Tilsynsrapport. for. Marjatta Voksencenter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport. for. Marjatta Voksencenter"

Transkript

1 Tilsynsrapport for Marjatta Voksencenter Socialafdelingen Maj 2010

2 Indholdsfortegnelse Baggrundsoplysninger om tilbuddet 3 Sammenfatning af tilsynets vurderinger, anbefalinger og påbud 3 Skriftlig handleplan 4 Ved tilsynsbesøgene er der talt med følgende personer 4 1. Opfølgning på seneste tilsynsbesøg 4 2. Serviceniveau, herunder omsættelighed på værdier og pædagogiske metoder 6 3. Brugerindflydelse 7 4. Aktiviteter, beskæftigelse og undervisning 8 5. Kost og motion 9 6. Rygning, alkohol og andre rusmidler Medicin og lægefaglig bistand m.m Personale forhold (i forhold til ydelsen til borgene) Kompetenceudvikling Arbejdsmiljø Samarbejde med eksterne parter Fysiske rammer Hygiejne og rengøring Andre forhold 15 Bilag 16 Bilag 1 17 Bilag 2 18 Side 2 af 18

3 Tilsyn på: Tilsynet er udført af: Marjatta Voksencenter Anne Grieger og Janne Kryger Tilsynet er udført i perioden den: Den 23., 24. og 25. februar 2010 Baggrundsoplysninger om tilbuddet Marjatta er en selvejende institution grundlagt i Marjatta har driftsaftale med Region Sjælland. Marjatta er delt op i et Skolehjem samt et Voksencenter. Overordnet leder for Marjatta er Renate Irmgard Gregersen. Leder af Voksencenteret er John Bay Sørensen. Voksencenteret består af 4 botilbud og nogle tilknyttede værksteder. Der er 40 beboere på botilbuddene og 50 brugere på værkstedspladserne. Der forefindes derudover nogle 85 pladser som handlekommunen har tilsyn med. De 4 botilbud hedder: Ristolahaven. Leder John Bay Sørensen SampoVig. Leder Sonny Ferm Sofiegården. Leder Anne-Grethe Jacobsen Vidarslund. Leder Jens Påbøl Hegli Det anmeldte tilsyn februar 2010 forgik på SampoVig. Sammenfatning af tilsynets vurderinger, anbefalinger og påbud Tilsynet har under tilsynet oplevet den positive, åbne og ægte stemning og dialog, der er på Marjatta Voksencenter og tilsynet har konstateret, at der løbende bliver reflekteret over dagligdagen og den faglige indsats på Marjatta Tilsynet kan ligeledes konstatere, at der generelt er sammenfald på den kvalitet, som der bliver sagt af personale og ledelse at der ydes på Marjatta, og på den kvalitet som beboerne og de pårørende oplever. Tilsynet har følgende anbefalinger: 1. Tilsynet anbefaler, at der fagligt arbejdes med beboernes forståelse for penge så beboerne eventuelt kan blive klar på, at det er deres penge der betaler for det indkøbte tøj. 2. Tilsynet anbefaler, at der drøftes rygning på Marjatta Voksencenter, på baggrund af tilsynet observation af rygning i garagen og på baggrund af beboers udtalelse om at personalet ryger meget. 3. Tilsynet anbefaler ledelsen, at få undersøgt om beboerne kan blive boende i de nuværende Side 3 af 18

4 fysiske rammer, hvis de bliver ældre og mindre funktionsduelige. Hvis det ikke er muligt, hvad kan der så være af muligheder og hvordan hænger det i øvrigt sammen med gældende lovgivning om flytning og samtykke. 4. Tilsynet anbefaler, at det gøres muligt at indhente de fornødne tal og bilag, så økonomiske værger har mulighed for at aflægge regnskab. Skriftlig handleplan Marjatta fremsender i høringsperioden en skriftlig handleplan, hvor der kort beskrives den refleksion der har fundet sted på de anbefalinger, der er givet i rapporten. Handleplanen sendes til tilsynet der efterfølgende sender den videre til tilbuddets faglige konsulent. Tilbuddets faglige konsulent forestår opfølgning på tilsynsrapporten og handleplanen. Ved tilsynsbesøgene er der talt med følgende personer Ved ledelsesinterviewet deltog: 2 gruppeledere fra SampoVig. 1 værkstedsleder fra SampoVig, 3 forstandere og leder af hele voksencenteret. Ved færdiggørelse af ledelsesinterview og tilsynets tilbagemelding deltog: 1 gruppeleder fra SampoVig, 1 værkstedsleder fra SampoVig, 3 forstandere og overordnet leder af hele Marjatta. Der deltog 6 medarbejdere fra hvoraf der er 2 uuddannede og 2 uddannede pædagoger, 1 tømrer og bygningssnedker, 1 plejehjemsassistent og 1 håndarbejdslærer. Der deltog 3 beboere fra SampoVig. Der var 4 beboere der havde meldt sig men den ene beboer var gået på værksted, hun blev hentet tilbage til mødet, men ønskede tydeligvis at gå på værksted, hvilket hun så selvfølgeligt gjorde. Der deltog 4 pårørende fra SampoVig 1. Opfølgning på seneste tilsynsbesøg Under dette punkt opstod der den situation, at John Bay Sørensen meddelte at den seneste rapport ikke var endeligt færdiggjort/godkendt, ej heller lagt på Regionens internet. Tilsynet har straks efter tilsynet undersøgt sagen. Rapporten var endelig færdig gjort/godkendt, hvilket også var meddelt John Bay Sørensen pr. mail ved udgangen af juli Rapporten lå ikke rigtigt på Regionens internet. Dette har tilsynet fået rettet, således at det den 1. marts 2010 var den rigtige rapport fra januar 2009 der ligger på nettet. Side 4 af 18

5 I rapporten fra januar 2009 var der udover de positive tilbagemeldinger fra tilsynet, nævnt: Medarbejder ønske om bedre indsigt i økonomi. Ønsker vedr. kompetenceudvikling. Øget opmærksomhed på rengøringsniveauet generelt. Lederne oplyser, at de har reflekteret og arbejdet med punkterne siden sidste tilsyn. I forhold til ønsket om økonomisk indsigt så er der som en opstart taget fat om det i medudvalget. I forhold til kompetenceudvikling, så er der fokus på den enkeltes medarbejders kompetenceudvikling i MUS samtaler. På det overordnede plan har der for eksempel været arbejdet med, hvad det vil sige at være voksen, sprog og værdighed, vold og kommunikation. Og på hvordan man takler svære situationer uden at bruge magt, og fokus på magtanvendelse. oplyser, at der både har været og stadig er opmærksomhed på, at afholde temadage med relevant indhold ud fra personalets ønsker. Lederne udtrykker, at de synes det er positivt at personalet ønsker at udvikle sig. I forhold til rengøring oplyser lederne, at der dels er taget en del rengøringsmidler væk og dels taget hånd om rengøringsniveauet med bedre struktur. Samtidigt udtrykker ledelsen, at de i den ældre bygningsmasse synes det er svært at holde rent. Personalet oplyser, at der er styr på økonomien. Der er et generelt godt informations niveau, der bliver givet besked om nedskæringer m.m. Personalet oplyser endvidere, at det altid er muligt at spørge til økonomien, men at det kan være svært at gennemskue budgettet fordi penge flytter rund på kontiene. Personalet fortæller at der et sket en udvikling i forhold til kompetenceudvikling. De fortæller om de nye visionsgrupper (vidensdelingsgrupper) og har forventninger til, at det kan skabe flere kompetencer og udvikling blandt personalet. Personalet oplyser, at der er rig mulighed for at komme på kurser interne som eksterne. I forhold til rengøring så fortæller personalet: At de gør alt for at rengøringsmidlerne er låst inde. At de har en rengøringsplan der sikre at der gøres rent. At de er meget opmærksomme på, at beboerne kan have en anden hygiejne. Ikke adspurgt herom. De pårørende oplyser, at de er vidende om at der er sat meget i gang, i Side 5 af 18

6 forhold til udvikling af personalets kompetencer. Nogle af de pårørende er tilfredse med rengøringsstandarden, andre synes der trænger til en opstramning. De pårørende undrer sig over, at der er forskel på om beboerne bor det ene eller et andet sted i forhold til hjemmedage, som traditionelt har været brugt til at ordne beboernes værelser/bolig. Tilsynet konstaterer, at der har været fokus på information om økonomi. Tilsynet konstaterer endvidere, at der hos ledelse, personale og pårørende er samstemmighed med hensyn til kompetence udvikling. Tilsynet bemærker, at ledelsen og personalet synes de har gjort en indsats i forhold til rengøringsniveauet, men at nogle pårørende synes der trænger til en opstramning. 2. Serviceniveau, herunder omsættelighed på værdier og pædagogiske metoder oplyser under punktet, at de arbejder med at skabe trygge rammer med mulighed for dialog for beboerne, derfor er der indført BUS, det vil siger beboer udviklings samtaler. Så beboerne bliver tilbudt et rum for udvikling i et fast interval. fortæller er der lægges vægt på venlighed som fremgangsmåde, der lægges vægt på at høre beboerne i dagligdagen, der lægges vægt på at medarbejdere og beboere gør ting sammen bl.a. i forhold til oplevelser og kunst. (Det fælles tredje ). Personalet meddeler, at de arbejder med at beboerne har en indholdsrig og betydningsfuld hverdag. Der arbejdes med at tage individuelle hensyn, at møde beboerne ligeværdigt og der arbejdes med at fordele ressourcer og faglig evaluering i hverdagen. Personalet oplyser, at beboerne er stolte af deres hjem og arbejde, og der lægges vægt på, at det er beboernes hjem. Værdier som venlighed respekt glæde, har betydning i hverdage, ligesom det er vigtigt for både beboere og personale, at der er fælles arrangementer så alle parter har noget at brænde for, og bruge sin entusiasme på. Personalet udtrykker, at de forsøger så små frø i forbindelse med det sociale liv. Personalet nævner, beboersamtalerne som et godt fagligt redskab. Beboerne fortæller, at de er glade for at bo på Marjatta. De er glade for deres egne værelser. De fortæller endvidere, at de er glade for deres opgaver, at de får den hjælp de har brug for, selvom personalet ind imellem har travlt. Beboerne oplyser at de får god hjælp til at gå i bad. Beboerne fortæller, at de kan opleve at få skæld ud, når de ikke hører efter Side 6 af 18

7 eller når personalet er i dårligt humør. De pårørende oplyser, at de mener beboerne får den hjælp de har brug for. De synes beboerne har opgaver der passer til dem, at beboerne hjælpes til at have en god adfærd og at den generelle oplæring i hverdagen er god. De pårørende fortæller, at beboerne tydeligt ses af personalet og at der tages individuelle hensyn. De pårørende oplyser endvidere, der sker meget for beboerne og at de oplever disse aktiviteter, som hjælpsomt i forbindelse med beboernes udvikling. Tilsynet bemærker, at der er samstemmighed mellem den ydelse ledelsen udtrykker at de leverer, og det som både personalet, beboere og pårørende giver udtryk for er hverdag på Marjatta. Tilsynet bemærker, det ligeværd der er en synlig værdi i forhold til BUS og MUS samtaler. 3. Brugerindflydelse oplyser, at der på alle voksentilbuddene er ugentlige beboermøder med fast dagsorden. Ordet er frit. Ofte bliver den næste uge gennemgået. Der arbejdes med individuelle hensyn i forhold til, hvor meget information beboerne kan rumme. I forhold til pårørendeindflydelse oplyser ledelsen at der er et lokalt pårørenderåd med vedtægter og forretningsorden. Marjatta har en grundholdning til, at arbejdet kun kan lykkes ved et godt pårørendesamarbejde. De pårørende er meget engageret og deltagende på Marjatta. På et af voksenstederne tilbydes en årlig samtale. Den direkte kontakt til de pårørende formidles igennem personalet. Der fortælles om temadage for de pårørende. Derudover fortælles også om, at nogle pårørende pga. alder, nu bliver nød til at have ledsager med til deres børn ved besøg. Personalet oplyser, at beboerne i husene og på værkstedet bliver taget med på råd i forhold til alt og at personalet støtter ved beboernes ønsker. Det oplyses endvidere, at samarbejde imellem værksted og botilbud er vigtigt for beboerne. Værkstedet arbejder med at være fleksible bl.a. på den måde at der tilbydes sæsonbetonet valg. Personalet fortæller, at der bliver udarbejdet handleplaner på den enkelte beboer. Beboerne vælger indenfor rammerne mad for en uge af gangen. Det oplyses at beboerne selv har deres pung med og betaler ved brug af Side 7 af 18

8 lommepenge. Ved køb af tøj foregår det på konto. Det oplyses at der afholdes beboer samtaler. Det oplyses endvidere at der i husene er beboermøde en gang ugentligt. Beboerne fortæller, at de køber tøj sammen med personalet, de fortæller at det er personalet der betaler for tøjet. Beboerne fortæller at de har pension. Beboerne fortæller endvidere at de holder møde. De fortæller at de ser fjernsyn og selv bestemmer, hvad de vil se. Beboerne fortæller at alle går i seng kl. 21 til hverdag, men det er fordi de er trætte. Beboerne fortæller, at de kan komme på ferie og at de har været i Bulgarien. Beboerne fortæller at personalet snakker med deres forældre om alt muligt men at det er ok. De pårørende oplyser, at der er møde hver fredag med talestok, et forum hvor man kan sige, hvad man er tilfreds med og hvad man ikke er tilfreds med. De pårørende fortæller, om en beboer der har fået gennemført at have en kæreste og mulighed for at sove sammen med kæresten. De pårørende fortæller at beboerne selv bestemmer deres tøj, det er ikke altid de pårørende er enige i valget af tøj, men de er tilfredse med at det er beboerne der selv bestemmer. De pårørende oplyser, at de synes beboerne generelt har megen indflydelse, og at der tages hensyn til, hvor meget beboerne kan magte. Tilsynet bemærker, at alle de interviewede nævner mange eksempler på indflydelse. Tilsynet bemærker endvidere at beboere og pårørende er tilfredse med den indsats ledelse og personale yder med hensyn til indflydelse. Tilsynet anbefaler, at der fagligt arbejdes med beboernes forståelse for penge, så beboerne eventuelt kan blive klar på, at det er deres penge der betaler for det indkøbte tøj. 4. Aktiviteter, beskæftigelse og undervisning Ledelse oplyser, at beboerne både går til fritidsaktiviteter på Marjatta og udenfor Marjatta. Der er rigtigt mange tilbud og beboerne oplyses at opleve rigtigt mange ting så som teater, folkedans, naturoplevelser, byture, ridning m.m. Der arbejdes på, at integrere beboerne i det lokale samfund, og lokalsamfundet er også deltagende i mange ting på Marjatta. siger, det er vigtigt med et åndedrag til omverdenen. Side 8 af 18

9 I forhold til beskæftigelse så er der aftaler om praktikpladser, arbejdsprøvning og jobs for nogle af beboerne. Det oplyses, at værkstederne på Marjatta er åbne for eksterne brugere. Personalet oplyser, at det er positivt at bo tæt ved værkstedet, samarbejdet bliver bedre, personalet fortæller at der bliver snakket arbejdet på arbejdet og fritid i fritiden. Personalet fortæller, at det er deres faglige vurdering at det har indflydelse på beboernes udvikling: at beboerne er vant til at lære noget, at der skabes sociale relationer igennem beboernes arbejde, at det at kombinere arbejdsprocesser efter evne har betydning, at beboerne har glæden ved at kende dagen, at beboerne har en stolthed ved de ting der bliver produceret og solgt. Personalet fortæller, at beboerne glæder sig til deres fritidsaktiviteter og at beboerne har udviklet sig til at komme med ønsker omkring fritidsaktiviteter. Beboerne fortæller, at de glade for deres arbejde og fritid. Beboerne fortæller om de mange arbejdsopgaver og fritids interesser de har. For eksempel er der en beboer, der samler mælkejunger ind som arbejdsopgave. Samme beboer går til fægtning i Køge. Beboerne fortæller samlet om, at de går ud og spiser, går til ridning, gymnastik og går ture m.m. De pårørende udtaler, at de er meget tilfredse både med beboernes arbejde, men også med, at beboerne er aktive i deres fritid. De pårørende siger, at de mener at det påvirker beboernes adfærd positivt at der på Marjatta lægges vægt på et aktivt arbejdsliv og et aktivt fritidsliv. Tilsynet bemærker at ledelse, personale, beboere og pårørende samstemmigt fortæller om et aktivt arbejds- og fritidsliv. Tilsynet bemærker endvidere at parterne ligeledes er enige om den glæde aktiviteterne giver. 5. Kost og motion Ledelse oplyser, at processen omkring spisning begynder med produktion fordi beboeren er med i produktionen af nogle af madvarerne, idet der også benyttes varer fra egen produktion. Derudover indkøbes i videst mulig omfang økologiske og biodynamiske varer. Der kan vælges kost indenfor de vedtagne rammer dvs. at nogle dage spises der fisk andre dage vegetar mad og så fremdeles. Beboerne er igennem deres opvækst på Marjatta vant til kostpolitikken og er modtagelige for vejledning. Side 9 af 18

10 Personalet fortæller, at der arbejdes med motion/bevægelse såsom cykling, dans, bordtennis og gåture både sommer og vinter. De oplyser endvidere, at en af visionsgrupperne har en plan om en sti igennem skoven med både bænk og gymnastik redskaber. Beboerne udtrykker, at de får god mad. Beboerne fortæller, at de godt kan lide at spise udenfor, at de godt kan lide grillmad. De pårørende oplyser, at der er fokus på borgernes sundhed både med kost og motion, de fortæller, at der i perioder drikkes kaffe i stedet for at spise dessert for at spare på kalorierne, og at beboerne selv vælger menu når de har fødselsdag. De pårørende fortæller, at beboerne er engageret i madlavningen og at de selv er med til at købe ingredienser til måltiderne. De pårørende oplyser endvidere, at beboerne bliver vejet en gang om ugen, samtidig med at der motioneres med gå- og løbeture og for eksempel også gymnastik. Tilsynet bemærker, at de værdier som ledelsen og personalet fortæller de leverer, også er det både de pårørende og beboerne oplever i hverdagen omkring kost og motion. 6. Rygning, alkohol og andre rusmidler Det oplyses, at personalet ryger udenfor og i forhold til spiritus er det muligt at nyde en genstand ved fester. Beboerne ryger ligeledes udenfor. Der er p.t. ingen beboere der ryger. fortæller, at beboerne ikke efterspørger alkohol i hverdagene, men at der er nogle der nyder alkohol til fester. Personalet fortæller, at de ryger udenfor og at de ikke nyder alkohol i arbejdstiden. I forhold til beboerne så oplyser personalet, at beboerne, hvis de ønsker det, nyder alkohol til fester og at personalet vejleder beboerne i forhold til mængder. Beboerne fortæller, at personalet ryger udenfor de ryger meget siger beboerne. Beboeren fortæller de får sodavand til fester, men at de godt kan få øl, hvis de har lyst. De pårørende fortæller, at ingen af beboerne ryger og at personalet står udenfor og ryger. De pårørende oplyser, at der er forskel på hverdag og fest på Marjatta. Der nydes vin og øl til maden ved festlige lejligheder. Side 10 af 18

11 Tilsynet oplevede under tilsynet, at der blev røget i en garage, der var gennemgang for både beboere og personale. Tilsynet anbefaler, at der drøftes rygning på Marjatta Voksencenter, på baggrund af tilsynet observation af rygning i garagen og på baggrund af beboernes udtalelse om at personalet ryger meget. 7. Medicin og lægefaglig bistand m.m. Ledelse oplyser, at de er bekendte med den gældende medicinvejledning. oplyser endvidere, at der er samarbejde med mange forskellige terapeuter og at det fungerer udmærket. I forhold til dosering af medicin oplyser ledelsen, at der er en Social- og sundhedsassistent der varetager denne opgave og at personalet jævnligt bliver opdateret på viden i forbindelse med medicin. Personalet oplyser at de har kurser i forhold til medicin, og at der er ansvarlige i de enkelte afdelinger for medicinen. De fortæller endvidere, at alle gruppeleder skal på medicinkurser på Marjatta. I forhold til at vejlede beboerne til at søge læge, oplyses det at der ringes til beboernes egen læge, hvis personalet i tvivl om beboerne er syge. Personalet oplyser, at der er et godt samarbejde imellem værksted og afdelingerne i forhold til at observere beboerne for eventuelle sygdomme. Beboerne fortæller, at det er personalet der giver dem piller og at de går til læge i St. Heddinge, samt at det er i Vordingborg nogle af dem får nye briller. Beboerne fortæller endvidere, at nogle af dem går til fodterapeut og massage. De pårørende oplyser, at der er styr på medicin og revurdering af medicin. De pårørende oplyser endvidere, at personalet henvender sig til læge, når det er nødvendigt. De pårørende oplever at der tages hånd om fødder og tænder m.m. samtidigt oplever de pårørende, at de bliver kontaktet, hvis personalet har problemer i forhold til det lægelige. De pårørende fortæller, at hvis beboerne kommer på sygehuset, så tager der personale med og er til stede i 24 timer. De pårørende udtrykker, taknemmelighed over for dette trygheds skabende initiativ. Tilsynet bemærker, at der er enslydende opfattelse af medicingivningen, revurdering af medicin og almene lægebesøg. Side 11 af 18

12 8. Personale forhold (i forhold til ydelsen til borgene) oplyser, at der har været rekrutteringsproblemer, men at der ikke er det for tiden. oplyser endvidere, at de har mange forskellige faggrupper ansat såsom: uudannede, pædagoger, specialuddannede, håndværkere, landmænd. fortæller, at de har gode vikarer og at både beboere og pårørende er trygge ved afløsning af det faste personale. Personalet oplyser, at de synes der mangler flere uddannede pædagoger og gerne nogle flere mænd. Derudover mener personalet, at der vil blive brug for flere Social- og sundhedsassistenter i takt med, at beboerne bliver ældre. I forhold til arbejdsplanerne og funktionen af disse så udtaler personalet, at de synes planerne fungerer fint og at de selv er med til at planlægge deres arbejdstid. De udtaler endvidere, at det i perioder kan være svært at få planerne til at hænge sammen og at dette så kræver fleksibilitet af personalet. Personalet fortæller, at de på værkstedet bestræber sig på ikke at flytte beboerne ved sygdom hos personalet. De løber hellere lidt stærkere. Derudover oplyses det, at der er en fastansat vikar på værkstedet i flexjob og det fungerer godt. Personalet fortæller, at der generelt er gode vikarer, som er godt kendt med arbejdet. I forhold til samarbejdet om beboerne så meddeler personalet, at den røde tråd der er i møderne fra visionsgrupper - til fællesmøder med gennemgang af beboerne, giver et fælles arbejdsgrundlag og dermed også samarbejdsgrundlag. Nogle af beboerne oplyser, at der hænger en tavle der viser, hvem der er på arbejde. En beboer ved ikke, hvem der kommer på arbejde. Beboerne fortæller, at det er dejligt når der er vikar på arbejde og at det kun sker en gang i mellem. Beboerne fortæller, da de bliver spurgt om der er noget de vil sige om personalet, personalet taler ordentligt til os og personalet er gode til at hjælpe os. De pårørende oplyser, at der er god håndtering på Marjatta af afløsning ved sygdom og andet. Tilsynet konstaterer at der vedr. personaleforhold på Marjatta både arbejdes for og lykkes med en fortløbende og dynamisk proces. Side 12 af 18

13 9. Kompetenceudvikling På forespørgsel om personalets kompetencer på en skala fra 1-10, hvor 0 er lavest og 10 er højest, giver ledelsen det samlede voksencenter på Marjatta en score på 8,5. Samtidig sætter ledelsen ord på at personalet er dygtigt, er blevet gode teams m.m. Udover ovenstående linjer, står der i punktet: opfølgning på seneste tilsyn side 4, en del om kompetenceudvikling, så der henvises i øvrigt til dette punkt. Der henvises til punktet: opfølgning på seneste tilsyn side 4. Beboerne ved ikke noget om emnet. De pårørende udtaler, at de synes personalet er dygtige, og at personalet giver plads til, at beboerne kan sige fra, hvis der noget de ikke kan lide. De pårørende oplyser, at de synes det er godt at personalet kan komme på kursus. Der henvises til punktet: opfølgning på seneste tilsyn side Arbejdsmiljø oplyser, at der er arbejdet med og udfyldt APV (arbejdspladsvurdering), og der har været arbejdet med handleplanen. Personalet fortæller, at der skal udarbejdes en APV i foråret 2010, og at der siden sidst er blevet udarbejdet en voldspolitik. Personalet fortæller, at MED-udvalget følger op på handleplanen for APV. Beboerne oplyser, at personalet både taler pænt, men også sommetider grimt til hinanden. De pårørende oplyser, at de oplever der er en god stemning på stedet. Tilsynet konstaterer, at det efter disse udtalelser ser ud til, at der arbejdes som der skal med arbejdsmiljøet på Marjatta. Tilsynet bemærker, at beboerne siger at personalet sommetider taler grimt til hinanden. (Hvad mener de mon med det?) Side 13 af 18

14 11. Samarbejde med eksterne parter udtrykker, at det har stor betydning med et godt samarbejde med kommunerne og at dette samarbejde fungerer for Marjatta. Personalet udtaler, at de synes der er et godt samarbejde med kommunerne. Ikke adspurgt herom. Ikke adspurgt herom. Tilsynet har intet at bemærke. 12. Fysiske rammer fortæller, at der hele tiden arbejdes med at tilvejebringe gode fysiske rammer. Der arbejdes p.t. for at skaffe flere toiletter til værkstedet. Der arbejdes ligeledes for at skaffe opmagasineringsplads både til den enkelte beboer, men også til fællesskabet. Derudover er ledelsen opmærksomme på, at der kunne komme til at mangle handicaptilpasning i de nyere boliger, når beboerne bliver ældre. Personalet oplyser at de mener der kan blive et problem/ en udfordring, hvis der skal lift ind til nogle af beboerne. Personalet fortæller endvidere, at det værkstedshold der er i køkkenet på SampoVig ønsker bedre forhold. Personalet fortæller, at der mangler opbevaringsplads til cykler, havemøbler m.m. Beboerne oplyser, at de godt kunne lide at flytte til der hvor de bor nu, men at de ikke vil flytte derfra eller fra Marjatta. Beboerne fortæller, at de er 2 om et badeværelse. Beboerne fortæller, at de er glade for at bo sammen med dem, de bor sammen med nu. Beboerne fortæller, de er med i havearbejdet og at de laver pileflet. De pårørende påpeger, at der er for lidt lagerplads til både den enkelte beboer men også til afdelingerne generelt. De pårørende er opmærksomme på at dørene er for smalle, hvis deres pårørende på Marjatta bliver kørestolsbrugere. Samtidigt har tilsynet en dialog med de pårørende om, at badeværelserne eventuelt kunne vurderes til at være for små med hensyn til arbejdsmiljøpåbud, i forhold til den plads der skal til, for at yde mere personlig omsorg så som bleskift m.v. (Der forefindes et stort badeværelse på hver afdeling.) Side 14 af 18

15 Tilsynet var på rundvisning på SampoVig under det anmeldte tilsyn. Tilsynet konstaterede, at der er forholdsvis nyere bygninger i det meste af den boligmasse som beboerne bor på i SampoVig. Tilsynet vurderer umiddelbart, at boligmassen kunne vise sig ved en arbejdspladsvurdering, at være uegnet til beboere, der har udvidet behov for fysisk hjælp og omsorg. Tilsynet vurderer endvidere, at det må bero på en arbejdspladsvurdering om det er muligt, som forholdene er for nuværende, at yde omsorg såsom bleskifte, tandbørstning m.m. på badeværelserne. Tilsynet anbefaler ledelsen, at få undersøgt om beboerne kan blive boende i de nuværende fysiske rammer, når de bliver ældre og mindre funktionsduelige. Hvis det ikke er muligt, hvad kan der så være af muligheder og hvordan hænger det i øvrigt sammen med gældende lovgivning om flytning og samtykke. 13. Hygiejne og rengøring Se punkt 1. Se punkt 1. Beboerne fortæller, at de får hjælp til at gå i bad. De fortæller endvidere, at de selv gør rent på værelserne og badeværelserne. De pårørende oplyser, at de har set forbedringer i rengøringsniveauet. De pårørende udtrykker, at der godt kunne strammes yderligere op på rengøringsniveauet ved for eksempel at smide visne blomster ud og få tørret støv af. Tilsynet har intet at bemærke. 14. Andre forhold oplyser, at der har været andre myndigheder på besøg på Marjatta for eksempel brandtilsynet, der blev ikke givet nogle påbud. Personalet udtaler at: det er en glæde at se glade beboere, vi bliver her til evig tid. Personalet siger, at der skal være fokus på at få nogle friske unge mennesker ansat, så der er nogen når folk går på pension, nogen til at køre stedet videre. Beboerne fortæller om et par andre beboere, der bider og slår og som så får skæld ud og bliver sendt på værelset. De pårørende fortæller, at det er godt med den omsorg der bliver givet på Marjatta. De pårørende fortæller, at der er gjort meget for at få styr på beboerøkonomien. Men alligevel ønsker de pårørende mere indsigt i beboernes økonomi, ved eksempelvis at modtage en oversigt over det forgangne års Side 15 af 18

16 forbrug. (Ikke alle pårørende ønsker detaljer.) De pårørende ønsker, at blive inddraget ved økonomiske transaktioner som for eksempel pensionsopsparing. En pårørende siger, at det er vanskeligt som værge at modtage beboerens regnskab rettidigt. Tilsynet bemærker at de pårørende ønsker nogle ting vedrørende beboernes økonomi og tilsynet opfordrer ledelsen på Marjatta at gå i dialog med de pårørende og få afdækket mere præcist, hvad det er for nogle ønsker de pårørende har. Tilsynet anbefaler, at det er muligt at indhente de fornødne tal og bilag, så økonomiske værger har mulighed for at aflægge regnskab. Tilsynet bemærker i øvrigt, at der har været en positiv dialog med alle parter på Marjatta og konstaterer at der en åben og positiv stemning overalt, hvor tilsynet har været. Bilag Bilag 1 Notat om magtanvendelser på Marjattas Voksencentre i 2009 Bilag 2 Skriftlig handleplan til tilsynsrapport fra Marjatta vedrørende tilsyn den 23., 24. og 25. februar Side 16 af 18

17 Bilag 1 SOCIALAFDELINGEN Dato: 18. marts 2010 Sagsnummer: Socialafdelingen Alléen Sorø Tlf.: Tlf: Magtanvendelse på Marjattas Voksencentre i 2009 Socialafdelingen har i 2009 modtaget 22 indberetninger om magtanvendelse(23 indgreb), heraf er de 20 indberetninger fra Voksencentret Vidarslund og omhandler en borger. Der er modtaget 2 indberetninger fra SampoVig og 1 fra Skolehjemmet. 16 indberetninger er behandlet som tilladt magtanvendelse og 6 som ikke tilladt magtanvendelse. Af de ikke tilladte magtanvendelser omhandler indberetningerne følgende indgreb: 4 frihedsberøvelse (holder dør lukket) 1 fastholdelse i forbindelse med sundhedsfaglig behandling og 1 trusler om magtanvendelse Derudover er 1 indberetning behandlet som nødværge. Den faglige konsulent i Socialafdelingen, har været i kontinuerlig kontakt med den daglige leder fra Vidarslund og har deltaget i møder med personalet for at drøfte udviklingsmuligheder, herunder nye faglige strategier i den socialpædagogiske indsat overfor pågældende borger. Socialpædagogisk konsulent Randi Beiskjær Side 17 af 18

18 Bilag 2 Tappernøje den 3. maj 2010 Skriftlig handleplan til tilsynsrapport fra Marjatta vedrørende tilsyn den 23., 24. og 25. februar Økonomi: Der tages hensyn til den enkelte borgers funktionsniveau. Ved årets begyndelse gennemgås ny betalingsaftale. Ligeledes vil der ved handleplansamtale med den enkelte borger blive fokuseret på vedkommendes økonomi. Ved køb af f.eks. tøj må den enkelte borger selv hente penge i banken og dermed selv betale af egen pung. 1. Rygepolitik: På baggrund i anbefalingen fra tilsynet vil der på førstkommende MED-udvalgsmøde blive drøftet eventuelt ændringer af den nuværende rygepolitik. De medarbejdere der ønsker det, vil som hidtil få tilbudt rygestopkurser. 2. Boliger: Det er værdifuldt at den enkelte beboer kan bo længst muligt i egen bolig og modtage støtte og hjælp i denne. Derfor arbejdes der kontinuerligt på at forbedre boligtilbuddene ved nybyggeri og moderniseringer således at boligerne bliver mere tidssvarende. Hvis borgeren taber funktionsevne f.eks. på grund af demens og der dermed er behov for hjælpemidler, må det vurderes om boligen/toilet er rummeligt nok til disse funktioner. Ved eventuelt boligskift vil familie blive involveret og der vil hvis behov, blive søgt om værgemål for den enkelte. 3. Værgemålregnskab: Det er vigtigt at værger har adgang til bilag og andet relevant materiale der er nødvendigt for at værger kan opfylde deres forpligtigelser. Det er den enkelte leders opgave at sørge for dette. Der vil ved ledelsesmøder blive iværksat initiativer for at sikre bedre kommunikation. Side 18 af 18

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010.

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010. Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010. Formål med tilsynet. Tilsynet har til formål i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris Solrød kommune aflagde den 16. august 2011, uanmeldt tilsyn på

Læs mere

Årsrapport for tilsyn 2012 Voksensområdet handicap

Årsrapport for tilsyn 2012 Voksensområdet handicap Oplysninger om tilbuddet Årsrapport for tilsyn 2012 Voksensområdet handicap Tilbuddets navn: Kamelia, Levisonsvej 19, 6000 Kolding Tilbudstype/antal pladser/målgruppe: Botilbud oprettet efter 107 og almene

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune. den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48

Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune. den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg hos

Læs mere

Tilsynsrapport 2010 for bofællesskabet Bybæk

Tilsynsrapport 2010 for bofællesskabet Bybæk Tilsynsrapport 2010 for bofællesskabet Bybæk 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 1.1. Baggrunden for tilsynet.side 3 1.2. Metode...side 3 2. Tilsynets samlede vurdering side 4 3. Opfølgning på tilsyn

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune. Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00

Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune. Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Støtte- og

Læs mere

INDLEDNING...2 INTERVIEW MED 3 BEBOERE...3 INTERVIEW MED 3 MEDARBEJDERE...4 KONKLUSION...6

INDLEDNING...2 INTERVIEW MED 3 BEBOERE...3 INTERVIEW MED 3 MEDARBEJDERE...4 KONKLUSION...6 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...2 INTERVIEW MED 3 BEBOERE...3 INTERVIEW MED 3 MEDARBEJDERE...4 KONKLUSION...6 1 Indledning Tilynet er udført af : Inge Bukart Hansen, visitator Dorthe Milthers, områdeleder

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Hylleholtcenteret den 18. april 2013

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Hylleholtcenteret den 18. april 2013 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Hylleholtcenteret den 18. april 2013 Centerleder Britt Kjærulf Jørgensen Tilsynet blev udført af konsulent Annelise Dehn og ekstern sygeplejefaglig konsulent

Læs mere

Fokusgruppeinterview. Strandvejen, Bybjerggård og Løntoften

Fokusgruppeinterview. Strandvejen, Bybjerggård og Løntoften Fokusgruppeinterview Strandvejen, Bybjerggård og Løntoften 28.juni 2012 Tilsynet er udført af: Anette Lund og Tina Knop FFA Familie, Forebyggelse & Anbringelse (erhvervsdrivende fond) Kongevejen 47 3480

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn. Fuglsanggården

Uanmeldt kommunalt tilsyn. Fuglsanggården Uanmeldt kommunalt tilsyn Fuglsanggården 2. november 2009 1 INDHOLDSFORTEGNELSE side 1. Indledning...3 1.1 Formål med det uanmeldte besøg 3 1.2 Fremgangsmåde generelt.3 2. Konklusion på samtale med 2 beboere...4

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. for. Glim Refugium

Tilsynsrapport. for. Glim Refugium Tilsynsrapport for Glim Refugium Socialafdelingen maj 2010 Indholdsfortegnelse Baggrundsoplysninger om tilbuddet 3 Sammenfatning af tilsynets vurderinger, anbefalinger og påbud 3 Skriftlig handleplan 3

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn onsdag den 29. oktober 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn onsdag den 29. oktober 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn onsdag den 29. oktober 2014 Plejecenter Stevnshøj Stevnshøj 4660 Store Heddinge Teamleder Dorthe Danielsen Tilsynet blev ført af: Afsnitsleder Anne Hagstrøm Visitator

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Centervej 18 20 i Auning. den 20. februar 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Centervej 18 20 i Auning. den 20. februar 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Centervej 18 20 i Auning den 20. februar 2013. Marts 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail: Åbningstid:

Læs mere

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Frederiksberg kommune, voksenområdet Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Tilbuddets navn og adresse: Bakkegården Bakkegårdens Allé 18 1804 Frederiksberg - 38 21 39 60 gith01@frederiksberg.dk

Læs mere

TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Løntoften, fra besøg den , kl

TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Løntoften, fra besøg den , kl Center for Psykiatri og Handicap Dato: 15.april, 2011 Acadre nr.: 11/ 9892 TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Løntoften, fra besøg den 7.4.2011, kl. 15-17.15 Tilbuddets navn SPUC Kronborgvej 1C 3000 Helsingør

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Vordingborg Social Virksomheder, Vordingborg Kommune

Anmeldt tilsyn på Vordingborg Social Virksomheder, Vordingborg Kommune TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Vordingborg Social Virksomheder, Vordingborg Kommune Gartneriet Oringe og værkstedet på Færgegårdsvej, Hyldevang-Skovhjælpere, Præstø værkstedet, Butikken i Vordingborg

Læs mere

Generelt tilsyn 26.1. 2010

Generelt tilsyn 26.1. 2010 Social og Sundhed, Voksenservice Generelt tilsyn 26.1. 2010 Roskilde Lænkeambulatorium SUL 141,stk 2 Side2/11 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende konsulent Hanne Nielsen, Voksenservice og chefkonsulent

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Krogen

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Krogen Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR fabos Krogen Overordnet formål med indsatsen: dækker ydelsen? med indgår i 85/83 i Serviceloven Støtte til voksne, som har en varig betydelig nedsat funktionsevne, og

Læs mere

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE.

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Skovsbovej, Svendborg Kommune. Mandag den 22. februar 2010 fra kl. 09.00

Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Skovsbovej, Svendborg Kommune. Mandag den 22. februar 2010 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Skovsbovej, Svendborg Kommune Mandag den 22. februar 2010 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Botilbuddet Skovsbovej.

Læs mere

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 27. maj 2014 Køkkenet og Udeholdet St. Valbyvej 150

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 27. maj 2014 Køkkenet og Udeholdet St. Valbyvej 150 Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 27. maj 2014 Køkkenet og Udeholdet St. Valbyvej 150 SL 103 Side2/13 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende risikomanager Mette

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Tilsynsrapport af 23. oktober 2013 vedrørende anmeldt tilsyn på botilbuddet Stjerneskud i Hjørring kommune.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Søndergade 69. Formålet

Læs mere

Tilsynsenheden. Foreløbig. Afrapportering Uanmeldt/Anmeldt tilsyn d.d Heksekedlen Tussevej Bloksbjerg Leder: Heksmutter

Tilsynsenheden. Foreløbig. Afrapportering Uanmeldt/Anmeldt tilsyn d.d Heksekedlen Tussevej Bloksbjerg Leder: Heksmutter Tilsynsenheden Foreløbig Afrapportering Uanmeldt/Anmeldt tilsyn d.d. 2011 Heksekedlen Tussevej 2 1313 Bloksbjerg Leder: Heksmutter Tilsynsførende Tilsynsførende Heksekedlen er et bofællesskab med 14 visiterede

Læs mere

Rapport på uanmeldt kommunalt tilsyn

Rapport på uanmeldt kommunalt tilsyn Ældre og Sundhed Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf.: 63 51 62 30 Fax 63 51 61 20 Mail: post@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 10. december 2013 Rapport på uanmeldt kommunalt tilsyn På Danahus Plejecenter

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. vedrørende. uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskabet Nyvang i Ørsted. den 23. maj 2012.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. vedrørende. uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskabet Nyvang i Ørsted. den 23. maj 2012. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bofællesskabet Nyvang i Ørsted den 23. maj 2012. Juli 2012 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail: Åbningstid:

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet 7. oktober 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Jobkollegiet Tilbudstype og form Privat botilbud,

Læs mere

PH Pleje. Tilsynsrapport 2013. Socialcentret

PH Pleje. Tilsynsrapport 2013. Socialcentret PH Pleje Tilsynsrapport 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte tilsynsmetoder... 3

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Støttecentret Skovsbovej 103, Svendborg Kommune. Tirsdag den 22. maj 2012 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Støttecentret Skovsbovej 103, Svendborg Kommune. Tirsdag den 22. maj 2012 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Støttecentret Skovsbovej 103, Svendborg Kommune Tirsdag den 22. maj 2012 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Støttecentret

Læs mere

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne.

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne. TILSYNSRAPPORT 2008 Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Jyllandsgade - Mejsevej, Skive Kommune (Hjalmar Kjems Allé og Mejsevej) Tirsdag den 14. oktober 2008 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Skive

Læs mere

Afrapporteringsskema. Aktivitetscenter Kellersvej Kellersvej 13, 260 Søborg Torsdag d. 10. oktober Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud PH 2013

Afrapporteringsskema. Aktivitetscenter Kellersvej Kellersvej 13, 260 Søborg Torsdag d. 10. oktober Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud PH 2013 GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Analyse- og Udviklingsafdelingen Tilsynsenheden Rådhus Allé 2860 Søborg Afrapporteringsskema Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud PH 2013 Aktivitetscenter

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt, uanmeldt tilsyn i område Faxe Midt den 27. september 2012 hos borgere, der ikke bor på plejecenter

Rapport fra lovpligtigt, uanmeldt tilsyn i område Faxe Midt den 27. september 2012 hos borgere, der ikke bor på plejecenter Rapport fra lovpligtigt, uanmeldt tilsyn i område Faxe Midt den 27. september 2012 hos borgere, der ikke bor på plejecenter Tilsynet blev udført af konsulent Birgit Friis Levysohn og ekstern sygeplejefaglig

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet ved Solbakken, Jammerbugt Kommune. Mandag den 3. december 2012 fra kl. 10.00

Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet ved Solbakken, Jammerbugt Kommune. Mandag den 3. december 2012 fra kl. 10.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet ved Solbakken, Jammerbugt Kommune Mandag den 3. december 2012 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Bofællesskabet

Læs mere

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Kopi fra Tilbudsportalen Re-godkendelsen omhandler alle temaer i kvalitetsmodellen: Uddannelse og beskæftigelse, Selvstændighed og relationer,

Læs mere

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 16. december på Kastaniegården

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 16. december på Kastaniegården Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 6. december på Kastaniegården I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold Synspunkter fra deltagerne. beboer Glad for sin lejlighed 2. beboer

Læs mere

Tilsynsenheden. Afrapportering Uanmeldt tilsyn Sparta-Haderup og Sunds Nørregade 5 og Viborgvej 37 Leder: Michael Poulsen og Jan Spicker

Tilsynsenheden. Afrapportering Uanmeldt tilsyn Sparta-Haderup og Sunds Nørregade 5 og Viborgvej 37 Leder: Michael Poulsen og Jan Spicker Tilsynsenheden Afrapportering Uanmeldt tilsyn 14.4.2011 Sparta-Haderup og Sunds Nørregade 5 og Viborgvej 37 Leder: Michael Poulsen og Jan Spicker Tilsynsførende Dorthe Noesgaard, ergoterapeut Tilsynsførende

Læs mere

Anmeldt tilsyn Bo og Naboskab, Præstø, Vordingborg Kommune. Rødegårdsvej, Ibsvej, Lundegården og Kirkagerstræde

Anmeldt tilsyn Bo og Naboskab, Præstø, Vordingborg Kommune. Rødegårdsvej, Ibsvej, Lundegården og Kirkagerstræde TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn Bo og Naboskab, Præstø, Vordingborg Kommune Rødegårdsvej, Ibsvej, Lundegården og Kirkagerstræde Tirsdag den 19. juni 2013 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Vordingborg

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2014 Svendebjerghave

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2014 Svendebjerghave Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2014 Svendebjerghave 1. Om boenheden Boenhed Adresse Plejehjemmet Svendebjerghave Svendebjergvej 28A Tilsynsdato 18. juni 2014 Antal pladser 33 plejeboliger (og 13 aflastningspladser).

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Solgården Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Mandag den 19. december 2011 fra kl. 8.30

Uanmeldt tilsyn på Solgården Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Mandag den 19. december 2011 fra kl. 8.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Solgården Plejecenter, Jammerbugt Kommune Mandag den 19. december 2011 fra kl. 8.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Solgården Plejecenter.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Campo (tidligere Bofællesskaberne Syd) Københavns Kommune. Ove Billesvej 12 og Leifsgade 24-26

Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Campo (tidligere Bofællesskaberne Syd) Københavns Kommune. Ove Billesvej 12 og Leifsgade 24-26 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Campo (tidligere Bofællesskaberne Syd) Københavns Kommune Ove Billesvej 12 og Leifsgade 24-26 Onsdag den 24. juli 2013 fra kl. 14.00 Indledning Vi har

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Det socialpædagogiske kollektiv Møllehuset Nordens Allé 35 9700 Brønderslev Leder Jan Christensen Tilsynsrapport

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENE. Hjemmevejledning til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne fra Åhusenes støttecenter

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENE. Hjemmevejledning til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne fra Åhusenes støttecenter Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENE Hjemmevejledning til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne fra Åhusenes støttecenter med indgår i Overordnet formål med indsatsen

Læs mere

Demensafsnit har et værelses lejlighed kunne godt ønske at soveværelse og stue var i hver sit rum. Bruger fællesområdet.

Demensafsnit har et værelses lejlighed kunne godt ønske at soveværelse og stue var i hver sit rum. Bruger fællesområdet. Uanmeldt tilsyn den 20. december 200 på Fjordglimt I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold Synspunkter fra deltagerne Er godt tilfreds med lejligheden er glad for

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Solhavecenteret den 3. maj 2012

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Solhavecenteret den 3. maj 2012 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Solhavecenteret den 3. maj 2012 Centerleder Lis Kramer Pedersen Tilsynet blev udført af konsulent Birgit Friis Levysohn og ekstern sygeplejefaglig konsulent Grethe

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. vedrørende. uanmeldt kommunalt tilsyn på. Kærvang og Skovvang. den 9. marts 2012.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. vedrørende. uanmeldt kommunalt tilsyn på. Kærvang og Skovvang. den 9. marts 2012. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Kærvang og Skovvang den 9. marts 2012. April 2012 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail: Åbningstid:

Læs mere

Tilsyn dagsorden og rapport

Tilsyn dagsorden og rapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Mellemgade 15, 5600 Faaborg Tlf. 72 530 530 Fax 72 530 531 fmk@faaborgmidtfyn.dk www.faaborgmidtfyn.dk Stedets navn: Huset Trappebæksvej Tilsyn dagsorden

Læs mere

Lovgrundlaget for skolens selvevaluering

Lovgrundlaget for skolens selvevaluering Selvevaluering 2013 Indhold Indhold... 2 Lovgrundlaget for skolens selvevaluering... 3 Selvevaluering 2013... 4 Formål... 5 Undersøgelsen... 5 Fredagsmøderne... 6 Elevernes generelle trivsel på VGIE...

Læs mere

TILSYN 2013 SOLGAVEN. Den Sociale. Virksomhed. Regionsgården Blok E stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød

TILSYN 2013 SOLGAVEN. Den Sociale. Virksomhed. Regionsgården Blok E stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Den Sociale Virksomhed TILSYN 2013 SOLGAVEN Regionsgården Blok E stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 69 59 Web www.densocialevirksomhed.dk Ref.: jasu Dato: 15. oktober

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune sammen med en repræsentant her fra aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Dolmer Have. den 11. september 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Dolmer Have. den 11. september 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Dolmer Have den 11. september 2013. Oktober 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail: Åbningstid:

Læs mere

Afrapporteringsskema. - Til afrapportering af brugeroplevet kvalitet

Afrapporteringsskema. - Til afrapportering af brugeroplevet kvalitet - Til afrapportering af brugeroplevet kvalitet Læsevejledning: Nærværende afrapporteringsskema anvendes som skabelon for skriftlig tilbagemelding til botilbud i forbindelse med Undersøgelse af brugeroplevet

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: STU (Særligt Tilrettelagt Undervisning) Klub jf. sl 104

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: STU (Særligt Tilrettelagt Undervisning) Klub jf. sl 104 TILSYNSRAPPORT Tilbud: STU (Særligt Tilrettelagt Undervisning) Klub jf. sl 104 Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger at tilbuddets fysiske standard følger generelle

Læs mere

Samtale med lederen Resumé Tilsynets bemærkninger Punkter der indgår i samtalen:

Samtale med lederen Resumé Tilsynets bemærkninger Punkter der indgår i samtalen: Tilsyn: Nylars plejecenter 18. oktober 2016 Samtale med lederen Resumé Tilsynets bemærkninger Punkter der indgår i samtalen: Overordnet giver leder udtryk for at det går godt på Nylars. - Personalesituationen

Læs mere

Anmeldt tilsyn i Bofællesskaberne Syd, Københavns Kommune Ove Billesvej og Peder Lykkesvej. Tirsdag den 11. december 2012 fra kl. 14.

Anmeldt tilsyn i Bofællesskaberne Syd, Københavns Kommune Ove Billesvej og Peder Lykkesvej. Tirsdag den 11. december 2012 fra kl. 14. TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn i Bofællesskaberne Syd, Københavns Kommune Ove Billesvej og Peder Lykkesvej Tirsdag den 11. december 2012 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt

Læs mere

TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Bybjerggård - besøg den 28.4.2011 kl. 13.00-16.00

TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Bybjerggård - besøg den 28.4.2011 kl. 13.00-16.00 Center for Psykiatri og Handicap Dato: 12. maj 2011 Acadre nr.: 11/10674 TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Bybjerggård - besøg den 28.4.2011 kl. 13.00-16.00 Tilbuddets navn Bofællesskabet Bybjerggård Bybjerggård

Læs mere

Interviewspørgsmål til brug for dialogmøder

Interviewspørgsmål til brug for dialogmøder Stamdata: Dag / døgntilbuddets navn : Bjergbo Leders navn tlf. nr.- mailadresse: Harald S. Nielsen 9917 2690 hsn@thisted.dk Målgruppe: Voksne udviklingshæmmede Antal beboere / brugere: 24 Antal ansatte

Læs mere

Årsrapport for 2012 Voksen Handicap

Årsrapport for 2012 Voksen Handicap Årsrapport for 2012 Voksen Handicap Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn: Organisationen Hjemmestøtte, afd. Støttecenteret for senhjerneskadede Agtrupvej 111, 6000 Kolding Lederens navn: Marianne Ries

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 9. oktober 2014 Plejecenter Christians Have, Kommunal del

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 9. oktober 2014 Plejecenter Christians Have, Kommunal del SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn den 9. oktober 2014 Plejecenter Christians Have, Kommunal del Solrød kommune aflagde den 9. oktober 2014, uanmeldt tilsyn

Læs mere

Dato 25.10.2013. Journalnummer. Dato for Tilsynsbesøg 21.10.2013.. Mødested Huset Trappebæksvej. Mødedeltagere

Dato 25.10.2013. Journalnummer. Dato for Tilsynsbesøg 21.10.2013.. Mødested Huset Trappebæksvej. Mødedeltagere Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn og målgruppe Huset Trappebæksvej. Psykiatrisk botilbud 107 Journalnummer Dato 25.10.2013 Udarbejdet af Hanne Karlskov

Læs mere

Indstilling til Voksen og Plejeudvalget vedrørende Uanmeldt kommunalt tilsyn

Indstilling til Voksen og Plejeudvalget vedrørende Uanmeldt kommunalt tilsyn Indstilling til Voksen og Plejeudvalget vedrørende Uanmeldt kommunalt tilsyn Plejehjemmet Nørrevang d. 14. oktober 2008 Den 8. december 2008 Plejehjemmet Nørrevang Uanmeldt kommunalt tilsyn d. 14. oktober

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Røbo 3. september 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Røbo 3. september 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger TILSYNSRAPPORT Tilbud: Røbo 3. september 2013 Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger at tilbuddets fysiske standard følger generelle normer for hygiejne og vedligeholdelse

Læs mere

Kejserdal. Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse

Kejserdal. Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse Kejserdal Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse CareGroup 20-01-2011 1. Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 2. Indhold og metoder... 3 3. Samlet vurdering og anbefaling... 3 3.1. vurdering... 3 4. De unges

Læs mere

Uanmeldt plejehjemstilsyn den 21. august 2014 på Sct. Mortensgård I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af:

Uanmeldt plejehjemstilsyn den 21. august 2014 på Sct. Mortensgård I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af: Uanmeldt plejehjemstilsyn den 2 august 2014 på Sct. Mortensgård I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af: Beboerne Synspunkter fra deltagerne 1) Boligforhold Virker godt tilpas.

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER ØST

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER ØST Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 26. marts 2013 Sagsnummer 2013030008EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 CENTER ØST Center Øst:

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Vordingborg Sociale Virksomhed Vordingborg Kommune. Pakke og montage, Vordingborg og Præstø, Køkken og Kantine og Butikken

Anmeldt tilsyn på Vordingborg Sociale Virksomhed Vordingborg Kommune. Pakke og montage, Vordingborg og Præstø, Køkken og Kantine og Butikken TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Vordingborg Sociale Virksomhed Vordingborg Kommune Pakke og montage, Vordingborg og Præstø, Køkken og Kantine og Butikken Torsdag den 20. juni 2013 fra kl. 10 Indledning

Læs mere

MYNDIGHEDSAFDELINGEN. Tilsyn på handicap- og psykiatriområdet

MYNDIGHEDSAFDELINGEN. Tilsyn på handicap- og psykiatriområdet MYNDIGHEDSAFDELINGEN Tilsyn på handicap- og psykiatriområdet Årsredegørelse for 2012 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget for redegørelsen 2. Det overordnede formål med det kommunale tilsyn 3. Gennemførelse

Læs mere

BilagØU_110221_pkt.15_01. Hvidovre Kommune. Sammenfatningsrapport

BilagØU_110221_pkt.15_01. Hvidovre Kommune. Sammenfatningsrapport Hvidovre Kommune Sammenfatningsrapport Uanmeldte tilsyn i bofællesskaberne 2010 Indholdsfortegnelse 1. Tilrettelæggelse af de uanmeldte tilsynsbesøg i 2010 1 2. Hovedkonklusioner på de enkelte fokusområder

Læs mere

Til botilbuddet er tilknyttet et dagtilbud med samme målgruppe jf. Servicelovens 104 (aktivitets- og samværstilbud) med 25 pladser.

Til botilbuddet er tilknyttet et dagtilbud med samme målgruppe jf. Servicelovens 104 (aktivitets- og samværstilbud) med 25 pladser. NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Roar Andersen Social & Arbejdsmarked D 4646 4725 E rlan@lejre.dk Tilsynsbesøg 2011 på det private botilbud Søholm

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn fredag den 18. november 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn fredag den 18. november 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn fredag den 18. november 2014 Plejecenter Brohøj Brohøj 27 4672 Klippinge Teamleder Tatjana Frimurer Tilsynet blev ført af: Afsnitsleder Anne Hagstrøm Visitator Mette

Læs mere

At forebygge ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorligere problemer.

At forebygge ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorligere problemer. 1. Indledning Dette er en beskrivelse af procedure for gennemførelse af uanmeldt tilsyn i kommunens botilbud efter 107 og 108. Tilsynet gennemføres i henhold til 16 i Lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Bregnerødvej 55-57 28. maj 2008 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bofællesskabet Bregnerødvej 55 Bregnerødvej 55 3460

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Tao

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Tao Tilsynsrapport For Opholdsstedet Tao Anmeldt tilsyn den 7. februar 2011 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie Winther og Henrik

Læs mere

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 14. december 2011 på Solgården

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 14. december 2011 på Solgården Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 4. december 20 på Solgården I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold Synspunkter fra deltagerne. beboer Glad for sin stue 2. beboer Glad

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Mastruplund, Rebild Kommune. Lørdag den 26. april 2014 fra kl Og Dialogmøde fredag den 9. maj kl.11.00

Uanmeldt tilsyn på Mastruplund, Rebild Kommune. Lørdag den 26. april 2014 fra kl Og Dialogmøde fredag den 9. maj kl.11.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Mastruplund, Rebild Kommune Lørdag den 26. april 2014 fra kl. 10.30 Og Dialogmøde fredag den 9. maj kl.11.00 Indledning Vi har på vegne af Rebild Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Anmeldt tilsyn i Socialpsykiatrien Vordingborg, Vordingborg Kommune. Botilbuddene Kastanjehuset og Bøgehuset. Onsdag den 15. maj 2013 fra kl. 10.

Anmeldt tilsyn i Socialpsykiatrien Vordingborg, Vordingborg Kommune. Botilbuddene Kastanjehuset og Bøgehuset. Onsdag den 15. maj 2013 fra kl. 10. TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn i Socialpsykiatrien Vordingborg, Vordingborg Kommune Botilbuddene Kastanjehuset og Bøgehuset Onsdag den 15. maj 2013 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Vordingborg

Læs mere

Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010

Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010 Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010 Indledning Middelfart Kommune har overdraget os opgaven med at udføre de lovpligtige kommunale tilsyn med tilbud til kommunens brugere. Konkret

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Botilbuddet Kommandanthøjen 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Botilbuddet Kommandanthøjen 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger TILSYNSRAPPORT Tilbud: Botilbuddet Kommandanthøjen 2013 Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger at tilbuddets fysiske standard følger generelle normer for hygiejne

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Hjørnet gruppe 1-2

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Hjørnet gruppe 1-2 Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR fabos Hjørnet gruppe 1-2 Overordnet formål med indsatsen: indgår i 85/83 i Serviceloven.Støtte til voksne, som har en varig betydelig nedsat funktionsevne, og som derfor

Læs mere

Kommunale tilsyn på plejecentre Vejle Kommune 2013 Meta Mariehjemmet Tilsynsrapport udarbejdet af Sundhedsfaglig Konsulent Lis Linow Velfærdsstaben

Kommunale tilsyn på plejecentre Vejle Kommune 2013 Meta Mariehjemmet Tilsynsrapport udarbejdet af Sundhedsfaglig Konsulent Lis Linow Velfærdsstaben Kommunale tilsyn på plejecentre Vejle Kommune 2013 Meta Mariehjemmet Tilsynsrapport udarbejdet af Sundhedsfaglig Konsulent Lis Linow Velfærdsstaben 2 Indhold Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn... 3 Tilsynets

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt anmeldt tilsyn på Kongsted Ældrecenter den 22. maj 2013

Rapport fra lovpligtigt anmeldt tilsyn på Kongsted Ældrecenter den 22. maj 2013 Rapport fra lovpligtigt anmeldt tilsyn på Kongsted Ældrecenter den 22. maj 2013 Centerleder Anni Petersen Tilsynet blev ført af: Konsulent Annelise Dehn Ekstern sygeplejefaglig konsulent Grethe Østergaard-Nielsen

Læs mere

Samtale med lederen Resumé Tilsynets bemærkninger Punkter der indgår i samtalen:

Samtale med lederen Resumé Tilsynets bemærkninger Punkter der indgår i samtalen: Tilsyn: Nørremøllecentret 31. oktober 2016 Samtale med lederen Resumé Tilsynets bemærkninger Punkter der indgår i samtalen: - Personalesituationen Tilsynet talte med lederen af afdeling nord+vest, da ny

Læs mere

Psykiatri og Handicap. Tilsynsrapport

Psykiatri og Handicap. Tilsynsrapport Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Tårnborg 1. oktober 2009 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bofællesskabet Tårnborg Ravnsnæsvej 22 3460 Birkerød Leder:

Læs mere

En informationspjece til unge

En informationspjece til unge Velkommen til Platangårdens Ungdomscenter! At starte på et stort sted som Platangården kan være meget overvældende. Man skal lige finde sig til rette og der er mange nye ting man skal lære. Med denne pjece

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Valmuen 21. november 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Valmuen 21. november 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger TILSYNSRAPPORT Tilbud: Valmuen 21. november 2013 Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger at tilbuddets fysiske standard følger generelle normer for hygiejne og vedligeholdelse

Læs mere

Årsrapport for tilsyn 2012 Voksenområdet - handicap

Årsrapport for tilsyn 2012 Voksenområdet - handicap Årsrapport for tilsyn 2012 Voksenområdet - handicap Oplysninger om tilbuddet: Tilbuddets navn, adresse, tlf., mail: Organisationen Bramdrupdam, Centervej 7 19, 6000 Kolding. Tlf. 79797090 Org-bramdrupdam@kolding.dk

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Skovsbovej 111, Svendborg Kommune. Onsdag dag den 15. juni 2011 fra kl. 09.00

Uanmeldt tilsyn på Skovsbovej 111, Svendborg Kommune. Onsdag dag den 15. juni 2011 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Skovsbovej 111, Svendborg Kommune Onsdag dag den 15. juni 2011 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Skovsbovej 111. Formålet

Læs mere

TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Hesteskoen, fra besøg den 3.3.2011, kl. 15-17.30

TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Hesteskoen, fra besøg den 3.3.2011, kl. 15-17.30 Center for Psykiatri og Handicap Dato: 16. marts, 2011 Acadre nr.: 11/6207 TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Hesteskoen, fra besøg den 3.3.2011, kl. 15-17.30 Tilbuddets navn Bofællesskabet Hesteskoen Karetmagervej

Læs mere

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej Hvidovre Kommune Rapport Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej september 2008 1 Læsevejledning Der redegøres i det følgende for resultatet af det uanmeldte tilsynsbesøg i bofællesskabet Holmelundsvej.

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Nyvang, Ørum Bo- og Aktivitetscenter. den 11. marts 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Nyvang, Ørum Bo- og Aktivitetscenter. den 11. marts 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Nyvang, Ørum Bo- og Aktivitetscenter den 11. marts 2013. Marts 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail:

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskaberne. Ålunden og Mellemgården. den 30. maj 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskaberne. Ålunden og Mellemgården. den 30. maj 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bofællesskaberne Ålunden og Mellemgården den 30. maj 2013. Juli 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00

Læs mere

Bakkeager Plejecenter

Bakkeager Plejecenter Kommunale tilsyn på plejecentre Vejle Kommune 2013 Bakkeager Plejecenter Tilsynsrapport udarbejdet af Socialpædagogisk konsulent Sofie Lodahl Bai Velfærdsstaben 2 Indhold Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn...

Læs mere

Drosthuset. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune.

Drosthuset. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. Drosthuset Rapport over anmeldt tilsyn 2013 Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse...

Læs mere

Tilsynsrapport. Ordinært uanmeldt tilsyn på. Plejecenter Solvænget

Tilsynsrapport. Ordinært uanmeldt tilsyn på. Plejecenter Solvænget Allerød Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen Tilsynsrapport Ordinært uanmeldt tilsyn på Plejecenter Solvænget Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1) Tilsynets formål 2) Tilsynsdato og tidspunkt 3) Tilsynsresumé

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Funder Plejecenter, Silkeborg Kommune. Mandag den 11. marts 2013 fra kl. 8.00

Uanmeldt tilsyn på Funder Plejecenter, Silkeborg Kommune. Mandag den 11. marts 2013 fra kl. 8.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Funder Plejecenter, Silkeborg Kommune Mandag den 11. marts 2013 fra kl. 8.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Funder Plejecenter.

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Firkløvervej og Skolevej i Galten. Skanderborg Kommune. Onsdag den 25. august 2010 fra kl. 09.

Anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Firkløvervej og Skolevej i Galten. Skanderborg Kommune. Onsdag den 25. august 2010 fra kl. 09. TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Firkløvervej og Skolevej i Galten Skanderborg Kommune Onsdag den 25. august 2010 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Skanderborg Kommune aflagt

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune. Torsdag den 23. februar 2012 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune. Torsdag den 23. februar 2012 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune Torsdag den 23. februar 2012 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Malmhøj. Generelt er formålet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Ådalscentret, Rebild Kommune. Tirsdag den 8. juli 2014 fra kl og Dialogmøde onsdag den 23. juli kl.13.00

Uanmeldt tilsyn på Ådalscentret, Rebild Kommune. Tirsdag den 8. juli 2014 fra kl og Dialogmøde onsdag den 23. juli kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Ådalscentret, Rebild Kommune Tirsdag den 8. juli 2014 fra kl. 10.30 og Dialogmøde onsdag den 23. juli kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Rebild Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Sølund, Boenhed 8, Skanderborg Kommune. Tirsdag den 21. september 2010 fra kl. 14.00

Anmeldt tilsyn på Sølund, Boenhed 8, Skanderborg Kommune. Tirsdag den 21. september 2010 fra kl. 14.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Sølund, Boenhed 8, Skanderborg Kommune Tirsdag den 21. september 2010 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Skanderborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Sølund Boenhed

Læs mere

Hedebo-Centret. 8. oktober 2009

Hedebo-Centret. 8. oktober 2009 Indstilling til Voksen og Plejeudvalget vedrørende Uanmeldt kommunalt tilsyn Hedebo-Centret 8. oktober 2009 Den 30. november 2009 Plejehjemmet Hedebo-Centret Uanmeldt kommunalt tilsyn d.8. oktober 2009

Læs mere