HOLD 1 STRATEGISK BYLEDELSE FOR FAGCHEFER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HOLD 1 STRATEGISK BYLEDELSE FOR FAGCHEFER"

Transkript

1 HOLD 1 STRATEGISK BYLEDELSE FOR FAGCHEFER Kompetenceudvikling og netværksopbygning for kommunale fagchefer 1

2 STRATEGISK BYLEDELSE FOR FAGCHEFER Indhold STRATEGISK BYLEDELSE FOR FAGCHEFER er et kompetenceudviklingsforløb, en masterclass og et læringsrum, som sætter fokus på byledelse i en tid præget af øget global konkurrence, klimaændringer og fraflytning fra land til byer. Udfordringer, der kræver en evne til at håndtere brændende platforme og foretage strategiske omstillinger. Forløbet giver dig som kommunal fagchef værktøjer til at foretage omverdenanalyser af de udfordringer og muligheder, som din kommune og by står over for. Programmet styrker dine forudsætninger for at kunne understøtte de strategiske udviklingsspor, som skal følges de kommende år i din kommune. Dette er afgørende for at kunne geare og supportere den kommunale organisation, indgå i netværksstyring med dine politikere og direktører samt handle strategisk sammen med kommunens andre forvaltninger og interessenter. Mål Hensigten med STRATEGISK BYLEDELSE FOR FAG- CHEFER er at klæde dig bedre på til at agere i en kommunal praksis præget af nye virkeligheder, nye roller og nye relationer. Gennem viden og netværk styrker vi dig i strategisk byledelse og innovative byudviklingsprocesser med det formål, at du bedre kan understøtte og implementere de strategiske mål, som sættes af din politiske ledelse og direktion. Du lærer konkret om strategiske alliancer samt får værktøjer til at kunne samle tværpolitiske områder f.eks. kulturpolitik, erhvervspolitik og turismepolitik til én overordnet strategi for din by og kommune. Udbytte Kompetenceudvikling i arbejdet med byledelse. Indsigt i nogle af de nyeste redskaber til ledelse af strategiske byudviklingsprojekter. Inspiration fra førende nationale og internationale praktikere og eksperter. Netværk med fagchefer fra andre danske kommuner. Dialog og videndeling med udgangspunkt i casebaseret læring og sparring på egne udfordringer. Målgruppe STRATEGISK BYLEDELSE FOR FAGCHEFER er et nyt skræddersyet forløb til kommunale chefer, der opererer lige under den kommunale topledelse. Kommunale fagchefer eksemplificeres ved plan-, erhvervs-, udviklingschefer og lignende fra alle kommunale forvaltninger. Termen fagchefer bruges velvidende, at dette er en betegnelse, som er i opbrud i mange kommuner. Vigtigst er det, at du som kommende kursist er en af dem, der til dagligt har opgaven med at afkode dine politikeres og din topledelses signaler og omsætte dem til konkrete projekter og handling. STRATEGISK BYLEDELSE FOR FAGCHEFER vægter kommunal tværfaglighed højt og er derfor åbent for alle slags fagchefer på tværs af kommunale forvaltninger. Det er derfor oplagt, omend ikke et krav, at deltage flere fagchefer fra samme kommune fra forskellige forvaltninger. 2

3 VI STÅR BAG STRATEGISK BYLEDELSE er et partnerskab mellem Kommunalteknisk Chefforening (KTC), Kommunaldirektørforeningen (KOMDIR) og Realdania. Dansk Arkitektur Center (DAC) er ansvarlig for STRATEGISK BYLEDELSE FOR FAGCHEFER, som gennemføres i samarbejde med Byplanlaboratoriet HOLD 1 STARTER FEBRUAR 2016 Første hold starter primo februar 2016 og slutter ultimo februar Der er plads til 25 deltagere. Der vil blive oprettet flere hold over tid. Tilmeldingsfrist 6. november 2015 Styregruppen består af: Torben Nøhr Direktør for teknik-og miljøforvaltningen, Køge Kommune Per Ullerichs Kommunaldirektør, Rødovre Kommune Astrid Bruus Thomsen Programchef, Realdania Arrangører fra Dansk Arkitektur Center og Dansk Byplanlaboratorium Anna Esbjørn Byantropolog, netværkschef i DAC Søren Smidt-Jensen Økonomisk geograf, ph.d.,programchef CITIES Rikke Lequick Larsen Byplanlægger og arkitekt, senior projektleder, DAC Ellen Højgaard Jensen Cand. scient. geograf, direktør, Byplanlaboratoriet Christian Broen Cand. scient. soc, projektleder, Byplanlaboratoriet STRATEGISK BYLEDELSE har eksisteret siden 2011, hvor der er blevet udbudt hold for kommunale direktører med topledelseansvar for byudvikling. STRATEGISK BYLEDELSE FOR FAGCHEFER er en videreudvikling af dette forløb udviklet til en ny målgruppe. 3

4 DET FÅR DU SOM DELTAGER Nye tværfaglige kompetencer Tværfaglighed er i højsædet på kurset, da moderne byudvikling og byledelse handler om andet og mere end klassisk byplanlægning; øgede kompetencekrav, ændrede processer, forandrede dialogformer og nye styringsværktøjer har øget kravene til flere faglige indfaldsvinkler på tværs af gængse forvaltninger. Derfor introduceres du som kursist til tværfaglige temaer om bl.a. bykvalitet, klimatilpasning, grøn omstilling samt dialog og deltagelse, da disse temaer er vigtige elementer i strategisk byldelse. Nye erkendelser Du vil med kompetenceforløbet blive klædt bedre på til at agere i en moderne kommunal praksis præget af omstilling, nye virkeligheder, nye roller og nye relationer, forstået som en bevægelse væk fra en hierarkisk kommunal styreform hen imod en mere tværfaglig praksis, der koordinerer fælles mål og samlet set løser din kommunes udfordringer. Konkret vil sparring på egne udfordringer være i fokus, og du vil få indsigt i nogle af de nyeste redskaber til ledelse, udvikling og implementering af strategiske byudviklingsprojekter. Der vil derudover være en udstrakt brug af cases, som taler ind i din hverdag med vægt på relevans, realisme og realiserbarhed. Inspiration udefra Over et år vil du på fire seminarer i Danmark og en studietur til en europæisk by få indsigt i, hvordan innovative og fremsynede byledere håndterer udfordringer, som svarer til dem danske byer står overfor. TVÆRFAGLIGT TEMATISK FOKUS Bykvalitet Livskvalitet Byudvikling Dialog og deltagelse Smart planlægning Velfærd Klimatilpasning 4

5 5

6 februar Seminar 1 TEMA Hvad er strategisk byledelse 27. april Seminar 2 Den nye velfærdsby august Studietur Europa 23. november Seminar 3 Dialog og deltagelse februar Seminar 4 Hvad er strategisk byledelse Kursets røde tråd STRATEGISK BYLEDELSE FOR FAGCHEFER henvender sig til kommunale fagchefer lige under direktørniveauet, da disse udgør en krumtap i den daglige håndtering af danske byers udfordringer og muligheder. Vi bruger dette som den røde tråd i forløbet og holder altid de givne oplæg på seminarer og studietur op mod deltagernes konkrete virkelighed; hvordan er du som fagchef med til at understøtte direktionens strategiske linje, hvordan er du som fagchef del af tværfaglig kommunal praksis, og hvordan taler de givne oplæg ind i din hverdag? STRATEGISK BYLEDELSE FOR FAGCHEFER består af fire seminarer og en studietur fordelt over et år. Et seminar har typisk følgende indhold: Introduktion til de temaer og problemstillinger, som seminaret har fokus på. Oplæg leveret af eksterne oplægsholdere og/eller tidligere deltagere på STRATEGISK BYLEDELSE FOR DIREKTØRER med høj ekspertise inden for seminarets tema. Råd og sparring fra oplægsholderne på håndtering af udfordringer i hjemkommune. Gruppediskussioner. Disse udgør en essentiel del af programmet. Evt. ture til relevante projekter i den by, hvor seminaret foregår. Skriftlig debriefing udsendes ca. en uge efter seminaret eller studieturen. Der lægges stor vægt på at skabe de bedste rammer for, at der opstår et tillidsbaseret og fortroligt rum på seminarerne. 6

7 Problemorienteret og praksisnært Vi tager udgangspunkt i dine konkrete udfordringer, således at der på hvert seminar er sat tid af til at gå løsningsorienteret til praksisnære udfordringer. Dette skaber mulighed for erfaringsudveksling og sparring deltagerne imellem. Med andre ord vil feedback på egne udfordringer være en fast del af forløbet. Vi lægger vægt på at skabe et fortroligt rum, hvor barrierer og udfordringer deles med andre fagchefer gennem fælles diskussion og refleksion. Arbejde med egen case mellem kursusgange. Inspirationsmateriale I forbindelse med hver aktivitet modtager du på forhånd relevant inspirationsmateriale. Materialet omfatter en kontekstualisering af de emner, der præsenteres ved det aktuelle seminar eller studietur, således at rammerne for det givne arrangement allerede er sat inden start. Der vil blive arbejdet med mindre hjemmeopgaver, som har til formål at give dig og de andre kursister mulighed for at reflektere over forløbets læringsindhold mellem seminarerne. 7

8 KURSUSFORLØB Seminar 1 HVAD ER STRATEGISK BYLEDELSE? 3. februar 2016 Seminar 2 DEN NYE VELFÆRDSBY 27. april 2016 Introduktionsseminaret indledes med et 360-graders overblik over de mest markante drivere og megatrends i Danmark og internationalt, som skaber udviklingsbetingelserne for danske byer, kommuner og regioner. Fokus er på såvel økonomiske, sociale og miljømæssige udfordringer og muligheder, heriblandt presset på velfærdsstaten, klimaændring og storbyvækst vs. yderområdernes affolkning. Med denne indledende omverdenanalyse præsenteres behovet for strategisk byledelse og det diskuteres, hvilke krav der stilles til fagchefer og deres topledere i kommunerne, når udfordringerne skal gribes an. Derudover fokuserer vi på forudsætningerne for at skabe et vedholdende og langvarigt strategisk bylederskab på trods af udfordringer som eksempelvis skiftende politisk ledelse og ændrede økonomiske vilkår. Hvem sætter retning, hvornår og med hvem? Konkret dykker vi ned i netværksledelse som udtryk for en bevægelse væk fra en hierarkisk kommunal styreform. Netværksledelse som begreb bruges til at bygge stærke koalitioner og koordinere fælles mål mellem nøgleaktører. Det kræver aktive til- og fravalg ift. at afgøre, hvilke aktører der skal inddrages i at bygge koalitioner op og hvem der ikke skal. På seminaret inddeles deltagerne i mindre sparringsgrupper ud fra deres fælles interesser. På de kommende aktiviteter i løbet af kursusforløbet sparrer deltagerne med hinanden om projekter og udfordringer i deres hjemkommune. Hvordan skaber vi retning for velfærdsbyen, og hvordan agerer vi i en virkelighed, hvor danske byer konkurrerer internt? Hvordan understøtter du nye faglige samarbejdsmodeller på tværs af kommunens forvaltninger, så velfærdsbyens udfordringer løses holistisk med mulighed for mest mulig synergi? På seminar 2 taler vi om kommunernes nye virkelighed og velfærdsbyens nye potentialer inden for bæredygtig byudvikling, klimatilpasning, velfærd, livskvalitet samt smart planlægning. Vi dykker ned i nyere teoriudvikling, der beskriver nødvendigheden af, at velfærdsbyen prioriterer udviklingen af bypolitikker, der skaber byrum og institutioner af høj værdi for at kunne stå distancen i den globale konkurrence om virksomheder og arbejdspladser. Vi udforsker pointer om at velfærdsbyens byrum og institutioner kan udvikles, så de komplementerer hinanden på en måde, hvor to og to bliver mere end fire. Og stiller spørgsmålet, hvorvidt nabokommuner på en og samme tid kan komplementere hinanden vel vidende, at de samtidig er konkurrenter? På seminar 2 introduceres der endvidere til studieturen. 8

9 9

10 Studietur UTRECHT / HOLLAND august 2016 Studieturen til Utrecht i Holland har fokus på at give dig en dybtgående indsigt i en udvalgt europæisk bys overordnede byudvikling og de strategiske beslutninger, som har skabt rammen for denne udvikling. Utrecht og Holland er valgt som destination i det Holland er kendt for at gribe byudvikling både pragmatisk samt innovativt an; I Holland ser man løsninger på byudviklingsudfordringer, der overgår det man oftest ser muligt i Danmark trods det at landene er så forholdsvis ens. Det høje beboertal i Holland har affødt en tradition for kreative ogpladsoptimerende løsninger, som danske byer kan lære af, ligesom hollænderne står som danskerne overfor at skulle forholde sig til voksende klimaudfordringer. Konkret er Utrecht (på størrelse med Aarhus) valgt i det byen besidder flere interessante tematikker, som berøres undervejs i STRATEGISK BYLEDELSE FOR FAGCHEFER; Utrecht er både en historisk vidensby og en moderne forstad; lige vest for byens centrum ligger byområdet Leidsche Rijn, der er Hollands største byudviklingsområde. Derudover huser Utrecht har en række udsatte boligområder, der er præget af sociale og integrationsmæssige udfordringerne, hvilket man håndterer gennem fysiske forandringer så som renovering, nedbrydning, nybyggeri osv. Sidst men ikke mindst er Utrecht kendte for ekstensiv involvering af borgere i beslutninger om byudvikling, bl.a. bruges 3D-udgaver af byen til kommentering af ex. nybyggeri, og der er etableret en unge tænketank for årige, hvor byens fremtid diskuteres. Studietursprogrammet for Utrecht vil indeholde faglige oplæg af førende kommunale ledere, politikere, rådgivere samt udviklere, og der vil være mulighed for debat undervejs, gruppediskussioner mellem deltagere samt guidede ture til konkrete udviklingsprojekter. 10

11 Seminar 3 DIALOG OG DELTAGELSE 23. november 2016 Hovedtemaet for seminar 3 er kommunernes ændrede roller, forstået således at der er sket et skift for danske kommuner fra myndighed til serviceudbyder til facilitator. Hvor vi på seminar 1 og 2 har kigget på samarbejde mellem forvaltninger og direktioner, ser vi denne gang på, hvordan og i hvilke situationer borgere og andre lokale aktører kan være med til at nytænke og medskabe byens udvikling. Det handler med andre ord om, hvordan man på nye og innovative måder kan involvere borgerne i strategiske overvejelser om, hvor ens by og kommune skal bevæge sig hen. For der er i dag i høj grad behov for, at også andre aktører end kommunen tager ansvar for byudviklingen. Der skal nye partnerskaber mellem offentlige, private og civile aktører til, hvis velfærdsbyens potentialer skal foldes helt ud. Seminaret sætter tillige fokus på, hvordan nye former for sociale fællesskaber og digitale løsninger kan mobilisere borgere og aktører i civilsamfundet. Det kan skabe helt nye måder at debattere byens og kommunens udfordringer og muligheder på. Samtidig kan borgere og aktører i civilsamfundet også blive en vigtig partner for kommunerne i løsningen af de opgaver og udfordringer, som kommunen tidligere klarede selv. Seminar 4 STRATEGISK BYLEDELSE FRA STRATEGI TIL HANDLING 22. februar 2017 Med baggrund i de tidligere tre seminarer og studieturen bruger vi på afslutningsseminaret tid på at stille skarpt på begrebet strategisk byledelse, og hvordan du arbejder med det i din kommune. Vi sætter fokus på fælles læring og forståelse af begrebet strategisk byledelse og præsenterer cases fra andre STRATEGISK BYLEDELSE hold. Blandt de spørgsmål, der rejses er: Hvor er min kommune i forhold til at praktisere strategisk byledelse? Og hvilke udfordringer og muligheder møder jeg i forhold til implementering af strategiske beslutninger? Vi samler yderligere op på temaerne byudvikling, klimatilpasning, livskvalitet, bykvalitet, velfærd, smart planlægning samt dialog og deltagelse og diskuterer, hvordan vi konkret kommer fra strategi til handling med disse emner som tværfagligt omdrejningspunkt. 11

12 12

13 PRAKTISK MERE INFORMATION OG TILMELDING Dansk Arkitektur Center Projektkoordinator Charlotte Buch Strandgade 27B 1401 København K Tlf Mail: Deltagere 1-3 fagchefer pr. kommune. Pris Det etårige kompetenceforløb strækker sig over to budgetår og koster i alt kr. delt op på kr. pr. år. Deltagergebyret på Strategisk Byledelse for fagchefer dækker følgende: 4 seminarer og 1 studietur. Alle generelle udgifter til studieturen på de fast satte dage, dvs. fly, hotel og forplejning i grupperegi. Deltagerne skal selv: Stå for booking og betaling af transport i forbindelse med deltagelse i seminarer. Tilmelding Tilmelding til STRATEGISK BYLEDELSE FOR FAGCHEFER er bindende for det samlede forløb. Tilmeldingsfrist 6. november 2015 Læs mere om STRATEGISK BYLEDELSE generelt på 13

14 STRATEGISK BYLEDELSE FOR FAGCHEFER STRATEGISK BYLEDELSE FOR FAGCHEFER er et etårigt kompetenceudviklingsforløb for fagchefer i danske kommuner. Forløbet med plads til 25 deltagere er en masterclass, et netværk og et læringsrum, som gør dig i stand til at handle strategisk i forhold til de udfordringer, som din kommune står overfor. Forløbet giver dig et fortroligt rum med andre fagchefer, hvor barrierer og udfordringer deles igennem fælles sparring, diskussion og refleksion. 14 Foto: Stamers Kontor

STRATEGISK BYLEDELSE HOLD 4. Kompetenceudvikling og international netværksopbygning for kommunale direktører

STRATEGISK BYLEDELSE HOLD 4. Kompetenceudvikling og international netværksopbygning for kommunale direktører STRATEGISK BYLEDELSE HOLD 4 Kompetenceudvikling og international netværksopbygning for kommunale direktører 1 2 STRATEGISK BYLEDELSE Indhold STRATEGISK BYLEDELSE er et omfattende kompetence udviklingsprogram

Læs mere

STRATEGISK BYLEDELSE Innovation i en globaliseret verden

STRATEGISK BYLEDELSE Innovation i en globaliseret verden STRATEGISK BYLEDELSE Innovation i en globaliseret verden Kompetenceudvikling og international netværksopbygning for kommunale topchefer 1 2 STRATEGISK BYLEDELSE Strategisk byledelse sætter fokus på byledelse

Læs mere

Konferenceoplæg til Byer for og med mennesker Docken, mandag den 20. november kl. 09.30-12.15

Konferenceoplæg til Byer for og med mennesker Docken, mandag den 20. november kl. 09.30-12.15 Konferenceoplæg til Byer for og med mennesker Docken, mandag den 20. november kl. 09.30-12.15 Hvordan skaber vi byer for og med mennesker? Spørgsmålet er ikke let at besvare og svaret kræver både tankevirksomhed

Læs mere

REALDANIAS FILANTROPISKE STRATEGI. 2013-2016 august 2014

REALDANIAS FILANTROPISKE STRATEGI. 2013-2016 august 2014 REALDANIAS FILANTROPISKE STRATEGI august 2014 Vores mission er at skabe livskvalitet for alle i Danmark gennem det byggede miljø INDHOLD 4 Realdanias filantropiske strategi - v/jesper Nygård, adm. direktør

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Internationalisering og EU-projekter. Hvordan kommer vores kommune godt i gang?

Internationalisering og EU-projekter. Hvordan kommer vores kommune godt i gang? Internationalisering og EU-projekter Hvordan kommer vores kommune godt i gang? Internationalisering og EU-projekter Hvordan kommer vores kommune godt i gang? En moderne kommune skal i dag søge viden mange

Læs mere

Moduludbudskatalog for Master of Public Governance

Moduludbudskatalog for Master of Public Governance Moduludbudskatalog for Master of Public Governance Efterår 2015 København Med forbehold for ændringer 1 Indhold Moduludbud på MPG efterår 2015... 3 Afvikling af modulerne... 6 Ansøgningsprocedure... 6

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013

Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013 Oxford Research, oktober 2013 Oxford Research, november 2013 Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013 Rapport indgivet til Kulturstyrelsen Forfatter: TBU Sidst gemt: 07-11-2013 08:52:00 Sidst udskrevet:

Læs mere

Nordic Urban Forum. Sharing the Nordic City

Nordic Urban Forum. Sharing the Nordic City Nordic Urban Forum Sharing the Nordic City Fælles projektoplæg September 2013 1 Smallish countries are often in the vanguard when it comes to reforming government. In the 1980s Britain was out in the lead,

Læs mere

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Dialog og deltagelse i byudvikling

Dialog og deltagelse i byudvikling dialog og deltagelse i byudvikling 1 2 Forord Byer er for mennesker og skal være attraktive at bruge for mennesker. Det er Realdania Bys grundlæggende tilgang til byudvikling. Det forudsætter, at vi som

Læs mere

Inklusion2016. November 2013. Endelig version. Acadre 13/23744. Side 1

Inklusion2016. November 2013. Endelig version. Acadre 13/23744. Side 1 Inklusion2016 November 2013. Endelig version Acadre 13/23744 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Fælles værdier giver fælles retning, og styrer måden vi tænker og handler på 5 3. Fælles overordnede

Læs mere

Dansk Arkitektur Center. Evaluering af Dansk Arkitektur Center (DAC)

Dansk Arkitektur Center. Evaluering af Dansk Arkitektur Center (DAC) Dansk Arkitektur Center Evaluering af Dansk Arkitektur Center (DAC) Oktober 2009 Indhold 1 Indledning... 4 1.1 Evalueringens formål... 4 1.2 Læsevejledning... 5 1.3 Kort om DAC... 6 2 Konklusioner og anbefalinger...

Læs mere

Aalborg Kommunes HR-strategi

Aalborg Kommunes HR-strategi Aalborg Kommunes HR-strategi HR-strategien er en strategi, der fortæller, hvordan vi i Aalborg Kommune har fokus på udvikling og innovation gennem medarbejderudvikling, lederudvikling og udvikling af kommunens

Læs mere

Kursuskatalog forår 2013

Kursuskatalog forår 2013 Kursuskatalog forår 2013 Kurser og netværk for dig, der skal udvikle og forbedre det frivillige arbejde i din forening Foreningshøjskolen & Foreningsfundamentet Indhold kursuskatalog forår 2013 Kurser

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Tag ansvar Programmet er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 4. oktober 2014 Program for dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Civilsamfundet

Læs mere

uddannelser, netværk, seminarer og fyraftensmøder

uddannelser, netværk, seminarer og fyraftensmøder uddannelser, netværk, seminarer og fyraftensmøder kursuskatalog, 1. halvår 2015 Indholdsfortegnelse foto: christer holte foto: christer holte 12 18 foto: christer holte 4 4 Uddannelser DUFs uddannelser

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON PRAKTISKE OPLYSNINGER I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine tilbud af kurser, netværk og øvrige uddannelsesaktiviteter

Læs mere

En kortlægning af højskolernes internationale og europæiske arbejde

En kortlægning af højskolernes internationale og europæiske arbejde En kortlægning af højskolernes internationale og europæiske arbejde Folkehøjskolernes Forening i Danmark, august 2006. 1 Indhold 1. Indledning...3 2. Hvordan arbejder skolerne med internationale spørgsmål...3

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Godkendelse af støtte til større netværksinitiativer 4. december 2013

Godkendelse af støtte til større netværksinitiativer 4. december 2013 Godkendelse af støtte til større netværksinitiativer 4. december 2013 Godkendelsesprocedurer for ansøgningsrunden: På møde i det Stående Udvalg den 10. april 2013 blev et oplæg til revideret godkendelsesprocedure

Læs mere

LANDSBYER PÅ FORKANT - EN MODEL TIL KOORDINERET SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER OG LANDSBYOMRÅDER FÆLLES UDVIKLINGSKULTUR PLATFORM TIL SAMARBEJDE

LANDSBYER PÅ FORKANT - EN MODEL TIL KOORDINERET SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER OG LANDSBYOMRÅDER FÆLLES UDVIKLINGSKULTUR PLATFORM TIL SAMARBEJDE LANDSBYER PÅ FORKANT - EN MODEL TIL KOORDINERET SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER OG LANDSBYOMRÅDER BORGERE FÆLLES UDVIKLINGSKULTUR PLATFORM TIL SAMARBEJDE UDVIKLINGSTILTAG Grontmij A/S i samarbejde med Ekstrakt

Læs mere

Evaluering af Projekt Grøn Generation

Evaluering af Projekt Grøn Generation INSTITUT FOR NATURFAGENES DIDAKTIK DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Evaluering af Projekt Grøn Generation Første delrapport 2014 Olga Trolle / August 2014 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN

HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN 2013-2016 1 Indhold Forord... 3 Baggrund... 4 Beskrivelse af området... 4 Statistisk nøgletal og områdets udfordringer... 5 Opnåede resultater i helhedsplanerne 2008-2012...

Læs mere

BÆREDYGTIGE BYER - en social og grøn bæredygtig bypolitik

BÆREDYGTIGE BYER - en social og grøn bæredygtig bypolitik - en social og grøn bæredygtig bypolitik Rapporten er udarbejdet af: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter I samarbejde med: Miljøministeriet Kulturministeriet Ministeriet for Børn, Ligestilling,

Læs mere

Strategi for ledelse 2013-16

Strategi for ledelse 2013-16 Strategi for ledelse 2013-16 1 Strategi for ledelse 2013-16 Baggrund God ledelse er en af de vigtigste forudsætninger for, at Esbjerg Kommune kan levere indsatser og service af høj kvalitet tæt på borgerne

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere