Aktstykke nr. 1 Folketinget Afgjort den 30. oktober Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 7. oktober 2009.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aktstykke nr. 1 Folketinget 2009-10. Afgjort den 30. oktober 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 7. oktober 2009."

Transkript

1 Aktstykke nr. 1 Folketinget Afgjort den 30. oktober Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 7. oktober a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til i 2009 at anvende i alt 1.033,5 mio. kr. til bedre muligheder for eksport, bedre lånemuligheder for små og mellemstore virksomheder, risikovillig kapital til nye virksomheder, uafhængig evaluering af Vækstfonden samt markedsudvikling af offentlige velfærdsløsninger. Udgiften til markedsudvikling af offentlige velfærdsløsninger finansieres ved en ekstra udmøntning af 50 mio. kr. fra den del af kvalitetsfonden, der er afsat til investeringer i arbejdskraftbesparende teknologi og nye arbejds- og organisationsformer. De resterende 983,5 mio. kr. tages af de generelle reserver. b. Som opfølgning på Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om en erhvervspakke for små og mellemstore virksomheder af 22. september 2009 foreslås igangsat nedenstående initiativer. Kautionsordning for drifts- og oparbejdningskredit Der foreslås etableret en kautionsordning med en ramme på 2 mia. kr. frem til udgangen af 2010 til danske eksportvirksomheders drifts- og oparbejdningskredit. Kautionerne kan have en løbetid på op til 3 år. Dog må der påregnes en længere afviklingsperiode for de virksomheder, der ikke er i stand til umiddelbart at afvikle kautionen ved udløbet af kautionsperioden. Den foreslåede kautionsordning oprettes og henlægges til Eksport Kredit Fondens administration i medfør af LBK nr. 913 af 9/ , stk. 3, Kautionsordningen indebærer, at Eksport Kredit Fonden kan kautionere op til 80 pct. i forbindelse med eksportvirksomheder og disses underleverandørers driftsog oparbejdningskredit i pengeinstitutter. Kautionsrammen kan således dække kautioner for lån op til 2,5 mia. kr. Tabene på ordningen skønnes med betydelig usikkerhed at være på op til 15 pct. af den afsatte ramme efter præmieindtægter. Der foreslås på den baggrund afsat 300 mio. kr. til dækning af tabene på ordningen, efter indregning af præmieindtægter og Eksport Kredit Fondens udgifter til administration af ordningen. Kautionspræmien vil blive fastsat ud fra markedsmæssige vilkår. Der indføres en forenklet procedure for mindre kautioner op til 5 mio. kr., hvor virksomheden kan ansøge via eget pengeinstitut, og mindst halvdelen af kautionsrammen svarende til 1 mia. kr. reserveres AU003755

2 2 til mindre kautioner. For øvrige kautioner fastsættes et loft på 50 mio. kr. pr virksomhed, så det sikres, at flere virksomheder får gavn af ordningen. Kautionsudstedelsen under ordningen indgår ikke i opgørelsen af Eksport Kredit Fondens egenkapital og styring heraf. Økonomi- og erhvervsministeren fastsætter nærmere retningslinjer for administration af kautionsordningen, herunder om Eksport Kredit Fondens honorering for administrationen. Honoreringen fastsættes på baggrund af det medgåede tidsforbrug og dækkes af præmieindtægter. Fast rente i eksportlåneordningen Med Akt 87 af 6. februar 2009 tilsluttede Finansudvalget sig oprettelsen af en eksportlåneordning i medfør af LBK nr. 913 af 9/ , stk. 3, der blev henlagt til Eksport Kredit Fonden. Det fremgik af aktstykket, at lån under ordningen ville blive baseret på en variabel rente. Med Aftalen om en erhvervspakke for små og mellemstore virksomheder er det aftalt, at der søges indgået aftale med partierne bag aftalen om Kreditpakken om indførelse af eksportlån med fast rente. Der vil blive forelagt selvstændigt aktstykke for Finansudvalget om fast rente i eksportlåneordningen. Styrkelse af eksportfremmeindsatsen for små og mellemstore virk-somheder Der afsættes 15 mio. kr. i 2009 til en styrkelse af den eksisterende kollektive eksportfremmebevilling i Udenrigsministeriet, heraf 0,6 mio. kr. i administrationsbidrag. Bevillingen anvendes til en række initiativer, der har til formål at fremme dansk erhvervslivs internationalisering og globalisering, herunder at yde tilskud til fælles eksportfremstød. Formålet med fælles eksportfremstød er at give de deltagende virksomheder større viden om markedsvilkår og forretningsvilkår, samt skabe kontakter til forretnings- og samarbejdspartnere på eksportmarkedet. Fremstødene skal omfatte en fælles indsats på markeder af særlig interesse for dansk erhvervsliv. Der vil herudover blive fremsat ændringsforslag til Finansloven for 2010 på yderligere 25 mio. kr. til kollektiv eksportfremme. Endvidere afsættes der 7 mio. kr. i 2009, heraf 0,3 mio. kr. i administrationsbidrag, med henblik på at fremme små og mellemstore virksomheders eksport og internationalisering, herunder at styrke rådgivningen til disse virksomheder i Udenrigsministeriet. Rådgivningsindsatsen vil bl.a. omfatte sparring med virksomhederne i forbindelse med markedsvalg og vilkår, påbegyndelse af eksport og øvrige internationale aktiviteter, samt praktisk bistand på markederne vedrørende bl.a. salg, etablering og identifikation af samarbejdspartnere. Der vil herudover blive fremsat ændringsforslag til Finansloven for 2010 på yderligere 7 mio. kr. til rådgivningsindsatsen. Bedre lånemuligheder gennem styrkelse af vækstkautionsordningen For at forbedre små og mellemstore virksomheders adgang til lån til forretningsudvikling gennemføres en midlertidig styrkelse af vækstkautionsordningen. Vækstkautionsordningen er hjemlet i Lovbekendtgørelse nr. 549 om Vækstfonden. Vækstkaution retter sig mod mindre virksomheder på op til 100 ansatte og gives til ny forretningsudvikling. Vækstkaution retter sig mod start af virksomhed, investeringer i etablerede virksomheder samt ejerskifte. Vækstkaution administreres via pengeinstitutterne, der modtager ansøgninger om Vækstkaution og videreformidler disse til Vækstfonden, hvis pengeinstituttet vurderer, at virksomheden er kreditværdig. Der er under den nuværende vækstkautionsordning afsat en årlig ramme på ca. 140 mio. kr. Rammen for 2009 er stort set disponeret. Vækstkautionsordningen styrkes midlertidigt ved at hæve rammen for vækstkaution med 1,5 mia. kr. til udgangen af Samtidigt forhøjes det maksimale beløb for hver enkel vækstkaution fra 5 mio. kr. til 10 mio. kr.

3 3 Der foreslås to vinduer i den styrkede vækstkautionsordning, henholdsvis Vækstkaution til forretningsudvikling og Vækstkaution til nye investeringer i erhvervsbyggeri. Den enkelte virksomhed kan kun søge én gang i den periode, hvor den midlertidige styrkelse løber. Under Vækstkaution til forretningsudvikling yder staten vækstkaution til forretningsudvikling og der gives endvidere mulighed for at opnå vækstkaution til drift i tilknytning til forretningsudvikling. Ordningen dækker alle erhverv. Præmien på Vækstkaution er 1,25 pct. af kautionsbeløbet hvert år, og der opkræves en stiftelsespræmie på 2 pct. af garantibeløbet ved kautionens start. Kautionen kan maksimalt være på 75 pct. af lånet. Den samlede midlertidige kautionsramme for denne del af ordningen udgør 750 mio. kr. Vækstkaution til nye investeringer i erhvervsbyggeri omfatter lån til opførelse af fast ejendom og andet, der kan opnå realkreditfinansiering. Da sikkerheden vil kunne tinglyses som grundlag for delvis realkreditfinansiering, ydes kautionen kun på de yderste 50 pct. af lånet. Kautionen kan maksimalt være på 75 pct. over for penge- eller realkreditinstituttet. Den samlede midlertidige kautionsramme for denne del af ordningen udgør 750 mio. kr. Det forventede tab på Vækstkaution til forretningsudvikling forventes med betydelig usikkerhed at kunne udgøre op til 20 pct. af den afsatte ramme. Med dette aktstykke foreslås der på den baggrund afsat 150 mio. kr. til tab på Vækstkaution til forretningsudvikling. Rammen skal sammen med præmieindtægter dække Vækstfondens administrationsomkostninger og alle forventede tab på kautionsporteføljen. Vækstkaution til nye investeringer i erhvervsbyggeri afventer dialog med Europa-kommissionen om notifikation, hvorefter der vil blive forelagt selvstændigt aktstykke for Finansudvalget. Dialogen omfatter bl.a. også muligheden for, at begge ordninger fremover vil kunne komme til at omfatte alle erhverv. For så vidt angår de øvrige ordninger i erhvervspakken drøftes endvidere, om der efter Europakommissionens opfattelse skulle være statsstøtteretslige aspekter, som ikke allerede er dækket af de eksisterende regler og godkendelser. Styrkelse af lånegarantiordningen kom-i-gang-lån Der foreslås afsat 50 mio. kr. frem til udgangen af 2010 til ordningen for Kom-i-gang-lån, som administreres af Vækstfonden. Kom-i-gang-lån er en kombineret lånegaranti- og rådgivningsordning for iværksættere. Iværksættere, der har et CVR-nummer, der er under ét år gammelt, kan opnå lån på op til 1 mio. kr. med en statsgaranti på 75 pct. Med den afsatte ramme kan der ydes Kom-i-gang-lån for 67 mio. kr. frem til udgangen af Den forventede tabsprocent på Kom-i-gang-lån er på op til 20 pct. af den afsatte ramme. Der foreslås på den baggrund afsat 10 mio. kr. til tab på ordningen. Risikovillig kapital til nye virksomheder Der etableres et offentligt privat partnerskab, hvor staten i 2009 stiller 0,5 mia. kr. til rådighed for en såkaldt fund of funds, dvs. en fond, der kan investere i private venturefonde. Statens kapitalindskud administreres af Vækstfonden. Kapitalindskuddet på 0,5 mia. kr. holdes adskilt fra Vækstfondens øvrige midler og kan ikke anvendes til andre formål. Staten får via Vækstfonden en ejerandel i fondene svarende til kapitalindskuddet. Modellen udformes som en udbudsmodel, hvor professionelle aktører kan søge den statslige fund of funds om et indskud til kommercielle investeringer i danske virksomheder. Det statslige indskud vil være betinget af, at det er lykkedes at rejse private midler på samme vilkår og af mindst samme størrelse. Statens fund of funds vil således mindst blive matchet af private midler 1 til 1. Kravet om medfinansiering sikrer, at staten kun stiller ansvarlig kapital til rådighed for nye fonde administreret af kompetente managementteams. Det er managementteamet, der vil have ansvaret for at finde de virk-

4 4 somheder, fondene investerer i. Det vil være et krav, at midlerne kun kan gå til nye investeringer i de tidlige markedsstadier. I tillæg til investeringer i venturefonde gives der mulighed for, at midlerne også kan anvendes til investeringer i fonde, der tilbyder mezzaninkapital (hybrid kernekapital) til små og mellemstore virksomheder. Der kan søges om midler til at oprette en eller flere fonde, der udbyder mezzaninkapital på lige fod med venturekapital. Der vil blive fastsat en frist for ansøgning om indskud af risikovillig kapital i nye fonde. Ansøgningerne behandles af Vækstfondens bestyrelse efter en forretningsmæssig vurdering. Det forventes prioriteret, at fondene er økonomisk levedygtige, at investeringerne dækker en vis spredning på brancher og størst mulig gearing af den statslige kapital, således at den samlede pulje på 0,5 mia. kr. går til medfinansiering af flest mulige nye danske innovative virksomheder. Der foreslås desuden foretaget en uafhængig evaluering af Vækstfonden, herunder fondens indsats på markedet for risikovillig kapital i Danmark, og i hvilken udstrækning Vækstfonden har gjort en forskel i forhold til det øvrige venturemarked og de finansielle markeder. Evalueringen skal også belyse behovet for eventuelt yderligere kapitaltilførsel. Evalueringen skal foreligge senest 1. april Der afsættes en ramme på 1,5 mio. kr. til evaluering af Vækstfonden. Markedsudvikling af offentlige velfærdsløsninger Der afsættes en pulje på 50 mio. kr. til at fremme de erhvervsmæssige muligheder og styrke eksportpotentialet i forbindelse med offentlige velfærdsløsninger. Puljen kan anvendes til konkrete projekter med et erhvervsmæssigt sigte og skal ses i sammenhæng med det arbejde, der allerede er iværksat med Fonden til Investering i Arbejdskraftbesparende Teknologi. Sigtet er at drage omsorg for at private virksomheder i langt højere grad bliver inddraget i udvikling og markedsmodning af offentlige velfærdsløsninger. Fra puljen kan afholdes udgifter til udvikling, afprøvning, demonstration, kommercialisering og markedsmodning af offentlige velfærdsløsninger. Der kan endvidere afholdes udgifter til videnspredning, vejledning og information mv. Fra puljen kan ydes støtte til private, halvoffentlige og offentlige aktører og institutioner o. lign. Puljen administreres af Økonomi- og Erhvervsministeriet og udmøntes efter høring af Danmarks Vækstråd. Indsatsen vil blive koordineret med Finansministeriet. Der afsættes 2,0 mio. kr. til administrationsbidrag, heraf højest 2/3 til lønsum. Puljen finansieres ved en ekstra udmøntning af den del af kvalitetsfonden, der er afsat til investeringer i ny arbejdskraftbesparende teknologi og nye arbejds- og organisationsformer i , jf I forhold til den hidtil forudsatte profil for udmøntningen vil det afsatte beløb på 500 mio. kr. i 2015 reduceres til 450 mio. kr. Ovennævnte forslag kan konteringsmæssigt specificeres således: Udenrigstjenesten (Driftsbev.) 30. Eksport- og investeringsfremme mv. 18. Lønninger 0,9 mio. kr Særlige eksportfremmetilskud (Reservationsbev.) 10. Indsats for små og mellemstore virksomheder, innovative vækstvirksomheder og iværksættere 45. Tilskud til erhverv 6,7 mio. kr. 20. Eksportfremmetilskud 45. Tilskud til erhverv 14,4 mio. kr Departementet (Driftsbev.) 10. Almindelig virksomhed 22. Andre ordinære driftsomkostninger 1,5 mio. kr Eksportfinansiering

5 5 25. Kautionsordning administreret af Eksport Kredit Fonden 45. Tilskud til erhverv 300,0 mio. kr Erhvervsudvikling mv. 38. Lånegarantier 54. Statslige indskud, tilgang 150,0 mio. kr. 70. Lånegarantiordning - Kom-i-gang-lån 10,0 mio. kr Fremme af erhvervsmæssige potentialer i arbejdskraftbesparende teknologi (reservationsbev.) 20. Markedsudvikling af offentlige velfærdsløsninger 22. Andre ordinære driftsomkostninger 1,0 mio. kr. 43. Interne statslige overførselsudgifter 2,0 mio. kr. 45. Tilskud til erhverv 47,0 mio. kr Risikovillig kapital til nye virksomheder (reservationsbev.) (ny hovedkonto) 10. Fund of funds, Kapitalindskud i Vækstfonden 54. Statslige udlån, tilgang 500,0 mio. kr. c. Finansudvalgets tilslutning søges hurtigt. Ifølge aftalen om erhvervspakken for små og mellemstore virksomheder vil Økonomi- og erhvervsministeren hurtigt forelægge et aktstykke for Finansudvalget med henblik på, at ordningerne kan komme i gang snarest muligt. e. Under henvisning til ovenstående anmodes om tilslutning til i 2009 at anvende i alt 1.033,5 mio. kr. til styrkede muligheder for eksport, bedre lånemuligheder for små og mellemstore virksomheder, risikovillig kapital til nye virksomheder, uafhængig evaluering af Vækstfonden samt markedsudvikling af offentlige velfærdsløsninger, således at der på forslag til lov om tillægsbevilling for 2009 opføres følgende: Udenrigstjenesten (Driftsbev.) 0,9 mio. kr Særlige eksportfremmetilskud (Reservationsbev.) 21,1 mio. kr Departementet (Driftsbev.) 1,5 mio. kr Eksportfinansiering 300,0 mio. kr Erhvervsudvikling mv. 160,0 mio. kr Fremme af erhvervsmæssige potentialer i arbejdskraftbesparende 50,0 mio. kr. teknologi (reservationsbev.) Risikovillig kapital til nye virksomheder (reservationsbev.) (ny hovedkonto) 500,0 mio. kr. Udgiften til markedsudvikling af offentlige velfærdsløsninger på 50 mio. kr. vil blive modsvaret af en reduktion på 50 mio. kr. af de 500 mio. kr., der er afsat til investeringer i arbejdskraftbesparende teknologi og nye arbejds- og organisationsformer i Der anmodes samtidig om tilslutning til, at der på forslag til lov om tillægsbevilling for 2009 optages følgende tekstanmærkning under 08. Økonomi- og Erhvervsministeriet, materielle bestemmelser:

6 6 "Nr. 109 ad 08. Økonomi- og erhvervsministeren bemyndiges til at etablere en midlertidig kautionsordning for danske virksomheders drifts- og oparbejdningskredit. Der kan herunder frem til udgangen af 2010 ydes kautioner på 2 mia. kr. Stk. 2. Staten dækker tab på ordningen. Stk. 3. Ministeren fastsætter nærmere retningslinjer for administration af den midlertidige kautionsordning." f. Finansministeriets tilslutning foreligger. København, den 7. oktober 2009 Til Finansudvalget. LENE ESPERSEN / Niels Ammitzbøll

7 7 Tiltrådt af et flertal i Finansudvalget den (udvalget med undtagelse af Enhedslistens medlem, der stemte imod andragendet) Socialdemokraternes, Socialistisk Folkepartis og Det Radikale Venstres medlemmer af udvalget tilslutter sig aktstykket. Partierne finder, at initiativerne isoleret set kan være udmærkede, men er langt fra svar nok på den historiske krise, som Danmark befinder sig i: 1. Pakken er for lille. Krisen er så dyb og har ramt så mange virksomheder, at 4 mia. kr. er alt for lidt. Samme synspunkt har organisationen Dansk Erhverv fremhævet i sin kritik af erhvervspakken. 2. Pakken kommer for sent. Krisen for dansk økonomi og erhvervsliv udvikler sig dramatisk hver dag, og længe har S, SF og RV presset på for tiltag, der kunne afhjælpe erhvervslivets særlige problemer. 3. Pakken hjælper for få. Pakken har fortrinsvist fokus på eksporterende virksomheder og vækstiværksættere. Andre typer af erhvervsdrivende - som fx håndværksvirksomheder, industrivirksomheder og butiksdrivende, der primært retter sig mod det danske marked - får ingen hjælp. Dagligt må danske virksomheder dreje nøglen om. Siden juni 2008 er ledigheden eksploderet fra personer til personer, og prognoser for dansk økonomi viser, at krisen fortsætter længe endnu. Danmark har behov for en vækstpakke for at komme sikkert gennem den historiske krise. Både S, SF og RV har fremlagt vækstplaner, som her og nu med fremrykninger af offentlige investeringer vil tage toppen af stigningen i ledigheden. Samtidig vil S, SF og RVs vækstplaner via investeringer i uddannelse og forskning bidrage til de nødvendige strukturelle ændringer af dansk økonomi, der er forudsætningen for, at eksempelvis dansk erhvervsliv kan vinde kampen om fremtidens arbejdspladser. En effektiv erhvervspakke havde indeholdt satsninger på uddannelse, forskning, innovation og fremrykninger af offentlige investeringer. Regeringen har valgt en anden strategi. Dette forslag er endnu et udtryk for regeringens dryp-strategi, som ikke for alvor tager fat om roden til problemerne for dansk økonomi; den kraftigt stigende arbejdsløshed. De samlede initiativer i aktstykkerne er derfor udtryk for et isoleret tiltag fra regeringens side, som ikke er præget af udpræget sammenhæng med øvrige fremlagte tiltag. Den såkaldte erhvervspakke er derfor illustrativ for regeringens økonomiske politik; uden retning og bevis for at kunne bringe Danmark sikkert gennem krisen. På trods af en historisk krise og behovet for brede aftaler for at bringe Danmark sikkert gennem krisen, valgte VKregeringen endnu engang blokpolitikken ved denne aftales udformning. S, SF og RV har ikke haft mulighed for at få indflydelse på aftalen på trods af klare tilkendegivelser om interesse for det modsatte. Forløbet er udtryk for en svag regering uden evne til brede løsninger om store udfordringer. Enhedslistens medlem af udvalget kan ikke tilslutte sig aktstykket men vil gerne støtte mere beskæftigelse og små virksomheder, men er imod et af de nævnte formål om mere privatisering og markedsgørelse af velfærden og ønsker desuden, at erhvervsstøtte knyttes sammen med krav om bæredygtighed, socialt og miljømæssigt.

danmark i balance i en global verden

danmark i balance i en global verden danmark i balance i en global verden Regeringen September 2010 Indhold Danmark i balance i en global verden 2 Styrket erhvervsudvikling og grøn vækst 8 Flere lokale muligheder på planområdet og bedre vilkår

Læs mere

Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden. Rapport 1 Effekter og merværdi

Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden. Rapport 1 Effekter og merværdi Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden Rapport 1 Effekter og merværdi Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning til rapport 1... 4 Kapitel 2. Projektporteføljen og forventede effekter...

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Finansloven for 2013 (11. november 2012)

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Finansloven for 2013 (11. november 2012) Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Finansloven for 2013 (11. november 2012) 1 Aftale om Finansloven for 2013 Nyt kapitel Regeringen og Enhedslisten har indgået Aftale om Finansloven for 2013.

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 2020

Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 2020 Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 22 Maj 212 Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 22 Maj 212 Indhold 1. Ny vækst efter krisen... 5 1.1 Danmark i arbejde... 5 1.2 Danmark

Læs mere

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016.

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Større indsats mod demens Flere faste læger på plejehjem og bosteder Styrket indsats mod ensomhed

Læs mere

Danmark i arbejde Vækstplan for kreative erhverv design

Danmark i arbejde Vækstplan for kreative erhverv design Danmark i arbejde Vækstplan for kreative erhverv design Februar 2013 Danmark i arbejde Vækstplan for kreative erhverv design Sammenfatning Danmarks kreative erhverv står stærkt. Dansk design og arkitektur

Læs mere

Aftaler om Væks Væk tp st l p a l n DK a n DK April 2013

Aftaler om Væks Væk tp st l p a l n DK a n DK April 2013 Aftaler om Vækstplan DK April 2013 Aftaler om Vækstplan DK April 2013 Indhold 1. Aftale mellem regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en vækstplan (24. april 2013)...

Læs mere

Danmark helt ud af krisen. Virksomheder i vækst

Danmark helt ud af krisen. Virksomheder i vækst Danmark helt ud af krisen Virksomheder i vækst Maj 2014 Danmark helt ud af krisen Virksomheder i vækst Maj 2014 Kapitel 1 1. Danmark helt ud af krisen... 5 2. Nye vækstinitiativer... 13 Indsatsområde

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret 2015. Tekst og anmærkninger 6. Udenrigsministeriet

Forslag til finanslov for finansåret 2015. Tekst og anmærkninger 6. Udenrigsministeriet Forslag til finanslov for finansåret 2015 Tekst og anmærkninger 6. Udenrigsministeriet 6. Udenrigsministeriet Tekst 3 6. Udenrigsministeriet Realøkonomisk oversigt: A. Oversigter. Mio. kr. Nettotal Udgift

Læs mere

Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob 30. JUNI 2012

Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob 30. JUNI 2012 Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre) og Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob

Læs mere

Spørgsmål om udviklingspolitik til de danske partier 2011

Spørgsmål om udviklingspolitik til de danske partier 2011 Spørgsmål om udviklingspolitik til de danske partier 2011 NGO FORUM (sammenslutningen af danske udviklingsorganisationer) gennemførte i marts 2011 en rundspørge til partierne i Folketinget om deres udviklingspolitik.

Læs mere

Det fælles og intensiverede kontaktforløb kan skitseres ved følgende figur. Måned ½ 1 2 3 4 5 6 Jobcenter

Det fælles og intensiverede kontaktforløb kan skitseres ved følgende figur. Måned ½ 1 2 3 4 5 6 Jobcenter Intensiveret kontaktforløb i a-kassen og jobcenteret Fremover skal kontakten med beskæftigelsessystemet være koordineret og sammenhængende, og der skal gøres bedre brug af både jobcentrenes og a-kassernes

Læs mere

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 Forord Vækstforum blev nedsat af regeringen i september 2009 med det formål

Læs mere

Forligsparterne bag den gældende vandsektorlov indgik den 1. februar 2007 en aftale om en mere effektiv vandsektor.

Forligsparterne bag den gældende vandsektorlov indgik den 1. februar 2007 en aftale om en mere effektiv vandsektor. Den 29. april 2015 Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om en ny og forbedret

Læs mere

Aftale om vækstplan for dansk turisme

Aftale om vækstplan for dansk turisme 20. juni 2014 Aftale om vækstplan for dansk turisme Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, og Det Konservative Folkeparti

Læs mere

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN Januar 2011 ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN

Læs mere

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Aftale om Vækstplan for Fødevarer

Aftale om Vækstplan for Fødevarer 2. april 2014 Aftale om Vækstplan for Fødevarer Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Konservative er med denne aftale enige om at gennemføre

Læs mere

Staten som aktionær. Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet

Staten som aktionær. Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Staten som aktionær Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Januar 2004 Staten som aktionær, januar 2004 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information Herstedvang 12

Læs mere

Vækst og balance. Finanslovforslaget 2014

Vækst og balance. Finanslovforslaget 2014 Vækst og balance Finanslovforslaget 2014 August 2013 Vækst og balance Finanslovforslaget 2014 August 2013 Vækst og balance Finanslovforslaget 2014 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer

Læs mere

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura Nye veje mellem forskning og erhverv fra tanke til faktura Regeringen september 2003 Nye veje mellem forskning og erhverv - fra tanke til faktura 2 Nye veje mellem forskning og erhverv Indhold Danmark

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi for 2015

Aftale om kommunernes økonomi for 2015 Aftale om kommunernes økonomi for 2015 Nyt kapitel 3. juni 2014 1. Indledning Med aftalen om kommunernes økonomi for 2015 videreføres de økonomiske rammer i kommunerne til udvikling af den borgernære service

Læs mere

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Indhold 1. Den ny InnoBooster kort og godt... 2 1.1 Hvad er InnoBooster?... 2 1.2 Hvad kan InnoBooster investere i?... 2 2. Ansøgningsproces og

Læs mere

Amtsrådsforeningen Dampfærgevej 22 Postboks 2593. 2100 København Ø Telefon 3529 8100 Telefax 3529 8300. E-mail: arf@arf.dk Web: www.arf.

Amtsrådsforeningen Dampfærgevej 22 Postboks 2593. 2100 København Ø Telefon 3529 8100 Telefax 3529 8300. E-mail: arf@arf.dk Web: www.arf. F IN A N S IE R ING A F R E G I O N A L U D V IK L ING - E N O V E R S I G T Amtsrådsforeningen Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Telefon 3529 8100 Telefax 3529 8300 E-mail: arf@arf.dk Web:

Læs mere

Aftale om genopretning af dansk økonomi Maj 2010 1

Aftale om genopretning af dansk økonomi Maj 2010 1 Aftale om genopretning af dansk økonomi Maj 2010 1 2 Aftale om genopretning af dansk økonomi Maj 2010 Aftale om genopretning af dansk økonomi Danmark er nu kommet fri af den nedgang, som fulgte efter finanskrisen

Læs mere

Afrapportering af nye forsøgstemaer fra frikommune

Afrapportering af nye forsøgstemaer fra frikommune TIL ORIENTERING 31. oktober 2012 Afrapportering af nye forsøgstemaer fra frikommune arbejdsgruppen om nytænkning af den aktive beskæftigelsesindsats til ansøgningsrunde 4 i frikommuneforsøgene J.nr. 2012-0017232

Læs mere

Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre

Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre Bidrag til strategi for øget videnspredning til SMV er Indhold Side 1. Indledning 2 2. Danmark som vidensamfund 3 3. Det danske videnmarked 4 4.

Læs mere