Meget nyt og en hel del velkendt... Du kan stadig finde meget materiale, som også var tilgængelig på den forrige hjemmeside.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Meget nyt og en hel del velkendt... Du kan stadig finde meget materiale, som også var tilgængelig på den forrige hjemmeside."

Transkript

1 206/ Skolemeddelelse friskoler.dk Nr. 5/2011 INDHOLD Velkommen til ny hjemmeside Diverse nyheder Dansk Friskoleforening har fået ny hjemmeside, som også henvender sig til forældre og ansatte. Administrative nyheder 1. Finanslovsforslag Indberetning 2011 til Dansk Friskoleforening 3. Overenskomstudgivelse 4. CopyDan Billedkust 5. Fleksjobbidrag Aftalen med Koda & Gramex 7. Ansøgninger til»gavefonden«8. Henvendelse fra Friskolefonden 9. Det er bedst, når alle er her 10. Indbetaling af pensionsoptjening 11. Svenstrup Friskole søger skolemøbler 12. Finansministeriet ruster sig til fremtidens udfordringer 13. Børnehaver på friskoler (fribørnehaver) 14. Lovpligtig arbejdsmiljøuddannelse 15. Skolemeddelelser fra januar 2012 Kurser fremstår nu i en helt ny udgave. Det gælder både sidens udtryk og indhold. Hidtil har brugerne af foreningens hjemmeside primært været friskolernes administratorer. Dem vil vi naturligvis fortsat gerne servicere, men den nye hjemmeside henvender sig til friskolefolk generelt - også forældre og ansatte. Vi håber, at alle føler sig velkomne på siden, og at I på skolerne vil være behjælpelige med at linke direkte til www. friskoler.dk Se mere på næste side. Meget nyt og en hel del velkendt... Du kan stadig finde meget materiale, som også var tilgængelig på den forrige hjemmeside. Den nye hjemmeside lægger som noget nyt også op til, at friskolefolk kan videndele om emner, der er særligt karakteristiske for friskolerne: morgensang, fortælling, evaluering, projektforløb og samlæsning samt»indtjeningsprojekter«og meget andet. Se mere på»skoleliv«http:// friskoler.dk/da/skoleliv/ Byd ind med din viden Det giver god mening at udveksle erfaringer i lyset af de mange relaterede opgaver, friskolerne arbejder med. Måske skal der laves et cykelsponsorløb? måske arbejder skolen med samlæste klasser? måske savner man inspiration til morgensamlingen? osv. Hjælp os ved at være gode ambassadører for denne mulighed på www. friskoler.dk, så siden får nyt indhold løbende. Se mere på dk/da/skoleliv/del-din-viden/ Maren Skotte Friskolernes Kontor Følg Dansk Friskoleforening på facebook.com Side 1

2 Barometret Minister går til kamp mod pjækkeri»ministeriet for Børn og Undervisning søsætter i dag en kampagne, der skal bekæmpe det omfattende pjækkeri i folkeskolen og på ungdomsuddannelserne. Det skal være slut med at pjække fra skolen. Sådan lyder regeringens budskab, når den i dag lancerer en landsdækkende kampagne, der skal få elever i folkeskolen og på ungdomsuddannelse op om morgenen. - Vi vil ud med et klart budskab om, at det er utroligt vigtigt at passe sin skole. Vi kan ikke lovgive os ud af det her. Så det er vigtigt, vi får skabt en kultur, hvor man passer sin skole, og vi fokuserer på løsninger til elever og forældre, siger børne-og undervisningsminister, Christine Antorini (S).«(Kenny Guldbrandsen, JydskeVestkysten, 22. november) Giv børn og unge medborgerværd» Tidligere var børn en nødvendig arbejdsmæssig ressource i familierne. Nu er de passive modtagere af pasning og undervisning. Børnene får bedre sociale kompetencer, hvis de får ansvar overdraget. Indtil for 50 år siden var børn og unge en nødvendig arbejdsmæssig ressource for familier i Danmark, og de var med til at udføre det arbejde, der var nødvendigt for familiens liv. Det gav arbejdsmæssig værdi, det gav børnene selvværd, og det gav dem en række faglige og sociale kompetencer. I dag har børn og unge ikke de opgaver. Opgaverne findes stadig, men børn og unge er reduceret til modtagere af services i firstjernede børnehoteller, af pasning og af undervisning. Det er på mange måder dårligt for børn og unges faglige og sociale kompetenceudvikling og inklusion i samfundet. De mister det selvværd og den ansvarsfølelse, der opstår, når man bidrager til de fællesskaber, man er i. (Thøger Johnsen, Berlingske, 21. november 2911) Flere lukningstruede skoler kan genopstå» SKOLELUKNINGER: En del af de 33 lukningstruede sjællandske folkeskoler kan meget vel genopstå som fri-og privatskoler. Men flere forældregrupper bag oplever ikke ligefrem imødekommenhed fra kommunerne. Forældrene i flere af de lokalsamfund, hvor 33 sjællandske skoler lige nu er lukningstruede, finder sig ikke uden videre i, at deres børns skole skal lukke. 10 ud af de 12 sjællandske fri -og privatskoler, der blev anmeldt hos undervisningsministeriet i august, er således lukningstruede folkeskoler, som forældrene ønsker at bevare (...) Flere af forældregrupperne oplever dog, at kommunerne ikke er specielt imødekommende over for deres planer. Som en forældregruppe i landsbyen Jersie, der oplever, at Solrød Kommune ikke vil fortælle, hvad de vil stille op med deres lukningstruede skole før til august næste år. Og som kommunen også har forbudt at komme i de kommunale børnehaver og skole-og fritidsordninger for at informere om deres projekt. (Tomas Revsbech, Sjællandske, 21. november 2011) Sæt et link på skolens hjemmeside Regionale dialogmøder Husk at linke til os fra skolens egen hjemmeside, så vi ved fælles hjælp gør alle forældre og ansatte på friskolerne opmærksomme på foreningen og som også er et site for dem! Du finder 6 forskellige varianter af»bannere«til download på banner-til-download/ Dansk Friskoleforenings hovedstyrelse tager hul på et nyt initiativ. Styrelsen inviterer alle friskoler til seks dialogmøder i januar og februar Møderne skal denne gang omhandle specialundervisningen, den sociale ansvarlighed, friskolernes økonomi og kommunikationen i foreningen. Vi har vedlagt denne Skolemeddelelse en invitation til møderne, som afholdes i foreningens seks regioner. Husk at hænge invitationen op, så interesserede forældre og ansatte får øje på den. Vel mødt! Side 2

3 ADMINISTRATIVE NYHEDER 1. Finanslovsforslag 2012 Taksterne i finanslovsforslaget for 2012 blev offentliggjort i august og bliver fastholdt af den nye regering. De politiske kontakter har vist, at der er bevidsthed om risikoen for, at friskolerne bliver berørt af dobbeltbesparelser i de førstkommende år, når de kommunale nedskæringer får gennemslag, men viljen til besparelser er åbenbart større. Vi har på hjemmesiden oplyst, at vi i Skolemeddelelse nr. 4/2011 desværre fik genbrugt en undervisningstakst fra 2011 for elever på 13 år og derover. For en ordens skyld gentages fordelingstaksterne gældende i 2012 derfor herunder: Alle skoler vil kunne beregne driftstilskud ved anvendelse af følgende takster: Grundtilskud pr. skole (dog max kr. pr. elev): kr. Fællesudgiftstaxameter: Pr. elev, de første 220 elever kr. Pr. elev over 220 elever kr. Undervisningstaxameter Pr. elev under 13 år kr. Pr. elev på 13 år og derover kr. Det beregnede tilskud vil være gældende i stedtillægsområde 2 og 3, mens man i områderne 4, 5 og 6 skal tillægge ekstra 2% (regionaliseringsfaktor 1,02). Undervisningstaxameter for 10. kl. (takst 3) kr. Beregningsmodellen kan downloades via følgende link:http://www.friskoler.dk/da/administration/filarkiv/ 2. Indberetning 2011 til Dansk Friskoleforening Det årlige indberetningsskema til Dansk Friskoleforening blev udsendt i september med svarfrist den 10. oktober. Vi skal anmode de sidste skoler om snarest at få skemaet indsendt. 3. Overenskomstudgivelse Hvad angår læreroverenskomsten, så har Undervisningsministeriet primo august udsendt Organisationsaftalen til skolerne sammen med bl.a. Protokollat om arbejdstid. Fællesoverenskomsten blev endelig udsendt den 25. oktober, og en sammenskrevet overenskomst er derfor på trapperne, idet alle involverede foreninger på grundskoleområdet er blevet enige om at udgive en fælles publikation på ca. 145 sider. Foreningen vil udsende 2 eksemplarer til hver skole, men skolerne kan også bestille ekstraeksemplarer for en pris på ca. 25 kr. Bestillingen kan finde sted på til Anne Simonsen ( ). Skriv Bestilling OK-udgivelse i emnefeltet og husk oplysning om forsendelses- og betalingsadresse. 4. CopyDan Billedkunst Som omtalt i Skolemeddelelse nr. 5/08 har billedkunstnere, tegnere, illustratorer, fotografer m.v. fået Kulturministeriets godkendelse til at oprette en organisation for at opkræve betaling for ophavsrettigheder. Organisationen hedder Copydan Billedkunst. Denne organisation har også til opgave at skride ind, hvis ophavsrettighederne bliver krænket. De fleste skoler gør brug af enkeltstående (isolerede) billeder i digital eller analog form, og det er for anvendelsen af disse, at der opkræves licens. Billeder, som er trykt i bøger eller i anden tekstmæssig sammenhæng, betaler skolen for via den traditionelle Copydan Tekst & Node, når de anvendes i den oprindelige sammenhæng. Med den nye aftale kan skolerne (inkl. eleverne i deres opgaver) bruge (og mangfoldiggøre) billeder (inkl. fotografier og andre illustrationer) hentet fra fx bøger og internet, lave digitale kopier, overføre billeder til overhead, dias og interne digitale netværk, hvormed billederne lovligt kan indgå i nye sammenhænge. Dansk Friskoleforening gik i 2008 med til at opkræve den særlige skolerabatpris på betingelse af, at skoler kan framelde sig ordningen, hvis de (inkl. eleverne) ikke anvender billeder i undervisningen. Der var 43 skoler, som med en tro og love-erklæring frameldte sig ordningen med henvisning til, at billedanvendelsen i bred betydning ikke indgår i skolens undervisning på nogen måde. Copydan Billedkunst har oplyst, at man agter at være agtpågivende i forhold til skoler uden aftale. Hele aftalen med Copydan Billedkunst findes på foreningens hjemmeside i filarkivet (serviceaftaler). Afgiften opkræves pr. skoleår, og i januar 2012 forventer vi at udsende opkrævninger til skolerne. Vi kender p.t. ikke den indekserede takst, men i sidste skoleår skulle vi opkræve 14,71 kr. pr. elev. Side 3

4 Nye skoler forventes at være omfattet af ordningen, men kan ellers senest den 12. december 2011 pr. rekvirere en tro og love-erklæring fra dk 5. Fleksjobbidrag i 2012 Den statslige fleksjobordning fortsætter efter finanslovsforslaget i For statslige institutioner fastsættes institutionernes finansieringsbidrag ud fra den forventede udgift til ordningen, idet Økonomistyrelsen kan foretage regulering forud for et kvartal under hensyn til udgiftsudviklingen. For tilskudsmodtagere efter særskilt lovgivning (bl.a. friskoler) er der ved tekstanmærkning fastsat et finansieringsbidrag på 331 kr. pr. årsværk pr. måned. Bidragssatsen kan nedsættes, hvis ordningens udgifter bliver lavere end forventet. 6. Aftalen med Koda & Gramex Til- og framelding til rabataftalen med Koda/Gramex skal for 2012 finde sted inden den 6. januar 2012 ved henvendelse til Friskolernes Kontor. Aftalen dækker den betaling, som skolen ellers på anden vis ville være pligtig til at betale for musikanvendelse på skolen uden for den direkte undervisning. Betalingen vil næste gang blive opkrævet i januar Der opkræves pr. elev henholdsvis 2,93 kr. til KODA og 1,45 kr. til Gramex. 7. Ansøgninger til gavefonden Fradragsberettigede gaver efter ligningslovens 8 A, som foreningens medlemmer har indbetalt til Gavefonden, fordeles to gange årligt efter ansøgninger fra skolerne. Tilskud udbetales næste gang i december, idet tilskudsansøgninger behandles af hovedstyrelsen på det sidste møde før juleferien. Næste bevillingsrunde finder sted den 7. december. Skolerne bør søge snarest muligt, idet vi administrativt ikke kan nå at behandle ansøgninger, som vi først modtager umiddelbart før hovedstyrelsesmødet. Vi kan ikke stille store bevillinger i udsigt, for chancerne for at modtage et gavebeløb afhænger selvfølgelig af, at foreningen ( Gavefonden ) faktisk har modtaget gaver til uddeling. Tilskudsansøgninger skal ikke opfylde bestemte formkrav, men skal indeholde ansøgerens navn, begrundelse for ansøgningen, konto til indbetaling af eventuel bevilling og underskrift. Der kan vedlægges bilag. 8. Henvendelse fra Friskolefonden I lighed med tidligere år har Friskolefondens bestyrelse bedt os udsende en opfordring om at bidrage med et beløb til at styrke Friskolefondens grundkapital. Fonden er på mange måder skolernes sikkerhedsnet, hvis de kommer i økonomisk klemme, men desværre har fonden ikke den nødvendige størrelse til at hjælpe skoler, som for alvor er kommet i vanskeligheder. Fondsbestyrelsen udsender derfor årligt en appel til skolerne om at bidrage til konsolidering af fondskapitalen. Finanskrisen har gjort kreditforeninger og pengeinstitutter meget tilbageholdende med at yde lån, og det er i den situation vigtigt, at Friskolefonden bliver større. Alle bidrag store som små modtages med glæde. 9. Det er bedst, når alle er her Fra tirsdag den 22. november indleder Undervisningsministeriet en kampagne med fokus på mindre fravær i grundskolen og ungdomsuddannelserne. Det sker gennem en kampagne, der lanceres under titlen Det er bedst, når alle er her På en kampagnehjemmeside vil der være samlet inspirationsmateriale, forslag, artikler m.v. Målgruppen er elever, forældre, lærere og andre fagfolk. Kampagnens formål er naturligvis at fremme det gode undervisningsmiljø og et forsøg på at forebygge fravær og i ungdomsuddannelserne endvidere det beklagelige frafald. 10. Indbetaling af pensionsoptjening Friskolernes Kontor har på det seneste oplevet flere kedelige sager, hvor skolerne har misforstået teknikken i de offentlige overenskomsters pensionsbestemmelse. I både læreroverenskomsten og i pædagogaftalen med BUPL er regelen den, at skolen afholder den samlede udgift til pensionsbidrag, hvoraf 1/3 anses for den ansattes egetbidrag. Der er imidlertid skoler, som misforstår denne regel, idet de indeholder egetbidraget i lærernes/pædagogernes løn, så medarbejderne selv kommer til at betale 1/3 af pensionsbidraget. Teknisk set er det korrekt at foretage dette fradrag på lønseddelen, men da skolen skal betale udgiften, skal skolen samtidig kompensere medarbejderen ved at udbetale et pensionstillæg svarende til egetbidraget. Skoler, der har misforstået betalingsforpligtelsen, har derfor oplevet, at de med flere års forsinkelse er blevet stillet over for så store efterbetalingskrav, at skolen måtte lukke, mens andre har fået en meget anstrengt likviditet. Vi har oplevet, at en del revisorer ikke er opmærksomme på dette forhold, og enkelte skoler har igangværende erstatningssager kørende, fordi deres revisor bevisligt ikke kan have revideret lønningerne end ikke på stikprøvebasis, selv om de har afgivet erklæring herom. På andre skoler har skolelederen udmærket kendt til reglerne, men ikke været opmærksom på, at skolens lønbehandling ikke har været korrekt. Vi kan derfor kun opfordre til, at behandlingen af pensionsoptjeningen får den nødvendige opmærksomhed. 11. Svenstrup Friskole søger skolemøbler Svenstrup Friskole på Als er et nyt skoleinitiativ, som forventer at indlede skoledrift fra august Da skolen Side 4

5 p.t. ikke har rådighed over møbler og inventar, er skolen interesseret i specielt skoleborde og stole til eleverne. Hvis der er skoler med overskydende skolemøbler, fx på grund af nyanskaffelse, vil Svenstrup Friskole gerne afhente møblerne eller eventuelt aftage dem til en fornuftig pris. Henvendelse kan ske til Sandra Pedersen, 12. Finansministeriet ruster sig til fremtidens udfordringer Som led i en effektiviserings- og sparerunde samler Finansministeriet dets opgaver i to nye styrelser, der benævnes Digitaliseringsstyrelsen og Moderniseringsstyrelsen. Førstnævnte skal styrke digitaliseringen af den offentlige sektor, mens Moderniseringsstyrelsen skal samle opgaver med økonomistyring, overenskomster og ledelse i staten fra den tidligere Økonomistyrelse og Personalestyrelse. Reorganiseringen forventes at frigøre ca. 100 mio. kr. til andre formål. Spørgsmålet bliver så, om det ikke i lighed med en række fortilfælde medfører en markant nedsættelse af den offentlige service. Det betyder måske ikke så meget i friskolernes hverdag, men det vil dog kunne besværliggøre behandlingen af sager, der af forskellige årsager ikke har taget den sædvanlige drejning. 13. Børnehaver på friskoler (fribørnehaver) Som varslet i både den skriftlige og mundtlige årsberetning for 2011 bliver friskolernes børnehaver en del af skolernes medlemskab i Dansk Friskoleforening fra 1. januar Det betyder i praksis, at børnehaveforældre på de børnehaver, der drives som en del af friskolen, vil opnå fuldt medlemskab af Dansk Friskoleforening, og konsulentbetjeningen af disse børnehaver bliver en helt officiel opgave på Friskolernes Kontor. Denne opgave blev indledt i det små, da de første børnehaver blev en del af friskoledriften i Siden er opgaven vokset i omfang, og foreningen har derfor besluttet, at opgaven skal indgå som en ligeværdig del af foreningens aktivitet. En konsekvens heraf bliver, at Dansk Friskoleforening fra 1. januar 2012 har søgt optagelse i DLO (Daginstitutionernes Landsorganisation) for at få mulighed for at holde sig kvalificeret ajourført på daginstitutionsområdet og søge indflydelse på dette lovgivningsfelt. Det bliver Dansk Friskoleforening, som via dette medlemskab kan indhente viden og rådgivning, men de enkelte børnehaver vil kunne søge individuelt medlemskab af DLO for en rabatpris, hvis der er ønske og behov for en meget specifik børnehaverådgivning. For Dansk Friskoleforening vil perspektivet være den samlede institution (friskole og børnehave) i den belysning, at driften skal være i overensstemmelse med friskoleloven. Da friskoleinstitutionen er arbejdsgiver både i skolefritidsordning og børnehave, vil Dansk Friskoleforenings aftale med BUPL være det naturlige Side 5 ansættelsesgrundlag for det pædagogiske personale og i øvrigt indebære den fordel, at reglerne i vidt omfang er parallelle med lærernes statsoverenskomst, så de små administrationer ikke også skal sætte sig ind i de kommunale regelsæt. For børnehavernes medlemskab i foreningen skal der betales et mindre årligt kontingent, som først fastsættes på hovedstyrelsens budgetmøde i december og i øvrigt vil blive opkrævet sammen med det øvrige kontingent. Et betydeligt antal selvstændige børnehaver/vuggestuer har et tæt samarbejde med den lokale friskole, og en del af disse har jævnligt haft kontakt med Friskolernes Kontor, hvortil kommer, at enkelte bruger foreningens aftale med BUPL. Disse børnehaver/vuggestuer bliver naturligvis ikke medlem af Dansk Friskoleforening, men de kan tegne et serviceabonnement og søge bistand på Friskolernes Kontor. 14. Lovpligtig arbejdsmiljøuddannelse På alle arbejdspladser med mere end 9 ansatte er det fortsat obligatorisk, at arbejdsmiljørepræsentanten (sikkerhedsrepræsentanten) skal gennemføre en lovpligtig arbejdsmiljøuddannelse. Dansk Friskoleforening arrangerer primo 2012 kursus fra mandag den 23. januar (kl ) til den 25. januar (kl ). Det kan også være en god ide på skoler med 9 eller færre medarbejdere at sende en deltager på kurset, da disse skoler også skal leve op til intentionerne i arbejdsmiljøloven. Her påhviler ansvaret i første række skolelederen. 15. Skolemeddelelser fra januar 2012 I forbindelse med foreningens nye hjemmeside vil Skolemeddelelser fra 1. januar 2012 kun blive udsendt pr. til skolens officielle mail-adresse. Alle interesserede vil i øvrigt via hjemmesiden kunne abonnere på forskellige meddelelser til en valgfri mail-adresse. Dette sker fra hjemmesidens forside via Abonnér på nyheder. I det omfang en skolemeddelelse har involveret fremsendelse af materiale til skolen, så vil dette fortsat finde sted, idet en del dog må forventes medsendt elektronisk. Næste skolemeddelelse udsendes medio december. Med venlig hilsen Cecil Christensen kontorleder på Friskolernes Kontor

6 Kurser Alle skolens forældre, ansatte og skolekredsmedlemmer er medlemmer af Dansk Friskoleforening. Den 19. januar 2012»Inklusion«UCL i Odense Den 20. januar 2012»Ønskebørn 2.0«Konference på Den frie Lærerskole, Ollerup (Se vedlagte invitation) januar 2012»Arbejdsmiljøkursus«Brogården i Middelfart Foreningen blev stiftet 1886 og har i dag 253 medlemsskoler og cirka elever. Du kan abonnere på Skolemeddelelser på Foreningens skolepolitiske sekretariat er Friskolernes Kontor i Fåborg marts 2012»Rødder og vinger«(foreløbigt program) Konference på Rødding Højskole Hold øje med kursuskalenderen på Du kan tilmelde dig online Cecil Christensen Kontorleder Ole Mikkelsen Konsulent Morten Møller Konsulent Maren Skotte Informationskonsulent Anne Simonsen Overassistent Rita Christoffersen Bogholder Birte Gam-Jensen Kursussekretær Troels Midtgaard Konsulent Friskolernes kontor Prices Havevej Fåborg Telefon Telefax Side 6

Til Dansk Friskoleforenings medlemsskoler. Skolemeddelelse nr. 7, november 2012

Til Dansk Friskoleforenings medlemsskoler. Skolemeddelelse nr. 7, november 2012 Til Dansk Friskoleforenings medlemsskoler Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Faaborg Telefon 62 61 30 13 Telefax 62 61 39 11 df@friskoler.dk www.friskoler.dk Giro 828-2218 Skolemeddelelse nr. 7,

Læs mere

Skolemeddelelse. friskoler.dk. Nr. 3/2010. Ny brochure om Dansk Friskoleforening INDHOLD

Skolemeddelelse. friskoler.dk. Nr. 3/2010. Ny brochure om Dansk Friskoleforening INDHOLD 206/1 09.06.10 Skolemeddelelse friskoler.dk Nr. 3/2010 INDHOLD Ny brochure om Dansk Friskoleforening Diverse nyheder Administrative nyheder: 1.»Gavefonden«2. Friskolernes bidrag til genopretning af dansk

Læs mere

OBS! Skolerne bliver kun omfattet af aftalen, hvis de tilmelder sig.

OBS! Skolerne bliver kun omfattet af aftalen, hvis de tilmelder sig. Til: Dansk Friskoleforenings medlemsskoler Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Faaborg Telefon 62 61 30 13 Telefax 62 61 39 11 df@friskoler.dk www.friskoler.dk Giro 828-2218 10. oktober 2013 Skolemeddelelse

Læs mere

Dansk Friskoleforening har det senste års tid samarbejdet med Undervisningsministeriet og repræsentanter

Dansk Friskoleforening har det senste års tid samarbejdet med Undervisningsministeriet og repræsentanter 206/1 01.09.08 Skolemeddelelse friskoler.dk Nr. 5/2008 INDHOLD Forside Ny tilsynsmodel til gennemsyn Tilsynsmodellen fremlægges for baglandet. Vi har brug for at høre din mening! Diverse nyheder 1. Copydan

Læs mere

Til Dansk Friskoleforenings medlemsskoler. Faaborg den 9. maj 2012. Skolemeddelelse nr. 3, 2012

Til Dansk Friskoleforenings medlemsskoler. Faaborg den 9. maj 2012. Skolemeddelelse nr. 3, 2012 Til Dansk Friskoleforenings medlemsskoler Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Faaborg Telefon 62 61 30 13 Telefax 62 61 39 11 df@friskoler.dk www.friskoler.dk Giro 828-2218 Faaborg den 9. maj 2012

Læs mere

Skolemeddelelse. friskoler.dk. Nr. 7/2007 INDHOLD. Julehilsen fra Friskolernes Kontor. Barometret. Det sker. Forside

Skolemeddelelse. friskoler.dk. Nr. 7/2007 INDHOLD. Julehilsen fra Friskolernes Kontor. Barometret. Det sker. Forside 206/1 12.12.07 Skolemeddelelse friskoler.dk Nr. 7/2007 INDHOLD Julehilsen fra Friskolernes Kontor Forside Diverse nyheder 1. Lovprogram på undervisningsområdet 2. Forsikringssamarbejdet 3. Rejsesygesikring

Læs mere

Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler Bestyrelsesposten nr. 69, 3. september 2013

Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler Bestyrelsesposten nr. 69, 3. september 2013 Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler Bestyrelses nr. 69, 3. september 2013 Lilleskolerne Ny Kongensgade 10 1. 1472 København K Tlf. 3330 7920 Fax 7020 2643 peter@lilleskolerne.dk www.lilleskolerne.dk

Læs mere

Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Fåborg Telefon 6261 3013 df@friskoler.dk www.friskoler.dk

Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Fåborg Telefon 6261 3013 df@friskoler.dk www.friskoler.dk Årsberetning 2010 Årsberetning 2010 Marts 2011 issn 0903-3181 Dansk Friskoleforening Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Fåborg tlf. 6261 3013 Fax 6261 3911 www.friskoler.dk df@friskoler.dk Udgivet

Læs mere

Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Fåborg Telefon 6261 3013 df@friskoler.dk www.friskoler.dk

Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Fåborg Telefon 6261 3013 df@friskoler.dk www.friskoler.dk ÅRSBERETNING 2008 Årsberetning Marts 2009 ISSN 0903-3181 Dansk Friskoleforening Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Fåborg Tlf. 6261 3013 Fax 6261 3911 www.friskoler.dk df@friskoler.dk Udgivet af

Læs mere

Skolestart kræver en hjælpende hånd!

Skolestart kræver en hjælpende hånd! Skolestart kræver en hjælpende hånd! INDHOLDSFORTEGNELSE 1. HVAD SKAL DER TIL FOR, AT ØKONOMIEN KAN BÆRE?....7 Hvor kommer indtægterne fra?...8 Hvor skal vi bo?....10 Bæredygtighedsmodel....10 Økonomien

Læs mere

Til Dansk Friskoleforenings medlemsskoler

Til Dansk Friskoleforenings medlemsskoler -1-206/1 28.02.05 1 Meddelelse nr. 1/2005 Til Dansk Friskoleforenings medlemsskoler Udsendes i 3 eksemplarer: Til lærerværelset bestyrelsen kontoret. (Bør i øvrigt kopieres i nødvendigt omfang). 1. Lovforslag

Læs mere

Er koblingsprocenten i fare?

Er koblingsprocenten i fare? Er koblingsprocenten i fare? F inanslovsforhandlingerne er i fuld gang, mens disse linjer skrives. De frie grundskolers tilskud er i spil, fordi regeringen har foreslået en generel besparelse på 1 %, hvilket

Læs mere

For at løse opgaven satte vi os for år tilbage et mål. Vi ville have større indflydelse på vores egne vilkår som ledere på frie skoler.

For at løse opgaven satte vi os for år tilbage et mål. Vi ville have større indflydelse på vores egne vilkår som ledere på frie skoler. Beretning 2012 Beretningen har i år tre hovedafsnit. Det første hovedafsnit handler om vores medlemskab af forskellige forhandlingsfællesskaber. Det næste afsnit handler om opbygningen af vores forening,

Læs mere

årsberetning Dansk Friskoleforenings Landsmøde 2014 Friskolernes Hus Skriftlig beretning Hvor kommer pengene fra? Interview: Signe Lindkvist

årsberetning Dansk Friskoleforenings Landsmøde 2014 Friskolernes Hus Skriftlig beretning Hvor kommer pengene fra? Interview: Signe Lindkvist Landsmøde 2014 Friskolernes Hus Friskolernes dannelse i en ny tid Det svære sofavalg 4 skarpe til politikerne Jeg tror på alliancen Hvor kommer pengene fra? Interview: Signe Lindkvist Skriftlig beretning

Læs mere

Til Dansk Friskoleforenings medlemsskoler

Til Dansk Friskoleforenings medlemsskoler -1-206/1 05.09.05 6 Meddelelse nr. 6/2005 Til Dansk Friskoleforenings medlemsskoler Udsendes i 3 eksemplarer: Til lærerværelset bestyrelsen kontoret (Bør i øvrigt kopieres i nødvendigt omfang). 1. Tilskud

Læs mere

FFDs skolebreve 1998 - pkt. 1-162 Bemærk at de omtalte bilag ikke medfølger her - de er oprndeligt udsendt til skolerne.

FFDs skolebreve 1998 - pkt. 1-162 Bemærk at de omtalte bilag ikke medfølger her - de er oprndeligt udsendt til skolerne. FFDs skolebreve 1998 - pkt. 1-162 Bemærk at de omtalte bilag ikke medfølger her - de er oprndeligt udsendt til skolerne. 1 Invitation til møde 15. januar, dagen før Folketinget drøfter Undervisningsministerens

Læs mere

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8.

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8. Publikation: Hvorfor og hvordan? - Skolebestyrelsen Hæfte 1 Skolebestyrelsen Hæfte 1 Hvorfor og hvordan? Første hæfte af otte i serien om skolebestyrelsen. De øvrige er: 2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde

Læs mere

Selvhjælp Skanderborg

Selvhjælp Skanderborg Januar 2014 Selvhjælp Skanderborg Introduktionshæfte for frivillige Selvhjælp Skanderborg Vestergade 14 A, 1. sal 8660 Skanderborg www.selvhjaelpskanderborg.dk 1. Velkommen som frivillig i SelvhjælpSkanderborg...

Læs mere

VIP-mappe. En introduktion til aktive i foreningen

VIP-mappe. En introduktion til aktive i foreningen VIP-mappe En introduktion til aktive i foreningen Januar 2010 Praktisk mappe til aktive medlemmer af Adoption & Samfund Indhold: o Velkomstbrev o Praktiske oplysninger bl.a. vedr. brevpapir, udgifter,

Læs mere

Hedensted Lærerkreds

Hedensted Lærerkreds Generalforsamling Marts 2013 Særudgave 13.marts 2013 Hedensted Lærerkreds Indhold: Endelig dagsorden 1 Referencer 2 Kredsgeneralforsamling Hedensted Lærerkreds kreds 116 onsdag d. 13 marts 2013 kl. 17.00

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2013 Handlingsplan

Brugertilfredshedsundersøgelse 2013 Handlingsplan Brugertilfredshedsundersøgelse 2013 Handlingsplan Fordelingssekretariatet har gennemført en brugertilfredsundersøgelse. Undersøgelsen er påbegyndt den 3. september og afsluttet ultimo den 18. september

Læs mere

EN GOD SKOLE. Om samarbejdet mellem skolebestyrelse og skoleleder i folkeskolen. Tillæg til Skolebørn nr. 8/2003 og Forum for Skoleledelse nr.

EN GOD SKOLE. Om samarbejdet mellem skolebestyrelse og skoleleder i folkeskolen. Tillæg til Skolebørn nr. 8/2003 og Forum for Skoleledelse nr. Tillæg til Skolebørn nr. 8/2003 og Forum for Skoleledelse nr. 8/2003 EN GOD SKOLE Om samarbejdet mellem skolebestyrelse og skoleleder i folkeskolen Danmarks Skolelederforening INDHOLD FÆLLES MÅL, FORSKELLIGE

Læs mere

Lilleskolernes politiske legitimitet #2 - Socialt ansvarlige fællesskaber

Lilleskolernes politiske legitimitet #2 - Socialt ansvarlige fællesskaber Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler Bestyrelses nr. 40 8. marts 2011 Lilleskolerne Ny Kongensgade 10 1. 1472 København K Lilleskolernes politiske legitimitet #2 - Socialt ansvarlige fællesskaber

Læs mere

Oprettelse af børnehave og vuggestue

Oprettelse af børnehave og vuggestue Oprettelse af børnehave og vuggestue - sammen med friskolen 2014 Indhold 1. Hvorfor daginstitution og friskole? 2. Friskoleloven 3. Aldersgrænse 4. Kommunale godkendelseskriterier 5. Løn- og ansættelsesvilkår

Læs mere

FOTO: KISEA BRUUN. Delegeretmøde 2013. KANUKOKA Kalaallit Nunaanni Kommunit Kattuffiat De Grønlandske Kommuners Landsforening 1

FOTO: KISEA BRUUN. Delegeretmøde 2013. KANUKOKA Kalaallit Nunaanni Kommunit Kattuffiat De Grønlandske Kommuners Landsforening 1 FOTO: KISEA BRUUN Delegeretmøde 2013 KANUKOKA Kalaallit Nunaanni Kommunit Kattuffiat De Grønlandske Kommuners Landsforening 1 Indhold Praktiske oplysninger side 3 Program for mødet side 4 Delegerede og

Læs mere

KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 21. MARTS 2014 KL. 17.00 SKOLEN PÅ HERREDSÅSEN KLOSTERPARKVEJ 175, KALUNDBORG SKRIFTLIG BERETNING

KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 21. MARTS 2014 KL. 17.00 SKOLEN PÅ HERREDSÅSEN KLOSTERPARKVEJ 175, KALUNDBORG SKRIFTLIG BERETNING KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 21. MARTS 2014 KL. 17.00 SKOLEN PÅ HERREDSÅSEN KLOSTERPARKVEJ 175, KALUNDBORG SKRIFTLIG BERETNING 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere