Lokal viden kan forebygge påsatte brande

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokal viden kan forebygge påsatte brande"

Transkript

1 Lokal viden kan forebygge påsatte brande kopiering tilladt med kildeangivelse Network

2 Introduktion Natten mellem lørdag den 1. og søndag den 2. september 2001 udbrød der brand i Valdemarsskolen i Ribe. Branden opstod i pigernes gymnastiksal, og udviklede sig så voldsomt, at selv om Ribe Brandvæsen nåede hurtigt frem, blev de mødt af et flammehav. Fra gymnastiksales vinduer, slikkede meterhøje flammer ud og kort efter brandvæsenets ankomst styrtede taget og den ene gavl sammen. En hurtig og meget effektiv indsats fra brandvæsenets side, forhindrede branden i at brede sig til andre dele af skolen, som ellers var stærkt truede og hen på morgenstunden var ilden under kontrol. Ribe Amt og Ribe Kommune tog konsekvensen Branden på Valdemarsskolen blev, om ikke den direkte anledning, så i hvert fald den udløsende faktor, der medførte, at en række centralt placerede medarbejdere fra forskellige forvaltninger i Ribe Amt og Ribe Kommune samledes om et usædvanligt initiativ. Det handler denne publikation om. Forud for branden på Valdemarsskolen, havde byen oplevet en række uopklarede brande i Ribe og omegn. Flere af brandene var netop opstået på skoler. Inden for det sidste år, havde der været uopklarede brande på Vittenbergskolen og på Jernved Skole, men der havde også været brande ved beboelsesejendomme, så menneskeliv havde været i fare. Ca. otte måneder før branden på Valdemarsskolen udbrændte Lindegården, der er beliggende i Ribes gamle bydel. Branden brød ud natten til 2. juledag, og kun fordi en beboer tilfældigt opdagede branden i tide og fik alarmeret de øvrige beboere i ejendommen, gik der ingen menneskeliv til. Men hvor lang frist havde man? Blandt de involverede myndigheder hos Politiet og Brandvæsenet var man for længst nået til den overbevisning, at mange af brandene måtte være påsatte og utrygheden bredte sig blandt byens borgere. Var der virkelig én eller flere brandstiftere på spil? Ville måske allerede den næste brand koste menneskeliv? Da også branden på Valdemarsskolen viste tegn på at være påsat, besluttede repræsentanter fra Ribe Kommune, sig for at sætte ind mod pyromanen med en intensivering af brandforebyggende foranstaltninger. Denne håndbog er skrevet af European Institute for Risk Management A/S og stillet til rådighed for EIRM Network. European Institute for Risk Management A/S KomuneForsikring-koncernen Telefon Kopiering tilladt med kildeangivelse side 2

3 Ribe tog temperaturen på situationen Der blev indledningsvist foretaget en omfattende analyse af brandsikringen (herunder den generelle tyveri- og hærværkssikring) på kommunens skoler og undervisningsinstitutioner mhp. at komme med forslag til mulige forbedringer. Kommunen valgte derpå dels at indlede et samarbejde på tværs af en række kommunale forvaltninger - et samarbejde som også amtet kom med i, og som i øvrigt omfattede beredskabet, skolevæsenet, socialforvaltningen og politiet - og dels at iværksætte en undersøgelse. Der blev foretaget en gennemgang af i alt 13 skoler beliggende i og omkring Ribe. Under gennemgangen vurderedes behovet for etablering eller udvidelse af tyverialarmer, brandalarmer, TV-overvågning, behov for brandvagtrundering, præventiv belysning og eventuel fjernelse af uhensigtsmæssigt placeret brandbart materiale og flytning af fejlplacerede containere med mere. Da man samledes til det første store møde den 18. september 2001, havde man således allerede et solidt materiale med forslag til en række forbedringer af brandsikkerheden i kommunens institutioner at bygge på, herunder både kort- og langsigtede tiltag og økonomiske vurderinger. På mødet blev der truffet beslutning om, at der skulle gennemføres en lignende analyse i amtets institutioner. Vigtige oplysninger kom frem Blandt initiativtagerne til mødet, var naturligt nok Ribe Kommunes beredskabschef Torsten Troelsen. Han fortæller om baggrunden for mødet: Allerede under forberedelserne til mødet, stod det helt klart, at det ville blive nødvendigt at samle en større kreds af personer, end vi der normalt involveres, når der udbryder brand, nemlig politiet og brandvæsenet. Det var jo ikke ukendt for os, at langt de fleste tilfælde af hærværk, indbrud og brande i kommunale institutioner ofte skyldes utilpassede unge eller unge med manglende selvværd. Derfor ønskede vi at involvere både socialforvaltningen med deres ungdomsmedarbejdere, skolefolk og andre med særlige erfaringer indenfor ungdomsarbejdet (blandt andet SSP). Desuden ønskede vi at trække på bygningssagkyndige, og andre fra de amtslige og kommunale forvaltninger, som sidder inde med viden, der kunne bruges i situationen. I alt har 13 personer deltaget i de møder der siden har været afholdt i Ribe, og resultaterne har været over forventning. Stort set viste det sig, at alle kunne bidrage med oplysninger, der ikke tidligere havde været umiddelbart tilgængelige. Blandt de meget væsentlige oplysninger var, at en række hændelser slet ikke havde været registreret, fortæller Torsten Troelsen. Det viste sig at flere af institutionerne havde oplevet mindre brande som enten ikke havde udviklet sig, eller var blevet slukket uden større skader til følge. Der havde også været andre hændelser som småhærværk, tegn på indbrudsforsøg og så videre. Forhold man tidligere havde afvist som følger af drengestreger, og derfor ikke havde anmeldt eller på anden måde registreret. Hændelser skal registreres Under møderne blev det helt klart, at alle den slags hændelser skal registreres. Dels fordi de kan være nyttige for politiet i forbindelse med opklaringen, men også fordi de er vigtige, når vi skal vurdere mulighederne for forebyggelse af brandstiftelse. Eventuelt kan det lokale politi registrere disse hændelser i døgnrapporten. Møderne resulterede i, at der blev fokuseret på to hovedområder, nemlig teknisk forebyggelse og psykosocial forebyggelse. En lang række forslag kom på bordet. Mange af dem er man nu ved at realisere i Ribe, hvor det er tanken at nedsætte en egentlig arbejdsgruppe der ligesom på de indledende møder, skal arbejde på tværs af institutioner og forvaltninger. Men allerede nu har man ønsket at delagtiggøre andre kommuner i de indhøstede erfaringer med en række gode råd. De følger her: European Institute for Risk Management A/S KomuneForsikring-koncernen Telefon Kopiering tilladt med kildeangivelse side 3

4 Teknisk forebyggelse Helt fundamentalt er det naturligvis vigtigt, at man efterkommer lovens og brandvedtægternes bestemmelser. Det sker desværre ikke altid. Der er mange eksempler på at branddøre og flugtveje spærres eller kiles op. Gennem et samarbejde på tværs af institutioner og forvaltninger, kan man støtte og vejlede hinanden, så man kommer de farlige fejltagelser til livs. Ca. 70% af alle brande i kommunale ejendomme er påsatte, og mange af disse brande starter med, at der sættes ild til en affaldscontainer. Faktisk er ca. 80% af alle containerbrande påsatte. Mange affaldscontainere står så tæt på bygninger, at ilden hurtigt kan brede sig til dem. Sådanne containere bør flyttes så langt væk, at en brand ikke kan brede sig til bygninger. Containere kan desuden evt. forsynes med låger der kan låses. En anden meget almindelig tankeløshed er, at man opbevarer brandbare materialer op ad bygningers mure, under trapper, langs flugtveje og andre steder hvor det er nemt for en brandstifter at finde materialerne og sætte ild til dem. Ved langt de fleste tilfælde af brandstiftelse, er der anvendt materialer som brandstifteren har fundet på stedet. Udendørs ser man ofte opstablinger af brænde, træstolper, rafter, trædele fra kasserede møbler eller andet brandbart materiale. Der kan også være tale om tønder og spande med rester af kemikalier, maling osv. Indendørs er der ofte tale om opstablinger af papkasser med papirer, gamle aviser og tidsskrifter, ødelagte møbler eller undervisningsmaterialer osv. Undgå at opbevare den slags materialer, hvor uvedkommende kan komme til dem. Flyt dem til sikre rum der kan aflåses eller fjern dem helt. Farlig placering af containere Farlig opstabling af brædder Farlig placering af brandfarlige materialer Farlig placering af brandfarlige væsker I mange institutioner er der brandbare væsker, som ligeledes bør placeres i aflåste rum eller skabe eller helt fjernes, hvis man ikke har brug for dem. Tag jævnligt beholdningen af brændbare væsker og materialer op til vurdering. Det er forbavsende så ofte, man ligger inde med materialer der er helt overflødige. Som alle andre former for teknisk kriminalprævention har også røgalarmer, brandalarmer, TV-overvågning og tyverialarmer en forebyggende effekt. Effekten tiltager hvis der tydeligt skiltes med, at alarmer er installeret. Et samarbejde rummer naturligvis også opklaringsmæssige aspekter i forbindelse med konkrete sager. Dette kan eksempelvis ske gennem en styrkelse af samarbejdet mellem Beredskabschefen, Risiko-styringskoordinator, SSP og Politi. European Institute for Risk Management A/S KomuneForsikring-koncernen Telefon Kopiering tilladt med kildeangivelse side 4

5 Psykosocial forebyggelse Hvis skoleelever oplever brande, er det vigtigt at man på skolerne eller institutionerne taler med børnene om det skete, og forklarer dem om alvoren i en brand. Mange børn opfatter ikke nødvendigvis en brand som noget farligt, men snarere som en spændende oplevelse. Det er en holdning, der ikke bør bringes med ind i pubertetsalderen, men den bliver det desværre ofte. Mange udsagn fra unge brandstiftere viser, at de ikke selv har opfattet ildspåsættelsen som andet end et spændende eksperiment. Det farlige for dem selv og andre, er de ikke opmærksomme på. Hvis der holdes rutinemæssige brandøvelser, afprøvning af brandalarmer og så videre, er det vigtigt, at børnene orienteres grundigt om det faktiske formål med øvelserne. Under realistiske øvelser med røg- eller tågeudlægning har man konstateret, at en del børn vælger at følge den udgangsvej, de er vant til at bruge, i stedet for eksempelvis den nødudgang, som øvelsen henviser til. Man har derfor set børn begive sig lige ind i røgfyldte områder for at følge den udgangsvej de kender. Der er altså behov for grundig information i forbindelse med sådanne øvelser. I øvrigt bør realistiske øvelser kun gennemføres i samarbejde med brandmyndighederne og netop kommunernes beredskabschefer vurderes ofte af unge mennesker som en sympatisk autoritet hvilket kan bruges positivt i arbejde med unge mennesker. Som tidligere nævnt anstiftes eller gennemføres hærværk og brandstiftelse næsten altid af utilpassede unge. Erfaringer fra tidligere tilfælde viser, at mange af disse potentielle hærværksmænd eller brandstiftere allerede inden de kommer ud i egentlig kriminalitet, kan udvise en adfærd, som antyder, at der er noget galt. I en travl hverdag kan det være meget vanskeligt for medarbejdere i skolevæsenet eller socialforvaltninger at udpege sådanne enkelte elever. Det kan også være meget vanskeligt at få bekræftet en evt. mistanke, fordi man altid står overfor faren for at komme til at sprede et falsk rygte om den pågældende. Også på dette område kan et samarbejde på tværs mellem personer, der har kendskab til de unge og deres problemer, være en stor hjælp. Kan man identificere elever der er ved at falde ud af fællesskabet, kan man måske hjælpe dem i tide, så den kriminelle adfærd ikke kommer til udfoldelse. En erfaring der af den samlede gruppe anses som væsentlig at viderebringe er, at mange unge og deres familier blev - eller følte - en mistænkeliggørelse under forløbet. Det er naturligvis vanskeligt at forhindre, men på den anden side, vurderes det hensigtsmæssigt at etablere et kriseberedskab der inkluderer psykologhjælp som kan kontaktes af de ikke mindst følelsesmæssigt involverede parter. Dette er blandt andet aktuelt i et mindre lokalsamfund hvor alle kender hinanden hvor effekten af mistænkeliggørelse forstærkes. Andre tiltag Ved påsatte brande kan det ikke udelukkes, at brandstifteren selv er til stede blandt publikum under en brand. Derfor er det nærliggende at iagttage eller tage foto/videooptagelser af publikum under branden. Men også billeder og videooptagelser af selve branden og brandindsatsen kan have værdi i forbindelse med det forebyggende arbejde, for eksempel når det gælder bevaring af spor. Faktisk har Københavns Brandvæsen et videohold, og i Ribe har man brugt en person til at observere "publikum" ved brændene. Man har også overvejet de muligheder der ligger i et mere aktivt samarbejde med pressen, hvor man kan få adgang til billedmaterialet, eller endog aftale hvad der supplerende skal/bør fotograferes. Generelt er det erfaringen at man ikke skal underkende et godt forhold til pressen. De vigtigste erfaringer Hvis man spørger Ribe Kommunes beredskabschef Torsten Troelsen og Ribe Amts Risikostyringskoordinator Betty Jansen om deres vigtigste erfaringer fra de afholdte møder, peger de begge først på værdien af selve det at samles og høste erfaringer tværs af forvaltningerne. "Man kan ikke vurdere værdien af et sådant samarbejde højt nok", siger Torsten Troelsen. "Det er en model vi kun kan anbefale andre kommuner at følge." European Institute for Risk Management A/S KomuneForsikring-koncernen Telefon Kopiering tilladt med kildeangivelse side 5

6 Og Betty Jansen er helt enig. Hun peger også på det værdifulde i den type møder. Allerede det at vi fik konstateret en række hændelser, der ikke havde været registreret, er jo et uhyre vigtigt resultat. Betty Jansen peger også på et hidtil lidt overset forhold, som hun mener kan få betydning, nemlig at institutionernes servicemedarbejdere (pedeller) i højere grad bør inddrages i det forebyggende arbejde. Man kunne f.eks. sende servicemedarbejderne på kurser om forskellige former for kriminalitetsforebyggelse, give dem mulighed for at holde indbyrdes møder og i det hele taget inddrage dem meget mere i problemerne omkring sikring. Markus Jessen der er ungdomskonsulent i Ribe kommune peger yderligere på vigtigheden af at der skal/bør tages hånd om de unge der mistænkeliggøres under processen. Mange brande opklaret Politiets mistanke om at brandene på Valdemarsskolen og flere andre skoler var påsatte, viste sig at holde stik. I slutningen af september 2002 anholdt politiet en 21-årig ung mand, der siden har tilstået brandene både på Vittenbergskolen, Valdemarsskolen, Katedralskolen og Jernvedlund Skole. Men den 21-årige havde endnu mere på samvittigheden. I alt har han indtil nu tilstået omkring 20 forhold omfattende brandstiftelser, indbrud og forskellige former for hærværk. Det skal understreges, at samarbejdet mellem kommune, amt og forvaltninger i Ribe ikke har haft indflydelse på opklaringen. Det var heller ikke hovedformålet, men hverken Torsten Troelsen eller Betty Jansen afviser, at det kunne være sket. Begge mener, at havde samarbejdet været en realitet noget tidligere, kunne det have fået konsekvenser i forbindelse med opklaringen. Kontakt Som tidligere beskrevet var der mange mennesker involveret i den aktuelle sag. Ønskes yderligere information kan følgende personer eventuelt kontaktes: Betty Neel Jansen Risikostyringskoordinator Ribe Amt, Torsten Troelsen Beredskabschef Ribe Kommune, Markus Jessen Ungdomskonsulent Ribe Kommune, European Institute for Risk Management A/S KomuneForsikring-koncernen Telefon Kopiering tilladt med kildeangivelse side 6

7 EIRM Network International Denmark Krumtappen 2 DK-2500 Valby Phone Fax Norway Kjøpmannstredet N-2022 Gjerdrum Phone Fax Sweden Vallgatan 12, S Åhus Phone

Den grundlæggende sikring af institutioner, virksomheder og boliger

Den grundlæggende sikring af institutioner, virksomheder og boliger Den grundlæggende sikring af institutioner, virksomheder og boliger kopiering tilladt med kildeangivelse Network Indledning I Danmark udsættes institutioner, virksomheder og boliger for ca. 280 indbrud

Læs mere

Forebyggelse af vandspild

Forebyggelse af vandspild Forebyggelse af vandspild kopiering tilladt med kildeangivelse Network Indledning For nylig måtte en mindre dansk virksomhed betale en ekstra vandregning på 172.000 kr. Virksomheden havde haft en skjult

Læs mere

NYHEDSMAGASINET PÅSATTE SKOLE- BRANDE. ANTALLET AF PÅSATTE SKOLEBRANDE SKAL NED Side 4. SYNLIG TILSTEDEVÆRELSE HAR EN EFFEKT Side 9

NYHEDSMAGASINET PÅSATTE SKOLE- BRANDE. ANTALLET AF PÅSATTE SKOLEBRANDE SKAL NED Side 4. SYNLIG TILSTEDEVÆRELSE HAR EN EFFEKT Side 9 KommuneForsikring.dk NYHEDSMAGASINET Nyheder og analyse fra KommuneForsikring Nr. 2 - november 2009 PÅSATTE SKOLE- BRANDE Side 2 ANTALLET AF PÅSATTE SKOLEBRANDE SKAL NED Side 4 SYNLIG TILSTEDEVÆRELSE HAR

Læs mere

Fysisk edb-sikring EN EIRM NETWORK HÅNDBOG. kopiering tilladt med kildeangivelse. Network

Fysisk edb-sikring EN EIRM NETWORK HÅNDBOG. kopiering tilladt med kildeangivelse. Network Fysisk edb-sikring kopiering tilladt med kildeangivelse Network Introduktion Publikationen har til formål, at informere om hvorledes man med enkle tiltag og sund fornuft kan forhindre tyveri af edb-udstyr.

Læs mere

Tågegeneratorer til sikring af værdier

Tågegeneratorer til sikring af værdier Tågegeneratorer til sikring af værdier kopiering tilladt med kildeangivelse Network Hvad er et sikringstågesystem? Meget enkelt kan det vel siges, at det i de fleste tilfælde er en pumpe, der bringer en

Læs mere

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Denne rapport omfatter et sammendrag (s. 4-17) og en hovedrapport (s. 18-66). Sammendraget

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Indsatser mod rekruttering til bander... Eksempler på kommunale initiativer, og anbefalinger til helhedsorienteret forebyggelse

Indsatser mod rekruttering til bander... Eksempler på kommunale initiativer, og anbefalinger til helhedsorienteret forebyggelse Indsatser mod rekruttering til bander... Eksempler på kommunale initiativer, og anbefalinger til helhedsorienteret forebyggelse Indsatser mod rekruttering til bander Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej

Læs mere

Ophør af anbringelse ved det 18. år

Ophør af anbringelse ved det 18. år Ankestyrelsens praksisundersøgelser Ophør af anbringelse ved det 18. år Marts 2009 2 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser Titel Udgiver ISBN nr. Designkoncept Layout og tryk Kontakt E-post Hjemmeside Ophør

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING

EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING 9 lokalområders samarbejde om en aktiv bevillingspolitik 2011 Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af COWI A/S Evaluering Ansvarlig udskænkning 9 lokalområders samarbejde om

Læs mere

Projektbeskrivelse: "Risikostyring"

Projektbeskrivelse: Risikostyring Projektbeskrivelse: "Risikostyring" , Rådhuset 8000 Århus C Indholdsfortegnelse 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 1. BAGGRUND... 1.1. ÅRHUS KOMMUNES RISIKOSTYRINGSPOLITIK... 1.2. FORSIKRING ELLER SIKRING... 1.3.

Læs mere

Hjælp til navigation i værdiarbejdet

Hjælp til navigation i værdiarbejdet KOGEBOG 3 Hjælp til navigation i værdiarbejdet PROJEKT NYE VÆRDIER I ARBEJDSLIVET Kogebog om fire værdistrategier Udarbejdet af Kubix ApS Projektet»Nye værdier i arbejdslivet«er støttet af EU-socialfonden

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter Amtsrådsforeningen Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) De 7små bjerge - gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter De 7 små bjerge 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ET SPØRGSMÅL OM ÆRE IDÉKATALOG

ET SPØRGSMÅL OM ÆRE IDÉKATALOG ET SPØRGSMÅL OM ÆRE IDÉKATALOG UNGES BUD PÅ AT MODVIRKE OG FOREBYGGE SOCIAL KONTROL OG ÆRESRELATEREDE KONFLIKTER 1 INDLEDNING 1. HVAD ER SOCIAL KONTROL OG ÆRESRELATEREDE KONFLIKTER? Dette idékatalog har

Læs mere

Evaluering af mere frit skolevalg

Evaluering af mere frit skolevalg Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg Rapport April 2007 Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg April 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark

Læs mere

Tema: Brand, side 4-14

Tema: Brand, side 4-14 nummer 2 Marts 2009 Tema: Brand, side 4-14 Frivilliges arbejde, side 16 Værdier i beredskabsforbundet, side 17 Landsdækkende skadeservice efter brand Om SSG A/S SSG A/S er førende specialist inden for

Læs mere

Den Gode Dialog. - Kommuneundersøgelse. Kommune D UDARBEJDET AF: JENS GULDAGER

Den Gode Dialog. - Kommuneundersøgelse. Kommune D UDARBEJDET AF: JENS GULDAGER Den Gode Dialog - Kommuneundersøgelse Kommune D UDARBEJDET AF: JENS GULDAGER DenGodeDialog Kommuneundersøgelse Udgiver Styrelsen for Social Service Skibhusvej 42, 3. 5000 Odense Tlf. 6548 4000 servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Mestring og ADHD kursus for voksne med ADHD

Mestring og ADHD kursus for voksne med ADHD Evalueringsnotat Mestring og ADHD kursus for voksne med ADHD Med det her kursus har jeg kunnet forstå og rumme mig selv jeg har i tusindfold meget større selvværd, det er helt vildt. Jeg har aldrig kunnet

Læs mere

Strafferetsplejeudvalgets undersøgelse i relation til voldtægtsofres retstilling

Strafferetsplejeudvalgets undersøgelse i relation til voldtægtsofres retstilling BILAG 1 Strafferetsplejeudvalgets undersøgelse i relation til voldtægtsofres retstilling Strafferetsplejeudvalget har til brug for overvejelserne i nærværende betænkning foretaget en undersøgelse af, hvorledes

Læs mere

1. INDLEDNING... 1 1.1 Rapportens kapitler... 3

1. INDLEDNING... 1 1.1 Rapportens kapitler... 3 Københavns Kommune Side i 1. INDLEDNING... 1 1.1 Rapportens kapitler... 3 2. TRIVSEL I TINGBJERG... 4 2.1 Beboernes baggrund for at flytte til området... 4 2.2 Generel trivsel i boligområdet... 5 2.3 Beboernes

Læs mere

Kommunernes hjælp til voksne med ADHD

Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Center for Ligebehandling af Handicappede Januar 2006 Kolofon Titel: Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Forfatter: Center for Ligebehandling af Handicappede/Kira

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge

Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge Hvad må du sige? September 2005 Socialministeriet J.nr. 32-15 Layout og sats: paprika Fotograf:

Læs mere

Tværsektorielt samarbejde om mennesker med en dobbeltdiagnose

Tværsektorielt samarbejde om mennesker med en dobbeltdiagnose Tværsektorielt samarbejde om mennesker med en dobbeltdiagnose En inspirationsguide til forbedring af samarbejdet baseret på erfaringerne fra Kultursporet i Projekt Integreret Indsats Katrine Schepelern

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

Ghettoer hvad er problemet Knud Erik Hansen, seniorforsker

Ghettoer hvad er problemet Knud Erik Hansen, seniorforsker Ghettoer hvad er problemet Knud Erik Hansen, seniorforsker Foredrag holdt på Socialdemokratiets Integrationskonference på Christiansborg den 30. november 2010 Knud Erik Hansen 17. december 2010 Journal

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

NÅR EN MISTANKE ER BLEVET TIL EN SAG

NÅR EN MISTANKE ER BLEVET TIL EN SAG 1 Jeg har været i krise lige så meget, som mange af forældrene har det. Ikke fordi jeg vil sammenligne det, for det er ikke NÅR EN MISTANKE ER BLEVET TIL EN SAG OM SEKSUELLE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE 2

Læs mere