NOTAT Økonomisk Afdeling. Økonomiske udfordringer for skolerne fra skoleåret 2011/12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NOTAT Økonomisk Afdeling. Økonomiske udfordringer for skolerne fra skoleåret 2011/12"

Transkript

1 Budget 2011 NOTAT Skoler Økonomisk Afdeling Bilag 8 Økonomiske udfordringer for skolerne fra skoleåret 2011/12 Kommunens økonomi har de seneste år været under pres. Det har også påvirket skolernes økonomiske råderum. Hertil kommer, at specielt pensionsforpligtigelsen medvirker til en gradvis udhuling af budgetterne. Samtidig er en række skoler påvirket af en gældsbyrde dog i stærkt varierende grad. Den nye lærertidsaftale påvirker ressourcegrundlaget i positiv retning. Dette notat beskriver de basis økonomiske vilkår for skolerne i Ringsted Kommune med udgangspunkt i 2010/2011 budgettet. 1. Tildelingsmodel På baggrund at det samlede elevtal for kommunens skoler beregnes en samlet ramme til lønressourcer på kommunens 12 folkeskoler. Herudover tildeles der et elevafhængigt budget til undervisningsmidler og til ejendomsdrift, herunder pedelfunktion. Til hver skole foretages en differentieret tildeling af ressourcer til løn ud fra antallet af elever på hvert klassetrin, således at der gives flere ressourcer til elever på de højeste klassetrin. Således tildeles 0 klasse kr. og stigende til kr. pr. elev. i 10-klasse centret. Forskellen skyldes først og fremmest at der i henhold til lovgivningen skal undervises i flere timer i de ældre årgange. Der kan således ikke foretages en direkte sammenligning mellem skoler med og uden overbygning. Jf. nedenstående tabel. I ressourcefordelingen indgår tillige sociale kriterier og antal tosprogede elever i fordelingen, hvilket især kommer Sdr. Parkskolen til gode. Såfremt en skoles elevtal ikke udløser en ressource til løn på minimum 4,92 mio. kr. i skoleåret 2010/11 bliver skolens budget suppleret op til en lønressource på 4,92 mio. kr. den såkaldte minimumsgaranti. Det svare til en situation hvor der ca. er 140 elever på skolen. Ressourcer til minimumsgarantien finansieres af den samlede ramme til lønressourcer, således at det reelt er de skoler der ikke er omfattet af garantien der finansierer den. Minimumsgarantien bevirker således også, at generelle budgetreduktioner på skoleområdet kun rammer de skoler der ikke er omfattet af garantien. Konsekvensen af garantien herunder at budgettilpasninger ikke udmøntes på de 4 mindste skoler er, at der er relativt store forskelle mellem udgifterne pr. elev på kommunens folkeskoler. Det skal bemærkes, at nedenstående opgørelse er inklusiv 7-klasser. 14. marts 2011 Ringsted Kommune Staben Side 1 af 10

2 Bemærk at nøgletallene er beregnet på baggrund af budget 2011 og omfatter alene skolen. Dvs. SFO indgår ikke i budgetopgørelsen. 2. Underskud fra tidligere år Kommunens 12 folkeskoler har i 2010 tilsammen oparbejdet et netto underskud på 6,8 mio. kr. og har således et opsamlet netto underskud ved udgangen af 2010 på 20,7 mio. kr. (Skolernes samlede underskud minus overskud). Underskud på 21,2 mio. kr. vedrører Kværkeby Skole, Vetterslev Skole, Sdr. Parkskolen samt Valdemarskolen. Den resterende gæld fordeler sig på 3 skoler, mens 4 skoler har et samlet mindreforbrug på 2,6 mio. kr. Nedenstående tabel er et uddrag af kommunens regnskab for 2010 som viser regnskabsresultatet for kommunens 12 folkeskoler. Afvigelsesprocenten beregnes som det korrigerede budget excl. overførsler fra tidligere år. Side 2 af 10

3 For eksempel Kværkeby: Opsamlet underskud: 4,558 mio. kr. Korrigeret budget excl. overførsler fra tidligere år: 11,461 mio. kr. Afvigelsesprocent: 4,558*100/11,461 = 40 % Det korrigerede budget er korrigeret for specialområdet, idet en sammenligning ellers vil være vanskelig at foretage. Opgørelsen omfatter dog SFO. Det er ikke til at udrede om det er dispositioner i skole eller SFO delen der har medvirket til ophobning af gæld. Hvorfor det er mest korrekt at medtage begge dele i herværende opgørelse. Det skal bemærkes, at der på centrale konti er afdraget 2,1 mio. kr. i 2010 vedrørende tidligere års merforbrug. Der resterer på centrale konti et underskud ved udgangen af 2010 på 1,4 mio. kr. som forventes afviklet i 2011 og Byrådet har tilkendegivet at en evt. gældssaneringsmodel bør være ensartet for alle skoler. På nuværende tidspunkt foreligger der forskellige gældsafviklings modeller for henholdsvis Kværkeby Skole, Sdr. Parkskolen og Vetterslev Skole og de øvrige skoler. I realiteten er gældsafviklingen på de 3 skoler midlertidig stoppet, indtil der er taget stilling til en samlet model i forlængelse af strukturdrøftelserne. Som det fremgår af ovenstående tabel er skolerne meget differentieret belastet af gæld og hvor Kværkeby og Sdr. Park er hårdest belastet, svarende til % af det almindelige skolebudget. Økonomisk set belaster en gældssanering kommunen på 2 måder. Et merforbrug medfører et likviditetstræk fra kommunens kasse i budgetåret. En gældsanering vil betyde, at kassen ikke genopbygges i de efterfølgende år. Herudover finansierer negative overførsler (gældsafvikling) positive overførsler alle steder i kommunens budget. En gældssanering på skolerne medfører at positive overførsler må reduceres, afhængigt af den model man vælger. Sidstnævnte problemstilling er blevet særlig vanskelig fra og med 2011, som følge af regeringens sanktionslovgivning og de udmeldte serviceudgiftsrammer. Der medfølger således ikke nogen forøgelse af serviceudgiftsrammen, uanset om en kommune har et samlet mindreforbrug et givent år og ønsker at overføre disse midler til det efterfølgende år. På baggrund af ovenstående bemærkninger og forslagene vedrørende ny skolestruktur kan der foreslås en af nedenstående tre modeller for afvikling af skolernes gæld. Fælles for modellerne er, at de alle vil medføre gældssanering. For to af modellerne vil en stor del af denne gældssanering i praksis udgøres af gæld vedrørende nedlukkende skoler. Af den resterende gæld forudsættes en del afviklet inden den nye skolestruktur implementeres, hvorefter der resterer en gæld som skal afvikles i den nye struktur. Nedenstående modeller fastholder det af byrådet ønskede princip om, at alle behandles ensartet. I to af modellerne forudsættes en maksimal gældsafviklings periode på 6 år og som starter fra det år, hvor institutionen begynder at afdrage gælden. Endvidere tager modellerne udgangspunkt i at der realistisk og forsvarligt kan afdrages med minimum 2 % af budgettet. Side 3 af 10

4 Det skal bemærkes, at både antallet og typen af elever samt den faktiske etniske og sociale sammensætning af eleverne spiller ind i forhold til de fremtidige budgetters størrelse. Der kan peges på en af følgende modeller 1. Nuværende gæld følger institutionen - afdrag fastfryses i forhold til nuværende budget. Modellen betyder, at der afbetales gæld svarende til 2 % af skolens nuværende budget. Gæld følger institutionen uanset hvilket budget skolen måtte få efter implementeringen af en ny struktur. Skoler som ophører med at være folkeskoler og således lukkes gældssaneres 100 % fra det tidspunkt, hvor den faktiske lukning finder sted. Reelt vil modellen medføre der gældsaneres på Sdr. Park /campusskolen med en forholdsvis stor del af skolens budget. Der kan argumenteres for at dette er rimeligt, når skolen med indførelsen af campusmodellen udskifter en stor del af sine elever. Den samlede gældssanering i denne model forventes at udgøre godt mio. kr. Der tages udgangspunkt i et afdrag svarende til 2 % af det nuværende budget og med maksimal afdrag i 6 år. Er der fortsat gæld herefter afskrives det. Skoler som ikke har gæld i dag, vil ikke blive berørt af gældsafviklingen. Afdrag fastfryses således uanset budgettets størrelse efter en omstrukturering. Modellen vil blive opfattet varieret positivt/negativt afhængig af de mere præcise økonomiske konsekvenser for den enkelte skole. Der flyttes med campusskolen et stort antal elever mellem skolerne og man vil derfor kunne argumentere for, at modellen ikke er retfærdig fordi de aktuelle børn på skolen, ikke gik på skolen da gælden blev oparbejdet. Valdemarskolen vil formentlig blive negativt berørt, idet de får reduceret deres budget ved indførelsen af en campusmodel, mens Sdr. Park/campusskolen bliver positivt berørt med modellen, idet deres budget forventes at blive øget i kraft af indførelsen af en campusmodel. 2. Nuværende gæld følger institutionen og fastlægges i henhold til faktisk budget. Modellen forudsætter, at gæld fra de skoler, der nedlægges afskrives 100 %. Skoler med underskud skal afvikle dette med 2 % af deres faktiske budget i maksimalt 6 år. Såfremt der er en restgæld efter 6 år afskrives denne gæld. Virkningen af denne model vil være, at det er de skoler der har oparbejdet gælden, der også kommer til at afvikle den, dog med varierende afdrag idet afdragende vil afhænge af det faktiske budget. Sdr. Parkskolen vil i den foreslåede nye struktur få forøget elevtallet for de ældste elever og dermed budgettet væsentligt. Skolen vil dermed komme til at afvikle en større del af gælden i denne model. Omvendt vil Valdemarskolen formentligt få et mindre budget og således vanskeligere ved at afdrage gæld og dermed få en delvis gældssanering i sidste ende. Samlet set vil der i denne model være en mindre gældssanering end i model 1. Modellen kan blive opfattet som mere retfærdig i forhold til de reelle muligheder for gældsafvikling. Også denne model kan imidlertid blive opfattet som uretfærdig, fordi der med campusmodellen flyttes et stort antal elever mellem Side 4 af 10

5 skolerne, hvorved de aktuelle børn ikke gik på skolen, da gælden blev oparbejdet. 3. Alle skoler gældssaneres fuldstændigt fra Modellen kan begrundes i at der lægges op til en særdeles omfattende og ekstraordinær strukturændring, som vil påvirke stort set alle elever, forældre samt ledere og medarbejdere. Både elever og lærere og formentlig ledere vil i større omfang blive flyttet mellem skoler. Forudsætningerne fra perioden hvor gælden opstor vil således fremadrettet blive forandret. Konsekvensen af modellen vil være at der ikke opbygges likviditet i kommunens kasse svarende til ca. 20 mio kr. Samtidig vil det blive vanskeligere at overføre positivt mellem budgetår. Det vurderes dog ikke at få større betydning idet overførselsreglerne nu er blevet reduceret med virkning fra regnskabsår Det skal bemærkes, at det er en forudsætning at den forudsatte gældsafvikling fra skolerne på 2,3 mio kr. i 2011 fastholdes, idet det tilvejebringer finansiering til positive overførsler. Det bliver således nødvendigt med en stram opfølgning i forhold til denne forudsætning. Såfremt det lykkes at gældsafvikle udover 2,3 mio kr. i løbet af 2011 tilfalder det kassen. Restgæld og evt. mindreforbrug for samtlige skoler nulstilles ved årets slutning. Det begrundes med, at alle skolers forudsætninger og budgetter som angivet bliver helt ændret med virkning fra budgetåret Fremskrivning af lønbudgetter Skolelederne har i notat om skolernes økonomiske situation anført følgende: For lille lønfremskrivning. Skolerne er tildelt en generel kommunal lønfremskrivning på trods af, at lærernes lønfremgang i den seneste overenskomstperiode ligger yderligere 3,5 % over denne tildeling. Konklusionen bygger på en udmelding fra Danmarks Lærerforening vedrørende overenskomstresultatet fra 2008 hvor den samlede lønstigning i overenskomstperioden udgør 12,8 %, mens lønbudgetterne kun er fremskrevet med 9,3 %. Fremskrivning af lønbudgetterne dækker perioden 2009 til 2011, mens de år der dækker overenskomstperioden er årene 2008 til Der er således ikke tale om en korrekt sammenligning. Fremskrivning af lønbudgetter er i perioden 2008 til 2010 foretaget som en differentieret lønbudgettering til årene 2009 og 2010 tilrettet overenskomstresultaterne for enkelte faggrupper. Det vejede gennemsnit blev anvendt i budgetlægningen for årene 2009 og 2010 som udgangspunkt for den videre lønbudgettering for folkeskoleområdet. Efter at overenskomstresultaterne blev kendt i 2008, blev der givet en tillægsbevilling i 2008 til skolerne på 1,3 mio. kr. til løn. Side 5 af 10

6 Der blev herefter forhåndsudtaget midler til centrale puljer (lokal løndannelse) og foretaget efterregulering på grundlag af Kommunernes Landsforenings ændrede forventninger til lønudviklingen. Budgetteret lønudvikling folkeskoleområdet B2008 B2009 B2010 B2011 Gennemsnit/Vejet gennemsnit pct. 3,30 5,04 3,18 0,34 Forhåndsudtagne centrale puljer -0,08 0,02-0,06 0,00 Året 2 år før budgetåret 0,00 0,11 0,09 0,13 Året 1 år før budgetåret 0,00 0,68 0,03-0,05 3,22 5,87 3,22 0,42 Ændrede forventninger til lønudviklingen for: Anvendt fremskrivningspct. Den samlede lønfremskrivning i perioden 2008 til 2010 på skoleområdet udgør således 12,8 %. Når skolelederne oplever, at lønbudget ikke er fremskrevet tilstrækkeligt, er det således ikke begrundet i manglende teknisk fremskrivning af lønbudgettet, men i forøgelse af centrale tiltag og generelle besparelser. Nedenfor er vist de samlede reduktioner som har neutraliseret en del af den foretagne fremskrivning af lønbudgetter i perioden : Regulering af skolebudgetter Besparelser fra budget 2007, som først har fuld effekt fra 2009 Besparelser fra budget 2009 (Implementeret i 2009) Overført til UPPR Stigning i udgifter til Ungdommens Uddannelsesvejledning HR enhed Opgradering af SSP-samarbejde I alt Mio. kr. 1,1 3,2 1,3 1,0 0,1 0,5 7,2 Udover ovenstående reguleringer er der endvidere foretaget omlægninger vedrørende langtidssygdom og minimumsgarantien svarende til 3,5 mio. kr. Disse midler er dog ikke fjernet fra skoleområdet, men udmøntes differentieret dels til de 4 mindste skoler samt til alle skoler afhængig af langtidsfraværet. 4. Andre budgetreguleringer I forbindelse med vedtagelse af budget 2009 blev der vedtaget en samlet besparelse på 5,6 mio. kr. på skoleområdet hvoraf de 2,4 mio. kr. først skulle implementeres fra Byrådet har efterfølgende reduceret besparelsen i 2011 med 1,4 mio. kr., således, at besparelsen først implementeres fra skoleåret 2011/12. I forbindelse med vedtagelse af budget 2011 er vedtaget budgetreduktioner på skolernes undervisningsdel vedrørende samling af 7. klasserne og minimumsgaranti. De samlede budgetreguleringer fremgår af nedenstående tabel. Side 6 af 10

7 Beløb i kr. Besparelser fra budget 2009 (Implementeret fra skoleåret 2011/12) Samle alle 7-klasser på overbygningskoler Minimumsgaranti bortfalder for skoler med lavt elevtal. Der forudsættes øget brug af ikke-årgangsdelt undervisning undervisning på hold. I alt Skolerne har i foråret 2011 disponeret for skoleåret 2011/2012 og foretaget budgettilpasninger i relation til flytning af 7-klasser, besparelser fra 2009 samt gældsopbygning. Fra og med budgetår 2011/2012 må disse økonomiske udfordringer således anses for håndteret. Afvikling af minimumsgarantien er udskudt indtil der foreligger et resultat af strukturdrøftelserne. Såfremt minimumsgarantien fastholdes udestår der en håndtering af i alt 3,9 mio. kr. som er en budgetforudsætning i de kommende år. Udover ovenstående bidrager skoler tillige til besparelser vedrørende indkøbsområdet. Forudsætningen er dog at det via billigere køb er muligt at få det samme serviceniveau men for færre penge. Det er således neutralt for skolerne, under forudsætning af, at skolerne rent faktisk benytter indkøbsaftalerne. Ansvaret for at sikre at dette rent faktisk sker påhviler de enkelte ledelser, med opbakning af indkøbsafdelingen. 5. Pensionsforpligtelse Lærerne var indtil 1993 statstjenestemænd, hvorfor der ikke er knyttet en kommunal pensionsudgift til denne personalegruppe, idet pensionsforpligtelsen påhviler staten. Pr. 1. april 2011 er der fortsat 114 tjenestemandsansatte lærere i kommunens skolevæsen herunder specialskoler, UPPR og forvaltning. I takt med at tjenestemandsansatte lærere bliver pensioneret, bliver de afløst af overenskomstansatte lærere hvor pensionsudgifter påhviler kommunen. For så vidt angår lærere har kommunen ikke sparet op til fremtidige pensionsforpligtigelser. Siden 1993 og frem til 2011 er ca. 100 tjenestemandsansatte gået på pension. Der er ikke givet kompensation i relation til denne afgang, idet pensionsudgifter er forudsat håndteret indenfor de eksisterende rammer. Set i lyset af den lange årrække må denne udfordring anses for inkorporeret i den løbende drift. Størstedelen af de tjenestemandsansatte lærere forventes at blive pensioneret indenfor de næste 10 år, og det forudsættes, at disse erstattes af relativt nyuddannede lærere på begyndelsesløn. Side 7 af 10

8 Ringsted Kommune benytter lønsumsstyring som styringsmetode i en decentral organisering. For alle kommunens institutioner forudsættes det, at der tilstadighed er en balance mellem relativt nyuddannede og medarbejdere med højere anciennitet. Man kan naturligvis ikke forudsætte en fuldstændig en til en sammenhæng. Der vil f.eks. tillige være en udfordring med stigende anciennitet med øvrige overenskomstansatte medarbejdere. På den anden side vil der også være en vis afgang begrundet i andre faktorer end pensionering og hvor der ikke sker genrekruttering f.eks. ved budgettilpasninger af forskellig art. Det ændre dog ikke på, at man bør medregne en vis forsinkelse vedrørende den økonomiske effekt af pensionsforpligtigelserne for at få et mere retvisende scenarie i relation til skolernes økonomiske situation. Såfremt der tages udgangspunkt i en maksimalt beregnet model og de faktiske lønninger i Ringsted vil udgiften til en nyuddannet overenskomstansat lærer inklusiv pension være lidt billigere end den pensionerede tjenestemand de første 4 år. Fra det 5 år som lærer vil den overenskomstansatte lærer gradvist blive dyrere end en tjenestemand. Slutløn for en overenskomstansat lærer opnås efter 12 års ansættelse hvor denne vil være kr. dyrere end en tjenestemand. Der kunne tages udgangspunkt i en mere varieret model hvor der tages højde for de forskellige faktorer som kan påvirke lønsummen på en institution og herunder til en vis grad tjenestemand der tidligere er gået på pension. Modellen tager udgangspunkt i, at der allerede fra 2012 er en effekt svarende til afgangen fra 2011 og tilsvarende i årene herefter. Med udgangspunkt i denne model udgør udgifterne ca. 0,5 mio i 2012 stigende til ca. 6 mio. kr. i Ved begge modeller tages der udgangspunkt i en gennemsnitlig pensionering af tjenestemænd ved en alder af 62 år. De økonomiske konsekvenser fremgår i nedenstående tabel. Beregningerne omfatter alle tjenestemænd, herunder ansatte i UPPR mv. Side 8 af 10

9 Finansieringen af pensionsforpligtigelserne kan eventuelt håndteres via den tekniske budgetlægning i perioden Det vil dog reducere det økonomiske råderum varigt stigende til 5,5 mio. kr. Der er dog tale om en relativ lang tidshorisont og det vurderes på den baggrund realistisk indenfor rammerne af den økonomiske politik. Det vil dog ikke være muligt at håndtere problemstillingen i 2012 via det tekniske budget, som følge af de meget store økonomiske udfordringer kommune står overfor, bl.a. som følge af tilbagebetaling af skat til Staten. Problemstillingen på ca. 0,5 mio kr. må således håndteres via budgetprocessen (og omstillingspuljen) for Ny læreraftale Kommunen har indgået ny aftale med Danmarks Lærerforening om tjenestetid, som er gældende fra skoleåret 2011/2012. Aftalen betyder, at der bliver frigjort mere tid til lokal disponering. På baggrund af opgørelse fra kommunens skoler, kan den samlede frigjorte tid opgøres til timer svarende til ca. 11 lærerårsværk. Den faktiske gennemsnitsløn for alle lærere i Ringsted Kommune udgør kr. dvs. både for overenskomst ansatte og tjenestemænd. Økonomisk set udgør den nye læreraftale således 4,8 mio. kr. som kan benyttes til serviceforbedringer, f.eks. flere undervisningstimer. Det skal bemærkes, at aftalen og provenuet indgår i effektiviseringsforslagene for budgetår Nøgletal Nedenfor er vist nøgletal vedrørende udgifter pr. elev i folkeskolen for kommuner i Region Sjælland og for hele landet i regnskaberne for 2000 til Nøgletallene viser at udgifterne pr. elev i Ringsted Kommune i perioden har ligget noget over både regionsgennemsnit og landsgennemsnit. Side 9 af 10

10 Side 10 af 10

Der er i beregningerne ikke taget højde for afvikling af oparbejdet gæld.

Der er i beregningerne ikke taget højde for afvikling af oparbejdet gæld. Økonomi Elevtal Afgangsprøver NOTAT Baggrund Byrådet tiltrådte 8. februar 2011 - under punktet Struktur for dagtilbud og skoler - indstilling fra Børne- og Undervisningsudvalget om at: 1. at distriktsmodellen

Læs mere

NOTAT. Sagsbeh.: pz/dep Sagsnr.: 10/25165

NOTAT. Sagsbeh.: pz/dep Sagsnr.: 10/25165 SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Analyse af skolernes merforbrug i 2010 Til: Familie- og uddannelsesudvalget Dato: 3. marts 2011 Sagsbeh.: pz/dep Sagsnr.: 10/25165 Baggrund for analysen 3 af

Læs mere

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform:

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform: Udgiftssiden - Almenområdet Flere undervisningstimer i almenundervisningen: Ifølge den indgåede aftale vil undervisningstimetallet blive udvidet med 14 lektioner mere om ugen i forhold til det nuværende

Læs mere

Den ny budgetmodel for folkeskolerne overordnet beskrivelse

Den ny budgetmodel for folkeskolerne overordnet beskrivelse Den ny budgetmodel for folkeskolerne overordnet beskrivelse 28. september 2007 1. Hovedprincipper for den ny budgetmodel Børne- & Ungdomsforvaltningen har besluttet, at der skal udarbejdes en ny budgetmodel

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

NOTAT. Sagsbeh.: Peter Krog og Rita Pedersen Sagsnr.:

NOTAT. Sagsbeh.: Peter Krog og Rita Pedersen Sagsnr.: SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT Emne: Overgangsordning ved ændring fra 4 til 3 skoledistrikter Til: Byrådet Dato: 25. august 2011 Sagsbeh.: Peter Krog og Rita Pedersen Sagsnr.: 10-22281 Overgangsordning

Læs mere

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune.

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Notat Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Byrådet godkendte 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune som grundlag

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Drøftelse af Budget 2018: Temadrøftelse "Lønanalyse"

Drøftelse af Budget 2018: Temadrøftelse Lønanalyse Punkt 4. Drøftelse af Budget 2018: Temadrøftelse "Lønanalyse" 2017-017010 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget orienteres og drøfter temaet og tilkendegiver i hvilket omfang konklusionerne skal

Læs mere

Dette notat indeholder en opgørelse over provenuet af den nye skolestruktur pr. 1. august 2015.

Dette notat indeholder en opgørelse over provenuet af den nye skolestruktur pr. 1. august 2015. Notat Vedrørende: Opgørelse af provenu i forbindelse med ny skolestruktur pr. 1.8.2015 Sagsnavn: Ny skolestruktur pr. 1.8.2015. Provenue Sagsnummer: 17.00.00-Ø00-2-15 Skrevet af: Torben Bugge/Jørn Sørensen

Læs mere

Budget for Højvangskolen 2014

Budget for Højvangskolen 2014 Budget for Højvangskolen 2014 Skolens samlede økonomiske situation er som bekendt udfordret af tidligere års merforbrug i forhold til det udmeldte budget. Derfor blev der i januar nedsat en økonomisk taskforce

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune

Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune 1 Indledning Byrådet besluttede på deres møde d. 9. februar 2012 en ny organisering af Faxe Kommunes skolevæsen. Den nye organisering af Faxe Kommunes

Læs mere

Økonomien i folkeskolereformen 2. juni 2014

Økonomien i folkeskolereformen 2. juni 2014 Notat Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør OPDATERET NOTAT 2. juni 2014 Økonomien i folkeskolereformen 2. juni 2014 I forhold til det oprindelige udkast til notat om økonomien i folkeskolereformen

Læs mere

Tabel 1 Samlede nettodriftsudgifter på skoleområdet i Helsingør Kommune (kr.) Regnskab 2016 Budget Folkeskoler

Tabel 1 Samlede nettodriftsudgifter på skoleområdet i Helsingør Kommune (kr.) Regnskab 2016 Budget Folkeskoler NOTAT Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør Cvr nr. 64 50 20 18 Dato 17.08.2017 Faktanotat om skolernes økonomi, september 2017. Notatet indeholder en status på skolernes

Læs mere

Økonomien i folkeskolereformen.

Økonomien i folkeskolereformen. Notat Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Bilag 3 Fremtidens Folkeskole i Helsingør Kommune 14. oktober 2013 Økonomien i folkeskolereformen. Resume og sammenfatning I tabel 1 nedenfor

Læs mere

Silkeborg Lærerforenings Budgetinformation. Silkeborg Kommunes udgifter til folkeskolen pr. elev.

Silkeborg Lærerforenings Budgetinformation. Silkeborg Kommunes udgifter til folkeskolen pr. elev. Silkeborg Lærerforenings Budgetinformation Indledning: Silkeborg Lærerforening udsender igen i år en Budgetinformation til lokale politikere, skolebestyrelser, lærere og andre interesserede i forbindelse

Læs mere

Det lokale økonomiske råderum

Det lokale økonomiske råderum Nedenstående er bilag 1 til Fællesaftalen om lokal løndannelse på det kommunale område. Bilaget er parternes beskrivelse af det økonomiske råderum. Bilag 1 Det lokale økonomiske råderum Det lokale økonomiske

Læs mere

På denne baggrund kan den interne omstillingspulje anvendes til f.eks. at udskyde nogle af effektiviseringerne i 2016.

På denne baggrund kan den interne omstillingspulje anvendes til f.eks. at udskyde nogle af effektiviseringerne i 2016. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT 29-10-2015 Bilag 2 - Status på økonomien i 2016 Baggrund og konklusion Med Børne- og Ungdomsudvalgets 2. behandling af budgetforslag

Læs mere

Ressourcetildelingsmodel

Ressourcetildelingsmodel Ressourcetildelingsmodel Folkeskolerne i Frederikshavn Kommune Tildelingsmodellen er for både undervisningsdelen og SFO delen på skolernes normalområde Sag nr. 14/17 Indhold Indledning... 2 Nuværende tildelingsmodel...

Læs mere

Overførsler fra 2012. Korrigeret budget. til 2013

Overførsler fra 2012. Korrigeret budget. til 2013 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("- "=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/5-2013 Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret (incl. Overførsler) Oprindeligt Budget 31. maj 2013 Økonomiudvalget

Læs mere

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012 212-11725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 212 1. Resume Drift Oprindeligt 212 med O/U 212 uden O/U 212 Forventet resultat (Ift. kor. uden O/U) Afvigelse I 1. kr. Drift i alt 386.975 392.486

Læs mere

Vangeboskolens økonomiske situation

Vangeboskolens økonomiske situation Vangeboskolens økonomiske situation Analyse af perioden fra 2013/14 og frem Februar 2017 1 Indledning Igennem de seneste 4 år har den økonomiske situation på Vangeboskolen ændret sig i betydelig grad.

Læs mere

Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Vi forventer resultat tæt på 0 kr. i afvigelse. særlige behov ungeområde

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Folkeskolereformens økonomi

Folkeskolereformens økonomi KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Bilag 2: Folkeskolereformens finansieringsudfordring I det følgende præsenteres Københavns Kommunes samlede finansiering af folkeskolereformen,

Læs mere

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Resumé I det netop vedtagne budget for 2014-2017 er det indlagt som forudsætning, at reformen er udgiftsneutral, dvs. den finansieres efter den model, der er lagt

Læs mere

23.02.2014. Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017

23.02.2014. Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017 23.02.2014 Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017 Indholdsfortegnelse ØKONOMISK POLITIK FOR RINGSTED KOMMUNE FOR 2014-2017... 3 AD 1) OVERSKUD PÅ DEN ORDINÆRE DRIFT.... 3 AD 2) TEKNISK SERVICEUDGIFTSPULJE...

Læs mere

Forslag til ændringer i økonomi- og aktivitetsstyringen i psykiatrien Det faktiske mindreforbrug i afdelinger kendes for sent.

Forslag til ændringer i økonomi- og aktivitetsstyringen i psykiatrien Det faktiske mindreforbrug i afdelinger kendes for sent. Bilag 2: Forslag til ændringer i økonomi- og aktivitetsstyringen i psykiatrien 2016 1. Formål I 2014 og 2015 har de psykiatriske afdelinger haft et betydeligt mindreforbrug, som har været med til at generere

Læs mere

Notat. Ny folkeskolereform 2014. Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra:

Notat. Ny folkeskolereform 2014. Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra: Notat Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra: Ny folkeskolereform 2014 Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Et væsentligt element i den nye folkeskolereform er den udvidede skoledag, hvor understøttende

Læs mere

NOTAT: Økonomiske konsekvenser af skolereformen for budget 2014-2017

NOTAT: Økonomiske konsekvenser af skolereformen for budget 2014-2017 Velfærd Velfærdssekretariatet Sagsnr. 239826 Brevid. 1721274 Ref. MESE Dir. tlf. 46 31 52 35 mettese@roskilde.dk NOTAT: Økonomiske konsekvenser af skolereformen for budget 2014-2017 14. august 2013 Med

Læs mere

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014 Notat Den 1. september 2014 Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav i Børn og Unge (0,7 pct.) Med vedtagelsen af budgettet for 2013 og 2014 blev det besluttet, at Aarhus Kommune

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr Ø Dato:

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr Ø Dato: Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr. 00.30.00-Ø00-8-15 Dato:10.3.2015 Temaer til Børne- og Skoleudvalgets drøftelse af driftsbudget for 2016 Som oplæg til Børne- og Skoleudvalgets

Læs mere

Sæt ny løn på dagsordenen

Sæt ny løn på dagsordenen Sæt ny løn på dagsordenen - 2 - Indholdsfortegnelse 1. Veje til indflydelse... 3 2. Råderum til ny løn... 3 3. Ny løn på budgettet... 5 4. Indflydelse på råderum og budget... 7 5. Spørgsmål du kan stille

Læs mere

Center for Undervisning

Center for Undervisning Center for Undervisning Dato 31-07-2013 j./sagsnr. Notat vedrørende ny skolestruktur Notat udarbejdet af: Lars Sørensen I forbindelse med 1. temadag i juni har medlemmer af byrådet ønsket en uddybning

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

NOTAT: Demografinotat budget 2018

NOTAT: Demografinotat budget 2018 Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 290603 Brevid. 2541560 Ref. BTL/LHS Dir. tlf. briantl@roskilde.dk NOTAT: Demografinotat budget 2018 4. april 2017 Baggrund I Roskilde Kommune er der igennem en længere årrække

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume Notat Bilag til indstillingen Forventet Regnskab og tillægsbevil- Emne: ling - BA Til: Kopi: til: Byrådet Den 21. november 2012 Aarhus Kommune Kultur og Borgerservice Bilag til indstillingen vedrørende

Læs mere

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en

Læs mere

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Den økonomiske politik fastsætter de overordnede økonomiske målsætninger for kommunens budgetlægning og finansielle strategi. Politikken

Læs mere

Nøgletal på skoleområdet

Nøgletal på skoleområdet Budget 2017-2020 Nøgletal på skoleområdet Skoleudvalget 21. juni 2016 Tabel 1 Elevtal på folkeskoler Elevtal 0.-9. klasse på folkeskoler Fra 2011/12 (sept.) til 2016/17 (feb.) Udvikling viser 2011/12 2015/16

Læs mere

1. Budgetområdet i hovedtal

1. Budgetområdet i hovedtal Regnskab Budgetområdet indeholder til folkeskolen, skolefritidsordninger, befordring af skolebørn, kommunens specialskoler, sprogstimulering af førskolebørn, bidrag til statslige og private skoler, efterskoler,

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. juli 2014 (for 2014, 2015 og 2016) D

Budgetkontrol pr. 1. juli 2014 (for 2014, 2015 og 2016) D Budgetkontrol pr. 1. juli 2014 (for 2014, 2015 og 2016) D. 26.06.2014 Politikområde: 02 Politikere 1) Ændringer i budgettet DRIFT i 1.000 kr. - = mindreudgift og + = merudgift Merudgift til aflønning af

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Silkeborg Lærerforenings Budgetinformation

Silkeborg Lærerforenings Budgetinformation Silkeborg Lærerforenings Budgetinformation Indledning: Silkeborg Lærerforening udsender igen i år en Budgetinformation til lokale politikere, skolebestyrelser, lærere og andre interesserede i forbindelse

Læs mere

Folkeskolens økonomi i Dragør Kommune

Folkeskolens økonomi i Dragør Kommune Folkeskolens økonomi i Dragør Kommune Den 22. august 2017 1 Indhold Folkeskolens økonomi i Dragør Kommune... 3 1. Dragør Kommune sammenlignet med andre kommuner... 3 2. Sammenligningsgruppen... 4 3. Sammenligning

Læs mere

Lønanalyse på lærerområdet i folkeskolen 2016

Lønanalyse på lærerområdet i folkeskolen 2016 Lønanalyse på lærerområdet i folkeskolen 2016 Personale og forhandling Marts 2016 1 Lønanalyse (Gennemført af Personale og Forhandling med konsultation af økonomikonsulenter) Denne analyse gennemføres

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

De samme regler gælder ledelse, når antallet af ledige stillinger tillader det. Erfaringsmæssigt er det dog vanskeligere at omplacere ledere.

De samme regler gælder ledelse, når antallet af ledige stillinger tillader det. Erfaringsmæssigt er det dog vanskeligere at omplacere ledere. Notat vedr. personalemæssige konsekvenser NOTAT HovedMed og Byrådet har i forbindelse med den igangværende drøftelse af Direktionens sparekatalog for 2011 spurgt til de mulige personalemæssige konsekvenser

Læs mere

Referat. Børne- og Undervisningsudvalget. Møde nr.: 6/2011 Mødedato: mandag den 23-05-2011 Mødetidspunkt: 18:30-20:30

Referat. Børne- og Undervisningsudvalget. Møde nr.: 6/2011 Mødedato: mandag den 23-05-2011 Mødetidspunkt: 18:30-20:30 Referat Børne- og Undervisningsudvalget Møde nr.: 6/2011 Mødedato: mandag den 23-05-2011 Mødetidspunkt: 18:30-20:30 Mødested: Hækkerupsvej Medlemmer Sadik Topcu (ST) A Kisser Franciska Lehnert (KFL) I

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Antal borgere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2018-2021 Befolkningen i Greve nu og i de kommende år Greve Kommune udarbejder hvert år et demografikatalog. I demografikataloget kan man se, om der kommer flere ældre

Læs mere

Rapport vedrørende underskuddet på daginstitutionsområdet

Rapport vedrørende underskuddet på daginstitutionsområdet 1 Rapport vedrørende underskuddet på daginstitutionsområdet Indledning Det samlede dagtilbudsområde i Børn og Unge-afdelingen havde ved udgangen af 2003 en gæld på 34,7 Det forventede regnskab for 2004

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et merforbrug på -11,5 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Børn og unge

Læs mere

Indhold 1. Indledning... 2

Indhold 1. Indledning... 2 Notat Sagsnr.: 2012/0000931 Dato: 26. februar 2013 Titel: Udlægningsmodel for midler til specialtilbud Sagsbehandler: Claus-Uno Hauritz Skolekonsulent Indhold 1. Indledning... 2 2. Udlægning af midler

Læs mere

Baggrundsnotat vedr. ny demografimodel på skoleområdet

Baggrundsnotat vedr. ny demografimodel på skoleområdet Endelig version 8.8.2012 Baggrundsnotat vedr. ny demografimodel på skoleområdet I forbindelse med et eftersyn af kommunens demografimodeller er der udarbejdet et forslag til en ny og langt enklere demografimodel

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet? Hedensted Kommune 29-08- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret

Læs mere

Brug løn aktivt. - ellers mister du indflydelse. Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR

Brug løn aktivt. - ellers mister du indflydelse. Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR Brug løn aktivt - ellers mister du indflydelse Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR Udgivet af KL Specielle Overenskomstforhandlinger Økonomisk Sekretariat Brug løn aktivt ellers mister du indflydelse

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 21. december 2011

Referat Økonomiudvalget onsdag den 21. december 2011 Referat onsdag den 21. december 2011 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Grethe N. Saabye (C) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Budgettildelingsmodeller til skoleområdet...2

Læs mere

Økonomiske konsekvenser af organisationstilpasninger

Økonomiske konsekvenser af organisationstilpasninger 2b Dato 16. juni 2011 Initialer Økonomiske konsekvenser af organisationstilpasninger 1.0 Indledning Den 9. juni 2011 forelagde rektor bestyrelsen et forslag til en ny organisation. Den nye organisation

Læs mere

Forslag til demografireguleringsmodeller for dagtilbud og skoler i Viborg Kommune

Forslag til demografireguleringsmodeller for dagtilbud og skoler i Viborg Kommune Budget og Analyse Dato: 18. juni 2014 Sagsbehandler: vpjb6 Notat Dato: 18. juni 2014 Kopi til: Emne: Forslag til demografireguleringsmodeller for dagtilbud og skoler i Viborg Kommune Indhold 1.0 Indledning...

Læs mere

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

Udmøntning af finansloven for 2006 om forøgelse af timetallet i dansk og historie.

Udmøntning af finansloven for 2006 om forøgelse af timetallet i dansk og historie. Til Århus Byråd via Magistraten Magistratens 4. Afdeling Den 24. januar 2006 Århus Kommune Børn og Unge Udmøntning af finansloven for 2006 om forøgelse af timetallet i dansk og historie. 1. Resume Med

Læs mere

I forbindelse med at modellen blev udarbejdet blev det aftalt, at modellen inden for en kortere årrække skulle revurderes.

I forbindelse med at modellen blev udarbejdet blev det aftalt, at modellen inden for en kortere årrække skulle revurderes. Evaluering af demografimodellen på ældreområdet Baggrund Byrådet godkendte den 4. juni 2013 den nuværende demografimodel på ældreområdet. Modellen er blevet anvendt i forbindelse med de tre seneste års

Læs mere

Figur 1. Indekseret løn- og prisudvikling Den offentlige og den private sektor 1. kvartal 1996-4. kvartal 2009. Kommuner Stat Privat Forbruger pris

Figur 1. Indekseret løn- og prisudvikling Den offentlige og den private sektor 1. kvartal 1996-4. kvartal 2009. Kommuner Stat Privat Forbruger pris Reguleringsordningen I notatet beskrives principperne i reguleringsordningen, ordningens virkning og udmøntningen historisk set. Desuden belyser notatet de aktuelle og konkrete problemer, der er opstået

Læs mere

Ændringer i økonomien siden B2014-2017

Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Bilag 2 Dato 20-08-2014 Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Tabellen viser de væsentligste ændringer i økonomien i budgetforslaget for 2015-2018. Ændringerne er kommet til, siden Byrådet sidst har behandlet

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2015 Forventet regnskab 2015 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2015 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventede afvigelser INDTÆGTER

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

Byrådet skal i forbindelse med budgetbehandlingen træffe beslutning om valg mellem selvbudgettering eller statsgaranti for 2018.

Byrådet skal i forbindelse med budgetbehandlingen træffe beslutning om valg mellem selvbudgettering eller statsgaranti for 2018. Notat Valg af statsgaranti eller selvbudgettering 2018 Byrådet skal i forbindelse med budgetbehandlingen træffe beslutning om valg mellem selvbudgettering eller statsgaranti for Postadresse: Favrskov Kommune

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. ekskl. overførsler fra regnskab 2014. Der er

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2013 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2013 for økonomiudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli for økonomiudvalget Samlet oversigt Korrigeret budget regnskab Afvigelse* Drift ekskl. overførte midler 254,8 255,7 0,9 Overførte driftsmidler 35,5 0,9-34,6

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

REGERINGEN SPARER PÅ UDDANNELSE

REGERINGEN SPARER PÅ UDDANNELSE 20. september 2004 Af Søren Jakobsen REGERINGEN SPARER PÅ UDDANNELSE Regeringen har ved flere lejligheder givet udtryk for, at uddannelse skal have høj prioritet. I forslaget til finansloven for 2005 gav

Læs mere

NOTAT. Antallet af elever definerer tildelingen af personaleressourcer efter følgende parametre:

NOTAT. Antallet af elever definerer tildelingen af personaleressourcer efter følgende parametre: SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT Emne: Til: Ressourcetildelingsmodel - folkeskolen Byrådet Dato: 23. januar 2014 Sagsbeh.: Thomas Petersen Sagsnr.: Tildelingsmodellen i Solrød Kommune er baseret

Læs mere

Rammer. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Peter Plougmann Knudsen Sagsnr Ø Dato:

Rammer. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Peter Plougmann Knudsen Sagsnr Ø Dato: Økonomi og Administration Sagsbehandler: Peter Plougmann Knudsen Sagsnr. 00.30.00-Ø00-5-16 Dato:1.4.2016 Temaer til Børne- og Skoleudvalgets drøftelse af driftsbudget 2017 Som oplæg til Børne- og Skoleudvalgets

Læs mere

Bilag til Økonomiregulativ

Bilag til Økonomiregulativ Bilag til Center for Økonomi og Personale Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Telefon: 4477 2000 balkom@balk.dk www.ballerup.dk Godkendt den 20-05-2014 1 Indhold 1.... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Baggrund... 3 1.3.

Læs mere

Model for indregning af overskud eller underskud i taksterne

Model for indregning af overskud eller underskud i taksterne Bilag 4: Vejledende fortolkningsbidrag vedrørende regulering af takster Model for indregning af overskud eller underskud i taksterne Udgangspunktet for modellen er det samlede faktiske provenu i regnskabsåret,

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 03092014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

13/11/2012. Bilag 6. Sagsnr. 2011-153060. Balancetjek af BUU s budgetforslag 2013. Dokumentnr. 2012-627474

13/11/2012. Bilag 6. Sagsnr. 2011-153060. Balancetjek af BUU s budgetforslag 2013. Dokumentnr. 2012-627474 Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Bilag 6 Balancetjek af BUU s budgetforslag 2013 Forvaltningen gennemgået budgettet og identificeret en række poster, hvortil der skal findes en varig

Læs mere

Økonomicentret. 12. oktober 2009. Forventet regnskab pr. 31. juli 2009

Økonomicentret. 12. oktober 2009. Forventet regnskab pr. 31. juli 2009 Økonomicentret Forventet regnskab pr. 31. juli 2009 12. oktober 2009 Nærværende notat er disponeret således: Resume Budgetopfølgningsproceduren Samlet oversigt/konklusion Driftsområderne udvalgsopdelt

Læs mere

Forslag til ændring af skolestrukturen i Køge Kommune

Forslag til ændring af skolestrukturen i Køge Kommune Høringsmateriale Forslag til ændring af skolestrukturen i Køge Kommune Side 1/16 Indledning Ny skolestruktur Køge Kommune har med vedtagelse af Budget 2012-15 samt Budgeterklæringens punkt b ønsket at

Læs mere

Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget

Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget Økonomiafdelingen, d. 13. april 2015 Dok. 218875-14 Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget Generelle bemærkninger regnskab 2014 1 "-" = overskud "+" = underskud i 1.000 kr. Drift Korrigeret Center Forbrug

Læs mere

Overførsler fra 2011 til. Korrigeret budget inkl. Overførsler

Overførsler fra 2011 til. Korrigeret budget inkl. Overførsler Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/5-2012 Overførsler fra 2011 til 2012 Korrigeret inkl. Overførsler Oprindeligt Budget 31.05.2012 Økonomiudvalget

Læs mere

Indhold 1. Indledning... 2

Indhold 1. Indledning... 2 Notat Sagsnr.: 2012/0000931 Dato: 17. maj 2013 Titel: Udlægning af midler til specialtilbud på skoleområdet Sagsbehandler: Claus-Uno Hauritz Skolekonsulent Indhold 1. Indledning... 2 2. Udlægning af midler

Læs mere

Bilag 21. Udmøntning af budgetreserver vedrørende moderniseringsaftalen budget Borgmesterens Afdeling. Kopi til.

Bilag 21. Udmøntning af budgetreserver vedrørende moderniseringsaftalen budget Borgmesterens Afdeling. Kopi til. Bilag 21 Emne Til Kopi til Udmøntning af budgetreserver vedrørende moderniseringsaftalen budget 2014-2017 Borgmesterens Afdeling Den 15. august 2013 Aarhus Kommune Børn og Unge Børn og Unge er af Borgmesterens

Læs mere

Assens Kommune gælden og dens betydning

Assens Kommune gælden og dens betydning Assens Kommune gælden og dens betydning Assens Kommune Økonomi Juli 2013 1 Indledning Denne rapport omhandler Assens Kommunes gæld fra kommunesammenlægningen til i dag. Herudover indgår den nuværende afviklingsprofil

Læs mere

Forvaltningens svar på budgetdelen af høringen

Forvaltningens svar på budgetdelen af høringen Forvaltningens svar på budgetdelen af høringen Indholdsfortegnelse Kontingentfrihed... 1 Grundbeløb... 1 Nye pladspriser... 2 Sociale normeringer... 2 Aktivitetspuljen... 3 Konsekvensen for pladspriserne

Læs mere

Økonomirapport pr. 30. juni 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 30. juni 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 30. juni 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. juni 2016 viser en samlet forventet afvigelse på 30,5 mio. kr. i mindreforbrug.

Læs mere

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009 Indtægtssiden Udskrivningsgrundlaget Nedenstående oversigt viser skøn over udviklingen i udskrivningsgrundlag 2007 til 2012. Udskrivningsgrundlaget for personskat er basis for den væsentligste indtægt

Læs mere

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen

Læs mere

Tildeling af budget til differentieret undervisning til folkeskoler i Middelfart Kommune.

Tildeling af budget til differentieret undervisning til folkeskoler i Middelfart Kommune. Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Fax +45 8888 5501 Dato: 25. marts 2011 Sagsnr.: 201008118-150 Tildeling af budget til differentieret undervisning

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Antal indbyggere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2017-2020 Befolkningen i Greve nu og i de kommende år Greve Kommune udarbejder hvert år et demografikatalog. I demografikataloget kan man se, om der kommer flere

Læs mere

Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal

Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal Dagsorden Uddannelsesudvalget Mødedato 20. januar 2014 kl. 17:00 Mødelokale Deltagere Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal Johnny Persson (V), Bodil Knudsen (A), Pernille Ivalo Frandsen (V), Niels Christian

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget Børne- og Skoleudvalget BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Forslagsnr. Budget Budget Budget Hele 1.000 kr. Budget Korrektionsforslag, der kræver særlig politisk stillingtagen 16 Tildeling dagtilbud lavere beløb pr.

Læs mere