Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL"

Transkript

1 Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Tirsdag den 18. november 2014 Start kl.: 17:00 Slut kl.: 19:40 Medlemmer: Jan Petersen (A) Allan Gjersbøl Jørgensen (A) Hans Fisker Jensen (A) John Saaby Jensen (A) Else Søjmark (A) Bente Hedegaard (A) Tom Bytoft (A) Niels Basballe (A) Lars Pedersen (A) Pia Bjerregaard (A) Lars Møller (A) Mads Nikolajsen (F) Birgitte Poulsen (Ø) Helle Plougmann (Løsgænger) Inger K. Andersen (O) Steen Therkel Jensen (O) Benny Hammer (C) Harald Grønlund (I) Jens Meilvang (I) Olaf Krogh Madsen (L) Torben Jensen (L) Kasper Bjerregaard (V) Niels Ole Birk ((V) Lars Sørensen (V) Rikke Albæk Jørgensen (V) Lars Østergaard (V) Hans Erik Husum (V) Fraværende: Tom Bytoft (A) Kasper Bjerregaard (V) Norddjurs Kommune

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Drejebog for udarbejdelse af skole- og dagtilbudspolitik EUD10-tilbud i Norddjurs Kommune Evaluering af kriterier for optagelse i dagtilbud Fremtidig anvendelse af børnehaven Skovvang Kriterier for frit skolevalg Status på implementering af ungdomspolitikken Ny daginstitution i Grenaa - tildeling af tømrerentreprisen Forslag til udbudsform for byggerådgivning og håndværkerydelser Ansøgning om udviklingsbidrag og anlægstilskud til Kattegatcentret Godkendelse af ungdomsorienteret indgang i Norddjurs Kommune Pris- og kvalitetskrav til leverandører af madservice Høringssvar til 1. del af praksisplan for almen praksis i Region Midtjylland Borgerrådgiverens beretning Stigning i antal integrationssager Lejeindtægter asylcentre Sammenlægningsproces mellem Den Erhvervsdrivende Fond Bønnerup Havn og Fonden Bønnerup Lystbådehavn Nørre Djurs Hallen - Endelig opgørelse - garantistillelse og tilskud Reno Djurs - anmodning om godkendelse af optagelse af lån Garantistillelse for lån til Auning Idræts- og Kulturcenter Fremrykning af tilskud til Auning Idræts- og kulturcenter Ansøgning om forhøjelse af anlægstilskud til etablering af multihal i Nørager Status vedrørende Landsbyfornyelsespuljen Solcelleanlæg på Drammelstrupvej i Allingåbro Kommunalt ejet landbrugsjord Erstatningskrav til forventet fredningskendelse, Anholt Affaldsplan Administration af private fællesveje Driften af Randers Fjord Færgefart Parkeringsbekendtgørelse Oprettelse af ny almen boligorganisation "Boligselskabet af 2014"...97 Norddjurs Kommune

3 31. Randersegnens Boligforening under konkurs - betaling af advokatregning Kommuners mulighed for vielser udenfor kommunegrænsen Orientering om renovering af rådhus og administrationsbygninger Erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste Udpegning af medlemmer til afdelingsbestyrelser i pleje-, ældre- og handicapboliger Fremtidig organisation og drift af Kraftværket.com efter Opkøb af ejendomme i Auning Organisationsændring Bilagsoversigt Norddjurs Kommune

4 1. Drejebog for udarbejdelse af skole- og dagtilbudspolitik P22 14/10220 Åben sag Sagsgang: BUU, ØK, KB Sagsfremstilling I Norddjurs Kommune har kommunalbestyrelsen godkendt en række operationelle politikker, der har betydning for den fremtidige udvikling på skole- og dagtilbudsområdet. Det drejer sig om følgende politikker: Politik for inklusion og tidlig indsats, Politik for it og læring, Politik for folkeskolens årgang og Den sammenhængende børnepolitik. Dertil kommer, at skole- og dagtilbudsområdet også har en række snitflader til overordnede politikker som handicappolitikken, integrationspolitikken og sundhedspolitikken. En overordnet skole- og dagtilbudspolitik vil kunne danne en samlet ramme for udviklingen på skole- og dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune og indeholde nogle af de hovedemner, som de operationelle politikker ikke opfanger. Børne- og ungdomsudvalget godkendte på sit møde den 25. juni 2014 en overordnet plan for udarbejdelsen af skole- og dagtilbudspolitikken. Det fremgår af planen, at der skal udarbejdes en drejebog for den videre proces. På denne baggrund har forvaltningen udarbejdet et forslag til en drejebog for det kommende arbejde med skole- og dagtilbudspolitikken. Processen for udarbejdelse af skole- og dagtilbudspolitikken inddeles i to faser: 1. Fastlæggelse af politikkens hovedemner og målgrupper 2. Formulering af indholdet i politikken. I hver fase vil der ved hjælp af forskellige metoder ske inddragelse af de centrale interessentgrupper på skole- og dagtilbudsområdet. Drejebogen for udarbejdelse af skole- og dagtilbudspolitikken er vedlagt som bilag. 1

5 Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at forslaget til en drejebog for udarbejdelsen af en overordnet skole- og dagtilbudspolitik godkendes. Bilag: 1 Åben Drejebog /14 Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den Tiltrådt. Beslutning i Økonomiudvalget den Tiltrådt. Beslutning i Kommunalbestyrelsen den Godkendt. 2

6 2. EUD10-tilbud i Norddjurs Kommune G01 14/14780 Åben sag Sagsgang: BUU, høring, BUU, ØK, KB Sagsfremstilling Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Konservative Folkeparti og Liberal Alliance har den 24. februar 2014 indgået en aftale om en erhvervsskolereform Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser. Erhvervsskolereformen skal træde i kraft den 1. august Aftalen om erhvervsuddannelsesreformen er vedlagt som bilag. En central ændring i reformen er, at eleverne for at kunne blive optaget på en erhvervsuddannelse skal have opnået minimum karaktererne 02 i fagene dansk og matematik. Reformen medfører desuden, at der skal etableres et nyt 10. klassetilbud EUD10 og at der sættes særligt fokus på ændringer i vejledningsindsatsen. Disse forhold er specifikt beskrevet i aftalens afsnit 7 og afsnit 11. EUD10-tilbuddet skal jfr. aftaleteksten målrettes de elever, der er motiveret for en erhvervsuddannelse, men ikke opfylder adgangsforudsætningerne eller er usikre på, om en erhvervsuddannelse er det rette valg. Det vil sige, at EUD10-tilbuddet skal rette sig mod såvel de elever, der ikke har opfyldt adgangskravene, og de elever, der har opfyldt adgangskravene, men som er usikre på, om erhvervsuddannelsesvejen herunder en erhvervsuddannelse med en evt. gymnasial eksamen er den rette for dem. Ligesom for det almene 10. klassetilbud skal indholdet i EUD10 bestå af en obligatorisk del og en valgfri del, dog således, at en del af den valgfri del vil bestå af obligatoriske elementer. Den obligatoriske del vil grundlæggende være tilsvarende indholdet i almen 10. klasse, men med en toning mod erhvervsuddannelserne, f.eks. i forhold til den selvvalgte opgave. Den 3

7 valgfrie del skal specifikt introducere til erhvervsuddannelserne, med obligatorisk brobygning samt fag og elementer, der introducerer til de fire nye hovedområder i erhvervsuddannelserne. Kommunerne er ansvarlige for oprettelsen af EUD10-tilbuddet. Kommunalbestyrelsen fastsætter kapaciteten i EUD10, men det skal tilstræbes, at der tilbydes pladser nok til, at alle, der tilhører den primære målgruppe, kan optages. Det følges løbende, om kommunerne opretter EUD10-tilbud i tilstrækkeligt omfang. EUD10 kan oprettes i et samarbejde mellem det kommunale 10. klassetilbud og de lokale erhvervsskoler. Etableres et sådant samarbejde, skal minimum 30 pct. og maksimum 50 pct. af undervisningen foregå i erhvervsskoleregi. Kommunen kan også indgå overenskomst med en erhvervsskole om varetagelsen af 10. klasseundervisningen herunder EUD10 så længe kravene til indhold, varighed mv. er opfyldt, og så længe ansvaret entydigt er kommunalt. Forvaltningen har i samarbejde med lederne for 10. Klasse Center Djursland og Auning Skole samt direktørerne for erhvervsuddannelsesskolerne Viden Djurs og Randers Social- og Sundhedsskole udarbejdet et forslag til indhold, organisering og placering af et EUD10-tilbud i Norddjurs Kommune. EUD10-tilbuddet bygger på et tæt samarbejde mellem kommunens to 10. klassetilbud og de to lokale erhvervsskoler, Viden Djurs og Randers SOSU-skole, Djurslandsafdelingen. Forslaget til EUD 10 Norddjurs er vedlagt som bilag. Erhvervsskolereformen fremhæver den positive betydning af campusmiljøer mellem f.eks. erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser og fremhæver samtidig, at placeringen af EUD10 i et campusmiljø kan styrke koblingen mellem EUD10 og erhvervsuddannelserne. På denne baggrund og med baggrund i, at det er nødvendigt med en rationel og fleksibel organisering af tilbuddet, foreslås det, at Norddjurs Kommunes EUD10-tilbud placeres i Grenaa, og at der ikke oprettes et EUD10-tilbud på Auning Skole. Det vil ikke være muligt at 4

8 etablere et optimalt forløb, såfremt eleverne i Auning skal bruge tid på transport til og fra 10. klasse/erhvervsskolerne. EUD10-elever i den vestlige ende af Norddjurs Kommune vil i stedet kunne vælge EUD10- tilbud i Grenaa eller i Randers. Norddjurs Kommune har samtidig med udarbejdelsen af ovenstående forslag modtaget et forslag fra Viden Djurs og Randers SOSU-skole om et EUD 10-tilbud, hvor hele undervisningen varetages af de to erhvervsskoler i kompagniskab. Det er således et forslag, som bygger på, at kommunen skal indgå overenskomst med en erhvervsskole om varetagelse af EUD10-tilbuddet, hvorefter det kommunale 10. klassetilbud udelukkende kommer til at omfatte det almene 10. klassetilbud. Erhvervsskolernes forslag EUD 10 Djursland er vedlagt som bilag. Forud for den endelige politiske stillingtagen til de to forslag til EUD10 har de været sendt til høring i bestyrelser, ungdomsrådet, fælleselevrådet, handicaprådet og integrationsrådet. Høringssvarene er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser Undervisningsministeriet har ikke udmeldt takster for afregning mellem kommuner og erhvervsskoler i forbindelse med etableringen af EUD 10-tilbud. Inden den endelige etablering af et EUD10-tilbud i Norddjurs Kommune, skal der derfor først pågå en forhandling mellem Norddjurs Kommune og erhvervsskolerne om de økonomiske forhold, såvel i forhold til en samarbejdsmodel (forslaget EUD 10 Norddjurs ), som i forhold til en model, hvor der indgås overenskomst med Viden Djurs og Randers SOSU-skole om varetagelse af EUD10-tilbuddet (forslaget EUD 10 Djursland ). Den nuværende udgift pr. elev i 10. Klasse Center Djursland udgør kr. pr. elev. Det kan oplyses, at KL s mellemkommunale takst for 10. klassetilbud er på kr. pr. elev. 5

9 Det er forvaltningens forventning, at det nye EUD 10-tilbud kan gennemføres inden for denne budgetramme. Et notat fra Viden Djurs og Randers Social- og Sundhedsskole om økonomien i forbindelse med et EUD10-tilbud i Grenaa er vedlagt som bilag. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at børne- og ungdomsudvalget tager stilling til hvilket af forslagene, EUD 10 Norddjurs og EUD 10 Djursland, der skal arbejdes videre med. Bilag: 1 Åben Aftale om "Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser 24. februar / " 2 Åben Forslag EUD10 Norddjurs /14 3 Åben Oplæg EUD10 Djursland /14 4 Åben Notat om økonomi vedr. drift af EUD10 i Grenaa /14 5 Åben Høringssvar - handicaprådet /14 6 Åben Høringssvar - integrationsrådet /14 7 Åben Høringssvar - Norddjurs Fælles Elevråd /14 8 Åben Høringssvar - Auning Skole /14 9 Åben Høringssvar - Område Auning /14 10 Åben Høringssvar - Allingåbro Børneby /14 11 Åben Høringssvar - Distrikt Ørum /14 12 Åben Høringssvar - Vestre Skole /14 13 Åben Høringssvar - Børneby Glesborg /14 14 Åben Høringssvar - Børneby Mølle /14 15 Åben Høringssvar - 10kcd /14 16 Åben Høringssvar - Ørsted Børneby /14 17 Åben Høringssvar - Kattegatskolen /14 6

10 Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den Børne- og ungdomsudvalget indstiller, at der arbejdes videre med forslaget til EUD 10 Norddjurs. Beslutning i Økonomiudvalget den Tiltrådt. Beslutning i Kommunalbestyrelsen den Godkendt. 7

11 3. Evaluering af kriterier for optagelse i dagtilbud P00 14/12551 Åben sag Sagsgang: BUU, høring, BUU, ØK, KB Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 13. september 2011 en række kriterier for optagelse i dagtilbud i Norddjurs Kommune. Den 23. oktober 2012 foretog børne- og ungdomsudvalget en evaluering af de generelle kriteriers 11. punkt: Når et barn er skrevet på venteliste til optagelse i integreret institution/børnehave med målgruppen 0-6 år eller 2-6 år og plads tilbydes, anser Norddjurs Kommune pasningsgarantien for opretholdt. Barnet udmeldes automatisk af dagplejen/vuggestuen. Evalueringen skete på baggrund af en udarbejdet rapport Evaluering af ændringer i optagelsesreglerne i daginstitutioner. Evalueringsrapporten er vedlagt som bilag. Børne- og ungdomsudvalget besluttede på baggrund af evalueringsrapporten, at de vedtagne optagelsesregler skulle fortsætte uændret. Efterfølgende har kommunalbestyrelsen på et møde den 13. november 2012 godkendt følgende ændring/tilføjelse til optagelseskriterierne: Optagelseskriterierne ændres idet alderskriteriet fastholdes til: 1. Børn har ret til optagelse i dagtilbud i det distrikt/område, de tilhører. 2. Børn fra andre distrikter og andre kommuner optages kun ved ledig kapacitet i distriktet/området.. 8

12 Samtidig besluttede kommunalbestyrelsen, at der skulle foretages en evaluering af kriterierne i august På denne baggrund har forvaltningen nu udarbejdet en kort evaluering af hovedpunkterne i kriterierne, som bygger på de erfaringer, der forvaltningsmæssigt er gjort med at administrere anvisningen af pladser efter de gældende kriterier. De gældende kriterier for optagelse i dagtilbud samt forvaltningens evalueringsbeskrivelse af enkelte punkter i kriterierne er vedlagt som bilag. Evalueringen har været sendt til høring i bestyrelser, handicaprådet og integrationsrådet, hvor høringsparterne også har haft mulighed for at udtale sig til kriteriernes øvrige punkter. Høringssvarene er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at forvaltningens evaluering af kriterierne for optagelse i Norddjurs Kommunes dagtilbud drøftes. Bilag: 1 Åben Kriterier for optagelse i dagtilbud i Norddjurs Kommune /14 2 Åben Evaluering af ændringer i optagelsesregler i dagtilbud /14 3 Åben Evaluering af principper for optagelse i dagtilbud /14 4 Åben Høringssvar - handicaprådet /14 5 Åben Høringssvar - integrationsrådet /14 6 Åben Høringssvar - Område Auning /14 7 Åben Høringssvar - Allingåbro Børneby /14 8 Åben Høringssvar - Distrikt Ørum /14 9 Åben Høringssvar - Børneby Glesborg /14 10 Åben Høringssvar - Område Grenaa /14 9

13 11 Åben Høringssvar - Vivild Børneby /14 Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den Børne- og ungdomsudvalget indstiller, at de nuværende kriterier for optagelse i dagtilbud fastholdes. Beslutning i Økonomiudvalget den Tiltrådt. Beslutning i Kommunalbestyrelsen den Godkendt. 10

14 4. Fremtidig anvendelse af børnehaven Skovvang A00 14/7263 Åben sag Sagsgang: BUU, høring, BUU, ØK, KB Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen besluttede den 25. februar 2014, at den nye daginstitution i Auning skal opføres med plads til 150 børn. I sammenhæng hermed besluttede kommunalbestyrelsen, at der skal rejses en sag til politisk behandling om den fremtidige anvendelse af børnehaven Skovvang. Forvaltningen har udarbejdet en oversigt, som viser sammenhængen mellem det forventede kapacitetsbehov og den aktuelle kapacitet i Område Auning for 2015 og Oversigten er vedlagt som bilag. Område Auning har på baggrund af kommunalbestyrelsens beslutning fremsendt et forslag til Skovvangs fremtidige anvendelse. Forslaget fra Område Auning indeholder følgende hovedelementer: De fysiske rammer i Skovvang bliver en afdeling under den nye daginstitution og ikke en selvstændig børnehave. Dvs. at Skovvang ikke får en selvstændig ressourcetildeling, men bliver en del af den samlede ressourcetildeling til den nye daginstitution. Aktiviteterne i Skovvang skal indgå som en del af det samlede pædagogiske fundament og som en mulighed for alle dagspasningstilbud i Område Auning både for den nye daginstitution i Auning, daginstitutionen Bette Bo i Øster Alling og dagplejen. Der tilknyttes ikke en fast børnegruppe til Skovvang. I stedet vil Skovvang periodevis kunne danne læringsramme for forskellige børnegrupper fra hele Område Auning. Eksempler på sådanne læringsrammer kan være arbejde med temaer og emner fra dagtilbudslovens seks læreplansområder (barnets alsidige personlige udvikling, sociale kompetencer, sprog, krop og bevægelse, naturen og naturfænomener samt kulturelle 11

15 udtryksformer og værdier), særlig sprogtræning for elever med sproglige vanskeligheder samt overgang fra dagpleje til daginstitution og overgang fra daginstitution til skole. Spættehuset som ligger i umiddelbar sammenhæng med Skovvang skal fortsat bruges som dagplejernes heldagslegestue og som fagligt og socialt mødested i dagplejen. Forslaget fra Område Auning med en nærmere indholdsmæssig beskrivelse er vedlagt som bilag. Af bilaget fremgår endvidere den proces i Område Auning, som har ført frem til det endelige forslag. Heraf fremgår det, at forslaget er udarbejdet med en bred inddragelse af medarbejdere og bestyrelse. Forslaget har været sendt til høring i handicaprådet og integrationsrådet. Høringssvarene er vedlagt som bilag. Børne- og ungdomsudvalget besluttede på sit møde den 25. juni 2014 at indstille til økonomiudvalget, at Område Aunings forslag til den fremtidige anvendelse af børnehaven Skovvang godkendes. På det efterfølgende møde i økonomiudvalget den 12. august 2014 blev det imidlertid besluttet, at sagen på ny skal behandles i børne- og ungdomsudvalget med henblik på indhentning af en vurdering fra bestyrelsen for Område Auning af, om der kan være andre scenarier for Skovvang end det beskrevne. På den baggrund har bestyrelsen for Område Auning på et møde den 1. september 2014 behandlet sagen igen. Bestyrelsens tilbagemelding er vedlagt som bilag. 12

16 Det fremgår af tilbagemeldingen, at et klart flertal i bestyrelsen (8 stemmer mod 1) fastholder Område Aunings hidtidige forslag til Skovvangs fremtidige anvendelse dog med den tilføjelse, at det foreslås, at den nye daginstitution i Auning også kommer til at rumme en gæstedagpleje for 10 børn. Børne- og ungdomsudvalget tiltrådte på sit møde den 24. september Område Aunings forslag til den fremtidige anvendelse af Skovvang inkl. etableringen af en gæstedagpleje i Skovvang. Efterfølgende har Område Auning gjort opmærksom på, at bestyrelsens forslag ikke indeholdte forslag om etablering af en gæstedagpleje i Skovvang, men i stedet et forslag om placering af gæstedagplejen i den nye daginstitution i Auning. Økonomiske konsekvenser I forhold til personalemæssige og materialemæssige ressourcer har punktet ingen økonomiske konsekvenser, idet udgifter hertil vil være indeholdt i ressourcetildelingen til den nye institution. Kommunalbestyrelsen besluttede den 23. april 2013 at overføre kr. fra rammen for decentrale variable omkostninger til rammen for decentrale faste omkostninger på dagpasningsområdet. Beløbet dækker udgifter til el, vand, varme og rengøring ved den fortsatte brug af Skovvang. Dette beløb er videreført i budget 2014 og overslagsårene. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller: 1. at Område Aunings forslag til den fremtidige anvendelse af Skovvang godkendes. 2. at der tages stilling til, om der skal etableres en gæstedagpleje for 10 børn i enten Skovvang eller den nye daginstitution i Auning. Bilag: 1 Åben Prognose for kapacitet og børnetal i Område Auning, maj /14 13

17 2 Åben Forslag til fremtidig anvendelse af Skovvang 69470/14 3 Åben Høringssvar - handicaprådet 79276/14 4 Åben Høringssvar - integrationsrådet 79335/14 5 Åben Tilbagemelding fra bestyrelsen i Område Auning /14 Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den Børne- og ungdomsudvalget tiltræder indstillingens punkt 1. I forhold til indstillingens punkt 2 indstiller børne- og ungdomsudvalget, at der etableres en gæstedagpleje for 10 børn, og at det overlades til Område Auning, hvor gæstedagplejen skal placeres. Beslutning i Økonomiudvalget den Tiltrådt. Jens Meilvang tog forbehold. Beslutning i Kommunalbestyrelsen den Godkendt. 14

18 5. Kriterier for frit skolevalg A00 13/4341 Åben sag Sagsgang: BUU, høring, BUU, ØK, KB Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen godkendte den 5. marts 2008 de nuværende principper for frit skolevalg i Norddjurs Kommune. Det fremgår heraf, at optagelse af elever på andre skoler end distriktsskolen kan finde sted efter følgende kriterier: 1. Skolen optager elever, indtil elevtallet i hver klasse på en årgang er Såfremt der ikke er plads til alle ansøgere, sker optagelse i følgende prioriterede rækkefølge: A. Elever fra Norddjurs Kommune i følgende rækkefølge: a. Elever med søskende på skolen. b. Lodtrækning i det omfang, at pkt. a ikke fører til en prioritetsorden. B. Elever fra andre kommuner. 3. Elever kan skrives på venteliste, og endelig svar kan gives efter, at klassedannelsen er sket den 15. marts for det kommende skoleår. Kommunalbestyrelsen vedtog den 19. marts 2013, at der i forbindelse med skoleåret 2013/14 gives en dispensation fra principperne om frit skolevalg ved optagelse af elever i 0. klasse i form af: at alle børn fra andre skoledistrikter skal optages på lige fod med børn fra en skoles eget distrikt, hvis de i forvejen har søskende på skolen. at Vestre Skole får mulighed for at oprette tre klasser. 15

19 Kommunalbestyrelsen besluttede desuden den 17. september 2013 at fastholde de kriterier for frit skolevalg, som blev besluttet i Efterfølgende har kommunalbestyrelsen på sit møde den 18. marts 2014 givet følgende dispensation for skoleåret 2014/15: at der i forbindelse med optagelse til skoleåret 2014/15 gives en dispensation fra principperne, så der oprettes tre klasser på Vestre Skole, og at Kattegatskolen kan oprette to klasser med samlet 54 elever. at kommunalbestyrelsen i efteråret 2014 foretager en revurdering af de nuværende principper for frit skolevalg i Norddjurs Kommune. På den baggrund har forvaltningen nu udarbejdet fem forslag til kriterier for frit skolevalg i Norddjurs Kommune: 1. Nuværende kriterier som besluttet i Som nuværende kriterier med den tilføjelse vedrørende Grenaa by, at der ved optagelse i 0. klasse kan dannes op til 3 klasser på henholdsvis Vestre Skole og Kattegatskolen. 3. Som nuværende kriterier med den tilføjelse, at der ved optagelse i 0. klasse optages alle børn fra andre skoledistrikter på lige fod med børn fra en skoles eget distrikt, hvis de i forvejen har søskende på skolen. Samtidig tilføjes vedrørende Grenaa by, at der ved optagelse i 0. klasse kan dannes op til 3 klasser på henholdsvis Vestre Skole og Kattegatskolen. 4. Som nuværende kriterier med den tilføjelse, at alle børn fra andre skoledistrikter optages på lige fod med børn fra en skoles eget distrikt, hvis de i forvejen har søskende på skolen. 5. Skolerne optager elever fra andre distrikter i det omfang, at skolen i de eksisterende fysiske rammer kan rumme alle klasser på alle skolens årgange i hele skoleforløbet. 16

20 En nærmere beskrivelse af de fem forslag er vedlagt som bilag og vil blive gennemgået på børne- og ungdomsudvalgets møde. Forslagene har været sendt til høring i bestyrelser, handicaprådet og integrationsrådet. Høringssvarene er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser De fem forslag vil ikke medføre ændringer i den samlede økonomiske ramme på skoleområdet. Forslagene vil imidlertid medføre ændringer i de enkelte skolers økonomiske rammer. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at børne- og ungdomsudvalget tager stilling til hvilke kriterier for frit skolevalg, der skal gælde fra skoleåret 2015/2016. Bilag: 1 Åben Kriterier for frit skolevalg /14 2 Åben Høringssvar - handicaprådet /14 3 Åben Høringssvar - integrationsrådet /14 4 Åben Høringssvar - Børneby Mølle /14 5 Åben Høringssvar - Område Auning /14 6 Åben Høringssvar - Allingåbro Børneby /14 7 Åben Høringssvar - Distrikt Ørum /14 8 Åben Høringssvar - Område Grenaa /14 9 Åben Høringssvar - Vestre Skole /14 10 Åben Høringssvar - Børneby Glesborg /14 11 Åben Høringssvar - Kattegatskolen /14 12 Åben Høringssvar - Vivild Børneby /14 Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den Lars Østergaard og Birgitte Poulsen indstiller, at forslag 5 gælder fra skoleåret Pia Bjerregaard og Niels Basballe indstiller, at forslag 3 gælder fra skoleåret

21 Beslutning i Økonomiudvalget den Et flertal i økonomiudvalget (Benny Hammer, Hans Husum, Torben Jensen og Jens Meilvang) tiltrådte indstillingen fra Lars Østergaard og Birgitte Poulsen om at forslag 5 gælder fra skoleåret Mads Nikolajsen fremsatte forslag om, at forslag 1 gælder fra skoleåret Hans Fisker tog forbehold. Beslutning i Kommunalbestyrelsen den Borgmesteren satte indstilling om at forslag 5 gælder fra skoleåret til afstemning. For stemte 7 medlemmer (V (undtagen Rikke Albæk Jørgensen, Niels Ole Birk),O,I). 16 medlemmer (A,O,Ø,C,F og Helle Plougmann (løsgænger)) stemte imod. 2 medlemmer (Rikke Albæk Jørgensen (V) og Niels Ole Birk (V)) undlod at stemme. Herefter er indstillingen forkastet. Borgmesteren satte indstilling fra Mads Nikolajsen (F) om, at forslag 1 gælder fra skoleåret til afstemning. For stemte 16 medlemmer (A,O,Ø,C,F og Helle Plougmann (løsgænger)). 7 medlemmer (V (undtagen Rikke Albæk Jørgensen, Niels Ole Birk), O,I) stemte imod. 2 medlemmer (Rikke Albæk Jørgensen (V) og Niels Ole Birk (V)) undlod at stemme. Herefter er forslaget godkendt. 18

22 6. Status på implementering af ungdomspolitikken P22 12/11290 Åben sag Sagsgang: BUU, ØK Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen vedtog på sit møde den 22. januar 2013 Norddjurs Kommunes ungdomspolitik. Ungdomspolitikken vedlagt som bilag. Ungdomspolitikken er inddelt i seks overordnede emner: Inddragelse og demokrati Fritid og kultur Sundhed og trivsel Skole, uddannelse og job Bolig og transport Inklusion og samspil mellem ungegrupper. Forvaltningen har lavet en samlet status for implementeringen af politikken, der er vedlagt som bilag. Ungdomsrådet (aktørerne) har bidraget til udarbejdelsen af den samlede status og har drøftet politikken på et åbent møde. Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling 19

23 Velfærdsdirektøren indstiller, at den udarbejdede status for implementering af ungdomspolitikken tages til efterretning. Bilag: 1 Åben Opfølgning på ungdomspolitik 92302/14 2 Åben Ungdomspolitik - trykt udgave /14 3 Åben Ungdomspolititik - fuld længde /14 Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den Tiltrådt. Beslutning i Økonomiudvalget den Tiltrådt. Beslutning i Kommunalbestyrelsen den Godkendt. 20

24 7. Ny daginstitution i Grenaa - tildeling af tømrerentreprisen A00 12/4265 Åben sag Sagsgang: BUU, ØK, KB Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 22. april 2014, at byggeriet af en ny daginstitution nord for Kattegatskolen (Skolebakken) skulle sættes i gang. I forbindelse med beslutningen om igangsætning af byggeriet blev det besluttet at tildele tømrerentreprisen til Midtvest Byg ApS, der havde afgivet tilbud på kr. Tilbuddet fra Midtvest Byg ApS indgik i beregningen af det endelige budget for byggeriet, der er på i alt 21,21 mio. kr. Efterfølgende meddelte Midtvest Byg ApS, at de ikke så sig i stand til at opfylde kontrakten på tømrerentreprisen. Da kontrakten ikke er blevet indgået inden for vedståelsesfristen, har det været nødvendigt at gennemføre et genudbud af tømrerentreprisen. Der var licitation for genudbuddet den 9. september Ved licitationen afgav Tømrerfirmaet Hans Kirk Randers A/S billigste tilbud på kr. Efter den afholdte licitation modtog Norddjurs Kommune en henvendelse fra en tagleverandør, hvori der anføres en række grunde til, at blandt andet billigste tilbud ikke kunne antages som følge af, at tilbuddet indeholdt tagkassetter, der ikke levede op til de krav, som fremgik af tegningsmaterialet. På baggrund af henvendelsen har forvaltningen rådført sig med advokatfirmaet Bech-Bruun og truffet beslutning om at annullere udbuddet på tømrerentreprisen med henvisning til uklarheder i udbudsmaterialet, og samtidig at genudbyde tømrerentreprisen. Baggrunden for annulleringen og beslutningen om det fornyede genudbud er, at den tilknyttede byggerådgiver ikke har ændret tekst på tegninger i forbindelse med, at der i fagbeskrivelsen for tømrerentreprisen blev åbnet op for muligheden for ikke kun at anvende 21

25 uorganiske tagkassetter. Udbudsmaterialet indeholdt således ikke en entydig angivelse af hvilken type tagkassetter, der kunne leveres. Ved licitationen for det senest afviklede udbud af tømrerentreprisen blev billigste konditionsmæssige tilbud modtaget fra Haslund Byggefirma A/S, som har tilbudt at udføre tømrerentreprisen for kr. ekskl. moms. Det skal bemærkes, at Tømrerfirmaet Hans Kirk Randers A/S har indklaget beslutningen om annullering af det foregående genudbud for Klagenævnet for Udbud. Økonomiske konsekvenser Genudbuddene af tømrerentreprisen har haft en række økonomiske konsekvenser: Laveste tilbudssum for tømrerentreprisen ved den senest afholdte licitation er således kr. højere end budgetteret i forbindelse med kommunalbestyrelsens beslutning den 22. april Som følge af genudbuddene har det været nødvendigt at udskyde tidsplanen for byggeriet af daginstitutionen. Dette medfører, at der må forventes en række ekstraudgifter til blandt andet vinterforanstaltninger, indeksregulering, drift af byggeplads og en mindre økonomisk kompensation til enkelte entreprenører. Udgifterne hertil vurderes at udgøre i alt kr. Endelig må der forventes en udgift til juridisk bistand i forbindelse med den igangværende sag ved Klagenævnet for Udbud. Det vurderes, at udgiften hertil højst vil blive på kr. På baggrund af ovenstående udfordringer har forvaltningen i samråd med den tilknyttede byggerådgiver og BDO kommunernes Revision gennemgået økonomien i byggeriet med henblik på at klarlægge, hvordan merudgiften på i alt ca. 1,25 mio. kr. kan finansieres inden for byggeriets budgetramme. 22

26 På baggrund af denne gennemgang vurderes det, dels at det er muligt at nedjustere budgettet til uforudsete udgifter med kr., og dels at budgettet til legeplads, løst inventar og omkostninger kan nedjusteres med i alt kr. Hvis den resterende merudgift på kr. skal finansieres via justeringer af byggeriet, kan der peges på følgende muligheder: Trådhegn og låger rundt om grunden udgår. Mulig besparelse: kr. Sandkasser udgår. Mulig besparelse: kr. Sidde nicher ved vinduer udgår. Mulig besparelse: kr. Træterrasser ved overdækkede arealer udgår og erstattes med fliser. Vurderet besparelse: kr. Trægulve udgår og erstattes af linoleumsgulv. Vurderet besparelse: kr. Køleskabe i fællesrum udgår. Vurderet besparelse: kr. Mursten ændres til billigere mursten med andet udtryk. Vurderet besparelse: kr. Cykelstativer udgår helt (halvdelen er tidligere trukket ud af projektet). Justeringen kræver en dispensation fra punkt 5.7 i lokalplan , hvoraf det fremgår, at der skal etableres overdækket cykelparkering i umiddelbar nærhed af daginstitutionen. Mulig besparelse: kr. Antal af p-pladser reduceres til halvdelen (27 stk.). Justeringen kræver en dispensation fra pkt. 5.4 i lokalplan , hvoraf det fremgår, at der med udgangspunkt i at institutionen rummer op til 150 børn, skal anlægges 54 parkeringspladser. Vurderet besparelse: kr. Kantsten ved p-plads udgår. Vurderet besparelse: kr. Lodrette kantfliser ved flisebelægning omkring bygningen udgår. Vurderet besparelse: kr. 23

27 Det er forvaltningens vurdering, at justeringerne vil medføre en væsentlig forringelse af byggeriet, både i forhold til bygningens funktionalitet og i forhold til byggeriets visuelle/arkitektoniske udtryk. Som alternativ til at gennemføre yderligere justeringer i byggeriet kan merudgiften på kr. finansieres ved at anvende en del af de 4 mio., der er afsat i investeringsoversigten i 2015 til bygningsrenovering af skoler. Beløbet er endnu ikke disponeret. Et revideret budget, hvor merudgiften på er indregnet i budgetrammen, er vedlagt som bilag. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller: 1. at tømrerentreprisen tildeles Haslund Byggefirma A/S. 2. at budgettet til uforudsete udgifter nedjusteres med kr. 3. at budgettet til legeplads, løst inventar og omkostninger nedjusteres med kr. 4. at der frigives rådighedsbeløb og gives anlægsbevilling på kr., der finansieres af ikke disponeret beløb afsat på investeringsoversigten i 2015 til bygningsrenovering af skoler. Bilag: 1 Åben Budget for ny daginstitution i Grenaa. Efter genudbud af tømrerentreprise /14 Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den Børne- og ungdomsudvalget tiltræder indstillingens punkt 1. 24

28 I forhold til indstillingens punkt 2 indstiller børne- og ungdomsudvalget, at budgettet til uforudsete udgifter nedjusteres med kr. I forhold til indstillingens punkt 3 indstiller børne- og ungdomsudvalget, at budgettet til legeplads, løst inventar og omkostninger ikke nedjusteres. I forhold til indstillingens punkt 4 indstiller børne- og ungdomsudvalget, at der frigives en anlægsbevilling på kr., der finansieres af Norddjurs Kommunes likvide midler. Beslutning i Økonomiudvalget den Tiltrådt. Beslutning i Kommunalbestyrelsen den Godkendt. 25

29 8. Forslag til udbudsform for byggerådgivning og håndværkerydelser A00 14/16819 Åben sag Sagsgang: BUU, ØK, KB Sagsfremstilling I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2015 og overslagsårene blev der afsat følgende anlægsmidler til gennemførelse af byggerier på Djurslandsskolen og Ørum Skole: (Hele kr.) Samlet anlægssum Samling af Djurslandsskolens nuværende Fjellerup- og Stenvadafdelinger på Voldby Skole. Nybyggeri og renovering af Djurslandsskolens afd. Damgården i Ørum. Nybyggeri og renovering af Djurslandsskolens hovedbygning på Djursvej i Ørum. Byggeri på Ørum Skole som erstatning for pavilloner. I alt Det foreslås, at selve byggerådgivningsopgaven (arkitekt- og ingeniørydelser) i forbindelse med de fire byggerier udbydes i én samlet entreprise. Dette skyldes, at: Tre af byggerierne vedrører bygninger til Djurslandsskolen. Af hensyn til mulighederne for at tilrettelægge en hensigtsmæssig byggeproces, der griber mindst muligt ind i dagligdagen på Djurslandsskolen og for at forbedre skolens muligheder for at overskue og deltage i byggeprocessen vil det være hensigtsmæssigt hvis der kun er én gennemgående byggerådgiver. 26

30 Der bør sikres en arkitektonisk sammenhæng mellem Djurslandsskolens hovedbygning på Djursvej i Ørum og byggeriet på Ørum Skole. Det vurderes, at dette bedst sikres ved, at samme byggerådgiver udfører begge opgaver. Hermed sikres også den bedste koordinering af byggerierne i forbindelse med indretning af byggeplads, tilkørselsforhold mv. Samtidig foreslås det, at der i forbindelse med udbuddet af byggerådgivningsopgaven gennemføres en prækvalifikation. Dette vil medvirke til at sikre, at byggerådgivere, som har en betragtelig organisatorisk og faglig kapacitet inden for skolebyggerier, vil vise interesse for opgaven. Efter prækvalifikationen gennemføres en udbudsrunde blandt de udvalgte byggerådgivere, hvor opgaven tildeles den rådgiver, der har afgivet laveste pris. Ved udbud af håndværkerydelserne foreslås det, at der for hvert enkelt af de fire byggerier gennemføres et selvstændigt offentligt udbud i fagentrepriser med laveste pris som tildelingskriterium. Herved sikres, at flest mulige håndværksfirmaer bliver i stand til at byde på opgaverne. Ved valg af ovenstående udbudsformer vil det være muligt at tage bygningerne på Damgården, Voldby Skole og Ørum Skole i brug umiddelbart forud for skolestarten i Byggeriet på Djursvej vil kunne tages i brug forud for skolestarten i En foreløbig tidsplan for de fire byggerier er vedlagt som bilag. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller: 1. at byggerådgivningsopgaven (arkitekt og ingeniør) for de fire byggerier udbydes i én samlet entreprise. 2. at der gennemføres en prækvalifikation af byggerådgivere, og at udvælgelseskriteriet efterfølgende er laveste pris. 27

31 3. at der gennemføres et selvstændigt udbud af håndværkerydelserne for hvert enkelt af de fire byggerier. 4. at håndværkerydelserne udbydes offentligt i fagentrepriser med laveste pris som tildelingskriterium. Bilag: 1 Åben Tidsplan. 3 byggerier vedrørende Djurslandsskolen og 1 byggeri på Ørum Skole /14 Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den Børne- og ungdomsudvalget tiltræder indstillingens punkt 1-4. Beslutning i Økonomiudvalget den Tiltrådt. Torben Jensen og Hans Husum ønsker at der udarbejdes en exitstrategi for rådgiverdelen. Beslutning i Kommunalbestyrelsen den Godkendt. 28

32 9. Ansøgning om udviklingsbidrag og anlægstilskud til Kattegatcentret Ø40 13/16343 Åben sag Sagsgang: EU, ØK, KB Sagsfremstilling Kattegatcentret har gennem længere tid været under forandring fra et fyrtårn inden for turisme på Djursland til også at være et internationalt center for havforskning og forskningsformidling. Planerne om at etablere Havets Hus er udtryk for dette. Stedet skal rumme innovative og inspirerende rammer for forskere og erhvervsliv og kan blive et globalt center for banebrydende forskning inden for havets ressourcer. Tanken er videre, at dette forsknings- og innovationsmiljø skal medvirke til at inspirere og nytænke den forskningsbaserede formidling, der er kernen i Kattegatcentrets mere oplevelsesøkonomiske del, og hvor der er et bestandigt krav om fornyelse, hvis besøgstallene skal opretholdes. I den nyligt gennemførte analyse fra Epinion om Norddjurs Kommunes erhvervsfremmeaktiviteter nævnes Havets Hus, som et initiativ mange virksomheder kender og tillægger stor betydning for erhvervsudvikling i Norddjurs. Havets Hus er ligeledes fremhævet i Erhvervsstyrelsens eksempelprojekter for fokuseret erhvervsservice som en best practice case. Desværre har Kattegatcentret gennem de seneste år oplevet en nedgang i antal besøgende med deraf følgende vigende indtægter. Som følge heraf er der gennemført betydelige besparelser på driften, ligesom der kun er gennemført et absolut minimum af vedligehold af bygningen. Sidstnævnte betyder, at bygningen nu flere steder har behov for en mere gennemgribende renovering. Kattegatcentret ramte i 2013 det laveste besøgstal nogensinde. Med gæster betød det et stort driftsunderskud, som forventeligt også vil komme i Siden Kattegatcentrets åbning i 1993 er besøgstallet faldet støt, hvilket har betydet flere tilpasninger i organisationen. Organisation er nu så presset, at en yderligere reduktion vil betyde en væsentlig kvalitetsforringelse af Kattegatcentrets produkt. 29

33 På trods af den meget varme sommer i 2014 ser det ud til, at Kattegatcentret vil opleve en besøgsfremgang til omkring gæster. Der er blevet sat massivt ind med intensive kampagner på de sociale medier samt mange alternative strategier for at øge besøgstallet. Det ser alt sammen ud til at virke. Med et budgetteret besøgstal i 2014 på rammer Kattegatcentret lidt under budgettet, stedet forventer at være meget tæt på at balancere budgettet i år. Dette er dog kun muligt ved at benytte Norddjurs Kommunes ekstrabevilling i 2013 samt ved at reducere udviklings- og vedligeholdelsesudgifter. Med en ny hjemmeside, der lanceres primo november, og ny strategi og masterplan forventer Kattegatcentret at kunne stabilisere besøgstallet og på lidt længere sigt øge det. Kattegatcentret har brug for nyheder så stedet igen bliver værd at besøge hvert eneste år. Der er gode muligheder for at realisere potentialet til at være et fyrtårn. Det vil dog tage tid (adskillige år) og det vil kræve lokal støtte, men potentialet er til stede og Kattegatcentret er fortsat én af Danmarks bedste attraktioner. Kommunaldirektøren og udviklingsdirektøren har drøftet følgende model: yderligere kommunalt driftstilskud på 2,0 mio. kr. Der tages stilling til i budget 2016, om beløbet skal bevilges i de efterfølgende år. 2,0 mio. kr. til renovering af tag og klargøring til etablering af solcelleanlæg. Finansiering af renovering af tag og klargøring til etablering af solcelleanlæg kan finansieres efter 2 modeller: 1. anlægstilskud på 2,0 mio. kr. 2. Kommunegaranti på lån og deponering. Selve solcelleanlægget kan finansieres via låneoptag med kommunegaranti uden deponering. Der vil være en driftsbesparelse årligt på 0,4 mio. kr. fremtidssikring af Algecenter Danmark gennem et opkøb af grund fra Grenaa Havn - anlægstilskud på 0,21285 mio. kr. Kattegatcentret har tidligere opkøbt bygningerne, 30

34 hvorfra algecentret drives, men fik i den forbindelse ikke opkøbt grunden, hvor centret er lokaliseret. Kattegatcentret må påregne at et udbud af opgaven skal gennemføres efter de samme regler som gælder for det offentlige, da de modtager driftsstøtte og garanti fra Norddjurs Kommune. Økonomiske konsekvenser Der skal anvises finansiering til såvel det kommunale driftstilskud i 2015 på 2 mio. kr. og anlægstilskuddet til opkøb af areal. Der skal til anlægstilskuddet søges om anlægsbevilling og rådighedsbeløb. Udbetales der anlægstilskud til tagrenovering vil der skulle anvises finansiering og søges om anlægsbevilling og rådighedsbeløb. Ydes der i stedet kommunegaranti til tagrenovering vil det medføre deponering af garantisummen, som vil blive frigivet med 1/25 årligt. Der er automatisk låneadgang til etablering af solcelleanlæg men ikke til tagrenovering. Norddjurs Kommunens garantistillelse ved optagelse af lån til solcelleanlæg medfører derfor, hverken deponering eller modregning i lånerammen. Optages der derimod lån med kommunegaranti, som anvendes til tagrenovering, skal kommunen deponere eller modregne et beløb i lånerammen svarende til forskelsbeløbet. Såfremt udgifter til energibesparende foranstaltninger fremgår af energimærkning eller bygningsreglementets energikrav vil der være automatisk låneadgang. Når kommunen yder garanti for et lån tages der pant i låntagers ejendom svarende til garantiens størrelse. Der skal derfor tages pant i Kattegatcentrets bygninger svarende til garantiens størrelse. Stempel og tinglysningsomkostninger i forbindelse med optagelse af pant afholdes af Kattegatcentret. Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at sagen drøftes. 31

35 Bilag: 1 Åben Arealkøb - pris /14 2 Åben strategi - Kattegatcentrets nye kurs.pdf /14 3 Åben Overslag på tag- og energirenovering.pdf /14 Beslutning i Erhvervsudvalget den Erhvervsudvalget indstiller til økonomiudvalget, Godkendt udviklingsbidrag: Erhvervsudvalget indstiller, at Der ydes et ekstraordinært driftstilskud i 2015 på 2,0 mio. kr. til Kattegatcentret. Økonomiudvalget tager stilling til finansiering. Godkendt anlægstilskud til opkøb af grund på Grenaa Havn: Erhvervsudvalget beslutter, at Der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 0,21285 mio. kr. som anlægstilskud til Kattegatcentrets opkøb af grund. Økonomiudvalget tager stilling til finansiering. Godkendt anlægstilskud til renovering af tag: Erhvervsudvalget beslutter, at Der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 2,025 mio. kr. som anlægstilskud til renovering af tag. Økonomiudvalget tager stilling til finansiering. Godkendt kommunegaranti for lån optaget af Kattegatcentret på 2,8704 mio. kr.: Erhvervsudvalget indstiller, at 32

36 Der stilles kommunegaranti til Kattegatcentret på 2,8704 mio. kr. til lån til solcelleanlæg. Økonomiudvalget tager stilling til, om der skal tages pant i Kattegatcentrets bygninger svarende til garantistillelsen. Beslutning i Økonomiudvalget den Et flertal i økonomiudvalget (Benny Hammer, Hans Fisker, Hans Husum, Torben Jensen og Jens Meilvang) tiltrådte, at der ydes ekstraordinært driftstilskud i 2015 på 2,0 mio. kr. til Kattegatcenteret. 2. Et flertal i økonomiudvalget (Benny Hammer, Hans Fisker, Hans Husum, Torben Jensen og Jens Meilvang) indstiller, at driftstilskud på 2,0 mio. kr. i 2015 finansieres af kassebeholdningen 3. Et flertal i økonomiudvalget (Benny Hammer, Hans Fisker, Hans Husum, Torben Jensen og Jens Meilvang) tiltrådte, at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 2,025 mio. kr. til renovering af tag 4. Et flertal i økonomiudvalget (Benny Hammer, Hans Fisker, Hans Husum, Torben Jensen og Jens Meilvang) indstiller, at anlægsbevilling og rådighedsbeløb til renovering af tag finansieres af kassebeholdningen 5. Økonomiudvalget tiltrådte, at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 0,21285 mio. kr. til Kattegatcenterets opkøb af grund 6. Økonomiudvalget indstiller, at anlægsbevilling og rådighedsbeløb til Kattegatcenterets opkøb af grund finansieres af kassebeholdningen 7. Økonomiudvalget tiltrådte, at der stilles kommunegaranti til Kattegatcenteret på 2,8704 mio. kr. til lån i solcelleanlæg. 8. Økonomiudvalget indstiller, at der ikke tages pant i Kattegatcenterets bygninger. 33

37 Mads Nikolajsen kan ikke støtte indstillingens pkt. 1-4 og fremsatte forslag om, at stillingtagen til yderligere tilskud afventer Kattegatcenterets kommende strategiplan og en langsigtet investeringsplan. Beslutning i Kommunalbestyrelsen den Borgmesteren satte forslag fra Mads Nikolajsen (F) om, at indstillingens punkt 1-4 udgår til afstemning. For stemte 2 medlemmer (F og Ø). 23 medlemmer (A,V,L,O,I,C og Helle Plougmann (løsgænger)) stemte imod. Forslaget er herefter forkastet. Indstillingens punkt 1-4 er herefter vedtaget. Ad indstillingens punkt 5-8) Godkendt. 34

38 10. Godkendelse af ungdomsorienteret indgang i Norddjurs Kommune A00 14/161 Åben sag Sagsgang: AU, Høring, AU, ØK, KB Sagsfremstilling I forbindelse med budget 2014 blev vedtaget følgende hensigtserklæring om én ungeindgang til Norddjurs Kommune: Med en målsætning om en ungdomsorienteret indgang til kommunen, fremlægges forslag i 2014 om nødvendige økonomiske og fysiske ændringer, der kan opfylde målsætningen. Det er ikke hensigten, at der sker ændringer i den myndigheds- og ledelsesmæssige del af opgaveorganiseringen, men alene at unge oplever en helhedsorienteret indsats og har én indgang til de kommunale tilbud. På den baggrund har forvaltningen udarbejdet vedlagte forslag til en ungdomsorienteret indgang i Norddjurs Kommune med henblik på opstart i Formålet med en ungdomsorienteret indgang er at øge den tværfaglige indsats overfor de unge således, at flere unge påbegynder og færdiggør en uddannelse eller kommer i beskæftigelse. Forslaget er at samle de relevante fagpersoner et sted, frem for at de unge selv skal opsøge flere forskellige afdelinger i kommunen. Dette skal medvirke til en hurtig og koordineret indsats med fokus på uddannelse- og beskæftigelsesmuligheder fremfor forsørgelse. Målgruppen for en ungdomsorienteret indgang vil som udgangspunkt være unge mellem 16 og 29 år, som ønsker råd og vejledning omkring uddannelse og beskæftigelse eller henvender sig til kommunen for at søge om kontanthjælp. Det kan endvidere være unge, som allerede er tilknyttet UU-Djursland eller er på kontanthjælp. Det foreslås, at UU-Djursland samt ungeindsatsen fra Jobcentret placeres i samme fysiske rammer helst et neutralt sted tæt på uddannelsesinstitutionerne i Grenaa. De unge vil blive mødt af en ungevejleder fra UU samt en medarbejder fra Jobcentret ved den første kontakt med kommunen. Sagsbehandlingen vil tage udgangspunkt i den unges behov og situation, og vil derfor blive tilrettelagt individuelt. 35

39 Ud over Jobcentret og UU-Djursland vil bl.a. myndighedsafdelingen, uddannelsesinstitutionerne samt borgerservice være knyttet til den tværgående indsats og vejledning, hvis dette er relevant for den unge. Udgangspunktet er at de unge kun skal kontakte kommunen i den ungdomsorienterede indgang. Forslaget har været sendt i høring hos de lokale MED udvalg for Jobcentret og UU-Djursland, Handicaprådet, Integrationsrådet, Ungdomsrådet, uddannelsesinstitutionerne i kommunen, børne- og ungdomsudvalget samt voksen- og plejeudvalget. Der er modtaget høringssvar fra UU-Djursland, VUC, Grenaa Gymnasium, voksen- og plejeudvalget, børne- og ungdomsudvalget, Handicaprådet, Integrationsrådet, Ungdomsrådet samt det lokale MED udvalg for Jobcentret. Samtlige høringssvar anbefaler indholdet i forslaget til en ungdomsorienteret indgang i Norddjurs Kommune. Der fremhæves i høringssvar fra UU-Djursland og Grenaa Gymnasium, at de fysiske rammer skal placeres neutralt og i nærheden af uddannelsesinstitutionerne i Grenaa. UU-Djursland har fokus på, at deres faglige profil og sektoruafhængigheden bibeholdes. Ungdomsrådet pointerer, at det er vigtigt, at den fysiske placering er lettilgængelig for unge, så placeringen af den ungdomsorienterede enhed ikke er barriere for at mødes med kommunen. Desuden fremhæves nødvendigheden for vejledning også af unge, som allerede har en ungdomsuddannelse med henblik på videreuddannelse. Det lokal MED udvalg for Jobcentret gør i deres høringssvar opmærksom på de ledelsesmæssige udfordringer og vigtigheden af rammer for det tværfaglige samarbejde ved etableringen af en ungdomsorienteret indgang. Høringssvarene har ikke givet anledning til ændringer i forslaget om en ungdomsorienteret indgang i Norddjurs Kommune. 36

Kommunalbestyrelsen DAGSORDEN

Kommunalbestyrelsen DAGSORDEN Kommunalbestyrelsen DAGSORDEN Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Tirsdag den 28. november 2017 Start kl.: 17:30 Slut kl.: 20:00 Medlemmer: Fraværende: Jan Petersen (A) Allan Gjersbøl Jørgensen (A) Hans

Læs mere

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 4. oktober 2016 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 13:30 Medlemmer: Fraværende: Jan Petersen (A) Torben Jensen (L) Benny Hammer

Læs mere

Integrationsrådet BESLUTNINGSREFERAT

Integrationsrådet BESLUTNINGSREFERAT Integrationsrådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 2, rådhuset Dato: Mandag den 6. oktober 2014 Start kl.: 16:00 Slut kl.: 18:25 Medlemmer: Hazel Laura Möller Ingrid Remy Mogens Buhl Christensen Mads

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT. Voksen- og plejeudvalget

BESLUTNINGSREFERAT. Voksen- og plejeudvalget Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSREFERAT Møde nr. : 13/2011 Sted : Gæstekantinen, Rådhuset, Grenaa Dato : 29. september 2011 Start kl. : 14:00 Slut kl. : 15:45 Medlemmer Niels Erik Iversen (A) Jytte

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 1, rådhuset Dato: Onsdag den 21. september 2016 Start kl.: 15:15 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Tom Bytoft (A) Niels Basballe (A) Pia Bjerregaard

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Skaterparken Rolshøjvej 7 i Grenaa. Mødet forsætter i mødelokale 2 på rådhuset i Grenaa. Dato: Onsdag den 27. januar 2016 Start kl.: 15:15 Slut kl.:

Læs mere

Fællesmøde mellem børne- og ungdomsudvalget og arbejdsmarkedsudvalget

Fællesmøde mellem børne- og ungdomsudvalget og arbejdsmarkedsudvalget Fællesmøde mellem børne- og ungdomsudvalget og arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Rådsalen Dato: Tirsdag den 2. september 2014 Start kl.: 13:30 Slut kl.: 15:00 Medlemmer: Børne- og ungdomsudvalget:

Læs mere

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Torsdag den 6. oktober 2016 Start kl.: 14:30 Slut kl.: 16:30 Medlemmer: Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask Peter Hjulmand Winnie

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Torsdag den 2. oktober 2014 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 9:45 Medlemmer: Jan Petersen (A) Torben Jensen (L) Benny Hammer (C) Hans Erik

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: UngNorddjurs Åboulevarden 64 i Grenaa Dato: Onsdag den 29. april 2015 Start kl.: 14:15 Slut kl.: 16:45 Medlemmer: Tom Bytoft (A) Niels Basballe (A) Pia

Læs mere

Ældrebolighandlingsplan 2. etape. Norddjurs Kommune

Ældrebolighandlingsplan 2. etape. Norddjurs Kommune Ældrebolighandlingsplan 2. etape Norddjurs Kommune 17. april 2009 Dok. nr. 49984-09 / 50019-09 / 52320-09 / 56515-09 Indledning I forbindelse med udarbejdelsen af forslaget til ældrebolighandlingsplanens

Læs mere

Optagelsesregler samt målgrupper i daginstitutioner/ dagpleje i Norddjurs Kommune

Optagelsesregler samt målgrupper i daginstitutioner/ dagpleje i Norddjurs Kommune Lovgrundlag Optagelsesregler samt målgrupper i daginstitutioner/ dagpleje i Norddjurs Kommune Det fremgår af Servicelovens 12, at Kommunen træffer afgørelse om optagelse i et dagtilbud. Afgørelsen kan

Læs mere

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Onsdag den 11. januar 2017 Start kl.: 9:30 Slut kl.: 15:30 Medlemmer: Fraværende: Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask Peter Hjulmand

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250 Dato: Tirsdag den 16. januar 2018 Start kl.: 15:00 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Tom Bytoft (A) Pia Bjerregaard (O) Ulf Harbo (Ø) Allan Gjersbøl

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT. Jens Holst (formand) (Telefon: / ) Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask. Tina Olsen

BESLUTNINGSREFERAT. Jens Holst (formand) (Telefon: / ) Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask. Tina Olsen Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Møde nr. : 01/2012 Sted : Rådssalen, rådhuset i Grenaa Dato : 12. januar 2012 Start kl. : 15:30 Slut kl. : 17:30 Handicaprådet Jens Holst (formand) (Telefon: 86 30 05 65

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget Politikerspørgsmål - budget 2016 og overslagsår

Børne- og ungdomsudvalget Politikerspørgsmål - budget 2016 og overslagsår Udvidelse af åbningstiden i juniorklubberne P306 (Mio. kr. i 2016-priser) 2016 2017 2018 2019 Iværksættelsestidspunkt: Udgifter 0,613 0,613 0,613 0,613 01.01.2016 Indtægter 0,000 0,000 0,000 0,000 Indenfor

Læs mere

EUD 10. Norddjurs. September 2014

EUD 10. Norddjurs. September 2014 September 2014 EUD 10 Norddjurs Billeder og illustrationer: Colourbox.dk Et samarbejde mellem 10. Klasse-Center Djursland, Viden Djurs og Randers Social- og Sundhedsskole, Djurslandsafdelingen Formål,

Læs mere

DAGSORDEN. Jens Holst (formand) (Telefon: / ) Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask

DAGSORDEN. Jens Holst (formand) (Telefon: / ) Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask Handicaprådet DAGSORDEN Møde nr. : 04/2012 Sted : Rådssalen, rådhuset, Torvet 3 i Grenaa Dato : 12. april 2012 Start kl. : 15.30 Slut kl. : 18:30 Handicaprådet Jens Holst (formand) (Telefon: 86 30 05 65

Læs mere

Borgermøde om BUDGET 2015-2018

Borgermøde om BUDGET 2015-2018 Borgermøde om BUDGET 2015-2018 September 2014 Program Velkomst Økonomiudvalgets budgetforslag Drift Anlæg Puljer og lånemuligheder fra økonomiaftalen Høring - tidsfrister mv. Budgetforslag 2015-2018 Finansiering

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Mødested: Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jeppe Mouritsen, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

1. Lovgivningsmæssigt krav om EUD10 tilbud i Randes Kommune fra 1.8. 2015

1. Lovgivningsmæssigt krav om EUD10 tilbud i Randes Kommune fra 1.8. 2015 Vedrørende: EUD10 tilbud i Randes Kommune fra 1.8. 2015 Sagsnavn: EUD10 tilbud i Randers Kommune fra 1. august 2015 Sagsnummer: 17.02.36-A00-2-14 Skrevet af: Skoleafdelingen Forvaltning: Sekretariatet

Læs mere

Velkommen til borgermøde. 25. og 26. april 2016

Velkommen til borgermøde. 25. og 26. april 2016 Velkommen til borgermøde 25. og 26. april 2016 Styregruppen for folkeskoleanalyse: Præsentation af arbejdet og den videre proces Ved borgmester Jan Petersen Programmet for i aften Styregruppens arbejde

Læs mere

Fremtidig organisering af 10. klasse.

Fremtidig organisering af 10. klasse. Punkt 4. Fremtidig organisering af 10. klasse. 2014-35882. Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalgets drøftelse forskellige modeller for fremtidig organisering af 10. klasse med henblik på stillingtagen

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Ørum Bo- og Aktivitetscenter Dystrupvej 4 i Ørum Dato: Onsdag den 1. oktober 2014 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Olaf Krogh Madsen (L) Lars

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget REFERAT

Børne- og ungdomsudvalget REFERAT Børne- og ungdomsudvalget REFERAT Sted: Mødelokale 2, rådhuset Dato: Onsdag den 21. august 2013 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Mads Nikolajsen (F) Else Søjmark (A) Tom Bytoft (A) Bente Hedegaard

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Sandstumpvej 35, Grenaa (rejsegilde) Mødet fortsætter derefter på Vestre Skole Dato: Onsdag den 25. februar 2015 Start kl.: 15:15 Slut kl.: 17:00 Medlemmer:

Læs mere

Udmøntning af budget 2012 Smiley-plan. Jesper Kaas Schmidt Gennemgang den 7. december 2011

Udmøntning af budget 2012 Smiley-plan. Jesper Kaas Schmidt Gennemgang den 7. december 2011 Udmøntning af budget 2012 Smiley-plan Jesper Kaas Schmidt Gennemgang den 7. december 2011 Formål med smiley-plan Overblik over beslutninger Budget 2012 (hensigtserklæring og teknisk budget) Forsikringspulje

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Auning Skole Sdr. Fælledvej 4 i Auning Dato: Onsdag den 25. marts 2015 Start kl.: 15:15 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Tom Bytoft (A) Niels Basballe (A)

Læs mere

REFERAT. Direktionen. Mødelokale 250, rådhuset. Dato: Onsdag den 4. marts Start kl.: 9:00. Slut kl.: 12:00

REFERAT. Direktionen. Mødelokale 250, rådhuset. Dato: Onsdag den 4. marts Start kl.: 9:00. Slut kl.: 12:00 Direktionen REFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 4. marts 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør Kenneth Koed

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 26. november 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen Tessa Gjødesen

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 3. Grenaa Dato: Onsdag den 26. februar 2014 Start kl.: 16:00 Slut kl.: 19:00 Medlemmer: Tom Bytoft (A) Niels Basballe (A) Pia Bjerregaard

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget Anlægsforslag

Børne- og ungdomsudvalget Anlægsforslag Anlægsforslag Anlæg udvalgsopdelt - Budget 2014-2017 (i 1.000 kr.) Nr. Tekst Anlægstype 2014 2015 2016 2017 A301 Etablering af lokaler på Allingåbroskolen til UngNorddjurs Øvrige anlæg 4.300 0 0 0 A302

Læs mere

Norddjurs Beskæftigelsesråd REFERAT

Norddjurs Beskæftigelsesråd REFERAT Norddjurs Beskæftigelsesråd REFERAT Sted: SCS Salen, Gl. Estrup Landbrugsmuseum Randersvej 4 8963 Auning Dato: Torsdag den 20. august 2015 Start kl.: 12:30 Slut kl.: 13:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Norddjurs kommunale skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Norddjurs kommunale skolevæsen Styrelsesvedtægt for Norddjurs kommunale skolevæsen November 2013 Indholdsfortegnelse. Kapitel 1... 2 Skolebestyrelsens sammensætning og valg 2 Mødevirksomhed 4 Forretningsorden 4 Kapitel 2... 7 Skolebestyrelsens

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Vestre Skole Vestergade 7, Grenaa Dato: Onsdag den 27. august 2014 Start kl.: 15:00 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Tom Bytoft (A) Niels Basballe (A) Pia

Læs mere

Forslag til plan for udmøntning af anlægspuljen på skole- og dagtilbudsområdet

Forslag til plan for udmøntning af anlægspuljen på skole- og dagtilbudsområdet Norddjurs Kommune 26. maj 2014 Forslag til plan for udmøntning af anlægspuljen på skole- og dagtilbudsområdet I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2014 og overslagsårene blev det besluttet at

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Virksomhedsbesøg på Kystvejens Konferencecenter Mødet fortsættes på Østerbrogade 67E Dato: Mandag den 20. juni 2016 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:35 Medlemmer:

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget REFERAT

Børne- og ungdomsudvalget REFERAT REFERAT Sted: Markedsplads 6, Allingåbro Mødet indledes med et besøg i familiehuset og sundhedsplejens lokale på Markedsplads 6. Den resterende del af mødet afholdes på Allingåbroskolen, Plantagevej 11.

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 2, rådhuset i Grenaa Dato: Onsdag den 27. maj 2015 Start kl.: 15:15 Slut kl.: 17:30 Medlemmer: Tom Bytoft (A) Niels Basballe (A) Pia Bjerregaard

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Kystvejens Konferencecenter i Grenaa Dato: Torsdag den 26. marts 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL

Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Tirsdag den 18. marts 2014 Start kl.: 17:00 Slut kl.: 20:00 Medlemmer: Jan Petersen (A) Allan Gjersbøl Jørgensen (A) Hans Fisker

Læs mere

SPØRGSMÅL DER BESVARES SKRIFTLIGT

SPØRGSMÅL DER BESVARES SKRIFTLIGT SPØRGSMÅL DER BESVARES SKRIFTLIGT Spørgsmål Til spørgsmålet vedr. 10. klasse spørger vi til sammenlægning med Kattegatskolen, vil også gerne have belyst konsekvenserne ved en sammenlægning med Ung Norddjurs.

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Onsdag den 23. november 2016 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 18:05 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Børne- og Ungdomsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. april 2007 Lokale: Mødelokale 268, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 14.00 - kl. 15.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne

Læs mere

UDKAST. Indstilling (udkast) Indstilling om erhvervsrettet 10. klasse (eud10) og ny vision for 10. klasse

UDKAST. Indstilling (udkast) Indstilling om erhvervsrettet 10. klasse (eud10) og ny vision for 10. klasse Indstilling (udkast) Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Dato for fremsendelse til MBA Indstilling om erhvervsrettet 10. klasse (eud10) og ny vision for 10. klasse Byrådet skal træffe

Læs mere

Møde nr.: 23 Mødedato: 23. november 2010 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet.

Møde nr.: 23 Mødedato: 23. november 2010 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet. REFERAT Økonomiudvalg Møde nr.: 23 Mødedato: Mødevarighed: 16.45-17.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet.) Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK KL's Kommunalpolitiske

Læs mere

Kommissorium for budgetanalyse på folkeskoleområdet

Kommissorium for budgetanalyse på folkeskoleområdet Kommissorium for budgetanalyse på folkeskoleområdet I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2016 og overslagsårene 2017-2019 blev det besluttet, at reducere budgettet til specialundervisning med

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 7 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 22. februar 2005 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Krarup Olesen med afbud. Bemærkninger Knud Hjørnholm

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

Etablering af daginstitution i Avedøre. Projekt nr Licitationsresultat og bevillingsansøgning

Etablering af daginstitution i Avedøre. Projekt nr Licitationsresultat og bevillingsansøgning Pkt.nr. 8 Etablering af daginstitution i Avedøre. Projekt nr. 5336. Licitationsresultat og bevillingsansøgning. 358614 Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget og Teknisk

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2006.09.12.htm

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2006.09.12.htm Page 1 of 10 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 12. september 2006 Tidspunkter 11:00-12:00 Lokale Mødelokale 2 Fraværende Bemærkninger Tommy Thomsen med afbud Page

Læs mere

DAGSORDEN. Økonomiudvalget. Møde nr. : 08/2011 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 28. juni 2011 Start kl. : Slut kl. : 16.00

DAGSORDEN. Økonomiudvalget. Møde nr. : 08/2011 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 28. juni 2011 Start kl. : Slut kl. : 16.00 Økonomiudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 08/2011 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 28. juni 2011 Start kl. : 15.35 Slut kl. : 16.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben Jensen (L) Benny

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Børne- og Skoleudvalg

Børne- og Skoleudvalg REFERAT Børne- og Skoleudvalg Møde nr.: Mødedato: 27. juni 2012 Fraværende: Mødetid: 17.00 Mødested: Mødelokale 1 Øvrige bemærkninger: Tommy Lund Christensen (Deltog ikke i mødet fra kl. 18.45) Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 220, rådhuset Dato: Tirsdag den 9. januar 2018 Start kl.: 15:00 Slut kl.: 17:00 Medlemmer: Fraværende: Else Søjmark (A) Lars Pedersen

Læs mere

30-04-2014. Dato 30. april 2014. Tid 16:15. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder

30-04-2014. Dato 30. april 2014. Tid 16:15. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder Referat Økonomiudvalget 30-04-2014 Dato 30. april 2014 Tid 16:15 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit S. Hansen (A) - Formand Lars Møller (V) Bjarne Kvist (A)

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalgets arbejdsplan for 2013

Børne- og ungdomsudvalgets arbejdsplan for 2013 Norddjurs Kommune 10. februar 2013 KKN Børne- og ungdomsudvalget arbejdsplan for 2013 Mandag den 7. januar 2013, kl. 15.00-18.00 Dialogmøde hvor der følges op på, hvordan de enkelte skoler har tilrettelagt

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jesper T. Lund, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Opretning af den kommunale bygningsmasse, Engstrandskolen. Projekt nr. 3153. Bevillingsansøgning 386473

Opretning af den kommunale bygningsmasse, Engstrandskolen. Projekt nr. 3153. Bevillingsansøgning 386473 Pkt.nr. 18 Opretning af den kommunale bygningsmasse, Engstrandskolen. Projekt nr. 3153. Bevillingsansøgning 386473 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms og Arealudvalget, at anbefale

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalgets arbejdsplan for 2013

Børne- og ungdomsudvalgets arbejdsplan for 2013 Norddjurs Kommune 24. marts 2013 KKN Børne- og ungdomsudvalget arbejdsplan for 2013 Mandag den 7. januar 2013, kl. 15.00-18.00 Dialogmøde hvor der følges op på, hvordan de enkelte skoler har tilrettelagt

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 14. maj 2014. Kl. 15:30 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 14. maj 2014. Kl. 15:30 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 14. maj 2014 Kl. 15:30 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Kunstgræsbane i Hvalsø - Frigivelse af midler...2 3. KF - Eventuelt...5

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 25. oktober 2006 Mødelokale: Skærbæk Rådhus, Mødelokale 3 Starttidspunkt for møde 14:00 Sluttidspunkt for møde 18.30 Fraværende: Gruppemøder: 25. oktober 2006 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 4. februar 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Fraværende: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 2, rådhuset i Grenaa samt mødelokale 1, rådhuset i Grenaa Dato: Tirsdag den 8. april 2014 Start kl.: 15:15 Slut kl.: 18:15 Medlemmer: Tom

Læs mere

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Torsdag den 12. juni 2014 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Jens Holst Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask Olaf Krogh Madsen

Læs mere

Indstilling. Ny vision for 10. klasse og aftale om erhvervsrettet linje (eud10)

Indstilling. Ny vision for 10. klasse og aftale om erhvervsrettet linje (eud10) Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 11. november 205 Ny vision for 10. klasse og aftale om erhvervsrettet linje (eud10) Byrådet skal træffe beslutning om driften af det erhvervsrettede

Læs mere

Opgørelse over antal børn i kommunale skoler og SFO i 2013 og 2014

Opgørelse over antal børn i kommunale skoler og SFO i 2013 og 2014 Opgørelse over antal børn i kommunale skoler og SFO i 2013 og 2014 Antal børn i kommunale skoler 1. august 2013 1. august 2014 forskel antal børn forskel i % 0. klasse 373 311-62 -16,62 1. klasse 336 360

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget Samlet oversigt Kultur- og udviklingsudvalget samlet oversigt Korrigeret budget regnskab Afvigelse* tillægsbevillingsbehov

Læs mere

Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler

Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler Punkt 6. Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler 2016-051261 Skoleudvalget indstiller, at byrådet godkender, at Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler nedlægges pr. 31. juli 2017,

Læs mere

REFERAT Udvalget for Kultur og Fritid Torsdag d. 4. januar 2007 LOKALE 188, Rådhuset - kl EKSTRAORDINÆRT MØDE

REFERAT Udvalget for Kultur og Fritid Torsdag d. 4. januar 2007 LOKALE 188, Rådhuset - kl EKSTRAORDINÆRT MØDE REFERAT Udvalget for Kultur og Fritid Torsdag d. 4. januar 2007 LOKALE 188, Rådhuset - kl. 08.00. EKSTRAORDINÆRT MØDE 1. Meddelelser 2. Ansøgning om skoleintegreret musiktilbud i partnerskab mellem Holstebro

Læs mere

DAGSORDEN. Tom Bytoft (A) (Formand) Bjarne Pedersen (V) (Næstformand) Helle Thomsen (A) Peter Bo Vagn Jensen (A) Inger K.

DAGSORDEN. Tom Bytoft (A) (Formand) Bjarne Pedersen (V) (Næstformand) Helle Thomsen (A) Peter Bo Vagn Jensen (A) Inger K. Arbejdsmarkedsudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 02/2009 Sted : Administrationsbygningen Glesborg. Mødelokale 13 Dato : 18. februar 2009 Start kl. : 14.00 Slut kl. : Medlemmer Tom Bytoft (A) (Formand) Bjarne

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Onsdag den 2. april 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 21.02.2008 kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 2 Arne Krydsfeldt mødte kl. 16.40 og deltog derfor ikke fuldt ud i behandlingen

Læs mere

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution December 2013 Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution Private leverandører kan efter lov om dag-, fritids-, og klubtilbud m.v. til børn og unge(dagtilbudsloven) oprette og drive

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jeppe Mouritsen, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

Den fremtidige organisering af specialskolekørsel og kørsel til aktivitets- og træningscentre i Norddjurs Kommune

Den fremtidige organisering af specialskolekørsel og kørsel til aktivitets- og træningscentre i Norddjurs Kommune Den fremtidige organisering af specialskolekørsel og kørsel til aktivitets- og træningscentre i Norddjurs Kommune 17.21.00.P00 13/12334 Åben sag Sagsgang: MTU/BUU/VPU, høring, MTU/BUU/VPU, ØK, KB Sagsfremstilling

Læs mere

Bind 3: Faktaoplysninger

Bind 3: Faktaoplysninger Kvalitetsrapport for skoler og dagtilbud i Bind 3: Faktaoplysninger Billeder:Colourbox.dk 2 Forord Kvalitetsrapporten består af 3 bind: Bind 1 samler alle data og analyser af kvaliteten i dagtilbud og

Læs mere

Skoleanalyse Faktaark

Skoleanalyse Faktaark Skoleanalyse Faktaark Indhold OVERSIGTSKORT SKOLEDISTRIKTERNE...6 ALLINGÅBRO BØRNEBYS SKOLEDISTRIKT...7 Samlet antal elever og klassestørrelser i skoleåret 2015/2016...7 Antal indskrevne børn i den kommunale

Læs mere

Forslag. Dagtilbudslov

Forslag. Dagtilbudslov Fremsat den {FREMSAT} af Familie- og Forbrugerminister Lars Barfoed Forslag til Dagtilbudslov (lov om dag, -fritids- og klubtilbud mv. til børn og unge) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Formål 1. Formålet

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Formål og hensigt EUD10 Djursland

Formål og hensigt EUD10 Djursland EUD 10 Djursland Formål og hensigt EUD10 Djursland er et samarbejde mellem Viden Djurs og Randers Social- og Sundhedsskole, Djurslandsafdelingen. Forløbet vil på en konstruktiv, målrettet og nytænkende

Læs mere

Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL

Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Tirsdag den 14. juni 2016 Start kl.: 17:00 Slut kl.: 21:10 Medlemmer: Fraværende: Jan Petersen (A) Allan Gjersbøl Jørgensen (A)

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse. Dato 10. april 2015

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse. Dato 10. april 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse. Dato 10. april 2015 Der er behov for at opføre aktivitetslokaler i tilknytning til boligbebyggelsen

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1.sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 4. oktober 2005, kl. 14:00 Åben sag: 347. Aktiv gældspleje Åben sag: 348. Kirkeskat 2006 Åben sag: 349.

Læs mere

Sagsfremstilling Perioderegnskabet fremlægges for bestyrelsen til drøftelse

Sagsfremstilling Perioderegnskabet fremlægges for bestyrelsen til drøftelse MG Maribo Gymnasium Referat af Bestyrelsesmøde 12.12.2011, kl. 1619 Deltagere: Hans Stige, Vibeke Grave, Henrik Andreasen, Ellen Sørensen, Leise Buhl, Rasmine A. Rasmussen, Andreas Abildtrup, Lars Jørgensen

Læs mere

Kulturudvalget Dato: 1. september 2005 Blad nr. 135

Kulturudvalget Dato: 1. september 2005 Blad nr. 135 Kulturudvalget Dato: 1. september 2005 Blad nr. 135 Kulturudvalget afholder møde: Referat Den 1. september 2005 Kl. 16.00 Hals Kommune på administrationsbygningen. (Mødelokalet mellem kommunaldirektør

Læs mere

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Onsdag den 10. december 2014 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Jens Holst Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask Olaf Krogh

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 20. september 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre

Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 20. september 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre Referat mandag den 20. september 2010 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Til orientering...2 3. TM - Cykelsti Kr. Sonnerup - Dyvelslyst...3

Læs mere