VEJLEDNING TIL KØBENHAVNS KOMMUNES SKEMAER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEJLEDNING TIL KØBENHAVNS KOMMUNES SKEMAER"

Transkript

1 VEJLEDNING TIL KØBENHAVNS KOMMUNES SKEMAER OFFENTLIG STØTTE TIL OMBYGNINGSPROJEKT Byens Fysik, Område og Byfornyelse

2

3 INDHOLD Forord 2 Københavns Kommunes skemaer i Byfornyelsesportalen.. 2a-c Vejledning i anvendelsen af punkterne i skemaerne i Byfornyelsesportalen, (de budgetterede udgifter/de afholdte udgifter). 3 Definition på de 20 bygningsdele Fordelingsnøgle til fordeling af vedligeholdelses- og forbedringsudgifter i udlejningsejendomme 27

4

5 BÆREDYGTIG BYFORNYELSE - FORORD Område- og Byfornyelse har opdateret de ansøgningsskemaer, der anvendes i byfornyelsessager i Københavns Kommune, for at optimere sagsgangen og gøre dem mere brugervenlige. Ansøgning skal fra 1. oktober 2014 foregå gennem Byfornyelsesportalen. Det har derfor været nødvendigt med en tilsvarende opdatering af vejledningen til skemaerne. Denne vejledning er en revision af den tidligere udgave fra 1996, der blev udarbejdet af sbs byfornyelse, Byfornyelsesselskabet København og Københavns Kommune ved Plan- og Ejendomsdirektoratet og Stadsarkitektens Direktorat. Vejledningen fungerer som et redskab for administratorer og tekniske rådgivere, når de forskellige ansøgningsskemaer skal udfyldes. Vejledningen indeholder en beskrivelse af de enkelte punkter i skemaerne en definition på de 20 bygningsdele i skemaerne samt en vejledende nøgle til fordeling af arbejderne på forbedring og vedligeholdelse. Som noget nyt i forhold til den tidligere udgave er der i denne udgave medtaget en række bæredygtige tiltag. Område- og Byfornyelse fokuserer i høj grad på bæredygtighed nu og fremadrettet i byfornyelsen. En anden ny ting i vejledningen er opdeling af oplysningerne som udgangspunkt gælder oplysningerne for alle ejendomme. I nogle tilfælde vil oplysningerne kun være relevante for udlejningsejendomme, og her vil dette være fremhævet med teksten: gælder kun for udlejningsejendomme. Andels- og ejerforeninger der udlejer lokaler enten til erhverv eller beboelse, skal være opmærksom på, at de for så vidt angår disse lokaler, behandles som udlejningsejendomme. Ansøgning til byfornyelse skal ske gennem Byfornyelsesportalen, som du finder på vores hjemmeside hvor også Krav til projektmateriale findes. FORORD Efterår 2011, opdateret oktober 2011, februar 2013 og december

6 BYFORNYELSESPORTALEN Se skemaer i stor størrelse på

7 ANSØGNINGSSKEMA 1. FEBRUAR ANDELS- OG EJERFORENINGER BYFORNYELSESPORTALEN Se skemaer i stor størrelse på

8 ANSØGNINGSSKEMA 1. FEBRUAR UDLEJNINGSEJENDOMME BYFORNYELSESPORTALEN Se skemaer i stor størrelse på

9 VEJLEDNING I ANVENDELSE AF SKEMAER I PORTALEN (TIDLIGERE KALDET SKEMA 1 OG 3)

10

11 VEJLEDNING I ANVENDELSE AF SKEMAER (TIDL. SKEMA 1 OG 3) Generelt: I skemaet er de 19 bygningsdele (fra 01 - Tag til 19 - Private friarealer), bygningsdel for bygningsdel, opdelt lodret i kolonner, som angivet nedenfor. Alle udgifter der fordeles i skemaet skal dokumenteres i byggeregnskabet. I Svampe og asbestudgifter: I kolonne I skal håndværkerudgifterne til udbedring af skader som følge af insekter, råd, svamp og asbest opgøres særskilt og opdelt i bygningsdel Denne kolonne medtages til og med pkt. A, hvor summen i kolonne I overføres til kolonne II, i alt. II Udgifter ekskl. svamp: I kolonne II skal samtlige øvrige håndværkerudgifter opgøres lodret bygningsdel for bygningsdel. I pkt. A opgøres den samlede sum af kolonne II og i pkt. B tillægges beløbet fra kolonne I. III Forbedringsudgifter i alt: Gælder kun udlejningsejendomme: I kolonne III skal man bygningsdel for bygningsdel udskille den del af kolonne I og II, som skønnes at være forbedring, der principielt kan indgå som grundlag for lejeforhøjelse. Se den efterfølgende nøgle for fordeling af moderniserings- og istandsættelsesudgifter på vedligeholdelse og forbedring. IV Forbedringsudgifter i erhverv: Gælder kun udlejningsejendomme: I kolonne IV skal man bygningsdel for bygningsdel udskille den del af kolonne III, som skønnes at vedrøre erhvervslejemål. Under punkterne og A F angives håndværkerudgifterne ekskl. moms. Det samme gælder teknikerhonorar i pkt. G og H, idet moms af håndværkerudgifter og teknikerhonorar først samlet anføres i pkt. J. Honorar og omkostninger pkt. G til Y skal opdeles udgiftspost for udgiftspost. Gælder kun udlejningsejendomme: Forbedringsandelen på honorarer og omkostninger vil som udgangspunkt være den % -andel, der svarer til forholdet mellem forbedringer i alt og samlede håndværkerudgifter i alt, der fremkommer i pkt. F Samlede håndværkerudgifter ekskl. moms. Senere i dette hæfte findes en detaljeret vejledende definition på de 20 bygningsdele. 3

12 Nedenfor findes vejledende bemærkninger til punkterne A-Z i ansøgningsskemaerne: Pkt. A Håndværkerudgifter. Sum af bygningsdelene pkt Pkt. B Håndværkerudgifter. Sum af bygningsdelene i pkt. 1-19, hvor kolonne I Svamp/asbest og lign. overføres til kolonne Udgifter i alt. Pkt. C Håndværkerudgifter i alt. Sum af bygningsdelene i pkt Pkt. D Uforudseelige udgifter. (Optræder kun på skema i portal (tidligere skema 1)) Afsættes som en fast procentsats. På renoveringsopgaver er satsen maksimeret til 10 % af summen af de 20 bygningsdele i pkt. C. Gælder kun udlejningsejendomme: Forbedringsandelen (kolonne III og IV) sættes normalt til samme forholdsmæssige andel af udgiften i alt (kolonne II), som under pkt. C, der svarer til forholdet mellem forbedring i alt og samlede håndværkerudgifter i alt. Pkt. E Afsatte rådighedsbeløb. Anvendelse i skema på portal (tidligere skema 1): Rådighedsbeløb på budgettidspunktet kan være forudseelige udgifter, der afsættes til kendte aktiviteter, hvor omfanget imidlertid er ukendt og derfor skønnet. Der beregnes ikke uforudseelige udgifter af afsatte rådighedsbeløb. I hovedprojektet, der danner grundlag for afgivelse af tilbud i licitation, skal som udgangspunkt samtlige ydelser beskrives og indarbejdes i projektet og medtages på tilbudslisterne, således at de indgår i den samlede entreprisesum, der konkurreres på. Der kan dog forekomme delaktiviteter, der er vanskelige at omfangsbestemme på projekteringstidspunktet, f.eks. udbedring af råd- og svampeskader, pudsreparationer, ommuring af mørt murværk og lignende. Hvis rådgiveren vurderer, at omganget af sådanne aktiviteter i udførelsesperioden kan blive forøget udover det i projektet forudsatte og mere end, hvad det afsatte beløb til uforudseelige udgifter kan bære, kan man i budgettet afsætte øremærkede og definerede rådighedsbeløb. 4

13 Der skal nærmere redegøres for sådanne afsatte rådighedsbeløb. Punktet kan ligeledes benyttes til ekstraordinære udgifter set i forhold til licitationstidspunktet og forventet byggestart, f.eks. ekstraordinære vinterforanstaltninger / udtørring. NB. Man må ikke i udførelsesperioden konvertere godkendte øremærkede rådighedsbeløb til andre aktiviteter, herunder øgning af mængder og / eller kvalitet. Gælder kun udlejningsejendomme: Forbedringsandelen vurderes konkret ud fra hvad aktiviteten, der er afsat rådighedsbeløb til, vedrører. Anvendelse i skema i portal (Tidligere skema 3): Rådighedsbeløb på regnskabstidspunktet kan f.eks. være skønnede afsætningsbeløb til aktiviteter, der er kendte, men som man p.g.a. vejrlig har valgt at udføre på et tidspunkt, der ligger efter regnskabstidspunktet, og som ikke er indeholdt i entreprisekontrakten. Pkt. F Samlede håndværkerudgifter ekskl. moms. Sum af pkt. C, D og E. Pkt. G Teknikerhonorar ombygning. På renoveringsopgaver er satsen maksimeret til 15 % af håndværkerudgifterne i pkt. F fratrukket udgifter til svamp og asbest. Teknikerhonoraret omfatter alle arkitekt- og ingeniørydelser, diverse reproduktionsudgifter og lign. udlæg til sagens løsning fra start til slut samt udgifter til udarbejdelse af drifts- og vedligeholdelsesplaner. Pkt. H Teknikerhonorar svamp / asbest og lign. På udbedring af svampeskader er satsen normalt maksimeret til 10 % af håndværkerudgifterne, såfremt der ikke udarbejdes et egentligt detailprojekt. Udarbejdes detailprojekt, kan honoraret i så fald maksimeres til 15 % af håndværkerudgifterne. Pkt. I Håndværkerudgifter og teknikerhonorar i alt ekskl. moms. Sum af pkt. F, G og H. 5

14 Pkt. J Moms af håndværkerudgifter og teknikerhonorar. Moms beregnet af pkt. I. Pkt. K Tekniske bygherreudgifter momspligtige. Omfatter de nedenfor angivne poster og tilsvarende: Udgifterne angives ekskl. moms. Tilslutningsudgifter - Afløb - Kloak - Varme - Vandinstallationer - El / svagstrøm TV-inspektion - Kloak Driftsudgifter - Byggestrøm - Byggevarme / udtørring - Byggevand Tekniske rapporter - Svamperapport - Asbestrapport - Rapport om sundhedsskadelige materialer - Geoteknisk rapport Pkt. L Moms af tekniske bygherreudgifter. Moms af pkt. K. Pkt. M Tekniske bygherreudgifter ikke momspligtige. Afgifter - Råden over vejareal, f.eks. skurby på vejareal - Bortskaffelse af affald Pkt. N Håndværkerudgifter, teknikerhonorar, tekniske bygherreudgifter. Sum af pkt. I, J, K, L og M. 6

15 Pkt. O Administrative bygherreudgifter momspligtige. - Evt. udgifter til bistand fra låsesmed i forbindelse med omstilling af låse. - Gælder kun udlejningsejendomme: Honorar til LLO, såfremt beboerne har ønsket rådgivning vedr. byggesagen (eks. beboermøder, opstartsmøder). - Gælder kun udlejningsejendomme: Evt. udgifter til landinspektør for opmåling af ejendom og lejligheder. Byggesagsadministration anføres særskilt i pkt. X. Pkt. P Moms af administrative bygherreudgifter. Moms beregnet af pkt. O. Pkt. Q Administrative bygherreudgifter ikke momspligtige. Omfatter de nedenfor angivne poster og tilsvarende: - Forsikringer - Gebyr for ibrugtagningstilladelse - Attester Pkt. R Driftstab i byggeperioden. Ombygning af en ejendom betyder ofte, at ejendommen vil mangle driftsindtægter men også opleve en nedgang i driftsudgifterne. Ombygning af en ejendom indebærer ligeledes ofte, at nogle beboere flytter permanent. Der kan også være tale om lejenedsættelse p.g.a. gener fra byggeriet, f.eks. stillads og skurby foran erhvervslejemål. Ejendommen kan medtage huslejetab (kun udlejede lokaler) for en periode fra højst 3 måneder før byggearbejdernes påbegyndelse og højst indtil 6 måneder efter, at arbejderne i det væsentlige er afsluttede. Derimod bliver der ikke tale om driftstab ved midlertidig genhusning, idet lejerne i den midlertidige fraflytningsperiode fortsætter med at indbetale den aktuelle leje til ejeren. Pkt. S Håndværkerudgifter, teknikerhonorar og bygherreudgifter. Sum af pkt. N, O, P, Q og R. 7

16 Pkt. T Byggelånsrenter. I skema i portal (tidl. skema 1) omfatter punktet renteudgifter, herunder løbende provision, på byggelånet fra projektering og frem til 3 måneder efter forventet regnskabsgodkendelse. I skema i portal (tidl. skema 3) omfatter punktet renteudgifter, herunder løbende provision, på byggelånet fra projektering og frem til skæringsdato (aflevering af byggeriet). I bilag oplyses størrelsen i % p.a. af løbende byggelånsrenter til brug for kommunens beregning af renter fra skæringsdatoen og frem til den endelige låneoptagelse. Såfremt ejeren selv finansierer byggeriet i byggeperioden, forrentes ejerens udlæg med en rentesats svarende til den af Danmarks Nationalbank til enhver tid fastsatte diskonto med tillæg af 3 procentpoint. Gælder kun udlejningsejendomme: I byggelånsrenterne modregnes husleje opkrævet i henhold til 59, stk. 3 i lov om leje for perioden fra færdiggørelsen og indtil udbetaling af støtte. Pkt. U Låneomkostninger. Der kan medtages etableringsomkostninger ved byggelån til finansiering af ombygningsudgifterne. Udgifter til den endelige finansiering af arbejderne er ikke støtteberettigede, jf. bek. nr. 481 af 7. maj Pkt. V Samlede ombygningsudgifter ekskl. byggesagsadministration. Sum af pkt. S, T og U. Pkt. X Byggesagsadministrationshonorar. Omfatter honorar til forretningsfører, f.eks. advokat, administrator eller anden bygherrebistand. Maksimumsatser for byggesagsadministration, der kan medtages som støtteberettiget udgift, er fastsat i finansieringscirkulæret af 3. juli 1986, pkt Byggesagsadministrationshonoraret beregnes af pkt. V. Pkt. Y Moms af byggesagsadministrationshonorar. Moms beregnet af pkt. X. 8

17 Pkt. Z Samlede ombygningsudgifter. Sum af samtlige udgifter fra A til Y svarende til den støtteberettigede udgift før evt. fradrag. Fradrag: Hvis byggeregnskabet indsendes senere end 3 måneder efter skæringsdatoen, beregnes et fradrag for forsinkelsen (bekendtgørelse nr. 352 af 24. april 2006 om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og udvikling af byer, 4). Gælder kun udlejningsejendomme: Der foretages et fradrag for indestående på udvendige vedligeholdelseskonti, jf. boligreguleringslovens 18 og 18b samt tillige fradrag på indestående på indvendige vedligeholdelseskonti, lejelovens 63a og 22, i det omfang, beløb fra de pågældende konti kan anvendes til dækning af udgifterne samt fradrag for evt. støtte efter anden lovgivning og eget ikke moms- og skatteregistreret arbejde. I henhold til lov om byfornyelse og udvikling af byer skal der, for så vidt angår byggelånsrenter til den tabsgivende investering, foretages et skattemæssigt fradrag i de støtteberettigede udgifter. Fradraget svarer til henholdsvis 30 % af de godkendte udgifter til byggelånsrenter for et indkomstskattepligtigt selskab, og 33 % af de godkendte udgifter for en indkomstskattepligtig person. 9

18

19 DEFINITION PÅ DE 20 BYGNINGSDELE

20

21 DEFINITION PÅ DE 20 BYGNINGSDELE Generelle retningslinjer: I byfornyelsessager fordeles alle byggeudgifterne i skemaer i portal (tidligere kaldet skema 1 og 3) på forskellige bygningsdele. I det følgende gives punkt for punkt en gennemgang af, hvad der hører under de enkelte bygningsdele og - som hjælp til afgrænsningen - hvad der modsætningsvist ikke hører under den pågældende bygningsdel, men skal placeres på andre bygningsdele. Inden gennemgangen af de enkelte bygningsdele gives nedenfor nogle almindelige generelle retningslinjer, der gælder for opdelingen af arbejderne og udgifterne på bygningsdele. Som hovedprincip gælder det, at de enkelte byggeaktiviteter og materialer placeres på den bygningsdel, de vedrører. Dette gælder normalt også, selvom en aktivitet breder sig over flere bygningsdele. Udgiften skal i så fald fordeles på disse bygningsdele. Dette indebærer f.eks., at udbedring af råd- og svampeskader, asbest og lignende placeres på den bygningsdel, skaderne vedrører, og fordeles på de berørte bygningsdele i tilfælde, hvor skaden har ramt flere bygningsdele, f.eks. tag, facader og trapper. Det anførte princip gælder også for brandsikring. Som et andet hovedprincip - der undertiden kan føre til, at arbejder alligevel ikke rubriceres under den bygningsdel, de umiddelbart berører - gælder det, at følgearbejder til en aktivitet placeres på samme bygningsdel som denne. Som eksempel kan nævnes, at istandsættelsesarbejder i et tilstødende rum, f.eks. en entré, efter etablering af et nyt badeværelse betragtes som følgearbejder til dette og altså placeres på bygningsdelen wc / bad. Reglen om følgearbejder fraviges på følgende punkter: Ved etablering af nye badeværelser og køkkener placeres nye stigstrenge til vand og nye faldstammer til afløb ikke på bygningsdelene wc / bad og køkken, men derimod på bygningsdelen vand og afløb, selvom man kunne sige, at der er tale om følgearbejder ved etableringen af nyt bad / køkken. Ligeledes placeres et nyt ventilationsanlæg eller ændring af et bestående ventilationsanlæg i anledning af etablering af nyt bad eller køkken på bygningsdelen ventilation, og El-installationer i forbindelse med etablering af nyt køkken og bad placeres på bygningsdelen el/svagstrøm, dog bortset fra armaturer, der placeres på bygningsdelene wc/bad og køkken. 10

22 BÆREDYGTIGE TILTAG Hovedprincippet om at arbejdet placeres på den bygningsdel det vedrører, gælder også for bæredygtige tiltag. Eksempler på bæredygtige tiltag og deres placering: Solceller på tag placeres under bygningsdelen 01 Tag. Solceller på gavl, bagvanter og lignende placeres under bygningsdelen 03 - Facader / sokkel. Isolering af etageadskillelser mod uopvarmet tagrum og uopvarmet kælder placeres under bygningsdelen 08 - Etageadskillelse. Etablering af regnvandsopsamling placeres under 14 Vandinstallation. Diverse følgearbejder til fællesvaskeri placeres under 18 - Øvrige ombygningsarbejder. Etablering af grønne tage placeres under 01 - Tag. Lokal Afledning af Regnvand (LAR), f.eks. afledning af tagvand til faskine, placeres under 13 - Kloak. Begrønning placeres under den bygningsdel der berøres, f.eks. begrønning af gavl placeres under 03 Facader / sokkel. Varmegenvindingsanlæg placeres under 16 - Ventilation. 11

23 01 - TAG Pkt. skal omfatte: Alle arbejder til istandsættelser og fornyelser af tage, herunder: - Brandkamme og skorstene. - Tagkonstruktioner. - Spær og lægter. - Tagdækninger. - Tagkviste ekskl. vinduer. - Tagvinduer, kvistvinduer og ovenlys mod uopvarmede rum, dog ikke vinduer i trapperum i tagetager. - Inddækninger, fodblik m.v. - Tagrender og nedløb. Isoleringer i tagkonstruktioner Solceller Grønne tage Pkt. omfatter ikke: Tagvinduer, kvistvinduer og ovenlys mod uopvarmede rum samt trappevinduer i tagetager (04 - Vinduer). Isolering i etagedæk ved uudnyttede tagrum (08 - Etageadskillelse). Generelle istandsættelser eller forbedringer af tagboliger eller ombygninger af tagetager til boliger eller beboerlokaler (09 - Wc/bad, 10 - Køkken, 18 - Øvr. ombygningsarbejder). Andre arbejder, der vedrører specifik brug af tagetager, som f.eks. teknikrum for ventilation (16 - Ventilation). El- og antennearbejder (17 - El/svagstrøm). Etablering eller istandsættelser af pulterrum i tagrum (18 - Øvr. ombygningsarbejder). Rydninger af tagrum for løse effekter (20 - Byggeplads). 12

24 02 - KÆLDER/FUNDERING Pkt. skal omfatte: Alle arbejder til istandsættelse af kældre og fundamenter, herunder: - Udvendige trapper til høje stueetager, til trapperum og til kældre, inkl. værn. - Lyskasser. - Gulve, vægge og lofter i kældre. Ekstra funderinger og piloteringer. Fugtisolering af facader under terræn. Etablering af omfangsdræn inkl. opgravning, pumpe og brønd samt tilfyldning samt retablering af belægninger. Etablering / sikring af naturlig ventilation (herunder riste i kælderydervægge og i skorstene). Isolering af kældergulv og kælderydervægge. Pkt. omfatter ikke: Indvendige trapper til kældre (06 - Trapper). Døre til trapperum (06 - Trapper). Isoleringer mellem beboelse og uopvarmet kælder / krybekælder / terræn (08 - Etageadskillelse). Andre arbejder, der vedrører specifik brug af kældre, som f.eks. etablering af boilerrum. Herunder sænkninger af kældergulve (11 - Varmeanlæg). El-arbejder (17 - El/svagstrøm). Etableringer eller istandsættelser af pulterrum i kældre (18 - Øvr. ombygningsarbejder). Fælles vaskeri og fælleslokaler / beboerlokaler (18 - Øvr. ombygningsarbejder). Rydninger af kældre for løse effekter (20- Byggeplads). Kældervinduer og vinduer i lyskasser (04 vinduer) 13

25 03 - FACADER/SOKKEL Pkt. skal omfatte: Alle arbejder til udvendige istandsættelser af facader, sokler, herunder: - Gavle og bagvante. - Brystningspartier og nicher. - Gesimser, fremspring og lign. - Sålbænke og udvendige murfalse. - Skiltninger. - Altaner, karnapper og andre påbygninger. Udvendige isoleringer af facader, gavle, bagvanter m.v. Etablering af altaner. Begrønning af facader, gavle og bagvanter. Solceller på facader, gavle og bagvanter. Pkt. omfatter ikke: Tagrender og nedløb (01 - Tag) Lyskasser (02 - Kælder/fundering). Udvendige trapper til høje stueetager, til trapperum og til kældre (02 - Kældre/fundering). Etableringer af nye vinduesåbninger eller ændringer af eksisterende samt nyetableringer af altandøre og lign. (dvs. døre, der også har en væsentlig funktion som lysåbning) (04 - Vinduer). Fugninger omkring vinduer (04 - Vinduer), udvendige døre og porte (05 - Udvendige døre). Udvendige brandtrapper, svalegange og trapper til svalegange (06 - Trapper). Nye påbygninger (placeres under den bygningsdel de er et følgearbejde af) Indvendige isolering: Brystninger (11 - Varmeanlæg), vægge (18 - Øvr. ombygningsarbejder). Nedtagning af el-, antenne- og telefonkabler fra facader, etablering af skilte- og facadebelysning (17 - El/svagstrøm) El-arbejder (17 - El/svagstrøm). 14

26 04 - VINDUER Pkt. skal omfatte: Alle arbejder til istandsættelse / udskiftning af vinduer i facader, sokler, kælderydervægge, gavle og bagvanter, i trapperum, og i tage mod opvarmede rum herunder: - Vinduesplader. - Lysningspaneler og indfatninger. - Indvendige murede og pudsede false. - Bevægelige udvendige og indvendige skodder. Fugninger omkring vinduer. Istandsættelser, udskiftninger eller etableringer af forsatsglas. Istandsættelser / udskiftninger af f.eks. altandøre. Pkt. omfatter ikke: Tagvinduer, kvistvinduer og ovenlys mod uopvarmede rum, bortset fra vinduer i trapperum i tagetager (01- Tag). Istandsættelse eller etablering af kviste ekskl. vinduer (01 - Tag). Opmuring i vindueshuller (02 - Kælder / fundering, 03 - Facader / sokkel). Isolering af brystninger samt forstærkning af brystninger i forbindelse med opsætning af radiatorer (11 - Varmeanlæg). Arbejder på brystningspartier der ikke skyldes etablering af varmeanlæg (18 - Øvr. ombygningsarbejder). Etableringer af nye vinduesåbninger eller ændringer af eksisterende samt nyetableringer af altandøre og franske altandøre samt lign. (dvs. døre, der også har en væsentlig funktion som lysåbning) UDVENDIGE DØRE Pkt. skal omfatte: Alle arbejder til istandsættelser / udskiftning af udvendige døre herunder: - Adgangsdøre til hoved- og bitrapper også i portrum og gennemgange. - Adgangsdøre til boliger i stueetager, fra udvendige trapper eller svalegange. - Adgangsdøre til kældre, vaskehuse og lign. - Adgangsdøre til erhverv i stueetager og kældre. - Udvendige lemme. Pkt. omfatter ikke: Altandøre, terrassedøre og lignende døre, der ikke fungerer som adgangsdøre og som har en væsentlig funktion som lysåbninger (04 - Vinduer) Portblade og døre til / i porte og gennemgange, dog ikke adgangsdøre til hoved- og bitrapperum (07 - Porte / gennemgange). Fugninger omkring ovenstående døre. 15

27 06 - TRAPPER Pkt. skal omfatte: Alle arbejder til istandsættelser / udskiftning af samtlige overflader inkl. belægninger og træværk, herunder adgangsdøre til boliger / erhverv mm. i hoved- og bitrapperum, samt evt. forrum. Nedtagning af trapper. Etablering af trapper. Sprinkling af trapper. Udvendige brandtrapper. Pkt. omfatter ikke: Udvendige trapper til høje stueetager, til trapperum eller til kældre (02 - Kælder / fundering). Istandsættelse / udskiftning af trappevinduer (04 - Vinduer). Istandsættelse / udskiftning af udvendige døre (05 - Udvendige døre) eller adgangsdøre, beliggende i portgennemgange (07 - Porte / gennemgange). El-arbejder (17 El / svagstrøm). Elevatorer. Svalegange og trapper til svalegange. Etableringer af adgangsveje fra hovedtrapperum til gårdarealer, hvis bitrapper nedlægges PORTE/GENNEMGANGE Pkt. skal omfatte: Istandsættelse / udskiftninger af portblade og døre til / i porte og gennemgange, dog ikke adgangsdøre til hoved- og bitrapperum. Alle arbejder til istandsættelser af gennemgange, herunder gulve, vægge og lofter. Pkt. omfatter ikke: Adgangsdøre til hoved- og bitrapperum i porte og i gennemgange (05 - Udvendige døre). Arbejder i gennemgange, der er en integreret del af trapperum (06 - Trapper). El-arbejder (17 - El/svagstrøm). Isoleringer mod beboelsesrum. Ramper for renovation i gennemgange. 16

28 08 - ETAGEADSKILLELSER Pkt. skal omfatte: Alle indgreb, herunder udskiftning / forstærkning / supplering og udbedring af etagedæk, herunder: - Bjælker, remme og udvekslinger - Indskud og indskudsbrædder Retablering af gulve, lofter og vægge efter ovennævnte indgreb i etagedæk. inkl. fuld retablering med malerbehandling. Reparation / udskiftning af tæret betondæk. Ekskl. støbte baderumsgulve og andre aktiviteter, der vedrører etablering / istandsættelse af wc / bad. Brandisolering, lydisolering og varmeisolering af etagedæk. Pkt. omfatter ikke: Reparation af skadede lofter, nedtagning af brandfarlige loftsbeklædninger eller opsætning af loftsbeklædninger og nedhængte lofter udover som direkte følgearbejder for indgreb i etagedæk (09 - Wc/bad, 18 - Øvr. ombygningsarbejder). Støbning af baderumsgulve (09 - Wc/bad). Etagedæk i påbygninger (09 - Wc/bad, 10 - Køkken). Udskiftning af slidte gulvbrædder og - belægninger (10 - Køkken, 18 - Øvr. ombygningsarbejder). Isolering i port / gennemgang mod beboelsesrum 07 Porte og gennemgange). 17

29 09 - WC/BAD Pkt. skal omfatte: Samtlige bygningsarbejder i forbindelse med istandsættelser af eksisterende eller etableringer af nye wc- og baderum, herunder: - Gulve inkl. støbninger af betongulve, vægge, lofter, døre mm. - Rørkasser. - Installationsskakter, inkl. hultagninger i etagedæk og evt. nedtagninger af eks. skorstene. - Sanitet. - Diverse sanitetstilbehør. Samtlige installationsarbejder fra afgreninger på faldstammer og afgreninger på fordelingsledninger i forbindelse med istandsættelser af eksisterende eller etableringer af nye installationer til wc / bad herunder: - Afløbstilslutninger og gulvafløb. - Koblingsledninger inkl. vandarmaturer. - Lysarmaturer. Pkt. omfatter ikke: Istandsættelser af nedlagte wc og baderum for anden anvendelse (10 - Køkken, hvor tidligere wc-rum tillægges køkkener. I øvrigt 18 - Øvr. Ombygningsarbejder.) Faldstammer ekskl. afløbstilslutninger (12 - Afløb). Stigstrenge (14 - Vandinstallation). Ventilation, inkl. ventilatorer og kontrolventiler (16 - Ventilation). El-arbejder, ekskl. lysarmaturer (17 - El/svagstrøm). Følgearbejder i tilstødende rum. Fuld retablering inkl. malerbehandlinger. Retableringer af f.eks. erhvervstoiletter efter nedrivninger af gårdtoiletter. Etablering af karnapper og andre påbygninger som følge af etablering af wc / bad inde i lejligheden. 18

30 10 - KØKKEN Pkt. skal omfatte: Istandsættelser af eksisterende eller etableringer af nye køkkener, herunder: - Gulve, vægge, lofter, døre mm. - Køkkeninventar. - Køkkenvaske. - Komfurer. - Emhætter. Samtlige installationsarbejder fra afgreninger på faldstammer og afgreninger på fordelingsledninger i forbindelse med istandsættelser af eksisterende eller etableringer af nye installationer til køkkener f.eks. - Køkkenvaske inkl. afløbstilslutninger. - Koblingsledninger inkl. vandarmaturer. - Lysarmaturer. Følgearbejder i tilstødende rum. Fuld retablering inkl. malerbehandlinger. Pkt. omfatter ikke: Nye vægge fælles med baderum (9 - Wc/bad). Istandsættelser af nedlagte køkkener for anden anvendelse (9 - Wc/bad, hvor tidligere køkken omdannes til wc/bad. I øvrigt 18 - Øvr. ombygningsarbejder). Faldstammer ekskl. afløbstilslutninger (12 - Afløb). Stigstrenge (14 - Vandinstallation). Ventilation, inkl. kontrolventiler (16 - Ventilation). El-arbejder, ekskl. lysarmaturer mv. (17 - El/svagstrøm). Indvendig isolering af vinduesbrystninger og vægge (18 Øvrige ombygningsarbejder, 11 Varmeanlæg). Påbygninger til køkkener og opholdsareal i forbindelse med køkkener. 19

31 11 - VARMEANLÆG Pkt. skal omfatte: Alle arbejder til istandsættelser eller etableringer af boilerrum / kedelrum, herunder: - Gulve, vægge, lofter, døre. - Lysarmaturer. - Nye etagedæk af beton / sænkninger af kældergulve. Komplette varmecentraler for produktion af varme og varmt vand inkl. automatik, kraftinstallationer samt interne elforbindelser. Pkt. omfatter ikke: Rørinstallationer for varmt brugsvand fra varmecentraler til forbrugssteder (14 - Vandinstallation). Tilslutningsafgifter (pkt. K Tekniske bygherreudgifter). Pumpebrønde drænvand i kælder (02 Kælder / fundering). Monteringer af termostater og automatik. Istandsættelser / udvidelser af eksisterende centralvarmeanlæg. Pumpesumpe / pumpebrønde. Komplette rørinstallationer for varme fra varmecentraler til brugssteder, herunder hultagninger. Reparationer / udskiftninger af eksisterende radiatorer eller leveringer og monteringer af nye radiatorer. Forbrugsmålere. Nedtagninger af eksisterende opvarmningsmedier, inkl. gasovne og tilhørende rørinstallationer, inkl. retableringer af overflader. Tekniske isoleringer af varmecentraler og af varmestrenge. Maling af nye rørinstallationer. Isoleringer samt forstærkninger af vinduesbrystninger inkl. diverse følgearbejder for opsætning af radiatorer. 20

32 12 - AFLØB Pkt. skal omfatte: Reparationer, udskiftninger eller nedtagninger af eksisterende faldstammer fra udluftningsrør og taghætter til tilslutninger til kloakker. Leveringer og monteringer af nye faldstammer fra udluftningsrør og taghætter til tilslutninger til kloakker inkl. hultagninger. Tekniske isoleringer for lyd, varme og brand. Pkt. omfatter ikke: Fjernelse, udskiftninger og etableringer af gulvafløb, sanitet og køkkenvaske inkl. afløbstilslutninger til faldstammer (09 - Wc/bad, 10 - Køkken, 18 - Øvr. ombygningsarbejder). Maling af afløbstilslutninger. Tilslutningsafgifter (pkt. K Tekniske bygherreudgifter). Maling af nye faldstammer. 21

33 13 - KLOAK Pkt. skal omfatte: Alle arbejder til istandsættelse, fornyelse eller omlægning / nedlægning af kloakledninger og brønde, inkl. opgravning og tilfyldning samt retablering af belægninger. Etablering af faskine. Pkt. omfatter ikke: Etableringer af omfangsdræn (02 - Kælder / fundering). Pumpebrønde i boilerrum (11 - Varmeanlæg) Højdereguleringer af brønde pga. fornyelser af belægninger (19 - Private friarealer). Tilslutningsafgifter (pkt. K Tekniske bygherreudgifter). TV-inspektion af ledninger (pkt. K - Tekniske bygherreudgifter). Pumpe og brønde til drænvand (02 - Kælder / fundering) VANDINSTALLATION Pkt. skal omfatte: Hele eller delvise udskiftninger / etableringer eller nedtagninger af installationer ekskl. koblingsledninger og vandarmaturer. Nedtagninger af el- og gasvandvarmere. Nye brugsvandsinstallationer ekskl. koblingsledninger og vandarmaturer samt centrale produktioner af varmt brugsvand. Forbrugsmålere. Tekniske isoleringer af brugsvandsinstallationerne ekskl. koblingsledninger. Maling af brugsvandsinstallationerne. Pkt. omfatter ikke: Maling af koblingsledninger (09 - Wc/bad, 10 - Køkken). Nedtagninger og hele eller delvise udskiftninger / etableringer af koblingsledninger samt vandarmaturer (09 - Wc/bad, 10 - Køkken, 18 - Øvr. ombygningsarbejder). Centrale produktioner af varmt brugsvand (11 - Varmeanlæg). Tilslutningsafgifter (pkt. K Tekniske bygherreudgifter). Etablering af fælles vaskeri og beboerlokaler (18 Øvrige ombygningsudgifter). Regnvandstanke med tilhørende rørføring. 22

34 15 - GASINSTALLATION Pkt. skal omfatte: Samtlige arbejder vedr. istandsættelser, omlægninger og nedtagninger af gasinstallationer for madlavning, herunder: - Stigstrenge og målere. - Gasrør fra målere til komfurer og / eller apparater. - Tilslutninger af komfurer og tørretumblere. - Trykprøvninger. - Evt. afpropninger af gasinstallationer. Pkt. omfatter ikke: Gaskomfurer (10 - Køkken) og tørretumblere til fællesvaskeri (18 - Øvrige ombygningsarbejder). Alle arbejder ved centrale opvarmninger med gas (11 - Varmeanlæg). Alle arbejder vedr. gasvandvarmere (14 - Vandinstallation). Maling af nye gasrør og / eller målere og stigstrenge. Nødvendige følgearbejder VENTILATION Pkt. skal omfatte: Alle arbejder til etablering af ventilationsanlæg / varmegenvindingsanlæg eller istandsættelse / ændring af eksisterende anlæg, herunder: - Hultagning. - Brandisoleringer, lydisoleringer. - Kanalføringer. - Interne el-forbindelser. - Kontrolventiler. Pkt. omfatter ikke: Montering af ventilationstaghætter på tag (01 - Tag). Emhætter (10 - Køkken). Etableringer af teknikrum for ventilationer inkl. særlige vibrations- og lyddæmpende foranstaltninger. Nedtagninger af aftrækskanaler inkl. retableringer af etagedæk og overflader. Tekniske isoleringer af ventilationsanlæg. 23

35 17 - EL/SVAGSTRØM Pkt. skal omfatte: Samtlige el-arbejder ekskl. kraftinstallationer til centralvarmeanlæg samt interne el-forbindelser til tekniske installationer. Lysarmaturer ekskl. i wc / bad og køkkener. Antennearbejder. Anlæg til fælles tv, telefon og internet. Porttelefoner- og ringeanlæg. Tomrørsinstallationer. Nedtagninger af overflødige el-, antenneog telefonkabler fra facader. Pkt. omfatter ikke: Lysarmaturer i wc/bad og køkken (09 - Wc/bad, 10 - Køkken). Komfurer og andre hårde hvidevarer (10 - Køkken, 09 - Wc/bad). Kraftinstallationer til centralvarmeanlæg (11 - Varmeanlæg) Interne el-forbindelser i ventilations- og centralvarmeanlæg (16 - Ventilation, 11 - Varmeanlæg). Tilslutningsafgifter (pkt. K Tekniske bygherreudgifter). 24

36 18 - ØVRIGE OMBYGNINGS- ARBEJDER Pkt. skal omfatte: Alle arbejder til istandsættelser af boilerrum og entreer, der ikke er et følgearbejde til andre aktiviteter. Alle arbejder ved vinduesbrystninger hvis de ikke er følgearbejder til vinduesudskiftninger, isoleringer, opsætning af radiatorer eller facadearbejder. Etablering af beboerlokaler og fælles vaskeri, herunder gasdrevne tørretumblere og industrivaskemaskiner. Etablering eller istandsættelser af pulterrum uanset placeringer i bygninger. Indvendig isolering af ydervægge. Fjernelse af ulovlige beklædninger. Bygningsarbejder i forbindelse med etablering af nye lejligheder (f.eks. lejlighedssammenlægninger, omdannelse af erhverv til boliger, udnyttelse af tagetager), herunder: - Vægge. - Lofter. - Gulve. - Indvendige døre. Pkt. omfatter ikke: Vinduesbrystninger når arbejder skyldes: - Facadearbejder (03 Facader /sokler). - Vinduesudskiftninger (04 - Vinduer). - Isoleringer og forstærkninger for radiatorer (11 - Varmeanlæg). Andre arbejder i forbindelse med etablering af nye lejligheder, herunder: - Vinduer (04 - Vinduer). - Wc/bad (09 - Wc/bad). - Køkkener (10 - Køkken). - Påbygninger (09 - Wc/bad, 10 - Køkken). - Varme (11 - Varmeanlæg). - Afløb (12 - Afløb). - Vand (14 - Vandinstallation). - Ventilation (16 - Ventilation). - El (17 - El/svagstrøm). Følgearbejder for andre aktiviteter. Regnvandstanke med tilhørende rørføring. Insekter, råd, svamp og asbest (placeres i kolonne I svampe- og asbestudgifter under den enkelte bygningsdel). 25

37 19 - PRIVATE FRIAREALER Pkt. skal omfatte: Pkt. omfatter ikke: Egentlige anlæg, der er omfattet af støtte til friarealforbedringer jf. gældende byfornyelseslov: Bekendtgørelse nr. 132 af 5. februar 2010 af lov om byfornyelse og udvikling af byer, kapitel 6 - Opretninger af friarealer, der har karakter af retableringer, behandles som følgearbejder til den bygningsdel, der ombygges BYGGEPLADS Pkt. skal omfatte: Stilladsudgifter herunder: - Arbejdsplatforme. - Afdækninger, indpakninger og overdækninger. - El-hejs, lifte m.m. Øvrige byggepladsudgifter herunder: - Byggepladsetableringer og afrigninger. - Kraner. - Nedstyrtningsskakte. - Drift, vedligeholdelse og efterfølgende retablering af byggepladsarealer. - Leje af containere og bortskaffelse af affald. - Renholdelse og affaldssortering. - Velfærdsfaciliteter. - Nødvendige rydninger af lofter og kældre for løse effekter. - Nødvendige ekstraarbejder i forbindelse med særlige afrydninger i enkelte lejligheder pga. manglende hygiejnisk standard / smittefare. - Afsluttende rengøring af bygninger. Pkt. omfatter ikke: Forbrug af byggestrøm, -varme og - vand (pkt. K - Tekniske bygherreudgifter). Udgifter til råden over vejareal, f.eks. skurby på vejareal (pkt. M - Tekniske bygherreudgifter). Udgifter til bortskaffelse af affald (pkt. K - Tekniske bygherreudgifter). Støvskærme samt afdækninger ved renholdelse af arbejdssteder er generelt indeholdt i de enkelte bygningsdele. 26

38

39 FORDELINGSNØGLE

40

41 FORDELINGSNØGLE - til fordeling af vedligeholdelses- og forbedringsudgifter i udlejningsejendomme Fordelingen af udgifter til modernisering, renovering eller reparation af en udlejningsejendom på forbedring der principielt kan indgå som grundlag for lejeforhøjelser og vedligeholdelse der ikke kan udløse lejeforhøjelser beror på en konkret juridisk vurdering efter lejelovens og boligreguleringslovens regler og huslejenævnenes og domstolenes praksis. Udgangspunktet er en vurdering af, i hvilket omgang de udførte arbejder medfører en forøgelse af det lejedes værdi, hvilket normalt betyder, at der tilføjes ejendommen / boligerne en forøget brugsværdi for lejerne. Dette er mest typisk tilfældet, når der stilles nye ydelser til lejernes disposition, eller det lejede tilføres faciliteter eller egenskaber, det ikke har haft før, f.eks. installering af centralvarme, bad eller toilet. Sker der således en forøgelse af brugsværdien for lejerne, er der tale om forbedring, i modsat fald vedligeholdelse. I huslejenævns- og domstolspraksis har der dannet sig visse tommelfingerregler i forskellige typetilfælde. Disse konkretiserer det anførte udgangspunkt. Dog skal man være opmærksom på at visse punkter må siges i nogen grad at afvige fra dette. Fordelingen af udgifterne på forbedring og vedligeholdelse beror på en vurdering i den enkelte sag ud fra de konkrete, individuelle forhold. Når der i det følgende alligevel foretages en skemaopdeling, skal det ses som et vejledende redskab. 27

42 Med de ovenfor angivne forbehold gives herefter følgende procentfordelinger: Bygningsdel Udførelse Vedligeholdelse Forbedring 01 - Tag Udskiftning og istandsættelse. 100 % 0 % Isolering. Etablering af undertag: Ved naturskifer belægning Ved teglbelægning 100 % 0 % Etablering af kviste, hvor der ikke har været sådanne i forvejen (Vinduerne i sådanne nye kviste henhører under bygningsdel vinduer). Vinduer i tag: Vinduer til beboelseslejligheder eller opvarmede rum i øvrigt samt vinduer på trappeopgange henhører under bygningsdel vinduer. Vinduer til uopvarmede tagrum: Udskiftning, istandsættelse. 100 % 0 % Etablering af nye vinduer, hvor der ikke har været vinduer før. Etablering af solceller: Den del af udgiften, der svarer til udskiftning / renovering af taget fordeles som disse poster. Den resterende del af solcellerne er 100 % forbedring. Etablering af grønne tage: Den del af udgiften, der svarer til udskiftning / renovering af taget fordeles som disse poster. Den resterende del af det grønne tag er 100 % forbedring. 28

43 Bygningsdel Udførelse Vedligeholdelse Forbedring 02 - Kælder / fundering (herunder udvendige trapper til kældre og høje stueetager) 03 - Facader / sokkel Istandsættelse. 100 % 0 % Ekstrafundering og pilotering. 100 % 0 % Ekstrafundering i forbindelse med sænkning af kældergulv for etablering af boilerrum eller vaskeri: Fordeles som udgiften ved det nye varmeanlæg / vaskeri i øvrigt. Fugtsikring, herunder omfangsdræn, overdækning af lyskasser (f. eks. med glas) samt etablering af 50 % 50 % ventilation. Istandsættelse / nedlæggelse af lyskasser. 100 % 0 % Istandsættelse. 100 % 0 % Udvendig isolering. (Indvendig isolering henhører under bygningsdelene varmeinstallation eller øvrige ombygningsarbejder). Etablering af karnapper og andre påbygninger som følge af etablering af wc / bad inde i lejligheden. Udvidelse / overdækning af altaner. Istandsættelse af altaner og lign. 100 % 0 % Etablering af solceller. Begrønning af facader. 29

44 Bygningsdel Udførelse Vedligeholdelse Forbedring 04 - Vinduer Istandsættelse 100 % 0 % Istandsættelse / udskiftning af forsatsrammer 75 % 25 % eller koblede rammer uden energiglas / lydruder til energioptimerede rammer med energiglas / lydruder (et lag glas). Istandsættelse / udskiftning af forsatsrammer 66,67 % 33,33 % eller koblede rammer uden energiglas / lydruder til energioptimerede rammer med energiglas / lydruder (to lag glas). Nye forsatsrammer eller koblede rammer med energiglas / lydruder på eksisterende vinduer hvor disse ikke har været i forvejen. Nye vinduer med 1 lag glas i kitfals 50 % 50 % i yderste ramme og med 1 lag energiglas / lydruder i forsatsrammer eller koblet ramme til erstatning af eksisterende vinduer med 1 lag glas. Nye vinduer med 1 lag glas i kitfals 33,33 66,67 i yderste ramme og med 2 lag energiglas / lydruder i forsatsramme eller koblet ramme til erstatning for eksisterende vinduer med 1 lag glas. Nye vinduer med 1 lag glas i kitfals 75 % 25 % i yderste ramme og med 1 lag energiglas / lydruder i forsatsrammer eller koblet ramme til erstatning af ældre termovinduer uden energiglas eller kassevinduer med et lag glas i forsatsrammer. Nye vinduer med 1 lag glas i kitfals 66,67 % 33,33 % i yderste ramme og med 2 lag energiglas / lydruder i forsatsramme eller koblet ramme til erstatning af ældre termovinduer uden energiglas eller kassevinduer med et lag glas i forsatsrammer. Nye termovinduer med 2 lag glas med energiglas og evt. lydruder til erstatning af vinduer med 1 lag glas. 33,33 % 66,67 % 30

45 Bygningsdel Udførelse Vedligeholdelse Forbedring 04 Vinduer fortsat Nye termovinduer med 2 lag energiglas / lydruder til erstatning af vinduer med forsatsrammer uden energiglas eller koblede rammer uden energiglas eller ældre termoruder uden energiglas eller kassevinduer med et lag glas i forsatsrammer. Nye termovinduer med 3 lag energiglas / lydruder til erstatning af vinduer med forsatsrammer uden energiglas eller koblede rammer uden energiglas eller ældre termoruder uden energiglas. Ny fransk altan i stedet for vindue: Den del af udgiften, der svarer til udskiftning / renovering af vinduet, fordeles som dette. Resten 100 % forbedring. Etablering af nye vinduer hvor der ikke har været vinduer i forvejen f.eks. ved etablering af nye kviste. Vinduer til uopvarmede tagrum, se dog under bygningsdel tag. Etablering af nye friskluftsventiler i eksisterende vinduer. 75 % 25 % 66,67 % 33,33 % 05 - Udvendige døre Istandsættelse. 100 % 0 % Nye forsatsruder / isolering på eksisterende døre hvor der ikke har været forsatsruder i forvejen. Udskiftning af døre: I almindelighed. 100 % 0 % Til døre med øget isolering. Dette vil være en konkret vurdering i hvert tilfælde alt efter isoleringseffekt. Normalt indenfor intervallet: 33,33 % - 66,67 % 66,67 % - 33,33 % 31

46 Bygningsdel Udførelse Vedligeholdelse Forbedring 06 - Trapper Istandsættelse (herunder også pålægning af linoleum hvor der ikke har været det i forvejen). Istandsættelse / udskiftning af døre. Brandsikring af eksisterende entredøre. Udskiftning af entredør til brandsikker dør. Etablering af elevator hvor sådan ikke har været i forvejen. Istandsættelse af eksisterende elevator. Nedlæggelse af bitrappe for at skaffe plads til køkken og/eller wc/bad samt etablering af udgang fra hovedtrappe til gård. 100 % 0 % 100 % 0 % 50 % 50 % 100 % 0 % Samme forbedringsprocent, som arbejdet, det er et følgearbejde til. Sprinkling af hovedtrappe 100% Udskiftning af hovedtrappe med ny brandsikker trappe og samtidig nedlæggelse af bitrappen for at skaffe plads til køkken eller bad: Skøn hvor man som udgangspunkt som forbedring betragter det beløb, hvormed udgifterne ved etablering af den nye hovedtrappe og nedlæggelsen af bitrappen inkl. etablering af forbindelse fra hovedtrapperum til gård overstiger den skønnede normale udgift ved total istandsættelse af hoved- og bitrappen Porte / gennemgange 08 - Etageadskillelser Istandsættelse. 100 % 0 % Isolering i portrum. Nyt portblad. 100 % 0 % Istandsættelse. 100 % 0 % Isolering (både varme og lyd). 32

47 Bygningsdel Udførelse Vedligeholdelse Forbedring 09 - WC/bad Istandsættelse. 100 % 0 % Indretning af nyt wc / baderum, hvor boligen ikke har sådant i forvejen. Indretning af nyt wc / baderum eller 15 % 85 % nyt bad, hvor boligen har wc i forvejen. Nyindretning (totalrenovering) af wc / baderum eller bad, hvor boligen har sådant i forvejen: Retablering / istandsættelse af wcrum til almindeligt rum som følge af etablering af nyt wc / baderum fordeles med samme forbedringsprocent som etablering af det nye wc / baderum. Etablering af karnapper og andre påbygninger som følge af etablering af wc / bad inde i lejligheden. Konkret vurdering, normalt indenfor intervallet 33,33 % - 66,67 % Konkret vurdering, normalt indenfor intervallet 66,67 % - 33,33 % 10 - Køkken Istandsættelse. 100 % 0 % Nyindretning (totalrenovering) af 25 % 75 % køkken evt. 100 % forbedring f.eks. ved etablering andet sted eller udvidelse. Nyt gaskomfur som erstatning for 25 % 75 % løse gasblus. Køkken i nyetableret lejlighed. Påbygninger til køkkener og opholdsareal i forbindelse med køkkener. 33

48 Bygningsdel Udførelse Vedligeholdelse Forbedring 11 - Varmeanlæg Istandsættelse. 100 % 0 % Etablering af fjernvarme (eller anden centralvarme) hvor der ikke har været centralvarme i forvejen: Hvor nyt centralvarmeanlæg (fjernvarme) erstatter kakkelovne, gasovne eller elvarme tilhørende ejeren, foretages i forbedringsudgiften et kakkelovnsfradrag på et beløb svarende til genanskaffelsesværdien for den hidtidige varmekilde. For kakkelovne kr. (inkl. moms) pr. kakkelovn eller pr. 50 m 2 bruttoetageareal (niveau ultimo 1994) opgjort for ejendommen samlet x indeks x m 2 77,89 x 50 kr. Omlægning af eksisterende centralvarmeanlæg til fjernvarme: Den angivne nøgle tager især sigte på anlæggets centrale dele. Hvor radiatorer må udskiftes eller suppleres som led i konverteringen for, at man kan få den påkrævede forøgelse af varmefladerne, rubriceres udgifterne herved som vedligeholdelse. Det samme er tilfældet, hvis radiatorer udskiftes, fordi de er udslidte. 33,33 % 66,67 % 34

49 Bygningsdel Udførelse Vedligeholdelse Forbedring 11 Varmeanlæg, fortsat Omlægning af eksisterende centralvarmeanlæg 100 % 0 % med fjernvarme fra forsyning via damp til vand eller fra almindelig temperatur til lavtemperatur: Den angivne fordeling gælder også, selv om radiatorerne må udskiftes eller suppleres som en nødvendig følge af konverteringen eller fordi de er udslidte. Hvis man opsætter radiatorer f.eks. i rum, hvor man ikke har haft det før, for at få en bedre opvarmning af boligen, rubriceres udgiften herved som forbedring. Etablering af to-strenget anlæg 66,67 % 33,33 % som erstatning for et-strenget anlæg. Installering af termostater, forbrugsmålere og / eller automatik, som anlægget ikke har haft før. Udskiftning til energibesparende 75 % 25 % termostater, pumper m.v. Bygningsudgift til indretning af boilerrum: Fordeles som udgiften ved det nye varmeanlæg i øvrigt. Isolering af vinduesbrystninger. 35

50 Bygningsdel Udførelse Vedligeholdelse Forbedring 12 - Afløb Istandsættelse Som istandsættelse betragtes også udskiftning af installationen, når udskiftningen skyldes nedslidning. Ny installation i forbindelse med nyt bad eller nyt køkken: Hvis den gamle installation er nedslidt og tjenlig til udskiftning, rubriceres udgiften ved hele det nye afløb fuldt ud som vedligeholdelse, også selv om installationen får en ny placering. Hvis antallet af installationer forøges, betragtes forøgelsen dog som forbedring. (Eksempelvis betragtes det tredje afløb som forbedring, hvis der var to udslidte afløb, og der etableres tre nye). Følgearbejder ved at give et udskiftet afløb en ny placering f.eks. udgifter til udskæringer eller nye rørkasser rubriceres på samme måde som udgiften til det nye bad eller køkken. Hvis de gamle installationer ikke er udslidte, og etableringen af nye således alene skyldes etablering af nyt bad og / eller køkken, betragtes de nye installationer som følgearbejder hertil, og udgiften rubriceres på samme måde som udgiften til det nye bad og / eller køkken. 100 % 0 % 36

51 Bygningsdel Udførelse Vedligeholdelse Forbedring 13 - Kloak Renovering, fornyelse. 100 % 0 % Kapacitetsudvidelse. Omlægning af kloakken rubriceres på samme måde som de arbejder, den er en følge af. Afledning af tagvand til faskiner Vandinstallation Istandsættelse. 100 % 0 % Som istandsættelse betragtes også udskiftning af installationen, når udskiftningen skyldes nedslidning. Installering af forbrugsmålere. Installation for varmt vand hvor køkken eller bad ikke har varmt vand i forvejen. Ny installation, der etableres i forbindelse med nyt bad eller nyt køkken, og som træder i stedet for en hidtidig installation: Hvis den gamle installation er nedslidt og tjenlig til udskiftning, rubriceres udgiften ved selve den nye vandinstallation fuldt ud som vedligeholdelse, også selv om installationen får en ny placering. Hvis antallet af installationer forøges, betragtes forøgelsen dog som forbedring. (Eksempelvis betragtes den tredje vandinstallation som forbedring, hvis der var to udslidte installationer, og der etableres tre nye). Følgearbejder ved at give en udskiftet vandinstallation en ny placering - f.eks. udgifter til udskæringer eller nye rørkasser rubriceres på samme måde som udgiften til det nye bad eller køkken. 37

52 Bygningsdel Udførelse Vedligeholdelse Forbedring 14 - Vandinstallation, fortsat Hvis de gamle installationer ikke er udslidte og etableringen af nye således alene skyldes etableringen af nyt bad og / eller køkken, betragtes de nye installationer som følgearbejder hertil, og udgiften rubriceres på samme måde som udgiften til det nye bad og / eller køkken. Etablering af to-strenget anlæg som erstatning for et-strenget anlæg. Etablering af regnvandsopsamling til fællesvaskeri. 66,67 % 33,33 % 15 Gasinstallation (herunder ikke gasinstallationer til boligopvarmning) Istandsættelse. 100 % 0 % Lovliggørelse: Når der er tale om foranstaltninger med henblik på at opfylde skærpede myndighedskrav, og foranstaltningerne medfører øget sikkerhed for beboerne. Hvis årsagen er oprindelig 100 % 0 % fejlagtig udførelse eller nedslidning. Retablering af gasinstallation. 75 % 25 % Hvis de gamle installationer ikke er udslidte og etableringen af nye således alene skyldes etableringen af nyt køkken, betragtes de nye installationer som følgearbejder hertil, og udgiften rubriceres på samme måde som udgiften til det nye køkken. 38

53 Bygningsdel Udførelse Vedligeholdelse Forbedring 16 - Ventilation 17 - El / svagstrøm 18 - Øvrige ombygningsudgifter Istandsættelse. 100 % 0 % Ny installation f.eks. varmegenvindingsanlæg. Istandsættelse. 100 % 0 % Nye installationer f.eks. installation af HPFI-relæer eller etablering af dørtelefoner, hvor der ikke har været det i forvejen. Etablering af anlæg til fælles tv, telefon og internet: Til erstatning eller afløsning af eksisterende anlæg hørende til ejendommen. Hvor der ikke i forvejen har været anlæg hørende til ejendommen. Istandsættelse af boligrum og entréer, der ikke er følgearbejder til andre arbejder. 100 % 0 % 100 % 0 % Istandsættelse af pulterrum. 100 % 0 % Etablering af nye pulterrum hvor der ikke har været sådanne i ejendommen. Etablering af nye pulterrum i kælder 100 % 0 % som følge af manglende mu- lighed for retablering i loftsrum efter isolering af etageadskillelse. Etablering af pulterrum som følge af andet arbejde. Samme fordeling som udgiften til disse arbejder. Etablering af beboerlokaler, vaskeri m.v. hvor der ikke har været sådant i forvejen. Indvendig isolering bortset fra vinduesbrystninger (som hører til bygningsdel varmeinstallation). 39

VEJLEDNING TIL KØBENHAVNS KOMMUNES SKEMA 1 OG 3

VEJLEDNING TIL KØBENHAVNS KOMMUNES SKEMA 1 OG 3 VEJLEDNING TIL KØBENHAVNS KOMMUNES SKEMA 1 OG 3 OFFENTLIG STØTTE TIL OMBYGNINGSPROJEKT Byens Fysik, Område og Byfornyelse INDHOLD Forord 2 Københavns Kommunes skema 1 og skema 3.. 2a+b Vejledning i anvendelsen

Læs mere

VEJLEDNING TIL KØBENHAVNS KOMMUNES SKEMA 1 OG 3 OFFENTLIG STØTTE TIL OMBYGNINGSPROJEKT

VEJLEDNING TIL KØBENHAVNS KOMMUNES SKEMA 1 OG 3 OFFENTLIG STØTTE TIL OMBYGNINGSPROJEKT VEJLEDNING TIL KØBENHAVNS KOMMUNES SKEMA 1 OG 3 OFFENTLIG STØTTE TIL OMBYGNINGSPROJEKT Center for Bydesign Efterår 2011 INDHOLD Forord 2 Københavns Kommunes skema 1 og skema 3.. 2a+b Vejledning i anvendelsen

Læs mere

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Ryparken Bygningsdel 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 01. Tagværk - - 100 100 150 150 200 200 300 300 02. Kælder/fundering - - 100 100 - - - - - -

Læs mere

Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter

Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter INDSATSOMRÅDE: FUGLEKVARTERET Bilag 2 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 1 Bygningsfornyelse Fuglekvarteret 2014 INDHOLD 1.

Læs mere

Bygningsfornyelse 2012

Bygningsfornyelse 2012 Bygningsfornyelse 2012 INDSATSOMRÅDE: Gl. Valby Bilag 2 ROSKILDEVEJ SØNDRE FASANVEJ SØNDERMARKEN CÆCILIAVEJ GADEKÆRVEJ VALBY LANGGADE VALBY TINGSTED TOFTEGÅRDS ALLÈ VALBY STATION INDHOLD Gl. Jernbanevej

Læs mere

Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet Udgift 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet Udgift 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB STRANDLODSGÅRDEN Alle beløb er kr. 1.000 ekskl. moms. Driftsudgifter og udgifter til løbende vedligeholdelse er ikke indeholdt i oversigten. Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Valborghus 03.2095.40 Bygningsdel/foranstaltning 01 - Tag I forbindelse med besigtigelsen den 17. september 2010 vurderes det, at den udførte tagfod ikke er tæt, hvilket medfører

Læs mere

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 01 - Tag Karakter 2-3 Eftergang af tag Eftergang af inddækninger, taghætter og murværk på tag B 5 25-30 år 5 02 - Kælder og fundament Karakter 3-7

Læs mere

10 års vedligeholdelsesplan

10 års vedligeholdelsesplan 10 års vedligeholdelsesplan Side 1/7 AB BELLEVUE I 16. august 2013 Bygningsdel 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 01. Tagværk - - - - - - - - - - 02. Kælder/fundering 30 - - - - - - - -

Læs mere

AB Enghave. BUDGET - Byfornyelse 12-08-2015. Teknikerhonorar - ombygning (15% / 5%) 15100 AB Enghave Budget 12-08-2015 S. 1

AB Enghave. BUDGET - Byfornyelse 12-08-2015. Teknikerhonorar - ombygning (15% / 5%) 15100 AB Enghave Budget 12-08-2015 S. 1 S. 1 AB Enghave BUDGET - Byfornyelse Teknikerhonorar - ombygning (15% / 5%) S. 2 Indledning I forbindelse med boligforeningen AB Enghaves ønske om udførelse af projekter for renovering og modernisering

Læs mere

Ansøgning om offentlig støtte til 2000 Frederiksberg ombygningsprojekt

Ansøgning om offentlig støtte til 2000 Frederiksberg ombygningsprojekt Udlejningsejendomme Sendes til Udfyldes af kommunen Modtaget dato Skema 1 - Forprojekt Journalnummer Frederiksberg Kommune Bygge-og Boligafdelingen Rådhuset Ansøgning om offentlig støtte til 2000 Frederiksberg

Læs mere

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan 1447 A/B Hallandsgade Dato: 23.06.2010 Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Internet www.focus2.dk

Læs mere

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN TAGET 1.1 TAGDÆKNING Er der huller i tagdækning fx på grund af afblæste tagsten eller tagplader eller smuldrer

Læs mere

NOTAT TIL 10 ÅRS VEDLIGEHOLDLESESPLAN

NOTAT TIL 10 ÅRS VEDLIGEHOLDLESESPLAN NOTAT TIL 10 ÅRS VEDLIGEHOLDLESESPLAN EF STEFANSGADE 35 /HUSUMGADE 49-51 OPDATERET FEBRUAR 2011 Indhold: Side: 1.0 INDLEDNING. 1 2.0 KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN. 1 3.0 OVERORDNET KONKLUSION. 1 5.0 VURDERING

Læs mere

AB Buskager 1-9/Stilledal 17-19 PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB Buskager 1-9/Stilledal 17-19 PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 AB Buskager 1-9/Stilledal 17-19 27/3-2012 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne vedligeholdelsesplan

Læs mere

Vedligeholdelsesplan. EF Ryethave 10.3036.40. Bygningsdel 01 - Tag Karakter 5-7 Udskiftning af tagbeklædning

Vedligeholdelsesplan. EF Ryethave 10.3036.40. Bygningsdel 01 - Tag Karakter 5-7 Udskiftning af tagbeklædning Vedligeholdelsesplan EF Ryethave 10.3036.40 01 - Tag Karakter 5-7 Udskiftning af tagbeklædning Udskiftning af tagbeklædning, hætter, ovenlys, zinkstern m.v. Inkl. opgangsfelter og fast værn. A 3.500 25

Læs mere

BYGNINGSFORNYELSE 2014_2 BESKRIVELSE AF DE INDSTILLEDE PROJEKTER

BYGNINGSFORNYELSE 2014_2 BESKRIVELSE AF DE INDSTILLEDE PROJEKTER BYGNINGSFORNYELSE 2014_2 BESKRIVELSE AF DE INDSTILLEDE PROJEKTER INDSATSOMRÅDE: CENTRALE VESTERBRO BILAG 2 VIGERSLEV ALLÉ VESTER FÆLLEDVEJ VESTERBROGADE ISTEDGADE SØNDER BOULEVARD KØBENHAVNS HOVEDBANEGÅRD

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

Bygningsfornyelse 2015

Bygningsfornyelse 2015 BILAG 1 Bygningsfornyelse 2015 beskrivelse af de indstillede projekter Indsatsområde: indre nørrebro Med bygningsfornyelsen i 2015 bliver 33 ejendomme med 1801 boliger energirenoveret og fremtidssikret.

Læs mere

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Ejerforeningen Mejlgade 67-69 VChristian Ratenburg Mejlgade 67 *""- 8000 Århus G Århus den 19.10.99 21219/SHa/ltr Vedr.: Tilstandsvurdering

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT 0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE l.0 Indledning side 2 2.0 Konklusion side 3 3.0 Konstruktioner og materialer side 4

Læs mere

10 krav til kvalitet

10 krav til kvalitet Støttet byfornyelse Denne vejledning skal ses som en hjælp til alle der står overfor en renovering af en ældre byejendom. Heri beskrives, hvilke tekniske krav Århus Kommune stiller i forbindelse med renovering,

Læs mere

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks BUDGETOVERSIGT Peter Jahn & Partnere A/S Hjalmar Brantings Plads 6, 2100 København Ø, tlf.: 35 43 10 10 Sagsnavn: Alléhusene Sags nr. 14.3557.60 Økonomisk oversigt over budgetramme Dato: 23. april 2014

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark

Ejendomsforeningen Danmark Ejendomsforeningen Danmark Forbedringer og forbedringsforhøjelser i boliglejemål 25. november 2013 Juridisk direktør Lars Brondt, Ejendomsforeningen Danmark Det lejeretlige forbedringsbegreb Forbedringsbegrebet

Læs mere

Beboermøde Ryesgade 25

Beboermøde Ryesgade 25 Beboermøde Ryesgade 25 Beboermødet afholdes på tirsdag den 27. november kl. 19-21 i baghuset Ryesgade 30 (indgang gennem porten i passagen) Oplæg på mødet: 1. Kommunens ønsker til byfornyelsen og til projektet

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING 2013 E/F VALBYGÅRDSVEJ 76, 76 A & 76 B.

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING 2013 E/F VALBYGÅRDSVEJ 76, 76 A & 76 B. EJERFORENINGEN VALBYGÅRDSVEJ 76, A & B V/ FORMAND JAKOB SØ, VALBYGÅRDSVEJ 76A ST.TH, 2500 VALBY - TLF. 40 30 79 30 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING 2013 E/F VALBYGÅRDSVEJ

Læs mere

Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17

Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17 Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17 November 2010 Tag Udskiftning af tagbelægning på tagflader Opretning af underlag på del af tag med svag hældning Opretning af spær, nye lægter

Læs mere

BYGGESKADEFONDEN RENOVERINGER FRIVILLIG ORDNING BYGGESKADEFORSIKRING

BYGGESKADEFONDEN RENOVERINGER FRIVILLIG ORDNING BYGGESKADEFORSIKRING BYGGESKADEFORSIKRING RENOVERINGER FRIVILLIG ORDNING BYGGESKADEFONDEN Studiestræde 50, 1554 København V Tel 33 76 20 00, bsf@bsf.dk www.byggeskadefonden.dk byggeskadeforsikring af renoveringer frivillig

Læs mere

Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010

Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010 Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010 23. november 2010 Ejerforeningen Louisegaarden, Ekstraordinær generalforsamling Side 1 Loftprojekt Alternativ

Læs mere

Bygningsfornyelse 2015

Bygningsfornyelse 2015 BILAG 1 Bygningsfornyelse 2015 beskrivelse af de indstillede projekter ORDINÆR PULJE Med bygningsfornyelsen i 2015 bliver 33 ejendomme med 1801 boliger energirenoveret og fremtidssikret. Den samlede mængde

Læs mere

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen Rådgivende ingeniører FRI arkitekter energirådgivere A/B Damhjørnet Roskildevej 193-201 og Valby Langgade 264-278 2500 Valby Att.: bestyrelsen Dato: 18/5-2015 Vedr.: Emne: GRATIS ejendomstjek af ejendommens

Læs mere

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapport Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapporten omhandler bebyggelsen Willemoesgade 32-36, matr.

Læs mere

AB ASSURANDØRERNES GAARD (Bag Søndermarken 13-23)

AB ASSURANDØRERNES GAARD (Bag Søndermarken 13-23) AB ASSURANDØRERNES GAARD (Bag Søndermarken 13-23) SAG NR. 12.3404.60 DECEMBER 2012 OVERORDNET VURDERINGSRAPPORT PETER JAHN & PARTNERE A/S BYGNINGSRÅDGIVNING ARKITEKTER INGENIØRER Indhold: Side: 1.0 Rapportens

Læs mere

A/B ROAD Roarsvej 21-25/Adilsvej 10 Drifts- og vedligeholdelsesplan

A/B ROAD Roarsvej 21-25/Adilsvej 10 Drifts- og vedligeholdelsesplan FALKON A/S A/B ROAD Roarsvej 21-25/Adilsvej 10 Drifts- og vedligeholdelsesplan Nordre Fasanvej 43 2000 Frederiksberg Medlem af F.R.I. Certificeret Energikonsulentfirma Tlf: 35364500 Fax: 35364570 Mail:

Læs mere

Ejerforeningen Frederiksberg Allé 53/Kochsvej 2 4 Reparation og Vedligehold 1 af 8

Ejerforeningen Frederiksberg Allé 53/Kochsvej 2 4 Reparation og Vedligehold 1 af 8 1 af 8 Af efterfølgende skemaer er det via figurer og tekst anført, hvor ejerlejlighedsejere skal henvende sig, hvis der opstår en skade i ejerens lejlighed eller på ejendommen fællesarealer. Endvidere

Læs mere

EF Skovlunden PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

EF Skovlunden PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 EF Skovlunden 30/01-2012 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne vedligeholdelsesplan

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III Samlet økonomi Bemærk: Omkostninger til administrator, finansieringsomkostninger og evt. øvrige bygherreomkostninger er ikke medregnet. Alle delpriser er eksklusiv moms. Budget for diverse opgaver til

Læs mere

Strandvejen 18, 8000 Århus C

Strandvejen 18, 8000 Århus C Tilstandsrapport Strandvejen 18, 8000 Århus C Bygherre: Rådgiver: Andelsforening Strandvejen 18 Augustenborggade 11 8000 Århus C 8000 Århus C Marts 2015 Sags. nr. 315.21 Tilstandsrapport 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tidsplan for udførelse - Niveau 3

Tidsplan for udførelse - Niveau 3 Id Opgavenavn Varighed Startdato Slutdato 1 2 Byggestart 1 dag fr 12-07-13 fr 12-07-13 3 4 Byggeplads Fase 00+ 01 20 dage fr 12-07-13 to 08-08-13 5 Byggeplads - rydning 10 dage fr 12-07-13 to 25-07-13

Læs mere

Bygherre Dato 01.11.2012 Kommune Kujalleq

Bygherre Dato 01.11.2012 Kommune Kujalleq Bygherre Dato 01.11.2012 Kommune Kujalleq T I L B U D S L I S T E N R 7 Undertegnede tilbyder vedrørende: ALDERDOMSHJEM I QAQORTOQ, ETAPE 4 at udføre nedenfor nævnte entreer for de angivne er i henhold

Læs mere

Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april 2009.

Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april 2009. V. TILBUDSLISTE Ejendom: AB Gunløg Sag nr.: 06.2527.02 af april 2009. Entreprise 1 - Hovedentreprisen Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

E/F Rosagården 1-5. Rosagården, 4000 Roskilde. Drift- og vedligeholdelsesplan.

E/F Rosagården 1-5. Rosagården, 4000 Roskilde. Drift- og vedligeholdelsesplan. E/F Rosagården 1-5 Rosagården, 4000 Roskilde Drift- og vedligeholdelsesplan. Oktober 2008 Damgaard Rådgivende Ingeniører A/S Algade 43 Telefon: 46 32 04 70 4000 Roskilde Fa: 46 32 04 77 Side 1/8 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Tårnvej 2 Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-055010 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

FRADRAG FOR HÅNDVÆRKERUDGIFTER. SKAT har desuden sammenfattet de forhold, man skal være opmærksom på i følgende 4 trin:

FRADRAG FOR HÅNDVÆRKERUDGIFTER. SKAT har desuden sammenfattet de forhold, man skal være opmærksom på i følgende 4 trin: FRADRAG FOR HÅNDVÆRKERUDGIFTER Som opfølgning på vor tidligere orientering om fradrag for håndværkerudgifter (servicefradraget) er nedenfor anført den seneste oversigt fra SKAT over de udgifter, der er

Læs mere

Høring om modernisering af autorisationsordningerne Produktivitet og konkurrence delautorisationer, nye muligheder for sektoren

Høring om modernisering af autorisationsordningerne Produktivitet og konkurrence delautorisationer, nye muligheder for sektoren Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 35 Bilag 5 Offentligt Høring om modernisering af autorisationsordningerne Produktivitet og konkurrence delautorisationer, nye muligheder for sektoren Landstingssalen,

Læs mere

Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen.

Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen. Byggemødereferat eksempel Sag: (adresse), magasinbygningen (dato) Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen. 11.1. Mødedeltagere: Murer, tømrer, bygherre, arkitekt (referent) Ikke

Læs mere

(1.) BYGNINGSBASIS (2.) PRIMÆRE BYGNINGSDELE (3.) KOMPLETTERING

(1.) BYGNINGSBASIS (2.) PRIMÆRE BYGNINGSDELE (3.) KOMPLETTERING (1.) BYGNINGSBASIS (10) Bygningsbasis, terræn Muldafrømning, afgravning af råjord, udgravning af jord i byggegrube, tilfyldning med grus og råjord. (12) Fundamenter Fundamenter i rende og forskalling.

Læs mere

FAQ - Vandprojekt i E/F Willemoesgade 32-36

FAQ - Vandprojekt i E/F Willemoesgade 32-36 FAQ - Vandprojekt i E/F Willemoesgade 32-36 Hvad består projektet af? Hvad skal der skiftes/renoveres i de enkelte opgange? Udskiftning af vandforsyningsrør (stigstrenge) og afløbsrør (faldstammer) i ejendommen.

Læs mere

Orienteringsmøde. Velkommen til Ejerforeningen Nordre Munkegårds orienteringsmøde 9. april 2014

Orienteringsmøde. Velkommen til Ejerforeningen Nordre Munkegårds orienteringsmøde 9. april 2014 Orienteringsmøde Velkommen til Ejerforeningen Nordre Munkegårds orienteringsmøde 9. april 2014 Orienteringsmøde Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Orientering om klimasikring, Lokal Afledning af Regnvand

Læs mere

Bæredygtig byfornyelse i Københavns Kommune

Bæredygtig byfornyelse i Københavns Kommune Bæredygtig byfornyelse i Københavns Kommune Cathrine Krøyer Sejberg, Milena Mille Rudez og Michael Hansen Bolig og Byfornyelse, Center for Bydesign Intro til oplægget Byfornyelsesloven Lovbekendtgørelse

Læs mere

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege TILSTANDSVURDERING af 15. juli 2014 Steen Knudsen Rådgivende ingeniør Ledreborg Alle 12 4320 Lejre TLF 40 55 33 42 1 Sammenfatning Hotel/ restaurant Skydevænget Langelinie

Læs mere

Varde Bolig Administration

Varde Bolig Administration Varde Bolig Administration Afdeling: Møllegården, Outrup Helhedsplan - til drøftelse med LBF Dato:17.1.211, init. mj/rev 3.11.211 hhn, rev 16.8.212 hhn, rev. 4.11.213 hhn, rev. 1.7.214 mth Kalkulationsindeks:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hallandsgade 003 Postnr./by: 2300 København S BBR-nr.: 101-201465 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Høring om byfornyelse. Byfornyelsen omfatter følgende vedligeholdelsesarbejder: Hvad skal istandsættes i Bjarkeshus? Hvad koster det?

Høring om byfornyelse. Byfornyelsen omfatter følgende vedligeholdelsesarbejder: Hvad skal istandsættes i Bjarkeshus? Hvad koster det? HØRING OM BYFORNYELSE BJARKESHUS DECEMBER 2011 / JANUAR 2012 Bjarkesvej 6, Aksel Møllers Have 32 2000 Frederiksberg Høring om byfornyelse Bjarkeshus blev opført i 1918 og trænger til at blive renoveret

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1682 A/B Holsteinsgade 53-55

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1682 A/B Holsteinsgade 53-55 Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1682 A/B Holsteinsgade 53-55 8. juni 2012 Udført af: Karina Frid & Dennis Evensen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk

Læs mere

Forudsætninger for beregning af Energimærket. Samlet vurdering af ejendommens energimæssige tilstand

Forudsætninger for beregning af Energimærket. Samlet vurdering af ejendommens energimæssige tilstand Energimærke nr.: E 6-1875-65 Energimærket er gyldigt i 3 år fra: 16. maj 26 Ejendommens BBR nr.: 253 37261 1 Byggeår: 1974 Anvendelse: Enfamiliehus Ejendommens adresse: Hinbjerg 15, 269 Karlslunde Forudsætninger

Læs mere

Bygherre AB J.M. Thorvald v/ Leif Olsen J.M.Thieles vej 2A, 3. tv 1961 Frederiksberg C

Bygherre AB J.M. Thorvald v/ Leif Olsen J.M.Thieles vej 2A, 3. tv 1961 Frederiksberg C AB J.M. Thorvald Side 1 af 8 Bygherre AB J.M. Thorvald v/ Leif Olsen J.M.Thieles vej 2A, 3. tv 1961 Frederiksberg C Administrator Advokatfirmaet Jørgen Jacobsen & Anders Boelskifte Solbjergvej 3 2000 Frederiksberg

Læs mere

1 Udskiftning af glas i hoveddøre 1050 kwh Fjernvarme 470 kr.

1 Udskiftning af glas i hoveddøre 1050 kwh Fjernvarme 470 kr. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vestre Ringgade, Århus C 178 - Postnr./by: 8000 Århus C BBR-nr.: 751-534922 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1840 - A/B Højen

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1840 - A/B Højen Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1840 - A/B Højen 19. juli 2013 Udført af: Elise Laustsen og Julie Norus Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 32 95 37 17 Mail focus2@focus2.dk Internet

Læs mere

Vestre Ringgade og Gustav Wiedsvej, Århus C 188-1

Vestre Ringgade og Gustav Wiedsvej, Århus C 188-1 SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Vestre Ringgade og Gustav Wiedsvej, Århus C 188-1 8000 Århus C BBR-nr.: 751-534930 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug,

Læs mere

Energirigtig og Brugerdreven. Bygningsfornyelse

Energirigtig og Brugerdreven. Bygningsfornyelse EBB projektet er en øvelse i paradigme skiftet Projektets idé er at vende billedet, så energispare tiltag Energirigtig og Brugerdreven vedligeholdelsesbehov ønsker om bedre boligkvalitet Bygningsfornyelse

Læs mere

ORIENTERENDE BEBOERMØDE

ORIENTERENDE BEBOERMØDE ORIENTERENDE BEBOERMØDE DAGSORDEN 1. Velkomst og orientering om projektets stade 2. Præsentation af hovedentreprenøren 3. Orientering om den endelige indretning af de renoverede 4. Orientering omkring

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement gældende for Boligselskabet AKB, København afdeling 1072-1 Grøndalsvænge Allé

Vedligeholdelsesreglement gældende for Boligselskabet AKB, København afdeling 1072-1 Grøndalsvænge Allé december 2011 Vedligeholdelsesreglement gældende for Boligselskabet AKB, København afdeling 1072-1 Grøndalsvænge Allé Model A med normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb) AlmenBolig+ A-ordningen - med NI-beløb

Læs mere

Byggesagens samlet varighed forventes at være ca. 40 uger med opstart primo april 2013.

Byggesagens samlet varighed forventes at være ca. 40 uger med opstart primo april 2013. Sag nr. 52036 E/F Ibstrupparken III NOTAT vedr. Udskiftning af vandinstallationer Dato: 20.11.2012 Rev. 24.01.2013 Generalforsamling d. 21.03.2013 Indledning Efter besigtigelse af tilfældigt udvalgte boliger,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Udskiftning af glas i vinduer og døre. 2169 kwh Elvarme 4110 kr. 34880 kr. 8.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Udskiftning af glas i vinduer og døre. 2169 kwh Elvarme 4110 kr. 34880 kr. 8. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Gammel Byvej 004A 4320 Lejre BBR-nr.: 350-009042 Energikonsulent: Harry Olander Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Rådgivende ingeniører FRI arkitekter energirådgivere. A/B Torvebo. 1 af 15

Rådgivende ingeniører FRI arkitekter energirådgivere. A/B Torvebo. 1 af 15 Rådgivende ingeniører FRI arkitekter energirådgivere A/B Torvebo 1 af 15 Indkaldelse til informationsmøde. Vedrørende kommende projekt i 2014 hvor udskiftning af vandinstallationer og varmeanlæg opstarter.

Læs mere

H O V E D T I L B U D S L I S T E

H O V E D T I L B U D S L I S T E Sag nr. 314.003 side 1 af 9 H O V E D T I L B U D S L I S T E Undertegnede murerentreprenør tilbyder hermed at udføre alle arbejderne i murer-entreprisen i henhold til det i udbudsbrevet specificerede

Læs mere

Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx.

Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx. Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx. Side 1 af 18 Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger

Læs mere

Bygningsrenovering Sommeren 2010

Bygningsrenovering Sommeren 2010 Bygningsrenovering Sommeren 2010 Vedligeholdsgennemgang Gennemgang af bygningen af byggeingeniør Rapport til foreningen Gennemgang af forbedringsforslag for bestyrelsen Energimærkning Gennemgang af bygningen

Læs mere

Planlæg Vedligehold. det betaler sig

Planlæg Vedligehold. det betaler sig Planlæg Vedligehold det betaler sig 1 Planlæg vedligehold det betaler sig Lav småskavankerne på din ejendom, før de udvikler sig til dyre reparationer det kan betale sig. Måske lyder det indlysende, men

Læs mere

Etablering af børnehave i Bedstedskole, Syrenvej 3, 6240 Løgumkloster Bygherre Tønder Kommune

Etablering af børnehave i Bedstedskole, Syrenvej 3, 6240 Løgumkloster Bygherre Tønder Kommune 04. Tilbudsliste: Tilbudsliste: 01. VVS - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes. Undertegnet entreprenør tilbyder hermed at udføre følgende fagentreprise i henhold til betingelser, beskrivelse, tegninger,

Læs mere

2. varsling Renoveringsarbejder i afd. 24, Søndervangen Opgang 61-66

2. varsling Renoveringsarbejder i afd. 24, Søndervangen Opgang 61-66 Til beboerne opgang 61, 64, 65 og 66 Afd. 24, Søndervangen 8260 Viby Omdelt 18. juli 2014 2. varsling Renoveringsarbejder i afd. 24, Søndervangen Opgang 61-66 Kort om status Dette er 2. varsling der indeholder

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Adresse: Aarestrupvej 23 Postnr./by: 7470 Karup J BBR-nr.: 791-212031-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark

Ejendomsforeningen Danmark Ejendomsforeningen Danmark Kickoff-seminar DEL II Paradoksproblemet med huslejefastsættelse og energiforbedringer i lejeboliger v/ advokat Timmy Lund, Ejendomsforeningen Danmark Onsdag den 1. juni 2011,

Læs mere

(8.) ARBEJDSPLADSINDRETNING (8.) ARBEJDSPLADS- INDRETNING (11.) PROJEKT (21.) FORSYNING (22.) RENGØRING (23.) VEDLIGEHOLD (24.

(8.) ARBEJDSPLADSINDRETNING (8.) ARBEJDSPLADS- INDRETNING (11.) PROJEKT (21.) FORSYNING (22.) RENGØRING (23.) VEDLIGEHOLD (24. (8.) ARBEJDSPLADS (80) Øvrige bygningsdele, terræn (81) Fri (82) Fri (83) Fri (84) Fri (85) Fri (86) Byggeplads Skure, mandskabsvogne, pavilloner og arbejdstelte. Midlertidig telefon. Stålplader. Byggekraner

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 12740 kwh Fjernvarme 66 kwh Elvarme, -833 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 12740 kwh Fjernvarme 66 kwh Elvarme, -833 kwh el SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Gråbrødre Kirke Str. 3 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-036259 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

SALGSOPSTILLING Nordre Fasanvej 90, 3th

SALGSOPSTILLING Nordre Fasanvej 90, 3th SALGSOPSTILLING Nordre Fasanvej 90, 3th Velkommen til det lille andels hus på Ndr. Fasanvej 90, vi er en sund forening med 8 lejligheder, en stille opgang med godt naboskab og gode fællesarealer + billigt

Læs mere

SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3

SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3 SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3 Projekttemamøde vedrørende facader, vinduer, altaner og tag Lyngby Almennyttige Boligselskab. 2013-02-26 TEMAAVIS for bæredygtig renovering af Sorgenfrivang II HELHEDSPLANEN

Læs mere

Vedligeholdsgennemgang AB Værnedamsvej 5-5B

Vedligeholdsgennemgang AB Værnedamsvej 5-5B Vedligeholdsgennemgang AB Værnedamsvej 5-5B Gaihede a/s Trekronergade 126 H, 2. 2500 Valby tlf: 70 22 11 41 cvr: 21 53 47 49 info@gaihede.dk www.gaihede.dk Udført af: Nanna Aae Christensen Arkitekt maa

Læs mere

Rekvireret. Forbrugt. Budget. Afvigelse i kr. Afvigelse i %

Rekvireret. Forbrugt. Budget. Afvigelse i kr. Afvigelse i % Side: 1 Filter Udskrift Finansenheder Konti Nulsaldi I Tusinder SideSkift efter Finansenhed Udskriv Totaler Adm.periode Regnskab pr. NoteType Realiseret Rekvireret Forbrugt Budget Afvigelse i kr. Afvigelse

Læs mere

Boligreguleringsloven Lov oprindelig vedtaget i 1967, som regulerer boligforholdene specielt lejens beregning i udlejningsejendomme.

Boligreguleringsloven Lov oprindelig vedtaget i 1967, som regulerer boligforholdene specielt lejens beregning i udlejningsejendomme. Afleveringsforretning Når entreprenøren har færdigmeldt byggeriet, skal bygherren indkalde parterne til en afleveringsforretning. En afleveringsforretning er en meget vigtig handling, hvor entreprenøren

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Mørdrupvej 16 Postnr./by: 3060 Espergærde BBR-nr.: 217-085489 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Søllerød Park Registreringsrapport for VVS- og ventilation 2.Pris- og Tids-indikation marts 2012

Søllerød Park Registreringsrapport for VVS- og ventilation 2.Pris- og Tids-indikation marts 2012 1 Opsummering Pris-indikation Pris-indikation: Nedenstående er pris-indikationer ikke budgetpriser. De efterfølgende økonomiske vurderinger er baseret på de under hvert afsnit nævnte forudsætninger samt

Læs mere

BBR-nr.: 376-022479 Energimærkning nr.: 917676 Gyldigt 5 år fra: 26-02-2007 Energikonsulent: Søren Funch Jensen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S

BBR-nr.: 376-022479 Energimærkning nr.: 917676 Gyldigt 5 år fra: 26-02-2007 Energikonsulent: Søren Funch Jensen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lillegade 2 Postnr./by: 4871 Horbelev BBR-nr.: 376-022479 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Skitse til vedligeholdelsesplan

Skitse til vedligeholdelsesplan Skitse til vedligeholdelsesplan April 2013 PRIMÆRE BYGNINGSDELE Ydervægge af mursten Ydervægge med puds Besigtiges løbende af teknisk administrator. Tagkonstruktion Forventes at holde mindst 50 år fra

Læs mere

Blegen 8 6200 Aabenraa 580-017118-001 200009726 22. december 2008 d.a.i. arkitekter I ingeniører a/s

Blegen 8 6200 Aabenraa 580-017118-001 200009726 22. december 2008 d.a.i. arkitekter I ingeniører a/s SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Blegen 8 6200 Aabenraa 580-017118-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter

Læs mere

FØRSYN. Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato. DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V.

FØRSYN. Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato. DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V. FØRSYN Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V. Betty Nansens Alle 57-61 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Forudsætninger for førsynet...

Læs mere

1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING

1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING 1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 7 bygninger hvoraf 3 bygninger er sammenbyggede og én bygning er en pavillon-bygning. Bygning 1 1953 Gymnastiksal Bygningen

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder

Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Adresse: Digestykket 73 Postnr./by: 2730 Herlev BBR-nr.: 163-019477-021 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 10 Adresse: Østerhøjvej 66 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2750 Ballerup BBR-nr.: 151-143865-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling

Læs mere

Registreringsskemaer. Skematisk tilstandsbeskrivelse. Rumfortegnelse. Renoveringsforslag. Definitionsblad for tilstandsgrader

Registreringsskemaer. Skematisk tilstandsbeskrivelse. Rumfortegnelse. Renoveringsforslag. Definitionsblad for tilstandsgrader 12: Bygningsdelsbeskrivelse Definitionsblad for tilstandsgrader Tegninger Skematisk lejlighedsoversigt Skematisk tilstandsbeskrivelse Registreringsskemaer Rumfortegnelse Fax Energibesparende Renoveringsforslag

Læs mere

1. Generelt om ordningen

1. Generelt om ordningen 02.05.2014 Vejledning om tilskud til energibesparende arbejder i privat udlejningsbyggeri efter bekendtgørelse om tilskud til energibesparende arbejder i private udlejningsbyggeri og refusion af informationsudgifter

Læs mere

Orientering til sælger om tilstandsrapport

Orientering til sælger om tilstandsrapport Orientering til sælger om tilstandsrapport Der er indgået aftale med Arkitekthuset Vodskov A/S om udarbejdelse af tilstandsrapport. Formålet med at få udarbejdet en tilstandsrapport er at frigøre sælger

Læs mere

Renovering i Borupgård 1og 2

Renovering i Borupgård 1og 2 Renovering i Borupgård 1og 2 Der afholdes beboermøde onsdag den 24. september kl. 19.00 i Borupgårdskolens kantine, Smakkevej 2 På beboermødet skal du være med til at beslutte, om vi skal gennemføre en

Læs mere

Afskrivning på døre s. 2. Afskrivning på el-installationer s. 3. Afskrivning på gulve s. 4. Afskrivning på hårde hvidevarer s. 5

Afskrivning på døre s. 2. Afskrivning på el-installationer s. 3. Afskrivning på gulve s. 4. Afskrivning på hårde hvidevarer s. 5 Afskrivninger Afskrivning på døre s. 2 Afskrivning på el-installationer s. 3 Afskrivning på gulve s. 4 Afskrivning på hårde hvidevarer s. 5 Afskrivning på køkken s. 6 Afskrivning på lofter s. 7 Afskrivning

Læs mere

Energimærke. Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent:

Energimærke. Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Stammen 51 5220 Odense SØ 461-630359-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Velkommen til infomøde 19 03 2013 BLOKKENE AFD.42

Velkommen til infomøde 19 03 2013 BLOKKENE AFD.42 Velkommen til infomøde Velkommen til infomøde Program Velkomst ved formand for afdelingsbestyrelsen Henrik Pedersen Generel information om renoveringen af Løget By; hvad og hvor Forventede tidsplaner Generel

Læs mere

God energirådgivning - klimaskærmen

God energirådgivning - klimaskærmen God energirådgivning - klimaskærmen Tæt byggeri og indeklima v/ Anne Pia Koch, Teknologisk Institut Byggeri Fugt og Indeklima 1 Fokus på skimmelsvampe Mange forskellige faktorer influerer på indeklimaet

Læs mere