Indledning. Fællesarealer. Snerydning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indledning. Fællesarealer. Snerydning"

Transkript

1 Indledning Sidste års generalforsamling godkendte en ændring af foreningens vedtægter, som giver bestyrelsen bemyndigelse til at optage lån til etablering af et bredbåndsnet i bebyggelsen. Der var imidlertid ikke repræsenteret de 218 huse en vedtægtsændring kræver, så der blev holdt en ekstraordinær generalforsamling den 11. august. Her blev ændringerne vedtaget med 345 ja-stemmer mod 10 nej-stemmer og en ugyldig. På samme generalforsamling fik bestyrelsen bemyndigelse til at indgå kontrakt om etablering af et sådant net, hvilket vi gjorde med firmaet ComX i oktober måned. Vinteren har været usædvanlig lang med megen sne, der faldt i flere omgange, og fik udgifterne til snerydning til at eksplodere. Fællesantennen har ikke givet anledning til problemer, til gengæld er der lagt meget arbejde i bestilling og etablering af det kommende bredbåndsnet, der snart skal afløse den. Fællesarealer Den almindelige pasning af vores fællesarealer foretages af anlægsgartner A. Walther Jensen (AWJ) Udover det mere rutinemæssige vedligehold som græsslåning og fejning af parkeringspladserne foretager AWJ hver vinter større beskæringer og fældninger af træer. Det gøres efter behov, det vil sige, bestyrelsen og AWJ gennemgår arealerne og ser på de ønsker om fældninger og beskæringer, der er kommet fra medlemmerne og afpasser dem efter det vedtagne budget og vores egen vurdering af det enkelte træ. Er der risiko for, at rødderne går i kloakkerne, ødelægger fliser og asfalt, og skal der plantes andet i stedet for, så der ikke bliver for bart? Vi prøver så vidt muligt at beskrive de større ændringer i medlemsbladet inden arbejderne går i gang for på den måde at sikre, at vi ikke fælder træer, som de fleste i virkeligheden vil bevare. Det er jo kun et øjebliks sag at fælde et træ, og det er kun dem, der ønsker det fældet, der henvender sig til os. Forrige foreningsår havde vi Hedeselskabet til at dampe parkeringspladskanterne, for at ødelægge det spirende ukrudt langs kanterne, inden det blev for stort. Vi fandt imidlertid ikke, at resultatet stod mål med udgiften og har derfor ikke fornyet aftalen med Hedeselskabet. Der er hvert år mange ønsker om fældning af kirsebærtræer på parkeringspladserne, og mange er i tidens løb faldet for motorsaven. For at der ikke skal bliver alt for bart, har vi i år på anbefaling af Agenda Centers landskabsarkitekt plantet 3 kirsebærhybrider foran P51. De blomstrer længere end de originale og bliver ikke så store. Hvis det viser sig, at de trives på stedet, vil vi i fremtiden efterplante denne sort, når et af de gamle træer skal fældes. Snerydning Som nævnt i indledningen har det snerydningsmæssigt været en dyr vinter, fordi der blev ved med at komme kraftige snefald. C:\DATA\RVP-DATA\General\Beretnin\BERET06.wpd side 2

2 Asfaltering af parkeringspladser Asfalteringen af parkeringspladserne blev færdig december 2004 og Skanska har foretaget 2 efterreparationer i løbet af Der var en del lunker, de måtte konstatere, de ikke kunne gøre mere ved, og en del, de vil kigge på ved en gennemgang i dette forår. Den resulterede i, at der kommer yderligere efterreparationer, og at de også retter et par af de lunker, de sidste år ikke så sig i stand til at gøre yderligere ved. Lunden Pergolaen er stærkt medtaget af tidens tand. Et af problemerne er, at overdækningen rådner. Motionisterne har nedsat en arbejdsgruppe til at udarbejde en helhedsløsning for en renovering. Den anbefaler at lægge tag på, så overdelen ikke bliver udsat for sol og regn. Det vil oven købet øge anvendeligheden, fordi man så kan være der, selv om det regner. Projektet er desværre sat i bero, fordi det ikke har været muligt at finde nogen, der ville udføre det. Ved en gennemgang af området af en ekspert i legepladser, er der konstateret flere farlige ting på og ved legeredskaberne. Sikkerhedskravene var ikke så store i 1993, som de er i dag. Det blev blandt andet konstateret, at kuben var så rådden, at den var farlig at klatre i. Den var jo netop beregnet til at klatre i, så den blev fjernet. Selv om borgen med gangbro og tårn er i fin stand, lever den ikke op til de sikkerhedskrav der stilles i dag. For eksempel kræves det i dag, at der etableres faldunderlag under hele konstruktionen. Dette vil blive påkrævet i tilfælde af, at borgen ændres, udbygges eller på anden måde vedligeholdes. I begyndelsen af februar var der indbrud i den del af garagen, hvor blandt andet boderne til majfesten opbevares. Der blev tilsyneladende ikke stjålet noget, men der opstod brand, da de var gået og boder, presenninger, stole til udlejning og meget mere blev så brandskadet, at det måtte kasseres. Nærlegepladser Der er som sædvanligt skiftet sand i sandkasserne ved sæsonens start. Det gamle sand bliver brugt som jordforbedring i haverne i det tidlige forår, når det er annonceret i medlemsbladet, at kasserne må tømmes. Flere af vores nærlegepladser bliver ikke benyttet og forfalder langsomt. I forbindelse med en fornyelse er der imidlertid større krav til sikkerheden, end der var, da de blev anlagt. Det er derfor ikke altid gjort med en ny gynge. Når den gamle skiftes, træder de nye regler i kraft og medfører blandt andet, at der skal lægges mere faldunderlag. Vi overvejer derfor at nedlægge de mindste legepladser og totalrenovere andre pladser og i fremtiden lægge kræfterne i færre, men større, pladser. Pladsen foran antennemasten bliver renoveret til efteråret, der er lavet en skitse til den fremtidige udformning, som vi spændt venter på kommentarer til. Fællesantennen 3+ kanalen holdt op med at sende analog den 1. maj. Viasat tilbød en digital modtager til alle anlæg, der ikke allerede havde en i forvejen. Det tog vi imod, men måtte desværre tage TV5 France ud af anlægget, da parabolen skulle indstilles til en anden satellit. I stedet kom den tyske kanal 3SAT, der sender analogt fra samme satellit, ind på den ledige plads i anlægget. Bredbåndsnettet Det blev på den ekstraordinære generalforsamling i august sidste år vedtaget, at foreningen skal investere i et bredbåndsnet. I oktober accepterede vi efter mange forhandlinger ComX tilbud og underskrev kontrakt med dem om levering af et lyslederbaseret net med adgang til telefoni- og internetforbindelser samt kabel tv. Det var med nogen ængstelse, vi skrev under på kontrakten, fordi der var problemer med ComX og C:\DATA\RVP-DATA\General\Beretnin\BERET06.wpd side 3

3 levering af Viasats kanaler TV3 og 3+. Vi fik imidlertid garanti for, at vi kan få disse kanaler gennem ComX net, men at grundejerforeningen skal have kontrakt med Viasat om leveringen. Derefter gik der grimme rygter om ComX økonomi, og vi glædede os over, at kontrakten kunne annuleres, hvis det ved starten af etableringen kunne konstateres, at ComX ikke havde den nødvendige kapital til at færdiggøre anlægget. Heldigvis fik de tilført ny kapital og arbejdet gik i gang den 1. marts. Det vil sige, på grund af frost og sne kunne kabelarbejdet først starte 3 uger senere. Til gengæld blev der sat flere gravehold på opgaven, så forsinkelsen er indhentet. Lokalplan Kommunen har tidligere lovet, at de i dette forår vil gennemgå vores bebyggelse og påtale alle de ting, der er i modstrid med lokalplanens bestemmelser. Det har de udsat til Til næste år vil man altså med lokalplanen i hånden gennemgå bebyggelsen og notere alt ned, der ikke er i overensstemmelse med planens bestemmelser og derefter kontakte de pågældende med påbud om at bringe forholdene i orden. Det er for eksempel at flytte parabolen, male brystningspladen om eller ændre plankeværket for at nævne nogen af de mest iøjnefaldende afvigelser fra lokalplanens bestemmelser. Den nye lokalplan 18.5 er på mange punkter mere restriktiv end den gamle 18.4 plan. De ting, der er opført og godkendt under den gamle 18.4 plan er derfor stadig lovlige, selv om naboen får ikke tilladelse til at lave det på samme måde. Fester Der er holdt sommerfest i Lunden arrangeret af motionisterne. Bestyrelsens indsats har indskrænket sig til at garantere dækning af et eventuelt underskud, betale en del af underholdningen samt at søge den nødvendige polititilladelse og betale afgift til KODA for musikken. En tak til motionisterne for det store arbejde og den entusiasme, der lægges i denne fest. Skt. Hans bålet blev holdt på bålpladsen i Lunden. Julefesten blev som sædvanlig holdt i Herstedøster Forsamlingshus en søndag i december. Endelig er der fastelavnssøndag slået katten af tønden i Lunden. Også i år var vejret gunstigt og tilslutningen stor. Information og kontakt til medlemmerne Vores hjemmeside på internettet indeholder alle relevante informationer om grundejerforeningen i form af vedtægter, seneste bestyrelsesberetning og regnskab og meget andet. Den opdateres hver måned med bestyrelsens indlæg i bladet. Vi har stor glæde af den i forhold til ejendomsmæglerne, idet vi nu henviser til den, når de skal have oplysning om vores kontingent samt kopi af vedtægter og seneste generalforsamlingsreferat i forbindelse med hushandeler. er efterhånden blevet en meget væsentlig del af vores kontakt med medlemmerne. Foreningens medlemsblad Røde Vejrmølle er udkommet 11 gange med et nummer hver måned undtagen juli, hvor redaktøren holder ferie. Der holdes åbent redaktionsmøde den første mandag i hver måned, men interessen er desværre ikke særlig stor, for der kommer sjældent nogen. Tak til redaktøren for arbejdet med at redigere stoffet og sørge for, at bladet bliver trykt og omdelt til medlemmerne. En glædelig ting er det, at annonceindtægterne efterhånden dækker næsten halvdelen af udgiften. C:\DATA\RVP-DATA\General\Beretnin\BERET06.wpd side 4

4 Kommunale kontakter Vi deltager i den kommunale brugergruppe for vand, varme og renovation. Her er vi hvert år med til at godkende budgetterne og dermed taksterne, ligesom vores synspunkter bliver hørt, når der skal laves ændringer i bestående ordninger for renovation og genbrug. På ét punkt er vores ønsker dog ikke blevet imødekommet, nemlig med hensyn til afhentning af haveaffaldet i vintermånederne. Der bliver ikke hentet haveaffald i papirsække i månederne december, januar og februar. Det har vi ikke problemer med, men af en eller anden grund har kommunen besluttet, at de så heller ikke vil hente det store haveaffald, der skal samles med en lastvogn med grab. Det har vi uden held protesteret mod de sidste otte år, da det netop er på denne årstid både grundejerforeningen og medlemmerne laver de store beskæringer og fældninger. Energispareprojekter og forsøgshuse Kommunen stillede sidste år en pose penge til rådighed for gennemførelse af forskellige energispareprojekter i vores bebyggelse. Det har vel at mærke ikke drejet sig om tilskud til udskiftning af de gamle vinduer med moderne lavenergiruder eller andre ting, som alligevel sker i stor udstrækning med eller uden kommunal støtte. Målet har været, at lave projekter der får huset til at opfylde bygningsreglementet nyeste krav til nyt byggeri beskrevet på en facon, så det umiddelbart kan bruges af andre til indhentning af tilbud på et tilsvarende arbejde på eget hus. Selv om det er blevet opdelt i delprojekter, som facadeisolering, tagisolering eller gavlisolering, har det enkelte projekt krævet så store investeringer med så lange tilbagebetalingstider, at ingen har ønsket at deltage. Kommunen har derfor opgivet os og i stedet givet tilbudet til Godthåbsparken. Fællesarbejder Der er en lang tradition for, at bestyrelsen sætter mindre vedligeholdelsesarbejder i gang ved at få et godt tilbud på arbejdet hos forskellige firmaer. Der har dog ikke i det forløbne år været nogen initiativer af den art. Udlån og salg Foreningen formidler udlån af stiger, pneumatiske boremaskiner til boring i beton, højtryksspuler, kloakrenser, gangbræt til brug ved tapetsering af 1 sal over trappen, græstromle til planering af plæner og komplette tegninger over husene med godkendte tilog ombygninger. Desuden formidler vi salg af filtre til ventilationsanlægget, anoder til varmtvandsbeholderen, messingomløbere til fjernvarme stophanerne i bryggerset, slutblik til lukning af de oprindelige vinduer på 1. sal, rustfri stålskinner til sikring af havedør og stuevinduer mod uindbudne gæster og signalforstærkere for tilslutning af mere end 1 fjernsyn. Tak til de to tidligere bestyrelsesmedlemmer, der står for de fleste af disse aktiviteter. I de senere år er pneumatiske boremaskinger og højtryksrensere imidlertid blevet så billige, at folk køber dem selv, når de skal bruge dem, så efterspørgselen er kraftigt faldende. Vi regner derfor ikke med, at købe nye maskiner, når de gamle bliver kasseret. C:\DATA\RVP-DATA\General\Beretnin\BERET06.wpd side 5

5 1. Forslag om kanaler i Fri modul TV pakken Betalingskanalerne TV3, 3+, Viasat Sport 1, Viasat Sport 2 og Viasat Sport 3 fra Viasat og kanalerne DK4 og Kanal 5 fra Canal Digital kommer til at ligge i ComX Fri modul pakke og vi skal vælge, hvilke kanaler vi vil have. Vi beder generalforsamlingen om at tage stilling til, hvilke af de nævnte kanaler, det skal være. Prisen for kanalerne er: Viasat kanaler Canal Digital kanaler TV3 3+ Sport 1 Sport 1, 2 & 3 Kanal 5 DK4 kr/måned 20,44 11,71 6,09 7,44 12,44 8,69 Afhængig af, hvad generalforsamlingen vedtager, bliver ekstraprisen (i forhold til basis pakken) for Fri modul pakken og den Ultimative pakke : A B C Kanalvalg Ingen af dem TV3, 3+, Sport 1, 2 & 3 TV3, 3+, Sport 1,DK4 & Kanal 5 kr/måned 0 39,59 59,50 Den samlede betaling for pakkerne bliver: Fri modul Basis pakke Fri modul pakke Ultimative pakke A kr/måned B kr/måned C kr/måned Ovenstående er dagens priser, der normalt reguleres om efteråret, når antenneforeningerne på generalforsamlingerne om foråret har bestemt næste sæsons kanalsammensætning. Priserne er afrundede og inklusive moms. For at forenkle administrationen har ComX aftalt med firmaet Nordic TV, at de skal opkræve alle betalinger for tv delen af bredbåndsnettet. Uanset hvilken pakke man abonnerer på, vil man altså få regningen fra Nordic TV, der efterfølgende afregner med ComX, Viasat og Canal Digital (hvis vi vil have dem med i pakken). ComX betaler administrationen af denne ordning, der altså bliver uden udgift for os. C:\DATA\RVP-DATA\General\Beretnin\BERET06.wpd side 6

6 2. Forslag om plan for renovering af Lunden Den samlede plan tænkes gennemført over en 4-5 årig periode og omfatter: Renovering af pergolaen. Pergolaen er stærkt medtaget af tidens tand. Et af problemerne er, at overdækningen rådner. Motionisterne har nedsat en arbejdsgruppe til at udarbejde en helhedsløsning for en renovering. Den anbefaler at lægge tag på, så overdelen ikke bliver udsat for sol og regn. Det vil oven købet øge anvendeligheden, fordi man så kan være der, selv om det regner. Projektet er desværre pt. sat i bero, fordi det ikke har været muligt at finde nogen, der ville udføre det. Den nedrevne kube erstattes af et mindre legetårn samt 1-2 gynger ( edderkop-gynge og evt. 4-5 m. høj-gynge ). Legetårnet vil give mulighed for at børn kan lege rollespil og have to borge, der kan kæmpe mod hinanden. Den eksisterende borg renoveres efter de gældende sikkerhedsstandarder og gøres mere attraktiv at se på og til at lege rollespil ved: Tårn og gangbro beklædes med kalmarbrædder, inkl. skydehuller. Der laves ekstra flugtveje med brandmandsstang, rutschebane og rebstige. Derudover tilføjes en mindre tværgående bro med to små tårne med løbegang til jordvolden. Faldunderlag anbringes oven på eksisterende jord med faldkasse i lærkestammer. Det nye legetårn og den eksisterende borg samles til en enhed via fælles faldunderlag og stubbe der giver adgang mellem elementer (ved jorden-er-giftig ). Kæder på basketball-stativerne nedtages for at mindske støj når der spilles herved. Det undersøges om pladen kan opsættes i gummiophæng for at støjdæmpe yderligere. Der opsættes net i fodboldmålene. Der opsættes Hockey-mål på tværs af fodboldbanen i den nedre ende (hvor den er omgivet af støjbeskyttende jordvold) og der tilføjes lave støjdæmpende bander: Dette udvider med mulighed for hockey-spil og indendørs-fodbold egnet også for mindre børn. Der tilføjes ca. 80m2 støjdæmpet asfalt som en bane der laver en bule op ad jordvolden til brug for løbehjul, rulleskøjter og skateboard. Der er i budgettet for foreningsåret regnet med, at der skal bruges midler til fornyelse og vedligehold af Lunden. Vi har ikke overblik over, hvor meget realiseringen af hele planen vil koste, men regner med gennemsnitligt kr om året i den 5-årige periode. Vi ønsker generalforsamlingens accept af, at vi i første omgang går i gang med de mest presserende sikkerhedsmæssige mangler som for eksempel nedtagning af pergolaen. C:\DATA\RVP-DATA\General\Beretnin\BERET06.wpd side 7

7 1. Forslag om ændring af vedtægternes Generalforsamlingen fastsætter størrelsen af medlemmernes bidrag til administrationsvedligeholdelses- og driftsomkostninger. Kontingentet (førnævnte bidrag) forfalder halvårsvis forud henholdsvis 1/4 og 1/10 og betales portofrit for foreningen til kassereren senest den 8/4 og 8/10. Såfremt noget medlem undlader rettidig betaling af kontingentet, ordinært eller ekstraordinært, er bestyrelsen berettiget til at overgive beløbet til retslig inkasso skadesløst for foreningen. Det foreslås følgende undtagelse til det øvrige indhold: En årlig kontingentforhøjelse på mere end 400 kroner eller et ekstraordinært direkte opkrævet engangsbeløb fra RVP s medlemmer på mere end 800 kroner til et af generalforsamlingen/ekstraordinære generalforsamling planlagt projekt, kan ikke vedtages til trods for stemmeflerhed. Et sådant forslag kan derfor kun fremsættes, såfremt beløbet nedsættes! Eli Morsél, Præstehusene Forslag om udsendelse af vedtægter og deklaration til samtlige husstande Det ville nok for en del medlemmer være ønskeligt, at Grundejerforeningens vedtægter med sidste nye tilføjelser og deklarationer i en dateret udgave blev udsendt til samtlige husstande. Eli Morsél, Præstehusene 51 C:\DATA\RVP-DATA\General\Beretnin\BERET06.wpd side 8

Indledning. Fællesarealer. Asfaltering af parkeringspladser

Indledning. Fællesarealer. Asfaltering af parkeringspladser Indledning I det forløbne foreningsår blev asfaltbelægningen på alle parkeringspladserne fornyet. Det var et større arbejde, som vi alle sammen på et eller andet tidspunkt blev påvirket af, men som vi

Læs mere

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park 2620 Albertslund 18. Maj 2010 ORDINÆR GENERALFORSAMLING HERSTEDØSTER SKOLE, MUSISK RUM Adgang kun ved Herstedøster skole, Trippendalsvej DAGSORDEN: TORSDAG D. 27.

Læs mere

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park 2620 Albertslund 24. Maj 2007 ORDINÆR GENERALFORSAMLING TEGLMOSESKOLENS FESTSAL GL. LANDEVEJ 25 eller indgang gennem Roholmskolen DAGSORDEN: ONSDAG D. 30. MAJ 2007

Læs mere

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park 2620 Albertslund 20. Maj 2015 ORDINÆR GENERALFORSAMLING HERSTEDØSTER SKOLE, MUSISK RUM SYD Kun adgang via skolens hovedindgang, Trippendalsvej 2 DAGSORDEN: TIRSDAG

Læs mere

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park 2620 Albertslund 20. Maj 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING HERSTEDØSTER SKOLE, MUSISK RUM NORD Adgang kun ved Herstedøster skole, Trippendalsvej DAGSORDEN: TIRSDAG

Læs mere

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Referat fra 37. ordinære generalforsamling, tirsdag d. 30. maj 2006, kl. 19.30 på Teglmoseskolen. Dagsorden efter vedtægterne: 1.Valg af dirigent, sekretær og stemmeoptællere

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 30. april 2002 kl. 19.00 på Holmegårdsskolen Side 1 af 29 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDE VEJRMØLLE PARK Røde Vejrmølle NR. 1 - JAN. 2015-42. ÅRGANG

MEDLEMSBLAD FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDE VEJRMØLLE PARK Røde Vejrmølle NR. 1 - JAN. 2015-42. ÅRGANG MEDLEMSBLAD FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDE VEJRMØLLE PARK Røde Vejrmølle NR. 1 - JAN. 2015-42. ÅRGANG Fra Bestyrelsen Bladets indhold: Røde Vejrmølle: er medlemsblad for Grundejerforeningen Røde Vejrmølle

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDE VEJRMØLLE PARK Røde Vejrmølle NR. 7 - AUG. 2008-35. ÅRGANG

MEDLEMSBLAD FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDE VEJRMØLLE PARK Røde Vejrmølle NR. 7 - AUG. 2008-35. ÅRGANG MEDLEMSBLAD FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDE VEJRMØLLE PARK Røde Vejrmølle NR. 7 - AUG. 2008-35. ÅRGANG Bladets indhold: Røde Vejrmølle: er medlemsblad for Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park. Bladet udkommer

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDE VEJRMØLLE PARK Røde Vejrmølle NR. 10 - DEC. 2009-36. ÅRGANG

MEDLEMSBLAD FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDE VEJRMØLLE PARK Røde Vejrmølle NR. 10 - DEC. 2009-36. ÅRGANG MEDLEMSBLAD FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDE VEJRMØLLE PARK Røde Vejrmølle NR. 10 - DEC. 2009-36. ÅRGANG Bladets indhold: Røde Vejrmølle: er medlemsblad for Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park. Bladet

Læs mere

Referat af generalforsamling 27. september 2007

Referat af generalforsamling 27. september 2007 Vedbæk, den 11. oktober 2007 Referat af generalforsamling 27. september 2007 Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Bestyrelsens valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i 2006/2007

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004. 1 Referat af generalforsamling den 17. februar 2004 Formanden bød velkommen. Valg af dirigent: Som dirigent blev valgt Thomas, nr. 59 Valg af referent: Som referent blev valgt Sanne, nr. 77. Dirigenten

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008

Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008 Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Hyrdeengen. Onsdag den 11. marts 2009 kl. 19.30 i Pilehaveskolens

Læs mere

Referat af generalforsamlingen 2011

Referat af generalforsamlingen 2011 Referat af generalforsamlingen 2011 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ÅBJERGVEJENS RÆKKEHUSE TIRSDAG D. 17. MAJ 2011 Ref.: Malene Østergaard Jørgensen Formanden, Petter Dalgaard

Læs mere

Grundejerforeningen Granly 1950-2000

Grundejerforeningen Granly 1950-2000 Grundejerforeningen Granly 1950-2000 Da den gule bebyggelse blev opført fra 1948, hed vejen ned mod det dengang ubebyggede areal og Bagsværd Møllevej Grusgraven, mens vejen, der førte op mod den senere

Læs mere

Generalforsamlings referat 2010 AH- Tjørnebjerg

Generalforsamlings referat 2010 AH- Tjørnebjerg Generalforsamlings referat 2010 AH- Tjørnebjerg Punkt 1.) Valg af dirigent og referent samt valg af stemmeudvalg Dirigent: Nils Tornbo fra Kreds 1 i kolonihaveforbundet Referent: Benjamin Greenwood (319)og

Læs mere

A/B Bergthora Referat af ordinær generalforsamling den 11. april 2011 Side 1 af 12

A/B Bergthora Referat af ordinær generalforsamling den 11. april 2011 Side 1 af 12 A/B Bergthora Referat af ordinær generalforsamling den 11. april 2011 Side 1 af 12 A/B Bergthora Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 11. april 2011, kl. 19 00 Islands Brygges Kulturhus I alt

Læs mere

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang 2014 Juni Nr. 2 41. årgang Vellerup Sommerby s/s Skjelskør Det gamle dampskib blev første gang søsat 5.december 1914 og har siden 1994 haft fast station i Frederikssund, hvorfra der hver sommer sejles

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. Lørdag d. 14. april 2012 kl. 09.30. i Karleby Forsamlingshus

Referat af ordinær generalforsamling. Lørdag d. 14. april 2012 kl. 09.30. i Karleby Forsamlingshus Referat af ordinær generalforsamling Lørdag d. 14. april 2012 kl. 09.30 i Karleby Forsamlingshus Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning for 2011/2012 3. Forelæggelse af regnskab for 2011

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. Lørdag den 17. april 2010 Kl. 09.30 Karleby forsamlingshus. Dagsorden:

Referat af ordinær generalforsamling. Lørdag den 17. april 2010 Kl. 09.30 Karleby forsamlingshus. Dagsorden: Referat af ordinær generalforsamling Lørdag den 17. april 2010 Kl. 09.30 Karleby forsamlingshus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning for 2009/2010 3. Forelæggelse af regnskab for 2009

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14. Sommervænget

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14. Sommervænget DommervængeT-idende Beboerblad for Dommervænget 4-14 Sommervænget Juni 2015 Bestyrelsen Formand: Jacob Gjedde 8C 1.th. Tlf: 40 42 76 42 E-post: jacob_gjedde@hotmail.com Næstformand: Jørn Boss 6C 1.th.

Læs mere

GF Søndervang Skriftlig beretning 2003 Generalforsamling 20. november 2003

GF Søndervang Skriftlig beretning 2003 Generalforsamling 20. november 2003 Skriftlig beretning 2003 Generalforsamling 20. november 2003 Der har i det forløbne år været en del for bestyrelsen at se til. Udover de planlagte bestyrelsesmøder har det også været nødvendigt at holde

Læs mere

Orientering Juni 2005

Orientering Juni 2005 Orientering Juni 2005 Generel information og Referat af generalforsamlingen Mandag den 25. april 2005 Denne udgave af Orientering fra Eriksminde Fællesantenneforening udsendes til alle husstande i Eriksmindekvarteret.

Læs mere

Bestyrelsen pr. 23-03-2011

Bestyrelsen pr. 23-03-2011 NR. 91 24 November 2011 32 Årg. Bestyrelsen pr. 23-03-2011 Formand: Jørn Palm 36 46 13 40 Søndervangs Allé 16 B jrnpalm@gmail.com Næstformand: Leif Pedersen 36 46 44 28 Søndervangs Allé 1 B Kasserer: Kirsten

Læs mere

INFORMATION FRA GRUNDEJERFORENINGEN KVAGLUND KVAGLUND - NYT. maj 2014. www.kvaglund.dk

INFORMATION FRA GRUNDEJERFORENINGEN KVAGLUND KVAGLUND - NYT. maj 2014. www.kvaglund.dk INFORMATION NORDSKRÆNTEN FRA GRUNDEJERFORENINGEN KVAGLUND KVAGLUND SØ DEGNEVEJ KVAGLUND - NYT maj 2014 www.kvaglund.dk Foreningens bestyrelse: Formand: Erik Gram, Fyrrelunden, Tlf.: 75143495 / 20208287

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN År 2008, den 23. april, kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kålmarken. Generalforsamlingen afholdtes på Dragør Badehotel, Drogdensvej 43, 2791

Læs mere