NOTAT Økonomisk Afdeling. Økonomiske udfordringer for skolerne fra skoleåret 2011/12

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NOTAT Økonomisk Afdeling. Økonomiske udfordringer for skolerne fra skoleåret 2011/12"

Transkript

1 Budget 2011 NOTAT Skoler Økonomisk Afdeling Bilag 8 Økonomiske udfordringer for skolerne fra skoleåret 2011/12 Kommunens økonomi har de seneste år været under pres. Det har også påvirket skolernes økonomiske råderum. Hertil kommer, at specielt pensionsforpligtigelsen medvirker til en gradvis udhuling af budgetterne. Samtidig er en række skoler påvirket af en gældsbyrde dog i stærkt varierende grad. Den nye lærertidsaftale påvirker ressourcegrundlaget i positiv retning. Dette notat beskriver de basis økonomiske vilkår for skolerne i Ringsted Kommune med udgangspunkt i 2010/2011 budgettet. 1. Tildelingsmodel På baggrund at det samlede elevtal for kommunens skoler beregnes en samlet ramme til lønressourcer på kommunens 12 folkeskoler. Herudover tildeles der et elevafhængigt budget til undervisningsmidler og til ejendomsdrift, herunder pedelfunktion. Til hver skole foretages en differentieret tildeling af ressourcer til løn ud fra antallet af elever på hvert klassetrin, således at der gives flere ressourcer til elever på de højeste klassetrin. Således tildeles 0 klasse kr. og stigende til kr. pr. elev. i 10-klasse centret. Forskellen skyldes først og fremmest at der i henhold til lovgivningen skal undervises i flere timer i de ældre årgange. Der kan således ikke foretages en direkte sammenligning mellem skoler med og uden overbygning. Jf. nedenstående tabel. I ressourcefordelingen indgår tillige sociale kriterier og antal tosprogede elever i fordelingen, hvilket især kommer Sdr. Parkskolen til gode. Såfremt en skoles elevtal ikke udløser en ressource til løn på minimum 4,92 mio. kr. i skoleåret 2010/11 bliver skolens budget suppleret op til en lønressource på 4,92 mio. kr. den såkaldte minimumsgaranti. Det svare til en situation hvor der ca. er 140 elever på skolen. Ressourcer til minimumsgarantien finansieres af den samlede ramme til lønressourcer, således at det reelt er de skoler der ikke er omfattet af garantien der finansierer den. Minimumsgarantien bevirker således også, at generelle budgetreduktioner på skoleområdet kun rammer de skoler der ikke er omfattet af garantien. Konsekvensen af garantien herunder at budgettilpasninger ikke udmøntes på de 4 mindste skoler er, at der er relativt store forskelle mellem udgifterne pr. elev på kommunens folkeskoler. Det skal bemærkes, at nedenstående opgørelse er inklusiv 7-klasser. 14. marts 2011 Ringsted Kommune Staben Side 1 af 10

2 Bemærk at nøgletallene er beregnet på baggrund af budget 2011 og omfatter alene skolen. Dvs. SFO indgår ikke i budgetopgørelsen. 2. Underskud fra tidligere år Kommunens 12 folkeskoler har i 2010 tilsammen oparbejdet et netto underskud på 6,8 mio. kr. og har således et opsamlet netto underskud ved udgangen af 2010 på 20,7 mio. kr. (Skolernes samlede underskud minus overskud). Underskud på 21,2 mio. kr. vedrører Kværkeby Skole, Vetterslev Skole, Sdr. Parkskolen samt Valdemarskolen. Den resterende gæld fordeler sig på 3 skoler, mens 4 skoler har et samlet mindreforbrug på 2,6 mio. kr. Nedenstående tabel er et uddrag af kommunens regnskab for 2010 som viser regnskabsresultatet for kommunens 12 folkeskoler. Afvigelsesprocenten beregnes som det korrigerede budget excl. overførsler fra tidligere år. Side 2 af 10

3 For eksempel Kværkeby: Opsamlet underskud: 4,558 mio. kr. Korrigeret budget excl. overførsler fra tidligere år: 11,461 mio. kr. Afvigelsesprocent: 4,558*100/11,461 = 40 % Det korrigerede budget er korrigeret for specialområdet, idet en sammenligning ellers vil være vanskelig at foretage. Opgørelsen omfatter dog SFO. Det er ikke til at udrede om det er dispositioner i skole eller SFO delen der har medvirket til ophobning af gæld. Hvorfor det er mest korrekt at medtage begge dele i herværende opgørelse. Det skal bemærkes, at der på centrale konti er afdraget 2,1 mio. kr. i 2010 vedrørende tidligere års merforbrug. Der resterer på centrale konti et underskud ved udgangen af 2010 på 1,4 mio. kr. som forventes afviklet i 2011 og Byrådet har tilkendegivet at en evt. gældssaneringsmodel bør være ensartet for alle skoler. På nuværende tidspunkt foreligger der forskellige gældsafviklings modeller for henholdsvis Kværkeby Skole, Sdr. Parkskolen og Vetterslev Skole og de øvrige skoler. I realiteten er gældsafviklingen på de 3 skoler midlertidig stoppet, indtil der er taget stilling til en samlet model i forlængelse af strukturdrøftelserne. Som det fremgår af ovenstående tabel er skolerne meget differentieret belastet af gæld og hvor Kværkeby og Sdr. Park er hårdest belastet, svarende til % af det almindelige skolebudget. Økonomisk set belaster en gældssanering kommunen på 2 måder. Et merforbrug medfører et likviditetstræk fra kommunens kasse i budgetåret. En gældsanering vil betyde, at kassen ikke genopbygges i de efterfølgende år. Herudover finansierer negative overførsler (gældsafvikling) positive overførsler alle steder i kommunens budget. En gældssanering på skolerne medfører at positive overførsler må reduceres, afhængigt af den model man vælger. Sidstnævnte problemstilling er blevet særlig vanskelig fra og med 2011, som følge af regeringens sanktionslovgivning og de udmeldte serviceudgiftsrammer. Der medfølger således ikke nogen forøgelse af serviceudgiftsrammen, uanset om en kommune har et samlet mindreforbrug et givent år og ønsker at overføre disse midler til det efterfølgende år. På baggrund af ovenstående bemærkninger og forslagene vedrørende ny skolestruktur kan der foreslås en af nedenstående tre modeller for afvikling af skolernes gæld. Fælles for modellerne er, at de alle vil medføre gældssanering. For to af modellerne vil en stor del af denne gældssanering i praksis udgøres af gæld vedrørende nedlukkende skoler. Af den resterende gæld forudsættes en del afviklet inden den nye skolestruktur implementeres, hvorefter der resterer en gæld som skal afvikles i den nye struktur. Nedenstående modeller fastholder det af byrådet ønskede princip om, at alle behandles ensartet. I to af modellerne forudsættes en maksimal gældsafviklings periode på 6 år og som starter fra det år, hvor institutionen begynder at afdrage gælden. Endvidere tager modellerne udgangspunkt i at der realistisk og forsvarligt kan afdrages med minimum 2 % af budgettet. Side 3 af 10

4 Det skal bemærkes, at både antallet og typen af elever samt den faktiske etniske og sociale sammensætning af eleverne spiller ind i forhold til de fremtidige budgetters størrelse. Der kan peges på en af følgende modeller 1. Nuværende gæld følger institutionen - afdrag fastfryses i forhold til nuværende budget. Modellen betyder, at der afbetales gæld svarende til 2 % af skolens nuværende budget. Gæld følger institutionen uanset hvilket budget skolen måtte få efter implementeringen af en ny struktur. Skoler som ophører med at være folkeskoler og således lukkes gældssaneres 100 % fra det tidspunkt, hvor den faktiske lukning finder sted. Reelt vil modellen medføre der gældsaneres på Sdr. Park /campusskolen med en forholdsvis stor del af skolens budget. Der kan argumenteres for at dette er rimeligt, når skolen med indførelsen af campusmodellen udskifter en stor del af sine elever. Den samlede gældssanering i denne model forventes at udgøre godt mio. kr. Der tages udgangspunkt i et afdrag svarende til 2 % af det nuværende budget og med maksimal afdrag i 6 år. Er der fortsat gæld herefter afskrives det. Skoler som ikke har gæld i dag, vil ikke blive berørt af gældsafviklingen. Afdrag fastfryses således uanset budgettets størrelse efter en omstrukturering. Modellen vil blive opfattet varieret positivt/negativt afhængig af de mere præcise økonomiske konsekvenser for den enkelte skole. Der flyttes med campusskolen et stort antal elever mellem skolerne og man vil derfor kunne argumentere for, at modellen ikke er retfærdig fordi de aktuelle børn på skolen, ikke gik på skolen da gælden blev oparbejdet. Valdemarskolen vil formentlig blive negativt berørt, idet de får reduceret deres budget ved indførelsen af en campusmodel, mens Sdr. Park/campusskolen bliver positivt berørt med modellen, idet deres budget forventes at blive øget i kraft af indførelsen af en campusmodel. 2. Nuværende gæld følger institutionen og fastlægges i henhold til faktisk budget. Modellen forudsætter, at gæld fra de skoler, der nedlægges afskrives 100 %. Skoler med underskud skal afvikle dette med 2 % af deres faktiske budget i maksimalt 6 år. Såfremt der er en restgæld efter 6 år afskrives denne gæld. Virkningen af denne model vil være, at det er de skoler der har oparbejdet gælden, der også kommer til at afvikle den, dog med varierende afdrag idet afdragende vil afhænge af det faktiske budget. Sdr. Parkskolen vil i den foreslåede nye struktur få forøget elevtallet for de ældste elever og dermed budgettet væsentligt. Skolen vil dermed komme til at afvikle en større del af gælden i denne model. Omvendt vil Valdemarskolen formentligt få et mindre budget og således vanskeligere ved at afdrage gæld og dermed få en delvis gældssanering i sidste ende. Samlet set vil der i denne model være en mindre gældssanering end i model 1. Modellen kan blive opfattet som mere retfærdig i forhold til de reelle muligheder for gældsafvikling. Også denne model kan imidlertid blive opfattet som uretfærdig, fordi der med campusmodellen flyttes et stort antal elever mellem Side 4 af 10

5 skolerne, hvorved de aktuelle børn ikke gik på skolen, da gælden blev oparbejdet. 3. Alle skoler gældssaneres fuldstændigt fra Modellen kan begrundes i at der lægges op til en særdeles omfattende og ekstraordinær strukturændring, som vil påvirke stort set alle elever, forældre samt ledere og medarbejdere. Både elever og lærere og formentlig ledere vil i større omfang blive flyttet mellem skoler. Forudsætningerne fra perioden hvor gælden opstor vil således fremadrettet blive forandret. Konsekvensen af modellen vil være at der ikke opbygges likviditet i kommunens kasse svarende til ca. 20 mio kr. Samtidig vil det blive vanskeligere at overføre positivt mellem budgetår. Det vurderes dog ikke at få større betydning idet overførselsreglerne nu er blevet reduceret med virkning fra regnskabsår Det skal bemærkes, at det er en forudsætning at den forudsatte gældsafvikling fra skolerne på 2,3 mio kr. i 2011 fastholdes, idet det tilvejebringer finansiering til positive overførsler. Det bliver således nødvendigt med en stram opfølgning i forhold til denne forudsætning. Såfremt det lykkes at gældsafvikle udover 2,3 mio kr. i løbet af 2011 tilfalder det kassen. Restgæld og evt. mindreforbrug for samtlige skoler nulstilles ved årets slutning. Det begrundes med, at alle skolers forudsætninger og budgetter som angivet bliver helt ændret med virkning fra budgetåret Fremskrivning af lønbudgetter Skolelederne har i notat om skolernes økonomiske situation anført følgende: For lille lønfremskrivning. Skolerne er tildelt en generel kommunal lønfremskrivning på trods af, at lærernes lønfremgang i den seneste overenskomstperiode ligger yderligere 3,5 % over denne tildeling. Konklusionen bygger på en udmelding fra Danmarks Lærerforening vedrørende overenskomstresultatet fra 2008 hvor den samlede lønstigning i overenskomstperioden udgør 12,8 %, mens lønbudgetterne kun er fremskrevet med 9,3 %. Fremskrivning af lønbudgetterne dækker perioden 2009 til 2011, mens de år der dækker overenskomstperioden er årene 2008 til Der er således ikke tale om en korrekt sammenligning. Fremskrivning af lønbudgetter er i perioden 2008 til 2010 foretaget som en differentieret lønbudgettering til årene 2009 og 2010 tilrettet overenskomstresultaterne for enkelte faggrupper. Det vejede gennemsnit blev anvendt i budgetlægningen for årene 2009 og 2010 som udgangspunkt for den videre lønbudgettering for folkeskoleområdet. Efter at overenskomstresultaterne blev kendt i 2008, blev der givet en tillægsbevilling i 2008 til skolerne på 1,3 mio. kr. til løn. Side 5 af 10

6 Der blev herefter forhåndsudtaget midler til centrale puljer (lokal løndannelse) og foretaget efterregulering på grundlag af Kommunernes Landsforenings ændrede forventninger til lønudviklingen. Budgetteret lønudvikling folkeskoleområdet B2008 B2009 B2010 B2011 Gennemsnit/Vejet gennemsnit pct. 3,30 5,04 3,18 0,34 Forhåndsudtagne centrale puljer -0,08 0,02-0,06 0,00 Året 2 år før budgetåret 0,00 0,11 0,09 0,13 Året 1 år før budgetåret 0,00 0,68 0,03-0,05 3,22 5,87 3,22 0,42 Ændrede forventninger til lønudviklingen for: Anvendt fremskrivningspct. Den samlede lønfremskrivning i perioden 2008 til 2010 på skoleområdet udgør således 12,8 %. Når skolelederne oplever, at lønbudget ikke er fremskrevet tilstrækkeligt, er det således ikke begrundet i manglende teknisk fremskrivning af lønbudgettet, men i forøgelse af centrale tiltag og generelle besparelser. Nedenfor er vist de samlede reduktioner som har neutraliseret en del af den foretagne fremskrivning af lønbudgetter i perioden : Regulering af skolebudgetter Besparelser fra budget 2007, som først har fuld effekt fra 2009 Besparelser fra budget 2009 (Implementeret i 2009) Overført til UPPR Stigning i udgifter til Ungdommens Uddannelsesvejledning HR enhed Opgradering af SSP-samarbejde I alt Mio. kr. 1,1 3,2 1,3 1,0 0,1 0,5 7,2 Udover ovenstående reguleringer er der endvidere foretaget omlægninger vedrørende langtidssygdom og minimumsgarantien svarende til 3,5 mio. kr. Disse midler er dog ikke fjernet fra skoleområdet, men udmøntes differentieret dels til de 4 mindste skoler samt til alle skoler afhængig af langtidsfraværet. 4. Andre budgetreguleringer I forbindelse med vedtagelse af budget 2009 blev der vedtaget en samlet besparelse på 5,6 mio. kr. på skoleområdet hvoraf de 2,4 mio. kr. først skulle implementeres fra Byrådet har efterfølgende reduceret besparelsen i 2011 med 1,4 mio. kr., således, at besparelsen først implementeres fra skoleåret 2011/12. I forbindelse med vedtagelse af budget 2011 er vedtaget budgetreduktioner på skolernes undervisningsdel vedrørende samling af 7. klasserne og minimumsgaranti. De samlede budgetreguleringer fremgår af nedenstående tabel. Side 6 af 10

7 Beløb i kr. Besparelser fra budget 2009 (Implementeret fra skoleåret 2011/12) Samle alle 7-klasser på overbygningskoler Minimumsgaranti bortfalder for skoler med lavt elevtal. Der forudsættes øget brug af ikke-årgangsdelt undervisning undervisning på hold. I alt Skolerne har i foråret 2011 disponeret for skoleåret 2011/2012 og foretaget budgettilpasninger i relation til flytning af 7-klasser, besparelser fra 2009 samt gældsopbygning. Fra og med budgetår 2011/2012 må disse økonomiske udfordringer således anses for håndteret. Afvikling af minimumsgarantien er udskudt indtil der foreligger et resultat af strukturdrøftelserne. Såfremt minimumsgarantien fastholdes udestår der en håndtering af i alt 3,9 mio. kr. som er en budgetforudsætning i de kommende år. Udover ovenstående bidrager skoler tillige til besparelser vedrørende indkøbsområdet. Forudsætningen er dog at det via billigere køb er muligt at få det samme serviceniveau men for færre penge. Det er således neutralt for skolerne, under forudsætning af, at skolerne rent faktisk benytter indkøbsaftalerne. Ansvaret for at sikre at dette rent faktisk sker påhviler de enkelte ledelser, med opbakning af indkøbsafdelingen. 5. Pensionsforpligtelse Lærerne var indtil 1993 statstjenestemænd, hvorfor der ikke er knyttet en kommunal pensionsudgift til denne personalegruppe, idet pensionsforpligtelsen påhviler staten. Pr. 1. april 2011 er der fortsat 114 tjenestemandsansatte lærere i kommunens skolevæsen herunder specialskoler, UPPR og forvaltning. I takt med at tjenestemandsansatte lærere bliver pensioneret, bliver de afløst af overenskomstansatte lærere hvor pensionsudgifter påhviler kommunen. For så vidt angår lærere har kommunen ikke sparet op til fremtidige pensionsforpligtigelser. Siden 1993 og frem til 2011 er ca. 100 tjenestemandsansatte gået på pension. Der er ikke givet kompensation i relation til denne afgang, idet pensionsudgifter er forudsat håndteret indenfor de eksisterende rammer. Set i lyset af den lange årrække må denne udfordring anses for inkorporeret i den løbende drift. Størstedelen af de tjenestemandsansatte lærere forventes at blive pensioneret indenfor de næste 10 år, og det forudsættes, at disse erstattes af relativt nyuddannede lærere på begyndelsesløn. Side 7 af 10

8 Ringsted Kommune benytter lønsumsstyring som styringsmetode i en decentral organisering. For alle kommunens institutioner forudsættes det, at der tilstadighed er en balance mellem relativt nyuddannede og medarbejdere med højere anciennitet. Man kan naturligvis ikke forudsætte en fuldstændig en til en sammenhæng. Der vil f.eks. tillige være en udfordring med stigende anciennitet med øvrige overenskomstansatte medarbejdere. På den anden side vil der også være en vis afgang begrundet i andre faktorer end pensionering og hvor der ikke sker genrekruttering f.eks. ved budgettilpasninger af forskellig art. Det ændre dog ikke på, at man bør medregne en vis forsinkelse vedrørende den økonomiske effekt af pensionsforpligtigelserne for at få et mere retvisende scenarie i relation til skolernes økonomiske situation. Såfremt der tages udgangspunkt i en maksimalt beregnet model og de faktiske lønninger i Ringsted vil udgiften til en nyuddannet overenskomstansat lærer inklusiv pension være lidt billigere end den pensionerede tjenestemand de første 4 år. Fra det 5 år som lærer vil den overenskomstansatte lærer gradvist blive dyrere end en tjenestemand. Slutløn for en overenskomstansat lærer opnås efter 12 års ansættelse hvor denne vil være kr. dyrere end en tjenestemand. Der kunne tages udgangspunkt i en mere varieret model hvor der tages højde for de forskellige faktorer som kan påvirke lønsummen på en institution og herunder til en vis grad tjenestemand der tidligere er gået på pension. Modellen tager udgangspunkt i, at der allerede fra 2012 er en effekt svarende til afgangen fra 2011 og tilsvarende i årene herefter. Med udgangspunkt i denne model udgør udgifterne ca. 0,5 mio i 2012 stigende til ca. 6 mio. kr. i Ved begge modeller tages der udgangspunkt i en gennemsnitlig pensionering af tjenestemænd ved en alder af 62 år. De økonomiske konsekvenser fremgår i nedenstående tabel. Beregningerne omfatter alle tjenestemænd, herunder ansatte i UPPR mv. Side 8 af 10

9 Finansieringen af pensionsforpligtigelserne kan eventuelt håndteres via den tekniske budgetlægning i perioden Det vil dog reducere det økonomiske råderum varigt stigende til 5,5 mio. kr. Der er dog tale om en relativ lang tidshorisont og det vurderes på den baggrund realistisk indenfor rammerne af den økonomiske politik. Det vil dog ikke være muligt at håndtere problemstillingen i 2012 via det tekniske budget, som følge af de meget store økonomiske udfordringer kommune står overfor, bl.a. som følge af tilbagebetaling af skat til Staten. Problemstillingen på ca. 0,5 mio kr. må således håndteres via budgetprocessen (og omstillingspuljen) for Ny læreraftale Kommunen har indgået ny aftale med Danmarks Lærerforening om tjenestetid, som er gældende fra skoleåret 2011/2012. Aftalen betyder, at der bliver frigjort mere tid til lokal disponering. På baggrund af opgørelse fra kommunens skoler, kan den samlede frigjorte tid opgøres til timer svarende til ca. 11 lærerårsværk. Den faktiske gennemsnitsløn for alle lærere i Ringsted Kommune udgør kr. dvs. både for overenskomst ansatte og tjenestemænd. Økonomisk set udgør den nye læreraftale således 4,8 mio. kr. som kan benyttes til serviceforbedringer, f.eks. flere undervisningstimer. Det skal bemærkes, at aftalen og provenuet indgår i effektiviseringsforslagene for budgetår Nøgletal Nedenfor er vist nøgletal vedrørende udgifter pr. elev i folkeskolen for kommuner i Region Sjælland og for hele landet i regnskaberne for 2000 til Nøgletallene viser at udgifterne pr. elev i Ringsted Kommune i perioden har ligget noget over både regionsgennemsnit og landsgennemsnit. Side 9 af 10

10 Side 10 af 10

Indholdsfortegnelse: Hvad kan du læse i denne vejledning?

Indholdsfortegnelse: Hvad kan du læse i denne vejledning? Sæt ny løn på dagsordenen Få indflydelse på budgettet Diskuter råderummet til ny løn Det kan du få inspiration til i denne vejledning Penge til ny løn Løngangstræde 25, 1 1468 København K e-mail: kto@kto.dk

Læs mere

Folkeskolereformen - centrale temaer for kommunal budgetlægning for 2014

Folkeskolereformen - centrale temaer for kommunal budgetlægning for 2014 Folkeskolereformen - centrale temaer for kommunal budgetlægning for 2014 KL juli 2013 Indhold 1. Reformens nye rammer og budget 2014... 2 2. Udgangspunkt for en ny skoledag... 8 3. Realiseringen af en

Læs mere

Økonomiske nøgletal 2009-2014. Juni 2014 cshan/komhr

Økonomiske nøgletal 2009-2014. Juni 2014 cshan/komhr Økonomiske nøgletal 2009-2014 Juni 2014 cshan/komhr Indhold Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Resultatet af det skattefinansierede område... 7 Overskud på driften... 7 Muligheder for at ændre driftsresultatet...

Læs mere

Revideret kommissorium om ny skolestruktur i Ringsted Kommune April 2011 v.3

Revideret kommissorium om ny skolestruktur i Ringsted Kommune April 2011 v.3 Skolestruktur 2012 Revideret kommissorium om ny skolestruktur i Ringsted Kommune April 2011 v.3 Børne- og Undervisningsudvalget har igangsat en debat om, hvordan skolestrukturen i Ringsted Kommune bedst

Læs mere

Generelle bemærkninger til budget 2007-2010

Generelle bemærkninger til budget 2007-2010 Generelle bemærkninger til budget 2007-2010 1. Indledning og sammendrag af økonomien i 2007-2010 Jammerbugt Kommunes budget for 2007 og overslagsårene 2008-10 er vedtaget i Sammenlægningsudvalget den 10.

Læs mere

Formål og resultater. Analyse: Effekten for ledelsesstrukturen og klassedannelse m.m., ved ændring af skolestrukturen Lolland Kommune

Formål og resultater. Analyse: Effekten for ledelsesstrukturen og klassedannelse m.m., ved ændring af skolestrukturen Lolland Kommune Analyse: Effekten for ledelsesstrukturen og klassedannelse m.m., ved ændring af skolestrukturen Lolland Kommune Lolland Kommune har rettet henvendelse til KL s juridiske Kontor med forespørgsel om KL s

Læs mere

Undervisningsudvalget

Undervisningsudvalget Undervisningsudvalget , Undervisningsudvalget Nummer Beskrivelse SER/OVF 2016 2017 2018 2019 UU01 Fælles skolestruktur Tre Falke SER -1,0-1,8-3,0-3,5 Skolen og Skolen på La Cours Vej (eller anden skole)

Læs mere

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 Overordnede betragtninger om budgetsituationen Budget 2014 2017 1 Indledning Formålet med Mål- og Budgetfokus maj 13 er at give et samlet overblik over budgetsituationen

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013 Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2013-...2 Lejre Kommune Økonomiudvalget

Læs mere

Dagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. september 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Dagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. september 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Dagsorden tirsdag den 24. september 2013 Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Besvarelse af revisionens bemærkninger

Læs mere

BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013

BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013 BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1.1 Økonomisk politik/strategi... 4 2. Resultatoversigt 2014-17... 4 3. Indtægtsbudgettet... 6 3.1 Skatter, udligning og tilskud...

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 7. maj 2013 Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Styrelsesvedtægter for områdebestyrelser dagtilbud...2 3. BU - Frigivelse

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 4. juni 2013. Kl. 16:30 i Rådssalen, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 4. juni 2013. Kl. 16:30 i Rådssalen, Allerslev Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 4. juni 2013 Kl. 16:30 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. Lukket - BU - Orientering juni 2013...2 3. BU -

Læs mere

Forudsætninger for budgettet

Forudsætninger for budgettet Forudsætninger for budgettet Byrådet har tre overordnede målsætninger, som danner rammerne om udarbejdelsen af budgettet: Serviceudgifter, anlægsudgifter og beskatning skal være i overensstemmelse med

Læs mere

Økonomisk overblik 2015

Økonomisk overblik 2015 Økonomisk overblik 2015 Økonomiafdelingen, 1. september 2014 2 INDHOLD 1. Hovedresultater... 4 2. Skatter og generelle tilskud... 7 3. Befolkningsudviklingen og demografisk udgiftspres... 13 4. Serviceudgifterne...

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

BILAG Styringsaftale 2015

BILAG Styringsaftale 2015 BILAG Styringsaftale 2015 Bilag 1: Tilbud der er omfattet af Styringsaftalen... 1 Bilag 2: Tilbud der alene kan være omfattet af Styringsaftalens takstprincipper... 2 Bilag 3: Det lovmæssige grundlag...

Læs mere

Kommunernes tilpasning til nye økonomiske vilka r efter finansieringsreformen i 2007

Kommunernes tilpasning til nye økonomiske vilka r efter finansieringsreformen i 2007 Kommunernes tilpasning til nye økonomiske vilka r efter finansieringsreformen i 2007 14. december 2011 Favrskov Kommune Hedensted Kommune Odder Kommune Silkeborg Kommune Skanderborg Kommune Syddjurs Kommune

Læs mere

Illustration af rådhusudbygningen. Økonomisk politik. - Budgetlægning 2013-2016

Illustration af rådhusudbygningen. Økonomisk politik. - Budgetlægning 2013-2016 Illustration af rådhusudbygningen Økonomisk politik - Budgetlægning 2013-2016 11-04-2012 Forsidebilledet viser en illustration af den i skrivende stund igangværende udbygning af Skive Kommunes rådhus.

Læs mere

Region Midtjylland. Budgetvejledning 2009 for Region Midtjylland. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 8

Region Midtjylland. Budgetvejledning 2009 for Region Midtjylland. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 8 Region Midtjylland Budgetvejledning 2009 for Region Midtjylland Bilag til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 8 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Budget og Analyse Skottenborg 26 Postboks

Læs mere

Børne-, Unge- og Familieudvalget

Børne-, Unge- og Familieudvalget Børne-, Unge- og Familieudvalget Referat Dato 11. august 2015 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 20:00 Sted Medlemmer Fraværende Svend Gønge-skolen, Sværdborgvej 7, Lundby Møde med skolebestyrelsen i tidsrummet

Læs mere

Benchmarkinganalyse 2013

Benchmarkinganalyse 2013 Benchmarkinganalyse 2013 - på udvalgte serviceområder Benchmarkinganalyse august 2013 Side 1 af 52 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 2. KONKLUSION OG ANBEFALINGER... 4 3. AFGRÆNSNING, METODE OG FORBEHOLD...

Læs mere

Vurderingen omfatter alene sundhedsområdet, idet der pågår et særligt forløb omkring regional udvikling.

Vurderingen omfatter alene sundhedsområdet, idet der pågår et særligt forløb omkring regional udvikling. Dato: 12. april 2015 Analyse af regionens økonomiske situation 2015 og frem 1. Analysens afgrænsning I lighed med sidste år har administrationen udarbejdet en vurdering af de økonomiske perspektiver for

Læs mere

Generelle bemærkninger Side 1

Generelle bemærkninger Side 1 Generelle bemærkninger Side 1 INDLEDNING Det foreliggende budget er det første for den nye Hedensted kommune. Arbejdet med at tilvejebringe et reelt og holdbart budgetgrundlag for den ny kommune har afstedkommet

Læs mere

HANDLEKATALOG 2012-15

HANDLEKATALOG 2012-15 HANDLEKATALOG 2012-15 31. AUGUST 2011 Lyngby-Taarbæk Kommune 31.08.2011 HANDLEKATALOG 2012-15 Total 1 SKOLER -8.925-22.383-26.258-26.516-84.082 2 BØRN -10.601-14.602-16.228-16.028-57.459 3 FRITID -691-1.021-1.043-1.064-3.819

Læs mere

INDBLIK I FRISKOLE- ØKONOMI

INDBLIK I FRISKOLE- ØKONOMI INDBLIK I FRISKOLE- ØKONOMI For friskolebestyrelser der målrettet søger at forbedre friskolens økonomi med afsæt i erhvervsøkonomisk viden. Det sker i fire kapitler. Kapitel 1; Lær friskoleøkonomi på en

Læs mere

Forord... 3. Generelle bemærkninger... 5. Demografistrategi... 8. Finansiering og balance... 10. Grundlaget for budgetlægningen...

Forord... 3. Generelle bemærkninger... 5. Demografistrategi... 8. Finansiering og balance... 10. Grundlaget for budgetlægningen... 2014 BUDGET 2014-17 Forord... 3 Generelle bemærkninger... 5 Demografistrategi... 8 Finansiering og balance... 10 Grundlaget for budgetlægningen... 14 Økonomistyring... 15 Budgetaftale 2014 (15-17)... 18

Læs mere

1. Indledning. 2. Budgetresultatet

1. Indledning. 2. Budgetresultatet GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning Budgettet for 2013 med overslagsårene 2014-2016 vedtages endeligt af kommunalbestyrelsen den 11. oktober 2012. Bornholms Regionskommunes budget 2013 består af to bøger.

Læs mere

BILAG Styringsaftale 2014

BILAG Styringsaftale 2014 BILAG Styringsaftale 2014 Bilag 1: Tilbud der er omfattet af Styringsaftalen... 1 Bilag 2: Det lovmæssige grundlag... 1 Bilag 3: Takstoversigt... 2 Bilag 4: Håndtering af lukning af tilbud eller selvstændige

Læs mere

Sæt ny løn på dagsordenen

Sæt ny løn på dagsordenen Sæt ny løn på dagsordenen - 2 - Indholdsfortegnelse 1. Veje til indflydelse... 3 2. Råderum til ny løn... 3 3. Ny løn på budgettet... 5 4. Indflydelse på råderum og budget... 7 5. Spørgsmål du kan stille

Læs mere