Københavns Kommune Sommeruni 15. Uddelingskopi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Københavns Kommune Sommeruni 15. Uddelingskopi"

Transkript

1 Københavns Kommune Sommeruni 15 Uddelingskopi Ledelse i den læringsmålstyrede skole Hold 18.1 a (Hanne Marcher) lokale H5 Hold 18.1 b (Peter Rod) lokale H6 Fælleslokale til inspirationsoplæg: 6-kanten mandag den 3. august og tirsdag den 4. august

2 downloading mønstre fra fortiden KONTAKT DIT / DIN handle opnå resultater gennem praksis og infrastruktur suspendere AT SE hvad det er vi ser omdirigere AT SANSE fra helhedens synspunkt give slip ÅBNE SIND ÅBNE HJERTE ÅBNE VILJE SKABENDE NÆRVÆR at forbinde sig med kilden PROTOTYPETÆNKNING at samskabe strategiske mikrokosmer lade det udspille sig UDKRYSTALLISERING visioner og intentioner tage imod institutionalisere SAM-sanse HVAD ER MIT SELV? HVAD ER MIN OPGAVE? være SAMMEN om øjeblikket hvor skabelsen sker SAM-skabe

3 Læringslaboratorie Implementering af arbejdet med læringsmål Deltagerne drøfter i makkerpar og team deres erfaringer og oplevelser med at arbejde med læringsmål Inspirationsoplæg med efterfølgende refleksioner og perspektiver i makkerpar og team med fokus på at alle afvikler målstyret undervisning minimum månedligt, planlægning afvikling - evaluering Læringslaboratoriet slutter med en prioritering af, hvordan teamene kan gennemføre planlægning afvikling evaluering af undervisningsforløb

4 Hvilke højdepunkter er i centrum for din erfaring om læringsmålstyrede skole? I makkerpar to&to (15 min) Dialog i tre makkerpar (15 min) Hvad var det, der gjorde det til en særlig ledelsesmæssigt højdepunkt? Hvordan understøtter højdepunktserfaringerne din ledelsesmæssige opgave? Nr. 1

5 Skolereformen lægger op til øget fokus på læring fra skoleledelsen - Omsat til læringsmålsstyret undervisning - Omsat til at følge elevernes læring gennem data (tests, opgavebesvarelser, observationer ) både lærere og ledere - Omsat til fokus på læringsmiljø trivsel & klasseledelse i læringens tjeneste + bevægelse - Omsat til andre organiseringer: holddeling/fordybelse/åben skole Bjerg & Staunæs (2014)

6 At sætte mål og forventninger Forudsætninger for at målsætning virker Der skal være en fælles accept af målene Der skal være kapacitet til at opnå målene Målene skal være specifikke og entydige Der skal være et begrænset antal mål Målsætning virker, når mennesker er dedikerede til mål, som de tror på, at de har kapaciteten til at opnå. Dedikation og kapacitet er i høj grad gensidige, for mennesker vil ikke dedikere sig til mål, som de tror, de ikke kan opnå. (Robinson 2011)

7 Læringsmål og folkeskolens opgave 1. Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder dem til videre uddannelse og giver dem lyst til at lære mere, gør dem fortrolige med dansk kultur og historie, giver dem forståelse for andre lande og kulturer, bidrager til deres forståelse for menneskets samspil med naturen og fremmer den enkelte elevs alsidige udvikling. Stk. 2. Folkeskolen skal udvikle arbejdsmetoder og skabe rammer for oplevelse, fordybelse og virkelyst, så eleverne udvikler erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle. Stk. 3. Folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens virke skal derfor være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati.

8 Konkurrerende strukturer Fag Tid Fagfordeling Undervsningsmaterialer Traditioner Rum Team Oma.

9 Eksempler på principper Den demokratiske skole selvforvaltning Den curriculum styrede skole indhold og fag Den læringsmålstyrede skole elevens læring

10 Principper har blandt andet betydning for: Styring: Hvad styrer man på og hvordan? Ledelse: Hvad leder man på og hvordan? Skolens kultur: Skolens liv og dagligdag? Organisation og organisering: Hvordan skal skolen organiseres? Hvor i organisationen løses hvilke opgaver og af hvem? Andet?

11 Hvordan defineres begrebet kerneopgaven, elevernes læring i centrum? I makkerpar to&to (15 min) Nr. 2

12 Fra politiske målsætninger til handling: Kerneopgavens 4 dimensioner Målgruppen Værdien Ambitionen Tilgangen Hvem er vi her for? Hvem skal vi lykkes sammen med? Hvad, hvordan og hvorfor gør vi det? Hvordan bliver vi endnu bedre til at løse opgaven med dem? Gør kerneopgaven målbar! Oplever vi en fælles forståelse af kerneopgaven? Christensen, Morten; Seneca, Anders (2012): Kend din kerneopgave Innovation til hverdagen. Kbh.: Gyldendal A/S

13 Kerneopgaven Politiske målsætninger Skolens målsætninger Teamets mål Teamets opgaver Klausen, Kurt Klaudi (2011): Strategisk ledelse de mange arenaer. Odense: Syddansk Universitetsforlag

14 Forberedelse og færdighedstræning i forhold til læringsmål Illeris, Knud (2006): Læring. Kbh.: Roskilde

15 Strategiske ledelsesdimensioner og arenaer Den politiske arena Handler om politiske beslutningstagen. Hvilke beslutningsfora og processer, hvilke aktører. Arena for markedet Handler om mulighederne for at afsætte vores kerneydelse. Omverdensanalyser og konkurrencestrategier. Arenaen for produktion Handler om organisationsdesign. Hvilke arbejds- og ansvarsdelinger sikrer produktivitet og effektivitet i forhold til den pædagogiske opgave Arenaen for arkitektur og æstetik Handler om den måde arbejdspladsen er designet på. Den interne indretning den uden- og indendørs arkitektur, indretning og design. Den sociale arena Handler om det enkelte medarbejder i organisationen. Hvordan er arbejdsklimaet, muligheder for kompetenceudvikling, teambuilding samt rekruttering HRM og OD Arenaen for vision og tro Handler om filosofien bag organisationens virke. I forhold til visionerne for løsningen af kerneopgaven. Arenaen for bevidsthedsdannelsen, vidensproduktion, opfattelser og meningsdannelse Denne arena handler om kommunikation, som er af betydning for intern og ekstern image- og profildannelse Den kulturelle arena Handler om organisationskultur og værdiorienteret ledelse. Udvikling af kompetence og til at indgå i strategiske fælleskaber. Klausen, Kurt Klaudi (2011): Strategisk ledelse de mange arenaer. Odense: Syddansk Universitetsforlag, ss.58-63

16

17 Design styringskæderne og mødefora på jeres skole? Hvor ofte mødes de forskellige fællesskaber? Hvor langtid tager mødet? Hvordan skal mødets forretningsorden være? o Mødetyper o Refleksioner o Beslutninger o o Referater/to do Aktioner/eksperimenter, der skal udføres mellem møderne Klausen, Kurt Klaudi (2011): Strategisk ledelse de mange arenaer. Odense: Syddansk Universitetsforlag

18 Walk & Talk efter frokost 30 min (2 gange 15 min.) Hvad kan jeg umiddelbart drømme om, der kan kvalificere skolens fremtidige styringskæder? Walk & talk stil anerkendende og nysgerrige spørgsmål til hinandens drømme.

19 Fernisering og feedback Ophængning besøg hos tre andre team (3 gange 5 min)

20 Opgave: Hvordan designer vi de organisatoriske rammer og opfølgning for styringskæder således at der kan implementeres i bund? Opgavespørgsmål 1. Hvordan faciliterer ledelsen, at teamet finder svar på strategiske spørgsmål? 2. Hvordan kan teamet hjælpe den enkelte leder i arbejdet med at implementere arbejdsopgaver lokalt? 3. Hvordan skal mødestrukturen være, så teamet når de strategiske mål gennem deres lokale arbejdsopgaver? 4. Hvilke aftaler kan I lave om aktioner/eksperimenter, som I udfører mellem møderne? Nr. 3

21 Fernisering og gavegivning Hvert team præsenterer deres design af styringskæder, vidensdeling og systematisk opfølgning. De andre team giver inspirationsgaver vha. Post-It.

22 Hvilke højdepunkter er i centrum for din erfaring om differentierende og inkluderende læringsmiljøer? I makkerpar to&to (15 min) Dialog i tre makkerpar (15 min) Nr. 4

23

24 Understøttelse af kvalitet i undervisning (Viviane Robinson 2015) Etablere en fælles didaktisk ramme og praksis Feedback på undervisning Analyse af data om elevers læring 24

25 Systematik er nøgleordet En klasse på elever gør det svært i det daglige at have blik for alles udbytte og progression systematikken skal gøre, at alle elever over tid kommer i søgelyset (Læreren har selvfølgelig fortsat fokus på alle klassens elever i undervisningen) Systematikken hjælper til, at man ikke kun ser det, man plejer at se fx via observation Systematik handler om at have klare spørgsmål, der undersøges ved hjælp af egnede dataindsamlings-metoder samt refleksion over, hvordan egen forforståelse og datakvalitet påvirker evalueringen EVA (2014) 25

26 Data er ikke kun det, der kan tælles Kvantitative dataindsamlingsmetoder - giver tællelige data. De er gode til at måle på ting, der er direkte målbare, fx om eleverne har lært forskellige begreber, fakta eller arbejdsmetoder Eksempler: test, spørgeskema, fraværsstatistik Kvalitative metoder giver mulighed for at få et billede af de elementer, der er svære at iagttage og tælle. De er gode til at få nuancer, processer, forståelser og lignende komplekse elementer frem Eksempler: Interview, observation, analyse af skriftlige produkter Det er godt at kombinere flere metoder EVA (2014)

27 Pointer fra EVA Det er opfølgningen, der skal sikre, at evaluering ikke bliver et tomt ritual Udvikling af arbejdet med data til udviklingen af undervisningen - dét er ledelsens ansvar!! Det afgørende er ledelsens fokus på udvikling af undervisningen elevernes læring lærernes/pædagogernes læring (Robinson 2010)

28 Tegn på læring og tegn på deltagelse er forskellige ting Tegn på læring indikerer, at eleven lærer det, der er meningen. Det kan fx være udsagn i det mundtlige/skriftlige arbejde, handlinger i uv. eller elementer i produkter Tegn på deltagelse indikerer elevens læringsmuligheder. Men man kan fx ikke antage, at en tilsyneladende aktiv elev lærer det, der er meningen! Deltagelsesmuligheder kan ses som forudsætning for læringsmuligheder men læring kan også motivere eleven til at deltage og øge elevens trivsel EVA (2014)

29 Hattie s feed back model

30 Spørgsmål til god undervisning: God til hvad (mål og metoder)? God for hvem (hvilke elever)? God i forhold til hvad (betingelser og forventninger)? God fra hvis perspektiv (lærerens, elevens, ledelsens)? God hvornår (anvendelse)? (Andreas Helmke 2015)

31 Opgave: Design af ny praksis for rammer for feedbackkultur og systematisk arbejde med målsætning og opfølgning på elevernes læring. Design af diagram, rammer og indhold for feedback styringskæder pga. indikatorerne i læring der ses.

32 Walk & Talk efter frokost 30 min (2 gange 15 min.) Hvad kan jeg umiddelbart drømme om, der kan kvalificere skolens fremtidige feedbackkultur? Walk & talk stil anerkendende og nysgerrige spørgsmål til hinandens drømme.

33 Ex på planlægningshjul Strategisk aktionslæring Viviane Robinson: Der finder meget større viden om effektive ledelsespraksisser end om, hvilke kompetencer der er nødvendige for at udøve dem.

34 Årsplan for formulering af læringsmål og evaluering af forløbene Månedligt Planlægning, afvikling, evaluering Fra start til efterårsferien Fra efterårsferien til jul Månedligt Planlægning, afvikling, evaluering Månedligt Planlægning, afvikling, evaluering Fra jul til vinterferien Fra vinterferien til Påske Månedligt Planlægning, afvikling, evaluering Månedligt Planlægning, afvikling, evaluering Fra Påske til skoleåret s slutning Alle afvikler eksemplarisk målstyret undervisning minimum månedligt, planlægning- afvikling- evaluering. Alle deltager i samarbejdet om at formulere læringsmål for forløb og evaluere forløbene. Samt,alle gør flere erfaringer med at forberede sig i team Dialog i teamet tegn modellen op på et par flipoverblade og sæt Post-It på (40 min.) Nr. 5

35 Opsamling på læringslaboratoriet Tirsdag den 4. august

36 Opsamling på læringslaboratoriets resultater Refleksionsdialog i makkerpar. 8 min. interview pr deltager. Efter refleksionsinterviewet giver intervieweren fokuspersonen sine noter. 1. Hånden på hjertet hvad føler du om jeres design af styringskæder og jeres nye faglige rammer for differentierende og inkluderende læringsmiljøer? 2. Hvilke sten på vejen skal I passer på når I implementere jeres styringskæderne, rammer for differentierende og inkluderende læringsmiljøer? 3. Hvordan oplever du fordelene ved jeres design af styringskæder og feedbackkultur på skolen? 4. Hvordan ser du kvalitetsforandringen i jeres strategiske dialog og opfølgningen på læringsmålstyrede læringsmiljøer?

37 Hvad vil jeg gå hjem og iværksætte på baggrund af de sidste par dages læringslaboratorie fortælling til makker

SFO pædagogik skal frem i lyset

SFO pædagogik skal frem i lyset SFO pædagogik skal frem i lyset Af Niels Brockenhuus, pædagogisk konsulent SFOerne har eksisteret i 25 år og næsten alle landets kommuner har indført SFOer. De er nævnt nærmest som et appendiks i folkeskoleloven

Læs mere

Baggrund... 2 Tema-aften som led i processen med afklaring af forventninger til ny skoleleder... 2 Konsulentens sammenfatning og vurdering...

Baggrund... 2 Tema-aften som led i processen med afklaring af forventninger til ny skoleleder... 2 Konsulentens sammenfatning og vurdering... Forventningsgrundlag til Ny skoleleder på Fjerritslev Skole Baggrund... 2 Tema-aften som led i processen med afklaring af forventninger til ny skoleleder... 2 Konsulentens sammenfatning og vurdering...

Læs mere

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET RÅDET FOR BØRNS LÆRING BERETNING FRA FORMANDSKABET Rådet for Børns Læring har i 2014 sat fokus på inklusion i dagtilbud og folkeskole, og hvordan der kan skabes

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Et bevidst blik på alle elevers læring. Systematisk brug af data til udvikling af undervisningen

Et bevidst blik på alle elevers læring. Systematisk brug af data til udvikling af undervisningen Et bevidst blik på alle elevers læring Systematisk brug af data til udvikling af undervisningen Et bevidst blik på alle elevers læring Systematisk brug af data til udvikling af undervisningen 2014 DANMARKS

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Systemisk valgfagspakke på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU - henvender sig til alle, der arbejder med mennesker og sociale processer.

Læs mere

Omstilling til en ny skole

Omstilling til en ny skole Omstilling til en ny skole En ny folkeskole 2 Omstilling til en ny skole Omstilling til en ny skole En stor forandringsproces er i gang i folkeskolen. Det handler ikke blot om implementering af en ny lov.

Læs mere

Demokratisk og fleksibel skole

Demokratisk og fleksibel skole Demokratisk og fleksibel skole Grundlaget for ideen om en fleksibel skole er udviklet gennem 40 års arbejde med skoleudvikling og skoleledelse i folkeskolen i Danmark og Grønland. Selve tankegangen bag

Læs mere

Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og samarbejde i folkeskolerne i Hjørring Kommune gældende fra august 2014.

Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og samarbejde i folkeskolerne i Hjørring Kommune gældende fra august 2014. Partssamarbejdet bestående af repræsentanter for DLF Lærerkreds Nord, BUPL Nordjylland, FOA Hjørring og Hjørring Kommune, har udarbejdet nedenstående. Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud Inklusion i Dagtilbud og Skole Center for Skole og Dagtilbud 2014 1 Inklusion i Egedal Kommune En vision og strategi om inkluderende fællesskaber Kære læser Du har sikkert haft oplevelser med flere forskellige

Læs mere

Lektiehjælp og faglig fordybelse. Nye regler, nye muligheder

Lektiehjælp og faglig fordybelse. Nye regler, nye muligheder Lektiehjælp og faglig fordybelse Nye regler, nye muligheder Lektiehjælp og faglig fordybelse Nye regler, nye muligheder Lektiehjælp og faglig fordybelse nye regler, nye muligheder Redaktion: Ministeriet

Læs mere

Det gode skole-hjem-samarbejde med forældre i udsatte positioner

Det gode skole-hjem-samarbejde med forældre i udsatte positioner Det gode skole-hjem-samarbejde med forældre i udsatte positioner Erfaringer fra seks skoler med stærk praksis 2012 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Det gode skole-hjem-samarbejde med forældre i udsatte positioner

Læs mere

Kompetenceudvikling af pædagogiske ledere

Kompetenceudvikling af pædagogiske ledere SAMMEN GØR VI DIG BEDRE Kompetenceudvikling af pædagogiske ledere Rammesætning 1 Pædagogisk ledelse Program for d. 16. og 17. september 10.00 Velkomst, præsentation af deltagere og konsulenter Pædagogisk

Læs mere

Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud. Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015. Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 2.

Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud. Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015. Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 2. Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015 Indholdsfortegnelse side 1 Indledning 2 Vision 3 Præsentation og grundlag 3 De pædagogiske strategier 5 Sprogets

Læs mere

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Ny Nordisk Skole Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Hvorfor følge forandringerne i jeres pædagogiske praksis? 3 Undersøgelse af børns og unges perspektiver 4 Observationer af den

Læs mere

Kompetenceudvikling af pædagogiske ledere

Kompetenceudvikling af pædagogiske ledere SAMMEN GØR VI DIG BEDRE Kompetenceudvikling af pædagogiske ledere Rammesætning 1 Pædagogisk ledelse Program for d. 3. og 4. marts 10.00 Velkomst, præsentation af deltagere og konsulenter Pædagogisk ledelse

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige - et læringsgrundlag Januar 2011 Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 10-14 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet

Læs mere

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 2 Velkommen til fremtidens dagtilbud Det, du nu læser, er Holbæk Kommunes Strategi for fremtidens dagtilbud. I 2012 vedtog Holbæk Kommune en

Læs mere

Ledelse af den nye folkeskole

Ledelse af den nye folkeskole Ledelse af den nye folkeskole Syv ledelsesfelter til skoleledelser og forvaltninger Ledelse af den nye folkeskole 1 2 Ledelse af den nye folkeskole Ledelse af den nye folkeskole Syv ledelsesfelter til

Læs mere

Den teamorganiserede undervisning

Den teamorganiserede undervisning Den teamorganiserede undervisning Danskuddannelse til voksne udlændinge April 2005 Den teamorganiserede undervisning Danskuddannelse for voksne udlændinge April 2005 Den teamorganiserede undervisning Danskuddannelse

Læs mere

LENE MØLLER ØSTER SNEDE IDRÆTS-SFO

LENE MØLLER ØSTER SNEDE IDRÆTS-SFO LENE MØLLER ØSTER SNEDE IDRÆTS-SFO 1 BØRNEHAVEKLASSELEDER PÅ ØSTER SNEDE SKOLE 2000-2007 ANSAT SOM SFO- LEDER 1. NOV 2007 2 HEDENSTED KOMMUNE INDFØRTE LEG & LÆRING I ÅR 2000 O. -1. - 2. OG 3. KLASSE GÅR

Læs mere

GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO

GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO UDVIKLINGSPLAN 2014 GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO 1 INDLEDNING Gjøl skole er en samdrevet institution Gjøl skoles udviklingsplan 2014 tager både afsæt i kommunale indsats-områder såvel som lokale indsats

Læs mere

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder Metoder Forslag til metoder Refleksion over værdierne i politikken for attraktiv arbejdsplads 10 livgivende faktorer Japansk konsensusmetode Associations-metode AI (Appreciative Inquiry) - byg fremtiden

Læs mere

Teamets funktionalitet en kontinuerlig ledelsesmæssig udfordring

Teamets funktionalitet en kontinuerlig ledelsesmæssig udfordring Teamets funktionalitet en kontinuerlig ledelsesmæssig udfordring Vore samtaler i foråret satte fokus på din beskrivelse og vurdering af funktionen af teamarbejdet på skolen med henblik på - i spil med

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år 1 BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år forblad 2 3 00 INSTITUTIONSPOLITISKE MÅL At Ballerup børn har Kommunes et sundt plan miljø for og

Læs mere

Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk!

Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk! Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset formandsuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere