BIG 2 A/S. 30. juli % 1/ BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S. - en del af BankInvest Gruppen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BIG 2 A/S. 30. juli 2004 0 % 1/10-2009 100 95. BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S. - en del af BankInvest Gruppen"

Transkript

1 Prospekt BIG 2 A/S 30. juli 2004 Obligationslån 2004/2009 udstedt i norske kroner med sikkerhed i AAA-ratede obligationer 1 og call-option på indeks baseret på fonden O'Connor Global Fundamental Long-Short Equity Limited, Class C, NOK Serie Rentesats p.a. Udløbsdato Salgskurs 2 Minimumsindfrielseskurs 3 Formuesfondene med Kapitalsikring V 2004/2009 Fondskode: NO % 1/ Arrangør: BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S - en del af BankInvest Gruppen 1 Collateralised Debt Obligations, der på udstedelsesdagen vil have en Standard & Poor's rating AAA eller en tilsvarende rating fra Moody's eller Fitch. Disse obligationer købes af BIG 2 A/S i forholdet 0,95:1 i forhold til de udstedte Obligationer, Formuesfondene med Kapitalsikring V 2004/ Salgskursen er eksklusive tegningsomkostninger på op til 5 %, jf. særskilt omtale heraf i afsnittet "Tegningsomkostninger". 3 Jf. afsnittet "Ordinær indfrielse og beskrivelse af Option" for så vidt angår beregning af Minimumsindfrielseskursen. 1

2 2 Denne side skal være blank

3 Dette prospekt (herefter benævnt "Prospektet") danner grundlag for noteringen af de på forsiden omtalte obligationer (herefter benævnt "Obligationerne") på Københavns Fondsbørs A/S på den i Prospektet anførte første noteringsdag. Ingen er bemyndiget til på vegne af BIG 2 A/S (herefter benævnt "Selskabet") at give oplysninger i forbindelse med udstedelsen og salget af Obligationerne bortset fra, hvad der er indeholdt i Prospektet. Det må ikke lægges til grund eller antages, at oplysninger, som ikke er indeholdt i prospektet, er godkendt af eller afgivet på vegne af BIG 2 A/S eller BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S (herefter benævnt "BIAM"). BIAM erhverver alle Obligationerne på udstedelsesdagen til den på forsiden af Prospektet angivne salgskurs, med fradrag af tegningsprovision og øvrige omkostninger med henblik på videresalg til den angivne salgskurs. BIAM har bistået Selskabet med finansiel rådgivning i forbindelse med udstedelsen. Prospektet er ikke en opfordring til at købe Obligationerne alene på baggrund af Prospektets oplysninger. Købere opfordres til at søge supplerende individuel rådgivning. Udlevering af Prospektet og udbuddet af Obligationerne er i visse lande begrænset af den dér gældende lovgivning. Personer, der kommer i besiddelse af Prospektet, anmodes om at indhente oplysninger om og overholde disse begrænsninger. Prospektet må ikke anvendes som (eller i forbindelse med) et tilbud eller en opfordring til nogen, hvor et sådant tilbud eller opfordring er ulovlig i henhold til gældende lovgivning. Obligationerne er ikke og vil ikke blive registreret under the U.S. Securities Act of 1933 med senere ændringer. Prospektet må ikke udleveres til personer i Storbritannien og Nordirland, bortset fra personer omfattet af section 19 (1) eller 42 (2) a) - d) i The Financial Services and Markets Act I forbindelse med obligationsudstedelsen kan BIAM inden for rammerne af gældende lovgivning vælge at indgå handler, der stabiliserer eller opretholder markedskursen for Obligationerne på et niveau, der ligger højere end det, som ellers ville være gældende. Hvis en sådan stabilisering påbegyndes, kan den afbrydes til enhver tid. Udstedelsen er baseret på en portefølje af AAA-ratede børsnoterede obligationer samt en option på det i Prospektet beskrevne indeks. Der henvises til afsnittet "Obligationernes sikkerhedsgrundlag". 3

4 INDHOLDSFORTEGNELSE Erklæringer 5 Obligationsvilkår 7 Risikofaktorer 23 Tegning og salg 26 Oplysninger om BIG 2 A/S 30 Beskrivelse af Indeks 39 Beskrivelse af Sikkerhedsobligationer 41 Øvrige oplysninger 46 Definitionsliste 47 Tegningsblanket 53 Indfrielsesblanket 55 4

5 Erklæringer Ansvar for prospektet Prospektet er udarbejdet af BIAM på vegne af BIG 2 A/S. Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med undladelser, der vil kunne forvanske det billede, som prospektet skal give, herunder at alle relevante oplysninger i bestyrelsesprotokoller, revisionsprotokoller og andre interne dokumenter er medtaget i prospektet. København, den 28. juli 2004 BIG 2 A/S Ib Mardahl-Hansen Bestyrelsesformand Karsten Havkrog Pedersen Bestyrelsesmedlem Per B. Hansen Direktør og bestyrelsesmedlem 5

6 Arrangørens erklæring I vor egenskab af arrangør skal vi hermed bekræfte, at vi har fået forelagt alle de oplysninger, vi har anmodet om, og som vi har skønnet nødvendige, fra udsteder og dennes revisorer. De udleverede eller oplyste data, herunder data, som ligger til grund for regnskabsoplysninger, oplysninger om markedsforhold m.v., har vi ikke foretaget en egentlig efterprøvning af, men vi har foretaget en gennemgang af oplysningerne og har sammenholdt de nævnte oplysninger med de i prospektet indeholdte informationer og har herved ikke konstateret ukorrektheder eller manglende sammenhæng. BIAM påtager sig intet ansvar eller hæftelse for BIG 2 A/S' kreditværdighed eller opfyldelse af dets forpligtelser over for obligationsejerne, og eventuelle tvister mellem BIG 2 A/S og obligationsejerne eller mellem rettighedshaverne indbyrdes er BIAM uvedkommende. København, den 28. juli 2004 BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Niels B. Thuesen Administrerende direktør Bjarne Thorup Direktør 6

7 Obligationsvilkår Ord og begreber med stort begyndelsesbogstav, som fremgår af definitionslisten på side 47, har i Prospektet den i definitionslisten angivne betydning. Udstedelsen BIG 2 A/S udsteder et 0%-forrentet obligationslån i NOK benævnt Formuesfondene med Kapitalsikring V 2004/2009, fondskode NO Den endelige størrelse af obligationsudstedelsen vil blive fastsat ved tegningsperiodens udløb, og obligationsserien vil herefter være lukket for yderligere udstedelse. Der er hverken fastsat et endeligt maksimum eller minimum for udstedelsen, men BIAM forbeholder sig ret til at aflyse udstedelsen, hvis tegningen bliver mindre end nominelt NOK Såfremt tegningsordrerne overstiger nominelt NOK forbeholder BIAM sig ret til at foretage reduktion og tildele Obligationer efter BIAMs eget skøn ud fra et ønske om at opnå en hensigtsmæssig spredning af Obligationerne. For yderligere oplysninger om udstedelsens størrelse henvises til afsnittet "Tegning og salg". Obligationerne udstedes med sikkerhed i de aktiver, der er nærmere beskrevet i afsnittet "Obligationernes sikkerhedsgrundlag". Obligationerne udstedes uden personlig hæftelse for Selskabet, således at Obligationsejernes krav mod Selskabet i henhold til obligationsvilkårene kun kan rettes mod de aktiver, der er pantsat til sikkerhed for Obligationerne. Udstedelsen af Obligationerne sker i henhold til Selskabets bestyrelsesbeslutning af 4. juni og 22. juni 2004 på de i det følgende nærmere angivne vilkår. Minimumstegningsbeløb pr. investor er fastsat til NOK Registrering Formuesfondene med Kapitalsikring V 2004/2009, fondskode NO udstedes gennem Verdipapirsentralen i Norge i stykstørrelse af NOK Ved udstedelse af et nominelt beløb på NOK vil der således blive udstedt stk. 7

8 Omsættelighed Obligationerne er omsætningspapirer. Der gælder ingen indskrænkninger i Obligationernes omsættelighed. Obligationerne udstedes til ihændehaver og kan ikke noteres på navn. Som Obligationsejere betragtes de til enhver tid i VPS registrerede indehavere af Obligationerne. Forrentning Formuesfondene med Kapitalsikring V 2004/2009 er uforrentet. Betalinger Terminsdagen for Obligationerne er den 1. oktober Alle betalinger til Obligationsejerne sker ved overførsel til de i VPS registrerede konti på Terminsdagen fra Afkastkontoen via Afviklingskonto i Storebrand Bank ASA. Afviklingskontoen er ligesom Afkastkontoen pantsat til sikkerhed for Obligationsejerne. Såfremt Terminsdagen falder på en dag, hvor banker ikke er åbne for betalinger i Norge, udskydes betalingen til den næstfølgende bankdag uden rentekorrektion. Selskabets betalingsforpligtelse er opfyldt, når betalingerne er stillet uigenkaldeligt til rådighed for VPS med henblik på overførsel til de i VPS registrerede konti. På hver af terminsdatoerne for Sikkerhedsobligationerne i årene vil renterne af disse blive indsat på Afkastkontoen og derefter frigivet fra Afkastkontoen til Selskabet, medmindre der foreligger misligholdelse, hvorefter de ikke længere vil være omfattet af Obligationsejernes pant og derfor ikke længere være til rådighed for fyldestgørelse af Obligationsejernes krav. På terminsdagen for Sikkerhedsobligationerne i 2009 vil hovedstolen på disse blive indsat på Afkastkontoen. På Optionsbetalingsdagen (for nærmere beskrivelse heraf se afsnittet "Ordinær indfrielse samt beskrivelse af Option") vil en eventuel betaling fra Optionsmodparten ligeledes indgå på Afkastkontoen. Fra Afkastkontoen betales til Obligationsejerne via Afviklingskontoen på Terminsdagen Minimumskursen med 8

9 tillæg af eventuelt merafkast fra optionen, som beskrevet i afsnittet "Ordinær indfrielse og beskrivelse af option". Fra Afkastkontoen overføres herefter, ligeledes på Terminsdagen, et beløb til Selskabet, svarende til restindeståendet på Afkastkontoen, hvilket restindestående udgøres af et beløb svarende til (a) renten på Sikkerhedsobligationerne for disses umiddelbart foregående renteperiode (den 1. oktober 2008 den 30. september 2009) med tillæg af (b) eventuel forrentning af Afkastkontoen. Beløbene, der overføres til Selskabet, vil herefter ikke længere være omfattet af Obligationsejernes pant og derfor ikke længere være til rådighed for fyldestgørelse af Obligationsejernes krav. Ordinær indfrielse og beskrivelse af Option De cirkulerende Obligationer indfries til minimum kurs 95 på Terminsdagen 4, idet indfrielseskursen i øvrigt beregnes som følger: Indfrielseskursen vil blive opgjort senest kl fem (5) bankdage før Terminsdagen. Indfrielseskursen opgøres af Selskabet på baggrund af beregninger udført af Beregningsagenten, som vil være identisk med Optionsmodparten, som det højeste af enten kurs 95 eller denne kurs forholdsmæssigt tillagt et eventuelt afkast af Optionen, jf. nedenfor. Indfrielseskursen kan derfor blive højere end kurs 95. Optionen Optionen er en call-option i norske kroner, hvor det underliggende Indeks består af følgende fond: Fond Vægt O'Connor Global Fundamental Long-Short Equity Limited, Class C, NOK 100 % Fonden er nærmere beskrevet i afsnittet "Beskrivelse af Indeks". Optionen deltager i stigningen i Indekset med en forventet Afkastfaktor på 90 % %. Afkastfaktor pr. 20. juli 2004 var ca. 101,3 % ved en obligationsudstedelse på NOK Den endelige Afkastfaktor afgøres på baggrund af markedssituationen den 27. september Udstedelsen vil blive aflyst, hvis der ikke som minimum kan opnås en Afkastfaktor på 80 %. Endelig Afkastfaktor vil blive meddelt via Københavns Fondsbørs. 4 Se dog afsnittet "Risikofaktorer". 9

10 Optionsvilkårene fremgår af aftalegrundlaget for Optionen. Aftalegrundlaget består af en ISDA Master Agreement, en Schedule til ISDA Master Agreement samt henvisning til ISDA definitioner, ligesom der indgås en confirmation for Optionen. Optionsaftalegrundlaget indgår som en integreret del af Prospektet. Optionen er således undergivet de i Optionsaftalegrundlaget indeholdte rettigheder og forpligtelser for Optionsmodparten, herunder dennes eventuelle adgang til modregning/netting/førtidsindfrielse/overdragelse og opsigelse. Det fremhæves, at det er ordlyden i Optionsaftalegrundlaget, der danner grundlaget for Selskabets rettigheder og pligter, og derfor også for det eventuelle afkast på Optionen, og ikke ordlyden i Prospektet. Udkast til Optionsaftalegrundlaget forventes at foreligge den 1. september 2004 og kan rekvireres ved henvendelse til Selskabets administrator, BI Holding A/S. Optionsmodpart Optionsmodparten på den underliggende option vil være UBS AG, London Branch. UBS AG, London Branch er registreret i England og Wales under FSA (Financial Services Authority). UBS AG, London Branch har en long term credit rating på Aa2 fra Moody s og AA+ fra Standard & Poors, hvilket er den næsthøjeste rating, som en virksomhed kan opnå. UBS AG, London Branch er en del af UBS AG, som pr. 31. december 2003 havde en samlet balance på CHF mio., hvoraf egenkapitalen udgjorde CHF mio., og en BIS Tier 1 Capital Ratio på 11,8 %. UBS AG har svarende til ca fuldtidsansatte, og UBS AG er noteret på børserne i Schweiz, New York og Tokyo. UBS AG's seneste reviderede og offentliggjorte regnskab fra 31. december 2003 er revideret af Ernst & Young og gav ikke anledning til nogen bemærkninger. Kilde: og offentliggjorte regnskaber for UBS AG. Løbetid Optionen løber fra den 30. juli 2004 til 31. august 2009 med betaling den 24. september 2009 eller den efterfølgende bankdag, hvis sidstnævnte dato ikke er en bankdag. Senest 3 bankdage før Optionsbetalingsdagen vil værdien af Optionen blive opgjort af Optionsmodparten i sin egenskab af Beregningsagent. En positiv værdi af Optionen vil blive betalt til Selskabets pantsatte Afkastkonto af Optionsmodparten på Optionsbetalingsdagen. Optionens afkast Optionens afkast afhænger af udviklingen i Indekset multipliceret med Afkastfaktoren og Obligationernes nominelle værdi. 10

11 Udviklingen i Indekset beregnes på baggrund af udviklingen af værdien i den underliggende fond i perioden fra den 30. september 2004 ("Startdatoen") til den 31. august 2009 ("Slutdatoen"). Slutværdien (herefter "Slutværdien") beregnes som et simpelt gennemsnit af 19 slutobservationer af Indeksets værdi ultimo hver måned fra og med den 29. februar 2008 til og med 31. august For nærmere beskrivelse af opgørelsen af udviklingen i Indeks se afsnittet "Beskrivelse af Indeks". Optionens afkast ved udløb fremkommer ved, at Obligationernes nominelle værdi (P) multipliceres med Afkastfaktoren (A) og med udviklingen i Indekset, som udtrykt ved summen af den relative udvikling i værdien af den underliggende fond, der indgår i Indekset. Optionens afkast kan ikke blive mindre end nul 5. Matematisk udtrykt udgør Optionens afkast følgende: Fond slut Fond start P A Max ; 0, Fond start hvor Fond start er: hvor Fond slut er: Startværdien for fonden, som fastlagt på Startdatoen. Slutværdien for fonden, som fastlagt på Slutdatoen som et simpelt gennemsnit af de 19 slutobservationer. Potentielt afkast Da der er tale om en ny fond, findes der ikke historiske værdier for fondens afkast. Den tilsvarende fond denomineret i USD har i perioden fra dens lancering 1. juni 2003 til ultimo april 2004 leveret et afkast svarende til 4,53 %. Fonden, der ligger bag det underliggende Indeks, forventes at levere et tilsvarende afkast som fonden denomineret i USD justeret for renteudsving mellem USD og NOK samt omkostinger til afdækning af renteforskelle mellem USD og NOK. Hvis udviklingen i fonden i Obligationernes løbetid eksempelvis er som følger: Relativ udvikling i værdien af O'Connor Global Fundamental Long-Short Equity Limited, Class C, NOK på 75 %, så ville der med en Afkastfaktor på 95 % og en samlet udstedelse på nominelt NOK fremkomme et afkast på Optionen på NOK og dermed en indfrielseskurs på Obligationerne på kurs 166,25, forudsat at der ikke sker reduktion af Sikkerhedsobligationernes hovedstol. 5 Dette er i formlen udtrykt ved, at den værdi, der multipliceres med P og A er angivet som den højeste ("Max") af enten udviklingen i Indeks eller 0. 11

12 Bemærk, at der ved beregningen af udviklingen i Indeks kan indgå negativt afkast, hvis en eller flere af fondens slutobservationer er lavere end Startværdien. Nedenstående tabel viser det potentielle afkast for investor ved en Afkastfaktor på 95 %. Udvikling i Indeks Optionens afkast NOK (pr. nom. 100) Minimumsindfrielseskurs Udbetaling Afkast i alt i NOK Afkast p.a. -25% 0, ,00-8,00-1,6 % -10% 0, ,00-8,00-1,6 % 0% 0, ,00-8,00-1,6 % 10% 9, ,50 1,50 0,3 % 25% 23, ,75 15,75 2,9 % 50% 47, ,50 39,50 6,7 % 75% 71, ,25 63,25 10,0 % 100% 95, ,00 87,00 13,0 % 150% 142, ,50 134,50 18,2 % Afkast tager udgangspunkt i en udstedelseskurs på 103, inklusive 3 % i tegningsomkostninger. Bemærk, at tegningsomkostninger udgør op til 5 % afhængigt af tegningens størrelse. Se afsnittet "Tegningsomkostninger". Opsigelse Obligationerne er uopsigelige fra Selskabets side i hele løbetiden. Obligationerne er ligeledes uopsigelige fra Obligationsejernes side, med undtagelse af de tilfælde, der er anført i afsnittet "Obligationsejernes indfrielsesadgang" eller såfremt, der foreligger væsentlig misligholdelse fra Selskabets side, jf. tillige afsnittet "Misligholdelse og realisation". Obligationsejernes indfrielsesadgang En Obligationsejer, der i henhold til VPS's registreringer er ejer af Obligationer med en nominel hovedstol på minimum NOK , kan - ved at benytte den i vedlagte bilag 2 angivne blanket med et varsel på 50 bankdage til den sidste bankdag i et kvartal, hvilket er sidste bankdag i marts, juni, september og december 12

13 (herefter benævnt "Kvartalsdag"), dog tidligst i 2005, forlange NOK eller et større nominelt beløb deleligt med NOK af de pågældende Obligationer førtidsindfriet. Det er endvidere en betingelse for førtidig indfrielse, at de Obligationer, der ønskes indfriet, senest 50 bankdage før den pågældende Kvartalsdag, deponeres på en på Amagerbanken A/S' foranledning oprettet VPSkonto hos Storebrand Bank ASA til fordel for Selskabet. Indfrielseskursen opgøres af Selskabet ved at dette: På Kvartalsdagen anmoder optionsmodparten om en pris på tilbagesalg af en forholdsmæssig del af Optionen med valør 30 kalenderdage efter Kvartalsdagen, og tilsvarende indhenter en pris på Sikkerhedsobligationerne ved at indhente realisationstilbud fra minimum to banker/fondsmæglere/børsmæglere, valør 30 kalenderdage efter Kvartalsdagen, og lægge den bedst opnåede handelspris til grund for indfrielseskursen. Sikkerhedsobligationerne realiseres i forholdet 0,95:1 i forhold til mængden af udstedte Obligationer. Hvis den 30. kalenderdag efter Kvartalsdagen ikke er en bankdag, er betalingsdagen den førstkommende bankdag. Indfrielsesbeløbet indsættes 2 bankdage efter Optionens og Sikkerhedsobligationernes valørdag, d.v.s. i alt 30 kalenderdage og 2 bankdage efter Kvartalsdagen, på den af Obligationsejeren nærmere angivne bankkonto i et norsk pengeinstitut. Det er ikke muligt for investorerne at specificere en minimumsindfrielseskurs, til hvilken de ønsker de deponerede obligationer indfriet. En eventuel tilbagekøbsværdi af Optionen vil blive meddelt Selskabet på den 21. kalenderdag efter en Kvartalsdag, hvorefter indfrielseskursen kan beregnes. Hvis den 21. kalenderdag efter en Kvartalsdag ikke er en bankdag, beregnes en indfrielseskurs den førstkommende bankdag efter den 21. kalenderdag efter Kvartalsdagen. Indfrielseskursen fremkommer herefter som realisationsværdien eksklusive vedhængende rente på Sikkerhedsobligationerne tillagt en eventuel tilbagekøbsværdi af Optionen og fratrukket et administrationsgebyr beregnet som en procentdel af den nominelle værdi af de indfriede Obligationer. Administrationsgebyret er afhængigt af den samlede størrelse af obligationsudstedelsen, og udgør følgende procentsatser: Ved en udstedelse på indtil nominelt NOK: op til 1,80 % Ved en udstedelse på indtil nominelt NOK: op til 1,30 % Ved en udstedelse på over nominelt NOK: op til 1,10 % Selskabet forbeholder sig ret til i enkelttilfælde at nedsætte størrelsen af det anførte administrationsgebyr. 13

14 Obligationernes sikkerhedsgrundlag Provenuet for udstedelsen, der fremkommer efter fradrag af omkostninger (se afsnittet "Omkostninger ved udstedelsen"), indgår den 30. september 2004 i henhold til uigenkaldelig transport anmeldt af Selskabet over for BIAM på Afviklingskontoen, der forinden udstedelsen tillige med et sikkerhedsdepot (herefter "Sikkerhedsdepot"), og Afkastkontoen er pantsat til fordel for Obligationsejerne. Provenuet anvendes herefter til erhvervelse af nedenstående aktiver, der indlægges i Sikkerhedsdepotet og således er pantsat til fordel for Obligationsejerne. Sikkerhedsobligationerne, jf. nedenfor, erhverves til en kurs mindre end 100 i forholdet 0,95:1 i forhold til mængden af udstedte Obligationer, idet restprovenuet i al væsentlighed anvendes til køb af Optionen. Obligationsejerne har således sikkerhed i følgende aktiver (herefter "Sikkerhedsaktiverne"): a) Sikkerhedsobligation Sikkerhedsobligationen udstedes den 30. september 2004 og har følgende karakteristika: Fondskode: Udsteder: Obligationstype: Udsteders hjemland: Børsnotering: Afvikling: Valuta: Rating pr. 30/9-04: Kupon: XS Secured Asset Funding Europe B.V. Inkonverterbar obligation af typen Collateralised Debt Obligation (CDO) Holland EU/EØS-land Euroclear NOK AAA fra Standard & Poors, Moody's eller Fitch 0,22 0,36 % p.a. afhængig af størrelsen af den samlede udstedelse Termin: 30. september (første renteperiode løber fra den 1. oktober 2004 til den 30. september 2005) Sidste termin: 30. september 2009 Rentekonvention: Et år med 12 måneder á 30 dage (dvs. 30/360) Panteretten omfatter tillige vedhængende rente af Sikkerhedsobligationerne. Bemærk, at betalt rente i et omfang som beskrevet i afsnittet "Betalinger" løbende frigives fra pantet i Sikkerhedsobligationernes løbetid. For nærmere beskrivelse af Sikkerhedsobligationerne og udstederen af disse henvises til afsnittet "Beskrivelse af Sikkerhedsobligationer". 14

15 b) Option En call-option, som er beskrevet ovenfor under "Ordinær indfrielse og beskrivelse af option". c) Afkastkonto En afkastkonto, hvorpå indgår renter og eventuelle afdrag og som er registreret som afkastkonto for Sikkerhedsobligationerne og Optionen. Panteretten omfatter tillige vedhængende, men ikke udbetalte, renter på Afkastkontoen. d) Afviklingskonto En afviklingskonto, hvorpå provenuet fra udstedelsen indgår inden det delvist anvendes til køb af Sikkerhedsobligationer og Option, og hvorfra indfrielsesbeløbet betales på Terminsdagen til Obligationsejerne. Obligationsejernes Repræsentant I henhold til Repræsentationsaftalen, der indgås senest samtidig med udstedelsen af Obligationerne og som skal læses som en del af Prospektet, er Amagerbanken A/S udpeget som Obligationsejernes Repræsentant, som på Obligationsejernes vegne påser overholdelsen af nærværende obligationsvilkår og udøver panthaverbeføjelserne. Panthaverbeføjelserne kan alene gøres gældende af Obligationsejernes Repræsentant. Panthaverbeføjelserne kan således ikke udøves af Obligationsejerne, hverken hver for sig eller samlet. Obligationsejernes Repræsentant registreres senest samtidig med udstedelsen af Obligationerne som eneberettiget og enelegitimeret til at råde over Sikkerhedsobligationerne på Obligationsejernes vegne. Samtidig med erhvervelsen af Optionen indlægges Optionsaftalegrundlaget i pantsat sikkerhedsdepot, og pantsætningen meddeles Optionsmodparten. Obligationsejernes opmærksomhed henledes på de ansvarsfritagelser, der gælder for Amagerbankens varetagelse af hvervet som Obligationsejernes Repræsentant. For andre ansvarsfraskrivelser end de nedenfor gengivne henvises til Repræsentationsaftalen mellem Selskabet og Amagerbanken A/S, der sammen med den af Selskabet afgivne pantsætningserklæring er fremlagt hos Selskabets administrator. Kopi udleveres på forlangende. Amagerbanken A/S er fritaget for ansvar i tilfælde af force majeure, det vil sige hindringer for aftalens opfyldelse, som ikke kunne forudses og ikke kan fjernes eller omgås uden urimelig opofrelse. Som force majeure anses blandt andet 15

16 lovforskrifter, myndighedsforanstaltninger, indtruffet eller truende krig, oprør, borgerlige uroligheder, terror eller trussel herom og relevante myndigheders aktiviteter i anledning heraf, sabotage, naturkatastrofer samt strejker, lockout, boykot og blokade, uanset om Amagerbanken A/S er part i konflikten, herunder at konflikten kun rammer dele af dennes funktioner. Amagerbanken A/S påtager sig at varetage hvervet som Obligationsejernes Repræsentant i Obligationernes løbetid. I denne periode kan Amagerbanken A/S' hverv som Repræsentant for Obligationsejerne alene bringes til ophør i tilfælde af væsentlig misligholdelse af forpligtelserne i Repræsentationsaftalen. Såfremt Obligationsejernes Repræsentant undergives konkursbehandling, indgiver anmeldelse om betalingsstandsning eller indleder forhandlinger om tvangsakkord, ophører hvervet omgående og overgår til ny repræsentant, der hurtigst muligt og midlertidigt udpeges af Advokatrådet. Selskabet indkalder straks til et Obligationsejermøde med henblik på endeligt valg af en ny repræsentant for Obligationsejerne. Selskabet fremsætter i den forbindelse forslag til en ny repræsentant. Indkaldelse sker ved meddelelse til Københavns Fondsbørs A/S samt ved bekendtgørelse i mindst ét landsdækkende norsk dagblad med et varsel på 14 dage. Forslag om alternativ repræsentant kan af Obligationsejerne indgives til Selskabet inden 5 dage efter offentliggørelsen af indkaldelsen. Panthaverbeføjelser Obligationsejernes panthaverbeføjelser er som et vilkår for nærværende obligationsudstedelse uigenkaldeligt overdraget til Obligationsejernes Repræsentant, der i henhold til vilkårene i en Repræsentationsaftale er eneberettiget og enelegitimeret til at udøve Obligationsejernes panthaverbeføjelser, se afsnittet "Obligationsejernes Repræsentant". Repræsentationsaftalen er en integreret del af nærværende Prospekt. Begrebet "Formuesfondene med Kapitalsikring V 2004/2009" omfatter i tilfælde af realisation ligeledes eventuelle fondsaktiver udstedt gennem VPS som bevis for udskudte betalinger. Misligholdelse og realisation I tilfælde af væsentlig misligholdelse af nærværende obligationsvilkår er Obligationsejernes Repræsentant (men ikke den enkelte Obligationsejer) forpligtet til at opsige Obligationerne til omgående indfrielse og til at realisere Sikkerhedsaktiverne. 16

17 Det betragtes som væsentlig misligholdelse, hvis: 1. Selskabet ikke får leveret Sikkerhedsobligationerne senest 8 kalenderdage efter Obligationernes udstedelse, eller de leverede Sikkerhedsobligationer ikke opnår AAA-rating på disses udstedelsesdag, 2. Selskabet ikke rettidigt betaler 95 % af Obligationernes hovedstol og betalingsmisligholdelsen vedvarer ud over 8 kalenderdage efter Terminsdagen, 3. Selskabet ikke vil være i stand til rettidigt at betale 95 % af Obligationernes hovedstol, og Obligationsejernes Repræsentant modtager dokumentation, der overvejende sandsynliggør, at der foreligger anteciperet misligholdelse, eksempelvis i form af væsentlig nedskrivning af hovedstolen af Sikkerhedsobligationerne før en terminsdag, 4. Selskabet erklæres konkurs, 5. Selskabet udbetaler udbytte i strid med Selskabets vedtægter. I andre væsentlige misligholdelsestilfælde er Obligationsejernes Repræsentant kun forpligtet til at opsige Obligationerne til indfrielse, hvis Obligationsejere, der tilsammen besidder mere end 2/3 af de udestående Obligationer, skriftligt opfordrer Obligationsejernes Repræsentant dertil, eller hvis der på et Obligationsejermøde med den fornødne majoritet (jf. afsnittet "Obligationsejermøder") træffes beslutning om opsigelse af Obligationerne til indfrielse. Opsigelse skal omfatte alle Obligationerne. Der kan således ikke gyldigt foretages særskilt opsigelse af enkelte Obligationer. Dersom Obligationsejernes Repræsentant ser sig nødsaget til at realisere de pantsatte effekter, sker dette efter følgende retningslinjer: Inden realisation foretages, skal Obligationsejernes Repræsentant sende et anbefalet brev til Selskabet, hvori pantsætter med en uges varsel opfordres til at opfylde Obligationsejernes krav. Dette gælder dog ikke, hvis omgående salg er nødvendigt for at undgå eller begrænse truende tab. Obligationsejernes Repræsentant afhænder herefter de pantsatte Sikkerhedsobligationer efter bedste skøn. Obligationsejernes Repræsentant instruerer Selskabets administrator om at indhente tilbagekøbspris på den pantsatte Option, medmindre denne er udløbet. Såfremt Sikkerhedsobligationen og Optionen, der ligger til sikkerhed for Obligationerne, realiseres inden udløbstidspunktet, og Selskabet beslutter at anbringe nettoprovenuet i en anden bank end Depotbanken, skal denne 17

18 beslutning godkendes af Obligationsejernes Repræsentant. Godkendelse kan gives, såfremt provenuet henstår i mere end 14 dage og under forudsætning af, at tilsvarende sikkerhedsgrundlag etableres. Det er ligeledes en forudsætning, at den valgte bank mindst er tildelt en af følgende korte ratings: A1 (Standard & Poor's Ratings Services), P1 (Moody's Investors Services, Inc.) eller F1 (Fitch ratings, Ltd.). Fortsat gælder, at nettoprovenuet (efter betaling af omkostninger ved opsigelse, realisation og fordeling af provenuet) ved realisation af de pantsatte aktiver med tillæg af eventuelt indestående på Afkastkontoen, betales til Obligationsejerne i forhold til deres respektive krav på den nominelle hovedstol af Obligationerne. Øvrige vilkår Obligationsejermøder Obligationsejermøder til drøftelse af forhold vedrørende Obligationerne indkaldes af Selskabet eller Obligationsejernes Repræsentant. Obligationsejernes Repræsentant er forpligtet til at indkalde til Obligationsejermøde, hvis det forlanges skriftligt af Obligationsejere, der tilsammen besidder mindst 10 % af alle cirkulerende (udstedte, ej indløste) Obligationer. Indkaldelse skal ske med angivelse af, hvilke emner der ønskes behandlet. Indkaldelse til Obligationsejermøde sker ved bekendtgørelse i mindst ét landsdækkende norsk dagblad samt ved meddelelse til Københavns Fondsbørs med et varsel, der fastsættes under hensyntagen til karakteren af de emner, der skal behandles på Obligationsejermødet. På obligationsejermødet giver hvert obligationsbeløb på nominelt NOK én stemme. Beslutninger træffes med simpelt flertal. Beslutning om opsigelse af Obligationerne til indfrielse, hvilket kun kan ske i tilfælde af væsentlig misligholdelse af obligationsvilkårene, eller om udskiftning af Obligationsejernes Repræsentant kan vedtages med 2/3-dele flertal blandt de på Obligationsejermødet repræsenterede ejere af Obligationerne, dersom dette flertal repræsenterer minimum 10 % af den cirkulerende (udstedte, ej indløste) obligationsmængde. Beslutning om ændring af Obligationsvilkårene til skade for Obligationsejerne kræver enstemmighed blandt Obligationsejerne. Enhver beslutning om ændring af Obligationsvilkårene kræver Selskabets tiltræden for at opnå gyldighed. 18

19 Omkostninger ved afholdelse af Obligationsejermøder betales af Selskabet. Hvis Selskabet ikke har midler hertil, og mødet er indkaldt af Obligationsejernes Repræsentant, afholdes omkostningerne forlods af midler fra den pantsatte Afkastkonto. Forældelse Krav om betaling af Obligationernes hovedstol forældes i henhold til lovgivningens almindelige regler, hvorefter der for krav om betaling af hovedstol gælder en 20- årig forældelsesfrist. Øvrige obligationsudstedelser Selskabet er berettiget til at foretage andre obligationsudstedelser, dog ikke på baggrund af og med sikkerhed i Sikkerhedsaktiverne. Der vil således ikke ske yderligere udstedelser i denne obligationsserie. Selskabet har tidligere udstedt nominelt henholdsvis DKK og DKK i obligationsserierne PLUS Basisrente 2008 og PLUS Extrarente 2008, nominelt henholdsvis NOK og NOK i obligationsserierne Formuesfondene med Kapitalsikring 2003/2008 og Formuesfondene med Kapitalsikring II 2003/2008, nominelt henholdsvis DKK og DKK i obligationsserierne PLUS Delta 2008 og Superkupon Obligation nr. 2 samt nominelt NOK i obligationsserien Formuesfondene med Kapitalsikring IV 2004/2009. Obligationslånene er ydet med sikkerhed i pantsatte aktiver og uden personlig hæftelse for BIG 2 A/S. Meddelelser Meddelelser til Obligationsejerne (bortset fra indkaldelse til Obligationsejermøder, jf. ovenfor under "Obligationsejermøder") er gyldige, når de er afgivet gennem Københavns Fondsbørs A/S efter de gældende regler herom. Dansk kildeskat I henhold til gældende dansk skattelovgivning tilbageholdes der ikke dansk kildeskat i forbindelse med Obligationernes udløb eller indfrielse. Selskabet påtager sig ingen forpligtelse til at regulere betalinger i forbindelse med udløb eller indfrielse af Obligationerne ved eventuel fremtidig indførelse af kildeskat eller anden tilsvarende skat. Lovvalg og værneting Obligationsvilkårene og de tilknyttede aftaler, herunder pantsætningserklæring og Repræsentationsaftalen med Amagerbanken A/S, er undergivet dansk ret. 19

20 Afviklingskontoen og afvikling via VPS er undergivet norsk ret. Søgsmål anlægges ved Sø- og Handelsretten i København som første instans. Såfremt Sø- og Handelsretten i en given sag ikke er saglig kompetent, anlægges sagen ved Københavns Byret. Sikkerhedsobligationerne og Optionsaftalegrundlaget er reguleret af engelsk ret. Obligationsudstedende institut Som obligationsudstedende institut benyttes Storebrand Bank ASA, Filipstad Brygge 1, postboks 1693 Vika, 0021 Oslo, Norge. Arrangør Selskabet har indgået aftale med BIAM om at arrangere udstedelsen. Det indgår i aftalen, at BIAM afholder alle omkostninger, der er forbundet med forberedelsen og gennemførelsen af udstedelsen, og at BIAM med henblik på videresalg erhverver alle Obligationerne på udstedelsesdagen til en pris, der mindst svarer til et beløb der fremkommer således: Den på forsiden angivne salgskurs fratrukket den BIAM tilkomne tegningsprovision samt øvrige omkostninger, herunder provision til tegningssteder. Omkostninger ved udstedelsen Provision til BIAM og tegningssteder samt estimerede omkostninger i forbindelse med udstedelsen er anslået til 0,87 % p.a. ved en udstedelse på NOK De endelige omkostninger er ikke kendt ved Prospektets underskrift, men forventes at bestå af følgende poster: Tegningsprovision til BIAM: 0,15 % p.a. Tegningsprovision til tegningsstederne: 0,50 % p.a. Omkostninger i forbindelse med delvis kurssikring af Sikkerhedsobligationerne: ca. 0,14 % p.a. Øvrige omkostninger, herunder omkostninger til juridisk bistand samt omkostninger til notering på Københavns Fondsbørs A/S og registrering i VPS: ca. 0,08 % p.a. Tegningsomkostninger Tegning af Formuesfondene med Kapitalsikring V 2004/2009 kan ske til kurs 100 med tillæg af følgende tegningsomkostninger: Ved tegning på nominelt: Tegningsomkostning: NOK % 20

21 NOK % NOK % NOK Forhandles Anvendelse af provenu Selskabets provenu kan ikke opgøres før den 27. september Ved en udstedelse af et obligationslån stort nominelt NOK anslås provenuet til at udgøre ca. NOK Provenuet anvendes i al væsentlighed til betaling af købesummen for de angivne Sikkerhedsobligationer og Optionen. 21

22 Risikofaktorer Afkastrisiko Såfremt det Indeks, som Optionen er baseret på, ikke udvikler sig i positiv retning, vil dette medføre, at Obligationsejerne alene indløses med Minimumskursen, kurs 95, ved udløb. Kreditrisiko Obligationsejerne kan alene gøre krav gældende mod de aktiver, der er pantsat til sikkerhed for udstedelsen (Sikkerhedsaktiverne). Obligationerne udstedes således uden personlig hæftelse for Selskabet. Selskabets evne til rettidigt at indfri Obligationerne til den aftalte kurs afhænger derfor af, om Selskabet rettidigt modtager betaling på Sikkerhedsaktiverne. Selskabets betaling af Minimumskursen er således betinget af fulde betalinger på Sikkerhedsobligationerne. Den fulde betaling på Sikkerhedsobligationerne er betinget af risici knyttet til porteføljen af de på erhvervelsestidspunktet AAAratede værdipapirer, der ligger til sikkerhed for Sikkerhedsobligationerne, samt risici knyttet til den af Sikkerhedsobligationernes udsteder udstedte swap på en referenceportefølje, som defineret i afsnittet "Beskrivelse af Sikkerhedsobligationer", samt risici knyttet til swapmodparten. En AAA-rating er ikke udtryk for en garanti om en vedvarende betalingsevne, men alene en kreditrisikovurdering af værdipapirer på tidspunktet for rating. Ratingen af erhvervede værdipapirer fornyes ikke løbende, men Selskabet har påset, at det af aftalegrundlaget for Sikkerhedsobligationerne fremgår, at nye værdipapirer, der indlægges til erstatning for andre værdipapirer, der udgør sikkerhederne for Sikkerhedsobligationerne er AAA-ratede på erhvervelsestidspunktet. For yderligere beskrivelse af risici vedrørende Sikkerhedsobligationerne henvises tillige til afsnittet "Beskrivelse af Sikkerhedsobligationer". Hvis Selskabet ved Obligationernes udløb ikke har modtaget den fulde betaling på Sikkerhedsobligationerne vil tabet derved blive båret af Obligationsejerne i forhold til deres respektive krav på den nominelle hovedstol af Obligationerne. Afkast ud over Minimumskursen på Obligationerne er betinget af, at Optionsmodparten betaler rettidigt. Kriterierne for Optionsmodparten er anført ovenfor under afsnittet "Optionsmodpart". Tab opstået på grund af 22

23 Optionsmodpartens betalingsmisligholdelse vil blive båret af Obligationsejerne i forhold til deres respektive krav på den nominelle hovedstol af Obligationerne. I forbindelse med Udstedelsesdagen, Terminsdagen og Obligationernes evt. førtidige indfrielse kan Selskabet have betydelige indeståender på Afkastkontoen og Afviklingskontoen, hvorfor der også knytter sig en risiko hertil. Juridisk risiko I den portefølje af værdipapirer, der ligger til sikkerhed for Sikkerhedsobligationerne, indgår værdipapirer udstedt på baggrund af andre sikkerhedsaktiver, herunder fordringer. Selskabet har ikke påset den juridiske struktur af disse værdipapirer, men henholdt sig til den stedfundne rating af disse værdipapirer. Selskabet har foretaget de i afsnittet "Øvrige obligationsudstedelser" beskrevne øvrige obligationsudstedelser på basis af hver sin pantsatte sikkerhedsportefølje. Sikring af, at hver sikkerhedsportefølje er behørigt pantsat alene til fordel for den konkrete udstedelse, afhænger af Selskabets administrative opretholdelse af adskilte individualiserede pantsatte depoter. Alle Selskabets obligationsudstedelser har tilknyttet en repræsentant for obligationsejerne. Det er en forudsætning i henhold til Sikkerhedsobligationernes vilkår, at erhververen af Sikkerhedsobligationerne, d.v.s. Selskabet, til enhver tid er at anse for en Professional Market Party i henhold til hollandsk lovgivning. I modsat fald kan Sikkerhedsobligationernes hovedstol blive nedskrevet til nul, hvorefter Obligationsejernes Repræsentant er forpligtet til at følge den i afsnittet "Misligholdelse og realisation" angivne procedure. Kursrisiko ved førtidig indfrielse I tilfælde af en Obligationsejers førtidige indfrielse af Obligationer er der risiko for kurstab for den pågældende som følge af, at en forholdsmæssig andel af Option og Sikkerhedsobligationer realiseres før Terminsdagen. Realisationsrisiko I visse tilfælde af væsentlig misligholdelse fra Selskabets side er Obligationsejernes Repræsentant forpligtet til at opsige Obligationerne til 23

24 indfrielse, se nærmere afsnittet "Misligholdelse og realisation". Såfremt Obligationsejernes Repræsentant som følge heraf ser sig nødsaget til at realisere Sikkerhedsobligationer og Option, er der risiko for, at nettoprovenuet ved realisation af aktiverne ikke kan dække Obligationsejernes fulde krav. Tab opstået derved vil blive båret af Obligationsejerne i forhold til deres respektive krav på den nominelle hovedstol af Obligationerne. Sikkerhedsobligationerne er underlagt en omsætningsbegrænsning. Der henvises til afsnittet "Beskrivelse af Sikkerhedsobligationer". Bestemmelserne i Repræsentationsaftalen har virkning for Obligationsejerne, og Obligationsejernes panthaverbeføjelser kan alene udøves af Obligationsejernes Repræsentant. 24

25 Tegning og salg Børsnotering Obligationerne vil blive optaget til notering på Københavns Fondsbørs med første noteringsdag den 30. september Fondskode Obligationerne har fået tildelt følgende fondskode: Formuesfondene med Kapitalsikring V 2004/2009: NO Tegning og salg BIAMs videresalg af Obligationerne foregår ved tegning i perioden fra den 2. august september 2004 kl ved et af de nedenfor angivne salgssteder. Der er mulighed for forlængelse af tegningsperioden. I tilfælde af forlængelse af tegningsperioden rykkes første noteringsdag, Udstedelsesdagen, Pricingdagen samt dagen for registrering af Obligationerne i VPS tilsvarende. Tegningsperioden kan afsluttes tidligere end ovenfor anført, såfremt der er tegnet for NOK I tilfælde af, at tegningsperioden afsluttes tidligere end den 17. september 2004, vil første noteringsdag, Udstedelsesdagen, Pricingdagen samt dagen for registrering af Obligationerne i VPS ikke blive ændret. Mindstetegning pr. investor udgør NOK Obligationerne har været udbudt til salg i Norge, forinden tegningsprospekt har foreligget, i form af foreløbige tegningstilkendegivelser. Den endelige størrelse af obligationsudstedelsen vil blive fastsat ved tegningsperiodens udløb. Selskabet og BIAM kan undlade udstedelsen, hvis ikke tegningsordrerne minimum udgør NOK

26 Selskabet og BIAM forbeholder sig ret til, helt eller delvis, uden begrundelse at afvise ethvert tilbud om at tegne eller på anden måde erhverve Obligationerne eller til at sælge et mindre antal Obligationer end det samlede antal, der udbydes. Såfremt tegningsordrerne overstiger NOK , forbeholder BIAM sig ret til at foretage reduktion og tildele Obligationer efter BIAMs eget skøn ud fra et ønske om at opnå en hensigtsmæssig spredning af Obligationerne. Udstedelsen vil blive aflyst, hvis der ikke som minimum kan opnås en Afkastfaktor på 80 %. Afvikling Salg i henhold til tegningen afvikles med valør den 30. september 2004, men af hensyn til dækningskontrol skal betaling være tilgængelig hos Storebrand Bank ASA senest den 21. september I øvrigt sker afregning af Obligationerne normalt med 3 børsdages afvikling mod registrering i VPS. Salgssteder Obligationerne kan tegnes følgende steder i Norge: Formuesforvaltning ASA Postboks 1777 Vika 0122 Oslo Stortingsgaten 14 Telefon: Fax: Formuesforvaltning AS Postboks 518 Sentrum 3101 Tønsberg Øvre Langgate 50 Telefon: Fax: Formuesforvaltning AS Postboks 224 Sentrum 3701 Skien Langbrygga 6 Telefon:

27 Fax: Formuesforvaltning AS Postboks Fredrikstad Stortorvet 4-8 Telefon: Fax: Formuesforvaltning AS Samsonbygget 3475 Sætre Åsveien 9 Telefon: Fax: Formuesforvaltning AS Torgveien Ski Torvgården Telefon: Fax: Formuesforvaltning AS Postboks Lierstranda Husebysletta 9 Telefon: Fax: Formuesforvaltning AS Jernbanesvingen Gjøvik CC Gjøvik Telefon: Fax: Formuesforvaltning AS Jernbanevegen Fagernes Telefon: Fax: Formuesforvaltning AS Postboks 524, 2304 Hamar 27

28 Parkgata 13 Telefon: Fax: Formuesforvaltning AS Økonomihuset Kartverksveien Hønefoss Fax: Formuesforvaltning AS Haakon VII's gate Stavanger Telefon: Fax:

29 Oplysninger om BIG 2 A/S Navn og hjemsted BIG 2 A/S Østergade København K Danmark Hjemsted er Københavns Kommune. Selskabets etablering Selskabet er stiftet den 3. december Lovgivning og tilsyn Selskabet fik den 21. januar 2003 tilladelse af Finanstilsynet til at drive virksomhed under lov om sparevirksomheder (LBK nr. 655 af 07/08/2002) og er således undergivet tilsyn fra Finanstilsynet. Pr. 1. januar 2003 er reglerne om sparevirksomheder overflyttet til lov om finansiel virksomhed. Formål I henhold til Selskabets vedtægter 2 er det Selskabets formål:.. at erhverve en eller flere porteføljer af obligationer og optioner, og/eller renteswaps, og på grundlag af de erhvervede aktiver at udstede obligationer, der søges børsnoteret. Registrering Selskabet er registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og i Told- og Skattestyrelsen under registreringsnummer CVR nr

30 Regnskab og vedtægter Selskabets regnskabsår er kalenderåret. Selskabet har offentliggjort årsrapport for 2003 den 17. marts Der henvises hertil samt til vedtægter for BIG 2 A/S, som udleveres af Selskabets administrator, BI Holding A/S. Selskabets årsrapporter vil blive offentliggjort via Københavns Fondsbørs A/S. Kapital Selskabets aktiekapital består af stk. aktier á nominelt DKK eller i alt DKK Aktierne skal lyde på navn og skal være noteret på navn i Selskabets aktiebog. Aktierne er ikke-omsætningspapirer. Selskabets egenkapital udgør pr. 31. december 2003 DKK Selskabets aktiver udgør pr. samme dato DKK Koncernforhold Samtlige Selskabets aktier er ejet af BIG 2 Holding A/S, hvis aktivitet er at eje aktier i BIG 2 A/S samt andre tilsvarende sparevirksomheder. P.t. ejer BIG 2 Holding A/S følgende sparevirksomheder: BIG 2 A/S, BIG 3 A/S og BIG 4 A/S. Samtlige BIG 2 Holding A/S aktier er ejet af BIG Fonden, der ligeledes ejer samtlige aktier i BIG 1 Holding A/S. Sidstnævnte selskab ejer samtlige aktier i sparevirksomheden BIG 1 A/S. Koncernens aktiviteter udøves gennem datterselskab(er), der udsteder obligationer på baggrund af og med sikkerhed i andre obligationer og finansielle kontrakter, således at de bagvedliggende aktivers egenskaber med hensyn til renterisiko, konverteringsrisiko, løbetid, kreditrisiko, værdi af finansielle kontrakter mv. fordeles på de forskellige obligationer, så de tilpasses investorernes præferencer. BIG 2 Holding A/S har forpligtet sig til ikke at afhænde aktierne i Selskabet, så længe der er udestående Obligationer udstedt af Selskabet. 30

31 BIG 2 A/S' virksomhed Forretningsområde Selskabet driver virksomhed inden for rammerne af lov om sparevirksomheder. Pr. 1. januar 2003 er reglerne om sparevirksomheder overflyttet til lov om finansiel virksomhed. Selskabet udsteder obligationer på baggrund af og med sikkerhed i til formålet erhvervede obligationer, eventuelle optioner samt eventuelle finansielle kontrakter. Ethvert afdrag/enhver indfrielse af de erhvervede obligationer modsvares af et afdrag/en indfrielse af de udstedte obligationer efter en forudbestemt fordelingsnøgle. Afkastet på de erhvervede aktiver fordeles efter en forudbestemt fordelingsnøgle på de udstedte obligationer, dog således at det gennemsnitlige afkast på de udstedte obligationer er lavere end for de erhvervede aktiver, hvorved Selskabet har mulighed for at afholde administrationsomkostninger m.v. Hver portefølje af erhvervede obligationer, eventuelle optioner samt eventuelle finansielle kontrakter med tilknyttet afkastkonto pantsættes til ejerne af samtlige obligationer, der udstedes på baggrund af porteføljen. Selskabet kan, med undtagelse af de i obligationsvilkårene angivne frigivelser, ikke disponere over de pantsatte obligationer, optioner eller de pantsatte afkastkonti. Obligationsejerne kan alene gøre krav gældende mod de aktiver, der er pantsat til sikkerhed for den pågældende obligationsklasse og ikke mod aktiver, der er pantsat til sikkerhed for eventuelle andre obligationsklasser. Obligationerne udstedes således uden personlig hæftelse for Selskabet. Ved hver obligationsudstedelse udpeges en repræsentant for investorerne. Organisation Ud over Selskabets direktør, Per Bang Hansen, har Selskabet ingen ansatte. Administration mv. Selskabet har indgået aftale med BI Holding A/S, Sundkrogsgade 7, 2100 København Ø om, at Selskabets administration varetages af BI Holding A/S. 31

32 Herudover har Selskabet indgået aftale med BIAM om, at BIAM løbende skal yde finansiel rådgivning til Selskabet. Placering af Selskabets midler I henhold til Selskabets vedtægter 14 kan Selskabets midler anbringes i obligationer, optioner eller på indlånskonti i pengeinstitutter. Selskabet har endvidere mulighed for at lade renteswaps indgå som en del af de enkelte transaktioner. Selskabets frie likvide midler placeres på indlånskonti i Roskilde Bank A/S, mens pantsatte midler placeres i Amagerbanken A/S, DnB NOR Bank ASA eller Storebrand Bank ASA. Pantsatte midler kan kun placeres i andre banker efter samtykke fra Obligationsejernes Repræsentant. Retstvister Ingen af selskaberne i koncernen er involveret i retstvister, herunder voldgiftssager. Ingen af selskaberne er bekendt med, at sådanne sager skulle være i vente. Seneste begivenheder Selskabet oplyser, at der siden udarbejdelsen af Selskabets årsrapport pr. 31. december 2003 er foretaget udstedelse af obligationsserien Formuesfondene med Kapitalsikring IV 2004/2009. Herudover oplyser Selskabet, at der ikke er indtrådt begivenheder, ud over vedtagelse af nærværende obligationsudstedelse, der væsentligt påvirker Selskabets økonomiske stilling. Oplysninger om udstedelser foretaget af BIG 2 A/S kan downloades på samt Forventninger til fremtiden Selskabet forventer et positivt resultat for indeværende regnskabsår som følge af gennemførte obligationsudstedelser. 32

33 Revideret regnskab for 2003 Resultatopgørelse (t.kr.) Renteindtægter Renteudgifter Nettorenteindtægter Andre ordinære indtægter 250 Resultat af finansielle poster Udgifter til personale og administration Ordinært resultat før skat 927 Skat 278 Årets resultat 649 Resultatdisponering Overført af årets resultat 500 Foreslået udbytte 149 Anvendelse af det til disposition værende beløb i alt 649 Balance Aktiver 2003 (t.kr.) Tilgodehavender hos kreditinstitutter Obligationer Andre aktiver Aktiver i alt Passiver Udstedte obligationer Andre passiver Egenkapital Aktiekapital

BIG 4 A/S. Arrangør:

BIG 4 A/S. Arrangør: Programdokumentation BIG 4 A/S 20. april 2004 For selskabets obligationslån udstedt i danske kroner med sikkerhed i AAA-ratede obligationer og øvrige finansielle aktiver Arrangør: BI Asset Management Fondsmæglerselskab

Læs mere

Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S

Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S 4.4.1 Selskabet udsteder med virkning fra de Konvertible Obligationers faktiske udbetaling op til 1.800 Konvertible Obligationer af DKK 10.000 svarende

Læs mere

Indkaldelse til Obligationsejermøde

Indkaldelse til Obligationsejermøde Til ejere af obligationer i serierne PLUS 7 Index Super 2012, PLUS Råvarer Super 2013, PLUS Råvarer 2013, PLUS 7 Index Super 2013 og PLUS Bonusrente 2013 Indkaldelse til Obligationsejermøde På vegne af

Læs mere

Obligationsejermøde for ejerne af obligationer udstedt af Allokton Properties AB. Fuldstændige beslutningsforslag for dagsordenens punkt 4, 5, 6 og 7

Obligationsejermøde for ejerne af obligationer udstedt af Allokton Properties AB. Fuldstændige beslutningsforslag for dagsordenens punkt 4, 5, 6 og 7 Bilag 2 Obligationsejermøde for ejerne af obligationer udstedt af Allokton Properties AB Fuldstændige beslutningsforslag for dagsordenens punkt 4, 5, 6 og 7 I dette fuldstændige beslutningsforslag er anvendt

Læs mere

_fd=r=^lp= ^êê~åö êw=

_fd=r=^lp= ^êê~åö êw= = mêçöê~ãççâìãéåí~íáçå= _fd=r=^lp= OUK=çâíçÄÉê=OMMQ= cçê=ëéäëâ~äéíë=çääáö~íáçåëä å=ìçëíéçí=ãéç=ëáââéêüéç=á= î êçáé~éáêéê=çö= îêáöé=ñáå~åëáéääé=~âíáîéê= ^êê~åö êw= _f=^ëëéí=j~å~öéãéåí=cçåçëã ÖäÉêëÉäëâ~Ä=^Lp=

Læs mere

BIG 4 A/S. Arrangør:

BIG 4 A/S. Arrangør: Resumé BIG 4 A/S 24. oktober 2005 Obligationslån 2005/2012 udstedt i danske kroner med sikkerhed i AAA-ratede obligationer 1 og call-option på syv underliggende indeks Serie Rentesats p.a. Udløbsdato Salgskurs

Læs mere

BIG 5 A/S. Arrangør:

BIG 5 A/S. Arrangør: Resumé BIG 5 A/S 8. marts 2006 Obligationslån 2006/2013 udstedt i danske kroner med sikkerhed i AAAratede obligationer 1 og derivat på råvarer Serie Rentesats p.a. Udløbsdato Salgskurs 2 PLUS Råvarer 2013

Læs mere

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier Finansrådets og s standardvilkår for lån af aktier 21. januar 2002 hst Pkt. 1,0. Standardvilkår Pkt. 1,1. Nærværende standardvilkår (herefter Vilkårene) skal gælde for aktielån mellem parterne i det omfang,

Læs mere

Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S Regnskabsmeddelelse for 2007

Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S Regnskabsmeddelelse for 2007 Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S Regnskabsmeddelelse for 2007 Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S's resultat for 2007 er et overskud før skat på 419 tkr. og et overskud efter

Læs mere

Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S Regnskabsmeddelelse for 2008

Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S Regnskabsmeddelelse for 2008 Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S Regnskabsmeddelelse for 2008 Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S's resultat for 2008 er et overskud før skat på 482 tkr. og et overskud efter

Læs mere

Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S Halvårsmeddelelse for 2007

Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S Halvårsmeddelelse for 2007 Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S Halvårsmeddelelse for 2007 Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S s resultat for første halvår 2007 er et overskud før skat på 226 tkr. og et overskud

Læs mere

Obligationsvilkår DLR Kredit A/S DKK 1.000.000.000 Usikret Seniorgæld med variabel rente og forfaldstid 1. juli 2018

Obligationsvilkår DLR Kredit A/S DKK 1.000.000.000 Usikret Seniorgæld med variabel rente og forfaldstid 1. juli 2018 Obligationsvilkår DLR Kredit A/S DKK 1.000.000.000 Usikret Seniorgæld med variabel rente og forfaldstid 1. juli 2018 Side 2 1 Indledning 1.1 De DKK 1.000.000.000 usikret seniorgæld obligationer med forfaldsdato

Læs mere

Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S Halvårsmeddelelse for 2009

Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S Halvårsmeddelelse for 2009 Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S Halvårsmeddelelse for 2009 Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S s resultat for første halvår 2009 er et overskud før skat på 27 tkr. og et overskud

Læs mere

Indfrielse af lån/konkurs i Eircom Limited... s. 2. Førtidige indfrielser... s. 2. Status på PLUS-obligationer... s. 3

Indfrielse af lån/konkurs i Eircom Limited... s. 2. Førtidige indfrielser... s. 2. Status på PLUS-obligationer... s. 3 Indhold Indfrielse af lån/konkurs i Eircom Limited... s. 2 Førtidige indfrielser... s. 2 Status på PLUS-obligationer... s. 3 Førtidig, delvis nedlukning af Optioner i PLUS 7 Index 2012 og... s. 4 Status

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje.

Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje. Finanshuset Demetra Fondsmæglerselskab A/S Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje. Nærværende almindelige forretningsbetingelser gælder i ethvert forhold

Læs mere

Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer. kapitalcenter. D, G og I af 24. maj 2012, i serie 91D

Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer. kapitalcenter. D, G og I af 24. maj 2012, i serie 91D Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012, i serie 91D (inkonverterbare stående obligationer i DKK) Obligationsvilkår Udsteder

Læs mere

BIG 1 A/S. Arrangør: BIG 1 A/S. Prospekt. 2. september 2002

BIG 1 A/S. Arrangør: BIG 1 A/S. Prospekt. 2. september 2002 BIG 1 A/S Prospekt BIG 1 A/S 2. september 2002 Obligationslån 2002/2007 med sikkerhed i danske realkreditobligationer 1 og call-option på indekskurv med 4 aktieindeks Serie Rentesats p.a. Udløbs Dato Salgskurs

Læs mere

Finansministeriet STATSOBLIGATIONER. 0,1 pct. inflationsindekseret lån 2023 (DGBi 2023)

Finansministeriet STATSOBLIGATIONER. 0,1 pct. inflationsindekseret lån 2023 (DGBi 2023) Finansministeriet STATSOBLIGATIONER 0,1 pct. inflationsindekseret lån 2023 (DGBi 2023) STATSOBLIGATIONER April 2012 INFLATIONSINDEKSEREDE STATSOBLIGATIONER 24. maj 2012 åbnes en ny serie inflationsindekserede

Læs mere

Debitor: Svendborg Kommune DKK ,00 GÆLDSBREV. erkender at skylde KommuneKredit eller ordre: J. nr. K-479 CVR Kontrakt nr.

Debitor: Svendborg Kommune DKK ,00 GÆLDSBREV. erkender at skylde KommuneKredit eller ordre: J. nr. K-479 CVR Kontrakt nr. GÆLDSBREV Debitor: Svendborg Kommune erkender at skylde KommuneKredit eller ordre: DKK 16.053.050,00 J. nr. K479 CVR 29189730 Kontrakt nr. Aftalelån Variabel rente (model C) 6MDKKCIBOR 0,03 procentpoint

Læs mere

Obligationsvilkår. udløbsår, samme pålydende rente og samme antal årlige terminer. Udsteder og hæftelsesgrundlag

Obligationsvilkår. udløbsår, samme pålydende rente og samme antal årlige terminer. Udsteder og hæftelsesgrundlag Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S i serie 51D, 55D, 52D og 53D (konverterbare annuitetsobligationer i euro) Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag

Læs mere

Endeligevilkårforprospektforudbudaf realkreditobligationerinykreditrealkredita/s iserie73d(konverterbareannuitetsobligationer

Endeligevilkårforprospektforudbudaf realkreditobligationerinykreditrealkredita/s iserie73d(konverterbareannuitetsobligationer Endeligevilkårforprospektforudbudaf realkreditobligationerinykreditrealkredita/s iserie73d(konverterbareannuitetsobligationer idkkmedmulighedforopsatamortisationimaksimalt 10år) Obligationsvilkår Udsteder

Læs mere

DB CAPPED FLOATER 2019

DB CAPPED FLOATER 2019 DB C A PPED F LOAT ER 2019 2 DANSKE BANK DANSKE BANK 3 DB CAPPED FLOATER 2019 Danske Bank tilbyder nu en obligation med variabel rente og en løbetid på 5 år kaldet DB Capped Floater 2019. Obligationen

Læs mere

Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter. serie 50D (inkonverterbare stående obligationer

Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter. serie 50D (inkonverterbare stående obligationer Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012, i serie 50D (inkonverterbare stående obligationer i EUR) Obligationsvilkår Udsteder

Læs mere

AKTIEOPTIONSPLAN af 2. juli 2007. for COMENDO A/S

AKTIEOPTIONSPLAN af 2. juli 2007. for COMENDO A/S Bilag 1 Vilkårene for udstedelsen af tegningsoptionerne, nominelt DKK 320.575, jf. vedtægternes 6.4, er følgende: AKTIEOPTIONSPLAN af 2. juli 2007 for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i kapitalcenter D i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere

SEK 1.500 mio. Fastforrentet obligationslån 2010-2013. Seniorkapital. ISIN Kode: DK0030233705

SEK 1.500 mio. Fastforrentet obligationslån 2010-2013. Seniorkapital. ISIN Kode: DK0030233705 Informationsmateriale (obligationsvilkår) 5. februar 2010 SEK 1.500 mio. Fastforrentet obligationslån 2010-2013 Seniorkapital ISIN Kode: DK0030233705 Arrangør: Skandinaviska Enskilda Banken, Danmark, Filial

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

Endelige vilkår til Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S ny serie 48D, fondskode DK000976334-4

Endelige vilkår til Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S ny serie 48D, fondskode DK000976334-4 Til Københavns Fondsbørs Endelige vilkår til Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S ny serie 48D, fondskode DK000976334-4 9. december 2005 Nykredit knytter en ny obligationsserie

Læs mere

INFORMATIONSMATERIALE

INFORMATIONSMATERIALE INFORMATIONSMATERIALE Variabelt forrentede obligationer 2010/2013 DKK 300.000.000 Seniorkapital ISIN: DK0030249628 Arrangør: Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer... 3 Risikofaktorer... 4 Obligationsvilkår...

Læs mere

Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010

Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010 Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010 Råvarer har længe været et område i vækst, og der er en stigende opmærksomhed rettet mod råvarer som investeringsobjekt. Det skyldes blandt

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Wirtek a/s CVR-NR

VEDTÆGTER. for. Wirtek a/s CVR-NR VEDTÆGTER for Wirtek a/s CVR-NR. 26042232 15.04.2015 1 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Wirtek a/s 1.2 Selskabets hjemsted er Aalborg kommune. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er at udvikle og

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009

Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009 Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009 H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Dato: 23. december

Læs mere

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i Kapitalcenter D i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere

BIG 2 A/S. Arrangør: Prospekt. 10. februar Obligationslån 2003/2008 med sikkerhed i AAA-ratede obligationer 1 og call-optioner på aktieindeks

BIG 2 A/S. Arrangør: Prospekt. 10. februar Obligationslån 2003/2008 med sikkerhed i AAA-ratede obligationer 1 og call-optioner på aktieindeks Prospekt BIG 2 A/S 10. februar 2003 Obligationslån 2003/2008 med sikkerhed i AAA-ratede obligationer 1 og call-optioner på aktieindeks Serie Minimumsrente p.a. Udløbsdato Salgskurs 2 PLUS Basisrente 2008

Læs mere

Nykredit åbner to nye obligationstyper

Nykredit åbner to nye obligationstyper Meddelelse til Københavns Fondsbørs Nykredit åbner to nye obligationstyper 3. september 2003 Resume Nykredit åbner to nye obligationstyper. De to nye obligationstyper er: 30-årig fastforrentet, konverterbar

Læs mere

PLUS Invest Nyt. PLUS Invest Nyt. Bonusrente 2013 Højeste årlige rente i året for produktets udløb

PLUS Invest Nyt. PLUS Invest Nyt. Bonusrente 2013 Højeste årlige rente i året for produktets udløb Dette nummer af beskriver diverse begivenheder i PLUS-obligationerne. Derudover kan du se en oversigt over førtidige indfrielser foretaget siden seneste nummer af samt en overordnet status på alle PLUSobligationer

Læs mere

Vedtægter for. I&T Alpha A/S. CVR-nr Tlf Fax I&T Alpha A/S. Dalgasgade 25, Herning

Vedtægter for. I&T Alpha A/S. CVR-nr Tlf Fax I&T Alpha A/S. Dalgasgade 25, Herning Vedtægter for CVR-nr. 34 69 92 24 1. Navn 1.1 Selskabets navn er i likvidation. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemstedskommune er Herning. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at besidde andele i afdeling I&T

Læs mere

Executive summary af Obligationsejermøde. Landic Property Bonds VIII (Sverige II) A/S

Executive summary af Obligationsejermøde. Landic Property Bonds VIII (Sverige II) A/S 6 Executive summary af Obligationsejermøde. Landic Property Bonds VIII (Sverige II) A/S 1 Offentliggjort til NASDAQ OMX Copenhagen via Company News Service den 29. april 2009 Executive Summary af obligationsejermødet

Læs mere

BIG 5 A/S. Delårsrapport 1. halvår 2005

BIG 5 A/S. Delårsrapport 1. halvår 2005 BIG 5 A/S Delårsrapport 1. halvår 2005 BIG 5 A/S Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsens påtegning 2 Ledelsesberetning 3 Hovedtalsoversigt 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

Åbningsdato Lukkedato Udløbsdato Valuta (kupon) DK000976458-1 Variabel 37D 500CF6 2017 5 % 0,35% 6 mdr. 01/08 2006 31/10 2016 01/01 2017 DKK.

Åbningsdato Lukkedato Udløbsdato Valuta (kupon) DK000976458-1 Variabel 37D 500CF6 2017 5 % 0,35% 6 mdr. 01/08 2006 31/10 2016 01/01 2017 DKK. Til Københavns Fondsbørs Ændring i Endelige vilkår for prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S i serie 37D (amortisable obligationer med variabel rente i DKK med eller uden

Læs mere

Forslag fra bestyrelsen:

Forslag fra bestyrelsen: Forslag fra bestyrelsen: Bemyndigelse til at lade banken erhverve egne aktier Bestyrelsen er indtil næste ordinære generalforsamling bemyndiget til, at erhverve egne aktier for op til 10 % af bankens aktiekapital,

Læs mere

AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR BESIDDELSE AF AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) B-AKTIER ANSATTE I COWI- KONCERNEN, HERUNDER I COWI A/S.

AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR BESIDDELSE AF AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) B-AKTIER ANSATTE I COWI- KONCERNEN, HERUNDER I COWI A/S. J.nr. 000328-0247 nk/lat 2012 - AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR BESIDDELSE AF AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) B-AKTIER ANSATTE I COWI- KONCERNEN, HERUNDER I COWI A/S Januar 2012 Bech-Bruun Advokatfirma Langelinie

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

BIG 4 A/S. Delårsrapport 1. halvår 2005

BIG 4 A/S. Delårsrapport 1. halvår 2005 BIG 4 A/S Delårsrapport 1. halvår 2005 BIG 4 A/S Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsens påtegning 2 Ledelsesberetning 3 Hovedtalsoversigt 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR. 17 88 12 48 1. SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Mols-Linien A/S. 1.2 Selskabets formål er at drive færgefart og alle forretninger, der efter bestyrelsens

Læs mere

Vilkår for udstedelsen af obligationer. i de i 1 anførte fondskoder.

Vilkår for udstedelsen af obligationer. i de i 1 anførte fondskoder. Vilkår for udstedelsen af obligationer i de i 1 anførte fondskoder. 1 Udstedelsen af obligationer, der optages til notering på Københavns Fondsbørs, sker i serier som angivet nedenfor: Fondskode Serie-

Læs mere

Obligationsvilkår. Obligationernes anvendelse og udstedelsestidspunkt. Udsteder og hæftelsesgrundlag

Obligationsvilkår. Obligationernes anvendelse og udstedelsestidspunkt. Udsteder og hæftelsesgrundlag Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S i serie 01D, 05D, 02D og 03D (konverterbare annuitetsobligationer i DKK) Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

er undtaget af Nykredits begrænsning af en uhensigtsmæssig påvirkning af udtrækningsrisikoen Udsteder og hæftelsesgrundlag

er undtaget af Nykredits begrænsning af en uhensigtsmæssig påvirkning af udtrækningsrisikoen Udsteder og hæftelsesgrundlag Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i kapitalcenter G i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere

Konvertibel obligation FirstFarms A/S

Konvertibel obligation FirstFarms A/S Løbenr. [ ] Konvertibel obligation FirstFarms A/S og [ ] Indholdsfortegnelse: 1 Baggrund... 3 2 Definitioner... 3 3 Lånebeløb... 4 4 Rente... 4 5 Tilbagebetaling... 4 6 Konvertering... 4 7 Justering af

Læs mere

Vedtægter. PWT Holding A/S

Vedtægter. PWT Holding A/S Vedtægter PWT Holding A/S 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er PWT Holding A/S. 1.2 Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. 1.3 Selskabets formål er at besidde kapital, kapitalandele

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 22. november 2010

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 22. november 2010 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 22. november 2010 Ændring i Endelige vilkår for prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S i serie 50D (inkonverterbare stående obligationer i

Læs mere

VEDTÆGTER. For. European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES

VEDTÆGTER. For. European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES VEDTÆGTER For European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES KROMANN REUMERT, ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5, DK- 2100 KØBENHAVN Ø, TELEFON +45 70 12 12 11 FAX +45 70 12 13

Læs mere

VEDTÆGTER. for MONDO A/S

VEDTÆGTER. for MONDO A/S VEDTÆGTER for MONDO A/S 1 NAVN 1.1 Selskabets navn er Mondo A/S. 2 HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er Københavns Kommune. 3 FORMÅL 3.1 Selskabets formål er udvikling, drift og vedligeholdelse af Internet

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 16. oktober 2012

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 16. oktober 2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 16. oktober 2012 Ændring i "Endelige vilkår for prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012 - serie 50D

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S. CVR nr

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S. CVR nr Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 1. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

K Ø B E N H A V N S I N T E R B A N K M A R K E D S T A N D A R D R E G L E R F O R D A N S K E P E N G E I N S T I T U T T E R

K Ø B E N H A V N S I N T E R B A N K M A R K E D S T A N D A R D R E G L E R F O R D A N S K E P E N G E I N S T I T U T T E R N O T A T K Ø B E N H A V N S I N T E R B A N K M A R K E D S T A N D A R D R E G L E R F O R D A N S K E P E N G E I N S T I T U T T E R TOMORROW NEXT INTEREST RATE SWAP T/N IRS i danske kroner 1. april

Læs mere

EUROPEAN LIFECARE GROUP A/S

EUROPEAN LIFECARE GROUP A/S VEDTÆGTER for EUROPEAN LIFECARE GROUP A/S Selskabets navn er European Lifecare Group A/S. 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: Danske Lægers Vaccinations Service A/S (European Lifecare

Læs mere

formuepleje safe a/s v e d t æ g t e r s a f e

formuepleje safe a/s v e d t æ g t e r s a f e Formuepleje Safe A/S vedtægter safe FoRmuepleje Safe A/S Vedtægter 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 selskabets navn er Formuepleje Safe A/S. Selskabets hjemsted er Århus Kommune. 1.2 selskabets

Læs mere

INFORMATIONSMATERIALE

INFORMATIONSMATERIALE INFORMATIONSMATERIALE Variabelt forrentede obligationer 2010/2013 DKK 1.000.000.000 Seniorkapital ISIN: DK0030246798 Arrangør og Lead Manager: Co-Lead Manager: Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR. 17 88 12 48 1. SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Mols-Linien A/S. 1.2 Selskabets formål er at drive færgefart og alle forretninger, der efter bestyrelsens

Læs mere

Vedtægter. for. Danfoss A/S

Vedtægter. for. Danfoss A/S J. nr. 205-20945-8 Vedtægter for Danfoss A/S CVR-nr. 20165715 1/9 2014.04.25 1 Selskabets navn er Danfoss A/S, og dets hjemsted er DK-6430 Nordborg, Sønderborg Kommune. 2 Selskabets formål er at drive

Læs mere

Bilag 6.b Låne og konverteringsvilkår.

Bilag 6.b Låne og konverteringsvilkår. Bilag 6.b Låne og konverteringsvilkår. 1 F O R T E G N I N G S R E T F O R E K S I S T E R E N D E A K T I O N Æ R E R Udbuddet af Konvertible Obligationer (herefter: "Obligationerne" eller "de Konvertible

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX Telecom A/S)

Læs mere

Vedtægter April September 2010

Vedtægter April September 2010 J.nr. 039450-0019J.nr. J.nr. 039450-0019 JBS/HJK/MDN Vedtægter April September 2010 for DANTRUCK A/S CVR-nr. 50384012 Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Århus C T, +45 8934 0000 F, +45 8934 0001

Læs mere

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes i Kapitalcenter D i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond. Nykredit og serierne i kapitalcenter D hæfter for forpligtelser

Læs mere

Prospektmeddelelse. Udbuddet kan sammenfattes som følger: Udbuddet:

Prospektmeddelelse. Udbuddet kan sammenfattes som følger: Udbuddet: FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 142 1 af 7 Prospektmeddelelse Victoria Properties A/S offentliggør i dag prospekt vedrørende en delvis garanteret fortegningsemission af op til 2.459.578 stk. nye aktier samt et

Læs mere

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag. Obligationernes anvendelse og udstedelsestidspunkt

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag. Obligationernes anvendelse og udstedelsestidspunkt Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i Kapitalcenter D i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER Selskabets navn er IC Companys A/S. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry International A/S. 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FIH REALKREDIT A/S

VEDTÆGTER FOR FIH REALKREDIT A/S VEDTÆGTER FOR FIH REALKREDIT A/S 1 Navn og hjemsted Selskabets navn er FIH Realkredit A/S. Dets hjemsted er Københavns Kommune. 2 Formål Selskabets formål er at drive alle former for realkreditvirksomhed,

Læs mere

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S VEDTÆGTER for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Comendo A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: 2 Hjemsted VPS A/S (Comendo A/S) Virus Protection Systems

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Jakob B. Ravnsbo Advokat J.nr. 273195-DOA VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet driver

Læs mere

INTERESSENTSKABSKONTRAKT

INTERESSENTSKABSKONTRAKT Eksempel interessentskabskontrakt INTERESSENTSKABSKONTRAKT vedrørende 1. Interessenterne 1.1 Mellem undertegnede og og i det følgende benævnt interessenterne er der den truffet aftale om at etablere fælles

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Veloxis Pharmaceuticals A/S

V E D T Æ G T E R. for. Veloxis Pharmaceuticals A/S 20. september 2012 V E D T Æ G T E R for Veloxis Pharmaceuticals A/S (CVR-nr. 26 52 77 67) 2 SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Veloxis Pharmaceuticals A/S. Selskabets binavn er

Læs mere

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer.

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer. DLG s Generelle betingelser for Risk Management Produkter 1. Anendelse Nedenstående generelle betingelser for DLG a.m.b.a. ( DLG ) finder anvendelse for alle handler med produkterne Secure Max Opti, Performance

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Aktiekapitalforhøjelse. Fondsaktieemission. Prospekt

Aktiekapitalforhøjelse. Fondsaktieemission. Prospekt Aktiekapitalforhøjelse Fondsaktieemission Prospekt Indhold 1. Prospekterklæring og ansvar 3 2. Grundlaget for fondsaktieemissionen 4 3. Oplysninger om udbudet og tildelingen 4 4. Oplysninger om aktierne.

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Adv. Jakob B. Ravnsbo J.nr. 214966-AAJ-WLS VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER UDKAST FOR. Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5

VEDTÆGTER UDKAST FOR. Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN Ø TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 13 11 UDKAST VEDTÆGTER FOR Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] C V R

Læs mere

Salget af Lilleheden, Palsgaard Træ, PLUS og Høeg Hagen er endeligt gennemført. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i ITH Industri Invest.

Salget af Lilleheden, Palsgaard Træ, PLUS og Høeg Hagen er endeligt gennemført. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i ITH Industri Invest. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. Elektronisk fremsendelse Fondsbørsmeddelelse 03/2007 Silkeborg, den 29. januar 2007 Salget af Lilleheden, Palsgaard Træ, PLUS og Høeg Hagen er endeligt

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Access Small Cap A/S K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø, T E

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 14. maj 2013

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 14. maj 2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 14. maj 2013 Ændring i Endelige vilkår for prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S i serie 50D (inkonverterbare stående obligationer i EUR)

Læs mere

Vestjysk Bank offentliggør beslutning om fortegningsretsemission

Vestjysk Bank offentliggør beslutning om fortegningsretsemission Finanstilsynet Nasdaq Copenhagen A/S Vestjysk Bank A/S Torvet 4-5 7620 Lemvig Telefon 96 63 20 00 31. juli 2017 Vestjysk Bank offentliggør beslutning om fortegningsretsemission Vestjysk Bank har truffet

Læs mere

Stiftelsesdokument. for. Bulgarian Investment Company A/S. Bulgarian Investment Company A/S

Stiftelsesdokument. for. Bulgarian Investment Company A/S. Bulgarian Investment Company A/S Advokat Mogens Flagstad Flagstad Advokaterne Rønhave Strand Immortellevej 13A 2950 Vedbæk tlf.: 77 300 400 fax: 77 300 600 e-mail:mf@flagstadlaw.com Stiftelsesdokument for Bulgarian Investment Company

Læs mere

er optaget til handel (noteret) på et eller flere regulerede markeder for værdipapirhandel. Udsteder og hæftelsesgrundlag

er optaget til handel (noteret) på et eller flere regulerede markeder for værdipapirhandel. Udsteder og hæftelsesgrundlag Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 er optaget til handel (noteret) på et eller flere regulerede markeder for værdipapirhandel. Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter

Læs mere

Aftale om depot og handel med værdipapirer. indgår her en aftale med Danske Bank (herefter banken) om depot og handel med værdipapirer.

Aftale om depot og handel med værdipapirer. indgår her en aftale med Danske Bank (herefter banken) om depot og handel med værdipapirer. Aftale om depot og handel med værdipapirer Navn Adresse CPR-nr. XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX-XXXX indgår her en aftale med Danske Bank (herefter banken) om depot og handel med værdipapirer. Stamoplysninger

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Fast Ejendom Danmark A/S

VEDTÆGTER. For. Fast Ejendom Danmark A/S VEDTÆGTER For Fast Ejendom Danmark A/S 1 VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Fast Ejendom Danmark A/S. 1.2 Selskabet har følgende binavn: Fast Ejendom Holding A/S. 2. HJEMSTED Selskabets hjemsted

Læs mere

INFORMATIONSMATERIALE

INFORMATIONSMATERIALE INFORMATIONSMATERIALE Oktober 2012 Indledende beskrivelse Dette informationsmateriale (herefter Informationsmaterialet ) er udarbejdet i forbindelse med, at BRFkredit a/s (herefter BRFkredit ) udsteder

Læs mere

40.000.000.000 PPROGRAM FOR STRUKTUREREDE OBLIGATIONER

40.000.000.000 PPROGRAM FOR STRUKTUREREDE OBLIGATIONER Endelige Vilkår (Oversættelse af engelsk version. I tvivlsspørgsmål er den engelske version gældende) BARCLAYS BANK PLC (Registreret som aktieselskab i England og Wales) BARCLAYS CAPITAL (CAYMAN) LIMITED

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele) 3 3 Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse

Læs mere

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud).

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Meddelelse nr. 30-2009 18. november 2009 Selskabsmeddelelse Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Aktiekapital o Bestyrelsen

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Dr. Tværgade 41, 1. - 2 DK-1302 København K Telefon: (+45) 33 30 66 00 www.smallcap.dk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i SmallCap Danmark A/S (CVR

Læs mere

DKK 1.000.000.000. Variabel forrentet obligationslån 2010-2013. Seniorkapital. ISIN Kode: DK0030251798

DKK 1.000.000.000. Variabel forrentet obligationslån 2010-2013. Seniorkapital. ISIN Kode: DK0030251798 Informationsmateriale (obligationsvilkår) 4. juni 2010 DKK 1.000.000.000 Variabel forrentet obligationslån 2010-2013 Seniorkapital ISIN Kode: DK0030251798 Arrangør: Skandinaviska Enskilda Banken, Danmark,

Læs mere

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S MEDDELELSE NR. 26 03. juli 2007 VEDTÆGTER for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: 2 Hjemsted VPS A/S () Virus Protection

Læs mere

Vedtægter for. I&T Erhvervsobligationer I A/S CVR-nr I&T Erhvervsobligationer IA/S Dalgasgade 25, Herning

Vedtægter for. I&T Erhvervsobligationer I A/S CVR-nr I&T Erhvervsobligationer IA/S Dalgasgade 25, Herning Vedtægter for CVR-nr. 30 71 44 07 I&T Erhvervsobligationer IA/S 1. Navn 1.1 Selskabets navn er i likvidation. 1.2 Binavne 1.2.1 Selskabets binavn er Erhvervsopsparing A/S. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemstedskommune

Læs mere

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr.

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr. Selskabsmeddelelse nr. 19/2013 Side 1 af 5 Ikke til offentliggørelse eller distribution i USA, Canada, Australien eller Japan Denne meddelelse er ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i TK Development

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Capinordic A/S. (CVR nr )

V E D T Æ G T E R. for. Capinordic A/S. (CVR nr ) V E D T Æ G T E R for Capinordic A/S (CVR nr. 13 25 53 42) Vedtægter for Capinordic A/S 4. august 2006 1. Selskabets navn og hjemsted Selskabets navn er Capinordic A/S. Selskabets hjemsted er Gentofte

Læs mere

SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR LÅN OG KREDITTER - ERHVERVSKUNDER Gældende fra den 1. juni 2015

SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR LÅN OG KREDITTER - ERHVERVSKUNDER Gældende fra den 1. juni 2015 SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR LÅN OG KREDITTER - ERHVERVSKUNDER Gældende fra den 1. juni 2015 1. STANDSNING AF RENTETILSKRIVNING Basisbank kan til enhver tid vælge at standse rentetilskrivningen på misligholdte

Læs mere