften af virksomhed uden for MATAS-kæden, hvis hovedforretningsområde er salg af produkter enten inden for personlig pleje, helsekost eller materialhandel." Konkurrencerådets påbud ophæves for så vidt angår vedtægternes pkt. 8.1 mod, at bestemmelsen gives følgende formulering: "MATAS egenvarer og eneforhandlingsvarer må udelukkende sælges fra medlemmets godkendte forretningsadresse direkte til detailkunder, der henvender sig til forretningen, som led i MATAS-kædens salg via Internettet, jf. vedtægternes pkt. 12.1, nr. 8, og til andre MATAS-forretninger.

2 Salg af selektivt distribuerede varer kan dog finde sted til forretninger uden for MATAS kæden i overensstemmelse med de danske/eu-konkurrenceregler om selektivt distribution." Konkurrencerådet har påstået stadfæstelse. Konkurrencerådet har ved skrivelse af 9. august 2000 tillagt klagen opsættende virkning, jf. konkurrencelovens 2. Det fremgår af den påklagede afgørelse, at der ikke kan meddeles fritagelse for bestemmelserne i MATAS vedtægter efter en ændring som angivet i MATAS påstand. Også efter en således ændret formulering af pkt. 7.1, nr. 2, hindres MATAS-medlemmer unødigt i at drive anden konkurrerende erhvervsvirksomhed. Heller ikke efter en ændring af pkt. 8.1 som angivet er vilkåret nødvendigt for at nå den effektivitetsfordel, der er knyttet til MATAS-konceptet. Det hedder i afgørelsen bl.a.: "18. MATAS kæden er en såkaldt frivillig kæde. Kæden består af de til enhver tid værende aktionærer i grossistvirksomheden MATAS A/S. 19. MATAS forretningsområde er i følge vedtægterne salg af produkter inden for personlig pleje, helse og materialhandel. For at drive en MATAS forretning kræves foruden visse faglige kvalifikationer, at der erhverves én aktie pr. forretning i MATAS A/S. 20. MATAS kæden består i øjeblikket af et landsdækkende butiksnet på Ca. X pct. af forretningernes indkøb går via MATAS A/S enten ved direkte leverancer eller ved gennemfakturering, hvor selve leverancen sker direkte fra leverandør til butik. MATAS A/S omsætning udgjorde i 1998/99 X mia. kr. X pct. af MATAS A/S omsætning hidrører fra lagerleverancer og X pct. fra gennemfakturering. 51. MATAS kæden udgør et kædesamarbejde mellem detailhandelsvirksomheder efter gruppefritagelsen for detailhandel, bekg. 352 af 15. maj 2000, jf MATAS kæden er som udgangspunkt omfattet af anvendelsesområdet for gruppefritagelsen for detailhandel. Det må derfor vurderes om de enkelte bestemmelser i vedtægterne ligger inden for rammerne af gruppefritagelsen. Samtidig vil styrelsen vurdere de forslag som MATAS har fremsat, men endnu ikke har gennemført. 80. Rådet skal tage stilling til MATAS anmeldte vedtægter i forhold til gruppefritagelsen. MATAS kædens vedtægter indeholder også 2 bestemmelser/forslag, pkt. 7.1 nr. 2, og 8.1,, der går videre end tilladt efter gruppefritagelsen for detailhandel, jf. bekg. nr. 352 af 15. maj Det må derfor vurderes om vedtægterne kan fritages individuelt efter konkurrenceloven 8. Anvendelse af konkurrencelovens 8

3 81. De bestemmelser/forslag i vedtægterne, der er (vil være) omfattet af gruppefritagelsen for detailhandel, vil ikke blive gennemgået i det følgende. 8, stk. 1, nr. 1 Styrkelse af effektiviteten/fremme af udviklingen 84. Betingelse nr. 1 må derfor som helhed anses for opfyldt. 8, stk. 1, nr. 2 sikring af forbrugerne 87. Betingelse nr. 2 må som helhed anses for opfyldt. 8, stk. 1, nr. 3 ikke unødvendige konkurrencebegrænsninger 88. MATAS har bebudet, at kæden vil ændre vedtægternes pkt. 7.1 nr. 2 således, at medlemmerne forbydes at "deltage direkte eller indirekte i driften af virksomhed uden for MATAS-kæden, hvis hovedforretningsområde er salg af produkter enten inden for personlig pleje, helsekost eller materialhandel". MATAS har argumenteret for, at MATAS skal have mulighed for at sikre sig loyale medlemmer. Hensynet bag et forbud mod deltagelse i konkurrerende virksomheder, der ikke er en del af et kædesamarbejde, er det samme og lige så vægtigt som hensynet bag tilladelsen til forbud mod deltagelse i konkurrerende kædesamarbejder efter gruppefritagelsen. Det skal således være muligt at sikre sig mod utilbørlig udnyttelse af de fordele medlemmet opnår gennem sit medlemskab af MATAS. Det forekommer uundgåeligt, at kædemedlemmet vil anvende væsentlige fortrolige informationer om MATAS-kædens planer for kampagner, varesortiment, markedsføringstiltag mv. Medlemmet får kendskab til MATAS-kædens strategi længe før den gennemføres, og det pågældende medlem kan således indrette sin strategi for den konkurrerende virksomhed herefter. Det er en urimelig, uacceptabel og utilbørlig udnyttelse af de fordele medlemmet opnår. 89. Styrelsen skal bemærke, at gruppefritagelsen for kædesamarbejde 5 tillader at forbyde kædemedlemmer at deltage i eller eje væsentlige økonomiske interesser i virksomheder, der deltager i konkurrerende kæder. En hvilken som helst besiddelse af aktier eller andele i en konkurrerende virksomhed kan således ikke automatisk antages at påføre MATAS illoyal konkurrence. 90. Styrelsen finder, at ændringsforslaget ikke udelukker medlemmernes deltagelse i forretninger med begrænset produktsammenfald eller deltagelse i oplysende virksomhed. Samtidig vil det være muligt at indkøbe varer til MATAS-butikkerne i konkurrence med det gennem MATAS indkøbte sortiment. Forslaget vil imidlertid hindre en MATAS-ejer i at deltage i driften af en anden butik inden for personlig pleje, helsekost eller materialhandel, og som ikke deltager i en kæde. Dette er ikke tilladt efter gruppefritagelsen. Der ses ikke at være særlige hensyn til MATAS-kæden, der medfører, at medlemmerne skal pålægges begrænsninger i deres erhvervsudøvelse, der går ud over, hvad der følger af gruppefritagelsen. Det skal således være muligt for medlemmerne at deltage i driften af butikker, der ikke indgår i konkurrerende kæder. Bestemmelsen går derfor videre end nødvendigt. 91. Ændringsforslaget til pkt. 7.1, nr.2 opfylder dermed ikke betingelse nr. 3.

4 92. vedtægternes pkt Med det seneste ændringsforslag forbydes medlemmerne at videresælge MATAS egenvarer (eksempelvis stribevarer) og eneforhandlingsvarer til ikke-detailkunder og ikke- MATAS forretninger, idet varer omfattet af et selektivt distributionssystem dog kan sælges til andre godkendte forhandlere. Styrelsen finder, at dette forslag også er for vidtgående for så vidt angår videresalgsforbudet af eneforhandlingsvarer. Det er ikke nødvendigt for at sikre MATAS-kædens konkurrenceevne at hindre medlemmerne i at distribuere eneforhand-lingsvarer til den kreds, som de ønsker. Med en eneforhandlingsaftale kan en leverandør forpligtes til at sælge et givent produkt til en fastsat kunde eksempelvis MATAS, mens begrænsninger på dennes aftagerkreds er en unødvendig konkurrencebegrænsning. Videresalgsforbud betragtes som en hard core konkurrencebegrænsning. 95. Betingelsen i stk.1, nr. 3 er således ikke opfyldt for vedtægternes pkt , stk. 1, nr. 4 ikke udelukkelse af konkurrencen Betingelse nr. 4 er således opfyldt." 3. MATAS argumentation Det er under denne anke alene spørgsmålet, hvorvidt Konkurrencerådets konklusion er korrekt, når det statueres, at vedtægternes pkt. 7.1, nr. 2, og 8.1 som foreslået ændret af MATAS er for vidtgående til at opfylde dispensationskravet i konkurrencelovens 8, stk. 1, nr. 3. MATAS gør gældende, at de to bestemmelser som modificeret ikke pålægger kædens medlemmer begrænsninger, der er unødvendige for at realisere kædesamarbejdet, og at kravet i konkurrencelovens 8, stk. 1, nr. 3, derfor er opfyldt. MATAS-kæden er en frivillig kæde af detailhandlere, som består af de til enhver tid værende aktionærer i grossist- og fuldserviceselskabet MATAS A/S. MATAS-kædens butikker drives alle under fælles navn og produkt- og butikskoncept, og det er de respektive medlemmer, der ejer disse butikker. MATAS A/S er rettighedshaver til navn og MATAS-konceptet i bred forstand. MATAS A/S besidder væsentlig know-how om produkterne, produktudvikling, butiksdrift, butiksteknologi, uddannelse, metoder for kundebetjening- og rådgivning, markedsføring m.v. Ved optagelse i MATAS-kæden får medlemmerne stillet MATAS A/S know-how til rådighed i forbindelse med salg af MATAS A/S egen- og eneforhandlingsvarer og øvrige varer. Denne know-how ajourføres og udbygges til stadighed og kommunikeres videre til medlemmerne og følges op af løbende faglig og kommerciel bistand. Herved sikres MATAS-kædens fælles identitet og omdømme, samtidig med at medlemmerne sættes i stand til at skabe og opretholde en effektivt fungerende og rentabel detailforretning. MATAS-kædens opbygning og virke kan således i al væsentlighed sidestilles med et traditionelt franchiseforhold med den undtagelse, at MATAS-medlemmerne ejer rettighedsselskabet. Denne forskel bør imidlertid ikke tillægges betydning, når de skadelige vertikale bindinger mellem MATAS A/S og kædemedlemmerne skal vurderes.

5 Der er i kædens liv og udvikling en meget bred kommunikation mellem MATAS A/S og de enkelte materialister, som nødvendigvis ikke må komme til en konkurrents kendskab til skade for kæden. Når sådan information ud til en konkurrent, ødelægges kædens konkurrence-grundlag, og dermed trues også dens eksistens. Uden et krav om, at MATAS-medlemmer ikke må beskæftige sig med konkurrerende virksomhed, vil kendskab, den pågældende får som materialist, samtidig tilgå ham som konkurrent, og kunne anvendes af vedkommende som sådant. I vægtningen af de modstående interesser forekommer der ikke at være særlige hensyn at tage til den enkeltes ønske om at drive konkurrerende virksomhed over for kædens krav på hemmeligholdelse/loyalitet. Muligheden for butiksudvidelse inden for kæden står åben ved nyetablering eller opkøb af eksisterende butikker og føles det lukrativt, kan vedkommende forlade kæden og i et andet koncept påføre den konkurrence ad den vej. Det gøres gældende, at den foreslåede formulering af kædevedtægternes pkt. 7.1, nr. 2, ikke pålægger det enkelte MATAS-medlem begrænsninger, der er unødvendige for at realisere samarbejdets målsætning. I overensstemmelse hermed er betingelserne i konkurrencelovens 8, stk. 1, nr. 3, opfyldt for at meddele dispensation. Den foreslåede bestemmelse går efter sit indhold ikke videre end nødvendigt for at meddele en dispensation, jf. 5 i gruppefritagelsen for kædesamarbejder, som skærmer frivillige kæder mod illoyale medlemmer, der bliver involveret i konkurrerende kæder. Dette hensyn er fuldstændigt parallelt med driften af en eller flere enkeltstående konkurrerende butikker uden for MATASkæden, der ikke er organiseret i et kædesamarbejde. Der er intet grundlag for at slutte modsætningsvist og afvise individuel dispensation for forbud mod konkurrerende virksomhed uden for MATAS-kæden, der drives i form af en/flere konkurrerende butikker uden en bagvedstående kæde. Tværtimod forekommer de to situationer og beskyttelsesinteresser at være fuldstændigt sammenfaldende. Hertil kommer, at forholdet mellem MATAS A/S og kædens medlemmer i al væsentlighed er parallelt med et franchiseforhold, når man ser på de vertikale bindinger mellem rettighedsselskabet MATAS A/S og modtager (kædemedlem). Efter EF-Domstolens og Kommissionens hidtidige praksis er et forbud mod franchisetageres indirekte eller direkte deltagelse i konkurrerende virksomhed ikke en konkurrencebegrænsning i artikel 81, stk. 1 s forstand. Konkurrencerådet har ikke sammenholdt de faktiske forhold med betingelserne i konkurrencelovens 8, stk. 1, nr. 3. Konkurrencerådet medgiver på den ene side, at MATAS' forslag "ikke udelukker medlemmernes deltagelse i forretninger med begrænset produktsammenfald eller deltagelse i oplysende virksomhed", men finder på den anden side, at "der ses ikke at være særlige hensyn til MATAS-kæden, der medfører, at medlemmerne skal pålægges begrænsninger i deres erhvervsudøvelse, der går ud over gruppefritagelsen". Der kan ikke sluttes modsætningsvis fra gruppefritagelsen, hvortil kommer, at argumentationen reelt er indholdsløs set i forhold til konkurrencelovens 8, stk. 1, nr. 3. I hvert fald når man henser til den udførlige argumentation, MATAS har fremlagt ovenfor, er der intet belæg i Konkurrencerådets argumentation for at nægte en dispensation. Det skal tilføjes, at en nægtelse af at meddele MATAS dispensation for den foreslåede formulering af pkt. 7.1, nr. 2 ikke vil have nogen effektivitetsfremmende effekt tværtimod vil konkurrerende aktiviteter fra medlemmerne inden for kæden skabe mod-sætningsforhold, der påvirker fremdrift og

6 fodslag negativt, ligesom kædens kommuni-kation med medlemmerne besværliggøres eller direkte hindres Med hensyn til vedtægternes pkt. 8.1 er der alene tvist om MATAS eneforhandlingsvarer fire serier til personlig pleje: Rimmel (kosmetik), Dr. Scheller (hudpleje), Route 66 (duftserie, herrer) og Elanique (hudpleje). Disse varer markedsføres i Danmark alene af MATAS, der har afholdt væsentlige omkostninger ved deres indarbejdelse og markedsføring. Gælder det foreslåede udkast til vedtægternes pkt ikke, sættes kædens medlemmer i stand til at sælge disse produkter ud af kæden til konkurrerende virksomheder, der ikke har medvirket til deres indarbejdelse og markedsføring, og som derfor opnår en urimelig markedsfordel. Samtidig skades/udvandes den markedsposition, kæden har via produkterne, fordi de antageligvis alene vil have betydning som slagvarer for de virksomheder, der opnår leverancer fra en materialist og således i bred forstand snylter på MATAS s markedsposition, når produkterne sælges uden ledsagelse af den rådgivning og vejledning, der er en del af MATAS s profil. Det ligger uden for kædesamarbejdets forudsætninger, at de fordele, dette indebærer for den enkelte materialist i form af produkter, priser og markedsføringsindsats, af denne skulle kunne anvendes til "grossistsalg" til virksomheder, der konkurrerer med MATAS-kæden det være sig enkeltstående forretninger eller grupper af forretninger. Forudsætningen om, at kæde-fordelen skal styrke den enkelte og kædens position på detailmarkedet, har endvidere været grundlaget for de betydelige markedsføringsudgifter, der er afholdt til indarbejdelse af kædenavnet MATAS og dets produktserier, herunder specielt kædens egen- og eneforhand-lingsvarer. Vedtægternes pkt. 8.1 udtrykker kædens virke som en detailhandelssammenslutning ved i princippet at forpligte medlemmer til kun at sælge de af fællesskabet fremskaffede varer til detailkunder. Det eksklusive salg af de nævnte fire serier i MATAS-kædens butikker sker i øvrigt i konkurrence med andre serier, såsom L Oréal, Hugo Boss, Plénitude m.v. Der er således ikke tale om begrænset konkurrence inden for kæden på disse produkter. Samlet bidrager egenvarerne og eneforhandlingsvarerne til at styrke MATAS position og image på markedet specielt i forhold til dagligvarehandelen og apotekerne, der markedsfører tilsvarende serier, såsom Cosmea, Decobal m.v. Det indre sammenhold/fodslag, der i dag er et væsentligt overlevelsesparameter for kæden, vil lide skade, hvis enkeltmedlemmer sættes i stand til at sælge kædens indarbejdede eneforhandllingsvarer til konkurrenter, uden at dette kan sanktioneres. En adgang til eksternt salg af kædens eneforhandlingsvarer vil have en specielt skadelig effekt, hvis Konkur-rencerådets påbud om, at medlemmerne kan drive konkurrerende virksomhed opretholdes. Herved sættes medlemmerne ikke alene i stand til at etablere konkurrerende butikker, men tillige at drage fordel af produkter, der eksklusivt er knyttet til kæden. Der er ingen reel forskel på kædens egen- og eneforhandlingsvarerne. De bør i princippet behandles ens. Der foreligger således sammenfattende sådanne velunderbyggede grunde for at opretholde et videresalgsforbud også for eneforhandlingsvarer uden for kæden, at der ikke er tale om begrænsninger, der er unødvendige for at realisere kædens formål jf. konkurrencelovens 8, stk. 1, nr. 3. Konkurrencerådet har ikke givet nogen begrundelse for sit standpunkt og heller ikke foretaget en tilbundsgående vurdering af, om der ikke i henhold til EF-Domstolens eller Kommissionens praksis eller forordning 2790/1999, art. 4.1.b, er holdepunkter for, at der konkret bør gives MATAS en

7 dispensation i denne sag, herunder med hensyn taget til, at forholdet mellem MATAS A/S og kædens medlemmer i al væsentlighed som nævnt er parallelt med et franchiseforhold. 4. Konkurrencerådets argumentation MATAS har ikke anfægtet, at de vedtægtsbestemmelser, som klagen angår, er konkurrencebegrænsende og omfattet af konkurrencelovens 6. Forslaget til MATAS vedtægter pkt. 7.1, nr. 2, og pkt. 8.1 går videre end nødvendigt, jf. konkurrencelovens 8, stk. 1, nr. 3. Efter forslaget til pkt. 7.1, nr. 2, må MATAS-medlemmer heller ikke indirekte deltage i driften af virksomheder med hovedforretningsområde fælles med MATAS kerneområder. Forslaget er upræcist og gør det ikke muligt at angive grænsen for, hvad der vil være tilladt. Det fremgår ikke af formuleringen, at materialisten skal være involveret i driften for, at vilkåret gælder. Det konkurrencetryk enkeltstående butikker kan påføre en kæde som MATAS er meget begrænset. 5 i gruppefritagelsesbekendtgørelsen om kædesamarbejder i detailhandlen bygger på en forudsætning om, at et kædesamarbejde som MATAS besidder en sådan konkurrencekraft, at det kan modstå enkeltstående forretningers konkurrence. Salgsforbudet i vedtægternes pkt. 8.1 er en hard core konkurrencebegrænsning. Der er i kraft af varemærkerettigheder forskel på egenvarer og eneforhandlingsvarer. Vedtægternes forbud afskærer det danske marked for intrabrand-konkurrence. Der foreligger ikke et franchiseforhold. 5. Konkurrenceankenævnets bemærkninger Som sagen foreligger for Ankenævnet, drejer den sig alene om, hvorvidt bestemmelserne i MATAS vedtægter pkt. 7.1, nr. 2 og pkt. 8.1 i den udformning, som fremgår af MATAS påstande hver for sig opfylder betingelsen for fritagelse i konkurrencelovens 8, stk. 1, nr. 3. Det fremgår af 8, stk. 1, at fritagelse meddeles af Konkurrencerådet, hvis Rådet skønner, at betingelserne opregnet i stk. 1 er opfyldt. Det fremgår af den påklagede afgørelse, at Konkurrencerådet har skønnet, at betingelserne i 8 stk. 1, nr. 3, ikke er opfyldt. Der er ikke i det, som MATAS har anført, grundlag for at underkende Konkurrencerådets skøn som ulovligt. Ankenævnet stadfæster derfor Konkurrencerådets afgørelse. Herefter bestemmes: Konkurrencerådets afgørelse af 21. juni 2000 stadfæstes. Ole Jess Olsen Jens Fejø Børge Dahl«

Matas A/S vedtægter. Journal nr. 2:8032-99/hhk/fødevarer, finans

Matas A/S vedtægter. Journal nr. 2:8032-99/hhk/fødevarer, finans 1 af 12 21-06-2012 12:02 Matas A/S vedtægter Journal nr. 2:8032-99/hhk/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Matas A/S har den 24. juni 1998 anmeldt kædens vedtægter. Kæden har anmodet

Læs mere

Klage over Kære Børn a.m.b.a.

Klage over Kære Børn a.m.b.a. Klage over Kære Børn a.m.b.a. Rådsmødet den 16. december 1998 J.nr. 2:801-125/mda 1. Resumé Rådet skal tage stilling til en klage over indkøbsforeningen Kære Børn A.m.b.a. Indkøbsforeningen har foretaget

Læs mere

Dagrofa-koncernens kædeaftaler

Dagrofa-koncernens kædeaftaler 1 af 10 18-06-2012 11:02 Dagrofa-koncernens kædeaftaler Rådsmødet den 29. september 1999 1. Resumé Dagrofa a/s indsendte den 26. juni 1998 anmeldelse af sine og datterselskabet Lekkerland a/s aftaler med

Læs mere

Kædesamarbejdet i Inbogulve

Kædesamarbejdet i Inbogulve 1 af 12 08-08-2012 15:47 Kædesamarbejdet i Inbogulve Journal nr. 2:8032-693-20 og 964-967/sta/Service Rådsmødet den 31. maj 2000 Resumé 1. Indkøbsforeningen Inbogulve og administrationsselskabet Inbodan

Læs mere

2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet)

2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet) 2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet) K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 11. august 2005 i sag 04-109.248: Falkon Cykler (advokat K.L. Németh) mod Konkurrencerådet

Læs mere

1998-09-29: Søllerød Kommune ctr. Konkurrencestyrelsen

1998-09-29: Søllerød Kommune ctr. Konkurrencestyrelsen 1 af 6 1998-09-29: Søllerød Kommune ctr. Konkurrencestyrelsen»År 1998, den 29. september afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr. 98-76.327, Søllerød Kommune ctr. Konkurrencestyrelsen, sålydende: K

Læs mere

2002-08-13: Danmarks Restauranter og Caféer

2002-08-13: Danmarks Restauranter og Caféer 2002-08-13: Danmarks Restauranter og Caféer K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 13. august 2002 i sag j.nr. 02-43.017 Danmarks Restauranter og Caféer (selv v/sekretariatsleder Kirsten Hauge)

Læs mere

Vejledning til frivillige kæder

Vejledning til frivillige kæder Vejledning til frivillige kæder August 2005 Indhold 1. Indledning 2. Tommelfingerreglen 3. Fælles koncept, design, service mv. 4. Forretningsplacering og optagelse af nye medlemmer 5. Loyalitet og udtrædelsesvilkår

Læs mere

Bladudgivernes Forhandlernævn - Overenskomst

Bladudgivernes Forhandlernævn - Overenskomst 1 af 8 18-06-2012 10:45 Bladudgivernes Forhandlernævn - Overenskomst Journal nr. 2:8032-132/pr Rådsmødet den 26. maj 1999 1. Resumé Bladudgivernes Forhandlernævn (BFN) har den 30. juni 1998 anmeldt sin

Læs mere

Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser

Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser 1 af 8 08-08-2012 15:34 Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser Journal nr.2:8032-718/fødevarer/finans, che Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Forsikring & Pension (F&P) har den 30. juni 1998

Læs mere

STAR PIPE A/S' klage over Løgstør Rør A/S for misbrug af dominerende stilling

STAR PIPE A/S' klage over Løgstør Rør A/S for misbrug af dominerende stilling 1 af 8 18-06-2012 14:28 STAR PIPE A/S' klage over Løgstør Rør A/S for misbrug af dominerende stilling Journal nr.2:801-380 Rådsmødet den 23. februar 2000 1. Resumé Konkurrencestyrelsen har modtaget en

Læs mere

Odder Barnevognsfabrik A/S autoriserede forhandlerbetingelser

Odder Barnevognsfabrik A/S autoriserede forhandlerbetingelser 1 af 7 09-08-2012 09:05 Odder Barnevognsfabrik A/S autoriserede forhandlerbetingelser Journal nr. 2:8032-318/bhh/serviceerhverv Rådsmødet den 31. maj 2000 Resumé 1. Odder Barnevognsfabrik A/S, der er et

Læs mere

Interflora-Danmarks kædesamarbejde

Interflora-Danmarks kædesamarbejde 1 af 12 21-06-2012 12:33 Interflora-Danmarks kædesamarbejde Journal nr 2:8032-643, bhh/service. Rådsmødet den 27. september 2000 Resumé 1. Interflora-Danmark (herefter IF) har den 30. juni 1998 ansøgt

Læs mere

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet 2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den16. januar 2001 i sag j.nr. 00-166.783 DVS Entertainment I/S (advokat Merete Clausen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Vejledning til frivillige kæder

Vejledning til frivillige kæder Vejledning til frivillige kæder Journal nr. 3/1107-0200-0037/SEK/KB Rådsmødet den 31. august 2005 Baggrund 1. Den 1. juli 2005 blev gruppefritagelsen for horisontale aftaler om kædesamarbejde i detailhandelen

Læs mere

2003-05-28: Fleggard Holding A/S mod Konkurrencerådet

2003-05-28: Fleggard Holding A/S mod Konkurrencerådet 2003-05-28: Fleggard Holding A/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 28. maj 2003 i sag j.nr. 02-124.706 Fleggaard Holding A/S (advokat Thomas Ryhl) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Klagen gav anledning til, at styrelsen undersøgte de rundskrivelser, der er udsendt fra Apoteam til tilsluttede apoteker - de såkaldte Apoteam-nyt.

Klagen gav anledning til, at styrelsen undersøgte de rundskrivelser, der er udsendt fra Apoteam til tilsluttede apoteker - de såkaldte Apoteam-nyt. 1 af 5 Apoteam A/S - Journal nr.2:801-394 Rådsmødet den 26. januar 2000 1. Resumé Konkurrencestyrelsen har modtaget en klage fra Unigroup ApS over, at selskabet Apoteam A/S (herefter: Apoteam) til de tilsluttede

Læs mere

Anmeldelse af Dansk Skadeservice

Anmeldelse af Dansk Skadeservice Anmeldelse af Dansk Skadeservice Journal nr. 3/1120-0301-0246/FI/LPML Resumé 1. Dansk Skadeservice A/S har ansøgt om en ikke-indgrebserklæring, jf. konkurrencelovens 9, stk. 1, subsidiært en fritagelse

Læs mere

2001-05-14: Skov Larsen A/S mod Konkurrencerådet

2001-05-14: Skov Larsen A/S mod Konkurrencerådet 2001-05-14: Skov Larsen A/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 14. maj 2001 i sag 00-167.891 Skov Larsen A/S (advokat Lasse A. Søndergaard Christensen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

C.K. Chokolades samhandelsbetingelser og bonusaftaler

C.K. Chokolades samhandelsbetingelser og bonusaftaler 1 af 5 C.K. Chokolades samhandelsbetingelser og bonusaftaler Rådsmødet den 28. april 1999 1. Resumé C.K. Chokolade har anmeldt sine samhandelsbetingelser og bonusordninger. Aftalerne blev anmeldt 30. juni

Læs mere

Klager over Matas A/S

Klager over Matas A/S Klager over Matas A/S Rådsmødet den 25. februar 1998 Jnr.: 2:801-20, 21, 22/HHK 1. Resumé Konkurrencerådet har modtaget 3 klager over Matas kædens bestemmelser om etablering af nye Matas-forretninger.

Læs mere

De vigtigste ændringer er: at regler, der beskytter kontraktvilkår i aftaler mellem leverandører og forhandlere, afskaffes.

De vigtigste ændringer er: at regler, der beskytter kontraktvilkår i aftaler mellem leverandører og forhandlere, afskaffes. Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 131 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 2.februar 2010 Kommissionens forordning (EU) om anvendelse af Traktatens artikel 101, stk. 3, på kategorier

Læs mere

STATSAI,r SÆRLIG ØKD KRBI ~IJJ..I\U L."jll..1u.Il<Jn.LI..L 33 43 01 20 UDSKRIFT ØSTRE LA1~DSRETS DOMBOG DOM

STATSAI,r SÆRLIG ØKD KRBI ~IJJ..I\U L.jll..1u.Il<Jn.LI..L 33 43 01 20 UDSKRIFT ØSTRE LA1~DSRETS DOMBOG DOM 12/11 2002 16:42 FAX 33 43 Ol 20 l~/ll ~uu~ l~;o{ raa dd~~uo~~ 83207005- MKJ" STATSAI,r SÆRLIG ØKD KRBI ~IJJ..I\U L."jll..1u.Il

Læs mere

2003-08-18: HL Kart Racing mod Konkurrencerådet

2003-08-18: HL Kart Racing mod Konkurrencerådet 2003-08-18: HL Kart Racing mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 18. august 2003 i sag j.nr. 02-234.897 HL Kart Racing v/hans Ladefoged (advokat Charlotte Jørgensen)

Læs mere

Premium ClubPLUS kæde- og butikssamarbejdsaftaler

Premium ClubPLUS kæde- og butikssamarbejdsaftaler Premium ClubPLUS kæde- og butikssamarbejdsaftaler Rådsmødet den 29. september 1999 1. Resumé Ved anmeldelse af 30. juni 1998 ansøgte Statoil A/S (nu Statoil Detailhandel A/S) om fritagelse efter konkurrencelovens

Læs mere

2000-10-25: Telia A/S ctr. Konkurrencerådet

2000-10-25: Telia A/S ctr. Konkurrencerådet 2000-10-25: Telia A/S ctr. Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 25. oktober 2000 i sag 00-67.280 Telia A/S (advokat Jens Ottosen-Støtt) mod Konkurrencerådet (fuldmægtig

Læs mere

Sag C-125/05. VW-Audi Forhandlerforeningen, som mandatar for Vulcan Silkeborg A/S mod Skandinavisk Motor Co. A/S

Sag C-125/05. VW-Audi Forhandlerforeningen, som mandatar for Vulcan Silkeborg A/S mod Skandinavisk Motor Co. A/S Sag C-125/05 VW-Audi Forhandlerforeningen, som mandatar for Vulcan Silkeborg A/S mod Skandinavisk Motor Co. A/S (anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Østre Landsret)»Konkurrence aftale om forhandling

Læs mere

Konkurrenceklausul i forbindelse med køb af containerkran

Konkurrenceklausul i forbindelse med køb af containerkran Konkurrenceklausul i forbindelse med køb af containerkran Rådsmødet den 27. maj 1998 1. Resumé A. Henriksen Shipping har overfor Konkurrencestyrelsen klaget over en tidsubegrænset konkurrenceklausul, som

Læs mere

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet 2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2001 i sag 00-200.925 Interflora-Danmark (advokat Hanne Magnussen v/ advokat Jens Ahrendt)

Læs mere

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen BEK nr 760 af 23/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0104-0200-0009 Senere

Læs mere

Nr. 1 Februar 2010. Indhold. 1 Den fremtidige konkurrenceretlige regulering af motorkøretøjsbranchen

Nr. 1 Februar 2010. Indhold. 1 Den fremtidige konkurrenceretlige regulering af motorkøretøjsbranchen Indhold 1 Den fremtidige konkurrenceretlige regulering af motorkøretøjsbranchen 1 Den fremtidige konkurrenceretlige regulering af motorkøretøjsbranchen Af Gitte Holtsø og fuldmægtig Daniel Barry Den 21.

Læs mere

Netto I/S' klage over Egmont Magasiner A/S og Aller Press A/S

Netto I/S' klage over Egmont Magasiner A/S og Aller Press A/S 1 af 9 Netto I/S' klage over Egmont Magasiner A/S og Aller Press A/S Rådsmødet den 16. juni 1999 1 Resumé Netto I/S har klaget til Konkurrencestyrelsen over, at Egmont Magasiner A/S har nægtet at levere

Læs mere

Forsikring & Pension Att.: Claus Tønnesen Philip Heymans Alle 1 2900 Hellerup. Sendt pr. e-mail til: ct@forsikringogpension.dk

Forsikring & Pension Att.: Claus Tønnesen Philip Heymans Alle 1 2900 Hellerup. Sendt pr. e-mail til: ct@forsikringogpension.dk Forsikring & Pension Att.: Claus Tønnesen Philip Heymans Alle 1 2900 Hellerup Sendt pr. e-mail til: ct@forsikringogpension.dk Dato: 19. december 2014 Sag: TIFS-14/02901-5 Sagsbehandler: /tfl/jkk Vejledende

Læs mere

UDSKRIFT RETSBOGEN FOR VESTRE LANDSRET

UDSKRIFT RETSBOGEN FOR VESTRE LANDSRET Kammeradvokaten v/adv. Jacob Pinborg Vester Farimagsgade 23 1606 København V J. nr. 14-3901 UDSKRIFT af RETSBOGEN FOR VESTRE LANDSRET 12. afdeling Vestre Landsret holdt den 27. november 2006 kl. 9.00 møde

Læs mere

2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder

2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder 2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. juni 2002 i sag 01-172.007 Tandlæge Flemming Harder (advokat Knud Lundblad) mod Konkurrencerådet (fuldmægtig

Læs mere

UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALG S RETSBOG

UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALG S RETSBOG UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALG S RETSBOG Retsmøde den 27. april 2010 i Sag 212008 Post Danmark AIS (advokat Nicolai Westergaard) mod Konkurrencerådet (advokat Per Magid) Biintervenient

Læs mere

Leveringsnægtelse fra B&O overfor Merlin

Leveringsnægtelse fra B&O overfor Merlin Leveringsnægtelse fra B&O overfor Merlin J.nr. 2:801-1/hhk Rådsmødet den 25. november 1998 1. Resumé Konkurrencerådet har modtaget en klage fra Merlin A/S over en leveringsnægtelse fra Bang & Olufsen A/S.

Læs mere

2001-08-30: BILLETnet A/S og Scandinavia On-line A/S mod Konkurrencerådet

2001-08-30: BILLETnet A/S og Scandinavia On-line A/S mod Konkurrencerådet 2001-08-30: BILLETnet A/S og Scandinavia On-line A/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 30. august 2001 i sag 00-224.395 BILLETnet A/S og Scandinavia On-line A/S (advokat

Læs mere

Finanstilsynet har modtaget K s brev af 2. juni 2003, vedrørende stillingen som udsteder i henhold til lov om udstedere af elektroniske penge 1.

Finanstilsynet har modtaget K s brev af 2. juni 2003, vedrørende stillingen som udsteder i henhold til lov om udstedere af elektroniske penge 1. Kendelse af 7. oktober 2004. J.nr. 03-176.255. Tiltrådt, at elektroniske penge kun kan udstedes af pengeinstitutter eller af virksomheder, der har tilladelse i henhold til lov om elektroniske penge. Lov

Læs mere

Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S

Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S Side 1 af 6 Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S Journal nr.3:1120-0401-20/service/osk Rådsmødet den 29. august 2001 Beslutning vedrørende virksomhedsovertagelse jf. konkurrencelovens 12

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT ANTONIO LA PERGOLA fremsat den 26. juni 1997

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT ANTONIO LA PERGOLA fremsat den 26. juni 1997 FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT ANTONIO LA PERGOLA fremsat den 26. juni 1997 1. I den foreliggende sag har Kommissionen nedlagt påstand om, at det fastslås, at de græske bestemmelser om beskatning

Læs mere

I Danmark administreres lovgivningen af Konkurrencerådet. Konkurrencerådets sekretariatsfunktion varetages af Konkurrencestyrelsen.

I Danmark administreres lovgivningen af Konkurrencerådet. Konkurrencerådets sekretariatsfunktion varetages af Konkurrencestyrelsen. KONKURRENCERET I. KONKURRENCERETTEN 1. Indledning De konkurrenceretlige regler er nogle en af de retsregler, der regulerer erhvervslivets bestræbelser på at afsætte varer og tjenesteydelser. Vi har nationale

Læs mere

Delafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger

Delafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger Delafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) Forpligtelse om regnskabsmæssig opsplitning for så vidt angår bredbåndstilslutninger via TDC s kabel-tv-net UDKAST af 27.

Læs mere

KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (VAREMÆRKER OG DESIGN) AFGØRELSE truffet af Tredje Appelkammer den 15. juni 2009

KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (VAREMÆRKER OG DESIGN) AFGØRELSE truffet af Tredje Appelkammer den 15. juni 2009 KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (VAREMÆRKER OG DESIGN) Appelkamrene AFGØRELSE truffet af Tredje Appelkammer den 15. juni 2009 I sag R 1713/2007-3 Top-Line Møbelproduktion Møldrup A/S Vestergade

Læs mere

ELBODANs kædesamarbejde

ELBODANs kædesamarbejde 1 af 13 18-06-2012 11:23 ELBODANs kædesamarbejde Journal nr. 2:8032-284 Rådsmødet den 15. december 1999 1. Resumé Advokat Vagn Thorup, Kromann & Münter Advokatfirma, har som advokat for Elbodan a.m.b.a.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0038238 (Katja Høegh, Mette Langborg) 26. september 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0038238 (Katja Høegh, Mette Langborg) 26. september 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0038238 (Katja Høegh, Mette Langborg) 26. september 2014 K E N D E L S E Falck Danmark A/S (advokat Jens Munk Plum, København) mod Region Syddanmark (Kammeradvokaten v/advokat

Læs mere

Brancheorganisationer for motorkøretøjer

Brancheorganisationer for motorkøretøjer Dato: 24. september 2013 Brancheorganisationer for motorkøretøjer Sag: BITE-12/06340-41 Sagsbehandler: / CHJ Indskærpelse om garantier og årlige kontroleftersyn - vedrørende krav om bilejeres fremmøde

Læs mere

Forenede sager T-49/02 T-51/02

Forenede sager T-49/02 T-51/02 Forenede sager T-49/02 T-51/02 Brasserie nationale SA (tidligere Brasseries Funck-Bricher og Bofferding) m.fl. mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber»Aftaler det luxembourgske marked for øl bøder«rettens

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015 Sag 188/2015 FlowCon International ApS (advokat Preben Kønig) mod Frese A/S (advokat Eigil Lego Andersen) I tidligere instans er afsagt dom af Sø-

Læs mere

2001-11-07: Uponor A/S mod Konkurrencerådet

2001-11-07: Uponor A/S mod Konkurrencerådet 2001-11-07: Uponor A/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 7. november 2001 i sag 00-202.098 Uponor A/S (advokat Jens Munk Plum) mod Konkurrencerådet (specialkonsulent

Læs mere

2005-07-06: Toyota Danmark A/S mod Konkurrencerådet (Delkendelse)

2005-07-06: Toyota Danmark A/S mod Konkurrencerådet (Delkendelse) 2005-07-06: Toyota Danmark A/S mod Konkurrencerådet (Delkendelse) J.nr. 2005-0002911 Toyota Danmark A/S (advokat Jens Munk Plum) mod Konkurrencerådet (fuldmægtig Annette Wedel Fræmohs) I denne sag har

Læs mere

Advokaters beslutning om anvendelse af økonomiske argumenter i konkurrencesager

Advokaters beslutning om anvendelse af økonomiske argumenter i konkurrencesager Advokaters beslutning om anvendelse af økonomiske argumenter i konkurrencesager Barrierer for advokaters anvendelse af økonomiske argumenter i konkurrencesager undersøges, og det konkluderes, at disse

Læs mere

RESUMÉ: AN 2014 00032 VR 2013 02332 Ultimate <fig> - Indsigelse Forveksling

RESUMÉ: AN 2014 00032 VR 2013 02332 Ultimate <fig> - Indsigelse Forveksling RESUMÉ: AN 2014 00032 VR 2013 02332 Ultimate - Indsigelse Forveksling Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af VR 2013 02332 Ultimate . Indsigelsen blev begrundet med, at indehavers

Læs mere

Vedr. Vurdering af klage over screeningsafgørelse efter miljøvurderingsloven

Vedr. Vurdering af klage over screeningsafgørelse efter miljøvurderingsloven Notat Jens Flensborg Advokat Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Aarhus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-11601 - 5 jfl@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR: 31 13 54 27 24. september

Læs mere

1999-04-27: Dansk Journalistforbund ctr. Konkurrencerådet

1999-04-27: Dansk Journalistforbund ctr. Konkurrencerådet 1999-04-27: Dansk Journalistforbund ctr. Konkurrencerådet Kdl. af 27/04 1999: Dansk Journalistforbund ctr. Konkurrencerådet»År 1999, den 27. april afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr. 97-218.349,

Læs mere

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Jnr.: 2:8032-30/cb Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Post Danmark og ARTE har anmeldt en aftale om etablering

Læs mere

Kontrakt mellem RKI Kreditinformation A/S og Advokaternes Serviceselskab A/S

Kontrakt mellem RKI Kreditinformation A/S og Advokaternes Serviceselskab A/S Kontrakt mellem RKI Kreditinformation A/S og Advokaternes Serviceselskab A/S Journal nr. 2:8032-568/El/Service Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Den 30. juni 1998 har Advokaternes Serviceselskab A/S

Læs mere

Statoils kæde-, forpagtnings- og forhandleraftaler

Statoils kæde-, forpagtnings- og forhandleraftaler 1 af 13 18-06-2012 14:28 Statoils kæde-, forpagtnings- og forhandleraftaler Journal nr.2:8032-545, 956, 957, 958 og 959 Rådsmødet den 23. februar 2000 1. Resumé Statoil har den 30. juni 1998 anmeldt en

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven Lovforslag nr. L 39 Folketinget 2011-12 Fremsat den 23. november 2011 af transportministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Forbud mod visse konstruktive ændringer,

Læs mere

2000-07-30: Dansk Naturgas A/S ctr Konkurrencerådet

2000-07-30: Dansk Naturgas A/S ctr Konkurrencerådet 2000-07-30: Dansk Naturgas A/S ctr Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 31. juli 2000 i sag 99-112.213 Dansk Naturgas A/S (advokat Jon Stokholm) mod Konkurrencerådet (kammeradvokaten

Læs mere

Ved e-mail af 27. juni 2011 har Skatteministeriet anmodet om Advokatrådets bemærkninger til ovennævnte udkast.

Ved e-mail af 27. juni 2011 har Skatteministeriet anmodet om Advokatrådets bemærkninger til ovennævnte udkast. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K js@skat.dk KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 DATO: 12-08-2011 SAGSNR.: 2011-2670 ID NR.: 134018 Høring -

Læs mere

2001-02-27: Elbodan a.m.b.a. mod Konkurrencerådet

2001-02-27: Elbodan a.m.b.a. mod Konkurrencerådet 2001-02-27: Elbodan a.m.b.a. mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 27. februar 2001 i sag j.nr. 00-35.305 Elbodan a.m.b.a. (advokat Martin André Dittmer) mod Konkurrencerådet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 Sag 320/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod Danske Busvognmænd og T2 og T3 (advokat Knud Meden, beskikket for alle) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

Som begrundelse for sit afslag anfører styrelsen for det første, at det amerikanske selskab mangler formål, selskabskapital og vedtægter.

Som begrundelse for sit afslag anfører styrelsen for det første, at det amerikanske selskab mangler formål, selskabskapital og vedtægter. Kendelse af 17. september 1999. 98-180.953. Filial af amerikansk selskab opfyldte ikke betingelserne for registrering. Lov om aktieselskaber 1. Anmeldelsesbekendtgørelsens 8 og 12 (Finn Møller Kristensen,

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks

UDBUDSBETINGELSER. for. Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks UDBUDSBETINGELSER for Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er:

Læs mere

B&O's Sæsonsamhandelsaftale

B&O's Sæsonsamhandelsaftale B&O's Sæsonsamhandelsaftale Journal nr.3:1120-0301-195/fødevarer og Finans/hbs Rådsmødet den 24. april 2002 Resumé 1. Bang & Olufsen AudioVisual A/S 1 har anmeldt selskabets Sæsonsamhandelsaftale til styrelsen

Læs mere

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0126 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0126 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0126 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 23. april 2010 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2009-7004-0029 Dok.: JOK41420 N O T A T om Forslag til

Læs mere

Nr. 1 2011 Indhold 1 Udvalgte danske afgørelser fra 4. kvartal 2010

Nr. 1 2011 Indhold 1 Udvalgte danske afgørelser fra 4. kvartal 2010 Indhold 1 Udvalgte danske afgørelser fra 4. kvartal 2010 1 Udvalgte danske afgørelser fra 4. kvartal 2010 Af advokat Gitte Holtsø, advokat Martin Andreas Gravengaard og advokatfuldmægtig Louise Tandrup

Læs mere

7. Af denne grund skal B&O s EF-distributionsaftale vurderes individuelt i henhold til konkurrencelovens 6 og 8.

7. Af denne grund skal B&O s EF-distributionsaftale vurderes individuelt i henhold til konkurrencelovens 6 og 8. B&O Journal nr.3:1120-0289-19/fødevarer og Finans/hbs Rådsmødet den 24. april 2002 Resumé 1. Bang & Olufsen AudioVisual A/S 1 har anmeldt selskabets EF-distributionsaftale til styrelsen med henblik på

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 31. marts 2011

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 31. marts 2011 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 31. marts 2011 Sag 143/2009 A og B (advokat Michael Steffensen, beskikket) mod Rigspolitichefen (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Asfaltindustrien Vejledende udtalelse om brancheforeningens statistikker og standardforbehold

Asfaltindustrien Vejledende udtalelse om brancheforeningens statistikker og standardforbehold Asfaltindustrien Adm. Direktør Anders Hundahl Lautrupvang 2 2750 Ballerup Dato: 25. juni 2013 Sag: BITE 13/02010 Sagsbehandler: /MAL Vejledende udtalelse om brancheforeningens statistikker og standardforbehold

Læs mere

1. Etablering, organisering og forretningsmodel for kollektive ordninger i foreningsform.

1. Etablering, organisering og forretningsmodel for kollektive ordninger i foreningsform. EXECUTIVE SUMMARY Amaliegade 31 DK-1256 København K Tel +45 33 32 20 12 Fax +45 33 32 24 74 Mail lrlaw@lrlaw.dk www.lassenricard.dk Advokataktieselskab Cvr 16725641 1 INDHOLD AF EXECUTIVE SUMMARY Dette

Læs mere

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis BEK nr 739 af 23/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0104-0200-0009 Senere

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GIUSEPPE TESAURO fremsat den 27. januar 1994 '"'

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GIUSEPPE TESAURO fremsat den 27. januar 1994 '' FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GIUSEPPE TESAURO fremsat den 27. januar 1994 '"' Hr. afdelingsformand, De herrer dommere, 2. For at forstå spørgsmålenes rækkevidde vil jeg først kort redegøre

Læs mere

Godkendelse af J.S. Reklame, Århus ApS erhvervelse af Actona Company A/S

Godkendelse af J.S. Reklame, Århus ApS erhvervelse af Actona Company A/S Dato: 22. januar 2016 Sag: FLID-15/08153-24 Sagsbehandler: /LFI/MNI/MST/SBJ Godkendelse af J.S. Reklame, Århus ApS erhvervelse af Actona Company A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 28. august

Læs mere

Nr. 2 Juni 2010. Indhold. 1 Nye regler for vertikale aftaler

Nr. 2 Juni 2010. Indhold. 1 Nye regler for vertikale aftaler Indhold 1 Nye regler for vertikale aftaler 1 Nye regler for vertikale aftaler Af advokat Gitte Holtsø, advokat Martin Andreas Gravengaard og advokatfuldmægtig Peter E. Stassen EU-Kommissionen har offentliggjort

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring: UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Ændring af bødesatser) 1 I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

Læs mere

MODELKONTRAKT OM ENEFORHANDLING I UDLANDET

MODELKONTRAKT OM ENEFORHANDLING I UDLANDET ORGALIME MODELKONTRAKT OM ENEFORHANDLING I UDLANDET Februar1990 KAPITEL I Kontraktens parter, produkter og område Firma.... Hvis forretningsadresse er. Repræsenteret af.. som herefter kaldes "Producenten",

Læs mere

Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller

Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller 2015-47 Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller 7. september 2015 En journalist anmodede om aktindsigt i oplysninger om en politikreds indsats vedrørende hastighedskontrol

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 12. juni 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 12. juni 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 12. juni 2012 Sag 345/2011 Foreningen "Watzerath Parken c/o Flemming Johnsen (advokat Lars Kjeldsen) mod Global Wind Power A/S, Global Wind Power Invest A/S og Global

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 2. juni 2008 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 2. juni 2008 hedder det: Kendelse af 27. marts 2009 (J.nr. 2008-0017069) Ikke meddelt dispensation til at intern revisionschef må udføre revisionsopgaver uden for den finansielle koncern. Lov om finansiel virksomhed 199, stk.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 Sag 210/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Lars Henriksen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 13. september

Læs mere

Udkast til Forslag. Lov om ændring af lov om menighedsråd og lov om folkekirkens økonomi

Udkast til Forslag. Lov om ændring af lov om menighedsråd og lov om folkekirkens økonomi Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om menighedsråd og lov om folkekirkens økonomi (Samarbejder mellem menighedsråd m.v.) 1 I lov om menighedsråd, jf. lovbekendtgørelse nr. 79 af 2. februar 2009,

Læs mere

Parternes anbringender. TDH anfører i selskabets svar blandt andet, at:

Parternes anbringender. TDH anfører i selskabets svar blandt andet, at: Telenor Danmark Holding A/S Regulering og Samtrafik, Wholesale Frederikskaj DK- 1780 København V Tele2 DMT2 A/S Gammel Køge Landevej 55 2500 Valby Afgørelse efter telelovens 1 76 vedr. Telenor Danmark

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 30. marts 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 30. marts 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 30. marts 2016 Sag 1/2016 A (advokat Gert Drews) mod X Holding ApS (advokat Christian Riewe) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Skifteretten i Sønderborg

Læs mere

Vejledning om gruppefritagelser. Gruppefritagelse for horisontale aftaler mv. om kædesamarbejde i detailhandelen

Vejledning om gruppefritagelser. Gruppefritagelse for horisontale aftaler mv. om kædesamarbejde i detailhandelen Vejledning om gruppefritagelser Gruppefritagelse for horisontale aftaler mv. om kædesamarbejde i detailhandelen 2000 Indhold 2 Gruppefritagelse for horisontale aftaler mv. om kædesamarbejde i detailhandelen

Læs mere

Rekvirenten, Forsvarsministeriet. Forsvarskommandoen, har nedlagt følgende påstande:

Rekvirenten, Forsvarsministeriet. Forsvarskommandoen, har nedlagt følgende påstande: Københavns Byret Anonymiseret i fornødent omfang, jf. retsplejelovens 41 b, stk. 2, nr. 4, og stk. 3, nr. 1. Udskrift af dombogen KENDELSE Afsagt den 21. september 2009 i sag nr. FS 23455/2009: Forsvarsministeriet

Læs mere

Kommissionen har den 1. december 2011 fremsendt et direktivforslag

Kommissionen har den 1. december 2011 fremsendt et direktivforslag Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0793 Bilag 1, KOM (2011) 0794 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 21. december 2011 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-518-0139 Den Spørgsmål 153

Skatteministeriet J.nr. 2005-518-0139 Den Spørgsmål 153 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 153 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-518-0139 Den Spørgsmål 153 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr.153

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 3. juli 1990 *

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 3. juli 1990 * FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT DARMON SAG C-208/88 FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 3. juli 1990 * Hr. afdelingsformand, de herrer dommere, * Originalsprog: fransk.

Læs mere

Aftale mellem Amtsrådsforeningen og Falck

Aftale mellem Amtsrådsforeningen og Falck 1 af 10 Aftale mellem Amtsrådsforeningen og Falck Rådsmødet den 27. oktober 1999 1. Resumé Amtsrådsforeningen og Falck A/S (herefter Falck) har med virkning fra 1. maj 1998 indgået en vejledende aftale

Læs mere

I medfør af 169 i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1202 af 14. november 2014, som ændret ved lov nr. 129 af 16. februar 2016, fastsættes:

I medfør af 169 i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1202 af 14. november 2014, som ændret ved lov nr. 129 af 16. februar 2016, fastsættes: BEK nr 882 af 28/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1600757 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Firma Gebrüder Knauf Westdeutsche Gipswerke mod Hauptzollamt Hamburg-Jonas (anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesfinanzhof)

Firma Gebrüder Knauf Westdeutsche Gipswerke mod Hauptzollamt Hamburg-Jonas (anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesfinanzhof) DOMSTOLENS DOM (ANDEN AFDELING) AF 20. MARTS 1980 ' Firma Gebrüder Knauf Westdeutsche Gipswerke mod Hauptzollamt Hamburg-Jonas (anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesfinanzhof)»Eksportafgifter

Læs mere

Vedtægter for Antenne-, Satellit- og Kabel-tv brancheforeningen

Vedtægter for Antenne-, Satellit- og Kabel-tv brancheforeningen Vedtægter for Antenne-, Satellit- og Kabel-tv brancheforeningen 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er: Antenne-, Satellit- og Kabel-tv brancheforeningen (ASK) Foreningens hjemsted er Storkøbenhavn. 2.

Læs mere

2012/1 LSF 29 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Forslag. til

2012/1 LSF 29 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Forslag. til 2012/1 LSF 29 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Ligestilling og Kirke Journalnummer: Ministeriet for Ligestilling og Kirke, 103937/12 Fremsat den 10. oktober 2012 af

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. /..

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. /.. DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.4.2010 SEK(2010) 414 ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. /..

Læs mere

sammensat af: præsidenten R. Lecourt, afdelingsformændene J. Mertens de Wilmars og H. Kutscher (refererende), dommerne A. M. Donner og R.

sammensat af: præsidenten R. Lecourt, afdelingsformændene J. Mertens de Wilmars og H. Kutscher (refererende), dommerne A. M. Donner og R. DOM AFSAGT 23. 11. 1971 SAG 62/70 sådanne varer hidrørende fra tredjelande, som frit kan omsættes i medlemsstaterne. b) Da de i artikel 115 indrømmede undtagelser ikke blot afviger fra de nævnte bestemmelser,

Læs mere

Konkurrencestyrelsens vurdering af mulighederne for at øge konkurrencen på markedet for kontorsoftware

Konkurrencestyrelsens vurdering af mulighederne for at øge konkurrencen på markedet for kontorsoftware 25-09-2009 TIF 4/0106-0200-0010 /FIB Konkurrencestyrelsens vurdering af mulighederne for at øge konkurrencen på markedet for kontorsoftware IT- og Telestyrelsen har anmodet Konkurrencestyrelsen om en udtalelse

Læs mere

2013-5. Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt. 12. marts 2013

2013-5. Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt. 12. marts 2013 2013-5 Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt En mand ansøgte om at gå på efterløn pr. 16. januar 2009, hvilket var to år efter, at manden fyldte 60 år og havde modtaget

Læs mere

Grønbog. vertikale begrænsninger. i EU's konkurrencepolitik

Grønbog. vertikale begrænsninger. i EU's konkurrencepolitik Grønbog om vertikale begrænsninger i EU's konkurrencepolitik GRØNBOG OM VERTIKALE BEGRÆNSNINGER I EU'S KONKURRENCEPOLITIK INDHOLDSFORTEGNELSE Side Resumé... i-xiii Indledning til grønbogen og opfordring

Læs mere