Økonomiudvalget REFERAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomiudvalget REFERAT"

Transkript

1 REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den Mødested: 218 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:34 Afbud: Peter Chr. Jacobsen, Inger Fleischer Fraværende: Jens Chr. Gjesing deltog ikke i sag Bemærkninger:

2 Økonomiudvalget, Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 877. Temadrøftelse om salgsbetingelser for grunde til boligbyggeri Opfølgning på økonomisk politik Lånoptagelse Ombrydning af budget 2010 til ny struktur Støttet boligbyggeri 2010 og fremover - budgettering/prioritering Pensionsforpligtelse for tjenestemænd Takster - daginstitutioner og dagpleje Takster i Børn og Familie i 2010 (ekskl. dagtilbud) Idéoplæg vedr. udbygning af Odinsgård Takster 2010 for Voksenudvalgets område Redegørelse vedr. sundhedsudvalgets finansieringsmuligheder Anlægsbevilling: Renovering af Danmarksgade Anlægsbevilling: Udskiftning af gaskedel i Øsbyhallen Anlægsbevilling: Vandingsanlæg på tennisbaner ved Haderslev Idrætscenter Haderslev Kommuneplan Vandforsyningsledning under Haderslev Fjord - anlægsregnskab Strandelhjørn overpumpning -anlægsregnskab Trafiksikkerhed, renovering af veje og fortove - anlægsbevilling Rundkørselsprojekt ved Falck-krydset i Haderslev samt vejforbindelse til Erlev Bjerge - frigivelse af anlægsbevilling LUKKET DAGSORDEN 896. Behandling af høringssvar - Haderslev Kommuneplan Køb af arealer til spildevandsformål Arealerhvervelse til vejforbindelse til Erlev Bjerge fra Falck-krydset i Haderslev Arealerhvervelse i forbindelse med rundkørselsprojekt ved Falck-krydset i Haderslev og vejforbindelse til Erlev Bjerge Arealerhvervelse Overtagelse af areal Godkendelse af dyr enkeltforanstaltning

3 Økonomiudvalget, Side Temadrøftelse om salgsbetingelser for grunde til boligbyggeri. DIPELI / 07/9135 Sagsfremstilling Medlem af Økonomiudvalget Markvard Hovmøller har foreslået en temadrøftelse om salg af kommunale byggegrunde. Erhvervs- og Kulturservice oplyser, at gældende betingelser er godkendt af Byrådet den 29. marts 2007 og citeres ved den årlige fastlæggelse af udbudspriser. ÅBEN SAG Det er aftalt med forslagsstilleren, at erhvervs- og udviklingschef Erik Bay er til stede under drøftelsen for at belyse de overvejelser og hensyn, der ligger til grund for de aktuelle betingelser. Bilag Byrådsbeslutning af 29. marts /5281 (850976) Salgsvilkår parcelhusgrunde (850981) Udbudsbekendtgørelse (850995) Uddrag af vejledning med Erik Bay s bemærkninger (876814) Beslutning i Økonomiudvalget den Afbud/fraværende: Ingen Administrationen belyser handelsbetingelserne ud fra de opgaver, som Økonomiudvalget stillede i mødet. Her specielt vedr. mindstepris og procedure ved bud, overbud og evt. fastprisaftale før godkendt opmåling. Sagen genoptages i Økonomiudvalget. Sagsfremstilling til Økonomiudvalget den 11. november 2009 Erhvervs- og udviklingschef Erik Bay belyser i mødet handelsbetingelserne nærmere i forlængelse af Økonomiudvalgets drøftelse den 7. oktober Beslutning i Økonomiudvalget den Afbud/fraværende: Peter Chr. Jacobsen, Inger Fleischer Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning. Konkrete ændringsforslag vedrørende salgsmåde og vilkår beskrives af Erhvervs- og Borgerservice på grundlag af udvalgets drøftelse.

4 Økonomiudvalget, Side Opfølgning på økonomisk politik DIBBCH / 06/675 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Byrådet har på mødet den 29. november 2007 godkendt kommunens Økonomiske politik for (vedlagt). Af den Økonomiske politik fremgår det, at der 2 gange årligt, henholdsvis ved regnskabsafslutningen og ved budgetafslutningen, gennemføres en opfølgning på, hvorvidt den økonomiske politik er overholdt. Der er i vedlagte notat foretaget en opfølgning på den Økonomiske politik på baggrund af budgetlægningen for Procedure Sagen behandles i Direktionen den 3. november 2009 og godkendes i Økonomiudvalget den 11. november Tovholder/informationsansvarlig Økonomichefen er informationsansvarlig. Bilag Økonomisk politik - godkendt BY (381401) Økonomisk politik - Opfølgning efter budgetlægningen for 2010 (864704) Indstilling Intern Service indstiller, at opfølgningen tages til efterretning. Beslutning i Direktionen den Afbud/fraværende: Ingen Direktionen tog opfølgningen til efterretning og videresender den til Økonomiudvalget. Willy Feddersen følger op på enkelte justeringer i teksten. Beslutning i Økonomiudvalget den Afbud/fraværende: Peter Chr. Jacobsen, Inger Fleischer Økonomiudvalget godkendte opfølgningen.

5 Økonomiudvalget, Side Lånoptagelse 2009 DIAINN / 09/27756 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Kommunen har i 2009 ultimo oktober vurderet følgende låneoptagelse: Projekt Mio. kr. Skolemodernisering 6,0 Daginstitutionsområdet 3,3 Nedrivning af Stensbæklejren 0,4 Renovering af Haderslev Hallen 0,1 Forsyningsområdet 27,0 Diagergård 19,2 Køb af Skovgårdvej til Byggemodning 6,0 Forventet afdrag ved salg af erhvervsjord -2,5 Kvalitetsfondsprojekter til fremrykning af Anlægsinvesteringer i ,0 I alt 75,5 I alt en mulig låneoptagelse på 75,5 mio. kr. Lånemuligheden reguleres som følge af resultatet af 3. budgetkontrol og igen når regnskabsresultatet for 2009 foreligger. I henhold til lånebekendtgørelsen, kan der ske låneoptagelse indtil udgangen af marts måned for det foregående regnskabsår. D.v.s for regnskab 2009 senest ved udgangen af marts Der anmodes om administrativ bemyndigelse til at optage lån til regnskab 2009 indenfor en ramme på 76 mio. kr., såfremt udviklingen på finansmarkedet eller i likviditeten gør det hensigtsmæssigt af agere. Økonomiske forhold Låneoptagelse til 2009 gøres endelig op ved regnskabsafslutningen. Procedure Behandles i Økonomiudvalget den 11. november 2009 og i Byrådet den 26. november Tovholder/informationsansvarlig Økonomichefen er tovholder.

6 Økonomiudvalget, Side 1735 Indstilling DEN CENTRALE STAB- Økonomiafdelingen indstiller til Økonomiudvalg og Byråd at administrationen bemyndiges til at optage lån indenfor en ramme på max. 76 mio. kr. frem til den 31. marts Beslutning i Økonomiudvalget den Afbud/fraværende: Peter Chr. Jacobsen, Inger Fleischer Anbefales Ombrydning af budget 2010 til ny struktur DIKIFR / 09/25932 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Budgettet for 2010 blev vedtaget den 8. oktober 2009 på den politiske struktur, der gælder for Med virkning fra 1. januar 2010 indføres en ny politisk og administrativ struktur. Det medfører, at der flyttes nogle opgaver/aktiviteter mellem fagudvalg. Dermed opstår der behov for at flytte bevillinger mellem fagudvalgenes driftsbudgetter. På anlæg er bevillingsniveauet sted (sted 2. niveau), hvorfor den ændrede politiske struktur ikke giver anledning til bevillingsmæssige korrektioner på anlæg. Men der vil kunne ske forskydninger mellem udvalgenes andele af rådighedsbeløbene på anlægsstederne. Processen med ombrydning af budgettet forventes gennemført i perioden fra den 1. december 2009 til den 31. marts Det foreslåes, at Økonomiudvalget bemyndiger administrationen til at tilrette bevillingerne, således at resultatet heraf dels kan godkendes sammen med, dels danne grundlag for den første budgetopfølgning i Der vil blive tale om beløbsneutrale omplaceringer af driftsbudgettet mellem fagudvalg, serviceområder og i enkelte tilfælde også opdeling af enkelte driftsenheder til den nye struktur.

7 Økonomiudvalget, Side 1736 Økonomiske forhold Ingen. Der er tale om beløbsneutrale omplaceringer mellem bevillingsområder. Procedure Sagen behandles i Økonomidriftsgruppen den 19. oktober 2009, i Direktionen den 27. oktober 2009 og Økonomiudvalget den 11. november Tovholder/informationsansvarlig Økonomichefen Indstilling Intern Service indstiller: at administrationen bemyndiges til at tilrette bevillingerne fra den gamle til den nye politiske og administrative struktur i perioden fra den 1. december 2009 til den 31. marts 2010, således at resultatet heraf dels kan godkendes sammen med, dels danne grundlag for den første budgetopfølgning i Beslutning i Økonomidriftsgruppen den Godkendes til videre behandling i Direktionen den 27. oktober og Økonomiudvalget den 11. november. Beslutning i Direktionen den Afbud/fraværende: Charlotte Scheppan Anbefales, idet Direktionen anbefaler Den centrale stab at etablere den nye budgetstruktur hurtigst muligt. Beslutning i Økonomiudvalget den Afbud/fraværende: Peter Chr. Jacobsen, Inger Fleischer Godkendt, således at resultatet forelægges Økonomiudvalget.

8 Økonomiudvalget, Side Støttet boligbyggeri 2010 og fremover - budgettering/prioritering DIFLFO / 09/1612 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Økonomiudvalget har i sit møde den 19. oktober d. å. behandlet projektforslag primært med henblik på tilsagn i 2010, idet grundkapitalindskudsprocenten indtil udgangen af 2010 er nedsat fra 14% til 7%. Økonomiudvalget vedtog at udsætte sagen med henblik på tilvejebringelse af yderligere oplysninger om enkelte projektforslag. Efter at den besparelse på kr., jfr. byrådsbeslutning af 25. juni 2009, som nedsættelsen fra 14% til 7% medfører, blev tilført kassebeholdningen med henblik på efterfølgende at modtage Økonomiudvalgets forslag til prioritering, er der i budget 2010 fortsat et beløb på kr. til gennemførelse af 2. og 3. etape af Søslangen. 1. etape af det samlede projekt på 90 boliger, der er iværksat (skema B godkendt), omfatter 33 boliger, og 2. og 3. etape omfatter sammenlagt 57 boliger af et samlet projekt på 90 boliger. Til 2. og 3. etape ønskes tilsagn givet senest i 2010 for dels at udnytte det lavere grundkapitalindskud og dels for at opnå besparelser på byggepladsen ved et kontinuerligt byggeri. Såfremt den anførte besparelse igen tages op af kassebeholdningen, muliggør denne finansiering af flere projekter. Endvidere har Økonomiudvalget drøftet spørgsmålet om etablering af et seniorbofællesskab på ca. 48 boliger. Kuben Management har på vegne af foreningen til stiftelse af et seniorbofællesskab i Haderslev og Haderslev Andels Boligforening som bygherre og fremtidig driftsherre foretaget 2 beregninger. Den ene baserer sig på et projekt med almene familieboliger alene. Den anden på en kombination af almene boliger og private andelsboliger. I begge tilfælde forventes projektet opført over 2 etaper. Almene familieboliger: 48 boliger og fælleshus til en samlet anskaffelsessum på kr. incl. moms. Den kommunale grundkapital på 7% beløber sig til kr. Hertil kommer garanti for den del af realkreditbelåningen, der ligger ud over 60% af markedsværdien (SDO lån). Almene familieboliger og private andelsboliger: 24 almene familieboliger til en samlet anskaffelsessum på kr. Det kommunale grundkapitalindskud beløber sig til kr. Hertil kommer garanti for den del af realkreditbelåningen, der ligger ud over 60% af markedsværdien (SDO lån). For de 24 private andelsboliger med en anskaffelsessum på kr., forventes, at der stilles garanti for den del af restgælden på lånet, der har pantesikkerhed ud over 60% af ejendommens værdi på tidspunktet for lånets optagelse.

9 Økonomiudvalget, Side 1738 Endvidere har Økonomiudvalget drøftet spørgsmålet om opførelse af 42 ungdomsboliger m. v. med en beregnet anskaffelsessum på kr. og en kommunal grundkapital på kr. Byrådssekretariatet har anmodet kommunens boligselskaber om deres vurdering af konsekvenserne ved at tilføre boligmarkedet yderligere 42 ungdomsboliger. Samtidig er undervisningsinstitutionerne anmodet om en vurdering af den fremtidige efterspørgsel på de respektive uddannelser og dermed på behovet for ungdomsboliger. Sagen behandles i Udvalget for Erhverv og Kultur den 9. november Det er udgangspunktet, at der lægges op til en samlet løsning af problemerne omkring ledige ungdomsboliger i samarbejde med boligselskaberne. Endelig har Slagterigrunden i Vojens, der tidligere har tilhørt Danish Crown Slagteriet i Vojens, været genstand for drøftelse. Vojens Andels-Boligforening har planer om at opføre 60 almene familieboliger på grunden med ca. 30 boliger i tæt/lavt byggeri og ca. 30 boliger som etageboligbyggeri. Boligerne forventes opført i 2 etaper fordelt med ca. 30 boliger i 2011 og 30 boliger i Kuben Management har for boligselskabet beregnet den samlede anskaffelsessum for 60 3-rumsboliger på 95 m2 i gennemsnit til kr. incl. moms. Den kommunale grundkapital er på på baggrund af en indskudsprocent på 7 beregnet til kr., der vil kunne afholdes over regnskabsårene 2010, 2011 og 2012, men således forudsætter tilsagn i Gennemførelse af et alment boligbyggeri på grunden kræver godkendelse af kommuneplantillæg samt lokalplan for området, der iflg. foreliggende oplysninger vil kunne være tilvejebragt ca. 1. juni 2010, hvorefter skema A for 1. etape vil kunne godkendes. Samtidig er det vigtigt, at der afsættes beløb i budgettet til finansiering af den kommunale økonomiandel i helhedsplaner. Et beløb på kr. - som foreslået - vurderes som værende i underkanten. I den forbindelse kan nævnes (H.A.B.) helhedsplan for Varbergparken og Hjortebroparken, (Sydbo) afdeling 1 (Aabenraavej og afdeling 2, Højhuset., hel Endelig har de enkelte boligselskaber på forespørgsel herudover givet udtryk for følgende projektønsker: Haderslev Andels Boligforening: Penthouseboliger i Varbergparken: 12/18 boliger til en anskaffelsessum på kr. og med et grundkapitalindskud på (7%) kr. Evt. kapitaltilførsel på kr. til opretning af økonomien i

10 Økonomiudvalget, Side 1739 afd. 24, Varbergparken. 8 boliger i Aarøsund (seniorbofællesskab), kr., grundkapitalindskud (7%), kr. Nybyggeri i Haderslev, 8 almene familieboliger, kr., grundkapitalindskud (7%), kr. Domea: Etablering af ældreboliger i den centrale bydel af Haderslev (Nykredit, Politigården, evt. Roklubben. Renovering af Skovvænget, Braineparken, Olaf Ryesvej, Christiansfeldvej 4 og Bakkebo, alle sager med Landsbyggefonden, der endnu ikke er konkrete. Fornyet ønske fra BSB Vojens om etablering af 48 almene familieboliger fordelt på 2 etaper. Renoveringer i Hammelev og på Heimdalsbrovej, Landsbyggefondssager, der endnu ikke er konkrete. Endelig henledes opmærksomheden på Povlsbjerg, hvor kommunen har en række boliger, som ikke anvendes i dag. Procedure Sagen behandles i Økonomiudvalget og Byrådet. Tovholder/informationsansvarlig Karsten Sperling/Flemming Fogtmann, Byrådssekretariatet Indstilling Byrådssekretariatet indstiller, at der foretages prioritering blandt foreliggende projekter, herunder godkendelse af, at de afledte økonomiske konsekvenser af Byrådets prioritering behandles i december måned. Beslutning i Økonomiudvalget den Afbud/fraværende: Peter Chr. Jacobsen, Inger Fleischer Økonomiudvalget anbefaler at følgende projekter prioriteres med henblik på skema A - tilsagn i 2010, idet der forud for tilsagn træffes nærmere aftale med ansøgerne om projektløsning, etapeopdeling og tidspunkt for udbetaling af grundkapital - indskud: 1. Søslangen, etape 2-3, Haderslev Havn 2. Seniorbofællesskab Haderslev Havn, 48 boliger 3. Familieboliger på Slagterigrunden i Vojens Der arbejdes tillige videre med bestræbelserne på at etablere ungdomsboliger ved stadion.

11 Økonomiudvalget, Side Pensionsforpligtelse for tjenestemænd DIAMTU / 08/25511 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Direktionen besluttede på sit møde den 16. december 2008, at "Direktionen forelægges sag vedrørende kommunens samlede pensionsforsikringsforhold indeholdende et overblik over de økonomiske udfordringer i forbindelse hermed til drøftelse i 2009". Status er, at arbejdet ikke har kunnet fuldføres på grund af andre prioriterede arbejdsopgaver. Derfor anmodes om udskydelse af færdiggørelse af opgaven til foråret 2010 med henblik på, at resultatet kan indgå i budgetoplægget for I 2010 budgettet er der valgt at anvende en gennemsnitsprocent på 35% til pensionsforpligtelsen. Direktionen godkendte på sit møde den 11. august 2009, at udskyde opgaven til foråret 2010, således at resultatet skal foreligge, så det kan indgå i budgetoplægget for To uafklarede problemstillinger i 2009 på henholdsvis 1,5 mio. kr. i Erhvervs- og Kulturservice og på 1,0 mio. kr. i Børne- og Familieservice skulle afklares politisk i en særskilt enkeltsag finansieret af de 5,5 mio. kr. der i 2009 er budgetteret for meget til pensionspræmier på de enkelte serviceområder. Problemstillingerne er uddybende beskrevet i vedlagte notat. Resten på ca. 3,0 mio. kr. foreslås placeret i en central pulje til at imødegå kommende udfordringer på området - eller alternativt tilføres kassen. Såfremt etablering af en central pulje godkendes, er sagen beløbsneutral for kassen, og den politiske behandling kan afsluttende ske i Økonomiudvalget. Sagen er sendt til behandling i alle udvalg og bliver behandlet på mødet i Sundhedsudvalget den 5. november Godkendt protokollat fra dette møde vil foreligge til mødet i Økonomiudvalget. Økonomiske forhold TABEL 1: BEVILLINGS- OG FINANSIELLE ÆNDRINGER Bevillingspåtegning Bevillingsniveau Budgetår Budgetoverslagsår Beløb i kr. D Drift Tillægsbev. og effekt på overslagsår: A Anlæg F Finansiering

12 Økonomiudvalget, Side 1741 Central pulje til tjenestemandspension - Drift serviceramme D ØK I ALT Finansiering via: Drift serviceramme D UBF -514 Drift serviceramme D UEK 834 Drift serviceramme D AU -278 Drift serviceramme D UTM -613 Drift serviceramme D VU Drift serviceramme D SU -58 Drift serviceramme D ØK I ALT Kassebeholdningen F angiver udgifter og - angiver indtægter Procedure Sagen behandles i alle udvalg, samt Økonomiudvalget og evt. Byrådet. Tovholder/informationsansvarlig Økonomichefen. Bilag Notat vedr. pensionsforpligtelse for tjenestemænd (814154) Bilag - Godkendt protokollat fra Udvalget for Børn og Familieservice (875124) Bilag - Godkendt protokollat fra Udvalget for Erhverv og Kultur (875114) Bilag - Godkendt protokollat fra Arbejdsmarkedsudvalget (875116) Bilag - Godkendt protokollat fra Udvalget for Teknik og Miljø (875115) Bilag - Godkendt protokollat fra Voksensudvalget (875121) Bilag - Godkendt ptotokollat fra Sundhedsudvalget (878633) Indstilling Intern Service indstiller at tillægsbevillingerne som fremgår af bevillingspåtegningen godkendes at der oprettes en central pulje på ca. 3,0 mio. kr., til imødegåelse af kommende udfordringer på området.

13 Økonomiudvalget, Side 1742 Beslutning i Økonomiudvalget den Afbud/fraværende: Peter Chr. Jacobsen, Inger Fleischer Økonomiudvalget godkendte indstillingen fra Intern Service, som anbefalet af de stående udvalg Takster - daginstitutioner og dagpleje DIKAMI / 09/28079 Sagsfremstilling På Baggrund af det vedtagne budget for 2010 er dagpleje- og daginstitutionstaksterne for 2010 nu beregnet, jvf. vedlagte beregningsmateriale. ÅBEN SAG Taksterne er beregnet ud fra følgende forudsætninger: Antal pladser i dagplejen, vuggestue, børnehave, 0-6 års institutioner. Forældrene opkræves 25% af driftsudgifterne ekskl. ejendomsudgifter m.v. Taksten opkræves over 11 måneder, idet juli måned er betalingsfri. Halvtidspladserne i daginstitutionerne kan som hovedregel anvendes 20 timer ugentlig til 60 % af den beregnede fuldtidstakst. I dagpleje udgør en deltidsplads 32 t. til 85 % af den beregnede fuldtidstakst. Takster fuldtidspladser Dagplejen Børnehaver års institutioner Takster, deltidspladser: Dagplejen, 32 timer Børnehave, 20 timer års institutioner,

14 Økonomiudvalget, Side 1743 Økonomiske forhold Beregningerne hviler på det godkendte budget for 2010, samt dagplejens /daginstitutionernes normerede børnetal. Juridiske aspekter Forældrene skal orienteres om taksterne for 2010 inden udgangen af november 2009, da taksterne er en direkte følge af budgetvedtagelsen i oktober. Jf. lov nr af 3. dec er der nu mulighed for, at regulere driftstilskud og forældrenes egenbetaling i løbet af året, med 3. mdr. varsel i forbindelse med vedtagelse af ændringer i budgettet. Procedure Sagen skal, via Økonomiudvalget, forelægges i Byrådet til afgørelse. Tovholder/informationsansvarlig Afdelingschef Kåre Michelsen. Bilag Takster daginstitutioner og dagpleje (876022) Indstilling Børne- og Familieservice, Dagtilbud, indstiller at de beregnede takster anbefales over for Økonomiudvalg og Byråd Beslutning i Udvalget for Børn og Familie den Afbud/fraværende: Ingen Godkendt. Beslutning i Økonomiudvalget den Afbud/fraværende: Peter Chr. Jacobsen, Inger Fleischer, Jens Chr. Gjesing Anbefales.

15 Økonomiudvalget, Side Takster i Børn og Familie i 2010 (ekskl. dagtilbud) DIFEWE / 09/28079 ÅBEN SAG Sagsfremstilling På baggrund af det vedtagne budget for 2010 er der beregnet takster på Børn og Families område ekskl. dagtilbud. Takster til daginstitutioner og dagpleje behandles i særskilt sag. Taksterne fremgår af vedlagte bilag. Taksterne er beregnet ud fra følgende forudsætninger: Taksten for SFO er beregnet i forhold til det godkendte budget og i forhold til det pr kendte børnetal og modulforbrug. Øvrige takster er beregnet efter gældende regler for takstberegning eller fremskrevet med pris- og lønfremskrivning. Økonomiske forhold Beregningerne hviler på det godkendte budget for Procedure Sagen skal, via Økonomiudvalget, forelægges i Byrådet til afgørelse Tovholder/informationsansvarlig Stabschef Finn Wetter Bilag Takster 2010 ex. dagtilbud (876218) Indstilling Børne- og Familieservice, indstiller at de beregnede takster anbefales over for Økonomiudvalg og Byråd Beslutning i Udvalget for Børn og Familie den Afbud/fraværende: Ingen Godkendt. Taksten for krisecenter fastsættes til kr. pr. døgn.

16 Økonomiudvalget, Side 1745 Beslutning i Økonomiudvalget den Afbud/fraværende: Peter Chr. Jacobsen, Inger Fleischer, Jens Chr. Gjesing Anbefales Idéoplæg vedr. udbygning af Odinsgård DIANLE / 09/12866 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Voksenudvalget godkendte 12. maj 2009, at der blev indledt en undersøgelse af mulighederne for at udvide antallet af boliger på Odinsgård. Baggrunden herfor er oplysninger om, at der er en gruppe på 11 multihandicappede unge, som fylder 18 år inden for de kommende år. En bliver 18 år i 2009, fire i 2010, en i 2011 og fem i Af disse bor tre på børneinstitutioner for multihandicappede børn. De øvrige bor hjemme hos forældrene. Endvidere har kommunen modtaget en ansøgning om en plads fra 2010 på Odinsgård fra Kolding Kommune. Fælles for denne gruppe af unge er, at deres forældre har en forventning om at de tilbydes en passende bolig på voksenområdet i løbet af de næste år. Flere af forældrene har besøgt Odinsgård og ønsker, at deres børn kan få tilbudt en bolig der, begrundet i de fysiske rammer og de faglige kompetencer som er på Odinsgård. Dertil kommer 9 voksne multihandicappede borgere som bor hos deres forældre. Disse borgere vil have behov for et døgndækket og specialpædagogisk botilbud, når forældrene dør eller ikke magter opgaven længere. Dette er en kendt problematik og det er ikke muligt, at forudsige hvornår disse borgere vil få et aktuelt behov for en bolig. Enkelte af disse borgere er tidligere tilbudt en bolig, men forældrene har på deres vegne sagt nej tak. Forvaltningen har på grundlag af udvalgets beslutning 12. maj 2009 kontaktet boligselskabet DOMEA og bedt dem undersøge mulighederne for en udvidelse. På baggrund af denne undersøgelse har Domea udarbejdet et ideoplæg vedr. en udbygning med 8 boliger. Beskrivelse af udbygningen Odinsgård består i dag af 4 huse med 6 boliger i hver. Boligerne er centreret omkring store fællesarealer for beboerne. De 4 huse er forbundet to og to af et gangareal, der tillige rummer de nødvendige servicearealer til personalet.

17 Økonomiudvalget, Side 1746 Aktuelt er der således to afdelinger med hver 2 x 6 beboere med tilknyttet personale og en daglig leder. Udbygningen betyder, at der kobles yderligere 4 boliger på hver afdeling, således at hver afdeling kommer til at bestå af boliger. Fordelen ved at anvende denne model ved udbygningen er: At den nuværende organisering af personale og ledelse kan opretholdes, hvilket vil være med til at minimerer behovet for personaletilførsel. At der ikke bliver behov for yderligere servicearealer. At det også vil være muligt at tilbyde de nye boliger til borgere som har brug for den ro og afskærmning som en lille boenhed med kun 4 boliger kan tilbyde. Byggeudvalg Der nedsættes et byggeudvalg som har rådgivende og forberedende funktioner overfor Voksenudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet. Det er byggeudvalgets opgave, at formulere brugerkrav m.v. til byggeprojektet som skal danne grundlag for projekteringen og den endelige udarbejdelse af udbudsgrundlaget som grundlag for indhentning af entreprisetilbud/licitation. Der nedsættes således et byggeudvalg bestående af repræsentanter fra Domea Voksen- og Sundhedsservice Borger- og Erhvervservice Odinsgård (personale og ledelse) Bruger- og Pårørenderåd Handicapråd Tidsplan: Der er udarbejdet en tidsplan som kalkulerer med at byggeriet kan igangsættes i oktober måned 2010 og afleveres i juli måned Anlægsudgifter: Byggeriet gennemføres og finansieres efter "Lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v.". Selve byggeriet forløber i perioden oktober juli Kommunen kan i denne periode enten selv finansiere byggeriet eller optage et lån i form af en byggekredit. Byggekreditten vil senere kunne indfries ved den endelige belåning. Byggeriet finansieres således: 2 % Beboerindskud 7 % Kommunal grundkapitallån 91 % Realkreditlån

18 Økonomiudvalget, Side 1747 Lokalplanen for området giver mulighed for at foretage den foreslåede udbygning, dog forudsættes det, at der købes et mindre areal af Haderslev kommune, som er udlagt i græs/krat og som ikke anvendes til noget formål. Grundkøbesummen er sat til kr. Det samlede boligareal for de 8 boliger er på 600 m2 svarende til 75 m2 pr bolig inkl. fællesarealer. Den samlede anskaffelsessum er opgjort til kr. svarene til kr. pr m2. Det kan oplyses, at det vejledende rammebeløb jf. ministeriet er kr kr. Kommunens grundkapitaludgift udgør 7% svarende til kr. Dette beløb finansieres via den kapitaliserede grundværdi, som er sat kr., således at byggeriet bliver udgiftsneutralt for kommunen. Husleje, boligydelse og beboerindskud. Den årlige leje pr. m2 er foreløbig beregnet til 898 kr. pr m2 ekskl. forbrug. Det giver en månedlig husleje på kr. Der må påregnes udgifter til beboerindkud og boligydelse. Udgifterne hertil vil afhænge af den konkrete beboersammensætning og deres indtægts og formueforhold. Driftsudgifter: Taksten på Odinsgård er i 2009 på 2.239,00 kr. pr døgn/ kr. pr. år. Forvaltningen forventer, at mindst 4 af disse nye pladser skal tilbydes unge som pt. har ophold på børneinstitutioner. En plads forventer forvaltningen skal tilbydes en borger fra en anden kommune. De resterende pladser vil blive tilbudt borgere som aktuelt bor hos forældrene. Driftsudgifterne kan herefter opgøres således: Samlede udgifter til 8 pladser kr. - udgifter til kr. børneinstitutionspladser - indtægt v. salg af en plads kr. Nettoudgifter 1.964,405 kr. Ovenstående regnestykke forudsætter dog, at der overføres penge fra Børne- og Familieudvalgets budget til Voksenudvalgets budget. Det har hidtil ikke været praksis at foretage en sådan overflytning, idet der på børneområdet typisk vil komme nye børn til der kræver tilsvarende særforanstaltninger. En godkendelse af ideoplægget indebærer således øgede driftsudgifter på 6 mill kr. fra 2011, forudsat at der ikke sker en tilsvarede afgang af borgere og eller justering i forhold det samlede budget på det

19 Økonomiudvalget, Side 1748 specialiserede socialområde for voksne. Såfremt udbygningen ikke gennemføres vil alternativet være, at kommunen skal købe pladser hos andre kommuner til de borgere som aktuelt indgår i planerne vedr. udbygningen af Odinsgård. Udgifterne hertil vil ligeledes være ca. 6 mil. kr. på årsbasis. Personalemæssige forhold Der skal ansættes ekstra personale. Lønudgiften hertil er indeholdt i ovenstående skitsering af driftsudgifterne. Juridiske aspekter Ingen kendte ud over de almindelige ved ombygningen efter pågældende lovgivning. Procedure Ideoplægget behandles i Voksenudvalget 1. september Der indhentes udtalelse fra Handicaprådet og bruger- og pårørenderådet på Odinsgård. Ideoplægget behandles i Økonomiudvalget 11. november 2009 og i Byrådet 26. november Tovholder/informationsansvarlig Afdelingschef Anne Leth Bilag Idéoplæg (827471) Indstilling Voksenservice indstiller at Voksenudvalget godkender ideoplægget. at den forslåede sammensætning af byggeudvalg godkendes at udvalget videreindstiller ideoplægget til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse. at der snarest vil blive forelagt et skema A med indstilling om godkendelse af anlægsbevilling på kr. og med indstilling om frigivelse af et rådighedsbeløb til fortsat projektering. Beslutning i Voksenudvalget den Afbud/fraværende: Irene Høgh Drøftet. Genoptages på næste ordinære møde.

20 Økonomiudvalget, Side 1749 Beslutning i Handicaprådet den Afbud/fraværende: Irene Høgh Handicaprådet kan anbefale ideoplægget. Supplerende sagsfremstilling Problematikken vedr. driftsøkonomien, som er skitseret under punktet økonomiske forhold, har siden Voksenudvalgets møde 1. september 2009 været genstand for en principiel drøftelse i projektgruppen vedr. Det Specialiserede Sociale Område. Projektgruppen er nedsat af direktionen på baggrund af drøftelser i Økonomiudvalget. Projektgruppen har bl.a.. til opgave at udarbejde en budgetstyringsmodel på tværs af serviceområderne. Forslag til en budgetstyringsmodel forventes at kunne fremlægges til politisk godkendelse inden budgetlægningen for 2011 går i gang. Det kan derfor anbefales, at de øgede driftsudgifter til Odinsgården indgår i budgetlægningen for 2011 ud fra de politisk vedtagne principper for budgetlægningen på Det Specialiserede Sociale Område. Voksen- og Sundhedsservice indstiller at Voksenudvalget godkender idéoplægget at den forslåede sammensætning af byggeudvalget godkendes at udvalget videreindstiller ideoplægget til Økonomiudvalget og Byrådets endelige godkendelse at afledte driftsudgifter på 6 mio kr. indgår i budgetoplæg for Beslutning i Voksenudvalget den Afbud/fraværende: Thies Mathiesen Godkendt i henhold til indstilling. Peter Hansen kan ikke godkende indstillingen. Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalget den 11. november 2009 Projektgruppen på Det specialiserede Sociale Område har fokus på udfordringen med at udarbejde en fælles budgetmodel på børn- og unge området, samt på voksen-handicap området. Økonomiafdelingen forudsætter at udgiftsbehovet til drift er lavere eller i hvert fald ens ved etablering af kommunale boliger contra boliger med andet ejerforhold. Boligerne som borgerne tilbydes, skal

21 Økonomiudvalget, Side 1750 være den økonomisk mest fordelagtige løsning for kommunen. Der rejses i særskilt enkeltsag ansøgning om rådighedsbeløb og anlægsbevilling til projektet i 2009 og senere til resten af projektet. Den centrale stab, Økonomiafdelingen indstiller, at behovet for rammeudvidelse til driften på 6 mio. kr., samt til beboerindskud og boligydelse indgår i budgetlægningen for Beslutning i Økonomiudvalget den Afbud/fraværende: Peter Chr. Jacobsen, Inger Fleischer Økonomiudvalget anbefaler de 3 første punkter i indstillingen fra Voksen- og Sundhedsservice, idet der arbejdes videre med de deraf følgende driftsudgifter efter de nye fordelingsprincipper Takster 2010 for Voksenudvalgets område DIALSC / 08/38706 ÅBEN SAG Sagsfremstilling I forbindelse med budget 2010 fremlægges hermed takster og brugerbetalinger for Voksenudvalgets område i 2010, jf. vedlagte takstbilag. Procedure Takster og brugerbetaling forelægges Seniorrådet den 26/10 09, Voksenudvalget den 27/10 09 og Handicaprådet den 28/ Handicaprådets høringssvar vil foreligge til sagens behandling i Økonomiudvalget og endelig vedtagelse i Byrådet den 26. november Bilag Brugerbetaling Voksenudvalgets området (869589) Indstilling Voksen og Sundhed indstiller taksterne til Voksenudvalgets godkendelse og videreindstilling til Økonomiudvalget/Byrådets endelige godkendelse.

22 Økonomiudvalget, Side 1751 Beslutning i Seniorrådet den Spørgsmålet er, om taksterne for transport er med i prisen. F.eks. på madpriserne til hjemmeboende. Ellers tages til efterretning. Beslutning i Voksenudvalget den Afbud/fraværende: Ingen Godkendt med henblik på videreindstilling til endelig godkendelse i Økonomiudvalget/Byrådet. Beslutning i Handicaprådet den Afbud/fraværende: Carsten Høgsmann, i stedet mødte Tommy Jensen. Rådet tog taksterne til efterretning. Beslutning i Økonomiudvalget den Afbud/fraværende: Peter Chr. Jacobsen, Inger Fleischer Økonomiudvalget anbefaler taksterne godkendt Redegørelse vedr. sundhedsudvalgets finansieringsmuligheder DISLOR / 09/3010 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Økonomiudvalget har den 19. oktober 2009 behandlet Sundhedsudvalgets ansøgning om en tillægsbevilling på 1,454 mio. kr. til aktivitetsbestemt finansiering. Økonomiudvalget besluttede at udsætte sagen med henblik på, at få en samlet belysning af Sundhedsudvalgets muligheder for at finansiere udgiften inden for udvalgets ramme. Der ønskes en redegørelse for; 1) Aktivitetsbestemt medfinansiering 2) Aktivitetsbestemt finansiering, herunder budget og formål samt indflydelsesmuligheder på at styre udgiftsniveauet 3) Puljemidler til forebyggelse og sundhedsfremme med særlig fokus på de bundne overførselsmidler fra Sundhedsservice har udarbejdet vedlagte notat til belysning af ovenstående.

23 Økonomiudvalget, Side 1752 Økonomiske forhold Fremgår af bilaget. Procedure Sagen forelægges Sundhedsudvalget den 5. november 2009 og behandles på Økonomiudvalgsmødet den 11. november Sundhedsudvalgets indstilling vil foreligge til Økonomiudvalgets møde den 11. november med henblik på indarbejdelse i mødeprotokolatet. Tovholder/informationsansvarlig Sundhedschef Anne Sophie Brodersen og Søren Lorenzen Bilag Notat til økonomiudvalg (865012) Indstilling Sundhedsservice indstiller, at at Sundhedsudvalget drøfter notatet og videresender sagen til behandling i Økonomiudvalget. Beslutningen fra Sundhedsudvalget vil foreligge til Økonomiudvalgets møde. Beslutning i Sundhedsudvalg den Følger anbefalingen fra Sundhedsservice og videresender til Økonomiudvalget. Beslutning i Økonomiudvalget den Afbud/fraværende: Peter Chr. Jacobsen, Inger Fleischer Økonomiudvalget tog til efterretning, at Sundhedsudvalget har tilbagekaldt sin ansøgning om tillægsbevilling på mio. kr Anlægsbevilling: Renovering af Danmarksgade 16 DIBITW / 09/10378 ÅBEN SAG Sagsfremstilling I bygningen Danmarksgade 16 i Vojens, som bl.a. huser Brdr. Grams Museum og kantine, lokalhistorisk forening og øvrige

24 Økonomiudvalget, Side 1753 fritidsaktiviteter, udføres diverse energibesparende foranstaltninger i form af udskiftning af vinduer og døre, hulmurs- og efterisolering, ny gavlbeklædning, samt renovering af tagbelægningen. Renoveringen sker som led i opfyldelsen af Ejendomsfunktionens vedligeholdelsesplaner afledt af bygningsgennemgang af samtlige kommunale bygninger i Haderslev Kommune. Der er i budget 2009 afsat et rådighedsbeløb på 0,576 mio. kr. til denne omfattende renovering. Ejendomsfunktionen i Teknik- og Miljøservice har imidlertid vurderet, at det vil være nødvendigt med yderligere 0,090 mio. kr. for at kunne realisere den planlagte renovering. Det manglende rådighedsbeløb kan finansieres af stednr Facaderenovering - Haderslev Bibliotek, hvor det har vist sig, at projektet bliver lidt billigere end forventet. Der ansøges derfor om en samlet anlægsbevilling på 0,666 mio. kr., så renoveringsarbejdet kan igangsættes. Økonomiske forhold Bevillingspåtegning: Der søges til stednr Renovering af Danmarksgade 16 en anlægsbevilling på 0,666 mio. kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på samme stednr. med 0,576 mio. kr., samt med 0,090 mio. kr. af det afsatte rådighedsbeløb på stednr Facaderenovering - Haderslev Bibliotek. Sagen påvirker ikke kassebeholdningen. TABEL 1: BEVILLINGS- OG FINANSIELLE ÆNDRINGER Bevillingspåtegning (i kr.) Bevillingsniveau Budgetår D Drift 2009 A Anlæg F Finansiering Tillægsbevilling: Renovering af Danmarksgade 16 A Finansiering via: Facaderenovering Haderslev Bibliotek A Kassebeholdningen F

25 Økonomiudvalget, Side 1754 TABEL 2: SPECIFIKATION AF RÅDIGHEDSBELØB Supplerende specifikation til bevillingspåtegning af Renovering af Facaderenovering RÅDIGHEDSBELØB Danmarksgade 16 Haderslev Bibliotek Nettobeløb i kr Rådighedsbeløb før denne sag Frigivelse i denne sag Rådighedsbeløb, i alt TABEL 3: ANSØGNING OM ANLÆGSBEVILLING, SAMT SPECIFIKATION AF ANLÆGSBEVILLING Supplerende specifikation til bevillingspåtegning af Renovering af Facaderenovering ANLÆGSBEVILLING Danmarksgade 16 Haderslev Bibliotek Nettobeløb i kr. Anlægsbevilling før denne sag Tillægsbevilling i denne sag Anlægsbevilling, i alt Procedure Sagen videresendes til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet. Tovholder/informationsansvarlig Jørn Mejer, Kultur og Fritid Indstilling Erhvervs- og Kulturservice indstiller, at bevillingspåtegningen som beskrevet under "økonomiske forhold" godkendes, og at sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet med anbefaling. Beslutning i Udvalget for Erhverv og Kultur den Anbefales. Beslutning i Økonomiudvalget den Afbud/fraværende: Peter Chr. Jacobsen, Inger Fleischer Anbefales.

26 Økonomiudvalget, Side Anlægsbevilling: Udskiftning af gaskedel i Øsbyhallen DIBITW / 09/10378 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Ejendomsfunktionen i Teknik- og Miljøservice har vurderet, at det er nødvendigt at udskifte kedlen i Øsbyhallens gasfyr. Der er indhentet tilbud fra forskellige firmaer, og det billigste tilbud er valgt. På byrådsmødet den 26. marts 2009, pkt. 654 blev sagen om helhedsprioritering af kommunens anlæg godkendt, herunder et rådighedsbeløb på kr. til udskiftning af kedlen i Øsbyhallen. Derfor søges nu om en anlægsbevilling på beløbet, så arbejdet kan igangsættes. Økonomiske forhold Der søges til stednr Udskiftning af gaskedel i Øsbyhallen en anlægsbevilling på kr. finansieret af et tilsvarende rådighedsbeløb i 2009 på samme stednr. TABEL 2: SPECIFIKATION AF RÅDIGHEDSBELØB Supplerende specifikation til bevillingspåtegning af Udskiftning af gaskedel RÅDIGHEDSBELØB Øsbyhallen Nettobeløb i kr Rådighedsbeløb før denne sag 90 Frigivelse i denne sag Rådighedsbeløb, i alt 90 Ja TABEL 3: ANSØGNING OM ANLÆGSBEVILLING, SAMT SPECIFIKATION AF ANLÆGSBEVILLING Supplerende specifikation til bevillingspåtegning af Udskiftning af gaskedel ANLÆGSBEVILLING Øsbyhallen Nettobeløb i kr. Anlægsbevilling før denne sag 0 Tillægsbevilling i denne sag 90 Anlægsbevilling, i alt 90 Procedure Sagen videresendes til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

27 Økonomiudvalget, Side 1756 Tovholder/informationsansvarlig Kim Klit Nielsen, Kultur og Fritid Indstilling Erhvervs- og Kulturservice indstiller, at bevillingspåtegningen som beskrevet under "økonomiske forhold" godkendes, og at sagen fremsendes med anbefaling til Økonomiudvalget og Byrådet. Beslutning i Udvalget for Erhverv og Kultur den Anbefales. Beslutning i Økonomiudvalget den Afbud/fraværende: Peter Chr. Jacobsen, Inger Fleischer Anbefales Anlægsbevilling: Vandingsanlæg på tennisbaner ved Haderslev Idrætscenter DIBITW / 09/10378 ÅBEN SAG Sagsfremstilling For at sikre optimale og spilleklare tennisbaner på tennisanlægget ved Haderslev Idrætscenter skal alle tennisbaner vandes med rigelige mængder vand før og efter brug. Hvis banegruset tørrer ud, medfører det løse lines og ekstraordinært mange timer til reetablering af baner. Det har gennem flere år været et generelt problem, at brugerne ikke har vandet banerne tilstrækkeligt. Derved er de timer og flere til, som HIC aftalemæssigt skal bruge på tennisanlægget - alene blevet anvendt til reparation af baner. Standarden af banerne har ikke været i orden. Etablering af automatisk vanding sikrer en tilstrækkelig vanding af banerne om natten og suppleres af spillernes vanding efter brug. Herved kan banerne holdes fugtige uden løse lines. Hermed frigøres HICs timer til almindelig vedligehold og forbedring af hegn og det omkringliggende areal. Vi har med denne investering fået skabt væsentligt bedre baner og mere vedligeholdte omgivende arealer. Investeringen på kr. har en forventet levetid på år uden

28 Økonomiudvalget, Side 1757 særligt vedligehold. Da der ikke forestår et umiddelbart behov for større vedligeholdelsesudgifter på Haderslev Ridecenter, hvor der i budget 2009 er afsat et rådighedbeløb på kr., anmoder HIC om tilladelse til at anvende kr. af de afsatte kr. til den automatiske vanding af tennisbanerne. De resterende midler vil blive anvendt til forbedring af garage- og værkstedfaciliteter i Haderslev Ridecenter. Økonomiske forhold Der søges til stednr Vandingsanlæg, tennisbaner, HIC en anlægsbevilling på 0,086 mio. kr. i 2009 finansieret af rådighedsbeløb på stednr Haderslev Ridecenter: Diverse vedligeholdelsesarbejder. Sagen påvirker ikke kassebeholdningen. TABEL 1: BEVILLINGS- OG FINANSIERELLE ÆNDRINGER Bevillingspåtegning (i kr.) Tillægsbevilling: Bevillingsniveau Budgetår D Drift 2009 A Anlæg F Finansiering Vandingsanlæg, tenninsbaner A Finansiering via: Haderslev Ridecenter: Diverse renoveringsarbejder A Kassebeholdningen F TABEL 2: SPECIFIKATION AF RÅDIGHEDSBELØB Supplerende specifikation til bevillingspåtegning af Haderslev Ridecenter: Vandingsanlæg, RÅDIGHEDSBELØB Div. renoveringsarb. tennisbaner Nettobeløb i kr Rådighedsbeløb før denne sag Frigivelse i denne sag Rådighedsbeløb, i alt 74 86

29 Økonomiudvalget, Side 1758 TABEL 3: ANSØGNING OM ANLÆGSBEVILLING, SAMT SPECIFIKATION AF ANLÆGSBEVILLING Supplerende specifikation til bevillingspåtegning af Vandingsanlæg, ANLÆGSBEVILLING tennisbaner Nettobeløb i kr. Anlægsbevilling før denne sag 0 Tillægsbevilling i denne sag 86 Anlægsbevilling, i alt 86 Procedure Sagen videresendes til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet. Tovholder/informationsansvarlig Jørgen Smed, Haderslev Idrætscenter Indstilling Erhvervs- og Kulturservice indstiller, at bevillingspåtegningen som beskrevet under "økonomiske forhold" godkendes, og at sagen fremsendes med anbefaling til Økonomiudvalget og Byrådet. Beslutning i Udvalget for Erhverv og Kultur den Anbefales. Beslutning i Økonomiudvalget den Afbud/fraværende: Peter Chr. Jacobsen, Inger Fleischer Anbefales Haderslev Kommuneplan 2009 DIULHA / 08/704 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Haderslev Kommuneplan 2009 fremsendes nu til endelig politisk godkendelse. Heri indgår de 70 høringssvar, som er kommet til kommuneplanforslaget. I Behandling af høringssvar fremgår forslag til Byrådets vurdering og besvarelse af de enkelte høringssvar.

30 Økonomiudvalget, Side 1759 Behandlingen af det enkelte høringssvar består af 3 dele. Et resumé af høringssvaret (grøn farve), forslag til Byrådets vurdering (rød farve) og eventuelle konsekvenser for planforslaget (blå farve). For at skabe overblik over konsekvenserne af høringssvarene, er der lavet et særskilt dokument, som viser samtlige ændringsforslag. Behandling af høringssvar indeholder desuden den sammenfattende redegørelse til miljøvurdering samt øvrige administrative ændringer. Publikationen er offentliggjort via kommuneplanens hjemmeside Når den politiske behandling er afsluttet, bliver høringsparterne hver især orienteret om resultatet af deres høringssvar. På baggrund af indsigelse fra Miljøcenter Odense foreslås to arealer udtaget af den endelige kommuneplan. Det drejer sig om arealer ved Råstedhøjvej i Gram, som i kommuneplanforslaget blev foreslået inddraget til boligudbygningsformål. De berørte lodsejere er blevet orienteret om denne ændring, og der er kommet bemærkninger fra lodsejerne, som er vedlagt dagsordenspunktet. En høringspart har udbedt sig en fortrolig behandling af sit høringssvar, og dette er derfor behandlet på et særskilt lukket punkt på dagsordenen. Efter den politiske behandling er afsluttet, vil projektergruppen indarbejde de vedtagne ændringer i kommuneplanen, og der vil også blive foretaget redaktionelle ændringer, præciseringer og konsekvensrettelser. Sundhedsmæssige forhold Kommuneplanforslaget er ikke blevet sundhedskonsekvensvurderet, men Sundhedsservice har lavet en sundhedskvalificering. Desuden henvises til miljøvurderingen af kommuneplanforslaget og den sammenfattende redegørelse til miljøvurderingen. Juridiske aspekter Kommuneplanen udarbejdes i medfør af planloven. Byrådet har jævnfør 12 pligt til at virke for kommuneplanens gennemførelse. Der kan fx ikke vedtages lokalplaner i strid med kommuneplanen. Til gengæld kan Byrådet beslutte at ændre kommuneplanen med et kommuneplantillæg. Når kommuneplanforslaget er vedtaget endeligt af Byrådet og offentligt bekendtgjort, træder nedenstående retsvirkninger i kraft. Det samme gør sig gældende ved tillæg til kommuneplanen. For borgerne er planen ikke direkte bindende. Men selv om borgere og bygherrer ikke er forpligtet til i forskellige dispositioner at overholde planen, har Byrådet mulighed for at håndhæve

31 Økonomiudvalget, Side 1760 kommuneplanrammerne konkret. Jævnfør 12, stk. 2 kan Byrådet inden for byzoner modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser - undtagen hvis området er omfattet af en detaljeret lokalplan eller byplanvedtægt, der er tilvejebragt før kommuneplanen. Jævnfør 12, stk. 3 kan Byrådet inden for byzoner og sommerhusområder modsætte sig forhold, der er i strid med rammebestemmelserne. Forbud kan ikke nedlægges, når det pågældende område i kommuneplanen er udlagt til offentligt formål, eller når området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt. Jævnfør 27, stk. 2 kan Byrådet foretage ændringer af det offentliggjorte planforslag på baggrund af indkomne indsigelser. Berørte bogere skal gives mulighed for at udtale sig i sagen forinden endelig vedtagelse af planen finder sted, såfremt ændringen har konkret betydning for borgeren. Procedure Behandles i Direktionen 3. november 2009, Udvalget for Teknik og Miljø 5. november 2009, Udvalget for Erhverv og Kultur 9. november 2009, Økonomiudvalget 11. november 2009 og i Byrådet 26. november Den endelige kommuneplan forventes offentliggjort senest den 22. december Tovholder/informationsansvarlig Projektledergruppen for kommuneplanen: Jens Østergaard Larsen, Teknik og Miljøservice, Søren Klint Kistorp og Ulla Haahr, Erhvervs- og Kulturservice. Bilag Råstedhøjvej_A_Gram (867560) Råstedhøjvej_B_Gram (868735) Ændringsforslag_Haderslev Kommuneplan_2009 (869001) Behandling af høringssvar_politisk behandling.pdf (869081) Indstilling Erhvervs- og Kulturservice og Teknik og Miljøservice indstiller, at: Udvalget godkender oplægget til Byrådets vurdering af de enkelte høringssvar med eventuelt affødte ændringer af kommuneplanforslaget Udvalget godkender, at projektledergruppen færdiggør kommuneplanen med de vedtagne ændringer Udvalget godkender den sammenfattende redegørelse til miljøvurderingen Udvalget anbefaler beslutningen overfor Økonomiudvalget og Byrådet

32 Økonomiudvalget, Side 1761 Beslutning i Direktionen den Afbud/fraværende: Ingen Direktionen anbefaler indstillingen. Beslutning i Udvalget for Teknik og Miljø den Fraværende/afbud: Ingen. Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet som indstillet. Beslutning i Udvalget for Erhverv og Kultur den Udvalget for Erhverv og Kultur anbefaler over for Økonomiudvalget og Byrådet, at den førstkommende kommunale planlægningsmæssige boligudbygningsindsats primært foregår i Starup, Vesterris og Hammelev. Dette sker i overensstemmelse med kommuneplanens rækkefølge for udbygning af nye boligområder retningslinje Boligområder i center- og lokalbyer. Udvalget for Erhverv og Kultur anbefaler endvidere over for Byrådet, at den førstkommende kommunale planlægningsmæssige erhvervsudbygningsindsats koncentreres i erhvervsområde Hammelev nordvest for motorvejen at den næstkommende indsats sker i erhvervsområde Haderslev nordøst for motorvejen Dette sker i overensstemmelse med Byrådets mål for erhvervsudviklingen og sammenhængen til arbejdet med Byudviklingen i Østjylland. Beslutning i Økonomiudvalget den Afbud/fraværende: Peter Chr. Jacobsen, Inger Fleischer Anbefales.

Handicaprådet REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 15-09-2009. Voksenservice, Trekanten 7, 6500 Vojens Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl.

Handicaprådet REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 15-09-2009. Voksenservice, Trekanten 7, 6500 Vojens Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. REFERAT Handicaprådet Mødedato: Tirsdag den 15-09-2009 Mødested: Mødelokale Øst Voksenservice, Trekanten 7, 6500 Vojens Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Irene Høgh Fraværende:

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 26-11-2009

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 26-11-2009 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 26-11-2009 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:20 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Søren Rishøj Jakobsen deltog ikke i pkt. 853.

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Voksenudvalget REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 27-10-2009

Voksenudvalget REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 27-10-2009 REFERAT Voksenudvalget Mødedato: Tirsdag den 27-10-2009 Mødested: Mødelokale Øst Voksenservice, Trekanten 7, Vojens Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Voksenudvalget,

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 08-06-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Allan Emiliussen og Holger Mikkelsen

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

REFERAT. Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 07-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:52. Fraværende: Bemærkninger:

REFERAT. Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 07-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:52. Fraværende: Bemærkninger: REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 07-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:52 Afbud: H.P.Geil Fraværende: Bemærkninger: Økonomiudvalget, 07-03-2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT. Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05

Økonomiudvalget REFERAT. Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05 REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05 Afbud: Lone Ravn Fraværende: Holger Lauritzen ankom kl. 16.52 efter behandlingen

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 09-11-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:20 Afbud: Uwe Jessen Fraværende: Bemærkninger: Udvalget for Erhverv

Læs mere

Sammenfatning og Totaløkonomisk overblik. 3. budgetkontrol 2012.

Sammenfatning og Totaløkonomisk overblik. 3. budgetkontrol 2012. 3. Budgetkontrol 2012 Senest ajourført den 9. november 2012, Sagsident: 12/32620, lb.nr. 516493. Sagsbehandler.: Per Juhl Sammenfatning og Totaløkonomisk overblik 3. budgetkontrol 2012. Side 1 af 6 1.

Læs mere

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget REFERAT Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget Mødedato: Torsdag den 18-12-2008 Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 16:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:41 Afbud: Fraværende: Ingen Bemærkninger: Økonomiudvalget, 18-12-2008

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:

Læs mere

Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej

Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 16. marts 2017 Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej 1. Resume Byrådet godkendte på sit møde den 13.

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ekstraordinært møde Dato 21. april 2010 Tid 15:00 Sted Partirum 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John Christensen (V) Birgit S. Hansen

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 21-09-2009 Mødested: Mødelokale 3-Æ-14, Østergade 48 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Helge Gellert Fraværende: Allan Emiliussen

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 06-02-2008 Mødested: 219 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:12 Afbud: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.35 under behandlingen af pkt. 332. Peter Chr.

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT

Sundhedsudvalg REFERAT REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 04-12-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:10 Afbud: Fraværende: Alle mødt. Bemærkninger: Bent K. Andersen deltog til og med pkt.

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

REFERAT. Voksenudvalget. Mødedato: Tirsdag den Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger:

REFERAT. Voksenudvalget. Mødedato: Tirsdag den Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: REFERAT Voksenudvalget Mødedato: Tirsdag den 02-12-2008 Mødested: Meddeles senere Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Voksenudvalget, 02-12-2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 23-03-2009 Mødested: Haderslev Handelsskole, mødelokale 61 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:00 Afbud: Uwe Jessen, Holger Mikkelsen,

Læs mere

Ældrebolighandlingsplan 2. etape. Norddjurs Kommune

Ældrebolighandlingsplan 2. etape. Norddjurs Kommune Ældrebolighandlingsplan 2. etape Norddjurs Kommune 17. april 2009 Dok. nr. 49984-09 / 50019-09 / 52320-09 / 56515-09 Indledning I forbindelse med udarbejdelsen af forslaget til ældrebolighandlingsplanens

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 02-11-2009 Mødested: Mødelokale 3-Æ-18 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:15 Afbud: Allan Emiliussen Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

Krogstenshave, om- og udbygning. Projekt nr og Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan

Krogstenshave, om- og udbygning. Projekt nr og Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan Pkt.nr. 34 Krogstenshave, om og udbygning. Projekt nr. 5343 og 5344. Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan 577699 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms og

Læs mere

REFERAT U d v a l g e t f o r B ø r n o g F a m i l i e

REFERAT U d v a l g e t f o r B ø r n o g F a m i l i e REFERAT Udvalget for Børn og Familie Mødedato: Mandag den 12-11-2007 Mødested: 218 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: På grund af anden mødevirksomhed deltog

Læs mere

indstilling. Århus Kommunes kvote for nybyggeri af almene ungdomsog familieboliger i 2007 samt overslag for 2008 til 2010

indstilling. Århus Kommunes kvote for nybyggeri af almene ungdomsog familieboliger i 2007 samt overslag for 2008 til 2010 Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 21. februar 2007 Århus Kommunes kvote for nybyggeri af almene ungdomsog familieboliger i 2007 samt overslag for 2008 til 2010 Århus Kommune

Læs mere

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling Notat til Økonomiudvalget Målsætning for gældsudvikling Finansielle strategi I kommunens finansielle strategi fastlægges generelle retningsliner i forbindelse med låneoptagelse og pleje af kommunens låneportefølje.

Læs mere

Indstilling. Ombygning af de beskyttede boliger på Gudrunsvej 78 til moderne plejeboliger støttetilsagn til ombygning til. plejeboliger.

Indstilling. Ombygning af de beskyttede boliger på Gudrunsvej 78 til moderne plejeboliger støttetilsagn til ombygning til. plejeboliger. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 27. oktober 2006 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg Ombygning af de beskyttede boliger på Gudrunsvej 78 til moderne plejeboliger

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. Proces for etablering af almene boligprojekter i Allerød Kommune. I notatet redegøres for,

NOTAT. Allerød Kommune. Proces for etablering af almene boligprojekter i Allerød Kommune. I notatet redegøres for, NOTAT Allerød Kommune Sekretariat Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Proces for etablering af almene boligprojekter i Allerød Kommune I notatet

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT

Sundhedsudvalg REFERAT REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 04-09-2008 Mødested: 218 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:40 Afbud: Fraværende: Alle var mødt. Bemærkninger: Sundhedsudvalg, 04-09-2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms- og Arealudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms- og Arealudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: Pkt.nr. 18 Krogstenshave, om- og udbygning. Ansøgning om tillægsbevilling Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms- og Arealudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids

Læs mere

REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 10-11-2009 Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:25. Fraværende: Ingen Bemærkninger:

REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 10-11-2009 Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:25. Fraværende: Ingen Bemærkninger: REFERAT Udvalget for Børn og Familie Mødedato: Tirsdag den 10-11-2009 Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:25 Afbud: Ingen Fraværende: Ingen Bemærkninger: Udvalget for Børn og

Læs mere

Notat. KULTUR OG BORGERSERVICE Borgerservice og Biblioteker Aarhus Kommune

Notat. KULTUR OG BORGERSERVICE Borgerservice og Biblioteker Aarhus Kommune Notat Emne: Proces for Højbjerg Bibliotek Til: Kulturudvalget den Kopi til: Forslag til proces for Højbjerg Bibliotek Side 1 af 5 KULTUR OG BORGERSERVICE Borgerservice og Biblioteker Aarhus Kommune 1.

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-5-16 Dato: 02-09-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2017-2020 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

Boligselskabet Friheden, afdeling Lille Friheden, opførelse af alment byggeri m.m. på Teatergrunden - skema C

Boligselskabet Friheden, afdeling Lille Friheden, opførelse af alment byggeri m.m. på Teatergrunden - skema C Pkt.nr. 18 Boligselskabet Friheden, afdeling Lille Friheden, opførelse af alment byggeri m.m. på Teatergrunden skema C. 436998 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

Læs mere

30-04-2014. Dato 30. april 2014. Tid 16:15. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder

30-04-2014. Dato 30. april 2014. Tid 16:15. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder Referat Økonomiudvalget 30-04-2014 Dato 30. april 2014 Tid 16:15 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit S. Hansen (A) - Formand Lars Møller (V) Bjarne Kvist (A)

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 11. november 2013 Aktivitetslokaler til borgere med udviklingshæmning Forslag om opførelse af integrerede aktivitetslokaler

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 26. november 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen Tessa Gjødesen

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 81 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 21. juli 24 via Magistraten Tlf. nr.:894 6662 Jour. nr.:m3/22/532-22 Ref.: Jesper Dahlsen-Jensen

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Lukket punkt - Projekt

Lukket punkt - Projekt Byrådet, 29-05-2012 Side 1 Lukket punkt - Projekt DIJMHA / 12/4570 Lukket sag Sagsfremstilling Kultur og Fritid og Rambøll afholdt den 6. februar 2012 licitation på byggeriet af SkateCity. 3 virksomheder

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 381. Løgstør Boligforening - optagelse af lån i afd. 9 - Opland 781 382. Lukket - Evt. salg

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 01-10-2007 Mødested: Kløvervænget 26, mødelokale 1 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:45 Afbud: Rita Juhl Fraværende: Tonny Thomsen deltog

Læs mere

Handicaprådet REFERAT. Mødedato: Onsdag den

Handicaprådet REFERAT. Mødedato: Onsdag den REFERAT Handicaprådet Mødedato: Onsdag den 25-06-2008 Mødested: VS - Mødelokale Øst Voksenservice, Trekanten 7, 6500 Vojens Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:30 Afbud: Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Indstilling. 48 plejeboliger m.m. på Thorsvej i Åbyhøj - støttetilsagn. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 25.

Indstilling. 48 plejeboliger m.m. på Thorsvej i Åbyhøj - støttetilsagn. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 25. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 25. oktober 2006 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg 1. Resume Denne indstilling vedrører projekt for 48 plejeboliger m.m.

Læs mere

Skoleparken helhedsplan Ekstraordinært afdelingsmøde 18. april Ekstraordinært afdelingsmøde den 18. april

Skoleparken helhedsplan Ekstraordinært afdelingsmøde 18. april Ekstraordinært afdelingsmøde den 18. april Skoleparken helhedsplan Ekstraordinært afdelingsmøde 18. april 2016 Ekstraordinært afdelingsmøde den 18. april 2016 1 Dagsorden 1. Valg af stemmeudvalg. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Orientering

Læs mere

Møde nr.: 23 Mødedato: 23. november 2010 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet.

Møde nr.: 23 Mødedato: 23. november 2010 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet. REFERAT Økonomiudvalg Møde nr.: 23 Mødedato: Mødevarighed: 16.45-17.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet.) Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK KL's Kommunalpolitiske

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse. Dato 10. april 2015

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse. Dato 10. april 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse. Dato 10. april 2015 Der er behov for at opføre aktivitetslokaler i tilknytning til boligbebyggelsen

Læs mere

Dokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F.

Dokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F. Dato 7. april 2015 Dok.nr. 43742-15 Sagsnr. 15-3813 Ref. Arnfred Bjerg Dokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F. Økonomiberegning for opførelse af 30 almene

Læs mere

REFERAT. fra. Udvalget for Børn og Unges møde den 07. februar 2008

REFERAT. fra. Udvalget for Børn og Unges møde den 07. februar 2008 Side 1 af 12 REFERAT fra Udvalget for Børn og Unges møde den 07. februar 2008 ÅBEN DEL 1. Meddelelser 2. Orientering til Udvalget om den aktuelle pladssituation 3. Dagplejen - Leje af barnevogne 4. Skolestrukturdebat

Læs mere

Kapitaltilførsel til Østjysk Bolig og Beder- Malling Boligforening

Kapitaltilførsel til Østjysk Bolig og Beder- Malling Boligforening Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 30. juni 2014 Kapitaltilførsel til Østjysk Bolig og Beder- Malling Boligforening Bevilling af kommunal kapitaltilførsel til Østjysk

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 7 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 22. februar 2005 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Krarup Olesen med afbud. Bemærkninger Knud Hjørnholm

Læs mere

Handicaprådet REFERAT

Handicaprådet REFERAT REFERAT Handicaprådet Mødedato: Mandag den 17-05-2010 Mødested: 101 Rådhuset, Gårskærgade, Haderslev Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Handicaprådet, 17-05-2010

Læs mere

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 15. januar 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 8.

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 15. januar 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 8. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 15. januar 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 8. januar 2015 DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 2. Efterretningssager

Læs mere

Ændringsforslag. Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner mv.

Ændringsforslag. Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner mv. 2014 - Tekniske administrative ændringsforslag Nr. Politisk udvalg 1 Økonomiudvalget 2 Økonomiudvalget Ændringsforslag Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven Nedenstående beskrivelse forudsætter en kommunal etablering og omfatter efter aftale med Silkeborg Kommune alene forholdene

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Børne- og Skoleudvalg

Børne- og Skoleudvalg REFERAT Børne- og Skoleudvalg Møde nr.: Mødedato: 27. juni 2012 Fraværende: Mødetid: 17.00 Mødested: Mødelokale 1 Øvrige bemærkninger: Tommy Lund Christensen (Deltog ikke i mødet fra kl. 18.45) Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010 Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:00 Egholm Slot, Trehøjevej 45, 4070 kr. Hyllinge. Afbud: Connie B. Jensen (A) Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger 1 of 5 Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger Sagsnr.: 15/1926 Sagen afgøres i: Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Resumé Syddjurs Kommune har modtaget andel i Landsbypuljen 2015

Læs mere

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Byrådets møde den 25.06.2008 kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 217. Anlægsbudget 2008. Budgetopfølgning i forbindelse med lovforslag vedrørende anlægssanktion...

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10 Referat Dato: Torsdag den Mødetid: 17:00-17:10 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Michael Blem

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Det foreslås, at der i første omgang meddeles en bevilling til de indledende arbejder, der vil beløbe sig til 1,2 mio. kr. inkl. moms.

Det foreslås, at der i første omgang meddeles en bevilling til de indledende arbejder, der vil beløbe sig til 1,2 mio. kr. inkl. moms. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 25. februar 2016 Anlægsbevilling til indledende arbejder til og med licitation vedrørende opførelse af 28 almene boliger

Læs mere

Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionen REFERAT Beredskabskommissionen Mødedato: Mandag den 25-10-2010 Mødested: Fjelstrup Brandstation Skolebakken 4 Fjelstrup 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Lars Damkjær

Læs mere

Dagsorden til møde i Socialudvalget

Dagsorden til møde i Socialudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Socialudvalget Mødetidspunkt 06-05-2015 17:30 Mødeafholdelse Hvide Hus, Mitchellstræde 3, 2820 Gentofte Indholdsfortegnelse Socialudvalget 06-05-2015 17:30 1 (Åben)

Læs mere

Byggeprogram og anlægsbevilling. (vejledning)

Byggeprogram og anlægsbevilling. (vejledning) Byggeprogram og anlægsbevilling (vejledning) Senest ajourført den 4. november 2008 BYGGEPROGRAM OG ANLÆGSBEVILLING 1. KOMPETENCE- OG OPGAVEFORDELING I HENHOLD TIL BYGGEREGULATIVET Byggeprogram Byggeregulativets

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 04-05-2009 Mødested: Mødelokale 1, Kløvervænget 26 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Jan Christensen Fraværende: Morten Finnemann

Læs mere

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1 Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 15. september 2014 - kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 28-04-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:05 Afbud: Jens Chr. Gjesing, Uwe Jessen, Bent K. Andersen Fraværende:

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet.

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Pkt. 353 Køb af aktiver Sagsnr. 99676 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Beslutningskompetence

Læs mere

Udvalget for Børn og Familie

Udvalget for Børn og Familie REFERAT Udvalget for Børn og Familie Mødedato: Mandag den 16-06-2008 Mødested: 101 Haderslev Rådhus (ved kantinen) Starttidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. 22:05 Afbud: Ingen Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. november 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/406 Budgetopfølgningsrapport

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT

Sundhedsudvalg REFERAT REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 08-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:45 Afbud: Anne Grethe Smith Fraværende: Bemærkninger: Under pkt. 24 deltog Kommunelæge

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 216. Halvårsregnskab 2011 - Økonomiudvalgets område 462 217. Budget 2012 - Spareramme for Økonomiudvalgets

Læs mere

Handicaprådet REFERAT. Mødedato: Mandag den 24-09-2007

Handicaprådet REFERAT. Mødedato: Mandag den 24-09-2007 REFERAT Handicaprådet Mødedato: Mandag den 24-09-2007 Mødested: Mødelokale Trekanten 7, Vojens Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:30 Afbud: Lone Ravn og Henny Jacobsen Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 2. september 2009. med Århus Kommune.

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 2. september 2009. med Århus Kommune. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 2. september 2009 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg 1. Resume OK-Fonden har købt et areal vest for Gl. Egå, der i lokalplan

Læs mere

Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. marts 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer:

Læs mere

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl. 18.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 18.58 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere

Regulativ for bevillingssystem for Gladsaxe kommune

Regulativ for bevillingssystem for Gladsaxe kommune Regulativ for bevillingssystem for Gladsaxe kommune Bevillingsbegrebet 1. En bevilling er en tilladelse fra Byrådet til Økonomiudvalget, et af de stående udvalg eller et af de i henhold til styrelseslovens

Læs mere

Udvalget for Teknik og Miljø

Udvalget for Teknik og Miljø REFERAT Udvalget for Teknik og Miljø Mødedato: Torsdag den 17-04-2008 Mødested: Thomas Eriksens kontor, Vojens Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Udvalget

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde Økonomiudvalget Dagsorden til ekstraordinært møde Dato: Onsdag den 24. juni 2015 Mødetidspunkt: 16:15 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT

Sundhedsudvalg REFERAT REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 10-01-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Fraværende: Alle var mødt. Rita Juhl deltog under punkterne 1-9. Bemærkninger:

Læs mere

9.Ny lystbådehavn og bydel ved Marina syd Sagsid.: 12/6628 Resumé

9.Ny lystbådehavn og bydel ved Marina syd Sagsid.: 12/6628 Resumé 9.Ny lystbådehavn og bydel ved Marina syd Sagsid.: 12/6628 Resumé Økonomiudvalget besluttede den 8. december 2014: at der - under inddragelse af Den Selvejende Institution Kolding Lystbådehavn - arbejdes

Læs mere

Velfærdsudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl i Nordhøj, Skibby

Velfærdsudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl i Nordhøj, Skibby Velfærdsudvalget Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl. 08.30 i Nordhøj, Skibby Mødet slut kl. 11.40 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten

Læs mere