Aktstykke nr. 1 Folketinget Afgjort den 30. oktober Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 7. oktober 2009.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aktstykke nr. 1 Folketinget 2009-10. Afgjort den 30. oktober 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 7. oktober 2009."

Transkript

1 Aktstykke nr. 1 Folketinget Afgjort den 30. oktober Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 7. oktober a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til i 2009 at anvende i alt 1.033,5 mio. kr. til bedre muligheder for eksport, bedre lånemuligheder for små og mellemstore virksomheder, risikovillig kapital til nye virksomheder, uafhængig evaluering af Vækstfonden samt markedsudvikling af offentlige velfærdsløsninger. Udgiften til markedsudvikling af offentlige velfærdsløsninger finansieres ved en ekstra udmøntning af 50 mio. kr. fra den del af kvalitetsfonden, der er afsat til investeringer i arbejdskraftbesparende teknologi og nye arbejds- og organisationsformer. De resterende 983,5 mio. kr. tages af de generelle reserver. b. Som opfølgning på Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om en erhvervspakke for små og mellemstore virksomheder af 22. september 2009 foreslås igangsat nedenstående initiativer. Kautionsordning for drifts- og oparbejdningskredit Der foreslås etableret en kautionsordning med en ramme på 2 mia. kr. frem til udgangen af 2010 til danske eksportvirksomheders drifts- og oparbejdningskredit. Kautionerne kan have en løbetid på op til 3 år. Dog må der påregnes en længere afviklingsperiode for de virksomheder, der ikke er i stand til umiddelbart at afvikle kautionen ved udløbet af kautionsperioden. Den foreslåede kautionsordning oprettes og henlægges til Eksport Kredit Fondens administration i medfør af LBK nr. 913 af 9/ , stk. 3, Kautionsordningen indebærer, at Eksport Kredit Fonden kan kautionere op til 80 pct. i forbindelse med eksportvirksomheder og disses underleverandørers driftsog oparbejdningskredit i pengeinstitutter. Kautionsrammen kan således dække kautioner for lån op til 2,5 mia. kr. Tabene på ordningen skønnes med betydelig usikkerhed at være på op til 15 pct. af den afsatte ramme efter præmieindtægter. Der foreslås på den baggrund afsat 300 mio. kr. til dækning af tabene på ordningen, efter indregning af præmieindtægter og Eksport Kredit Fondens udgifter til administration af ordningen. Kautionspræmien vil blive fastsat ud fra markedsmæssige vilkår. Der indføres en forenklet procedure for mindre kautioner op til 5 mio. kr., hvor virksomheden kan ansøge via eget pengeinstitut, og mindst halvdelen af kautionsrammen svarende til 1 mia. kr. reserveres AU003755

2 2 til mindre kautioner. For øvrige kautioner fastsættes et loft på 50 mio. kr. pr virksomhed, så det sikres, at flere virksomheder får gavn af ordningen. Kautionsudstedelsen under ordningen indgår ikke i opgørelsen af Eksport Kredit Fondens egenkapital og styring heraf. Økonomi- og erhvervsministeren fastsætter nærmere retningslinjer for administration af kautionsordningen, herunder om Eksport Kredit Fondens honorering for administrationen. Honoreringen fastsættes på baggrund af det medgåede tidsforbrug og dækkes af præmieindtægter. Fast rente i eksportlåneordningen Med Akt 87 af 6. februar 2009 tilsluttede Finansudvalget sig oprettelsen af en eksportlåneordning i medfør af LBK nr. 913 af 9/ , stk. 3, der blev henlagt til Eksport Kredit Fonden. Det fremgik af aktstykket, at lån under ordningen ville blive baseret på en variabel rente. Med Aftalen om en erhvervspakke for små og mellemstore virksomheder er det aftalt, at der søges indgået aftale med partierne bag aftalen om Kreditpakken om indførelse af eksportlån med fast rente. Der vil blive forelagt selvstændigt aktstykke for Finansudvalget om fast rente i eksportlåneordningen. Styrkelse af eksportfremmeindsatsen for små og mellemstore virk-somheder Der afsættes 15 mio. kr. i 2009 til en styrkelse af den eksisterende kollektive eksportfremmebevilling i Udenrigsministeriet, heraf 0,6 mio. kr. i administrationsbidrag. Bevillingen anvendes til en række initiativer, der har til formål at fremme dansk erhvervslivs internationalisering og globalisering, herunder at yde tilskud til fælles eksportfremstød. Formålet med fælles eksportfremstød er at give de deltagende virksomheder større viden om markedsvilkår og forretningsvilkår, samt skabe kontakter til forretnings- og samarbejdspartnere på eksportmarkedet. Fremstødene skal omfatte en fælles indsats på markeder af særlig interesse for dansk erhvervsliv. Der vil herudover blive fremsat ændringsforslag til Finansloven for 2010 på yderligere 25 mio. kr. til kollektiv eksportfremme. Endvidere afsættes der 7 mio. kr. i 2009, heraf 0,3 mio. kr. i administrationsbidrag, med henblik på at fremme små og mellemstore virksomheders eksport og internationalisering, herunder at styrke rådgivningen til disse virksomheder i Udenrigsministeriet. Rådgivningsindsatsen vil bl.a. omfatte sparring med virksomhederne i forbindelse med markedsvalg og vilkår, påbegyndelse af eksport og øvrige internationale aktiviteter, samt praktisk bistand på markederne vedrørende bl.a. salg, etablering og identifikation af samarbejdspartnere. Der vil herudover blive fremsat ændringsforslag til Finansloven for 2010 på yderligere 7 mio. kr. til rådgivningsindsatsen. Bedre lånemuligheder gennem styrkelse af vækstkautionsordningen For at forbedre små og mellemstore virksomheders adgang til lån til forretningsudvikling gennemføres en midlertidig styrkelse af vækstkautionsordningen. Vækstkautionsordningen er hjemlet i Lovbekendtgørelse nr. 549 om Vækstfonden. Vækstkaution retter sig mod mindre virksomheder på op til 100 ansatte og gives til ny forretningsudvikling. Vækstkaution retter sig mod start af virksomhed, investeringer i etablerede virksomheder samt ejerskifte. Vækstkaution administreres via pengeinstitutterne, der modtager ansøgninger om Vækstkaution og videreformidler disse til Vækstfonden, hvis pengeinstituttet vurderer, at virksomheden er kreditværdig. Der er under den nuværende vækstkautionsordning afsat en årlig ramme på ca. 140 mio. kr. Rammen for 2009 er stort set disponeret. Vækstkautionsordningen styrkes midlertidigt ved at hæve rammen for vækstkaution med 1,5 mia. kr. til udgangen af Samtidigt forhøjes det maksimale beløb for hver enkel vækstkaution fra 5 mio. kr. til 10 mio. kr.

3 3 Der foreslås to vinduer i den styrkede vækstkautionsordning, henholdsvis Vækstkaution til forretningsudvikling og Vækstkaution til nye investeringer i erhvervsbyggeri. Den enkelte virksomhed kan kun søge én gang i den periode, hvor den midlertidige styrkelse løber. Under Vækstkaution til forretningsudvikling yder staten vækstkaution til forretningsudvikling og der gives endvidere mulighed for at opnå vækstkaution til drift i tilknytning til forretningsudvikling. Ordningen dækker alle erhverv. Præmien på Vækstkaution er 1,25 pct. af kautionsbeløbet hvert år, og der opkræves en stiftelsespræmie på 2 pct. af garantibeløbet ved kautionens start. Kautionen kan maksimalt være på 75 pct. af lånet. Den samlede midlertidige kautionsramme for denne del af ordningen udgør 750 mio. kr. Vækstkaution til nye investeringer i erhvervsbyggeri omfatter lån til opførelse af fast ejendom og andet, der kan opnå realkreditfinansiering. Da sikkerheden vil kunne tinglyses som grundlag for delvis realkreditfinansiering, ydes kautionen kun på de yderste 50 pct. af lånet. Kautionen kan maksimalt være på 75 pct. over for penge- eller realkreditinstituttet. Den samlede midlertidige kautionsramme for denne del af ordningen udgør 750 mio. kr. Det forventede tab på Vækstkaution til forretningsudvikling forventes med betydelig usikkerhed at kunne udgøre op til 20 pct. af den afsatte ramme. Med dette aktstykke foreslås der på den baggrund afsat 150 mio. kr. til tab på Vækstkaution til forretningsudvikling. Rammen skal sammen med præmieindtægter dække Vækstfondens administrationsomkostninger og alle forventede tab på kautionsporteføljen. Vækstkaution til nye investeringer i erhvervsbyggeri afventer dialog med Europa-kommissionen om notifikation, hvorefter der vil blive forelagt selvstændigt aktstykke for Finansudvalget. Dialogen omfatter bl.a. også muligheden for, at begge ordninger fremover vil kunne komme til at omfatte alle erhverv. For så vidt angår de øvrige ordninger i erhvervspakken drøftes endvidere, om der efter Europakommissionens opfattelse skulle være statsstøtteretslige aspekter, som ikke allerede er dækket af de eksisterende regler og godkendelser. Styrkelse af lånegarantiordningen kom-i-gang-lån Der foreslås afsat 50 mio. kr. frem til udgangen af 2010 til ordningen for Kom-i-gang-lån, som administreres af Vækstfonden. Kom-i-gang-lån er en kombineret lånegaranti- og rådgivningsordning for iværksættere. Iværksættere, der har et CVR-nummer, der er under ét år gammelt, kan opnå lån på op til 1 mio. kr. med en statsgaranti på 75 pct. Med den afsatte ramme kan der ydes Kom-i-gang-lån for 67 mio. kr. frem til udgangen af Den forventede tabsprocent på Kom-i-gang-lån er på op til 20 pct. af den afsatte ramme. Der foreslås på den baggrund afsat 10 mio. kr. til tab på ordningen. Risikovillig kapital til nye virksomheder Der etableres et offentligt privat partnerskab, hvor staten i 2009 stiller 0,5 mia. kr. til rådighed for en såkaldt fund of funds, dvs. en fond, der kan investere i private venturefonde. Statens kapitalindskud administreres af Vækstfonden. Kapitalindskuddet på 0,5 mia. kr. holdes adskilt fra Vækstfondens øvrige midler og kan ikke anvendes til andre formål. Staten får via Vækstfonden en ejerandel i fondene svarende til kapitalindskuddet. Modellen udformes som en udbudsmodel, hvor professionelle aktører kan søge den statslige fund of funds om et indskud til kommercielle investeringer i danske virksomheder. Det statslige indskud vil være betinget af, at det er lykkedes at rejse private midler på samme vilkår og af mindst samme størrelse. Statens fund of funds vil således mindst blive matchet af private midler 1 til 1. Kravet om medfinansiering sikrer, at staten kun stiller ansvarlig kapital til rådighed for nye fonde administreret af kompetente managementteams. Det er managementteamet, der vil have ansvaret for at finde de virk-

4 4 somheder, fondene investerer i. Det vil være et krav, at midlerne kun kan gå til nye investeringer i de tidlige markedsstadier. I tillæg til investeringer i venturefonde gives der mulighed for, at midlerne også kan anvendes til investeringer i fonde, der tilbyder mezzaninkapital (hybrid kernekapital) til små og mellemstore virksomheder. Der kan søges om midler til at oprette en eller flere fonde, der udbyder mezzaninkapital på lige fod med venturekapital. Der vil blive fastsat en frist for ansøgning om indskud af risikovillig kapital i nye fonde. Ansøgningerne behandles af Vækstfondens bestyrelse efter en forretningsmæssig vurdering. Det forventes prioriteret, at fondene er økonomisk levedygtige, at investeringerne dækker en vis spredning på brancher og størst mulig gearing af den statslige kapital, således at den samlede pulje på 0,5 mia. kr. går til medfinansiering af flest mulige nye danske innovative virksomheder. Der foreslås desuden foretaget en uafhængig evaluering af Vækstfonden, herunder fondens indsats på markedet for risikovillig kapital i Danmark, og i hvilken udstrækning Vækstfonden har gjort en forskel i forhold til det øvrige venturemarked og de finansielle markeder. Evalueringen skal også belyse behovet for eventuelt yderligere kapitaltilførsel. Evalueringen skal foreligge senest 1. april Der afsættes en ramme på 1,5 mio. kr. til evaluering af Vækstfonden. Markedsudvikling af offentlige velfærdsløsninger Der afsættes en pulje på 50 mio. kr. til at fremme de erhvervsmæssige muligheder og styrke eksportpotentialet i forbindelse med offentlige velfærdsløsninger. Puljen kan anvendes til konkrete projekter med et erhvervsmæssigt sigte og skal ses i sammenhæng med det arbejde, der allerede er iværksat med Fonden til Investering i Arbejdskraftbesparende Teknologi. Sigtet er at drage omsorg for at private virksomheder i langt højere grad bliver inddraget i udvikling og markedsmodning af offentlige velfærdsløsninger. Fra puljen kan afholdes udgifter til udvikling, afprøvning, demonstration, kommercialisering og markedsmodning af offentlige velfærdsløsninger. Der kan endvidere afholdes udgifter til videnspredning, vejledning og information mv. Fra puljen kan ydes støtte til private, halvoffentlige og offentlige aktører og institutioner o. lign. Puljen administreres af Økonomi- og Erhvervsministeriet og udmøntes efter høring af Danmarks Vækstråd. Indsatsen vil blive koordineret med Finansministeriet. Der afsættes 2,0 mio. kr. til administrationsbidrag, heraf højest 2/3 til lønsum. Puljen finansieres ved en ekstra udmøntning af den del af kvalitetsfonden, der er afsat til investeringer i ny arbejdskraftbesparende teknologi og nye arbejds- og organisationsformer i , jf I forhold til den hidtil forudsatte profil for udmøntningen vil det afsatte beløb på 500 mio. kr. i 2015 reduceres til 450 mio. kr. Ovennævnte forslag kan konteringsmæssigt specificeres således: Udenrigstjenesten (Driftsbev.) 30. Eksport- og investeringsfremme mv. 18. Lønninger 0,9 mio. kr Særlige eksportfremmetilskud (Reservationsbev.) 10. Indsats for små og mellemstore virksomheder, innovative vækstvirksomheder og iværksættere 45. Tilskud til erhverv 6,7 mio. kr. 20. Eksportfremmetilskud 45. Tilskud til erhverv 14,4 mio. kr Departementet (Driftsbev.) 10. Almindelig virksomhed 22. Andre ordinære driftsomkostninger 1,5 mio. kr Eksportfinansiering

5 5 25. Kautionsordning administreret af Eksport Kredit Fonden 45. Tilskud til erhverv 300,0 mio. kr Erhvervsudvikling mv. 38. Lånegarantier 54. Statslige indskud, tilgang 150,0 mio. kr. 70. Lånegarantiordning - Kom-i-gang-lån 10,0 mio. kr Fremme af erhvervsmæssige potentialer i arbejdskraftbesparende teknologi (reservationsbev.) 20. Markedsudvikling af offentlige velfærdsløsninger 22. Andre ordinære driftsomkostninger 1,0 mio. kr. 43. Interne statslige overførselsudgifter 2,0 mio. kr. 45. Tilskud til erhverv 47,0 mio. kr Risikovillig kapital til nye virksomheder (reservationsbev.) (ny hovedkonto) 10. Fund of funds, Kapitalindskud i Vækstfonden 54. Statslige udlån, tilgang 500,0 mio. kr. c. Finansudvalgets tilslutning søges hurtigt. Ifølge aftalen om erhvervspakken for små og mellemstore virksomheder vil Økonomi- og erhvervsministeren hurtigt forelægge et aktstykke for Finansudvalget med henblik på, at ordningerne kan komme i gang snarest muligt. e. Under henvisning til ovenstående anmodes om tilslutning til i 2009 at anvende i alt 1.033,5 mio. kr. til styrkede muligheder for eksport, bedre lånemuligheder for små og mellemstore virksomheder, risikovillig kapital til nye virksomheder, uafhængig evaluering af Vækstfonden samt markedsudvikling af offentlige velfærdsløsninger, således at der på forslag til lov om tillægsbevilling for 2009 opføres følgende: Udenrigstjenesten (Driftsbev.) 0,9 mio. kr Særlige eksportfremmetilskud (Reservationsbev.) 21,1 mio. kr Departementet (Driftsbev.) 1,5 mio. kr Eksportfinansiering 300,0 mio. kr Erhvervsudvikling mv. 160,0 mio. kr Fremme af erhvervsmæssige potentialer i arbejdskraftbesparende 50,0 mio. kr. teknologi (reservationsbev.) Risikovillig kapital til nye virksomheder (reservationsbev.) (ny hovedkonto) 500,0 mio. kr. Udgiften til markedsudvikling af offentlige velfærdsløsninger på 50 mio. kr. vil blive modsvaret af en reduktion på 50 mio. kr. af de 500 mio. kr., der er afsat til investeringer i arbejdskraftbesparende teknologi og nye arbejds- og organisationsformer i Der anmodes samtidig om tilslutning til, at der på forslag til lov om tillægsbevilling for 2009 optages følgende tekstanmærkning under 08. Økonomi- og Erhvervsministeriet, materielle bestemmelser:

6 6 "Nr. 109 ad 08. Økonomi- og erhvervsministeren bemyndiges til at etablere en midlertidig kautionsordning for danske virksomheders drifts- og oparbejdningskredit. Der kan herunder frem til udgangen af 2010 ydes kautioner på 2 mia. kr. Stk. 2. Staten dækker tab på ordningen. Stk. 3. Ministeren fastsætter nærmere retningslinjer for administration af den midlertidige kautionsordning." f. Finansministeriets tilslutning foreligger. København, den 7. oktober 2009 Til Finansudvalget. LENE ESPERSEN / Niels Ammitzbøll

7 7 Tiltrådt af et flertal i Finansudvalget den (udvalget med undtagelse af Enhedslistens medlem, der stemte imod andragendet) Socialdemokraternes, Socialistisk Folkepartis og Det Radikale Venstres medlemmer af udvalget tilslutter sig aktstykket. Partierne finder, at initiativerne isoleret set kan være udmærkede, men er langt fra svar nok på den historiske krise, som Danmark befinder sig i: 1. Pakken er for lille. Krisen er så dyb og har ramt så mange virksomheder, at 4 mia. kr. er alt for lidt. Samme synspunkt har organisationen Dansk Erhverv fremhævet i sin kritik af erhvervspakken. 2. Pakken kommer for sent. Krisen for dansk økonomi og erhvervsliv udvikler sig dramatisk hver dag, og længe har S, SF og RV presset på for tiltag, der kunne afhjælpe erhvervslivets særlige problemer. 3. Pakken hjælper for få. Pakken har fortrinsvist fokus på eksporterende virksomheder og vækstiværksættere. Andre typer af erhvervsdrivende - som fx håndværksvirksomheder, industrivirksomheder og butiksdrivende, der primært retter sig mod det danske marked - får ingen hjælp. Dagligt må danske virksomheder dreje nøglen om. Siden juni 2008 er ledigheden eksploderet fra personer til personer, og prognoser for dansk økonomi viser, at krisen fortsætter længe endnu. Danmark har behov for en vækstpakke for at komme sikkert gennem den historiske krise. Både S, SF og RV har fremlagt vækstplaner, som her og nu med fremrykninger af offentlige investeringer vil tage toppen af stigningen i ledigheden. Samtidig vil S, SF og RVs vækstplaner via investeringer i uddannelse og forskning bidrage til de nødvendige strukturelle ændringer af dansk økonomi, der er forudsætningen for, at eksempelvis dansk erhvervsliv kan vinde kampen om fremtidens arbejdspladser. En effektiv erhvervspakke havde indeholdt satsninger på uddannelse, forskning, innovation og fremrykninger af offentlige investeringer. Regeringen har valgt en anden strategi. Dette forslag er endnu et udtryk for regeringens dryp-strategi, som ikke for alvor tager fat om roden til problemerne for dansk økonomi; den kraftigt stigende arbejdsløshed. De samlede initiativer i aktstykkerne er derfor udtryk for et isoleret tiltag fra regeringens side, som ikke er præget af udpræget sammenhæng med øvrige fremlagte tiltag. Den såkaldte erhvervspakke er derfor illustrativ for regeringens økonomiske politik; uden retning og bevis for at kunne bringe Danmark sikkert gennem krisen. På trods af en historisk krise og behovet for brede aftaler for at bringe Danmark sikkert gennem krisen, valgte VKregeringen endnu engang blokpolitikken ved denne aftales udformning. S, SF og RV har ikke haft mulighed for at få indflydelse på aftalen på trods af klare tilkendegivelser om interesse for det modsatte. Forløbet er udtryk for en svag regering uden evne til brede løsninger om store udfordringer. Enhedslistens medlem af udvalget kan ikke tilslutte sig aktstykket men vil gerne støtte mere beskæftigelse og små virksomheder, men er imod et af de nævnte formål om mere privatisering og markedsgørelse af velfærden og ønsker desuden, at erhvervsstøtte knyttes sammen med krav om bæredygtighed, socialt og miljømæssigt.

Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012.

Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13 Afgjort den 13. december 2012 54 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Aktstykke nr. 55 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012.

Aktstykke nr. 55 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. Aktstykke nr. 55 Folketinget 2012-13 Afgjort den 13. december 2012 55 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ændring af Vækstfondens formål samt tilpasning af vækstkautionsordningen.) Udkast til lovforslag

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ændring af Vækstfondens formål samt tilpasning af vækstkautionsordningen.) Udkast til lovforslag Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 186 Offentligt Udkast til lovforslag Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere

a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at økonomi- og erhvervsministeren

a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at økonomi- og erhvervsministeren Aktstykke nr. 181 Folketinget 2010-11 Afgjort den 7. september 2011 181 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 29. august 2011. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009.

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10 Afgjort den 5. november 2009 17 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Vækstfonden Kompetence Forum Bornholm, 30. marts 2011

Vækstfonden Kompetence Forum Bornholm, 30. marts 2011 Vækstfonden Kompetence Forum Bornholm, 30. marts 2011 Vækstfonden skaber vækstvirksomheder Vækstfonden er en statslig investeringsfond, der siden 1992 har medfinansieret vækst i mere end 4.200 danske virksomheder

Læs mere

Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt

Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt Finansudvalget Folketinget 1240 København K 4. november 2008 Eksp.nr. 568014 a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

ANALYSE. Effekter af Vækstfondens aktiviteter

ANALYSE. Effekter af Vækstfondens aktiviteter ANALYSE Effekter af Vækstfondens aktiviteter HVILKEN EFFEKT HAR VÆKSTFONDENS AKTIVITETER? Hvor mange arbejdspladser er Vækstfonden med til at skabe i Danmark hvert år via sine investeringer? Det har vi

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af erhvervsfremmeindsatsen. iværksætterområdet. September 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af erhvervsfremmeindsatsen. iværksætterområdet. September 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af erhvervsfremmeindsatsen på innovations- og iværksætterområdet September 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen

Læs mere

Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond

Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 DK - 1216 København K NAH@evm.dk København, den 29. september 2014 Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Hermed følger

Læs mere

Nyhedsbrev September 2010

Nyhedsbrev September 2010 Grundvilkårene for dansk økonomi er ændret. Vi er udfordrede. Vi står i en ny tid. Det kan lyde som en frase. Men det er det ikke. Danmark har mistet konkurrenceevne, eksport og arbejdspladser. Konkurrencen

Læs mere

Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007. Søren Steen Rasmussen Vækstfonden

Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007. Søren Steen Rasmussen Vækstfonden Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007 Søren Steen Rasmussen Vækstfonden Oversigt over Vækstfonden Vækstfonden medfinansierer små og mellemstore virksomheder Vækstfonden fokuserer

Læs mere

Bilag. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 AH005130

Bilag. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 AH005130 Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 Bilag 69 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. a. Ministeriet for Fødevare, Landbrug og Fiskeri anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Afgjort den 19. marts 2015. Tidligere fortroligt aktstykke F (2014-15). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 19.03.2015.

Afgjort den 19. marts 2015. Tidligere fortroligt aktstykke F (2014-15). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 19.03.2015. Aktstykke nr. 109 Folketinget 2014-15 Afgjort den 19. marts 2015 Tidligere fortroligt aktstykke F (2014-15). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 19.03.2015. Justitsministeriet. København,

Læs mere

Finansiering med Vækstfonden. Stig Poulsen 29. november 2012

Finansiering med Vækstfonden. Stig Poulsen 29. november 2012 Finansiering med Vækstfonden Stig Poulsen 29. november 2012 Vækstfonden bidrager til vækst Statslig investeringsfond Medfinansieret vækst i 4.100 danske virksomheder Samlet tilsagn på 11,4 mia. kr. Direkte

Læs mere

Afgjort den 7. juni 2012. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 29. maj 2012.

Afgjort den 7. juni 2012. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 29. maj 2012. Aktstykke nr. 100 Folketinget 2011-12 Afgjort den 7. juni 2012 100 Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 29. maj 2012. a. Ministeriet for Forskning, Innovation

Læs mere

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder Presseresumeer 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK 2. Lavere energiafgifter for virksomheder 3. Bedre adgang til finansiering og likviditet for virksomheder 4. Lavere selskabsskat 5. Løft af offentlige

Læs mere

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken 1 Introduktion Den 10. oktober 2008 vedtog folketinget lov om finansiel stabilitet, der introducerer en garantiordning

Læs mere

Finansiering af opstartsvirksomheder. Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009

Finansiering af opstartsvirksomheder. Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009 Finansiering af opstartsvirksomheder Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009 Overblik Vækstfonden skaber flere nye vækstvirksomheder i Danmark. Vi opsøger og investerer i perspektivrige virksomheder,

Læs mere

Parterne er derfor enige om, at det er nødvendigt at tilbyde penge- og realkreditinstitutterne statslige kapitalindskud.

Parterne er derfor enige om, at det er nødvendigt at tilbyde penge- og realkreditinstitutterne statslige kapitalindskud. 18. januar 2009 Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Liberal Alliance om en kreditpakke

Læs mere

Finansiering med Vækstfonden

Finansiering med Vækstfonden Finansiering med Vækstfonden Lån og kautioner Erhvervskundechef Peter Bo Byggeri og Anlæg Holbæk 2015+ Holbæk 3. februar 2015 Om Vækstfonden Vækstfonden er en statslig finansieringsfond, der medvirker

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

Guide til eksportkautioner

Guide til eksportkautioner 01. Guide til eksportkautioner Hvad er Eksportkaution? Eksportkaution er et tilbud til danske eksportvirksomheder og deres underleverandører om at lade Eksport Kredit Fonden (EKF) kautionere for deres

Læs mere

2/6. Bankens ledelse henvendte sig derfor til Nationalbanken for at få stillet likviditet til rådighed.

2/6. Bankens ledelse henvendte sig derfor til Nationalbanken for at få stillet likviditet til rådighed. Finansudvalget FIU alm. del - 8 Bilag 6 Offentligt 24. november 2008 Eksp.nr. 579816 Redegørelse vedrørende Roskilde Bank Roskilde Bank A/S var landets 8. største bank (målt ved arbejdende kapital) med

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Bedre muligheder for Vækstkaution og Kom-i-gang-lån

Bedre muligheder for Vækstkaution og Kom-i-gang-lån Bedre muligheder for Vækstkaution og Kom-i-gang-lån Antal Vækstkautions-tilsagn i forhold til regionernes aktive virksomheder Nordjylland 19 pct. af VK-tilsagn 9 pct. af virksomhederne (11%) Midtjylland

Læs mere

Vækstfonden Finansiering af Selvejet Gråsten Landbrugsskole. 5. marts 2012. v/kautionschef Anker Bruhn

Vækstfonden Finansiering af Selvejet Gråsten Landbrugsskole. 5. marts 2012. v/kautionschef Anker Bruhn Vækstfonden Finansiering af Selvejet Gråsten Landbrugsskole 5. marts 2012. v/kautionschef Anker Bruhn ABR@VF.DK Vækstfonden bidrager til vækst Statslig investeringsfond Medfinansieret vækst i 3.700 danske

Læs mere

Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 15. maj 2009. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 15. maj 2009. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 180 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 15. maj 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om en rejsegarantifond og lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10. Afgjort den 19. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009.

Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10. Afgjort den 19. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10 Afgjort den 19. november 2009 28 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder 1. Baggrund Iværksættere og små og mellemstore virksomheder er centrale for, at vi igen får skabt vækst og nye

Læs mere

Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse

Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse delaftale om Vækstplan DK Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Effekt af offentlig intervention i lånemarkedet

Effekt af offentlig intervention i lånemarkedet VÆKSTFONDEN INDSIGT Effekt af offentlig intervention i lånemarkedet Resumé: Public intervention in UK small firm credit markets: Valuefor-money or waste of scarce resources? (Marc Cowling and Josh Siepel,

Læs mere

Aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om: Udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede. samt digitalisering (23.

Aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om: Udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede. samt digitalisering (23. Aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om: Udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede og vækstskabende initiativer samt digitalisering (23. oktober 2012) 1 Aftale om Udmøntning af UMTS-midlerne

Læs mere

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Regeringens strategi Virksomheder V V Æ V Æ K V Æ K S V Æ K S T 2015 Virksomhedernes udfordringer Fald i Industrieksporten på +16% fra jan 2008

Læs mere

Hvad er Vækstfonden? Danish Biometrics netværksmøde 14. juni 2012 VF Venture

Hvad er Vækstfonden? Danish Biometrics netværksmøde 14. juni 2012 VF Venture Hvad er Vækstfonden? Danish Biometrics netværksmøde 14. juni 2012 VF Venture 20. juni 2012 / side 1 Jakob Fuhr Hansen - bio Jakob Fuhr Hansen Karriere 2011- Vækstfonden, Investment Director 2009-2011 Go

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt Høringsudkast Dato: 8.12 2014 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2014-3030 Sagsbeh.: pel Dok id: Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger

Læs mere

Særlig eksportforsikring understøtter danske job

Særlig eksportforsikring understøtter danske job Organisation for erhvervslivet April 2010 Særlig eksportforsikring understøtter danske job AF KONSULENT MARIE GAD, MSH@DI.DK Genforsikringsordningen, der blev vedtaget i kølvandet på Kreditpakken, kan

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007

Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 217 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007 Forslag til Lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto (Forbedrede afskrivnings-

Læs mere

Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 14 Offentligt. Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007. 1. udkast. Betænkning. over

Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 14 Offentligt. Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007. 1. udkast. Betænkning. over Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 14 Offentligt Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2006-07 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009 DFM KONFERENCEN 2009 Dette vil jeg tale om Kort om DI og DI Service Den samfundsmæssige udfordring Offentlig-privat samarbejde og FM Hvad gør DI 2 DI organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver-

Læs mere

a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning fra og med finansåret 2014.

a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning fra og med finansåret 2014. Aktstykke nr. 19 Folketinget 2013-14 Bilag Afgjort den 21. november 2013 19 Finansministeriet. København, den 12. november 2013. a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning

Læs mere

Aktstykke nr. 140 Folketinget 2014-15. Afgjort den 28. maj 2015. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 19. maj 2015.

Aktstykke nr. 140 Folketinget 2014-15. Afgjort den 28. maj 2015. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 19. maj 2015. Aktstykke nr. 140 Folketinget 2014-15 Afgjort den 28. maj 2015 140 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 19. maj 2015. a. Klima-, Energi og Bygningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Figur 1. Udvikling i erhvervsstøtte i forhold til BNP

Figur 1. Udvikling i erhvervsstøtte i forhold til BNP Redegørelse nr. R 5 (/ ) Folketinget 9- Skriftlig redegørelse (Redegørelsen er optrykt i den ordlyd, hvori den er modtaget). Redegørelse af / om erhvervsstøtte. (Redegørelse nr. R 5). Økonomi- og erhvervsministeren

Læs mere

Eksport Kredit Fonden

Eksport Kredit Fonden Eksport Kredit Fonden - garantier og finansiering i en international krisetid Dansk Industri, den 21. april 2009 Henrik G. Welch, Afdelingsdirektør Agenda Eksport Kredit Fonden Mission, nøgletal og hvad

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om pulje til renoverings- og bygningsarbejder

Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om pulje til renoverings- og bygningsarbejder Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om pulje til renoverings- og bygningsarbejder Baggrund På baggrund af den nuværende økonomiske situation er det

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

Lov om Dansk Eksportkreditfond BEKENDTGØRELSE AF LOV OM DANSK EKSPORTKREDITFOND M.V. LBK nr 913 af 09/12/1999 (Gældende)

Lov om Dansk Eksportkreditfond BEKENDTGØRELSE AF LOV OM DANSK EKSPORTKREDITFOND M.V. LBK nr 913 af 09/12/1999 (Gældende) Lov om Dansk Eksportkreditfond BEKENDTGØRELSE AF LOV OM DANSK EKSPORTKREDITFOND M.V. LBK nr 913 af 09/12/1999 (Gældende) Senere ændringer til forskriften LOV Nr. 409 af 31/05/2000 2 LOV Nr. 430 af 06/06/2005

Læs mere

K:\Folket\2003\akt\521644\akt048.fm 25-11-03 15:14:40 k03 TN. Kulturministeriet. København, den 18. november 2003.

K:\Folket\2003\akt\521644\akt048.fm 25-11-03 15:14:40 k03 TN. Kulturministeriet. København, den 18. november 2003. K:\Folket\2003\akt\521644\akt048.fm 25-11-03 15:14:40 k03 TN 1 48 Kulturministeriet. København, den 18. november 2003. a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til efter ikrafttræden

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti. Styrket indsats mod social dumping

Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti. Styrket indsats mod social dumping Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti Styrket indsats mod social dumping Social dumping er en udfordring på det danske arbejdsmarked.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 222 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. maj 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Nedsættelse af dagpengeperioden)

Læs mere

Eksport Kredit Fondens ledelse

Eksport Kredit Fondens ledelse Administrationsbekendtgørelse Bekendtgørelse om administration af lov om Dansk Eksportkreditfond m.v. BEK nr 98 af 08/02/2001 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører LBK Nr. 913 af 09/12/1999 Senere

Læs mere

af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008

af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008 Partnerkapital finansiering af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008 Om Vækstfonden Vækstfonden har et kapitalgrundlag på over 2 mia. kroner og er et af de største ventureselskaber

Læs mere

Finansiering med Vækstfonden

Finansiering med Vækstfonden Finansiering med Vækstfonden Lån og kautioner Henrik Holst Elstrøm & Michael Eg Vejle, den 18. december 2014 Agenda Kort om Vækstfonden Hvem kan vi finansiere Det hjælper vi med Sådan gør vi Sådan kommer

Læs mere

Finansiering af international vækst med EKF. 29. April 2013, Århus Pavlina Zhivkova Ivanova, Underwriter, SMV & Klima, EKF

Finansiering af international vækst med EKF. 29. April 2013, Århus Pavlina Zhivkova Ivanova, Underwriter, SMV & Klima, EKF Finansiering af international vækst med EKF 29. April 2013, Århus Pavlina Zhivkova Ivanova, Underwriter, SMV & Klima, EKF Om EKF SLIDE 2 SLIDE 3 Hvem er vi? Danmarks Eksportkreditfond 90 års erfaring Ejet

Læs mere

Aftale om ændring af spillelovgivningen mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti

Aftale om ændring af spillelovgivningen mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti Aftale om ændring af spillelovgivningen mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti December 2014 Den 1. januar 2012 trådte en ny spillelovgivning

Læs mere

Finansiering med Vækstfonden. Thy Erhvervsforum 23. maj 2013 v/jørgen Kristensen

Finansiering med Vækstfonden. Thy Erhvervsforum 23. maj 2013 v/jørgen Kristensen Finansiering med Vækstfonden Thy Erhvervsforum 23. maj 2013 v/jørgen Kristensen Agenda Kort om Vækstfonden To store udfordringer Finansieringsløsninger Sådan kommer du i gang Agenda Kort om Vækstfonden

Læs mere

Investor seminar Søren Holm

Investor seminar Søren Holm Investor seminar Søren Holm 18. juni 2009 18-06-2009 1 Kapitalpolitik og kapitalberedskab Tab, priser og afkast Nykredits fundament finansiel bæredygtighed Stress test og kapitalstruktur Nykredit Realkredit

Læs mere

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008. 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning. over

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008. 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning. over Til lovforslag nr. L 41 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning over Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven

Læs mere

Bilag om markedet for risikovillig kapital 1

Bilag om markedet for risikovillig kapital 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 - Fax 33 11 16 65 Dato: 12. januar 26 Bilag om markedet for risikovillig kapital

Læs mere

Aktstykke nr. 30 Folketinget 2014-15. Afgjort den 20. november 2014. Beskæftigelsesministeriet. København, den 4. november 2014.

Aktstykke nr. 30 Folketinget 2014-15. Afgjort den 20. november 2014. Beskæftigelsesministeriet. København, den 4. november 2014. Aktstykke nr. 30 Folketinget 2014-15 Afgjort den 20. november 2014 30 Beskæftigelsesministeriet. København, den 4. november 2014. a. Beskæftigelsesministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til

Læs mere

Internationalisering og eksport

Internationalisering og eksport Internationalisering og eksport v/steen Nymann Ad Andersen og Troels ljkb Jakobsen Steen Nymann Andersen Internationaliseringsrådgiver - Eksportrådet og Væksthus Syddanmark 2 Internationalisering og eksport

Læs mere

a. Finansministeriet anmoder hermed Finansudvalget om tilslutning til, at staten indskyder 19 ejendomme til en samlet

a. Finansministeriet anmoder hermed Finansudvalget om tilslutning til, at staten indskyder 19 ejendomme til en samlet Aktstykke nr. 27 Folketinget 2010-11 Bilag Afgjort den 25. november 2010 Finansministeriet. København, den 16. november 2010. 27 a. Finansministeriet anmoder hermed Finansudvalget om tilslutning til, at

Læs mere

Aftale om tilbagerulning af FSA mv. og lempelser af PSO

Aftale om tilbagerulning af FSA mv. og lempelser af PSO Aftale om tilbagerulning af FSA mv. og lempelser af PSO 14. juli 2014 Aftaler om Vækstpakke 2014 Juli 2014 1 Indhold 1. Indledning til aftale om tilbagerulning af FSA mv. og lempelser af PSO (juli 2014)...

Læs mere

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri?

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Lars Nørby Johansen, formand for Danmarks Vækstråd Lægemiddelproduktion - en dansk styrkeposition

Læs mere

Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 106 Offentligt. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 21. maj 2013. Aktstykke nr. 106 Folketinget 2012-13

Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 106 Offentligt. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 21. maj 2013. Aktstykke nr. 106 Folketinget 2012-13 Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 106 Offentligt Aktstykke nr. 106 Folketinget 2012-13 106 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 21. maj 2013. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring Forslag til Lov om ændring af lov om markedsføring (Indsættelse af faktureringspligt for regningsarbejde og ændring af Forbrugerombudsmandens ansættelsesvilkår) 1 I markedsføringsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Kapitaltilførsel til landbruget fremadrettet. Økonomiens dag 5. maj 2011 V. Niels Jørgen Pedersen

Kapitaltilførsel til landbruget fremadrettet. Økonomiens dag 5. maj 2011 V. Niels Jørgen Pedersen Kapitaltilførsel til landbruget fremadrettet Økonomiens dag 5. maj 2011 V. Niels Jørgen Pedersen Mangfoldig udvikling i Danmark Danmark som videnslaboratorium Made in Denmark 2.0 Vi gør Danmark større

Læs mere

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002.

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002. 1 Bilag 63 Finansministeriet. København, den 26. november 2002. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at ændre virksomhedsregnskabet, således at det opbygges med en beretning,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

Beslutningsforslag nr. B 45 Folketinget 2011-12. Fremsat den 2. marts 2012 af Frank Aaen (EL) og Johanne Schmidt-Nielsen (EL)

Beslutningsforslag nr. B 45 Folketinget 2011-12. Fremsat den 2. marts 2012 af Frank Aaen (EL) og Johanne Schmidt-Nielsen (EL) Beslutningsforslag nr. B 45 Folketinget 2011-12 Fremsat den 2. marts 2012 af Frank Aaen (EL) og Johanne Schmidt-Nielsen (EL) Forslag til folketingsbeslutning om opfordring til at trække aktstykke 60 af

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Vækstfonden. Landbrugskundedirektør Palle Christiansen MAJ 2014

Vækstfonden. Landbrugskundedirektør Palle Christiansen MAJ 2014 Vækstfonden Landbrugskundedirektør Palle Christiansen MAJ 2014 Agenda Kort om Vækstfonden Hvem kan vi finansiere Det hjælper vi med Sådan kan ejerskifter finansieres Sådan kommer du i gang 7. maj 2014

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og apotekerloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og apotekerloven Til lovforslag nr. L 39 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 27. november 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og apotekerloven (Regelforenkling

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om undersøgelse af erhvervsfremmeordningernes. områder. Oktober 2009

Notat til Statsrevisorerne om undersøgelse af erhvervsfremmeordningernes. områder. Oktober 2009 Notat til Statsrevisorerne om undersøgelse af erhvervsfremmeordningernes fordeling på udvalgte områder Oktober 2009 RIGSREVISORS UDVIDEDE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Undersøgelse af erhvervsfremmeordningernes

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven Til lovforslag nr. L 212 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 27. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven 1. Ændringsforslag Socialistisk Folkepartis

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter

Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter Kommunaludvalget 2010-11 KOU alm. del Bilag 4 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter (Renteforhøjelse) I lov om lån til betaling af ejendomsskatter, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation

Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation Den 25. juni 2014 Sag.nr. Dok.nr. ks/ka De statslige bevillinger Den samlede bevilling på finansloven for 2014 til

Læs mere

Tillægsbetænkning. Forslag til finanslov for finansåret 2009

Tillægsbetænkning. Forslag til finanslov for finansåret 2009 Finansudvalget L 2-7 Bilag 12 Offentligt Til lovforslag nr. L 2 Folketinget 2008-09 Tillægsbetænkning afgivet af Finansudvalget den 4. december 2008 Tillægsbetænkning over Forslag til finanslov for finansåret

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om institutioner

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 13.11.2001 C(2001)3458fin. Statsstøttesag N 486/2001 Danmark Filmventurefonde. Hr. minister, 1.

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 13.11.2001 C(2001)3458fin. Statsstøttesag N 486/2001 Danmark Filmventurefonde. Hr. minister, 1. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.11.2001 C(2001)3458fin Vedr.: Statsstøttesag N 486/2001 Danmark Filmventurefonde Hr. minister, 1. Sagsforløb (1) Ved brev af 25.6.2001 anmeldte Danmark et forslag

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om:

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Udmøntning af grønne erhvervsrettede initiativer i 2013-2016 på Erhvervs- og Vækstministeriets område (27. juni 2013) 1 Udmøntning af grønne erhvervsrettede

Læs mere

Sociale virksomheder skal være konkurrencedygtige

Sociale virksomheder skal være konkurrencedygtige Den Sociale Kapitalfond vokser og øger start-up indsats: Sociale virksomheder skal være konkurrencedygtige TrygFonden og VELUX FONDEN går nu sammen i en fælles satsning om at modne vækstlaget af sociale

Læs mere

Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter

Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter August 2014 Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter De fem danske regioner indkalder hermed tilbud på gennemførelse af en gap-analyse vedr. finansielle instrumenter. Baggrund

Læs mere

Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014

Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014 Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014 27. oktober 2010 Kulturministeriets videregående uddannelser har med afsæt i de to seneste politiske fireårige aftaler dækkende

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Undervisningsmin. Institutionsstyrelsen, j.nr. 092.923.031 Fremsat den 31. marts 2009 af Bertel Haarder Forslag

Læs mere

Aktstykke nr. 111 Folketinget 2013-14. Afgjort den 4. juni 2014. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014.

Aktstykke nr. 111 Folketinget 2013-14. Afgjort den 4. juni 2014. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014. Aktstykke nr. 111 Folketinget 2013-14 Afgjort den 4. juni 2014 111 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lovforslag nr. L 47 Folketinget 2010-11 Fremsat den 4. november 2010 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter (Renteforhøjelse

Læs mere

Presseresumeer. Delaftale om Vækstplan DK. 1. Delaftale om Vækstplan DK. 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften

Presseresumeer. Delaftale om Vækstplan DK. 1. Delaftale om Vækstplan DK. 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften Presseresumeer 1. Delaftale om Vækstplan DK 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften 3. BoligJobordningen genindføres og udvides i 2013 og 2014 4. Forhøjelse af totalskadegrænsen for

Læs mere

Udkast til lovforslag om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og udkast til lovforslag om ændring af lov om finansiel stabilitet

Udkast til lovforslag om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og udkast til lovforslag om ændring af lov om finansiel stabilitet Økonomi- og Erhvervsministeriet, Fuldmægtig Ida Bo Jørgensen - ibj@oem.dk Økonomi- og Erhvervsministeriet Att: Fuldmægtig Ida Bo Jørgensen Sendt pr. mail til ibj@oem.dk Udkast til lovforslag om statsligt

Læs mere

SPRINGBOARD. D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged. Platinsponsorer:

SPRINGBOARD. D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged. Platinsponsorer: SPRINGBOARD D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged Platinsponsorer: CONNECT Denmarks netværk består i dag af 800 personer i 320 virksomheder 7 pitch/15 feedback ALCORLAB DNA Building Blocks for Life

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand

Læs mere

benchmarking 2013: Markedet for innovationsfinansiering

benchmarking 2013: Markedet for innovationsfinansiering benchmarking 2013: Markedet for innovationsfinansiering Vækstfonden Vækstfonden er en statslig finansieringssfond, der medvirker til at skabe flere nye vækstvirksomheder ved at stille kapital og kompetencer

Læs mere

Aftale om en vækstplan

Aftale om en vækstplan Aftale om en vækstplan Regeringen og Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti enige om en vækstplan på samlet set ca. 75 mia. kr. i perioden 2014-2020, der skal bidrage til vækst og beskæftigelse

Læs mere