Forstærket mentorindsats i overgang mellem grundforløb og hovedforløb skaber flere praktikpladser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forstærket mentorindsats i overgang mellem grundforløb og hovedforløb skaber flere praktikpladser"

Transkript

1 Forstærket mentorindsats i overgang mellem grundforløb og hovedforløb skaber flere praktikpladser

2 Uddannelsespuljen Indhold Projektet, Praktikplads til alle, udspringer af Syddansk Uddannelsesaftale og er støttet af midler fra Region Syddanmarks uddannelsespulje. I regionens uddannelsesstrategi er der via 6 indsatsområder fokus på at gøre Region Syddanmark til en region med uddannelser i verdensklasse på alle niveauer, og hvor alle unge udfolder deres potentiale i forhold til arbejdsmarkedet. dette projekt er målrettet: Indsatsområde 1: De unges egne forudsætninger for at gennemføre en ungdomsuddannelse. Indsatsområde 4: Manglende praktikpladser UddannelsespUljen Side 2 IndlednIng Side 4 praktikplads til alle Side 5 sådan har vi arbejdet med projektet Side 10 Fra skolepraktik til elevplads Side 13 mentorer Side 18 skolepraktik Side 23 tilskudsmuligheder Side

3 praktikplads til alle Alle prognoser viser, at der i fremtiden er mangel på faglærte. Derfor har vi taget udfordringen op nu. Vi har valgt at fokusere på de unge, der har svært ved at finde en praktikplads selv eller fastholde den. Taber vi denne gruppe på gulvet, har det store økonomiske konsekvenser for vores velfærdssamfund. Med brochuren ønsker vi at dele erfaringerne fra samarbejdet om mentorordningen mellem Campus Vejle, Tietgen og Syddansk Erhvervsskole. Vi håber, vi kan inspirere andre erhvervsskoler til at udfolde tilsvarende fastholdelsesarbejde. I brochuren kan du læse om, hvordan vi som skoler har grebet arbejdet an. Læs hvorfor det betaler sig økonomisk. Find inspiration til jeres videre arbejde i elevcases og læs, hvordan mentorerne på forskellig vis har opnået imponerende resultater. Kært barn har som bekendt mange navne, og i denne brochure vil begreberne praktikplads, elevplads og læreplads blive brugt i flæng. Alle steder er der tale om praktikpladsen i hovedforløbet. Trine Kynde Hovad Claus Øgendahl Mona Syndergaard Praktikcenterleder Praktikpladskonsulent Praktikpladskonsulent Syddansk Erhvervsskole Tietgen Campus Vejle Tekst: Speakloud Layout/dtp: Reklametanken Tryk: Digitalhuset Et projekt med fokus på de sidste 10 % projekt praktikplads til alle er et eksempel på, hvordan erhvervsuddannelsesinstitutioner gennem et systematisk, konkretiseret og målstyret udviklings projekt med succes kan udvikle metoder til at fastholde unge i erhvervsuddannelsesforløb gennem en mentor indsats, som har en undersøgende, anerkendende og målrettet tilgang til den enkelte unge.«fra projektevalueringsrapporten af lektor lisbeth pedersen, University College lillebælt Udgivet af: 4 5

4 95 % af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse, og erhvervsuddannelserne har en væsentlig opgave i at nå det mål. Med det for øje har erhvervsskolerne i de senere år fokuseret på tiltag, som fastholder eleverne i grundforløbet. Et større antal elever end tidligere står derfor med et grundforløbsbevis i hånden og søger praktikplads. Resultatet er, at stadig flere elever i dag står uden praktikplads i en virksomhed. Derfor søgte Syddansk Erhvervsskole, Tietgen og Campus Vejle i 2012 finansiering til projektet Praktikplads til alle ved uddannelsespuljen ved Region Syddanmark. Med projektet ønskede skolerne at udvikle og klarlægge behovet for fastholdelsesværktøjer. Dels i overgangen mellem grundforløbet og hovedforløbet, dels inde i hovedforløbet. Målgruppen var de sidste 10 %. De har ikke faglige problemer, men andre udfordringer betyder, at de ikke får en praktikplads eller fastholder den. projektets Faser Første fase i projektet var udvikling af et screeningsværktøj, som kunne udpege elever i målgruppen. I fase 2 udviklede vi metoder til at fastholde og hjælpe eleverne via mentorroller. I tredje og sidste fase handlede det om at finde praktikpladser i virksomheder, der kunne rumme elever med udfordringer. Vi undersøgte også, hvilke støttemuligheder virksomhederne har og skabte os et overblik over, hvor vi kan hente hjælp til eleverne i praktikpladssøgningen. erfaringer Fra 234 elever 234 elever har deltaget i projektet i de 2 år, det har kørt på de tre skoler. På Syddansk Erhvervsskole har det primært være auto-elever, mens det på Campus Vejle og Tietgen har været merkantile elever inden for kontor- og detailuddannelserne. På de tre skoler har der været forskellige tilgange til projektet. Det har givet forskellige erfaringer, som samlet set giver input til de samlede er faringer for hele projektet. Fælles for alle har været, at vi har sat ind i overgangen mellem grundforløbet og hovedforløbet med særlig fokus på at få målgruppen i skolepraktik og sætte ind med hjælp derfra. elevernes særlige UdFordrInger Eleverne har forskellige udfordringer. Vi har oplevet alt lige fra tunge problemstillinger som nuværende eller tidligere misbrug, forældres misbrug, sociale og psykiske problemer til lette problemstillinger som manglende selvværd, uafklarethed og manglende evne til at handle. Fællesnævneren for alle er, at de har begrænset eller intet voksennetværk. De har brug for støtte til at komme videre i deres uddannelsesforløb. kan det økonomisk betale sig For skolerne at arbejde med denne elevgruppe? svaret er et klart ja. Med udgangspunkt i at det er elever, der ikke tidligere ville have gennemført en ungdomsuddannelse, så er regnestykket meget simpelt. I skrivende stund præmieres erhvervsskoler med kr. pr. indgået uddannelsesaftale op til skolens måltal. Herefter er præmieringen kr. De elever ville skolerne slet ikke have fået præmiering for tidligere. Derfor kan vi lave fastholdelsesarbejde for mindst kr. for hver elev, før det begynder at være en reel udgift for skolerne. For eleverne med de lette problemstillinger har det typisk handlet om 3 til 5 timers mentorarbejde og et lille skub. For de tungere problemstillinger har det været nødvendig med flere timer. I nog le tilfælde også betydeligt flere timer. Men arbejdet har normalt kunne holdes inden for den normale præmiering. mentorbehovet ebbede Ud hurtigere end Forventet Forud for projektstart var forventningen, at mentoren skulle følge eleven vi taler meget om, hvem jeg er, hvad jeg er god til, og hvad jeg kan gøre bedre. samtalerne med stine gør mig stærkere.«ind i praktikpladsen og være med på sidelinjen, indtil eleven stod med det endelige uddannelsesbevis i hånden. Virkeligheden viste sig at være en anden, da deres behov for en mentor lige så stille ebbede ud. Kolleger og arbejdsgiver overtog de roller, som vi havde forventet, mentoren skulle have. Konklusionen er, at mentorfunktionen skal ses som en kortvarig indsats i overgangen fra grundforløb til hovedforløb. Mentorforløbet gør en kæmpe forskel for den enkelte elev og er økonomisk fordelagtig for skolerne. 6 7

5 syddansk erhvervsskole elever med I projektet I hele perioden aktive I pro jektet ved afslutningen afsluttet pga. opnået UddannelsesaFtale afsluttet pga. UddannelsesskIFt afsluttet pga. anden årsag tietgen CampUs vejle samlet projektets resultater Udgangspunktet for projektet var et screeningsværktøj, der kunne udpege elever, der havde behov for den ekstra støtte. I projektet har vi imidlertid erfaret, at et personligt kendskab til eleven er nødvendig for at afgøre, om der er støttebehov. Mange elever i målgruppen er gode til at gå under radaren. Samspillet med grundforløbslærerne er derfor helt afgørende for at kunne identificere målgruppen og sætte ind, hvor behovet er størst. uafklarede omkring deres uddannelsesvalg, at det trods et gennemført grundforløb reelt handlede om at hjælpe eleven videre til en anden uddannelse. ændret praktik pladspræmie I perioden mellem vores projektansøgning til projektstart fjernede rege ringen den særlige praktikpladspræmie på kr., der tilfaldt virksomhederne pr. indgået uddannelsesaftale. Det er naturligvis ikke fordelagtig for det praktikpladsopsøgende arbejde for særligt denne gruppe, hvor virksomhederne på fortsætte mentorarbejdet efter afslutning af projektet. Anden årsag dækker over alt lige fra elever, der ikke længere har behov for mentor, til elever der er udmeldt af projektet, da de ikke længere er praktikpladssøgende. Samlet set er konklusionen klar for alle tre skoler. Lige så vigtigt som det er at arbejde med fastholdelse i grundforløbet, lige så vigtigt er det at arbejde med fastholdelse i overgangen til hovedforløbet. Den lille hjælp kan være den store forskel, der gør, at den enkelte elev får en praktikplads og dermed færdiggør sin jeg er meget taknemmelig For, at min mentor FIk banket Fornyet selvtillid og selvværd Ind I mig. hun gav mig det skub, der skulle til For at komme I gang Ude på et autoværksted.«kasper plet et højt ambitionsniveau Ambitionen var at alle skulle have en praktikplads. Konklusionen 2 år senere er, at det ikke er realistisk. En del elever har så store psykiske problemer, at det er svært at finde virksomheder, som kan rumme dem, om end de kan leve op til uddannelsens krav inden for beskyttende rammer. Herudover var flere elever så forhånd er skeptiske i forhold til at indgå uddannelsesaftaler. resultatet af mentorordningen Af de 110 elever, der ved afslutning af projektperioden er aktive i projektet, er også elever, der først er optaget i projektet 1 til 2 måneder forud for afslutningen. De er derfor relativt nye i projektet, men de er fastholdt, da skolerne agter at uddannelse. 8 9

6 Sådan har vi arbejdet med projektet... på CampUs vejle På Campus Vejle har vi i en årrække arbejdet med at udvikle mentorrollen på grundforløbet, hvor grundforløbslærere fungerer som mentorer. Det var derfor en naturlig forlængelse, at de elever der i forvejen havde en grundforløbsmentor, eller som havde gode relationer til en grundforløbslærer, havde denne som mentor i overgangen og i hovedforløbet. Flere elever oplevede i starten rolleforvirring, når de startede i skolepraktik. Skolepraktikvejleder, praktikvejleder, hovedforløbslærere og mentor. Hvem gjorde hvad? I løbet af praktikperioden ændrede vi derfor mentorrollen til hovedsagligt at være blandt skolepraktikvejlederne, så eleven ikke skulle forholde sig til flere personer end højest nødvendigt. kan rollerne som FaglIg vejleder og mentor Forenes? Flere har spurgt, om det er et problem både at være faglig vejleder og mentor for den samme elev. Svaret er nej. Når vi tydeliggør for eleven, hvilken rolle vejlederen har i den enkelte situation, er det intet problem at varetage flere roller. Fortsætter mentor- FUnktIonen på CampUs vejle? Ja, det er tydeligt, at der er et behov for mentorarbejdet. Det gør en kæmpe forskel for den enkelte elev. At det oven i købet kan betale sig økonomisk er naturligvis en fordel.... på syddansk erhvervsskole På Syddansk Erhvervsskole projektansatte vi en mentor. Med stor erfaring fra erhvervslivet som både ansat, leder og jobkonsulent vejledte og støttede vores mentor de unge mennesker professionelt. Mentoren havde sin daglige gang på værkstederne, og hun kunne hurtigt træde til og løse nogle af de små udfordringer, der kan opstå, når en ung har det svært. Det gav en ny måde at arbejde på for faglærerne, der arbejdede tæt sammen med mentoren. Eleverne betragtede mentoren som en udenforstående, og de havde tillid til at snakke med hende om deres udfordringer. skolepraktikeleverne FIk troen tilbage Mange af de unge havde mistet modet efter forgæves at have søgt lærepladser hos rigtig mange mestre. Det gik ud over deres motivation og selvværd. Mentoren hjalp dem med at genfinde deres faglighed og troen på, at der også er brug for dem. Eleverne deltog f.eks. i gruppevejledning med fokus på præsentationsteknikker og de optog fiktive samtaler med mestre, så de kunne lære af hinanden. Ud over elever, der havde brug for et kærligt skub og for at finde motivationen, var der også en gruppe elever, der havde andre udfordringer i deres liv. Her støttede mentoren op om samtaler med læger, sprogskole og andre eksterne interessenter. gode resultater giver mod på mere Den intensive mentorstøtte har betydet, at en stor del af de unge er kommet videre og har fået en uddannelsesaftale eller er startet på ny uddannelse. Projektet har vist så gode resultater, at vi på Syddanske Erhvervsskole arbejder på at skabe en permanent mentorordning

7 Sådan har vi arbejdet med projektet... på tietgen På Tietgen har vi som mentorer valgt at bruge personer, der hverken er tilknyttet skolens grundforløb, hovedforløb eller skolepraktik som enten lærere eller vejledere. Vi har i stedet udvalgt fire personer, som alle har praktiske erfaringer med coaching, mentor-arbejde, virksomhedskontakt og med at knytte elever til virksomheder efter gennemført grundforløb. Tre af mentorerne har også relevant uddannelsesmæssig baggrund. ForskellIghed er en styrke Vi har kun benyttet de fire mentorer, der således har været faste figurer i projektet. Som personer og typer er de vidt forskellige. Det gælder både deres baggrund og deres måde at være mentor på. Denne forskellighed har været en styrke, for vi har taget udgangspunkt i hver enkelt mentee og matchet med lige præcis den mentor, vi konkret vurderede bedst kunne flytte mentee i en positiv retning. mentorarbejdet Fortsætter på tietgen Mentorerne har haft tæt kontakt med hinanden, og de har også ind i mellem sparret med hinanden med henblik på at opnå det bedst mulige resultat. Der er blevet erfaringsudvekslet både i det daglige og også ved jævnlige møder. Det har betydet, at vi har kunnet agere, når samarbejdet mellem mentee og mentor ikke har været optimalt, og i de tilfælde, hvor vi har skønnet, at det har kunnet fremme processen, har vi udskiftet mentor. Med andre ord har antallet af mentorer og den tætte indbyrdes kontakt givet en vigtig fleksibilitet i arbejdet. Tietgens erfaringer med projektet har været så positive, at mentorarbejdet på skolen også fortsætter efter projektafslutning. Fra skolepraktik til elevplads Kaare, Simon, Marc og Kasper tør igen drømme om et godt fast job i fremtiden. Med hjælp fra deres mentor, og en deraf voksende tro på egne evner, er det lykkes at veksle skolepraktikken med en lære- eller elevplads hos en virksomhed. Vi har besøgt de fire ihærdige unge mænd og spurgt dem om mentorordningens betydning. I rema 1000 vil vi gerne hjælpe de elever, der har det lidt svært af ForskellIge årsager. det Fortryder vi aldrig, For vi Får altid nogle dedikerede elever, der gør deres bedste hver dag.«købmand peter lesemann 12 13

8 jeg kan mærke, at jeg UdvIkler mig både FaglIgt og som menneske. det er Fedt.«kaare er blevet stærkere simon løber Ikke panden mod muren længere med hjælp Fra per FIk jeg skrevet en god ansøgning og Fremhævet, hvorfor de skulle vælge mig.«kaare Faaborg blev sidste sommer fær- er god til, og hvad jeg kan gøre bedre. ham til en bedre butiksassistent, for- Simon Johansen fra Odense har med at skrive og præsentere mig selv. Med - Viljen lyser ud af Simons øjne. Han dig med grundforløbet på Campus Vejle. Samtalerne gør mig stærkere, mener klarer Lasse Buch. hjælp fra mentor Per Hjorth Andersen hjælp fra Per fik jeg skrevet en god an- er lyttende og interesserer sig for bu- Som så mange andre unge kunne Kaare den 19-årige elev. og vejlederne på Tietgen i Odense fået søgning og fremhævet, hvorfor de skulle tiksfaget. Simon er meget kundeminded, praktikplads hos Rema 1000 i Dalum. vælge mig, forklarer Simon Johansen. og det han ikke kan, vil han gerne lære, eksplosiv UdvIklIng kaares FremtId er I tøjbranchen ville ikke bare sidde hjemme og lave in- Hos BUCH Din Tøjmand er de glade for genting. Heldigvis lykkes det efter en prøveperiode hos BUCH Din Tøjmand at få en læreplads. Det er jeg super glad ikke finde en praktikplads. - Jeg startede i skolepraktik, for jeg for, for det er meget sjovere at være i en Inden jeg fik hjælp løb jeg panden - Gennem samtaler styrkede han forklarer Peter Lesemann, der roser For Kaare Faaborg var det en drøm at mod muren flere gange. Mentorord min evne til at præsentere mig selv. Det mentorordningen og samarbejdet med Kaare Faaborg, og indehaver Lasse Buch finde en praktikplads. Jeg kan mærke, ningen har hjulpet mig videre og i gang betød, at jeg vidste, hvad jeg skulle sige Tietgen. mener, at Kaare udvikler sig eksplosivt at jeg udvikler mig både fagligt og som med et spændende praktikforløb hos til jobsamtalen hos Rema 1000, mener Vi kunne vælge at søge og finde på det menneskelige plan. menneske. Det er fedt, siger Kaare Rema 1000, fortæller den 21-årige elev. fynboen, der er glad for arbejdet i butik- elever selv. Men vi har et godt forhold til ken og kontakten med kunderne. Tietgen. I Rema 1000 vil vi gerne hjælpe - Vi er en mindre, selvstændig butik. Faaborg, der endnu ikke er helt klar Vores styrke er det faglige. Vi skal nok over, hvad han vil, når han er færdig. Flere gange om måneden taler eller lære Kaare alt om sixpence, habitmål og Jeg vil helt sikkert gerne arbejde med god ansøgning banede vejen mailer han med mentor Stine Palmelund hvordan tøjet er produceret. Med input tøj. Måske kunne jeg godt tænke mig at Det var særligt problemer med ansøg- simon er lærevillig og lærenem Klejstrup. Personlige udviklingssamtaler fra Stine gør Kaare sig nogle helt andre starte min egen butik, siger en smilende ningen og nervøsitet, der voldte Simon Glad er også købmand Peter Lesemann. der gør deres bedste hver dag, fortæller har gjort Kaare til en stærkere person. overvejelser. De overvejelser er med til Kaare Faaborg. Johansen problemer. Med Simon på holdet har han fået et Peter Lesemann. - Vi taler meget om, hvem jeg er, hvad jeg at udvikle ham som menneske og gøre rigtig butik, fortæller Kaare Faaborg Jeg har aldrig været særlig god til de elever, der har det lidt svært af forskellige årsager. Det fortryder vi aldrig, for vi får altid nogle dedikerede elever, energibundt, der aldrig sidder stille. 15

9 krav motiverer marc til at yde sit ypperste Uden hjælp fra mentor Trine Just og lærerne på Syddansk Erhvervsskole var det ikke lykkes for Marc Nielsen fra Børkop at få læreplads hos Ford Karvil i Fredericia. Det slår den 19-årige lærling fast. - Mentorordningen har hjulpet mig videre og i gang med et spændende lærlingeforløb hos Ford Karvil. Det var aldrig lykkes uden hjælp til særligt ansøgningen og jobsamtalen, mener Marc Nielsen. videoansøgning hjalp marc Med hjælp fra min mentor fik jeg skrevet en bedre ansøgning og fremhævet, hvorfor de skulle vælge mig. Vi lavede også en videoansøgning. Den forberedte mig til jobsamtalen med Ford, forklarer Marc Nielsen, der drømmer om at åbne eget værksted. Inden han når så langt, er der dog meget at lære endnu. Det understreger værkstedschef Andreas Andersen, der valgte Marc Nielsen. Et valg han ikke har fortrudt. - Marc er dygtig og sammen med vores dygtigere mekanikere udvikler han sig dagligt i et professionelt miljø. På et autoriseret værksted bliver han presset. Bilerne skal være færdige til aftalte tid. Det motiverer Marc og gør ham fokuseret. sammen med trine lavede jeg en videoansøgning. den Forberedte mig til jobsamtalen med Ford karvil.«ford karvil tager ansvar Andreas Andersen mener, at Ford Karvil har et ansvar for at uddanne nye mekanikere. - Tager vi ikke nye lærlinge ind, har vi ingen dygtige mekanikere om 10 år. I Ford Karvil prioriterer vi derfor lærlinge højt. De går ikke bare rundt med en kost. Hos os er de en del af teamet. På den måde udvikler de sig til dygtige mekanikere, som vi ofte beholder, når de er færdiguddannet, fordi vi ved, hvad de kan. Efter to mislykkede lærepladsaftaler mistede Kasper Plet troen på sig selv. Med hjælp fra mentor Trine Just og lærerne på Syddansk Erhvervsskole er han i dag tilbage på sporet i et succesfuldt lærlingeforløb hos Flinkers Autocenter i Jelling. kasper plet FIk troen og selv tilliden tilbage - De dårlige oplevelser med f.eks. manglende løn gjorde mig handlingslammet. Jeg blev bange for, at alle lærepladser var dårlige, og jeg havde ikke lyst til at søge i en lang periode. En overgang overvejede jeg helt at skifte fag og uddanne mig til noget andet. Det fik min mentor og lærerne på skolen heldigvis ændret, siger Kasper Plet med et smil. kasper Fortjener succes For der er ingen tvivl om, at den 21-årige mekanikerlærling elsker sit job og er landet på rette hylde hos Flinkers Autocenter i Jelling. Det mener inde haver Kurt Flinker. - Kasper er en dygtig mekaniker. Han får gode karakterer på skolen, og så er han ihærdig, ansvarsbevidst, meget omhyggelig og en god kollega. Hos Flinkers Autocenter glæder vi os over, at Kasper i tredje forsøg har fået den succes, han fortjener, siger Kurt Flinker. et tiltrængt skub Efter de to dårlige oplevelser gik Kasper Plet i et år i skolepraktik på Syddansk Erhvervsskole. Han lærte meget i det år, men han lægger ikke skjul på, at det er sjovere og mere lærerigt at være ude på et rigtigt autoværksted. - Jeg er meget taknemmelig over, at min mentor og instruktørerne fik banket fornyet selvtillid og selvværd ind i mig. jeg er meget taknemmelig over, at min mentor og mine InstrUktører FIk banket Fornyet selvtillid og selvværd Ind I mig.«de sagde tingene som de var naturligvis uden at være ondskabsfulde. De gav mig det skub, jeg trængte til for at komme i gang ude på et autoværksted, og det er det bedste i længden, mener lærlingen. - Skolepraktikken var god. Det var imponerende, hvordan vores lærer styrede os og lærte os noget. Men du lærer ikke at håndtere presset og kunderne som på en rigtig arbejdsplads. Kasper Plet mangler halvandet år, inden han kan kalde sig mekaniker. Når lærlingetiden er slut, håber han at finde et godt job med en fast indtægt. Drømmen er at åbne eget autoværksted og uddanne egne lærlinge på samme gode måde, som han oplever det hos Flinkers Auto

10 mentorer I alt 15 mentorer har i større eller mindre grad været tilknyttet projektet Praktikplads til alle. De har arbejdet med forskellige tilgange, men med et fælles mål om at flytte elever fra skolepraktikken ud i virksomhederne. det k ærlige spark bagi pers 3 gode råd 1. Vær direkte og ærlig over for mentee 2. Hold hvad du lover 3. Giv om nødvendigt eleverne et k ærligt los bagi som de Unge skal lære at være selvhjulpne, selvom der kommer nogle bump Undervejs. det er vores største opgave mentorer.«med baggrund fra børne psykiatrisk afdeling i Viborg, som folkeskolelærer i Vollsmose, fra arbejdet med unge aspiranter i Coop og som uddannelseschef på Tietgen, har Per Hjorth Andersen gode forudsætninger for at hjælpe de unge mennesker med at hjælpe sig selv. - De unge skal lære at være selvhjulpne. Det er vores største opgave som mentorer, mener Per Hjorth Andersen. At der så er nogle flere bump på vejen end normalt, gør ikke den sympatiske mentor noget. - Jeg kan se noget positivt i alle mennesker. Der er altid nogle gode sider. Det handler bare om at fremme dem. Nogle af vores elever tager nogle gange tingene lidt ligegyldigt, men ofte er det fordi, de er usikre, forklarer Per Hjorth Andersen, der hjælper gennem ærlig coaching, sin sunde fornuft og livslange erfaring. de skal opleve, at vi tager dem seriøst Han får de unge til at åbne øjnene og tage ansvar gennem en empatisk og indlevende tilgang. Per Hjorth Andersen har faste kontortider, hvor eleverne hurtigt kan få respons på deres CV eller ansøgning. Det hurtige svar giver eleverne en følelse af, at de er vigtige og bliver taget seriøst. Som mentor vil Per Hjort Andersen naturligvis skolepraktikeleverne det bedste. Derfor taler han meget med dem, f.eks. om deres sprog og fremtoning. - Det er vigtigt, at de unge er bevidste om de signaler, de sender ved en samtale. Afhængigt af situationen og jobbet kan det være en god idé at skjule tatoveringer, fjerne piercinger og tage cappen af. eleverne elsker den ærlige og direkte FaCon Per Hjorth Andersen oplever aldrig hans direkte og ærlige facon som et problem. - De unge kan godt lide, at jeg er direkte. De åbner sig, så det er muligt at hjælpe dem på rette vej. Jeg oplever, at når jeg først har deres fortrolighed, så overholder de alle vores aftaler. Han understreger, at der selvfølgelig også er nogle, der bare dalrer rundt. De får et k ærligt los bagi, siger han med et smil, der også afslører en oprigtig glæde, hver gang det lykkes en af skolens elever at bytte en skolepraktikplads ud med en praktikplads i en virksomhed. - Så er det hele sliddet værd. Når et ungt menneske slipper af med f.eks. depressioner, angst eller stress og lander en aftale med en virksomhed, så er det noget, der varmer

11 lillian lærer de Unge at sætte mål - Jeg har lært, at jeg nogle gange bare de fleste og for nogle kun én gang i lillians 3 gode råd 1. Fastsæt konkrete mål med målsætningshjulet 2. Vær særligt opmærksomme på den mest udsatte gruppe 3. Tag afsæt i den enkeltes behov for hjælp bejder bl.a. med at sætte mål for Fornøjelse arbejde FamIlIe skal lytte. Andre gange skal jeg råd- måneden. - Det er meget individuelt, familiesituationen, sociale relationer give eller tage forældrerollen på mig. I alle situationer er det målet, at mine mentees på sigt bliver stærke nok til selv at håndtere deres liv. Lillian Holm understreger, at det altid sker med udgangspunkt i den enkeltes situation. - Skolepraktikeleverne er meget forskellige steder i livet. Nogle er efter et kort mentorforløb klar til at søge praktikplads, mens an- hvor stort deres behov er og hvor voldsomme ting, de bøvler med. Ved at tage udgangspunkt i den enkeltes udfordringer, får de den hjælp, de hver især har brug for, fortæller Lillian Holm. målsætningshjulet hjælper de Unge på rette vej og økonomien. Ikke mindst kobler de aktive handlinger på, der skal bane vejen for at opfylde målene. Det er et fedt værktøj, der også giver mentee en større identitetsforståelse, forklarer Lillian Holm. Fra møde til møde giver hun skolepraktikeleverne opgaver for, som skal løses inden næste møde. Det kan være et besøg hos en virksomhed, en økonomisk min IdentItet mit overordnede mål værdier åndeligt/ IdealIstIsk dre først skal samles op og have styr Hun bruger særligt ét værktøj i sit ansøgning eller opfølgning på en job- ket selvtilliden. Hun har haft alle mentees til individuelle samtaler. Nogle flere gange i ugen for at fastholde aftaler. - Vi er særligt opmærksomme på den mest udsatte gruppe. Vi holder hyppige møder. F.eks. for at sikre os, at de overholder aftaler med konsulenter fra misbrugscentret, deres læge eller arbejde med de unge: Målsætningshjulet. - Ved at arbejde systematisk med målsætningshjulet, får eleven en større forståelse af Hvem jeg er og Hvad mine mål er, mener Lillian Holm. F.eks. sætter mentee et mål for deres arbejdssituation. Når målet er defineret, skriver mentee, hvordan mulighed. - Det er vigtigt, at de gennem små, klart definerede opgaver oplever små succeser, så de får øget deres selvtillid og selvværd. Her er ikke mindst målsætningshjulet et attraktivt værktøj, siger Lillian Holm. relationer hjem psykisk FysIsk/Følelser familiemedlemmer. hun vil få målet til at gå i opfyldelse. Længere hen i forløbet holder Lillian - Målsætningshjulet kommer hele Holm typisk møde én gang i ugen for vejen rundt om den unges liv. De ar

12 de Unge skal lære at sælge sig selv Med erfaring som ansat, leder, jobkonsulent og arbejdsløs i kortere perioder kender mentor Trine Just systemet fra flere sider. Med stor faglig ballast var hun mentor for mekanikerne på Syddansk Erhvervsskole. Hun oplevede, at eleverne manglede troen på sig selv og et fagligt fokus. - Skolepraktikeleverne har haft brug for ros, anerkendelse og hjælp til at fastholde et positivt fokus. I arbejdet med de unge har jeg fokuseret på deres faglighed. Gennem workshops og coaching har jeg talt med de unge om, hvordan de gør sig attraktive for arbejdsgiverne gennem stærkere faglig bevidsthed, større engagement og den rette attitude. show me the money Fælles for langt størstedelen af mekanikerne på Syddansk Erhvervsskole er, at de brænder for faget og er dygtige. Men ofte lykkes de ikke med at overbevise arbejdsgiveren om, hvorfor han skal vælge dem. - Vi har talt meget om, hvordan de skriver en motiveret ansøgning. Det har de svært ved. Men når vi bryder ansøgningen ned i mindre dele, lykkes det oftest at skrive en god ansøgning, der signalerer at lærlingen er faglig dygtig, omhyggelig, ansvarsfuld og kvalitetsbevidst, siger Trine Just. videoansøgning var en øjenåbner En anden udfordring var elevernes evne til at præsentere sig selv. Ved at filme og se præsentationerne kunne skolepraktikeleverne med egne øjne se og reflektere over deres fiktive jobsamtale. - Videoansøgningerne åbnede virkelig elevernes øjnene. Det er grænse overskridende at se sig selv på video, men det giver mulighed for at tale om, hvad der gik godt, og hvad den enkelte kan forbedre, mener Trine Just. trines 3 gode råd 1. Lær eleverne at fokusere trine brugte CoaChIngteknIkker Udover workshops har Trine Just været til stede på skolen og hjulpet eleverne. Særligt når det ikke lykkes med en ansøgning, har hun talt med skolepraktikeleven om, hvad han kan gøre bedre næste gang. - Jeg har brugt forskellige spørgeteknikker i mit arbejde med de unge skolepraktikelever. Når de selv kommer med svarene, tager de større ejerskab. Ved at komme med egne løsningsforslag, bliver de mere bevidste om, hvem de er, og hvad de kan. Og så hænger det forhåbentligt ved i hele deres arbejdsliv, siger en smilende Trine Just. på deres faglighed 2. Optag fiktive jobsamtaler på video og evaluér dem 3. Lad eleverne udvikle egne løsninger skolepraktik Sofie, Kristina og Chris er alle tre færdige alle de andre arbejdsopgaver, som hører med deres grundforløb. Selvom de har hjemme i en rigtig virksomhed. søgt ihærdigt og fået hjælp af mentorer Efter mere end 60 ansøgninger lysner og skolen, er det ikke lykkes at finde det for Chris. Han er kommet i praktik lære- eller elev plads. For at færdiggøre hos Kollemorten Autoværksted, og det deres uddannelse, går de i skolepraktik. er et stort skridt i den rigtige retning. Med det internetbaserede værktøj, Alle tre drømmer de om at finde en Simu, arbejder Sofie og Kristina med bogføring i C5, indkøb, salg, ordrebekræf- uddannelse på en rigtig arbejdsplads elevplads, så de kan færdiggøre deres telse, varehåndtering, fakturering og sammen med erfarne kolleger

13 nu tør jeg satse på mig selv Kristina Andersen regner med at måtte færdiggøre sin kontoruddannelse i skolepraktikken. Til trods for utallige ansøgninger, og hjælp fra mentor Karin Sievers, er det ikke lykkes hende at finde en elevplads. Men mentorordningen gør stadig en markant forskel, mener den 21-årige unge kvinde fra Odense. - Jeg har lært at satse på mig selv. Jeg er stadig en stille pige. Men i dag ved jeg, at jeg er god nok og fagligt kompetent. Karin har fået mig til at reflektere. Vi har talt om mine bekymringer og udfordringer. Hun har gjort mig stærkere og givet mig mere selvtillid, siger Kristina Andersen. kampen om de Få elev pladser Ligesom utallige andre unge er hun fanget i manglen på elevpladser. Der er simpelthen for mange elever til det antal elevpladser, virksomhederne i øjeblikket tilbyder. Det betyder, at elever med særlige udfordringer og mindre netværk har det svært, mener mentor Karin Sievers. Som mentor tager Karin Sievers udgangspunkt i den enkeltes udfordringer. Karin er autentisk. Hun siger tingene lige ud. Også det der er hårdt at høre, siger Kristina Andersen. Kristina Andersen snuste lidt til erhvervslivet, da hun var i praktik hos Frie Funktionærer. Kristina mærkede, at tingene sker hurtigere ude i det virkelige liv. Der stilles andre krav, og det hele rykker bare på en anden måde, er Kristina og Karin enige om. Virksomheden oplevede Kristina som engageret, nysgerrig og mødestabil. Kristina Andersen glæder sig over, at Karin Sievers hjalp hende med at bevare troen på, at virksomhedsforlagt undervisning kan give værdifuld erfaring. - Karin har lært mig at tage mere ansvar for min uddannelse og bevare troen. Hendes coaching har gjort mig til en stærkere pige. kristina søger virksomhedsforlagt UndervIsnIng Kristina Andersen har affundet sig med at afslutte uddannelsen i skolepraktikken. - Jeg vil selvfølgelig allerhelst færdiggøre min uddannelse hos en virksomhed. Men det bliver sværere og sværere, som tiden går. I dag søger jeg især virksomhedsforlagt undervisning, siger Kristina Andersen. Hun er åben for alle jobmuligheder. Især drømmer hun om et job inden for det offentlige. F.eks. i en kommune, på et gymnasium eller på en skole. - Jeg er meget serviceminded og kan godt lide at hjælpe mennesker og gøre en forskel. Det er der rig mulighed for som administrationssekretær, siger Kristina Andersen, mens et smil afslører, at hun nu tør satse på sig selv, selvom det er lidt svært. nu tager sofie ansvar For sit eget liv Sofie Jensen er en frisk, udadvendt og selvstændig ung kvinde på 21 år. Hun traf et stærkt valg og er i dag tilbage på sporet efter nogle år, hvor hun eksperimenterende med stoffer og havde de forkerte venner. - Til sidst blev det for meget. Jeg stak af fra byen, forlod mine venner og kom ud af det dårlige miljø. Luftforandringen har, sammen med hjælp fra min mentor, Lillian Holm, haft afgørende betydning for den positive udvikling i mit liv, mener 21 årige Sofie Jensen. Frustrationer, uvished og manglende selvtillid gjorde i starten det uoverskueligt at søge læreplads efter endt grundforløb på Campus Vejle. - I det første halve år var jeg ikke klar. Det indrømmer jeg. Jeg havde brug for hjælp til at løse problemer med min mor, kærestesorger og de forkerte venner. Lillian har hjulpet mig med de personlige problemer, og så har hun sat mig til at arbejde med mine målsætninger. Både fagligt og personligt, forklarer Sofie Jensen. mentorordningen betyder alt For sofie I dag opnår hun markant bedre karakterer end tidligere og er i den grad klar til at løfte sine arbejdsopgaver ude i en virksomhed. Det mener mentor, Lillian Holm, der har arbejdet tæt sammen med Sofie Jensen i nu snart halvandet år. Sofie har lært at tage ansvar for sig selv. Hun arbejder stenhårdt, er dygtig fagligt og en behagelig person at være sammen med. Sofie finder selv løsningerne og arbejder selvstændigt, forklarer Lillian Holm. I dag tør jeg spørge om hjælp og sige Fra Selvom det endnu ikke er lykkes at finde en elevplads, er mentorordningen alligevel en stor succes. Det er Sofie Jensen ikke et sekund i tvivl om. - Jeg har fået selvtillid og er ved at opbygge et nyt netværk. Jeg er ikke længere bange for at tale med nye mennesker, og jeg har fået et fedt fritidsjob på Statoil. I dag tør jeg spørge om hjælp og sige fra, siger smilende Sofie Jensen, der ufortrødent forsætter jagten på elevpladsen. mine mentees har skrevet deres tankemylder ned. det har givet dem et klarere selvbillede og været et stærkt UdgangspUnkt For vores samtaler.«karin sievers 24 25

14 tilskudsmuligheder Gennem Specialpædagogisk Støtte, SPS, noser er der ofte tale om timer til medar- mentor gav ChrIs de sidste 10 % kan I som skole søge støtte og hjælpemidler til elever med diagnoser både i grund- og hovedforløb. I kan søge til både fysiske og psykiske diagnoser. Udover den mest velkendte dysleksidiagnose, ordblindhed, kan I også søge støtte til andre diagnoser. F.eks. ADHD bejdere på enten skole eller virksomhed. hvornår kan I søge? I kan søge, når der foreligger skriftlig dokumentation for en diagnose. Det kan være i form af ordblindescreening, lægeerklæring fra egen læge, speciallæge, ud- Chris Thomsen har afleveret 60 ansøgninger til værksteder uden at finde en læreplads. Det til trods har Chris aldrig mistet modet. Han har ufortrødent søgt videre og arbejdet hårdt med god støtte - Med de værktøjer og råd jeg har fået af min mentor, er det lykkes at komme i virksomhedsforlagt undervisning, VFU, hos Kollemorten Autoværksted. Jeg har tidligere søgt læreplads der uden held. drevet værksted i Kollemorten i 30 år. Erik Thomsen har fået et positivt indtryk af Chris. Jeg håber, vi får plads til Chris, for han er fagligt dygtig, engageret og interesseret i at lære. og fysiske diagnoser, hvor det skønnes, at der kan ydes støtte. Til de fysiske diagnoser vil der oftest være tale om kompenserende hjælpemidler. F.eks. borde og stole. Ved de psykiske diag- talelser fra sygehus, fysioterapeut eller lignende. Som udgangspunkt er skolen pålagt at søge om støtte og hjælpemidler inden for 14 dage. fra sin mentor på Syddansk Erhvervs- Men da jeg prøvede igen, fik jeg lov til at Chris Thomsen håber naturligvis og- skole. komme i VFU. Det er et stort skridt i den så på en permanent aftale om en lære- - Min mentor har givet mig gode råd om, hvordan jeg skriver en bedre ansøgning. Vi har også arbejdet med præsentationsteknikker og talt om, hvad vores kropssprog og udstråling betyder, når vi er til samtaler, forklarer Chris Thomsen. Efter et år i skolepraktik lysner det endeligt forude for den sympatiske, ved- rigtige retning, mener Chris Thomsen. Hos Kollemorten Autoværksted er Erik Thomsen glad for Chris, og han afviser ikke, at der kan blive tale om en rigtig læreplads. - Selvom vi er et mindre værksted med to svende og en lærling, har vi et ansvar for at uddanne nye meka nikere. VFU er en god mulighed for at se hin- plads til sommer. - Det er noget helt andet at være ude på et rigtigt værksted. Her er der travlt, der er kunder og mange forskellige arbejdsopgaver. Jeg nyder især at arbejde med at lave motorer, for det er teknisk krævende og udfordrende, siger Chris og håber, at han nu har skrevet sin sidste ansøgning. jo mere konkrete I kan være I ansøgningen, jo bedre. I kan søge støtte og hjælpemidler til elever med FysIske begrænsninger, psykiske diagnoser og dyslektiske vanskeligheder.«holdende og hårdtarbejdende 18-årige anden an, inden vi underskriver en mand fra Vonge. kontrakt, mener Erik Thomsen, der har 26 27

15 tilskudsmuligheder elevtype hvem søger til eleven? hvem gør hvad, hvis eleven Flytter? grundforløbselever hovedforløbselever ny mesterlæreelever Grundforløbsskolen skal altid søge støtte og hjælpemidler til eleven. Virksomhed, elev eller praktikvejleder finder/ er kender behovet for støtte og hjælpemidler og kontakter hovedforløbs skolen, som ansøger SPS. Har eleven hjælpemidler fra grundforløbet, skal det registreres hos SPS, så afleveringsdatoen stemmer overens med uddannel sens slutdato i EASY-A. Dette gør grundforløbsskolen. Skolen, hvor uddannelsesaftalen er re gistreret, søger om støtte og hjælpemidler til eleven. De gælder for hele uddannelses perioden. Både Ny Mesterlære perioden og hovedforløbet. Hvis eleven skifter grundforløbsskole, kontakter den afgivende skole den modtagne skole, og eleven beholder støttemidlerne. Den modtagende skole ansøger om overtagelse. Hvis eleven skifter hovedforløbsskole, kontakter den afgivende skole den modtagne skole, og eleven beholder hjælpemidlerne. Den modtagne skole ansøger om overtagelse. bygningsændringer Hvis der skal laves bygningsændringer på skolen, f.eks. særlige toiletforhold eller adgangsrampe, afholder skolen selv udgiften hertil. Det kan der ikke søges støtte til. Hvis der skal laves bygningsændringer på virksomheden, f.eks. særlige toiletforhold eller adgangsrampe, afholder virksomheden selv udgiften hertil. Det kan der ikke søges støtte til. Er der tale om ændringer i virksomheden for at imødese elevens læring i forhold til praktikplanen, f.eks. højderegulerbart køkkenbord til en kokkeelev i kørestol, kan der søges støtte. Hvis eleven i forvejen har praktisk hjælper, kan der søges om økonomisk dækning til denne på arbejdspladsen. Se på hvad der kan søges til. Skolen søger om støtten for virksomheden. afslutning af støtten Hvis eleven ikke har en praktikplads eller er optaget i et praktikcenter i forbindelse med afslutningen af grundforløbet, skal hjælpemidlerne afleveres til skolen, som returnerer det til SPS. Se Hovedforløbselever. Se Hovedforløbselever. Se Hovedforløbselever. Når eleven er udlært returneres hjælpemidlerne til SPS, og fremtidige hjælpemidler ansøges via Jobcenteret. Fysiske faciliteter i virksomheden fjernes

16 til elever med FysIske begrænsninger kan der eksempelvis søges om: Hæve-sænkebord Stol Mousetrapper Special skærm Special arbejdssko Special værktøj Hjælpers deltagelse i studie ture og ekskursioner til elever med psykiske diag noser kan der søges støttetimer til eksempelvis: Hjælpe eleven med at skabe struktur over hverdagen og uddannelsen Hjælpe eleven med at få fagligt overblik Hjælpe eleven til at mestre taktikker til at fungere med handicappet i uddannelsen til elever med dyslektiske vanske ligheder, ordblindhed, kan der eksempelvis søges støtte til: It-rygsæk med hjælpeprogrammer og scanner Installering af USB-løsning med hjælpeprogrammer på elevens arbejds-pc i virk somheden Timer til instruktion i at bruge hjælpeprogrammerne For alle tre områder gælder det, at støtten gives både i skolen og i virksomheden. Jo mere konkrete I kan være i ansøgningen, jo bedre. I kan ikke søge støtte til specialundervisning. Denne udgift skal skolerne selv afholde. hvordan søger I støtte og hjælpemidler? På alle erhvervsskoler er der en eller flere medarbejdere, der har kontakt til SU-styrelsen og sørger for ansøgninger om SPS-støtte. Disse medarbejdere er også ansvarlige for ansøgninger vedrørende hovedforløb og støtte i virksomheden. vores styrke er det FaglIge. vi skal nok lære kaare alt om sixpence, habitmål og hvordan tøjet er produceret. med InpUt Fra stine gør kaare sig nogle helt andre overvejelser. de overvejelser er med til at UdvIkle ham som menneske og gøre ham til en bedre butiksassistent.«lasse buch, buch din tøjmand læs mere på Der kræves brugernavn og adgangskode

17 Kaare er blevet stærkere side 14 Det k ærlige spark bagi side 19 Mentor gav Chris de sidste 10 % side 26 praktikplads til alle Projektets resultater side 9

Forstærket mentorindsats i overgang mellem grundforløb og hovedforløb skaber flere praktikpladser

Forstærket mentorindsats i overgang mellem grundforløb og hovedforløb skaber flere praktikpladser Forstærket mentorindsats i overgang mellem grundforløb og hovedforløb skaber flere praktikpladser Uddannelsespuljen indhold Projektet, Praktikplads til alle, udspringer af Syddansk Uddannelsesaftale og

Læs mere

Yderligere ressourcer til det merkantile område af skolepraktikken. Styrke skolepraktikelevernes praktikpladsøgning

Yderligere ressourcer til det merkantile område af skolepraktikken. Styrke skolepraktikelevernes praktikpladsøgning VID Praktikcenter Handlings- og opfølgningsplan 2014-2015 To gange om året gennemfører vi tilfredshedsundersøgelser blandt vores studerende i skolepraktikken. Med afsæt i resultaterne derfra og andre tilbagemeldinger

Læs mere

Fokus på job og motivation

Fokus på job og motivation Fokus på job og motivation også for de borgere, der er længst væk fra arbejdsmarkedet Oplæg på Workshop den 22/10-15 Af Thomas Vesterby Mikkelsen, Faglig Koordinator Dagpenge & Kontanthjælp Jobcenter Aarhus

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Resultat elevtrivsel Skolepraktik alle december 2011 Frekvensanalyse (13 besvarelser svarende til 50 %)

Resultat elevtrivsel Skolepraktik alle december 2011 Frekvensanalyse (13 besvarelser svarende til 50 %) Resultat elevtrivsel Skolepraktik alle december 2011 Frekvensanalyse (13 besvarelser svarende til 50 %) 1) Er du kvinde eller mand? 2) Hvor gammel er du? 53.00 41.00 33.00 25.00 18.00 20.00 21.00 41.00

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

Mido vil være VVS montør

Mido vil være VVS montør Mido vil være VVS montør Af Hanne Brøndum Mido har været i Danmark i snart tre år. Han lærte dansk på Lærdansk i Odense, og han bestod danskuddannelse 2 i december 2012. I januar 2013 begyndte han på Syddansk

Læs mere

PORTRÆT // LIVTAG #6 2011

PORTRÆT // LIVTAG #6 2011 P PORTRÆT // LIVTAG #6 2011 6 Jeg elsker mit job. En god dag for mig, er en dag, hvor jeg er på arbejde, siger Dennis, der har ansvaret for butikkens kiosk og blandt andet også står for indkøb af varer

Læs mere

yderligere ressourcer til det merkantile område af skolepraktikken Styrke skolepraktikelevernes praktikpladsøgning

yderligere ressourcer til det merkantile område af skolepraktikken Styrke skolepraktikelevernes praktikpladsøgning VID Praktikcenter Handlingsplan 2014 To gange om året gennemfører vi tilfredshedsundersøgelser blandt vores studerende i skolepraktikken. Med afsæt i resultaterne derfra og andre tilbagemeldinger fra studerende,

Læs mere

TALE TIL VINDERE AF ÅRETS LÆREPLADS 2017

TALE TIL VINDERE AF ÅRETS LÆREPLADS 2017 TALE TIL VINDERE AF ÅRETS LÆREPLADS 2017 Kære nominerede virksomheder I er tre meget stærke kandidater Og valget af den endelige vinder af Årets Læreplads har ikke været nemt Derfor vil jeg først fortælle

Læs mere

Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt:

Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt: Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt: 1. Hvordan har jeg oplevet mit første besøg i afdelingen før praktikstart? Inden besøget i Østerhåb har

Læs mere

Handlingsplan for skolepraktikken på ZBC 14.oktober 2010

Handlingsplan for skolepraktikken på ZBC 14.oktober 2010 Handlingsplan for skolepraktikken på ZBC 14.oktober 2010 Aktivitet Ansvarlig mere i SKP, hvilket giver mere viden om afdelinger og tættere opfølgning på uddannelsesmål inkl. rokering mellem afdelinger

Læs mere

Bryd vanen, bøj fisken og få en uddannelse!

Bryd vanen, bøj fisken og få en uddannelse! Bryd vanen, bøj fisken og få en uddannelse! 2 dages top-motiverende seminar samt personligt coachingforløb, der giver dig energi, glæde, effektive værktøjer og nye indsigter, der vil bane vejen til din

Læs mere

PRAKTIKPLADS. match. Brug dit netværk til at finde praktikplads

PRAKTIKPLADS. match. Brug dit netværk til at finde praktikplads PRAKTIKPLADS match Brug dit netværk til at finde praktikplads Hvordan kan du bruge netværk til at finde en praktikplads? At netværke handler om at lære folk at kende, der gerne vil hjælpe dig videre. Og

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

HAR DU LYST TIL AT GØRE EN FORSKEL FOR ANDRE?

HAR DU LYST TIL AT GØRE EN FORSKEL FOR ANDRE? HAR DU LYST TIL AT GØRE EN FORSKEL FOR ANDRE? Så er EGU VELFÆRD måske noget for dig. TAG EN EGU HOS OS FORDI... Der er brug for dig. EGU er en god uddannelse med masser praktik. Du får løn under praktikken

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Skolepraktik (STU) - Årsrapport 2013. Skolerapport - samlet. Baggrundsoplysninger. Svarprocent: 68 % (266/392)

Skolepraktik (STU) - Årsrapport 2013. Skolerapport - samlet. Baggrundsoplysninger. Svarprocent: 68 % (266/392) Skolepraktik (STU) - Årsrapport 2013 Skolerapport - samlet Svarprocent: 68 % (266/392) Baggrundsoplysninger 1. Har du været i praktik i en virksomhed i løbet af den seneste praktikperiode? 2. Køn 3. Alder

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

Gode råd - når du skal søge praktikplads

Gode råd - når du skal søge praktikplads Gode råd - når du skal søge praktikplads Hvert år er der er mange, der gerne vil i gang med en erhvervsuddannelse og det kan være svært at finde en praktikplads. Derfor skal du finde den rigtige praktikplads

Læs mere

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente.

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. På et møde for pårørende blev der stillet følgende spørgsmål: Når vi besøger vores nære på plejehjemmet, er det for at glæde dem og se hvordan

Læs mere

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle?

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave 1.Indhold 2. Hensigtserklæring 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? (egne eksempler) 5. 10 gode råd til kollegerne

Læs mere

Om Line Line er 28 år. Hun bor sammen med sin kæreste igennem de sidste ca. 5 år - sammen har de en søn, som snart bliver 1 år.

Om Line Line er 28 år. Hun bor sammen med sin kæreste igennem de sidste ca. 5 år - sammen har de en søn, som snart bliver 1 år. Line, 28 år At være ængstelig - og om at mangle mor, og at være mor Da jeg talte med Line i telefonen for ca. 2½ uge siden og aftalte at besøge hende, hørte jeg barnegråd i baggrunden. Jeg fik oplevelsen

Læs mere

med ADHD på arbejde INFORMATION TIL MEDARBEJDERE I JOBCENTRE

med ADHD på arbejde INFORMATION TIL MEDARBEJDERE I JOBCENTRE med ADHD på arbejde INFORMATION TIL MEDARBEJDERE I JOBCENTRE VÆRD AT VIDE OM ADHD OG ARBEJDE Med ADHD på arbejde Mange unge og voksne med ADHD har svært ved at leve op til de krav og forventninger, der

Læs mere

Partnerskabsaftale vedr. erhvervsuddannelser indenfor industri og håndværk Ves. 27-02-2015

Partnerskabsaftale vedr. erhvervsuddannelser indenfor industri og håndværk Ves. 27-02-2015 Handlingsplan Indsatsområde Fokus Mål Initiativer 1. Valg af erhvervsuddannelse Vejledning om erhvervsuddannelser i grundskolen og efterskoler at flere unge vælger en erhvervsuddannelse indenfor industri

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 60 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 46% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 KLINIKKEN 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken?

Læs mere

Fokus på det der virker

Fokus på det der virker Fokus på det der virker ICDP i praksis Online version på www.thisted.dk/dagpleje Forord: Gode relationer er altafgørende for et barns trivsel. Det er i det gode samvær barnet udvikler sig det er her vi

Læs mere

UddannelsesHusets Mentornetværk

UddannelsesHusets Mentornetværk Esbjerg JobAktiv Motorvej UddannelsesHusets Mentornetværk Projekt Indslusning til arbejdsmarkedet Giv Esbjergs unge mod på fremtiden UddannelsesHuset Spangsbjerg Møllevej 70-6700 Esbjerg www.uddannelseshuset.esbjergkommune.dk

Læs mere

OM AT VÆRE MENTOR. i Lær for Livet

OM AT VÆRE MENTOR. i Lær for Livet OM AT VÆRE MENTOR OM AT VÆRE MENTOR i Lær for Livet 1 MENTOR I LÆR FOR LIVET Lær for Livets mentorordning er en del af Lær for Livet, som er Egmont Fondens signaturprojekt. Målet med Lær for Livet er:

Læs mere

31-10-2013, 10:10:00 Mads: Ungdomsuddannelse 31-10-2013, 10:10:00 Vejleder Pernille er nu klar til at chatte med dig. 31-10-2013, 10:10:49 Mads: Hej,

31-10-2013, 10:10:00 Mads: Ungdomsuddannelse 31-10-2013, 10:10:00 Vejleder Pernille er nu klar til at chatte med dig. 31-10-2013, 10:10:49 Mads: Hej, 31-10-2013, 10:10:00 Mads: Ungdomsuddannelse 31-10-2013, 10:10:00 Vejleder Pernille er nu klar til at chatte med dig. 31-10-2013, 10:10:49 Mads: Hej, Kan det lade sig gøre at man kommer ud som elev, efter

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

Skolen have fokus på at få skabt kontakt til virksomhederne og få eleverne ud i enten korte praktikforløb eller også få lavet korttidsaftaler.

Skolen have fokus på at få skabt kontakt til virksomhederne og få eleverne ud i enten korte praktikforløb eller også få lavet korttidsaftaler. HANSENBERG ønsker at skabe et positivt image omring Skolepraktikordningen i et tæt samarbejde med erhvervslivet. Hvad mener I, vi som skole kan iværksætte for at vi kan komme i mål med denne opgave? -Fokusere

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE

DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE AFSLUTTENDE RAPPORT - 2015 INFORMATION OM PUBLIKATIONEN Udgivetjuni2015 Udarbejdetaf:

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

Sherpa - her bygger vi håbet op igen

Sherpa - her bygger vi håbet op igen Sherpa - her bygger vi håbet op igen Nogle gange slår livet en kolbøtte Ved du hvad? Vi kan alle komme til at løbe for stærkt og sige ja til for meget! Og når vi står midt i det, med fri adgang til udvalgsrapporter,

Læs mere

Lejre Kommune gør en ekstra indsats for de unge ledige

Lejre Kommune gør en ekstra indsats for de unge ledige Pressemeddelelse den 12. september 2013 Lejre Kommune gør en ekstra indsats for de unge ledige Lejre Kommune igangsatte i foråret en ekstraordinær indsats for at komme ungdomsarbejdsløsheden til livs via

Læs mere

Opgørelse over og vurdering af gennemførelse og frafald.

Opgørelse over og vurdering af gennemførelse og frafald. Opgørelse over og vurdering af gennemførelse og frafald. Grundforløb 2006$07 2007$08 2008$09 2009$10 2010$11 2011$12 2012$13 2013$14 2014$15 Antal elever (k/m) 127 (86/41) 142 (108/34)190 (143/47)167 (109/58)

Læs mere

Gode råd, når du skal søge praktikplads

Gode råd, når du skal søge praktikplads Gode råd, når du skal søge praktikplads Hvert år er der er mange, der gerne vil i gang med en erhvervsuddannelse, og det kan være svært at finde en praktikplads. Derfor skal du finde den rigtige praktikplads,

Læs mere

Sagsbehandler: Lisbeth Rindom og Natalia Frøhling Arbejdsmarkedschef Koordinator for mentorfunktionen

Sagsbehandler: Lisbeth Rindom og Natalia Frøhling Arbejdsmarkedschef Koordinator for mentorfunktionen Notat Sagsnr.: 2014/0001359 Dato: 22. april 2014 Titel: Mentorindsats i Jobcenter Halsnæs Sagsbehandler: Lisbeth Rindom og Natalia Frøhling Arbejdsmarkedschef Koordinator for mentorfunktionen Halsnæs Jobcenter

Læs mere

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger Uddrag af rapporten Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet - Værdier, interesser og holdninger Hvem vælger hvad? Unge, der vælger EUD, ser uddannelsen som middel til at komme ud på arbejdsmarkedet

Læs mere

FAGLÆRT RENGØRINGSTEKNIKER (TRIN 1) SERVICEASSISTENT (TRIN 2) Uddannelsesmuligheden for at blive. indenfor rengøringsservice OPSTART UGE 38 2015

FAGLÆRT RENGØRINGSTEKNIKER (TRIN 1) SERVICEASSISTENT (TRIN 2) Uddannelsesmuligheden for at blive. indenfor rengøringsservice OPSTART UGE 38 2015 ERHVERVSUDDANNELSE RENGØRINGSTEKNIKER (TRIN 1) SERVICEASSISTENT (TRIN 2) Uddannelsesmuligheden for at blive FAGLÆRT indenfor rengøringsservice OPSTART UGE 38 2015 TRIN 1: RENGØRINGSTEKNIKER TRIN 2: SERVICEASSISTENT

Læs mere

Den gode læreplads. Gode råd fra unge lærlinge

Den gode læreplads. Gode råd fra unge lærlinge Den gode læreplads Gode råd fra unge lærlinge Pjecen er produceret med udgangspunkt i et fokusgruppeinterview, hvor analysefirmaet NewInsigt har talt 7 lærlinge, som enten lige er udlært eller midt i deres

Læs mere

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af TILBAGE TIL FREMTIDEN - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af HVAD ER TILBAGE TIL FREMTIDEN? Tilbage til Fremtiden

Læs mere

Mentorordning elev til elev

Mentorordning elev til elev Mentorordning elev til elev Formidling af kontakt mellem elever på 2. og 3. år (mentor) og 1. år (mentee) Farmakonomuddannelsen Indhold Hvad er en mentor og en mentee?, 3 Formål med mentorordningen, 3

Læs mere

Opgave til coachstuderende: Der er indlagt nogle refleksionsopgaver i uddraget, som I bedes tage en snak om i grupper på 3.

Opgave til coachstuderende: Der er indlagt nogle refleksionsopgaver i uddraget, som I bedes tage en snak om i grupper på 3. Uddrag af en team-coachingsession. Opgave til coachstuderende: Der er indlagt nogle refleksionsopgaver i uddraget, som I bedes tage en snak om i grupper på 3. Forhistorie. Jeg,Birgitte er tilknyttet som

Læs mere

KVINFOs MENTOR NETVÆRK. KVINFOs MENTOR NETVÆRK. åbner døre

KVINFOs MENTOR NETVÆRK. KVINFOs MENTOR NETVÆRK. åbner døre KVINFOs MENTOR NETVÆRK KVINFOs MENTOR NETVÆRK åbner døre mentee Alle burde have en mentor! Sådan lyder rådet fra mentee Scholastique Nyiragwanesa. Scholastique har været i et mentorforløb med Britta i

Læs mere

NU VED JEG HVAD JEG VIL! Gennem produktion, kreativitet og personlig udvikling, gør produktionsskolerne dig klar til din ungdomsuddannelse.

NU VED JEG HVAD JEG VIL! Gennem produktion, kreativitet og personlig udvikling, gør produktionsskolerne dig klar til din ungdomsuddannelse. NU VED JEG HVAD JEG VIL! Gennem produktion, kreativitet og personlig udvikling, gør produktionsskolerne dig klar til din ungdomsuddannelse. Gennem tillid og anerkendelse støtter vi din faglige udvikling

Læs mere

Hvis uddannelse er eneste vej frem?

Hvis uddannelse er eneste vej frem? Hvis uddannelse er eneste vej frem? Noemi Katznelson, Center for Ungdomsforskning, DPU, Aarhus Universitet Generelle udfordringer til unge i dag Stadig større pres på unge til at tage en uddannelse og

Læs mere

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Krop og psyke hænger sammen, så du kan ikke lære at leve uden stress uden at fokusere og ændre på både det fysiske og psykiske element. I dette afsnit sætter

Læs mere

Rapport - Evaluering af SKP elever 2011

Rapport - Evaluering af SKP elever 2011 Rapport - Evaluering af SKP elever 2011 1. køn Mand 56 73.7% Kvinde 20 26.3% 2. Alder 18 år eller yngre 22 28.9% 19-20 år 21 27.6% 21-25 år 16 21.1% 26 år eller ældre 17 22.4% 3. Er du hjemmeboende (hos

Læs mere

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Resultater, konklusioner og perspektiver

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Resultater, konklusioner og perspektiver Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013 Resultater, konklusioner og perspektiver Håndværksrådet har i 2013 fået svar fra mere end 3.000 små og mellemstore virksomheder på spørgsmål om

Læs mere

FÅ SUCCES MED DIN JOBSØGNING

FÅ SUCCES MED DIN JOBSØGNING FÅ SUCCES MED DIN JOBSØGNING Karrieredagene 6. marts 2015 FLEMMING KLUGE Kluge & Partners A/S - Owner Sales-Force1 A/S Founder and Partner Glocalnet A/S CEO ATEA A/S (Merkantildata) Sales Director TELENOR

Læs mere

HJERTET SKAL BANKE FOR HVER ENESTE EN

HJERTET SKAL BANKE FOR HVER ENESTE EN Page 1 of 5 HJERTET SKAL BANKE FOR HVER ENESTE EN Af Anne Mette Ehlers Ægte interesse, empati og især engagement. Det er den bedste opskrift på en vejledningssamtale, der motiverer unge mennesker. Er man

Læs mere

OM ENSOMHED. Mangelfulde sociale relationer

OM ENSOMHED. Mangelfulde sociale relationer OM ENSOMHED Mellem 5 og 10 procent af danske unge mellem 13 og 25 år føler sig ensomme hver dag - og det kan have alvorlige konsekvenser for dem. Deres ensomhed har mange ansigter og kan være svær at genkende,

Læs mere

LÆRLING HVORFOR OG HVORDAN?! PRAKTIKCENTER 2017

LÆRLING HVORFOR OG HVORDAN?!  PRAKTIKCENTER 2017 PRAKTIKCENTER 2017 LÆRLING HVORFOR OG HVORDAN?! WWW.EUCSJ.DK EN erhvervsuddannelse er en praktisk uddannelse, der retter sig mod et erhverv. Uddannelsen veksler mellem undervisning på skole og perioder

Læs mere

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og Plads til Rosa Slåskampe, raserianfald og dårlig samvittighed. Luften var tung mellem Rosa og hendes mor, indtil Rosa fortalte, at hun tog hårde stoffer. Nu har både mor og datter fået hjælp og tung luft

Læs mere

hjælpepakke til mentorer

hjælpepakke til mentorer forventningsafstemning Ved kaffemøder: Mentee sørger for en agenda Hvor mødes vi? Hvor længe varer mødet? Hvad er ønskede udbytte af mødet? Ved længere forløb: Se hinanden an og lær hinanden lidt at kende.

Læs mere

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen 5 selvkærlige vaner - en enkelt guide til mere overskud Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen Birgitte Hansen Copyright 2013 Birgitte Hansen, all rights

Læs mere

KIT for mentorer og mentees i Magistra Vitae Historisk Alumneforening

KIT for mentorer og mentees i Magistra Vitae Historisk Alumneforening KIT for mentorer og mentees i Magistra Vitae Historisk Alumneforening Indeholder: Handleplan for mentorforløb, side 2. Fem metaforiske eksempler på mentorrelationer, side 3. Øvelse, jobvalg, side 4. Refleksionsøvelse,

Læs mere

IPS. Individuelt planlagt job med støtte

IPS. Individuelt planlagt job med støtte IPS Individuelt planlagt job med støtte 1 Hvad er IPS: Beskæftigelsesindsats til personer med en alvorlig psykisk sygdom. IPS er udviklet i USA i starten af 90 erne og afprøvet i lang række lande. Evidensbasseret

Læs mere

beggeveje Læringen går

beggeveje Læringen går VAGN ERIK ANDERSEN, journalist, SØREN WEILE, fotograf Læringen går beggeveje Tandlægestuderende er glade for praktikperioden i den kommunale tandpleje, men også overtandlægerne synes de lærer noget. Samtidig

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Skive Kommune, Skive Tekniske Skole og 3F Skive-Egnen. 1. oktober 2012-1. oktober 2014

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Skive Kommune, Skive Tekniske Skole og 3F Skive-Egnen. 1. oktober 2012-1. oktober 2014 Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Skive Kommune, Skive Tekniske Skole og 3F Skive-Egnen 1. oktober 2012-1. oktober 2014 Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der

Læs mere

Skitse Region Syddanmarks Uddannelsesstrategi

Skitse Region Syddanmarks Uddannelsesstrategi Skitse Region Syddanmarks Uddannelsesstrategi 2012 15 1 Forord Forord v. Carl Holst Hvorfor skal vi satse på uddannelse? Det er både et middel til det gode liv for den enkelte og en nødvendig forudsætning

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

Forside. Indholdsfortegnelse OSO OPGAVE 2016/2017

Forside. Indholdsfortegnelse OSO OPGAVE 2016/2017 Forside Indholdsfortegnelse OPGAVE 2016/2017 1. Emne Hvad er dit emne? 2. Indledning Hvor du forklarer, hvorfor du har valgt at skrive om jobbet, og hvilke problemstillinger og emner, som du særligt vil

Læs mere

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering - En forskel, der betaler sig Hvorfor: Ved virksomhedsnær aktivering bliver borgeren aktiveret i en virksomhed. Formålet

Læs mere

FORSLAG TIL OPKVALIFICERINGSREFORM FLERE FAGLÆRTE NYE ARBEJDS- PLADSER

FORSLAG TIL OPKVALIFICERINGSREFORM FLERE FAGLÆRTE NYE ARBEJDS- PLADSER FORSLAG TIL OPKVALIFICERINGSREFORM FLERE FAGLÆRTE NYE ARBEJDS- PLADSER Det er Socialdemokratiets vision, at alle skal kunne klare sig selv og være en del af fællesskabet på arbejdsmarkedet. Den globaliserede

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

TILLIDS- REPRÆSENTANT

TILLIDS- REPRÆSENTANT TILLIDS- REPRÆSENTANT GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT INTRODUKTION TIL GUIDEN Din arbejdsplads er blevet udvalgt til at være med i projektet Bedre til ord, tal og IT. Du får denne guide, fordi du har en

Læs mere

V = spørgsmål til de skolepraktikelever der kun har været i en eller flere virksomheder, i seneste

V = spørgsmål til de skolepraktikelever der kun har været i en eller flere virksomheder, i seneste Forklaring til opbygning af spørgeramme til SKP-elever: Koderne V, S og B V = spørgsmål til de skolepraktikelever der kun har været i en eller flere virksomheder, i seneste praktikperiode S = spørgsmål

Læs mere

» Jeg kan godt lide at være ude. Jeg er i sandkassen eller cykler på legepladsen« Delpolitik Børn og unge med handicap Vejle Kommune

» Jeg kan godt lide at være ude. Jeg er i sandkassen eller cykler på legepladsen« Delpolitik Børn og unge med handicap Vejle Kommune » Jeg kan godt lide at være ude. Jeg er i sandkassen eller cykler på legepladsen«delpolitik Børn og unge med handicap Vejle Kommune Delpolitik børn og unge med handicap Denne delpolitik er den fælles ramme

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2008. Nyt tilbud til studerende ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Studiejob. Side

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2008. Nyt tilbud til studerende ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Studiejob. Side Studiejob Hvordan finder jeg et relevant studiejob? Det spørgsmål er der mange studerende, der stiller sig selv. Nogle har måske et par gode bud men ved du også, at kan hjælpe? Fokus I 2008 har vi sat

Læs mere

EUD SkolePraktik-medarbejdertrivselsundersøgelse Antal besvarelser: 38. IBC Kolding 79 21 0 38

EUD SkolePraktik-medarbejdertrivselsundersøgelse Antal besvarelser: 38. IBC Kolding 79 21 0 38 Side 1 af 20 Evalueringsrapport Skema: EUD SkolePraktik-medarbejdertrivselsundersøgelse beelser: 38 Skole: IBC Kolding (Matrix-mål) Uddannelse: Skolepraktik(IBC Kolding) (IBC Kolding) (Matrix-mål) Hold:

Læs mere

Information til dig om skolepraktik

Information til dig om skolepraktik Information til dig om skolepraktik Klejnsmed Praktikkoblingen Til dig der har bestået grundforløbet indenfor Produktion og Udvikling - men mangler en læreplads Praktikkoblingen er navnet på en virksomhed,

Læs mere

Bike4Life projektbeskrivelse. Et U- turn projekt for socialt udsatte unge

Bike4Life projektbeskrivelse. Et U- turn projekt for socialt udsatte unge Bike4Life projektbeskrivelse Et U- turn projekt for socialt udsatte unge Om projektet Resumé: Et projekt, der beskæftiger sig med unge i alderen 18-30 år, som modtager offentlig forsørgelse (uddannelseshjælp,

Læs mere

FAGRETNINGER ERHVERVSUDDANNELSERNE. Erhvervsskolen Nordsjælland. Esnord.dk. for dig, som vil starte på EUD direkte fra 9. eller 10.

FAGRETNINGER ERHVERVSUDDANNELSERNE. Erhvervsskolen Nordsjælland. Esnord.dk. for dig, som vil starte på EUD direkte fra 9. eller 10. Etablering og udvikling Erhvervsskolen Nordsjælland FAGRETNINGER PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE for dig, som vil starte på EUD direkte fra 9. eller 10. klasse Esnord.dk Erhvervsskolen Nordsjælland EUD EUX HHX

Læs mere

En skole af elever- For elever

En skole af elever- For elever En skole af elever- For elever Efter 10 års økonomisk og politisk forsømmelse af vores erhvervsuddannelser er det endeligt gået op for politikerne, at der er brug for en reform. Vi har et behov for øget

Læs mere

Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste:

Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: 1. Mentee er hovedperson og ansvarlig for at der

Læs mere

Hvornår har du sidst følt, at du fortjente en stor lønforhøjelse eller en ekstra uges ferie?

Hvornår har du sidst følt, at du fortjente en stor lønforhøjelse eller en ekstra uges ferie? Hvornår har du sidst ydet en særlig stor indsats og været meget tilfreds med det bagefter? Hvornår har du sidst følt, at du fortjente en stor lønforhøjelse eller en ekstra uges ferie? Hvad er det vigtigste

Læs mere

NAVIGATOR FOR CI-BRUGERE, DØVE OG UNGE MED HØRETAB - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE!

NAVIGATOR FOR CI-BRUGERE, DØVE OG UNGE MED HØRETAB - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE! NAVIGATOR FOR CI-BRUGERE, DØVE OG UNGE MED HØRETAB - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE! 2016-2017 5 FACTS OM NAVIGATOR * Uddannelsen varer 42 uger fra august 2016 til juni 2017 * Eleverne bor på Navigator

Læs mere

Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere. Vi finder løsninger sammen

Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere. Vi finder løsninger sammen Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere Vi finder løsninger sammen Forord Det er en stor glæde at kunne præsentere Rødovre Kommunes første politik for udsatte borgere. Der skal være plads

Læs mere

REGION SYDDANMARKS UDDANNELSES- STRATEGI

REGION SYDDANMARKS UDDANNELSES- STRATEGI REGION SYDDANMARKS UDDANNELSES- STRATEGI 2012-15 uddannelser i verdensklasse VERDENS Side 2 Uddannelsesstrategi 14% af de 18-19-årige har utilstrækkelige læse- og/ eller matematikkundskaber. Der er således

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Brugertilfredshedsundersøgelse Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Brugertilfredshedsundersøgelse Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udarbejdet af: Jakob Vejlø, PPR Børne- og Ungerådgivningen Dato: 1-1-11 Sagsid.: Version nr.: 1 1 Indledning Børne- og Ungerådgivningen

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Da jeg var på jeres alder var der kun 7 års obligatorisk skolegang. Hvis man var blevet træt af skolen, kunne man gå ud efter syvende.

Da jeg var på jeres alder var der kun 7 års obligatorisk skolegang. Hvis man var blevet træt af skolen, kunne man gå ud efter syvende. Kære elever fra 9. årgang Da jeg var på jeres alder var der kun 7 års obligatorisk skolegang. Hvis man var blevet træt af skolen, kunne man gå ud efter syvende. Og det gode var dengang, at man også kunne

Læs mere

DE KAN IKKE TALE, MEN HVOR KAN DE SIGE MEGET!

DE KAN IKKE TALE, MEN HVOR KAN DE SIGE MEGET! Kompashuset ApS, Klavs Nebs Vej 25, 2830 Virum Tlf 45 83 92 83, ka@kompashuset.dk, www.kompashuset.dk DE KAN IKKE TALE, MEN HVOR KAN DE SIGE MEGET! En fortælling om at arbejde med psykisk og fysisk handicappede

Læs mere

EUX-elektrikeruddannelsen en attraktiv uddannelse

EUX-elektrikeruddannelsen en attraktiv uddannelse EUX-elektrikeruddannelsen en attraktiv uddannelse EUX-elektrikeruddannelsen er en forholdsvis ny uddannelse, der havde sit første optag i august 2011. Dansk El-Forbund og TEKNIQ har med en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

På finansloven for 2015 er afsat 30 mio. kr. til tilskudsordningen, der finansieres af AUB.

På finansloven for 2015 er afsat 30 mio. kr. til tilskudsordningen, der finansieres af AUB. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag Til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg (c/o erhvervsskolerne) Marts 2015 Ref. nr.: AUB-50-02-01 Tilskudsordning til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg

Læs mere

Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads

Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads Som en del af udmøntningen af Aftale om en vækstpakke 2014 blev det besluttet at igangsætte en kvalitativ gennemgang

Læs mere

Coach dig selv til topresultater

Coach dig selv til topresultater Trin 3 Coach dig selv til topresultater Hvilken dag vælger du? Ville det ikke være skønt hvis du hver morgen sprang ud af sengen og tænkte: Yes, i dag bliver den fedeste dag. Nu sidder du måske og tænker,

Læs mere

Kreativ Langsigtet ArbejdsPlanlægning. et LEV-projekt www.projektklap.dk

Kreativ Langsigtet ArbejdsPlanlægning. et LEV-projekt www.projektklap.dk Kreativ Langsigtet ArbejdsPlanlægning et LEV-projekt www.projektklap.dk 1 Målgruppen Unge udviklingshæmmede i alderen 16-25 år, som er i gang med et STUforløb. Som har potentiale til ansættelse med løntilskud

Læs mere

Egu: erhvervsgrunduddannelsen. Giver Uddannelse. Erhvervsgrunduddannelsen (egu) - en skræddersyet arbejdspladsuddannelse

Egu: erhvervsgrunduddannelsen. Giver Uddannelse. Erhvervsgrunduddannelsen (egu) - en skræddersyet arbejdspladsuddannelse Egu: erhvervsgrunduddannelsen Klædt påerhvervsfolk til fremtiden Giver Uddannelse Erhvervsgrunduddannelsen (egu) - en skræddersyet arbejdspladsuddannelse Erhvervsfolk Giver Uddannelse Erhvervsgrunduddannelsen

Læs mere

RARRT De 5 vigtigste trin til at gøre dit barn robust

RARRT De 5 vigtigste trin til at gøre dit barn robust AT De 5 vigtigste trin til at gøre dit barn robust Når det handler om at lykkes i livet, peger mange undersøgelser i samme retning: obuste børn, der har selvkontrol, er vedholdende og fokuserede, klarer

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere

PraktikCentret Køge VI ER JERES FREMTID LYNGVEJ 19 4600 KØGE TEL 5667 0400 KHS@KHS.DK WWW.KHS.DK

PraktikCentret Køge VI ER JERES FREMTID LYNGVEJ 19 4600 KØGE TEL 5667 0400 KHS@KHS.DK WWW.KHS.DK PraktikCentret Køge VI ER JERES FREMTID LYNGVEJ 19 4600 KØGE TEL 5667 0400 KHS@KHS.DK WWW.KHS.DK HVEM ER VI? PraktikCentret Køge er et af de største praktikcentre i Danmark på kontorområdet og har siden

Læs mere