2.2. Tema om erhverv - Detailhandel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2.2. Tema om erhverv - Detailhandel"

Transkript

1 2.2. Tema om erhverv - Detailhandel Byrådets visioner og mål: mulighed for, at både bymidter og lokalcentre skal have mulighed for at udvikle sig med mere detailhandel og for at omdanne butiksarealer over tid. i kommunen skal fortsat koncentreres i centerområderne. at sikre mulighed for, at der i kommunens landsbyer kan etableres små, lokale butikker. Indledning - Status Siden sidste kommuneplan i 2009 har Byrådet i 2011 vedtaget en detailhandelsanalyse, der har til formål at give kommunen et grundlag for at fremtidssikre kommunens centre. I Planstrategi 2011 blev der lagt op til, at der i den kommende planlægning skal tages udgangspunkt i detailhandelsanalysens resultater, og at arealet Cordozaparken i Jersie Strand skal kunne anvendes til særligt pladskrævende varer 1. Detailhandelsstrukturen Detailhandelsstrukturen i kommunen er bygget op som et hierarki med de to bymidter 2 i Solrød og Havdrup, det eksisterende lokalcenter Jersie Center og et planlagt lokalcenter i den nye bydel Trylleskov Strand. Solrød Bymidte er dog langt det største center og fungerer også som kommunens primære bymidte. Som udgangspunkt skal nye butikker lokaliseres i bymidter eller i lokalcentre. Men der er mulighed for etablering af mindre, enkeltstående butikker i kommunens landsbyer. Og som noget nyt med denne kommuneplan bliver der også mulighed for placering af særligt pladskrævende varer i Cordozaparken. Detailhandelscentrene ligger i umiddelbar forbindelse med togstationer og busterminaler, således at der er sikret god tilgængelighed med kollektive transportmidler. Kun lokalcenteret i Trylleskov Strand er S-tog station i tilknytning til centeret. Cordozaparken, som udlægges til også at omfatte særligt pladskrævende varegrupper, er placeret tæt på motorvej og er desuden koblet op på et eksisterende stisystem via Admiralparken til Jersie station. Detailhandelsstruktur Gl. Havdrup Karlstrup Havdrup Karlstrup Strand Solrød Solrød Strand Figur 2.2.1: Solrød Kommunes centerstruktur/ detailhandelsstruktur med bymidter, lokalcentre, mulighed for enkeltstående butikker og butikker til særligt pladskrævende varer. Kr. Skensved Naurbjerg Jersie Jersie Strand Bymidte Lokalcenter Område til særlig pladskrævende varer Enkeltstående butik 1 2 Særligt pladskrævende varer campingvogne, planter, havebrugsvarer, tømmer, byggematerialer, grus, sten- og betonvarer samt møbler. Dog skal der særligt for møbelbutikker redegøres for, hvorfor placering i bymidten ikke lader sig gøre, jævnfør Planlovens 11 e, stk. 7. Bymidte er en ny betegnelse for de største centerdannelser, jævnfør planlovens bestemmelser. 32

2 Solrød Bymidte Solrød Bymidte består af Solrød Center og en del af Solrød Strandvej, med denne kommuneplan. udvalgsvarebutikker) og en række andre funktioner, eksempelvis liberale erhverv (banker, ejendomsmæglere m.m.) og servicefunktioner (café, restaurant m.m.). De samme funktioner er stort set til stede langs Solrød Strandvej blot i mindre skala. Stationspladsen (busholdepladsen inklusiv kiosk med billetsalg) forventes omdannet i løbet af næste planperiode, så en del af pladsen kommer til at kunne rumme detailhandel (varehus og kiosk med billetsalg). Dette sker med baggrund i detailhandelsanalysen Derudover forventes en ny lokalplan med mulighed for yderligere detailhandel kombineret med boliger og erhverv, for Solrød Centers nordøstlige del udarbejdet. Retningslinje 2.2.1, Solrød Bymidte: Solrød Bymidte har et maksimalt bruttoetageareal til butiksformål på m 2 og afgrænses som vist på Butiksstørrelserne må ikke overstige m 2 bruttoetageareal for de enkelte dagligvarebutikker og m 2 bruttoetageareal for de enkelte udvalgsvarebutikker inden for området. Langs Strandvejen må butiksstørrelsen ikke overstige 500 m 2. Bymidten Solrød Center Figur 2.2.2: Afgrænsning af Solrød Bymidte. Station, S-tog 33

3 2.2. Tema om erhverv - Detailhandel Retningslinje 2.2.2, Havdrup Bymidte: maksimalt bruttoetageareal til butiksformål på m 2 og afgrænses som vist på Butiksstørrelserne må ikke overstige m 2 bruttoetageareal for de enkelte dagligvarebutikker og m 2 bruttoetageareal for de enkelte udvalgsvarebutikker inden for området. Havdrup Bymidte Havdrup Center og en del af Hovedgaden ændrede med sidste kommuneplanrevision status fra lokalcenter til bymidte (som Der foretages ingen ændringer med denne kommuneplan. der er mulighed for at etablere liberalt erhverv, offentlige og kulturelle butikker. Der er stadig enkelte ubebyggede grunde i centret. Bymidten Havdrup Center Re Re Station, regionaltog Figur 2.2.3: Afgrænsning af Lokalcentret Jersie Center Der foretages ingen ændringer med denne kommuneplan. Jersie Center udgøres af én dagligvarebutik. Retningslinje 2.2.4, Jersie Lokalcenter: Jersie Center er udlagt til lokalcenter, hvor det maksimale bruttoetageareal til butiksformål samlet ikke må overstige m 2. Jersie Center afgrænses som vist Butiksstørrelsen for den enkelte butik i Jersie Center må ikke overstige m 2 bruttoetageareal. Lokalcentret Jersie Center Parkvej S-banen Jersie Lokalcenter Jersie Strandvej Station, S-tog Figur 2.2.4: Afgrænsning af lokalcentret Jersie Center. 34

4 Lokalcenter i den nye bydel Trylleskov Strand Der er mulighed for etablering af et lokalcenter i Trylleskov Strand med op til m herunder. I 2010 vedtog Byrådet en lokalplan for daginstitution og butikker i Trylleskov Strand (603.4), som i første omgang udlægger et areal på m 2 til butiksformål inden for området. Der er dog endnu ikke etableret nogen butikker. Lokalcentret i Trylleskov Strand Trylleskov Strand Lokalcenter Retningslinje 2.2.4, Lokalcenter i Trylleskov Strand: I Trylleskov Strand er udlagt et areal til lokalcenter, hvor det samlede bruttoetageareal til butiksformål ikke må overstige m 2. Trylleskov Strand Center Størrelsen på den enkelte butik i lokalcentret må ikke overstige m 2 bruttoetageareal. Trylleskov Allé Planlagt station, S-tog S-banen Karlstrup Strandvej Figur 2.2.5: Afgrænsning af det kommende lokalcenter i Trylleskov Strand. Enkeltstående butikker 3, stadepladser m.m. Uden for byområder og landsbyområder kan der placeres detailhandel i landzoneområdet efter retningslinjerne i afsnit 3.11 om byggeri i temahæftet om det åbne land. Ved Østre Strandvej og i Jersie Strandpark kan der fortsat være strandkiosker. Endvidere kan der placeres kiosk ved Trylleskoven efter nærmere godkendelse fra fredningsmyndigheden. Derudover kan stadepladser af normalt omfang kun placeres, hvor kommuneplanen i øvrigt tillader detailhandel. Retningslinje 2.2.5, Enkeltstående butikker, stadepladser m.m.: Inden for den enkelte landsbys afgrænsning kan der placeres op til 250 m 2 bruttoetageareal til butiksformål. Strandkiosker kan placeres i Trylleskoven, ved Østre Strandvej og i Jersie Strandpark. Stadepladser af normalt omfang kan kun placeres, hvor kommuneplanen i øvrigt tillader detailhandel. Områderne skal placeres, hvor det er hensigtsmæssigt i forhold til overordnede ledes at et regionalt opland kan betjenes. 3 Ved enkeltstående butikker forstås butikker, der kun tjener til lokalområdets daglige forsyning. Der skal minimum (oplyst af By- og Landskabsstyrelsen). 35

5 2.2. Tema om erhverv - Detailhandel Retningslinje 2.2.6, Særligt pladskrævende varer: Cordozaparken kan anvendes til særligt pladskrævende varer, og afgrænses som Det maksimale bruttoetageareal til butiksformål samlet ikke må overstige m 2, og butiksstørrelsen for den enkelte butik ikke må overstige m 2 bruttoetageareal. Områder til særligt pladskrævende varer Med denne kommuneplan åbnes der op for muligheden for at anvende området Cordozaparken i Jersie Strand (rammeområde 417, vist på Lokalisering af særligt pladskrævende varer skal ske i kommuneplanlægningen, samtidig med at det samlede maksimale butiksareal og den maksimale butiksstørrelse fastsættes. Arealer til særligt pladskrævende varer skal desuden udpeges, hvor det er mest Særligt for møbelbutikker gælder dog, at de så vidt muligt skal placeres i bymidter. Område for særligt pladskrævende varer Køge Bugt Motorvejen Parkvej Je Tåstrupvej S-banen Jersie Strandvej Figur 2.2.6: I Cordozaparken bliver det muligt at placere særligt pladskrævende varer. Cordozavej Cordozaparken Figur 2.2.7: Solrød Center er udpeget til bymidte i Solrød Strandvejen. 36

6 2.2. Redegørelse for detailhandel Hvad siger loven? Planloven (lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009) indeholder bestemmelser for kommunernes planlægning for detailhandel. De overordnede statslige mål for detailhandelsplanlægningen er ifølge planlovens 5 l: - at fremme et varieret butiksudbud i mindre og mellemstore byer samt i de enkelte bydele i de større byer, - at sikre, at arealer til butiksformål udlægges, hvor der er god tilgængelighed for alle gående, cyklende og kollektive - at fremme en samfundsmæssigt bæredygtig detailhandelsstruktur, hvor transportafstandene i forbindelse med indkøb er begrænsede. Planlovens detailhandelsbestemmelser bygger på et center-hierarki, hvor bymidter er de centrale dele af byerne. Uden for bymidter kan der planlægges for lokalcentre samt butikker til lokalområdets forsyning (enkeltstående butikker) og butikker, der alene forhandler særligt pladskrævende varer. Arealer til butiksformål skal udlægges i bymidter, i lokalcentre eller som enkeltstående butikker, som alene betjener lokalområdets daglige forsyning. Uden for bymidter kan der endvidere udlægges areal til butikker, der forhandler særligt pladskrævende varer, eller til mindre butikker i tilknytning til en virksomheds produktionslokaler med salg af egne produkter. Ifølge planlovens 5 q, stk. 3, kan Byrådet i forbindelse med planstrategiarbejdet træffe beslutning om at planlægge for én ny udvalgsvarebutik på mere end m 2 i bymidter i byer med over indbyggere. I Planstrategi 2011 og Den Grønne Dagsorden medtog Solrød Byråd muligheden for én udvalgsvarebutik større end m 2 i Solrød Center. Denne mulighed er dog ikke indarbejdet i kommuneplanen med det samme. I stedet vil vi se tiden an med henblik på, om der opstår behov for så stor en udvalgsvarebutik. Butiksstørrelser Ifølge planloven må dagligvarebutikker maksimalt have et bruttoareal på m 2 og udvalgsvarebutikker maksimalt på m 2 i bymidter og bydelscentre. I lokalcentre må maksimalt udlægges m 2 og en butik må ikke være over m 2. Arealer til personalefaciliteter kan fradrages, dog maksimalt i alt 200 m 2, jævnfør planlovens 5 t, stk. 2. Hvilke butiksstørrelser må anvendes? I lokalplaner, der er offentliggjort før den 1. juli 2007 og ikke indeholder bestemmelser om butiksstørrelser, kan kommuneplanens maksimale butiksstørrelser uden videre anvendes. Der kræves således ikke en ny lokalplan. Indeholder lokalplanen derimod bestemmelser om butiksstørrelsen uanset om planen er offentliggjort før eller efter 1. juli 2007 kræver det en ny lokalplan, før end kommuneplanens butiksstørrelser kan anvendes. Landsplandirektiv Særligt for hovedstadsområdet gælder, at miljøministeren ved et landsplandirektiv fastlægger beliggenheden af bymidter, bydelscen- Solrød udpeget som bymidte i det ydre storbyområde kaldet Køge-. Kommunen fastlægger selv det maksimale bruttoareal til butiksformål i bymidter. Landsplandirektiv om beliggenheden af bymidter, områder m.v. til detailhandel i hovedstadsområdet (af 15. november 2008) er udarbejdet som et tillæg til Fingerplan 2007 og udgør det overordnede grundlag for kommunernes planlægning af detailhandel i hovedstadsområdet. Afgrænsning af bymidter Hvis afgrænsningen af bymidter og bydelscentre ændres, skal det ske i overensstemmelse med den statistiske metode, som beskrives i bekendtgørelse nr af 11/09/2007 om afgrænsning af bymidter og bydelscentre. I Solrød Kommune er de hidtil gældende afgrænsninger videreført uændrede. Forhold til det øvrige hovedstadsområde Solrød Kommune er en del af hovedstadsområdet og er dermed omfattet af Fingerplan Solrød Kommune ligger mellem nabokommunerne Køge, Roskilde og Greve. Heraf ligger både Køge og Greve kommuner i samme ren), hvor Roskilde Kommune er placeret i. I nabokommunerne er følgende bymidter udpeget: Karlslunde Strand og Greve Strand. og Trekroner. Da detailhandelen i Solrød Kommune (også i Solrød Bymidte) er præget af en høj grad af selvforsyning, betragter kommunen ikke sig selv som konkurrerende med nabokommunerne. Detailhandelen i Solrød er således rettet mod kommunens egne borgere, 37

7 2.2. Redegørelse for detailhandel selvom disse også handler i nabokommunerne samt det øvrige hovedstadsområde. Selvom Cordozaparken udpeges til særligt pladskrævende varer med denne kommuneplan, forventer Solrød Kommune kun i beskedent omfang at tiltrække et opland, der rækker ud over kommunens grænser. For det første er både de enkelte butiksstørrelser samt det samlede butiksareal begræns- række væsentligt større områder til særligt pladskrævende varer i nabokommunerne, som Cordozaparken ikke vil kunne udkonkurrere. Solrød Kommunes detailhandelsstruktur Byrådets mål går godt i spænd med de statslige mål, hvor mulighederne for en decentral detailhandelsstruktur, der stimulerer til investeringer og fornyelser i detailhandlen også i mindre bysamfund, stationsbyer og mellemstore byer, er i fokus. Ligesom Byrådets mål også er i overensstemmelse med intentionen i de statslige mål om at styrke de eksisterende bymidter som levende og varierede handelscentre med et varieret butiksudbud i både mindre og mellemstore byer og i de enkelte bydele i større byer. Sammenholdes det, at der fortsat er en restrummelighed til butiksformål, med det, at detailhandelen skal koncentreres i centrene, arbejder kommuneplanlægningen også indirekte for at styrke centerområderne. Samtidig skal muligheden for, at der kan etableres små lokale butikker i landsbyerne, ses som et udtryk for, at kommuneplanlægningen imødekommer de statslige mål om en decentral detailhandelsstruktur, som opfordrer til at der selv i mindre bysamfund kan etableres detailhandel i et begrænset omfang. Analyse af detailhandelen i Solrød Kommune Som grundlag for de politiske beslutninger omkring detailhandelsstrukturen i Solrød Kommune som helhed og for fremtiden for Solrød Bymidte, er der blevet foretaget en detailhandelsanalyse hen over årsskiftet 2010/2011. Resultatet er sammenfattet i rapporten Detailhandelsanalyse 2011 Vurderinger og konse- res hjemmeside, Analysen redegør for detailhandelen i kommunen med særlig fokus på detailhandelsmæssige udviklingsmuligheder i og omkring Solrød Center. Analysen munder ud i en række anbefalinger om en f Dagligvarer Udvalgsvarer i alt udvidelse og en konceptmæssig opgradering af Solrød Center med mulighed for blandt andet et varehus samt en række nye butikker. Byrådet besluttede i forbindelse med Planstrategi 2011, at detailhandelsanalysens anbefalinger skulle indarbejdes i kommuneplanen. Antal butikker, butiksareal og omsætning i Solrød Kommune I detailhandelsanalysen fra 2011 vurderes der at være i alt 70 butikker i kommunen, fordelt på dagligvarer og udvalgsvarer (beklædning, boligudstyr m.m.). Du kan se, hvordan butikkerne fordeles i tabel Tilsvarende vurderes det eksisterende butiksareal i kommunen som vist i tabel p Beklædning Boligudstyr Øvrige udvalgsvarer Detailhandel i alt Solrød Center Solrød bymidte i øvrigt Solrød bymidte Havdrup bymidte Jersie Trylleskoven Kommunen i øvrigt Solrød kommune i alt Tabel 2.2.1: Antal butikker fordelt på brancher (baseret på tal fra 2010). Kilde: Detailhandelsanalysen 2011, side

8 Tabel 2.2.2: Eksisterende bruttoetageareal i m 2 til butiksformål fordelt på brancher (baseret på tal fra 2010). Kilde: Detailhandelsanalysen 2011, side 36. Tabel 2.2.3: Omsætning i mio. kr. inkl. moms (baseret på tal fra 2009). Kilde: Detailhandelsanalysen 2011, side 37. Tabel 2.2.4: Antallet af butikker, der forhandler særligt pladskrævende varer og deres bruttoetageareal. Kilde: Detailhandelsanalysen 2011, side 39. Beklædning Boligudstyr Øvrige udvalgsvarer Solrød Center * * * Havdrup bymidte * * * Kommunen i øvrigt * * * Solrød kom. i alt Antal Areal, m 2 Solrød kom. i alt Den årlige omsætning i detailhandelen i kommunen vurderes til at være som vist i tabel Særligt pladskrævende varer Der har ikke tidligere været udpeget arealer til særligt pladskrævende varer i kommunen, men ifølge detailhandelsanalysen af særligt pladskrævende varer i kommunen, og tilsammen har de et bruttoareal på m 2. Det fremgår af tabel 2.2.4, at der primært er tale om bilforhandlere. Med denne kommuneplan udpeges Cordozaparken i Jersie Strand (rammeområde 417) til pladskrævende varer. Kommunen fastsætter selv arealstørrelser for butikker, der forhandler særligt pladskrævende varer. Hvis butikken vurderes at få regionalbetydning, bør der ifølge Planloven udarbejdes VVM 4. Og arealudpegningen skal ske ud fra en betragtning om, hvor det er mest hensigtsmæssigt (med henblik på de overordnede veje, Området forventes dog at blive brugt som byggeplads de næste 2-4 år i forbindelse med motorvejsudvidelsen. I denne forbindelse etableres ny udkørsel til Cordozavej samt der etableres støjafskærmning mod den eksisterende bebyggelse nord for området. Umiddelbart er butikkerne med de særligt pladskrævende varer tiltænkt at skulle opfylde et lokalt behov. Dette understreges ved størrelsen af de enkelte enheder og at der samlet set ikke må være mere end m 2 butiksareal. Vi forventer således ikke, at butikken/butikkerne vil tiltrække et opland, der ligger væsentligt ud 4 VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet, og en VVM er således en redegørelse for, hvordan et projekt vil påvirke det omgivende miljø. Ifølge Planloven må visse typer af virksomheder og anlæg på land ikke påbegyndes, før kommunen eller Miljøministeriet har fastsat retningslinier for virksomhedens eller anlæggets udformning og beliggenhed, samt godkendt/meddelt tilladelse til anlæggets etablering. Disse typer fremgår af VVM Bekendtgørelsen. 39

9 2.2. Redegørelse for detailhandel over kommunegrænsen. Derfor har vi umiddelbart vurderet, at området ikke vil få regional betydning, og udpegningen af arealet ikke forventes at udløse en VVM. Det vil dog blive konkret vurderet i forbindelse med udarbejdelsen af den nye lokalplan for området. Tilgængelighed og bymiljø Et statsligt mål er, at transportafstande til butikker begrænses, så afhængighed af bil ved indkøb mindskes, og at arealer til butiksformål skal have god tilgængelig- især den gående, cyklende og I Solrød Kommune er centerområderne alle placeret i umiddelbar forbindelse med en station, hvorfra der er gode forbindelser med busser og enten med S-tog eller regionaltog. Dette gælder dog endnu ikke for det planlagte lokalcenter i Trylleskov Strand, som endnu ikke er etableret. Her arbejdes der for at få etableret en S-togsstation, så der sikres gode forbindelser bydelen. Centrene i kystområdet Solrød Bymidte, Jersie Center og det kommende lokalcenter i Trylleskov Strand er placeret i den del af ren 5. Her ligger S-togsstationerne som perler på en snor langs kysten, hvor de hver især er tilknyttet en række detailhandelscentre. Derudover er der etableret stiforbindelse til centrene for både gående og cyklister. Ligeledes er der etableret parkeringspladser stødende op til centerområderne, så bilister også er sikret adgang. Som udgangspunkt er parkeringsarealerne placeret i randen af centerområderne, således at den indre centergade så vidt muligt friholdes til gående og cyklister. På denne måde sikres også et mere attraktivt bymiljø for de handlende, som færdes i centrene et bymiljø som fortsat forbeholdes gående og cyklister. Cordozaparken ligger i udkanten af byen men tæt på et par hovedfærdselsårer i kommunen (Motorvejen, Cordozavej/rute 504 og Tåstrupvej/rute 501). Der forventes etableret direkte vejadgang til og fra området via Tåstrupvej og Cordozavej. Således forventes den af detailhandelen, at blive ledt af disse hovedfærdselsårer og ikke gennem boligområderne. Umiddelbart vurderes at gående og cyklister kan komme til området via det eksisterende stisystem gennem boligområdet Admiralparken, som ligger umiddelbart nord for området. Denne vej er der små 800 m til Jersie station via stisystem. Vurdering af behov for nybyggeri eller omdannelse til butiksformål Antallet af butikker er i perioden steget med 14 butikker i Solrød Bymidte og 2 butikker i Havdrup Bymidte. Omvendt er antallet af butikker faldet udenfor centerstrukturen (10 færre butikker). Antallet af dagligvarebutikker er stort set uforandret, men der er kommet 5 nye udvalgsvarebutikker til. Der bor knapt indbyggere i kommunen, og det samlede befolkningstal forventes at ligge meget stabilt i perioden frem mod Der er dog forskel i befolkningsudviklingen i de enkelte skoledistrikter Uglegårdsskolens distrikt forventes at falde ca. 5 % frem mod 2017, mens folketallet er stabilt i Havdrup skoledistrikt og stigende i Munkekærsskolens distrikt. Handelsbalance og forbrug Både den gennemsnitlige husstandsindkomst samt husstandsstørrelse ligger en del over landsgennemsnittet. Og det samlede dagligvareforbrug i kommunen forventes at stige med yderligere 2 % fra 2011 og frem til Ser vi på handelsbalancen i kommunen, viser tallene fra detailhandelsanalysen fra 2011, at Solrød Kommune holder en stor del af deres dagligvarehandel hjemme, men en væsentlig del af kommunens borgeres udvalgsvareforbrug dækkes ved køb udenfor kommunen (se tabel på næste side). I forhold til den senest opgjorte handelsbalance (fra 1997) har Solrød Kommune øget sin position både på dagligvarer og udvalgsvarer. Antallet af butikker er især steget i Solrød Center. Handelsbalancen indikerer, at Solrød Bymidte ligger mellem 2 noget større konkurrenter (Køge Bymidte og Waves i Hundige). Behov for butiksareal Sammenholdes at både detailhandelsarealet og omsætningen er stigende i kommunen med det, at der fortsat er potentiale for yderligere omsætning i forhold til forbruget i kommunen, ses at der fortsat er grobund for at etablere yderligere detailhandel i kommunen. Ifølge detailhandelsanalysen fra 2011 vil der stadig være behov for nyt butiksareal i de rigtige beliggenheder på trods af, at andre salgsformer (fx e-handel) vinder frem, og der er indført øgede åbningstider m.m. Her vurderes, at det totale forbrug af varer, som omsættes gennem detailhandelen, at være relativt svagt stigende i løbet af de næste 8-10 år (i 2011). 5 Ifølge landsplandirektivet Fingerplan

10 Tabel 2.2.5: Forholdet (%) mellem omsætning og forbrug i Solrød Kommune i 1997 og i Kilde: Detailhandelsanalysen 2011, side 46. Tabel 2.2.6: Behov for nybyggeri eller omdannelse af eksisterende bebyggelse til butiksformål. Tallene er inklusive kendte udvidelser i Tabel 2.2.7: Restrummelighed til butiksformål i Solrød Bymidte. I takt med at Trylleskov Strand og Havdrup Vest udbygges, vurderes behovet for nybyggeri og omdannelse til butiksformål at ville stige. Beklædning Boligudstyr / Øvrige udvalgsvarer Bruttoareal m 2 Behovet for nybyggeri eller omdannelse til butiksformål er vurderet og opsummeret i tabel 2.2.6, bl.a. ud fra detailhandelsanalysen fra Behovet skal ses som et udtryk for den maksimale restrummelighed til nybyggeri og omdannelse til butiksformål i kommunen. Det vil sige, at rammerne for nybyggeri og omdannelse til detailhandel tager højde for de resterende byggemuligheder i de gældende lokalplaner. De maksimale rummeligheder for kommunens centre er overført uændret fra sidste kommuneplan. Vurderingen skal endvidere ses i sammenhæng med, at den statslige detailhandelsplanlægning lægger vægt på at fremme byomdannelse frem for inddragelse af nye byarealer. Dette er i god overensstemmelse med detailhandelsplanlægningen i Solrød Kommune. Bymidten Solrød Center Solrød Bymidte fungerer fortsat som kommunens primære center, der udover at tjene Solrød Strand og opland, også tjener resten af kommunen. I den kommende planperiode forventes foreløbigt to nye lokalplaner med mulighed for detailhandel udarbejdet for en del af bymidten. Den ene for stationspladsen (med mulighed for et varehus, hvis der udvises interesse herfor) og den anden for Solrød Centers nordøstlige hjørne (med mulighed for detailhandel kombineret med boliger og erhverv). Rummelighed i Solrød Bymidte I detailhandelsanalysen fra 2011 vurderes det eksisterende bruttoetageareal til butiksformål i Solrød Bymidte at udgøre m 2. Hertil kommer en forventet udvidelse af Netto på 250 m 2. Restrummeligheden på m 2 fordeles på henholdsvis m 2 i Solrød Center øst og vest, samt m 2 for Solrød Bymidte langs Strandvejen. Ud af de m 2 i Solrød Center øst og vest forventes m 2 at skulle gå til opførelsen af et varehus (med dagligvarer og nonfood) på stationspladsen samt ca m 2 butiksareal i Solrød Centers nordøstlige hjørne. Således ser regnskabet ud som vist i tabel (hvor de m 2 indgår i de resterende m 2 ). 41

11 2.2. Redegørelse for detailhandel Bymidten Havdrup Center Havdrup Bymidte fungerer umiddelbart som center for Havdrup by og opland. Udbygningen af den nye bydel Havdrup Vest vil understøtte kundeunderlaget for centeret Tabel 2.2.8: Restrummelighed til Langs Hovedgaden kan der inden for bymidten fortættes, så områdets karakter som bykerne styrkes. Dette skal dog ske med hensyntagen til, at stationsbymiljøet langs hovedgaden er udpeget som bevaringsværdigt kulturmiljø. Dvs. at til- og ombygninger skal ske i en stil og et materialevalg, som harmonerer med den lokale byggeskik. I forbindelse med Planstrategi 2011 besluttede Byrådet at ville arbejde for at styrke Havdrup Bymidte, så den inviterer til længere ophold i bymidten. Lokalcenteret Jersie Center Jersie Center fungerer fortsat som lokalcenter for Jersie Strand området. Rummelighed i Jersie Center Siden sidste kommuneplan er Aldi blevet udvidet med 275 m 2. Derfor reduceres restrummeligheden tilsvarende i forhold til sidste kommuneplan, som vist i tabel Lokalcenter i Trylleskov Strand Rammelokalplan for den nye bydel Trylleskov Strand er vedtaget i august Her er delområde D er udpeget til detailhandel m.m., men det er et krav, at der tilvejebringes en supplerende lokalplan med bindende bestemmelser, inden området kan udnyttes. Hvor et lokalcenter tidligere gav mulighed for op til m 2 bruttoetageareal til detailhandel, er muligheden nu øget til op til m 2 ifølge planloven. Rummelighed i Havdrup Bymidte I detailhandelsanalysen fra 2011 vurderes det eksisterende bruttoetageareal til butiksformål i Havdrup Bymidte at udgøre m 2. Super Brugsen forventer at udvide, men størrelsen er endnu ikke kendt (og arealet kan derfor ikke medregnes). Således ser regnskabet ud som i tabel Tabel 2.2.9: Restrummelighed til butiksformål i Jersie lokalcenter. Center omfatter også en del af 42

12 Figur 2.2.9: Jersie Center fungerer som lokalcenter for Jersie Strand området. I juni 2011 blev lokalplan for Daginstitution og butikker i Trylleskov Strand vedtaget. Med denne lokalplan blev der udlagt et areal på m 2 til butiksformål. Samtidig blev afgrænsningen af det kommende lokalcenter fastlagt. Denne afgrænsning overføres nu til kommuneplanen ved denne revision. Lokalcentret er endnu ikke bygget og restrummeligheden udgøres af den fulde ramme for området. Centret forventes at skulle fungere som lokalcenter for Trylleskov Strand området. Enkeltstående butikker, stadepladser m.m. Der kun må maksimalt indrettes 250 m 2 detailhandel i kommunens landsbyer. De enkelte butiksenheder skal dog som minimum have en indbyrdes afstand på 500 meter for at blive betragtet som enkeltstående butikker. Under Byggeri og anlæg i det åbne land, afsnit 3.11 i temahæftet om det åbne land, fremgår retningslinjerne for placering af gårdbutikker i landzone. Ved Østre Strandvej og i Jersie Strandpark kan der fortsat være strandkiosker. Endvidere kan der placeres kiosk ved Trylleskoven efter nærmere godkendelse fra fredningsmyndigheden. Stadepladser kan kun placeres, hvor kommuneplanen tillader detailhandel. Figur : Der er mulighed for at indrette én dagligvarebu- Landsby. 43

Centerstruktur og detailhandel

Centerstruktur og detailhandel Centerstruktur og detailhandel Redegørelse - Centerstruktur og detailhandel Detailhandelsstrukturen i Vallensbæk skal fremme en velfungerende bymidte med et varieret butiksudbud, der dækker de lokale behov.

Læs mere

4.10 Detailhandel HOVEDSTRUKTUR KOMMUNEPLAN 2009-2021 63. pladskrævende varegrupper

4.10 Detailhandel HOVEDSTRUKTUR KOMMUNEPLAN 2009-2021 63. pladskrævende varegrupper 4.10 Detailhandel pladskrævende varegrupper Kortbilag nr. 4.10.1 Beliggenhed af detailhandel i Sønderborg Kommune Analyse af detailhandlen Der er i forbindelse med kommuneplanen foretaget en analyse af

Læs mere

Redegørelse for Syddjurs Kommuneplan 2009

Redegørelse for Syddjurs Kommuneplan 2009 Redegørelse for Syddjurs Kommuneplan 2009 - på et sundt og bæredygtigt grundlag 1 H - Detailhandel Kort H.1 - Ebeltoft Ifølge planlovens 11e stk. 4 skal der redegøres for den del af kommuneplanen, der

Læs mere

SUNDBY SOLBJERG OVTRUP RAKKEBY VILS REDSTED TISSINGHUSE ØRDING ØSTER ASSELS

SUNDBY SOLBJERG OVTRUP RAKKEBY VILS REDSTED TISSINGHUSE ØRDING ØSTER ASSELS HESSELBJERG SEJERSLEV EJERSLEV FLADE SØNDER DRÅBY SUNDBY BJERGBY SOLBJERG ØSTER JØLBY ERSLEV TØDSØ DRAGSTRUP ERSLEV INDUSTRI VODSTRUP FRØSLEV ELSØ TÆBRING OVTRUP MOLLERUP LØDDERUP NYKØBING FREDSØ RAKKEBY

Læs mere

Mindre lokal dagligvarebutik med postfunktion. Sådan administrerer vi Ved lokalplanlægning til butiksformål. krav om etablering af parkeringspladser.

Mindre lokal dagligvarebutik med postfunktion. Sådan administrerer vi Ved lokalplanlægning til butiksformål. krav om etablering af parkeringspladser. Mål At skabe levende handelscentre med et varieret udbud af butikker i kommunens bycentre. At alle har en nem, hurtig og kort vej til dagligvarebutikker, så afhængigheden af bil nedbringes. At der er mulighed

Læs mere

Definition af detailhandel En detailhandelsbutik er et sted, hvorfra der sælges og/eller udleveres varer til privatkunder.

Definition af detailhandel En detailhandelsbutik er et sted, hvorfra der sælges og/eller udleveres varer til privatkunder. Notat om detailhandel og engroshandel Dette notat har til formål, at give en introduktion til nogle af begreberne i forbindelse med detailhandel med udgangspunkt i planlovens bestemmelser (bek. nr. 587

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20. Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20. Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20 Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer Tillæg nr. 20 til KOMMUNEPLAN 09 Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at skabe mulighed

Læs mere

Dagens indhold. Afgrænsning af bymidter og bydelscentre. Showrooms og pladskrævende varer Aflastningsområder redegørelseskrav

Dagens indhold. Afgrænsning af bymidter og bydelscentre. Showrooms og pladskrævende varer Aflastningsområder redegørelseskrav Detailhandel Dagens indhold Status De politiske intentioner Den nye formålsbestemmelse Planlovsændringerne: Størrelse og placering Afgrænsning af bymidter og bydelscentre Showrooms og pladskrævende varer

Læs mere

Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Høringsfrist 12. august 2013

Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Høringsfrist 12. august 2013 Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Høringsfrist 12. august 2013 Teknik & Miljø, juni 2013 1 DEBATOPLÆG - Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Baggrund Bornholms

Læs mere

Vækst og Plan. Maj 2015. Kommuneplantillæg nr. 13 til

Vækst og Plan. Maj 2015. Kommuneplantillæg nr. 13 til Vækst og Plan Maj 2015 Nykøbing Landevej Ndr.Ringgade Pilegårdsvej Sorøvej Skovsøviadukten Kommuneplantillæg nr. 13 til Slagelse Kommuneplan 2013 Redegørelse jf. planlovens 11e, stk. 4 Kommuneplantillæggets

Læs mere

2 REGELSÆTTET OMKRING DETAILHANDELSPLANLÆGNING I HOVEDSTADSOMRÅDET. T: D: Sortemosevej 2 F:

2 REGELSÆTTET OMKRING DETAILHANDELSPLANLÆGNING I HOVEDSTADSOMRÅDET. T: D: Sortemosevej 2 F: Notat Dragør Kommune SYDSTRANDSCENTERET 15. november 2011 Udarbejdet af MST Kontrolleret af Godkendt af 1 BAGGRUND FOR OPGAVEN På Kommunalbestyrelsens møde den 27. oktober blev det besluttet at opfordre

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan Forslag

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan Forslag Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2017 Forslag 2 Hvad er et tillæg til kommuneplanen Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde år skal kommuneplanen revideres, men ønskes

Læs mere

For at styrke eksisterende og allerede planlagte centerområder udlægges der ingen nye områder i forslag til Kommuneplan 2015.

For at styrke eksisterende og allerede planlagte centerområder udlægges der ingen nye områder i forslag til Kommuneplan 2015. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Bilag 9: Detailhandelsudviklingen i København 2008-2014 Udviklingen inden for den fysiske detailhandel har de seneste år været præget

Læs mere

Solrød Center. Konsekvenser af etablering af discountbutik

Solrød Center. Konsekvenser af etablering af discountbutik Solrød Center Konsekvenser af etablering af discountbutik Juli 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vurderinger og konsekvenser 3 2. Detailhandelen i Solrød kommune 10 3. Befolknings- og forbrugsforhold i Solrød

Læs mere

Skal kommuneplanens rammer for detailhandelsareal i Rønne udvides?

Skal kommuneplanens rammer for detailhandelsareal i Rønne udvides? Indkaldelse af ideer og forslag Skal kommuneplanens rammer for detailhandelsareal i Rønne udvides? Høringsfrist 29. august Teknik & Miljø, 1. juli 2011 1 Indkaldelse af ideer og forslag Baggrund Bornholms

Læs mere

TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN

TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN 1 TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN Tillæg nr. 22 til Kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune Kommuneplantillægget omhandler rammeområde 15.07.01 ER i Kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune. Rammeområde 15.07.01 ER er

Læs mere

Plan og Byg. Januar Kommuneplantillæg nr. 16 til Slagelse kommuneplan 2013 FORSLAG

Plan og Byg. Januar Kommuneplantillæg nr. 16 til Slagelse kommuneplan 2013 FORSLAG Plan og Byg Januar 2015 Kommuneplantillæg nr. 16 til Slagelse kommuneplan 2013 FORSLAG Redegørelse for udlæg af nyt bydelscenter ved Ndr. Ringgade/Valbyvej i Slagelse Kommuneplantillæg nr. 16 omfatter

Læs mere

3.1 Strategiske udviklingsmål. 3.2 Status og perspektiver

3.1 Strategiske udviklingsmål. 3.2 Status og perspektiver 3. Detailhandel 43 3.1 trategiske udviklingsmål Vision Greve har og skal også i fremtiden have en central rolle i regionens handelsliv. Der skal være en veludviklet handelsstruktur, hvor bymidterne i Hundige,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 4 Lov nr. 535 af 6. juni 2007 om ændring af lov om planlægning (Revision af detailhandelsbestemmelserne)

Indholdsfortegnelse. 4 Lov nr. 535 af 6. juni 2007 om ændring af lov om planlægning (Revision af detailhandelsbestemmelserne) Sortebog Lov nr. 535 af 6. juni 2007 om ændring af lov om planlægning (Revision af detailhandelsbestemmelserne) (lovbekendtgørelse nr. 813 af 21. juni 2007) Side: Indholdsfortegnelse 4 Lov nr. 535 af 6.

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 3 til Kommuneplanrevision Justering af detailhandelsrammer og -struktur

Kommuneplantillæg nr. 3 til Kommuneplanrevision Justering af detailhandelsrammer og -struktur Kommuneplantillæg nr. 3 til Kommuneplanrevision 213 Justering af detailhandelsrammer og -struktur Dragør Kommune - Februar 217 1 Kommuneplantillæg nr. 3 til Kommuneplanrevision 213, er vedtaget af Dragør

Læs mere

Vejledning om detailhandelsplanlægning FORSLAG

Vejledning om detailhandelsplanlægning FORSLAG Vejledning om detailhandelsplanlægning FORSLAG Titel Vejledning om detailhandelsplanlægning Udarbejdet af Miljøministeriet By- og Landskabsstyrelsen Redaktion Jens Schultz Hansen Rasmus Hee Haastrup Omslag

Læs mere

Baggrundsnotat til Lemvig Kommuneplan Detailhandel i Lemvig Kommune

Baggrundsnotat til Lemvig Kommuneplan Detailhandel i Lemvig Kommune Baggrundsnotat til Lemvig Kommuneplan 2013-25 Detailhandel i Lemvig Kommune Plan & Projekt, april 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Lokale og regionale forhold... 3 Butiksstruktur... 5 Byernes udviklingsmuligheder...

Læs mere

Forslag til Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2009-2020

Forslag til Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2009-2020 1 Forslag til Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2009-2020 Ændring af detailhandelsbestemmelser Marts 2012 INDLEDNING 2 Hvad er et kommuneplantillæg? Kommuneplanen indeholder en overordnet hovedstruktur for

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 30 TIL KOMMUNEPLAN FOR ODENSE KOMMUNE

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 30 TIL KOMMUNEPLAN FOR ODENSE KOMMUNE FORSLAG TIL TILLÆG NR. 30 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE KORUP BYDELSCENTER TILLÆG TIL HOVEDSTRUKTUR OG ÆNDRING AF KOMMUNEPLANOMRÅDE 9 KORUP HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

N O T A T. Intro. Indholdsfortegnelse

N O T A T. Intro. Indholdsfortegnelse N O T A T Til Økonomi- og Erhvervsudvalget Kopi Klik her for at angive tekst. Fra Land, By, Kultur - Planlægning Emne Forslag til tilretning af kommuneplanens detailhandelsstruktur for de enkelte byer

Læs mere

Strategi for detailhandlen i Lyngby-Taarbæk Kommune

Strategi for detailhandlen i Lyngby-Taarbæk Kommune Strategi for detailhandlen i Lyngby-Taarbæk Kommune Indhold Centrene i dag... 1 Gennemgang af centrene... 2 Strategi for detailhandlen... 8 Udarbejdet af Center for Miljø og Plan, godkendt i kommunalbestyrelsen

Læs mere

NY DAGLIGVAREBUTIK I HOLSTEBRO

NY DAGLIGVAREBUTIK I HOLSTEBRO NOVEMBER 2015 INNOVATER NY DAGLIGVAREBUTIK I HOLSTEBRO RAPPORT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOVEMBER 2015 INNOVATER NY DAGLIGVAREBUTIK

Læs mere

Tillæg nr. 20. til Kommuneplanen for Odense Kommune

Tillæg nr. 20. til Kommuneplanen for Odense Kommune Tillæg nr. 20 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Odense Offentlige Slagtehuse Ændring af kommuneplanområde 0 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

Detailhandelsplanlægningens

Detailhandelsplanlægningens Detailhandelsplanlægningens Hvad er meningen med reglerne? Del 1 Mia Christiernson, arkitekt Rasmus Hee Haastrup, byplanlægger By- og Landskabsstyrelsen, november 2010 Hvad vil vi med vore bymidter? Fremme

Læs mere

Hovedstadsområdet Samlet detailhandelsstruktur

Hovedstadsområdet Samlet detailhandelsstruktur Samlet detailhandelsstruktur Ved nedlæggelsen af Hovedstadsrådet i 1989 blev Regionplan 1989 for hovedstadsområdet fastlagt som en fælles ramme for de 5 amters videre regionplanlægning. Den trafikale og

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 1. til Hedensted Kommuneplan 2013-2025. Lokalcenter Hedensted Syd. Forslag

Kommuneplantillæg nr. 1. til Hedensted Kommuneplan 2013-2025. Lokalcenter Hedensted Syd. Forslag Kommuneplantillæg nr. 1 til Hedensted Kommuneplan 2013-2025 Lokalcenter Hedensted Syd Forslag December 2013 Redegørelse Baggrund Nærværende kommuneplantillæg er udarbejdet i forlængelse af en tidligere

Læs mere

Tillæg nr. 11 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune. Ændring af kommuneplanområde 10

Tillæg nr. 11 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune. Ændring af kommuneplanområde 10 Tillæg nr. 11 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Thorslundsvej Ændring af kommuneplanområde 10 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning skal der for

Læs mere

Notat. Teknik & Miljø Kommune- & Byplan. Centerstrukturen i Esbjerg by

Notat. Teknik & Miljø Kommune- & Byplan. Centerstrukturen i Esbjerg by Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 24. maj 2016 Sagsid 14/19345 Telefon direkte 76 16 33 10 E-mail mosto@esbjergkommune.dk Notat Centerstrukturen i Esbjerg by Esbjergs fokus på bymidten Esbjerg Kommune har

Læs mere

KOMMUNEPLAN Tillæg nr F OR S LAG

KOMMUNEPLAN Tillæg nr F OR S LAG KOMMUNEPLAN 20 13 Tillæg nr. 12 - F OR S LAG Centerområde 3.C.1 og butiksrummelighed i Ørbæk bymidte Redegørelse I Kommuneplan 2013 er der i Ørbæk bymidte en restrummelighed på 1000 m2 butiksareal til

Læs mere

Landsplandirektiv. Om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker over 2.000 m 2

Landsplandirektiv. Om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker over 2.000 m 2 Om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker over 2.000 m 2 om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker over

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 35 til Holbæk Kommuneplan Udvidelse af Holbæks bymidteafgrænsning og ændring af rammeområde 3.R08.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 35 til Holbæk Kommuneplan Udvidelse af Holbæks bymidteafgrænsning og ændring af rammeområde 3.R08. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 35 til Holbæk Kommuneplan 2007 2018 Udvidelse af Holbæks bymidteafgrænsning og ændring af rammeområde 3.R08. 1 Hvad er et kommuneplantillæg? Kommuneplantillæg: Kommuneplanen

Læs mere

Hvad er et tillæg til kommuneplanen Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Hvad er et tillæg til kommuneplanen Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. 2 Hvad er et tillæg til kommuneplanen Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde år skal kommuneplanen revideres, men ønskes der forinden gennemført en planændring,

Læs mere

Byrådscentret Naturstyrelsen har i sit høringssvar til Forslag til Kommuneplan 2014 bemærket, at;

Byrådscentret Naturstyrelsen har i sit høringssvar til Forslag til Kommuneplan 2014 bemærket, at; NOTAT Byrådscentret 09-04-2014 Redaktionel justering af detailhandelstabeller til Kommuneplan 2014 Naturstyrelsen har i sit høringssvar til Forslag til Kommuneplan 2014 bemærket, at; Den samlede eksisterende

Læs mere

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk Uddrag af kommuneplan 2009-2020 Genereret på www.silkeborgkommune.dk Silkeborgs centrale butiksområde Mål Silkeborg Kommune vil: Sikre en positiv udvikling i handelslivet med en varieret og dynamisk butiksstruktur,

Læs mere

Landsplandirektiv om beliggenheden af bymidter, bydelscentre og aflastningsområder mv. til detailhandel for hovedstadsområdet

Landsplandirektiv om beliggenheden af bymidter, bydelscentre og aflastningsområder mv. til detailhandel for hovedstadsområdet 1 Forslag til Landsplandirektiv om beliggenheden af bymidter, bydelscentre og aflastningsområder mv. til detailhandel for hovedstadsområdet Høringsfrist til 25. april 2008 Forslag til landsplandirektiv

Læs mere

NY DAGLIGVAREBUTIK VED KORNMARKSVEJ I BRØNDBY

NY DAGLIGVAREBUTIK VED KORNMARKSVEJ I BRØNDBY MARTS 2016 INNOVATER NY DAGLIGVAREBUTIK VED KORNMARKSVEJ I BRØNDBY RAPPORT MARTS 2016 INNOVATER NY DAGLIGVAREBUTIK VED KORNMARKSVEJ I BRØNDBY RAPPORT PROJEKTNR. A081438 DOKUMENTNR. 1 VERSION 1.0 UDGIVELSESDATO

Læs mere

Detailhandelsplan. Kommuneplantillæg nr. 5

Detailhandelsplan. Kommuneplantillæg nr. 5 Detailhandelsplan Kommuneplantillæg nr. 5 Sydfalster Kommune 2003 Kommuneplantillæg nr. 5 Detailhandel/butiksstruktur i Sydfalster Kommune REDEGØRELSE Indledning I 1997 vedtog Folketinget en ændring af

Læs mere

Bilag: 13.8. Bilag35_Revisionsprotokollat årsrapport 2015_Forsyningen Allerød Rudersdal_PwC.pdf

Bilag: 13.8. Bilag35_Revisionsprotokollat årsrapport 2015_Forsyningen Allerød Rudersdal_PwC.pdf Bilag: 13.8. Bilag35_Revisionsprotokollat årsrapport 2015_Forsyningen Allerød Rudersdal_PwC.pdf Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017 Mødedato: 17. maj 2016 - Kl. 7:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 30980/16 Bilag:

Læs mere

DETAILHANDELSSTRATEGI. Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted

DETAILHANDELSSTRATEGI. Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted DETAILHANDELSSTRATEGI 2016 Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted Forord Denne detailhandelsstrategi er resultatet af den proces, som Byrådet i Vejen Kommune igangsatte i foråret 2015.

Læs mere

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2013. Bydelscenter ved Jyllandsvej og Bogensevej

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2013. Bydelscenter ved Jyllandsvej og Bogensevej Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2013 Bydelscenter ved Jyllandsvej og Bogensevej 2007 Indholdsfortegnelse Vedtagelsespåtegning 3 Indledning 5 Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2013 6 Rammebestemmelser

Læs mere

gladsaxe.dk Justering af detailhandelsstrukturen Har du forslag og idéer?

gladsaxe.dk Justering af detailhandelsstrukturen Har du forslag og idéer? gladsaxe.dk Justering af detailhandelsstrukturen Har du forslag og idéer? Detailhandel i Gladsaxe Kommune Det er Byrådets ønske at styrke detailhandlen inden for kommunen, så flere borgere vælger at handle

Læs mere

Detailhandel i Brøndby

Detailhandel i Brøndby Detailhandel i Brøndby NB. Du kan klikke på tabellen og se den mere tydeligt. Status for detailhandlen i Brøndby Primo 2013 var der i Brøndby Kommune 77 butikker med et samlet bruttoareal på 40.600 m2.

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 14 2005 Forslag. Butikker for særligt pladskrævende varegrupper. Ishøj Kommune

Kommuneplantillæg nr. 14 2005 Forslag. Butikker for særligt pladskrævende varegrupper. Ishøj Kommune Kommuneplantillæg nr. 14 2005 Forslag Butikker for særligt pladskrævende varegrupper Ishøj Kommune Kommuneplantillæg nr. 14 Forslag Butikker for særligt pladskrævende varegrupper Indhold 2 Formål 3 Redegørelse

Læs mere

STRUER KOMMUNE MAJ 2009

STRUER KOMMUNE MAJ 2009 STRUER KOMMUNE MAJ 2009 UDDRAG AF TEMAPLAN DETAILHANDEL EN FOR STRUER KOMMUNE FØR KOMMUNESAMMENLÆGNINGEN REDUCERET UDGAVE SOM FØLGE AF INDARBEJDELSE I STRUER KOMMUNEPLAN 2009-2020 HVAD BETYDER DET? DEFINITION

Læs mere

Ændring af Nordmarken lokalcenter, Jyllinge

Ændring af Nordmarken lokalcenter, Jyllinge Ændring af Nordmarken lokalcenter, Jyllinge Tillæg 5 til Roskilde Kommuneplan 2013 8.B.8 8.CL.1 8.B.13 Forord Hvad er et tillæg til kommuneplanen? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

BRAMMING. Notat - om grundlaget for en ny dagligvarebutik v/vardevej 1-3. Vardevej. 8. september 2010

BRAMMING. Notat - om grundlaget for en ny dagligvarebutik v/vardevej 1-3. Vardevej. 8. september 2010 BRAMMING Notat - om grundlaget for en ny dagligvarebutik v/vardevej 1-3 8. september 2010 Vardevej Notatet er udarbejdet af COWI A/S Thulebakken 34 9000 Aalborg Tlf: 99 36 77 00 Kontaktinfo: Jens Bay Mail:

Læs mere

Landsplandirektiv. Om beliggenheden af bymidter, bydels- Centre og aflastningsområder mv. til detailhandel i hovedstadsområdet

Landsplandirektiv. Om beliggenheden af bymidter, bydels- Centre og aflastningsområder mv. til detailhandel i hovedstadsområdet Om beliggenheden af bymidter, bydels- Centre og aflastningsområder mv. til detailhandel i hovedstadsområdet om beliggenheden af bymidter, bydelscentre og aflastningsområder mv. til detailhandel i hovedstadsområdet

Læs mere

Kommuneplanen og detailhandelen i Høje- Tastrup Kommune

Kommuneplanen og detailhandelen i Høje- Tastrup Kommune Kommuneplanen og detailhandelen i Høje- Tastrup Kommune Høje-Taastrup Kommune arbejdede med temaet i sidste planperiode, hvor der blev udarbejdet en fælles, regional analyse på tværs af den københavnske

Læs mere

DETAILHANDELSREDEGØRELSE FOR VESTHIMMERLANDS KOMMUNE

DETAILHANDELSREDEGØRELSE FOR VESTHIMMERLANDS KOMMUNE DETAILHANDELSREDEGØRELSE FOR VESTHIMMERLANDS KOMMUNE NOVEMBER 2009 DETAILHANDELSREDEGØRELSE Detailhandelsredegørelsen er udarbejdet med udgangspunkt i Planlovens bestemmelser om detailhandel. Planloven

Læs mere

ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST. Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan

ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST. Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 10. september 2012 Offentligt bekendtgjort den 19. september 2012 Udarbejdet

Læs mere

NYT LOKALCENTER VED ALMINDINGS RUNDDEL INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Dagligvarehandlen i Rønne 2. 3 Forbrugsforhold i Rønne Øst 2

NYT LOKALCENTER VED ALMINDINGS RUNDDEL INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Dagligvarehandlen i Rønne 2. 3 Forbrugsforhold i Rønne Øst 2 REMA 1000 NYT LOKALCENTER VED ALMINDINGS RUNDDEL ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Dagligvarehandlen i Rønne 2

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune

Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune Ny detailhandelsramme for rammeområde 1.C14 Kirkestræde, Smedelundsgade og Jernbanevej i Holbæk Holbæk Kommune har den 6.

Læs mere

Brøndby Kommune. Analyse af detailhandelen

Brøndby Kommune. Analyse af detailhandelen Brøndby Kommune Analyse af detailhandelen Maj 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Konklusioner og vurderinger 3 2. Detailhandelen i Brøndby kommune 2013 18 3. Udviklingen i detailhandelen i Brøndby Kommune 2009

Læs mere

Zonestatus. Butiksforsyning. Lokalplaner. Strandparken. B: Transportsti C: Mulighed for Camping D: Rekreativ sti. By- og landzone

Zonestatus. Butiksforsyning. Lokalplaner. Strandparken. B: Transportsti C: Mulighed for Camping D: Rekreativ sti. By- og landzone Greve Kommuneplan 2005-2017 Vis byzone opdater 1B5, NORDLIGE DEL AF HUNDIGE STRANDOMRÅDE Åben/lav boligbebyggelse og grønne områder samt nærmere fastlagt butiks- og erhvervsformål. for delområde: 1: Butikker

Læs mere

Kapitel 3 - Centerstruktur, detailhandel og privat service

Kapitel 3 - Centerstruktur, detailhandel og privat service Kapitel 3 - Centerstruktur, detailhandel og privat service Centerstruktur Centerstruktur Detailhandelsplanlægningen baserer sig i forslag til Kommuneplan 2009 på indholdet i detailhandelstillæg nr. 89

Læs mere

Målsætninger Byrådet vil arbejde for at styrke og sikre en god og varieret detailhandel i kommunen.

Målsætninger Byrådet vil arbejde for at styrke og sikre en god og varieret detailhandel i kommunen. 9 Detailhandel I dette kapitel beskrives detailhandelsstrukturen i kommunen, hvor der bl.a. på baggrund af en analyse af detailhandelen, er udpeget bymidter, bydelscentre og lokalcentre i byerne og givet

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om planlægning (Fornyelse af detailhandelsbestemmelserne)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om planlægning (Fornyelse af detailhandelsbestemmelserne) Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 69 Offentligt 8. november 2006 Forslag til Lov om ændring af lov om planlægning (Fornyelse af detailhandelsbestemmelserne) 1 I lov om planlægning, jf.

Læs mere

Kommuneplan 2009 Udvidelse af bymidteafgrænsningen i Ringe med kolonihavegrunden

Kommuneplan 2009 Udvidelse af bymidteafgrænsningen i Ringe med kolonihavegrunden Kommuneplan 2009 Udvidelse af bymidteafgrænsningen i Ringe med kolonihavegrunden I forbindelse med revision af kommuneplanen i Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker kommunen at udvide bymidten med et område,

Læs mere

Forslag til tillæg 39. til Silkeborg Kommuneplan

Forslag til tillæg 39. til Silkeborg Kommuneplan Forslag til tillæg 39 til Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 6. januar til 2. marts 2016 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 39 til Silkeborg Kommuneplan

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 7 til Kommuneplan Sindal 2004 Møbelhus i Hørmested

Kommuneplantillæg nr. 7 til Kommuneplan Sindal 2004 Møbelhus i Hørmested Kommuneplantillæg nr. 7 til Kommuneplan Sindal 2004 Møbelhus i Hørmested HJØRRING KOMMUNE Teknik- & Miljøområdet Kommuneplantillæg nr. 7 til Kommuneplan Sindal 2004 er udarbejdet som forslag i henhold

Læs mere

Forudsætninger. Odder by

Forudsætninger. Odder by sag nr. 120104 dok nr. 118657 TILLÆG NR 24 TIL KOMMUNEPLAN 1994-2006 DETAILHANDEL I ODDER KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Forord...3 Forudsætninger...4 Fordeling af eksisterende butikker medio 1998 i Odder

Læs mere

LOKALPLAN For et område ved Kildebrøndevej 50 og 60 til salg af planter og havebrugsvarer

LOKALPLAN For et område ved Kildebrøndevej 50 og 60 til salg af planter og havebrugsvarer LOKALPLAN 14.31 For et område ved Kildebrøndevej 50 og 60 til salg af planter og havebrugsvarer GREVE KOMMUNE Rådhusholmen 10 2670 GREVE TLF 43 97 97 97 Lokalplanen er udarbejdet af Teknisk Forvaltning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forslag til tillæg 01 - detailhandel 3 Hensigt og baggrund 6 Målsætning 9 Retningslinjer 10 Redegørelse 12 Bilag 23

Indholdsfortegnelse. Forslag til tillæg 01 - detailhandel 3 Hensigt og baggrund 6 Målsætning 9 Retningslinjer 10 Redegørelse 12 Bilag 23 Kommuneplan 2013 Indholdsfortegnelse Forslag til tillæg 01 - detailhandel 3 Hensigt og baggrund 6 Målsætning 9 Retningslinjer 10 Redegørelse 12 Bilag 23 2 Kommuneplantillæg > Forslag til tillæg 01 - detailhandel

Læs mere

Til: Ejere, brugere og naboer til planområdet, offentlige myndigheder, visse foreninger og andre høringsberettigede efter planlovens 25 og 26.

Til: Ejere, brugere og naboer til planområdet, offentlige myndigheder, visse foreninger og andre høringsberettigede efter planlovens 25 og 26. Til: Ejere, brugere og naboer til planområdet, offentlige myndigheder, visse foreninger og andre høringsberettigede efter planlovens 25 og 26. Forslag til Lokalplan 111 med Kommuneplantillæg nr. 6 - Butik

Læs mere

Indstilling. Offentlig fremlæggelse, LP 925, Centerområde i Viby. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø.

Indstilling. Offentlig fremlæggelse, LP 925, Centerområde i Viby. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 28. juni 2012 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Offentlig fremlæggelse, LP 925, Centerområde i Viby 1. Resume Lokalplanen

Læs mere

Ved større projekter skal der efter planlovens

Ved større projekter skal der efter planlovens Eksempelsamling for ændringsforslag af planloven (Opfølgning på Danmark i Balance) Flere lokale muligheder på planområdet og bedre vilkår for butikker Ændringer gældende for kommuner i yderområder: Erhverv

Læs mere

TILLÆG NR. 19 TIL KOMMUNEPLAN 2011 INDRE NORDHAVN. Vedtaget af Borgerrepræsentation den 28. november 2013. Center for Byudvikling, 12. december 2013.

TILLÆG NR. 19 TIL KOMMUNEPLAN 2011 INDRE NORDHAVN. Vedtaget af Borgerrepræsentation den 28. november 2013. Center for Byudvikling, 12. december 2013. TILLÆG NR. 19 TIL KOMMUNEPLAN 2011 INDRE NORDHAVN Vedtaget af Borgerrepræsentation den 28. november 2013. Center for Byudvikling, 12. december 2013. HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG?? Kommuneplantillæg Kommuneplanen

Læs mere

Bilag nr. 3: Notat med behandling af høringssvar Forslag til tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-2025 - Udvidelse af Butiksområde i Viborg Bymidte

Bilag nr. 3: Notat med behandling af høringssvar Forslag til tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-2025 - Udvidelse af Butiksområde i Viborg Bymidte Bilag nr. 3: Notat med behandling af høringssvar Forslag til tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-2025 - Udvidelse af Butiksområde i Viborg Bymidte Forslag til tillæg nr. 24 har været i offentlig høring

Læs mere

NY DAGLIGVAREBUTIK I FREDERIKSSUND

NY DAGLIGVAREBUTIK I FREDERIKSSUND NOVEMBER 2015 FREDERIKSSUND KOMMUNE NY DAGLIGVAREBUTIK I FREDERIKSSUND RAPPORT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOVEMBER 2015 FREDERIKSSUND

Læs mere

Detailhandelsstruktur; Odense Kommunes forslag til kommuneplantillæg 2009-2021 for detailhandel i høring

Detailhandelsstruktur; Odense Kommunes forslag til kommuneplantillæg 2009-2021 for detailhandel i høring Detailhandelsstruktur; Odense Kommunes forslag til kommuneplantillæg 2009-2021 for detailhandel i høring Odense Kommune har fremlagt forslag til temaplantillæg om detailhandel i offentlig høring i perioden

Læs mere

Der er indkommet i alt 31 høringssvar heraf fra 21 kommuner, 4 ministerier, 4 virksomheder, 1 kommunesamarbejde og 1 forening i høringsperioden.

Der er indkommet i alt 31 høringssvar heraf fra 21 kommuner, 4 ministerier, 4 virksomheder, 1 kommunesamarbejde og 1 forening i høringsperioden. Byer J.nr. BLS-100-00082 Ref. JESHA-BLS Den 4. juni 2008 HØRINGSNOTAT Vedrørende høringssvar til Forslag til Landsplandirektiv om beliggenheden af bymidter, bydelscentre og aflastningsområder m.v. til

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013 25 for Holbæk Kommune

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013 25 for Holbæk Kommune Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013 25 for Holbæk Kommune Ændring af rammeafgrænsning, bymidteafgrænsning og detailhandelsramme ved udvidelse af dagligvarebutik på Borgmester N. E. Hansensvej

Læs mere

Udvalgets overvejelser og anbefalinger

Udvalgets overvejelser og anbefalinger Udvalgets overvejelser og anbefalinger Planlægning er et gode, som medvirker til at skabe kvalitet i byerne Detailhandlen spiller en afgørende rolle for bymidtens og byens liv. Hvordan byerne ser ud og

Læs mere

EBELTOFT. Notat - om grundlaget for en ny dagligvarebutik v/vibæk Strandvej

EBELTOFT. Notat - om grundlaget for en ny dagligvarebutik v/vibæk Strandvej EBELTOFT Notat - om grundlaget for en ny dagligvarebutik v/vibæk Strandvej 28. september 2010 Vibæk Strandvej Strandvej Notatet er udarbejdet af COWI A/S Thulebakken 34 9000 Aalborg Tlf: 99 36 77 00 Kontaktinfo:

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at lave en byomdannelse på den tidligere entreprenørgrund, beliggende

Læs mere

FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN 2013 FORNYET OFFENTLIG HØRING

FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN 2013 FORNYET OFFENTLIG HØRING FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN 2013 FORNYET OFFENTLIG HØRING FORNYET OFFENTLIG FREMLÆGGELSE AF FIRE ÆN- DRINGER TIL DET OFFENTLIGT FREMLAGTE FORSLAG JULI 2013 Ændring 1 KULTURMILJØET; SKOVVEJEN 21-51 På grund

Læs mere

forslag til kommuneplan 2013

forslag til kommuneplan 2013 forslag til kommuneplan 2013 fornyet offentlig høring fornyet offentlig fremlæggelse af fire ændringer til det offentligt fremlagte forslag juli 2013 Ændring 1 kulturmiljøet; Skovvejen 21-51 På grund af

Læs mere

Redegørelse. Planlægning for udvidelse af aflastningscenter ved Holstebrovej i Viborg og for udvalgsvarebutikker over m² jf. lov om frikommuner

Redegørelse. Planlægning for udvidelse af aflastningscenter ved Holstebrovej i Viborg og for udvalgsvarebutikker over m² jf. lov om frikommuner Redegørelse Planlægning for udvidelse af aflastningscenter ved Holstebrovej i Viborg og for udvalgsvarebutikker over 2.000 m² jf. lov om frikommuner 1 2 Redegørelse Planlægning af udvidelse af aflastningscenter

Læs mere

Schaumann Development A/S. Bydelscenter på Huginsvej 2-4, Ringsted

Schaumann Development A/S. Bydelscenter på Huginsvej 2-4, Ringsted Schaumann Development A/S Bydelscenter på Huginsvej 2-4, Ringsted September 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vurderinger 3 2. Konkurrencesituationen 8 3. Befolknings- og forbrugsforhold 14 Vurderinger 3 Vurderinger

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 8. Detailhandel DETAILHANDEL. Kommuneplantillæg nr. 8 EBELTOFT KOMMUNE

Kommuneplantillæg nr. 8. Detailhandel DETAILHANDEL. Kommuneplantillæg nr. 8 EBELTOFT KOMMUNE DETAILHANDEL Kommuneplantillæg nr. 8 EBELTOFT KOMMUNE 1 Forord Byrådet vedtog i møde den 22. februar 2001 nærværende kommuneplantillæg om detailhandel endeligt. Med planen fastlægges retningslinier for

Læs mere

Ny bydelscenter på Københavnsvej

Ny bydelscenter på Københavnsvej Forslag Politisk behandling Ny bydelscenter på Københavnsvej Tillæg 17 til Roskilde Kommuneplan 2009 Dagligvarebutik på Københavnsvej 85 Lokalplan 585 Forord Hvad er et tillæg til kommuneplanen? Den fysiske

Læs mere

Udvalget for Planlægning og Detailhandel

Udvalget for Planlægning og Detailhandel Udvalget for Planlægning og Detailhandel Til drøftelse på udvalgets 4. møde den 31. januar 2006 Pkt. 5 Sekretariatet J. nr. 014-00133 Ref. BVP/MCH Den 23. januar 2006 Oplæg til debat om byer og bykvalitet

Læs mere

KALUNDBORG KOMMUNE Plan, Byg og Miljø

KALUNDBORG KOMMUNE Plan, Byg og Miljø KALUNDBORG KOMMUNE Plan, Byg og Miljø Tillæg nr. 6 til Kalundborg Kommuneplan 2013-2024 Udarbejdet i tilknytning til Lokalplan nr. 562 for dagligvarebutik på Esbern Snaresvej i Kalundborg Indhold 1. Indledning

Læs mere

Vordingborg Kommuneplan Tillæg nr. 5 Rækkefølgeplan for boligudbygning

Vordingborg Kommuneplan Tillæg nr. 5 Rækkefølgeplan for boligudbygning Vordingborg Kommuneplan 1999-2011 Tillæg nr. 5 Rækkefølgeplan for boligudbygning Vordingborg Kommune August 2003 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen.

Læs mere

Forslag til Kommuneplan 2013

Forslag til Kommuneplan 2013 Bilag 4 Forslag til Kommuneplan 2013 Udkast til høringsmateriale. Fornyet offentlig høring. Bilag til indstilling: Kommuneplan 2013 Forslag til Kommuneplan 2013 Endelig vedtagelse og fornyet offentlig

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 1 KOMMUNEPLANTILLÆG. Nr. 1 April For Hundested bymidte. Natur og Udvikling

Kommuneplantillæg nr. 1 KOMMUNEPLANTILLÆG. Nr. 1 April For Hundested bymidte. Natur og Udvikling KOMMUNEPLANTILLÆG Nr. 1 April 2016 For Hundested bymidte 1 Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Kopi: Halsnæs Kommune. Oplag: 20 stk. Kommuneplantillægget

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 09-420 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Kommuneplantillæg nr. 09-420 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Kommuneplantillæg nr. 09-420 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Centerområde ved Hovedgaden Agerskov 420.71.5 420.71.4 420.51.2 420.41.1 420.11.3 420.51.1 420.11.2 420.11.1 420.71.3 420.31.7 420.11.5 420.71.2

Læs mere

Byrådscentret

Byrådscentret NOTAT Byrådscentret 13-12-2011 Baggrundsnotat, Detailhandel - Kommuneplan 2014 1)Lovgivning/krav og overordnet planlægning Planloven: 11a, nr 3 Kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for; den kommunale

Læs mere

DEBATOPLÆG. De stationsnære områder i Herlev Kommune. Indkaldelse af ideer og forslag til udarbejdelse af tillæg til Kommuneplan

DEBATOPLÆG. De stationsnære områder i Herlev Kommune. Indkaldelse af ideer og forslag til udarbejdelse af tillæg til Kommuneplan DEBATOPLÆG De stationsnære områder i Herlev Kommune Indkaldelse af ideer og forslag til udarbejdelse af tillæg til Kommuneplan 2013-2025 Høringsperiode fra 19. januar til den 16. februar 2015 Indledning

Læs mere

Konsekvenser ved etablering af Rema 1000 i Nexø

Konsekvenser ved etablering af Rema 1000 i Nexø Konsekvenser ved etablering af Rema 1000 i Nexø 1 1.0. Indledning ICP er af Reitan Ejendomsudvikling A/S blevet bedt om at udarbejde en redegørelse for de planlægningsmæssige forhold i Lokalcenter Søbækken

Læs mere

NY DAGLIGVAREBUTIK PÅ HADSUNDVEJ I AALBORG

NY DAGLIGVAREBUTIK PÅ HADSUNDVEJ I AALBORG JANUAR 2016 DANSK BUTIKSTJENSTE A/S NY DAGLIGVAREBUTIK PÅ HADSUNDVEJ I AALBORG RAPPORT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk JANUAR 2016 DANSK

Læs mere

Notat til Trælasthandlerunionen - TUN om planlovens regler om placering af detailhandelsbutikker og maksimale butiksstørrelser.

Notat til Trælasthandlerunionen - TUN om planlovens regler om placering af detailhandelsbutikker og maksimale butiksstørrelser. DEPARTEMENTET LANDSPLANAFDELINGEN 5. Kontor J.nr. D 3012-0512 Ref. HW/AL Den 23. januar 1998 Notat til Trælasthandlerunionen - TUN om planlovens regler om placering af detailhandelsbutikker og maksimale

Læs mere

Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord

Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Status Plannavn bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Kgs. Lyngby 3.

Læs mere

Odsherred Kommune Detailhandelsrapport 2008

Odsherred Kommune Detailhandelsrapport 2008 Odsherred Kommune Detailhandelsrapport 2008 Oktober 2008 AFSNITSTITEL Hovedstruktur Kommuneplan Forord........ 3 Redegørelse Baggrund....... 4 Mål........ 5 Generel udvikling i detailhandlen... 6 Regionale

Læs mere

Detailhandel. Detailhandelsanalyse

Detailhandel. Detailhandelsanalyse Detailhandel Definition af detailhandel Detailhandel rummer lokaler eller bygninger, hvorfra der sælges varer. En butik er en fast forretningsenhed, hvorfra der sælges varer til private, dvs. slutbrugeren.

Læs mere