Afgørelse i sagen om nedlæggelse af 14-forbud vedrørende Byfogedbakken 4A og 4B og Borgergade 7-9 i Svaneke, Bornholms Regionskommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afgørelse i sagen om nedlæggelse af 14-forbud vedrørende Byfogedbakken 4A og 4B og Borgergade 7-9 i Svaneke, Bornholms Regionskommune"

Transkript

1 NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: Fax: X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk december 2006 J.nr.: NKN (tidligere03-33/ s) JP Afgørelse i sagen om nedlæggelse af 14-forbud vedrørende Byfogedbakken 4A og 4B og Borgergade 7-9 i Svaneke, Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune har den 23. februar 2006 i medfør af planlovens 14 nedlagt forbud mod anvendelse af boligerne, der er beliggende i ejendommen matr.nr. 177 Svaneke Bygrunde, Byfogedbakken 4A og 4B samt Borgergade 7, st., 7, 1. og 9, st., til ikke-helårsboligformål. Afgørelsen er påklaget til Naturklagenævnet af repræsentanter for tidligere og nuværende ejere. Omhandlede ejendom ligger i et område, der i kommuneplanen er betegnet 12C1 (Bymidten i Svaneke). Efter rammebestemmelserne skal boliger i området anvendes til helårsboligformål. Ejendommen er endvidere omfattet af Nexø Kommunes Lokalplan nr. 30 Bevarende lokalplan for særlige bevaringsværdige byområder i Listed, Svaneke, Årsdale, Nexø og Snogebæk. Lokalplanen er tilvejebragt i Lokalplanen indeholder ikke anvendelsesbestemmelser eller særlige bebyggelsesregulerende bestemmelser for omhandlede område. Ejendommen er en tidligere erhvervsejendom, der i 2003 er tilladt ombygget til beboelse i form af 6 helårsboliger. Ejendommen er opdelt i ejerlejligheder, der efterfølgende er afhændet. En lejlighed benyttes til helårsbeboelse og er ikke omfattet af sagen - de øvrige til ferieformål. Redegørelse for sagen Den tidligere ejer ønskede at indrette ferieboliger i ejendommen. Regionskommunen oplyste, at kommuneplanen fastlagde anvendelsen af boligerne i området til helårsboligformål. Ejeren fremsendte herefter ansøgning om tilladelse til at ombygge ejendommen til helårsboliger.

2 2 Regionskommunen meddelte den 15. oktober 2003 byggetilladelse til ombygning af erhvervsejendommen til 6 helårsboliger på en række vilkår, herunder, at boligerne anvendes til helårsformål i overensstemmelse med kommuneplanens bestemmelser for område 12C1 (Bymidten i Svaneke). Der blev meddelt klagevejledning til Statsamtet Bornholm og Naturklagenævnet. Afgørelsen blev ikke påklaget. Efterfølgende var der drøftelser og korrespondance mellem bygherren og regionskommunen om vilkåret om helårsbeboelse, idet bygherren ønskede at afhænde boligerne uden bopælspligt. I den forbindelse tilkendegav regionskommunen bl.a., at byggetilladelsen ikke ville blive ændret. Endvidere blev der oplyst om regionskommunens muligheder for at bringe boligreguleringslovens bestemmelser i anvendelse. Det fremgår af sagen, at dette ikke var muligt i denne sag. Af brev af 5. november 2003 fra regionskommunen til sælgers ejendomsmægler, BornholmerBo, fremgår: Begrebet helårsbolig uden bopælspligt eksisterer ikke, men sagen er at boligreguleringsloven angiver, at når der er tilmeldt en adresse på et givent byggeri, kan kommunen efterfølgende ved ledighed af boligen, sikre at ejendommen udlejes eller bringes i anvendelse til helårsboligformål. Os bekendt er der ikke ændret i ovennævnte lovgivning. Brevet blev efter det oplyste af sælger og adressaten fortolket således, at regionskommunen accepterede, at lejlighederne blev solgt som helårsboliger uden bopælspligt, og lejlighederne blev sat til salg på denne måde. Sælger (og køberne) var i løbende kontakt med regionskommunen. Sælger blev ved et møde med regionskommunen den 20. december 2004 opmærksom på, at Bornholms Regionskommune ikke var enig i ovennævnte forståelse og anmodede i brev af 28. december 2004 regionskommunen om at genoverveje spørgsmålet. Det fremgår af brevet, at den tidligere Nexø Kommune havde accepteret en anvendelse som den ønskede. Bornholms Regionskommune oplyste den 26. januar 2005, at det i forbindelse med kommunesammenlægningen pr. 1. januar 2003 blev besluttet at håndhæve gældende lovgivning, herunder anvendelsesbestemmelserne i kommuneplanen. Beslutningen blev fastholdt i brev af 15. marts Den 6. september 2005 meddelte regionskommunen afslag på en ansøgt dispensation fra kommuneplanens anvendelsesbestemmelse, og den 20. september 2005 varslede regionskommunen et lovliggørelsespåbud. Den 7. oktober 2005 traf Naturklagenævnet afgørelse i en sag vedrørende Brænderigænget 1 i Svaneke, hvor Bornholms Regionskommune med henvisning til planlovens 12, stk. 3, der giver kommunalbestyrelsen hjemmel til at modsætte sig opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse af eksisterende bebyggelse, hvis bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med kommuneplanes rammedel, havde afslået at meddele tilladelse til indretning af ferieboliger i et område, der i kom-

3 3 muneplanen var udlagt til helårsbeboelse. Den pågældende ejendom var imidlertid endvidere ligesom omhandlede ejendomme - omfattet af Nexø Kommunes bevarende Lokalplan nr. 30. Efter planlovens 12, stk. 3, kan der ikke nedlægges forbud efter bestemmelsen, hvis området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt. Af Naturklagenævnets afgørelse fremgår bl.a.: Da det omhandlede område er omfattet af en lokalplan, kan der ikke træffes en afgørelse i sagen med hjemmel i planlovens 12, stk. 3. Bornholms Regionskommunes afgørelse af 2. november 2004 må allerede af den grund ophæves som ugyldig. Sagen hjemvises til Bornholms Regionskommune til fornyet behandling af ansøgningen. På baggrund af Naturklagenævnets afgørelse nedlagde Bornholms Regionskommune efter forudgående varsel det påklagde forbud af 23. februar 2006 over for den tidligere ejer. Afgørelsen blev sendt i kopi til alle nuværende ejere af ejerlejligheder i bebyggelsen samt til sælgers ejendomsmægler. Regionskommunen begrundede afgørelsen med, at byggetilladelsen af 15. oktober 2003 var meddelt til ombygning til helårsboliger med anvendelse til helårsboligformål på grundlag af en ansøgning om ombygning til helårsboliger. Lejlighederne blev i strid hermed solgt uden bopælspligt og er i dag, ligeledes i strid med tilladelsen, ikke anvendt som helårsboliger. Det bemærkes i afgørelsen, at det er en forudsætning for nedlæggelse af 14-forbud, at anvendelsen ikke er lovligt etableret. Bornholms Regionskommune finder ikke, at dette er sket i det foreliggende tilfælde. Videre fremgår af afgørelsen: Først, når der foreligger en ny afgørelse fra enten klageinstansen hvis der foretages rettelse, eller førsteinstansen hvis der sker hjemvising til fornyet behandling, er der tale om lovligt etableret anvendelse. Det modsatte ville helt generelt være en belønning af og opfordring til selv at tage sig til rette, dvs. ignorere myndighedernes afgørelse og tage sin bolig i anvendelse til ikke-helårsbolig formål. Det giver en forskelsbehandling i forhold til ejere, der omvendt ikke tager sig selv til rette, og derfor ikke tager deres bolig i anvendelse til ikke-helårsbolig formål. Regionskommunen fastslår, at der ikke som anført i et af høringssvarene er tale om en tilbagekaldelse af en begunstigende forvaltningsakt, nemlig byggetilladelsen, men at man forudser, at et bebyrdende vilkår kan være ugyldigt og derfor foretager en fornyet behandling heraf. Regionskommunen finder som nævnt ikke, at der allerede er etableret en lovlig anvendelse, men at forbud efter planlovens 14 kan nedlægges.

4 4 Klagerne Bornholms Regionskommunes forbud er påklaget af nuværende og tidligere ejere personligt, ved advokat samt ved sælgers ejendomsmægler. En række klagepunkter angår spørgsmålet om rette adressat for forbuddet. Det er af klagerne principalt gjort gældende, at den nuværende anvendelse er lovlig. Der kan derfor ikke nedlægges forbud efter 14, og Bornholms Regionskommune kan ikke på andet grundlag genoptage byggesagen. Subsidiært er gjort gældende, at regionskommunen ved passivitet er afskåret fra at nedlægge forbud. Det anføres således, at regionskommunen ved meddelelse af byggetilladelsen alene henviste til kommuneplanens bestemmelser, men ikke nedlagde forbud i medfør af planlovens 12, stk. 3. Regionskommunen var bekendt med, at lejlighederne blev udbudt til salg uden bopælspligt. Købere af en lejlighed fik fx ved anmodning om aktindsigt hos regionskommunen kopi af en salgsannonce af 19. november Der henvises til følgende vilkår for byggetilladelsen, at boligerne anvendes til helårsformål i overensstemmelse med kommuneplanens bestemmelser for område 12 C (Bymidten i Svaneke) Klagerne bemærker, at da kommuneplanen ikke er direkte bindende for den enkelte ejendom, er grundejeren ikke forpligtet til ved sine dispositioner at overholde kommuneplanen. Det gælder, uanset om der i byggetilladelsen er henvist til kommuneplanen eller ej. Klagerne anfører med henvisning til den kommenterede planlov, at ved lovbundne forvaltningsakter, som fx en byggeansøgning, der hverken forudsætter lokalplan eller dispensation fra anden lovgivning, der administreres af kommunen, må kommunalbestyrelsen enten meddele den ansøgte tilladelse eller nedlægge forbud i medfør af 14 eller 12, stk. 3. Hvis Bornholms Regionskommune skulle kunne håndhæve et vilkår om helårsbeboelse i denne sag, måtte regionskommunen have indgået aftale med sælger om pålæg af en servitut, der forbød denne anvendelse. Servitutten kunne så efterfølgende håndhæves med planlovens 43. Det er desuden gjort gældende, at muligheden for nu at nedlægge 14- forbud ville medføre, at 1-års-fristen i bestemmelsen ville overskrides. Klagerne anfører videre, at regionskommunen ikke har haft hjemmel til at fastsætte et vilkår om anvendelsen i byggetilladelsen. Vilkåret er således ulovligt og ugyldigt og har ingen retsvirkninger i forhold til ejerne. Det bemærkes, at boligreguleringsloven ikke omfatter lejligheder, der ikke har været anvendt til helårsbeboelse.

5 5 Ejendommen er ombygget i henhold til byggetilladelsen. Bornholms Regionskommune kan ikke underkaste en 2 år gammel gyldig byggetilladelse en fornyet behandling. En gyldig forvaltningsakt kan ikke tilbagekaldes på grund af ændret praksis. Klagerne henviser til, at der var en tæt dialog mellem regionskommunen og sælger, som protesterede mod vilkåret om helårsanvendelse, og som forstod det uklare brev af 5. november 2003 som en accept af, at lejlighederne blev solgt uden bopælspligt. Et uklart formuleret brev skal fortolkes imod koncipisten, hvilket taler for sælgers forståelse. Desuden var regionskommunen vidende om de af sælger udbudte salgsbetingelser, men foretog sig intet for at følge op på spørgsmålet om lejlighedernes anvendelse. Klagerne har videre anført, at udvalgsformanden havde udtalt, at køberne ikke var i god tro. Klagerne finder derfor, at udvalgsformanden har været inhabil i sagen. Ejerne af en af ejerlejlighederne har udover det ovenfor anførte bemærket, at sagsforløbet, herunder ejernes kontakter til Bornholms Regionskommune, klart viser, at regionskommunen var bekendt med, at lejlighederne blev solgt uden bopælspligt. Denne klage omfatter desuden en klage over manglende aktindsigt, herunder i et brev fra regionskommunens advokat til regionskommunen, hvortil der refereres i et brev fra advokaten, som klagerne har modtaget. Klagerne finder, at det ud fra en helhedsbetragtning ville være rimeligt, at klagerne også fik aktindsigt i dette brev. Videre oplyses, at klagerne er nægtet aktindsigt i oplysninger om, hvornår regionskommunen har kontaktet advokaten omkring klagernes boliger, samt kopi af beslutning om ændring af praksis. Endvidere har klagerne ikke modtaget løbende aktindsigt. Klagerne anfører endvidere, at andre parter, der har bedt om aktindsigt, ikke er orienteret om klagerens høringssvar. I en anden klage refereres en telefonsamtale mellem sælger og regionskommunen angående forståelsen af Bornholms Regionskommunes brev af 5. november Det oplyses, at regionskommunen i den forbindelse oplyste, at boligerne kunne sælges til helårsbeboelse, uden pligt til beboelse, til købere, som agtede at anvende lejlighederne til feriebolig. Det blev under telefonsamtalen tilkendegivet, at regionskommunen ikke ville komme med sanktioner over for sælger, hvis ejendommene blev solgt som nævnt, samt at hvis en køber fik registreret folkeregisteradresse i boligen, kunne den fremover kun anvendes af køber til helårsbeboelse. Regionskommunens bemærkninger til klagen Bornholms Regionskommune har under beskrivelse af sagsforløbet anført, at sælger flere gange blev gjort opmærksom på, at helårskravet ikke kunne fraviges. Regionskommunen afviser det i

6 6 klagen af sælger oplyste forløb af en telefonsamtale om forståelsen af regionskommunens brev af 5. november Det oplyses således, at da lejlighederne den 19. november 2003 blev udbudt til salg uden bopælspligt, tog regionskommunen straks en uformel kontakt til sælger og ejendomsmægler. Regionskommunen har i øvrigt navnlig anført: - Byggetilladelsen indeholder et på den tid sædvanligt vilkår om helårsbeboelse. Henset til forløbet forud for indgivelse af den skriftlige ansøgning, må vilkåret anses som en afklarende præcisering af, hvordan ansøgningen skulle forstås. - Da det ansøgte er tilladt, er planlovens 12, stk. 3, ikke bragt i anvendelse. Da 12, stk. 3, ikke har været bragt i anvendelse, er det unødvendigt med et forbud i medfør af 14, og der skal ikke tages stilling til, om der er hjemmel til dette forbud. Såfremt Naturklagenævnet ikke er enig i denne vurdering, er der ikke tvivl om, at den etablerede fritidsbrug ikke er lovligt etableret som forudsat i 14. Det kan ikke komme regionskommunen til skade, at man for alle tilfældes skyld for at lade tvivlen komme borgerne til gode genbehandler helårsanvendelseskravet. - Kravet om helårsanvendelse er givet som et vilkår til byggetilladelsen. Regionskommunen finder ikke, der er belæg for at kræve, at der skal være tale om et egentligt, formelt forbud. Der henvises herved til vejledning om planloven. Regionskommunens konklusion er, at vilkåret i byggetilladelsen lever op til kravene til et forbud efter 12, stk Den påklagede afgørelse er ufornøden, men af Naturklagenævnets afgørelse om Brænderigænget 1 fremgår, at 14-forbud kan nedlægges, efter der er givet afslag på helårsanvendelse. - Der er ikke tale om en tilbagekaldelse af byggetilladelsen, men om en genbehandling af et bebyrdende vilkår deri. - Der er ikke lovligt etableret forhold, da der ikke er givet tilladelse til den anførte brug til ferie- og fritidsbrug. Et byggeri er ikke lovligt opført, fordi det opfylder byggeforskrifterne, hvis der ikke er søgt og meddelt byggetilladelse. Sælger har ikke klaget over vilkåret i byggetilladelsen. Det ville være stridende mod retsbevidstheden, hvis en ansøger kunne opnå en ret ved at undlade at klage, ignorere et vilkår og etablere den ulovlige brug. Hvis bygherren havde påklaget det afslag, der lå i vilkåret om helårsanvendelse, ville sagen være blevet behandlet som i sagen om Brænderigænget års fristen i 14 kan ikke være overskredet. Det fremgår af Naturklagenævnets afgørelse om Brænderigænget, at fristen ikke løber fra byggetilladelsen. - Der foreligger ikke retsfortabende passivitet fra regionskommunens side. Anvendelseskravet er aldrig fraveget, og køberne har haft anledning til nærmere at undersøge, hvilke anvendelseskrav der var til boligerne. - Det bekræftes, at praksis i den tidligere Nexø Kommune var anderledes. Bornholms Regionskommune blev efter overgangen til regionskommunen pr. 1. januar 2003 opmærksom

7 7 på, at der var forskellig sagsbehandling i de tidligere kommuner. Det blev prioriteret at sikre en ensartet sagsbehandling for hele Bornholm. Det blev derfor besluttet at håndhæve kommuneplanens helårskrav. I 2003 var der få byggeansøgninger i den tidligere Nexø Kommune, der indbefattede etablering af nye boliger. Omhandlede var en af de første, hvor der var tvivl om, hvorvidt boligen ville blive anvendt som helårsbolig. Den var derfor også en af de første, hvor der blev indsat vilkår om helårsanvendelse. I en sammenfatning af ovennævnte bemærkes endvidere, at sælger til stadighed har været i ond tro om helårsanvendelseskravet. Til klagen over manglende aktindsigt bemærkes, at det notat fra Bornholms Regionskommunes advokat, der ikke er udleveret, er undtaget i medfør af forvaltningslovens 14, stk. 1, nr. 3, idet det er brevveksling med overvejelse af, om retssag bør føres. Den omstændighed, at klagerne tidligere har fået udleveret materiale, som også kunne være undtaget, ændrer ikke på retten til at nægte udlevering. De øvrige parter, der efter nogle klageres opfattelse ikke har modtaget fuld aktindsigt, har modtaget aktindsigt, da de bad derom. De har ikke anmodet om løbende aktindsigt.. Regionskommunen har ingen kommentarer til klagen vedrørende udvalgsformadens udtalelse, men henviser for en udtalelse til den pågældende. Supplerende bemærkninger under sagens behandling Klagerne har sammenfattet regionskommunens udtalelse således, at regionskommunen nu lægger til grund: at sælger anmodede om tilladelse til at ombygge ejendommene til helårsboliger til helårsanvendelse, at sælger fik tilladelse dertil, at byggetilladelsens vilkår om helårsformål, jf. kommuneplanen, havde hjemmel i planlovens 12, stk. 3, og at Bornholms Regionskommunes forbud af 23. februar 2003 efter planlovens 14 derfor var ufornøden. Klagerne er uenige i udlægningen, men noterer med tilfredshed, at det fremgår, at Bornholms Regionskommune nu erkender, at regionskommunen allerede den 19. november 2003 blev bekendt med, at lejlighederne blev solgt uden bopælspligt. Regionskommunen burde naturligvis straks have gjort de pågældende skriftlig opmærksom på, at dette ifølge regionskommunen var i strid med byggetilladelsen. Den uformelle kontakt er ikke dokumenteret. Den i vejledningen om planloven beskrevne situation er meget forskellig fra den foreliggende.

8 8 Klagerne er stadig meget uenige i regionskommunens beskrivelse af sagens forløb. Det tidligere meddelte indhold af telefonsamtalen om forståelsen af regionskommunens brev af 5. november 2003 fastholdes. Det omtales, at sælgeren var bekendt med Nexø Kommunes praksis, samt med at boligreguleringsloven ikke kunne anvendes, før boligen havde været anvendt til helårsbolig. Da regionskommunen bekræftede, at lovgivningen ikke var ændret, regnede sælger med, at boligerne kunne sælges uden bopælspligt. Køberne henviser til en række tilfælde, hvor der var meddelt tilladelse til at indrette ferielejligheder omkring det tidspunkt, hvor omhandlede sag blev behandlet. Bornholms Regionskommune har i en supplerende udtalelse anført, at sælgers ejendomsmægler efter kommunens opfattelse ikke er klageberettiget, da han angiveligt ikke repræsenterer bygherren og i øvrigt ikke kan siges at have partsstatus i sagen. Regionskommunen har fastholdt og præciseret det tidligere anførte om, at regionskommunen stedse har tilkendegivet, at boligerne skulle anvendes til helårsbeboelse, og at bygherren var opmærksom herpå. Der henvises herved til ansøgningens og tilladelsens formulering samt den forudgående kontakt. Det bemærkes, at den eneste reaktion på det byggetilladelsens vilkår om helårsbeboelse var henvendelser om forholdet til boligreguleringsloven. Det var også dette spørgsmål, der blev besvaret af regionskommunen. Videre anføres, at regionskommunen reagerede i forbindelse med, at boligerne blev annonceret til salg uden helårspligt. Der blev desværre ikke udarbejdet notater, men planchefen og sagsbehandleren er parate til at afgive vidneforklaring herom i en eventuel retssag. Det er regionskommunens opfattelse, at bygherre og ejendomsmægler har været fuldstændigt orienterede om rammerne for den meddelte byggetilladelse. I stedet for at klage over afgørelsens vilkår har bygherren mod bedre vidende solgt ejerlejlighederne som helårsboliger uden helårsanvendelse. Det har bevirket en uheldig situation for de nuværende ejere, men det kan ikke reparere sælgers onde tro om byggetilladelsens krav om helårsanvendelse. Afgørelse I sagens afgørelse har deltaget 9 af Naturklagenævnets 10 medlemmer: Lars Busck (formand), Bent Hindrup Andersen, Ole Pilgaard Andersen, Marie-Louise Andreasen, Martin Glerup, Leif Hermann, Mogens Mikkelsen, Poul Søgaard og Jens Vibjerg. Naturklagenævnet skal udtale:

9 9 Efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4, kan der klages til Naturklagenævnet over retlige spørgsmål i forbindelse med kommunalbestyrelsers afgørelser efter planloven. Det er et retligt spørgsmål, om Bornholms Regionskommune har haft hjemmel til at nedlægge forbud i medfør af planlovens 14 mod den eksisterende anvendelse af lejlighederne. Det er endvidere et retligt spørgsmål, som Naturklagenævnet kan behandle, om klagerne har modtaget den fornødne aktindsigt, jf. forvaltningslovens 16, stk. 4. Spørgsmålet om, hvem der er adressat for påbuddet, findes ikke at have afgørende betydning for klagesagen. Det fremgår, at alle klagere er orienterede, og at det i afgørelsen er oplyst, at de nuværende ejere kan påregne et efterfølgende lovliggørelsespåbud. Det må derfor lægges til grund, at der i relation til ejerne er truffet en afgørelse, der kan realitetsbehandles på nuværende tidspunkt. Det tilføjes, at Naturklagenævnet har anset klagen fra den tidligere ejers ejendomsmægler som en støtte til de øvrige klagere. Efter planlovens 14 kan kommunalbestyrelsen nedlægge forbud mod, at der retligt eller faktisk etableres forhold, som kan hindres ved en lokalplan. Forbuddet kan højst nedlægges for et år og skal være begrundet i planlægningsmæssige hensyn. Det er således en betingelse for forbuddets lovlighed, at det, der ønskes midlertidigt forhindret, varigt kan forhindres ved en lokalplan, og at kommunalbestyrelsen på tidspunktet for nedlæggelse af forbuddet har til hensigt at tilvejebringe en lokalplan. Ifølge planlovens 15, stk. 2, nr. 8, kan der i en lokalplan optages bestemmelser om anvendelse af de enkelte bygninger i lokalplanområdet. Der kan fx i en lokalplan fastsættes bestemmelser, hvorefter en bolig i byzone kun må benyttes til helårsbeboelse. Forbuddet i nærværende sag vedrører derfor forhold, der kan reguleres i en lokalplan. Forbud kan alene nedlægges mod forhold, der ikke er lovligt etablerede eller tilladt. Etablerede forhold anses normalt for lovlige i relation til planloven, hvis etableringen kunne ske uden (yderligere) tilladelse eller anmeldelse efter planloven eller byggeloven. Sagens hovedspørgsmål er, om boliger, der er indrettet på grundlag af en byggetilladelse til helårsbeboelse, kan tages i brug til fritidsformål. Som anført af klagerne er kommuneplanen ikke direkte bindende for den enkelte ejendom. Der skal ikke meddeles tilladelse efter kommuneplanen, og der kan således heller ikke stilles vilkår. Det giver derfor ikke mening at tale om at dispensere fra kommuneplanen. Under hensyn til forhistorien, hvoraf fremgår, at sælger ønskede at sælge boligerne til ikke-helårsbeboelse, burde Born-

10 10 holms Regionskommune have sikret sig mod denne anvendelse. Regionskommunen har tilsyneladende misforstået afsnittet i vejledningen om planloven vedrørende kommunens mulighed for at administrere på grundlag af kommuneplanen. Det anbefales således i vejledningen, at såfremt kommunen vil sikre sig mod en anvendelse, der er i strid med kommuneplanen, uden at nedlægge et forbud, kan kommunen aftale med ansøger, at han lader en servitut om det pågældende forhold tinglyse på ejendommen. Servitutten kan herefter kræves overholdt af kommunen efter planlovens 43. Uanset om det kan lægges til grund, at Bornholms Regionskommune ønskede at håndhæve bestemmelsen om helårsboliger, må der tages udgangspunkt i, at regionskommunen rent faktisk ikke sikrede denne mulighed. Helårshuses overgang til feriebenyttelse kræver ikke tilladelse efter byggeloven. Anvendelsesskiftet kræver i den konkrete sag heller ikke tilladelse eller dispensation efter planloven. Det tilføjes, at i den omtalte sag vedrørende Brænderigænget 1 modsatte regionskommunen sig den ønskede anvendelse. Den pågældende anvendelse var heller ikke iværksat, da regionskommunen efterfølgende nedlagte 14-forbud. I den foreliggende sag finder Naturklagenævnet ikke, at det længere er muligt for regionskommunen at modsætte sig den eksisterende anvendelse. Naturklagenævnet ophæver derfor Bornholms Regionskommunes forbud af 23. februar Afgørelsen indebærer, at en eventuel kommende lokalplan, der forbyder anden anvendelse end helårsbeboelse, ikke kan håndhæves over for de omhandlede ejendomme, da den eksisterende anvendelse til feriebenyttelse må anses for lovlig. Der ses herefter ikke at være anledning til særligt at behandle spørgsmålet om udvalgsformandens habilitet. Til klagen over mangelfuld aktindsigt bemærkes, at en klager ikke har en retlig interesse i at klage over, at andre parter ikke har modtaget aktindsigt. Ligeledes bemærkes, at en myndigheds pligt til at give aktindsigt alene omfatte de akter, der eksisterer på begæringens tidspunkt. Myndigheden er ikke forpligtet til at give løbende aktindsigt, men alene at besvare konkrete henvendelse herom. Myndigheden kan derimod beslutte at meddele løbende aktindsigt. I så fald vil myndigheden senere kunne oplyse, at der ikke længere vil blive meddelt løbende aktindsigt, idet partshøringspligten efter forvaltningsloven dog stedse skal opfyldes. I den foreliggende sag har regíonskommunen imidlertid meddelt løbende aktindsigt. Regionskommunen ses at have meddelt de ønskede oplysninger om regionskommunens praksis i forbindelse med behandlingen af klagesagen. Som sagen foreligger oplyst for Naturklagenævnet,

11 11 har Bornholms Regionskommune i øvrigt alene fra aktindsigt undtaget dokumenter, som myndigheden kan undtage i medfør af forvaltningslovens 14, stk. 1, nr. 3. Regionskommunen er ikke forpligtet til at oplyse om, hvornår der er taget kontakt til kommunens advokat. Naturklagenævnet finder, at det ligger uden for rammerne for denne sag at foretage yderligere undersøgelser af spørgsmålet om aktindsigt, herunder hvorvidt der i de undtagne akter foreligger oplysninger, der burde være meddelt i medfør af 14, stk. 2. Klagerne må i givet fald i første omgang fremføre ønsker herom over for Bornholms Regionskommune og eventuelt indbringe regionskommunens afgørelse for Naturklagenævnet. Det bemærkes, at planlovens klagefrist på 4 uger ikke gælder for klager vedrørende aktindsigt. På den foreliggende grundlag finder Naturklagenævnet således ikke, at der kan gives medhold i klagen over manglende aktindsigt. Naturklagenævnets afgørelse går herefter ud på, at klagerne gives medhold i, at Bornholms Regionskommune ikke har haft hjemmel til at nedlægge forbuddet af 23. februar 2006, som derfor ophæves, samt at klagerne ikke kan få medhold i klagen over manglende aktindsigt. På Naturklagenævnets vegne Jytte Petersen specialkonsulent Afgørelsen er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. planlovens 58, stk. 3. Eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jf. planlovens 62, stk. 1.

Afgørelse i sagen om Aabenraa Kommunes afslag på dispensation til plastvinduer i sommerhuse ved Sandskær.

Afgørelse i sagen om Aabenraa Kommunes afslag på dispensation til plastvinduer i sommerhuse ved Sandskær. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 4. juli 2005 J.nr.: 03-33/500-0091 Skr Afgørelse i sagen om

Læs mere

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 19. september 2006 J.nr.:NKN-33-00580 (03-32/650-0003) SNI Afgørelse

Læs mere

Afgørelse i sagen om opførelse af Inspiration på Slotsgade i Hillerød i Hillerød Kommune

Afgørelse i sagen om opførelse af Inspiration på Slotsgade i Hillerød i Hillerød Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 5. oktober 2006 J.nr.: NKN-33-00633 (03-33/200-0548) SNI Afgørelse

Læs mere

22. september 2005 J.nr.: 03-33/600-0150 SNI. Delafgørelse i sagen om regionplantillæg nr. 36 Varehus i Horsens i Horsens Kommune

22. september 2005 J.nr.: 03-33/600-0150 SNI. Delafgørelse i sagen om regionplantillæg nr. 36 Varehus i Horsens i Horsens Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 22. september 2005 J.nr.: 03-33/600-0150 SNI Delafgørelse i

Læs mere

En enkelt af servituttens bestemmelse vedrører imidlertid andre forhold og har følgende ordlyd:

En enkelt af servituttens bestemmelse vedrører imidlertid andre forhold og har følgende ordlyd: Rentemestervej 8, 2400 København NV Tlf.: 7254 1000 Fax: 7254 1001 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 22. juni 2009 J.nr. NKN-33-02991 mje Afgørelse i sagen om muligheden for at håndhæve

Læs mere

Klagerne har et sommerhus på en ejendom, der ligger sydøst for det nyopførte hus. De har i 2000

Klagerne har et sommerhus på en ejendom, der ligger sydøst for det nyopførte hus. De har i 2000 NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dkE-mail: nkn@nkn.dk 11. februar 2003 J.nr.: 03-31/700-0004 kpa i sagen om anmodningen

Læs mere

Afgørelse i sagen om til- og ombygning af hus i Åshøj Landsby i Køge Kommune

Afgørelse i sagen om til- og ombygning af hus i Åshøj Landsby i Køge Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 20. december 2006 J.nr.: NKN-33-00074 (tidligere 03-33/250-0184)

Læs mere

AFGØRELSE i sag om en række forhold inden for delområde C i Lokalplan 139 i Horsens Kommune

AFGØRELSE i sag om en række forhold inden for delområde C i Lokalplan 139 i Horsens Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 14. august 2014 J.nr.: NMK-33-02485 Ref.: MJE AFGØRELSE i sag om en række forhold inden for delområde C i Lokalplan 139

Læs mere

Afgørelse i sagen om vilkår for opførelse af ungdomsboliger på Ndr. Fasanvej i Frederiksberg Kommune.

Afgørelse i sagen om vilkår for opførelse af ungdomsboliger på Ndr. Fasanvej i Frederiksberg Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 28. juni 2006 J.nr.: 03-33/147-0043 inv Afgørelse i sagen om

Læs mere

Afgørelse i sagen om anvendelsen af ejendommen Vojensvej 11 i Hvidovre Kommune

Afgørelse i sagen om anvendelsen af ejendommen Vojensvej 11 i Hvidovre Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 14. februar 2005 J.nr.: 03-33/150-0266 ARS Afgørelse i sagen

Læs mere

Afgørelse i sagen om bibeholdelse af et voldanlæg på en ejendom i Fanø Kommune.

Afgørelse i sagen om bibeholdelse af et voldanlæg på en ejendom i Fanø Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 12. juni 2007 NKN-33-00429 LER Afgørelse i sagen om bibeholdelse

Læs mere

20. november 2007 J.nr.: NKN-33-00573 JP. Afgørelse i sagen om udvidelse af et sommerhus på Kettrup Bjerge Vej i Jammerbugt Kommune

20. november 2007 J.nr.: NKN-33-00573 JP. Afgørelse i sagen om udvidelse af et sommerhus på Kettrup Bjerge Vej i Jammerbugt Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 20. november 2007 J.nr.: NKN-33-00573 JP Afgørelse i sagen om

Læs mere

De i sagen omhandlede parter må antages at have handlet i tillid til, at klagefristen på 4 uger var passeret, da byggeriet blev påbegyndt.

De i sagen omhandlede parter må antages at have handlet i tillid til, at klagefristen på 4 uger var passeret, da byggeriet blev påbegyndt. NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 10 juli 2001 J.nr.: 97-33/200-0562 JP Delafgørelse

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Herning Kommune, afslag på landzonetilladelse til ændret anvendelse, Røddingvej

AFGØRELSE i sag om Herning Kommune, afslag på landzonetilladelse til ændret anvendelse, Røddingvej Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 12. november 2013 J.nr.: NMK-31-00750 Ref.: MILMA AFGØRELSE i sag om Herning Kommune, afslag på landzonetilladelse til ændret

Læs mere

12. maj 2009 J.nr.: NKN ssc. Afgørelse i sagen om Furesø Kommunes afslag på dispensation til at opføre en udestue

12. maj 2009 J.nr.: NKN ssc. Afgørelse i sagen om Furesø Kommunes afslag på dispensation til at opføre en udestue Rentemestervej 8, 2400 København NV Tlf.: 7254 1000 Fax: 7254 1001 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www. nkn.dk CVR: 18210932 12. maj 2009 J.nr.: NKN-33-02788 ssc Afgørelse i sagen om Furesø Kommunes afslag på

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 16. oktober 2006 NKN-33-00327 Mje Afgørelse i sagen om

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 8. december 2004 J.nr.: 03-33/200-0216 JP Afgørelse

Læs mere

Afgørelse i sagen om en 13,5 m høj kornsilo inden for beskyttelseszonen omkring Krummerup Kirke i Fuglebjerg Kommune.

Afgørelse i sagen om en 13,5 m høj kornsilo inden for beskyttelseszonen omkring Krummerup Kirke i Fuglebjerg Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 19. august 2003 J.nr.: 03-132/300-0009 bol Afgørelse i sagen

Læs mere

Afgørelse i sagen om opførelse af lagerhal ved Ilskov i Herning Kommune.

Afgørelse i sagen om opførelse af lagerhal ved Ilskov i Herning Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 28. september 2004 J.nr.: 03-31/650-0054 og 03-132/650-0018

Læs mere

AFGØRELSE i sag om bebyggelse, som Ishøj Kommune har tilladt opført på ejendommen beliggende Torslundevej 133

AFGØRELSE i sag om bebyggelse, som Ishøj Kommune har tilladt opført på ejendommen beliggende Torslundevej 133 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 19. december 2012 J.nr.: NMK-33-00697 Ref.: MJE AFGØRELSE i sag om bebyggelse, som Ishøj Kommune har tilladt opført på ejendommen

Læs mere

Afgørelse i sagen om opførelse af et helårshus og en carport på en ejendom ved Vrold, Skanderborg Kommune

Afgørelse i sagen om opførelse af et helårshus og en carport på en ejendom ved Vrold, Skanderborg Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 25. august 2004 J.nr.: 03-31/700-0111 03-132/700-0035 KPA Afgørelse

Læs mere

Afgørelse i sagen om udstykning og indretning af bolig i en tidligere driftsbygning på en ejendom i Trehøje Kommune

Afgørelse i sagen om udstykning og indretning af bolig i en tidligere driftsbygning på en ejendom i Trehøje Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 26. april 2004 J.nr.: 03-31/650-0050 TGA Afgørelse i sagen om

Læs mere

Afgørelse i sagen om Søllerød Kommunes afgørelse om fjernelse af badebro, plankedæk og pavillon på ejendom på Vedbæk Strandvej.

Afgørelse i sagen om Søllerød Kommunes afgørelse om fjernelse af badebro, plankedæk og pavillon på ejendom på Vedbæk Strandvej. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 9. januar 2004 J.nr.: 03-33/150-0002 Skr Afgørelse i sagen om

Læs mere

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune.

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 31. marts 2003 J.nr.: 03-121/700-0004 BEJ Afgørelse i sagen om indretning

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Herning Kommunes forbud efter planlovens 14 mod nedrivning af bevaringsværdig bebyggelse på ejendommen Nørre Allé 10

AFGØRELSE i sag om Herning Kommunes forbud efter planlovens 14 mod nedrivning af bevaringsværdig bebyggelse på ejendommen Nørre Allé 10 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 10. april 2014 J.nr.: NMK-33-02169 Ref.: HO-NMKN AFGØRELSE i sag om Herning Kommunes forbud efter planlovens 14 mod nedrivning

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

Afgørelse i sagen om ekspropriation til byudvikling i Vind i Trehøje Kommune

Afgørelse i sagen om ekspropriation til byudvikling i Vind i Trehøje Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 18. september 2003 J.nr.: 03-32/650-0001 SNI Afgørelse i sagen

Læs mere

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune.

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk Den 10.april 2006 J.nr.: 03-31/600-0101 LTP Afgørelse i sagen

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Frederikssund Kommunes afslag på dispensation til altan på Sydkajen 1A

AFGØRELSE i sag om Frederikssund Kommunes afslag på dispensation til altan på Sydkajen 1A Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 11. oktober 2013 J.nr.: NMK-33-01979 Ref.: NAHAU AFGØRELSE i sag om Frederikssund Kommunes afslag på dispensation til altan

Læs mere

Afgørelse i sagen om udskiftning af sommerhus på Læsø, Nordjyllands Amt

Afgørelse i sagen om udskiftning af sommerhus på Læsø, Nordjyllands Amt NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 29. juni 2004 J.nr.: 03-132/800-0008 AGS Afgørelse i sagen om

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 4. november 2009 til en borger

Statsforvaltningens brev af 4. november 2009 til en borger Statsforvaltningens brev af 4. november 2009 til en borger 04-11- 2009 Du har på vegne en række sommerhusejere i Kettingskov i brev af 12. oktober 2008 klaget over, at Sønderborg Kommune ikke har sørget

Læs mere

13. marts 2008 J.nr.: NKN-33-01994 sni. Afgørelse i sagen om opførelse af butiksprojekt på Løversysselvej i Vejle Kommune

13. marts 2008 J.nr.: NKN-33-01994 sni. Afgørelse i sagen om opførelse af butiksprojekt på Løversysselvej i Vejle Kommune 1 NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 13. marts 2008 J.nr.: NKN-33-01994 sni Afgørelse i sagen om opførelse

Læs mere

Afgørelse i sagen om opførelse af en 1. sal på eksisterende bebyggelse på en ejendom i Gentofte Kommune.

Afgørelse i sagen om opførelse af en 1. sal på eksisterende bebyggelse på en ejendom i Gentofte Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 19. december 2005 J.nr.: 03-33/150-0392 MJE Afgørelse i sagen

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 4. marts 2002 klaget til Energiklagenævnet

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET. 12. december 2003 J.nr.: 03-131/700-0012 03-33/700-0064 SKR

NATURKLAGENÆVNET. 12. december 2003 J.nr.: 03-131/700-0012 03-33/700-0064 SKR NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 12. december 2003 J.nr.: 03-131/700-0012 03-33/700-0064 SKR

Læs mere

Afgørelse i sagen om opførelse af sommerhus i Hals Kommune.

Afgørelse i sagen om opførelse af sommerhus i Hals Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 11. april 2005 J.nr.: 03-31/800-0121 KBP Afgørelse i sagen om

Læs mere

De nævnte klagere ejer dels det grundstykke, hvor rastepladsen skulle etableres, dels er de naboer til pladsen.

De nævnte klagere ejer dels det grundstykke, hvor rastepladsen skulle etableres, dels er de naboer til pladsen. [Advokat for A, B og C] Jord & Affald J.nr. 133/K03-0046 Ref. SIHO Den 12. juli 2006 Deres j.nr. 750643 Miljøstyrelsen ophæver Viborg Amts afgørelse af 14. marts 2006 om indbygning af forurenet jord i

Læs mere

Deres j.nr. 12-013 - Påbud om medlemskab af Bredballe Antennelaug

Deres j.nr. 12-013 - Påbud om medlemskab af Bredballe Antennelaug Saxo Advokater Advokat Bjarne Aarup Håndværkervej 1 7120 Vejle Ø Deres j.nr. 12-013 - Påbud om medlemskab af Bredballe Antennelaug 13. januar 2010 De har som advokat for Finn Franzen, Jesper Hyldenbrandt,

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 28. juni 2006 J.nr.: 03-33/800-0496 SNI Afgørelse

Læs mere

NOTAT OM NEDLÆGGELSE AF FORBUD EFTER PLANLOVENS 14

NOTAT OM NEDLÆGGELSE AF FORBUD EFTER PLANLOVENS 14 Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 155034 NOTAT OM NEDLÆGGELSE AF FORBUD EFTER PLANLOVENS 14 ANMELDELSE AF NEDRIVNING AF BYGNING PÅ SKANSEVEJ 15, HUNDESTED

Læs mere

Afgørelse i sagen om nedrivning af Kvægtorvet i Aalborg Kommune.

Afgørelse i sagen om nedrivning af Kvægtorvet i Aalborg Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 14. august 2003 J.nr.: 03-33/800-0102 INV Afgørelse i sagen

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Frederikssund kommunes afgørelse om at en hævet terrasse på Sydkajen 1A og 1B er umiddelbart tilladt efter områdets lokalplan

AFGØRELSE i sag om Frederikssund kommunes afgørelse om at en hævet terrasse på Sydkajen 1A og 1B er umiddelbart tilladt efter områdets lokalplan Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. december 2014 J.nr.: NMK-33-02535 Ref.: NYNAP-NMKN AFGØRELSE i sag om Frederikssund kommunes afgørelse om at en hævet

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet kan ikke give medhold i klagen over Vordingborg Kommunes ovennævnte afgørelse af 9. juli 2012.

Natur- og Miljøklagenævnet kan ikke give medhold i klagen over Vordingborg Kommunes ovennævnte afgørelse af 9. juli 2012. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 11. december 2013 J.nr.: NMK-33-01382 Ref.: MJE-NMKN AFGØRELSE i sag om Vordingborg Kommunes påbud om fjernelse af en afblænding

Læs mere

Afgørelse i sagen om dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til opførelse af et sommerhus ved Dyndby Strand i Odder Kommune

Afgørelse i sagen om dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til opførelse af et sommerhus ved Dyndby Strand i Odder Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk J.nr.: 03-132/700-0009 kpa Afgørelse i sagen om dispensation

Læs mere

Afgørelse i sagen om opholdsstedet "Den gule Satellit" på Roskildevej i Høje-Taastrup Kommune

Afgørelse i sagen om opholdsstedet Den gule Satellit på Roskildevej i Høje-Taastrup Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 19. maj 2005 J.nr.: 03-33/150-0312 ARS Afgørelse i sagen om

Læs mere

Afgørelse i sagen om etablering af en privat landingsbane, Ry Kommune.

Afgørelse i sagen om etablering af en privat landingsbane, Ry Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk Den 28. september 2004 J.nr.: 03-33/700-0159 THA Afgørelse i

Læs mere

Afgørelse i sagen om Københavns Amts afslag til reklamebærende buslæskærm på Skodsborg Strandvej.

Afgørelse i sagen om Københavns Amts afslag til reklamebærende buslæskærm på Skodsborg Strandvej. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 16. maj 2006 J.nr.: 03-132/150-0024 Skr Afgørelse i sagen om

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk 30. oktober 2007 J.nr.: NKN-33-01480 ssc Afgørelse i sagen om Frederiksværk-Hundested

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet ophæver herved kommunens tilladelse og hjemviser sagen til kommunen til fornyet behandling som 1. instans.

Natur- og Miljøklagenævnet ophæver herved kommunens tilladelse og hjemviser sagen til kommunen til fornyet behandling som 1. instans. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 26. november 2012 J.nr.: NMK-31-00716 Ref.: mtj AFGØRELSE i sag om udstykning og opførelse af en helårsbolig i Lemvig kommune

Læs mere

Afgørelse i sagen om opstilling af husstandsvindmølle i Ulfborg.

Afgørelse i sagen om opstilling af husstandsvindmølle i Ulfborg. Rentemestervej 8, 2400 København NV Tlf.: 7254 1000 Fax: 7254 1001 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 11. november 2009 J.nr. NKN-31-01632 marma Afgørelse i sagen om opstilling af husstandsvindmølle

Læs mere

efter 58, stk. 1, nr. 4 i planloven 1.

efter 58, stk. 1, nr. 4 i planloven 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 13. september 2011 J.nr.: NMK-33-00011 Tidl. J.nr. (NKN-33-03442) Ref.: MHE AFGØRELSE i sag om Bornholms Regionskommunes

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Faxe Kommunes dispensation fra områdets lokalplan til at opføre et sommerhus på 40 m 2 på ejendommen Rosendalvænget 27

AFGØRELSE i sag om Faxe Kommunes dispensation fra områdets lokalplan til at opføre et sommerhus på 40 m 2 på ejendommen Rosendalvænget 27 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 08. juli 2015 J.nr.: NMK-33-02901 KlageID: 63500 og 66444 Ref.: SSC/LOBOR AFGØRELSE i sag om Faxe Kommunes dispensation

Læs mere

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Klage over Sakskøbing Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen

Klage over Sakskøbing Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Sakskøbing Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 22. oktober 2002 klaget til Energiklagenævnet over Sakskøbing

Læs mere

AFGØRELSE i sag om afslag til statusændring fra sommerhus til helårsbolig i Syddjurs kommune

AFGØRELSE i sag om afslag til statusændring fra sommerhus til helårsbolig i Syddjurs kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 14. august 2014 J.nr.: NMK-31-01339 Ref.: BIBIS-NMKN AFGØRELSE i sag om afslag til statusændring fra sommerhus til helårsbolig

Læs mere

file://c:\adlib Express\Work\20120813T100503.528\20120813T100505.387\bf1f918b-420b-4fbc-a...

file://c:\adlib Express\Work\20120813T100503.528\20120813T100505.387\bf1f918b-420b-4fbc-a... Page 1 of 1 From: Hansen, Sally Lauenborg Sent: 16-11-2011 15:35:21 To: åå Halsnæs kommune CC: Mette Mouritzen Subject: Udsendt afgørelse i sagen om Halsnæs Kommunes mulighed for at håndhæve en privatretlig

Læs mere

Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet af 22. december 2008 Prisen på varme fra Holeby Halmvarmeværk A.m.b.a.

Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet af 22. december 2008 Prisen på varme fra Holeby Halmvarmeværk A.m.b.a. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet

Læs mere

Afgørelse i sagen om opstilling af en antennemast i Basballe, Ebeltoft Kommune.

Afgørelse i sagen om opstilling af en antennemast i Basballe, Ebeltoft Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 17. november 2006 NKN-31-00094 (03-31/700-0250) mam Afgørelse i sagen

Læs mere

AFGØRELSE i sag om afslag til opstilling af husstandsvindmølle på Ålborgvej i Jammerbugt Kommune.

AFGØRELSE i sag om afslag til opstilling af husstandsvindmølle på Ålborgvej i Jammerbugt Kommune. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 16. februar 2012 J.nr.: NMK-31-00453 Ref.: MARMA AFGØRELSE i sag om afslag til opstilling af husstandsvindmølle på Ålborgvej

Læs mere

Afgørelse i sagen om udstykning og etablering af nyt stuehus, stald og garage på indenfor strandbeskyttelseslinjen i Juelsminde Kommune.

Afgørelse i sagen om udstykning og etablering af nyt stuehus, stald og garage på indenfor strandbeskyttelseslinjen i Juelsminde Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 20. marts 2006 J.nr.: 03-132/600-0022 inv Afgørelse i sagen

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 5. december 2002 klaget til

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opførelse af sommerhus ved Sandager Næs i Assens Kommune Ved Klinten 21

AFGØRELSE i sag om opførelse af sommerhus ved Sandager Næs i Assens Kommune Ved Klinten 21 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 9. november 2011 J.nr.: NMK-33-00811 Ref.: NAHAU AFGØRELSE i sag om opførelse af sommerhus ved Sandager Næs i Assens Kommune

Læs mere

8-2. Forvaltningsret 11241.2 113.1 13.1. Sagens ramme ved administrativ rekurs. Aktindsigt. Vejledning om søgsmålsfrist

8-2. Forvaltningsret 11241.2 113.1 13.1. Sagens ramme ved administrativ rekurs. Aktindsigt. Vejledning om søgsmålsfrist 8-2. Forvaltningsret 11241.2 113.1 13.1. Sagens ramme ved administrativ rekurs. Aktindsigt. Vejledning om søgsmålsfrist En borger klagede til Naturklagenævnet over et afslag fra en kommune på aktindsigt

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Rudersdal Kommunes afgørelse om dispensation til terrænregulering for ejendommen, Sylager 5, 2970 Hørsholm

AFGØRELSE i sag om Rudersdal Kommunes afgørelse om dispensation til terrænregulering for ejendommen, Sylager 5, 2970 Hørsholm Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 15. oktober 2013 J.nr.: NMK-33-00865 Ref.: HO AFGØRELSE i sag om Rudersdal Kommunes afgørelse om dispensation til terrænregulering

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET NATURKLAGENÆVNET

NATURKLAGENÆVNET NATURKLAGENÆVNET NATURKLAGENÆVNET NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk 15. maj 2008 J.nr.: NKN-31-00875 BIBIS Afgørelse i sagen om etablering af socialpædagogisk

Læs mere

Afgørelse i sagen om ændring af status for 2 sommerhuse til helårshuse på 2 ejendomme i landzone i Skævinge Kommune

Afgørelse i sagen om ændring af status for 2 sommerhuse til helårshuse på 2 ejendomme i landzone i Skævinge Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 20. august 2004 J.nr.: 03-31/200-0077 03-31/200-0078 TGA Afgørelse

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0015 UL/li. København, den 9. oktober 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0015 UL/li. København, den 9. oktober 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard og Jens Saugstrup Kastrupvej 89 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 27. januar 2012.

Læs mere

Afgørelse i sagen om opførelse af en halmlade ved Voldby i Nørre Djurs Kommune.

Afgørelse i sagen om opførelse af en halmlade ved Voldby i Nørre Djurs Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 9. februar 2004 J.nr.: 03-31/700-0059 mam Afgørelse i sagen

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 17. december 2012 12/06063 AFSPÆRRING AF PRIVAT FÆLLESVEJ Vejdirektoratet har behandlet din klage af 11. juli 2012, hvor du på vegne af klager klager over kommunens

Læs mere

Favrskov Kommunes afgørelse af 2. maj 2010 indeholder ikke en klagevejledning, jf. vejlovens 1 4, stk. 3.

Favrskov Kommunes afgørelse af 2. maj 2010 indeholder ikke en klagevejledning, jf. vejlovens 1 4, stk. 3. Dato 26. august 2015 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon 7244 3119 Dokument 15/00207-23 Side 1/5 Byggelinje, Bøgevej 37 Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2014-58978 Vejdirektoratet

Læs mere

Afgørelse i sagen om HUR s VVM-afgørelse i forbindelse med en asfaltfabriks (Tarco A/S) forbliven i Roskilde Kommune.

Afgørelse i sagen om HUR s VVM-afgørelse i forbindelse med en asfaltfabriks (Tarco A/S) forbliven i Roskilde Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 13. april 2005 J.nr.: 03-33/250-0071 LER Afgørelse i sagen om

Læs mere

(0 m. cii^rø"it^?^i)'"'-.- STATSFORVALTNINGEN # INDGÅcT ^ _. 2 7 my, 2012 MIDTJYLLAND. Syddjurs Kommune Hovedgaden Rønde

(0 m. cii^røit^?^i)''-.- STATSFORVALTNINGEN # INDGÅcT ^ _. 2 7 my, 2012 MIDTJYLLAND. Syddjurs Kommune Hovedgaden Rønde WS101652W slet 27-11-2012 10 43 SEPBARCODE 0U121 cii^rø"it^?^i)'"'-.- STATSFORVALTNINGEN # INDGÅcT ^ _ 2 7 my, 2012 MIDTJYLLAND (0 m Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 8410 Rønde 26 11 2012 Vedr. Syddjurs

Læs mere

Afgørelse i sagen om kirkebyggelinje omkring Egedal Kirke i Karlebo Kommune.

Afgørelse i sagen om kirkebyggelinje omkring Egedal Kirke i Karlebo Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 26. oktober 2006 J. nr. NKN-1321-00022 Tidl. J.nr.: 03-132/200-0106

Læs mere

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009 2009 5-3 Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt En journalist bad Justitsministeriet om aktindsigt i en sag om et lovforslag om regulering af adgangen til aktindsigt

Læs mere

Byggelovsdag 2007 Partshøring efter forvaltningsloven

Byggelovsdag 2007 Partshøring efter forvaltningsloven Byggelovsdag 2007 Partshøring efter forvaltningsloven Tirsdag den 27. november 2007 Advokat Henriette Soja E-mail: HSO@horten.dk Side 1 De bebyggelsesregulerende bestemmelser i BR07 BR95 og BRS98 bliver

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Ringkøbing-Skjern Kommunes tilladelse til nedrivning af bebyggelsen på Kirkepladsen

AFGØRELSE i sag om Ringkøbing-Skjern Kommunes tilladelse til nedrivning af bebyggelsen på Kirkepladsen Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 29. september 2014 J.nr.: NMK-33-02317 Ref.: KAGRA AFGØRELSE i sag om Ringkøbing-Skjern Kommunes tilladelse til nedrivning

Læs mere

Klage over Vesthimmerland Kommunes afgørelse af 5. maj 2010 om fritagelse fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [XXX]

Klage over Vesthimmerland Kommunes afgørelse af 5. maj 2010 om fritagelse fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [XXX] Hvalpsund Kraftvarmeværk A.m.b.A. Hestbækvej 21 9640 Farsø Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 14. februar 2005 J.nr.: 03-33/101-0089 BAB Afgørelse

Læs mere

Afgørelse i sagen om Gladsaxe Kommunes tillæg nr. 20 til Kommuneplan 2001

Afgørelse i sagen om Gladsaxe Kommunes tillæg nr. 20 til Kommuneplan 2001 NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 19. august 2004 J.nr.: 03-33/150-0195 ARS Afgørelse i sagen

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Assens Kommunes tilladelse til terrænregulering på Lillehøj 30, Haarby

AFGØRELSE i sag om Assens Kommunes tilladelse til terrænregulering på Lillehøj 30, Haarby Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 30. september 2014 J.nr.: NMK-33-02251 Ref.: KAGRA AFGØRELSE i sag om Assens Kommunes tilladelse til terrænregulering på

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Bornholms Regionskommunes afslag på dispensation til at opføre en tagterrasse på ejendommen Søndergade 38 i Svaneke

AFGØRELSE i sag om Bornholms Regionskommunes afslag på dispensation til at opføre en tagterrasse på ejendommen Søndergade 38 i Svaneke Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 18. oktober 2011 J.nr.: NMK-33-00379 Ref.: SSC AFGØRELSE i sag om Bornholms Regionskommunes afslag på dispensation til at

Læs mere

Vedr. Deres klage over Aars Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Aars Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Aars Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 21. november 2002 påklaget Aars Kommunes afgørelser

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed.

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed. Steen Gaarden mail@multi-mal.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk 23-01-2013

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Afgørelse i sagen om udstykning af 4 grunde fra en ejendom i Gimming i Randers Kommune.

Afgørelse i sagen om udstykning af 4 grunde fra en ejendom i Gimming i Randers Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 Den 27. marts 2007 NKN-31-00405 Afgørelse i sagen om udstykning af

Læs mere

Afgørelse i sagen om miljøvurdering af Vejle Kommunes lokalplanforslag for udvidelse af Vejle Sygehus samt etablering af parkeringspladser

Afgørelse i sagen om miljøvurdering af Vejle Kommunes lokalplanforslag for udvidelse af Vejle Sygehus samt etablering af parkeringspladser NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 13. november 2007 J.nr.: NKN-261-00025 trmas Afgørelse i sagen

Læs mere

Afgørelse i sagen om nedlæggelse af en markvej i Varde Kommune

Afgørelse i sagen om nedlæggelse af en markvej i Varde Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 16. december 2009 NKN-133-00096 RTS Afgørelse i sagen om nedlæggelse

Læs mere

AFGØRELSE i sag om udbygning af sommerhuset på ejendommen, beliggende Hejsager Strandvej 152 i Haderslev Kommune

AFGØRELSE i sag om udbygning af sommerhuset på ejendommen, beliggende Hejsager Strandvej 152 i Haderslev Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. februar 2013 J.nr.: NMK-33-01531 Ref.: ARS AFGØRELSE i sag om udbygning af sommerhuset på ejendommen, beliggende Hejsager

Læs mere

Afgørelse i sagen om lukning af offentlighedens adgang til Gavnø, Næstved Kommune.

Afgørelse i sagen om lukning af offentlighedens adgang til Gavnø, Næstved Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 12. februar 2003 J.nr.: 03-133/350-0002 mam Afgørelse i sagen

Læs mere

Klage over afslag på genoptagelse af sag om forlængelse af frist for tilslutning til Hejnsvig Varmeværk

Klage over afslag på genoptagelse af sag om forlængelse af frist for tilslutning til Hejnsvig Varmeværk XXX Afgørelsen offentliggøres I anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

De har ved af 11. oktober 2009 klaget til Energiklagenævnet over Energistyrelsens afgørelse af 11. juni 2009 om aktindsigt.

De har ved  af 11. oktober 2009 klaget til Energiklagenævnet over Energistyrelsens afgørelse af 11. juni 2009 om aktindsigt. [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Anmodning

Læs mere

AFGØRELSE i sag om genoptagelse af Natur- og Miljøklagenævnets sag om aftægtsbolig i Vordingborg Kommune (nævnets j. nr.

AFGØRELSE i sag om genoptagelse af Natur- og Miljøklagenævnets sag om aftægtsbolig i Vordingborg Kommune (nævnets j. nr. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 03. marts 2014 J.nr.: NMK-31-01200 Ref.: LEVES AFGØRELSE i sag om genoptagelse af Natur- og Miljøklagenævnets sag om aftægtsbolig

Læs mere

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 20. marts 2014 J.nr.: NMK-33-02145 Ref.: KAGRA AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning

Læs mere

Med regionplantillægget er der foretaget nedenstående tilføjelser til regionplanens retningslinie 15, der omhandler landbrug:

Med regionplantillægget er der foretaget nedenstående tilføjelser til regionplanens retningslinie 15, der omhandler landbrug: NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 2. juni 2003 J.nr.: 03-33/760-0008 mam Afgørelse i sagen om

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

Afgørelse i sagen om lokalplan for et nyt sommerhusområde ved Nørre Kettingskov i Sønderborg Kommune

Afgørelse i sagen om lokalplan for et nyt sommerhusområde ved Nørre Kettingskov i Sønderborg Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 17. september 2008 NKN-33-01466 sni Afgørelse i sagen om lokalplan

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Hjørring Kommunes afslag på lovliggørende dispensation til vinduer og døre udført i plastmateriale samt varsel af påbud

AFGØRELSE i sag om Hjørring Kommunes afslag på lovliggørende dispensation til vinduer og døre udført i plastmateriale samt varsel af påbud Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 21. december 2015 J.nr.: NMK-33-03261 KlageID: 85120 Ref.: SOELE-NMKN AFGØRELSE i sag om Hjørring Kommunes afslag på lovliggørende

Læs mere

Afgørelse i sagen om Ishøj Kommunes tilladelse til udstykning af 5 byggegrunde.

Afgørelse i sagen om Ishøj Kommunes tilladelse til udstykning af 5 byggegrunde. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 10. oktober 2003 J.nr.: 03-31/150-0018 SKR Afgørelse i sagen

Læs mere

Forhåndsbeskeds bindende virkning med hensyn til byggetilladelse

Forhåndsbeskeds bindende virkning med hensyn til byggetilladelse Forhåndsbeskeds bindende virkning med hensyn til byggetilladelse Kritiseret, at byggestyrelsen ikke i henhold til byggelovens 23 havde taget stilling til, om en kommunes forhåndsbesked om, på hvilke betingelser

Læs mere