Tilsynsrapport. for. Marjatta Voksencenter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport. for. Marjatta Voksencenter"

Transkript

1 Tilsynsrapport for Marjatta Voksencenter Socialafdelingen Maj 2010

2 Indholdsfortegnelse Baggrundsoplysninger om tilbuddet 3 Sammenfatning af tilsynets vurderinger, anbefalinger og påbud 3 Skriftlig handleplan 4 Ved tilsynsbesøgene er der talt med følgende personer 4 1. Opfølgning på seneste tilsynsbesøg 4 2. Serviceniveau, herunder omsættelighed på værdier og pædagogiske metoder 6 3. Brugerindflydelse 7 4. Aktiviteter, beskæftigelse og undervisning 8 5. Kost og motion 9 6. Rygning, alkohol og andre rusmidler Medicin og lægefaglig bistand m.m Personale forhold (i forhold til ydelsen til borgene) Kompetenceudvikling Arbejdsmiljø Samarbejde med eksterne parter Fysiske rammer Hygiejne og rengøring Andre forhold 15 Bilag 16 Bilag 1 17 Bilag 2 18 Side 2 af 18

3 Tilsyn på: Tilsynet er udført af: Marjatta Voksencenter Anne Grieger og Janne Kryger Tilsynet er udført i perioden den: Den 23., 24. og 25. februar 2010 Baggrundsoplysninger om tilbuddet Marjatta er en selvejende institution grundlagt i Marjatta har driftsaftale med Region Sjælland. Marjatta er delt op i et Skolehjem samt et Voksencenter. Overordnet leder for Marjatta er Renate Irmgard Gregersen. Leder af Voksencenteret er John Bay Sørensen. Voksencenteret består af 4 botilbud og nogle tilknyttede værksteder. Der er 40 beboere på botilbuddene og 50 brugere på værkstedspladserne. Der forefindes derudover nogle 85 pladser som handlekommunen har tilsyn med. De 4 botilbud hedder: Ristolahaven. Leder John Bay Sørensen SampoVig. Leder Sonny Ferm Sofiegården. Leder Anne-Grethe Jacobsen Vidarslund. Leder Jens Påbøl Hegli Det anmeldte tilsyn februar 2010 forgik på SampoVig. Sammenfatning af tilsynets vurderinger, anbefalinger og påbud Tilsynet har under tilsynet oplevet den positive, åbne og ægte stemning og dialog, der er på Marjatta Voksencenter og tilsynet har konstateret, at der løbende bliver reflekteret over dagligdagen og den faglige indsats på Marjatta Tilsynet kan ligeledes konstatere, at der generelt er sammenfald på den kvalitet, som der bliver sagt af personale og ledelse at der ydes på Marjatta, og på den kvalitet som beboerne og de pårørende oplever. Tilsynet har følgende anbefalinger: 1. Tilsynet anbefaler, at der fagligt arbejdes med beboernes forståelse for penge så beboerne eventuelt kan blive klar på, at det er deres penge der betaler for det indkøbte tøj. 2. Tilsynet anbefaler, at der drøftes rygning på Marjatta Voksencenter, på baggrund af tilsynet observation af rygning i garagen og på baggrund af beboers udtalelse om at personalet ryger meget. 3. Tilsynet anbefaler ledelsen, at få undersøgt om beboerne kan blive boende i de nuværende Side 3 af 18

4 fysiske rammer, hvis de bliver ældre og mindre funktionsduelige. Hvis det ikke er muligt, hvad kan der så være af muligheder og hvordan hænger det i øvrigt sammen med gældende lovgivning om flytning og samtykke. 4. Tilsynet anbefaler, at det gøres muligt at indhente de fornødne tal og bilag, så økonomiske værger har mulighed for at aflægge regnskab. Skriftlig handleplan Marjatta fremsender i høringsperioden en skriftlig handleplan, hvor der kort beskrives den refleksion der har fundet sted på de anbefalinger, der er givet i rapporten. Handleplanen sendes til tilsynet der efterfølgende sender den videre til tilbuddets faglige konsulent. Tilbuddets faglige konsulent forestår opfølgning på tilsynsrapporten og handleplanen. Ved tilsynsbesøgene er der talt med følgende personer Ved ledelsesinterviewet deltog: 2 gruppeledere fra SampoVig. 1 værkstedsleder fra SampoVig, 3 forstandere og leder af hele voksencenteret. Ved færdiggørelse af ledelsesinterview og tilsynets tilbagemelding deltog: 1 gruppeleder fra SampoVig, 1 værkstedsleder fra SampoVig, 3 forstandere og overordnet leder af hele Marjatta. Der deltog 6 medarbejdere fra hvoraf der er 2 uuddannede og 2 uddannede pædagoger, 1 tømrer og bygningssnedker, 1 plejehjemsassistent og 1 håndarbejdslærer. Der deltog 3 beboere fra SampoVig. Der var 4 beboere der havde meldt sig men den ene beboer var gået på værksted, hun blev hentet tilbage til mødet, men ønskede tydeligvis at gå på værksted, hvilket hun så selvfølgeligt gjorde. Der deltog 4 pårørende fra SampoVig 1. Opfølgning på seneste tilsynsbesøg Under dette punkt opstod der den situation, at John Bay Sørensen meddelte at den seneste rapport ikke var endeligt færdiggjort/godkendt, ej heller lagt på Regionens internet. Tilsynet har straks efter tilsynet undersøgt sagen. Rapporten var endelig færdig gjort/godkendt, hvilket også var meddelt John Bay Sørensen pr. mail ved udgangen af juli Rapporten lå ikke rigtigt på Regionens internet. Dette har tilsynet fået rettet, således at det den 1. marts 2010 var den rigtige rapport fra januar 2009 der ligger på nettet. Side 4 af 18

5 I rapporten fra januar 2009 var der udover de positive tilbagemeldinger fra tilsynet, nævnt: Medarbejder ønske om bedre indsigt i økonomi. Ønsker vedr. kompetenceudvikling. Øget opmærksomhed på rengøringsniveauet generelt. Lederne oplyser, at de har reflekteret og arbejdet med punkterne siden sidste tilsyn. I forhold til ønsket om økonomisk indsigt så er der som en opstart taget fat om det i medudvalget. I forhold til kompetenceudvikling, så er der fokus på den enkeltes medarbejders kompetenceudvikling i MUS samtaler. På det overordnede plan har der for eksempel været arbejdet med, hvad det vil sige at være voksen, sprog og værdighed, vold og kommunikation. Og på hvordan man takler svære situationer uden at bruge magt, og fokus på magtanvendelse. oplyser, at der både har været og stadig er opmærksomhed på, at afholde temadage med relevant indhold ud fra personalets ønsker. Lederne udtrykker, at de synes det er positivt at personalet ønsker at udvikle sig. I forhold til rengøring oplyser lederne, at der dels er taget en del rengøringsmidler væk og dels taget hånd om rengøringsniveauet med bedre struktur. Samtidigt udtrykker ledelsen, at de i den ældre bygningsmasse synes det er svært at holde rent. Personalet oplyser, at der er styr på økonomien. Der er et generelt godt informations niveau, der bliver givet besked om nedskæringer m.m. Personalet oplyser endvidere, at det altid er muligt at spørge til økonomien, men at det kan være svært at gennemskue budgettet fordi penge flytter rund på kontiene. Personalet fortæller at der et sket en udvikling i forhold til kompetenceudvikling. De fortæller om de nye visionsgrupper (vidensdelingsgrupper) og har forventninger til, at det kan skabe flere kompetencer og udvikling blandt personalet. Personalet oplyser, at der er rig mulighed for at komme på kurser interne som eksterne. I forhold til rengøring så fortæller personalet: At de gør alt for at rengøringsmidlerne er låst inde. At de har en rengøringsplan der sikre at der gøres rent. At de er meget opmærksomme på, at beboerne kan have en anden hygiejne. Ikke adspurgt herom. De pårørende oplyser, at de er vidende om at der er sat meget i gang, i Side 5 af 18

6 forhold til udvikling af personalets kompetencer. Nogle af de pårørende er tilfredse med rengøringsstandarden, andre synes der trænger til en opstramning. De pårørende undrer sig over, at der er forskel på om beboerne bor det ene eller et andet sted i forhold til hjemmedage, som traditionelt har været brugt til at ordne beboernes værelser/bolig. Tilsynet konstaterer, at der har været fokus på information om økonomi. Tilsynet konstaterer endvidere, at der hos ledelse, personale og pårørende er samstemmighed med hensyn til kompetence udvikling. Tilsynet bemærker, at ledelsen og personalet synes de har gjort en indsats i forhold til rengøringsniveauet, men at nogle pårørende synes der trænger til en opstramning. 2. Serviceniveau, herunder omsættelighed på værdier og pædagogiske metoder oplyser under punktet, at de arbejder med at skabe trygge rammer med mulighed for dialog for beboerne, derfor er der indført BUS, det vil siger beboer udviklings samtaler. Så beboerne bliver tilbudt et rum for udvikling i et fast interval. fortæller er der lægges vægt på venlighed som fremgangsmåde, der lægges vægt på at høre beboerne i dagligdagen, der lægges vægt på at medarbejdere og beboere gør ting sammen bl.a. i forhold til oplevelser og kunst. (Det fælles tredje ). Personalet meddeler, at de arbejder med at beboerne har en indholdsrig og betydningsfuld hverdag. Der arbejdes med at tage individuelle hensyn, at møde beboerne ligeværdigt og der arbejdes med at fordele ressourcer og faglig evaluering i hverdagen. Personalet oplyser, at beboerne er stolte af deres hjem og arbejde, og der lægges vægt på, at det er beboernes hjem. Værdier som venlighed respekt glæde, har betydning i hverdage, ligesom det er vigtigt for både beboere og personale, at der er fælles arrangementer så alle parter har noget at brænde for, og bruge sin entusiasme på. Personalet udtrykker, at de forsøger så små frø i forbindelse med det sociale liv. Personalet nævner, beboersamtalerne som et godt fagligt redskab. Beboerne fortæller, at de er glade for at bo på Marjatta. De er glade for deres egne værelser. De fortæller endvidere, at de er glade for deres opgaver, at de får den hjælp de har brug for, selvom personalet ind imellem har travlt. Beboerne oplyser at de får god hjælp til at gå i bad. Beboerne fortæller, at de kan opleve at få skæld ud, når de ikke hører efter Side 6 af 18

7 eller når personalet er i dårligt humør. De pårørende oplyser, at de mener beboerne får den hjælp de har brug for. De synes beboerne har opgaver der passer til dem, at beboerne hjælpes til at have en god adfærd og at den generelle oplæring i hverdagen er god. De pårørende fortæller, at beboerne tydeligt ses af personalet og at der tages individuelle hensyn. De pårørende oplyser endvidere, der sker meget for beboerne og at de oplever disse aktiviteter, som hjælpsomt i forbindelse med beboernes udvikling. Tilsynet bemærker, at der er samstemmighed mellem den ydelse ledelsen udtrykker at de leverer, og det som både personalet, beboere og pårørende giver udtryk for er hverdag på Marjatta. Tilsynet bemærker, det ligeværd der er en synlig værdi i forhold til BUS og MUS samtaler. 3. Brugerindflydelse oplyser, at der på alle voksentilbuddene er ugentlige beboermøder med fast dagsorden. Ordet er frit. Ofte bliver den næste uge gennemgået. Der arbejdes med individuelle hensyn i forhold til, hvor meget information beboerne kan rumme. I forhold til pårørendeindflydelse oplyser ledelsen at der er et lokalt pårørenderåd med vedtægter og forretningsorden. Marjatta har en grundholdning til, at arbejdet kun kan lykkes ved et godt pårørendesamarbejde. De pårørende er meget engageret og deltagende på Marjatta. På et af voksenstederne tilbydes en årlig samtale. Den direkte kontakt til de pårørende formidles igennem personalet. Der fortælles om temadage for de pårørende. Derudover fortælles også om, at nogle pårørende pga. alder, nu bliver nød til at have ledsager med til deres børn ved besøg. Personalet oplyser, at beboerne i husene og på værkstedet bliver taget med på råd i forhold til alt og at personalet støtter ved beboernes ønsker. Det oplyses endvidere, at samarbejde imellem værksted og botilbud er vigtigt for beboerne. Værkstedet arbejder med at være fleksible bl.a. på den måde at der tilbydes sæsonbetonet valg. Personalet fortæller, at der bliver udarbejdet handleplaner på den enkelte beboer. Beboerne vælger indenfor rammerne mad for en uge af gangen. Det oplyses at beboerne selv har deres pung med og betaler ved brug af Side 7 af 18

8 lommepenge. Ved køb af tøj foregår det på konto. Det oplyses at der afholdes beboer samtaler. Det oplyses endvidere at der i husene er beboermøde en gang ugentligt. Beboerne fortæller, at de køber tøj sammen med personalet, de fortæller at det er personalet der betaler for tøjet. Beboerne fortæller at de har pension. Beboerne fortæller endvidere at de holder møde. De fortæller at de ser fjernsyn og selv bestemmer, hvad de vil se. Beboerne fortæller at alle går i seng kl. 21 til hverdag, men det er fordi de er trætte. Beboerne fortæller, at de kan komme på ferie og at de har været i Bulgarien. Beboerne fortæller at personalet snakker med deres forældre om alt muligt men at det er ok. De pårørende oplyser, at der er møde hver fredag med talestok, et forum hvor man kan sige, hvad man er tilfreds med og hvad man ikke er tilfreds med. De pårørende fortæller, om en beboer der har fået gennemført at have en kæreste og mulighed for at sove sammen med kæresten. De pårørende fortæller at beboerne selv bestemmer deres tøj, det er ikke altid de pårørende er enige i valget af tøj, men de er tilfredse med at det er beboerne der selv bestemmer. De pårørende oplyser, at de synes beboerne generelt har megen indflydelse, og at der tages hensyn til, hvor meget beboerne kan magte. Tilsynet bemærker, at alle de interviewede nævner mange eksempler på indflydelse. Tilsynet bemærker endvidere at beboere og pårørende er tilfredse med den indsats ledelse og personale yder med hensyn til indflydelse. Tilsynet anbefaler, at der fagligt arbejdes med beboernes forståelse for penge, så beboerne eventuelt kan blive klar på, at det er deres penge der betaler for det indkøbte tøj. 4. Aktiviteter, beskæftigelse og undervisning Ledelse oplyser, at beboerne både går til fritidsaktiviteter på Marjatta og udenfor Marjatta. Der er rigtigt mange tilbud og beboerne oplyses at opleve rigtigt mange ting så som teater, folkedans, naturoplevelser, byture, ridning m.m. Der arbejdes på, at integrere beboerne i det lokale samfund, og lokalsamfundet er også deltagende i mange ting på Marjatta. siger, det er vigtigt med et åndedrag til omverdenen. Side 8 af 18

9 I forhold til beskæftigelse så er der aftaler om praktikpladser, arbejdsprøvning og jobs for nogle af beboerne. Det oplyses, at værkstederne på Marjatta er åbne for eksterne brugere. Personalet oplyser, at det er positivt at bo tæt ved værkstedet, samarbejdet bliver bedre, personalet fortæller at der bliver snakket arbejdet på arbejdet og fritid i fritiden. Personalet fortæller, at det er deres faglige vurdering at det har indflydelse på beboernes udvikling: at beboerne er vant til at lære noget, at der skabes sociale relationer igennem beboernes arbejde, at det at kombinere arbejdsprocesser efter evne har betydning, at beboerne har glæden ved at kende dagen, at beboerne har en stolthed ved de ting der bliver produceret og solgt. Personalet fortæller, at beboerne glæder sig til deres fritidsaktiviteter og at beboerne har udviklet sig til at komme med ønsker omkring fritidsaktiviteter. Beboerne fortæller, at de glade for deres arbejde og fritid. Beboerne fortæller om de mange arbejdsopgaver og fritids interesser de har. For eksempel er der en beboer, der samler mælkejunger ind som arbejdsopgave. Samme beboer går til fægtning i Køge. Beboerne fortæller samlet om, at de går ud og spiser, går til ridning, gymnastik og går ture m.m. De pårørende udtaler, at de er meget tilfredse både med beboernes arbejde, men også med, at beboerne er aktive i deres fritid. De pårørende siger, at de mener at det påvirker beboernes adfærd positivt at der på Marjatta lægges vægt på et aktivt arbejdsliv og et aktivt fritidsliv. Tilsynet bemærker at ledelse, personale, beboere og pårørende samstemmigt fortæller om et aktivt arbejds- og fritidsliv. Tilsynet bemærker endvidere at parterne ligeledes er enige om den glæde aktiviteterne giver. 5. Kost og motion Ledelse oplyser, at processen omkring spisning begynder med produktion fordi beboeren er med i produktionen af nogle af madvarerne, idet der også benyttes varer fra egen produktion. Derudover indkøbes i videst mulig omfang økologiske og biodynamiske varer. Der kan vælges kost indenfor de vedtagne rammer dvs. at nogle dage spises der fisk andre dage vegetar mad og så fremdeles. Beboerne er igennem deres opvækst på Marjatta vant til kostpolitikken og er modtagelige for vejledning. Side 9 af 18

10 Personalet fortæller, at der arbejdes med motion/bevægelse såsom cykling, dans, bordtennis og gåture både sommer og vinter. De oplyser endvidere, at en af visionsgrupperne har en plan om en sti igennem skoven med både bænk og gymnastik redskaber. Beboerne udtrykker, at de får god mad. Beboerne fortæller, at de godt kan lide at spise udenfor, at de godt kan lide grillmad. De pårørende oplyser, at der er fokus på borgernes sundhed både med kost og motion, de fortæller, at der i perioder drikkes kaffe i stedet for at spise dessert for at spare på kalorierne, og at beboerne selv vælger menu når de har fødselsdag. De pårørende fortæller, at beboerne er engageret i madlavningen og at de selv er med til at købe ingredienser til måltiderne. De pårørende oplyser endvidere, at beboerne bliver vejet en gang om ugen, samtidig med at der motioneres med gå- og løbeture og for eksempel også gymnastik. Tilsynet bemærker, at de værdier som ledelsen og personalet fortæller de leverer, også er det både de pårørende og beboerne oplever i hverdagen omkring kost og motion. 6. Rygning, alkohol og andre rusmidler Det oplyses, at personalet ryger udenfor og i forhold til spiritus er det muligt at nyde en genstand ved fester. Beboerne ryger ligeledes udenfor. Der er p.t. ingen beboere der ryger. fortæller, at beboerne ikke efterspørger alkohol i hverdagene, men at der er nogle der nyder alkohol til fester. Personalet fortæller, at de ryger udenfor og at de ikke nyder alkohol i arbejdstiden. I forhold til beboerne så oplyser personalet, at beboerne, hvis de ønsker det, nyder alkohol til fester og at personalet vejleder beboerne i forhold til mængder. Beboerne fortæller, at personalet ryger udenfor de ryger meget siger beboerne. Beboeren fortæller de får sodavand til fester, men at de godt kan få øl, hvis de har lyst. De pårørende fortæller, at ingen af beboerne ryger og at personalet står udenfor og ryger. De pårørende oplyser, at der er forskel på hverdag og fest på Marjatta. Der nydes vin og øl til maden ved festlige lejligheder. Side 10 af 18

11 Tilsynet oplevede under tilsynet, at der blev røget i en garage, der var gennemgang for både beboere og personale. Tilsynet anbefaler, at der drøftes rygning på Marjatta Voksencenter, på baggrund af tilsynet observation af rygning i garagen og på baggrund af beboernes udtalelse om at personalet ryger meget. 7. Medicin og lægefaglig bistand m.m. Ledelse oplyser, at de er bekendte med den gældende medicinvejledning. oplyser endvidere, at der er samarbejde med mange forskellige terapeuter og at det fungerer udmærket. I forhold til dosering af medicin oplyser ledelsen, at der er en Social- og sundhedsassistent der varetager denne opgave og at personalet jævnligt bliver opdateret på viden i forbindelse med medicin. Personalet oplyser at de har kurser i forhold til medicin, og at der er ansvarlige i de enkelte afdelinger for medicinen. De fortæller endvidere, at alle gruppeleder skal på medicinkurser på Marjatta. I forhold til at vejlede beboerne til at søge læge, oplyses det at der ringes til beboernes egen læge, hvis personalet i tvivl om beboerne er syge. Personalet oplyser, at der er et godt samarbejde imellem værksted og afdelingerne i forhold til at observere beboerne for eventuelle sygdomme. Beboerne fortæller, at det er personalet der giver dem piller og at de går til læge i St. Heddinge, samt at det er i Vordingborg nogle af dem får nye briller. Beboerne fortæller endvidere, at nogle af dem går til fodterapeut og massage. De pårørende oplyser, at der er styr på medicin og revurdering af medicin. De pårørende oplyser endvidere, at personalet henvender sig til læge, når det er nødvendigt. De pårørende oplever at der tages hånd om fødder og tænder m.m. samtidigt oplever de pårørende, at de bliver kontaktet, hvis personalet har problemer i forhold til det lægelige. De pårørende fortæller, at hvis beboerne kommer på sygehuset, så tager der personale med og er til stede i 24 timer. De pårørende udtrykker, taknemmelighed over for dette trygheds skabende initiativ. Tilsynet bemærker, at der er enslydende opfattelse af medicingivningen, revurdering af medicin og almene lægebesøg. Side 11 af 18

12 8. Personale forhold (i forhold til ydelsen til borgene) oplyser, at der har været rekrutteringsproblemer, men at der ikke er det for tiden. oplyser endvidere, at de har mange forskellige faggrupper ansat såsom: uudannede, pædagoger, specialuddannede, håndværkere, landmænd. fortæller, at de har gode vikarer og at både beboere og pårørende er trygge ved afløsning af det faste personale. Personalet oplyser, at de synes der mangler flere uddannede pædagoger og gerne nogle flere mænd. Derudover mener personalet, at der vil blive brug for flere Social- og sundhedsassistenter i takt med, at beboerne bliver ældre. I forhold til arbejdsplanerne og funktionen af disse så udtaler personalet, at de synes planerne fungerer fint og at de selv er med til at planlægge deres arbejdstid. De udtaler endvidere, at det i perioder kan være svært at få planerne til at hænge sammen og at dette så kræver fleksibilitet af personalet. Personalet fortæller, at de på værkstedet bestræber sig på ikke at flytte beboerne ved sygdom hos personalet. De løber hellere lidt stærkere. Derudover oplyses det, at der er en fastansat vikar på værkstedet i flexjob og det fungerer godt. Personalet fortæller, at der generelt er gode vikarer, som er godt kendt med arbejdet. I forhold til samarbejdet om beboerne så meddeler personalet, at den røde tråd der er i møderne fra visionsgrupper - til fællesmøder med gennemgang af beboerne, giver et fælles arbejdsgrundlag og dermed også samarbejdsgrundlag. Nogle af beboerne oplyser, at der hænger en tavle der viser, hvem der er på arbejde. En beboer ved ikke, hvem der kommer på arbejde. Beboerne fortæller, at det er dejligt når der er vikar på arbejde og at det kun sker en gang i mellem. Beboerne fortæller, da de bliver spurgt om der er noget de vil sige om personalet, personalet taler ordentligt til os og personalet er gode til at hjælpe os. De pårørende oplyser, at der er god håndtering på Marjatta af afløsning ved sygdom og andet. Tilsynet konstaterer at der vedr. personaleforhold på Marjatta både arbejdes for og lykkes med en fortløbende og dynamisk proces. Side 12 af 18

13 9. Kompetenceudvikling På forespørgsel om personalets kompetencer på en skala fra 1-10, hvor 0 er lavest og 10 er højest, giver ledelsen det samlede voksencenter på Marjatta en score på 8,5. Samtidig sætter ledelsen ord på at personalet er dygtigt, er blevet gode teams m.m. Udover ovenstående linjer, står der i punktet: opfølgning på seneste tilsyn side 4, en del om kompetenceudvikling, så der henvises i øvrigt til dette punkt. Der henvises til punktet: opfølgning på seneste tilsyn side 4. Beboerne ved ikke noget om emnet. De pårørende udtaler, at de synes personalet er dygtige, og at personalet giver plads til, at beboerne kan sige fra, hvis der noget de ikke kan lide. De pårørende oplyser, at de synes det er godt at personalet kan komme på kursus. Der henvises til punktet: opfølgning på seneste tilsyn side Arbejdsmiljø oplyser, at der er arbejdet med og udfyldt APV (arbejdspladsvurdering), og der har været arbejdet med handleplanen. Personalet fortæller, at der skal udarbejdes en APV i foråret 2010, og at der siden sidst er blevet udarbejdet en voldspolitik. Personalet fortæller, at MED-udvalget følger op på handleplanen for APV. Beboerne oplyser, at personalet både taler pænt, men også sommetider grimt til hinanden. De pårørende oplyser, at de oplever der er en god stemning på stedet. Tilsynet konstaterer, at det efter disse udtalelser ser ud til, at der arbejdes som der skal med arbejdsmiljøet på Marjatta. Tilsynet bemærker, at beboerne siger at personalet sommetider taler grimt til hinanden. (Hvad mener de mon med det?) Side 13 af 18

14 11. Samarbejde med eksterne parter udtrykker, at det har stor betydning med et godt samarbejde med kommunerne og at dette samarbejde fungerer for Marjatta. Personalet udtaler, at de synes der er et godt samarbejde med kommunerne. Ikke adspurgt herom. Ikke adspurgt herom. Tilsynet har intet at bemærke. 12. Fysiske rammer fortæller, at der hele tiden arbejdes med at tilvejebringe gode fysiske rammer. Der arbejdes p.t. for at skaffe flere toiletter til værkstedet. Der arbejdes ligeledes for at skaffe opmagasineringsplads både til den enkelte beboer, men også til fællesskabet. Derudover er ledelsen opmærksomme på, at der kunne komme til at mangle handicaptilpasning i de nyere boliger, når beboerne bliver ældre. Personalet oplyser at de mener der kan blive et problem/ en udfordring, hvis der skal lift ind til nogle af beboerne. Personalet fortæller endvidere, at det værkstedshold der er i køkkenet på SampoVig ønsker bedre forhold. Personalet fortæller, at der mangler opbevaringsplads til cykler, havemøbler m.m. Beboerne oplyser, at de godt kunne lide at flytte til der hvor de bor nu, men at de ikke vil flytte derfra eller fra Marjatta. Beboerne fortæller, at de er 2 om et badeværelse. Beboerne fortæller, at de er glade for at bo sammen med dem, de bor sammen med nu. Beboerne fortæller, de er med i havearbejdet og at de laver pileflet. De pårørende påpeger, at der er for lidt lagerplads til både den enkelte beboer men også til afdelingerne generelt. De pårørende er opmærksomme på at dørene er for smalle, hvis deres pårørende på Marjatta bliver kørestolsbrugere. Samtidigt har tilsynet en dialog med de pårørende om, at badeværelserne eventuelt kunne vurderes til at være for små med hensyn til arbejdsmiljøpåbud, i forhold til den plads der skal til, for at yde mere personlig omsorg så som bleskift m.v. (Der forefindes et stort badeværelse på hver afdeling.) Side 14 af 18

15 Tilsynet var på rundvisning på SampoVig under det anmeldte tilsyn. Tilsynet konstaterede, at der er forholdsvis nyere bygninger i det meste af den boligmasse som beboerne bor på i SampoVig. Tilsynet vurderer umiddelbart, at boligmassen kunne vise sig ved en arbejdspladsvurdering, at være uegnet til beboere, der har udvidet behov for fysisk hjælp og omsorg. Tilsynet vurderer endvidere, at det må bero på en arbejdspladsvurdering om det er muligt, som forholdene er for nuværende, at yde omsorg såsom bleskifte, tandbørstning m.m. på badeværelserne. Tilsynet anbefaler ledelsen, at få undersøgt om beboerne kan blive boende i de nuværende fysiske rammer, når de bliver ældre og mindre funktionsduelige. Hvis det ikke er muligt, hvad kan der så være af muligheder og hvordan hænger det i øvrigt sammen med gældende lovgivning om flytning og samtykke. 13. Hygiejne og rengøring Se punkt 1. Se punkt 1. Beboerne fortæller, at de får hjælp til at gå i bad. De fortæller endvidere, at de selv gør rent på værelserne og badeværelserne. De pårørende oplyser, at de har set forbedringer i rengøringsniveauet. De pårørende udtrykker, at der godt kunne strammes yderligere op på rengøringsniveauet ved for eksempel at smide visne blomster ud og få tørret støv af. Tilsynet har intet at bemærke. 14. Andre forhold oplyser, at der har været andre myndigheder på besøg på Marjatta for eksempel brandtilsynet, der blev ikke givet nogle påbud. Personalet udtaler at: det er en glæde at se glade beboere, vi bliver her til evig tid. Personalet siger, at der skal være fokus på at få nogle friske unge mennesker ansat, så der er nogen når folk går på pension, nogen til at køre stedet videre. Beboerne fortæller om et par andre beboere, der bider og slår og som så får skæld ud og bliver sendt på værelset. De pårørende fortæller, at det er godt med den omsorg der bliver givet på Marjatta. De pårørende fortæller, at der er gjort meget for at få styr på beboerøkonomien. Men alligevel ønsker de pårørende mere indsigt i beboernes økonomi, ved eksempelvis at modtage en oversigt over det forgangne års Side 15 af 18

16 forbrug. (Ikke alle pårørende ønsker detaljer.) De pårørende ønsker, at blive inddraget ved økonomiske transaktioner som for eksempel pensionsopsparing. En pårørende siger, at det er vanskeligt som værge at modtage beboerens regnskab rettidigt. Tilsynet bemærker at de pårørende ønsker nogle ting vedrørende beboernes økonomi og tilsynet opfordrer ledelsen på Marjatta at gå i dialog med de pårørende og få afdækket mere præcist, hvad det er for nogle ønsker de pårørende har. Tilsynet anbefaler, at det er muligt at indhente de fornødne tal og bilag, så økonomiske værger har mulighed for at aflægge regnskab. Tilsynet bemærker i øvrigt, at der har været en positiv dialog med alle parter på Marjatta og konstaterer at der en åben og positiv stemning overalt, hvor tilsynet har været. Bilag Bilag 1 Notat om magtanvendelser på Marjattas Voksencentre i 2009 Bilag 2 Skriftlig handleplan til tilsynsrapport fra Marjatta vedrørende tilsyn den 23., 24. og 25. februar Side 16 af 18

17 Bilag 1 SOCIALAFDELINGEN Dato: 18. marts 2010 Sagsnummer: Socialafdelingen Alléen Sorø Tlf.: Tlf: Magtanvendelse på Marjattas Voksencentre i 2009 Socialafdelingen har i 2009 modtaget 22 indberetninger om magtanvendelse(23 indgreb), heraf er de 20 indberetninger fra Voksencentret Vidarslund og omhandler en borger. Der er modtaget 2 indberetninger fra SampoVig og 1 fra Skolehjemmet. 16 indberetninger er behandlet som tilladt magtanvendelse og 6 som ikke tilladt magtanvendelse. Af de ikke tilladte magtanvendelser omhandler indberetningerne følgende indgreb: 4 frihedsberøvelse (holder dør lukket) 1 fastholdelse i forbindelse med sundhedsfaglig behandling og 1 trusler om magtanvendelse Derudover er 1 indberetning behandlet som nødværge. Den faglige konsulent i Socialafdelingen, har været i kontinuerlig kontakt med den daglige leder fra Vidarslund og har deltaget i møder med personalet for at drøfte udviklingsmuligheder, herunder nye faglige strategier i den socialpædagogiske indsat overfor pågældende borger. Socialpædagogisk konsulent Randi Beiskjær Side 17 af 18

18 Bilag 2 Tappernøje den 3. maj 2010 Skriftlig handleplan til tilsynsrapport fra Marjatta vedrørende tilsyn den 23., 24. og 25. februar Økonomi: Der tages hensyn til den enkelte borgers funktionsniveau. Ved årets begyndelse gennemgås ny betalingsaftale. Ligeledes vil der ved handleplansamtale med den enkelte borger blive fokuseret på vedkommendes økonomi. Ved køb af f.eks. tøj må den enkelte borger selv hente penge i banken og dermed selv betale af egen pung. 1. Rygepolitik: På baggrund i anbefalingen fra tilsynet vil der på førstkommende MED-udvalgsmøde blive drøftet eventuelt ændringer af den nuværende rygepolitik. De medarbejdere der ønsker det, vil som hidtil få tilbudt rygestopkurser. 2. Boliger: Det er værdifuldt at den enkelte beboer kan bo længst muligt i egen bolig og modtage støtte og hjælp i denne. Derfor arbejdes der kontinuerligt på at forbedre boligtilbuddene ved nybyggeri og moderniseringer således at boligerne bliver mere tidssvarende. Hvis borgeren taber funktionsevne f.eks. på grund af demens og der dermed er behov for hjælpemidler, må det vurderes om boligen/toilet er rummeligt nok til disse funktioner. Ved eventuelt boligskift vil familie blive involveret og der vil hvis behov, blive søgt om værgemål for den enkelte. 3. Værgemålregnskab: Det er vigtigt at værger har adgang til bilag og andet relevant materiale der er nødvendigt for at værger kan opfylde deres forpligtigelser. Det er den enkelte leders opgave at sørge for dette. Der vil ved ledelsesmøder blive iværksat initiativer for at sikre bedre kommunikation. Side 18 af 18

Tilsynsrapport. for. Skole og behandlingshjemmet Marjatta

Tilsynsrapport. for. Skole og behandlingshjemmet Marjatta Tilsynsrapport for Skole og behandlingshjemmet Marjatta Socialafdelingen December 2010 Indholdsfortegnelse Baggrundsoplysninger om tilbuddet...3 Sammenfatning af tilsynets vurderinger, anbefalinger og

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 November 2010 Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 Om opholdsstedet / botilbudet / dagtilbudet / behandlingstilbudet Tilbuddets navn Bofællesskabet Birthe Marie Adresse

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S. Egegårdsparken 1. 4572 Nr. Asminderup

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S. Egegårdsparken 1. 4572 Nr. Asminderup Tilsynsrapport 2012 Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S Egegårdsparken 1 4572 Nr. Asminderup Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 26. juni 2012 og den 23. august 2012. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Frøgård Allé Anmeldte tilsyn

Tilsynsrapport Frøgård Allé Anmeldte tilsyn Oktober 2010 Tilsynsrapport Frøgård Allé Anmeldte tilsyn Om opholdsstedet / botilbudet / dagtilbudet / behandlingstilbudet Tilbuddets navn Frøgård Allé Adresse Frøgård Allé 6 2630 Tåstrup Telefon 43 35

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap. Bofællesskabet Rose Marie. Anmeldt tilsyn August 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap. Bofællesskabet Rose Marie. Anmeldt tilsyn August 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte Kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Bofællesskabet Rose Marie Anmeldt tilsyn August 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår 2013. Broen

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår 2013. Broen Gentofte Kommune Børn, Unge og Fritid Sociale Institutioner Generelt tilsyn forår 2013 Broen Center for Anbringelse og Forebyggende Arbejde (CAFA) har gennemført det generelle driftsorienterede tilsynsbesøg

Læs mere

Frederiksberg kommune, voksenområdet Tilsyn 2012

Frederiksberg kommune, voksenområdet Tilsyn 2012 Frederiksberg kommune, voksenområdet Tilsyn 2012 Tilbuddets navn og adresse: Bostedet Thea Mariendalsvej 30 2000 Frederiksberg - 38 870 740-38870840 forstander@okthea.dk www. okthea.dk Driftsparagraf:

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Bofællesskaberne Grennessminde

Bofællesskaberne Grennessminde INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune Bofællesskaberne Grennessminde Anmeldt tilsyn Februar 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Bofællesskabet Rose Marie

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Bofællesskabet Rose Marie INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Bofællesskabet Rose Marie Anmeldt tilsyn Maj 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn Oktober 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn Oktober 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Faaborg-Midtfyn Kommune Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune Lunden Anmeldt tilsyn Oktober 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet STRUER KOMMUNE Handicap- og Psykiatri TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for Botilbuddet Hvidbjerghus, Hovedvejen 78, 7790 Thyholm og Vesterfjord, Grøndalvej 15, Nr. Hvidbjerg, 7790 Thyholm. Tilsynsførende

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013. Dato for tilsyn: 23. oktober 2013

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013. Dato for tilsyn: 23. oktober 2013 Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013 Botilbud: Krummebækgaard Dato for tilsyn: 23. oktober 2013 Botilbuddet er repræsenteret ved: Bent Legaard og Line Rhode Tilsyn foretaget

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn - Private botilbud 2013

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn - Private botilbud 2013 Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn - Private botilbud 2013 Botilbud: Fonden Levestedet Dato for tilsyn: 19. august 2013 Botilbuddet er repræsenteret ved: Christian Petersen Tilsyn foretaget af: Dorit Trauelsen

Læs mere

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Hvidovre kommune Tilsynsrapport Hvidovre Kommune Ungecenter Porten Anmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår 2013. Josephine Schneiders Ungdomsboliger

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår 2013. Josephine Schneiders Ungdomsboliger Gentofte Kommune Børn, Unge og Fritid Sociale Institutioner Generelt tilsyn forår 2013 Josephine Schneiders Ungdomsboliger Center for Anbringelse og Forebyggende Arbejde (CAFA) har gennemført det generelle

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Socialpsykiatri Odsherred. Holbækvej 25. 4560 Vig

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Socialpsykiatri Odsherred. Holbækvej 25. 4560 Vig Tilsynsrapport 2013 Socialpsykiatri Odsherred Holbækvej 25 4560 Vig Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 7. maj 2013, 23. september 2013 og den 5. november 2013. Institutionen

Læs mere

Tilsynsrapport Fredensborg Kommune. Johannes Hages Hus. Uanmeldt tilsyn December 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Fredensborg Kommune. Johannes Hages Hus. Uanmeldt tilsyn December 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Fredensborg Kommune Tilsynsrapport Fredensborg Kommune Johannes Hages Hus Uanmeldt tilsyn December 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet STRUER KOMMUNE Handicap- og Psykiatri TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for Ung ved Fjorden, Bjerggade 52, 7600 Struer Tilsynsførende Mie Ørskov Jakobsen og Anne Kirk Tilsynet udført den 20.06.12 Forrige tilsyn

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17

Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17 Center for Børn, Unge og Familier Dato: 1. november, 2011 Acadre: 11/27834 Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17 Tilbuddets navn Opholdsstedet Nygård Esrumvej 269 3000

Læs mere

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE.

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune Sundhed & Handicap. Støttecenter Ringe. Anmeldt tilsyn April 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune Sundhed & Handicap. Støttecenter Ringe. Anmeldt tilsyn April 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Faaborg-Midtfyn Kommune Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune Sundhed & Handicap Støttecenter Ringe Anmeldt tilsyn April 2015 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede og

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet STRUER KOMMUNE Handicap- og Psykiatri TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for Ungdomshøjskolen Søndbjerggård Tilsynsførende Mie Ørskov Jakobsen og Anne Kirk Tilsynet udført den 24.04.2012 Forrige tilsyn udført

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Bo og beskæftigelse Løkkevang/Rosenvang. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Varde Kommune. Bo og beskæftigelse Løkkevang/Rosenvang. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Bo og beskæftigelse Løkkevang/Rosenvang Anmeldt tilsyn Februar 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere