Budgetopfølgning ultimo august 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetopfølgning ultimo august 2015"

Transkript

1 Budgetopfølgning ultimo august 2015 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning Drift Forslag til tillægsbevillinger på drift Øvrige økonomiske udfordringer aftaleområder Øvrige økonomiske udfordringer kontraktområder Status på servicerammen for Anlæg Galten Bymidte og Skatepark i Galten Status på anlægsrammen for Følgende bilag vedlægges budgetopfølgningssagen i særskilte dokumenter: Bilag 2: Budgetoversigt med angivelse af forslag om tillægsbevillinger Bilag 3: Status på anlægsprojekter Bilag 4: Status på forandringer 2015 Bilag 5: Flytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt Bilag 6: Finansielle risici på formue- og gældssiden Bilag 7: Status på OIK-puljen pr. 1/ (Omstilling/Innovation/Kompetenceudvikling) Bilag 8: Oversigt over solgte grunde i 2015 Bilag 9: Administrative flytninger mellem bevillinger 2015 Bilag 9 vedlægges af formelle årsager ift. Revisionen.

2 1. Indledning Budgetopfølgningen ultimo august har primært fokus på, om budgettet forventes at holde på alle kontrakt- og aftaleområder. Derudover vurderes det om det forventede regnskab holder sig inden henholdsvis servicerammen og anlægsrammen. Sammen med opfølgning på økonomien er der også ved hver budgetopfølgning en status på hvordan det går med de politisk besluttede forandringer fra budgetaftalen. Dette fremgår af bilag Drift I dette afsnit gives et overblik over de udfordringer, der er fremkommet på driften i forbindelse med budgetopfølgningen ultimo august Forslag til tillægsbevillinger på drift Tabel 2.1 viser de bevillinger, hvor der foreslås tillægsbevillinger på driften. Under tabellen er baggrunden for hver bevillingsændring beskrevet nærmere. Tabel 2.1: Oversigt over forslag til tillægsbevillinger med finansieringsforslag Politikområde og Bemærkning (i kr.) frem Personale: Tjenestemandspensioner Der forventes et samlet mindreforbrug på bevillingen pga. færre udgifter til tjenestemandspensioner Sundhedsfremme og forebyggelse: Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsområdet Flygtninge (flere politikområdet): - børn og unge - arbejdsmarkedsområdet Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforhold end forventet Merforbruget skyldes en aktivitetsstigning. I midtvejsreguleringen for 2015 er der sket en efterregulering vedrørende 2014, som kan finansiere denne merudgift Revurdering af tillægsbevilling givet ved 1. budgetopfølgning vedrørende flygtninge. I budgetlægningen for 2016 og frem er budgettet også justeret med denne forudsætningsændring Mindreforbrug primært pga. færre førtidspensioner og nedbringelse af sygedagpengesager over 52 uger. Der forventes en negativ efterregulering vedrørende 2015 på de budgetgaranterede områder Finansområdet: Mindreforbruget vedrører midtvejsregulering og skatter I alt Note: - betyder merforbrug eller mindreindtægt / + betyder mindreforbrug eller merindtægt Personale (Tjenestemandspensioner) Der forventes et mindreforbrug på udgifter til tjenestemandspensioner. Dette skyldes, at tjenestemændene går senere på pension end antaget i budgetforudsætningerne. Sundhedsfremme og forebyggelse (Aktivitetsbestemt medfinansiering) Der forventes et merforbrug på aktivitetsbestemt medfinansiering på 4 mio. kr. i 2015 på grund af meraktiviter. Merforbruget kan finansieres af efterreguleringen fra 2014 på 6,4 mio. kr., som følger af, at kommunernes betalinger samlet set oversteg loftet for medfinansiering i

3 Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforhold (bevillingen uden overførselsadgang mellem årene) Der forventes et mindreforbrug på 6,5 mio. kr. Mindreforbruget dækker over forskydninger funktionerne imellem, men af væsentlige årsager kan nævnes tilbageførte restancer vedr. løntilskud fra 2014, færre tilkendelser af førtidspension grundet ny lovgivning og endelig er antallet af sygdagpengesager med 100 % kommunal finansiering blevet nedbragt Derudover kan nævnes, at fagsekretariatet har bestilt BDO til at lave en refusionsgennemgang. Denne gennemgang har afdækket ekstra refusionsindtægter på flygtningeområdet på netto 1,5 mio. kr. Flygtninge politikområderne vedr. børn og unge samt Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforhold Ved 1. budgetopfølgning blev Børn og unge samt Beskæftigelse og Sundhed tilført 14,7 mio. kr. til dækning af merudgifter på flygtningeområdet i Det har efterfølgende vist sig, at familiesammenføringerne ikke er sket i det omfang, som vi forventede i starten af året. Derfor tilbageføres 3,9 mio. kr. på børn og ungeområdet samt 1,2 mio. kr. på beskæftigelsesområdet. Denne forudsætningsændring er også indarbejdet i budget Finansområdet Den forventede merindtægt på finansområdet er samlet set 15,9 mio. kr. Lov- og cirkulæreprogrammet: Kommunerne får hvert år reguleret budgettet i forhold til de økonomiske konsekvenser af ny lovgivning vedtaget gennem det seneste år. Disse beløb er indarbejdet i det budget , men der sker også en midtvejsregulering af budget Skanderborg Kommune har i en midtvejsregulering fået tilført netto ca. 500 kr. til udmøntning på driften i Dette beløb udmøntes på driften, jf. bilag 5: Flytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt. Midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet: Udgifterne til dagpenge og aktivering af de forsikrede ledige forventes at blive mindre end forudsat ved udmøntningen af det foreløbige beskæftigelsestilskud for Derfor skal Skanderborg Kommune betale ca kr. til Staten i midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet i Regulering af p/l i 1. budgetopfølgning: Pga. en for høj fremskrivning af lønbudgetterne fra 2014 til 2015 i budgetlægningen, blev der reduceret i lønfremskrivningen med 8,5 mio. kr. i 1. budgetopfølgning Disse penge blev lagt i en pulje på finansområdet, idet det var forventet, at de skulle tilbagebetales i midtvejsreguleringen for 2015 til Staten. I økonomiaftalen mellem KL og Regeringen blev det dog aftalt, at kommunerne ikke skulle midtvejsreguleres vedrørende dette, og derfor lægges puljen nu i kassen. Midtvejsregulering på aktivitetsbestemt medfinansiering Nedenfor er et overblik over bevægelserne på finansområdet vedrørende aktivitetsbestemt medfinansiering. Takstfejl fra Staten, jf. 1. budgetopfølgning, hvor dette budget blev flyttet fra aktivitetsbestemt medfinansiering til finansområdet Midtvejsregulering vedr. takstfejlen, dette beløb er tilbagebetalt til Staten Efterregulering vedrørende aktivitet i 2014 Rest der går i kassen 7,3 mio. kr. -7,9 mio. kr. 6,4 mio. kr. 5,8 mio. kr. 3

4 Rest: Der er nogle øvrige reguleringer på skatter og tilskud på i alt 2,4 mio. kr Øvrige økonomiske udfordringer aftaleområder I dette afsnit beskrives de politikområder, hvor der er væsentlige afvigelser i forhold til det budgetterede eller områder, der har høj bevågenhed f.eks. pga. tidligere overskridelser af budgettet. Sundhedsfremme og forebyggelse (Forsorgshjem og krisecentre) Der forventes et merforbrug på 1,4 mio. kr. vedrørende krisecentre og forsorgshjem i Budgettet til krisecentre og forsorgshjem blev ved 2. budgetopfølgning 2015 tilført et årligt beløb på kr. Det forventede merforbrug i 2015 vedrører overført merforbrug fra tidligere. I de senere år har antallet af borgere, der har taget ophold på forsorgshjem og krisecentre, været stigende. Endvidere har der været forskydninger på opkrævningerne fra andre kommuner, hvilket gør det uforudsigeligt at styre forbruget på området. Området kan som udgangspunkt ikke reguleres via ændret serviceniveau, da det er forstanderne på de enkelte forsorgshjem og krisehjem, der vurderer, hvorvidt borgerne opfylder kriterierne for optagelse på botilbuddene. Der tages stilling til, om det oparbejdede merforbrug kan afdrages ved sagen om budgetoverførsler fra 2015 til Vej og trafik Samlet set forventes der et mindreforbrug på 23,6 mio. kr. i Dette mindreforbrug er fordelt på følgende områder: Kollektiv trafik Vinterbuffer Skønpuljen Vejafvanding I alt 2,0 mio. kr. 6,0 mio. kr. 2,0 mio. kr. 13,6 mio. kr. 23,6 mio. kr. Uddybning af overførsel til vejafvanding: Skanderborg Kommune har siden 2009 betalt 3 % af anlægsudgifterne hos Skanderborg Forsyningsvirksomhed i vejbidrag. Vejbidragsprocenten har været omdiskuteret, og det landsdækkende Forsyningssekretariat har truffet afgørelse om, at vejbidragsprocenten har været fastsat for lavt. Østre Landsret har d. 13. februar afgjort, at Forsyningssekretariatets afgørelser vedrørende vejbidrag er ugyldige. Det betyder, at Skanderborg Kommune har betalt for meget i vejbidrag. Forsyningssekretariatet har imidlertid anket dommen til Højesteret. Skanderborg Kommune har bedt Skanderborg Forsyning om tilbagebetaling af ca. 5,9 mio. kr. vedrørende årene Beløbet vil blive reserveret og overført til 2016, indtil sagen er endelig afgjort. Derudover er der reserveret 7,7 mio. kr. til eventuel efterbetaling for årene Sagen om vejafvandingsbidraget er nærmere beskrevet i bilag 1 til 1. budgetopfølgning Skoler og pædagogiske fritidstilbud For området Skoler og pædagogiske fritidstilbud forventes der, isoleret for regnskab 2015, et merforbrug på 0,8 mio. kr. Området overførte 11,6 mio. kr. i opsparing fra 2014 og forventer derfor en afvigelse i forhold til korrigeret budget 2015 på 10,8 mio. kr. 4

5 Som konsekvens af tidligere ubalance i økonomien blev der i 2010 lavet en handleplan til genopretning af økonomien. Genopretningen har i praksis givet et lavere udgiftsniveau end det dengang forventede. De forbedrede årlige afdrag i forhold til handleplanen skyldes primært lavere udgiftsniveau på specialområdet end forventet, herunder som konsekvens af i højere grad at benytte egne tilbud contra tilbud i andre kommuner/regioner på specialskoleområdet. Det skal nævnes, at hvis det samlede antal specialpladser (internt/eksternt) falder, indebærer modellen på specialområdet, at der automatisk tilflyder skolerne flere budgetmidler. Dertil kommer, at der de seneste tre skoleår har været et nettosalg af pladser til andre kommuner på folkeskoleområdet (elev fra anden kommune, der vælger en skole i Skanderborg Kommune). Den mellemkommunale takst på området udgør godt 60tkr. årligt, mens tildelingsprisen til en elev udgør ca. 35tkr. årligt. I forhold til regnskab 2014 og 2015 er der særligt tre forhold, der gør sig gældende på økonomien: 1) Med virkning fra 1. august 2014 medfinansierer aftaleområdet på skolebevillingen 5 mio. kr. årligt til skolereformen. 2) Befordring: Som konsekvens af, at tidligere leverandør af specialskolekørsel gik konkurs maj 2014, blev der oprettet et nødberedskab med den leverandør, der vandt udbuddet af kørsel fremadrettet. Nødberedskabet løb herefter i perioden medio maj primo august. Nødberedskabet indebar et langt højere omkostningsniveau end ellers i perioden. Dertil kommer, at udbuddet ikke umiddelbart indebar den forventede besparelse på udgiftsniveauet. Planlægningen for skoleåret 15/16 har dog afstedkommet, at der kan forventes et lavere udgiftsniveau fremadrettet. 3) Puljer til kompetenceudvikling og uddannelse: Det dækker primært over midler fra staten til efter- /videreuddannelse af lærere og ledere samt midler fra OIK-puljen til Visible Learning og Den Innovative Folkeskole. Der vil naturligt kunne være forskydninger på regnskabsår mellem, hvornår midlerne modtages contra, hvornår de anvendes. For regnskabsåret 2014 gælder, at ud af overførslen på 11,6 mio. kr., udgør puljebeløb til senere anvendelse ca. 3,25 mio. kr. I 2015 modtages yderligere midler til uddannelse mv., men samtidig anvendes de restende midler til Den Innovative Folkeskole kombineret med, at statsmidlerne til uddannelse delvist bliver anvendt. Der forventes derfor et nettotræk af midlerne fra 2014 på 2,75 mio. kr. Såfremt disse puljemidler ikke påvirkede regnskabsresultaterne for 2014 og 2015, ville overskuddet udgøre ca. 2 mio. kr. årligt. Overskuddet kan primært forklares med fortsat lavere udgiftsniveau på specialskolepladser i forhold til det budgetterede og fortsat nettosalg af pladser til andre kommuner. Det opvejes delvist af merudgifter til uddannelse af PAU-elever samt merudgifter til befordring. 5

6 Børn og unge med særlige behov Bevillingen Børn og unge med særlige behov forventer et mindreforbrug isoleret for 2015 på 0,7 mio. kr. Der blev overført et merforbrug på 1,8 mio. kr. fra 2014, og den forventede afvigelse i forhold til korrigeret budget 2015 er herefter 1,1 mio. kr. Det forventede regnskab for 2015 er med udgangspunkt i de aktive bevillinger pr. ultimo august 2015 og er inkl. kendt til- og afgang den resterende del af året, samt en buffer vedr. anbringelser. Ældre Der forventes pr. ultimo august et mindreforbrug på 4,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget 2015, svarende til 15,5 pct. Afvigelsen falder inden for såvel den variable som den øvrige del af bevillingen. Det skal bemærkes, at der i 2. budgetopfølgning 2015 dels blev lagt 5,3 mio. kr. i kassen til finansiering af merforbrug på andre områder og dels flyttet 1,3 mio. kr. til kompetenceudvikling af medarbejdere samt til ansættelse af projektleder i forbindelse med implementering af plejeboligplanen/ry. Handicap Der forventes pr. ultimo august et samlet merforbrug på 3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget 2015, svarende til 1,3 pct. Afvigelsen består af et merforbrug på den aktivitetsstyrede del af bevillingen og et (lavere) mindreforbrug på den øvrige del af bevillingen. Puljen til aktivitetsstigninger på området tilsiger, at den forventede budgetoverskridelse burde have været mindre. Når dette ikke er tilfældet, skyldes det primært, at det ikke har været muligt at realisere hele det forudsatte effektiviseringsbeløb. Der arbejdes derfor fortsat med at finde yderligere effektiviseringstiltag, som kan reducere det forventede årsresultat. Fælles effektiviseringskrav I budgetaftalen for 2012 blev der indlagt nogle effektiviseringspuljer i , der skulle udmøntes via tværgående effektiviseringsindsatser. Der mangler stadig at blive udmøntet 1,2 mio. kr. i 2015 og frem. Årsagen til, at der er et restbeløb på puljen er, at de planlagte effektiviseringer på befordring ikke kunne gennemføres i det forventede omfang Øvrige økonomiske udfordringer kontraktområder Nedenfor er nævnt de kontrakter, der enten forventer et merforbrug på 3 % af det korrigerede budget eller er i gang med at følge en handleplan for afbetaling af gæld. Der følges administrativt op på disse månedligt. Det drejer sig pt. om følgende kontrakter: Dagplejen Ved 2. budgetopfølgning 2015 skønnede dagplejen en forventet merudgift på 5,3 mio. kr. og de fik bevilget en tillægsbevilling på 3,5 mio. kr. Begrundelsen for at tillægsbevillingen ikke blev givet på det fulde beløb var, at bibeholde et fortsat effektiviseringskrav på 1,8 mio. kr. Ved 3. budgetopfølgning forventer dagplejen et merforbrug på ca. 2,3 mio. kr., hvilket er en stigning på 0,5 mio. kr. i forhold til 2. budgetopfølgning. Det forventede merforbrug svarer til 2,7 % af det korrigerede budget. Børnetallet er siden 2011 faldet fra børn til ca. 700 børn i Det budgetterede gennemsnitlige børnetal på 700 børn i 2015, forventes at holde stik med en afvigelse på plus minus 10 %. Der er dog en ujævn efterspørgsel efter dagplejepladser i kommunen. Dagplejen er samlet set reduceret med 11 dagplejere, men det dækker over, at der er ansat 8 nye dagplejere samtidig med, at der er afskediget/naturlig afgang på 19 dagplejere. Disse fratrædelser har medført økonomiske konsekvenser, som samlet set udgør 1,4 mio. kr. udbetalt i feriepenge og fratrædelsesgodtgørelse. 6

7 Der er fra budget 2016, indarbejdet en ny tildelingsmodel, som tager højde for dagplejens særlige vilkår. Dagplejen vil fortsat være udfordret på at finde ½ % effektiviseringer pr. år. Dagtilbud Galten Låsby Dagtilbud Galten Låsby havde i regnskab 2014 et merforbrug på kr. svarende til 5,4 % af det korrigerede budget. De forventer at komme ud af 2015 med et mindreforbrug på ca kr. Det har været muligt at indhente gælden i 2015, dels fordi personalenormeringen er tilpasset det forventede børnetal, og der er taget højde for yderligere fald i børnetal fra august Det ser dog ud til, at der er en mindre stigning på vej i børnetallet. Disse midler skal bruges til at dække uforudsete udgifter. Der er udarbejdet en handleplan til afvikling af gælden. Handleplanen overholdes og gælden forventes afviklet over 1 år. Dagtilbud Ry Dagtilbud Ry forventer at komme ud af 2015 med et merforbrug på ca kr., svarende til 4,2 % i forhold til det korrigerede budget. Dette er en forbedring af resultatet for regnskab 2014, hvor der var et merforbrug på kr. Dagtilbud Ry har haft et højt børnetal de første 4 måneder af I maj, juni og juli har børnetal været meget lavere end forventet, men resten af 2015 er børnetallet stabilt igen. I den forbindelse undlades at sætte personalenormereingen op, derved kan der afvikles på gælden. En del af inklusionsopgaverne skal løses af den faste medarbejde gruppe(besparelse på ca kr.). Der er fortsat stor fokus på sygefravær. Der er udarbejdet en handleplan til afvikling af gælden, som forventes afviklet over 3 år. Handleplanen overholdes. Landsbyordningen Ejer Bavnehøj Den aftalte handleplan for gældsafvikling følges, og gælden var ved udgangen af kr. svarende til 3,7 % af det korrigerede budget. Heraf vedrører kr. en investering i et pillefyr. Gælden forventes at være afviklet ved udgangen af Veng Skole og Børnehus Veng Skole og Børnehus kom ud af 2014 med et merforbrug på kr., hvilket svarer til 4,2 % af det korrigerede budget. Merforbruget i 2014 skyldes dels engangsudgift til anskaffelse af computere og tablets til lærere og pædagoger som en del af deres nye arbejdspladser ift. skolereformen ca Merudgifter til vikarer, etablering af motorikrum og et lavere børnetal end forventet. Derudover indeholder lønudgiften udgifter til fire medarbejdere, som er fratrådt i årets løb, nogle af dem med lange opsigelser en samlet udgift på kr. for indeværende år. Ingen af dem belaster budgettet fremadrettet. I 2015 er planlagt etablering af nye elevtoiletter. Fremadrettet er udgiftsniveauet tilpasset budgettet, hvorfor merforbruget forventes at være afviklet ved udgangen af Gyvelhøjskolen Der blev overført en gæld fra 2014 på kr., svarende til 3,9 % af det korrigerede budget. Merforbruget skyldes langtidssygdom og merudgifter i forbindelse med afskedigelse af personale, samt øgede vikarudgifter i forbindelse med dette. Derudover fratrædelsesomkostninger for fire medarbejdere, der har valgt af lade sig pensionere, og en medarbejder der har sagt op. Der er udarbejdet en handleplan til afvikling af gælden, med forventet afvikling pr. ultimo Der er sparet på både personale og øvrig drift. Det er målet at merforbruget skal afvikles hurtigt men sikkert. Ved. 3. budgetopfølgning forventes der for 2015 et merforbrug på kr., svarende til 0,5 % af korrigeret budget. 7

8 Låsby Skole Låsby Skole kom ud af 2014 med et merforbrug på kr., hvilket svarer til 4,1 % af det korrigerede budget. Merforbruget skyldes nedgang i elevtal. Der vil ske personalereduktion i 2015 og stillingerne genbesættes ikke. Der er udarbejdet handleplan for afvikling af gælden over tre år. Gælden forventes at være afviklet ved udgangen af 2015 Årsagen til den hurtigere afvikling af gælden skyldes en generel nedskrivning af forbrug på øvrig drift. Dertil kommer en ikke forventet elevtilgang indenfor specialområdet. Landsbyordningen i Herskind Der blev overført en gæld fra 2014 på kr., hvilket svarer til 3,6 % af det korrigerede budget. Merforbruget i 2014 skyldes en stor lærerudskiftning, samt at skolen har deltaget i læringsforsøg med dertil hørende udgifter. I 2015 får skolen en del af udgifterne til læringsforsøg refunderet. Der vil ske personalereduktion i 2015 og stillingen bliver ikke genbesat. På grund af fejlagtigt ikke udbetalte Ny Løns-midler er skolen blevet tilført en ekstra udgift til løntillæg og morarenter på i alt kr. Beløbet vedrører årene Det er derfor ikke muligt at fastholde den aftalte handleplan. Handleplanen revideres snarest muligt. Landsbyordningen i Gl. Rye Landsbyordningen overførte en gæld fra 2014 på kr., svarende til 1,6 % af korrigeret budget. Merforbruget skyldes en ikke tilstrækkelig regulering i personalestaben i både skole og fritidsdel i forbindelse med faldende børnetal. Dertil kommer en ikke tilstrækkelig regulering i forhold til kortere åbningstid i fritidsdelen, øgede vikarudgifter og en dobbeltansættelse i tre måneder af pædagogiske årsager. Forventningerne til resultatet 2015 for hele kontrakten er et merforbrug på kr., svarende til 1,1 % af korrigeret budget. Det forventede resultat for skole og SFO er et merforbrug på kr. svarende til 6,17 %. Der er udarbejdet handleplan for afvikling af gælden. Den samlede gæld forventes at være afviklet ved udgangen af Landsbyordningen i Bjedstrup Landsbyordningen overførte en gæld fra 2014 på kr., svarende til 1,9 % af korrigeret budget. Merforbruget skyldes større fald i belægningsprocenten i fritidsklubben end forventet. Opsigelsesproces ved afskedigelse af personale blev indledt i efteråret 2014, men på grund af høringsperiode og opsigelsesvarsel m.m. belaster lønudgiften budgettet svarende til 11 måneders løn. Forventningerne til resultatet for 2015 er et merforbrug på kr., svarende til 4,4 % af korrigeret budget. Der er udarbejdet handleplan for afvikling af gælden. Gælden forventes at være afviklet ved udgangen af Mølleskolen Skolen overførte en gæld fra 2014 på kr., svarende til 2,5 % af korrigeret budget. Forventningerne til resultatet for 2015 er et merforbrug på kr., svarende til 3,6 % af korrigeret budget. Skolen udarbejder en handleplan for afvikling af gælden. Plejedistrikt Skanderborg Nord Der overføres en gæld fra 2014 på 2,3 mio. kr. svarende til 6,5 % af det korrigerede budget. Den aftalte handleplan for afvikling af gæld/underskud blev revideret i november I 2014 er det tildelte budget overholdt, og det har været muligt at afdrage 0,5 mio. kr. på gælden. 8

9 Plejedistriktet forventer at kunne afdrage 0,1 mio. kr. af gælden i 2015 og forventer således et merforbrug på 2,2 mio. kr. ved udgangen af Den aftalte handleplan for afvikling af gæld følges. Biblioteket Biblioteket forventer et merforbrug på op mod kr. svarende til 4,2 % af det korrigerede budget. Der blev overført et merforbrug fra 2014 på kr. Merforbruget skyldes bl.a., at betaling til Danskernes Digitale Bibliotek og at etableringen af Åbne Biblioteker har været dyrere end det bevilligede beløb. Derudover stiger driftsudgifterne som følge af den udvidede åbningstid i forbindelse med Åbne Biblioteker. Et nyt fælles bibliotekssystem skulle have været etableret i september Det er udskudt foreløbigt til uge 3 i 2016, hvilket vil medføre en økonomisk gevinst. Det forventes derfor at merforbruget vil være afdraget inden udgangen af Status på servicerammen for 2015 Ved hver budgetopfølgning bliver der givet en status på servicerammen, da ca. 30 mio. kr. af det bloktilskud, som Skanderborg kommune får fra Staten er betinget af, at landets kommuner samlet set overholder den samlede serviceramme. Servicerammen for Skanderborg Kommune er lig det oprindelige budget indenfor servicerammen. Budgetopfølgningen viser et forventet regnskab for 2015, der ligger 29 mio. kr. under servicerammen. Heri er indregnet den budgetterede buffer på 40 mio. kr. inden for servicerammen. Såfremt der ikke var budgetteret med denne buffer, ville det forventede regnskab ligge 11 mio. kr. over servicerammen. Den primære årsag til, at det bliver nødvendigt at tage bufferen i brug, er at kontrakt- og aftaleholderes opsparing samlet set forventes reduceret med netto ca. 23 mio. kr. Dette dækker dog over, at nogle reducerer deres opsparing, mens andre øger gælden. 3. Anlæg 3.1. Galten Bymidte og Skatepark i Galten Der ansøges i denne budgetopfølgning om en kasseneutral flytning mellem to anlægsbevillinger: Tabel 3.1: Ansøgning om kasseneutral flytning mellem bevillinger på anlæg: Projekt i kr. Bevilling Regnskab Ansøgning om tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb Galten Bymidte Skatepark i Galten I alt for kassen 0 Note: + betyder merforbrug eller mindreindtægt / - betyder mindreforbrug eller merindtægt Det drejer sig om projekterne Galten Bymidte og Skatepark i Galten. I projektet for Galten Bymidte er Torvet og pladsen foran Biblioteket omlagt, og der resterer kun opsætning af belysning. Det står færdigt til Kulturaften 18. september. Der er et overskud på bevillingen på kr. Det foreslås i denne budgetopfølgning, at beløbet overføres og tillægsbevilges til Skatepark i Galten, da dette projekt ses i sammenhæng med forskønnelsen af Galten bymidte. 9

10 Beløbet ønskes anvendt til adgangsforhold indtil selve skateanlægget, og stisystem mellem Vestergade og skatebanen. Tillægsbevillingen skal også dække indkøb af belysning, der matcher de arkitektoniske linjer på Torvet Status på anlægsrammen for 2015 Kommunerne og staten har aftalt en samlet anlægsramme svarende til kommunernes oprindelige anlægsbudgetter for Denne anlægsramme er defineret som kommunale bruttoanlægsudgifter inkl. byggemodning, men eksklusiv almene boliger og klimaanlæg med medfinansiering fra forsyningen. Anlægsindtægterne er ikke en del af rammen. I 2015 er Skanderborg Kommunes anlægsramme overfor Staten på 218,048 mio. kr. Det forventede forbrug i 2015 indenfor anlægsrammen er ca. 245,4 mio. kr. I skemaet nedenfor er der en specifikation af beregningen af det forventede forbrug på anlæg i Forudsætningerne for det forventede forbrug indenfor anlægsrammen i 2015 er følgende: (i kr.): I alt anlægsramme overfor Staten Tillægsbevillinger til anlæg i 2015: Budget afsat til byggemodninger i december 2014 for Vesterskovvej 4A etablering af flygtningeboliger Erstatningsboliger på Sølund, rådgivning 200 Forøgelse af anlægstilskud til Hørning Hallen Overførte bruttoudgifter på anlæg fra 2014 indenfor anlægsrammen Skanderborg Søtorv overført til Skatepark i Galten udgifter finansieret af fondsindtægter 235 Bruttobudgettering af "Salg af kommunale ejendomme"; 1 mio. kr. til sagsbehandling Køb og renovering af Tippethøj 1 til flygtninge Salg af Skovly 2, handelsomkostninger 100 Rekreativt område med Crossfit i Låsby (finansieret af fondsindtægter) Rekreativt område på Ejerbavnehøj (finansieret af fondsindtægter) 300 Bakkehuset i Virring 373 Tillægsbevilling til byggemodninger i juni Alternativ finansiering af Haller, Ry- og Hørning Hallerne Okkerhytte ved Vestermølle (finansieret af fondsindtægter) Anlægsramme herefter Denne budgetopfølgning viser: At den tekniske ramme til byggemodninger kan fratrækkes, da byggemodningerne er konkret budgetlagt. At der er et forventet mindreforbrug på byggemodninger. Der fremsendes en bevillingssag efter gældende principper til byrådets decembermøde At der er diverse justeringer, på baggrund af afsluttede anlæg

11 At forventet overførsel til 2016, indenfor anlægsrammen, er på 20,7 mio. kr Forventet forbrug på anlæg indenfor anlægsrammen 2015 herefter Konklusionen er således, at anlægsrammen vil blive overskredet med (245,4-218) mio. kr. = 27,4 mio. kr. Der er indtil videre ikke økonomiske sanktioner forbundet med at overskride anlægsrammen for For det første afhænger dette af, hvad det samlede anlægsforbrug for samtlige kommuner er, og for det andet afhænger det af, om Staten vælger at indføre økonomiske sanktioner på anlægsforbruget. Med hensyn til overførslen indenfor rammen til 2016, er der ingen sanktioner forbundet med overskridelse af rammen i

Budgetopfølgning ultimo april 2015

Budgetopfølgning ultimo april 2015 Budgetopfølgning ultimo april 2015 Indholdsfortegnelse: 1. Konklusion...2 2. Drift...2 2.1. Forslag til tillægsbevillinger på drift...2 2.2. Øvrige økonomiske udfordringer aftaleområder...7 2.3. Øvrige

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et merforbrug på -11,5 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Børn og unge

Læs mere

Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Vi forventer resultat tæt på 0 kr. i afvigelse. særlige behov ungeområde

Læs mere

Bilag 7: Flytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt

Bilag 7: Flytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt Bilag 7: Flytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt Nedenstående tabel er en oversigt over flytninger mellem bevillinger, der falder uden for reglerne om administrative flytninger. Flytningerne

Læs mere

Budgetopfølgning ultimo januar 2014

Budgetopfølgning ultimo januar 2014 Budgetopfølgning ultimo januar 2014 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 2 2. Drift... 2 2.1. Forslag til tillægsbevillinger på drift... 2 2.2. Status på servicerammen for 2014... 3 2.3. Øvrige udfordringer

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. ekskl. overførsler fra regnskab 2014. Der er

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning.

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Dato 12. september 2014 Lb.nr. 118340-14 Sagsnr. 14-2023 Ref. Jette Poulsen Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Skoleområdet: Folkeskoleområdet/SFO-området:

Læs mere

Budgetopfølgning ultimo august 2016

Budgetopfølgning ultimo august 2016 BILAG 1: 3. BUDGETOPFØLGNING 2016 Budgetopfølgning ultimo august 2016 Indholdsfortegnelse: 1. Konklusion...2 2. Drift...2 2.1. Forslag til tillægsbevillinger på drift...2 2.2. Øvrige økonomiske udfordringer

Læs mere

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april.

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo august 2016 et merforbrug på 1,3 mio. kr. Heri indgår

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet? Hedensted Kommune 29-08- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Forventet regnskab pr. 31. oktober 2016

Forventet regnskab pr. 31. oktober 2016 Forventet regnskab pr. 31. oktober 2016 Bilag 1 Koncernøkonomi Natur og Udvikling Mio kr. Forventet regnskab pr. 31. juli 2016 - Overblik Fortegn: forbrug (+), indtægter/mindreforbrug (-) Resultat af ordinær

Læs mere

Ændringer i økonomien siden B2014-2017

Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Bilag 2 Dato 20-08-2014 Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Tabellen viser de væsentligste ændringer i økonomien i budgetforslaget for 2015-2018. Ændringerne er kommet til, siden Byrådet sidst har behandlet

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

Læs mere

1. Budgetområdet i hovedtal

1. Budgetområdet i hovedtal Regnskab Budgetområdet indeholder til folkeskolen, skolefritidsordninger, befordring af skolebørn, kommunens specialskoler, sprogstimulering af førskolebørn, bidrag til statslige og private skoler, efterskoler,

Læs mere

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en

Læs mere

Budgetkontrol marts 2015 Udvalget for Økonomi

Budgetkontrol marts 2015 Udvalget for Økonomi Økonomisk oversigt () Løbende priser Vedtaget budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015 Afvigelse i forhold til korr. budget Renter Renteindtægter -6,9-6,1-5,2 0,9 Renteudgifter 34,2 30,1

Læs mere

Resultat på drift. Skoler. Foreløbigt regnskab 2014 Børne-, Unge- og Familieudvalget Skoler. Samlet resultat: 373.608 387.677 368.540-19.

Resultat på drift. Skoler. Foreløbigt regnskab 2014 Børne-, Unge- og Familieudvalget Skoler. Samlet resultat: 373.608 387.677 368.540-19. Resultat på drift Skoler (tal i 1.000 kr.) Note Opr. Budget Korr. budget Regnskab 2014 Mer- /mindre forbrug (i f.t. korr. budget) Samlet resultat: 373.608 387.677 368.540-19.137 Budgetramme 1 373.608 387.677

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 6 Økonomirapportering pr. 31. marts 680112 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at økonomirapporteringen pr. 31. marts

Læs mere

Bilag 1 Tillægsbevillinger til budgetoverførsler fra 2015 til 2016 (baggrundsnotat)

Bilag 1 Tillægsbevillinger til budgetoverførsler fra 2015 til 2016 (baggrundsnotat) Bilag 1 Tillægsbevillinger til budgetoverførsler fra 2015 til 2016 (baggrundsnotat) Indledning Overførselssagen består af to dele: 1) Den første del gennemgår, hvilke perspektiver der ligger til grund

Læs mere

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner Allerød Kommune Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 2. Hovedoversigt... 2 3. Opsummering af det forventede regnskab...

Læs mere

Aarhus Kommune Opsparingsopgørelse 2012

Aarhus Kommune Opsparingsopgørelse 2012 Bilag til indstilling Bilag 4: Beskrivelse af regnskabsresultatet B4.1 De decentraliserede områder Regnskabsresultatet for de decentraliserede skattefinansierede områder Tabellen Opsparingsopgørelse 2012

Læs mere

Vangeboskolens økonomiske situation

Vangeboskolens økonomiske situation Vangeboskolens økonomiske situation Analyse af perioden fra 2013/14 og frem Februar 2017 1 Indledning Igennem de seneste 4 år har den økonomiske situation på Vangeboskolen ændret sig i betydelig grad.

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2010 Udsendt juni 2010

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2010 Udsendt juni 2010 Aftale om regionernes økonomi i 2011 Regeringen og Danske Regioner indgik lørdag den 12. juni 2010 aftale om regionernes økonomi for 2011. Aftalen kan downloades på www.regioner.dk under økonomi. Aftalen

Læs mere

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Herunder følger en oversigt over fag- og stabschefernes forslag til reduktion af tidligere ansøgte

Læs mere

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne.

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne. 1. Generelt Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet skal byrådet inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for det kommende år og tre overslagsår. Budgettet skal behandles to gange i byrådet med

Læs mere

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo april 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo april 2016 et merforbrug på 1,2 mio. kr. Heri indgår

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Budgetopfølgning ultimo januar 2013

Budgetopfølgning ultimo januar 2013 Budgetopfølgning ultimo januar 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 2 2. Drift... 2 2.1. Forslag til tillægsbevillinger på drift... 2 2.2. Status på servicerammen for 2013... 5 2.3. Øvrige udfordringer

Læs mere

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. september 2016 Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016 1. Resume Magistratsafdelingerne har udarbejdet skøn over regnskabet

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2017

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 5. september 2017 for 2017 1. Resume Magistratsafdelingerne har udarbejdet skøn over regnskabet. I forhold til budget 2017 viser

Læs mere

Udvalget for familie og institutioner

Udvalget for familie og institutioner Indholdsfortegnelse Udvalget for familie og institutioner...2 11.528 Børn, Unge og Familier drift...3 11.322 Skoleområdet drift...4 11.322 Skoleområdet anlæg...4 11.525 Dagtilbud til børn og unge drift...5

Læs mere

Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015

Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015 Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015 Dette bilag indeholder en kort gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede

Læs mere

Månedsmøde November 2015 - Opsamling til Byrådet

Månedsmøde November 2015 - Opsamling til Byrådet Månedsmøde November - Opsamling til Byrådet Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder,

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017.

Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017. Bilag 2 til 3. budgetopfølgning for budget 2017 Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017. Resumé 3. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved

Læs mere

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012 212-11725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 212 1. Resume Drift Oprindeligt 212 med O/U 212 uden O/U 212 Forventet resultat (Ift. kor. uden O/U) Afvigelse I 1. kr. Drift i alt 386.975 392.486

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 REGNSKABSBEMÆRKNINGER... 5 1 - TILSKUD OG UDLIGNING SAMT SKATTER,

Læs mere

SPECIFIKATION TIL BASISBUDGET UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER KOLONNE 2,3,5 og 7

SPECIFIKATION TIL BASISBUDGET UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER KOLONNE 2,3,5 og 7 UDVALG FOR BØRN OG FAMILIER - Serviceudgifter -1.000-1.957-4.902 22.589 3 01 Folkeskolen SPECIFIKATION TIL BASISBUDGET 2013-2016 Øks 1. behandling 3. september 2012 15.000 Der tilføres 15 mio. kr. i 2013

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

Standard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene

Standard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene Standard i Økonomisk Politik: (Vedtaget i Byrådet, de seneste ændringer ved overførselssagen fra 2014 til 2015) Økonomi / Innovation og IT marts 2015 1 Skanderborg Kommune ønsker en høj grad af økonomisk

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Socialudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Budgetopfølgning 30. september 2008

Budgetopfølgning 30. september 2008 Generel beskrivelse Budgettet indenfor består af følgende: Politisk administration Administration Arbejdsmarked, administration Erhverv og Fritid, administration Familie, administration Social og Sundhed,

Læs mere

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Aktuel økonomi: - regnskab 2015 - budgetlægning 2017-19 Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Regnskab 2015 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget Korr. budget regnskab Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter skema 3. forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse R 13 i 14-priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/9 FR 2014 2014 TB 3.

Læs mere

Halvårs- regnskab 2011

Halvårs- regnskab 2011 Halvårsregnskab 2011 1 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2011 regnskab Korrigeret budget Budget 2011 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:

Læs mere

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr.

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. juni Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr. Resultatet på de

Læs mere

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform:

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform: Udgiftssiden - Almenområdet Flere undervisningstimer i almenundervisningen: Ifølge den indgåede aftale vil undervisningstimetallet blive udvidet med 14 lektioner mere om ugen i forhold til det nuværende

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2015

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2015 Budgetkontrol pr. 1. oktober 7. SUNDHED I 1.000 kr. Afvigelse: - = mindreudgift eller merindtægt og += merudgift eller mindreindtægt FORKLARINGER TIL AFVIGELSER Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet

Læs mere

Notat. Forventet afvigelse 3. budgetopfølgning

Notat. Forventet afvigelse 3. budgetopfølgning Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 16. oktober 2013 Sagsnr.: 2013-012220-3

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Godkendelse af halvårsregnskab Aalborg Kommune.

Godkendelse af halvårsregnskab Aalborg Kommune. Punkt 2. Godkendelse af halvårsregnskab 2016 - Aalborg Kommune. 2016-041110 Magistraten indstiller, at byrådet godkender halvårsregnskab 2016 for Aalborg Kommune i henhold til lov. nr. 156 af 26. februar

Læs mere

Sundhedsudvalget. Korr. budget inkl. overf. Område

Sundhedsudvalget. Korr. budget inkl. overf. Område Sundhedsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afvigelse ØKV1 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Pleje og Omsorg 204,1 196,6-7,5 Pleje og Omsorg - Fælles 12,5 11,5-1,0 Elev/Rotationsprojekt 9,3 9,3 0,0

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Udvalget for Klima og Miljø

Udvalget for Klima og Miljø Udvalget for Klima og Miljø revision 3 September Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste

Læs mere

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014 Økonomivurdering 3. kvartal 2014 Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afv. ØKV3 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Arbejdsmarked 140,8 138,6 137,8 136,7-4,1 UU-vejledning

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering December 2014 Forventet regnskab 2014 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventetede afvigelser

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 30. september forventes der

Læs mere

NOTAT. Sagsbeh.: pz/dep Sagsnr.: 10/25165

NOTAT. Sagsbeh.: pz/dep Sagsnr.: 10/25165 SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Analyse af skolernes merforbrug i 2010 Til: Familie- og uddannelsesudvalget Dato: 3. marts 2011 Sagsbeh.: pz/dep Sagsnr.: 10/25165 Baggrund for analysen 3 af

Læs mere

Budgetopfølgningsnotat vedr. ældrebevillingen pr. ultimo januar 2016

Budgetopfølgningsnotat vedr. ældrebevillingen pr. ultimo januar 2016 1 Budgetopfølgningsnotat vedr. ældrebevillingen pr. ultimo januar 2016 Opbygning af notatet Notatet er bygget op omkring en forside med en kortfattet konklusion samt en række bilag, som uddyber en række

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Overførsler fra 2012. Korrigeret budget. til 2013

Overførsler fra 2012. Korrigeret budget. til 2013 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("- "=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/5-2013 Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret (incl. Overførsler) Oprindeligt Budget 31. maj 2013 Økonomiudvalget

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 28. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-2, 1. behandling...2 28-08-2017

Læs mere

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume Notat Bilag til indstillingen Forventet Regnskab og tillægsbevil- Emne: ling - BA Til: Kopi: til: Byrådet Den 21. november 2012 Aarhus Kommune Kultur og Borgerservice Bilag til indstillingen vedrørende

Læs mere

Samlede afvigelser. Dagtilbud Dagplejen drift (er indberettet i 2010-budgettet) Fripladser i Dagplejen 0 Fripladser i Daginstitutioner 0

Samlede afvigelser. Dagtilbud Dagplejen drift (er indberettet i 2010-budgettet) Fripladser i Dagplejen 0 Fripladser i Daginstitutioner 0 Udvalget for Børn og Familie Afvigelse 1. kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Familie Plejefamilier og opholdssteder m.v. for børn og unge Forebyggende foranstaltninger

Læs mere

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr.

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr. Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en ansøgning om en negativ tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. Budgetrevisionen fortsætter historien fra 2012. Der er ganske små udsving i driftsudgifterne.

Læs mere

Regnskab Vedtaget budget 2010

Regnskab Vedtaget budget 2010 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt Serviceudgifter 30,5 39,1 38,9 38,6-0,3 Jobcenter 30,5 39,1 38,9 38,6-0, Overførselsindkomster 245,2 370,6 370,8 357,6-13,2 Beskæftigelsesindsats 11,3 21,4 21,4 25,8 4, Sociale

Læs mere

Månedsmøde Oktober Opsamling til Byrådet

Månedsmøde Oktober Opsamling til Byrådet Månedsmøde Oktober - Opsamling til Byrådet Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder,

Læs mere

Budgetønske Oversigt over bidrag til råderumspulje

Budgetønske Oversigt over bidrag til råderumspulje 2010-2013 Oversigt over bidrag til råderumspulje Råderumspulje total 75.000 75.000 75.000 75.000 I alt specifikke bidrag til råderumspulje 47.500 46.500 46.500 46.500 Forsikring Reduktion af opsparing

Læs mere

Bilag 6: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt

Bilag 6: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt Budgetopfølgning ultimo januar 2015 Bilag 6: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt Nedenstående tabel er en oversigt over flytninger mellem bevillinger, der falder uden for reglerne om

Læs mere

Månedsmøde September Opsamling til Byrådet

Månedsmøde September Opsamling til Byrådet Månedsmøde September - Opsamling til Byrådet Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder,

Læs mere

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer 09-10-2014 2014-16891 2014-133798 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel

Læs mere

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014 Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultatet for 2014 skønnes pr. 28. 2014, at blive et overskud på 77,3 mio.

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2015 Forventet regnskab 2015 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2015 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventede afvigelser INDTÆGTER

Læs mere

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr.

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 886.000 kr. På nuværende

Læs mere

Standard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene

Standard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene Bilag 1 Standard i Økonomisk Politik: (Vedtaget i Byrådet d. 24. april 2013, her med foreslåede korrektioner marts 2014) Økonomi / Innovation og IT marts 2014 Ændringsforslag er tilføjet med rødt Skanderborg

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Bilag til indstillingen om forventet regnskab for Aarhus Kommune og tillægsbevilling til budgetreserverne og de finansielle konti. 1.

Bilag til indstillingen om forventet regnskab for Aarhus Kommune og tillægsbevilling til budgetreserverne og de finansielle konti. 1. Bilag 2 til indstilling om forventet regnskab 2012 for Aarhus Kommune Den 6. december 2012 Bilag til indstillingen om forventet regnskab for Aarhus Kommune og tillægsbevilling til budgetreserverne og de

Læs mere