Tilsynsrapport. for. Marjatta Voksencenter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport. for. Marjatta Voksencenter"

Transkript

1 Tilsynsrapport for Marjatta Voksencenter Socialafdelingen Maj 2010

2 Indholdsfortegnelse Baggrundsoplysninger om tilbuddet 3 Sammenfatning af tilsynets vurderinger, anbefalinger og påbud 3 Skriftlig handleplan 4 Ved tilsynsbesøgene er der talt med følgende personer 4 1. Opfølgning på seneste tilsynsbesøg 4 2. Serviceniveau, herunder omsættelighed på værdier og pædagogiske metoder 6 3. Brugerindflydelse 7 4. Aktiviteter, beskæftigelse og undervisning 8 5. Kost og motion 9 6. Rygning, alkohol og andre rusmidler Medicin og lægefaglig bistand m.m Personale forhold (i forhold til ydelsen til borgene) Kompetenceudvikling Arbejdsmiljø Samarbejde med eksterne parter Fysiske rammer Hygiejne og rengøring Andre forhold 15 Bilag 16 Bilag 1 17 Bilag 2 18 Side 2 af 18

3 Tilsyn på: Tilsynet er udført af: Marjatta Voksencenter Anne Grieger og Janne Kryger Tilsynet er udført i perioden den: Den 23., 24. og 25. februar 2010 Baggrundsoplysninger om tilbuddet Marjatta er en selvejende institution grundlagt i Marjatta har driftsaftale med Region Sjælland. Marjatta er delt op i et Skolehjem samt et Voksencenter. Overordnet leder for Marjatta er Renate Irmgard Gregersen. Leder af Voksencenteret er John Bay Sørensen. Voksencenteret består af 4 botilbud og nogle tilknyttede værksteder. Der er 40 beboere på botilbuddene og 50 brugere på værkstedspladserne. Der forefindes derudover nogle 85 pladser som handlekommunen har tilsyn med. De 4 botilbud hedder: Ristolahaven. Leder John Bay Sørensen SampoVig. Leder Sonny Ferm Sofiegården. Leder Anne-Grethe Jacobsen Vidarslund. Leder Jens Påbøl Hegli Det anmeldte tilsyn februar 2010 forgik på SampoVig. Sammenfatning af tilsynets vurderinger, anbefalinger og påbud Tilsynet har under tilsynet oplevet den positive, åbne og ægte stemning og dialog, der er på Marjatta Voksencenter og tilsynet har konstateret, at der løbende bliver reflekteret over dagligdagen og den faglige indsats på Marjatta Tilsynet kan ligeledes konstatere, at der generelt er sammenfald på den kvalitet, som der bliver sagt af personale og ledelse at der ydes på Marjatta, og på den kvalitet som beboerne og de pårørende oplever. Tilsynet har følgende anbefalinger: 1. Tilsynet anbefaler, at der fagligt arbejdes med beboernes forståelse for penge så beboerne eventuelt kan blive klar på, at det er deres penge der betaler for det indkøbte tøj. 2. Tilsynet anbefaler, at der drøftes rygning på Marjatta Voksencenter, på baggrund af tilsynet observation af rygning i garagen og på baggrund af beboers udtalelse om at personalet ryger meget. 3. Tilsynet anbefaler ledelsen, at få undersøgt om beboerne kan blive boende i de nuværende Side 3 af 18

4 fysiske rammer, hvis de bliver ældre og mindre funktionsduelige. Hvis det ikke er muligt, hvad kan der så være af muligheder og hvordan hænger det i øvrigt sammen med gældende lovgivning om flytning og samtykke. 4. Tilsynet anbefaler, at det gøres muligt at indhente de fornødne tal og bilag, så økonomiske værger har mulighed for at aflægge regnskab. Skriftlig handleplan Marjatta fremsender i høringsperioden en skriftlig handleplan, hvor der kort beskrives den refleksion der har fundet sted på de anbefalinger, der er givet i rapporten. Handleplanen sendes til tilsynet der efterfølgende sender den videre til tilbuddets faglige konsulent. Tilbuddets faglige konsulent forestår opfølgning på tilsynsrapporten og handleplanen. Ved tilsynsbesøgene er der talt med følgende personer Ved ledelsesinterviewet deltog: 2 gruppeledere fra SampoVig. 1 værkstedsleder fra SampoVig, 3 forstandere og leder af hele voksencenteret. Ved færdiggørelse af ledelsesinterview og tilsynets tilbagemelding deltog: 1 gruppeleder fra SampoVig, 1 værkstedsleder fra SampoVig, 3 forstandere og overordnet leder af hele Marjatta. Der deltog 6 medarbejdere fra hvoraf der er 2 uuddannede og 2 uddannede pædagoger, 1 tømrer og bygningssnedker, 1 plejehjemsassistent og 1 håndarbejdslærer. Der deltog 3 beboere fra SampoVig. Der var 4 beboere der havde meldt sig men den ene beboer var gået på værksted, hun blev hentet tilbage til mødet, men ønskede tydeligvis at gå på værksted, hvilket hun så selvfølgeligt gjorde. Der deltog 4 pårørende fra SampoVig 1. Opfølgning på seneste tilsynsbesøg Under dette punkt opstod der den situation, at John Bay Sørensen meddelte at den seneste rapport ikke var endeligt færdiggjort/godkendt, ej heller lagt på Regionens internet. Tilsynet har straks efter tilsynet undersøgt sagen. Rapporten var endelig færdig gjort/godkendt, hvilket også var meddelt John Bay Sørensen pr. mail ved udgangen af juli Rapporten lå ikke rigtigt på Regionens internet. Dette har tilsynet fået rettet, således at det den 1. marts 2010 var den rigtige rapport fra januar 2009 der ligger på nettet. Side 4 af 18

5 I rapporten fra januar 2009 var der udover de positive tilbagemeldinger fra tilsynet, nævnt: Medarbejder ønske om bedre indsigt i økonomi. Ønsker vedr. kompetenceudvikling. Øget opmærksomhed på rengøringsniveauet generelt. Lederne oplyser, at de har reflekteret og arbejdet med punkterne siden sidste tilsyn. I forhold til ønsket om økonomisk indsigt så er der som en opstart taget fat om det i medudvalget. I forhold til kompetenceudvikling, så er der fokus på den enkeltes medarbejders kompetenceudvikling i MUS samtaler. På det overordnede plan har der for eksempel været arbejdet med, hvad det vil sige at være voksen, sprog og værdighed, vold og kommunikation. Og på hvordan man takler svære situationer uden at bruge magt, og fokus på magtanvendelse. oplyser, at der både har været og stadig er opmærksomhed på, at afholde temadage med relevant indhold ud fra personalets ønsker. Lederne udtrykker, at de synes det er positivt at personalet ønsker at udvikle sig. I forhold til rengøring oplyser lederne, at der dels er taget en del rengøringsmidler væk og dels taget hånd om rengøringsniveauet med bedre struktur. Samtidigt udtrykker ledelsen, at de i den ældre bygningsmasse synes det er svært at holde rent. Personalet oplyser, at der er styr på økonomien. Der er et generelt godt informations niveau, der bliver givet besked om nedskæringer m.m. Personalet oplyser endvidere, at det altid er muligt at spørge til økonomien, men at det kan være svært at gennemskue budgettet fordi penge flytter rund på kontiene. Personalet fortæller at der et sket en udvikling i forhold til kompetenceudvikling. De fortæller om de nye visionsgrupper (vidensdelingsgrupper) og har forventninger til, at det kan skabe flere kompetencer og udvikling blandt personalet. Personalet oplyser, at der er rig mulighed for at komme på kurser interne som eksterne. I forhold til rengøring så fortæller personalet: At de gør alt for at rengøringsmidlerne er låst inde. At de har en rengøringsplan der sikre at der gøres rent. At de er meget opmærksomme på, at beboerne kan have en anden hygiejne. Ikke adspurgt herom. De pårørende oplyser, at de er vidende om at der er sat meget i gang, i Side 5 af 18

6 forhold til udvikling af personalets kompetencer. Nogle af de pårørende er tilfredse med rengøringsstandarden, andre synes der trænger til en opstramning. De pårørende undrer sig over, at der er forskel på om beboerne bor det ene eller et andet sted i forhold til hjemmedage, som traditionelt har været brugt til at ordne beboernes værelser/bolig. Tilsynet konstaterer, at der har været fokus på information om økonomi. Tilsynet konstaterer endvidere, at der hos ledelse, personale og pårørende er samstemmighed med hensyn til kompetence udvikling. Tilsynet bemærker, at ledelsen og personalet synes de har gjort en indsats i forhold til rengøringsniveauet, men at nogle pårørende synes der trænger til en opstramning. 2. Serviceniveau, herunder omsættelighed på værdier og pædagogiske metoder oplyser under punktet, at de arbejder med at skabe trygge rammer med mulighed for dialog for beboerne, derfor er der indført BUS, det vil siger beboer udviklings samtaler. Så beboerne bliver tilbudt et rum for udvikling i et fast interval. fortæller er der lægges vægt på venlighed som fremgangsmåde, der lægges vægt på at høre beboerne i dagligdagen, der lægges vægt på at medarbejdere og beboere gør ting sammen bl.a. i forhold til oplevelser og kunst. (Det fælles tredje ). Personalet meddeler, at de arbejder med at beboerne har en indholdsrig og betydningsfuld hverdag. Der arbejdes med at tage individuelle hensyn, at møde beboerne ligeværdigt og der arbejdes med at fordele ressourcer og faglig evaluering i hverdagen. Personalet oplyser, at beboerne er stolte af deres hjem og arbejde, og der lægges vægt på, at det er beboernes hjem. Værdier som venlighed respekt glæde, har betydning i hverdage, ligesom det er vigtigt for både beboere og personale, at der er fælles arrangementer så alle parter har noget at brænde for, og bruge sin entusiasme på. Personalet udtrykker, at de forsøger så små frø i forbindelse med det sociale liv. Personalet nævner, beboersamtalerne som et godt fagligt redskab. Beboerne fortæller, at de er glade for at bo på Marjatta. De er glade for deres egne værelser. De fortæller endvidere, at de er glade for deres opgaver, at de får den hjælp de har brug for, selvom personalet ind imellem har travlt. Beboerne oplyser at de får god hjælp til at gå i bad. Beboerne fortæller, at de kan opleve at få skæld ud, når de ikke hører efter Side 6 af 18

7 eller når personalet er i dårligt humør. De pårørende oplyser, at de mener beboerne får den hjælp de har brug for. De synes beboerne har opgaver der passer til dem, at beboerne hjælpes til at have en god adfærd og at den generelle oplæring i hverdagen er god. De pårørende fortæller, at beboerne tydeligt ses af personalet og at der tages individuelle hensyn. De pårørende oplyser endvidere, der sker meget for beboerne og at de oplever disse aktiviteter, som hjælpsomt i forbindelse med beboernes udvikling. Tilsynet bemærker, at der er samstemmighed mellem den ydelse ledelsen udtrykker at de leverer, og det som både personalet, beboere og pårørende giver udtryk for er hverdag på Marjatta. Tilsynet bemærker, det ligeværd der er en synlig værdi i forhold til BUS og MUS samtaler. 3. Brugerindflydelse oplyser, at der på alle voksentilbuddene er ugentlige beboermøder med fast dagsorden. Ordet er frit. Ofte bliver den næste uge gennemgået. Der arbejdes med individuelle hensyn i forhold til, hvor meget information beboerne kan rumme. I forhold til pårørendeindflydelse oplyser ledelsen at der er et lokalt pårørenderåd med vedtægter og forretningsorden. Marjatta har en grundholdning til, at arbejdet kun kan lykkes ved et godt pårørendesamarbejde. De pårørende er meget engageret og deltagende på Marjatta. På et af voksenstederne tilbydes en årlig samtale. Den direkte kontakt til de pårørende formidles igennem personalet. Der fortælles om temadage for de pårørende. Derudover fortælles også om, at nogle pårørende pga. alder, nu bliver nød til at have ledsager med til deres børn ved besøg. Personalet oplyser, at beboerne i husene og på værkstedet bliver taget med på råd i forhold til alt og at personalet støtter ved beboernes ønsker. Det oplyses endvidere, at samarbejde imellem værksted og botilbud er vigtigt for beboerne. Værkstedet arbejder med at være fleksible bl.a. på den måde at der tilbydes sæsonbetonet valg. Personalet fortæller, at der bliver udarbejdet handleplaner på den enkelte beboer. Beboerne vælger indenfor rammerne mad for en uge af gangen. Det oplyses at beboerne selv har deres pung med og betaler ved brug af Side 7 af 18

8 lommepenge. Ved køb af tøj foregår det på konto. Det oplyses at der afholdes beboer samtaler. Det oplyses endvidere at der i husene er beboermøde en gang ugentligt. Beboerne fortæller, at de køber tøj sammen med personalet, de fortæller at det er personalet der betaler for tøjet. Beboerne fortæller at de har pension. Beboerne fortæller endvidere at de holder møde. De fortæller at de ser fjernsyn og selv bestemmer, hvad de vil se. Beboerne fortæller at alle går i seng kl. 21 til hverdag, men det er fordi de er trætte. Beboerne fortæller, at de kan komme på ferie og at de har været i Bulgarien. Beboerne fortæller at personalet snakker med deres forældre om alt muligt men at det er ok. De pårørende oplyser, at der er møde hver fredag med talestok, et forum hvor man kan sige, hvad man er tilfreds med og hvad man ikke er tilfreds med. De pårørende fortæller, om en beboer der har fået gennemført at have en kæreste og mulighed for at sove sammen med kæresten. De pårørende fortæller at beboerne selv bestemmer deres tøj, det er ikke altid de pårørende er enige i valget af tøj, men de er tilfredse med at det er beboerne der selv bestemmer. De pårørende oplyser, at de synes beboerne generelt har megen indflydelse, og at der tages hensyn til, hvor meget beboerne kan magte. Tilsynet bemærker, at alle de interviewede nævner mange eksempler på indflydelse. Tilsynet bemærker endvidere at beboere og pårørende er tilfredse med den indsats ledelse og personale yder med hensyn til indflydelse. Tilsynet anbefaler, at der fagligt arbejdes med beboernes forståelse for penge, så beboerne eventuelt kan blive klar på, at det er deres penge der betaler for det indkøbte tøj. 4. Aktiviteter, beskæftigelse og undervisning Ledelse oplyser, at beboerne både går til fritidsaktiviteter på Marjatta og udenfor Marjatta. Der er rigtigt mange tilbud og beboerne oplyses at opleve rigtigt mange ting så som teater, folkedans, naturoplevelser, byture, ridning m.m. Der arbejdes på, at integrere beboerne i det lokale samfund, og lokalsamfundet er også deltagende i mange ting på Marjatta. siger, det er vigtigt med et åndedrag til omverdenen. Side 8 af 18

9 I forhold til beskæftigelse så er der aftaler om praktikpladser, arbejdsprøvning og jobs for nogle af beboerne. Det oplyses, at værkstederne på Marjatta er åbne for eksterne brugere. Personalet oplyser, at det er positivt at bo tæt ved værkstedet, samarbejdet bliver bedre, personalet fortæller at der bliver snakket arbejdet på arbejdet og fritid i fritiden. Personalet fortæller, at det er deres faglige vurdering at det har indflydelse på beboernes udvikling: at beboerne er vant til at lære noget, at der skabes sociale relationer igennem beboernes arbejde, at det at kombinere arbejdsprocesser efter evne har betydning, at beboerne har glæden ved at kende dagen, at beboerne har en stolthed ved de ting der bliver produceret og solgt. Personalet fortæller, at beboerne glæder sig til deres fritidsaktiviteter og at beboerne har udviklet sig til at komme med ønsker omkring fritidsaktiviteter. Beboerne fortæller, at de glade for deres arbejde og fritid. Beboerne fortæller om de mange arbejdsopgaver og fritids interesser de har. For eksempel er der en beboer, der samler mælkejunger ind som arbejdsopgave. Samme beboer går til fægtning i Køge. Beboerne fortæller samlet om, at de går ud og spiser, går til ridning, gymnastik og går ture m.m. De pårørende udtaler, at de er meget tilfredse både med beboernes arbejde, men også med, at beboerne er aktive i deres fritid. De pårørende siger, at de mener at det påvirker beboernes adfærd positivt at der på Marjatta lægges vægt på et aktivt arbejdsliv og et aktivt fritidsliv. Tilsynet bemærker at ledelse, personale, beboere og pårørende samstemmigt fortæller om et aktivt arbejds- og fritidsliv. Tilsynet bemærker endvidere at parterne ligeledes er enige om den glæde aktiviteterne giver. 5. Kost og motion Ledelse oplyser, at processen omkring spisning begynder med produktion fordi beboeren er med i produktionen af nogle af madvarerne, idet der også benyttes varer fra egen produktion. Derudover indkøbes i videst mulig omfang økologiske og biodynamiske varer. Der kan vælges kost indenfor de vedtagne rammer dvs. at nogle dage spises der fisk andre dage vegetar mad og så fremdeles. Beboerne er igennem deres opvækst på Marjatta vant til kostpolitikken og er modtagelige for vejledning. Side 9 af 18

10 Personalet fortæller, at der arbejdes med motion/bevægelse såsom cykling, dans, bordtennis og gåture både sommer og vinter. De oplyser endvidere, at en af visionsgrupperne har en plan om en sti igennem skoven med både bænk og gymnastik redskaber. Beboerne udtrykker, at de får god mad. Beboerne fortæller, at de godt kan lide at spise udenfor, at de godt kan lide grillmad. De pårørende oplyser, at der er fokus på borgernes sundhed både med kost og motion, de fortæller, at der i perioder drikkes kaffe i stedet for at spise dessert for at spare på kalorierne, og at beboerne selv vælger menu når de har fødselsdag. De pårørende fortæller, at beboerne er engageret i madlavningen og at de selv er med til at købe ingredienser til måltiderne. De pårørende oplyser endvidere, at beboerne bliver vejet en gang om ugen, samtidig med at der motioneres med gå- og løbeture og for eksempel også gymnastik. Tilsynet bemærker, at de værdier som ledelsen og personalet fortæller de leverer, også er det både de pårørende og beboerne oplever i hverdagen omkring kost og motion. 6. Rygning, alkohol og andre rusmidler Det oplyses, at personalet ryger udenfor og i forhold til spiritus er det muligt at nyde en genstand ved fester. Beboerne ryger ligeledes udenfor. Der er p.t. ingen beboere der ryger. fortæller, at beboerne ikke efterspørger alkohol i hverdagene, men at der er nogle der nyder alkohol til fester. Personalet fortæller, at de ryger udenfor og at de ikke nyder alkohol i arbejdstiden. I forhold til beboerne så oplyser personalet, at beboerne, hvis de ønsker det, nyder alkohol til fester og at personalet vejleder beboerne i forhold til mængder. Beboerne fortæller, at personalet ryger udenfor de ryger meget siger beboerne. Beboeren fortæller de får sodavand til fester, men at de godt kan få øl, hvis de har lyst. De pårørende fortæller, at ingen af beboerne ryger og at personalet står udenfor og ryger. De pårørende oplyser, at der er forskel på hverdag og fest på Marjatta. Der nydes vin og øl til maden ved festlige lejligheder. Side 10 af 18

11 Tilsynet oplevede under tilsynet, at der blev røget i en garage, der var gennemgang for både beboere og personale. Tilsynet anbefaler, at der drøftes rygning på Marjatta Voksencenter, på baggrund af tilsynet observation af rygning i garagen og på baggrund af beboernes udtalelse om at personalet ryger meget. 7. Medicin og lægefaglig bistand m.m. Ledelse oplyser, at de er bekendte med den gældende medicinvejledning. oplyser endvidere, at der er samarbejde med mange forskellige terapeuter og at det fungerer udmærket. I forhold til dosering af medicin oplyser ledelsen, at der er en Social- og sundhedsassistent der varetager denne opgave og at personalet jævnligt bliver opdateret på viden i forbindelse med medicin. Personalet oplyser at de har kurser i forhold til medicin, og at der er ansvarlige i de enkelte afdelinger for medicinen. De fortæller endvidere, at alle gruppeleder skal på medicinkurser på Marjatta. I forhold til at vejlede beboerne til at søge læge, oplyses det at der ringes til beboernes egen læge, hvis personalet i tvivl om beboerne er syge. Personalet oplyser, at der er et godt samarbejde imellem værksted og afdelingerne i forhold til at observere beboerne for eventuelle sygdomme. Beboerne fortæller, at det er personalet der giver dem piller og at de går til læge i St. Heddinge, samt at det er i Vordingborg nogle af dem får nye briller. Beboerne fortæller endvidere, at nogle af dem går til fodterapeut og massage. De pårørende oplyser, at der er styr på medicin og revurdering af medicin. De pårørende oplyser endvidere, at personalet henvender sig til læge, når det er nødvendigt. De pårørende oplever at der tages hånd om fødder og tænder m.m. samtidigt oplever de pårørende, at de bliver kontaktet, hvis personalet har problemer i forhold til det lægelige. De pårørende fortæller, at hvis beboerne kommer på sygehuset, så tager der personale med og er til stede i 24 timer. De pårørende udtrykker, taknemmelighed over for dette trygheds skabende initiativ. Tilsynet bemærker, at der er enslydende opfattelse af medicingivningen, revurdering af medicin og almene lægebesøg. Side 11 af 18

12 8. Personale forhold (i forhold til ydelsen til borgene) oplyser, at der har været rekrutteringsproblemer, men at der ikke er det for tiden. oplyser endvidere, at de har mange forskellige faggrupper ansat såsom: uudannede, pædagoger, specialuddannede, håndværkere, landmænd. fortæller, at de har gode vikarer og at både beboere og pårørende er trygge ved afløsning af det faste personale. Personalet oplyser, at de synes der mangler flere uddannede pædagoger og gerne nogle flere mænd. Derudover mener personalet, at der vil blive brug for flere Social- og sundhedsassistenter i takt med, at beboerne bliver ældre. I forhold til arbejdsplanerne og funktionen af disse så udtaler personalet, at de synes planerne fungerer fint og at de selv er med til at planlægge deres arbejdstid. De udtaler endvidere, at det i perioder kan være svært at få planerne til at hænge sammen og at dette så kræver fleksibilitet af personalet. Personalet fortæller, at de på værkstedet bestræber sig på ikke at flytte beboerne ved sygdom hos personalet. De løber hellere lidt stærkere. Derudover oplyses det, at der er en fastansat vikar på værkstedet i flexjob og det fungerer godt. Personalet fortæller, at der generelt er gode vikarer, som er godt kendt med arbejdet. I forhold til samarbejdet om beboerne så meddeler personalet, at den røde tråd der er i møderne fra visionsgrupper - til fællesmøder med gennemgang af beboerne, giver et fælles arbejdsgrundlag og dermed også samarbejdsgrundlag. Nogle af beboerne oplyser, at der hænger en tavle der viser, hvem der er på arbejde. En beboer ved ikke, hvem der kommer på arbejde. Beboerne fortæller, at det er dejligt når der er vikar på arbejde og at det kun sker en gang i mellem. Beboerne fortæller, da de bliver spurgt om der er noget de vil sige om personalet, personalet taler ordentligt til os og personalet er gode til at hjælpe os. De pårørende oplyser, at der er god håndtering på Marjatta af afløsning ved sygdom og andet. Tilsynet konstaterer at der vedr. personaleforhold på Marjatta både arbejdes for og lykkes med en fortløbende og dynamisk proces. Side 12 af 18

13 9. Kompetenceudvikling På forespørgsel om personalets kompetencer på en skala fra 1-10, hvor 0 er lavest og 10 er højest, giver ledelsen det samlede voksencenter på Marjatta en score på 8,5. Samtidig sætter ledelsen ord på at personalet er dygtigt, er blevet gode teams m.m. Udover ovenstående linjer, står der i punktet: opfølgning på seneste tilsyn side 4, en del om kompetenceudvikling, så der henvises i øvrigt til dette punkt. Der henvises til punktet: opfølgning på seneste tilsyn side 4. Beboerne ved ikke noget om emnet. De pårørende udtaler, at de synes personalet er dygtige, og at personalet giver plads til, at beboerne kan sige fra, hvis der noget de ikke kan lide. De pårørende oplyser, at de synes det er godt at personalet kan komme på kursus. Der henvises til punktet: opfølgning på seneste tilsyn side Arbejdsmiljø oplyser, at der er arbejdet med og udfyldt APV (arbejdspladsvurdering), og der har været arbejdet med handleplanen. Personalet fortæller, at der skal udarbejdes en APV i foråret 2010, og at der siden sidst er blevet udarbejdet en voldspolitik. Personalet fortæller, at MED-udvalget følger op på handleplanen for APV. Beboerne oplyser, at personalet både taler pænt, men også sommetider grimt til hinanden. De pårørende oplyser, at de oplever der er en god stemning på stedet. Tilsynet konstaterer, at det efter disse udtalelser ser ud til, at der arbejdes som der skal med arbejdsmiljøet på Marjatta. Tilsynet bemærker, at beboerne siger at personalet sommetider taler grimt til hinanden. (Hvad mener de mon med det?) Side 13 af 18

14 11. Samarbejde med eksterne parter udtrykker, at det har stor betydning med et godt samarbejde med kommunerne og at dette samarbejde fungerer for Marjatta. Personalet udtaler, at de synes der er et godt samarbejde med kommunerne. Ikke adspurgt herom. Ikke adspurgt herom. Tilsynet har intet at bemærke. 12. Fysiske rammer fortæller, at der hele tiden arbejdes med at tilvejebringe gode fysiske rammer. Der arbejdes p.t. for at skaffe flere toiletter til værkstedet. Der arbejdes ligeledes for at skaffe opmagasineringsplads både til den enkelte beboer, men også til fællesskabet. Derudover er ledelsen opmærksomme på, at der kunne komme til at mangle handicaptilpasning i de nyere boliger, når beboerne bliver ældre. Personalet oplyser at de mener der kan blive et problem/ en udfordring, hvis der skal lift ind til nogle af beboerne. Personalet fortæller endvidere, at det værkstedshold der er i køkkenet på SampoVig ønsker bedre forhold. Personalet fortæller, at der mangler opbevaringsplads til cykler, havemøbler m.m. Beboerne oplyser, at de godt kunne lide at flytte til der hvor de bor nu, men at de ikke vil flytte derfra eller fra Marjatta. Beboerne fortæller, at de er 2 om et badeværelse. Beboerne fortæller, at de er glade for at bo sammen med dem, de bor sammen med nu. Beboerne fortæller, de er med i havearbejdet og at de laver pileflet. De pårørende påpeger, at der er for lidt lagerplads til både den enkelte beboer men også til afdelingerne generelt. De pårørende er opmærksomme på at dørene er for smalle, hvis deres pårørende på Marjatta bliver kørestolsbrugere. Samtidigt har tilsynet en dialog med de pårørende om, at badeværelserne eventuelt kunne vurderes til at være for små med hensyn til arbejdsmiljøpåbud, i forhold til den plads der skal til, for at yde mere personlig omsorg så som bleskift m.v. (Der forefindes et stort badeværelse på hver afdeling.) Side 14 af 18

15 Tilsynet var på rundvisning på SampoVig under det anmeldte tilsyn. Tilsynet konstaterede, at der er forholdsvis nyere bygninger i det meste af den boligmasse som beboerne bor på i SampoVig. Tilsynet vurderer umiddelbart, at boligmassen kunne vise sig ved en arbejdspladsvurdering, at være uegnet til beboere, der har udvidet behov for fysisk hjælp og omsorg. Tilsynet vurderer endvidere, at det må bero på en arbejdspladsvurdering om det er muligt, som forholdene er for nuværende, at yde omsorg såsom bleskifte, tandbørstning m.m. på badeværelserne. Tilsynet anbefaler ledelsen, at få undersøgt om beboerne kan blive boende i de nuværende fysiske rammer, når de bliver ældre og mindre funktionsduelige. Hvis det ikke er muligt, hvad kan der så være af muligheder og hvordan hænger det i øvrigt sammen med gældende lovgivning om flytning og samtykke. 13. Hygiejne og rengøring Se punkt 1. Se punkt 1. Beboerne fortæller, at de får hjælp til at gå i bad. De fortæller endvidere, at de selv gør rent på værelserne og badeværelserne. De pårørende oplyser, at de har set forbedringer i rengøringsniveauet. De pårørende udtrykker, at der godt kunne strammes yderligere op på rengøringsniveauet ved for eksempel at smide visne blomster ud og få tørret støv af. Tilsynet har intet at bemærke. 14. Andre forhold oplyser, at der har været andre myndigheder på besøg på Marjatta for eksempel brandtilsynet, der blev ikke givet nogle påbud. Personalet udtaler at: det er en glæde at se glade beboere, vi bliver her til evig tid. Personalet siger, at der skal være fokus på at få nogle friske unge mennesker ansat, så der er nogen når folk går på pension, nogen til at køre stedet videre. Beboerne fortæller om et par andre beboere, der bider og slår og som så får skæld ud og bliver sendt på værelset. De pårørende fortæller, at det er godt med den omsorg der bliver givet på Marjatta. De pårørende fortæller, at der er gjort meget for at få styr på beboerøkonomien. Men alligevel ønsker de pårørende mere indsigt i beboernes økonomi, ved eksempelvis at modtage en oversigt over det forgangne års Side 15 af 18

16 forbrug. (Ikke alle pårørende ønsker detaljer.) De pårørende ønsker, at blive inddraget ved økonomiske transaktioner som for eksempel pensionsopsparing. En pårørende siger, at det er vanskeligt som værge at modtage beboerens regnskab rettidigt. Tilsynet bemærker at de pårørende ønsker nogle ting vedrørende beboernes økonomi og tilsynet opfordrer ledelsen på Marjatta at gå i dialog med de pårørende og få afdækket mere præcist, hvad det er for nogle ønsker de pårørende har. Tilsynet anbefaler, at det er muligt at indhente de fornødne tal og bilag, så økonomiske værger har mulighed for at aflægge regnskab. Tilsynet bemærker i øvrigt, at der har været en positiv dialog med alle parter på Marjatta og konstaterer at der en åben og positiv stemning overalt, hvor tilsynet har været. Bilag Bilag 1 Notat om magtanvendelser på Marjattas Voksencentre i 2009 Bilag 2 Skriftlig handleplan til tilsynsrapport fra Marjatta vedrørende tilsyn den 23., 24. og 25. februar Side 16 af 18

17 Bilag 1 SOCIALAFDELINGEN Dato: 18. marts 2010 Sagsnummer: Socialafdelingen Alléen Sorø Tlf.: Tlf: Magtanvendelse på Marjattas Voksencentre i 2009 Socialafdelingen har i 2009 modtaget 22 indberetninger om magtanvendelse(23 indgreb), heraf er de 20 indberetninger fra Voksencentret Vidarslund og omhandler en borger. Der er modtaget 2 indberetninger fra SampoVig og 1 fra Skolehjemmet. 16 indberetninger er behandlet som tilladt magtanvendelse og 6 som ikke tilladt magtanvendelse. Af de ikke tilladte magtanvendelser omhandler indberetningerne følgende indgreb: 4 frihedsberøvelse (holder dør lukket) 1 fastholdelse i forbindelse med sundhedsfaglig behandling og 1 trusler om magtanvendelse Derudover er 1 indberetning behandlet som nødværge. Den faglige konsulent i Socialafdelingen, har været i kontinuerlig kontakt med den daglige leder fra Vidarslund og har deltaget i møder med personalet for at drøfte udviklingsmuligheder, herunder nye faglige strategier i den socialpædagogiske indsat overfor pågældende borger. Socialpædagogisk konsulent Randi Beiskjær Side 17 af 18

18 Bilag 2 Tappernøje den 3. maj 2010 Skriftlig handleplan til tilsynsrapport fra Marjatta vedrørende tilsyn den 23., 24. og 25. februar Økonomi: Der tages hensyn til den enkelte borgers funktionsniveau. Ved årets begyndelse gennemgås ny betalingsaftale. Ligeledes vil der ved handleplansamtale med den enkelte borger blive fokuseret på vedkommendes økonomi. Ved køb af f.eks. tøj må den enkelte borger selv hente penge i banken og dermed selv betale af egen pung. 1. Rygepolitik: På baggrund i anbefalingen fra tilsynet vil der på førstkommende MED-udvalgsmøde blive drøftet eventuelt ændringer af den nuværende rygepolitik. De medarbejdere der ønsker det, vil som hidtil få tilbudt rygestopkurser. 2. Boliger: Det er værdifuldt at den enkelte beboer kan bo længst muligt i egen bolig og modtage støtte og hjælp i denne. Derfor arbejdes der kontinuerligt på at forbedre boligtilbuddene ved nybyggeri og moderniseringer således at boligerne bliver mere tidssvarende. Hvis borgeren taber funktionsevne f.eks. på grund af demens og der dermed er behov for hjælpemidler, må det vurderes om boligen/toilet er rummeligt nok til disse funktioner. Ved eventuelt boligskift vil familie blive involveret og der vil hvis behov, blive søgt om værgemål for den enkelte. 3. Værgemålregnskab: Det er vigtigt at værger har adgang til bilag og andet relevant materiale der er nødvendigt for at værger kan opfylde deres forpligtigelser. Det er den enkelte leders opgave at sørge for dette. Der vil ved ledelsesmøder blive iværksat initiativer for at sikre bedre kommunikation. Side 18 af 18

Tilsynsrapport. for. Glim Refugium

Tilsynsrapport. for. Glim Refugium Tilsynsrapport for Glim Refugium Socialafdelingen maj 2010 Indholdsfortegnelse Baggrundsoplysninger om tilbuddet 3 Sammenfatning af tilsynets vurderinger, anbefalinger og påbud 3 Skriftlig handleplan 3

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Krogen

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Krogen Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR fabos Krogen Overordnet formål med indsatsen: dækker ydelsen? med indgår i 85/83 i Serviceloven Støtte til voksne, som har en varig betydelig nedsat funktionsevne, og

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Boenheden

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Hjørnet gruppe 1-2

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Hjørnet gruppe 1-2 Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR fabos Hjørnet gruppe 1-2 Overordnet formål med indsatsen: indgår i 85/83 i Serviceloven.Støtte til voksne, som har en varig betydelig nedsat funktionsevne, og som derfor

Læs mere

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne.

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne. TILSYNSRAPPORT 2008 Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Jyllandsgade - Mejsevej, Skive Kommune (Hjalmar Kjems Allé og Mejsevej) Tirsdag den 14. oktober 2008 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Skive

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Røbo 3. september 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Røbo 3. september 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger TILSYNSRAPPORT Tilbud: Røbo 3. september 2013 Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger at tilbuddets fysiske standard følger generelle normer for hygiejne og vedligeholdelse

Læs mere

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE.

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 10. september 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Jobkollegiet Tilbudstype og form Privat botilbud, der

Læs mere

Tilsynsrapport. for. Skole og behandlingshjemmet Marjatta

Tilsynsrapport. for. Skole og behandlingshjemmet Marjatta Tilsynsrapport for Skole og behandlingshjemmet Marjatta Socialafdelingen December 2010 Indholdsfortegnelse Baggrundsoplysninger om tilbuddet...3 Sammenfatning af tilsynets vurderinger, anbefalinger og

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet 7. oktober 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Jobkollegiet Tilbudstype og form Privat botilbud,

Læs mere

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Kopi fra Tilbudsportalen Re-godkendelsen omhandler alle temaer i kvalitetsmodellen: Uddannelse og beskæftigelse, Selvstændighed og relationer,

Læs mere

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret Hellebo Hus Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg:

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg: RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Tilsyn med private opholdssteder og botilbud Møde med: Ganerbo Klostervej 108 6900 Skjern Mødedato: Torsdag den 18. december 2014 Mødedeltagere: Fra Ganerbo: Pædagog Karen ansat

Læs mere

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Kærgården.

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Kærgården. Rapport vedr. anmeldt tilsyn Kærgården. Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af dialogoplysninger fra 2 personalerepræsentanter og de 2 gruppeledere, samt gennemført dialogmøde mellem beboere og

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER VEST

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER VEST Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 16. september 2013 Sagsnummer 2013010217EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 CENTER VEST Center

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN Å-CENTER SYD

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN Å-CENTER SYD Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 30. april 2013 Sagsnummer 2013040005EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 Å-CENTER SYD Å-Center Syd:

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskaberne. Ålunden og Mellemgården. den 30. maj 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskaberne. Ålunden og Mellemgården. den 30. maj 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bofællesskaberne Ålunden og Mellemgården den 30. maj 2013. Juli 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt er formålet

Læs mere

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej Hvidovre Kommune Rapport Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej september 2008 1 Læsevejledning Der redegøres i det følgende for resultatet af det uanmeldte tilsynsbesøg i bofællesskabet Holmelundsvej.

Læs mere

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Søbo.

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Søbo. Rapport vedr. anmeldt tilsyn Søbo. Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af dialogoplysninger fra 2 personalerepræsentanter og 1 gruppeleder, samt gennemført dialogmøde mellem beboere og bruger-

Læs mere

Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune. Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset. Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09.

Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune. Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset. Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09. TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Vordingborg Kommune aflagt

Læs mere

En informationspjece til unge

En informationspjece til unge Velkommen til Platangårdens Ungdomscenter! At starte på et stort sted som Platangården kan være meget overvældende. Man skal lige finde sig til rette og der er mange nye ting man skal lære. Med denne pjece

Læs mere

Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn

Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Furesø Kommune Ældre, sundhed og voksen-handicap. Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Plejehjemmet Ryetbo Tilsynsbesøg den 14. december 2010 og den 16. februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund, mål

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Lovgrundlag: Lundens Bofællesskab drives i henhold til 107 i Serviceloven. 107, stk. 1: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer,

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Tilbuddets navn og målgruppe. Dato 07.12.2012. Dato for Tilsynsbesøg 03.12.

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Tilbuddets navn og målgruppe. Dato 07.12.2012. Dato for Tilsynsbesøg 03.12. Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn og målgruppe Dato 07.12.2012 Udarbejdet af Hanne Andreasen Dato for Tilsynsbesøg 03.12.2012 Mødested Huset Trappebæksvej

Læs mere

Bo & Støtte. Rapport over tilsyn 2012. Socialcentret

Bo & Støtte. Rapport over tilsyn 2012. Socialcentret Bo & Støtte Rapport over tilsyn 2012 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 2 Navn og Adresse... 2 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte tilsynsmetoder...

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Boligfællesskaberne i socialpsykiatrien Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Boligfællesskaberne i socialpsykiatrien Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Boligfællesskaberne i socialpsykiatrien Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00 Indledning Vi har på vegne af Fredericia Kommune aflagt tilsynsbesøg på Othello. Generelt

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Grenen, tlf. 86 30 17 37 Afdeling Grenaa Mogensgade 1A, 8500 Grenaa.

Uanmeldt tilsyn ved Grenen, tlf. 86 30 17 37 Afdeling Grenaa Mogensgade 1A, 8500 Grenaa. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Grenen, tlf. 86 30 17 37 Afdeling Grenaa Mogensgade 1A, 8500 Grenaa. Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014 Plejecenter Egehaven Egehaven 2 Strøby Egede 4600 Køge Teamleder Annegerd Grimsbo Birk-Sørensen Tilsynet blev ført af: Afsnitsleder Anne

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Østerbo udført den 6. november 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Østerbo udført den 6. november 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Uanmeldt kommunalt tilsyn på Østerbo udført den 6. november 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Retssikkerhedloven 15. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for og beslutter, hvordan kommunen skal

Læs mere

Ulstrup Efterskole. Eskildstrupvej 18. 4560 Vig

Ulstrup Efterskole. Eskildstrupvej 18. 4560 Vig Tilsynsrapport 2009 Dok:306-2010-49 Ulstrup Efterskole Eskildstrupvej 18 4560 Vig Dato for tilsyn: 8. december 2009 Skolen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Forstander Ann West Bjarne Spanggaard

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 27.11.2012. Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 27.11.2012. Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012 Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn Storskoven Dato 27.11.2012 Udarbejdet af Birgit Hindse Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012 Mødested Storskoven, Storskovvej

Læs mere

Anmeldt tilsyn 2010 Østervang Tematiseret tilsyn fritidsaktiviteter

Anmeldt tilsyn 2010 Østervang Tematiseret tilsyn fritidsaktiviteter Region Hovedstaden - Handicap Anmeldt tilsyn 2010 Østervang Tematiseret tilsyn fritidsaktiviteter Regionsgården Blok E-stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød www.handicap-regionh.dk Dato for tilsyn: 1. november

Læs mere

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Praktiske oplysninger Gammelgårdsvej 1 B, 4000 Roskilde Tlf. 46 36 90 00 Forstander: Per Hans Viinblad Thuesen Hjemmeside: www.roskildehjemmet.dk

Læs mere

TILSYN JONSTRUPVANG 2013

TILSYN JONSTRUPVANG 2013 Den Sociale Virksomhed TILSYN JONSTRUPVANG 2013 Regionsgården Blok E stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 69 59 Web www.densocialevirksomhed.dk Ref.: jasu Dato: 27. juni

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bostedet Skovstjernen. den 6. marts og 10. april 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bostedet Skovstjernen. den 6. marts og 10. april 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bostedet Skovstjernen den 6. marts og 10. april 2013. Maj 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail:

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014 Plejecenter Hotherhaven Og KAS Præstemarken 76 4652 Hårlev Teamledere Anne Mette Mortensen Marianne Thomasen Tilsynet blev ført af:

Læs mere

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Bostøtten, Hvedevænget 24, Favrskov Kommune Uanmeldt tilsyn Den 4. september 2014

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Bostøtten, Hvedevænget 24, Favrskov Kommune Uanmeldt tilsyn Den 4. september 2014 Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10 Bostøtten, Hvedevænget 24, Favrskov Kommune Uanmeldt tilsyn Den 4. september 2014 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter...

Læs mere

Sundhed og Omsorg. Digterparken. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn

Sundhed og Omsorg. Digterparken. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn Sundhed og Omsorg Digterparken Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Kvalitetsvurdering... 2 3. Datakilder... 3 4. Samlet vurdering... 3 5. Anbefalinger...

Læs mere

ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD

ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD Den Sociale Virksomhed ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD Regionsgården Blok E stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 69 59 Web www.densocialevirksomhed.dk Ref.: jasu Dato: 31.

Læs mere

Tilsynsrapport. for. Platangårdens Ungdomscenter

Tilsynsrapport. for. Platangårdens Ungdomscenter Tilsynsrapport for Platangårdens Ungdomscenter Socialafdelingen Oktober 2009 Indholdsfortegnelse Baggrundsoplysninger om tilbuddet 3 Sammenfatning af tilsynets vurderinger, anbefalinger og påbud 4 Skriftlig

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj.

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj.

Læs mere

Tilsynsnotat af 28 november 2012.

Tilsynsnotat af 28 november 2012. Tilsynsnotat af 28 november 2012. Navn: Silkeborg Krisecenter Lovgrundlag: Midlertidigt botilbud efter SEL 109 Adresse: E-mail: Grønnegade 14, 8600 Silkeborg krisecenter@silkeborg.dk Telefon: Tlf. 89 70

Læs mere

Ældre -og Handicapforvaltningen. OK-Centret Dyruphus

Ældre -og Handicapforvaltningen. OK-Centret Dyruphus INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tilsynsmanual Manual for tilsyn med botilbud 107 samt aktivitets og samværstilbud 104 og beskyttet beskæftigelse 103.

Tilsynsmanual Manual for tilsyn med botilbud 107 samt aktivitets og samværstilbud 104 og beskyttet beskæftigelse 103. Tilsynsmanual Manual for tilsyn med botilbud 107 samt aktivitets og samværstilbud 104 og beskyttet beskæftigelse 103. Udarbejdet af: Konsulent i Myndighedsafdelingen Judith Poulsen og konsulent Handicap

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 for. Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus.

Tilsynsrapport 2013 for. Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus. Dato November 2013 Dok.nr. 167853-13 Sagsnr. 13-3437 Ref. Kirstin Gaasedal Tilsynsrapport 2013 for Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus. Faktuelle forhold: Det blå Hus Tørvevej 13 6852 Billum

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Samtaleskema. Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne.

Samtaleskema. Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne. Samtaleskema Samtaleskema til vurdering af funktionsevne - 1 af 9 Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne. Skemaet giver dig information om, hvilke forhold

Læs mere

Samtaleskema. Samtaleskemaet består af spørgsmål, som er delt op i 7 emner:

Samtaleskema. Samtaleskemaet består af spørgsmål, som er delt op i 7 emner: Samtaleskema Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne. Skemaet giver dig information om, hvilke forhold du vurderes ud fra og er en metode til at inddrage

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930 Klampenborg

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930 Klampenborg INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930

Læs mere

Skarridsøhjemmet. Rapport over anmeldt tilsyn 2010. Socialcentret

Skarridsøhjemmet. Rapport over anmeldt tilsyn 2010. Socialcentret Skarridsøhjemmet Rapport over anmeldt tilsyn 2010 Socialcentret 1 Navn og Adresse Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurderingstermonologi Skarridsøhjemmet Slagelsevej 21 4450 Jyderup Ledelse

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN DISTRIKT 4 2013-2014

VIRKSOMHEDSPLAN DISTRIKT 4 2013-2014 VIRKSOMHEDSPLAN DISTRIKT 4 2013-2014 Distrikt 4 består af tre store plejecentre i Skive by, i alt 158 plejeboliger. Møllestien ligger midt i byen med udsigt over ådalen, der er 34 almene boliger. Boligerne

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende anmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskabet Centervej. den 24. maj 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende anmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskabet Centervej. den 24. maj 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende anmeldt kommunalt tilsyn på Bofællesskabet Centervej den 24. maj 2013. Juli 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail: Åbningstid:

Læs mere

Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger

Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger Tilbud drevet af Silkeborg Kommune: Arendalsvej Antal pladser: 30 Botilbud til voksne mennesker med et varigt nedsat fysisk/psykisk funktionsniveau.

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 November 2010 Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 Om opholdsstedet / botilbudet / dagtilbudet / behandlingstilbudet Tilbuddets navn Bofællesskabet Birthe Marie Adresse

Læs mere

Information til forældre og pårørende

Information til forældre og pårørende Information til forældre og pårørende Marjatta Strandvejen 15 4733 Tappernøje Tlf. 5596 5119 marjatta@marjatta.dk www.marjatta.dk Informationspjecen er udgivet af Marjattas Driftfond April 2013. Indledning

Læs mere

Bo- og rehabiliteringstilbuddet Selma Marie

Bo- og rehabiliteringstilbuddet Selma Marie Bo- og rehabiliteringstilbuddet Selma Marie Uanmeldt tilsyn den 17. januar 2014 Tilsynet blev udført af tilsynsførende konsulenter; Jeanette de Mailly Kirsten Ølshøj Socialtilsyn Hovedstaden 1 Indledning

Læs mere

Odder Kommune Bilag 1.4 i sag vedr. Frit Leverandørvalg Doc.nr: 583690. Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004

Odder Kommune Bilag 1.4 i sag vedr. Frit Leverandørvalg Doc.nr: 583690. Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004 Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004 Kvalitetsstandard for personlig pleje 1.Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvilket behov dækker ydelsen? 3.Hvad er formålet med 71 lov om social service

Læs mere

BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg

BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg Fredensborg den 16. januar 2012 ÅRSRAPPORT 2011. Børn og Ungecenter Hovedstaden har i året 2011 gennemført 4 tilsyn på opholdsstedet

Læs mere

Morelhuset. Tilsynsrapport for anmeldt tilsyn 2012. Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000

Morelhuset. Tilsynsrapport for anmeldt tilsyn 2012. Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000 Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000 Morelhuset Tilsynsrapport for anmeldt tilsyn 2012 Tilsynet udført den 21. juni 2012 af Teamleder Tilsynsenheden Kristina Vang Jensen

Læs mere

Eksempel på interviewguide sociale tilbud

Eksempel på interviewguide sociale tilbud Eksempel på interviewguide sociale tilbud Læsevejledning Nedenstående interviewguide er et eksempel på, hvordan interview kan konstrueres til at belyse kriterium 10 i kvalitetsmodellen vedrørende sociale

Læs mere

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ for socialt belastede unge i alderen 12-18 år ucceshistorier De unge på karbyvej har mere end rigeligt at slås med. På trods af det kæmper vi os i fællesskab til den ene succes efter den anden. Vi er stolte,

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Beretning til Vejen Byråd vedr. foranstaltninger om og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jf. Servicelovens 25-29 204 Social

Læs mere

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 9. april Peoples Corner

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 9. april Peoples Corner Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 9. april Peoples Corner SL 104 Side2/14 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende Risikomanager Mette Axelsen Velfærdssekretariatet.

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Huset på Holmvej 16.15.00-K09-25-07. Charlotte Lyk

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Huset på Holmvej 16.15.00-K09-25-07. Charlotte Lyk Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Opholdsstedets navn Journalnummer Udarbejdet af Huset på Holmvej Dato 13-04-2010 16.15.00-K09-25-07 Charlotte Lyk Tilsynsbesøg er aftalt

Læs mere

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 2. april 2014 på ITC Svogerslev

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 2. april 2014 på ITC Svogerslev Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 2. april 2014 på ITC Svogerslev SL 104 Side2/15 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende risikomanager Mette Axelsen Velfærdssekretariatet.

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Ib Rønn Konsulentvirksomhed for Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 17. september 2013 7. oktober 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Tilbudstype

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. 5 Stjernet Rengøring Aps Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn August 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. 5 Stjernet Rengøring Aps Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn August 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg 5 Stjernet Rengøring Aps Uanmeldt tilsyn WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Magtanvendelse voksne med nedsat psykisk funktionsevne

Magtanvendelse voksne med nedsat psykisk funktionsevne Vejledning Magtanvendelse Dokumenttype: Regional vejledning Anvendelsesområde: Alle sociale tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri. Målgruppe: Ledelse og medarbejdere på sociale tilbud i Region Hovedstadens

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Kvalitetsstandard. for personlig hjælp og pleje og. praktisk bistand. i Plejeboligerne i Syddjurs Kommune. Godkendt på byrådet d.

Kvalitetsstandard. for personlig hjælp og pleje og. praktisk bistand. i Plejeboligerne i Syddjurs Kommune. Godkendt på byrådet d. Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje og praktisk bistand i Plejeboligerne i Syddjurs Kommune Godkendt på byrådet d. Sundhed og Omsorg i Syddjurs Kommune 1 Syddjurs Kommunes værdigrundlag på ældreområdet:

Læs mere

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse.

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Det generelle lovgrundlag. Reglerne om magtanvendelse fremgår af Lov om Social Service kap. 24. Samt Bekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006.

Læs mere

Velkommen til Botilbud Parkvej 12

Velkommen til Botilbud Parkvej 12 Velkommen til Botilbud Parkvej 12 I denne mappe kan du finde information om livet på Parkvej 12 Vi glæder os til at byde dig velkommen Kære Beboer velkommen til Botilbud parkvej 12 I denne mappe kan du

Læs mere

Typer af magtanvendelse: 125 Personlige alarm- og pejlesystemer

Typer af magtanvendelse: 125 Personlige alarm- og pejlesystemer Magtanvendelse psykiatri og handicap 2013 Dato: 26. maj 2014 1. Lovhjemmel I Serviceloven pålægges kommunerne at yde hjælp til borgere med betydelig nedsat psykisk funktionsevne, der ikke kan tage vare

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Mie Ørskov Jakobsen og Ulla Bitsch Andersen

Mie Ørskov Jakobsen og Ulla Bitsch Andersen STRUER KOMMUNE Handicap- og Psykiatri TILSYNSRAPPORT for Tilsynsførende: Tilsynet udført d. 8. juni 2007 Forrige tilsyn udført d. - Tilsynet var anmeldt / uanmeldt - Tilsynsbesøgets struktur / Deltagere

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator August 2012 Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Retssikkerhed Tavshedspligt Tilsynet skal påse at tilbuddet 1 er bekendt

Læs mere

Godkendt med anmærkning/anbefaling Tilsyns dato 20. juni kl. 09.00 13.30 Tilsynskonsulent Charlotte Enig Sørensen Ansvarlig for Opfølgning

Godkendt med anmærkning/anbefaling Tilsyns dato 20. juni kl. 09.00 13.30 Tilsynskonsulent Charlotte Enig Sørensen Ansvarlig for Opfølgning Sundhed & Omsorg Anmeldt Tilsyn Sønderjysk Pleje (privat leverandør af personlig og praktisk hjælp, SEL 83) Vurdering Godkendt med anmærkning/anbefaling Tilsyns dato 20. juni kl. 09.00 13.30 Tilsynskonsulent

Læs mere

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010 Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010 Hvordan har du det? 2010 er en spørgeskemaundersøgelse af borgernes sundhed, sygelighed og trivsel. I kraft af en stikprøvens størrelse

Læs mere

Jelling have - uanmeldt tilsyn den 30. maj 2013

Jelling have - uanmeldt tilsyn den 30. maj 2013 Jelling have - uanmeldt tilsyn den 30. maj 2013 Tilsynsføren de: Tilsyn gennemført på adresser: Tilsynet har talt med: Socialpædagogiske konsulenter Lotte Mikkelsen og Sofie Lodahl Bai. Bethaniavej 5,

Læs mere

Kvalitetsstandarder/Retningsgivende dokumenter. Bøge Alle 16

Kvalitetsstandarder/Retningsgivende dokumenter. Bøge Alle 16 Kvalitetsstandarder/Retningsgivende dokumenter Bøge Alle 16 1 Indholdsfortegnelse Arbejdsmiljø... Side 3-4. Brugerinddragelse....Side 5-6. Individuel plan... Side 7-8. Kommunikation... Side 9-10. Kompetenceudvikling.

Læs mere

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Bilag 4: Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Spørgsmålene omhandler emner indenfor 6 kategorier: Samarbejde Krav i arbejdet Arbejdets organisering Personlige arbejdsforhold

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Guide til indhentning af dokumenter/skriftlig dokumentation ved driftsorienteret tilsyn med sociale tilbud

Guide til indhentning af dokumenter/skriftlig dokumentation ved driftsorienteret tilsyn med sociale tilbud Guide til indhentning af dokumenter/skriftlig dokumentation ved driftsorienteret tilsyn med sociale tilbud I forbindelse med det driftsorienterede tilsyn med sociale tilbud kan en stor del af den relevante

Læs mere

Inspektion af det socialpsykiatriske botilbud Skovsbovej den 3. december 2009

Inspektion af det socialpsykiatriske botilbud Skovsbovej den 3. december 2009 Den 14. oktober 2011 Inspektion af det socialpsykiatriske botilbud Skovsbovej den 3. december 2009 OPFØLGNING J.nr. 2009-3790-062/CBR 1/12 Indholdsfortegnelse 4. Beboerne... 2 4.2.1. Medicininstruks mv....

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 24.11.2011. Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 24.11.2011. Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011 Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Opholdsstedets navn Damkjærgård Dato 24.11.2011 Journalnummer 16.03.26-K09-68-07 Udarbejdet af Birgit Hindse Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

Alkoholpolitik Eksempel på et mini-casestudie

Alkoholpolitik Eksempel på et mini-casestudie Alkoholpolitik Eksempel på et mini-casestudie Opgave af Inger, Rikke, Sussie, Peter, Jesper & Hanne. December 2007 Vejleder og underviser: Pia Bille, Region Sjælland. Introduktion til undersøgelsen Afsluttende

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske

Læs mere