HASTER J.nr. NMK anmodning om genoptagelse af delafgørelse af 31. juli 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HASTER J.nr. NMK anmodning om genoptagelse af delafgørelse af 31. juli 2013"

Transkript

1 Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej København NV HASTER J.nr. NMK anmodning om genoptagelse af delafgørelse af 31. juli 2013 Metroselskabet I/S ("Metroselskabet") anmoder hermed om genoptagelse af Naturog Miljøklagenævnets delafgørelse af 31. juli Ved afgørelsen ophævede nævnet Københavns Kommunes afgørelse af 15. juli 2013 om, at klage over kommunens påbud af samme dato vedrørende vilkår for støjende aktiviteter på metrobyggepladsen ved Marmorkirken ikke skulle have opsættende virkning. Metroselskabet I/S Metrovej 5 DK-2300 København S m.dk T E Natur- og Miljøklagenævnets delafgørelse indebærer, at en klage af 16. juli 2013 har opsættende virkning, og at metrobyggepladsen ved Marmorkirken indtil videre er reguleret af de støjvilkår, der er fastsat i påbud af 12. november 2012 for byggepladsen. Efter Natur- og Miljøklagenævnets praksis kan nævnet bl.a. genoptage en sag til fornyet behandling, hvis der i forbindelse med en anmodning om genoptagelse fremkommer nye faktiske oplysninger af så væsentlig betydning for sagen, at der er en vis sandsynlighed for, at sagen ville have fået et andet udfald, hvis oplysningerne havde foreligget i forbindelse med nævnets oprindelige stillingtagen til sagen. Det er Metroselskabets opfattelse, at afgørelsen om at ophæve opsættende virkning blev truffet uden en række væsentlige faktuelle oplysninger om klagen, om klagernes interesser og det offentliges interesser og om konsekvenserne for Cityringen af en afgørelse om opsættende virkning. Det skyldes, at København Kommunes udtalelse til nævnet i sagen var særdeles kortfattet og ikke henledte nævnets opmærksomhed på, at Metroselskabet - som part i sagen - ville kunne bidrage med ganske væsentlige oplysninger, inden afgørelsen om opsættende virkning skulle træffes. Metroselskabet skal således udføre og være ansvarlig for metrobyggeriet over for sine ejere - Frederiksberg Kommune, Københavns Kommune og staten. Metroselskabet er derfor også indehaver af en meget betydelig viden om projektet og dets gennemførelse. Det, at Metroselskabet ikke blev inddraget, har således haft den konsekvens, at Natur- og Miljøklagenævnet ikke havde mulighed for at træffe sin afgørelse på et tilfredsstillende og veloplyst grundlag. Nævnet har alene måttet tage udgangspunkt 1/12

2 i den retsopfattelse, der fremgik af Københavns Kommunes af 17. juli 2013 til nævnet. På den baggrund anmoder Metroselskabet om, at Natur- og Miljøklagenævnet genoptager sagen og træffer afgørelse om, at klagen ikke skal have opsættende virkning. Det er således Metroselskabets opfattelse, at der er tungtvejende interesser, der på afgørende måde taler mod opsættende virkning, at klagernes interesser vil blive tilgodeset på anden vis, og at der ikke er udsigt til, at klagerne vil få medhold. Dette vil blive uddybet i det følgende. Metroselskabet gør for en ordens skyld opmærksom på, at selskabet anser sig for part i sager, der vedrører byggeriet af Cityringen. Retsgrundlaget Efter Metroselskabets opfattelse følger det af retsgrundlaget, at formodningsreglen i miljøbeskyttelseslovens 95 om opsættende virkning ikke er tiltænkt anvendt - eller bør anvendes med forsigtighed - i en sag som den foreliggende. Efter miljøbeskyttelseslovens 95, stk. 1, har en klage opsættende virkning for et påbud eller forbud, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet. Det modsatte udgangspunkt gælder for en klage over en tilladelse, godkendelse eller dispensation, jf. miljøbeskyttelseslovens 96, stk. 1, idet disse som hovedregel ikke har opsættende virkning, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet. Reglen i miljøbeskyttelseslovens 95 stammer fra lov nr. 372 af 13. juni 1973, jf. denne lovs 72, stk. 1 og 2 (om klage til Miljøstyrelsen) samt 81 (om klage til Miljøankenævnet). Af forarbejderne til loven 1 fremgår bl.a. følgende om baggrunden for bestemmelsen: "Man har ikke tidligere haft generelle regler, der afgjorde, hvorvidt en indgivet klage havde opsættende virkning, men i enkelte sundhedsvedtægter er det bestemt, at klage ikke har opsættende virkning. I praksis er man imidlertid gået ud fra, at klage, hvor ikke andet er fastsat i sundhedsvedtægterne, havde opsættende virkning, medmindre det modsatte blev bestemt i det enkelte tilfælde. Dette gælder specielt med hensyn til påbud og forbud, idet klagens virkning ellers ofte ville være betydningsløs, såfremt forbuddet eller påbuddet straks skulle efterleves. Denne praksis foreslås nu lovfæstet, dog således at der åbnes mulighed for, at kommunalbestyrelsen og amtsrådet i særlige tilfælde kan bestemme, at afgørelsen straks skal efterleves." Baggrunden for bestemmelsen er således, at lovgiver ønskede at tage hensyn til adressaten for et påbud eller forbud på den måde, at det ikke skulle efterleves, før klagesagen var endeligt afgjort. Praksis om fravigelse af opsættende virkning efter miljøbeskyttelseslovens 72 (nu 78 og 95) har derfor også primært vedrørt, om der i den konkrete sag forelå en tilstrækkeligt tungtvejende miljømæssig begrundelse for, at påbuddet eller forbuddet skulle efterleves straks. 1 Jf. bemærkningerne til 72 i forslag af 25. januar 1973 til lov om miljøbeskyttelse (Folketingstidende , tillæg A, sp ff., navnlig sp ). 2/12

3 Bestemmelsens karakter af retsgaranti for adressaten viser sig også ved, at bestemmelsen antages at finde (analog) anvendelse på tilbagekaldelser af tilladelser efter miljøbeskyttelseslovens 20 og 41 a, jf. Gorm Møller og Jørgen Bjerring, Miljøbeskyttelsesloven med kommentarer (1998), side 723, og på bebyrdende vilkår i 39-godkendelser af eksisterende listevirksomhed 2. Det antages i den juridiske litteratur, at reglen i 95 også gælder, hvor andre end adressaten klager over forbuddet eller påbuddet. I Miljøbeskyttelsesloven med kommentarer af Gorm Møller og Jørgen Bjerring, a.st., anføres imidlertid følgende herom: "Bestemmelsen i 95 er formentlig formuleret med umiddelbart sigte på den situation, hvor adressaten for et påbud eller forbud påklager den pågældende afgørelse. Også klager fra tredjemand må imidlertid antages at medføre opsættende virkning Den nabo, der ønsker et påbud eller forbud til en forurenende virksomhed skærpet, må altså være indstillet på, at en klage vil fritage virksomheden fra at foretage de påbudte foranstaltninger, så længe klagesagen behandles." (understreget her) Tilsvarende anføres i Karsten Revsbech, Lærebog i Miljøret (2008), side 243: "Også klager fra tredjemand, f.eks. en nabo eller en klageberettiget forening, der ønsker et påbud til en forurenende virksomhed skærpet, må antages at medføre opsættende virkning, således at adressaten ikke er forpligtet til at efterkomme afgørelsen, medens klagesagen behandles. fortolkningen [er] realt velbegrundet. Selv om en nabo eller en forening klager med påstand om skærpelse af et påbud, kan resultatet af klagesagen - også hvor adressaten ikke har klaget - blive en lempelse af påbuddet." (understreget her) Det forhold, at en klage skal tillægges opsættende virkning for påbuddet, er således i tråd med forarbejderne fortsat begrundet i at sikre adressaten for påbuddet den retsgaranti, at påbuddet ikke skal efterleves under klagesagen - også selv om adressaten ikke selv har klaget over påbuddet. Den foreliggende situation er forskellig herfra. Københavns Kommunes påbud af 12. november 2012 påførte oprindeligt Metroselskabet en restriktion, idet påbuddet gjorde det ulovligt for Metroselskabet at gennemføre visse nærmere angivne byggeaktiviteter ved Marmorkirken uden for tidsrummet kl. 07:00-18:00. Københavns Kommunens efterfølgende påbud af 15. juli 2013 gik herefter navnlig ud på at ophæve denne restriktion og indføre rammer for, hvordan visse aktiviteter kunne gennemføres døgnet rundt. Københavns Kommunes afgørelse er f.s.v.a. det centrale i klagen en begunstigende forvaltningsakt for Metroselskabet, fordi den tillader udvidet arbejdstid med mulige støjpåvirkninger over de vejledende grænseværdier. 2 Jf. Miljøklagenævnets afgørelse optrykt i MAD 2005, side 847 ff. 3/12

4 Efter Metroselskabets opfattelse forekommer det uhensigtsmæssigt, hvis formodningsreglen om opsættende virkning også skal gælde for sådanne tilfælde. Den opsættende virkning ville i så fald netop ikke tilgodese adressaten - således som det er forudsat i forarbejder og litteratur til miljøbeskyttelseslovens 95 - men udelukkende tredjemand, der klager. I realiteten må Københavns Kommunes afgørelse om bl.a. døgnarbejde ved Marmorkirken i højere grad sidestilles med en tilladelse end med et forbud eller påbud. Metroselskabet gør derfor gældende, at der skal bortses fra formodningsreglen i 95, eller at den i hvert fald må tillægges væsentligt mindre vægt i en situation som den foreliggende, hvor den opsættende virkning udelukkende bliver til skade for adressaten for påbuddet. Om grundlaget for opsættende virkning Om beboernes klage skal tillægges opsættende virkning, må bero på, om der efter en foreløbig vurdering er udsigt til, at klagerne får medhold, samt på en interesseafvejning, hvorunder klagernes interesse i opsættende virkning afvejes over for de modstående offentlige eller private interesser. Der redegøres for disse elementer i det følgende: Hvorfor er der behov for døgnarbejde ved Marmorkirken? Anlægsprojektet Cityringen hviler på lov nr. 552 af 6. juni 2007 om en Cityring, der blev vedtaget af et flertal i Folketinget bestående af alle partier, undtagen Enhedslisten. Af forarbejderne til cityringloven fremgår, at Cityringen forventes etableret ca. 11 år efter lovforslagets vedtagelse, dvs. i 2018, jf. de alm. bem. til forslag (L 159) af 21. februar 2007 til lov om en Cityring. Af regeringens, Frederiksberg Kommunes og Københavns Kommunes principaftale af 2. december 2005 om anlæg af en Cityring i København og på Frederiksberg fremgår, at Cityringen kan tages i brug omkring år Varigheden af anlægsprojektet var et meget centralt emne for de politiske partier bag loven og for aftaleparterne, og det skyldtes ikke kun behovet for at få realiseret de trafikpolitiske målsætninger bag Cityringen. Metrobyggeriet medfører en lang række gener i form af støj, trafikspærring, vibrationer mv. i stort set hele København og i dele af Frederiksberg. Aftaleparterne bag Cityringen lagde derfor stor vægt på, at disse gener kun skulle stå på så kort tid, som det var absolut nødvendigt for at bygge metroen. Projektets varighed har således stor betydning for, hvor længe generne - dvs. støj, vibrationer og trafikale ulemper - skal tåles, og hvor mange naboer generne påvirker over tid. Det samlede støjbidrag kan f.eks. være større, hvis et arbejde på en byggeplads skal stå på i en længere periode, end hvis arbejdet færdiggøres hurtigt. Omvendt er påvirkningen af naboerne forskellig, afhængigt af om byggeriet sker om dagen eller om natten. Metrobyggeriets tilrettelæggelse kan derfor i høj grad ses som udtryk for en balance, hvor intensiteten af generne lokalt skal holdes op mod den generelle belastning af byens borgere og virksomheder. En af Metroselskabets primære opgaver er derfor at sikre, at den dato, der er sat for projektets ophør i 2018, i videst muligt omfang overholdes. 4/12

5 I den samlede planlægning af Metrobyggeriet skal der endvidere tages hensyn til de byggetekniske muligheder. Metrobyggeriet er helt overordnet organiseret sådan, at der skal foretages tunnelboringer med tunnelboremaskiner, samtidig med at der skal etableres skakte og stationer. Projektet er samlet set afhængigt af, at de enkelte byggepladser færdiggøres planmæssigt, fordi en station skal være klar til at "modtage" tunnelboremaskinerne, når disse kommer frem til stationen, og til at "sende" boremaskinerne på næste etape. Samtidig skal boringerne udføres i flere retninger fra visse stationer. Det betyder, at hvis ikke stationerne er klar, må tunnelboringen afvente, at stationsbyggeriet er klar til at modtage boremaskinen, og hele projektet forsinkes. Der er samtidig en naturlig grænse for, hvilke ressourcer i form af mandskab og materiel, der kan arbejde simultant på det enkelte arbejdssted på grund af de givne fysiske rammer på hver lokation. Metrobyggerier foregår i hjertet af København, hvor pladsen er trang. I december 2010 godkendte Metroselskabets ejere Transportministeriet, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune det økonomiske grundlag for indgåelse af de store anlægskontrakter på Cityringen. I beslutningsgrundlaget var forudsat en mulighed for døgnarbejde på fire af byggepladserne efter entreprenørens eget valg. Muligheden for udvidelse af arbejdstiden er således en forudsætning i den politiske vedtagelse af Cityringen. I efteråret 2012 stod det Metroselskabet klart, at tidsplanen ikke kunne overholdes uden forøgelse af arbejdstiden på flere af byggepladserne. Ud fra forskellige modeller for arbejdstidsforøgelse og efter en vurdering af disses påvirkning af naboerne fra byggepladserne valgte Metroselskabet derfor den 29. april 2013 at præsentere et samlet forslag om udvidet arbejdstid på Cityringens byggepladser for sine ejere, dvs. staten, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune (bilag 1). Metroselskabets forslag indebar, at der skulle udføres døgnarbejde på én byggeplads - ved Marmorkirken - og at døgnarbejdet ved Øster Søgade (som bliver en tunnelarbejdsplads fra ultimo 2014 under forudsætning af, at der arbejdes i udvidet arbejdstid forud herfor).blev påbegyndt lidt tidligere end forudsat. Herudover afstod Metroselskabet fra at foreslå døgnarbejde, idet arbejdstiden på samtlige byggepladser dog generelt foresloges udvidet til hverdage fra kl. 07:00-22:00, med start fra det tidspunkt, hvor metroarbejdet skal foregå under jorden. På dette tidspunkt vil støjniveauet for de konkrete anlægsaktiviteter være lavere. Forslaget indebar endelig, at der på byggepladserne ved Trianglen, Rådhuspladsen og Gammel Strand må gennemføres anlægsarbejder til etablering af vægge til stationsboksene alle dage fra kl. 07:00-22:00. Metroselskabet ansøgte ved brev af 12. juni 2013 om ændring påbuddet af 12. november 2012 vedrørende metrobyggeriet ved Marmorkirken (bilag 2). Baggrunden for valget af Marmorkirken til døgnarbejde er, at byggepladsen er særligt smal og derfor forudsætter en koncentreret og meget koordineret byggeindsats. Byggepladsen har nået den maksimale kapacitetsudnyttelse under de givne fysiske rammer, og det er derfor ikke muligt at tilføre pladsen flere ressourcer. Efter at have indsat yderligere materiel på byggepladsen stod det derfor 5/12

6 i efteråret 2012 klart, at den eneste mulighed for at færdiggøre stationen, til tunnelboreudstyret kommer frem, var ved at øge arbejdstiden til døgnarbejde. Marmorkirke-byggepladsen er af ovennævnte grunde kritisk i den forstand, at enhver forsinkelse slår igennem ca. 1:1 i forhold og færdiggørelse af hele projektet. Ønsket om døgnarbejde ved Marmorkirken (og udvidet arbejdstid på de øvrige lokationer) var derfor et udtryk for, hvad Metroselskabet vurderede, var den mest afbalancerede løsning, som på den ene side sikrede opfyldelse af det politiske ønske om at færdiggøre metroen senest 2018 og på den anden side tog maksimalt hensyn til den samlede kreds af naboer til metroens byggepladser. Som et led i Metroselskabets forslag om udvidet arbejdstid foreslog selskabet samtidig en række støjdæmpende tiltag ved Marmorkirken, der forventes at kunne nedbringe det samlede støjbidrag fra byggepladsen med ca. 5 db(a) og i perioder muligvis mere. De støjdæmpende tiltag ved Marmorkirken er beskrevet i bilag 2, underbilag 1. Disse tiltag vil indebære, at antallet af boliger, der berøres af støj, reduceres til berørte boliger over 60 db (A) fra 48-91, jf. bilag 7. Det var endvidere Metroselskabets vurdering, at der samlet set ved Marmorkirken vil være et væsentligt lavere støjbidrag til omgivelserne ud fra selskabets forslag til arbejdstid set i forhold til at fastholde den hidtidige arbejdstidsmodel. Det skyldes, at de støjende aktiviteter kommer til at foregå i en langt kortere periode, end de ville have gjort under de eksisterende arbejdstider. I forhold til metrobyggepladsen ved Marmorkirken indebærer forslaget om udvidet arbejdstid, at anlægsperioden for etablering af stationsboksen, som er den mest støjende anlægsaktivitet, forkortes fra ca. 39 måneder til ca. 18 måneder. Den udvidede arbejdstid giver endvidere mulighed for at undlade en række (støjende) operationer på byggepladserne. Som det bedste eksempel kan nævnes, at der ved nogle stationer skal bores huller og betonstøbes til sekantpæle. Boringsprocessen ved sekantpæle tager ofte mere end 11 timer (af og til op til 22 timer), og under de begrænsede arbejdstider var det derfor ved arbejdstids udløb ofte sådan, at pælene endnu ikke var støbeklare. Det er derfor sikkerhedsmæssigt nødvendigt at trække sekantpæleboret op hver aften og genfylde det hul, der netop er boret, for at sikre, at det (halvfærdige) borehul ikke skrider sammen. Dagen efter skal det tilbagefyldte materiale derfor først bores op igen, før man er tilbage til tilstanden den foregående dag ved arbejdstids udløb. Ud over støjdæmpende foranstaltninger indebar Metroselskabets forslag også, at naboerne blev ydet erstatning, hvis den naboretlige tålegrænse blev overskredet. En nærmere beskrivelse heraf fremgår af afsnittet nedenfor om klagernes interesse i opsættende virkning. Hensynene bag en etablering af Cityringen Ved vurderingen af, om en klage skal tillægges opsættende virkning, må der efter Metroselskabets opfattelse også i interesseafvejningen tages et vist hensyn til de almene formål, der ligger bag etableringen af Cityringen. Formålet med Cityringen er, at den sammen med den eksisterende Metro vil give et betydeligt kvalitetsløft til den kollektive trafik i hovedstaden med hurtig, sikker og pålidelig transport med hyppige afgange i de tættest bebyggede byområder. Med 6/12

7 skiftet fra bus til metro vil passagererne i København og Frederiksberg opleve markante forkortelser af rejsetiden i forhold til hidtil. Cityringen vil således være et tiltrækkende alternativ til bus og bil i hovedstaden. Med Cityringen vil der være etableret et sammenhængende kollektivt transportsystem af høj kvalitet i København og på Frederiksberg, der tilbyder passagererne øget komfort, frekvens og hastighed. Hensigten er, at der i kombination med S-togslinjerne og Metroens etape 1-3 (den eksisterende metro) kommer et finmasket banenet i centrum af hovedstaden. Det betyder, at ca. 85 pct. af alle boliger, arbejds- og studiepladser i de tætteste bydele ligger inden for 600 m afstand af en Metro- eller S-togsstation. For de fleste bliver der mindre end 10 minutters gang til den nærmeste station. I alt vil beboere og arbejdspladser/studiepladser være i gåafstand fra en Metrostation på Cityringen. Cityringen hviler på et politisk ønske om at styrke den kollektive trafik i hovedstaden til fordel for alle beboerne i hovedstadsområdet, for erhvervslivet og ikke mindst for turismen. Cityringen repræsenterer derfor et meget væsentligt skridt i retning af at forbedre og modernisere den kollektive transport i hovedstadsområdet for derved at holde den så attraktiv som muligt. Cityringen er derfor et skridt på vejen til en samlet reduktion af biltrafikken og forureningen i hovedstadsområdet. Cityringen forventes at få godt daglige påstigere svarende til 71 mio. påstigere om året. Til sammenligning havde det nuværende metrosystem i mio. påstigere. Antallet af rejsende i metrosystemet forventes med åbningen af Cityringen at nå ca. 130 mio. påstigere årligt. Hermed vil antallet af passagerer i metrosystemet i Københavns centrum blive større end passagertallet i S- togssystemet. Efter prognoserne kan Cityringen føre til en stigning i den kollektive trafik i tætbyen på pct. og i det samlede hovedstadsområde på 5-6 pct. Stigningen i den kollektive trafik vil ikke alene gælde borgere i København, men også brugere af regional- og S-togssystemerne, der med Cityringens åbning vil få et samlet set bedre transporttilbud på grund af den lettere tilgængelighed til Københavns indre dele. Cityringen vil blive et vigtigt led i sammenhængen mellem S-togssystemet, regionaltogssystemet og den eksisterende metro. Cityringen vil således få 3 fælles stationer med S-togssystemet, 2 fælles stationer med regional- og fjerntogssystemet og herudover 2 fælles stationer med den nuværende metro. 50 pct. af de rejsende i Cityringen forventes at være på vej til eller fra S-togssystemet, regionaltog og den øvrige metro, hvilket vidner om banens betydning for sammenhængen i det samlede trafiksystem. Cityringen vil tilbyde de rejsende flere alternative ruter gennem det kollektive trafiksystem i København, hvilket vil betyde, at systemet vil opleves mere fleksibelt og desuden mere robust i situationer med driftsforstyrrelser. Af forarbejderne til cityringloven, jf. de alm. bem. til forslag (L 159) af 21. februar 2007 til lov om en Cityring, fremgår herom, at der som følge af den forventede nedgang i biltrafik og bustrafik forventes (dog marginale) positive effekter på både trafiksikkerhed, støj og luftforurening i gadeniveau ved etablering af Cityringen samlet for hele hovedstadsområdet. Lokalt, dvs. hvor metrolinjen findes i 7/12

8 gåafstand, vurderes der imidlertid at blive tale om større positive effekter, f.eks. hvor en stor del af bustrafikken forsvinder. De økonomiske og tidsmæssige konsekvenser af en forsinkelse af byggeriet En forsinkelse af byggeriet på grund af opsættende virkning for natarbejde på de fire byggepladser (Marmorkirken) vil påføre metroselskabet og dermed staten, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune et betydeligt tab på ca. kr. 1,2-1,5 mia. (ekskl. driftstab) ved et års forsinkelse. Dette tab må i første omgang bæres af ejerne af Metroselskabet (skatteborgerne), men vil i sidste ende skulle afholdes af brugerne af den kommende metro og øvrige kollektive trafik. Det vil gøre den kollektive trafik til et mere uattraktivt alternativ til f.eks. bilen, og det økonomiske tab vil derfor bidrage til at hindre opfyldelsen af det, der var formålet med metroen - en attraktiv kollektiv trafik. Som nævnt ovenfor er Marmorkirke-byggepladsen kritisk i den forstand, at, i det omfang døgnarbejde ikke er muligt, vil dette bevirke en forsinkelse af hele projektet i størrelsesordenen 1:1 ud fra et konservativt skøn. Klagernes interesse i opsættende virkning Som beskrevet ovenfor fører døgnarbejdet til, at det samlede støjbidrag bliver reduceret betydeligt, fordi arbejdet står på over kortere tid, og fordi der vil være "plads" til at foretage støjreducerende tiltag. Metroselskabet var dog opmærksomt på, at der for naboerne kunne opleves væsentlige støjgener om natten, i den periode hvor arbejdet stod på. Metroselskabet anmodede derfor Ekspropriationskommissionen om at tage principiel stilling til de naboretlige konsekvenser af de udvidede arbejdstider. Ekspropriationskommissionen traf principbeslutningen den 10. juli 2013 (bilag 3). Kommissionen vurderede, at den naboretlige tålegrænse vil være overskredet for en større kreds af beboere i de to kommuner, og at beboerne vil være berettigede til erstatning i forbindelse med udvidelse af arbejdstiden. I henhold til beslutningen skal Metroselskabet ved døgnarbejde betale økonomisk kompensation til beboere, der udsættes for en støjpåvirkning med et gennemsnitligt udendørs støjniveau på 60 db(a) om aftenen henholdsvis 55 db(a) om natten. Erstatningerne skal gradueres under hensyn til niveauet for støjbelastning for den pågældende ejendom, målt ved facaden. Ifølge beslutningen skal der til de beboere, der udsættes for et gennemsnitligt udendørs støjniveau på over 75 db(a) om aftenen henholdsvis 65 db(a) om natten, ydes en erstatning, der er så stor, at beboerne har mulighed for at flytte til anden bolig i den omhandlede periode. Beboerne skal samtidig bevare adgangen til og fuld rådighed over deres lejligheder. Beslutningen omfatter desuden en række yderligere foranstaltninger (fælles aflastningsordninger, kompensation for flytteudgifter, genhusning grundet helt særlige forhold mv.). Metroselskabet accepterede Ekspropriationskommissionens beslutning, herunder principperne for fastsættelse af den økonomiske kompensation. Det følger af disse principper, at naboerne i de boliger, som er berettigede til erstatning, skal tilbydes et skattefrit beløb om måneden på mellem kr ,- og kr ,-, afhængigt af støjniveau og antal værelser i lejligheden. Naboer, som accepterer tilbuddet, kan 8/12

9 frit vælge, om de vil anvende beløbet til støjdæmpende tiltag, fraflytning eller andet. Efter Metroselskabets opfattelse har klagerne ikke en interesse i opsættende virkning af klagen, der står rimeligt mål med den almene og offentlige interesse for hovedstadens borgere og virksomheder, der er i at virkeliggøre projektet rettidigt og inden for de givne økonomiske rammer. Modsætningsforholdet står ikke mellem Metroselskabet og klagerne, men mellem klagerne på den ene side og på den anden side de borgere, der ønsker, at generne fra Metrobyggeriet skal være så kortvarige som muligt. Ophævelse af den opsættende virkning vil ikke gøre klageadgangen illusorisk. Metroselskabet går ud fra, at klagenævnet kan færdigbehandle sagerne, langt inden for de 18 måneder døgnarbejdet står på ved Marmorkirken. Der er ingen udsigt til, at klagerne vil få medhold Der består efter Metroselskabets opfattelse ikke nogen rimelig tvivl om, at Københavns Kommune lovligt har kunnet ophæve den tidligere restriktion for byggeaktiviteterne ved Marmorkirken og regulere, hvorledes disse aktiviteter kan gennemføres uden for tidsrummet 07:00-18:00, jf. miljøbeskyttelseslovens 42. Metroselskabet gør opmærksom på, at der er foretaget udførlige undersøgelser af de forhold, som er relevante for fastsættelse af de specifikke støjgrænser for aktiviteterne omfattet af påbuddet af 15. juli Tilsvarende gælder undersøgelser og belysning af de tiltag, som kan dæmpe støjgenerne fra byggeaktiviteterne. Anlægsprojektet for Cityringen, herunder støjpåvirkninger fra anlægsarbejder, er vurderet i VVM-redegørelsen og miljørapporten for Cityringen, maj 2008 (se bilag 4), som blev godkendt af transportministeren den 27. marts I overensstemmelse med forudsætningerne i VVM-redegørelsen og ministerens godkendelse er der udarbejdet en samlet miljøstrategi for Cityringen i oktober 2009 (se bilag 5) med tilhørende baggrundsrapporter om blandt andet støj (se bilag 6). Baggrunden for det påklagede påbud er, som beskrevet ovenfor, Metroselskabets anmodning af 29. april 2013 om udvidet arbejdstid og supplerende støjreduktion på Cityringens byggepladser (bilag 1), inkl. faktaarket om Marmorkirken (bilag 7), samt den konkrete ansøgning om ændring af påbuddet ved Marmorkirken (bilag 2). Ansøgningsgrundlaget beskriver også de støjreducerende foranstaltninger ved udvidet arbejdstid ved Marmorkirken, se underbilag 1 til bilag 2. Der har således været et fyldestgørende grundlag for vurderingen af, i hvilket omfang der efter kommunens konkrete vurdering skulle ske en fravigelse af de relevante vejledende støjgrænser, herunder om anvendelsen af forureningsbegrænsende tiltag i lyset af bedste tilgængelige teknik (BAT). Der er hverken i det indklagede påbud eller i øvrigt grundlag for klagernes påstand om, at afgørelsen "alene [er] styret af hensynet til kommunens økonomiske 9/12

10 interesser som medejer af Metroselskabet i at begrænse udgifterne ved Cityring byggeriet". Som beskrevet i de forudgående afsnit har Metroselskabets anmodning om udvidet arbejdstid på blandt andet byggepladsen ved Marmorkirken i høj grad også baggrund i den væsentlige samfundsmæssige interesse i at fastholde den tidsmæssige ramme for færdiggørelsen af Cityringen samt i samlede overvejelser om varigheden og karakteren af de miljømæssige gener for naboer og andre. Det er Metroselskabets opfattelse, at kommunens påbud af 15. juli 2013 også hviler på disse hensyn. Det er ikke usagligt eller udtryk for magtfordrejning at inddrage hensynet til at fastholde de oprindelige rammer, herunder økonomiske, for byggeriet af Cityringen, når kommunen i henhold til miljøbeskyttelseslovens 42 træffer afgørelse om miljøregulering af anlægsaktiviteterne. Klagerne er herudover tilsyneladende baseret på det synspunkt, at kommunens påbud har forudsat en (ny) miljøvurdering. Hertil bemærker Metroselskabet, at tilvejebringelsen og vedtagelsen af VVMredegørelsen om anlæg og drift af Cityringen er sket i henhold til cityringloven, jf. navnlig lovens 3, stk. 3-5, og 4. VVM-redegørelsen blev udarbejdet af Frederiksberg Kommune og Københavns Kommune i fællesskab, jf. 3, stk. 3. Der blev ikke udarbejdet en selvstændig miljøvurdering (SMV), idet VVM-proceduren i stedet blev suppleret med de yderligere forhold, som krævedes i henhold til reglerne i miljøvurderingsloven (herunder en miljørapport). Naturklagenævnet fastslog i en afgørelse af 9. november , at dette var i overensstemmelse med miljøvurderingsreglerne. VVM-redegørelsen blev den 27. marts 2009 godkendt af transportministeren, jf. cityringlovens 4, stk. 2. I henhold til 4, stk. 3, trådte ministerens godkendelse i stedet for en VVM-tilladelse efter planloven. Naturklagenævnet har i afgørelse af 14. maj afvist at behandle en klage fra en række beboere og erhvervsdrivende på Gammel Strand over bl.a. VVMredegørelsens indhold (utilstrækkelige undersøgelser af miljøpåvirkninger). I overensstemmelse med Transportministeriets udtalelse af 27. marts 2009 fandt Naturklagenævnet, at Transportministeriet var rette klageinstans. For så vidt klagen i nærværende sag beror på den opfattelse, at der i forbindelse med kommunens påbud er sket sådanne ændringer i anlægsarbejdet, at der kræves en ny miljøvurdering, bemærker Metroselskabet på baggrund af ovenstående, at dette spørgsmål ifølge afgørelsen i NKN ikke henhører under Natur- og Miljøklagenævnets kompetence. Efter Metroselskabets opfattelse er det imidlertid heller ikke rigtigt, at Københavns Kommunes påbud af 15. juli 2013 eller Borgerrepræsentationens forudgående 3 J.nr. NKN J.nr. NKN /12

11 beslutning om bemyndigelse af kommunens forvaltning skulle forudsætte eller udløse krav om (yderligere) miljøvurdering efter reglerne herom. Sammenfatning For at minimere de samlede gener for byggeriet mest muligt og for at realisere de trafikpolitiske målsætninger bag Cityringen er det et afgørende ønske for metroens ejere - dvs. staten, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune - at metroen kan tages i brug på det forudsatte tidspunkt i Efter at have indsat yderligere materiel på byggepladsen ved Marmorkirken stod det i efteråret 2012 klart, at den eneste mulighed for at færdiggøre stationen, til tunnelboreudstyret kommer frem, er ved at øge arbejdstiden til døgnarbejde. Marmorkirke-byggepladsen er kritisk i den forstand, at enhver forsinkelse slår igennem ca. 1:1 i forhold til færdiggørelse af hele projektet. Efter grundige analyser af alternative muligheder har Metroselskabet fremsat et forslag til ændrede arbejdstider, som er så skånsomt for naboerne som muligt, hvis tidsplanen skal overholdes, men den indebærer arbejde i døgndrift ved Marmorkirken. Da Metroselskabet er klar over, at støj i nattetimerne er ekstra generende, har selskabet taget initiativ til ekstra støjreducerende tiltag i forslaget til ændret arbejdstid, ligesom naboerne til byggepladsen vil blive tilbudt en erstatning. Muligheden for døgnarbejde forkorter herudover varigheden af byggeriet - og dermed generne - på pladsen fra 39 til 18 måneder. En forsinkelse af projektet vil derimod påføre skatteborgerne og metrokunderne et tab i størrelsesordenen 1,2-1,5 mia. kr. pr. år. I interesseafvejningen må herudover indgå, at der efter Metroselskabets opfattelse ikke er udsigt til, at klagerne vil få medhold i deres klage, og at klagerne som nævnt, i det omfang de er berettiget hertil efter Ekspropriationskommissionens vurdering, vil få en erstatning. Endelig må der tages hensyn til de gevinster, der er ved, at anlægsperioden for metroen bliver så kort som realistisk set er muligt, og til de mange gevinster, der er ved Cityringen for alle i hovedstaden, fra det tidspunkt metroen er færdig. Cityringen, der er en af nyere tids mest visionære og ambitiøse grønne og kollektive infrastrukturprojekter, er bygget af hovedstadens borgere til hovedstadens borgere og resten af Danmark. Metroselskabet lægger derfor stor vægt på, at byggeriet tager et rimeligt hensyn til naboerne ved at begrænse generne mest muligt samlet set, inden for rammerne af den tid selskabet har fået til at udføre sin opgave. Metroselskabet mener, at dets forslag om ændrede arbejdstider med yderligere støjbegrænsende tiltag og med mulighed for erstatning repræsenterer en sådan samlet afbalanceret løsning. Metroselskabet håber derfor, at Natur- og Miljøklagenævnet vil genoptage sagen og ophæve den opsættende virkning. Byggeriet ved Marmorkirken har som det fremgår kritisk betydning for den generelle tidsplan for byggeriet, hvorfor Metroselskabet beder om, at nævnet hastebehandler denne anmodning om genoptagelse /12

12 Hvis Natur- og Miljøklagenævnet har spørgsmål eller ønsker yderligere materiale, må nævnet endelig rette henvendelse. Med venlig hilsen Erik Skotting Som bilag vedlægges: Bilag 1: Metroselskabets anmodning om ændret arbejdstid med underbilag Bilag 2: Metroselskabets ansøgning om ændring af påbuddet ved Marmorkirken, inkl. underbilag, inkl. underbilag 1: Notat om støjreducerende foranstaltninger i forbindelse med udvidet arbejdstid ved Marmorkirken Bilag 3: Ekspropriationskommissionens beslutning af 10. juli Bilag 4: Cityringen. VVM-redegørelse og miljørapport Bilag 5: "Cityringen, Uddrag af Miljøstrategier" /Miljoestrategier-uddrag-samlet.ashx Bilag 6: Cityringen, MCW-strategi Støj Bilag 7: Faktaark om Marmorkirken 12/12

Afgørelse om ikke-opsættende virkning af påbud til regulering af. af støj for metrobyggepladsen ved Københavns Hovedbanegård

Afgørelse om ikke-opsættende virkning af påbud til regulering af. af støj for metrobyggepladsen ved Københavns Hovedbanegård KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljøbeskyttelse COPENHAGEN METRO TEAM I/S Metrovej 11 2300 KØBENHAVN S Afgørelse om ikke-opsættende virkning af påbud til regulering af støj

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 3. 1

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 3. 1 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. august 2013 J.nr.: NMK-34-00280 Ref.: Hanne Marie Motzfeldt, HAMMO-NMKN AFVISNING af klage over Københavns Kommunes

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 3. 1

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 3. 1 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. august 2013 J.nr.: NMK-34-00281 og NMK-34-00272 Ref.: Hanne Marie Motzfeldt, HAMMO-NMKN AFVISNING af klage over Københavns

Læs mere

Metroselskabet I/S Metrovej København S

Metroselskabet I/S Metrovej København S Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 København S Påbud efter miljøbeskyttelseslovens 42 til højere støjgrænse i aftentimerne, i forbindelse med fase 5 og 6 armering og støbning af bundplade samt armering

Læs mere

Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 138 Offentligt

Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 138 Offentligt Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 138 Offentligt Memo Subject: Notat om udvidet arbejdstid og udbetaling af erstatning til naboer ved Marmorkirken From: Date: 2014-01-22 Politiken bragte lørdag

Læs mere

Teknisk bilag vedrørende byggepladsen ved Marmorkirken - redegørelse for behovet for og konsekvenserne af døgnarbejde

Teknisk bilag vedrørende byggepladsen ved Marmorkirken - redegørelse for behovet for og konsekvenserne af døgnarbejde 20/09/13 Teknisk bilag vedrørende byggepladsen ved Marmorkirken - redegørelse for behovet for og konsekvenserne af døgnarbejde Indledning I forbindelse med klagesagen over døgnarbejdet på Marmorkirken

Læs mere

Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 København S

Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 København S Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 København S Dispensation til udvidet arbejdstid i forbindelse med udgravning af stationsboks under topplade, samt etablering af jordankre og tværbjælker på Frederiksberg

Læs mere

Metroselskabet I/S Metrovej København S

Metroselskabet I/S Metrovej København S Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 København S UDKAST TIL Påbud efter miljølovens 42 til højere støjgrænser i aftentimerne, i forbindelse med fase 6 armering og støbning af vægge i stationsskakten, Aksel

Læs mere

DELAFGØRELSE om opsættende virkning af klage over Københavns Kommunes strakspåbud af 3. april 2013

DELAFGØRELSE om opsættende virkning af klage over Københavns Kommunes strakspåbud af 3. april 2013 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 11. april 2014 J.nr.: NMK-10-00774 Ref.: ULSJE/FLEKB-NMKN DELAFGØRELSE om opsættende virkning af klage over Københavns Kommunes

Læs mere

Sortedamgruppens forslag til myndighedskrav til udvidede arbejdstider for støjende arbejder i forbindelse med etablering af metroens cityring

Sortedamgruppens forslag til myndighedskrav til udvidede arbejdstider for støjende arbejder i forbindelse med etablering af metroens cityring SORTEDAMGRUPPEN www.sortedamgruppen.dk Formand : Christian Alsted Øster Søgade 100 2.tv 2100 København Ø cvalsted@mail.dk Sortedamgruppens forslag til myndighedskrav til udvidede arbejdstider for støjende

Læs mere

Metroselskabet I/S Metrovej København S

Metroselskabet I/S Metrovej København S Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 København S Påbud i henhold til miljøbeskyttelseslovens 42 vedr. støjende aktiviteter på byggepladsen, Frederiksberg Allé Station, fase 3 og 4. I forbindelse med etablering

Læs mere

Metroselskabet knytter særlige bemærkninger til forholdet mellem rettelse og hjemvisning i afsnit 6 nedenfor.

Metroselskabet knytter særlige bemærkninger til forholdet mellem rettelse og hjemvisning i afsnit 6 nedenfor. Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV Att.: Hanne Marie Motzfeldt Påstandsdokument "Ved brev af 20. september 2013 afgav Metroselskabet sine bemærkninger i anledning af klagen over

Læs mere

NOTAT. Indholdet af nabopakken (ændring af cityringsloven) 1 Indledning

NOTAT. Indholdet af nabopakken (ændring af cityringsloven) 1 Indledning NOTAT Dato J. nr. 20. februar 2014 2014-795 Indholdet af nabopakken (ændring af cityringsloven) 1 Indledning Efter naboretlige regler skal naboer til fast ejendom have erstatning, hvis de udsættes for

Læs mere

Beslutningen af Cityring-projektet to ledet proces:

Beslutningen af Cityring-projektet to ledet proces: Klagesager ved byggeriet af Cityringen - klagerperspektiv v/ Peter Pagh Beslutningen af Cityring-projektet to ledet proces: Lov nr. 552 af 6. juni 2007 om Cityringen er ikke omfattet af undtagelsen for

Læs mere

Spørgsmål D: Hvorfor mener ministeren jf. lovforslagets bemærkninger at naboerne kun har krav på 35%, henholdsvis 55% af

Spørgsmål D: Hvorfor mener ministeren jf. lovforslagets bemærkninger at naboerne kun har krav på 35%, henholdsvis 55% af Transportudvalget 2013-14 L 177 Bilag 7 Offentligt TALEMANUSKRIPT Talepapir til samrådsspørgsmål A, B, C og D Side 1 af 25 Tak for ordet Tak for ordet. Med udvalgets tilladelse vil jeg først besvare spørgsmålene

Læs mere

AFGØRELSE i sagen om manglende miljøvurdering af beslutning i Københavns Borgerrepræsentation (NMK-10-00670)

AFGØRELSE i sagen om manglende miljøvurdering af beslutning i Københavns Borgerrepræsentation (NMK-10-00670) Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 5. februar 2014 J.nr.: NMK-10-00707 Ref.: MACNI-NMKN AFGØRELSE i sagen om manglende miljøvurdering af beslutning i Københavns

Læs mere

Erstatningen afhænger desuden af antallet af værelser i den enkelte lejlighed.

Erstatningen afhænger desuden af antallet af værelser i den enkelte lejlighed. Vejledning Hvorfor modtager du dette brev? Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune imødekom henholdsvis den 19. juni 2013 og den 3. juni 2013 Metroselskabets anmodning om en udvidelse af arbejdstiden

Læs mere

Bilag 2 Rammer for udmøntning af BR-beslutning om fremskyndelse af anlægsarbejderne i Cityringen

Bilag 2 Rammer for udmøntning af BR-beslutning om fremskyndelse af anlægsarbejderne i Cityringen KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT 15-05-2013 Sagsnr. 2013-80972 Bilag 2 Rammer for udmøntning af BR-beslutning om fremskyndelse af anlægsarbejderne i Cityringen Dokumentnr.

Læs mere

akkrediteret støjmåling i lejlighed, Haraldsgade 26, den akkrediteret støjmåling i lejlighed, Hermodsgade 33, den

akkrediteret støjmåling i lejlighed, Haraldsgade 26, den akkrediteret støjmåling i lejlighed, Hermodsgade 33, den KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Copenhagen Metro Team I/S Metrovej 11 2300 København S Påbud om nedbringelse af støjgene fra arbejdstog i tunnelstrækningen Nørrebrpparken

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet delafgørelse efter Miljøbeskyttelseslovens 95, stk. 2.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet delafgørelse efter Miljøbeskyttelseslovens 95, stk. 2. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 4. juni 2014 J.nr.: NMK-10-00778 Ref.: FLEKB-NMKN DELAFGØRELSE om delvis opsættende virkning af klage over Københavns Kommunes

Læs mere

Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K. Udkast til Høringssvar over forslag til lov om ændring af lov om en Cityring.

Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K. Udkast til Høringssvar over forslag til lov om ændring af lov om en Cityring. Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Udkast til Høringssvar over forslag til lov om ændring af lov om en Cityring. Transportministeriet har 27. februar 2014 sendt forslag om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en Cityring og ligningsloven

Forslag. Lov om ændring af lov om en Cityring og ligningsloven 2013/1 LSF 177 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr. 2014-795 Fremsat den 9. april 2014 af transportministeren (Magnus Heunicke)

Læs mere

AFVISNING af klage over tilblivelse af beslutning i Københavns Kommunes Borgerrepræsentation

AFVISNING af klage over tilblivelse af beslutning i Københavns Kommunes Borgerrepræsentation Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. august 2013 J.nr.: NMK-10-00670 Ref.: Hanne Marie Motzfeldt, HAMMO-NMKN AFVISNING af klage over tilblivelse af beslutning

Læs mere

Transportministeriet. Frederiksholms Kanal 27 F. 1220 København K. Nørrebro, den 27. marts 2014

Transportministeriet. Frederiksholms Kanal 27 F. 1220 København K. Nørrebro, den 27. marts 2014 Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Nørrebro, den 27. marts 2014 Høringssvar til lov om ændring af Lov om en Cityring fra Søren Sandahl, Nordbanegade 22, 4. th, 2200 København

Læs mere

Advokatfirmaet Qvortrup Sortedam Dossering 43 2200 København N Att.: Advokat Jens Anker Hansen

Advokatfirmaet Qvortrup Sortedam Dossering 43 2200 København N Att.: Advokat Jens Anker Hansen Advokatfirmaet Qvortrup Sortedam Dossering 43 2200 København N Att.: Advokat Jens Anker Hansen Vedr. E/F Godthåbshave etablering af Metro Aksel Møllers Have. Arbejdstidsudvidelse på visse nærmere vilkår

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen

Udskrift af forhandlingsprotokollen Udskrift af handlingsprotokollen ekspropriationskommissionen vedrørende anlæg i henhold til Lov om en Cityring. Metro-Cityringen 171. Hæfte Mødet den 30. september 2014 med endelig protokol af 18. november

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

Notat // 19/01/09. Nyt lovforslag til styrkelse af den private ejendomsret er for uambitiøst

Notat // 19/01/09. Nyt lovforslag til styrkelse af den private ejendomsret er for uambitiøst Nyt lovforslag til styrkelse af den private ejendomsret er for uambitiøst Miljøministeren har sendt et lovforslag om ændring af planloven i høring. Lovforslaget ophæver kommunernes adgang til at ekspropriere

Læs mere

Som varslet med brev af 7. oktober 2015 påbydes HKScan Denmark A/S, Skovsgård hermed at efterleve nyt vilkår om grænseværdier for støj.

Som varslet med brev af 7. oktober 2015 påbydes HKScan Denmark A/S, Skovsgård hermed at efterleve nyt vilkår om grænseværdier for støj. HKScan Denmark A/S Elmegårdsvej 4 9460 Brovst Att.: Per Nielsen Virksomheder J.nr. MST-1271-00164 Ref. metho/tasme Den 6. november 2015 Påbud om ændring af grænseværdier for støj Som varslet med brev af

Læs mere

Cityringen. v/ Trianglen. v/ Vibenshus Runddel. Cityringen. Nabomøde 31. marts 2009

Cityringen. v/ Trianglen. v/ Vibenshus Runddel. Cityringen. Nabomøde 31. marts 2009 v/ Trianglen og v/ Vibenshus Runddel Deltagere fra Metroselskabet: Christine Hammer, landinspektør, projektleder Metroselskabet Henrik Weiersøe Jensen, landinspektør, rådgiver for Metroselskabet Lotte

Læs mere

DELAFGØRELSE i sag om klage over Frederiksbergs Kommunes afgørelse om dispensation til udvidet arbejdstid

DELAFGØRELSE i sag om klage over Frederiksbergs Kommunes afgørelse om dispensation til udvidet arbejdstid Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 3. februar 2014 J.nr.: NMK-10-00727 Ref.: CHVES-NMKN DELAFGØRELSE i sag om klage over Frederiksbergs Kommunes afgørelse

Læs mere

BYGGE- OG ANLÆGS- FORSKRIFT I KØBENHAVN. Oktober 2012

BYGGE- OG ANLÆGS- FORSKRIFT I KØBENHAVN. Oktober 2012 BYGGE- OG ANLÆGS- FORSKRIFT I KØBENHAVN Oktober 2012 1 FORSKRIFT FOR VISSE MILJØFORHOLD VED MIDLERTIDIGE BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER I KØBENHAVNS KOMMUNE Denne forskrift er udarbejdet i henhold til 20, stk.

Læs mere

Principaftale om metro til Ny Ellebjerg via Sydhavnen samt udbygning af Nordhavnen

Principaftale om metro til Ny Ellebjerg via Sydhavnen samt udbygning af Nordhavnen København d. 14. maj 2014 Principaftale om metro til Ny Ellebjerg via Sydhavnen samt udbygning af Nordhavnen Regeringen og Københavns Kommune er enige om at anlægge og finansiere en metro til Ny Ellebjerg

Læs mere

Entreprise 2: Renovering af Albanibroen i tidsrummet 18. maj september 2015.

Entreprise 2: Renovering af Albanibroen i tidsrummet 18. maj september 2015. Odense Kommune, Odense Slot, Nørregade 36-38, Postboks 740, 5000 Odense C Odense Letbane Thomas B. Thriges Gade 32 5000 Odense C Att.: Lars Scheuer By- og Kulturforvaltningen Erhverv og Bæredygtighed Industri

Læs mere

16 Pålæg - Overholdelse af gældende støjgrænser, og fremsendelse af redegørelse for byggepladsen Kongens Nytorv

16 Pålæg - Overholdelse af gældende støjgrænser, og fremsendelse af redegørelse for byggepladsen Kongens Nytorv COPENHAGEN METRO TEAM I/S Metrovej 11 2300 KØBENHAVN S 16 Pålæg - Overholdelse af gældende støjgrænser, og fremsendelse af redegørelse for byggepladsen Kongens Nytorv 22-03-2016 Sagsnr. 2016-0002562 Dokumentnr.

Læs mere

CITYRINGENI KØBENHAVN OG PÅ FREDERIKSBERG

CITYRINGENI KØBENHAVN OG PÅ FREDERIKSBERG CITYRINGENI KØBENHAVN OG PÅ FREDERIKSBERG NABOPAKKEBEKENDTGØRELSEN - KLARE RAMMER FOR BYGGERIET AF METROCITYRINGEN Christine Hammer Metroselskabet Disposition Status på byggeriet Ekspropriationskommissionens

Læs mere

BYGGE- OG ANLÆGS- FORSKRIFT I KØBENHAVN DECEMBER 2016

BYGGE- OG ANLÆGS- FORSKRIFT I KØBENHAVN DECEMBER 2016 BYGGE- OG ANLÆGS- FORSKRIFT I KØBENHAVN DECEMBER 2016 1 2 FORSKRIFT FOR VISSE MILJØFORHOLD VED MIDLERTIDIGE BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER I KØBENHAVNS KOMMUNE Denne forskrift er udarbejdet i henhold til 20

Læs mere

Ekspropriationskommissionen har i forbindelse med den udvidede arbejdstid efterfølgende besluttet,

Ekspropriationskommissionen har i forbindelse med den udvidede arbejdstid efterfølgende besluttet, Vejledning Hvorfor modtager du dette brev? Københavns Kommune imødekom ved påbud af den 21. december 2012 Metroselskabets anmodning om en udvidelse af arbejdstiden på metroarbejdspladsen ved Nørrebroparken.

Læs mere

Cityringen. v/enghave Plads. Cityringen

Cityringen. v/enghave Plads. Cityringen v/enghave Plads Deltagere fra Metroselskabet: Christine Hammer, landinspektør, projektleder Metroselskabet Lars Anton Jensen, landinspektør, rådgiver Gitte E. Albertsen, informationsansvarlig Lovgrundlag

Læs mere

(TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej Hørning 11. juni 20142

(TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej Hørning 11. juni 20142 (TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej 9 8362 Hørning 11. juni 20142 Sags nr.: 14/015815 Sagsbeh.: Hans Kunnerup KS: Jens Tikær Andersen Tillæg til

Læs mere

Professor dr. Jur. Peter Pagh

Professor dr. Jur. Peter Pagh Professor dr. Jur. Peter Pagh Degnehusene 70, 2620 Albertslund tlf.: 21820038/35323127 email: peter.pagh@jur.ku.dk Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV 2. oktober 2013 Ref.: Vedr.:

Læs mere

Bekendtgørelse om kompensation, genhusning og overtagelse som følge af forurening og gener fra anlægget af Cityringen

Bekendtgørelse om kompensation, genhusning og overtagelse som følge af forurening og gener fra anlægget af Cityringen Page 1 of 6 BEK nr 768 af 25/06/2014 Gældende (Nabopakkebekendtgørelsen) Offentliggørelsesdato: Transportministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel

Læs mere

Metrobyggeri i Krauseparken

Metrobyggeri i Krauseparken 1 METROSELSKABET Metrobyggeri i Krauseparken Informationsmøde i Østerbrohuset Den 16. juni 2016 kl. 18.30-20.00 2 Dagsorden 1. Velkommen Metroselskabet 2. Cityringen og Metro til Nordhavn Metroselskabet

Læs mere

Supplerende VVM for Cityringen. VVM-redegørelse

Supplerende VVM for Cityringen. VVM-redegørelse Supplerende VVM for Cityringen VVMredegørelse April 214 Supplerende VVM for Cityringen April 214 Indhold 1. Indledning........................................................... 3 2. Ikketeknisk resumé..................................................

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Herning Kommunes påbud om støjundersøgelse til Alpi Danmark A/S, Vejlevej 5, 7400 Herning

AFGØRELSE i sag om Herning Kommunes påbud om støjundersøgelse til Alpi Danmark A/S, Vejlevej 5, 7400 Herning Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 30. marts 2012 J.nr.: NMK-10-00460 Ref.: LJE/SMA AFGØRELSE i sag om Herning Kommunes påbud om støjundersøgelse til Alpi

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Naturstyrelsens afgørelse om ikke VVM-pligt ved udvidelse af tilslutningsanlæg 36 ved Ulse

AFGØRELSE i sag om Naturstyrelsens afgørelse om ikke VVM-pligt ved udvidelse af tilslutningsanlæg 36 ved Ulse Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 26. september 2016 J.nr.: NMK-34-00558 KlageID: 91761 Ref.: EVAJP-NMKN AFGØRELSE i sag om Naturstyrelsens afgørelse om ikke

Læs mere

Beboermøde omhandlende skakten ved Sønder Boulevard

Beboermøde omhandlende skakten ved Sønder Boulevard Mødereferat Titel Dato 1 december 2010 Beboermøde omhandlende skakten ved Sønder Boulevard Sted Oehlenschlægersgades Skole, Oehlenschlægersgade 55-57, 1663 København V Deltagere Referent 70 beboere omkring

Læs mere

Regeringen, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune har indgået aftale om at udvide den nuværende Metro med etablering af en Cityring i København.

Regeringen, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune har indgået aftale om at udvide den nuværende Metro med etablering af en Cityring i København. Etablering af en Cityring Regeringen, og har indgået aftale om at udvide den nuværende Metro med etablering af en Cityring i København. Cityringen skal gå i en tunnel under City, brokvartererne og Frederiksberg.

Læs mere

En klage over Metroselskabet I/S faldt uden for kerneområdet for ombudsmandens virksomhed. 22. oktober 2014

En klage over Metroselskabet I/S faldt uden for kerneområdet for ombudsmandens virksomhed. 22. oktober 2014 2014-30 En klage over Metroselskabet I/S faldt uden for kerneområdet for ombudsmandens virksomhed En advokat bad på vegne af en klient en underentreprenør på metrobyggeriet ombudsmanden om at iværksætte

Læs mere

Afgørelse. efter 33 i miljøbeskyttelsesloven (lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010).

Afgørelse. efter 33 i miljøbeskyttelsesloven (lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010). MILJØKLAGENÆVNET Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 11 00 Telefax: 72 54 11 01 mkn@mkn.dk www.mkn.dk Den 28. september 2010 J.nr. MKN-100-00726 Afgørelse efter 33 i miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

Pkt.nr. 2. Forskrift om varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune Indstilling:

Pkt.nr. 2. Forskrift om varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune Indstilling: Pkt.nr. 2 Forskrift om varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune 402851 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik og Miljøudvalget 1. at principgodkende udkast til forskrift om varelevering

Læs mere

Til Teknik- og Miljøudvalget. Sagsnr Indledning. Dokumentnr

Til Teknik- og Miljøudvalget. Sagsnr Indledning. Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Indledning Dette notat opridser den aktuelle situation omkring døgnarbejde ved anlæggelsen af Cityringen.

Læs mere

AFGØRELSE i sag om støj fra metrobyggeplads ved Marmorkirken i København

AFGØRELSE i sag om støj fra metrobyggeplads ved Marmorkirken i København Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. juni 2014 J.nr.: NMK-10-00774 og NMK-10-00778 Ref.: FLEKB AFGØRELSE i sag om støj fra metrobyggeplads ved Marmorkirken

Læs mere

MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Horsens Kommune

MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Horsens Kommune Regulativ for visse MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Horsens Kommune TEKNIK OG MILJØ 1 REGULATIV FOR VISSE MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER I HORSENS KOMMUNE Denne forskrift er udarbejdet

Læs mere

Bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune

Bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune Bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune Forskrift Forskrift for bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune Formål og administration 1. Formålet

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har enstemmigt truffet afgørelse efter miljøbeskyttelseslovens 42, stk. 1 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har enstemmigt truffet afgørelse efter miljøbeskyttelseslovens 42, stk. 1 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk dato J.nr.: NMK-10-00682 Ref.: HAMMO UDKAST til afgørelse i sag om støj fra byggeri i Københavns Kommune Natur- og Miljøklagenævnet

Læs mere

Københavns Kommune: Teknik- og Miljøudvalget Økonomiudvalget Borgerrepræsentationen 22. maj INDSIGELSE-

Københavns Kommune: Teknik- og Miljøudvalget Økonomiudvalget Borgerrepræsentationen 22. maj INDSIGELSE- Beboerforeningerne omkring Marmorkirken v. Steffen Hamann Frederiksgade 5, 4. sal 1265 København K Email: shamann1@gmail.com Tlf: 2636 3361 Københavns Kommune: Teknik- og Miljøudvalget Økonomiudvalget

Læs mere

1 Ikke-teknisk resumé

1 Ikke-teknisk resumé 1 1 Ikke-teknisk resumé 1.1 Om VVM-redegørelsen Det overordnede formål med Nordhavnsmetroen er at betjene den nye bydel i Nordhavnen med effektiv kollektiv transport. Samtidig skal Nordhavnsmetroen forbinde

Læs mere

Til Teknik og Miljøudvalget, Københavns Kommune, Købehavns Rådhus. Byggeriet på Provstevej 5, København NV

Til Teknik og Miljøudvalget, Københavns Kommune, Købehavns Rådhus. Byggeriet på Provstevej 5, København NV Til Teknik og Miljøudvalget, Københavns Kommune, Købehavns Rådhus Byggeriet på Provstevej 5, København NV side 1 / 4 Bispebjerg Lokaludvalg har fulgt sagen nøje fra start. Vi har også tilkendegivet vores

Læs mere

Stk. 2 Forskriften er vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation den xx

Stk. 2 Forskriften er vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation den xx KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse NOTAT 27-02-2015 Sagsnr. 2014-0229370 UDKAST til forskrift for udendørs musikarrangementer Indledning Hovedformålet med denne forskrift

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt 2015-5 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding

Læs mere

Påbud om begrænsning af støjende aktiviteter ved anlægsfase 2 og 3 på metrobyggepladsen ved Vibenshus Runddel - Berigtigelse

Påbud om begrænsning af støjende aktiviteter ved anlægsfase 2 og 3 på metrobyggepladsen ved Vibenshus Runddel - Berigtigelse KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Copenhagen Metro Team I/S Relevante underentreprenører Påbud om begrænsning af støjende aktiviteter ved anlægsfase 2 og 3 på metrobyggepladsen

Læs mere

Miljøstyrelsens afgørelse af Advokat [ ] s klage over Lemvig Kommunes afgørelse af 25. februar 2005 om ikke at udstede påbud efter olieforurening

Miljøstyrelsens afgørelse af Advokat [ ] s klage over Lemvig Kommunes afgørelse af 25. februar 2005 om ikke at udstede påbud efter olieforurening [ ] Jord & Affald J.nr. 335/04-0040 Ref. lihan Den 15. marts 2006 Miljøstyrelsens afgørelse af Advokat [ ] s klage over Lemvig Kommunes afgørelse af 25. februar 2005 om ikke at udstede påbud efter olieforurening

Læs mere

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Grafisk produktion: Kommunikation Fotos: Torben Meyer, Byhistorisk Arkiv Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune 5. udgave, november 2014 Teknik

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om status på byggeriet af Cityringen. November 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om status på byggeriet af Cityringen. November 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om status på byggeriet af Cityringen November 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 18/2013 om status på byggeriet

Læs mere

Forskrift for bygge- og anlægsprojekter, samt nedrivningsarbejder (støj og vibrationer) i Sønderborg Kommune

Forskrift for bygge- og anlægsprojekter, samt nedrivningsarbejder (støj og vibrationer) i Sønderborg Kommune Forskrift for bygge- og anlægsprojekter, samt nedrivningsarbejder (støj og vibrationer) i Sønderborg Kommune 2008 Indhold Generelle bestemmelser...3 1. FORMÅL...3 2. LOVGRUNDLAG...3 3. FORSKRIFTENS OMRÅDE...3

Læs mere

Landbrug & Fødevarers bemærkninger til ændringsforslag til L 121 om modernisering af planloven.

Landbrug & Fødevarers bemærkninger til ændringsforslag til L 121 om modernisering af planloven. Dato 27. april 2017 Side 1 af 5 Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø erst@erst.dk Landbrug & Fødevarers bemærkninger til ændringsforslag til L 121 om modernisering af planloven. Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Vedlagt følger vores klage over Tillæg til Miljøgodkendelse Tivoli Friheden af 13. april 2011.

Vedlagt følger vores klage over Tillæg til Miljøgodkendelse Tivoli Friheden af 13. april 2011. V/ANDERS PETERSEN B I R K E T I N G E T 1 0 8000 ÅRHUS C TEL 8611 0103 OG 2635 2369 EMAIL: ANDERSKAU@GMAIL.COM 16. maj 2011 Aarhus Kommune, Natur og Miljø, Valdemarsgade 18, Postboks 79 8100 Århus C. Vedlagt

Læs mere

Til rette vedkommende

Til rette vedkommende Nørrebro 26-3-2011 Til rette vedkommende I forbindelse med etableringen af metrobyggepladsen i Nørrebroparken har E/F Nordbanegade/Vedbækgade sammensat en arbejdsgruppe bestående af frivillige, som har

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus Marianne og Morten Gade Birkmosevej 120 9740 Jerslev Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 11 g og 58, stk. 1,nr. 4 i planloven 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 11 g og 58, stk. 1,nr. 4 i planloven 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 15. august 2014 J.nr.: NMK-34-00277 og NMK-33-01941 Ref.: KBP AFGØRELSE i sag om Faxe Kommunes VVM-screening af vejprojekt

Læs mere

Undersøgelsen af lavfrekvent støj og infralyd fra Kyndbyværket skal så vidt muligt omfatte følgende anlæg: KYV21 og/eller KYV 22 KYV51 eller KYV 52

Undersøgelsen af lavfrekvent støj og infralyd fra Kyndbyværket skal så vidt muligt omfatte følgende anlæg: KYV21 og/eller KYV 22 KYV51 eller KYV 52 Dong Energy Power A/S Kyndbyværket Kyndbyvej 90 3630 Jægerspris Roskilde J.nr. MST-1272-00643 Ref. Annje/jojak 23. februar 2012 Påbud om måling af lavfrekvent støj og infralyd fra Kyndbyværket Dong Energy

Læs mere

Generelt 1. Forskriften gælder al restaurationsvirksomhed på Bornholm.

Generelt 1. Forskriften gælder al restaurationsvirksomhed på Bornholm. Forskrift udarbejdet i henhold til 18 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 944 af 16. september 2004 om miljøregulering af visse virksomheder. Generelt 1. Forskriften gælder al restaurationsvirksomhed

Læs mere

Ejerforeningen Godthåbs Have

Ejerforeningen Godthåbs Have Ejerforeningen Godthåbs Have Aksel Møllers Have 2-30, Godthåbsvej 35-41 www.godthaabshave.dk E-mail:ghh@live.dk Frederiksberg, 8.6. 2013 Til Miljøudvalget i Frederiksberg Kommune Sag: Metroarbejdsplads

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER. i Københavns Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER. i Københavns Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Københavns Kommune 1 2 Forskrift for visse miljøforhold ved bygge- og anlægsarbejder i Københavns Kommune Denne forskrift er udarbejdet i

Læs mere

/ Egon Petersen Kværsgade Gråsten

/ Egon Petersen Kværsgade Gråsten 25-02-2013 12/56029 Egon Petersen Kværsgade 15 Landzonetilladelse til ændret anvendelse af ejendommen matr.nr. 92 Kværs Ejerlav, Kværs, der ligger på Søndertoft 15, Sønderborg Kommune har den 14. december

Læs mere

Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune

Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune Lovgrundlag Dette regulativ er udarbejdet i henhold til 20 stk. 2 i bekendtgørelse nr.

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 4. november 2009 til en borger

Statsforvaltningens brev af 4. november 2009 til en borger Statsforvaltningens brev af 4. november 2009 til en borger 04-11- 2009 Du har på vegne en række sommerhusejere i Kettingskov i brev af 12. oktober 2008 klaget over, at Sønderborg Kommune ikke har sørget

Læs mere

Regulativ for visse. MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Horsens Kommune KORREKTUR TEKNIK OG MILJØ

Regulativ for visse. MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Horsens Kommune KORREKTUR TEKNIK OG MILJØ Regulativ for visse MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Horsens Kommune TEKNIK OG MILJØ 1 2 REGULATIV FOR VISSE MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER I HORSENS KOMMUNE Denne forskrift er udarbejdet

Læs mere

VVM-TILLADELSE NY VEJADGANG TIL UDVIDET RANDERS HAVN

VVM-TILLADELSE NY VEJADGANG TIL UDVIDET RANDERS HAVN VVM-TILLADELSE NY VEJADGANG TIL UDVIDET RANDERS HAVN Randers den 7. januar 2015 Miljø og Teknik Laksetorvet 1 8900 Randers C Telefon 8915 1515 PLANKONTOR@RANDERS.DK WWW.RANDERS.DK 2/6 VVM-TILLADELSE NY

Læs mere

Envina Naturårsmøde 2016 Advokat Mads Kobberø

Envina Naturårsmøde 2016 Advokat Mads Kobberø Envina Naturårsmøde 2016 Advokat Mads Kobberø 1 Temaer 1. Passivitet 2. Retlig lovliggørelse 3. 3 4. Dispensationer 2 2 Passivitet/indrettelsessynspunktet 3 Indrettelse/passivitet NKO 334: Det er dog i

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø. Nyhedsbrev nr. 04/ Indholdsfortegnelse:

Lov om arbejdsmiljø. Nyhedsbrev nr. 04/ Indholdsfortegnelse: Nyhedsbrev nr. 04/ 2011 Arbejdsmiljøklagenævnet har i april måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. september 2012 12/03537 OVERKØRSEL OG LUKNING AF VEJ Vejdirektoratet har behandlet klagen af 9. april 2012 fra klagerne over Kommunens afgørelser vedr. overkørsel

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

AFGØRELSESUDKAST i sag støj fra metrobyggeplads ved Københavns Hovedbanegård

AFGØRELSESUDKAST i sag støj fra metrobyggeplads ved Københavns Hovedbanegård Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 4. juni 2014 J.nr.: NMK-10-00789 Ref.: flekb AFGØRELSESUDKAST i sag støj fra metrobyggeplads ved Københavns Hovedbanegård

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til byggeri på Guldagervej 45, 9493 Saltum

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til byggeri på Guldagervej 45, 9493 Saltum Karin og Niels Guldager Guldagervej 45 Ejersted 9493 Saltum Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Afgørelse. efter 41 i miljøbeskyttelsesloven (lovbekendtgørelse nr af 22. december 2006).

Afgørelse. efter 41 i miljøbeskyttelsesloven (lovbekendtgørelse nr af 22. december 2006). MILJØKLAGENÆVNET Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 11 00 Telefax: 72 54 11 01 mkn@mkn.dk www.mkn.dk Den 14. september 2009 J.nr. MKN-100-00333 Afgørelse efter 41 i miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

1 Kapitel 4.5. Indrettelseshensynet. Indrettelseshensynet. Den juridiske litteratur

1 Kapitel 4.5. Indrettelseshensynet. Indrettelseshensynet. Den juridiske litteratur 1 Kapitel 4.5. Indrettelseshensynet Indrettelseshensynet Den juridiske litteratur Beskyttelse af borgernes berettigede forventninger har traditionelt været anerkendt i dansk forvaltningsret ikke kun vedrørende

Læs mere

Terrænregulering på Skydebanevej 14, Esbjerg Forlængelse af tidsfrist

Terrænregulering på Skydebanevej 14, Esbjerg Forlængelse af tidsfrist Selskabet Skydebanevej 14 ApS Vrenderupvej 38 6818 Årre. Sendt til virksomhedens digitale postkasse og pr. hv@sb-thomsen.dk Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 8. maj 2014 Sagsbehandler Bodil Damsgaard Kristensen

Læs mere

Forlængelse af klagefrist for udstedt kommuneplantillæg og VVMtilladelse

Forlængelse af klagefrist for udstedt kommuneplantillæg og VVMtilladelse Byer J.nr. ode-200-00026 Ref. xsizi Den 5. januar 2010 Forlængelse af klagefrist for udstedt kommuneplantillæg og VVMtilladelse Ved en fejl er det udstedte kommuneplantillæg for vindmøller ved Rens Hedegård

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011 Sag 285/2008 (1. afdeling) Søren Theill Jensen og Anne Margrethe Heidner (advokat Preben Kønig, beskikket for begge) mod Miljøstyrelsen (kammeradvokaten

Læs mere

Talepapir til samrådsspørgsmål AM-AT. Tak for ordet.

Talepapir til samrådsspørgsmål AM-AT. Tak for ordet. Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1098 Offentligt TALEMANUSKRIPT Talepapir til samrådsspørgsmål AM-AT Side 1 af 32 Tak for ordet Tak for ordet. I forlængelse af de spørgsmål,

Læs mere

Afgørelse om at ændring af vindmølleprojekt ved Gedmose ikke er VVM-pligtigt

Afgørelse om at ændring af vindmølleprojekt ved Gedmose ikke er VVM-pligtigt Annonce: Afgørelse om at ændring af vindmølleprojekt ved Gedmose ikke er VVM-pligtigt Holstebro Kommune, Teknik og Miljø, har truffet afgørelse om, at en ændring af Gedmose III-projektet til at omfatte

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet ophæver Høje-Taastrup Kommunes ovennævnte afgørelse af 6. juni 2013 og hjemviser sagen til kommunens fornyede behandling.

Natur- og Miljøklagenævnet ophæver Høje-Taastrup Kommunes ovennævnte afgørelse af 6. juni 2013 og hjemviser sagen til kommunens fornyede behandling. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 10.09.2013 J.nr.: NMK-33-01908 Ref.: MJE AFGØRELSE i sag om Høje-Taastrup Kommunes afgørelse om at fritage en grundejerforening

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 19. marts 2007 til Danmarks Naturfredningsforening:

Statsforvaltningens brev af 19. marts 2007 til Danmarks Naturfredningsforening: Statsforvaltningens brev af 19. marts 2007 til Danmarks Naturfredningsforening: 19-03- 2007 TILSYNET Danmarks Naturfredningsforening har i skrivelse af 20. maj 2005 rettet henvendelse til Statsamtet Vestsjælland,

Læs mere

AFGØRELSE i sag om afslag til statusændring fra sommerhus til helårsbolig i Syddjurs kommune

AFGØRELSE i sag om afslag til statusændring fra sommerhus til helårsbolig i Syddjurs kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 14. august 2014 J.nr.: NMK-31-01339 Ref.: BIBIS-NMKN AFGØRELSE i sag om afslag til statusændring fra sommerhus til helårsbolig

Læs mere

Denne vejledning er senest ændret den 25. februar Vejledning om Skovloven Klage. Indhold

Denne vejledning er senest ændret den 25. februar Vejledning om Skovloven Klage. Indhold Denne vejledning er senest ændret den 25. februar 2015. Vejledning om Skovloven 60-64 Klage Indhold 1. Afgørelser der kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet 2. Klageberettigede 2.1 Adressaten for

Læs mere

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2.

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2. M2PLUS ApS Svend Engelunds Vej 11 9000 Aalborg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Jesper Runge Madsen Direkte 7257 7364 jrm@jammerbugt.dk

Læs mere

M I L J Ø M I N I S T E R I E T

M I L J Ø M I N I S T E R I E T Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 245 Offentligt M I L J Ø M I N I S T E R I E T SKOV- OG NATURSTYRELSEN Landsplanområdet J.nr. SN 2001-0019/LP4-0003 Ref. MIC Sjette redegørelse om "lovovervågning"

Læs mere