VEJLEDNING TIL KØBENHAVNS KOMMUNES SKEMAER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEJLEDNING TIL KØBENHAVNS KOMMUNES SKEMAER"

Transkript

1 VEJLEDNING TIL KØBENHAVNS KOMMUNES SKEMAER OFFENTLIG STØTTE TIL OMBYGNINGSPROJEKT Byens Fysik, Område og Byfornyelse

2

3 INDHOLD Forord 2 Københavns Kommunes skemaer i Byfornyelsesportalen.. 2a-c Vejledning i anvendelsen af punkterne i skemaerne i Byfornyelsesportalen, (de budgetterede udgifter/de afholdte udgifter). 3 Definition på de 20 bygningsdele Fordelingsnøgle til fordeling af vedligeholdelses- og forbedringsudgifter i udlejningsejendomme 27

4

5 BÆREDYGTIG BYFORNYELSE - FORORD Område- og Byfornyelse har opdateret de ansøgningsskemaer, der anvendes i byfornyelsessager i Københavns Kommune, for at optimere sagsgangen og gøre dem mere brugervenlige. Ansøgning skal fra 1. oktober 2014 foregå gennem Byfornyelsesportalen. Det har derfor været nødvendigt med en tilsvarende opdatering af vejledningen til skemaerne. Denne vejledning er en revision af den tidligere udgave fra 1996, der blev udarbejdet af sbs byfornyelse, Byfornyelsesselskabet København og Københavns Kommune ved Plan- og Ejendomsdirektoratet og Stadsarkitektens Direktorat. Vejledningen fungerer som et redskab for administratorer og tekniske rådgivere, når de forskellige ansøgningsskemaer skal udfyldes. Vejledningen indeholder en beskrivelse af de enkelte punkter i skemaerne en definition på de 20 bygningsdele i skemaerne samt en vejledende nøgle til fordeling af arbejderne på forbedring og vedligeholdelse. Som noget nyt i forhold til den tidligere udgave er der i denne udgave medtaget en række bæredygtige tiltag. Område- og Byfornyelse fokuserer i høj grad på bæredygtighed nu og fremadrettet i byfornyelsen. En anden ny ting i vejledningen er opdeling af oplysningerne som udgangspunkt gælder oplysningerne for alle ejendomme. I nogle tilfælde vil oplysningerne kun være relevante for udlejningsejendomme, og her vil dette være fremhævet med teksten: gælder kun for udlejningsejendomme. Andels- og ejerforeninger der udlejer lokaler enten til erhverv eller beboelse, skal være opmærksom på, at de for så vidt angår disse lokaler, behandles som udlejningsejendomme. Ansøgning til byfornyelse skal ske gennem Byfornyelsesportalen, som du finder på vores hjemmeside hvor også Krav til projektmateriale findes. FORORD Efterår 2011, opdateret oktober 2011, februar 2013 og december

6 BYFORNYELSESPORTALEN Se skemaer i stor størrelse på

7 ANSØGNINGSSKEMA 1. FEBRUAR ANDELS- OG EJERFORENINGER BYFORNYELSESPORTALEN Se skemaer i stor størrelse på

8 ANSØGNINGSSKEMA 1. FEBRUAR UDLEJNINGSEJENDOMME BYFORNYELSESPORTALEN Se skemaer i stor størrelse på

9 VEJLEDNING I ANVENDELSE AF SKEMAER I PORTALEN (TIDLIGERE KALDET SKEMA 1 OG 3)

10

11 VEJLEDNING I ANVENDELSE AF SKEMAER (TIDL. SKEMA 1 OG 3) Generelt: I skemaet er de 19 bygningsdele (fra 01 - Tag til 19 - Private friarealer), bygningsdel for bygningsdel, opdelt lodret i kolonner, som angivet nedenfor. Alle udgifter der fordeles i skemaet skal dokumenteres i byggeregnskabet. I Svampe og asbestudgifter: I kolonne I skal håndværkerudgifterne til udbedring af skader som følge af insekter, råd, svamp og asbest opgøres særskilt og opdelt i bygningsdel Denne kolonne medtages til og med pkt. A, hvor summen i kolonne I overføres til kolonne II, i alt. II Udgifter ekskl. svamp: I kolonne II skal samtlige øvrige håndværkerudgifter opgøres lodret bygningsdel for bygningsdel. I pkt. A opgøres den samlede sum af kolonne II og i pkt. B tillægges beløbet fra kolonne I. III Forbedringsudgifter i alt: Gælder kun udlejningsejendomme: I kolonne III skal man bygningsdel for bygningsdel udskille den del af kolonne I og II, som skønnes at være forbedring, der principielt kan indgå som grundlag for lejeforhøjelse. Se den efterfølgende nøgle for fordeling af moderniserings- og istandsættelsesudgifter på vedligeholdelse og forbedring. IV Forbedringsudgifter i erhverv: Gælder kun udlejningsejendomme: I kolonne IV skal man bygningsdel for bygningsdel udskille den del af kolonne III, som skønnes at vedrøre erhvervslejemål. Under punkterne og A F angives håndværkerudgifterne ekskl. moms. Det samme gælder teknikerhonorar i pkt. G og H, idet moms af håndværkerudgifter og teknikerhonorar først samlet anføres i pkt. J. Honorar og omkostninger pkt. G til Y skal opdeles udgiftspost for udgiftspost. Gælder kun udlejningsejendomme: Forbedringsandelen på honorarer og omkostninger vil som udgangspunkt være den % -andel, der svarer til forholdet mellem forbedringer i alt og samlede håndværkerudgifter i alt, der fremkommer i pkt. F Samlede håndværkerudgifter ekskl. moms. Senere i dette hæfte findes en detaljeret vejledende definition på de 20 bygningsdele. 3

12 Nedenfor findes vejledende bemærkninger til punkterne A-Z i ansøgningsskemaerne: Pkt. A Håndværkerudgifter. Sum af bygningsdelene pkt Pkt. B Håndværkerudgifter. Sum af bygningsdelene i pkt. 1-19, hvor kolonne I Svamp/asbest og lign. overføres til kolonne Udgifter i alt. Pkt. C Håndværkerudgifter i alt. Sum af bygningsdelene i pkt Pkt. D Uforudseelige udgifter. (Optræder kun på skema i portal (tidligere skema 1)) Afsættes som en fast procentsats. På renoveringsopgaver er satsen maksimeret til 10 % af summen af de 20 bygningsdele i pkt. C. Gælder kun udlejningsejendomme: Forbedringsandelen (kolonne III og IV) sættes normalt til samme forholdsmæssige andel af udgiften i alt (kolonne II), som under pkt. C, der svarer til forholdet mellem forbedring i alt og samlede håndværkerudgifter i alt. Pkt. E Afsatte rådighedsbeløb. Anvendelse i skema på portal (tidligere skema 1): Rådighedsbeløb på budgettidspunktet kan være forudseelige udgifter, der afsættes til kendte aktiviteter, hvor omfanget imidlertid er ukendt og derfor skønnet. Der beregnes ikke uforudseelige udgifter af afsatte rådighedsbeløb. I hovedprojektet, der danner grundlag for afgivelse af tilbud i licitation, skal som udgangspunkt samtlige ydelser beskrives og indarbejdes i projektet og medtages på tilbudslisterne, således at de indgår i den samlede entreprisesum, der konkurreres på. Der kan dog forekomme delaktiviteter, der er vanskelige at omfangsbestemme på projekteringstidspunktet, f.eks. udbedring af råd- og svampeskader, pudsreparationer, ommuring af mørt murværk og lignende. Hvis rådgiveren vurderer, at omganget af sådanne aktiviteter i udførelsesperioden kan blive forøget udover det i projektet forudsatte og mere end, hvad det afsatte beløb til uforudseelige udgifter kan bære, kan man i budgettet afsætte øremærkede og definerede rådighedsbeløb. 4

13 Der skal nærmere redegøres for sådanne afsatte rådighedsbeløb. Punktet kan ligeledes benyttes til ekstraordinære udgifter set i forhold til licitationstidspunktet og forventet byggestart, f.eks. ekstraordinære vinterforanstaltninger / udtørring. NB. Man må ikke i udførelsesperioden konvertere godkendte øremærkede rådighedsbeløb til andre aktiviteter, herunder øgning af mængder og / eller kvalitet. Gælder kun udlejningsejendomme: Forbedringsandelen vurderes konkret ud fra hvad aktiviteten, der er afsat rådighedsbeløb til, vedrører. Anvendelse i skema i portal (Tidligere skema 3): Rådighedsbeløb på regnskabstidspunktet kan f.eks. være skønnede afsætningsbeløb til aktiviteter, der er kendte, men som man p.g.a. vejrlig har valgt at udføre på et tidspunkt, der ligger efter regnskabstidspunktet, og som ikke er indeholdt i entreprisekontrakten. Pkt. F Samlede håndværkerudgifter ekskl. moms. Sum af pkt. C, D og E. Pkt. G Teknikerhonorar ombygning. På renoveringsopgaver er satsen maksimeret til 15 % af håndværkerudgifterne i pkt. F fratrukket udgifter til svamp og asbest. Teknikerhonoraret omfatter alle arkitekt- og ingeniørydelser, diverse reproduktionsudgifter og lign. udlæg til sagens løsning fra start til slut samt udgifter til udarbejdelse af drifts- og vedligeholdelsesplaner. Pkt. H Teknikerhonorar svamp / asbest og lign. På udbedring af svampeskader er satsen normalt maksimeret til 10 % af håndværkerudgifterne, såfremt der ikke udarbejdes et egentligt detailprojekt. Udarbejdes detailprojekt, kan honoraret i så fald maksimeres til 15 % af håndværkerudgifterne. Pkt. I Håndværkerudgifter og teknikerhonorar i alt ekskl. moms. Sum af pkt. F, G og H. 5

14 Pkt. J Moms af håndværkerudgifter og teknikerhonorar. Moms beregnet af pkt. I. Pkt. K Tekniske bygherreudgifter momspligtige. Omfatter de nedenfor angivne poster og tilsvarende: Udgifterne angives ekskl. moms. Tilslutningsudgifter - Afløb - Kloak - Varme - Vandinstallationer - El / svagstrøm TV-inspektion - Kloak Driftsudgifter - Byggestrøm - Byggevarme / udtørring - Byggevand Tekniske rapporter - Svamperapport - Asbestrapport - Rapport om sundhedsskadelige materialer - Geoteknisk rapport Pkt. L Moms af tekniske bygherreudgifter. Moms af pkt. K. Pkt. M Tekniske bygherreudgifter ikke momspligtige. Afgifter - Råden over vejareal, f.eks. skurby på vejareal - Bortskaffelse af affald Pkt. N Håndværkerudgifter, teknikerhonorar, tekniske bygherreudgifter. Sum af pkt. I, J, K, L og M. 6

15 Pkt. O Administrative bygherreudgifter momspligtige. - Evt. udgifter til bistand fra låsesmed i forbindelse med omstilling af låse. - Gælder kun udlejningsejendomme: Honorar til LLO, såfremt beboerne har ønsket rådgivning vedr. byggesagen (eks. beboermøder, opstartsmøder). - Gælder kun udlejningsejendomme: Evt. udgifter til landinspektør for opmåling af ejendom og lejligheder. Byggesagsadministration anføres særskilt i pkt. X. Pkt. P Moms af administrative bygherreudgifter. Moms beregnet af pkt. O. Pkt. Q Administrative bygherreudgifter ikke momspligtige. Omfatter de nedenfor angivne poster og tilsvarende: - Forsikringer - Gebyr for ibrugtagningstilladelse - Attester Pkt. R Driftstab i byggeperioden. Ombygning af en ejendom betyder ofte, at ejendommen vil mangle driftsindtægter men også opleve en nedgang i driftsudgifterne. Ombygning af en ejendom indebærer ligeledes ofte, at nogle beboere flytter permanent. Der kan også være tale om lejenedsættelse p.g.a. gener fra byggeriet, f.eks. stillads og skurby foran erhvervslejemål. Ejendommen kan medtage huslejetab (kun udlejede lokaler) for en periode fra højst 3 måneder før byggearbejdernes påbegyndelse og højst indtil 6 måneder efter, at arbejderne i det væsentlige er afsluttede. Derimod bliver der ikke tale om driftstab ved midlertidig genhusning, idet lejerne i den midlertidige fraflytningsperiode fortsætter med at indbetale den aktuelle leje til ejeren. Pkt. S Håndværkerudgifter, teknikerhonorar og bygherreudgifter. Sum af pkt. N, O, P, Q og R. 7

16 Pkt. T Byggelånsrenter. I skema i portal (tidl. skema 1) omfatter punktet renteudgifter, herunder løbende provision, på byggelånet fra projektering og frem til 3 måneder efter forventet regnskabsgodkendelse. I skema i portal (tidl. skema 3) omfatter punktet renteudgifter, herunder løbende provision, på byggelånet fra projektering og frem til skæringsdato (aflevering af byggeriet). I bilag oplyses størrelsen i % p.a. af løbende byggelånsrenter til brug for kommunens beregning af renter fra skæringsdatoen og frem til den endelige låneoptagelse. Såfremt ejeren selv finansierer byggeriet i byggeperioden, forrentes ejerens udlæg med en rentesats svarende til den af Danmarks Nationalbank til enhver tid fastsatte diskonto med tillæg af 3 procentpoint. Gælder kun udlejningsejendomme: I byggelånsrenterne modregnes husleje opkrævet i henhold til 59, stk. 3 i lov om leje for perioden fra færdiggørelsen og indtil udbetaling af støtte. Pkt. U Låneomkostninger. Der kan medtages etableringsomkostninger ved byggelån til finansiering af ombygningsudgifterne. Udgifter til den endelige finansiering af arbejderne er ikke støtteberettigede, jf. bek. nr. 481 af 7. maj Pkt. V Samlede ombygningsudgifter ekskl. byggesagsadministration. Sum af pkt. S, T og U. Pkt. X Byggesagsadministrationshonorar. Omfatter honorar til forretningsfører, f.eks. advokat, administrator eller anden bygherrebistand. Maksimumsatser for byggesagsadministration, der kan medtages som støtteberettiget udgift, er fastsat i finansieringscirkulæret af 3. juli 1986, pkt Byggesagsadministrationshonoraret beregnes af pkt. V. Pkt. Y Moms af byggesagsadministrationshonorar. Moms beregnet af pkt. X. 8

17 Pkt. Z Samlede ombygningsudgifter. Sum af samtlige udgifter fra A til Y svarende til den støtteberettigede udgift før evt. fradrag. Fradrag: Hvis byggeregnskabet indsendes senere end 3 måneder efter skæringsdatoen, beregnes et fradrag for forsinkelsen (bekendtgørelse nr. 352 af 24. april 2006 om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og udvikling af byer, 4). Gælder kun udlejningsejendomme: Der foretages et fradrag for indestående på udvendige vedligeholdelseskonti, jf. boligreguleringslovens 18 og 18b samt tillige fradrag på indestående på indvendige vedligeholdelseskonti, lejelovens 63a og 22, i det omfang, beløb fra de pågældende konti kan anvendes til dækning af udgifterne samt fradrag for evt. støtte efter anden lovgivning og eget ikke moms- og skatteregistreret arbejde. I henhold til lov om byfornyelse og udvikling af byer skal der, for så vidt angår byggelånsrenter til den tabsgivende investering, foretages et skattemæssigt fradrag i de støtteberettigede udgifter. Fradraget svarer til henholdsvis 30 % af de godkendte udgifter til byggelånsrenter for et indkomstskattepligtigt selskab, og 33 % af de godkendte udgifter for en indkomstskattepligtig person. 9

18

19 DEFINITION PÅ DE 20 BYGNINGSDELE

20

21 DEFINITION PÅ DE 20 BYGNINGSDELE Generelle retningslinjer: I byfornyelsessager fordeles alle byggeudgifterne i skemaer i portal (tidligere kaldet skema 1 og 3) på forskellige bygningsdele. I det følgende gives punkt for punkt en gennemgang af, hvad der hører under de enkelte bygningsdele og - som hjælp til afgrænsningen - hvad der modsætningsvist ikke hører under den pågældende bygningsdel, men skal placeres på andre bygningsdele. Inden gennemgangen af de enkelte bygningsdele gives nedenfor nogle almindelige generelle retningslinjer, der gælder for opdelingen af arbejderne og udgifterne på bygningsdele. Som hovedprincip gælder det, at de enkelte byggeaktiviteter og materialer placeres på den bygningsdel, de vedrører. Dette gælder normalt også, selvom en aktivitet breder sig over flere bygningsdele. Udgiften skal i så fald fordeles på disse bygningsdele. Dette indebærer f.eks., at udbedring af råd- og svampeskader, asbest og lignende placeres på den bygningsdel, skaderne vedrører, og fordeles på de berørte bygningsdele i tilfælde, hvor skaden har ramt flere bygningsdele, f.eks. tag, facader og trapper. Det anførte princip gælder også for brandsikring. Som et andet hovedprincip - der undertiden kan føre til, at arbejder alligevel ikke rubriceres under den bygningsdel, de umiddelbart berører - gælder det, at følgearbejder til en aktivitet placeres på samme bygningsdel som denne. Som eksempel kan nævnes, at istandsættelsesarbejder i et tilstødende rum, f.eks. en entré, efter etablering af et nyt badeværelse betragtes som følgearbejder til dette og altså placeres på bygningsdelen wc / bad. Reglen om følgearbejder fraviges på følgende punkter: Ved etablering af nye badeværelser og køkkener placeres nye stigstrenge til vand og nye faldstammer til afløb ikke på bygningsdelene wc / bad og køkken, men derimod på bygningsdelen vand og afløb, selvom man kunne sige, at der er tale om følgearbejder ved etableringen af nyt bad / køkken. Ligeledes placeres et nyt ventilationsanlæg eller ændring af et bestående ventilationsanlæg i anledning af etablering af nyt bad eller køkken på bygningsdelen ventilation, og El-installationer i forbindelse med etablering af nyt køkken og bad placeres på bygningsdelen el/svagstrøm, dog bortset fra armaturer, der placeres på bygningsdelene wc/bad og køkken. 10

22 BÆREDYGTIGE TILTAG Hovedprincippet om at arbejdet placeres på den bygningsdel det vedrører, gælder også for bæredygtige tiltag. Eksempler på bæredygtige tiltag og deres placering: Solceller på tag placeres under bygningsdelen 01 Tag. Solceller på gavl, bagvanter og lignende placeres under bygningsdelen 03 - Facader / sokkel. Isolering af etageadskillelser mod uopvarmet tagrum og uopvarmet kælder placeres under bygningsdelen 08 - Etageadskillelse. Etablering af regnvandsopsamling placeres under 14 Vandinstallation. Diverse følgearbejder til fællesvaskeri placeres under 18 - Øvrige ombygningsarbejder. Etablering af grønne tage placeres under 01 - Tag. Lokal Afledning af Regnvand (LAR), f.eks. afledning af tagvand til faskine, placeres under 13 - Kloak. Begrønning placeres under den bygningsdel der berøres, f.eks. begrønning af gavl placeres under 03 Facader / sokkel. Varmegenvindingsanlæg placeres under 16 - Ventilation. 11

23 01 - TAG Pkt. skal omfatte: Alle arbejder til istandsættelser og fornyelser af tage, herunder: - Brandkamme og skorstene. - Tagkonstruktioner. - Spær og lægter. - Tagdækninger. - Tagkviste ekskl. vinduer. - Tagvinduer, kvistvinduer og ovenlys mod uopvarmede rum, dog ikke vinduer i trapperum i tagetager. - Inddækninger, fodblik m.v. - Tagrender og nedløb. Isoleringer i tagkonstruktioner Solceller Grønne tage Pkt. omfatter ikke: Tagvinduer, kvistvinduer og ovenlys mod uopvarmede rum samt trappevinduer i tagetager (04 - Vinduer). Isolering i etagedæk ved uudnyttede tagrum (08 - Etageadskillelse). Generelle istandsættelser eller forbedringer af tagboliger eller ombygninger af tagetager til boliger eller beboerlokaler (09 - Wc/bad, 10 - Køkken, 18 - Øvr. ombygningsarbejder). Andre arbejder, der vedrører specifik brug af tagetager, som f.eks. teknikrum for ventilation (16 - Ventilation). El- og antennearbejder (17 - El/svagstrøm). Etablering eller istandsættelser af pulterrum i tagrum (18 - Øvr. ombygningsarbejder). Rydninger af tagrum for løse effekter (20 - Byggeplads). 12

24 02 - KÆLDER/FUNDERING Pkt. skal omfatte: Alle arbejder til istandsættelse af kældre og fundamenter, herunder: - Udvendige trapper til høje stueetager, til trapperum og til kældre, inkl. værn. - Lyskasser. - Gulve, vægge og lofter i kældre. Ekstra funderinger og piloteringer. Fugtisolering af facader under terræn. Etablering af omfangsdræn inkl. opgravning, pumpe og brønd samt tilfyldning samt retablering af belægninger. Etablering / sikring af naturlig ventilation (herunder riste i kælderydervægge og i skorstene). Isolering af kældergulv og kælderydervægge. Pkt. omfatter ikke: Indvendige trapper til kældre (06 - Trapper). Døre til trapperum (06 - Trapper). Isoleringer mellem beboelse og uopvarmet kælder / krybekælder / terræn (08 - Etageadskillelse). Andre arbejder, der vedrører specifik brug af kældre, som f.eks. etablering af boilerrum. Herunder sænkninger af kældergulve (11 - Varmeanlæg). El-arbejder (17 - El/svagstrøm). Etableringer eller istandsættelser af pulterrum i kældre (18 - Øvr. ombygningsarbejder). Fælles vaskeri og fælleslokaler / beboerlokaler (18 - Øvr. ombygningsarbejder). Rydninger af kældre for løse effekter (20- Byggeplads). Kældervinduer og vinduer i lyskasser (04 vinduer) 13

25 03 - FACADER/SOKKEL Pkt. skal omfatte: Alle arbejder til udvendige istandsættelser af facader, sokler, herunder: - Gavle og bagvante. - Brystningspartier og nicher. - Gesimser, fremspring og lign. - Sålbænke og udvendige murfalse. - Skiltninger. - Altaner, karnapper og andre påbygninger. Udvendige isoleringer af facader, gavle, bagvanter m.v. Etablering af altaner. Begrønning af facader, gavle og bagvanter. Solceller på facader, gavle og bagvanter. Pkt. omfatter ikke: Tagrender og nedløb (01 - Tag) Lyskasser (02 - Kælder/fundering). Udvendige trapper til høje stueetager, til trapperum og til kældre (02 - Kældre/fundering). Etableringer af nye vinduesåbninger eller ændringer af eksisterende samt nyetableringer af altandøre og lign. (dvs. døre, der også har en væsentlig funktion som lysåbning) (04 - Vinduer). Fugninger omkring vinduer (04 - Vinduer), udvendige døre og porte (05 - Udvendige døre). Udvendige brandtrapper, svalegange og trapper til svalegange (06 - Trapper). Nye påbygninger (placeres under den bygningsdel de er et følgearbejde af) Indvendige isolering: Brystninger (11 - Varmeanlæg), vægge (18 - Øvr. ombygningsarbejder). Nedtagning af el-, antenne- og telefonkabler fra facader, etablering af skilte- og facadebelysning (17 - El/svagstrøm) El-arbejder (17 - El/svagstrøm). 14

26 04 - VINDUER Pkt. skal omfatte: Alle arbejder til istandsættelse / udskiftning af vinduer i facader, sokler, kælderydervægge, gavle og bagvanter, i trapperum, og i tage mod opvarmede rum herunder: - Vinduesplader. - Lysningspaneler og indfatninger. - Indvendige murede og pudsede false. - Bevægelige udvendige og indvendige skodder. Fugninger omkring vinduer. Istandsættelser, udskiftninger eller etableringer af forsatsglas. Istandsættelser / udskiftninger af f.eks. altandøre. Pkt. omfatter ikke: Tagvinduer, kvistvinduer og ovenlys mod uopvarmede rum, bortset fra vinduer i trapperum i tagetager (01- Tag). Istandsættelse eller etablering af kviste ekskl. vinduer (01 - Tag). Opmuring i vindueshuller (02 - Kælder / fundering, 03 - Facader / sokkel). Isolering af brystninger samt forstærkning af brystninger i forbindelse med opsætning af radiatorer (11 - Varmeanlæg). Arbejder på brystningspartier der ikke skyldes etablering af varmeanlæg (18 - Øvr. ombygningsarbejder). Etableringer af nye vinduesåbninger eller ændringer af eksisterende samt nyetableringer af altandøre og franske altandøre samt lign. (dvs. døre, der også har en væsentlig funktion som lysåbning) UDVENDIGE DØRE Pkt. skal omfatte: Alle arbejder til istandsættelser / udskiftning af udvendige døre herunder: - Adgangsdøre til hoved- og bitrapper også i portrum og gennemgange. - Adgangsdøre til boliger i stueetager, fra udvendige trapper eller svalegange. - Adgangsdøre til kældre, vaskehuse og lign. - Adgangsdøre til erhverv i stueetager og kældre. - Udvendige lemme. Pkt. omfatter ikke: Altandøre, terrassedøre og lignende døre, der ikke fungerer som adgangsdøre og som har en væsentlig funktion som lysåbninger (04 - Vinduer) Portblade og døre til / i porte og gennemgange, dog ikke adgangsdøre til hoved- og bitrapperum (07 - Porte / gennemgange). Fugninger omkring ovenstående døre. 15

27 06 - TRAPPER Pkt. skal omfatte: Alle arbejder til istandsættelser / udskiftning af samtlige overflader inkl. belægninger og træværk, herunder adgangsdøre til boliger / erhverv mm. i hoved- og bitrapperum, samt evt. forrum. Nedtagning af trapper. Etablering af trapper. Sprinkling af trapper. Udvendige brandtrapper. Pkt. omfatter ikke: Udvendige trapper til høje stueetager, til trapperum eller til kældre (02 - Kælder / fundering). Istandsættelse / udskiftning af trappevinduer (04 - Vinduer). Istandsættelse / udskiftning af udvendige døre (05 - Udvendige døre) eller adgangsdøre, beliggende i portgennemgange (07 - Porte / gennemgange). El-arbejder (17 El / svagstrøm). Elevatorer. Svalegange og trapper til svalegange. Etableringer af adgangsveje fra hovedtrapperum til gårdarealer, hvis bitrapper nedlægges PORTE/GENNEMGANGE Pkt. skal omfatte: Istandsættelse / udskiftninger af portblade og døre til / i porte og gennemgange, dog ikke adgangsdøre til hoved- og bitrapperum. Alle arbejder til istandsættelser af gennemgange, herunder gulve, vægge og lofter. Pkt. omfatter ikke: Adgangsdøre til hoved- og bitrapperum i porte og i gennemgange (05 - Udvendige døre). Arbejder i gennemgange, der er en integreret del af trapperum (06 - Trapper). El-arbejder (17 - El/svagstrøm). Isoleringer mod beboelsesrum. Ramper for renovation i gennemgange. 16

28 08 - ETAGEADSKILLELSER Pkt. skal omfatte: Alle indgreb, herunder udskiftning / forstærkning / supplering og udbedring af etagedæk, herunder: - Bjælker, remme og udvekslinger - Indskud og indskudsbrædder Retablering af gulve, lofter og vægge efter ovennævnte indgreb i etagedæk. inkl. fuld retablering med malerbehandling. Reparation / udskiftning af tæret betondæk. Ekskl. støbte baderumsgulve og andre aktiviteter, der vedrører etablering / istandsættelse af wc / bad. Brandisolering, lydisolering og varmeisolering af etagedæk. Pkt. omfatter ikke: Reparation af skadede lofter, nedtagning af brandfarlige loftsbeklædninger eller opsætning af loftsbeklædninger og nedhængte lofter udover som direkte følgearbejder for indgreb i etagedæk (09 - Wc/bad, 18 - Øvr. ombygningsarbejder). Støbning af baderumsgulve (09 - Wc/bad). Etagedæk i påbygninger (09 - Wc/bad, 10 - Køkken). Udskiftning af slidte gulvbrædder og - belægninger (10 - Køkken, 18 - Øvr. ombygningsarbejder). Isolering i port / gennemgang mod beboelsesrum 07 Porte og gennemgange). 17

29 09 - WC/BAD Pkt. skal omfatte: Samtlige bygningsarbejder i forbindelse med istandsættelser af eksisterende eller etableringer af nye wc- og baderum, herunder: - Gulve inkl. støbninger af betongulve, vægge, lofter, døre mm. - Rørkasser. - Installationsskakter, inkl. hultagninger i etagedæk og evt. nedtagninger af eks. skorstene. - Sanitet. - Diverse sanitetstilbehør. Samtlige installationsarbejder fra afgreninger på faldstammer og afgreninger på fordelingsledninger i forbindelse med istandsættelser af eksisterende eller etableringer af nye installationer til wc / bad herunder: - Afløbstilslutninger og gulvafløb. - Koblingsledninger inkl. vandarmaturer. - Lysarmaturer. Pkt. omfatter ikke: Istandsættelser af nedlagte wc og baderum for anden anvendelse (10 - Køkken, hvor tidligere wc-rum tillægges køkkener. I øvrigt 18 - Øvr. Ombygningsarbejder.) Faldstammer ekskl. afløbstilslutninger (12 - Afløb). Stigstrenge (14 - Vandinstallation). Ventilation, inkl. ventilatorer og kontrolventiler (16 - Ventilation). El-arbejder, ekskl. lysarmaturer (17 - El/svagstrøm). Følgearbejder i tilstødende rum. Fuld retablering inkl. malerbehandlinger. Retableringer af f.eks. erhvervstoiletter efter nedrivninger af gårdtoiletter. Etablering af karnapper og andre påbygninger som følge af etablering af wc / bad inde i lejligheden. 18

30 10 - KØKKEN Pkt. skal omfatte: Istandsættelser af eksisterende eller etableringer af nye køkkener, herunder: - Gulve, vægge, lofter, døre mm. - Køkkeninventar. - Køkkenvaske. - Komfurer. - Emhætter. Samtlige installationsarbejder fra afgreninger på faldstammer og afgreninger på fordelingsledninger i forbindelse med istandsættelser af eksisterende eller etableringer af nye installationer til køkkener f.eks. - Køkkenvaske inkl. afløbstilslutninger. - Koblingsledninger inkl. vandarmaturer. - Lysarmaturer. Følgearbejder i tilstødende rum. Fuld retablering inkl. malerbehandlinger. Pkt. omfatter ikke: Nye vægge fælles med baderum (9 - Wc/bad). Istandsættelser af nedlagte køkkener for anden anvendelse (9 - Wc/bad, hvor tidligere køkken omdannes til wc/bad. I øvrigt 18 - Øvr. ombygningsarbejder). Faldstammer ekskl. afløbstilslutninger (12 - Afløb). Stigstrenge (14 - Vandinstallation). Ventilation, inkl. kontrolventiler (16 - Ventilation). El-arbejder, ekskl. lysarmaturer mv. (17 - El/svagstrøm). Indvendig isolering af vinduesbrystninger og vægge (18 Øvrige ombygningsarbejder, 11 Varmeanlæg). Påbygninger til køkkener og opholdsareal i forbindelse med køkkener. 19

31 11 - VARMEANLÆG Pkt. skal omfatte: Alle arbejder til istandsættelser eller etableringer af boilerrum / kedelrum, herunder: - Gulve, vægge, lofter, døre. - Lysarmaturer. - Nye etagedæk af beton / sænkninger af kældergulve. Komplette varmecentraler for produktion af varme og varmt vand inkl. automatik, kraftinstallationer samt interne elforbindelser. Pkt. omfatter ikke: Rørinstallationer for varmt brugsvand fra varmecentraler til forbrugssteder (14 - Vandinstallation). Tilslutningsafgifter (pkt. K Tekniske bygherreudgifter). Pumpebrønde drænvand i kælder (02 Kælder / fundering). Monteringer af termostater og automatik. Istandsættelser / udvidelser af eksisterende centralvarmeanlæg. Pumpesumpe / pumpebrønde. Komplette rørinstallationer for varme fra varmecentraler til brugssteder, herunder hultagninger. Reparationer / udskiftninger af eksisterende radiatorer eller leveringer og monteringer af nye radiatorer. Forbrugsmålere. Nedtagninger af eksisterende opvarmningsmedier, inkl. gasovne og tilhørende rørinstallationer, inkl. retableringer af overflader. Tekniske isoleringer af varmecentraler og af varmestrenge. Maling af nye rørinstallationer. Isoleringer samt forstærkninger af vinduesbrystninger inkl. diverse følgearbejder for opsætning af radiatorer. 20

32 12 - AFLØB Pkt. skal omfatte: Reparationer, udskiftninger eller nedtagninger af eksisterende faldstammer fra udluftningsrør og taghætter til tilslutninger til kloakker. Leveringer og monteringer af nye faldstammer fra udluftningsrør og taghætter til tilslutninger til kloakker inkl. hultagninger. Tekniske isoleringer for lyd, varme og brand. Pkt. omfatter ikke: Fjernelse, udskiftninger og etableringer af gulvafløb, sanitet og køkkenvaske inkl. afløbstilslutninger til faldstammer (09 - Wc/bad, 10 - Køkken, 18 - Øvr. ombygningsarbejder). Maling af afløbstilslutninger. Tilslutningsafgifter (pkt. K Tekniske bygherreudgifter). Maling af nye faldstammer. 21

33 13 - KLOAK Pkt. skal omfatte: Alle arbejder til istandsættelse, fornyelse eller omlægning / nedlægning af kloakledninger og brønde, inkl. opgravning og tilfyldning samt retablering af belægninger. Etablering af faskine. Pkt. omfatter ikke: Etableringer af omfangsdræn (02 - Kælder / fundering). Pumpebrønde i boilerrum (11 - Varmeanlæg) Højdereguleringer af brønde pga. fornyelser af belægninger (19 - Private friarealer). Tilslutningsafgifter (pkt. K Tekniske bygherreudgifter). TV-inspektion af ledninger (pkt. K - Tekniske bygherreudgifter). Pumpe og brønde til drænvand (02 - Kælder / fundering) VANDINSTALLATION Pkt. skal omfatte: Hele eller delvise udskiftninger / etableringer eller nedtagninger af installationer ekskl. koblingsledninger og vandarmaturer. Nedtagninger af el- og gasvandvarmere. Nye brugsvandsinstallationer ekskl. koblingsledninger og vandarmaturer samt centrale produktioner af varmt brugsvand. Forbrugsmålere. Tekniske isoleringer af brugsvandsinstallationerne ekskl. koblingsledninger. Maling af brugsvandsinstallationerne. Pkt. omfatter ikke: Maling af koblingsledninger (09 - Wc/bad, 10 - Køkken). Nedtagninger og hele eller delvise udskiftninger / etableringer af koblingsledninger samt vandarmaturer (09 - Wc/bad, 10 - Køkken, 18 - Øvr. ombygningsarbejder). Centrale produktioner af varmt brugsvand (11 - Varmeanlæg). Tilslutningsafgifter (pkt. K Tekniske bygherreudgifter). Etablering af fælles vaskeri og beboerlokaler (18 Øvrige ombygningsudgifter). Regnvandstanke med tilhørende rørføring. 22

34 15 - GASINSTALLATION Pkt. skal omfatte: Samtlige arbejder vedr. istandsættelser, omlægninger og nedtagninger af gasinstallationer for madlavning, herunder: - Stigstrenge og målere. - Gasrør fra målere til komfurer og / eller apparater. - Tilslutninger af komfurer og tørretumblere. - Trykprøvninger. - Evt. afpropninger af gasinstallationer. Pkt. omfatter ikke: Gaskomfurer (10 - Køkken) og tørretumblere til fællesvaskeri (18 - Øvrige ombygningsarbejder). Alle arbejder ved centrale opvarmninger med gas (11 - Varmeanlæg). Alle arbejder vedr. gasvandvarmere (14 - Vandinstallation). Maling af nye gasrør og / eller målere og stigstrenge. Nødvendige følgearbejder VENTILATION Pkt. skal omfatte: Alle arbejder til etablering af ventilationsanlæg / varmegenvindingsanlæg eller istandsættelse / ændring af eksisterende anlæg, herunder: - Hultagning. - Brandisoleringer, lydisoleringer. - Kanalføringer. - Interne el-forbindelser. - Kontrolventiler. Pkt. omfatter ikke: Montering af ventilationstaghætter på tag (01 - Tag). Emhætter (10 - Køkken). Etableringer af teknikrum for ventilationer inkl. særlige vibrations- og lyddæmpende foranstaltninger. Nedtagninger af aftrækskanaler inkl. retableringer af etagedæk og overflader. Tekniske isoleringer af ventilationsanlæg. 23

35 17 - EL/SVAGSTRØM Pkt. skal omfatte: Samtlige el-arbejder ekskl. kraftinstallationer til centralvarmeanlæg samt interne el-forbindelser til tekniske installationer. Lysarmaturer ekskl. i wc / bad og køkkener. Antennearbejder. Anlæg til fælles tv, telefon og internet. Porttelefoner- og ringeanlæg. Tomrørsinstallationer. Nedtagninger af overflødige el-, antenneog telefonkabler fra facader. Pkt. omfatter ikke: Lysarmaturer i wc/bad og køkken (09 - Wc/bad, 10 - Køkken). Komfurer og andre hårde hvidevarer (10 - Køkken, 09 - Wc/bad). Kraftinstallationer til centralvarmeanlæg (11 - Varmeanlæg) Interne el-forbindelser i ventilations- og centralvarmeanlæg (16 - Ventilation, 11 - Varmeanlæg). Tilslutningsafgifter (pkt. K Tekniske bygherreudgifter). 24

36 18 - ØVRIGE OMBYGNINGS- ARBEJDER Pkt. skal omfatte: Alle arbejder til istandsættelser af boilerrum og entreer, der ikke er et følgearbejde til andre aktiviteter. Alle arbejder ved vinduesbrystninger hvis de ikke er følgearbejder til vinduesudskiftninger, isoleringer, opsætning af radiatorer eller facadearbejder. Etablering af beboerlokaler og fælles vaskeri, herunder gasdrevne tørretumblere og industrivaskemaskiner. Etablering eller istandsættelser af pulterrum uanset placeringer i bygninger. Indvendig isolering af ydervægge. Fjernelse af ulovlige beklædninger. Bygningsarbejder i forbindelse med etablering af nye lejligheder (f.eks. lejlighedssammenlægninger, omdannelse af erhverv til boliger, udnyttelse af tagetager), herunder: - Vægge. - Lofter. - Gulve. - Indvendige døre. Pkt. omfatter ikke: Vinduesbrystninger når arbejder skyldes: - Facadearbejder (03 Facader /sokler). - Vinduesudskiftninger (04 - Vinduer). - Isoleringer og forstærkninger for radiatorer (11 - Varmeanlæg). Andre arbejder i forbindelse med etablering af nye lejligheder, herunder: - Vinduer (04 - Vinduer). - Wc/bad (09 - Wc/bad). - Køkkener (10 - Køkken). - Påbygninger (09 - Wc/bad, 10 - Køkken). - Varme (11 - Varmeanlæg). - Afløb (12 - Afløb). - Vand (14 - Vandinstallation). - Ventilation (16 - Ventilation). - El (17 - El/svagstrøm). Følgearbejder for andre aktiviteter. Regnvandstanke med tilhørende rørføring. Insekter, råd, svamp og asbest (placeres i kolonne I svampe- og asbestudgifter under den enkelte bygningsdel). 25

37 19 - PRIVATE FRIAREALER Pkt. skal omfatte: Pkt. omfatter ikke: Egentlige anlæg, der er omfattet af støtte til friarealforbedringer jf. gældende byfornyelseslov: Bekendtgørelse nr. 132 af 5. februar 2010 af lov om byfornyelse og udvikling af byer, kapitel 6 - Opretninger af friarealer, der har karakter af retableringer, behandles som følgearbejder til den bygningsdel, der ombygges BYGGEPLADS Pkt. skal omfatte: Stilladsudgifter herunder: - Arbejdsplatforme. - Afdækninger, indpakninger og overdækninger. - El-hejs, lifte m.m. Øvrige byggepladsudgifter herunder: - Byggepladsetableringer og afrigninger. - Kraner. - Nedstyrtningsskakte. - Drift, vedligeholdelse og efterfølgende retablering af byggepladsarealer. - Leje af containere og bortskaffelse af affald. - Renholdelse og affaldssortering. - Velfærdsfaciliteter. - Nødvendige rydninger af lofter og kældre for løse effekter. - Nødvendige ekstraarbejder i forbindelse med særlige afrydninger i enkelte lejligheder pga. manglende hygiejnisk standard / smittefare. - Afsluttende rengøring af bygninger. Pkt. omfatter ikke: Forbrug af byggestrøm, -varme og - vand (pkt. K - Tekniske bygherreudgifter). Udgifter til råden over vejareal, f.eks. skurby på vejareal (pkt. M - Tekniske bygherreudgifter). Udgifter til bortskaffelse af affald (pkt. K - Tekniske bygherreudgifter). Støvskærme samt afdækninger ved renholdelse af arbejdssteder er generelt indeholdt i de enkelte bygningsdele. 26

38

39 FORDELINGSNØGLE

40

41 FORDELINGSNØGLE - til fordeling af vedligeholdelses- og forbedringsudgifter i udlejningsejendomme Fordelingen af udgifter til modernisering, renovering eller reparation af en udlejningsejendom på forbedring der principielt kan indgå som grundlag for lejeforhøjelser og vedligeholdelse der ikke kan udløse lejeforhøjelser beror på en konkret juridisk vurdering efter lejelovens og boligreguleringslovens regler og huslejenævnenes og domstolenes praksis. Udgangspunktet er en vurdering af, i hvilket omgang de udførte arbejder medfører en forøgelse af det lejedes værdi, hvilket normalt betyder, at der tilføjes ejendommen / boligerne en forøget brugsværdi for lejerne. Dette er mest typisk tilfældet, når der stilles nye ydelser til lejernes disposition, eller det lejede tilføres faciliteter eller egenskaber, det ikke har haft før, f.eks. installering af centralvarme, bad eller toilet. Sker der således en forøgelse af brugsværdien for lejerne, er der tale om forbedring, i modsat fald vedligeholdelse. I huslejenævns- og domstolspraksis har der dannet sig visse tommelfingerregler i forskellige typetilfælde. Disse konkretiserer det anførte udgangspunkt. Dog skal man være opmærksom på at visse punkter må siges i nogen grad at afvige fra dette. Fordelingen af udgifterne på forbedring og vedligeholdelse beror på en vurdering i den enkelte sag ud fra de konkrete, individuelle forhold. Når der i det følgende alligevel foretages en skemaopdeling, skal det ses som et vejledende redskab. 27

42 Med de ovenfor angivne forbehold gives herefter følgende procentfordelinger: Bygningsdel Udførelse Vedligeholdelse Forbedring 01 - Tag Udskiftning og istandsættelse. 100 % 0 % Isolering. Etablering af undertag: Ved naturskifer belægning Ved teglbelægning 100 % 0 % Etablering af kviste, hvor der ikke har været sådanne i forvejen (Vinduerne i sådanne nye kviste henhører under bygningsdel vinduer). Vinduer i tag: Vinduer til beboelseslejligheder eller opvarmede rum i øvrigt samt vinduer på trappeopgange henhører under bygningsdel vinduer. Vinduer til uopvarmede tagrum: Udskiftning, istandsættelse. 100 % 0 % Etablering af nye vinduer, hvor der ikke har været vinduer før. Etablering af solceller: Den del af udgiften, der svarer til udskiftning / renovering af taget fordeles som disse poster. Den resterende del af solcellerne er 100 % forbedring. Etablering af grønne tage: Den del af udgiften, der svarer til udskiftning / renovering af taget fordeles som disse poster. Den resterende del af det grønne tag er 100 % forbedring. 28

43 Bygningsdel Udførelse Vedligeholdelse Forbedring 02 - Kælder / fundering (herunder udvendige trapper til kældre og høje stueetager) 03 - Facader / sokkel Istandsættelse. 100 % 0 % Ekstrafundering og pilotering. 100 % 0 % Ekstrafundering i forbindelse med sænkning af kældergulv for etablering af boilerrum eller vaskeri: Fordeles som udgiften ved det nye varmeanlæg / vaskeri i øvrigt. Fugtsikring, herunder omfangsdræn, overdækning af lyskasser (f. eks. med glas) samt etablering af 50 % 50 % ventilation. Istandsættelse / nedlæggelse af lyskasser. 100 % 0 % Istandsættelse. 100 % 0 % Udvendig isolering. (Indvendig isolering henhører under bygningsdelene varmeinstallation eller øvrige ombygningsarbejder). Etablering af karnapper og andre påbygninger som følge af etablering af wc / bad inde i lejligheden. Udvidelse / overdækning af altaner. Istandsættelse af altaner og lign. 100 % 0 % Etablering af solceller. Begrønning af facader. 29

44 Bygningsdel Udførelse Vedligeholdelse Forbedring 04 - Vinduer Istandsættelse 100 % 0 % Istandsættelse / udskiftning af forsatsrammer 75 % 25 % eller koblede rammer uden energiglas / lydruder til energioptimerede rammer med energiglas / lydruder (et lag glas). Istandsættelse / udskiftning af forsatsrammer 66,67 % 33,33 % eller koblede rammer uden energiglas / lydruder til energioptimerede rammer med energiglas / lydruder (to lag glas). Nye forsatsrammer eller koblede rammer med energiglas / lydruder på eksisterende vinduer hvor disse ikke har været i forvejen. Nye vinduer med 1 lag glas i kitfals 50 % 50 % i yderste ramme og med 1 lag energiglas / lydruder i forsatsrammer eller koblet ramme til erstatning af eksisterende vinduer med 1 lag glas. Nye vinduer med 1 lag glas i kitfals 33,33 66,67 i yderste ramme og med 2 lag energiglas / lydruder i forsatsramme eller koblet ramme til erstatning for eksisterende vinduer med 1 lag glas. Nye vinduer med 1 lag glas i kitfals 75 % 25 % i yderste ramme og med 1 lag energiglas / lydruder i forsatsrammer eller koblet ramme til erstatning af ældre termovinduer uden energiglas eller kassevinduer med et lag glas i forsatsrammer. Nye vinduer med 1 lag glas i kitfals 66,67 % 33,33 % i yderste ramme og med 2 lag energiglas / lydruder i forsatsramme eller koblet ramme til erstatning af ældre termovinduer uden energiglas eller kassevinduer med et lag glas i forsatsrammer. Nye termovinduer med 2 lag glas med energiglas og evt. lydruder til erstatning af vinduer med 1 lag glas. 33,33 % 66,67 % 30

45 Bygningsdel Udførelse Vedligeholdelse Forbedring 04 Vinduer fortsat Nye termovinduer med 2 lag energiglas / lydruder til erstatning af vinduer med forsatsrammer uden energiglas eller koblede rammer uden energiglas eller ældre termoruder uden energiglas eller kassevinduer med et lag glas i forsatsrammer. Nye termovinduer med 3 lag energiglas / lydruder til erstatning af vinduer med forsatsrammer uden energiglas eller koblede rammer uden energiglas eller ældre termoruder uden energiglas. Ny fransk altan i stedet for vindue: Den del af udgiften, der svarer til udskiftning / renovering af vinduet, fordeles som dette. Resten 100 % forbedring. Etablering af nye vinduer hvor der ikke har været vinduer i forvejen f.eks. ved etablering af nye kviste. Vinduer til uopvarmede tagrum, se dog under bygningsdel tag. Etablering af nye friskluftsventiler i eksisterende vinduer. 75 % 25 % 66,67 % 33,33 % 05 - Udvendige døre Istandsættelse. 100 % 0 % Nye forsatsruder / isolering på eksisterende døre hvor der ikke har været forsatsruder i forvejen. Udskiftning af døre: I almindelighed. 100 % 0 % Til døre med øget isolering. Dette vil være en konkret vurdering i hvert tilfælde alt efter isoleringseffekt. Normalt indenfor intervallet: 33,33 % - 66,67 % 66,67 % - 33,33 % 31

46 Bygningsdel Udførelse Vedligeholdelse Forbedring 06 - Trapper Istandsættelse (herunder også pålægning af linoleum hvor der ikke har været det i forvejen). Istandsættelse / udskiftning af døre. Brandsikring af eksisterende entredøre. Udskiftning af entredør til brandsikker dør. Etablering af elevator hvor sådan ikke har været i forvejen. Istandsættelse af eksisterende elevator. Nedlæggelse af bitrappe for at skaffe plads til køkken og/eller wc/bad samt etablering af udgang fra hovedtrappe til gård. 100 % 0 % 100 % 0 % 50 % 50 % 100 % 0 % Samme forbedringsprocent, som arbejdet, det er et følgearbejde til. Sprinkling af hovedtrappe 100% Udskiftning af hovedtrappe med ny brandsikker trappe og samtidig nedlæggelse af bitrappen for at skaffe plads til køkken eller bad: Skøn hvor man som udgangspunkt som forbedring betragter det beløb, hvormed udgifterne ved etablering af den nye hovedtrappe og nedlæggelsen af bitrappen inkl. etablering af forbindelse fra hovedtrapperum til gård overstiger den skønnede normale udgift ved total istandsættelse af hoved- og bitrappen Porte / gennemgange 08 - Etageadskillelser Istandsættelse. 100 % 0 % Isolering i portrum. Nyt portblad. 100 % 0 % Istandsættelse. 100 % 0 % Isolering (både varme og lyd). 32

47 Bygningsdel Udførelse Vedligeholdelse Forbedring 09 - WC/bad Istandsættelse. 100 % 0 % Indretning af nyt wc / baderum, hvor boligen ikke har sådant i forvejen. Indretning af nyt wc / baderum eller 15 % 85 % nyt bad, hvor boligen har wc i forvejen. Nyindretning (totalrenovering) af wc / baderum eller bad, hvor boligen har sådant i forvejen: Retablering / istandsættelse af wcrum til almindeligt rum som følge af etablering af nyt wc / baderum fordeles med samme forbedringsprocent som etablering af det nye wc / baderum. Etablering af karnapper og andre påbygninger som følge af etablering af wc / bad inde i lejligheden. Konkret vurdering, normalt indenfor intervallet 33,33 % - 66,67 % Konkret vurdering, normalt indenfor intervallet 66,67 % - 33,33 % 10 - Køkken Istandsættelse. 100 % 0 % Nyindretning (totalrenovering) af 25 % 75 % køkken evt. 100 % forbedring f.eks. ved etablering andet sted eller udvidelse. Nyt gaskomfur som erstatning for 25 % 75 % løse gasblus. Køkken i nyetableret lejlighed. Påbygninger til køkkener og opholdsareal i forbindelse med køkkener. 33

48 Bygningsdel Udførelse Vedligeholdelse Forbedring 11 - Varmeanlæg Istandsættelse. 100 % 0 % Etablering af fjernvarme (eller anden centralvarme) hvor der ikke har været centralvarme i forvejen: Hvor nyt centralvarmeanlæg (fjernvarme) erstatter kakkelovne, gasovne eller elvarme tilhørende ejeren, foretages i forbedringsudgiften et kakkelovnsfradrag på et beløb svarende til genanskaffelsesværdien for den hidtidige varmekilde. For kakkelovne kr. (inkl. moms) pr. kakkelovn eller pr. 50 m 2 bruttoetageareal (niveau ultimo 1994) opgjort for ejendommen samlet x indeks x m 2 77,89 x 50 kr. Omlægning af eksisterende centralvarmeanlæg til fjernvarme: Den angivne nøgle tager især sigte på anlæggets centrale dele. Hvor radiatorer må udskiftes eller suppleres som led i konverteringen for, at man kan få den påkrævede forøgelse af varmefladerne, rubriceres udgifterne herved som vedligeholdelse. Det samme er tilfældet, hvis radiatorer udskiftes, fordi de er udslidte. 33,33 % 66,67 % 34

49 Bygningsdel Udførelse Vedligeholdelse Forbedring 11 Varmeanlæg, fortsat Omlægning af eksisterende centralvarmeanlæg 100 % 0 % med fjernvarme fra forsyning via damp til vand eller fra almindelig temperatur til lavtemperatur: Den angivne fordeling gælder også, selv om radiatorerne må udskiftes eller suppleres som en nødvendig følge af konverteringen eller fordi de er udslidte. Hvis man opsætter radiatorer f.eks. i rum, hvor man ikke har haft det før, for at få en bedre opvarmning af boligen, rubriceres udgiften herved som forbedring. Etablering af to-strenget anlæg 66,67 % 33,33 % som erstatning for et-strenget anlæg. Installering af termostater, forbrugsmålere og / eller automatik, som anlægget ikke har haft før. Udskiftning til energibesparende 75 % 25 % termostater, pumper m.v. Bygningsudgift til indretning af boilerrum: Fordeles som udgiften ved det nye varmeanlæg i øvrigt. Isolering af vinduesbrystninger. 35

50 Bygningsdel Udførelse Vedligeholdelse Forbedring 12 - Afløb Istandsættelse Som istandsættelse betragtes også udskiftning af installationen, når udskiftningen skyldes nedslidning. Ny installation i forbindelse med nyt bad eller nyt køkken: Hvis den gamle installation er nedslidt og tjenlig til udskiftning, rubriceres udgiften ved hele det nye afløb fuldt ud som vedligeholdelse, også selv om installationen får en ny placering. Hvis antallet af installationer forøges, betragtes forøgelsen dog som forbedring. (Eksempelvis betragtes det tredje afløb som forbedring, hvis der var to udslidte afløb, og der etableres tre nye). Følgearbejder ved at give et udskiftet afløb en ny placering f.eks. udgifter til udskæringer eller nye rørkasser rubriceres på samme måde som udgiften til det nye bad eller køkken. Hvis de gamle installationer ikke er udslidte, og etableringen af nye således alene skyldes etablering af nyt bad og / eller køkken, betragtes de nye installationer som følgearbejder hertil, og udgiften rubriceres på samme måde som udgiften til det nye bad og / eller køkken. 100 % 0 % 36

51 Bygningsdel Udførelse Vedligeholdelse Forbedring 13 - Kloak Renovering, fornyelse. 100 % 0 % Kapacitetsudvidelse. Omlægning af kloakken rubriceres på samme måde som de arbejder, den er en følge af. Afledning af tagvand til faskiner Vandinstallation Istandsættelse. 100 % 0 % Som istandsættelse betragtes også udskiftning af installationen, når udskiftningen skyldes nedslidning. Installering af forbrugsmålere. Installation for varmt vand hvor køkken eller bad ikke har varmt vand i forvejen. Ny installation, der etableres i forbindelse med nyt bad eller nyt køkken, og som træder i stedet for en hidtidig installation: Hvis den gamle installation er nedslidt og tjenlig til udskiftning, rubriceres udgiften ved selve den nye vandinstallation fuldt ud som vedligeholdelse, også selv om installationen får en ny placering. Hvis antallet af installationer forøges, betragtes forøgelsen dog som forbedring. (Eksempelvis betragtes den tredje vandinstallation som forbedring, hvis der var to udslidte installationer, og der etableres tre nye). Følgearbejder ved at give en udskiftet vandinstallation en ny placering - f.eks. udgifter til udskæringer eller nye rørkasser rubriceres på samme måde som udgiften til det nye bad eller køkken. 37

52 Bygningsdel Udførelse Vedligeholdelse Forbedring 14 - Vandinstallation, fortsat Hvis de gamle installationer ikke er udslidte og etableringen af nye således alene skyldes etableringen af nyt bad og / eller køkken, betragtes de nye installationer som følgearbejder hertil, og udgiften rubriceres på samme måde som udgiften til det nye bad og / eller køkken. Etablering af to-strenget anlæg som erstatning for et-strenget anlæg. Etablering af regnvandsopsamling til fællesvaskeri. 66,67 % 33,33 % 15 Gasinstallation (herunder ikke gasinstallationer til boligopvarmning) Istandsættelse. 100 % 0 % Lovliggørelse: Når der er tale om foranstaltninger med henblik på at opfylde skærpede myndighedskrav, og foranstaltningerne medfører øget sikkerhed for beboerne. Hvis årsagen er oprindelig 100 % 0 % fejlagtig udførelse eller nedslidning. Retablering af gasinstallation. 75 % 25 % Hvis de gamle installationer ikke er udslidte og etableringen af nye således alene skyldes etableringen af nyt køkken, betragtes de nye installationer som følgearbejder hertil, og udgiften rubriceres på samme måde som udgiften til det nye køkken. 38

53 Bygningsdel Udførelse Vedligeholdelse Forbedring 16 - Ventilation 17 - El / svagstrøm 18 - Øvrige ombygningsudgifter Istandsættelse. 100 % 0 % Ny installation f.eks. varmegenvindingsanlæg. Istandsættelse. 100 % 0 % Nye installationer f.eks. installation af HPFI-relæer eller etablering af dørtelefoner, hvor der ikke har været det i forvejen. Etablering af anlæg til fælles tv, telefon og internet: Til erstatning eller afløsning af eksisterende anlæg hørende til ejendommen. Hvor der ikke i forvejen har været anlæg hørende til ejendommen. Istandsættelse af boligrum og entréer, der ikke er følgearbejder til andre arbejder. 100 % 0 % 100 % 0 % Istandsættelse af pulterrum. 100 % 0 % Etablering af nye pulterrum hvor der ikke har været sådanne i ejendommen. Etablering af nye pulterrum i kælder 100 % 0 % som følge af manglende mu- lighed for retablering i loftsrum efter isolering af etageadskillelse. Etablering af pulterrum som følge af andet arbejde. Samme fordeling som udgiften til disse arbejder. Etablering af beboerlokaler, vaskeri m.v. hvor der ikke har været sådant i forvejen. Indvendig isolering bortset fra vinduesbrystninger (som hører til bygningsdel varmeinstallation). 39

VEJLEDNING TIL KØBENHAVNS KOMMUNES SKEMA 1 OG 3

VEJLEDNING TIL KØBENHAVNS KOMMUNES SKEMA 1 OG 3 VEJLEDNING TIL KØBENHAVNS KOMMUNES SKEMA 1 OG 3 OFFENTLIG STØTTE TIL OMBYGNINGSPROJEKT Byens Fysik, Område og Byfornyelse INDHOLD Forord 2 Københavns Kommunes skema 1 og skema 3.. 2a+b Vejledning i anvendelsen

Læs mere

VEJLEDNING TIL KØBENHAVNS KOMMUNES SKEMA 1 OG 3 OFFENTLIG STØTTE TIL OMBYGNINGSPROJEKT

VEJLEDNING TIL KØBENHAVNS KOMMUNES SKEMA 1 OG 3 OFFENTLIG STØTTE TIL OMBYGNINGSPROJEKT VEJLEDNING TIL KØBENHAVNS KOMMUNES SKEMA 1 OG 3 OFFENTLIG STØTTE TIL OMBYGNINGSPROJEKT Center for Bydesign Efterår 2011 INDHOLD Forord 2 Københavns Kommunes skema 1 og skema 3.. 2a+b Vejledning i anvendelsen

Læs mere

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Ryparken Bygningsdel 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 01. Tagværk - - 100 100 150 150 200 200 300 300 02. Kælder/fundering - - 100 100 - - - - - -

Læs mere

Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter

Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter INDSATSOMRÅDE: FUGLEKVARTERET Bilag 2 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 1 Bygningsfornyelse Fuglekvarteret 2014 INDHOLD 1.

Læs mere

10 års vedligeholdelsesplan

10 års vedligeholdelsesplan 10 års vedligeholdelsesplan Side 1/8 AB Strand 10. april 2015 Bygningsdel 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 01. Tagværk - 4.180 - - - - - - - - 02. Kælder/fundering - - - - - - - - - -

Læs mere

PETER JAHN & PARTNERE A/S - BYGNINGSRÅDGIVERE / ARKITEKTER / INGENIØRER

PETER JAHN & PARTNERE A/S - BYGNINGSRÅDGIVERE / ARKITEKTER / INGENIØRER OPDATERET VEDLIGEHOLDELSESPLAN - UDKAST AB Haabet 06.2567.40 Alle beløb er kr. 1.000 og i ultimo 2013 priser og ekskl. moms. Ejendommens løbende driftsudgifter og almindelige løbende vedligeholdelse er

Læs mere

Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet Udgift 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet Udgift 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB STRANDLODSGÅRDEN Alle beløb er kr. 1.000 ekskl. moms. Driftsudgifter og udgifter til løbende vedligeholdelse er ikke indeholdt i oversigten. Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet

Læs mere

Bygningsfornyelse 2012

Bygningsfornyelse 2012 Bygningsfornyelse 2012 INDSATSOMRÅDE: Gl. Valby Bilag 2 ROSKILDEVEJ SØNDRE FASANVEJ SØNDERMARKEN CÆCILIAVEJ GADEKÆRVEJ VALBY LANGGADE VALBY TINGSTED TOFTEGÅRDS ALLÈ VALBY STATION INDHOLD Gl. Jernbanevej

Læs mere

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 01 - Tag Karakter 2-3 Eftergang af tag Eftergang af inddækninger, taghætter og murværk på tag B 5 25-30 år 5 02 - Kælder og fundament Karakter 3-7

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Valborghus 03.2095.40 Bygningsdel/foranstaltning 01 - Tag I forbindelse med besigtigelsen den 17. september 2010 vurderes det, at den udførte tagfod ikke er tæt, hvilket medfører

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN

VEDLIGEHOLDELSESPLAN VEDLIGEHOLDELSESPLAN ANDELSBOLIGFORENINGEN HOLLUF HAVE III 5220 ODENSE SØ Side 1 af 22 INDHOLDSFORTEGNELSE 0.0 Generelt side 3 0.1 Baggrund 0.2 Grundlag for rapporten 0.3 Bygningsbeskrivelse 1.0 Udskiftnings-

Læs mere

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Ringertoften 02.1943.40 Alle beløb er kr. 1.000 og i primo 2010 priser og ekskl. moms. Ejendommens løbende driftsudgifter og almindelige løbende vedligeholdelse er ikke indeholdt

Læs mere

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst VEDLIGEHOLDELSESPLAN - UDLEVERET GF 2009 AB Haabet 06.2567.40 Alle beløb er kr. 1.000 og i ultimo 2008 priser og ekskl. moms. Ejendommens løbende driftsudgifter og almindelige løbende vedligeholdelse er

Læs mere

10 års vedligeholdelsesplan

10 års vedligeholdelsesplan 10 års vedligeholdelsesplan Side 1/7 AB BELLEVUE I 16. august 2013 Bygningsdel 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 01. Tagværk - - - - - - - - - - 02. Kælder/fundering 30 - - - - - - - -

Læs mere

Bygningsfornyelse 2015

Bygningsfornyelse 2015 BILAG 1 Bygningsfornyelse 2015 beskrivelse af de indstillede projekter Indsatsområde: Centrale vesterbro Med bygningsfornyelsen i 2015 bliver 33 ejendomme med 1801 boliger energirenoveret og fremtidssikret.

Læs mere

Vedligeholdelsesplan 2013 AB Livjægergade 33-35 03.2125.40

Vedligeholdelsesplan 2013 AB Livjægergade 33-35 03.2125.40 Vedligeholdelsesplan 2013 AB Livjægergade 33-35 03.2125.40 01 - Tag Karakter 7 Uskiftning af tag: Udskiftning af tag, herunder opretning af spær, nyt undertag, lægter, ny naturskifer på hele den skrå flade,

Læs mere

Bygningsfornyelse 2015_2

Bygningsfornyelse 2015_2 BILAG 1 Bygningsfornyelse 2015_2 beskrivelse af det indstillede projekt Indsatsområde: Centrale vesterbro Med bygningsfornyelsen i områdefornyelsen Centrale Vesterbro 2015 runde 2, bliver 1 ejendom med

Læs mere

AB Enghave. BUDGET - Byfornyelse 12-08-2015. Teknikerhonorar - ombygning (15% / 5%) 15100 AB Enghave Budget 12-08-2015 S. 1

AB Enghave. BUDGET - Byfornyelse 12-08-2015. Teknikerhonorar - ombygning (15% / 5%) 15100 AB Enghave Budget 12-08-2015 S. 1 S. 1 AB Enghave BUDGET - Byfornyelse Teknikerhonorar - ombygning (15% / 5%) S. 2 Indledning I forbindelse med boligforeningen AB Enghaves ønske om udførelse af projekter for renovering og modernisering

Læs mere

Ansøgning om offentlig støtte til 2000 Frederiksberg ombygningsprojekt

Ansøgning om offentlig støtte til 2000 Frederiksberg ombygningsprojekt Udlejningsejendomme Sendes til Udfyldes af kommunen Modtaget dato Skema 1 - Forprojekt Journalnummer Frederiksberg Kommune Bygge-og Boligafdelingen Rådhuset Ansøgning om offentlig støtte til 2000 Frederiksberg

Læs mere

HÅNDVÆRKERUDGIFTER INCL. MOMS 0 182.000 0 0 0 0

HÅNDVÆRKERUDGIFTER INCL. MOMS 0 182.000 0 0 0 0 LANGTIDSBUDGET A/B HUMLEGÅRDEN 05.10.2014 Sidste Budget Budget Budget Budget Budget Budget 01 TAG 01.01 Tagudskiftning Ingerslevsgade 1989 01.02 Tagudskiftning Knud Lavards Gade 2001 01.03 Tagudskiftning

Læs mere

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan 1447 A/B Hallandsgade Dato: 23.06.2010 Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Internet www.focus2.dk

Læs mere

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN TAGET 1.1 TAGDÆKNING Er der huller i tagdækning fx på grund af afblæste tagsten eller tagplader eller smuldrer

Læs mere

BYGNINGSFORNYELSE 2014 BESKRIVELSE AF DE INDSTILLEDE PROJEKTER

BYGNINGSFORNYELSE 2014 BESKRIVELSE AF DE INDSTILLEDE PROJEKTER BYGNINGSFORNYELSE 2014 BESKRIVELSE AF DE INDSTILLEDE PROJEKTER INDSATSOMRÅDE: CENTRALE VESTERBRO BILAG 2 EJ LLEDV D G ED IST E AD R E ND SØ VIGERSLEV ALLÉ SJÆLØ R BOU LEVAR D TEGLHOLMEN KØBENHAVNS KOMMUNE

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark

Ejendomsforeningen Danmark Ejendomsforeningen Danmark Forbedringer og forbedringsforhøjelser i boliglejemål 25. november 2013 Juridisk direktør Lars Brondt, Ejendomsforeningen Danmark Det lejeretlige forbedringsbegreb Forbedringsbegrebet

Læs mere

Sagsnavn: Egilsgade 2-20/Islands Brygge 25-27/Gunløgsgade 1-19/Isafjordsgade 6-8 Sags nr.: Økonomisk oversigt over budgetramme

Sagsnavn: Egilsgade 2-20/Islands Brygge 25-27/Gunløgsgade 1-19/Isafjordsgade 6-8 Sags nr.: Økonomisk oversigt over budgetramme Sagsnavn: Egilsgade 2-20/Islands Brygge 25-27/Gunløgsgade 1-19/Isafjordsgade 6-8 Sags nr.: 08.2810.60 Økonomisk oversigt over budgetramme Dato: Pos. Bygningsdel Tekst Udskiftning af tagflader, herunder

Læs mere

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1412 - E/F Wildersgade 26 og Torvegade 28. 7. maj 2010. Udført af: Rune Pedersen & Dennis Evensen

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1412 - E/F Wildersgade 26 og Torvegade 28. 7. maj 2010. Udført af: Rune Pedersen & Dennis Evensen Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan 1412 - E/F Wildersgade 26 og Torvegade 28 7. maj 2010 Udført af: Rune Pedersen & Dennis Evensen Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk

Læs mere

Bygningsfornyelse 2016

Bygningsfornyelse 2016 BILAG 1 Bygningsfornyelse 2016 beskrivelse af det indstillede projekt fuglekvarteret vest - ekstraordinær pulje Projektet i denne indstilling vedrører en privat udlejningsejendom i Nordvest beliggende

Læs mere

AB Buskager 1-9/Stilledal 17-19 PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB Buskager 1-9/Stilledal 17-19 PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 AB Buskager 1-9/Stilledal 17-19 27/3-2012 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne vedligeholdelsesplan

Læs mere

Vedligeholdelsesplan. EF Ryethave 10.3036.40. Bygningsdel 01 - Tag Karakter 5-7 Udskiftning af tagbeklædning

Vedligeholdelsesplan. EF Ryethave 10.3036.40. Bygningsdel 01 - Tag Karakter 5-7 Udskiftning af tagbeklædning Vedligeholdelsesplan EF Ryethave 10.3036.40 01 - Tag Karakter 5-7 Udskiftning af tagbeklædning Udskiftning af tagbeklædning, hætter, ovenlys, zinkstern m.v. Inkl. opgangsfelter og fast værn. A 3.500 25

Læs mere

Tilbudsliste. Rønnekrogen 9, 2880 Bagsværd

Tilbudsliste. Rønnekrogen 9, 2880 Bagsværd Tilbudet omfatter: Murer Tømrer Blikkenslager Glas Maler Jord, beton og kloak VVS El Der kan afgives tilbud på alle entrepriser. Tilbudet skal omfatte den samlede opgave inden for hver entreprise og tage

Læs mere

NOTAT TIL 10 ÅRS VEDLIGEHOLDLESESPLAN

NOTAT TIL 10 ÅRS VEDLIGEHOLDLESESPLAN NOTAT TIL 10 ÅRS VEDLIGEHOLDLESESPLAN EF STEFANSGADE 35 /HUSUMGADE 49-51 OPDATERET FEBRUAR 2011 Indhold: Side: 1.0 INDLEDNING. 1 2.0 KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN. 1 3.0 OVERORDNET KONKLUSION. 1 5.0 VURDERING

Læs mere

BESKRIVELSE AF DE INDSTILLEDE PROJEKTER

BESKRIVELSE AF DE INDSTILLEDE PROJEKTER BILAG 2 BYGNINGSFORNYELSE 2014 BESKRIVELSE AF DE INDSTILLEDE PROJEKTER INSTALLATIONSMANGLER, UDSATTE BYOMRÅDER OG ENERGIOPTIMERING: 1. Kapelvej 51 / Rantzausgade 17 2. Baldersgade 67 3. Provstevej 10 4.

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

BYGNINGSFORNYELSE 2014_2 BESKRIVELSE AF DE INDSTILLEDE PROJEKTER

BYGNINGSFORNYELSE 2014_2 BESKRIVELSE AF DE INDSTILLEDE PROJEKTER BYGNINGSFORNYELSE 2014_2 BESKRIVELSE AF DE INDSTILLEDE PROJEKTER INDSATSOMRÅDE: CENTRALE VESTERBRO BILAG 2 VIGERSLEV ALLÉ VESTER FÆLLEDVEJ VESTERBROGADE ISTEDGADE SØNDER BOULEVARD KØBENHAVNS HOVEDBANEGÅRD

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT 0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE l.0 Indledning side 2 2.0 Konklusion side 3 3.0 Konstruktioner og materialer side 4

Læs mere

BILAG 2 EJENDOMSBESKRIVELSER INSTALLATIONSMANGLER, UDSATTE BYOMRÅDER OG ENERGIOPTIMERING:

BILAG 2 EJENDOMSBESKRIVELSER INSTALLATIONSMANGLER, UDSATTE BYOMRÅDER OG ENERGIOPTIMERING: BILAG 2 BYGNINGSFORNYELSE 2013 EJENDOMSBESKRIVELSER INSTALLATIONSMANGLER, UDSATTE BYOMRÅDER OG ENERGIOPTIMERING: 1. Carlsgade 2 / Holmbladsgade 99-103 / Cumberlandsgade 1-7 2. Arnesvej 4-4A 3. Blåmejsevej

Læs mere

Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17

Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17 Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17 November 2010 Tag Udskiftning af tagbelægning på tagflader Opretning af underlag på del af tag med svag hældning Opretning af spær, nye lægter

Læs mere

Bygningsfornyelse 2015

Bygningsfornyelse 2015 BILAG 1 Bygningsfornyelse 2015 beskrivelse af de indstillede projekter Indsatsområde: indre nørrebro Med bygningsfornyelsen i 2015 bliver 33 ejendomme med 1801 boliger energirenoveret og fremtidssikret.

Læs mere

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Ejerforeningen Mejlgade 67-69 VChristian Ratenburg Mejlgade 67 *""- 8000 Århus G Århus den 19.10.99 21219/SHa/ltr Vedr.: Tilstandsvurdering

Læs mere

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks BUDGETOVERSIGT Peter Jahn & Partnere A/S Hjalmar Brantings Plads 6, 2100 København Ø, tlf.: 35 43 10 10 Sagsnavn: Alléhusene Sags nr. 14.3557.60 Økonomisk oversigt over budgetramme Dato: 23. april 2014

Læs mere

Vedligeholdelsesplan 2016 AB Ved Engen

Vedligeholdelsesplan 2016 AB Ved Engen Vedligeholdelsesplan 2016 AB Ved Engen 08.2873.40 01 Tag Karakter 6 8 Udskiftning af tag Tagbeklædning udskiftes. Spær oprettes med klodser. Nye lægter og afstandslister. Nye tagrender og nedløb. Nye inddækninger.

Læs mere

10 krav til kvalitet

10 krav til kvalitet Støttet byfornyelse Denne vejledning skal ses som en hjælp til alle der står overfor en renovering af en ældre byejendom. Heri beskrives, hvilke tekniske krav Århus Kommune stiller i forbindelse med renovering,

Læs mere

E/F H.C. Ørsteds Vej 31-33 REV. 12.05.2009 DATO: 25.09.2008

E/F H.C. Ørsteds Vej 31-33 REV. 12.05.2009 DATO: 25.09.2008 Plan for prioritering af fornyelsesarbejder af september 2008. SAG NR. 08111 2.1 Tag Tagværk er nyere københavnertag. Pap på det flade og eternitskifer på skrå flader. Rel. god stand. Brandkam mod vest

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING 2013 E/F VALBYGÅRDSVEJ 76, 76 A & 76 B.

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING 2013 E/F VALBYGÅRDSVEJ 76, 76 A & 76 B. EJERFORENINGEN VALBYGÅRDSVEJ 76, A & B V/ FORMAND JAKOB SØ, VALBYGÅRDSVEJ 76A ST.TH, 2500 VALBY - TLF. 40 30 79 30 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING 2013 E/F VALBYGÅRDSVEJ

Læs mere

Bygningsfornyelse 2015

Bygningsfornyelse 2015 BILAG 1 Bygningsfornyelse 2015 beskrivelse af de indstillede projekter ORDINÆR PULJE Med bygningsfornyelsen i 2015 bliver 33 ejendomme med 1801 boliger energirenoveret og fremtidssikret. Den samlede mængde

Læs mere

Beboermøde Ryesgade 25

Beboermøde Ryesgade 25 Beboermøde Ryesgade 25 Beboermødet afholdes på tirsdag den 27. november kl. 19-21 i baghuset Ryesgade 30 (indgang gennem porten i passagen) Oplæg på mødet: 1. Kommunens ønsker til byfornyelsen og til projektet

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Andet: Andre dokumenter

Læs mere

Bygningsfornyelse 2010

Bygningsfornyelse 2010 Bilag Bygningsfornyelse 00 Prioriteringsliste Ejendomme med kondemnable forhold:. Rantzausgade A-B / Jesper Brochmands Gade. Jacob Holms Gade / Reberbanegade 0-0A. Flensborggade 0 / Kongshøjgade. Ravnsborggade

Læs mere

Byfornyelse 2012. Bilag 2 VENNEMINDEVEJ LYNGBYVEJ SANKT KJELDS PLADS HARALDSGADE JAGTVEJ VIBENSHUS RUNDDEL

Byfornyelse 2012. Bilag 2 VENNEMINDEVEJ LYNGBYVEJ SANKT KJELDS PLADS HARALDSGADE JAGTVEJ VIBENSHUS RUNDDEL Byfornyelse 2012 INDSATSOMRÅDE: Skt. Kjelds Kvarter Bilag 2 VENNEMINDEVEJ LYNGBYVEJ SANKT KJELDS PLADS HARALDSGADE JAGTVEJ VIBENSHUS RUNDDEL KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen INDHOLD kort

Læs mere

A/B Nørre Farimagsgade 17 / Schacksgade 1 Side: 1 Tilstandsrapport Dato: februar 2013 rev april 2014. nr Tilstand Afhjælpning 0-5 år 5-20 år Forbedr.

A/B Nørre Farimagsgade 17 / Schacksgade 1 Side: 1 Tilstandsrapport Dato: februar 2013 rev april 2014. nr Tilstand Afhjælpning 0-5 år 5-20 år Forbedr. A/B Nørre Farimagsgade 17 / Schacksgade 1 Side: 1 Tilstandsrapport Dato: februar 213 rev april 214 nr Tilstand Afhjælpning -5 år 5-2 år Forbedr. Priser er anslåede håndværkerudgifter incl moms, finansiering,

Læs mere

SAMMENFATNING. Sommerstedgade 25-27 1718 København V. Sag nr. 2006-0039 1-ÅRS EFTERSYN

SAMMENFATNING. Sommerstedgade 25-27 1718 København V. Sag nr. 2006-0039 1-ÅRS EFTERSYN SAMMENFATNING Sommerstedgade 25-27 1718 København V Sag nr. 2006-0039 1-ÅRS EFTERSYN 17. august 2011 Indhold Dine opgaver og ansvar som ejer 3 Bygningsdele uden observerede byggetekniske problemer 5 Bygningsdele,

Læs mere

Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010

Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010 Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010 23. november 2010 Ejerforeningen Louisegaarden, Ekstraordinær generalforsamling Side 1 Loftprojekt Alternativ

Læs mere

SAMMENFATNING. Jagtvej 177 2100 København Ø. Sag nr. 2001-0128 5-ÅRS EFTERSYN

SAMMENFATNING. Jagtvej 177 2100 København Ø. Sag nr. 2001-0128 5-ÅRS EFTERSYN SAMMENFATNING Jagtvej 177 2100 København Ø Sag nr. 2001-0128 5-ÅRS EFTERSYN 17. maj 2010 Indhold Dine opgaver og ansvar som ejer 3 Bygningsdele uden observerede byggetekniske problemer 5 BvB's byggetekniske

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1 Montering af termostatventiler 2,81 GJ fjernvarme 400 kr. 5.500 kr.

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1 Montering af termostatventiler 2,81 GJ fjernvarme 400 kr. 5.500 kr. SIDE 1 AF 52 Adresse: Fiskenes Kvarter 153 Postnr./by: 6710 Esbjerg V BBR-nr.: 561-273456-001 Energikonsulent: Mona Alslev Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

FORBEDRINGER I PRIVATE UDLEJNINGSEJENDOMME

FORBEDRINGER I PRIVATE UDLEJNINGSEJENDOMME ,, FORBEDRINGER I PRIVATE UDLEJNINGSEJENDOMME Lidt om Via kontorfællesskabet med ØENS Ejendomsadministration samarbejder vi om varetagelse af administrationskunderne, andels- og ejerforeningernes og beboernes

Læs mere

Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37

Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37 Sags nr.: 267500 Dato: 2016-11-10 Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37 Renovering af kvindehuset i Gothersgade 37 Huset bliver i dag brugt til flere forskellige funktioner blandt andet butik, cafe,

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Forsikringspolicenr:

Læs mere

Ejerforeningen Frederiksberg Allé 53/Kochsvej 2 4 Reparation og Vedligehold 1 af 8

Ejerforeningen Frederiksberg Allé 53/Kochsvej 2 4 Reparation og Vedligehold 1 af 8 1 af 8 Af efterfølgende skemaer er det via figurer og tekst anført, hvor ejerlejlighedsejere skal henvende sig, hvis der opstår en skade i ejerens lejlighed eller på ejendommen fællesarealer. Endvidere

Læs mere

Beboerinformation Åbent hus & Informationsmøde om helhedsplan for Møl evangen 7. & 8. November 2015

Beboerinformation Åbent hus & Informationsmøde om helhedsplan for Møl evangen 7. & 8. November 2015 Beboerinformation Åbent hus & Informationsmøde om helhedsplan for Møllevangen 7. & 8. November 2015 Invitation Kære beboer i Møllevangen, Som tidligere oplyst, er du inviteret til Åbent hus og informationsmøde

Læs mere

Bilag 5.0. Byfornyelsen i tal. Statuskort. Skemaoplysninger. socialstatik

Bilag 5.0. Byfornyelsen i tal. Statuskort. Skemaoplysninger. socialstatik 5.0 Bilag Byfornyelsen i tal Statuskort Skemaoplysninger socialstatik 161 Kort 1 privat udlejning andelsboligforening ejerforening Københavns Kommune Byfornyelse København Ejerforhold 1991 16 Bilag Kort

Læs mere

AB ASSURANDØRERNES GAARD (Bag Søndermarken 13-23)

AB ASSURANDØRERNES GAARD (Bag Søndermarken 13-23) AB ASSURANDØRERNES GAARD (Bag Søndermarken 13-23) SAG NR. 12.3404.60 DECEMBER 2012 OVERORDNET VURDERINGSRAPPORT PETER JAHN & PARTNERE A/S BYGNINGSRÅDGIVNING ARKITEKTER INGENIØRER Indhold: Side: 1.0 Rapportens

Læs mere

Vedligeholdsplan AB Julius Januar 2016

Vedligeholdsplan AB Julius Januar 2016 AB Julius Januar 2016 Udført af: Louise Ringsholt Harder Tlf: 31 42 20 36 Mail: lrh@gaihede.dk Oversigt over forestående renoveringsarbejder mv. Generelt om vedligeholdsplanen Formålet med vedligeholdsplanen

Læs mere

BYGGESKADEFONDEN RENOVERINGER FRIVILLIG ORDNING BYGGESKADEFORSIKRING

BYGGESKADEFONDEN RENOVERINGER FRIVILLIG ORDNING BYGGESKADEFORSIKRING BYGGESKADEFORSIKRING RENOVERINGER FRIVILLIG ORDNING BYGGESKADEFONDEN Studiestræde 50, 1554 København V Tel 33 76 20 00, bsf@bsf.dk www.byggeskadefonden.dk byggeskadeforsikring af renoveringer frivillig

Læs mere

Bv B 5-ÅRS EFTERSYN. Holmbladsgade 83 m.fl. Ejer: AB Vermlandsgård. (andet eftersyn) rapport. Dato: 19. juni 2008. Sag nr. 2002 0070.

Bv B 5-ÅRS EFTERSYN. Holmbladsgade 83 m.fl. Ejer: AB Vermlandsgård. (andet eftersyn) rapport. Dato: 19. juni 2008. Sag nr. 2002 0070. - Sag nr. 2002 0070 Holmbladsgade 83 m.fl. Ejer: AB Vermlandsgård 5-ÅRS EFTERSYN Eftersynsfirmaet (andet eftersyn) rapport Udført af: Wissenberg A/S Dato: 19. juni 2008 Bv B Indholdsfortegnelse Illustration

Læs mere

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapport Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapporten omhandler bebyggelsen Willemoesgade 32-36, matr.

Læs mere

BYGNINGSFORNYELSE 2017

BYGNINGSFORNYELSE 2017 BILAG 1 BYGNINGSFORNYELSE 2017 BESKRIVELSE AF DE INDSTILLEDE PROJEKTER EKSTRAORDINÆRE PULJER I SUNDBY OG NORDVEST Med bygningsfornyelsen i 2017 bliver der, på tværs af byfornyelsespuljerne, i alt energirenoveret

Læs mere

Strandvejen 18, 8000 Århus C

Strandvejen 18, 8000 Århus C Tilstandsrapport Strandvejen 18, 8000 Århus C Bygherre: Rådgiver: Andelsforening Strandvejen 18 Augustenborggade 11 8000 Århus C 8000 Århus C Marts 2015 Sags. nr. 315.21 Tilstandsrapport 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

A/B ROAD Roarsvej 21-25/Adilsvej 10 Drifts- og vedligeholdelsesplan

A/B ROAD Roarsvej 21-25/Adilsvej 10 Drifts- og vedligeholdelsesplan FALKON A/S A/B ROAD Roarsvej 21-25/Adilsvej 10 Drifts- og vedligeholdelsesplan Nordre Fasanvej 43 2000 Frederiksberg Medlem af F.R.I. Certificeret Energikonsulentfirma Tlf: 35364500 Fax: 35364570 Mail:

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark Omkostningsbestemt leje

Ejendomsforeningen Danmark Omkostningsbestemt leje Ejendomsforeningen Danmark Omkostningsbestemt leje Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Emner for gennemgang Omkostningsbestemt leje Lejefastsættelse og regulering - Omkostningsbestemt

Læs mere

EF Skovlunden PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

EF Skovlunden PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 EF Skovlunden 30/01-2012 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne vedligeholdelsesplan

Læs mere

Indtægter 12.198.802 12.008.000

Indtægter 12.198.802 12.008.000 Budget 2013 Note Boligafgift, medlemmer 11.260.341 11.357.000 Lejeindtægter, bolig og erhverv 1 527.074 501.000 Byfornyelse, tilskud 182.530 130.000 Øvrige indtægter 228.857 20.000 Indtægter 12.198.802

Læs mere

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen Rådgivende ingeniører FRI arkitekter energirådgivere A/B Damhjørnet Roskildevej 193-201 og Valby Langgade 264-278 2500 Valby Att.: bestyrelsen Dato: 18/5-2015 Vedr.: Emne: GRATIS ejendomstjek af ejendommens

Læs mere

Varde Bolig Administration

Varde Bolig Administration Varde Bolig Administration Afdeling: Møllegården, Outrup Helhedsplan - til drøftelse med LBF Dato:17.1.211, init. mj/rev 3.11.211 hhn, rev 16.8.212 hhn, rev. 4.11.213 hhn, rev. 1.7.214 mth Kalkulationsindeks:

Læs mere

AKTIVITETSPLAN OG ØKONOMISK OVERSIGT

AKTIVITETSPLAN OG ØKONOMISK OVERSIGT Bygherre : Ejendommen Sags nr. : 15.061 Dato: 19052016 Note: Angiver aktivitet uden økonomi afsat A Tagværk 152.600 18.100 37.100 3.100 14.600 13.100 4.600 7.100 8.600 22.100 A1 Tage: A1.1 A1.1.2 Tag mod

Læs mere

Tidsplan for udførelse - Niveau 3

Tidsplan for udførelse - Niveau 3 Id Opgavenavn Varighed Startdato Slutdato 1 2 Byggestart 1 dag fr 12-07-13 fr 12-07-13 3 4 Byggeplads Fase 00+ 01 20 dage fr 12-07-13 to 08-08-13 5 Byggeplads - rydning 10 dage fr 12-07-13 to 25-07-13

Læs mere

BYFORNYELSE I KØBENHAVN. ABF, februar og marts 2015

BYFORNYELSE I KØBENHAVN. ABF, februar og marts 2015 BYFORNYELSE I KØBENHAVN ABF, februar og marts 2015 2 Informationsmøde om byfornyelse 1. Hvad er byfornyelse? 2. Støttemuligheder 3. Mål og evaluering 4. Kriterier og prioriteringer 5. Genhusning og tabsdeklarationer

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

På de følgende sider er de enkelte bygningsdele beskrevet hver for sig med hensyn til:

På de følgende sider er de enkelte bygningsdele beskrevet hver for sig med hensyn til: Eftersete bygningsdele Indledning: På de følgende sider er de enkelte bygningsdele beskrevet hver for sig med hensyn til: Opbygning Tilstand Tiltag Nedenfor er listet, de enkelte bygningsdele der er blevet

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 8 Adresse: Rubinvej 14 Postnr./by: 3650 Ølstykke BBR-nr.: 240-013830-001 Energikonsulent: Søren Pedersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Friheden 1 - HELHEDSPLAN Informationsmøde for Blok 10, den 18. juni 2015

Friheden 1 - HELHEDSPLAN Informationsmøde for Blok 10, den 18. juni 2015 Friheden 1 - HELHEDSPLAN Informationsmøde for Blok 10, den 18. juni 2015 DAGSORDEN 1. Velkommen v/ Marianne Salomonsen 2. Introduktion til dagens møde v/ Henriette Cajar 3. Gennemførelse af renoveringen

Læs mere

AB Solbjerg. Forslag til udnyttelse af tagetage marts 2004. Rådgivende Ingeniører F.R.I. i samarbejde med Thomas Kullegaard AS Arkitekter

AB Solbjerg. Forslag til udnyttelse af tagetage marts 2004. Rådgivende Ingeniører F.R.I. i samarbejde med Thomas Kullegaard AS Arkitekter AB Solbjerg Forslag til udnyttelse af tagetage marts 2004 Rådgivende Ingeniører F.R.I. i samarbejde med Thomas Kullegaard AS Arkitekter Notat Forord Andelsboligforeningen Solbjerg står i nær fremtid overfor

Læs mere

Høring om byfornyelse. Byfornyelsen omfatter følgende vedligeholdelsesarbejder: Hvad skal istandsættes i Bjarkeshus? Hvad koster det?

Høring om byfornyelse. Byfornyelsen omfatter følgende vedligeholdelsesarbejder: Hvad skal istandsættes i Bjarkeshus? Hvad koster det? HØRING OM BYFORNYELSE BJARKESHUS DECEMBER 2011 / JANUAR 2012 Bjarkesvej 6, Aksel Møllers Have 32 2000 Frederiksberg Høring om byfornyelse Bjarkeshus blev opført i 1918 og trænger til at blive renoveret

Læs mere

Vedligeholdelsesplan for A/B Kornblomsten

Vedligeholdelsesplan for A/B Kornblomsten Vedligeholdelsesplan for A/B Kornblomsten Per Bager Byggeteknisk rådgiver ( DV1-F / PBA ) Arbejds tlf. 8833 2339 Mobil tlf. 2149 2339 E-mail pba@kuben.dk 1 Andelsforeningen A/B Kornblomsten Ejendommen

Læs mere

Forudsætninger for beregning af Energimærket. Samlet vurdering af ejendommens energimæssige tilstand

Forudsætninger for beregning af Energimærket. Samlet vurdering af ejendommens energimæssige tilstand Energimærke nr.: E 6-1875-65 Energimærket er gyldigt i 3 år fra: 16. maj 26 Ejendommens BBR nr.: 253 37261 1 Byggeår: 1974 Anvendelse: Enfamiliehus Ejendommens adresse: Hinbjerg 15, 269 Karlslunde Forudsætninger

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1960 Sadolinparken

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1960 Sadolinparken Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1960 Sadolinparken 4. december 2013 Udført af: Thomas Hyldgaard og Anders M. Pedersen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 32 95 37 17 Mail focus2@focus2.dk

Læs mere

Undertegnede tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise på grundlag af udbudsmaterialet bestående af: Tilbudssum, ekskl. moms kr.

Undertegnede tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise på grundlag af udbudsmaterialet bestående af: Tilbudssum, ekskl. moms kr. Oversigt Undertegnede tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise på grundlag af udbudsmaterialet bestående af: 1. 0 2. 0 3. 0 4. 0 5. 0 6. 0 Til følgende pris: Tilbudssum, ekskl. moms 0 Skriver Evt.

Læs mere

Aftale om grøn byfornyelse efter kapitel 6 a i lov om byfornyelse og udvikling af byer

Aftale om grøn byfornyelse efter kapitel 6 a i lov om byfornyelse og udvikling af byer 1 Aftale om grøn byfornyelse efter kapitel 6 a i lov om byfornyelse og udvikling af byer Aftaleblanket udarbejdet af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter juni 2014. Denne blanket skal anvendes ved

Læs mere

AB ALLÉGADE 15-17 SAG NR. 85.136.40 JUNI 2006 TILSTANDSRAPPORT

AB ALLÉGADE 15-17 SAG NR. 85.136.40 JUNI 2006 TILSTANDSRAPPORT AB ALLÉGADE 15-17 SAG NR. 85.136.40 JUNI 2006 TILSTANDSRAPPORT Indhold: Side: 1.0 Rapportens formål.... 2 2.0 Kort beskrivelse af ejendommen.... 3 3.0 Overordnet konklusion.... 5 4.0 Ejendomsoplysninger....

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT ERHVERVSLEJEKONTRAKT For ejendommen: Matr.nr. [INDSÆT] Bygning [INDSÆT] Udlejer: [INDSÆT] Lejer: [INDSÆT] 1. Det lejede 1.1 Lejemålet omfatter til lejers særskilte brug kontorlokaler, hvis bruttoareal

Læs mere

Bilag 2 Ombygning af Danmarks Rostadion til anvendelse for bredden

Bilag 2 Ombygning af Danmarks Rostadion til anvendelse for bredden Prisoverslag 1, Sparsom renovering Enheds- Sum Pos. Ydelse Enhed Antal pris excl. moms kr 1,0 Renovering af eksisterende bygning 1 1,2 Idræts- og omklædningsfaciliteter og fløjbygning: Renovering af tagkonstruktion.

Læs mere

VELKOMMEN TIL BEBOERMØDE OM HELHEDSPLANEN FOR RINGPARKEN

VELKOMMEN TIL BEBOERMØDE OM HELHEDSPLANEN FOR RINGPARKEN VELKOMMEN TIL BEBOERMØDE OM HELHEDSPLANEN FOR RINGPARKEN Ringparkens helhedsplan procesplan Der udarbejdes et første udkast til en helhedsplan med et foreløbigt omfang. (2010-2012) Materialet indsendes

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Vestergade 17 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-113416-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Der er vedlagt oprindelige arkitekt tegninger( nygårdsvej pdf) samt nye tegninger (nygårdsvej pdf).

Der er vedlagt oprindelige arkitekt tegninger( nygårdsvej pdf) samt nye tegninger (nygårdsvej pdf). Indholdsfortegnelse Om projektet... 2 Generelle retningslinjer for byggeriet... 2 Tidsplan for projekt... 2 Udbygning i stueplan... 3 Nedrivning... 3 Fundament... 3 Vægge... 3 Lokale... 3 Elarbejde...

Læs mere

Energirenovering af terrændæk og kældervægge udfordringer og barrierer

Energirenovering af terrændæk og kældervægge udfordringer og barrierer Energirenovering af terrændæk og kældervægge udfordringer og barrierer Membran-Erfa møde om Fundamenter, sokler og kælderkonstruktioner - fugtspærrer, radonforebyggelse og geotekstiler Orientering om BR10

Læs mere

15.964 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

15.964 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Adresse: Lyngbyvej 49 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Skitse til vedligeholdelsesplan

Skitse til vedligeholdelsesplan Skitse til vedligeholdelsesplan April 2013 PRIMÆRE BYGNINGSDELE Ydervægge af mursten Ydervægge med puds Besigtiges løbende af teknisk administrator. Tagkonstruktion Forventes at holde mindst 50 år fra

Læs mere

04. Tilbudsliste: 31.08.2012. Projekt: Etablering af BørneUnivers, Jejsing skole Bygherre Tønder Kommune

04. Tilbudsliste: 31.08.2012. Projekt: Etablering af BørneUnivers, Jejsing skole Bygherre Tønder Kommune 31.08.2012 04. Tilbudsliste: 1. TØMRER - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes. Undertegnet entreprenør tilbyder hermed at udføre følgende fagentreprise i henhold til betingelser, beskrivelse, tegninger,

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 11 Montering af 20 m² solceller på tag 1.625 kwh el 3.300 kr. 60.000 kr.

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 11 Montering af 20 m² solceller på tag 1.625 kwh el 3.300 kr. 60.000 kr. SIDE 1 AF 61 Adresse: Bjæverskovhusene 2 Postnr./by: 4632 Bjæverskov BBR-nr.: 259-158061-001 Energikonsulent: Kim Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

FRADRAG FOR HÅNDVÆRKERUDGIFTER. SKAT har desuden sammenfattet de forhold, man skal være opmærksom på i følgende 4 trin:

FRADRAG FOR HÅNDVÆRKERUDGIFTER. SKAT har desuden sammenfattet de forhold, man skal være opmærksom på i følgende 4 trin: FRADRAG FOR HÅNDVÆRKERUDGIFTER Som opfølgning på vor tidligere orientering om fradrag for håndværkerudgifter (servicefradraget) er nedenfor anført den seneste oversigt fra SKAT over de udgifter, der er

Læs mere