Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL"

Transkript

1 Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Tirsdag den 18. november 2014 Start kl.: 17:00 Slut kl.: 19:40 Medlemmer: Jan Petersen (A) Allan Gjersbøl Jørgensen (A) Hans Fisker Jensen (A) John Saaby Jensen (A) Else Søjmark (A) Bente Hedegaard (A) Tom Bytoft (A) Niels Basballe (A) Lars Pedersen (A) Pia Bjerregaard (A) Lars Møller (A) Mads Nikolajsen (F) Birgitte Poulsen (Ø) Helle Plougmann (Løsgænger) Inger K. Andersen (O) Steen Therkel Jensen (O) Benny Hammer (C) Harald Grønlund (I) Jens Meilvang (I) Olaf Krogh Madsen (L) Torben Jensen (L) Kasper Bjerregaard (V) Niels Ole Birk ((V) Lars Sørensen (V) Rikke Albæk Jørgensen (V) Lars Østergaard (V) Hans Erik Husum (V) Fraværende: Tom Bytoft (A) Kasper Bjerregaard (V) Norddjurs Kommune

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Drejebog for udarbejdelse af skole- og dagtilbudspolitik EUD10-tilbud i Norddjurs Kommune Evaluering af kriterier for optagelse i dagtilbud Fremtidig anvendelse af børnehaven Skovvang Kriterier for frit skolevalg Status på implementering af ungdomspolitikken Ny daginstitution i Grenaa - tildeling af tømrerentreprisen Forslag til udbudsform for byggerådgivning og håndværkerydelser Ansøgning om udviklingsbidrag og anlægstilskud til Kattegatcentret Godkendelse af ungdomsorienteret indgang i Norddjurs Kommune Pris- og kvalitetskrav til leverandører af madservice Høringssvar til 1. del af praksisplan for almen praksis i Region Midtjylland Borgerrådgiverens beretning Stigning i antal integrationssager Lejeindtægter asylcentre Sammenlægningsproces mellem Den Erhvervsdrivende Fond Bønnerup Havn og Fonden Bønnerup Lystbådehavn Nørre Djurs Hallen - Endelig opgørelse - garantistillelse og tilskud Reno Djurs - anmodning om godkendelse af optagelse af lån Garantistillelse for lån til Auning Idræts- og Kulturcenter Fremrykning af tilskud til Auning Idræts- og kulturcenter Ansøgning om forhøjelse af anlægstilskud til etablering af multihal i Nørager Status vedrørende Landsbyfornyelsespuljen Solcelleanlæg på Drammelstrupvej i Allingåbro Kommunalt ejet landbrugsjord Erstatningskrav til forventet fredningskendelse, Anholt Affaldsplan Administration af private fællesveje Driften af Randers Fjord Færgefart Parkeringsbekendtgørelse Oprettelse af ny almen boligorganisation "Boligselskabet af 2014"...97 Norddjurs Kommune

3 31. Randersegnens Boligforening under konkurs - betaling af advokatregning Kommuners mulighed for vielser udenfor kommunegrænsen Orientering om renovering af rådhus og administrationsbygninger Erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste Udpegning af medlemmer til afdelingsbestyrelser i pleje-, ældre- og handicapboliger Fremtidig organisation og drift af Kraftværket.com efter Opkøb af ejendomme i Auning Organisationsændring Bilagsoversigt Norddjurs Kommune

4 1. Drejebog for udarbejdelse af skole- og dagtilbudspolitik P22 14/10220 Åben sag Sagsgang: BUU, ØK, KB Sagsfremstilling I Norddjurs Kommune har kommunalbestyrelsen godkendt en række operationelle politikker, der har betydning for den fremtidige udvikling på skole- og dagtilbudsområdet. Det drejer sig om følgende politikker: Politik for inklusion og tidlig indsats, Politik for it og læring, Politik for folkeskolens årgang og Den sammenhængende børnepolitik. Dertil kommer, at skole- og dagtilbudsområdet også har en række snitflader til overordnede politikker som handicappolitikken, integrationspolitikken og sundhedspolitikken. En overordnet skole- og dagtilbudspolitik vil kunne danne en samlet ramme for udviklingen på skole- og dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune og indeholde nogle af de hovedemner, som de operationelle politikker ikke opfanger. Børne- og ungdomsudvalget godkendte på sit møde den 25. juni 2014 en overordnet plan for udarbejdelsen af skole- og dagtilbudspolitikken. Det fremgår af planen, at der skal udarbejdes en drejebog for den videre proces. På denne baggrund har forvaltningen udarbejdet et forslag til en drejebog for det kommende arbejde med skole- og dagtilbudspolitikken. Processen for udarbejdelse af skole- og dagtilbudspolitikken inddeles i to faser: 1. Fastlæggelse af politikkens hovedemner og målgrupper 2. Formulering af indholdet i politikken. I hver fase vil der ved hjælp af forskellige metoder ske inddragelse af de centrale interessentgrupper på skole- og dagtilbudsområdet. Drejebogen for udarbejdelse af skole- og dagtilbudspolitikken er vedlagt som bilag. 1

5 Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at forslaget til en drejebog for udarbejdelsen af en overordnet skole- og dagtilbudspolitik godkendes. Bilag: 1 Åben Drejebog /14 Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den Tiltrådt. Beslutning i Økonomiudvalget den Tiltrådt. Beslutning i Kommunalbestyrelsen den Godkendt. 2

6 2. EUD10-tilbud i Norddjurs Kommune G01 14/14780 Åben sag Sagsgang: BUU, høring, BUU, ØK, KB Sagsfremstilling Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Konservative Folkeparti og Liberal Alliance har den 24. februar 2014 indgået en aftale om en erhvervsskolereform Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser. Erhvervsskolereformen skal træde i kraft den 1. august Aftalen om erhvervsuddannelsesreformen er vedlagt som bilag. En central ændring i reformen er, at eleverne for at kunne blive optaget på en erhvervsuddannelse skal have opnået minimum karaktererne 02 i fagene dansk og matematik. Reformen medfører desuden, at der skal etableres et nyt 10. klassetilbud EUD10 og at der sættes særligt fokus på ændringer i vejledningsindsatsen. Disse forhold er specifikt beskrevet i aftalens afsnit 7 og afsnit 11. EUD10-tilbuddet skal jfr. aftaleteksten målrettes de elever, der er motiveret for en erhvervsuddannelse, men ikke opfylder adgangsforudsætningerne eller er usikre på, om en erhvervsuddannelse er det rette valg. Det vil sige, at EUD10-tilbuddet skal rette sig mod såvel de elever, der ikke har opfyldt adgangskravene, og de elever, der har opfyldt adgangskravene, men som er usikre på, om erhvervsuddannelsesvejen herunder en erhvervsuddannelse med en evt. gymnasial eksamen er den rette for dem. Ligesom for det almene 10. klassetilbud skal indholdet i EUD10 bestå af en obligatorisk del og en valgfri del, dog således, at en del af den valgfri del vil bestå af obligatoriske elementer. Den obligatoriske del vil grundlæggende være tilsvarende indholdet i almen 10. klasse, men med en toning mod erhvervsuddannelserne, f.eks. i forhold til den selvvalgte opgave. Den 3

7 valgfrie del skal specifikt introducere til erhvervsuddannelserne, med obligatorisk brobygning samt fag og elementer, der introducerer til de fire nye hovedområder i erhvervsuddannelserne. Kommunerne er ansvarlige for oprettelsen af EUD10-tilbuddet. Kommunalbestyrelsen fastsætter kapaciteten i EUD10, men det skal tilstræbes, at der tilbydes pladser nok til, at alle, der tilhører den primære målgruppe, kan optages. Det følges løbende, om kommunerne opretter EUD10-tilbud i tilstrækkeligt omfang. EUD10 kan oprettes i et samarbejde mellem det kommunale 10. klassetilbud og de lokale erhvervsskoler. Etableres et sådant samarbejde, skal minimum 30 pct. og maksimum 50 pct. af undervisningen foregå i erhvervsskoleregi. Kommunen kan også indgå overenskomst med en erhvervsskole om varetagelsen af 10. klasseundervisningen herunder EUD10 så længe kravene til indhold, varighed mv. er opfyldt, og så længe ansvaret entydigt er kommunalt. Forvaltningen har i samarbejde med lederne for 10. Klasse Center Djursland og Auning Skole samt direktørerne for erhvervsuddannelsesskolerne Viden Djurs og Randers Social- og Sundhedsskole udarbejdet et forslag til indhold, organisering og placering af et EUD10-tilbud i Norddjurs Kommune. EUD10-tilbuddet bygger på et tæt samarbejde mellem kommunens to 10. klassetilbud og de to lokale erhvervsskoler, Viden Djurs og Randers SOSU-skole, Djurslandsafdelingen. Forslaget til EUD 10 Norddjurs er vedlagt som bilag. Erhvervsskolereformen fremhæver den positive betydning af campusmiljøer mellem f.eks. erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser og fremhæver samtidig, at placeringen af EUD10 i et campusmiljø kan styrke koblingen mellem EUD10 og erhvervsuddannelserne. På denne baggrund og med baggrund i, at det er nødvendigt med en rationel og fleksibel organisering af tilbuddet, foreslås det, at Norddjurs Kommunes EUD10-tilbud placeres i Grenaa, og at der ikke oprettes et EUD10-tilbud på Auning Skole. Det vil ikke være muligt at 4

8 etablere et optimalt forløb, såfremt eleverne i Auning skal bruge tid på transport til og fra 10. klasse/erhvervsskolerne. EUD10-elever i den vestlige ende af Norddjurs Kommune vil i stedet kunne vælge EUD10- tilbud i Grenaa eller i Randers. Norddjurs Kommune har samtidig med udarbejdelsen af ovenstående forslag modtaget et forslag fra Viden Djurs og Randers SOSU-skole om et EUD 10-tilbud, hvor hele undervisningen varetages af de to erhvervsskoler i kompagniskab. Det er således et forslag, som bygger på, at kommunen skal indgå overenskomst med en erhvervsskole om varetagelse af EUD10-tilbuddet, hvorefter det kommunale 10. klassetilbud udelukkende kommer til at omfatte det almene 10. klassetilbud. Erhvervsskolernes forslag EUD 10 Djursland er vedlagt som bilag. Forud for den endelige politiske stillingtagen til de to forslag til EUD10 har de været sendt til høring i bestyrelser, ungdomsrådet, fælleselevrådet, handicaprådet og integrationsrådet. Høringssvarene er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser Undervisningsministeriet har ikke udmeldt takster for afregning mellem kommuner og erhvervsskoler i forbindelse med etableringen af EUD 10-tilbud. Inden den endelige etablering af et EUD10-tilbud i Norddjurs Kommune, skal der derfor først pågå en forhandling mellem Norddjurs Kommune og erhvervsskolerne om de økonomiske forhold, såvel i forhold til en samarbejdsmodel (forslaget EUD 10 Norddjurs ), som i forhold til en model, hvor der indgås overenskomst med Viden Djurs og Randers SOSU-skole om varetagelse af EUD10-tilbuddet (forslaget EUD 10 Djursland ). Den nuværende udgift pr. elev i 10. Klasse Center Djursland udgør kr. pr. elev. Det kan oplyses, at KL s mellemkommunale takst for 10. klassetilbud er på kr. pr. elev. 5

9 Det er forvaltningens forventning, at det nye EUD 10-tilbud kan gennemføres inden for denne budgetramme. Et notat fra Viden Djurs og Randers Social- og Sundhedsskole om økonomien i forbindelse med et EUD10-tilbud i Grenaa er vedlagt som bilag. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at børne- og ungdomsudvalget tager stilling til hvilket af forslagene, EUD 10 Norddjurs og EUD 10 Djursland, der skal arbejdes videre med. Bilag: 1 Åben Aftale om "Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser 24. februar / " 2 Åben Forslag EUD10 Norddjurs /14 3 Åben Oplæg EUD10 Djursland /14 4 Åben Notat om økonomi vedr. drift af EUD10 i Grenaa /14 5 Åben Høringssvar - handicaprådet /14 6 Åben Høringssvar - integrationsrådet /14 7 Åben Høringssvar - Norddjurs Fælles Elevråd /14 8 Åben Høringssvar - Auning Skole /14 9 Åben Høringssvar - Område Auning /14 10 Åben Høringssvar - Allingåbro Børneby /14 11 Åben Høringssvar - Distrikt Ørum /14 12 Åben Høringssvar - Vestre Skole /14 13 Åben Høringssvar - Børneby Glesborg /14 14 Åben Høringssvar - Børneby Mølle /14 15 Åben Høringssvar - 10kcd /14 16 Åben Høringssvar - Ørsted Børneby /14 17 Åben Høringssvar - Kattegatskolen /14 6

10 Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den Børne- og ungdomsudvalget indstiller, at der arbejdes videre med forslaget til EUD 10 Norddjurs. Beslutning i Økonomiudvalget den Tiltrådt. Beslutning i Kommunalbestyrelsen den Godkendt. 7

11 3. Evaluering af kriterier for optagelse i dagtilbud P00 14/12551 Åben sag Sagsgang: BUU, høring, BUU, ØK, KB Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 13. september 2011 en række kriterier for optagelse i dagtilbud i Norddjurs Kommune. Den 23. oktober 2012 foretog børne- og ungdomsudvalget en evaluering af de generelle kriteriers 11. punkt: Når et barn er skrevet på venteliste til optagelse i integreret institution/børnehave med målgruppen 0-6 år eller 2-6 år og plads tilbydes, anser Norddjurs Kommune pasningsgarantien for opretholdt. Barnet udmeldes automatisk af dagplejen/vuggestuen. Evalueringen skete på baggrund af en udarbejdet rapport Evaluering af ændringer i optagelsesreglerne i daginstitutioner. Evalueringsrapporten er vedlagt som bilag. Børne- og ungdomsudvalget besluttede på baggrund af evalueringsrapporten, at de vedtagne optagelsesregler skulle fortsætte uændret. Efterfølgende har kommunalbestyrelsen på et møde den 13. november 2012 godkendt følgende ændring/tilføjelse til optagelseskriterierne: Optagelseskriterierne ændres idet alderskriteriet fastholdes til: 1. Børn har ret til optagelse i dagtilbud i det distrikt/område, de tilhører. 2. Børn fra andre distrikter og andre kommuner optages kun ved ledig kapacitet i distriktet/området.. 8

12 Samtidig besluttede kommunalbestyrelsen, at der skulle foretages en evaluering af kriterierne i august På denne baggrund har forvaltningen nu udarbejdet en kort evaluering af hovedpunkterne i kriterierne, som bygger på de erfaringer, der forvaltningsmæssigt er gjort med at administrere anvisningen af pladser efter de gældende kriterier. De gældende kriterier for optagelse i dagtilbud samt forvaltningens evalueringsbeskrivelse af enkelte punkter i kriterierne er vedlagt som bilag. Evalueringen har været sendt til høring i bestyrelser, handicaprådet og integrationsrådet, hvor høringsparterne også har haft mulighed for at udtale sig til kriteriernes øvrige punkter. Høringssvarene er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at forvaltningens evaluering af kriterierne for optagelse i Norddjurs Kommunes dagtilbud drøftes. Bilag: 1 Åben Kriterier for optagelse i dagtilbud i Norddjurs Kommune /14 2 Åben Evaluering af ændringer i optagelsesregler i dagtilbud /14 3 Åben Evaluering af principper for optagelse i dagtilbud /14 4 Åben Høringssvar - handicaprådet /14 5 Åben Høringssvar - integrationsrådet /14 6 Åben Høringssvar - Område Auning /14 7 Åben Høringssvar - Allingåbro Børneby /14 8 Åben Høringssvar - Distrikt Ørum /14 9 Åben Høringssvar - Børneby Glesborg /14 10 Åben Høringssvar - Område Grenaa /14 9

13 11 Åben Høringssvar - Vivild Børneby /14 Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den Børne- og ungdomsudvalget indstiller, at de nuværende kriterier for optagelse i dagtilbud fastholdes. Beslutning i Økonomiudvalget den Tiltrådt. Beslutning i Kommunalbestyrelsen den Godkendt. 10

14 4. Fremtidig anvendelse af børnehaven Skovvang A00 14/7263 Åben sag Sagsgang: BUU, høring, BUU, ØK, KB Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen besluttede den 25. februar 2014, at den nye daginstitution i Auning skal opføres med plads til 150 børn. I sammenhæng hermed besluttede kommunalbestyrelsen, at der skal rejses en sag til politisk behandling om den fremtidige anvendelse af børnehaven Skovvang. Forvaltningen har udarbejdet en oversigt, som viser sammenhængen mellem det forventede kapacitetsbehov og den aktuelle kapacitet i Område Auning for 2015 og Oversigten er vedlagt som bilag. Område Auning har på baggrund af kommunalbestyrelsens beslutning fremsendt et forslag til Skovvangs fremtidige anvendelse. Forslaget fra Område Auning indeholder følgende hovedelementer: De fysiske rammer i Skovvang bliver en afdeling under den nye daginstitution og ikke en selvstændig børnehave. Dvs. at Skovvang ikke får en selvstændig ressourcetildeling, men bliver en del af den samlede ressourcetildeling til den nye daginstitution. Aktiviteterne i Skovvang skal indgå som en del af det samlede pædagogiske fundament og som en mulighed for alle dagspasningstilbud i Område Auning både for den nye daginstitution i Auning, daginstitutionen Bette Bo i Øster Alling og dagplejen. Der tilknyttes ikke en fast børnegruppe til Skovvang. I stedet vil Skovvang periodevis kunne danne læringsramme for forskellige børnegrupper fra hele Område Auning. Eksempler på sådanne læringsrammer kan være arbejde med temaer og emner fra dagtilbudslovens seks læreplansområder (barnets alsidige personlige udvikling, sociale kompetencer, sprog, krop og bevægelse, naturen og naturfænomener samt kulturelle 11

15 udtryksformer og værdier), særlig sprogtræning for elever med sproglige vanskeligheder samt overgang fra dagpleje til daginstitution og overgang fra daginstitution til skole. Spættehuset som ligger i umiddelbar sammenhæng med Skovvang skal fortsat bruges som dagplejernes heldagslegestue og som fagligt og socialt mødested i dagplejen. Forslaget fra Område Auning med en nærmere indholdsmæssig beskrivelse er vedlagt som bilag. Af bilaget fremgår endvidere den proces i Område Auning, som har ført frem til det endelige forslag. Heraf fremgår det, at forslaget er udarbejdet med en bred inddragelse af medarbejdere og bestyrelse. Forslaget har været sendt til høring i handicaprådet og integrationsrådet. Høringssvarene er vedlagt som bilag. Børne- og ungdomsudvalget besluttede på sit møde den 25. juni 2014 at indstille til økonomiudvalget, at Område Aunings forslag til den fremtidige anvendelse af børnehaven Skovvang godkendes. På det efterfølgende møde i økonomiudvalget den 12. august 2014 blev det imidlertid besluttet, at sagen på ny skal behandles i børne- og ungdomsudvalget med henblik på indhentning af en vurdering fra bestyrelsen for Område Auning af, om der kan være andre scenarier for Skovvang end det beskrevne. På den baggrund har bestyrelsen for Område Auning på et møde den 1. september 2014 behandlet sagen igen. Bestyrelsens tilbagemelding er vedlagt som bilag. 12

16 Det fremgår af tilbagemeldingen, at et klart flertal i bestyrelsen (8 stemmer mod 1) fastholder Område Aunings hidtidige forslag til Skovvangs fremtidige anvendelse dog med den tilføjelse, at det foreslås, at den nye daginstitution i Auning også kommer til at rumme en gæstedagpleje for 10 børn. Børne- og ungdomsudvalget tiltrådte på sit møde den 24. september Område Aunings forslag til den fremtidige anvendelse af Skovvang inkl. etableringen af en gæstedagpleje i Skovvang. Efterfølgende har Område Auning gjort opmærksom på, at bestyrelsens forslag ikke indeholdte forslag om etablering af en gæstedagpleje i Skovvang, men i stedet et forslag om placering af gæstedagplejen i den nye daginstitution i Auning. Økonomiske konsekvenser I forhold til personalemæssige og materialemæssige ressourcer har punktet ingen økonomiske konsekvenser, idet udgifter hertil vil være indeholdt i ressourcetildelingen til den nye institution. Kommunalbestyrelsen besluttede den 23. april 2013 at overføre kr. fra rammen for decentrale variable omkostninger til rammen for decentrale faste omkostninger på dagpasningsområdet. Beløbet dækker udgifter til el, vand, varme og rengøring ved den fortsatte brug af Skovvang. Dette beløb er videreført i budget 2014 og overslagsårene. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller: 1. at Område Aunings forslag til den fremtidige anvendelse af Skovvang godkendes. 2. at der tages stilling til, om der skal etableres en gæstedagpleje for 10 børn i enten Skovvang eller den nye daginstitution i Auning. Bilag: 1 Åben Prognose for kapacitet og børnetal i Område Auning, maj /14 13

17 2 Åben Forslag til fremtidig anvendelse af Skovvang 69470/14 3 Åben Høringssvar - handicaprådet 79276/14 4 Åben Høringssvar - integrationsrådet 79335/14 5 Åben Tilbagemelding fra bestyrelsen i Område Auning /14 Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den Børne- og ungdomsudvalget tiltræder indstillingens punkt 1. I forhold til indstillingens punkt 2 indstiller børne- og ungdomsudvalget, at der etableres en gæstedagpleje for 10 børn, og at det overlades til Område Auning, hvor gæstedagplejen skal placeres. Beslutning i Økonomiudvalget den Tiltrådt. Jens Meilvang tog forbehold. Beslutning i Kommunalbestyrelsen den Godkendt. 14

18 5. Kriterier for frit skolevalg A00 13/4341 Åben sag Sagsgang: BUU, høring, BUU, ØK, KB Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen godkendte den 5. marts 2008 de nuværende principper for frit skolevalg i Norddjurs Kommune. Det fremgår heraf, at optagelse af elever på andre skoler end distriktsskolen kan finde sted efter følgende kriterier: 1. Skolen optager elever, indtil elevtallet i hver klasse på en årgang er Såfremt der ikke er plads til alle ansøgere, sker optagelse i følgende prioriterede rækkefølge: A. Elever fra Norddjurs Kommune i følgende rækkefølge: a. Elever med søskende på skolen. b. Lodtrækning i det omfang, at pkt. a ikke fører til en prioritetsorden. B. Elever fra andre kommuner. 3. Elever kan skrives på venteliste, og endelig svar kan gives efter, at klassedannelsen er sket den 15. marts for det kommende skoleår. Kommunalbestyrelsen vedtog den 19. marts 2013, at der i forbindelse med skoleåret 2013/14 gives en dispensation fra principperne om frit skolevalg ved optagelse af elever i 0. klasse i form af: at alle børn fra andre skoledistrikter skal optages på lige fod med børn fra en skoles eget distrikt, hvis de i forvejen har søskende på skolen. at Vestre Skole får mulighed for at oprette tre klasser. 15

19 Kommunalbestyrelsen besluttede desuden den 17. september 2013 at fastholde de kriterier for frit skolevalg, som blev besluttet i Efterfølgende har kommunalbestyrelsen på sit møde den 18. marts 2014 givet følgende dispensation for skoleåret 2014/15: at der i forbindelse med optagelse til skoleåret 2014/15 gives en dispensation fra principperne, så der oprettes tre klasser på Vestre Skole, og at Kattegatskolen kan oprette to klasser med samlet 54 elever. at kommunalbestyrelsen i efteråret 2014 foretager en revurdering af de nuværende principper for frit skolevalg i Norddjurs Kommune. På den baggrund har forvaltningen nu udarbejdet fem forslag til kriterier for frit skolevalg i Norddjurs Kommune: 1. Nuværende kriterier som besluttet i Som nuværende kriterier med den tilføjelse vedrørende Grenaa by, at der ved optagelse i 0. klasse kan dannes op til 3 klasser på henholdsvis Vestre Skole og Kattegatskolen. 3. Som nuværende kriterier med den tilføjelse, at der ved optagelse i 0. klasse optages alle børn fra andre skoledistrikter på lige fod med børn fra en skoles eget distrikt, hvis de i forvejen har søskende på skolen. Samtidig tilføjes vedrørende Grenaa by, at der ved optagelse i 0. klasse kan dannes op til 3 klasser på henholdsvis Vestre Skole og Kattegatskolen. 4. Som nuværende kriterier med den tilføjelse, at alle børn fra andre skoledistrikter optages på lige fod med børn fra en skoles eget distrikt, hvis de i forvejen har søskende på skolen. 5. Skolerne optager elever fra andre distrikter i det omfang, at skolen i de eksisterende fysiske rammer kan rumme alle klasser på alle skolens årgange i hele skoleforløbet. 16

20 En nærmere beskrivelse af de fem forslag er vedlagt som bilag og vil blive gennemgået på børne- og ungdomsudvalgets møde. Forslagene har været sendt til høring i bestyrelser, handicaprådet og integrationsrådet. Høringssvarene er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser De fem forslag vil ikke medføre ændringer i den samlede økonomiske ramme på skoleområdet. Forslagene vil imidlertid medføre ændringer i de enkelte skolers økonomiske rammer. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at børne- og ungdomsudvalget tager stilling til hvilke kriterier for frit skolevalg, der skal gælde fra skoleåret 2015/2016. Bilag: 1 Åben Kriterier for frit skolevalg /14 2 Åben Høringssvar - handicaprådet /14 3 Åben Høringssvar - integrationsrådet /14 4 Åben Høringssvar - Børneby Mølle /14 5 Åben Høringssvar - Område Auning /14 6 Åben Høringssvar - Allingåbro Børneby /14 7 Åben Høringssvar - Distrikt Ørum /14 8 Åben Høringssvar - Område Grenaa /14 9 Åben Høringssvar - Vestre Skole /14 10 Åben Høringssvar - Børneby Glesborg /14 11 Åben Høringssvar - Kattegatskolen /14 12 Åben Høringssvar - Vivild Børneby /14 Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den Lars Østergaard og Birgitte Poulsen indstiller, at forslag 5 gælder fra skoleåret Pia Bjerregaard og Niels Basballe indstiller, at forslag 3 gælder fra skoleåret

21 Beslutning i Økonomiudvalget den Et flertal i økonomiudvalget (Benny Hammer, Hans Husum, Torben Jensen og Jens Meilvang) tiltrådte indstillingen fra Lars Østergaard og Birgitte Poulsen om at forslag 5 gælder fra skoleåret Mads Nikolajsen fremsatte forslag om, at forslag 1 gælder fra skoleåret Hans Fisker tog forbehold. Beslutning i Kommunalbestyrelsen den Borgmesteren satte indstilling om at forslag 5 gælder fra skoleåret til afstemning. For stemte 7 medlemmer (V (undtagen Rikke Albæk Jørgensen, Niels Ole Birk),O,I). 16 medlemmer (A,O,Ø,C,F og Helle Plougmann (løsgænger)) stemte imod. 2 medlemmer (Rikke Albæk Jørgensen (V) og Niels Ole Birk (V)) undlod at stemme. Herefter er indstillingen forkastet. Borgmesteren satte indstilling fra Mads Nikolajsen (F) om, at forslag 1 gælder fra skoleåret til afstemning. For stemte 16 medlemmer (A,O,Ø,C,F og Helle Plougmann (løsgænger)). 7 medlemmer (V (undtagen Rikke Albæk Jørgensen, Niels Ole Birk), O,I) stemte imod. 2 medlemmer (Rikke Albæk Jørgensen (V) og Niels Ole Birk (V)) undlod at stemme. Herefter er forslaget godkendt. 18

22 6. Status på implementering af ungdomspolitikken P22 12/11290 Åben sag Sagsgang: BUU, ØK Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen vedtog på sit møde den 22. januar 2013 Norddjurs Kommunes ungdomspolitik. Ungdomspolitikken vedlagt som bilag. Ungdomspolitikken er inddelt i seks overordnede emner: Inddragelse og demokrati Fritid og kultur Sundhed og trivsel Skole, uddannelse og job Bolig og transport Inklusion og samspil mellem ungegrupper. Forvaltningen har lavet en samlet status for implementeringen af politikken, der er vedlagt som bilag. Ungdomsrådet (aktørerne) har bidraget til udarbejdelsen af den samlede status og har drøftet politikken på et åbent møde. Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling 19

23 Velfærdsdirektøren indstiller, at den udarbejdede status for implementering af ungdomspolitikken tages til efterretning. Bilag: 1 Åben Opfølgning på ungdomspolitik 92302/14 2 Åben Ungdomspolitik - trykt udgave /14 3 Åben Ungdomspolititik - fuld længde /14 Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den Tiltrådt. Beslutning i Økonomiudvalget den Tiltrådt. Beslutning i Kommunalbestyrelsen den Godkendt. 20

24 7. Ny daginstitution i Grenaa - tildeling af tømrerentreprisen A00 12/4265 Åben sag Sagsgang: BUU, ØK, KB Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 22. april 2014, at byggeriet af en ny daginstitution nord for Kattegatskolen (Skolebakken) skulle sættes i gang. I forbindelse med beslutningen om igangsætning af byggeriet blev det besluttet at tildele tømrerentreprisen til Midtvest Byg ApS, der havde afgivet tilbud på kr. Tilbuddet fra Midtvest Byg ApS indgik i beregningen af det endelige budget for byggeriet, der er på i alt 21,21 mio. kr. Efterfølgende meddelte Midtvest Byg ApS, at de ikke så sig i stand til at opfylde kontrakten på tømrerentreprisen. Da kontrakten ikke er blevet indgået inden for vedståelsesfristen, har det været nødvendigt at gennemføre et genudbud af tømrerentreprisen. Der var licitation for genudbuddet den 9. september Ved licitationen afgav Tømrerfirmaet Hans Kirk Randers A/S billigste tilbud på kr. Efter den afholdte licitation modtog Norddjurs Kommune en henvendelse fra en tagleverandør, hvori der anføres en række grunde til, at blandt andet billigste tilbud ikke kunne antages som følge af, at tilbuddet indeholdt tagkassetter, der ikke levede op til de krav, som fremgik af tegningsmaterialet. På baggrund af henvendelsen har forvaltningen rådført sig med advokatfirmaet Bech-Bruun og truffet beslutning om at annullere udbuddet på tømrerentreprisen med henvisning til uklarheder i udbudsmaterialet, og samtidig at genudbyde tømrerentreprisen. Baggrunden for annulleringen og beslutningen om det fornyede genudbud er, at den tilknyttede byggerådgiver ikke har ændret tekst på tegninger i forbindelse med, at der i fagbeskrivelsen for tømrerentreprisen blev åbnet op for muligheden for ikke kun at anvende 21

25 uorganiske tagkassetter. Udbudsmaterialet indeholdt således ikke en entydig angivelse af hvilken type tagkassetter, der kunne leveres. Ved licitationen for det senest afviklede udbud af tømrerentreprisen blev billigste konditionsmæssige tilbud modtaget fra Haslund Byggefirma A/S, som har tilbudt at udføre tømrerentreprisen for kr. ekskl. moms. Det skal bemærkes, at Tømrerfirmaet Hans Kirk Randers A/S har indklaget beslutningen om annullering af det foregående genudbud for Klagenævnet for Udbud. Økonomiske konsekvenser Genudbuddene af tømrerentreprisen har haft en række økonomiske konsekvenser: Laveste tilbudssum for tømrerentreprisen ved den senest afholdte licitation er således kr. højere end budgetteret i forbindelse med kommunalbestyrelsens beslutning den 22. april Som følge af genudbuddene har det været nødvendigt at udskyde tidsplanen for byggeriet af daginstitutionen. Dette medfører, at der må forventes en række ekstraudgifter til blandt andet vinterforanstaltninger, indeksregulering, drift af byggeplads og en mindre økonomisk kompensation til enkelte entreprenører. Udgifterne hertil vurderes at udgøre i alt kr. Endelig må der forventes en udgift til juridisk bistand i forbindelse med den igangværende sag ved Klagenævnet for Udbud. Det vurderes, at udgiften hertil højst vil blive på kr. På baggrund af ovenstående udfordringer har forvaltningen i samråd med den tilknyttede byggerådgiver og BDO kommunernes Revision gennemgået økonomien i byggeriet med henblik på at klarlægge, hvordan merudgiften på i alt ca. 1,25 mio. kr. kan finansieres inden for byggeriets budgetramme. 22

26 På baggrund af denne gennemgang vurderes det, dels at det er muligt at nedjustere budgettet til uforudsete udgifter med kr., og dels at budgettet til legeplads, løst inventar og omkostninger kan nedjusteres med i alt kr. Hvis den resterende merudgift på kr. skal finansieres via justeringer af byggeriet, kan der peges på følgende muligheder: Trådhegn og låger rundt om grunden udgår. Mulig besparelse: kr. Sandkasser udgår. Mulig besparelse: kr. Sidde nicher ved vinduer udgår. Mulig besparelse: kr. Træterrasser ved overdækkede arealer udgår og erstattes med fliser. Vurderet besparelse: kr. Trægulve udgår og erstattes af linoleumsgulv. Vurderet besparelse: kr. Køleskabe i fællesrum udgår. Vurderet besparelse: kr. Mursten ændres til billigere mursten med andet udtryk. Vurderet besparelse: kr. Cykelstativer udgår helt (halvdelen er tidligere trukket ud af projektet). Justeringen kræver en dispensation fra punkt 5.7 i lokalplan , hvoraf det fremgår, at der skal etableres overdækket cykelparkering i umiddelbar nærhed af daginstitutionen. Mulig besparelse: kr. Antal af p-pladser reduceres til halvdelen (27 stk.). Justeringen kræver en dispensation fra pkt. 5.4 i lokalplan , hvoraf det fremgår, at der med udgangspunkt i at institutionen rummer op til 150 børn, skal anlægges 54 parkeringspladser. Vurderet besparelse: kr. Kantsten ved p-plads udgår. Vurderet besparelse: kr. Lodrette kantfliser ved flisebelægning omkring bygningen udgår. Vurderet besparelse: kr. 23

27 Det er forvaltningens vurdering, at justeringerne vil medføre en væsentlig forringelse af byggeriet, både i forhold til bygningens funktionalitet og i forhold til byggeriets visuelle/arkitektoniske udtryk. Som alternativ til at gennemføre yderligere justeringer i byggeriet kan merudgiften på kr. finansieres ved at anvende en del af de 4 mio., der er afsat i investeringsoversigten i 2015 til bygningsrenovering af skoler. Beløbet er endnu ikke disponeret. Et revideret budget, hvor merudgiften på er indregnet i budgetrammen, er vedlagt som bilag. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller: 1. at tømrerentreprisen tildeles Haslund Byggefirma A/S. 2. at budgettet til uforudsete udgifter nedjusteres med kr. 3. at budgettet til legeplads, løst inventar og omkostninger nedjusteres med kr. 4. at der frigives rådighedsbeløb og gives anlægsbevilling på kr., der finansieres af ikke disponeret beløb afsat på investeringsoversigten i 2015 til bygningsrenovering af skoler. Bilag: 1 Åben Budget for ny daginstitution i Grenaa. Efter genudbud af tømrerentreprise /14 Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den Børne- og ungdomsudvalget tiltræder indstillingens punkt 1. 24

28 I forhold til indstillingens punkt 2 indstiller børne- og ungdomsudvalget, at budgettet til uforudsete udgifter nedjusteres med kr. I forhold til indstillingens punkt 3 indstiller børne- og ungdomsudvalget, at budgettet til legeplads, løst inventar og omkostninger ikke nedjusteres. I forhold til indstillingens punkt 4 indstiller børne- og ungdomsudvalget, at der frigives en anlægsbevilling på kr., der finansieres af Norddjurs Kommunes likvide midler. Beslutning i Økonomiudvalget den Tiltrådt. Beslutning i Kommunalbestyrelsen den Godkendt. 25

29 8. Forslag til udbudsform for byggerådgivning og håndværkerydelser A00 14/16819 Åben sag Sagsgang: BUU, ØK, KB Sagsfremstilling I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2015 og overslagsårene blev der afsat følgende anlægsmidler til gennemførelse af byggerier på Djurslandsskolen og Ørum Skole: (Hele kr.) Samlet anlægssum Samling af Djurslandsskolens nuværende Fjellerup- og Stenvadafdelinger på Voldby Skole. Nybyggeri og renovering af Djurslandsskolens afd. Damgården i Ørum. Nybyggeri og renovering af Djurslandsskolens hovedbygning på Djursvej i Ørum. Byggeri på Ørum Skole som erstatning for pavilloner. I alt Det foreslås, at selve byggerådgivningsopgaven (arkitekt- og ingeniørydelser) i forbindelse med de fire byggerier udbydes i én samlet entreprise. Dette skyldes, at: Tre af byggerierne vedrører bygninger til Djurslandsskolen. Af hensyn til mulighederne for at tilrettelægge en hensigtsmæssig byggeproces, der griber mindst muligt ind i dagligdagen på Djurslandsskolen og for at forbedre skolens muligheder for at overskue og deltage i byggeprocessen vil det være hensigtsmæssigt hvis der kun er én gennemgående byggerådgiver. 26

30 Der bør sikres en arkitektonisk sammenhæng mellem Djurslandsskolens hovedbygning på Djursvej i Ørum og byggeriet på Ørum Skole. Det vurderes, at dette bedst sikres ved, at samme byggerådgiver udfører begge opgaver. Hermed sikres også den bedste koordinering af byggerierne i forbindelse med indretning af byggeplads, tilkørselsforhold mv. Samtidig foreslås det, at der i forbindelse med udbuddet af byggerådgivningsopgaven gennemføres en prækvalifikation. Dette vil medvirke til at sikre, at byggerådgivere, som har en betragtelig organisatorisk og faglig kapacitet inden for skolebyggerier, vil vise interesse for opgaven. Efter prækvalifikationen gennemføres en udbudsrunde blandt de udvalgte byggerådgivere, hvor opgaven tildeles den rådgiver, der har afgivet laveste pris. Ved udbud af håndværkerydelserne foreslås det, at der for hvert enkelt af de fire byggerier gennemføres et selvstændigt offentligt udbud i fagentrepriser med laveste pris som tildelingskriterium. Herved sikres, at flest mulige håndværksfirmaer bliver i stand til at byde på opgaverne. Ved valg af ovenstående udbudsformer vil det være muligt at tage bygningerne på Damgården, Voldby Skole og Ørum Skole i brug umiddelbart forud for skolestarten i Byggeriet på Djursvej vil kunne tages i brug forud for skolestarten i En foreløbig tidsplan for de fire byggerier er vedlagt som bilag. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller: 1. at byggerådgivningsopgaven (arkitekt og ingeniør) for de fire byggerier udbydes i én samlet entreprise. 2. at der gennemføres en prækvalifikation af byggerådgivere, og at udvælgelseskriteriet efterfølgende er laveste pris. 27

31 3. at der gennemføres et selvstændigt udbud af håndværkerydelserne for hvert enkelt af de fire byggerier. 4. at håndværkerydelserne udbydes offentligt i fagentrepriser med laveste pris som tildelingskriterium. Bilag: 1 Åben Tidsplan. 3 byggerier vedrørende Djurslandsskolen og 1 byggeri på Ørum Skole /14 Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den Børne- og ungdomsudvalget tiltræder indstillingens punkt 1-4. Beslutning i Økonomiudvalget den Tiltrådt. Torben Jensen og Hans Husum ønsker at der udarbejdes en exitstrategi for rådgiverdelen. Beslutning i Kommunalbestyrelsen den Godkendt. 28

32 9. Ansøgning om udviklingsbidrag og anlægstilskud til Kattegatcentret Ø40 13/16343 Åben sag Sagsgang: EU, ØK, KB Sagsfremstilling Kattegatcentret har gennem længere tid været under forandring fra et fyrtårn inden for turisme på Djursland til også at være et internationalt center for havforskning og forskningsformidling. Planerne om at etablere Havets Hus er udtryk for dette. Stedet skal rumme innovative og inspirerende rammer for forskere og erhvervsliv og kan blive et globalt center for banebrydende forskning inden for havets ressourcer. Tanken er videre, at dette forsknings- og innovationsmiljø skal medvirke til at inspirere og nytænke den forskningsbaserede formidling, der er kernen i Kattegatcentrets mere oplevelsesøkonomiske del, og hvor der er et bestandigt krav om fornyelse, hvis besøgstallene skal opretholdes. I den nyligt gennemførte analyse fra Epinion om Norddjurs Kommunes erhvervsfremmeaktiviteter nævnes Havets Hus, som et initiativ mange virksomheder kender og tillægger stor betydning for erhvervsudvikling i Norddjurs. Havets Hus er ligeledes fremhævet i Erhvervsstyrelsens eksempelprojekter for fokuseret erhvervsservice som en best practice case. Desværre har Kattegatcentret gennem de seneste år oplevet en nedgang i antal besøgende med deraf følgende vigende indtægter. Som følge heraf er der gennemført betydelige besparelser på driften, ligesom der kun er gennemført et absolut minimum af vedligehold af bygningen. Sidstnævnte betyder, at bygningen nu flere steder har behov for en mere gennemgribende renovering. Kattegatcentret ramte i 2013 det laveste besøgstal nogensinde. Med gæster betød det et stort driftsunderskud, som forventeligt også vil komme i Siden Kattegatcentrets åbning i 1993 er besøgstallet faldet støt, hvilket har betydet flere tilpasninger i organisationen. Organisation er nu så presset, at en yderligere reduktion vil betyde en væsentlig kvalitetsforringelse af Kattegatcentrets produkt. 29

33 På trods af den meget varme sommer i 2014 ser det ud til, at Kattegatcentret vil opleve en besøgsfremgang til omkring gæster. Der er blevet sat massivt ind med intensive kampagner på de sociale medier samt mange alternative strategier for at øge besøgstallet. Det ser alt sammen ud til at virke. Med et budgetteret besøgstal i 2014 på rammer Kattegatcentret lidt under budgettet, stedet forventer at være meget tæt på at balancere budgettet i år. Dette er dog kun muligt ved at benytte Norddjurs Kommunes ekstrabevilling i 2013 samt ved at reducere udviklings- og vedligeholdelsesudgifter. Med en ny hjemmeside, der lanceres primo november, og ny strategi og masterplan forventer Kattegatcentret at kunne stabilisere besøgstallet og på lidt længere sigt øge det. Kattegatcentret har brug for nyheder så stedet igen bliver værd at besøge hvert eneste år. Der er gode muligheder for at realisere potentialet til at være et fyrtårn. Det vil dog tage tid (adskillige år) og det vil kræve lokal støtte, men potentialet er til stede og Kattegatcentret er fortsat én af Danmarks bedste attraktioner. Kommunaldirektøren og udviklingsdirektøren har drøftet følgende model: yderligere kommunalt driftstilskud på 2,0 mio. kr. Der tages stilling til i budget 2016, om beløbet skal bevilges i de efterfølgende år. 2,0 mio. kr. til renovering af tag og klargøring til etablering af solcelleanlæg. Finansiering af renovering af tag og klargøring til etablering af solcelleanlæg kan finansieres efter 2 modeller: 1. anlægstilskud på 2,0 mio. kr. 2. Kommunegaranti på lån og deponering. Selve solcelleanlægget kan finansieres via låneoptag med kommunegaranti uden deponering. Der vil være en driftsbesparelse årligt på 0,4 mio. kr. fremtidssikring af Algecenter Danmark gennem et opkøb af grund fra Grenaa Havn - anlægstilskud på 0,21285 mio. kr. Kattegatcentret har tidligere opkøbt bygningerne, 30

34 hvorfra algecentret drives, men fik i den forbindelse ikke opkøbt grunden, hvor centret er lokaliseret. Kattegatcentret må påregne at et udbud af opgaven skal gennemføres efter de samme regler som gælder for det offentlige, da de modtager driftsstøtte og garanti fra Norddjurs Kommune. Økonomiske konsekvenser Der skal anvises finansiering til såvel det kommunale driftstilskud i 2015 på 2 mio. kr. og anlægstilskuddet til opkøb af areal. Der skal til anlægstilskuddet søges om anlægsbevilling og rådighedsbeløb. Udbetales der anlægstilskud til tagrenovering vil der skulle anvises finansiering og søges om anlægsbevilling og rådighedsbeløb. Ydes der i stedet kommunegaranti til tagrenovering vil det medføre deponering af garantisummen, som vil blive frigivet med 1/25 årligt. Der er automatisk låneadgang til etablering af solcelleanlæg men ikke til tagrenovering. Norddjurs Kommunens garantistillelse ved optagelse af lån til solcelleanlæg medfører derfor, hverken deponering eller modregning i lånerammen. Optages der derimod lån med kommunegaranti, som anvendes til tagrenovering, skal kommunen deponere eller modregne et beløb i lånerammen svarende til forskelsbeløbet. Såfremt udgifter til energibesparende foranstaltninger fremgår af energimærkning eller bygningsreglementets energikrav vil der være automatisk låneadgang. Når kommunen yder garanti for et lån tages der pant i låntagers ejendom svarende til garantiens størrelse. Der skal derfor tages pant i Kattegatcentrets bygninger svarende til garantiens størrelse. Stempel og tinglysningsomkostninger i forbindelse med optagelse af pant afholdes af Kattegatcentret. Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at sagen drøftes. 31

35 Bilag: 1 Åben Arealkøb - pris /14 2 Åben strategi - Kattegatcentrets nye kurs.pdf /14 3 Åben Overslag på tag- og energirenovering.pdf /14 Beslutning i Erhvervsudvalget den Erhvervsudvalget indstiller til økonomiudvalget, Godkendt udviklingsbidrag: Erhvervsudvalget indstiller, at Der ydes et ekstraordinært driftstilskud i 2015 på 2,0 mio. kr. til Kattegatcentret. Økonomiudvalget tager stilling til finansiering. Godkendt anlægstilskud til opkøb af grund på Grenaa Havn: Erhvervsudvalget beslutter, at Der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 0,21285 mio. kr. som anlægstilskud til Kattegatcentrets opkøb af grund. Økonomiudvalget tager stilling til finansiering. Godkendt anlægstilskud til renovering af tag: Erhvervsudvalget beslutter, at Der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 2,025 mio. kr. som anlægstilskud til renovering af tag. Økonomiudvalget tager stilling til finansiering. Godkendt kommunegaranti for lån optaget af Kattegatcentret på 2,8704 mio. kr.: Erhvervsudvalget indstiller, at 32

36 Der stilles kommunegaranti til Kattegatcentret på 2,8704 mio. kr. til lån til solcelleanlæg. Økonomiudvalget tager stilling til, om der skal tages pant i Kattegatcentrets bygninger svarende til garantistillelsen. Beslutning i Økonomiudvalget den Et flertal i økonomiudvalget (Benny Hammer, Hans Fisker, Hans Husum, Torben Jensen og Jens Meilvang) tiltrådte, at der ydes ekstraordinært driftstilskud i 2015 på 2,0 mio. kr. til Kattegatcenteret. 2. Et flertal i økonomiudvalget (Benny Hammer, Hans Fisker, Hans Husum, Torben Jensen og Jens Meilvang) indstiller, at driftstilskud på 2,0 mio. kr. i 2015 finansieres af kassebeholdningen 3. Et flertal i økonomiudvalget (Benny Hammer, Hans Fisker, Hans Husum, Torben Jensen og Jens Meilvang) tiltrådte, at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 2,025 mio. kr. til renovering af tag 4. Et flertal i økonomiudvalget (Benny Hammer, Hans Fisker, Hans Husum, Torben Jensen og Jens Meilvang) indstiller, at anlægsbevilling og rådighedsbeløb til renovering af tag finansieres af kassebeholdningen 5. Økonomiudvalget tiltrådte, at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 0,21285 mio. kr. til Kattegatcenterets opkøb af grund 6. Økonomiudvalget indstiller, at anlægsbevilling og rådighedsbeløb til Kattegatcenterets opkøb af grund finansieres af kassebeholdningen 7. Økonomiudvalget tiltrådte, at der stilles kommunegaranti til Kattegatcenteret på 2,8704 mio. kr. til lån i solcelleanlæg. 8. Økonomiudvalget indstiller, at der ikke tages pant i Kattegatcenterets bygninger. 33

37 Mads Nikolajsen kan ikke støtte indstillingens pkt. 1-4 og fremsatte forslag om, at stillingtagen til yderligere tilskud afventer Kattegatcenterets kommende strategiplan og en langsigtet investeringsplan. Beslutning i Kommunalbestyrelsen den Borgmesteren satte forslag fra Mads Nikolajsen (F) om, at indstillingens punkt 1-4 udgår til afstemning. For stemte 2 medlemmer (F og Ø). 23 medlemmer (A,V,L,O,I,C og Helle Plougmann (løsgænger)) stemte imod. Forslaget er herefter forkastet. Indstillingens punkt 1-4 er herefter vedtaget. Ad indstillingens punkt 5-8) Godkendt. 34

38 10. Godkendelse af ungdomsorienteret indgang i Norddjurs Kommune A00 14/161 Åben sag Sagsgang: AU, Høring, AU, ØK, KB Sagsfremstilling I forbindelse med budget 2014 blev vedtaget følgende hensigtserklæring om én ungeindgang til Norddjurs Kommune: Med en målsætning om en ungdomsorienteret indgang til kommunen, fremlægges forslag i 2014 om nødvendige økonomiske og fysiske ændringer, der kan opfylde målsætningen. Det er ikke hensigten, at der sker ændringer i den myndigheds- og ledelsesmæssige del af opgaveorganiseringen, men alene at unge oplever en helhedsorienteret indsats og har én indgang til de kommunale tilbud. På den baggrund har forvaltningen udarbejdet vedlagte forslag til en ungdomsorienteret indgang i Norddjurs Kommune med henblik på opstart i Formålet med en ungdomsorienteret indgang er at øge den tværfaglige indsats overfor de unge således, at flere unge påbegynder og færdiggør en uddannelse eller kommer i beskæftigelse. Forslaget er at samle de relevante fagpersoner et sted, frem for at de unge selv skal opsøge flere forskellige afdelinger i kommunen. Dette skal medvirke til en hurtig og koordineret indsats med fokus på uddannelse- og beskæftigelsesmuligheder fremfor forsørgelse. Målgruppen for en ungdomsorienteret indgang vil som udgangspunkt være unge mellem 16 og 29 år, som ønsker råd og vejledning omkring uddannelse og beskæftigelse eller henvender sig til kommunen for at søge om kontanthjælp. Det kan endvidere være unge, som allerede er tilknyttet UU-Djursland eller er på kontanthjælp. Det foreslås, at UU-Djursland samt ungeindsatsen fra Jobcentret placeres i samme fysiske rammer helst et neutralt sted tæt på uddannelsesinstitutionerne i Grenaa. De unge vil blive mødt af en ungevejleder fra UU samt en medarbejder fra Jobcentret ved den første kontakt med kommunen. Sagsbehandlingen vil tage udgangspunkt i den unges behov og situation, og vil derfor blive tilrettelagt individuelt. 35

39 Ud over Jobcentret og UU-Djursland vil bl.a. myndighedsafdelingen, uddannelsesinstitutionerne samt borgerservice være knyttet til den tværgående indsats og vejledning, hvis dette er relevant for den unge. Udgangspunktet er at de unge kun skal kontakte kommunen i den ungdomsorienterede indgang. Forslaget har været sendt i høring hos de lokale MED udvalg for Jobcentret og UU-Djursland, Handicaprådet, Integrationsrådet, Ungdomsrådet, uddannelsesinstitutionerne i kommunen, børne- og ungdomsudvalget samt voksen- og plejeudvalget. Der er modtaget høringssvar fra UU-Djursland, VUC, Grenaa Gymnasium, voksen- og plejeudvalget, børne- og ungdomsudvalget, Handicaprådet, Integrationsrådet, Ungdomsrådet samt det lokale MED udvalg for Jobcentret. Samtlige høringssvar anbefaler indholdet i forslaget til en ungdomsorienteret indgang i Norddjurs Kommune. Der fremhæves i høringssvar fra UU-Djursland og Grenaa Gymnasium, at de fysiske rammer skal placeres neutralt og i nærheden af uddannelsesinstitutionerne i Grenaa. UU-Djursland har fokus på, at deres faglige profil og sektoruafhængigheden bibeholdes. Ungdomsrådet pointerer, at det er vigtigt, at den fysiske placering er lettilgængelig for unge, så placeringen af den ungdomsorienterede enhed ikke er barriere for at mødes med kommunen. Desuden fremhæves nødvendigheden for vejledning også af unge, som allerede har en ungdomsuddannelse med henblik på videreuddannelse. Det lokal MED udvalg for Jobcentret gør i deres høringssvar opmærksom på de ledelsesmæssige udfordringer og vigtigheden af rammer for det tværfaglige samarbejde ved etableringen af en ungdomsorienteret indgang. Høringssvarene har ikke givet anledning til ændringer i forslaget om en ungdomsorienteret indgang i Norddjurs Kommune. 36

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Vestre Skole Vestergade 7, Grenaa Dato: Onsdag den 27. august 2014 Start kl.: 15:00 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Tom Bytoft (A) Niels Basballe (A) Pia

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 3. Grenaa Dato: Onsdag den 26. februar 2014 Start kl.: 16:00 Slut kl.: 19:00 Medlemmer: Tom Bytoft (A) Niels Basballe (A) Pia Bjerregaard

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Auning Skole Sdr. Fælledvej 4 i Auning Dato: Onsdag den 25. marts 2015 Start kl.: 15:15 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Tom Bytoft (A) Niels Basballe (A)

Læs mere

DAGSORDEN. Kommunalbestyrelsen. Møde nr. : 06/2009 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 2. juni 2009 Start kl. : 17.00 Slut kl. : 20.10

DAGSORDEN. Kommunalbestyrelsen. Møde nr. : 06/2009 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 2. juni 2009 Start kl. : 17.00 Slut kl. : 20.10 Kommunalbestyrelsen DAGSORDEN Møde nr. : 06/2009 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 2. juni 2009 Start kl. : 17.00 Slut kl. : 20.10 Medlemmer Deltog Medlemmer Deltog Torben Jensen (L) x Olaf K. Madsen (L) x

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Kommunalbestyrelsen. Møde nr. : 02/2011 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 22. februar 2011 Start kl. : 17.00 Slut kl. : 19.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Kommunalbestyrelsen. Møde nr. : 02/2011 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 22. februar 2011 Start kl. : 17.00 Slut kl. : 19. Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 02/2011 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 22. februar 2011 Start kl. : 17.00 Slut kl. : 19.00 Medlemmer Deltog Medlemmer Deltog Jan Petersen (borgmester)

Læs mere

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 13. august 2013 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 16:20 Medlemmer: Jan Petersen (A) Jytte Schmidt (F) Torben Jensen (L) Benny

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 01/2013 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 15. januar 2013 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 01/2013 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 15. januar 2013 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 01/2013 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 15. januar 2013 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 16.30 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben Jensen

Læs mere

Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL

Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Onsdag den 9. oktober 2013 Start kl.: 17:00 Slut kl.: 18:50 Medlemmer: Jan Petersen (A) Else Søjmark (A) Valdemar Haumand (A)

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 18. februar 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:30 Medlemmer: Jan Petersen (A) Torben Jensen (L) Benny Hammer (C) Hans

Læs mere

Kultur- og udviklingsudvalget REFERAT

Kultur- og udviklingsudvalget REFERAT Kultur- og udviklingsudvalget REFERAT Sted: Udviklingsdirektørens kontor Dato: Mandag den 8. april 2013 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 16:10 Medlemmer: Lars Møller (A) Eigil Henriksen (V) Kirsten Jensen (V)

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Havn Kattegatkajen 11, 8500 Grenaa Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 12/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 28. september 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 12/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 28. september 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 12/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 28. september 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.50 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Kultur- og udviklingsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Kultur- og udviklingsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Kultur- og udviklingsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Nørre Djurs Hallen Idrætsvej 2, 8585 Glesborg Dato: Mandag den 1. juni 2015 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Fraværende: Else Søjmark

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Erhvervsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Erhvervsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Erhvervsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Kattegatcentret Færgevej 4, 8500 Grenaa Dato: Onsdag den 20. august 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 15:00 Medlemmer: Jan Petersen (A) Harald Grønlund (I) Torben

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Varmeværk, Energivej 4, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 26. juni 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A)

Læs mere

Dagsorden Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Dagsorden Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Dagsorden Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2 3. BU - Driftsunderskud

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 16/2011 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 8. november 2011 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 17.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 16/2011 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 8. november 2011 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 17. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 16/2011 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 8. november 2011 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 17.40 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Kultur- og udviklingsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Kultur- og udviklingsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Kultur- og udviklingsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Udviklingsdirektørens kontor Dato: Mandag den 28. januar 2013 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 15:20 Medlemmer: Lars Møller (A) Eigil Henriksen (V) Kirsten

Læs mere

Søren P. Rasmussen Simon Pihl Sørensen Mette Schmidt Olsen Morten Normann Jørgensen Jakob Engel-Schmidt. Birgitte Hannibal

Søren P. Rasmussen Simon Pihl Sørensen Mette Schmidt Olsen Morten Normann Jørgensen Jakob Engel-Schmidt. Birgitte Hannibal Kommunalbestyrelsen Protokol 22-01-2015 kl. 17:00 Kommunalbestyrelsens mødesal Medlemmer Sofia Osmani Søren P. Rasmussen Simon Pihl Sørensen Mette Schmidt Olsen Morten Normann Jørgensen Jakob Engel-Schmidt

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2 3. BU - Skolebyggeri Allerslev,

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Protokol 13-03-2014 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Morten Normann Jørgensen Birgitte Hannibal Anne Jeremiassen Mette Hoff Henrik Bang Henriette

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Marina, Grenaa bådklubs mødelokale, Skakkesholm 26, 8500 Grenaa Dato: Tirsdag den 29. april 2014 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Jens

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Dagsorden 13-03-2014 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Morten Normann Jørgensen Birgitte Hannibal Anne Jeremiassen Mette Hoff Henrik Bang

Læs mere

Dagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Dagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Dagsorden til mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL

Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Tirsdag den 2. september 2014 Start kl.: 17:00 Slut kl.: 18:35 Medlemmer: Jan Petersen (A) Allan Gjersbøl Jørgensen (A) Hans Fisker

Læs mere

Kultur- og udviklingsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Kultur- og udviklingsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Kultur- og udviklingsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Udviklingsdirektørens kontor Kirkestien 1, Allingåbro Dato: Mandag den 23. marts 2015 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Else Søjmark (A)

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 22. oktober 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-11:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet. Mødedato: Torsdag den 26-11-2009. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Nørager Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet. Mødedato: Torsdag den 26-11-2009. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Nørager Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Nørager Rådhus. Møde slut: 18:40 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Økonomivurdering ultimo september 2009 2 2. Forøgelse af Rebild Kommunes kassekredit

Læs mere