VEJLEDNING TIL KØBENHAVNS KOMMUNES SKEMAER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEJLEDNING TIL KØBENHAVNS KOMMUNES SKEMAER"

Transkript

1 VEJLEDNING TIL KØBENHAVNS KOMMUNES SKEMAER OFFENTLIG STØTTE TIL OMBYGNINGSPROJEKT Byens Fysik, Område og Byfornyelse

2

3 INDHOLD Forord 2 Københavns Kommunes skemaer i Byfornyelsesportalen.. 2a-c Vejledning i anvendelsen af punkterne i skemaerne i Byfornyelsesportalen, (de budgetterede udgifter/de afholdte udgifter). 3 Definition på de 20 bygningsdele Fordelingsnøgle til fordeling af vedligeholdelses- og forbedringsudgifter i udlejningsejendomme 27

4

5 BÆREDYGTIG BYFORNYELSE - FORORD Område- og Byfornyelse har opdateret de ansøgningsskemaer, der anvendes i byfornyelsessager i Københavns Kommune, for at optimere sagsgangen og gøre dem mere brugervenlige. Ansøgning skal fra 1. oktober 2014 foregå gennem Byfornyelsesportalen. Det har derfor været nødvendigt med en tilsvarende opdatering af vejledningen til skemaerne. Denne vejledning er en revision af den tidligere udgave fra 1996, der blev udarbejdet af sbs byfornyelse, Byfornyelsesselskabet København og Københavns Kommune ved Plan- og Ejendomsdirektoratet og Stadsarkitektens Direktorat. Vejledningen fungerer som et redskab for administratorer og tekniske rådgivere, når de forskellige ansøgningsskemaer skal udfyldes. Vejledningen indeholder en beskrivelse af de enkelte punkter i skemaerne en definition på de 20 bygningsdele i skemaerne samt en vejledende nøgle til fordeling af arbejderne på forbedring og vedligeholdelse. Som noget nyt i forhold til den tidligere udgave er der i denne udgave medtaget en række bæredygtige tiltag. Område- og Byfornyelse fokuserer i høj grad på bæredygtighed nu og fremadrettet i byfornyelsen. En anden ny ting i vejledningen er opdeling af oplysningerne som udgangspunkt gælder oplysningerne for alle ejendomme. I nogle tilfælde vil oplysningerne kun være relevante for udlejningsejendomme, og her vil dette være fremhævet med teksten: gælder kun for udlejningsejendomme. Andels- og ejerforeninger der udlejer lokaler enten til erhverv eller beboelse, skal være opmærksom på, at de for så vidt angår disse lokaler, behandles som udlejningsejendomme. Ansøgning til byfornyelse skal ske gennem Byfornyelsesportalen, som du finder på vores hjemmeside hvor også Krav til projektmateriale findes. FORORD Efterår 2011, opdateret oktober 2011, februar 2013 og december

6 BYFORNYELSESPORTALEN Se skemaer i stor størrelse på

7 ANSØGNINGSSKEMA 1. FEBRUAR ANDELS- OG EJERFORENINGER BYFORNYELSESPORTALEN Se skemaer i stor størrelse på

8 ANSØGNINGSSKEMA 1. FEBRUAR UDLEJNINGSEJENDOMME BYFORNYELSESPORTALEN Se skemaer i stor størrelse på

9 VEJLEDNING I ANVENDELSE AF SKEMAER I PORTALEN (TIDLIGERE KALDET SKEMA 1 OG 3)

10

11 VEJLEDNING I ANVENDELSE AF SKEMAER (TIDL. SKEMA 1 OG 3) Generelt: I skemaet er de 19 bygningsdele (fra 01 - Tag til 19 - Private friarealer), bygningsdel for bygningsdel, opdelt lodret i kolonner, som angivet nedenfor. Alle udgifter der fordeles i skemaet skal dokumenteres i byggeregnskabet. I Svampe og asbestudgifter: I kolonne I skal håndværkerudgifterne til udbedring af skader som følge af insekter, råd, svamp og asbest opgøres særskilt og opdelt i bygningsdel Denne kolonne medtages til og med pkt. A, hvor summen i kolonne I overføres til kolonne II, i alt. II Udgifter ekskl. svamp: I kolonne II skal samtlige øvrige håndværkerudgifter opgøres lodret bygningsdel for bygningsdel. I pkt. A opgøres den samlede sum af kolonne II og i pkt. B tillægges beløbet fra kolonne I. III Forbedringsudgifter i alt: Gælder kun udlejningsejendomme: I kolonne III skal man bygningsdel for bygningsdel udskille den del af kolonne I og II, som skønnes at være forbedring, der principielt kan indgå som grundlag for lejeforhøjelse. Se den efterfølgende nøgle for fordeling af moderniserings- og istandsættelsesudgifter på vedligeholdelse og forbedring. IV Forbedringsudgifter i erhverv: Gælder kun udlejningsejendomme: I kolonne IV skal man bygningsdel for bygningsdel udskille den del af kolonne III, som skønnes at vedrøre erhvervslejemål. Under punkterne og A F angives håndværkerudgifterne ekskl. moms. Det samme gælder teknikerhonorar i pkt. G og H, idet moms af håndværkerudgifter og teknikerhonorar først samlet anføres i pkt. J. Honorar og omkostninger pkt. G til Y skal opdeles udgiftspost for udgiftspost. Gælder kun udlejningsejendomme: Forbedringsandelen på honorarer og omkostninger vil som udgangspunkt være den % -andel, der svarer til forholdet mellem forbedringer i alt og samlede håndværkerudgifter i alt, der fremkommer i pkt. F Samlede håndværkerudgifter ekskl. moms. Senere i dette hæfte findes en detaljeret vejledende definition på de 20 bygningsdele. 3

12 Nedenfor findes vejledende bemærkninger til punkterne A-Z i ansøgningsskemaerne: Pkt. A Håndværkerudgifter. Sum af bygningsdelene pkt Pkt. B Håndværkerudgifter. Sum af bygningsdelene i pkt. 1-19, hvor kolonne I Svamp/asbest og lign. overføres til kolonne Udgifter i alt. Pkt. C Håndværkerudgifter i alt. Sum af bygningsdelene i pkt Pkt. D Uforudseelige udgifter. (Optræder kun på skema i portal (tidligere skema 1)) Afsættes som en fast procentsats. På renoveringsopgaver er satsen maksimeret til 10 % af summen af de 20 bygningsdele i pkt. C. Gælder kun udlejningsejendomme: Forbedringsandelen (kolonne III og IV) sættes normalt til samme forholdsmæssige andel af udgiften i alt (kolonne II), som under pkt. C, der svarer til forholdet mellem forbedring i alt og samlede håndværkerudgifter i alt. Pkt. E Afsatte rådighedsbeløb. Anvendelse i skema på portal (tidligere skema 1): Rådighedsbeløb på budgettidspunktet kan være forudseelige udgifter, der afsættes til kendte aktiviteter, hvor omfanget imidlertid er ukendt og derfor skønnet. Der beregnes ikke uforudseelige udgifter af afsatte rådighedsbeløb. I hovedprojektet, der danner grundlag for afgivelse af tilbud i licitation, skal som udgangspunkt samtlige ydelser beskrives og indarbejdes i projektet og medtages på tilbudslisterne, således at de indgår i den samlede entreprisesum, der konkurreres på. Der kan dog forekomme delaktiviteter, der er vanskelige at omfangsbestemme på projekteringstidspunktet, f.eks. udbedring af råd- og svampeskader, pudsreparationer, ommuring af mørt murværk og lignende. Hvis rådgiveren vurderer, at omganget af sådanne aktiviteter i udførelsesperioden kan blive forøget udover det i projektet forudsatte og mere end, hvad det afsatte beløb til uforudseelige udgifter kan bære, kan man i budgettet afsætte øremærkede og definerede rådighedsbeløb. 4

13 Der skal nærmere redegøres for sådanne afsatte rådighedsbeløb. Punktet kan ligeledes benyttes til ekstraordinære udgifter set i forhold til licitationstidspunktet og forventet byggestart, f.eks. ekstraordinære vinterforanstaltninger / udtørring. NB. Man må ikke i udførelsesperioden konvertere godkendte øremærkede rådighedsbeløb til andre aktiviteter, herunder øgning af mængder og / eller kvalitet. Gælder kun udlejningsejendomme: Forbedringsandelen vurderes konkret ud fra hvad aktiviteten, der er afsat rådighedsbeløb til, vedrører. Anvendelse i skema i portal (Tidligere skema 3): Rådighedsbeløb på regnskabstidspunktet kan f.eks. være skønnede afsætningsbeløb til aktiviteter, der er kendte, men som man p.g.a. vejrlig har valgt at udføre på et tidspunkt, der ligger efter regnskabstidspunktet, og som ikke er indeholdt i entreprisekontrakten. Pkt. F Samlede håndværkerudgifter ekskl. moms. Sum af pkt. C, D og E. Pkt. G Teknikerhonorar ombygning. På renoveringsopgaver er satsen maksimeret til 15 % af håndværkerudgifterne i pkt. F fratrukket udgifter til svamp og asbest. Teknikerhonoraret omfatter alle arkitekt- og ingeniørydelser, diverse reproduktionsudgifter og lign. udlæg til sagens løsning fra start til slut samt udgifter til udarbejdelse af drifts- og vedligeholdelsesplaner. Pkt. H Teknikerhonorar svamp / asbest og lign. På udbedring af svampeskader er satsen normalt maksimeret til 10 % af håndværkerudgifterne, såfremt der ikke udarbejdes et egentligt detailprojekt. Udarbejdes detailprojekt, kan honoraret i så fald maksimeres til 15 % af håndværkerudgifterne. Pkt. I Håndværkerudgifter og teknikerhonorar i alt ekskl. moms. Sum af pkt. F, G og H. 5

14 Pkt. J Moms af håndværkerudgifter og teknikerhonorar. Moms beregnet af pkt. I. Pkt. K Tekniske bygherreudgifter momspligtige. Omfatter de nedenfor angivne poster og tilsvarende: Udgifterne angives ekskl. moms. Tilslutningsudgifter - Afløb - Kloak - Varme - Vandinstallationer - El / svagstrøm TV-inspektion - Kloak Driftsudgifter - Byggestrøm - Byggevarme / udtørring - Byggevand Tekniske rapporter - Svamperapport - Asbestrapport - Rapport om sundhedsskadelige materialer - Geoteknisk rapport Pkt. L Moms af tekniske bygherreudgifter. Moms af pkt. K. Pkt. M Tekniske bygherreudgifter ikke momspligtige. Afgifter - Råden over vejareal, f.eks. skurby på vejareal - Bortskaffelse af affald Pkt. N Håndværkerudgifter, teknikerhonorar, tekniske bygherreudgifter. Sum af pkt. I, J, K, L og M. 6

15 Pkt. O Administrative bygherreudgifter momspligtige. - Evt. udgifter til bistand fra låsesmed i forbindelse med omstilling af låse. - Gælder kun udlejningsejendomme: Honorar til LLO, såfremt beboerne har ønsket rådgivning vedr. byggesagen (eks. beboermøder, opstartsmøder). - Gælder kun udlejningsejendomme: Evt. udgifter til landinspektør for opmåling af ejendom og lejligheder. Byggesagsadministration anføres særskilt i pkt. X. Pkt. P Moms af administrative bygherreudgifter. Moms beregnet af pkt. O. Pkt. Q Administrative bygherreudgifter ikke momspligtige. Omfatter de nedenfor angivne poster og tilsvarende: - Forsikringer - Gebyr for ibrugtagningstilladelse - Attester Pkt. R Driftstab i byggeperioden. Ombygning af en ejendom betyder ofte, at ejendommen vil mangle driftsindtægter men også opleve en nedgang i driftsudgifterne. Ombygning af en ejendom indebærer ligeledes ofte, at nogle beboere flytter permanent. Der kan også være tale om lejenedsættelse p.g.a. gener fra byggeriet, f.eks. stillads og skurby foran erhvervslejemål. Ejendommen kan medtage huslejetab (kun udlejede lokaler) for en periode fra højst 3 måneder før byggearbejdernes påbegyndelse og højst indtil 6 måneder efter, at arbejderne i det væsentlige er afsluttede. Derimod bliver der ikke tale om driftstab ved midlertidig genhusning, idet lejerne i den midlertidige fraflytningsperiode fortsætter med at indbetale den aktuelle leje til ejeren. Pkt. S Håndværkerudgifter, teknikerhonorar og bygherreudgifter. Sum af pkt. N, O, P, Q og R. 7

16 Pkt. T Byggelånsrenter. I skema i portal (tidl. skema 1) omfatter punktet renteudgifter, herunder løbende provision, på byggelånet fra projektering og frem til 3 måneder efter forventet regnskabsgodkendelse. I skema i portal (tidl. skema 3) omfatter punktet renteudgifter, herunder løbende provision, på byggelånet fra projektering og frem til skæringsdato (aflevering af byggeriet). I bilag oplyses størrelsen i % p.a. af løbende byggelånsrenter til brug for kommunens beregning af renter fra skæringsdatoen og frem til den endelige låneoptagelse. Såfremt ejeren selv finansierer byggeriet i byggeperioden, forrentes ejerens udlæg med en rentesats svarende til den af Danmarks Nationalbank til enhver tid fastsatte diskonto med tillæg af 3 procentpoint. Gælder kun udlejningsejendomme: I byggelånsrenterne modregnes husleje opkrævet i henhold til 59, stk. 3 i lov om leje for perioden fra færdiggørelsen og indtil udbetaling af støtte. Pkt. U Låneomkostninger. Der kan medtages etableringsomkostninger ved byggelån til finansiering af ombygningsudgifterne. Udgifter til den endelige finansiering af arbejderne er ikke støtteberettigede, jf. bek. nr. 481 af 7. maj Pkt. V Samlede ombygningsudgifter ekskl. byggesagsadministration. Sum af pkt. S, T og U. Pkt. X Byggesagsadministrationshonorar. Omfatter honorar til forretningsfører, f.eks. advokat, administrator eller anden bygherrebistand. Maksimumsatser for byggesagsadministration, der kan medtages som støtteberettiget udgift, er fastsat i finansieringscirkulæret af 3. juli 1986, pkt Byggesagsadministrationshonoraret beregnes af pkt. V. Pkt. Y Moms af byggesagsadministrationshonorar. Moms beregnet af pkt. X. 8

17 Pkt. Z Samlede ombygningsudgifter. Sum af samtlige udgifter fra A til Y svarende til den støtteberettigede udgift før evt. fradrag. Fradrag: Hvis byggeregnskabet indsendes senere end 3 måneder efter skæringsdatoen, beregnes et fradrag for forsinkelsen (bekendtgørelse nr. 352 af 24. april 2006 om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og udvikling af byer, 4). Gælder kun udlejningsejendomme: Der foretages et fradrag for indestående på udvendige vedligeholdelseskonti, jf. boligreguleringslovens 18 og 18b samt tillige fradrag på indestående på indvendige vedligeholdelseskonti, lejelovens 63a og 22, i det omfang, beløb fra de pågældende konti kan anvendes til dækning af udgifterne samt fradrag for evt. støtte efter anden lovgivning og eget ikke moms- og skatteregistreret arbejde. I henhold til lov om byfornyelse og udvikling af byer skal der, for så vidt angår byggelånsrenter til den tabsgivende investering, foretages et skattemæssigt fradrag i de støtteberettigede udgifter. Fradraget svarer til henholdsvis 30 % af de godkendte udgifter til byggelånsrenter for et indkomstskattepligtigt selskab, og 33 % af de godkendte udgifter for en indkomstskattepligtig person. 9

18

19 DEFINITION PÅ DE 20 BYGNINGSDELE

20

21 DEFINITION PÅ DE 20 BYGNINGSDELE Generelle retningslinjer: I byfornyelsessager fordeles alle byggeudgifterne i skemaer i portal (tidligere kaldet skema 1 og 3) på forskellige bygningsdele. I det følgende gives punkt for punkt en gennemgang af, hvad der hører under de enkelte bygningsdele og - som hjælp til afgrænsningen - hvad der modsætningsvist ikke hører under den pågældende bygningsdel, men skal placeres på andre bygningsdele. Inden gennemgangen af de enkelte bygningsdele gives nedenfor nogle almindelige generelle retningslinjer, der gælder for opdelingen af arbejderne og udgifterne på bygningsdele. Som hovedprincip gælder det, at de enkelte byggeaktiviteter og materialer placeres på den bygningsdel, de vedrører. Dette gælder normalt også, selvom en aktivitet breder sig over flere bygningsdele. Udgiften skal i så fald fordeles på disse bygningsdele. Dette indebærer f.eks., at udbedring af råd- og svampeskader, asbest og lignende placeres på den bygningsdel, skaderne vedrører, og fordeles på de berørte bygningsdele i tilfælde, hvor skaden har ramt flere bygningsdele, f.eks. tag, facader og trapper. Det anførte princip gælder også for brandsikring. Som et andet hovedprincip - der undertiden kan føre til, at arbejder alligevel ikke rubriceres under den bygningsdel, de umiddelbart berører - gælder det, at følgearbejder til en aktivitet placeres på samme bygningsdel som denne. Som eksempel kan nævnes, at istandsættelsesarbejder i et tilstødende rum, f.eks. en entré, efter etablering af et nyt badeværelse betragtes som følgearbejder til dette og altså placeres på bygningsdelen wc / bad. Reglen om følgearbejder fraviges på følgende punkter: Ved etablering af nye badeværelser og køkkener placeres nye stigstrenge til vand og nye faldstammer til afløb ikke på bygningsdelene wc / bad og køkken, men derimod på bygningsdelen vand og afløb, selvom man kunne sige, at der er tale om følgearbejder ved etableringen af nyt bad / køkken. Ligeledes placeres et nyt ventilationsanlæg eller ændring af et bestående ventilationsanlæg i anledning af etablering af nyt bad eller køkken på bygningsdelen ventilation, og El-installationer i forbindelse med etablering af nyt køkken og bad placeres på bygningsdelen el/svagstrøm, dog bortset fra armaturer, der placeres på bygningsdelene wc/bad og køkken. 10

22 BÆREDYGTIGE TILTAG Hovedprincippet om at arbejdet placeres på den bygningsdel det vedrører, gælder også for bæredygtige tiltag. Eksempler på bæredygtige tiltag og deres placering: Solceller på tag placeres under bygningsdelen 01 Tag. Solceller på gavl, bagvanter og lignende placeres under bygningsdelen 03 - Facader / sokkel. Isolering af etageadskillelser mod uopvarmet tagrum og uopvarmet kælder placeres under bygningsdelen 08 - Etageadskillelse. Etablering af regnvandsopsamling placeres under 14 Vandinstallation. Diverse følgearbejder til fællesvaskeri placeres under 18 - Øvrige ombygningsarbejder. Etablering af grønne tage placeres under 01 - Tag. Lokal Afledning af Regnvand (LAR), f.eks. afledning af tagvand til faskine, placeres under 13 - Kloak. Begrønning placeres under den bygningsdel der berøres, f.eks. begrønning af gavl placeres under 03 Facader / sokkel. Varmegenvindingsanlæg placeres under 16 - Ventilation. 11

23 01 - TAG Pkt. skal omfatte: Alle arbejder til istandsættelser og fornyelser af tage, herunder: - Brandkamme og skorstene. - Tagkonstruktioner. - Spær og lægter. - Tagdækninger. - Tagkviste ekskl. vinduer. - Tagvinduer, kvistvinduer og ovenlys mod uopvarmede rum, dog ikke vinduer i trapperum i tagetager. - Inddækninger, fodblik m.v. - Tagrender og nedløb. Isoleringer i tagkonstruktioner Solceller Grønne tage Pkt. omfatter ikke: Tagvinduer, kvistvinduer og ovenlys mod uopvarmede rum samt trappevinduer i tagetager (04 - Vinduer). Isolering i etagedæk ved uudnyttede tagrum (08 - Etageadskillelse). Generelle istandsættelser eller forbedringer af tagboliger eller ombygninger af tagetager til boliger eller beboerlokaler (09 - Wc/bad, 10 - Køkken, 18 - Øvr. ombygningsarbejder). Andre arbejder, der vedrører specifik brug af tagetager, som f.eks. teknikrum for ventilation (16 - Ventilation). El- og antennearbejder (17 - El/svagstrøm). Etablering eller istandsættelser af pulterrum i tagrum (18 - Øvr. ombygningsarbejder). Rydninger af tagrum for løse effekter (20 - Byggeplads). 12

24 02 - KÆLDER/FUNDERING Pkt. skal omfatte: Alle arbejder til istandsættelse af kældre og fundamenter, herunder: - Udvendige trapper til høje stueetager, til trapperum og til kældre, inkl. værn. - Lyskasser. - Gulve, vægge og lofter i kældre. Ekstra funderinger og piloteringer. Fugtisolering af facader under terræn. Etablering af omfangsdræn inkl. opgravning, pumpe og brønd samt tilfyldning samt retablering af belægninger. Etablering / sikring af naturlig ventilation (herunder riste i kælderydervægge og i skorstene). Isolering af kældergulv og kælderydervægge. Pkt. omfatter ikke: Indvendige trapper til kældre (06 - Trapper). Døre til trapperum (06 - Trapper). Isoleringer mellem beboelse og uopvarmet kælder / krybekælder / terræn (08 - Etageadskillelse). Andre arbejder, der vedrører specifik brug af kældre, som f.eks. etablering af boilerrum. Herunder sænkninger af kældergulve (11 - Varmeanlæg). El-arbejder (17 - El/svagstrøm). Etableringer eller istandsættelser af pulterrum i kældre (18 - Øvr. ombygningsarbejder). Fælles vaskeri og fælleslokaler / beboerlokaler (18 - Øvr. ombygningsarbejder). Rydninger af kældre for løse effekter (20- Byggeplads). Kældervinduer og vinduer i lyskasser (04 vinduer) 13

25 03 - FACADER/SOKKEL Pkt. skal omfatte: Alle arbejder til udvendige istandsættelser af facader, sokler, herunder: - Gavle og bagvante. - Brystningspartier og nicher. - Gesimser, fremspring og lign. - Sålbænke og udvendige murfalse. - Skiltninger. - Altaner, karnapper og andre påbygninger. Udvendige isoleringer af facader, gavle, bagvanter m.v. Etablering af altaner. Begrønning af facader, gavle og bagvanter. Solceller på facader, gavle og bagvanter. Pkt. omfatter ikke: Tagrender og nedløb (01 - Tag) Lyskasser (02 - Kælder/fundering). Udvendige trapper til høje stueetager, til trapperum og til kældre (02 - Kældre/fundering). Etableringer af nye vinduesåbninger eller ændringer af eksisterende samt nyetableringer af altandøre og lign. (dvs. døre, der også har en væsentlig funktion som lysåbning) (04 - Vinduer). Fugninger omkring vinduer (04 - Vinduer), udvendige døre og porte (05 - Udvendige døre). Udvendige brandtrapper, svalegange og trapper til svalegange (06 - Trapper). Nye påbygninger (placeres under den bygningsdel de er et følgearbejde af) Indvendige isolering: Brystninger (11 - Varmeanlæg), vægge (18 - Øvr. ombygningsarbejder). Nedtagning af el-, antenne- og telefonkabler fra facader, etablering af skilte- og facadebelysning (17 - El/svagstrøm) El-arbejder (17 - El/svagstrøm). 14

26 04 - VINDUER Pkt. skal omfatte: Alle arbejder til istandsættelse / udskiftning af vinduer i facader, sokler, kælderydervægge, gavle og bagvanter, i trapperum, og i tage mod opvarmede rum herunder: - Vinduesplader. - Lysningspaneler og indfatninger. - Indvendige murede og pudsede false. - Bevægelige udvendige og indvendige skodder. Fugninger omkring vinduer. Istandsættelser, udskiftninger eller etableringer af forsatsglas. Istandsættelser / udskiftninger af f.eks. altandøre. Pkt. omfatter ikke: Tagvinduer, kvistvinduer og ovenlys mod uopvarmede rum, bortset fra vinduer i trapperum i tagetager (01- Tag). Istandsættelse eller etablering af kviste ekskl. vinduer (01 - Tag). Opmuring i vindueshuller (02 - Kælder / fundering, 03 - Facader / sokkel). Isolering af brystninger samt forstærkning af brystninger i forbindelse med opsætning af radiatorer (11 - Varmeanlæg). Arbejder på brystningspartier der ikke skyldes etablering af varmeanlæg (18 - Øvr. ombygningsarbejder). Etableringer af nye vinduesåbninger eller ændringer af eksisterende samt nyetableringer af altandøre og franske altandøre samt lign. (dvs. døre, der også har en væsentlig funktion som lysåbning) UDVENDIGE DØRE Pkt. skal omfatte: Alle arbejder til istandsættelser / udskiftning af udvendige døre herunder: - Adgangsdøre til hoved- og bitrapper også i portrum og gennemgange. - Adgangsdøre til boliger i stueetager, fra udvendige trapper eller svalegange. - Adgangsdøre til kældre, vaskehuse og lign. - Adgangsdøre til erhverv i stueetager og kældre. - Udvendige lemme. Pkt. omfatter ikke: Altandøre, terrassedøre og lignende døre, der ikke fungerer som adgangsdøre og som har en væsentlig funktion som lysåbninger (04 - Vinduer) Portblade og døre til / i porte og gennemgange, dog ikke adgangsdøre til hoved- og bitrapperum (07 - Porte / gennemgange). Fugninger omkring ovenstående døre. 15

27 06 - TRAPPER Pkt. skal omfatte: Alle arbejder til istandsættelser / udskiftning af samtlige overflader inkl. belægninger og træværk, herunder adgangsdøre til boliger / erhverv mm. i hoved- og bitrapperum, samt evt. forrum. Nedtagning af trapper. Etablering af trapper. Sprinkling af trapper. Udvendige brandtrapper. Pkt. omfatter ikke: Udvendige trapper til høje stueetager, til trapperum eller til kældre (02 - Kælder / fundering). Istandsættelse / udskiftning af trappevinduer (04 - Vinduer). Istandsættelse / udskiftning af udvendige døre (05 - Udvendige døre) eller adgangsdøre, beliggende i portgennemgange (07 - Porte / gennemgange). El-arbejder (17 El / svagstrøm). Elevatorer. Svalegange og trapper til svalegange. Etableringer af adgangsveje fra hovedtrapperum til gårdarealer, hvis bitrapper nedlægges PORTE/GENNEMGANGE Pkt. skal omfatte: Istandsættelse / udskiftninger af portblade og døre til / i porte og gennemgange, dog ikke adgangsdøre til hoved- og bitrapperum. Alle arbejder til istandsættelser af gennemgange, herunder gulve, vægge og lofter. Pkt. omfatter ikke: Adgangsdøre til hoved- og bitrapperum i porte og i gennemgange (05 - Udvendige døre). Arbejder i gennemgange, der er en integreret del af trapperum (06 - Trapper). El-arbejder (17 - El/svagstrøm). Isoleringer mod beboelsesrum. Ramper for renovation i gennemgange. 16

28 08 - ETAGEADSKILLELSER Pkt. skal omfatte: Alle indgreb, herunder udskiftning / forstærkning / supplering og udbedring af etagedæk, herunder: - Bjælker, remme og udvekslinger - Indskud og indskudsbrædder Retablering af gulve, lofter og vægge efter ovennævnte indgreb i etagedæk. inkl. fuld retablering med malerbehandling. Reparation / udskiftning af tæret betondæk. Ekskl. støbte baderumsgulve og andre aktiviteter, der vedrører etablering / istandsættelse af wc / bad. Brandisolering, lydisolering og varmeisolering af etagedæk. Pkt. omfatter ikke: Reparation af skadede lofter, nedtagning af brandfarlige loftsbeklædninger eller opsætning af loftsbeklædninger og nedhængte lofter udover som direkte følgearbejder for indgreb i etagedæk (09 - Wc/bad, 18 - Øvr. ombygningsarbejder). Støbning af baderumsgulve (09 - Wc/bad). Etagedæk i påbygninger (09 - Wc/bad, 10 - Køkken). Udskiftning af slidte gulvbrædder og - belægninger (10 - Køkken, 18 - Øvr. ombygningsarbejder). Isolering i port / gennemgang mod beboelsesrum 07 Porte og gennemgange). 17

29 09 - WC/BAD Pkt. skal omfatte: Samtlige bygningsarbejder i forbindelse med istandsættelser af eksisterende eller etableringer af nye wc- og baderum, herunder: - Gulve inkl. støbninger af betongulve, vægge, lofter, døre mm. - Rørkasser. - Installationsskakter, inkl. hultagninger i etagedæk og evt. nedtagninger af eks. skorstene. - Sanitet. - Diverse sanitetstilbehør. Samtlige installationsarbejder fra afgreninger på faldstammer og afgreninger på fordelingsledninger i forbindelse med istandsættelser af eksisterende eller etableringer af nye installationer til wc / bad herunder: - Afløbstilslutninger og gulvafløb. - Koblingsledninger inkl. vandarmaturer. - Lysarmaturer. Pkt. omfatter ikke: Istandsættelser af nedlagte wc og baderum for anden anvendelse (10 - Køkken, hvor tidligere wc-rum tillægges køkkener. I øvrigt 18 - Øvr. Ombygningsarbejder.) Faldstammer ekskl. afløbstilslutninger (12 - Afløb). Stigstrenge (14 - Vandinstallation). Ventilation, inkl. ventilatorer og kontrolventiler (16 - Ventilation). El-arbejder, ekskl. lysarmaturer (17 - El/svagstrøm). Følgearbejder i tilstødende rum. Fuld retablering inkl. malerbehandlinger. Retableringer af f.eks. erhvervstoiletter efter nedrivninger af gårdtoiletter. Etablering af karnapper og andre påbygninger som følge af etablering af wc / bad inde i lejligheden. 18

30 10 - KØKKEN Pkt. skal omfatte: Istandsættelser af eksisterende eller etableringer af nye køkkener, herunder: - Gulve, vægge, lofter, døre mm. - Køkkeninventar. - Køkkenvaske. - Komfurer. - Emhætter. Samtlige installationsarbejder fra afgreninger på faldstammer og afgreninger på fordelingsledninger i forbindelse med istandsættelser af eksisterende eller etableringer af nye installationer til køkkener f.eks. - Køkkenvaske inkl. afløbstilslutninger. - Koblingsledninger inkl. vandarmaturer. - Lysarmaturer. Følgearbejder i tilstødende rum. Fuld retablering inkl. malerbehandlinger. Pkt. omfatter ikke: Nye vægge fælles med baderum (9 - Wc/bad). Istandsættelser af nedlagte køkkener for anden anvendelse (9 - Wc/bad, hvor tidligere køkken omdannes til wc/bad. I øvrigt 18 - Øvr. ombygningsarbejder). Faldstammer ekskl. afløbstilslutninger (12 - Afløb). Stigstrenge (14 - Vandinstallation). Ventilation, inkl. kontrolventiler (16 - Ventilation). El-arbejder, ekskl. lysarmaturer mv. (17 - El/svagstrøm). Indvendig isolering af vinduesbrystninger og vægge (18 Øvrige ombygningsarbejder, 11 Varmeanlæg). Påbygninger til køkkener og opholdsareal i forbindelse med køkkener. 19

31 11 - VARMEANLÆG Pkt. skal omfatte: Alle arbejder til istandsættelser eller etableringer af boilerrum / kedelrum, herunder: - Gulve, vægge, lofter, døre. - Lysarmaturer. - Nye etagedæk af beton / sænkninger af kældergulve. Komplette varmecentraler for produktion af varme og varmt vand inkl. automatik, kraftinstallationer samt interne elforbindelser. Pkt. omfatter ikke: Rørinstallationer for varmt brugsvand fra varmecentraler til forbrugssteder (14 - Vandinstallation). Tilslutningsafgifter (pkt. K Tekniske bygherreudgifter). Pumpebrønde drænvand i kælder (02 Kælder / fundering). Monteringer af termostater og automatik. Istandsættelser / udvidelser af eksisterende centralvarmeanlæg. Pumpesumpe / pumpebrønde. Komplette rørinstallationer for varme fra varmecentraler til brugssteder, herunder hultagninger. Reparationer / udskiftninger af eksisterende radiatorer eller leveringer og monteringer af nye radiatorer. Forbrugsmålere. Nedtagninger af eksisterende opvarmningsmedier, inkl. gasovne og tilhørende rørinstallationer, inkl. retableringer af overflader. Tekniske isoleringer af varmecentraler og af varmestrenge. Maling af nye rørinstallationer. Isoleringer samt forstærkninger af vinduesbrystninger inkl. diverse følgearbejder for opsætning af radiatorer. 20

32 12 - AFLØB Pkt. skal omfatte: Reparationer, udskiftninger eller nedtagninger af eksisterende faldstammer fra udluftningsrør og taghætter til tilslutninger til kloakker. Leveringer og monteringer af nye faldstammer fra udluftningsrør og taghætter til tilslutninger til kloakker inkl. hultagninger. Tekniske isoleringer for lyd, varme og brand. Pkt. omfatter ikke: Fjernelse, udskiftninger og etableringer af gulvafløb, sanitet og køkkenvaske inkl. afløbstilslutninger til faldstammer (09 - Wc/bad, 10 - Køkken, 18 - Øvr. ombygningsarbejder). Maling af afløbstilslutninger. Tilslutningsafgifter (pkt. K Tekniske bygherreudgifter). Maling af nye faldstammer. 21

33 13 - KLOAK Pkt. skal omfatte: Alle arbejder til istandsættelse, fornyelse eller omlægning / nedlægning af kloakledninger og brønde, inkl. opgravning og tilfyldning samt retablering af belægninger. Etablering af faskine. Pkt. omfatter ikke: Etableringer af omfangsdræn (02 - Kælder / fundering). Pumpebrønde i boilerrum (11 - Varmeanlæg) Højdereguleringer af brønde pga. fornyelser af belægninger (19 - Private friarealer). Tilslutningsafgifter (pkt. K Tekniske bygherreudgifter). TV-inspektion af ledninger (pkt. K - Tekniske bygherreudgifter). Pumpe og brønde til drænvand (02 - Kælder / fundering) VANDINSTALLATION Pkt. skal omfatte: Hele eller delvise udskiftninger / etableringer eller nedtagninger af installationer ekskl. koblingsledninger og vandarmaturer. Nedtagninger af el- og gasvandvarmere. Nye brugsvandsinstallationer ekskl. koblingsledninger og vandarmaturer samt centrale produktioner af varmt brugsvand. Forbrugsmålere. Tekniske isoleringer af brugsvandsinstallationerne ekskl. koblingsledninger. Maling af brugsvandsinstallationerne. Pkt. omfatter ikke: Maling af koblingsledninger (09 - Wc/bad, 10 - Køkken). Nedtagninger og hele eller delvise udskiftninger / etableringer af koblingsledninger samt vandarmaturer (09 - Wc/bad, 10 - Køkken, 18 - Øvr. ombygningsarbejder). Centrale produktioner af varmt brugsvand (11 - Varmeanlæg). Tilslutningsafgifter (pkt. K Tekniske bygherreudgifter). Etablering af fælles vaskeri og beboerlokaler (18 Øvrige ombygningsudgifter). Regnvandstanke med tilhørende rørføring. 22

34 15 - GASINSTALLATION Pkt. skal omfatte: Samtlige arbejder vedr. istandsættelser, omlægninger og nedtagninger af gasinstallationer for madlavning, herunder: - Stigstrenge og målere. - Gasrør fra målere til komfurer og / eller apparater. - Tilslutninger af komfurer og tørretumblere. - Trykprøvninger. - Evt. afpropninger af gasinstallationer. Pkt. omfatter ikke: Gaskomfurer (10 - Køkken) og tørretumblere til fællesvaskeri (18 - Øvrige ombygningsarbejder). Alle arbejder ved centrale opvarmninger med gas (11 - Varmeanlæg). Alle arbejder vedr. gasvandvarmere (14 - Vandinstallation). Maling af nye gasrør og / eller målere og stigstrenge. Nødvendige følgearbejder VENTILATION Pkt. skal omfatte: Alle arbejder til etablering af ventilationsanlæg / varmegenvindingsanlæg eller istandsættelse / ændring af eksisterende anlæg, herunder: - Hultagning. - Brandisoleringer, lydisoleringer. - Kanalføringer. - Interne el-forbindelser. - Kontrolventiler. Pkt. omfatter ikke: Montering af ventilationstaghætter på tag (01 - Tag). Emhætter (10 - Køkken). Etableringer af teknikrum for ventilationer inkl. særlige vibrations- og lyddæmpende foranstaltninger. Nedtagninger af aftrækskanaler inkl. retableringer af etagedæk og overflader. Tekniske isoleringer af ventilationsanlæg. 23

35 17 - EL/SVAGSTRØM Pkt. skal omfatte: Samtlige el-arbejder ekskl. kraftinstallationer til centralvarmeanlæg samt interne el-forbindelser til tekniske installationer. Lysarmaturer ekskl. i wc / bad og køkkener. Antennearbejder. Anlæg til fælles tv, telefon og internet. Porttelefoner- og ringeanlæg. Tomrørsinstallationer. Nedtagninger af overflødige el-, antenneog telefonkabler fra facader. Pkt. omfatter ikke: Lysarmaturer i wc/bad og køkken (09 - Wc/bad, 10 - Køkken). Komfurer og andre hårde hvidevarer (10 - Køkken, 09 - Wc/bad). Kraftinstallationer til centralvarmeanlæg (11 - Varmeanlæg) Interne el-forbindelser i ventilations- og centralvarmeanlæg (16 - Ventilation, 11 - Varmeanlæg). Tilslutningsafgifter (pkt. K Tekniske bygherreudgifter). 24

36 18 - ØVRIGE OMBYGNINGS- ARBEJDER Pkt. skal omfatte: Alle arbejder til istandsættelser af boilerrum og entreer, der ikke er et følgearbejde til andre aktiviteter. Alle arbejder ved vinduesbrystninger hvis de ikke er følgearbejder til vinduesudskiftninger, isoleringer, opsætning af radiatorer eller facadearbejder. Etablering af beboerlokaler og fælles vaskeri, herunder gasdrevne tørretumblere og industrivaskemaskiner. Etablering eller istandsættelser af pulterrum uanset placeringer i bygninger. Indvendig isolering af ydervægge. Fjernelse af ulovlige beklædninger. Bygningsarbejder i forbindelse med etablering af nye lejligheder (f.eks. lejlighedssammenlægninger, omdannelse af erhverv til boliger, udnyttelse af tagetager), herunder: - Vægge. - Lofter. - Gulve. - Indvendige døre. Pkt. omfatter ikke: Vinduesbrystninger når arbejder skyldes: - Facadearbejder (03 Facader /sokler). - Vinduesudskiftninger (04 - Vinduer). - Isoleringer og forstærkninger for radiatorer (11 - Varmeanlæg). Andre arbejder i forbindelse med etablering af nye lejligheder, herunder: - Vinduer (04 - Vinduer). - Wc/bad (09 - Wc/bad). - Køkkener (10 - Køkken). - Påbygninger (09 - Wc/bad, 10 - Køkken). - Varme (11 - Varmeanlæg). - Afløb (12 - Afløb). - Vand (14 - Vandinstallation). - Ventilation (16 - Ventilation). - El (17 - El/svagstrøm). Følgearbejder for andre aktiviteter. Regnvandstanke med tilhørende rørføring. Insekter, råd, svamp og asbest (placeres i kolonne I svampe- og asbestudgifter under den enkelte bygningsdel). 25

37 19 - PRIVATE FRIAREALER Pkt. skal omfatte: Pkt. omfatter ikke: Egentlige anlæg, der er omfattet af støtte til friarealforbedringer jf. gældende byfornyelseslov: Bekendtgørelse nr. 132 af 5. februar 2010 af lov om byfornyelse og udvikling af byer, kapitel 6 - Opretninger af friarealer, der har karakter af retableringer, behandles som følgearbejder til den bygningsdel, der ombygges BYGGEPLADS Pkt. skal omfatte: Stilladsudgifter herunder: - Arbejdsplatforme. - Afdækninger, indpakninger og overdækninger. - El-hejs, lifte m.m. Øvrige byggepladsudgifter herunder: - Byggepladsetableringer og afrigninger. - Kraner. - Nedstyrtningsskakte. - Drift, vedligeholdelse og efterfølgende retablering af byggepladsarealer. - Leje af containere og bortskaffelse af affald. - Renholdelse og affaldssortering. - Velfærdsfaciliteter. - Nødvendige rydninger af lofter og kældre for løse effekter. - Nødvendige ekstraarbejder i forbindelse med særlige afrydninger i enkelte lejligheder pga. manglende hygiejnisk standard / smittefare. - Afsluttende rengøring af bygninger. Pkt. omfatter ikke: Forbrug af byggestrøm, -varme og - vand (pkt. K - Tekniske bygherreudgifter). Udgifter til råden over vejareal, f.eks. skurby på vejareal (pkt. M - Tekniske bygherreudgifter). Udgifter til bortskaffelse af affald (pkt. K - Tekniske bygherreudgifter). Støvskærme samt afdækninger ved renholdelse af arbejdssteder er generelt indeholdt i de enkelte bygningsdele. 26

38

39 FORDELINGSNØGLE

40

41 FORDELINGSNØGLE - til fordeling af vedligeholdelses- og forbedringsudgifter i udlejningsejendomme Fordelingen af udgifter til modernisering, renovering eller reparation af en udlejningsejendom på forbedring der principielt kan indgå som grundlag for lejeforhøjelser og vedligeholdelse der ikke kan udløse lejeforhøjelser beror på en konkret juridisk vurdering efter lejelovens og boligreguleringslovens regler og huslejenævnenes og domstolenes praksis. Udgangspunktet er en vurdering af, i hvilket omgang de udførte arbejder medfører en forøgelse af det lejedes værdi, hvilket normalt betyder, at der tilføjes ejendommen / boligerne en forøget brugsværdi for lejerne. Dette er mest typisk tilfældet, når der stilles nye ydelser til lejernes disposition, eller det lejede tilføres faciliteter eller egenskaber, det ikke har haft før, f.eks. installering af centralvarme, bad eller toilet. Sker der således en forøgelse af brugsværdien for lejerne, er der tale om forbedring, i modsat fald vedligeholdelse. I huslejenævns- og domstolspraksis har der dannet sig visse tommelfingerregler i forskellige typetilfælde. Disse konkretiserer det anførte udgangspunkt. Dog skal man være opmærksom på at visse punkter må siges i nogen grad at afvige fra dette. Fordelingen af udgifterne på forbedring og vedligeholdelse beror på en vurdering i den enkelte sag ud fra de konkrete, individuelle forhold. Når der i det følgende alligevel foretages en skemaopdeling, skal det ses som et vejledende redskab. 27

42 Med de ovenfor angivne forbehold gives herefter følgende procentfordelinger: Bygningsdel Udførelse Vedligeholdelse Forbedring 01 - Tag Udskiftning og istandsættelse. 100 % 0 % Isolering. Etablering af undertag: Ved naturskifer belægning Ved teglbelægning 100 % 0 % Etablering af kviste, hvor der ikke har været sådanne i forvejen (Vinduerne i sådanne nye kviste henhører under bygningsdel vinduer). Vinduer i tag: Vinduer til beboelseslejligheder eller opvarmede rum i øvrigt samt vinduer på trappeopgange henhører under bygningsdel vinduer. Vinduer til uopvarmede tagrum: Udskiftning, istandsættelse. 100 % 0 % Etablering af nye vinduer, hvor der ikke har været vinduer før. Etablering af solceller: Den del af udgiften, der svarer til udskiftning / renovering af taget fordeles som disse poster. Den resterende del af solcellerne er 100 % forbedring. Etablering af grønne tage: Den del af udgiften, der svarer til udskiftning / renovering af taget fordeles som disse poster. Den resterende del af det grønne tag er 100 % forbedring. 28

43 Bygningsdel Udførelse Vedligeholdelse Forbedring 02 - Kælder / fundering (herunder udvendige trapper til kældre og høje stueetager) 03 - Facader / sokkel Istandsættelse. 100 % 0 % Ekstrafundering og pilotering. 100 % 0 % Ekstrafundering i forbindelse med sænkning af kældergulv for etablering af boilerrum eller vaskeri: Fordeles som udgiften ved det nye varmeanlæg / vaskeri i øvrigt. Fugtsikring, herunder omfangsdræn, overdækning af lyskasser (f. eks. med glas) samt etablering af 50 % 50 % ventilation. Istandsættelse / nedlæggelse af lyskasser. 100 % 0 % Istandsættelse. 100 % 0 % Udvendig isolering. (Indvendig isolering henhører under bygningsdelene varmeinstallation eller øvrige ombygningsarbejder). Etablering af karnapper og andre påbygninger som følge af etablering af wc / bad inde i lejligheden. Udvidelse / overdækning af altaner. Istandsættelse af altaner og lign. 100 % 0 % Etablering af solceller. Begrønning af facader. 29

44 Bygningsdel Udførelse Vedligeholdelse Forbedring 04 - Vinduer Istandsættelse 100 % 0 % Istandsættelse / udskiftning af forsatsrammer 75 % 25 % eller koblede rammer uden energiglas / lydruder til energioptimerede rammer med energiglas / lydruder (et lag glas). Istandsættelse / udskiftning af forsatsrammer 66,67 % 33,33 % eller koblede rammer uden energiglas / lydruder til energioptimerede rammer med energiglas / lydruder (to lag glas). Nye forsatsrammer eller koblede rammer med energiglas / lydruder på eksisterende vinduer hvor disse ikke har været i forvejen. Nye vinduer med 1 lag glas i kitfals 50 % 50 % i yderste ramme og med 1 lag energiglas / lydruder i forsatsrammer eller koblet ramme til erstatning af eksisterende vinduer med 1 lag glas. Nye vinduer med 1 lag glas i kitfals 33,33 66,67 i yderste ramme og med 2 lag energiglas / lydruder i forsatsramme eller koblet ramme til erstatning for eksisterende vinduer med 1 lag glas. Nye vinduer med 1 lag glas i kitfals 75 % 25 % i yderste ramme og med 1 lag energiglas / lydruder i forsatsrammer eller koblet ramme til erstatning af ældre termovinduer uden energiglas eller kassevinduer med et lag glas i forsatsrammer. Nye vinduer med 1 lag glas i kitfals 66,67 % 33,33 % i yderste ramme og med 2 lag energiglas / lydruder i forsatsramme eller koblet ramme til erstatning af ældre termovinduer uden energiglas eller kassevinduer med et lag glas i forsatsrammer. Nye termovinduer med 2 lag glas med energiglas og evt. lydruder til erstatning af vinduer med 1 lag glas. 33,33 % 66,67 % 30

45 Bygningsdel Udførelse Vedligeholdelse Forbedring 04 Vinduer fortsat Nye termovinduer med 2 lag energiglas / lydruder til erstatning af vinduer med forsatsrammer uden energiglas eller koblede rammer uden energiglas eller ældre termoruder uden energiglas eller kassevinduer med et lag glas i forsatsrammer. Nye termovinduer med 3 lag energiglas / lydruder til erstatning af vinduer med forsatsrammer uden energiglas eller koblede rammer uden energiglas eller ældre termoruder uden energiglas. Ny fransk altan i stedet for vindue: Den del af udgiften, der svarer til udskiftning / renovering af vinduet, fordeles som dette. Resten 100 % forbedring. Etablering af nye vinduer hvor der ikke har været vinduer i forvejen f.eks. ved etablering af nye kviste. Vinduer til uopvarmede tagrum, se dog under bygningsdel tag. Etablering af nye friskluftsventiler i eksisterende vinduer. 75 % 25 % 66,67 % 33,33 % 05 - Udvendige døre Istandsættelse. 100 % 0 % Nye forsatsruder / isolering på eksisterende døre hvor der ikke har været forsatsruder i forvejen. Udskiftning af døre: I almindelighed. 100 % 0 % Til døre med øget isolering. Dette vil være en konkret vurdering i hvert tilfælde alt efter isoleringseffekt. Normalt indenfor intervallet: 33,33 % - 66,67 % 66,67 % - 33,33 % 31

46 Bygningsdel Udførelse Vedligeholdelse Forbedring 06 - Trapper Istandsættelse (herunder også pålægning af linoleum hvor der ikke har været det i forvejen). Istandsættelse / udskiftning af døre. Brandsikring af eksisterende entredøre. Udskiftning af entredør til brandsikker dør. Etablering af elevator hvor sådan ikke har været i forvejen. Istandsættelse af eksisterende elevator. Nedlæggelse af bitrappe for at skaffe plads til køkken og/eller wc/bad samt etablering af udgang fra hovedtrappe til gård. 100 % 0 % 100 % 0 % 50 % 50 % 100 % 0 % Samme forbedringsprocent, som arbejdet, det er et følgearbejde til. Sprinkling af hovedtrappe 100% Udskiftning af hovedtrappe med ny brandsikker trappe og samtidig nedlæggelse af bitrappen for at skaffe plads til køkken eller bad: Skøn hvor man som udgangspunkt som forbedring betragter det beløb, hvormed udgifterne ved etablering af den nye hovedtrappe og nedlæggelsen af bitrappen inkl. etablering af forbindelse fra hovedtrapperum til gård overstiger den skønnede normale udgift ved total istandsættelse af hoved- og bitrappen Porte / gennemgange 08 - Etageadskillelser Istandsættelse. 100 % 0 % Isolering i portrum. Nyt portblad. 100 % 0 % Istandsættelse. 100 % 0 % Isolering (både varme og lyd). 32

47 Bygningsdel Udførelse Vedligeholdelse Forbedring 09 - WC/bad Istandsættelse. 100 % 0 % Indretning af nyt wc / baderum, hvor boligen ikke har sådant i forvejen. Indretning af nyt wc / baderum eller 15 % 85 % nyt bad, hvor boligen har wc i forvejen. Nyindretning (totalrenovering) af wc / baderum eller bad, hvor boligen har sådant i forvejen: Retablering / istandsættelse af wcrum til almindeligt rum som følge af etablering af nyt wc / baderum fordeles med samme forbedringsprocent som etablering af det nye wc / baderum. Etablering af karnapper og andre påbygninger som følge af etablering af wc / bad inde i lejligheden. Konkret vurdering, normalt indenfor intervallet 33,33 % - 66,67 % Konkret vurdering, normalt indenfor intervallet 66,67 % - 33,33 % 10 - Køkken Istandsættelse. 100 % 0 % Nyindretning (totalrenovering) af 25 % 75 % køkken evt. 100 % forbedring f.eks. ved etablering andet sted eller udvidelse. Nyt gaskomfur som erstatning for 25 % 75 % løse gasblus. Køkken i nyetableret lejlighed. Påbygninger til køkkener og opholdsareal i forbindelse med køkkener. 33

48 Bygningsdel Udførelse Vedligeholdelse Forbedring 11 - Varmeanlæg Istandsættelse. 100 % 0 % Etablering af fjernvarme (eller anden centralvarme) hvor der ikke har været centralvarme i forvejen: Hvor nyt centralvarmeanlæg (fjernvarme) erstatter kakkelovne, gasovne eller elvarme tilhørende ejeren, foretages i forbedringsudgiften et kakkelovnsfradrag på et beløb svarende til genanskaffelsesværdien for den hidtidige varmekilde. For kakkelovne kr. (inkl. moms) pr. kakkelovn eller pr. 50 m 2 bruttoetageareal (niveau ultimo 1994) opgjort for ejendommen samlet x indeks x m 2 77,89 x 50 kr. Omlægning af eksisterende centralvarmeanlæg til fjernvarme: Den angivne nøgle tager især sigte på anlæggets centrale dele. Hvor radiatorer må udskiftes eller suppleres som led i konverteringen for, at man kan få den påkrævede forøgelse af varmefladerne, rubriceres udgifterne herved som vedligeholdelse. Det samme er tilfældet, hvis radiatorer udskiftes, fordi de er udslidte. 33,33 % 66,67 % 34

49 Bygningsdel Udførelse Vedligeholdelse Forbedring 11 Varmeanlæg, fortsat Omlægning af eksisterende centralvarmeanlæg 100 % 0 % med fjernvarme fra forsyning via damp til vand eller fra almindelig temperatur til lavtemperatur: Den angivne fordeling gælder også, selv om radiatorerne må udskiftes eller suppleres som en nødvendig følge af konverteringen eller fordi de er udslidte. Hvis man opsætter radiatorer f.eks. i rum, hvor man ikke har haft det før, for at få en bedre opvarmning af boligen, rubriceres udgiften herved som forbedring. Etablering af to-strenget anlæg 66,67 % 33,33 % som erstatning for et-strenget anlæg. Installering af termostater, forbrugsmålere og / eller automatik, som anlægget ikke har haft før. Udskiftning til energibesparende 75 % 25 % termostater, pumper m.v. Bygningsudgift til indretning af boilerrum: Fordeles som udgiften ved det nye varmeanlæg i øvrigt. Isolering af vinduesbrystninger. 35

50 Bygningsdel Udførelse Vedligeholdelse Forbedring 12 - Afløb Istandsættelse Som istandsættelse betragtes også udskiftning af installationen, når udskiftningen skyldes nedslidning. Ny installation i forbindelse med nyt bad eller nyt køkken: Hvis den gamle installation er nedslidt og tjenlig til udskiftning, rubriceres udgiften ved hele det nye afløb fuldt ud som vedligeholdelse, også selv om installationen får en ny placering. Hvis antallet af installationer forøges, betragtes forøgelsen dog som forbedring. (Eksempelvis betragtes det tredje afløb som forbedring, hvis der var to udslidte afløb, og der etableres tre nye). Følgearbejder ved at give et udskiftet afløb en ny placering f.eks. udgifter til udskæringer eller nye rørkasser rubriceres på samme måde som udgiften til det nye bad eller køkken. Hvis de gamle installationer ikke er udslidte, og etableringen af nye således alene skyldes etablering af nyt bad og / eller køkken, betragtes de nye installationer som følgearbejder hertil, og udgiften rubriceres på samme måde som udgiften til det nye bad og / eller køkken. 100 % 0 % 36

51 Bygningsdel Udførelse Vedligeholdelse Forbedring 13 - Kloak Renovering, fornyelse. 100 % 0 % Kapacitetsudvidelse. Omlægning af kloakken rubriceres på samme måde som de arbejder, den er en følge af. Afledning af tagvand til faskiner Vandinstallation Istandsættelse. 100 % 0 % Som istandsættelse betragtes også udskiftning af installationen, når udskiftningen skyldes nedslidning. Installering af forbrugsmålere. Installation for varmt vand hvor køkken eller bad ikke har varmt vand i forvejen. Ny installation, der etableres i forbindelse med nyt bad eller nyt køkken, og som træder i stedet for en hidtidig installation: Hvis den gamle installation er nedslidt og tjenlig til udskiftning, rubriceres udgiften ved selve den nye vandinstallation fuldt ud som vedligeholdelse, også selv om installationen får en ny placering. Hvis antallet af installationer forøges, betragtes forøgelsen dog som forbedring. (Eksempelvis betragtes den tredje vandinstallation som forbedring, hvis der var to udslidte installationer, og der etableres tre nye). Følgearbejder ved at give en udskiftet vandinstallation en ny placering - f.eks. udgifter til udskæringer eller nye rørkasser rubriceres på samme måde som udgiften til det nye bad eller køkken. 37

52 Bygningsdel Udførelse Vedligeholdelse Forbedring 14 - Vandinstallation, fortsat Hvis de gamle installationer ikke er udslidte og etableringen af nye således alene skyldes etableringen af nyt bad og / eller køkken, betragtes de nye installationer som følgearbejder hertil, og udgiften rubriceres på samme måde som udgiften til det nye bad og / eller køkken. Etablering af to-strenget anlæg som erstatning for et-strenget anlæg. Etablering af regnvandsopsamling til fællesvaskeri. 66,67 % 33,33 % 15 Gasinstallation (herunder ikke gasinstallationer til boligopvarmning) Istandsættelse. 100 % 0 % Lovliggørelse: Når der er tale om foranstaltninger med henblik på at opfylde skærpede myndighedskrav, og foranstaltningerne medfører øget sikkerhed for beboerne. Hvis årsagen er oprindelig 100 % 0 % fejlagtig udførelse eller nedslidning. Retablering af gasinstallation. 75 % 25 % Hvis de gamle installationer ikke er udslidte og etableringen af nye således alene skyldes etableringen af nyt køkken, betragtes de nye installationer som følgearbejder hertil, og udgiften rubriceres på samme måde som udgiften til det nye køkken. 38

53 Bygningsdel Udførelse Vedligeholdelse Forbedring 16 - Ventilation 17 - El / svagstrøm 18 - Øvrige ombygningsudgifter Istandsættelse. 100 % 0 % Ny installation f.eks. varmegenvindingsanlæg. Istandsættelse. 100 % 0 % Nye installationer f.eks. installation af HPFI-relæer eller etablering af dørtelefoner, hvor der ikke har været det i forvejen. Etablering af anlæg til fælles tv, telefon og internet: Til erstatning eller afløsning af eksisterende anlæg hørende til ejendommen. Hvor der ikke i forvejen har været anlæg hørende til ejendommen. Istandsættelse af boligrum og entréer, der ikke er følgearbejder til andre arbejder. 100 % 0 % 100 % 0 % Istandsættelse af pulterrum. 100 % 0 % Etablering af nye pulterrum hvor der ikke har været sådanne i ejendommen. Etablering af nye pulterrum i kælder 100 % 0 % som følge af manglende mu- lighed for retablering i loftsrum efter isolering af etageadskillelse. Etablering af pulterrum som følge af andet arbejde. Samme fordeling som udgiften til disse arbejder. Etablering af beboerlokaler, vaskeri m.v. hvor der ikke har været sådant i forvejen. Indvendig isolering bortset fra vinduesbrystninger (som hører til bygningsdel varmeinstallation). 39

VEJLEDNING TIL KØBENHAVNS KOMMUNES SKEMA 1 OG 3

VEJLEDNING TIL KØBENHAVNS KOMMUNES SKEMA 1 OG 3 VEJLEDNING TIL KØBENHAVNS KOMMUNES SKEMA 1 OG 3 OFFENTLIG STØTTE TIL OMBYGNINGSPROJEKT Byens Fysik, Område og Byfornyelse INDHOLD Forord 2 Københavns Kommunes skema 1 og skema 3.. 2a+b Vejledning i anvendelsen

Læs mere

VEJLEDNING TIL KØBENHAVNS KOMMUNES SKEMA 1 OG 3 OFFENTLIG STØTTE TIL OMBYGNINGSPROJEKT

VEJLEDNING TIL KØBENHAVNS KOMMUNES SKEMA 1 OG 3 OFFENTLIG STØTTE TIL OMBYGNINGSPROJEKT VEJLEDNING TIL KØBENHAVNS KOMMUNES SKEMA 1 OG 3 OFFENTLIG STØTTE TIL OMBYGNINGSPROJEKT Center for Bydesign Efterår 2011 INDHOLD Forord 2 Københavns Kommunes skema 1 og skema 3.. 2a+b Vejledning i anvendelsen

Læs mere

AB AABO SAG NR. 09.2909.40 MARTS 2009 TILSTANDSRAPPORT

AB AABO SAG NR. 09.2909.40 MARTS 2009 TILSTANDSRAPPORT AB AABO SAG NR. 09.2909.40 MARTS 2009 TILSTANDSRAPPORT Indhold: Side: 1.0 Rapportens formål... 2 2.0 Kort beskrivelse af ejendommen... 3 3.0 Overordnet konklusion... 4 4.0 Ejendomsoplysninger... 5 5.0...

Læs mere

Udgifter. på forbedringskontoen efter lejelovens 63 a

Udgifter. på forbedringskontoen efter lejelovens 63 a Udgifter på forbedringskontoen efter lejelovens 63 a Udgifter på forbedringskontoen efter lejelovens 63 a Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Forbedringskontoen efter lejelovens 63 a 4 2.1 Forbedringskontoen

Læs mere

Udgifter. på vedligeholdelseskontoen efter boligreguleringslovens 18 og 18 b

Udgifter. på vedligeholdelseskontoen efter boligreguleringslovens 18 og 18 b Udgifter på vedligeholdelseskontoen efter boligreguleringslovens 18 og 18 b Udgifter på vedligeholdelseskontoen efter boligreguleringslovens 18 og 18 b Indholdsfortegnelse 2 1. Indledning 3 2. Nogle begreber

Læs mere

AB MATTHÆUSGÅRDEN SAG NR. 07.2735.40 MAJ 2008 TILSTANDSRAPPORT

AB MATTHÆUSGÅRDEN SAG NR. 07.2735.40 MAJ 2008 TILSTANDSRAPPORT AB MATTHÆUSGÅRDEN SAG NR. 07.2735.40 MAJ 2008 TILSTANDSRAPPORT Indhold: Side: 1.0 Rapportens formål.... 2 2.0 Kort beskrivelse af ejendommen.... 3 3.0 Overordnet konklusion.... 6 4.0 Ejendomsoplysninger....

Læs mere

AB STUBMØLLEGÅRDEN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB STUBMØLLEGÅRDEN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 AB STUBMØLLEGÅRDEN 10/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne

Læs mere

AB Rosenlund TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB Rosenlund TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 AB Rosenlund 04/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne tilstandsrapport

Læs mere

07/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN

07/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN EF Godthåbs Have 07/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 PETER JAHN & PARTNERE A/S pjp@pjp.dk HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 www.pjp.dk 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne tilstandsrapport

Læs mere

AB Haraldsgården KORT TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB Haraldsgården KORT TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 UDKAST AB Haraldsgården 10/2014 KORT TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning

Læs mere

06/2013 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN

06/2013 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Toftevang 06/2013 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 PETER JAHN & PARTNERE A/S pjp@pjp.dk HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 www.pjp.dk 2100 KØBENHAVN Ø PETER JAHN & PARTNERE A/S INGENIØRER

Læs mere

AB Strandholmhus TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB Strandholmhus TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 AB Strandholmhus 08/2015 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne tilstandsrapport

Læs mere

AB LIVJÆGERGADE 33-35

AB LIVJÆGERGADE 33-35 AB LIVJÆGERGADE 33-35 12/2012 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 PETER JAHN & PARTNERE A/S pjp@pjp.dk HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 www.pjp.dk 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne

Læs mere

EF Vibehjørnet Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 765-30 Februar 2013

EF Vibehjørnet Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 765-30 Februar 2013 EF Vibehjørnet Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 765-30 Februar 2013 Indhold 1 Indledning... 3 2 Kort beskrivelse af ejendommen... 4 3 Overordnet konklusion... 5 4 Ejendomsoplysninger... 6 4.1 Kommunale

Læs mere

EF Philip Smidth TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

EF Philip Smidth TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 EF Philip Smidth 03/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø PETER JAHN & PARTNERE A/S INGENIØRER

Læs mere

AB Tvegaarden Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 802-30 November 2013

AB Tvegaarden Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 802-30 November 2013 AB Tvegaarden Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 802-30 November 2013 Indhold 1 Indledning... 3 2 Kort beskrivelse af ejendommen... 4 3 Overordnet konklusion... 5 4 Ejendomsoplysninger... 6 4.1 Kommunale

Læs mere

AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport

AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport A4 arkitekter og ingeniører A/S CVR-nr. 26 48 10 66 Mail@a4.dk www.a4.dk Tel. (+45) 70 26 62 62 AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 89030 Februar 2015 Gladsaxevej 104 2860 Søborg Indhold

Læs mere

AB Rungstedlund Overordnet tilstandsrapport

AB Rungstedlund Overordnet tilstandsrapport A4 arkitekter og ingeniører A/S CVR-nr. 26 48 10 66 Mail@a4.dk www.a4.dk Tel. (+45) 70 26 62 62 AB Rungstedlund Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 9531 Januar 2015 Gladsaxevej 104 2860 Søborg Indhold

Læs mere

AB Uglegården Overordnet tilstandsrapport

AB Uglegården Overordnet tilstandsrapport A4 arkitekter og ingeniører A/S CVR-nr. 26 48 10 66 Mail@a4.dk www.a4.dk Tel. (+45) 70 26 62 62 Fax (+45) 70 26 63 62 AB Uglegården Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 13-30 Juni 2013 Gladsaxevej 104 2860

Læs mere

AB Stenhuggergården TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB Stenhuggergården TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 AB Stenhuggergården 05/2012 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne

Læs mere

AB Enghave. BUDGET - Byfornyelse 12-08-2015. Teknikerhonorar - ombygning (15% / 5%) 15100 AB Enghave Budget 12-08-2015 S. 1

AB Enghave. BUDGET - Byfornyelse 12-08-2015. Teknikerhonorar - ombygning (15% / 5%) 15100 AB Enghave Budget 12-08-2015 S. 1 S. 1 AB Enghave BUDGET - Byfornyelse Teknikerhonorar - ombygning (15% / 5%) S. 2 Indledning I forbindelse med boligforeningen AB Enghaves ønske om udførelse af projekter for renovering og modernisering

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1380 A/B Oehlenschlægersgade 43

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1380 A/B Oehlenschlægersgade 43 Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1380 A/B Oehlenschlægersgade 43 24. februar 2010 Rev 2. 04.05.2010 Udført af: Dan Ørbæk Henriksen og Jørn Nicolaisen Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT AB MALTAGADE 15-19 M.FL. JULI 2012

TILSTANDSRAPPORT AB MALTAGADE 15-19 M.FL. JULI 2012 TILSTANDSRAPPORT AB MALTAGADE 15-19 M.FL. JULI 2012 Indhold: Side: 1.0 INDLEDNING. 1 2.0 KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN. 1 3.0 OVERORDNET KONKLUSION. 2 4.0 EJENDOMSOPLYSNINGER. 3 4.1 KOMMUNALE OPLYSNINGER.

Læs mere

EF Ryethave TILSTANDSRAPPORT & VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

EF Ryethave TILSTANDSRAPPORT & VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 EF Ryethave 11/2010 TILSTANDSRAPPORT & VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne tilstandsrapport

Læs mere

logbog Forenklet dokumentation i byfornyelsessager En vejledning for rådgivere og bygherrer 3. udgave juni 2007

logbog Forenklet dokumentation i byfornyelsessager En vejledning for rådgivere og bygherrer 3. udgave juni 2007 3. udgave juni 2007 logbog Forenklet dokumentation i byfornyelsessager En vejledning for rådgivere og bygherrer Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Ny Kongensgade 15 1472 København K Telefon

Læs mere

Vedligeholdsgennemgang AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29

Vedligeholdsgennemgang AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Vedligeholdsgennemgang AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Juni 2011 Vedligeholdsgennemgang AB Prinsesse Charlottes gade 23 29 Oversigt over forestående renoveringsarbejder mv. Juni 2011 MHV/BM/bb Generelt

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT EF KONGENSGAVEVEJ

TILSTANDSRAPPORT EF KONGENSGAVEVEJ TILSTANDSRAPPORT EF KONGENSGAVEVEJ MARTS 2006 Indhold: Side: 1.0 INDLEDNING. 2 2.0 KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN. 3 3.0 OVERORDNET KONKLUSION. 4 4.0 EJENDOMSOPLYSNINGER. 5 4.1 KOMMUNALE OPLYSNINGER. 5

Læs mere

E/F Jægerhaven, Jægersborgsvej 102-128 2820 Gentofte

E/F Jægerhaven, Jægersborgsvej 102-128 2820 Gentofte Vedr.: E/F Jægerhaven, Jægersborgsvej 102-128 2820 Gentofte Matr. nr.: 5 ar, 5 aq, 5æ Vangede By Ejer: E/F Jægerhaven v/cubus Advokaterne Dronningens Tværgade 30, 3. sal 1302 København K 2006 Sag nr.:

Læs mere

A/B Dannevirke Slien 2-6, Alsgade 7-9, Slesvigsgade 21-33 og Dannevirkegade 22-32 København V.

A/B Dannevirke Slien 2-6, Alsgade 7-9, Slesvigsgade 21-33 og Dannevirkegade 22-32 København V. Rådgivende ingeniører FRI arkitekter energirådgivere A/B Dannevirke Slien 2-6, Alsgade 7-9, Slesvigsgade 21-33 og Dannevirkegade 22-32 København V. Tilstandsvurdering - Vedligeholdelsesplan September 2014

Læs mere

Vedligeholdsgennemgang AB Fiskedamsgade 12-14

Vedligeholdsgennemgang AB Fiskedamsgade 12-14 Vedligeholdsgennemgang AB Fiskedamsgade 12-14 Gaihede a/s Trekronergade 126 H, 2. 2500 Valby tlf: 70 22 11 41 cvr: 21 53 47 49 info@gaihede.dk www.gaihede.dk Udført af: Nanna Aae Christensen Arkitekt maa

Læs mere