NOTAT Økonomisk Afdeling. Økonomiske udfordringer for skolerne fra skoleåret 2011/12

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NOTAT Økonomisk Afdeling. Økonomiske udfordringer for skolerne fra skoleåret 2011/12"

Transkript

1 Budget 2011 NOTAT Skoler Økonomisk Afdeling Bilag 8 Økonomiske udfordringer for skolerne fra skoleåret 2011/12 Kommunens økonomi har de seneste år været under pres. Det har også påvirket skolernes økonomiske råderum. Hertil kommer, at specielt pensionsforpligtigelsen medvirker til en gradvis udhuling af budgetterne. Samtidig er en række skoler påvirket af en gældsbyrde dog i stærkt varierende grad. Den nye lærertidsaftale påvirker ressourcegrundlaget i positiv retning. Dette notat beskriver de basis økonomiske vilkår for skolerne i Ringsted Kommune med udgangspunkt i 2010/2011 budgettet. 1. Tildelingsmodel På baggrund at det samlede elevtal for kommunens skoler beregnes en samlet ramme til lønressourcer på kommunens 12 folkeskoler. Herudover tildeles der et elevafhængigt budget til undervisningsmidler og til ejendomsdrift, herunder pedelfunktion. Til hver skole foretages en differentieret tildeling af ressourcer til løn ud fra antallet af elever på hvert klassetrin, således at der gives flere ressourcer til elever på de højeste klassetrin. Således tildeles 0 klasse kr. og stigende til kr. pr. elev. i 10-klasse centret. Forskellen skyldes først og fremmest at der i henhold til lovgivningen skal undervises i flere timer i de ældre årgange. Der kan således ikke foretages en direkte sammenligning mellem skoler med og uden overbygning. Jf. nedenstående tabel. I ressourcefordelingen indgår tillige sociale kriterier og antal tosprogede elever i fordelingen, hvilket især kommer Sdr. Parkskolen til gode. Såfremt en skoles elevtal ikke udløser en ressource til løn på minimum 4,92 mio. kr. i skoleåret 2010/11 bliver skolens budget suppleret op til en lønressource på 4,92 mio. kr. den såkaldte minimumsgaranti. Det svare til en situation hvor der ca. er 140 elever på skolen. Ressourcer til minimumsgarantien finansieres af den samlede ramme til lønressourcer, således at det reelt er de skoler der ikke er omfattet af garantien der finansierer den. Minimumsgarantien bevirker således også, at generelle budgetreduktioner på skoleområdet kun rammer de skoler der ikke er omfattet af garantien. Konsekvensen af garantien herunder at budgettilpasninger ikke udmøntes på de 4 mindste skoler er, at der er relativt store forskelle mellem udgifterne pr. elev på kommunens folkeskoler. Det skal bemærkes, at nedenstående opgørelse er inklusiv 7-klasser. 14. marts 2011 Ringsted Kommune Staben Side 1 af 10

2 Bemærk at nøgletallene er beregnet på baggrund af budget 2011 og omfatter alene skolen. Dvs. SFO indgår ikke i budgetopgørelsen. 2. Underskud fra tidligere år Kommunens 12 folkeskoler har i 2010 tilsammen oparbejdet et netto underskud på 6,8 mio. kr. og har således et opsamlet netto underskud ved udgangen af 2010 på 20,7 mio. kr. (Skolernes samlede underskud minus overskud). Underskud på 21,2 mio. kr. vedrører Kværkeby Skole, Vetterslev Skole, Sdr. Parkskolen samt Valdemarskolen. Den resterende gæld fordeler sig på 3 skoler, mens 4 skoler har et samlet mindreforbrug på 2,6 mio. kr. Nedenstående tabel er et uddrag af kommunens regnskab for 2010 som viser regnskabsresultatet for kommunens 12 folkeskoler. Afvigelsesprocenten beregnes som det korrigerede budget excl. overførsler fra tidligere år. Side 2 af 10

3 For eksempel Kværkeby: Opsamlet underskud: 4,558 mio. kr. Korrigeret budget excl. overførsler fra tidligere år: 11,461 mio. kr. Afvigelsesprocent: 4,558*100/11,461 = 40 % Det korrigerede budget er korrigeret for specialområdet, idet en sammenligning ellers vil være vanskelig at foretage. Opgørelsen omfatter dog SFO. Det er ikke til at udrede om det er dispositioner i skole eller SFO delen der har medvirket til ophobning af gæld. Hvorfor det er mest korrekt at medtage begge dele i herværende opgørelse. Det skal bemærkes, at der på centrale konti er afdraget 2,1 mio. kr. i 2010 vedrørende tidligere års merforbrug. Der resterer på centrale konti et underskud ved udgangen af 2010 på 1,4 mio. kr. som forventes afviklet i 2011 og Byrådet har tilkendegivet at en evt. gældssaneringsmodel bør være ensartet for alle skoler. På nuværende tidspunkt foreligger der forskellige gældsafviklings modeller for henholdsvis Kværkeby Skole, Sdr. Parkskolen og Vetterslev Skole og de øvrige skoler. I realiteten er gældsafviklingen på de 3 skoler midlertidig stoppet, indtil der er taget stilling til en samlet model i forlængelse af strukturdrøftelserne. Som det fremgår af ovenstående tabel er skolerne meget differentieret belastet af gæld og hvor Kværkeby og Sdr. Park er hårdest belastet, svarende til % af det almindelige skolebudget. Økonomisk set belaster en gældssanering kommunen på 2 måder. Et merforbrug medfører et likviditetstræk fra kommunens kasse i budgetåret. En gældsanering vil betyde, at kassen ikke genopbygges i de efterfølgende år. Herudover finansierer negative overførsler (gældsafvikling) positive overførsler alle steder i kommunens budget. En gældssanering på skolerne medfører at positive overførsler må reduceres, afhængigt af den model man vælger. Sidstnævnte problemstilling er blevet særlig vanskelig fra og med 2011, som følge af regeringens sanktionslovgivning og de udmeldte serviceudgiftsrammer. Der medfølger således ikke nogen forøgelse af serviceudgiftsrammen, uanset om en kommune har et samlet mindreforbrug et givent år og ønsker at overføre disse midler til det efterfølgende år. På baggrund af ovenstående bemærkninger og forslagene vedrørende ny skolestruktur kan der foreslås en af nedenstående tre modeller for afvikling af skolernes gæld. Fælles for modellerne er, at de alle vil medføre gældssanering. For to af modellerne vil en stor del af denne gældssanering i praksis udgøres af gæld vedrørende nedlukkende skoler. Af den resterende gæld forudsættes en del afviklet inden den nye skolestruktur implementeres, hvorefter der resterer en gæld som skal afvikles i den nye struktur. Nedenstående modeller fastholder det af byrådet ønskede princip om, at alle behandles ensartet. I to af modellerne forudsættes en maksimal gældsafviklings periode på 6 år og som starter fra det år, hvor institutionen begynder at afdrage gælden. Endvidere tager modellerne udgangspunkt i at der realistisk og forsvarligt kan afdrages med minimum 2 % af budgettet. Side 3 af 10

4 Det skal bemærkes, at både antallet og typen af elever samt den faktiske etniske og sociale sammensætning af eleverne spiller ind i forhold til de fremtidige budgetters størrelse. Der kan peges på en af følgende modeller 1. Nuværende gæld følger institutionen - afdrag fastfryses i forhold til nuværende budget. Modellen betyder, at der afbetales gæld svarende til 2 % af skolens nuværende budget. Gæld følger institutionen uanset hvilket budget skolen måtte få efter implementeringen af en ny struktur. Skoler som ophører med at være folkeskoler og således lukkes gældssaneres 100 % fra det tidspunkt, hvor den faktiske lukning finder sted. Reelt vil modellen medføre der gældsaneres på Sdr. Park /campusskolen med en forholdsvis stor del af skolens budget. Der kan argumenteres for at dette er rimeligt, når skolen med indførelsen af campusmodellen udskifter en stor del af sine elever. Den samlede gældssanering i denne model forventes at udgøre godt mio. kr. Der tages udgangspunkt i et afdrag svarende til 2 % af det nuværende budget og med maksimal afdrag i 6 år. Er der fortsat gæld herefter afskrives det. Skoler som ikke har gæld i dag, vil ikke blive berørt af gældsafviklingen. Afdrag fastfryses således uanset budgettets størrelse efter en omstrukturering. Modellen vil blive opfattet varieret positivt/negativt afhængig af de mere præcise økonomiske konsekvenser for den enkelte skole. Der flyttes med campusskolen et stort antal elever mellem skolerne og man vil derfor kunne argumentere for, at modellen ikke er retfærdig fordi de aktuelle børn på skolen, ikke gik på skolen da gælden blev oparbejdet. Valdemarskolen vil formentlig blive negativt berørt, idet de får reduceret deres budget ved indførelsen af en campusmodel, mens Sdr. Park/campusskolen bliver positivt berørt med modellen, idet deres budget forventes at blive øget i kraft af indførelsen af en campusmodel. 2. Nuværende gæld følger institutionen og fastlægges i henhold til faktisk budget. Modellen forudsætter, at gæld fra de skoler, der nedlægges afskrives 100 %. Skoler med underskud skal afvikle dette med 2 % af deres faktiske budget i maksimalt 6 år. Såfremt der er en restgæld efter 6 år afskrives denne gæld. Virkningen af denne model vil være, at det er de skoler der har oparbejdet gælden, der også kommer til at afvikle den, dog med varierende afdrag idet afdragende vil afhænge af det faktiske budget. Sdr. Parkskolen vil i den foreslåede nye struktur få forøget elevtallet for de ældste elever og dermed budgettet væsentligt. Skolen vil dermed komme til at afvikle en større del af gælden i denne model. Omvendt vil Valdemarskolen formentligt få et mindre budget og således vanskeligere ved at afdrage gæld og dermed få en delvis gældssanering i sidste ende. Samlet set vil der i denne model være en mindre gældssanering end i model 1. Modellen kan blive opfattet som mere retfærdig i forhold til de reelle muligheder for gældsafvikling. Også denne model kan imidlertid blive opfattet som uretfærdig, fordi der med campusmodellen flyttes et stort antal elever mellem Side 4 af 10

5 skolerne, hvorved de aktuelle børn ikke gik på skolen, da gælden blev oparbejdet. 3. Alle skoler gældssaneres fuldstændigt fra Modellen kan begrundes i at der lægges op til en særdeles omfattende og ekstraordinær strukturændring, som vil påvirke stort set alle elever, forældre samt ledere og medarbejdere. Både elever og lærere og formentlig ledere vil i større omfang blive flyttet mellem skoler. Forudsætningerne fra perioden hvor gælden opstor vil således fremadrettet blive forandret. Konsekvensen af modellen vil være at der ikke opbygges likviditet i kommunens kasse svarende til ca. 20 mio kr. Samtidig vil det blive vanskeligere at overføre positivt mellem budgetår. Det vurderes dog ikke at få større betydning idet overførselsreglerne nu er blevet reduceret med virkning fra regnskabsår Det skal bemærkes, at det er en forudsætning at den forudsatte gældsafvikling fra skolerne på 2,3 mio kr. i 2011 fastholdes, idet det tilvejebringer finansiering til positive overførsler. Det bliver således nødvendigt med en stram opfølgning i forhold til denne forudsætning. Såfremt det lykkes at gældsafvikle udover 2,3 mio kr. i løbet af 2011 tilfalder det kassen. Restgæld og evt. mindreforbrug for samtlige skoler nulstilles ved årets slutning. Det begrundes med, at alle skolers forudsætninger og budgetter som angivet bliver helt ændret med virkning fra budgetåret Fremskrivning af lønbudgetter Skolelederne har i notat om skolernes økonomiske situation anført følgende: For lille lønfremskrivning. Skolerne er tildelt en generel kommunal lønfremskrivning på trods af, at lærernes lønfremgang i den seneste overenskomstperiode ligger yderligere 3,5 % over denne tildeling. Konklusionen bygger på en udmelding fra Danmarks Lærerforening vedrørende overenskomstresultatet fra 2008 hvor den samlede lønstigning i overenskomstperioden udgør 12,8 %, mens lønbudgetterne kun er fremskrevet med 9,3 %. Fremskrivning af lønbudgetterne dækker perioden 2009 til 2011, mens de år der dækker overenskomstperioden er årene 2008 til Der er således ikke tale om en korrekt sammenligning. Fremskrivning af lønbudgetter er i perioden 2008 til 2010 foretaget som en differentieret lønbudgettering til årene 2009 og 2010 tilrettet overenskomstresultaterne for enkelte faggrupper. Det vejede gennemsnit blev anvendt i budgetlægningen for årene 2009 og 2010 som udgangspunkt for den videre lønbudgettering for folkeskoleområdet. Efter at overenskomstresultaterne blev kendt i 2008, blev der givet en tillægsbevilling i 2008 til skolerne på 1,3 mio. kr. til løn. Side 5 af 10

6 Der blev herefter forhåndsudtaget midler til centrale puljer (lokal løndannelse) og foretaget efterregulering på grundlag af Kommunernes Landsforenings ændrede forventninger til lønudviklingen. Budgetteret lønudvikling folkeskoleområdet B2008 B2009 B2010 B2011 Gennemsnit/Vejet gennemsnit pct. 3,30 5,04 3,18 0,34 Forhåndsudtagne centrale puljer -0,08 0,02-0,06 0,00 Året 2 år før budgetåret 0,00 0,11 0,09 0,13 Året 1 år før budgetåret 0,00 0,68 0,03-0,05 3,22 5,87 3,22 0,42 Ændrede forventninger til lønudviklingen for: Anvendt fremskrivningspct. Den samlede lønfremskrivning i perioden 2008 til 2010 på skoleområdet udgør således 12,8 %. Når skolelederne oplever, at lønbudget ikke er fremskrevet tilstrækkeligt, er det således ikke begrundet i manglende teknisk fremskrivning af lønbudgettet, men i forøgelse af centrale tiltag og generelle besparelser. Nedenfor er vist de samlede reduktioner som har neutraliseret en del af den foretagne fremskrivning af lønbudgetter i perioden : Regulering af skolebudgetter Besparelser fra budget 2007, som først har fuld effekt fra 2009 Besparelser fra budget 2009 (Implementeret i 2009) Overført til UPPR Stigning i udgifter til Ungdommens Uddannelsesvejledning HR enhed Opgradering af SSP-samarbejde I alt Mio. kr. 1,1 3,2 1,3 1,0 0,1 0,5 7,2 Udover ovenstående reguleringer er der endvidere foretaget omlægninger vedrørende langtidssygdom og minimumsgarantien svarende til 3,5 mio. kr. Disse midler er dog ikke fjernet fra skoleområdet, men udmøntes differentieret dels til de 4 mindste skoler samt til alle skoler afhængig af langtidsfraværet. 4. Andre budgetreguleringer I forbindelse med vedtagelse af budget 2009 blev der vedtaget en samlet besparelse på 5,6 mio. kr. på skoleområdet hvoraf de 2,4 mio. kr. først skulle implementeres fra Byrådet har efterfølgende reduceret besparelsen i 2011 med 1,4 mio. kr., således, at besparelsen først implementeres fra skoleåret 2011/12. I forbindelse med vedtagelse af budget 2011 er vedtaget budgetreduktioner på skolernes undervisningsdel vedrørende samling af 7. klasserne og minimumsgaranti. De samlede budgetreguleringer fremgår af nedenstående tabel. Side 6 af 10

7 Beløb i kr. Besparelser fra budget 2009 (Implementeret fra skoleåret 2011/12) Samle alle 7-klasser på overbygningskoler Minimumsgaranti bortfalder for skoler med lavt elevtal. Der forudsættes øget brug af ikke-årgangsdelt undervisning undervisning på hold. I alt Skolerne har i foråret 2011 disponeret for skoleåret 2011/2012 og foretaget budgettilpasninger i relation til flytning af 7-klasser, besparelser fra 2009 samt gældsopbygning. Fra og med budgetår 2011/2012 må disse økonomiske udfordringer således anses for håndteret. Afvikling af minimumsgarantien er udskudt indtil der foreligger et resultat af strukturdrøftelserne. Såfremt minimumsgarantien fastholdes udestår der en håndtering af i alt 3,9 mio. kr. som er en budgetforudsætning i de kommende år. Udover ovenstående bidrager skoler tillige til besparelser vedrørende indkøbsområdet. Forudsætningen er dog at det via billigere køb er muligt at få det samme serviceniveau men for færre penge. Det er således neutralt for skolerne, under forudsætning af, at skolerne rent faktisk benytter indkøbsaftalerne. Ansvaret for at sikre at dette rent faktisk sker påhviler de enkelte ledelser, med opbakning af indkøbsafdelingen. 5. Pensionsforpligtelse Lærerne var indtil 1993 statstjenestemænd, hvorfor der ikke er knyttet en kommunal pensionsudgift til denne personalegruppe, idet pensionsforpligtelsen påhviler staten. Pr. 1. april 2011 er der fortsat 114 tjenestemandsansatte lærere i kommunens skolevæsen herunder specialskoler, UPPR og forvaltning. I takt med at tjenestemandsansatte lærere bliver pensioneret, bliver de afløst af overenskomstansatte lærere hvor pensionsudgifter påhviler kommunen. For så vidt angår lærere har kommunen ikke sparet op til fremtidige pensionsforpligtigelser. Siden 1993 og frem til 2011 er ca. 100 tjenestemandsansatte gået på pension. Der er ikke givet kompensation i relation til denne afgang, idet pensionsudgifter er forudsat håndteret indenfor de eksisterende rammer. Set i lyset af den lange årrække må denne udfordring anses for inkorporeret i den løbende drift. Størstedelen af de tjenestemandsansatte lærere forventes at blive pensioneret indenfor de næste 10 år, og det forudsættes, at disse erstattes af relativt nyuddannede lærere på begyndelsesløn. Side 7 af 10

8 Ringsted Kommune benytter lønsumsstyring som styringsmetode i en decentral organisering. For alle kommunens institutioner forudsættes det, at der tilstadighed er en balance mellem relativt nyuddannede og medarbejdere med højere anciennitet. Man kan naturligvis ikke forudsætte en fuldstændig en til en sammenhæng. Der vil f.eks. tillige være en udfordring med stigende anciennitet med øvrige overenskomstansatte medarbejdere. På den anden side vil der også være en vis afgang begrundet i andre faktorer end pensionering og hvor der ikke sker genrekruttering f.eks. ved budgettilpasninger af forskellig art. Det ændre dog ikke på, at man bør medregne en vis forsinkelse vedrørende den økonomiske effekt af pensionsforpligtigelserne for at få et mere retvisende scenarie i relation til skolernes økonomiske situation. Såfremt der tages udgangspunkt i en maksimalt beregnet model og de faktiske lønninger i Ringsted vil udgiften til en nyuddannet overenskomstansat lærer inklusiv pension være lidt billigere end den pensionerede tjenestemand de første 4 år. Fra det 5 år som lærer vil den overenskomstansatte lærer gradvist blive dyrere end en tjenestemand. Slutløn for en overenskomstansat lærer opnås efter 12 års ansættelse hvor denne vil være kr. dyrere end en tjenestemand. Der kunne tages udgangspunkt i en mere varieret model hvor der tages højde for de forskellige faktorer som kan påvirke lønsummen på en institution og herunder til en vis grad tjenestemand der tidligere er gået på pension. Modellen tager udgangspunkt i, at der allerede fra 2012 er en effekt svarende til afgangen fra 2011 og tilsvarende i årene herefter. Med udgangspunkt i denne model udgør udgifterne ca. 0,5 mio i 2012 stigende til ca. 6 mio. kr. i Ved begge modeller tages der udgangspunkt i en gennemsnitlig pensionering af tjenestemænd ved en alder af 62 år. De økonomiske konsekvenser fremgår i nedenstående tabel. Beregningerne omfatter alle tjenestemænd, herunder ansatte i UPPR mv. Side 8 af 10

9 Finansieringen af pensionsforpligtigelserne kan eventuelt håndteres via den tekniske budgetlægning i perioden Det vil dog reducere det økonomiske råderum varigt stigende til 5,5 mio. kr. Der er dog tale om en relativ lang tidshorisont og det vurderes på den baggrund realistisk indenfor rammerne af den økonomiske politik. Det vil dog ikke være muligt at håndtere problemstillingen i 2012 via det tekniske budget, som følge af de meget store økonomiske udfordringer kommune står overfor, bl.a. som følge af tilbagebetaling af skat til Staten. Problemstillingen på ca. 0,5 mio kr. må således håndteres via budgetprocessen (og omstillingspuljen) for Ny læreraftale Kommunen har indgået ny aftale med Danmarks Lærerforening om tjenestetid, som er gældende fra skoleåret 2011/2012. Aftalen betyder, at der bliver frigjort mere tid til lokal disponering. På baggrund af opgørelse fra kommunens skoler, kan den samlede frigjorte tid opgøres til timer svarende til ca. 11 lærerårsværk. Den faktiske gennemsnitsløn for alle lærere i Ringsted Kommune udgør kr. dvs. både for overenskomst ansatte og tjenestemænd. Økonomisk set udgør den nye læreraftale således 4,8 mio. kr. som kan benyttes til serviceforbedringer, f.eks. flere undervisningstimer. Det skal bemærkes, at aftalen og provenuet indgår i effektiviseringsforslagene for budgetår Nøgletal Nedenfor er vist nøgletal vedrørende udgifter pr. elev i folkeskolen for kommuner i Region Sjælland og for hele landet i regnskaberne for 2000 til Nøgletallene viser at udgifterne pr. elev i Ringsted Kommune i perioden har ligget noget over både regionsgennemsnit og landsgennemsnit. Side 9 af 10

10 Side 10 af 10

Der er i beregningerne ikke taget højde for afvikling af oparbejdet gæld.

Der er i beregningerne ikke taget højde for afvikling af oparbejdet gæld. Økonomi Elevtal Afgangsprøver NOTAT Baggrund Byrådet tiltrådte 8. februar 2011 - under punktet Struktur for dagtilbud og skoler - indstilling fra Børne- og Undervisningsudvalget om at: 1. at distriktsmodellen

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Sæt ny løn på dagsordenen

Sæt ny løn på dagsordenen Sæt ny løn på dagsordenen - 2 - Indholdsfortegnelse 1. Veje til indflydelse... 3 2. Råderum til ny løn... 3 3. Ny løn på budgettet... 5 4. Indflydelse på råderum og budget... 7 5. Spørgsmål du kan stille

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

De samme regler gælder ledelse, når antallet af ledige stillinger tillader det. Erfaringsmæssigt er det dog vanskeligere at omplacere ledere.

De samme regler gælder ledelse, når antallet af ledige stillinger tillader det. Erfaringsmæssigt er det dog vanskeligere at omplacere ledere. Notat vedr. personalemæssige konsekvenser NOTAT HovedMed og Byrådet har i forbindelse med den igangværende drøftelse af Direktionens sparekatalog for 2011 spurgt til de mulige personalemæssige konsekvenser

Læs mere

Brug løn aktivt. - ellers mister du indflydelse. Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR

Brug løn aktivt. - ellers mister du indflydelse. Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR Brug løn aktivt - ellers mister du indflydelse Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR Udgivet af KL Specielle Overenskomstforhandlinger Økonomisk Sekretariat Brug løn aktivt ellers mister du indflydelse

Læs mere

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Bilag til Økonomiregulativ

Bilag til Økonomiregulativ Bilag til Center for Økonomi og Personale Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Telefon: 4477 2000 balkom@balk.dk www.ballerup.dk Godkendt den 20-05-2014 1 Indhold 1.... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Baggrund... 3 1.3.

Læs mere

Det lokale økonomiske råderum

Det lokale økonomiske råderum Nedenstående er bilag 1 til Fællesaftalen om lokal løndannelse på det kommunale område. Bilaget er parternes beskrivelse af det økonomiske råderum. Bilag 1 Det lokale økonomiske råderum Det lokale økonomiske

Læs mere

Overførsler fra 2011 til. Korrigeret budget inkl. Overførsler

Overførsler fra 2011 til. Korrigeret budget inkl. Overførsler Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/5-2012 Overførsler fra 2011 til 2012 Korrigeret inkl. Overførsler Oprindeligt Budget 31.05.2012 Økonomiudvalget

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år)

Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år) Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år) Emne Udvalget for Børn og Unge har på mødet d. 4. maj 2011 besluttet, at principper for ny resursetildeling for dagtilbud skal

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014 Notat Den 1. september 2014 Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav i Børn og Unge (0,7 pct.) Med vedtagelsen af budgettet for 2013 og 2014 blev det besluttet, at Aarhus Kommune

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

NÆSTVED KOMMUNE. Casebeskrivelse

NÆSTVED KOMMUNE. Casebeskrivelse NÆSTVED KOMMUNE Casebeskrivelse 70 Overblik Region: Sjælland Kommunestørrelse: 81.163 Socioøkonomisk indeks: Middel Antal folkeskoler: 17 Antal elever: Total: 10505 Heraf kommunale folkeskoler: 8858 Gennemsnitlig

Læs mere

Dansk Socialrådgiverforening Repræsentantskabsmøde November 2010

Dansk Socialrådgiverforening Repræsentantskabsmøde November 2010 Side: 1 af 5 Emne: Forslag til budget 2011 og 2012 Ændringsforslag til Orienteringsbilag vedr. Lovændring Forslagsstiller: Vedtægtsændring Hovedbestyrelsen Resolution Udtalelse Øvrige forslag Vedtaget

Læs mere

Ordbog i Økonomistyring

Ordbog i Økonomistyring Ordbog i Økonomistyring Her kan du læse om de mest anvendte begreber i økonomistyringen i Stevns kommune. Analyse Anlægsbevilling Anlægsbudget Basisbudget Beskatningsgrundlag Bevilling Befolkningsprognose

Læs mere

Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3

Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Deltagere: Lise-Lotte Tilsted, Finn Olsen, Svend Rosager, Jeppe Ottosen, Masoum Moradi, Curt Sørensen,

Læs mere

Budgetudvikling, tildeling og økonomistyring Politikområde 5 - Dagtilbud og læring

Budgetudvikling, tildeling og økonomistyring Politikområde 5 - Dagtilbud og læring Budgetudvikling, tildeling og økonomistyring Politikområde 5 - Dagtilbud og læring Indledning Overskriften Politikområde 5 er Holbæk Kommunes betegnelse for den del af den kommunale virksomhed, som omfatter

Læs mere

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen N O T A T Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2007 til 2012. Endvidere er der foretaget mindre

Læs mere

Børne- og undervisningsudvalget

Børne- og undervisningsudvalget Ønskeliste: Drift, sikring af serviceniveau i Sundhedstjenesten Forslagsstiller Børne- og undervisningsudvalget Forslag Bevilling Styringsområde (politikområde) Sikring af Serviceniveau i Sundhedstjenesten

Læs mere

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018 Notat Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13. maj 2014 Sagsident: 14/14080 Lb.nr. 97953 Sagsbehandler: Jytte

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Aftale om Gennemsnitsløngaranti

Aftale om Gennemsnitsløngaranti Aftale om Gennemsnitsløngaranti KL Organisationer i KTO Side 1 Udkast af 24. august 2010 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Gennemsnitsløngarantien... 3 Beregningsgrundlaget for gennemsnitsløngarantien...

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Beskæftigelsesgrader 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 13. maj 2011 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

Økonomisk Politik. Godkendt i Byrådet den [skriv dato]

Økonomisk Politik. Godkendt i Byrådet den [skriv dato] l Økonomisk Politik 1 Godkendt i Byrådet den [skriv dato] Forord Fredensborg Kommunes økonomi kan på mange måder sammenlignes med en almindelig husholdningsøkonomi. Vi skal have balance mellem indtægter

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 165 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. oktober 2008 HVT 08 Byrdefordeling vedrørende renter og afdrag på HUR-lånet Indstilling: Direktionen indstiller, at Renteudgifter på HUR-lånet finansieres

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

Assens Kommune gælden og dens betydning

Assens Kommune gælden og dens betydning Assens Kommune gælden og dens betydning Assens Kommune Økonomi Juli 2013 1 Indledning Denne rapport omhandler Assens Kommunes gæld fra kommunesammenlægningen til i dag. Herudover indgår den nuværende afviklingsprofil

Læs mere

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring.

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. REGNSKAB 2013 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

DATA FOR DECEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS

DATA FOR DECEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS DATA FOR DECEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 4 Personaleforbrug 5 Udbetaling Danmark 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 13. marts 2013 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Herunder følger en oversigt over fag- og stabschefernes forslag til reduktion af tidligere ansøgte

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015

Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015 Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND... 2 2 PULJER... 2 3 NY SÆRLIG GRUNDTILDELING TIL KOMMUNALE UDENOMSAREALER... 3 4 NY PULJE TIL BASISLEDERUDDANNELSE FOR NYE

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden Referat af tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Antal kommuner med merforbrug på service. En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger

Antal kommuner med merforbrug på service. En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger Antal kommuner med merforbrug på service En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger Den 4. maj 2011 Morten Mandøe, KL s økonomiske sekretariat Program Forhandlinger om en budgetlov Indhold

Læs mere

Bilag 7 Teknisk gennemgang af ny model for tildeling af bevilling på rengøring og det tekniske område på skoler og bydækkende enheder

Bilag 7 Teknisk gennemgang af ny model for tildeling af bevilling på rengøring og det tekniske område på skoler og bydækkende enheder KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og regnskab Bilag 7 Teknisk gennemgang af ny model for tildeling af bevilling på rengøring og det tekniske område på skoler og bydækkende enheder

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Opgørelse af udviklingen i udgifterne til undervisning i folkeskolen pr. elev. maj 2010 Handicap og Socialpsykiatri

Opgørelse af udviklingen i udgifterne til undervisning i folkeskolen pr. elev. maj 2010 Handicap og Socialpsykiatri dd Opgørelse af udviklingen i udgifterne til undervisning i folkeskolen pr. elev maj 2010 Handicap og Socialpsykiatri Indhold 1. INDLEDNING... 3 RESUMÉ... 3 2. OM OPGØRELSEN... 6 3. PRÆSENTATION AF RESULTATER...

Læs mere

OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014

OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014 31-01-2014 12/339/12 OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014 Løn i den offentlige og den private sektor I dette nyhedsbrev ser vi på løn og lønudviklingen fra februar 2011 til august 2013. Vi bruger Danmarks

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Oversigt effektiviseringsforslag Plan- og Bolig udvalgets effektiviseringsforslag - budget 2014

Oversigt effektiviseringsforslag Plan- og Bolig udvalgets effektiviseringsforslag - budget 2014 Oversigt effektiviseringsforslag Plan og Bolig udvalgets effektiviseringsforslag budget 2014 Effektiviseringsforslag (1.000 kr. ) Nr. Forslag 201 4 1 Borgerinddragelse Digitalisering ifm. Lokal og kommuneplaner

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Fremskrivning af færdiguddannede radiografer og forventet efterspørgsel

Fremskrivning af færdiguddannede radiografer og forventet efterspørgsel Fremskrivning af færdiguddannede radiografer og forventet efterspørgsel Formål At følge op på seneste estimat (april 2012) af udviklingen i hhv. antallet af færdiguddannede autoriserede radiografer, sammenholdt

Læs mere

Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet

Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 08.07.14 Sagsbeh. tlj11 Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet

Læs mere

03.22.02 Serviceforanstaltninger (Drift af kolonier, Pædagogisk Center)

03.22.02 Serviceforanstaltninger (Drift af kolonier, Pædagogisk Center) REGNSKAB 2013 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.32. Øvrig folkeskolevirksomhed Udvalgets sammenfatning og vurdering Da pædagogisk Center servicerer folkeskolerammen (ramme 30.30) og gruppeordningerne

Læs mere

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 1. Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Børn og Unge-afdelingen Magistratens 1. Afdeling Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen

Læs mere

AC og enkelte andre organisationer som for eksempel IDA og Dansk Journalistforbund forhandler særskilt med Finansministeriet.

AC og enkelte andre organisationer som for eksempel IDA og Dansk Journalistforbund forhandler særskilt med Finansministeriet. Hvem forhandler overenskomster i staten? De statslige overenskomstparter Det er finansministeren, der forhandler løn- og ansættelsesvilkår for statens ansatte med de faglige organisationer, som har organiseret

Læs mere

Bilag: Fra høringsmaterialet, juni 2014 samt opsamling på høringssvar, sept. 2014

Bilag: Fra høringsmaterialet, juni 2014 samt opsamling på høringssvar, sept. 2014 Bilag: Fra høringsmaterialet, juni 2014 samt opsamling på høringssvar, sept. 2014 Administrative fællesskaber lokalt Der foretages en budgetreduktion på 4,8 mio. kr. årligt. Administrative fællesskaber

Læs mere

Bekendtgørelse om tjenestemandspensionsforpligtelser i forbindelse med kommunalreformen.

Bekendtgørelse om tjenestemandspensionsforpligtelser i forbindelse med kommunalreformen. Udkast til 5. juli 2005 J.nr. 05-870-7 Bekendtgørelse om tjenestemandspensionsforpligtelser i forbindelse med kommunalreformen. I medfør af 7, stk. 3 6 i lov nr. 539 af 24. juni 2005 om visse proceduremæssige

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. R-101 Effektivisering på alle fagområder Politikområde Tværgående I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budgetprocessen foreslog administrationen, at der som noget nyt udarbejdes et forslag om en

Læs mere

OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012

OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012 OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012 Løn i den offentlige og den private sektor I dette nyhedsbrev ser vi på løn og lønudviklingen i perioden fra februar 20 til november 201 Det vil sige hele OK og en del af

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Vedrørende: MTSU møde på skoleområdet i Ny Randers Kommune den 24. oktober 2006

Vedrørende: MTSU møde på skoleområdet i Ny Randers Kommune den 24. oktober 2006 Notat Forvaltning: Skoleafdelingen Dato: J.nr.: Br.nr.: 7. november 2006 17.00.00.A15 Vedrørende: MTSU møde på skoleområdet i Ny Randers Kommune den 24. oktober 2006 Notatet sendes/sendt til: Mødedeltagerne

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14

Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14 Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14 Vedr. sag nr. 155 på Kommunalbestyrelsens møde d. 11. august 2015. Notat til Kommunalbestyrelsen vedr. justeringer af haltilskudsmodel i forbindelse

Læs mere

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget Forbrug Korrigeret Oprindeligt Till gsbevilling Omplacering Økonomiudvalg 30.06 budget budget Nettoudgifter Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. % Samlet resultat 77,5 149,4 152,0-2,6 0,0 51,9

Læs mere

De kommunale budgetter 2015

De kommunale budgetter 2015 Steffen Juul Krahn, Bo Panduro og Søren Hametner Pedersen De kommunale budgetter 2015 Begrænset budgetteret underskud for gennemsnitskommunen De kommunale budgetter 2015 Begrænset budgetteret underskud

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.288 259.288 259.288 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 321-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 Overordnede betragtninger om budgetsituationen Budget 2014 2017 1 Indledning Formålet med Mål- og Budgetfokus maj 13 er at give et samlet overblik over budgetsituationen

Læs mere

Notat. Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget 2014-2017. 1. Indledning. 2. Udgiftsændringer siden budget 2013.

Notat. Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget 2014-2017. 1. Indledning. 2. Udgiftsændringer siden budget 2013. Notat Til: Magistraten Den 6. juni 2013 Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget 2014-2017 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling 1. Indledning Dette notat beskriver de ændringer og forhold,

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Fredericia Kommune. Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring

Fredericia Kommune. Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring Fredericia Kommune Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring 2014 Indledning Daginstitutionsområdet skal pr. 1. januar 2014 overgå til lønsumsstyring. Dermed overgår området fra at styre

Læs mere

Projekt om analyse af forskelle i udmøntning af lokal løn mellem mænd og kvinder indenfor samme personalegruppe fase 1 og 2 FLD data

Projekt om analyse af forskelle i udmøntning af lokal løn mellem mænd og kvinder indenfor samme personalegruppe fase 1 og 2 FLD data Projekt om analyse af forskelle i udmøntning af lokal løn mellem mænd og kvinder indenfor samme personalegruppe fase 1 og 2 FLD data Projektgruppen har opgjort forskelle i lokalløn mellem mænd og kvinder

Læs mere

Nyt skoleudbygningsprogram

Nyt skoleudbygningsprogram Til Byrådet Fra MBU Dato 14. august 2015 Nyt skoleudbygningsprogram Notatet omhandler Børn og Unges forslag til nyt Skoleudbygningsprogram til erstatning af det tidligere Lokaleprogram. 1. Resume Det nuværende

Læs mere

at der igen (2016) skal bespares penge i den samlede kommunale økonomi alt: 22,3 mill. Kroner, som et besparelsesforslag.

at der igen (2016) skal bespares penge i den samlede kommunale økonomi alt: 22,3 mill. Kroner, som et besparelsesforslag. Kære alle. Som I ved, er det første signal om, hvor bevæger skolevæsenets sig hen over de kommende år, ved forvaltningen Skole- Dagtilbud, på Børne og Skoleudvalgets møde den 14.04.2015. Hvad ved vi: at

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007

Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 1. Formål og mål Formålet med lønpolitikken i University College Lillebælt er at skabe sammenhæng mellem institutionens mål, udvikling, strategi på den ene side

Læs mere

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 Budget 2010-2013 Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 - = overskud Ordinær drift (skatter, statstilskud og driftsudgifter) 2010 2011 2012 2013 Underskud på ordinær drift i h.t. budgetoplæg

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

OK13, skoleøkonomi og efterspørgsel på arbejdskraft

OK13, skoleøkonomi og efterspørgsel på arbejdskraft OK13, skoleøkonomi og efterspørgsel på arbejdskraft Indhold Forhistorie... 1 Skolernes økonomi... 1 Antal pensioneringer/antal elever... 3 Bekendtgørelsesændringer... 4 Den nye overenskomst... 5 Konklusion...

Læs mere

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Kultur, at det forventes at budgettet overholdes.

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Kultur, at det forventes at budgettet overholdes. Samlenotat for Børn & Kultur Budgetopfølgning pr. 30. september 2010 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Kultur, at det forventes at budgettet overholdes. På områder med overførselsadgang

Læs mere

Kritisk gennemgang af økonomisk grundlag, EY rapporten: vurdering af økonomisk potentiale ved ændring af skolestrukturen i Randers kommune

Kritisk gennemgang af økonomisk grundlag, EY rapporten: vurdering af økonomisk potentiale ved ændring af skolestrukturen i Randers kommune Kritisk gennemgang af økonomisk grundlag, EY rapporten: vurdering af økonomisk potentiale ved ændring af skolestrukturen i Randers kommune Økonomien er opdelt i 2 dele: Personaleomkostninger som følge

Læs mere

Når du har importeret går du ind i den orange boks i decentral lønstyring og klikker på økonomisk oversigt. Så kommer følgende billede frem.

Når du har importeret går du ind i den orange boks i decentral lønstyring og klikker på økonomisk oversigt. Så kommer følgende billede frem. Brugervejledning decentral lønstyring: Beregning af anslået lønforbrug: I programmet kan du, når du står i den orange boks økonomi få beregnet et anslået lønforbrug for resten af året. Du skal være opmærksom

Læs mere

Budget og økonomiske rammer for skoler og SFO er

Budget og økonomiske rammer for skoler og SFO er Budget og økonomiske rammer for skoler og SFO er Indhold 1. Opbygning af budgetterne... 2 2. Centrale budgetpuljer... 2 3. Overførselsadgang... 3 4. Årshjul for budgetarbejdet... 4 5. Tildelingsmodellen

Læs mere

Økonomistyring sådan gør vi. Introduktion til den nye kommunalbestyrelse

Økonomistyring sådan gør vi. Introduktion til den nye kommunalbestyrelse Økonomistyring sådan gør vi Introduktion til den nye kommunalbestyrelse INDLEDNING... 2 1. ØKONOMISTYRING OG ØKONOMISKE STYRINGSPRINCIPPER... 2 1.1 ØKONOMISKE STYRINGSPRINCIPPER... 2 1.2 KASSE- OG REGNSKABSREGULATIVET...

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012

Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012 23. november 2012 Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012 Hovedresultaterne til IDA Lønstatistik 2012 foreligger nu og offentliggøres hermed fredag den 23. november 2012. Lønudvikling De privatansatte

Læs mere

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Økonomisk politik For Faaborg-Midtfyn Kommune Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune har siden kommunalreformen arbejdet målrettet

Læs mere

Kommunen har i henhold til retssikkerhedsloven både ret og pligt til at føre tilsyn med selvejende institutioner.

Kommunen har i henhold til retssikkerhedsloven både ret og pligt til at føre tilsyn med selvejende institutioner. DRIFTSOVERENSK0MST Driftsoverenskomst mellem Frederiksberg Kommune og bestyrelsen for: Den selvejende institution Elverhøj Institutionens vedtægt er godkendt af Frederiksberg Kommune (14.03.1996) Lovgrundlag

Læs mere

Notat. Dato: 2. november 2010 Sagsnr.: 201001525-71. Benchmarkanalyse voksenhandicap

Notat. Dato: 2. november 2010 Sagsnr.: 201001525-71. Benchmarkanalyse voksenhandicap Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5030 Fax +45 8888 5501 Dato: 2. november 2010 Sagsnr.: 201001525-71

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2

Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2 NOTAT 21. august 2015 LRASM Aftale om kommunernes økonomi for 2016 Indholdsfortegnelse Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2 Indledning... 2 Omprioriteringsbidrag på 1% årligt.... 2 Prioritering

Læs mere