Referat fra generalforsamlingens møde den 20 marts 2014 i Fladså skolens auditorium

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra generalforsamlingens møde den 20 marts 2014 i Fladså skolens auditorium"

Transkript

1 Referat fra generalforsamlingens møde den 20 marts 2014 i Fladså skolens auditorium 1. Valg af dirigent: Ricky i nr. 106 blev enstemmigt valgt. Ricky foreslog stemmevalg ved håndsoprækning, hvilket blev godkendt 2. Valg af referent: Birthe i nr. 94 A, bestyrelsesmedlem, blev enstemmigt valgt 3. Formandens beretning om det forløbne år 2013: Gitte i nr 16 bød velkommen til årets generalforsamling i G/F Stejlehøjen er 2. hele kalenderår i G/F Stejlehøjens historie og 3. regnskabsår. Foreningens økonomiske situation udvikler sig som planlagt, og det er derfor ikke et emne, som vi i bestyrelsen bruger mange ressourcer på. Set med bestyrelsens øjne har 2013 været et år præget af forskellige aktiviteter. Dette kan i overskriftsform sammenfattes således: Vi samarbejder fortsat med Næstved Kommune om overdragelse af fællesarealer Stor indsats i udvalgsarbejdet Sidste nyt vedr. hjemmesiden m.v. Øvrige aktiviteter Overdragelse af fællesarealer fra kommunen Bestyrelsen har i 2013 fortsat dialogen med Næstved Kommune omkring overdragelse af fællesarealer. Arbejdet går desværre ikke så hurtigt, som vi kunne ønske os. Vores nuværende kontaktperson på kommunen har senest i slutningen af feb oplyst, at arbejderne fra kommunens side i relation til de grønne arealer forventes afsluttet i foråret Dette er netop blevet bekræftet af kommunens chefjurist. Tidspunkt for færdiggørelse af kantsten, veje og rabatter i etape er derimod mere usikkert, idet kommunen ikke kan give svar herpå på nuværende tidspunkt. Bestyrelsen tager tilkendegivelsen fra kommunen til efterretning, men kan omvendt ikke garantere, at tidsplanen bliver overholdt. Det er dog et faktum, at bestyrelsen ikke tager skøde på fællesarealerne fra Næstved Kommune, før specifikke mangler er udbedret. Fra overdragelsestidspunktet overgår vedligeholdelsespligten til G/F fsva. de grønne arealer. Snerydning på vejene, som er Næstved kommunes ansvar, sker med udgangspunkt i, at vejene på Stejlehøjen er klassificeret som henholdsvis kategori 3 veje og kategori 4 veje, hvor det i praksis alene er på kategori 3 veje, hvor der sker snerydning og saltning. Iht. aftale varetager Arne Neerup snerydning på stierne, samt opgaven med græsslåning på nuværende fællesarealer. Bestyrelsen er tilfreds med Arne Neerups indsats, og er indstillet på, at dette skal fortsætte i Udvalgsarbejdet Anlægs- og aktivitetsudvalget har nu været i gang over de seneste 2 år. Bestyrelsen og udvalget håber, at beboerne sætter pris på beplantningen i form af træerne. Arbejdet blev færdiggjort i efteråret 2013, hvor bestyrelsen plantede nogle få ekstra træer på området ved søen samt flyttede enkelte træer. Formålet med denne indsats var at opnå en omkostningsbesparelse fremfor brug af ekstern assistance.

2 For at sikre, at vores grønne områder bevares så attraktive som muligt vil bestyrelsen og udvalget henstille til, at der afholdes en eller flere arbejdsdage af få timers varighed, hvor der gøres en fælles indsats herfor. Vi håber på opbakning fra medlemmerne til dette forslag. Takket være en meget stor indsats fra udvalgets medlemmer lykkedes det både at arrangere en vejfest samt afholde et loppemarked i Grundejerforeningens 2. vejfest fandt sted 31. august Vi oplevede igen i år stor opbakning fra Stejlehøjens beboere både voksne og børn. Aktivitetsudvalget havde arrangeret en masse aktiviteter om eftermiddagen, hvor underholdningen for børnene toppede med besøg af klovnen Tapé. Selve spisningen og det hyggelige samvær om aftenen foregik i det store telt, som var opstillet til lejligheden. Teltet blev også benyttet til afholdelse af et loppemarked dagen efter vejfesten. Bestyrelsen tog efterfølgende initiativ til en spørgeskemaundersøgelse blandt beboerne omkring afholdelse af henholdsvis vejfest og loppemarked. Resultatet heraf vil blive brugt ifm. planlægning af vejfest anno Sæt derfor allerede nu kryds i kalenderen den 16. august 2014 (= 3. lørdag i august) til årets vejfest og 17. august 2014 til årets loppemarked. Nye kræfter til hjemmesiden m.v. G/F s hjemmeside er fortsat bestyrelsens foretrukne medie i forhold til medlemmerne. Bestyrelsen forventer således, at medlemmerne løbende holder sig orienteret via hjemmesiden. Herudover benytter vi os selvfølgelig også af mailkorrespondance m.v. Jesper Jensen i nr. 10, har nu igennem ca. 3 år været bestyrelsens ankermand på området. Men efter Jespers eget ønske må der nu andre kræfter til både i bestyrelsesarbejdet og som webmaster. Gitte: på bestyrelsens vegne skal lyde en stor tak for din utrættelige indsats, Jesper. Vi håber, at der er nogle blandt foreningens øvrige medlemmer, som er klar, når depechen skal gives videre. Vores mål er selvfølgelig, at hjemmesiden fortsat vil give grundejere og andre en let og overskuelig adgang til informationer om G/F, men er samtidig meget åbne overfor forslag til nye tiltag, der vil gøre, at hjemmesiden anvendes mere aktivt. Som bekendt kan I tillige finde os på Facebook, hvor I gerne må like. Vi har endnu ikke lagt os fast på, hvordan Facebook skal anvendes. Øvrige aktiviteter Som I formentlig har bemærket, har vi i en periode haft et par mobile hastighedsmålere på Stejlehøjen. Desværre var der flere målinger på op til 100 km/t. I bestyrelsen er vi enige om, at der skal gøres noget for at sænke farten på Stejlehøjen. Vi vil derfor via kommunen og politiet få igangsat mere præcise målinger med slanger på vejen. I forlængelse heraf er det bestyrelsens håb, at der bliver iværksat de fornødne tiltag til at sænke farten. Der har efterhånden været flere indbrud eller forsøg på samme på Stejlehøjen. Bestyrelsen vil opfordre til, at alle beboere på Stejlehøjen at holde øje med hinandens huse. I den forbindelse kan også foreslå brug af app en Nabohjælp. Fremtiden Bestyrelsen forventer, at grundejerforeningens nærmeste fremtid vil være præget af følgende: Vi skal fortsætte samarbejdet med Næstved Kommune i 2014 mhp. en kommende overdragelse af fællesarealer til foreningen. Under forudsætning af, at kommunen får udbedret de af bestyrelsen påpegede mangler i 2014, vil overdragelsen kunne finde sted i 2014/2015. Der vil være behov for, at omfanget af aktiviteter løbende tilpasses medlemmernes ønsker og behov.

3 5. Anlægs- og aktivitetsudvalget: I efteråret havde flere bestyrelsesmedlemmer deltaget i beplantning af træer og lagt forårsløg i de grønne områder. Efter forslag fra Erik, ejer af Toksværd planteskole, og bosiddende i Stejlehøjen. Der fremkom ingen forslag til det budgetterede beløb. Birthe i nr. 94 A, hovedansvarlig i aktivitets-og anlægsudvalget, oplyste, at de 4 medlemmer i det eksisterende udvalg fortsatte. Hun opfordrede de tilstedeværende til at melde sig til anlægsog aktivitetsudvalget, da udvalget kun består af 4 medlemmer. I forbindelse med vejfesten sidste år havde Michael i nr. 96, Gitte i nr. 120 og Heidi i nr. 148 deltaget i møderne op til festen, samt hjulpet til under selve festen, hvilket havde været en stor Slutteligt vil jeg benytte lejligheden til at takke såvel den siddende bestyrelse som Anlægs- og Aktivitetsudvalget, der har ydet en stor og seriøs indsats for foreningen og dens medlemmer. Tak for et rigtig godt samarbejde i Det har været en fornøjelse at arbejde sammen med jer om opgaven. En særlig tak skal lyde til Jesper Jensen, der nu af personlige årsager har valgt at trække sig fra bestyrelsen. Nu vil jeg håbe, at vi får en god drøftelse af foreningens forhold. Tak for ordet. Bo i nr. 38 ønskede uddybning omkring mangler i de grønne områder, samt manglende planering af rabatter. Gitte oplyste, at flere bestyrelsesmedlemmer, sammen med kommunens mand, har gået rundt i kvarteret og beset mangler angående planering og færdiggørelse i områderne 3, 4 og 5. Her blev der indgået aftaler, hvoraf noget forventes påbegyndt i foråret Hun oplyste, at der var god kontakt til kommunen, men at der ikke var ubegrænset økonomi, idet andre områder også skal prioriteres. Der har været flere indbrud i området her. Det vil være godt, hvis alle kan hjælpe hinanden, bl.a. ved at fylde skraldespande, tømme postkasser når naboen er bortrejst. Vær obs på mistænksom adfærd. Evt. tilslutte sig nabohjælp. Jesper i nr. 8, næstformand og kasserer, oplyste, at der var godkendt en ny kontrakt med Arne omkring græsslåning. Ligeledes tilføjede Jesper, at selv om kommunen havde spredt flis på skråningerne, skulle overtagelse ikke umiddelbart accepteres, da det underliggende ukrudt ikke var fjernet. Gitte oplyste at kommunen ikke er pligtig til at opfylde et ønske om fodgængerfelter ved rundkørslerne på den store vej. Hun har dog god kontakt til Morten Toft Hansen i kommunen, center for ejendomme, Næstved Park og vej. Peter i nr. 200, bestyrelsesmedlem, vil forsøge at tage dette problem op med politiet. Peter kunne også fortælle, at de opstillede fartmåler havde vist, at den højest målte hastighed var 100 km/timen, men at der generelt blev kørt for stærkt. Der er mulighed for at bestille politiet til foretage fartmålinger i området. Peter arbejder også på, at der bliver opstillet skilt med max km/ timen, evt med skilt nedenunder, der oplyser om legende børn i området. Bo i nr. 38 gjorde opmærksom på, at også han oplevede for høj hastighed på stikvejene ind til husene. Der var enighed om, på generalforsamlingen, at sende en kraftig opfordring til alle bilister på Stejlehøjen. Nedsæt farten efter forholdene, foråret er på vej, og der vil være flere legende børn på vejene. 4. Aflæggelse og godkendelse af regnskab, underskrevet af revisor og bestyrelsen: Jesper i nr 8, kasserer, gennemgik regnskabet. Der var indkommet svar på spørgeskemaet angående sommerfesten og loppemarkedet. Enkelte svar tilkendegav, at tilskud til sommerfesten var for høj. Bestyrelsen har taget dette til efterretning, og aktivitetsbeløbet er nedsat til 12.ooo,- Dette beløb går til leje af telt, borde og stole. Ricky, dirigenten, kunne afslutte med bemærkningen, at opbygning af egenkapital bruges til eventuel fremtidig vedligeholdelse af området. Konkluderede at udgifter hænger sammen med indtægter.

4 Peter i nr. 200 oplyste, at han havde ønsket en grussti nede fra NK-forsyningen og op til vejen, midt i det grønne område hvor vejfestens telt stod. Dette ønske var der ingen opbakning til fra Birthe i nr. 200, medlem af udvalget, var ansvarlig for anlægsdelen, med reference til udvalget. Fremkomne forslag fra aktivites- og anlægsudvalget skal godkendes af bestyrelsen. Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne: Der var ingen forslag kommet ind til behandling 6. Vedtagelse af budget og fastsættelse af kontingent for 2014 på kr: Johnni i nr. 104 ønskede en differentieret betaling til grundejerforeningen, da han oplevede, at goderne var forskellige, afhængig af, hvor man bor på Stejlehøjen. Jesper i nr. 8, gjorde opmærksom på, at der var ejere som ikke lå op til de grønne områder eller tæt ved stierne, så det var svært at give alle de samme forhold. Regnskabet godkendt af 16, 1 stemte blank. 7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter: Jesper Oreby Hansen i nr. 8 genopstiller. Jesper Jensen i nr 10 genopstiller ikke. Ingen modkandidater til Jesper Oreby Hansen, som blev genvalgt. Johnni i nr 104, og Mette i nr. 178, som er påbegyndt eget byggeri i etape 4, tilflytter i december Er medlem af grundejerforeningen. Begge kandidater kom med et indslag om, hvorfor de ønskede at opstille. Da der var to kandidater blev der uddelt stemmesedler. 10 stemte på Mette, 6 på Johnni og 1 stemte blank. Michael i nr. 96 og Stine i nr. 184 blev valgt som suppleanter sidste år. Johnni valgte nu at opstille som suppleant. Gitte gjorde opmærksom på, at suppleanterne havde deltaget i alle bestyrelsesmøder, men at de ikke havde stemmeret. Stine valgte at trække sig som suppleant, men fortsætter som aktivt medlem i anlægs- og aktivitetsudvalget. Johnni blev valgt som suppleant og Michael genvalgt som suppleant. 9. Valg af revisor og revisorsuppleant: Revisor Bastian Bajon i nr 102 var ikke til stede, men Jesper, næstformand, mente nok, at han ville fortsætte. Blev enstemmigt valgt. Der er ingen aftaler med en revisorsuppleant. 10. Eventuelt: Gitte gjorde opmærksom på, at under dette punkt kunne der ikke besluttes noget. Gitte havde deltaget i GIF Fladsås lokalråd, hvor også Karsten Nonbo havde deltaget. Det er en sammenslutning af Næstelsø, Hammer Sogn og Mogenstrup, som havde startet aktivitet i november Malene Bonde er bestyrelsesmedlem i Fladså Lokalråd, og er deres webmaster. Rådet har afværget kæmpemøller i området, og set på muligheder for Mogenstrup Kro, samt på stier i området. Der var også aktiviteter omkring beskyttelse af kilden i Mogenstrup. Der skal afholdes kildemarked den juni Hun anbefalede at følge med i lokalrådets arbejde, da dette kunne være af interesse for os beboere i Stejlehøjen. Mette, nyt bestyrelsesmedlem, har oplevet at få fjernet en skelpæl på sin grund i Stejlehøjen, af legende børn. En ny skelpæl koster 3.000,- skriver tretusinde. Hun henstillede til, at forældrene fortalte deres børn, at disse pæle ikke må fjernes. Det er ikke legetøjssværd, som børn måske kan opfatte dem som. Jesper i nr. 10, afgående bestyrelsesmedlem, har stået for alt, vedrørende IT. Han efterlyste en anden person til at overtage dette. Mette oplyste, at hun godt ville være Webmaster. Var ikke ekspert, men troede nok, at hun kunne lære dette. Bo i nr. 38 var træt af, at hundeejerne ikke kunne samle deres hunds ekskrementer op. Hermed en kraftig opfordring til alle hundeejere om ikke at efterlade hundens ekskrementer i forbindelse med lufteturene. Saml dem op.

5 Peter i nr 200 oplyste, at NK-forsyning slog græs lige omkring søen, mens kommunen var ansvarlig for resten omkring søen. NK-forsyning agter ikke at sætte hegn op, rundt omkring søen. Johan i nr. 52 efterlyste den tidligere aftale med stadsgartneren om en jordvold eller beplantning ud til den store vej. Gitte kunne oplyse, at jordvolden blev nedstemt ved sidste generalforsamling. De der bor ud til vejen og som har interesse i en støjdæmpning, må selv kontakte kommunen. Bo i nr. 38 spurgte om kommunen fortsat står for vejbelægning, hvilket blev bekræftet af Gitte. Formanden sluttede af med et tak for god ro og orden.

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30.

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Der var i alt repræsenteret 25 husstande på generalforsamlingen ud af grundejerforeningens 44. 1. Som

Læs mere

LUNDØ NORDRE VANDVÆRK OG GRUNDEJERFORENING REFERAT GENERALFORSAMLING. DATO : Lørdag den 28. Juni 2014 : Lundø Forsamlingshus

LUNDØ NORDRE VANDVÆRK OG GRUNDEJERFORENING REFERAT GENERALFORSAMLING. DATO : Lørdag den 28. Juni 2014 : Lundø Forsamlingshus LUNDØ NORDRE VANDVÆRK OG GRUNDEJERFORENING REFERAT GENERALFORSAMLING DATO : Lørdag den 28. Juni 2014 STED : Lundø Forsamlingshus Dagsorden i henhold til vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning for

Læs mere

Referat af generalforsamlingen 2011

Referat af generalforsamlingen 2011 Referat af generalforsamlingen 2011 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ÅBJERGVEJENS RÆKKEHUSE TIRSDAG D. 17. MAJ 2011 Ref.: Malene Østergaard Jørgensen Formanden, Petter Dalgaard

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej.

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Generalforsamlingen blev afholdt: Søndag 25. marts 2012 i gymnastiksalen på Esbjerg International School. Antal fremmødte stemmeberettigede

Læs mere

Ajstrup Strand og Norsminde. Grundejerforening www.ajstrupstrand.dk e-mail: p.dalskov@pc.dk. Referat fra generalforsamlingen 20.

Ajstrup Strand og Norsminde. Grundejerforening www.ajstrupstrand.dk e-mail: p.dalskov@pc.dk. Referat fra generalforsamlingen 20. Ajstrup Strand og Norsminde Grundejerforening www.ajstrupstrand.dk e-mail: p.dalskov@pc.dk Referat fra generalforsamlingen 20. juni 2008 Grundejerforeningen afholdt ordinær generalforsamling fredag den

Læs mere

Grundejerforeningen Torstorp

Grundejerforeningen Torstorp Side 1 af 13 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Torstorp MANDAG DEN 12. NOVEMBER 2012 KL. 19.00 I TAB Nørrebys fælleshus, Timianhaven 3, 2630 Taastrup Side 2 af 13 Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Referat af Generalforsamling d. 18.marts-2014 på Skårup skole

Referat af Generalforsamling d. 18.marts-2014 på Skårup skole Skårup 18,marts-2014 Referat af Generalforsamling d. 18.marts-2014 på Skårup skole Repræsenteret på generalforsamling husnumre (antal personer i parentes): Agerskiftet nr. 1(2)-3(1)-4(1)-6(1)-8(2)-10(1)-11(2)-14(1)

Læs mere

Dato: Torsdag d. 21. marts 2013 kl. 19.00 Mødelokalet, Nørrevangskirken, Slagelse

Dato: Torsdag d. 21. marts 2013 kl. 19.00 Mødelokalet, Nørrevangskirken, Slagelse d. 21. marts 2013 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 2013 Dato: Torsdag d. 21. marts 2013 kl. 19.00 Sted: Mødelokalet, Nørrevangskirken, Referat: Kenneth Juul Antal stemmeberettigede til stede: Der var fremmødt

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Rørmosegård grundejerforening år april 2006

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Rørmosegård grundejerforening år april 2006 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Rørmosegård grundejerforening år april 2006 Den ekstraordinære generalforsamling afholdes søndag den 23. april 2006 klokken 12.00 ved legepladsen i Skytteengen

Læs mere

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014 Referat fra Ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Krebsen onsdag den 9. april 2014 kl. 19 Deltagere Tilstede var beboere fra følgende husstande på krebsen, nr.: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 14,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tunehøj Torsdag d. 22. november 2012 kl. 19.00 i Tune Hallens mødelokale.

Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tunehøj Torsdag d. 22. november 2012 kl. 19.00 i Tune Hallens mødelokale. Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tunehøj Torsdag d. 22. november 2012 kl. 19.00 i Tune Hallens mødelokale. Dagsorden i henhold til vedtægterne: Ad 1. Valg af dirigent. Claus Nielsen

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN År 2008, den 23. april, kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kålmarken. Generalforsamlingen afholdtes på Dragør Badehotel, Drogdensvej 43, 2791

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i G/F Salvig 16. maj 2013 lørdag den 20. april 2013 kl. 10.00 på Orø Kro

Referat af ordinær generalforsamling i G/F Salvig 16. maj 2013 lørdag den 20. april 2013 kl. 10.00 på Orø Kro Referat af ordinær generalforsamling i G/F Salvig 16. maj 2013 lørdag den 20. april 2013 kl. 10.00 på Orø Kro Der forelå følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af to stemmetællere. 3. Bestyrelsens

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 30. april 2002 kl. 19.00 på Holmegårdsskolen Side 1 af 29 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Grundejerforeningen Den 21. september 2003 Fløngvænget Bavneåsen

Grundejerforeningen Den 21. september 2003 Fløngvænget Bavneåsen Grundejerforeningen Den 21. september 2003 Fløngvænget Bavneåsen Referat af den 31. ordinære generalforsamling den 1. september 2003 Formanden, Erik Larssen, bød velkommen til den ordinære generalforsamling

Læs mere

Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus

Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Referat af ordinær generalforsamling d. 8. maj 2012 Tidspunkt: Tirsdag d. 8. maj 2012 kl. 19.30 i SBI s klubhus. Mødedeltagere fremgår af bilag 1. Dagsorden:

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK Referat af ordinær generalforsamling Torsdag, den 4. februar 2010 kl. 19.00 på Niverødgårdskolen I alt var 35 huse repræsenteret på generalforsamlingen og heraf 8 ved fuldmagt.

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling grundeejerforeningen Bindeleddet 14. marts 2010

Referat fra ordinær generalforsamling grundeejerforeningen Bindeleddet 14. marts 2010 Referat fra ordinær generalforsamling grundeejerforeningen Bindeleddet 14. marts 2010 1. VALG AF DIRIGENT Henrik Raalund blev valgt til dirigent. 2. FORMANDENS BERETNING Formanden aflagde beretning for

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008 Fremmødte Nr. 1 (2 fremmødte) nr. 3 (2 fremmødte) nr. 4 (1 fremmødt) nr. 6 (1 fremmødt) nr. 8 (1 fremmødt) nr. 9 (1 fremmødt) nr. 10 (2 fremmødte) nr. 11

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Grundejerforeningen Trekantens Vejlag (Den Hvide By) Referat af ordinær generalforsamling den 15. marts 2014

Grundejerforeningen Trekantens Vejlag (Den Hvide By) Referat af ordinær generalforsamling den 15. marts 2014 Tilstede: Generalforsamlingen blev afholdt i Valby Kino, Gammel Jernbanevej 36, 2500 Valby. Til stede var 36 huse (stemmeberettigede), heraf 5 ved fuldmagter. Formanden indledte med at minde Generalforsamlingen

Læs mere

Grundejerforeningen KALDRED af 1967 s Ordinære Generalforsamling, lørdag den 31. maj 2014 kl. 10.00. Referat:

Grundejerforeningen KALDRED af 1967 s Ordinære Generalforsamling, lørdag den 31. maj 2014 kl. 10.00. Referat: Grundejerforeningen KALDRED af 1967 s Ordinære Generalforsamling, lørdag den 31. maj 2014 kl. 10.00. Generalforsamlingen blev traditionen tro afholdt i Eskebjerg Forsamlingshus, og 41 stemmeberettigede

Læs mere

Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014

Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014 Kollekolle Nyt Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014 Ordinær generalforsamling Grundejerforeningens ordinære generalforsamling blev holdt 28. oktober. Referatet følger som

Læs mere

Referat. 1.: Valg af dirigent. 2.: Bestyrelsens beretning om det forløbne år.

Referat. 1.: Valg af dirigent. 2.: Bestyrelsens beretning om det forløbne år. Referat Emne Generalforsamling Grundejerforeningen Drejens Boligby Dato for møde Tidspunkt Sted Mandag d. 29. April 2013 19,00 Askøvænget 34,Drejens Referat udarbejdet af.: Carsten Fisker Udskrevet den

Læs mere