Afgørelse i sagen om nedlæggelse af 14-forbud vedrørende Byfogedbakken 4A og 4B og Borgergade 7-9 i Svaneke, Bornholms Regionskommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afgørelse i sagen om nedlæggelse af 14-forbud vedrørende Byfogedbakken 4A og 4B og Borgergade 7-9 i Svaneke, Bornholms Regionskommune"

Transkript

1 NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: Fax: X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk december 2006 J.nr.: NKN (tidligere03-33/ s) JP Afgørelse i sagen om nedlæggelse af 14-forbud vedrørende Byfogedbakken 4A og 4B og Borgergade 7-9 i Svaneke, Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune har den 23. februar 2006 i medfør af planlovens 14 nedlagt forbud mod anvendelse af boligerne, der er beliggende i ejendommen matr.nr. 177 Svaneke Bygrunde, Byfogedbakken 4A og 4B samt Borgergade 7, st., 7, 1. og 9, st., til ikke-helårsboligformål. Afgørelsen er påklaget til Naturklagenævnet af repræsentanter for tidligere og nuværende ejere. Omhandlede ejendom ligger i et område, der i kommuneplanen er betegnet 12C1 (Bymidten i Svaneke). Efter rammebestemmelserne skal boliger i området anvendes til helårsboligformål. Ejendommen er endvidere omfattet af Nexø Kommunes Lokalplan nr. 30 Bevarende lokalplan for særlige bevaringsværdige byområder i Listed, Svaneke, Årsdale, Nexø og Snogebæk. Lokalplanen er tilvejebragt i Lokalplanen indeholder ikke anvendelsesbestemmelser eller særlige bebyggelsesregulerende bestemmelser for omhandlede område. Ejendommen er en tidligere erhvervsejendom, der i 2003 er tilladt ombygget til beboelse i form af 6 helårsboliger. Ejendommen er opdelt i ejerlejligheder, der efterfølgende er afhændet. En lejlighed benyttes til helårsbeboelse og er ikke omfattet af sagen - de øvrige til ferieformål. Redegørelse for sagen Den tidligere ejer ønskede at indrette ferieboliger i ejendommen. Regionskommunen oplyste, at kommuneplanen fastlagde anvendelsen af boligerne i området til helårsboligformål. Ejeren fremsendte herefter ansøgning om tilladelse til at ombygge ejendommen til helårsboliger.

2 2 Regionskommunen meddelte den 15. oktober 2003 byggetilladelse til ombygning af erhvervsejendommen til 6 helårsboliger på en række vilkår, herunder, at boligerne anvendes til helårsformål i overensstemmelse med kommuneplanens bestemmelser for område 12C1 (Bymidten i Svaneke). Der blev meddelt klagevejledning til Statsamtet Bornholm og Naturklagenævnet. Afgørelsen blev ikke påklaget. Efterfølgende var der drøftelser og korrespondance mellem bygherren og regionskommunen om vilkåret om helårsbeboelse, idet bygherren ønskede at afhænde boligerne uden bopælspligt. I den forbindelse tilkendegav regionskommunen bl.a., at byggetilladelsen ikke ville blive ændret. Endvidere blev der oplyst om regionskommunens muligheder for at bringe boligreguleringslovens bestemmelser i anvendelse. Det fremgår af sagen, at dette ikke var muligt i denne sag. Af brev af 5. november 2003 fra regionskommunen til sælgers ejendomsmægler, BornholmerBo, fremgår: Begrebet helårsbolig uden bopælspligt eksisterer ikke, men sagen er at boligreguleringsloven angiver, at når der er tilmeldt en adresse på et givent byggeri, kan kommunen efterfølgende ved ledighed af boligen, sikre at ejendommen udlejes eller bringes i anvendelse til helårsboligformål. Os bekendt er der ikke ændret i ovennævnte lovgivning. Brevet blev efter det oplyste af sælger og adressaten fortolket således, at regionskommunen accepterede, at lejlighederne blev solgt som helårsboliger uden bopælspligt, og lejlighederne blev sat til salg på denne måde. Sælger (og køberne) var i løbende kontakt med regionskommunen. Sælger blev ved et møde med regionskommunen den 20. december 2004 opmærksom på, at Bornholms Regionskommune ikke var enig i ovennævnte forståelse og anmodede i brev af 28. december 2004 regionskommunen om at genoverveje spørgsmålet. Det fremgår af brevet, at den tidligere Nexø Kommune havde accepteret en anvendelse som den ønskede. Bornholms Regionskommune oplyste den 26. januar 2005, at det i forbindelse med kommunesammenlægningen pr. 1. januar 2003 blev besluttet at håndhæve gældende lovgivning, herunder anvendelsesbestemmelserne i kommuneplanen. Beslutningen blev fastholdt i brev af 15. marts Den 6. september 2005 meddelte regionskommunen afslag på en ansøgt dispensation fra kommuneplanens anvendelsesbestemmelse, og den 20. september 2005 varslede regionskommunen et lovliggørelsespåbud. Den 7. oktober 2005 traf Naturklagenævnet afgørelse i en sag vedrørende Brænderigænget 1 i Svaneke, hvor Bornholms Regionskommune med henvisning til planlovens 12, stk. 3, der giver kommunalbestyrelsen hjemmel til at modsætte sig opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse af eksisterende bebyggelse, hvis bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med kommuneplanes rammedel, havde afslået at meddele tilladelse til indretning af ferieboliger i et område, der i kom-

3 3 muneplanen var udlagt til helårsbeboelse. Den pågældende ejendom var imidlertid endvidere ligesom omhandlede ejendomme - omfattet af Nexø Kommunes bevarende Lokalplan nr. 30. Efter planlovens 12, stk. 3, kan der ikke nedlægges forbud efter bestemmelsen, hvis området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt. Af Naturklagenævnets afgørelse fremgår bl.a.: Da det omhandlede område er omfattet af en lokalplan, kan der ikke træffes en afgørelse i sagen med hjemmel i planlovens 12, stk. 3. Bornholms Regionskommunes afgørelse af 2. november 2004 må allerede af den grund ophæves som ugyldig. Sagen hjemvises til Bornholms Regionskommune til fornyet behandling af ansøgningen. På baggrund af Naturklagenævnets afgørelse nedlagde Bornholms Regionskommune efter forudgående varsel det påklagde forbud af 23. februar 2006 over for den tidligere ejer. Afgørelsen blev sendt i kopi til alle nuværende ejere af ejerlejligheder i bebyggelsen samt til sælgers ejendomsmægler. Regionskommunen begrundede afgørelsen med, at byggetilladelsen af 15. oktober 2003 var meddelt til ombygning til helårsboliger med anvendelse til helårsboligformål på grundlag af en ansøgning om ombygning til helårsboliger. Lejlighederne blev i strid hermed solgt uden bopælspligt og er i dag, ligeledes i strid med tilladelsen, ikke anvendt som helårsboliger. Det bemærkes i afgørelsen, at det er en forudsætning for nedlæggelse af 14-forbud, at anvendelsen ikke er lovligt etableret. Bornholms Regionskommune finder ikke, at dette er sket i det foreliggende tilfælde. Videre fremgår af afgørelsen: Først, når der foreligger en ny afgørelse fra enten klageinstansen hvis der foretages rettelse, eller førsteinstansen hvis der sker hjemvising til fornyet behandling, er der tale om lovligt etableret anvendelse. Det modsatte ville helt generelt være en belønning af og opfordring til selv at tage sig til rette, dvs. ignorere myndighedernes afgørelse og tage sin bolig i anvendelse til ikke-helårsbolig formål. Det giver en forskelsbehandling i forhold til ejere, der omvendt ikke tager sig selv til rette, og derfor ikke tager deres bolig i anvendelse til ikke-helårsbolig formål. Regionskommunen fastslår, at der ikke som anført i et af høringssvarene er tale om en tilbagekaldelse af en begunstigende forvaltningsakt, nemlig byggetilladelsen, men at man forudser, at et bebyrdende vilkår kan være ugyldigt og derfor foretager en fornyet behandling heraf. Regionskommunen finder som nævnt ikke, at der allerede er etableret en lovlig anvendelse, men at forbud efter planlovens 14 kan nedlægges.

4 4 Klagerne Bornholms Regionskommunes forbud er påklaget af nuværende og tidligere ejere personligt, ved advokat samt ved sælgers ejendomsmægler. En række klagepunkter angår spørgsmålet om rette adressat for forbuddet. Det er af klagerne principalt gjort gældende, at den nuværende anvendelse er lovlig. Der kan derfor ikke nedlægges forbud efter 14, og Bornholms Regionskommune kan ikke på andet grundlag genoptage byggesagen. Subsidiært er gjort gældende, at regionskommunen ved passivitet er afskåret fra at nedlægge forbud. Det anføres således, at regionskommunen ved meddelelse af byggetilladelsen alene henviste til kommuneplanens bestemmelser, men ikke nedlagde forbud i medfør af planlovens 12, stk. 3. Regionskommunen var bekendt med, at lejlighederne blev udbudt til salg uden bopælspligt. Købere af en lejlighed fik fx ved anmodning om aktindsigt hos regionskommunen kopi af en salgsannonce af 19. november Der henvises til følgende vilkår for byggetilladelsen, at boligerne anvendes til helårsformål i overensstemmelse med kommuneplanens bestemmelser for område 12 C (Bymidten i Svaneke) Klagerne bemærker, at da kommuneplanen ikke er direkte bindende for den enkelte ejendom, er grundejeren ikke forpligtet til ved sine dispositioner at overholde kommuneplanen. Det gælder, uanset om der i byggetilladelsen er henvist til kommuneplanen eller ej. Klagerne anfører med henvisning til den kommenterede planlov, at ved lovbundne forvaltningsakter, som fx en byggeansøgning, der hverken forudsætter lokalplan eller dispensation fra anden lovgivning, der administreres af kommunen, må kommunalbestyrelsen enten meddele den ansøgte tilladelse eller nedlægge forbud i medfør af 14 eller 12, stk. 3. Hvis Bornholms Regionskommune skulle kunne håndhæve et vilkår om helårsbeboelse i denne sag, måtte regionskommunen have indgået aftale med sælger om pålæg af en servitut, der forbød denne anvendelse. Servitutten kunne så efterfølgende håndhæves med planlovens 43. Det er desuden gjort gældende, at muligheden for nu at nedlægge 14- forbud ville medføre, at 1-års-fristen i bestemmelsen ville overskrides. Klagerne anfører videre, at regionskommunen ikke har haft hjemmel til at fastsætte et vilkår om anvendelsen i byggetilladelsen. Vilkåret er således ulovligt og ugyldigt og har ingen retsvirkninger i forhold til ejerne. Det bemærkes, at boligreguleringsloven ikke omfatter lejligheder, der ikke har været anvendt til helårsbeboelse.

5 5 Ejendommen er ombygget i henhold til byggetilladelsen. Bornholms Regionskommune kan ikke underkaste en 2 år gammel gyldig byggetilladelse en fornyet behandling. En gyldig forvaltningsakt kan ikke tilbagekaldes på grund af ændret praksis. Klagerne henviser til, at der var en tæt dialog mellem regionskommunen og sælger, som protesterede mod vilkåret om helårsanvendelse, og som forstod det uklare brev af 5. november 2003 som en accept af, at lejlighederne blev solgt uden bopælspligt. Et uklart formuleret brev skal fortolkes imod koncipisten, hvilket taler for sælgers forståelse. Desuden var regionskommunen vidende om de af sælger udbudte salgsbetingelser, men foretog sig intet for at følge op på spørgsmålet om lejlighedernes anvendelse. Klagerne har videre anført, at udvalgsformanden havde udtalt, at køberne ikke var i god tro. Klagerne finder derfor, at udvalgsformanden har været inhabil i sagen. Ejerne af en af ejerlejlighederne har udover det ovenfor anførte bemærket, at sagsforløbet, herunder ejernes kontakter til Bornholms Regionskommune, klart viser, at regionskommunen var bekendt med, at lejlighederne blev solgt uden bopælspligt. Denne klage omfatter desuden en klage over manglende aktindsigt, herunder i et brev fra regionskommunens advokat til regionskommunen, hvortil der refereres i et brev fra advokaten, som klagerne har modtaget. Klagerne finder, at det ud fra en helhedsbetragtning ville være rimeligt, at klagerne også fik aktindsigt i dette brev. Videre oplyses, at klagerne er nægtet aktindsigt i oplysninger om, hvornår regionskommunen har kontaktet advokaten omkring klagernes boliger, samt kopi af beslutning om ændring af praksis. Endvidere har klagerne ikke modtaget løbende aktindsigt. Klagerne anfører endvidere, at andre parter, der har bedt om aktindsigt, ikke er orienteret om klagerens høringssvar. I en anden klage refereres en telefonsamtale mellem sælger og regionskommunen angående forståelsen af Bornholms Regionskommunes brev af 5. november Det oplyses, at regionskommunen i den forbindelse oplyste, at boligerne kunne sælges til helårsbeboelse, uden pligt til beboelse, til købere, som agtede at anvende lejlighederne til feriebolig. Det blev under telefonsamtalen tilkendegivet, at regionskommunen ikke ville komme med sanktioner over for sælger, hvis ejendommene blev solgt som nævnt, samt at hvis en køber fik registreret folkeregisteradresse i boligen, kunne den fremover kun anvendes af køber til helårsbeboelse. Regionskommunens bemærkninger til klagen Bornholms Regionskommune har under beskrivelse af sagsforløbet anført, at sælger flere gange blev gjort opmærksom på, at helårskravet ikke kunne fraviges. Regionskommunen afviser det i

6 6 klagen af sælger oplyste forløb af en telefonsamtale om forståelsen af regionskommunens brev af 5. november Det oplyses således, at da lejlighederne den 19. november 2003 blev udbudt til salg uden bopælspligt, tog regionskommunen straks en uformel kontakt til sælger og ejendomsmægler. Regionskommunen har i øvrigt navnlig anført: - Byggetilladelsen indeholder et på den tid sædvanligt vilkår om helårsbeboelse. Henset til forløbet forud for indgivelse af den skriftlige ansøgning, må vilkåret anses som en afklarende præcisering af, hvordan ansøgningen skulle forstås. - Da det ansøgte er tilladt, er planlovens 12, stk. 3, ikke bragt i anvendelse. Da 12, stk. 3, ikke har været bragt i anvendelse, er det unødvendigt med et forbud i medfør af 14, og der skal ikke tages stilling til, om der er hjemmel til dette forbud. Såfremt Naturklagenævnet ikke er enig i denne vurdering, er der ikke tvivl om, at den etablerede fritidsbrug ikke er lovligt etableret som forudsat i 14. Det kan ikke komme regionskommunen til skade, at man for alle tilfældes skyld for at lade tvivlen komme borgerne til gode genbehandler helårsanvendelseskravet. - Kravet om helårsanvendelse er givet som et vilkår til byggetilladelsen. Regionskommunen finder ikke, der er belæg for at kræve, at der skal være tale om et egentligt, formelt forbud. Der henvises herved til vejledning om planloven. Regionskommunens konklusion er, at vilkåret i byggetilladelsen lever op til kravene til et forbud efter 12, stk Den påklagede afgørelse er ufornøden, men af Naturklagenævnets afgørelse om Brænderigænget 1 fremgår, at 14-forbud kan nedlægges, efter der er givet afslag på helårsanvendelse. - Der er ikke tale om en tilbagekaldelse af byggetilladelsen, men om en genbehandling af et bebyrdende vilkår deri. - Der er ikke lovligt etableret forhold, da der ikke er givet tilladelse til den anførte brug til ferie- og fritidsbrug. Et byggeri er ikke lovligt opført, fordi det opfylder byggeforskrifterne, hvis der ikke er søgt og meddelt byggetilladelse. Sælger har ikke klaget over vilkåret i byggetilladelsen. Det ville være stridende mod retsbevidstheden, hvis en ansøger kunne opnå en ret ved at undlade at klage, ignorere et vilkår og etablere den ulovlige brug. Hvis bygherren havde påklaget det afslag, der lå i vilkåret om helårsanvendelse, ville sagen være blevet behandlet som i sagen om Brænderigænget års fristen i 14 kan ikke være overskredet. Det fremgår af Naturklagenævnets afgørelse om Brænderigænget, at fristen ikke løber fra byggetilladelsen. - Der foreligger ikke retsfortabende passivitet fra regionskommunens side. Anvendelseskravet er aldrig fraveget, og køberne har haft anledning til nærmere at undersøge, hvilke anvendelseskrav der var til boligerne. - Det bekræftes, at praksis i den tidligere Nexø Kommune var anderledes. Bornholms Regionskommune blev efter overgangen til regionskommunen pr. 1. januar 2003 opmærksom

7 7 på, at der var forskellig sagsbehandling i de tidligere kommuner. Det blev prioriteret at sikre en ensartet sagsbehandling for hele Bornholm. Det blev derfor besluttet at håndhæve kommuneplanens helårskrav. I 2003 var der få byggeansøgninger i den tidligere Nexø Kommune, der indbefattede etablering af nye boliger. Omhandlede var en af de første, hvor der var tvivl om, hvorvidt boligen ville blive anvendt som helårsbolig. Den var derfor også en af de første, hvor der blev indsat vilkår om helårsanvendelse. I en sammenfatning af ovennævnte bemærkes endvidere, at sælger til stadighed har været i ond tro om helårsanvendelseskravet. Til klagen over manglende aktindsigt bemærkes, at det notat fra Bornholms Regionskommunes advokat, der ikke er udleveret, er undtaget i medfør af forvaltningslovens 14, stk. 1, nr. 3, idet det er brevveksling med overvejelse af, om retssag bør føres. Den omstændighed, at klagerne tidligere har fået udleveret materiale, som også kunne være undtaget, ændrer ikke på retten til at nægte udlevering. De øvrige parter, der efter nogle klageres opfattelse ikke har modtaget fuld aktindsigt, har modtaget aktindsigt, da de bad derom. De har ikke anmodet om løbende aktindsigt.. Regionskommunen har ingen kommentarer til klagen vedrørende udvalgsformadens udtalelse, men henviser for en udtalelse til den pågældende. Supplerende bemærkninger under sagens behandling Klagerne har sammenfattet regionskommunens udtalelse således, at regionskommunen nu lægger til grund: at sælger anmodede om tilladelse til at ombygge ejendommene til helårsboliger til helårsanvendelse, at sælger fik tilladelse dertil, at byggetilladelsens vilkår om helårsformål, jf. kommuneplanen, havde hjemmel i planlovens 12, stk. 3, og at Bornholms Regionskommunes forbud af 23. februar 2003 efter planlovens 14 derfor var ufornøden. Klagerne er uenige i udlægningen, men noterer med tilfredshed, at det fremgår, at Bornholms Regionskommune nu erkender, at regionskommunen allerede den 19. november 2003 blev bekendt med, at lejlighederne blev solgt uden bopælspligt. Regionskommunen burde naturligvis straks have gjort de pågældende skriftlig opmærksom på, at dette ifølge regionskommunen var i strid med byggetilladelsen. Den uformelle kontakt er ikke dokumenteret. Den i vejledningen om planloven beskrevne situation er meget forskellig fra den foreliggende.

8 8 Klagerne er stadig meget uenige i regionskommunens beskrivelse af sagens forløb. Det tidligere meddelte indhold af telefonsamtalen om forståelsen af regionskommunens brev af 5. november 2003 fastholdes. Det omtales, at sælgeren var bekendt med Nexø Kommunes praksis, samt med at boligreguleringsloven ikke kunne anvendes, før boligen havde været anvendt til helårsbolig. Da regionskommunen bekræftede, at lovgivningen ikke var ændret, regnede sælger med, at boligerne kunne sælges uden bopælspligt. Køberne henviser til en række tilfælde, hvor der var meddelt tilladelse til at indrette ferielejligheder omkring det tidspunkt, hvor omhandlede sag blev behandlet. Bornholms Regionskommune har i en supplerende udtalelse anført, at sælgers ejendomsmægler efter kommunens opfattelse ikke er klageberettiget, da han angiveligt ikke repræsenterer bygherren og i øvrigt ikke kan siges at have partsstatus i sagen. Regionskommunen har fastholdt og præciseret det tidligere anførte om, at regionskommunen stedse har tilkendegivet, at boligerne skulle anvendes til helårsbeboelse, og at bygherren var opmærksom herpå. Der henvises herved til ansøgningens og tilladelsens formulering samt den forudgående kontakt. Det bemærkes, at den eneste reaktion på det byggetilladelsens vilkår om helårsbeboelse var henvendelser om forholdet til boligreguleringsloven. Det var også dette spørgsmål, der blev besvaret af regionskommunen. Videre anføres, at regionskommunen reagerede i forbindelse med, at boligerne blev annonceret til salg uden helårspligt. Der blev desværre ikke udarbejdet notater, men planchefen og sagsbehandleren er parate til at afgive vidneforklaring herom i en eventuel retssag. Det er regionskommunens opfattelse, at bygherre og ejendomsmægler har været fuldstændigt orienterede om rammerne for den meddelte byggetilladelse. I stedet for at klage over afgørelsens vilkår har bygherren mod bedre vidende solgt ejerlejlighederne som helårsboliger uden helårsanvendelse. Det har bevirket en uheldig situation for de nuværende ejere, men det kan ikke reparere sælgers onde tro om byggetilladelsens krav om helårsanvendelse. Afgørelse I sagens afgørelse har deltaget 9 af Naturklagenævnets 10 medlemmer: Lars Busck (formand), Bent Hindrup Andersen, Ole Pilgaard Andersen, Marie-Louise Andreasen, Martin Glerup, Leif Hermann, Mogens Mikkelsen, Poul Søgaard og Jens Vibjerg. Naturklagenævnet skal udtale:

9 9 Efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4, kan der klages til Naturklagenævnet over retlige spørgsmål i forbindelse med kommunalbestyrelsers afgørelser efter planloven. Det er et retligt spørgsmål, om Bornholms Regionskommune har haft hjemmel til at nedlægge forbud i medfør af planlovens 14 mod den eksisterende anvendelse af lejlighederne. Det er endvidere et retligt spørgsmål, som Naturklagenævnet kan behandle, om klagerne har modtaget den fornødne aktindsigt, jf. forvaltningslovens 16, stk. 4. Spørgsmålet om, hvem der er adressat for påbuddet, findes ikke at have afgørende betydning for klagesagen. Det fremgår, at alle klagere er orienterede, og at det i afgørelsen er oplyst, at de nuværende ejere kan påregne et efterfølgende lovliggørelsespåbud. Det må derfor lægges til grund, at der i relation til ejerne er truffet en afgørelse, der kan realitetsbehandles på nuværende tidspunkt. Det tilføjes, at Naturklagenævnet har anset klagen fra den tidligere ejers ejendomsmægler som en støtte til de øvrige klagere. Efter planlovens 14 kan kommunalbestyrelsen nedlægge forbud mod, at der retligt eller faktisk etableres forhold, som kan hindres ved en lokalplan. Forbuddet kan højst nedlægges for et år og skal være begrundet i planlægningsmæssige hensyn. Det er således en betingelse for forbuddets lovlighed, at det, der ønskes midlertidigt forhindret, varigt kan forhindres ved en lokalplan, og at kommunalbestyrelsen på tidspunktet for nedlæggelse af forbuddet har til hensigt at tilvejebringe en lokalplan. Ifølge planlovens 15, stk. 2, nr. 8, kan der i en lokalplan optages bestemmelser om anvendelse af de enkelte bygninger i lokalplanområdet. Der kan fx i en lokalplan fastsættes bestemmelser, hvorefter en bolig i byzone kun må benyttes til helårsbeboelse. Forbuddet i nærværende sag vedrører derfor forhold, der kan reguleres i en lokalplan. Forbud kan alene nedlægges mod forhold, der ikke er lovligt etablerede eller tilladt. Etablerede forhold anses normalt for lovlige i relation til planloven, hvis etableringen kunne ske uden (yderligere) tilladelse eller anmeldelse efter planloven eller byggeloven. Sagens hovedspørgsmål er, om boliger, der er indrettet på grundlag af en byggetilladelse til helårsbeboelse, kan tages i brug til fritidsformål. Som anført af klagerne er kommuneplanen ikke direkte bindende for den enkelte ejendom. Der skal ikke meddeles tilladelse efter kommuneplanen, og der kan således heller ikke stilles vilkår. Det giver derfor ikke mening at tale om at dispensere fra kommuneplanen. Under hensyn til forhistorien, hvoraf fremgår, at sælger ønskede at sælge boligerne til ikke-helårsbeboelse, burde Born-

10 10 holms Regionskommune have sikret sig mod denne anvendelse. Regionskommunen har tilsyneladende misforstået afsnittet i vejledningen om planloven vedrørende kommunens mulighed for at administrere på grundlag af kommuneplanen. Det anbefales således i vejledningen, at såfremt kommunen vil sikre sig mod en anvendelse, der er i strid med kommuneplanen, uden at nedlægge et forbud, kan kommunen aftale med ansøger, at han lader en servitut om det pågældende forhold tinglyse på ejendommen. Servitutten kan herefter kræves overholdt af kommunen efter planlovens 43. Uanset om det kan lægges til grund, at Bornholms Regionskommune ønskede at håndhæve bestemmelsen om helårsboliger, må der tages udgangspunkt i, at regionskommunen rent faktisk ikke sikrede denne mulighed. Helårshuses overgang til feriebenyttelse kræver ikke tilladelse efter byggeloven. Anvendelsesskiftet kræver i den konkrete sag heller ikke tilladelse eller dispensation efter planloven. Det tilføjes, at i den omtalte sag vedrørende Brænderigænget 1 modsatte regionskommunen sig den ønskede anvendelse. Den pågældende anvendelse var heller ikke iværksat, da regionskommunen efterfølgende nedlagte 14-forbud. I den foreliggende sag finder Naturklagenævnet ikke, at det længere er muligt for regionskommunen at modsætte sig den eksisterende anvendelse. Naturklagenævnet ophæver derfor Bornholms Regionskommunes forbud af 23. februar Afgørelsen indebærer, at en eventuel kommende lokalplan, der forbyder anden anvendelse end helårsbeboelse, ikke kan håndhæves over for de omhandlede ejendomme, da den eksisterende anvendelse til feriebenyttelse må anses for lovlig. Der ses herefter ikke at være anledning til særligt at behandle spørgsmålet om udvalgsformandens habilitet. Til klagen over mangelfuld aktindsigt bemærkes, at en klager ikke har en retlig interesse i at klage over, at andre parter ikke har modtaget aktindsigt. Ligeledes bemærkes, at en myndigheds pligt til at give aktindsigt alene omfatte de akter, der eksisterer på begæringens tidspunkt. Myndigheden er ikke forpligtet til at give løbende aktindsigt, men alene at besvare konkrete henvendelse herom. Myndigheden kan derimod beslutte at meddele løbende aktindsigt. I så fald vil myndigheden senere kunne oplyse, at der ikke længere vil blive meddelt løbende aktindsigt, idet partshøringspligten efter forvaltningsloven dog stedse skal opfyldes. I den foreliggende sag har regíonskommunen imidlertid meddelt løbende aktindsigt. Regionskommunen ses at have meddelt de ønskede oplysninger om regionskommunens praksis i forbindelse med behandlingen af klagesagen. Som sagen foreligger oplyst for Naturklagenævnet,

11 11 har Bornholms Regionskommune i øvrigt alene fra aktindsigt undtaget dokumenter, som myndigheden kan undtage i medfør af forvaltningslovens 14, stk. 1, nr. 3. Regionskommunen er ikke forpligtet til at oplyse om, hvornår der er taget kontakt til kommunens advokat. Naturklagenævnet finder, at det ligger uden for rammerne for denne sag at foretage yderligere undersøgelser af spørgsmålet om aktindsigt, herunder hvorvidt der i de undtagne akter foreligger oplysninger, der burde være meddelt i medfør af 14, stk. 2. Klagerne må i givet fald i første omgang fremføre ønsker herom over for Bornholms Regionskommune og eventuelt indbringe regionskommunens afgørelse for Naturklagenævnet. Det bemærkes, at planlovens klagefrist på 4 uger ikke gælder for klager vedrørende aktindsigt. På den foreliggende grundlag finder Naturklagenævnet således ikke, at der kan gives medhold i klagen over manglende aktindsigt. Naturklagenævnets afgørelse går herefter ud på, at klagerne gives medhold i, at Bornholms Regionskommune ikke har haft hjemmel til at nedlægge forbuddet af 23. februar 2006, som derfor ophæves, samt at klagerne ikke kan få medhold i klagen over manglende aktindsigt. På Naturklagenævnets vegne Jytte Petersen specialkonsulent Afgørelsen er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. planlovens 58, stk. 3. Eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jf. planlovens 62, stk. 1.

Afgørelse i sagen om Aabenraa Kommunes afslag på dispensation til plastvinduer i sommerhuse ved Sandskær.

Afgørelse i sagen om Aabenraa Kommunes afslag på dispensation til plastvinduer i sommerhuse ved Sandskær. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 4. juli 2005 J.nr.: 03-33/500-0091 Skr Afgørelse i sagen om

Læs mere

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 19. september 2006 J.nr.:NKN-33-00580 (03-32/650-0003) SNI Afgørelse

Læs mere

20. november 2007 J.nr.: NKN-33-00573 JP. Afgørelse i sagen om udvidelse af et sommerhus på Kettrup Bjerge Vej i Jammerbugt Kommune

20. november 2007 J.nr.: NKN-33-00573 JP. Afgørelse i sagen om udvidelse af et sommerhus på Kettrup Bjerge Vej i Jammerbugt Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 20. november 2007 J.nr.: NKN-33-00573 JP Afgørelse i sagen om

Læs mere

Afgørelse i sagen om vilkår for opførelse af ungdomsboliger på Ndr. Fasanvej i Frederiksberg Kommune.

Afgørelse i sagen om vilkår for opførelse af ungdomsboliger på Ndr. Fasanvej i Frederiksberg Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 28. juni 2006 J.nr.: 03-33/147-0043 inv Afgørelse i sagen om

Læs mere

Klagerne har et sommerhus på en ejendom, der ligger sydøst for det nyopførte hus. De har i 2000

Klagerne har et sommerhus på en ejendom, der ligger sydøst for det nyopførte hus. De har i 2000 NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dkE-mail: nkn@nkn.dk 11. februar 2003 J.nr.: 03-31/700-0004 kpa i sagen om anmodningen

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Herning Kommune, afslag på landzonetilladelse til ændret anvendelse, Røddingvej

AFGØRELSE i sag om Herning Kommune, afslag på landzonetilladelse til ændret anvendelse, Røddingvej Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 12. november 2013 J.nr.: NMK-31-00750 Ref.: MILMA AFGØRELSE i sag om Herning Kommune, afslag på landzonetilladelse til ændret

Læs mere

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune.

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk Den 10.april 2006 J.nr.: 03-31/600-0101 LTP Afgørelse i sagen

Læs mere

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune.

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 31. marts 2003 J.nr.: 03-121/700-0004 BEJ Afgørelse i sagen om indretning

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 4. marts 2002 klaget til Energiklagenævnet

Læs mere

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed.

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed. Steen Gaarden mail@multi-mal.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk 23-01-2013

Læs mere

Afgørelse i sagen om etablering af Føtex-butik på Ro s Torv i Roskilde i Roskilde Kommune

Afgørelse i sagen om etablering af Føtex-butik på Ro s Torv i Roskilde i Roskilde Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 5. oktober 2006 J.nr.: NKN-33-00559 (03-32/650-0003) SNI Afgørelse

Læs mere

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Afgørelse i sagen om Kolding Kommunes byggetilladelse til etablering af en varmecentral i Kolding Åpark

Afgørelse i sagen om Kolding Kommunes byggetilladelse til etablering af en varmecentral i Kolding Åpark Rentemestervej 8, 2400 København NV Tlf.: 7254 1000 Fax: 7254 1001 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 11. november 2009 J.nr. NKN-33-03483 SISBL Afgørelse i sagen om Kolding Kommunes byggetilladelse

Læs mere

Afgørelse i sagen om dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinien for en gravhøj til opførelse af en carport og en flagstang i Odder Kommune

Afgørelse i sagen om dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinien for en gravhøj til opførelse af en carport og en flagstang i Odder Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 15. marts 2004 J.nr.: 03-132/700-0020 BIS Afgørelse i sagen

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0015 UL/li. København, den 9. oktober 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0015 UL/li. København, den 9. oktober 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard og Jens Saugstrup Kastrupvej 89 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 27. januar 2012.

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20. marts 2013 12/12512 AFGØRELSE OM FORHOLD VEDR. CARPORT PÅ GADE Vejdirektoratet har behandlet klage af 31. oktober 2012 fra dig som ejer af ejendommen B gade

Læs mere

Favrskov Kommunes afgørelse af 2. maj 2010 indeholder ikke en klagevejledning, jf. vejlovens 1 4, stk. 3.

Favrskov Kommunes afgørelse af 2. maj 2010 indeholder ikke en klagevejledning, jf. vejlovens 1 4, stk. 3. Dato 26. august 2015 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon 7244 3119 Dokument 15/00207-23 Side 1/5 Byggelinje, Bøgevej 37 Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2014-58978 Vejdirektoratet

Læs mere

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 20. marts 2014 J.nr.: NMK-33-02145 Ref.: KAGRA AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning

Læs mere

Afgørelse i sagen om Skagen Kommunes tilvejebringelse af en lokalplan for et område til egentligt erhverv på Skagen Havn.

Afgørelse i sagen om Skagen Kommunes tilvejebringelse af en lokalplan for et område til egentligt erhverv på Skagen Havn. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk J.nr.: 97-33/800-0480 MSA Afgørelse i sagen om Skagen Kommunes

Læs mere

Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune.

Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune. NATURKLAGENÆVNET 12. juni 2007 NKN-121-00061 bej Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune. Fredningsnævnet for Århus Amt har den 26. november 2006 efter naturbeskyttelseslovens 50, stk. 1,

Læs mere

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2.

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2. M2PLUS ApS Svend Engelunds Vej 11 9000 Aalborg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Jesper Runge Madsen Direkte 7257 7364 jrm@jammerbugt.dk

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 1. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX]

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 1. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX] (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det efter sagens oplysninger kan lægges til grund, at kommunen har fremfundet de sager, som det

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 15. februar 2013 12/13320 AFVISNING AF KLAGE OG VEJLEDNING OM DOBBELTKOTELETBEN Vejdirektoratet har behandlet din forespørgsel af 15. november 2012. Du har henvendt

Læs mere

To borgere klagede til ombudsmanden over at de ikke var blevet partshørt inden deres kommune gav byggetilladelse til et byggeri på deres nabogrund.

To borgere klagede til ombudsmanden over at de ikke var blevet partshørt inden deres kommune gav byggetilladelse til et byggeri på deres nabogrund. 2011 4-1 Partshøring af naboer inden byggetilladelse To borgere klagede til ombudsmanden over at de ikke var blevet partshørt inden deres kommune gav byggetilladelse til et byggeri på deres nabogrund.

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

Trappe til 1. sal samt dør ud til nyanlagt gårdsplads, dobbelt carport samt anneks m/lille værelse, udhus og loft.

Trappe til 1. sal samt dør ud til nyanlagt gårdsplads, dobbelt carport samt anneks m/lille værelse, udhus og loft. 1 København, den 7. juli 2011 DELKENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Mette Lykken v/ advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58, Ganløse 3660 Stenløse Nævnet har modtaget klagen den 5. november

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund Kommune

AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 29. oktober 2013 J.nr.: NMK-33-01421 og NMK-501-00087 Ref.: LEVES AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund

Læs mere

Delafgørelse. i sagen om tilbygning til brug for hotelvirksomhed m.v. på Kokkedal Slot i Brovst Kommune, Nordjyllands Amt

Delafgørelse. i sagen om tilbygning til brug for hotelvirksomhed m.v. på Kokkedal Slot i Brovst Kommune, Nordjyllands Amt NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 29. september 2004 J.nr.: 03-31/800-0085 AGS Delafgørelse i

Læs mere

14. maj 2009 J.nr.: NKN-111-00041 ssc. Delafgørelse I sagen om fredning af Næstved Øvelsesplads og tilstødende skove

14. maj 2009 J.nr.: NKN-111-00041 ssc. Delafgørelse I sagen om fredning af Næstved Øvelsesplads og tilstødende skove Rentemestervej 8, 2400 København NV Tlf.: 7254 1000 Fax: 7254 1001 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www. nkn.dk CVR: 18210932 14. maj 2009 J.nr.: NKN-111-00041 ssc Delafgørelse I sagen om fredning af Næstved Øvelsesplads

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Afslag på ansøgning om byggetilladelse og nedrivningstilladelse på Nr. Allé 10, 7400 Herning

Afslag på ansøgning om byggetilladelse og nedrivningstilladelse på Nr. Allé 10, 7400 Herning Anette Kusk Advokat (H) LL.M., Partner ak@abel.dk Herning Kommune Byplanudvalget Torvet 5 7400 Herning Sekretær: Jane Kirk 89 31 90 42 jk@abel.dk Att.: Hans Eghøj bjghe@herning.dk Marius Reese bekmr@herning.dk

Læs mere

" Dispensationen søges på 3 erhvervede udlejningsejendomme: 2 Ejendommen (adressen på ejendommen i X-by)

 Dispensationen søges på 3 erhvervede udlejningsejendomme: 2 Ejendommen (adressen på ejendommen i X-by) Kendelse af 6. oktober 1997. J.nr. 97-24.703. Nærmere bestemt udlejningsvirksomhed i strid med forbudet om udøvelse af anden virksomhed end revisionsvirksomhed. Lov om statsautoriserede revisorer 10. Suzanne

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET. 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi

NATURKLAGENÆVNET. 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi Afgørelse i

Læs mere

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer.

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer. Roskilde Kommune Teknik-og Miljøudvalget Postboks 100 4000 Roskilde Ballerup, den 21. oktober 2005 J.nr. 7308 eg/bt Vedr.:J.nr. 13.06.04P20 Støjskærm langs Holbækvej Grundejerforeningen Hyrdehøj ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus Marianne og Morten Gade Birkmosevej 120 9740 Jerslev Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. september 2014 J.nr.: NMK-512-00086 Ref.: LTP-NMKN AFGØRELSE i sag om nedlæggelse af en sti i Faxe Kommune Natur- og

Læs mere

Afgørelse i sagen om udskiftning og udvidelse af et sommerhus ved Fuglsø Strand, Ebeltoft Kommune

Afgørelse i sagen om udskiftning og udvidelse af et sommerhus ved Fuglsø Strand, Ebeltoft Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 10. oktober 2003 J.nr.: 03-121/700-0012 03-132/700-0012 kpa

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opførelse af helårsbolig til erstatning for et fritidshus i Hedensted Kommune

AFGØRELSE i sag om opførelse af helårsbolig til erstatning for et fritidshus i Hedensted Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 13. november 2014 J.nr.: NMK-31-01403 Ref.: BIBIS-NMKN AFGØRELSE i sag om opførelse af helårsbolig til erstatning for et

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Silkeborg Varme A/S Silkeborg Kommune Sendes pr. e-mail til ovennævnte Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799

Læs mere

Afgørelse Klage over Herning Kommunes afgørelse om afslag på dispensation fra tilslutningspligt

Afgørelse Klage over Herning Kommunes afgørelse om afslag på dispensation fra tilslutningspligt [XXX] Sendes pr. mail til: [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage

Læs mere

Skyline Normansvej 1 8920 Randers NV

Skyline Normansvej 1 8920 Randers NV Skyline Normansvej 1 8920 Randers NV Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257 7644 ktm@jammerbugt.dk 15-12-2010

Læs mere

Afgørelse i sagen om opførelsen af et hus i Mariagerfjord Kommune.

Afgørelse i sagen om opførelsen af et hus i Mariagerfjord Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 13. maj 2008 NKN-33-02129 Inv Afgørelse i sagen om opførelsen af

Læs mere

Dispensation fra Lokalplan 27-004 til flytning af forsinkelsesbassin på ejendommen matr. nr. 36b Åby By, Åby, Skovparken, 9440 Aabybro

Dispensation fra Lokalplan 27-004 til flytning af forsinkelsesbassin på ejendommen matr. nr. 36b Åby By, Åby, Skovparken, 9440 Aabybro Jammerbugt Forsyning A/S Lundbakvej 5 9490 Pandrup Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257 7644 ktm@jammerbugt.dk

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Oustrupvej 46, 9600 Aars,

Landzonetilladelse på ejendommen Oustrupvej 46, 9600 Aars, Knud Bjarne Andersen Oustrupvej 46 9600 Aars Dato: 1. oktober 2015 projekter og ejendomme Frederik IX`s Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2015-47263 Dokumentnr.: 820-2015-235646 Sagsbehandler: Erland Laugesen

Læs mere

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer Karen Bergmann Emmerlev Klev 6 6280 Højer Sendt på e-mail til karenbergmann@hotmail.com Team Plan, Byg og Trafik Direkte tlf.: 74929243 Mail: pnh@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-143-13 3. februar 2014

Læs mere

KENDELSE. Klager, der havde fast bopæl i Norge, ønskede at købe en lejlighed, hun kunne bo i, når hun besøgte sin familie i Danmark.

KENDELSE. Klager, der havde fast bopæl i Norge, ønskede at købe en lejlighed, hun kunne bo i, når hun besøgte sin familie i Danmark. 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Palle Ørtoft v/ Chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Nævnet har modtaget klagen den 15. marts 2010. Klagen angår

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. februar 2013 11/16848 EGENBETALING AF VEJBELYSNING I brev af 26. oktober 2011 har grundejerforeningen klaget over Kommunens afgørelse af 29. september 2011 om

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist:

Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist: Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist: De har ved mail af 30. januar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Syddanmark. 22-08- 2007 Sagen vedrører Varde Kommunes afslag

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 11. september 2013 09/10096-39 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 11. september 2013 09/10096-39 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 11. september 2013 09/10096-39 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 Randers Kommune Miljø og teknik Veje og trafik Laksetorvet 8900 Randers AFGØRELSE AF KLAGEN

Læs mere

kommunen ikke vil videreformidle dokumentation for L s timeforbrug og kørsel der kræves betaling (fra L s side) til at få udleveret materialet.

kommunen ikke vil videreformidle dokumentation for L s timeforbrug og kørsel der kræves betaling (fra L s side) til at få udleveret materialet. Dato 5. marts 2015 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon 7244 3113 Dokument 14/17766-13 Side 1/5 Medd. klager, at afgør. er lovlig I brev af 3. december 2014 har F klaget over Sorø

Læs mere

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5).

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5). EDC Danebo Aabybro Morten Grauholm Lang mola@edc.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Klageberettigelse i byggesag. Partsbegrebet

Klageberettigelse i byggesag. Partsbegrebet Klageberettigelse i byggesag. Partsbegrebet En nabo blev ikke partshørt inden en kommune gav byggetilladelse til opførelse af hotellejligheder umiddelbart foran naboens feriebolig. Byggeriet medførte at

Læs mere

Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold

Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold En husejer klagede over at en statsforvaltning ikke havde svaret på en ansøgning om fritagelse for at betale omkostninger ved en skelforretning. Ansøgningen

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 27. marts 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 27. marts 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V

Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V 6. september 2010 Sag 2010-0021345 /rfr CVR-nr 43 62 28 11 Undersøgelse af gennemsigtighedsrapport

Læs mere

KENDELSE. Klager fik i forbindelse med underskrivelse af formidlingsaftale udleveret salgsbudget dateret 17. oktober 2006.

KENDELSE. Klager fik i forbindelse med underskrivelse af formidlingsaftale udleveret salgsbudget dateret 17. oktober 2006. 1 København, den 25. januar 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Peter Norvig Gl. Kongevej 124 1850 Frederiksberg C Nævnet har modtaget klagen den 2. februar 2009. Klagen angår spørgsmålet,

Læs mere

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt 4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt En advokat klagede over et statsamts sagsbehandlingstid. Statsamtet havde indtil da brugt over 2 år på at behandle en sag uden løbende at orientere

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

3. Overordnede oplysninger vedrørende Frederikssund Kommune.

3. Overordnede oplysninger vedrørende Frederikssund Kommune. Notat 27. marts 2007 OS Dispensationer til helårsanvendelse af sommerhuse Administrationspraksis og bemyndigelse Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Lovens bestemmelser 3. Overordnede oplysninger vedrørende

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [...]

Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [...] Advokathuset Kongevejen 54 Att. advokat Ole Conradsen Kongevejen 54 2840 Holte Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen

Læs mere

Plan- og Miljøafdelingen meddeler hermed dispensation i medfør af Planlovens 19.

Plan- og Miljøafdelingen meddeler hermed dispensation i medfør af Planlovens 19. Else Johansson Søren Christensen Egevej 38 9690 Fjerritslev Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Ingerlise Eriksen Direkte 7257 7363 ile@jammerbugt.dk

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse

Læs mere

Anlæggende placeres på to stativer i umiddelbar tilknytning til både de nuværende bygninger på Husmandsvej 28 og til det nye stuehus på ejendommen.

Anlæggende placeres på to stativer i umiddelbar tilknytning til både de nuværende bygninger på Husmandsvej 28 og til det nye stuehus på ejendommen. Johannes Nielsen Husmandsvej 28 9430 Vadum jn@norhalne-vvs.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367

Læs mere

Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg

Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opsætte 2 midlertidige pavilloner på ejendommen matr.nr. 492d Holm, Nordborg, der ligger på Baunbjergvej 13, Holm, 6430 Nordborg.

Læs mere

Vedr. Deres klage over Århus Kommune.

Vedr. Deres klage over Århus Kommune. A 28-05- 2008 Vedr. Deres klage over Århus Kommune. TILSYNET De rettede den 29. januar 2007 telefonisk henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes styrelse (styrelsesloven

Læs mere

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende:

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende: Kendelse af 21. november 2007 (J.nr. 2007-0013002). Klage afvist, da Finanstilsynets skrivelse ikke kunne anses som en afgørelse i forhold til klager. 12 i bekendtgørelse nr. 1464 af 13. december 2006

Læs mere

4-3. Aktindsigt i oplysninger om Københavns Kommunes udgifter til graffitikonsulent

4-3. Aktindsigt i oplysninger om Københavns Kommunes udgifter til graffitikonsulent 4-3. Aktindsigt i oplysninger om Københavns Kommunes udgifter til graffitikonsulent 11241.2 Undtagne dokumenter En journalist klagede til ombudsmanden over Københavns Kommunes afslag på aktindsigt i fakturaer

Læs mere

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt.

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. 2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. Resumé: Udtalt, at Halsnæs Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at give afslag på aktindsigt i forvaltningens redegørelse

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET. 10. april 2002 J.nr.: 97-33/150-0594 MJE

NATURKLAGENÆVNET. 10. april 2002 J.nr.: 97-33/150-0594 MJE NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 10. april 2002 J.nr.: 97-33/150-0594 MJE Afgørelse i sagen om

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Gladsaxe Kommune af 2. juni 2003 elvarme i gulv i badeværelse Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Næstformand,

Læs mere

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej Dato 10. februar 2015 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon 72 44 30 22 Dokument 14/12597-17 Side 1/7 Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen.

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen. Københavns Kommune. Meddelelse af fremmødeforbud Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at kommunen ved en afgørelse om at meddele en borger fremmødeforbud overskred grænserne for et lovligt skøn.

Læs mere

Vi skal derfor anmode kommunen om at genoptage sagen til fornyet behandling og træffe en ny lovlig afgørelse.

Vi skal derfor anmode kommunen om at genoptage sagen til fornyet behandling og træffe en ny lovlig afgørelse. Dato 2. december 2014 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon 7244 3119 Dokument 14/15740-7 Side 1/5 Godkendelse af udlæg af privat fællesvej, matr. nr. 1 c Snejbjerg By, Snejbjerg

Læs mere

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013 Titel Lov om midlertidig regulering af boligforholdene Status Gældende Ikrafttrådt 01-01-1980 Type Lov Nummer 238 Publiceret 08-06-1979 Udgiver By- og Boligministeriet Udskrevet af Bjørn Søeborg Dato 11-12-2013

Læs mere

Landzonetilladelse samt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 16 Sø og Å byggelinie til opsætning af shelters til kanosejlads

Landzonetilladelse samt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 16 Sø og Å byggelinie til opsætning af shelters til kanosejlads Kultur og fritid Haderslev kommune Hansborggade 7 6100 Haderslev 28. oktober 2013 Sagsident: 13/4861 Sagsbehandler: Keld Roed Haderslev Kommune EB Plan og Ejendomsudvikling Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev

Læs mere

Notat vedrørende det juridiske ansvar forbundet med meddelelse af principiel godkendelse.

Notat vedrørende det juridiske ansvar forbundet med meddelelse af principiel godkendelse. 26. januar 2009 41159-002 AK/jk 000001 ABEL & SKOVGÅRD LARSEN Notat vedrørende det juridiske ansvar forbundet med meddelelse af principiel godkendelse. 1. Problemstilling Reitan Ejendomsudvikling A/S (

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Mosbækvej 11, Skivum, 9240 Nibe.

Landzonetilladelse på ejendommen Mosbækvej 11, Skivum, 9240 Nibe. Vesthimmerlands kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: maho@vesthimmerland.dk Dato: 26. februar 2015 Teknik- og Miljøforvaltningen Frederik IX`s Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2015-9097 Dokumentnr.:

Læs mere

Ved denne afgørelse traf nævnet følgende afgørelse (herefter "Afgørelsen"):

Ved denne afgørelse traf nævnet følgende afgørelse (herefter Afgørelsen): METROPOL FREDERIKSBERGGADE 16 1459 KØBENHAVN K TELEFON: 33 11 45 45 TELEFAX: 33 11 80 81 www.nnlaw.dk OLE FINN NIELSEN JACOB NØRAGER-NIELSEN EIGIL LEGO ANDERSEN, DR. JUR. MORTEN ELDRUP-JØRGENSEN, MBA HENRIK

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Henvendelse vedrørende håndhævelse af lokalplanens bestemmelse om helårsbeboelse

Henvendelse vedrørende håndhævelse af lokalplanens bestemmelse om helårsbeboelse X 09-07- 2010 Henvendelse vedrørende håndhævelse af lokalplanens bestemmelse om helårsbeboelse STATSFORVALTNINGEN NORDJYLLAND Du har ved mail af 17. september 2009 anmodet Statsforvaltningen Nordjylland

Læs mere

Landzonetilladelse til byggeri

Landzonetilladelse til byggeri Nyfors Saltumvej 22 9700 Brønderslev Att.: Torben Søborg Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt. Byggedivisionens Vedligeholdelsesteam Vest, Bygning 466 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Herningvej 30, Kølvrå DK-7470 Karup J. Att. Eva Støttrup Hancock 9. december 2013 Sagsident: 13/20071

Læs mere

Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk

Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Venø Efterskole Nørskovvej 8, Venø 7600 Struer Att. Peter Petersen Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk

Læs mere

I ejer i fællesskab en ejendom beliggende [XXX]. Der er tale om et parcelhus, som I anvender som bolig. Ejendommen er opført i 1937.

I ejer i fællesskab en ejendom beliggende [XXX]. Der er tale om et parcelhus, som I anvender som bolig. Ejendommen er opført i 1937. [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

Vejdirektoratet har behandlet jeres klage af 5. februar 2012 over kommunen.

Vejdirektoratet har behandlet jeres klage af 5. februar 2012 over kommunen. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. juli 2012 12/04174 Vejdirektoratet har behandlet jeres klage af 5. februar 2012 over kommunen. I har klaget over kommunens behandling af sagen vedrørende istandsættelsen

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2010-0229 aq. København, den 7. juli 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2010-0229 aq. København, den 7. juli 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 7. juli 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Marianne Møllebro v/peter Klitgaard Ganløseparken 58, Ganløse 3660 Stenløse Nævnet har modtaget klagen den 27. september

Læs mere

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested Forslag Kommuneplantillæg 34 Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested September 2014 Offentlig høring fra den 13. september til den 8. november 2014. HØRING AF FORSLAG

Læs mere

I har ansøgt om landzonetilladelse til opførelse af ny bolig på ejendommen Spangvej 6, 7000 Fredericia

I har ansøgt om landzonetilladelse til opførelse af ny bolig på ejendommen Spangvej 6, 7000 Fredericia Jonna & Leif Andersen Spangvej 6 7000 Fredericia 10-09-2014 Sags id.: 14/7472 Sagsbehandler: Lars Kronborg Bak Landzonetilladelse til opførelse af ny bolig I har ansøgt om landzonetilladelse til opførelse

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 9. april 2010 09/07866 EKSPROPRIATION TIL OFFENTLIG VEJ Vejdirektoratet har behandlet en klage fra advokaten på vegne af K og N C T over Kommunens afgørelse af

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014. Til: [XXX] Horsens Kommune [XXX] Horsens Varmeværk A.m.b.a. Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere