Befolkningsprognose 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Befolkningsprognose 2014"

Transkript

1 Befolkningsprognose 2014 Økonomiafdelingen, den 30. april 2013

2 Forord Den foreliggende befolkningsprognose for Nyborg Kommune er udarbejdet af Teknik- og Miljøafdelingen samt Økonomiafdelingen. Befolkningsprognosen er udarbejdet med udgangspunkt i prognosemodellen KMD OPUS SIMULERING BEFOLKNING. Det er en teoretisk velfunderet og sammenhængende model, der bygger på modeller udarbejdet af professor Jens Jeppesen, Statistisk Institut ved Århus Universitet. Prognosen er udarbejdet på baggrund af lokalt boligbyggeprogram og befolkningssammensætningen pr. 1. januar 2013 opgjort af Danmarks Statistik. Det er en grundlæggende antagelse for prognosemodellen, at befolkningsudviklingen i kommunerne og kommunens delområder, afhænger af det lokale boligbyggeprogram, men udviklingen er i høj grad også afhængig af den generelle udvikling i et større område (arbejdskraftoplandet). Til at beregne befolkningsudviklingen i arbejdskraftoplandet anvendes Danmarks Statistiks prognose som er en befolkningsfremskrivning baseret på de seneste års demografiske udviklingstendenser med hensyn til fødselshyppighed, dødelighed og flytninger. Befolkningsprognosen danner grundlag for udarbejdelsen af budget 2014 med overslagsårene Denne befolkningsprognose dækker årene

3 Indholdsfortegnelse: Side: 1. Indledning 4 2. Den generelle befolkningsudvikling 4 3. Udviklingen i antallet af 0 til 5 årige 7 4. Udviklingen i antallet af 6 og 16 årige 8 5. Udviklingen i antallet af 17 til 25 årige 9 6. Udviklingen i antallet i den erhvervsaktive alder (26 64 år) 9 7. Udviklingen i antallet over 65 år Befolkningsudviklingen i skoledistrikter 13 Bilag 1. Beregningsprincipper for befolkningsprognosen 18 Bilag 2: Befolkningsudviklingen fordelt på aldersgrupper 26 Bilag 3: Befolkningsprognose fordelt på skoledistrikter 28 Bilag 4: Oversigtkort over Skoledistrikter 29 Bilag 5: Oversigtskort overudbygningsområder i forhold til boligbyggeprogram 30 Bilag 6: Boligbyggeprogram 31

4 1. Indledning Befolkningen i Nyborg kommune er faldet fra personer pr. 1. januar 2012 til personer pr. 1. januar 2013 svarende til en nedgang på 136 personer i løbet af Den udarbejdede befolkningsprognose for år estimerer, at der i løbet af år 2013 vil ske en negativ befolkningstilvækst på 80 personer således, at der i år 2014 vil være borgere i Nyborg Kommune mod den 1. januar Der vil ske et yderligere fald i befolkningstallet i årene Et sådant fald bør forstås som prognosens bedste bud, ud fra de givne forudsætninger, der er lagt ind i modellen. Følgende parametre indgår i prognosemodellen, og har således betydning for resultaterne: Befolkningssammensætning i aldersgrupperne i udgangssituationen Udviklingen i fødselstal og fødselshyppighed Udviklingen i dødelighed Flyttemønstre og flyttemønstre Bolig-bygge program 2. Den generelle befolkningsudvikling Nedenstående tabel 1 viser befolkningsprognosen for perioden 2014 til 2025 sammenholdt med den faktiske befolkning pr. 1. januar i 2012 og Tabel 1: Historiske år Prognose år Ændring Kalenderår Alder I alt Tabellen viser, at det faktiske befolkningstal på personer pr. 1. januar 2013 forventes at falde til personer pr. 1. januar 2017 svarende til en nedgang med 431 personer i perioden Befolkningen forventes at falde yderligere til personer pr. 1. januar 2025 svarende til en nedgang på personer i perioden

5 Antal borgere Nyborg Kommunes befolkningsprognose 2014 Befolkningsudviklingen viser forskydninger mellem de enkelte aldersgrupper i retning af flere ældre, men samtidig færre børn og unge og færre personer i den erhvervsaktive alder. Prognosen forudser at antallet af børn og unge i alderen fra 0-25 år vil falde fra personer i år 2013 til personer i år Antallet af borgere i aldersgruppen fra år forventes at falde fra i år 2013 til i år 2025; et prognosticeret fald på personer. Aldersgruppen +65 forventes at stige i perioden fra år 2013 til år 2025 med personer. Den generelle befolkningsudvikling er vist i nedenstående figur 1, hvor den faktiske udvikling fra år 2002 til år 2013 er sammenstillet med befolkningsprognosen for år 2014 år Som det er beskrevet ovenfor, så kalkuleres der med en negativ befolkningstilvækst i år Figur 1: Befolkningsudviklingen fra år Årstal 5

6 Antal borgere Nyborg Kommunes befolkningsprognose 2014 Det fremgår af nedenstående figur 2, at befolkningsudviklingen for 2014 til 2025 ligger på et lavere niveau i den ny befolkningsprognose for perioden sammenlignet med sidste års befolkningsprognose for perioden Årsagen skyldes primært, at den faktiske befolkningsudvikling i 2012 har ligget på et lavere niveau end forventet og tilflytning til kommunen har ligget på et lavere niveau. Endvidere har afmatning på ejendomsmarkedet og nedgangen i salget af byggegrunde en aftagende effekt på befolkningstilvæksten i Nyborg kommune. Figur 2: Sammenligning af prognoser for 2013 og Årstal Prognose 2014 Prognose 2013 Der er usikkerhed omkring hvornår krisen vender, og hvornår der atter kommer gang i boligmarkedet. På landsbasis var antallet af påbegyndte boligbyggerier i 2009 på det laveste niveau siden 1995, siden har der været en svag stigning. Samlet er påbegyndt boligbyggeri steget med 12 pct. fra 3. kvartal 2010 til 3. kvartal Tallet dækker over en stigning på etagebyggeri på 23 pct. og en nedgang i påbegyndt boligbyggeri af enfamiliehuse på 8 pct. Boligbyggeriet i Nyborg kommune har været stagnerende de senere år efter flere år med vækst. I perioden blev der opført mange boliger ved Havnefronten og i Ravnekærlund. I 2008 blev der opført 74 boliger, hvorefter niveauet faldt til hhv. 22 og 30 boliger i 2010 og Nedgang i boligbyggeriet skal ses i lyset af den økonomiske krise samt de tidligere års store tilvækst i boligbyggeri. Boligbyggeprogrammet forudsætter i et bolig-byggeri (41-46 boliger), 81 boliger i 2015, og 113 boliger i Frem mod 2025 forudsættes at boligbyggeriet gennemsnitlig vil ligge på ca. 100 boliger. 6

7 Nyborg Kommunes befolkningsprognose Udviklingen i antallet af 0 til 5 årige Det forventes, at der er børn i alderen 0-5 år i år Pr. 1. januar 2013 er der børn. Herefter forventes antallet af 0-5 årige at falde frem til år 2021, hvor der jf. prognosemodellen vil være børn i alderen 0-5 år. Figur 3: Befolkningsudvikling 0-5 årige 0-2 årige 3-5 årige I forhold til fordelingen af de 0-2 årige toppede antallet af 0-2 årige i 2009, hvor der var børn, i år 2013 faldt niveauet til 896 børn og i prognosen fortsætter denne tendens, faldende til årige i I 2025 forventes tallet at være 851. Der er samlet børn i alderen 3-5 år pr. 1. januar Det forventes, at antallet af børn i alderen 3-5 år vil falde indtil år 2022, hvor der vil være 841 børn i alderen 3-5 år. Det forventes at antallet af 3-5 årige stiger til 858 børn i

8 Nyborg Kommunes befolkningsprognose Udviklingen i antallet af 6 til 16 årige Der er børn i alderen 6-16 år pr. 1. januar år Antallet af 6-16 årige er steget i årene fra 2002 frem mod år 2007, hvor der var børn/unge i aldersgruppen. I prognosen forventes det, at der i år 2014 er børn/unge i alderen fra 6-16 år. Dette tal forventes at falde yderligere i gennem prognosens årrække til personer i år Figur 4: 6-16 årige årige Sammenlignes det faktiske antal børn i aldersgruppen i år 2013 med år 2007, hvor antallet af børn/unge i aldersgruppen var på sit højeste, kan der iagttages et fald på 350 personer. I prognoseperioden forventes et fald på 823 personer. 8

9 Nyborg Kommunes befolkningsprognose Udviklingen i antallet af 17 til 25 årige Pr. 1. januar 2013 var der personer i alderen år. Dette tal forventes at stige til i år 2014 og der forventes en yderligere stigning i prognoseårene frem til 2018, hvor udviklingen topper med personer i alderen år. I prognoseårene fra år forventes et fald i aldersgruppen. Figur 5: årige årige 6. Udviklingen i antallet i den erhvervsaktive alder Andelen af personer i den erhvervsaktive alder (26-64 årige) udgør i pct. af den samlede befolkning. Til sammenligning var andelen i pct. af den samlede befolkning. I år 2025 prognosticeres, at den erhvervsaktive andel af befolkningen vil udgøre ca. 47 pct. Der er således tale om et fald i antallet af personer i den erhvervsaktive alder på personer fra i år 2013 til i år Tendensen med en faldende arbejdsstyrke ses tydeligere i de følgende figurer. I 2014 forventes der at være personer i den erhvervsaktive alder (26-64 år). 9

10 Nyborg Kommunes befolkningsprognose 2014 Udviklingen i aldersgruppen fra år beskrives nærmere nedenfor. Figur 6: årige årige Af ovenstående figur ses det tydeligt, at gruppen af årige falder kontinuerligt fra 2004 og forventeligt frem til 2019, og med en mindre stigning sidst i prognoseperioden. Af nedenstående figur 7 fremgår samme tendens; et markant fald i aldersgruppen af årige, faktuelt et fald i perioden fra 2007 til Tendensen forstærkes yderligere i prognoseperioden hvor gruppen udgør personer i 2013, og forventeligt personer i Figur 7: årige årige 10

11 Nyborg Kommunes befolkningsprognose Udviklingen i antallet over 65 år Der er samlet personer over 65 år pr. 1. januar Antallet af personer i denne aldersgruppe er steget betydeligt siden år 2002 og der forventes en yderligere stigning frem til år Samlet set har der været en befolkningstilvækst i aldersgruppen over 65 år, fra år 2002 hvor der var personer, til år 2025 hvor der forventes at være personer i aldersgruppen. Aldersgruppen fra år udgjorde i år pct. af den samlede befolkning og denne andel er i år 2013 steget til 22 pct. Det forventes, at der bliver flere borgere i aldersgruppen fra år. Pr. 1. januar 2013 var der personer i alderen år, og der prognosticeres i Figur 8: årige årige 11

12 Nyborg Kommunes befolkningsprognose 2014 Af nedenstående figur 9 ses, at aldersgruppen fra år stiger i hele perioden. Gruppen af +80årige udgør i alt personer i 2013, og stigningen forventes at fortsætte i hele prognoseperioden, og der vil være personer i 2025, svarende til en ændring på 623 personer. Figur 9: årige årige 12

13 8. Befolkningsudviklingen i skoledistrikter I dette afsnit vil der blive lagt en geografisk opdeling af Nyborg Kommune til grund for gennemgangen af udviklingen i befolkningstallet. Opdelingen vil følge kommunens skoledistrikter, og befolkningsudviklingen fordelt på aldersgrupper for hvert skoledistrikt vil blive gennemgået 1 Oversigtsbillede 1; geografisk inddeling af kommunen i skoledistrikter: 1 Se Bilag 3 Befolkningsprognosen fordelt på skoledistrikter og Bilag 4 for kort over skoledistrikterne. 13

14 Tabel 2: Skoledistrikter Historiske år Prognose år Ændring Ændring årige Birkhovedskolen Danehofskolen Vibeskolen kløverskolen årige Birkhovedskolen Danehofskolen Vibeskolen kløverskolen årige Birkhovedskolen Danehofskolen Vibeskolen kløverskolen årige Birkhovedskolen Danehofskolen Vibeskolen kløverskolen årige Birkhovedskolen Danehofskolen Vibeskolen kløverskolen Ovenstående tabel viser udviklingstendenserne i prognoseperioden, aldersopdelt og pr. skoledistrikt. Helt overordnet fremgår det tydeligt, at der er stor vækst i antal årige, og et endnu tydeligere fald i alle andre summerede aldersgrupper. Befolkningstallet falder totalt set i prognoseperioden. Der sker en forskydning i aldersgrupperne, hvor der samtidig bliver flere ældre og færre i de yngre aldersgrupper. De +65 årige vil derfor fremadrettet udgøre en stadigt større del af befolkningen. Det fremgår ligeledes af de grafiske illustrationer og tabellen ovenfor, at Danehofskolens distrikt er det distrikt med flest personer i de anførte aldersgrupper.. 14

15 Nyborg Kommunes befolkningsprognose Antal 0-5 årige Pr. 1. januar 2013 var der børn i alderen 0-5 år i Nyborg Kommune. Udviklingstendenserne for 0-5 årige i alle fire distrikter i Nyborg kommune er præget af nedgang i prognoseårene (Figur 10). Samlet for de fire distrikter er der i prognoseperioden et fald i antal 0-5 årige på i alt 248 børn, og det er dækkende for samtlige fire distrikter, dog med størst tilbagegang i Danehofskolens distrikt, og mindst tilbagegang i Birkhovedskolens distrikt. Der prognosticeres i alt børn i aldersgruppen 0-5 år i Figur 10: årige Birkhovedskolen Danehofskolen Vibeskolen 4kløverskolen 8.2 Antal 6-16 årige Pr. 1. januar 2013 var der børn/unge i alderen 6-16 år i Nyborg Kommune. Nedenstående figur illustrerer udviklingen i perioden Samlet er der et fald på 867 personer fra 2013 til I Distrikt Birkhovedskolen er der en jævn trend i udviklingen af 6-16 årige i perioden Der er 669 børn/unge i aldersgruppen pr. 1. jan 2013, og 675 i Den mest markante udvikling sker i Distrikt Vibeskolen, i gennem alle prognoseårene falder antallet af 6-16 årige. Der er personer i aldersgruppen i 2013, mens der prognosticeres 760 personer i Tendensen er, at også i Distrikt Danehofskolen og Distrikt 4Kløverskolen falder antallet af 6-16 årige med hhv. 355 og 223 personer. 15

16 Nyborg Kommunes befolkningsprognose 2014 Figur 11: årige Birkhovedskolen Danehofskolen Vibeskolen 4kløverskolen 8.3 Antal årige I figur 12 ses udviklingen i årige fordelt på distrikterne. Samlet set bliver der i prognoseperioden 756 færre personer i aldersgruppen. Tendensen er den samme i alle distrikter, dog med mindst tilbagegang i Birkhovedskolens distrikt. Størst tilbagegang vil der ske i Vibeskolens distrikt, hvor antallet i aldersgruppen falder fra personer i 2013 til i Figur 12: årige Birkhovedskolen Danehofskolen Vibeskolen 4kløverskolen 16

17 Nyborg Kommunes befolkningsprognose Antal årige For så vidt angår udviklingen i antal årige fra 2007 til 2025 er tendensen er identisk i de fire distrikter, og samlet en tilbagegang på personer, jf. figur 13 nedenfor, og med klart størst fald i distrikt Danehofskolen. Figur 13: årige Birkhovedskolen Danehofskolen Vibeskolen 4kløverskolen 8.5 Antal 65+ årige Udviklingen i aldersgruppen 65+ årige er identisk og stigende i alle distrikter, de største stigninger ses i Distrikt Danehofskolen og Distrikt Birkhovedskolen.(se figur 14). Figur 14: årige Birkhovedskolen Danehofskolen Vibeskolen 4kløverskolen Samlet vil der i prognoseperioden blive flere personer i denne aldersgruppe, og med størst stigning i Danehofskolens distrikt, i alt 515 personer. 17

18 Bilag 1: Beregningsprincipper for befolkningsprognosen 1. Generelt om befolkningsprognosen Befolkningsprognosen tager udgangspunkt i prognosemodellen KMD OPUS SIMULERING BEFOLKNING. Der er tale om en teoretisk velfunderet og sammenhængende model, der bygger på modeller udarbejdet af professor Jens Jeppesen, Statistisk Institut ved Århus Universitet. Dette bilag indeholder en generel beskrivelse af beregningsprincipperne. Befolkningsprognosen beregner den fremtidige befolkningsudvikling opdelt på 1 års aldersklasser. 1.1 Generelle antagelser og overordnet udgangspunkt Det er en grundlæggende antagelse for prognosemodellen, at befolkningsudviklingen i kommunerne og kommunens delområder i høj grad er afhængig af den generelle udvikling i et større område. Det er således antagelsen, at flytninger til og fra et større område (arbejdskraftopland) først og fremmest hænger sammen med erhvervsudviklingen og jobmulighederne i området. I et arbejdskraftopland vil opførelsen af nye boliger i høj grad være en konsekvens af en efterspørgsel forårsaget af erhvervsudviklingen. En konsekvens af ovenstående antagelse er, at befolkningsudviklingen i arbejdskraftoplandet kan beregnes med rimelig sikkerhed vha. prognosemodeller som Danmarks Statistiks, hvor boligbyggeriet ikke indgår som en forudsætning. Danmarks Statistiks prognose er en befolkningsfremskrivning baseret på de seneste års demografiske udviklingstendenser med hensyn til fødselshyppighed, dødelighed og flytninger og indgår som den overordnede prognose for arbejdskraftoplandet i befolkningsprognosen. Ser man derimod på enkeltkommunerne og delområderne i arbejdskraftoplandet har opførelsen af nye boliger betydning for hvor tilflyttere bosætter sig. Opførelsen af nye boliger har ligeledes betydning for flytninger mellem kommuner og delområder for de familier, der ønsker at forbedre deres boligsituation. Befolkningsprognosen håndterer således 2 forskellige bevægelsestyper: Befolkningsbevægelser til og fra et arbejdskraftopland, som er forårsaget af overordnede samfundsmæssige udviklinger, hvor boligbyggeriets størrelse er en konsekvens af disse overordnede udviklinger og ikke en årsag til tilflytning til arbejdskraftoplandet. Befolkningsbevægelser internt i et arbejdskraftopland (mellem kommune og delområder), hvor boligbyggeriet har stor betydning for hvor bl.a. tilflyttere bosætter sig. Et større boligbyggeri kan således betyde en større tilflytning til et område internt i et arbejdskraftopland. Befolkningsprognosemodellen regner på befolkningsprognosen for arbejdskraftoplandet ud fra 2 hovedprincipper: nedbrydningsprincippet og nettostrømsprincippet. 18

19 1.2 Nedbrydningsprincippet Prognosemodellen er baseret på nedbrydningsprincippet. Beregningsgangen består generelt i, at en (overliggende) prognose for et arbejdskraftopland nedbrydes til en prognose for delområderne i kommunen. Denne nedbrydning foregår i to beregningstrin. 1. Først beregner modellen en kommunetotalprognose, hvor prognosen for arbejdskraftoplandet nedbrydes til en prognose for kommunen og en prognose for den øvrige region. 2. Det andet beregningstrin er befolkningsprognosens delområdeprognose. Her bliver kommunetotalprognosens resultat for kommunen anvendt som den overliggende prognose. OPUS SIMULERING BEFOLKNING nedbryder denne beregning til prognoser for kommunens delområder. Nedbrydningsprincippet sikrer fuld sammenhæng mellem beregningen af delområderne og den beregnede befolkningsudvikling for kommunen og arbejdskraftoplandet som helhed. Herved fjernes risikoen for løbske beregninger. Konsistensjustering Beregningerne i både kommunetotal- og delområdeprognosen foregår i praksis i 2 beregningstrin. Først beregnes befolkningsudviklingen ud fra de forudsætninger, der indgår i modellen (se efterfølgende afsnit). Dernæst sammenholdes disse beregninger med den overliggende prognose og den første beregning korrigeres for at sikre overensstemmelsen med den overliggende prognose. Denne korrektion kaldes konsistensjustering og er relativt kompleks. Ved konsistensjusteringen sikres dels sammenhængen til den overliggende prognose og dels, at der ved denne korrektion ikke sker skævvridninger i de beregnede køns- og aldersfordelinger mellem områderne. Aggregeringsprincippet Modsætningen til nedbrydningsprincippet er aggregeringsprincippet, der i princippet beregner prognoser for hvert enkelt delområde, som herefter summeres til en kommunetotal. De prognosemodeller, der anvender dette beregningsprincip har ikke en "overordnet styring" af resultatet for kommunen som helhed. Hvis der er delområder med løbske beregninger vil dette give en urealistisk kommunetotal. Det samme vil ske, hvis mange delområder beregnes en smule for optimistisk eller pessimistisk. I princippet mangler aggregeringsprincippet dels den overliggende ramme for befolkningsudviklingen og dels konsistensjusteringen, der sikrer fuld sammenhæng i forhold til den overliggende prognose. 19

20 1.3 Nettostrømsprincippet I prognosemodellen adskilles tilflytningen til nye boliger og bevægelserne i de eksisterende boliger. Året efter en ny bolig er taget i anvendelse indgår den som en eksisterende bolig. Bevægelserne i den eksisterende boligmasse består af: Fraflytning Tilflytning Dødsfald Fødsler Fødsler beregnes for sig selv, mens de 3 øvrige bevægelser slås sammen til en nettobevægelse, der således dækker befolkningens samlede bevægelse i den eksisterende boligmasse - nettostrømsprincippet. Der er flere begrundelser for at anvende nettostrømme. 20

21 For det første må det antages, at bruttostrømme i mange tilfælde er snævert forbundet med hinanden. Et eksempel er dødsfald, som udløser en tilflytning til eksisterende boliger. For det andet er der risiko for systematiske fejl er større hvis bruttostrømmene fremskrives uafhængigt af hinanden. Anvendelse af nettostrømme giver en mindre statistisk usikkerhed end den samlede usikkerhed på anvendelse af bruttostrømme. For det tredje betyder anvendelsen af nettostrømme, at prognosemodellen bliver mindre og mere overskuelig, når der kun er én parameter at holde styr på. Nettostrømmene udtrykkes i Opus Simulering Befolknings hovedbegreb køns- og aldersfordelte forblivelsesrater, som beskrives nærmere i det efterfølgende underafsnit. 1.4 Flyttemønster / forblivelsesrater Bevægelserne i den eksisterende boligmasse samles i de køns- og aldersopdelte forblivelsesrater og beregnes ud fra de faktiske befolknings bevægelser i den eksisterende boligmasse i op til 3-5 historiske år. Ved beregningen af flyttemønstre skelnes mellem bevægelserne i den eksisterende boligmasse og tilflytningen til nye boliger. Hvis der ikke foretages denne skelnen, vil tilflytningen til et større antal nye boliger i et område påvirke beregningen af flyttemønstrene. Ved de efterfølgende prognoseberegninger har tilflytningen til de nye boliger påvirket flyttemønstret, men indflytningen i nye boliger indgår samtidig som selvstændig parameter i beregningerne nye boliger kommer i en vis forstand til at tælle med for kraftigt. 21

22 Forblivelsesraterne beregnes dels for kommunen som helhed og den øvrige del af arbejdskraftoplandet til brug under beregningen af kommunetotalprognosen - og dels for grupper af kommunes delområder til brug under beregningerne i delområdeprognosen. De køns- og aldersopdelte forblivelsesrater udtrykker, hvor stor en andel af en given befolkning, der i løbet af et år forbliver boende i den eksisterende boligmasse. En forblivelsesrate der er over 100 betyder, at der sker en ophobning af personer i de eksisterende boliger. En forblivelsesrate der er mindre end 100 betyder, at befolkningen i de eksisterende boliger udtyndes. Dog skal det bemærkes, at selv om forblivelsesraten er under 100, kan der godt forekomme befolkningstilvækst i et område. Dette sker, hvis antallet af fødsler og indflyttere i nye boliger overstiger det antal personer, der "udtyndes" i de eksisterende boliger. Der kan være mange årsager til udtynding i de eksisterende boliger f.eks.: Ønsket om et stigende boligforbrug pr. indbygger Virkningen af en skæv aldersfordeling med overvægt af gamle, hvor den ene ægtefælle dør eller flytter på plejehjem Saneringsprogrammer der evt. medfører sammenlægning af mindre lejligheder Flere skilsmisser Tendens til senere etablering i parforhold Flere af disse årsager har en tæt forbindelse til ændringer i boligmassens størrelse dvs. nybyggeri og nedrivning af boliger. Den generelle tendens er, at der i de fleste områder sker en udtynding dette ses bl.a. ved, at husstandsstørrelsen gennem de seneste mange år har været faldende. I fremskrivningsområder med stigende befolkningstal kan man dog komme ud for, at der er sket en "opfyldning" af den eksisterende boligmasse (forblivelsesraten er over 100). Årsagerne til "opfyldning" kan være flere f.eks. virkningen af en skæv aldersfordeling med overvægt af ældre, der på et tidspunkt forårsager et generationsskifte i området: sølvbryllupskvarterer "overtages" af unge familier med børn. I den forbindelse skal det bemærkes, at prognoseberegningerne er forblivelsesraterne køns- og aldersopdelte. Effekten af forblivelsesraterne afhænger således af, hvor mange personer, der er i de forskellige aldersgrupper. Effekten kan derfor variere en del fra område til område, selv om der ikke umiddelbart er stor forskel på forblivelsesraternes værdier. For de ældre aldersklasser er datamaterialet i både kommunetotal- og delområdeprognosen oftest for spinkelt til at danne realistiske forblivelsesrater. Forblivelsesraterne for borgere over 80 eller 85 år er derfor kun beregnet ud fra den alders- og kønsbetingede dødshyppighed. 22

23 1.5 Fremtidigt boligbyggeri I prognoseberegningerne skelnes der som nævnt mellem bevægelserne i den eksisterende boligmasse og indflytningen i nye boliger. Året efter at en ny bolig er indflyttet, indgår den som en eksisterende bolig. Forventningen til det fremtidige boligbyggeri - boligprogrammet - i såvel arbejdskraftoplandet som kommunens delområder (og dermed også for kommunen som helhed) er væsentlige forudsætninger i prognoseberegningerne. Boligprogrammerne opdeles på år og boligtyper. Nyborg Kommune har fastlagt boligprogrammet for delområderne ud fra kendskabet til egne planer mv. Boligprogrammet for arbejdskraftoplandet fastlægges oftest efter en vurdering af det historiske boligbyggeri sammenholdt med kendskabet til udviklingstendenserne i kommunen og arbejdskraftoplandet. Det antal boliger der bliver opført og nedrevet i kommunen og det øvrige arbejdskraftopland er forudsætninger, der påvirker prognosens resultat. Afviger det faktiske boligbyggeri i prognoseårene væsentligt fra boligprogrammet, kan dette påvirke prognosens resultat væsentligt. Fastlæggelsen af boligprogrammet for de øvrige kommuner i arbejdskraftoplandet sker på grundlag af det faktiske boligbyggeri i kommunerne indenfor en historisk periode. Fordelingen på boligtyper og kommuner er foretaget på grundlag af det gennemsnitlige antal nyopførte parcelhuse, nye tæt/lav boliger og nye etageboliger kommunerne i det afgrænsede arbejdskraftopland i den historiske periode. 1.6 Boligtyper Der er forskel på alder og antal personer, der flytter ind i et nyt parcelhus og i en ny etagebolig. Dette tages der hensyn til i prognoseberegningerne - boligprogrammet skal derfor som nævnt opdeles på boligtyper. Til at understøtte denne del af prognoseberegningerne har KMD har udarbejdet ca. 50 forskellige alders- og kønsfordelte boligtyper ud fra et landsdækkende datagrundlag. Eksempler på aldersfordelte husstandsstørrelser ved indflytning i nye boliger: 23

24 Den samlede husstandsstørrelse for de viste boligtyper er: Åben/lavt byggeri: 3,14 personer pr. bolig Tæt/lavt byggeri: 1,73 personer pr. bolig Etage byggeri: 1,45 personer pr. bolig Etage luxus: 1,50 personer pr. bolig I tillæg hertil har Nyborg Kommune fået oprettet en særlig boligtype Etage luksus der svarer til boligsammensætningen i forbindelse med byggeriet på Nyborg Havn. 1.7 Fødselsmønstret I Opus Simulering Befolkning beregnes de forventede fremtidige fødsler ud fra det aldersfordelte fødselsmønster (også kaldet fødselshyppighed eller fertilitetskvotient). Fødselsmønstret angiver, hvor mange fødsler der gennemsnitligt kan forventes for årige kvinder, for årige kvinder etc. op til 49-årige kvinder. Det aldersfordelte fødselsmønster beregnes på kommuneniveau af Danmarks Statistik. For at sikre tilstrækkeligt beregningsgrundlag sker dette i grupper af ensartede kommuner på basis af flere års data. Den aldersfordelte fødselshyppighed afviger noget mellem delområderne i kommunen f.eks. er der altid flere fødsler pr. kvinde i landområder ift. byområder. For at tage højde for denne forskel foretages der en halvautomatisk regulering af den aldersfordelte fødselshyppighed. Denne reguleringsfaktor kaldes fødselsniveauet og 24

25 beregnes for kommunens delområder samt kommunen som helhed og den øvrige region. I praksis beregnes fødselsniveauet ved at sammenholde det faktiske antal fødsler i de historiske år med et beregnet antal fødsler ud fra antal kvinder og fødselshyppigheden fra Danmarks Statistik med. 1.8 Områdeinddeling Delområdeprognosen baseres på en af de områdeinddelinger, der er oprettet i kommunens CPR-vejregister. Områdeinddelingen kan summeres til distrikter f.eks. skole- og ældredistrikter. Den valgte områdeinddeling bør være så fintmasket, at den kan summeres til de forskellige distriktsinddelinger, der anvendes i kommunen. Hvis kommunen overvejer at ændre skoledistrikter, vil det desuden være en fordel, hvis områdeinddelingen er så fintmasket, at der arbejdes med forskellige relevante, alternative skoledistrikter. Områdeopdelingen i CPR-vejregistret kaldes basisområderne. Områdeopdelingen i prognosen kaldes fremskrivningsområderne og kan bestå at et eller flere basisområder. Befolkningsgrundlaget i fremskrivningsområderne udgør normalt ikke tilstrækkeligt grundlag for at danne troværdige forblivelsesrater/flyttemønstre og fødselsniveauer. Prognosens flyttemønster og fødselsniveauer er derfor beregnet på grundlag af grupper ensartede fremskrivningsområder f.eks. landområder eller byområder med ensartede boligtyper. Disse grupper af fremskrivningsområder kandes parameterområder. 25

26 Bilag 2: Befolkningsprognosen fordelt på aldersgrupper Historik Historik Historik Historik Historik Historik Historik Historik Historik Historik Udgangsår Prognose Prognose Prognose Prognose Prognose Prognose Prognose Prognose Prognose Prognose Prognose Prognose Alder Kalenderår Diff til prognose Resultat år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år

27 Historik Historik Historik Historik Historik Historik Historik Historik Historik Historik Udgangsår Prognose Prognose Prognose Prognose Prognose Prognose Prognose Prognose Prognose Prognose Prognose Prognose Alder Kalenderår Diff til prognose år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år Resultat

28 Bilag 3: Befolkningsprognosen fordelt på skoledistrikter Skoledistrikt er Alder Kalenderår Historik Historik Historik Historik Historik Historik Historik Historik Historik Udgangsår Prognose Prognose Prognose Prognose Prognose Prognose Prognose Prognose Prognose Prognose Prognose Prognose Birkhovedsk olen ALDER Birkhovedsk olen Birkhovedsk olen Birkhovedsk olen Birkhovedsk olen Birkhovedsk olen Birkhovedsk olen Danehofsko len ALDER Danehofsko len Danehofsko len Danehofsko len Danehofsko len Danehofsko len Danehofsko len Vibeskolen ALDER Vibeskolen Vibeskolen Vibeskolen Vibeskolen Vibeskolen Vibeskolen kløverskol en ALDER kløverskol en kløverskol en kløverskol en kløverskol en kløverskol en kløverskol en Samlet

29 Bilag 4: Oversigtkort over Skoledistrikter 29

30 Bilag 5: Kort over udbygningsområder i fht. boligbyggeprogram 30

31 Bilag 6: Boligbyggeprogram Boligtype ialt Bymidten etage Vesterhavnen etage Stationen/Svanedammen etage Færgelejerne Dampskibsmolen etage Færgelejerne Havnegadekvarteret etage Færgelejerne kanalbyen etage Færgelejerne Midterpieren etage luxus Færgelejerne Yderpieren etage luxus Ravnekærlund åben-lav Ravnekærlund tæt-lav Fynsvej Nord (Jagtenborg mm.) åben-lav Fynsvej Nord (Jagtenborg mm.) tæt-lav Skaboeshuse åben-lav Ørbæk by åben-lav Ørbæk by tæt-lav Ullerslev by åben-lav Ullerslev by tæt-lav Landsbyerne ialt åben-lav ialt Procentandel total Åben lav: Tæt lav: Etage: Etage Luxus: ialt Nyborg by Ørbæk Ullerslev Øvrige landsbyer i alt

Befolkningsprognose 2016

Befolkningsprognose 2016 Befolkningsprognose 2016 Økonomiafdelingen, den 2. marts 2015 Forord Den foreliggende befolkningsprognose for Nyborg Kommune er udarbejdet af Teknik- og Miljøafdelingen samt Økonomiafdelingen. Befolkningsprognosen

Læs mere

I KAPITEL 1 Befolkningsprognose for Morsø Kommune fremlægges prognosens hovedresultater for hele kommunen i udvalgte aldersklasser.

I KAPITEL 1 Befolkningsprognose for Morsø Kommune fremlægges prognosens hovedresultater for hele kommunen i udvalgte aldersklasser. FORORD Forord Denne befolkningsprognose er udarbejdet af KMD i april måned 2006. Prognosen danner et overblik over befolkningsudviklingen i Morsø Kommune frem til år 2020. Prognosen er resultatet af en

Læs mere

Befolkningsprognose Odder Kommune

Befolkningsprognose Odder Kommune Befolkningsprognose 2011-2023 Odder Kommune FORORD Forord Denne befolkningsprognose er udarbejdet af KMD i foråret 2011. Prognosen danner et overblik over befolkningsudviklingen i Odder Kommune frem til

Læs mere

Befolkningsprognose Norddjurs Kommune

Befolkningsprognose Norddjurs Kommune Befolkningsprognose 2007-2016 Norddjurs Kommune FORORD Forord Denne befolkningsprognose er udarbejdet af KMD Konsulentservice i maj/juni måned 2007. Prognosen danner et overblik over befolkningsudviklingen

Læs mere

I KAPITEL 1 Befolkningsprognose for Norddjurs Kommune fremlægges prognosens hovedresultater for hele den nye kommune i udvalgte aldersklasser.

I KAPITEL 1 Befolkningsprognose for Norddjurs Kommune fremlægges prognosens hovedresultater for hele den nye kommune i udvalgte aldersklasser. FORORD Forord Denne befolkningsprognose er udarbejdet af KMD BI-center i marts-april måned 2008. Prognosen danner et overblik over befolkningsudviklingen i Norddjurs Kommune frem til år 2017. Prognosen

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2014-2025 Forord Denne befolkningsprognose for Struer Kommune er udarbejdet i KMDs befolkningsprognoseprogram Opus Simulering Befolkning, der prognosticerer den fremtidige befolkningsudvikling

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2015-2026 Forord Denne befolkningsprognose for Struer Kommune er udarbejdet i KMDs befolkningsprognoseprogram Opus Simulering Befolkning, der prognosticerer den fremtidige befolkningsudvikling

Læs mere

Befolkningen i Randers Kommune

Befolkningen i Randers Kommune Befolkningen i Randers Kommune Befolkningsprognosen for 2013-2025 og dens forudsætninger Økonomi, april 2012 Randers Kommune Indholdsfortegnelse Befolkningsprognose 2013-2025...1 1. Indledning... 1 2.

Læs mere

Struer Kommune. Befolkningsprognose

Struer Kommune. Befolkningsprognose Struer Kommune Befolkningsprognose 2013-2024 Forord Denne befolkningsprognose for Struer Kommune er udarbejdet i KMDs befolkningsprognoseprogram Opus Simulering Befolkning, der prognosticerer den fremtidige

Læs mere

Bolig- og befolkningsudvikling. Historisk og planlagt boligbyggeri

Bolig- og befolkningsudvikling. Historisk og planlagt boligbyggeri Bolig- og befolkningsudvikling Historisk og planlagt boligbyggeri Boligbyggeriet i Holstebro Kommune har i 2009-2014 varieret fra 138 til 114 boliger pr. år et gennemsnit på 123 boliger pr. år. I prognoseårene

Læs mere

Michala Tarbo Andersson og Carsten Møller Analysekonsulenter

Michala Tarbo Andersson og Carsten Møller Analysekonsulenter Økonomi og Analyse Notat Til: Økonomiudvalget Sagsnr.: 2010/03429 Dato: 26. april 2010 Sag: Befolkningsprognose 2010-2021 Sagsbehandler: Michala Tarbo Andersson og Carsten Møller Analysekonsulenter 1.

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2016-2027 Forord Denne befolkningsprognose for Struer Kommune er udarbejdet i KMDs befolkningsprognoseprogram Opus Simulering Befolkning, der prognosticerer den fremtidige befolkningsudvikling

Læs mere

Bilag 2. Følsomhedsanalyse

Bilag 2. Følsomhedsanalyse Bilag 2 Følsomhedsanalyse FØLSOMHEDSANALYSE. En befolkningsprognose er et bedste bud her og nu på den kommende befolkningsudvikling. Det er derfor vigtigt at holde sig for øje, hvilke forudsætninger der

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2012-2025 Svendborg Kommune, maj 2012 Kontaktoplysninger Befolkningsprognosen 2012-2025 er udarbejdet af Thomas Jensen COWI, i samarbejde med Svendborg Kommune, maj 2012. På kommunens

Læs mere

Center for Økonomi & It. Befolkningsprognose 2012

Center for Økonomi & It. Befolkningsprognose 2012 Center for Økonomi & It Indhold 1. Baggrund... 3 2. Boliger... 7 3. Resume af befolkningsprognose... 6 4. Befolkningsudvikling i Greve Kommune... 9 5. Befolkningsudvikling fordelt på aldersgrupper... 10

Læs mere

I KAPITEL 1 Befolkningsprognose for Varde Kommune fremlægges prognosens hovedresultater for hele kommunen i udvalgte aldersklasser.

I KAPITEL 1 Befolkningsprognose for Varde Kommune fremlægges prognosens hovedresultater for hele kommunen i udvalgte aldersklasser. FORORD Forord Denne befolkningsprognose er udarbejdet af KMD i foråret 2010. Prognosen danner et overblik over befolkningsudviklingen i Varde Kommune frem til år 2025. Prognosen er resultatet af en dialog

Læs mere

Befolkningsprognose 2016-2028. 1. Indledning

Befolkningsprognose 2016-2028. 1. Indledning Befolkningsprognose -2028 1. Indledning Økonomiafdelingen har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen i Randers Kommune fordelt på alder og forskelligt definerede delområder frem til 1. januar

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2016-2026 Økonomiafdelingen Budget og Analyse foråret 2015 Forord En befolkningsprognose er et kvalificeret gæt på den fremtidige befolkningsudvikling i kommunen. I prognosen kan man

Læs mere

Befolkningsprognose. Vallensbæk Kommune 2014-2026

Befolkningsprognose. Vallensbæk Kommune 2014-2026 Befolkningsprognose Vallensbæk Kommune 214-226 223 219 215 211 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 1975 5 1 15 2 25 3 35 4 45 5 55 6 65 7 75 8 85 9 95 1971-5 5-1 1-15 15-2 2-25 25-3 3-35 35-4 Prognosen

Læs mere

Befolkningsprognose 2014

Befolkningsprognose 2014 Befolkningsprognose Tune Det åbne land Greve Hundige Karlslunde Center for Byråd & Økonomi Befolkningsprognosen offentliggøres på Greve Kommunes hjemmeside www.greve.dk. Greve Kommune Befolkningsprognose

Læs mere

Danmarks Statistiks landsprognose forudsiger en lidt lavere vækst end den forudsatte vækst i sidste års prognose.

Danmarks Statistiks landsprognose forudsiger en lidt lavere vækst end den forudsatte vækst i sidste års prognose. Notat Sagsnr.: 2012/0002779 Dato: 28. marts 2012 Titel: Befolkningsprognose 2012-2023 Sagsbehandler: Flemming Byrgesen Specialkonsulent 1. Indledning Halsnæs Kommunes økonomistyringsprincipper baserer

Læs mere

Danmarks Statistiks landsprognose forudsiger en lidt lavere vækst end den forudsatte vækst i sidste års prognose.

Danmarks Statistiks landsprognose forudsiger en lidt lavere vækst end den forudsatte vækst i sidste års prognose. Notat Sagsnr.: 2013/0003936 Dato: 26. marts 2013 Titel: Befolkningsprognose 2013-2024 Sagsbehandler: Flemming Byrgesen Specialkonsulent 1. Indledning Halsnæs Kommunes økonomistyringsprincipper baserer

Læs mere

Greve Kommune Befolkningsprognose 2013

Greve Kommune Befolkningsprognose 2013 Greve Kommune Center for Økonomi & It Indhold Indhold... 2 1. Baggrund... 3 2. Resume af befolkningsprognosen... 6 3. Boliger... 7 4. Befolkningsudvikling i Greve Kommune... 9 5. Befolkningsudvikling fordelt

Læs mere

Danmarks Statistiks landsprognose forudsiger en lidt større befolkningstilvækst end set i de seneste

Danmarks Statistiks landsprognose forudsiger en lidt større befolkningstilvækst end set i de seneste Notat Sagsnr.: 2017/0003643 Dato: 10. marts 2017 Titel: Befolkningsprognose 2017-2028 Sagsbehandler: Flemming Byrgesen Specialkonsulent 1. Indledning Halsnæs Kommunes økonomistyringsprincipper baserer

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE

BEFOLKNINGSPROGNOSE BEFOLKNINGSPROGNOSE NOTAT BEFOLKNINGSPROGNOSE -, marts Indholdsfortegnelse 1. Indledning... - 3 2. Sammenfatning... - 4 3. Forudsætninger for prognosen...- 4 4. Oplandskommuner...- 5 5. Kommunens samlede

Læs mere

Danmarks Statistiks landsprognose forudsiger en marginalt set lidt større befolkningstilvækst end set i de sidste to års prognoser.

Danmarks Statistiks landsprognose forudsiger en marginalt set lidt større befolkningstilvækst end set i de sidste to års prognoser. Notat Sagsnr.: 2015/0002783 Dato: 14. februar 2015 Titel: Befolkningsprognose 2015-2026 Sagsbehandler: Flemming Byrgesen Specialkonsulent 1. Indledning Halsnæs Kommunes økonomistyringsprincipper baserer

Læs mere

4. Forudsætninger. 4.1. Forudsætninger for prognosen

4. Forudsætninger. 4.1. Forudsætninger for prognosen Bilag 5 Vedrørende Udklip fra Befolkningen i Randers Kommune. Befolkningsprognosen for 2010-2022 og dens forudsætninger, der beskriver forudsætningerne for prognosen, der ligger til grund for den udarbejdede

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR ISHØJ KOMMUNE 2012-2019 ISHØJ KOMMUNE DIREKTIONSCENTER - ØKONOMI

BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR ISHØJ KOMMUNE 2012-2019 ISHØJ KOMMUNE DIREKTIONSCENTER - ØKONOMI BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR ISHØJ KOMMUNE 2012-2019 ISHØJ KOMMUNE DIREKTIONSCENTER - ØKONOMI Befolkningsprognose 2012-2019 for Ishøj Kommune side - 2 - Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Hvordan endte

Læs mere

gladsaxe.dk Befolkningsprognose 2006-2021

gladsaxe.dk Befolkningsprognose 2006-2021 gladsaxe.dk Befolkningsprognose 2006-2021 Gladsaxe Kommune juni 2006 Befolkningsprognose 2006-2021 for Gladsaxe Kommune Indholdsfortegnelse Side Indledning...3 1. Kommunens befolkning Alderssammensætning

Læs mere

Befolkningsfremskrivningsmodellen

Befolkningsfremskrivningsmodellen 19. marts 2012 Befolkningsfremskrivningsmodellen Grundlaget for alle fremskrivningsmodeller er at give et bud på en forventet eller sandsynlig fremtid ud fra hændelser i fortiden. En fremskrivning siger

Læs mere

Danmarks Statistiks landsprognose forudsiger en lidt større befolkningstilvækst end set i de sidste to års prognoser.

Danmarks Statistiks landsprognose forudsiger en lidt større befolkningstilvækst end set i de sidste to års prognoser. Notat Sagsnr.: 2016/0004448 Dato: 4. marts 2016 Titel: Befolkningsprognose 2016-2027 Sagsbehandler: Flemming Byrgesen Specialkonsulent 1. Indledning Halsnæs Kommunes økonomistyringsprincipper baserer sig

Læs mere

Befolkningsprognose 2014-2027. Svendborg Kommune, april 2014

Befolkningsprognose 2014-2027. Svendborg Kommune, april 2014 Befolkningsprognose 2014-2027 Svendborg Kommune, april 2014 Kontaktoplysninger Befolkningsprognosen 2014-2027 er udarbejdet af Thomas Jensen COWI, i samarbejde med Svendborg Kommune, april 2014. Spørgsmål

Læs mere

Befolkningsprognose for Vesthimmerlands Kommune

Befolkningsprognose for Vesthimmerlands Kommune Befolkningsprognose for Vesthimmerlands Kommune 2012-2026 Økonomisk Forvaltning 1. Forord Denne befolkningsprognose er udarbejdet af Vesthimmerlands kommune i foråret 2012. Prognosen danner et overblik

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2015-2027

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2015-2027 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 2015-2027 2025 2019 2013 2007 2001 1995 1989 1983 1977 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 1971 0-100 100-200 200-300 300-400 400-500 500-600 600-700 700-800

Læs mere

Dette notat uddyber og kommenterer befolkningsprognosen

Dette notat uddyber og kommenterer befolkningsprognosen Til: Økonomiudvalget Fra: Budget- og analysegruppen Kommentarer til befolkningsprognosen 2010-2022 Dette notat uddyber og kommenterer befolkningsprognosen 2010-2022 Beregning af befolkningsprognosen Økonomiafdelingen

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE. Ikast-Brande Kommune

BEFOLKNINGSPROGNOSE. Ikast-Brande Kommune BEFOLKNINGSPROGNOSE Ikast-Brande Kommune 2012-2029 Februar 2012 Indhold Resume... 3 Indledning og hovedforudsætninger... 5 Områdeinddeling... 7 Befolkningsprognosens resultater... 9 Datagrundlag og forudsætninger...

Læs mere

Bilag 1. Forudsætninger

Bilag 1. Forudsætninger 4. Bilagsdel 50 Bilag 1 Forudsætninger 51 Forudsætninger for resultatet af befolkningsprognosen Næstved Kommunes befolkningsprognose er bygget på den model, man kalder den boligforsyningsafhængige model.

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2015-2028

BEFOLKNINGSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2015-2028 BEFOLKNINGSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2015-2028 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 4 2 Indledning 6 3 Overordnede forudsætninger 7 4 Beregningsmetode 13 5 Befolkningsprognosens resultater 14 Boligbyggeri

Læs mere

Befolkningsprognose Svendborg Kommune, april 2017

Befolkningsprognose Svendborg Kommune, april 2017 Befolkningsprognose 2017-2030 Svendborg Kommune, april 2017 Kontaktoplysninger Befolkningsprognosen 2017-2030 er udarbejdet af Thomas Jensen COWI, i samarbejde med Svendborg Kommune, marts 2017. Spørgsmål

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 GENTOFTE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 Til Økonomiudvalget, 22. april 2013 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 INTRODUKTION... 3 Resume... 3 PROGNOSE 2013: Resultater... 4 Aldersfordeling... 4 TENDENSER: Befolkningsudvikling

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR VORDINGBORG KOMMUNE. MARTS 2016 vordingborg.dk

BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR VORDINGBORG KOMMUNE. MARTS 2016 vordingborg.dk BEFOLKNINGSPROGNOSE 2016-2029 FOR VORDINGBORG KOMMUNE MARTS 2016 vordingborg.dk Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Befolkningsprognose 2016-2029 for Vordingborg Kommune Udgivet af Vordingborg

Læs mere

Befolkningsfremskrivningsmodellen

Befolkningsfremskrivningsmodellen 26. juni 2009 Befolkningsfremskrivningsmodellen Grundlaget for alle fremskrivningsmodeller er at give et bud på en forventet eller sandsynlig fremtid ud fra hændelser i fortiden. En fremskrivning siger

Læs mere

Prognosen er udarbejdet i februar 2017 og der anvendes Cowi Demografixs til modelleringen.

Prognosen er udarbejdet i februar 2017 og der anvendes Cowi Demografixs til modelleringen. Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognosen bliver udarbejdet på baggrund af de samlede påvirkninger fra forhold som fødsler, levealder, døde, til- og fraflytning, udbygningsplaner og hvor mange borgere

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2015 2026 Dato12.05.2014 Befolkningsprognoser er behæftet med en vis usikkerhed, idet prognosens forudsætninger om fødselshyppighed, dødelighed, boligmassen samt ind og udvandring kan

Læs mere

Befolkningsprognose Kerteminde kommune 2014-2024 22-03-2013

Befolkningsprognose Kerteminde kommune 2014-2024 22-03-2013 Side1/10 Økonomiafdelingen Grønlandsgade 3 5300 Kerteminde Tlf.: 65 15 14 16 Fax: 65 15 14 39 mek@kerteminde.dk www.kerteminde.dk Befolkningsprognose Kerteminde kommune 2014-2024 22-03-2013 I dette notat

Læs mere

Økonomisk fremgang gav befolkningsmæssig tilbagegang

Økonomisk fremgang gav befolkningsmæssig tilbagegang Økonomisk fremgang gav befolkningsmæssig tilbagegang Økonomisk fremgang gav befolkningsmæssig tilbagegang - men økonomisk tilbagegang giver befolkningsmæssig fremgang - tendens eller tilfældighed? Brøndby

Læs mere

Befolkningsprognose 2016

Befolkningsprognose 2016 Befolkningsprognose Tune Det åbne land Greve Hundige Karlslunde Rebecca Dahlgaard Ulrik Lejre Larsen Staben for Økonomi & Indkøb Befolkningsprognosen offentliggøres på Greve Kommunes hjemmeside www.greve.dk.

Læs mere

Bilag 2. Forudsætninger

Bilag 2. Forudsætninger Bilag 2 Forudsætninger 64 Forudsætninger for resultatet af befolkningsprognosen Næstved Kommunes befolkningsprognose er bygget på den model, man kalder den boligforsyningsafhængige model. Resultatet af

Læs mere

Befolkningsprognose 2013-2025

Befolkningsprognose 2013-2025 Befolkningsprognose 2013-2025 Indhold Indledning...3 Resume...4 1. Befolkningsprognose for Herning Kommune...5 1.1. Befolkningsudviklingen...5 1.2. Befolkningens aldersfordeling...7 2. Befolkningsudviklingen

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2010-2022

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2010-2022 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 21-222 22 216 212 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 4 8 12 16 2 24 28 32 36 4 44 48 52 56 6 64 68 72 76 8 84 88 92 96-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 Befolkningsprognosen

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2015-2035 Indholdsfortegnelse Indledning Indledning 2 Resumé 3 Bolig- og befolkningsudviklingen 2015-2035 4 Befolkningsudviklingen 6 Befolkningens aldersfordeling 9 Delområdernes udvikling

Læs mere

Baggrundsnotat om Befolkningsprognose

Baggrundsnotat om Befolkningsprognose Økonomi Budget og Regnskab Baggrundsnotat om Befolkningsprognose 2015 2027 Tlf. 46 11 20 15 lone@rudersdal.dk Sagsnr.: 14/34068 Med udgangspunkt i Danmarks Statistiks indbyggertal for Rudersdal Kommune

Læs mere

Befolkningsprognose Svendborg Kommune, april 2016

Befolkningsprognose Svendborg Kommune, april 2016 Befolkningsprognose 2016-2029 Svendborg Kommune, april 2016 Kontaktoplysninger Befolkningsprognosen 2016-2029 er udarbejdet af Thomas Jensen COWI, i samarbejde med Svendborg Kommune, marts 2016. Spørgsmål

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2011-2023

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2011-2023 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 211-223 219 215 211 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 4 8 12 16 2 24 28 32 36 4 44 48 52 56 6 64 68 72 76 8 84 88 92 96-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 Befolkningsprognosen

Læs mere

Befolkningsprognose 2017

Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognose Tune Det åbne land Greve Hundige Karlslunde Rebecca Dahlgaard Ulrik Lejre Larsen Staben for Økonomi & Indkøb Befolkningsprognosen offentliggøres på Greve Kommunes hjemmeside www.greve.dk.

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE

BEFOLKNINGSPROGNOSE Randers Kommune BEFOLKNINGSPROGNOSE 2012-2024 Samlet folketal pr. 1/1 (prognose fra 2012) 106.000 104.000 102.000 100.000 98.000 96.000 94.000 92.000 90.000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Læs mere

2016-2026 Stevns Kommune

2016-2026 Stevns Kommune INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015 Befolkningsprognose 2016-2026 Stevns Kommune Befolkningsprognose Befolkningsprognosen beskriver den forventede demografiske udvikling i Stevns Kommune for perioden 2016

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2007-2020

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2007-2020 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 27-22 219 215 211 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 4 8 12 16 2 24 28 32 36 4 44 48 52 56 6 64 68 72 76 8 84 88 92 96-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 Befolkningsprognosen

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Bilag 1. Befolkningsprognose 2017- SLAGELSE KORSØR SKÆLSKØR Økonomiudvalget d. 14. marts 2015 Indhold Forord... 3 1. Prognosemodellens forudsætninger... 3 2. Befolkningsudviklingen 2015-... 4 3. Befolkningsprognosen

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2010-2023 0. Forord. I Thisted Kommune tilstræbes det at træffe beslutninger på et så solidt grundlag som muligt. Det er altid svært præcist at forudse, hvordan fremtiden vil udarte

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2015-2027 Marts 2015 Dette er befolkningsprognosen 2015-2027 for Glostrup Kommune. Prognosen er udarbejdet af Center for It og Udvikling. Prognosen er udarbejdet med anvendelse af ProPlan

Læs mere

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune Befolkningsprognose for Holstebro Kommune 2016 2027 Befolkningsprognosen 2016 2027 er udarbejdet af Holstebro Kommune, ved hjælp af Befolkningsprognose programmet Demografix og i samarbejde med COWI, april

Læs mere

Befolkningsprognose for Rudersdal Kommune

Befolkningsprognose for Rudersdal Kommune Befolkningsprognose for Rudersdal Kommune 2011-23 Økonomi Budget og regnskab Med udgangspunkt i det officielle indbyggertal for Rudersdal Kommune den 1. januar 2011 er der udarbejdet en prognose for udviklingen

Læs mere

Stevns Kommune

Stevns Kommune INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Befolkningsprognose 2017-2026 Stevns Kommune Befolkningsprognose Befolkningsprognosen beskriver den forventede demografiske udvikling i Stevns Kommune for perioden 2017

Læs mere

gladsaxe.dk Befolkningsprognose

gladsaxe.dk Befolkningsprognose gladsaxe.dk Befolkningsprognose 2008-2023 Gladsaxe Kommune Maj 2008 Befolkningsprognose 2008-2023 for Gladsaxe Kommune Indholdsfortegnelse Side Indledning og sammenfatning... 3 1. Kommunens befolkning

Læs mere

Befolkningsprognose for Egedal Kommune for perioden 2015 til 2027

Befolkningsprognose for Egedal Kommune for perioden 2015 til 2027 Notat til Byrådets møde den 25. marts 2015 Befolkningsprognose for Egedal Kommune for perioden 2015 til 2027 Udarbejdet marts 2015 1 I. Indledning Egedal kommune udarbejder hvert år en ny befolkningsprognose.

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE EXCL.FLYGTNINGE

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE EXCL.FLYGTNINGE BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 2015-2027 EXCL.FLYGTNINGE INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 9 5 Befolkningsprognosens resultater

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE. Horsens Kommune

BEFOLKNINGSPROGNOSE. Horsens Kommune BEFOLKNINGSPROGNOSE Horsens Kommune 2010-2020 April 2010 Indhold Resume... 3 Indledning og hovedforudsætninger... 4 Områdeinddeling... 5 Bolig- & befolkningsudvikling... 7 Datagrundlag og forudsætninger...

Læs mere

Befolkningsprognosen, budget 2016-2019

Befolkningsprognosen, budget 2016-2019 Befolkningsprognosen, budget 2016-2019 Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose i februar marts 2015. Dette notat beskriver prognosens resultater og de væsentligste forudsætninger. NOTAT Center for

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 2015-2026 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 9 5 Befolkningsprognosens resultater 10 Boligbyggeri

Læs mere

Befolkningsprognose Lolland Kommune

Befolkningsprognose Lolland Kommune Befolkningsprognose 217-229 Lolland Kommune Indhold Indledning... 2 Prognosens hovedresultater og forudsætninger... 2 Prognosen kontra faktisk udvikling i 216... 6 Fordeling på aldersgrupper... 7 Forventet

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2015-2027 Nordborg Havnbjerg Nørreskov Bakkensbro Nydam Augustenborg Fryndesholm Kværs Gråsten Nybøl Rinkenæs Egernsund Dybbøl Ulkebøl Humlehøj Ahlmann Sønderskov Hørup Lysabild Broager

Læs mere

Befolkningsprognose Stevns Kommune

Befolkningsprognose Stevns Kommune Befolkningsprognose 2015-2025 Stevns Kommune Indhold Befolkningsprognose 2015-2025... 1 Stevns Kommune... 1 Forord... 4 Befolkningsbevægelser... 5 Befolkningens bevægelser 2013... 5 Tabel 1 Befolkningens

Læs mere

Befolkningsudviklingen i Randers Kommune

Befolkningsudviklingen i Randers Kommune Befolkningsudviklingen i Randers Kommune Befolkningsprognose for -2030 Budgetkontoret, maj Randers Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 2. Opfølgning på...3 3. Udvikling i befolkningstallet...4

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE Horsens Kommune 2012-2022

BEFOLKNINGSPROGNOSE Horsens Kommune 2012-2022 BEFOLKNINGSPROGNOSE Horsens Kommune 2012-2022 Indhold Resume... 3 Indledning og hovedforudsætninger... 4 Områdeinddeling... 5 Bolig- & befolkningsudvikling... 7 Datagrundlag og forudsætninger... 15 Resultattabeller...

Læs mere

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune Befolkningsprognose for Holstebro Kommune 2017 2028 Befolkningsprognosen 2017 2028 er udarbejdet af Holstebro Kommune, ved hjælp af Befolkningsprognose programmet Demografix og i samarbejde med COWI, marts

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2017-2037 Indholdsfortegnelse Indledning Indledning 2 Resumé 3 Bolig- og befolkningsudviklingen 2017-2037 4 Befolkningsudviklingen 6 Befolkningens aldersfordeling 9 Delområdernes udvikling

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE 2013-2020 INDHOLD Prognosens hovedresultater 1 Indledning 3 Overordnede forudsætninger 4 Beregningsmetode 9 Befolkningsprognosens resultater 10 Boligbyggeri 12 Flytninger

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR ISHØJ KOMMUNE ISHØJ KOMMUNE DIREKTIONSCENTER - ØKONOMI

BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR ISHØJ KOMMUNE ISHØJ KOMMUNE DIREKTIONSCENTER - ØKONOMI BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR ISHØJ KOMMUNE 2013-2020 ISHØJ KOMMUNE DIREKTIONSCENTER - ØKONOMI Befolkningsprognose 2013-2020 for Ishøj Kommune side - 2 - Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Hvordan endte resultatet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indhold. Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse. Indhold. Indholdsfortegnelse Forord 1 Forord Forord Befolkningsprognoser er et vigtigt element i den kommunale planlægning og forvaltning. Befolkningsprognosen skaber et overblik over sammenhængen mellem boligudbygning, indbyggertal

Læs mere

Befolkningsprognose 2013 for Frederikssund Kommune

Befolkningsprognose 2013 for Frederikssund Kommune Marts 2013 Befolkningsprognose 2013 for Frederikssund Kommune Befolkningsprognose 2013 for Frederikssund Kommune Befolkningsprognose 2013 er udarbejdet af Kirsten Mohr i samarbejde med Mads laursen fra

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE 2015-2022 INDHOLD Prognosens hovedresultater 1 Indledning 3 Overordnede forudsætninger 4 Beregningsmetode 9 Befolkningsprognosens resultater 10 Boligbyggeri 12 Flytninger

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE 2014-2021 INDHOLD Prognosens hovedresultater 1 Indledning 3 Overordnede forudsætninger 4 Beregningsmetode 9 Befolkningsprognosens resultater 10 Boligbyggeri 12 Flytninger

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE 2015-2028 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 9 5 Befolkningsprognosens resultater 10 Sammenligning

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2016-2036 Indholdsfortegnelse Indledning Indledning 2 Resumé 3 Bolig- og befolkningsudviklingen 2016-2036 4 Befolkningsudviklingen 6 Befolkningens aldersfordeling 9 Delområdernes udvikling

Læs mere

ØKONOMI. Befolkningsprognose 2015 til 2025

ØKONOMI. Befolkningsprognose 2015 til 2025 ØKONOMI Befolkningsprognose 2015 til 2025 Indhold Indledning... 3 Befolkningsprognosen 2015 sammenlignet med sidste prognose.... 3 Forudsætninger for prognosen...5 Udviklingen på aldersgrupper....6 Udviklingen

Læs mere

Udarbejdet marts-april Befolkningsprognose

Udarbejdet marts-april Befolkningsprognose Udarbejdet marts-april 2016 Befolkningsprognose 2016-2031 Indhold Indledning Indledning 2 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2016-2031 Den overordnede udvikling 4 Udviklingen fordelt på alder 6 Udviklingen fordelt på

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR EGEDAL KOMMUNE 2012-2024

BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR EGEDAL KOMMUNE 2012-2024 BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR EGEDAL KOMMUNE 2012-2024 APRIL 2012-1 - Indholdsfortegnelse I. Indledning... 3 Resume af prognosen... 3 II. Hovedtabeller... 7 III. Datagrundlag og forudsætninger... 19 Områdeinddeling...

Læs mere

Notat. Befolkningsudvikling Økonomi og Løn Resumé

Notat. Befolkningsudvikling Økonomi og Løn Resumé Notat Befolkningsudvikling 2015-2016 Økonomi og Løn 20-04-2016 Resumé Økonomi og Løn har udarbejdet et notat om udviklingen i befolkningstallet fra primo 2015 til primo 2016. Gennemgangen viser, at befolkningstallet

Læs mere

Prognose over Frederiksberg Kommunes befolkning

Prognose over Frederiksberg Kommunes befolkning Prognose over Frederiksberg Kommunes befolkning 2014 Befolkningsprognose for Frederiksberg Kommune 2014 Udviklingen i befolkningens størrelse og alderssammensætning har stor betydning for kommunens økonomi

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE 2014-2024 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 2 3 Overordnede forudsætninger 3 4 Beregningsmetode 8 5 Befolkningsprognosens resultater 9 Sammenligning

Læs mere

Befolkningsprognose 2104 for Frederikssund Kommune

Befolkningsprognose 2104 for Frederikssund Kommune April 2104 Befolkningsprognose 2104 for Frederikssund Kommune Befolkningsprognose 2104 for Frederikssund Kommune Befolkningsprognose 2104 er udarbejdet af Kirsten Mohr i samarbejde med Mads Laursen fra

Læs mere

fødsler dødsfald flyttemønstre (herunder forventninger vedr. indvandrere/flygtninge) det forventede boligbyggeri i kommunen (boligprogrammet)

fødsler dødsfald flyttemønstre (herunder forventninger vedr. indvandrere/flygtninge) det forventede boligbyggeri i kommunen (boligprogrammet) 1 2017-2029 1. Indledning Økonomiafdelingen har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen i Randers Kommune fordelt på alder og forskelligt definerede delområder frem til 1. januar 2029. n beskriver

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE RINGSTED KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE RINGSTED KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE RINGSTED KOMMUNE 2016-2023 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 10 5 Befolkningsprognosens resultater 11 Boligbyggeri

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE VARDE KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE VARDE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE VARDE KOMMUNE 2016-2028 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 4 2 Indledning 6 3 Overordnede forudsætninger 7 4 Beregningsmetode 12 5 Befolkningsprognosens resultater 13 Boligbyggeri

Læs mere

Bilag 1. Demografix. Beskrivelse af modellen

Bilag 1. Demografix. Beskrivelse af modellen 4. Bilagsdel 55 Bilag 1 Demografix Beskrivelse af modellen 56 Om befolkningsfremskrivninger Folketallet i Danmark har været voksende historisk, men vækstraten har været aftagende, og den kom tæt på nul

Læs mere

BILAG 1. BEFOLKNINGSPROGNOSE SLAGELSE KOMMUNE

BILAG 1. BEFOLKNINGSPROGNOSE SLAGELSE KOMMUNE BILAG 1. BEFOLKNINGSPROGNOSE SLAGELSE KOMMUNE 2018-2031 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2 INDHOLD PROGNOSENS HOVEDRESULTATER 2 BAGGRUND 7 KOMMUNERNES BEFOLKNINGSVÆKST I 2016 17 BEFOLKNINGENS ALDERSFORDELING 19 DELOMRÅDERNES

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE

BEFOLKNINGSPROGNOSE UDKAST BEFOLKNINGSPROGNOSE 2016-2027 Befolkningspyramide 2016 Hvor mange færre / flere borgere kvinder og mænd forventes i 2027 set i forhold til 2016? 95-99 årige 157 37 90-94 årige 468 184 85-89 årige

Læs mere

NOTATARK BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR HVIDOVRE KOMMUNE NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR HVIDOVRE KOMMUNE 2016-2030 Økonomi og Stabsforvaltningen Økonomi Sagsbehandler: Poul Ebbesen-Jensen Sag nr. 16-2046 30.03.2016/pej Dette notat beskriver

Læs mere

Befolkningsprognose 2015

Befolkningsprognose 2015 Befolkningsprognose Indledning Befolkningsprognosen bruges bl.a. som grundlag for beregning af tildelingsmodellerne på børneområdet og på ældreområdet, og resulterer i demografireguleringerne i forbindelse

Læs mere