BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR ISHØJ KOMMUNE ISHØJ KOMMUNE DIREKTIONSCENTER - ØKONOMI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR ISHØJ KOMMUNE 2012-2019 ISHØJ KOMMUNE DIREKTIONSCENTER - ØKONOMI"

Transkript

1 BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR ISHØJ KOMMUNE ISHØJ KOMMUNE DIREKTIONSCENTER - ØKONOMI

2 Befolkningsprognose for Ishøj Kommune side Indholdsfortegnelse 1. Indledning Hvordan endte det sidste år? Præsentation af Befolkningsprognose Disposition Forudsætninger i OPUS Simulering Befolkning Forudsætninger i modellen: Arbejdskraftopland Forblivelsesrater Distrikter Boligbyggerier Fødselshyppighed Befolkningsprognose sammenfatning Opsamling af de forskellige aldersgrupper Historisk befolkningsudvikling i Ishøj kommune Udviklingstendenser Konklusion og udfordringer Grafisk oversigt over befolkningsudviklingen Bilag

3 Befolkningsprognose for Ishøj Kommune side Indledning Direktionscenter - Økonomi reviderer hvert år befolkningsprognosen for Ishøj Kommune med udgangspunkt i KMD s prognosemodel Opus Simulering Befolkning. Den årlige revidering af befolkningsprognosen skyldes bl.a., at resultaterne fra prognosen er et vigtigt element i såvel kommunens budgetlægning som i forbindelse med det øvrige kommunale planlægningsarbejde. Et af de centrale aspekter i befolkningsprognosen er at give politikere, administrative ledere og interesserede borgere indsigt i kommunens befolknings størrelse og sammensætning. Særligt befolkningssammensætningen i forhold til alder er vigtig, fordi den har afgørende betydning for Ishøj Kommunes udvikling som lokalsamfund og ikke mindst for kommunens økonomiske udvikling. Befolkningens størrelse spiller også en rolle i forhold til kommunens indtægter fra bloktilskud og lignende. Befolkningsprognosen skaber et overblik over sammenhængen mellem boligudbygning og indbyggertal samt alderssammensætningen i befolkningen. Prognosen danner dermed et grundlag for at kunne planlægge byudviklingen og vurdere kapacitetsbehovet for bl.a. daginstitutioner, skoler, fritidsordninger og plejehjem, ligesom befolkningsprognosen også anvendes til kommunens budgetlægning. I de fleste planlægningssituationer er det den nære 5-års tidshorisont, der har interesse. Prognosens overordnede formål er beskrevet herunder: at give et bedste bud på udviklingen i det samlede folketal at give et bedste bud på udviklingen fordelt på planlægningsrelevante aldersgrupper. I forhold til justering af kommunens driftsaktiviteter drejer det sig især om størrelsen af de enkelte børneårgange, børnenes geografiske placering i kommunen, antallet af ældre og disses aldersfordeling (behovet for hjemmepleje/plejebolig er typisk aldersafhængigt), at give et bedste bud på fordelingen mellem de erhvervsaktive aldersgrupper og de ikkeerhvervsaktive aldersgrupper.

4 Befolkningsprognose for Ishøj Kommune side Hvordan endte det sidste år? Hvordan faktiske indbyggertal i Ishøj Kommune er endt op i forhold til forventningerne i Befolkningsprognose kan ses i tabellen herunder. Tabellen viser, at Befolkningsprognose har forudset 290 personer mindre i forhold til faktiske tal ultimo Størstedelen af fejlskønnet er sket på ældreområdet (65+ årige). Usikkerheden i prognosen omkring ældre har været gældende i sidste tre år. Tabel 1: Prognose 2011 i forhold til faktisk 2011 Aldersgrupper Prognose 2011 Faktisk 2011 Difference 0 2 årige årige årige årige årige årige I alt Kilde: Ishøj Kommunes Befolkningsprognose Som det ses fra grafen forneden, har befolkningstilvæksten i 2011 været noget større end tidligere år. Indbyggertal i årene har været nogenlunde konstant. Figur 1: Befolkningsudvikling Ishøj Kommune Kilde: statistikbanken.dk En væsentlig forklaring til den større stigning i 2011 er blandt andet renoveringen af Vejleåparken, som er afsluttet. Prognosen har dog ikke denne renovering med, idet det udelukkende er nybyggerier, som indgår i prognosens forudsætninger.

5 Befolkningsprognose for Ishøj Kommune side Præsentation af Befolkningsprognose Befolkningsprognosen er beregnet med udgangspunkt i KMD s prognosemodel OPUS Simulering Befolkning. Grundlaget for befolkningsprognosen er folketallene pr. 1. januar Resultaterne af befolkningsprognosen giver blandt andet et billede af, hvor mange børn der skal være plads til i kommunens daginstitutioner, hvor mange elever, kommunen kan forvente i skolerne, i hvilke områder der vil ske den største stigning i antallet af ældre borgere, hvor mange skattebetalere kommunen kan forvente i fremtiden, hvor mange boliger der forventes opført i prognoseperioden, i hvilke områder byggerierne kommer til at foregå, og hvilke befolkningsmæssige forudsætninger der skal ligge til grund for kommunens budget. Denne befolkningsprognose opererer med et tidsinterval på 8 år. Det er i den sammenhæng vigtigt at påpege, at befolkningsprognosen er en fremskrivning af folketallet, ud fra en forventning om, at forudsætninger i modellen holder i hele prognoseperioden. Dette notat præsenterer befolkningsprognosens resultater og beskriver de forudsætninger, der ligger til grund for prognosen. 1.3 Disposition Befolkningsprognosen for Ishøj Kommune er opbygget som herunder: Afsnit 2 indeholder en kort gennemgang af OPUS Simulering Befolkning Afsnit 3 indeholder en sammenfatning Afsnit 4 indeholder befolkningsudviklingen i Ishøj Kommune Afsnit 5 indeholder udviklingstendenser Afsnit 6 indeholder konklusion og udfordringer Afsnit 7 indeholder grafisk oversigt Afsnit 8 indeholder bilag

6 Befolkningsprognose for Ishøj Kommune side Forudsætninger i OPUS Simulering Befolkning KMD Opus Simulering Befolkning er en del af KMD s portalløsninger. Ishøj Kommune har anvendt modellen siden befolkningsprognosen i Dvs. dette er tredje år, hvor Ishøj Kommune anvender Opus Simulering Befolkning. Med KMD Opus Simulering Befolkning er det muligt at fremskrive befolkningens sammensætning i op til 30 år på baggrund af aktuelle data samt nogle beregninger. Fremskrivningerne sker både for kommunen som helhed og for kommunens forskellige distrikter. Det er dog vigtigt at huske, at befolkningsprognosen leverer et skøn over befolkningens udvikling. Heri ligger således også, at befolkningsprognosen aldrig med sikkerhed kan forudsige radikalt ændrede trends eller alvorlige økonomiske konjunkturudsving, som har betydelige indvirkninger på flyttemønstre mm. 2.1 Forudsætninger i modellen: De bagvedliggende beregningsprincipper, teoretiske antagelser og mekanismer, som danner grundlaget for prognosemodellens resultater, er baseret på statistiske statustal for historiske år, som fremkommer ved en sammenkørsel af bygnings- og boligregistret (BBR) og pensionsregistret (Pdata) samt Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivninger for prognoseperioden. Forudsætninger i modellen, som ligger til grund for beregningerne, er defineret i et samarbejde mellem Direktionscenter Økonomi og KMD. Disse forudsætninger beskrives i afsnittene herunder: Arbejdskraftopland Arbejdskraftoplandet loft over befolkningsudviklingen indenfor en geografisk afgrænset region - dækker de kommuner, som Ishøj Kommune har en betydelig udveksling af arbejdskraft med. I modellen antages det, at bopælsskift over kommunegrænser koncentreres inden for samme område, som der pendles. Det betyder så, at nye boliger i én kommune konkurrerer med nye boliger i hele området om tiltrækning af beboere fra enhver kommune i arbejdskraftoplandet. I denne befolkningsprognose er Arbejdskraftoplandet afgrænset ved hjælp af til- og fraflytningsstatistik fra Danmarks Statistik. Arbejdskraftoplandet for Ishøj Kommune består af nedenstående kommuner: Albertslund, Ballerup, Brøndby, Frederiksberg, Glostrup, Greve, Herlev, Hvidovre, Høje-Taastrup, Køge, Roskilde, Rødovre, Solrød, Vallensbæk.

7 Befolkningsprognose for Ishøj Kommune side Forblivelsesrater Forblivelsesrate defineres som et udtryk for, hvor stor en andel af en aldersgruppe i en given befolkning, der over et år bliver boende i den eksisterende boligmasse. Den beregnes ved at dividere antallet af indbyggere ultimo et givent år med antallet af indbyggere primo det givne år. Tabel 2: Forblivelsesrater Januar 2011 December 2011 Forblivelsesrate 0 2 årige , årige , årige , årige , årige , årige ,06 Befolkning i alt ,01 Beregnet Forblivelsesraten for den totale befolkning i Ishøj Kommune er stadig 1,01. At forblivelsesraten ligger over 1,00 er ikke overraskende idet det faktiske indbyggertal i Ishøj Kommune viser en stigning i befolkningen. En generel tendens er en faldende gennemsnitlig husstandsstørrelse og et større boligforbrug pr. indbygger i samfundet hvis udviklingen betragtes over tid. Men der kan opleves såvel mindre delområder som byer eller sågar generelle perioder med stigende gennemsnitlige husstandsstørrelser. En typisk årsag til ophobning i områdets eksisterende boligmasse er virkningen af en skæv aldersfordeling med overvægt af ældre, de såkaldte sølvbryllupskvarterer der på et tidspunkt forårsager et decideret generationsskifte i området. Indenfor en kort årrække overtages husene i området af yngre familier med børn og dermed en større husstandsstørrelse. Negative økonomiske konjunkturer med usikkerhed på det finansielle marked, usikkerhed på boligmarkedet og markant faldende boligbyggeri kan være medvirkende til kortvarige stigninger i forblivelsesraten som en konsekvens af for eksempel, at: unge bliver boende hjemme længere færre bliver skilt - økonomien presser par til at blive boende sammen familieforøgelse ikke medfører flytning til en større bolig færre tomme lejligheder som konsekvens af stramninger i bankernes kreditvurderinger og kundepolitik ved boligskifte

8 Befolkningsprognose for Ishøj Kommune side Årsagen kan forklares med økonomisk usikkerhed omkring job og indkomst eller decideret fald i indkomst som følge af afskedigelse. Den generelle usikkerhed på boligmarkedet og jobmarkedet samt manglende tillid til økonomien generelt forårsager formentlig stigende forblivelsesrater. Unge i aldersgruppen årige vil generelt have en forblivelsesrate under 1,00, idet unge generelt flytter hjemmefra og søger typisk til byer, hvor der findes større koncentration af uddannelses-institutioner. Det har ikke været tilfælde for Ishøj Kommunes unge mennesker i Distrikter I befolkningsprognosen er defineret nogle distrikter, der består af de enkelte mindre basisområder. Det kan være hele kommunen, bydele eller skoledistrikter. Ishøj kommuner er opdelt i 5 distrikter, disse distrikter er lig med de 5 skoledistrikter, som vises herunder: Selvom Ishøj Skoledistrikt er det største distrikt arealmæssigt er denne del af Ishøj Kommune tyndere befolket end det mindste distrikt, som er Strandgårdsskolens distrikt. Udviklingen for hver enkelt distrikt kan ses i Bilag Boligbyggerier Forventninger til den fremtidige boligudbygning, som lægges ind i prognosemodellen, bidrager med en forklaring på befolkningens bevægelser. Boligbyggerier er en væsentlig forudsætning for beregninger i befolkningsprognosen. Forudsætningen for nye boliger er ændret i forhold til sidste års befolkningsprognose således at lejlighederne på Stationsforpladsen forventes at være indflytnings klare medio Fasanparken (Scania grund) er et nyt element i befolkningsprognosen med i alt 110 lejligheder, som forventes indviet løbende i perioden Ishøj Kommunes boligbyggeprogram er forelagt skematisk herunder.

9 Ejerform Type Befolkningsprognose for Ishøj Kommune side Tabel 3: Ishøj Kommunes boligbyggeprogram Skoledistrikt 1. Ishøj Skole Ellekilde Der er i 2007 udstykket 18 parcelhusgrunde, hvoraf 15 har søgt byggetilladelse 4 er allerede bebygget Kirkebjerggård# der er endnu ikke søgt byggetilladelse på grundene 1 10 II X II D/E 2. Vibeholmskolen 3. Gilbroskolen Tranegilde 4 4 II E 4. Strandgårdsskolen Kirkegrunden III B/C 5. Vejlebroskolen Lejerbo, Ishøj Strand Fasanvænget 1. etape Lejerbo, Ishøj Strand Fasanvænget 2. etape Lejerbo, Ishøj Strand 32 Fasanvænget 3. etape Stations forpladsen 97 Vildtbanegård IV Ejerform: I: Andelsboliger, II: Ejerboliger, III: Lejeboliger III B/C III D Type: A. Ungdomsboliger, B. Lejligheder (1-2 værelser), C. Lejligheder (3+ værelser), D. Rækkehuse, E. Enfamiliehuse Fødselshyppighed En anden vigtig forudsætning for prognosemodellen er fødselshyppigheden, som også kaldes fertilitetskvotienten. Definitionen af denne er en angivelse af, hvor mange fødsler der gennemsnitligt kan forventes for kvinder i den fertile aldersgruppe (15 49 årige). Samlet fertilitet er betegnelsen for det antal levendefødte, som kvinder ville sætte i verden i løbet af de fertile aldre år, hvis ingen af de kvinder døde før det fyldte 50 år, og de i hver aldersklasse fødte netop så mange børn, som angivet ved årets fertilitetskvotienter. Historik indikerer et vist udsving fra år til år. Tabel 4. Fertilitetskvotient i Ishøj Kommune år 9,5 8,1 10,7 6,1 5,2 1, år 81,6 62,1 69,8 83,6 64,8 54, år 162,9 150,7 156,9 134,1 142,1 123, år 114,2 97,9 99,4 111,3 133,6 112, år 49,1 50,3 44,3 43,8 56,6 57, år 8,4 11,1 9 7, , år 0 1,2 3, Samlet fertilitet , , , , , III III E B/C

10 Befolkningsprognose for Ishøj Kommune side Befolkningsprognose Sammenfatning Fra 1. januar 2012 til 1. januar 2019 kan Ishøj Kommune ifølge den udarbejdede prognose forvente, at befolkningstallet er stigende. I år 2019 forventes personer i kommunen mod i år 2012 en stigning på 392 personer, svarende til 1,86 %. Figur 2: Hidtidig og forventet befolkningsudvikling Befolkningsudvikling Kilde: Ishøj Kommunes Befolkningsprogram Tabel 5 viser, at befolkningsandelen i den yngste aldersklasse (0-6 år) er faldende, hvorimod antallet af de årige er stigende gennem hele prognoseperioden. Der forventes færre borgere i de erhvervsaktive aldre (25-64 år). Samlet set viser tabellen, at befolkningen i Ishøj Kommune over hele perioden bliver ældre. Tabel 5: Befolkningsudviklingen frem til år 2019 År Alder Prognose Prognose Prognose Prognose Prognose Prognose Prognose I alt Kilde: Ishøj Kommunes Befolkningsprognose, udarbejdet i KMD OPUS Befolkning.

11 Befolkningsprognose for Ishøj Kommune side Opsamling af de forskellige aldersgrupper 0 6 årige: Antallet af børn i daginstitutionsalderen i prognoseperioden svinger en hel del. Dog er der ved sammenligning af 2012 og 2019 en lille stigning i antallet af 0 6 årige. Stigningen er fra børn i 2012 til børn i 2019, svarende til en stigning på 1,3 pct årige: Antallet af børn og unge i skolealderen er tværtimod faldende. Ved et kig på hele prognoseperioden er der et fald fra børn og unge i 2012 til børn og unge i 2019, hvilket svarer til et fald på 1,4 pct årige: Den erhvervsdygtige aldersgruppe i Ishøj Kommune er ligeledes faldende i prognoseperioden. Antallet af årige personer i Ishøj Kommune falder fra indbyggere i 2012 til indbyggere i 2019, hvilket svarer til et fald på 2,4 pct. 65+ årige: Forventningen om at Ishøj Kommunes befolkning samlet set over perioden vil blive ældre holder også i denne prognoseperiode. Antallet af 65+ årige stiger fra indbyggere i 2012 til indbyggere i 2019, dette svarer til en stigning på 26,5 pct. Konklusionen i Befolkningsprognose for Ishøj Kommune er stadig at befolkning bliver ældre og ældre. Men nærværende prognose forventer dog også en lille stigning i antallet af børn i daginstitutionsalderen i modsætning til tidligere år.

12 Befolkningsprognose for Ishøj Kommune side Historisk befolkningsudvikling i Ishøj kommune Befolkningstallet i Ishøj Kommune har været svagt svingende gennem årene, men har konstant ligget lidt under 21 tusinde indbyggere. Indbyggertallet i Ishøj Kommune har i den valgte historiske periode ( ) været lavest i 2010 og højest i Den procentvise udvikling i perioden 2005 til 2011 er 1,88 pct. Nedenstående tabel samt figur viser denne historiske udvikling i Ishøj Kommunes 5 distrikter. Ishøj Skoledistrikt, dvs. den såkaldte Ishøj Landsby, har haft det mest svingende antal indbyggere, hvorimod Vibeholm Skoledistrikt har været det mest stabile distrikt. Tabel 6: Befolkningsudvikling i Gildbroskolen Ishøj Skolen Strandgårdsskolen Vejlebroskolen Vibeholmskolen Total Kilde: statistikbanken.dk Den faldende andel af skolebørn på Strandgårdsskolens og Gildbroskolens distrikt er i øjenfaldende indtil 2010, hvorefter der kommer en svag stigning igen. Figur 3: Antallet af 6-16 årige i Ishøj kommunes skoledistrikter Gildbroskolen Ishøj skole Strandgårdsskolen Vejlebroskolen Vibeholm Skole Kilde: Ishøj Kommunes Befolkningsprogram Tabel 6 herunder viser, hvorledes befolkningen i Ishøj Kommune har bevæget sig i perioden Tabellen viser, at der både i 2010 og 2011 har været en større befolkningstilvækst i Ishøj Kommune hovedsageligt på grund af positiv nettotilflytning.

13 Befolkningsprognose for Ishøj Kommune side Tabel 7: Bevægelser i befolkningen i Levendefødte Døde Fødselsoverskud Tilflyttede Fraflyttede Nettotilflyttede Indvandrede Udvandrede Nettoindvandrede Befolkningstilvækst Kilde: statistikbanken.dk 5. Udviklingstendenser: Antallet af indbyggere i Ishøj Kommune forventes at falde i alle aldersgrupper, bortset fra de 65+ årige, gennem hele prognoseperioden. Udviklingen afspejler, at de store årgange født i 1940 erne nu når pensionsalderen og at de små årgange nu bliver erhvervsaktive. Det betyder faldende skatteindtægter samt stigende udgifter til ældreomsorg, som kun delvis kan opvejes af de sparede udgifter til daginstitutioner og skoler. Tabel 8: Udviklingstendens - aldersopdelt Alder Antal personer Ændring Relativ aldersfordeling Antal Procent årige ,84 % 3,9 % 3,9 % 3-6 årige ,70 % 5,4 % 5,4 % 7-16 årige ,04 % 12,9 % 12,7 % årige ,34 % 10,7 % 9,6 % årige ,20 % 52,0 % 51,4 % årige ,25 % 15,1 % 17,0 % I alt ,24 % 100,0 % 100,0 % Kilde: Ishøj Kommunes Befolkningsprognose, udarbejdet i KMD OPUS Befolkning Antallet af ældre (65+ årige) forudsiges at skulle stige fra personer i 2012 til personer i 2019, hvorimod antallet af personer i den erhvervsaktive alder (17 64 år) forventes at falde med 191 personer frem til Forsørgerbyrden, målt som antallet af personer i de ikke-erhvervsaktive aldersgrupper (0 16 årige samt 65+ årige) i forhold til resten af befolkningen, vil være stigende i prognoseperioden fra at udgøre 37,3 % i 2012 til at udgøre 39,0 % i 2019.

14 Befolkningsprognose for Ishøj Kommune side Konklusion og udfordringer Udviklingen i Ishøj Kommune viser en befolkningssammensætning med færre personer i den erhvervsdygtige alder, hvorimod andelen af ældre stadig er voksende. Denne demografiske udvikling i Ishøj Kommune medfører, at finansiering af den kommunale velfærd er faldende hvorimod antallet af ydelsesmodtagere i kommunen er stigende. Udviklingen med flere ældre, færre erhvervsaktive, som prognosen forudser, indikerer til stadighed en række udfordringer for Ishøj Kommune, som minder om udfordringerne for Danmark som helhed. Uden indgreb vil disse udfordringer tendere til at trække økonomien mod strukturel ubalance. Faldet i antallet af børn og unge vil selvfølgelig bidrage til den kommunale velfærd, idet børn også er typiske modtagere. Faldet er dog ikke nok til at modregne stigende udgifter i forbindelse med stigende andel af ældre Ud fra et økonomisk synspunkt er Ishøj Kommunes udfordring at tiltrække personer i den erhvervsdygtige aldersgruppe til kommunen. Som tidligere nævnt har Byrådet i Ishøj Kommune taget for denne udfordring, ved bl.a. at igangsætte byggeriet af Stationsforpladsen, Fasanparken m.v.

15 Befolkningsprognose for Ishøj Kommune side Grafisk oversigt over befolkningsudviklingen Antal 0 årige Antal 0-2 årige Antal 3-6 årige Antal 7-16 årige Antal årige Antal årige Antal årige Antal 0-99 årige

Befolkningsprognose Ishøj Kommune

Befolkningsprognose Ishøj Kommune Befolkningsprognose 2009-2016 Ishøj Kommune Marts 2009 Befolkningsprognose 2009-2016 for Ishøj Kommune side - 2 - Ishøj Kommune har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen frem til 1. januar

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR ISHØJ KOMMUNE ISHØJ KOMMUNE DIREKTIONSCENTER - ØKONOMI

BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR ISHØJ KOMMUNE ISHØJ KOMMUNE DIREKTIONSCENTER - ØKONOMI BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR ISHØJ KOMMUNE 2013-2020 ISHØJ KOMMUNE DIREKTIONSCENTER - ØKONOMI Befolkningsprognose 2013-2020 for Ishøj Kommune side - 2 - Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Hvordan endte resultatet

Læs mere

gladsaxe.dk Befolkningsprognose 2006-2021

gladsaxe.dk Befolkningsprognose 2006-2021 gladsaxe.dk Befolkningsprognose 2006-2021 Gladsaxe Kommune juni 2006 Befolkningsprognose 2006-2021 for Gladsaxe Kommune Indholdsfortegnelse Side Indledning...3 1. Kommunens befolkning Alderssammensætning

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2010-2022

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2010-2022 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 21-222 22 216 212 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 4 8 12 16 2 24 28 32 36 4 44 48 52 56 6 64 68 72 76 8 84 88 92 96-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 Befolkningsprognosen

Læs mere

I KAPITEL 1 Befolkningsprognose for Morsø Kommune fremlægges prognosens hovedresultater for hele kommunen i udvalgte aldersklasser.

I KAPITEL 1 Befolkningsprognose for Morsø Kommune fremlægges prognosens hovedresultater for hele kommunen i udvalgte aldersklasser. FORORD Forord Denne befolkningsprognose er udarbejdet af KMD i april måned 2006. Prognosen danner et overblik over befolkningsudviklingen i Morsø Kommune frem til år 2020. Prognosen er resultatet af en

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2011-2023

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2011-2023 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 211-223 219 215 211 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 4 8 12 16 2 24 28 32 36 4 44 48 52 56 6 64 68 72 76 8 84 88 92 96-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 Befolkningsprognosen

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2007-2020

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2007-2020 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 27-22 219 215 211 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 4 8 12 16 2 24 28 32 36 4 44 48 52 56 6 64 68 72 76 8 84 88 92 96-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 Befolkningsprognosen

Læs mere

INDHOLD. 1 Prognosens hovedresultater 1. 2 Indledning 3. 3 Overordnede forudsætninger 4. 4 Beregningsmetode 9

INDHOLD. 1 Prognosens hovedresultater 1. 2 Indledning 3. 3 Overordnede forudsætninger 4. 4 Beregningsmetode 9 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 9 5 Befolkningsprognosens resultater 10 5.1 Boligbyggeri 11 5.2 Flytninger 14 5.3 Fødsler og dødsfald

Læs mere

4. Forudsætninger. 4.1. Forudsætninger for prognosen

4. Forudsætninger. 4.1. Forudsætninger for prognosen Bilag 5 Vedrørende Udklip fra Befolkningen i Randers Kommune. Befolkningsprognosen for 2010-2022 og dens forudsætninger, der beskriver forudsætningerne for prognosen, der ligger til grund for den udarbejdede

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR ISHØJ KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR ISHØJ KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR ISHØJ KOMMUNE 2016-2023 Godkendt af Ishøj Byråd den 03.05.2016 Befolkningsprognose 2016-2023 for Ishøj Kommune side - 2 - Indhold 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Historisk

Læs mere

Befolkningsprognosen, budget 2016-2019

Befolkningsprognosen, budget 2016-2019 Befolkningsprognosen, budget 2016-2019 Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose i februar marts 2015. Dette notat beskriver prognosens resultater og de væsentligste forudsætninger. NOTAT Center for

Læs mere

Danmarks Statistiks landsprognose forudsiger en marginalt set lidt større befolkningstilvækst end set i de sidste to års prognoser.

Danmarks Statistiks landsprognose forudsiger en marginalt set lidt større befolkningstilvækst end set i de sidste to års prognoser. Notat Sagsnr.: 2015/0002783 Dato: 14. februar 2015 Titel: Befolkningsprognose 2015-2026 Sagsbehandler: Flemming Byrgesen Specialkonsulent 1. Indledning Halsnæs Kommunes økonomistyringsprincipper baserer

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR ISHØJ KOMMUNE 2015-2022

BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR ISHØJ KOMMUNE 2015-2022 BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR ISHØJ KOMMUNE 2015-2022 Godkendt af Ishøj Byråd den XX.XX.2015 Befolkningsprognose 2015-2022 for Ishøj Kommune side - 2 - Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Hvordan er resultatet for

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE

BEFOLKNINGSPROGNOSE BEFOLKNINGSPROGNOSE NOTAT BEFOLKNINGSPROGNOSE -, marts Indholdsfortegnelse 1. Indledning... - 3 2. Sammenfatning... - 4 3. Forudsætninger for prognosen...- 4 4. Oplandskommuner...- 5 5. Kommunens samlede

Læs mere

Bilag 2. Følsomhedsanalyse

Bilag 2. Følsomhedsanalyse Bilag 2 Følsomhedsanalyse FØLSOMHEDSANALYSE. En befolkningsprognose er et bedste bud her og nu på den kommende befolkningsudvikling. Det er derfor vigtigt at holde sig for øje, hvilke forudsætninger der

Læs mere

Befolkningsprognose 2013-2025

Befolkningsprognose 2013-2025 Befolkningsprognose 2013-2025 Indhold Indledning...3 Resume...4 1. Befolkningsprognose for Herning Kommune...5 1.1. Befolkningsudviklingen...5 1.2. Befolkningens aldersfordeling...7 2. Befolkningsudviklingen

Læs mere

Befolkningsprognose. Vallensbæk Kommune 2014-2026

Befolkningsprognose. Vallensbæk Kommune 2014-2026 Befolkningsprognose Vallensbæk Kommune 214-226 223 219 215 211 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 1975 5 1 15 2 25 3 35 4 45 5 55 6 65 7 75 8 85 9 95 1971-5 5-1 1-15 15-2 2-25 25-3 3-35 35-4 Prognosen

Læs mere

Befolkningsprognose 2014-2027. Svendborg Kommune, april 2014

Befolkningsprognose 2014-2027. Svendborg Kommune, april 2014 Befolkningsprognose 2014-2027 Svendborg Kommune, april 2014 Kontaktoplysninger Befolkningsprognosen 2014-2027 er udarbejdet af Thomas Jensen COWI, i samarbejde med Svendborg Kommune, april 2014. Spørgsmål

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 2016-2028

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 2016-2028 BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 216-228 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 1 5 Befolkningsprognosens resultater 11 Boligbyggeri

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE Horsens Kommune 2012-2022

BEFOLKNINGSPROGNOSE Horsens Kommune 2012-2022 BEFOLKNINGSPROGNOSE Horsens Kommune 2012-2022 Indhold Resume... 3 Indledning og hovedforudsætninger... 4 Områdeinddeling... 5 Bolig- & befolkningsudvikling... 7 Datagrundlag og forudsætninger... 15 Resultattabeller...

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2016-2026 Økonomiafdelingen Budget og Analyse foråret 2015 Forord En befolkningsprognose er et kvalificeret gæt på den fremtidige befolkningsudvikling i kommunen. I prognosen kan man

Læs mere

ØKONOMI. Befolkningsprognose 2015 til 2025

ØKONOMI. Befolkningsprognose 2015 til 2025 ØKONOMI Befolkningsprognose 2015 til 2025 Indhold Indledning... 3 Befolkningsprognosen 2015 sammenlignet med sidste prognose.... 3 Forudsætninger for prognosen...5 Udviklingen på aldersgrupper....6 Udviklingen

Læs mere

Bilag 1. Demografix. Beskrivelse af modellen

Bilag 1. Demografix. Beskrivelse af modellen 4. Bilagsdel 55 Bilag 1 Demografix Beskrivelse af modellen 56 Om befolkningsfremskrivninger Folketallet i Danmark har været voksende historisk, men vækstraten har været aftagende, og den kom tæt på nul

Læs mere

Prognose over Frederiksberg Kommunes befolkning

Prognose over Frederiksberg Kommunes befolkning Prognose over Frederiksberg Kommunes befolkning 2013 Befolkningsprognose 2013 Udviklingen i befolkningens størrelse og alderssammensætning har stor betydning for kommunens virke. Derfor udarbejdes der

Læs mere

Befolkningsfremskrivningsmodellen

Befolkningsfremskrivningsmodellen 19. marts 2012 Befolkningsfremskrivningsmodellen Grundlaget for alle fremskrivningsmodeller er at give et bud på en forventet eller sandsynlig fremtid ud fra hændelser i fortiden. En fremskrivning siger

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2015-2027

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2015-2027 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 2015-2027 2025 2019 2013 2007 2001 1995 1989 1983 1977 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 1971 0-100 100-200 200-300 300-400 400-500 500-600 600-700 700-800

Læs mere

Bolig- og befolkningsudvikling. Historisk og planlagt boligbyggeri

Bolig- og befolkningsudvikling. Historisk og planlagt boligbyggeri Bolig- og befolkningsudvikling Historisk og planlagt boligbyggeri Boligbyggeriet i Holstebro Kommune har i 2009-2014 varieret fra 138 til 114 boliger pr. år et gennemsnit på 123 boliger pr. år. I prognoseårene

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 GENTOFTE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 Til Økonomiudvalget, 22. april 2013 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 INTRODUKTION... 3 Resume... 3 PROGNOSE 2013: Resultater... 4 Aldersfordeling... 4 TENDENSER: Befolkningsudvikling

Læs mere

Befolkningsprognose 2014

Befolkningsprognose 2014 Befolkningsprognose Tune Det åbne land Greve Hundige Karlslunde Center for Byråd & Økonomi Befolkningsprognosen offentliggøres på Greve Kommunes hjemmeside www.greve.dk. Greve Kommune Befolkningsprognose

Læs mere

den danske befolkningsudvikling siden 1953

den danske befolkningsudvikling siden 1953 Redegørelse den danske befolkningsudvikling siden 1953 c. Af: Otto Andersen, cand. polit. Uddrag fra: Demokrati for fremtiden Valgretskommissionens betænkning om unges demokratiske engagement Valgretskommissionen

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2015 2026 Dato12.05.2014 Befolkningsprognoser er behæftet med en vis usikkerhed, idet prognosens forudsætninger om fødselshyppighed, dødelighed, boligmassen samt ind og udvandring kan

Læs mere

Befolkningsprognose for Vesthimmerlands Kommune

Befolkningsprognose for Vesthimmerlands Kommune Befolkningsprognose for Vesthimmerlands Kommune 2012-2026 Økonomisk Forvaltning 1. Forord Denne befolkningsprognose er udarbejdet af Vesthimmerlands kommune i foråret 2012. Prognosen danner et overblik

Læs mere

Prognoser i Assens Kommune

Prognoser i Assens Kommune Prognoser i Assens Kommune Baggrund Dette dokument beskriver, hvordan vi beregner de forskellige typer af prognoser i Assens Kommune, og hvordan sammenhængen er mellem de forskellige prognoser. De forskellige

Læs mere

Behovsanalyse, almene boliger i Auning 2016

Behovsanalyse, almene boliger i Auning 2016 Behovsanalyse, almene boliger i Auning 2016 3. maj 2016 SPJrådgivning Lergravsvej 53, 2300 København S Telefon: +45 21 44 31 29 spj@spjraadgivning.dk www.spjraadgivning.dk CVR-nr. 32 60 26 81 Bank: Lån

Læs mere

Befolkningsprognose for Rudersdal Kommune

Befolkningsprognose for Rudersdal Kommune Befolkningsprognose for Rudersdal Kommune 2011-23 Økonomi Budget og regnskab Med udgangspunkt i det officielle indbyggertal for Rudersdal Kommune den 1. januar 2011 er der udarbejdet en prognose for udviklingen

Læs mere

Center for Økonomi & It. Befolkningsprognose 2012

Center for Økonomi & It. Befolkningsprognose 2012 Center for Økonomi & It Indhold 1. Baggrund... 3 2. Boliger... 7 3. Resume af befolkningsprognose... 6 4. Befolkningsudvikling i Greve Kommune... 9 5. Befolkningsudvikling fordelt på aldersgrupper... 10

Læs mere

Udarbejdet februar-marts 2015. Befolkningsprognose 2015-2030

Udarbejdet februar-marts 2015. Befolkningsprognose 2015-2030 Udarbejdet februar-marts 2015 Befolkningsprognose 2015-2030 Indhold Indledning Indledning 2 Befolkningsprognose 2015-2030 Den overordnede udvikling 4 Udviklingen fordelt på alder 6 Udviklingen fordelt

Læs mere

Befolkningsprognose 2016

Befolkningsprognose 2016 Befolkningsprognose 2016 Befolkningsprognosen er et vigtigt parameter i forhold til udarbejdelsen af budgetter for de kommende år. Befolkningsprognosen er udarbejdet ud fra forventninger til antallet af

Læs mere

Befolkningsprognose Kerteminde kommune 2014-2024 22-03-2013

Befolkningsprognose Kerteminde kommune 2014-2024 22-03-2013 Side1/10 Økonomiafdelingen Grønlandsgade 3 5300 Kerteminde Tlf.: 65 15 14 16 Fax: 65 15 14 39 mek@kerteminde.dk www.kerteminde.dk Befolkningsprognose Kerteminde kommune 2014-2024 22-03-2013 I dette notat

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2 Befolkningsprognose 2013-2024

Indholdsfortegnelse. Side 2 Befolkningsprognose 2013-2024 Befolkningsprognose for Jammerbugt Kommune 2013 Indholdsfortegnelse Befolkningsprognose for Jammerbugt Kommune 2013... 1 Resume... 3 Forudsætninger... 7 Overordnede prognoseforudsætninger... 7 Bolig- &

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE 2013-2026

BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE 2013-2026 BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE 2013-2026 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 2 3 Overordnede forudsætninger 3 4 Beregningsmetode 8 5 Befolkningsprognosens resultater 9 Boligbyggeri

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR VORDINGBORG KOMMUNE. MARTS 2016 vordingborg.dk

BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR VORDINGBORG KOMMUNE. MARTS 2016 vordingborg.dk BEFOLKNINGSPROGNOSE 2016-2029 FOR VORDINGBORG KOMMUNE MARTS 2016 vordingborg.dk Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Befolkningsprognose 2016-2029 for Vordingborg Kommune Udgivet af Vordingborg

Læs mere

Greve Kommune Befolkningsprognose 2013

Greve Kommune Befolkningsprognose 2013 Greve Kommune Center for Økonomi & It Indhold Indhold... 2 1. Baggrund... 3 2. Resume af befolkningsprognosen... 6 3. Boliger... 7 4. Befolkningsudvikling i Greve Kommune... 9 5. Befolkningsudvikling fordelt

Læs mere

BoligBarometret. 4. udgave 2012. Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor

BoligBarometret. 4. udgave 2012. Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor BoligBarometret Almene boliger i Vejle Kommune 4. udgave 212 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor Forord I Vejle Kommune er der samlet fem almene boligorganisationer AAB, ØsterBo, boligselskaber

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE

BEFOLKNINGSPROGNOSE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2014-2025 Befolkningspyramide 2014 Hvor mange færre / flere borgere kvinder og mænd forventes i 2025 set i forhold til 2014? 95-99 årige 90-94 årige 117 485 34 190 95-99 årige 90-94

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indhold. Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse. Indhold. Indholdsfortegnelse Forord 1 Forord Forord Befolkningsprognoser er et vigtigt element i den kommunale planlægning og forvaltning. Befolkningsprognosen skaber et overblik over sammenhængen mellem boligudbygning, indbyggertal

Læs mere

Udarbejdet februar-marts 2014. Befolkningsprognose 2014-2029

Udarbejdet februar-marts 2014. Befolkningsprognose 2014-2029 Udarbejdet februar-marts 2014 Befolkningsprognose 2014-2029 Indhold Indledning Indledning 2 Befolkningsprognose 2014-2029 Den overordnede udvikling 4 Udviklingen fordelt på alder 6 Udviklingen fordelt

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2014-2025 Forord Denne befolkningsprognose for Struer Kommune er udarbejdet i KMDs befolkningsprognoseprogram Opus Simulering Befolkning, der prognosticerer den fremtidige befolkningsudvikling

Læs mere

fødsler dødsfald flyttemønstre (herunder forventninger vedr. indvandrere/flygtninge) det forventede boligbyggeri i kommunen (boligprogrammet)

fødsler dødsfald flyttemønstre (herunder forventninger vedr. indvandrere/flygtninge) det forventede boligbyggeri i kommunen (boligprogrammet) 1 2017-2029 1. Indledning Økonomiafdelingen har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen i Randers Kommune fordelt på alder og forskelligt definerede delområder frem til 1. januar 2029. n beskriver

Læs mere

Befolkningen i Randers Kommune

Befolkningen i Randers Kommune Befolkningen i Randers Kommune Befolkningsprognosen for 2013-2025 og dens forudsætninger Økonomi, april 2012 Randers Kommune Indholdsfortegnelse Befolkningsprognose 2013-2025...1 1. Indledning... 1 2.

Læs mere

Dette notat uddyber og kommenterer befolkningsprognosen

Dette notat uddyber og kommenterer befolkningsprognosen Til: Økonomiudvalget Fra: Budget- og analysegruppen Kommentarer til befolkningsprognosen 2010-2022 Dette notat uddyber og kommenterer befolkningsprognosen 2010-2022 Beregning af befolkningsprognosen Økonomiafdelingen

Læs mere

Befolkning. Prognose for Nuup kommunea 2003-2013. Rekvireret opgave

Befolkning. Prognose for Nuup kommunea 2003-2013. Rekvireret opgave Befolkning Rekvireret opgave Prognose for Nuup kommunea 2003-2013 Hermed offentliggøres en række hovedresultater fra Grønlands Statistiks prognose for Nuup kommunea 2003 2013. Prognosen offentliggøres

Læs mere

Storbymentalitet og flere ældre i samfundet øger boligbehovet

Storbymentalitet og flere ældre i samfundet øger boligbehovet Storbymentalitet og flere ældre i samfundet øger boligbehovet En analyse foretaget af Dansk Byggeri viser, at der i fremtiden vil være et stort behov for flere boliger i storbyerne, da danskerne fortsat

Læs mere

Befolkningsprognose 2017

Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognosen er et vigtigt parameter i forhold til udarbejdelsen af budgetter for de kommende år. Befolkningsprognosen er udarbejdet ud fra forventninger til antallet af

Læs mere

Struer Kommune. Befolkningsprognose

Struer Kommune. Befolkningsprognose Struer Kommune Befolkningsprognose 2013-2024 Forord Denne befolkningsprognose for Struer Kommune er udarbejdet i KMDs befolkningsprognoseprogram Opus Simulering Befolkning, der prognosticerer den fremtidige

Læs mere

Årlig redegørelse 2012. Langeland Kommunes egne målsætninger Udviklingsaftalen 2012-2015

Årlig redegørelse 2012. Langeland Kommunes egne målsætninger Udviklingsaftalen 2012-2015 Årlig redegørelse 2012 Langeland Kommunes egne målsætninger Udviklingsaftalen 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Resume... 1 Prognosens formål... 1 Prognosens hovedresultater... 1 2. Datagrundlag og forudsætninger...

Læs mere

BoligBarometret. 2. udgave 2013. Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor

BoligBarometret. 2. udgave 2013. Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor BoligBarometret Almene boliger i Vejle Kommune 2. udgave 213 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor Indhold De almene boliger i Vejle Kommune... 3 1. Befolkningsudviklingen i Vejle Kommune...

Læs mere

Befolkningsprognose 2017

Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognose Tune Det åbne land Greve Hundige Karlslunde Rebecca Dahlgaard Ulrik Lejre Larsen Staben for Økonomi & Indkøb Befolkningsprognosen offentliggøres på Greve Kommunes hjemmeside www.greve.dk.

Læs mere

Michala Tarbo Andersson og Carsten Møller Analysekonsulenter

Michala Tarbo Andersson og Carsten Møller Analysekonsulenter Økonomi og Analyse Notat Til: Økonomiudvalget Sagsnr.: 2010/03429 Dato: 26. april 2010 Sag: Befolkningsprognose 2010-2021 Sagsbehandler: Michala Tarbo Andersson og Carsten Møller Analysekonsulenter 1.

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2015-2026 Forord Denne befolkningsprognose for Struer Kommune er udarbejdet i KMDs befolkningsprognoseprogram Opus Simulering Befolkning, der prognosticerer den fremtidige befolkningsudvikling

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2012-2025 Svendborg Kommune, maj 2012 Kontaktoplysninger Befolkningsprognosen 2012-2025 er udarbejdet af Thomas Jensen COWI, i samarbejde med Svendborg Kommune, maj 2012. På kommunens

Læs mere

Rudersdal Kommunes indbyggertal for 2013

Rudersdal Kommunes indbyggertal for 2013 Økonomi Budget og Regnskab Rudersdal Kommunes indbyggertal for 2013 Ifølge den officielle opgørelse fra Danmarks Statistik var der 54.827 indbyggere i Rudersdal Kommune den 1. januar 2013. Det er 197 flere

Læs mere

Befolkningsprognose 2016-2028. 1. Indledning

Befolkningsprognose 2016-2028. 1. Indledning Befolkningsprognose -2028 1. Indledning Økonomiafdelingen har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen i Randers Kommune fordelt på alder og forskelligt definerede delområder frem til 1. januar

Læs mere

Befolkningsprognose 2016

Befolkningsprognose 2016 Befolkningsprognose Tune Det åbne land Greve Hundige Karlslunde Rebecca Dahlgaard Ulrik Lejre Larsen Staben for Økonomi & Indkøb Befolkningsprognosen offentliggøres på Greve Kommunes hjemmeside www.greve.dk.

Læs mere

Befolkningsprognose 2016

Befolkningsprognose 2016 Befolkningsprognose 2016 Økonomiafdelingen, den 2. marts 2015 Forord Den foreliggende befolkningsprognose for Nyborg Kommune er udarbejdet af Teknik- og Miljøafdelingen samt Økonomiafdelingen. Befolkningsprognosen

Læs mere

gladsaxe.dk Befolkningsprognose

gladsaxe.dk Befolkningsprognose gladsaxe.dk Befolkningsprognose 2008-2023 Gladsaxe Kommune Maj 2008 Befolkningsprognose 2008-2023 for Gladsaxe Kommune Indholdsfortegnelse Side Indledning og sammenfatning... 3 1. Kommunens befolkning

Læs mere

Befolkningsprognose 2017

Befolkningsprognose 2017 GENTOFTE KOMMUNE 7. marts 2017 STRATEGI OG ANALYSE Befolkningsprognose 2017 Om befolkningsprognosen Hvert forår udarbejder Gentofte Kommune en befolkningsprognose for de kommende tolv år. Prognosemodellen

Læs mere

Befolkningsprognose 2104 for Frederikssund Kommune

Befolkningsprognose 2104 for Frederikssund Kommune April 2104 Befolkningsprognose 2104 for Frederikssund Kommune Befolkningsprognose 2104 for Frederikssund Kommune Befolkningsprognose 2104 er udarbejdet af Kirsten Mohr i samarbejde med Mads Laursen fra

Læs mere

Prognosen er udarbejdet i februar 2017 og der anvendes Cowi Demografixs til modelleringen.

Prognosen er udarbejdet i februar 2017 og der anvendes Cowi Demografixs til modelleringen. Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognosen bliver udarbejdet på baggrund af de samlede påvirkninger fra forhold som fødsler, levealder, døde, til- og fraflytning, udbygningsplaner og hvor mange borgere

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2015-2027 Nordborg Havnbjerg Nørreskov Bakkensbro Nydam Augustenborg Fryndesholm Kværs Gråsten Nybøl Rinkenæs Egernsund Dybbøl Ulkebøl Humlehøj Ahlmann Sønderskov Hørup Lysabild Broager

Læs mere

Befolkningsprognose Lolland Kommune

Befolkningsprognose Lolland Kommune Befolkningsprognose 217-229 Lolland Kommune Indhold Indledning... 2 Prognosens hovedresultater og forudsætninger... 2 Prognosen kontra faktisk udvikling i 216... 6 Fordeling på aldersgrupper... 7 Forventet

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE

BEFOLKNINGSPROGNOSE UDKAST BEFOLKNINGSPROGNOSE 2016-2027 Befolkningspyramide 2016 Hvor mange færre / flere borgere kvinder og mænd forventes i 2027 set i forhold til 2016? 95-99 årige 157 37 90-94 årige 468 184 85-89 årige

Læs mere

Rudersdal Kommunes indbyggertal pr. 1. januar 2015

Rudersdal Kommunes indbyggertal pr. 1. januar 2015 Økonomi Budget og Regnskab Rudersdal Kommunes indbyggertal pr. 1. januar 2015 Ifølge den officielle opgørelse fra Danmarks Statistik var der 55.441 indbyggere i Rudersdal Kommune den 1. januar 2015. Det

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET, ØKONOMISK INSTITUT THOMAS RENÉ SIDOR, ME@MCBYTE.DK

KØBENHAVNS UNIVERSITET, ØKONOMISK INSTITUT THOMAS RENÉ SIDOR, ME@MCBYTE.DK KØBENHAVNS UNIVERSITET, ØKONOMISK INSTITUT SAMFUNDSBESKRIVELSE, 1. ÅR, 1. SEMESTER HOLD 101, PETER JAYASWAL HJEMMEOPGAVE NR. 1, FORÅR 2005 Termer THOMAS RENÉ SIDOR, ME@MCBYTE.DK SÅ SB Statistisk Årbog

Læs mere

Befolkningsprognose 2012

Befolkningsprognose 2012 Bilag 1 Befolkningsprognose 2012 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2012... 1 1. PROGNOSEN... 2 2. FORUDSÆTNINGER FOR PROGNOSEN... 3 2.1 FORVENTET BOLIGUDBYGNING FOR HØRSHOLM KOMMUNE... 3 2.2 INDFLYTNINGSMØNSTRE FOR

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 2016-2028

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 2016-2028 BEFOLKNINGSPROGNOSE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 2016-2028 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 10 5 Befolkningsprognosens resultater 11 Boligbyggeri

Læs mere

Befolkning. Prognose for Nuup kommunea Rekvireret opgave

Befolkning. Prognose for Nuup kommunea Rekvireret opgave Befolkning Rekvireret opgave Prognose for Nuup kommunea 2005-2015 Hermed offentliggøres en række hovedresultater fra Grønlands Statistiks prognose for Nuup kommunea 2005 2015. Prognosen offentliggøres

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2015-2027 Marts 2015 Dette er befolkningsprognosen 2015-2027 for Glostrup Kommune. Prognosen er udarbejdet af Center for It og Udvikling. Prognosen er udarbejdet med anvendelse af ProPlan

Læs mere

Befolkningsprognose 2013 for Frederikssund Kommune

Befolkningsprognose 2013 for Frederikssund Kommune Marts 2013 Befolkningsprognose 2013 for Frederikssund Kommune Befolkningsprognose 2013 for Frederikssund Kommune Befolkningsprognose 2013 er udarbejdet af Kirsten Mohr i samarbejde med Mads laursen fra

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2016-2027 Forord Denne befolkningsprognose for Struer Kommune er udarbejdet i KMDs befolkningsprognoseprogram Opus Simulering Befolkning, der prognosticerer den fremtidige befolkningsudvikling

Læs mere

Befolkningsprognose & Boligudbygningsplan

Befolkningsprognose & Boligudbygningsplan SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN / TEKNIK OG MILJØ Befolkningsprognose & Boligudbygningsplan Grundlag for udarbejdelse af budget - 10. juni SOLRØD KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 1. Indledning Med udgangspunkt

Læs mere

NOTATARK BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR HVIDOVRE KOMMUNE NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR HVIDOVRE KOMMUNE 2016-2030 Økonomi og Stabsforvaltningen Økonomi Sagsbehandler: Poul Ebbesen-Jensen Sag nr. 16-2046 30.03.2016/pej Dette notat beskriver

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE

BEFOLKNINGSPROGNOSE Randers Kommune BEFOLKNINGSPROGNOSE 2012-2024 Samlet folketal pr. 1/1 (prognose fra 2012) 106.000 104.000 102.000 100.000 98.000 96.000 94.000 92.000 90.000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Læs mere

Økonomisk fremgang gav befolkningsmæssig tilbagegang

Økonomisk fremgang gav befolkningsmæssig tilbagegang Økonomisk fremgang gav befolkningsmæssig tilbagegang Økonomisk fremgang gav befolkningsmæssig tilbagegang - men økonomisk tilbagegang giver befolkningsmæssig fremgang - tendens eller tilfældighed? Brøndby

Læs mere

Befolkning. Prognose for Ilulissat kommune Rekvireret opgave

Befolkning. Prognose for Ilulissat kommune Rekvireret opgave Befolkning Rekvireret opgave Prognose for Ilulissat kommune 2003-2013 Hermed offentliggøres en række hovedresultater fra Grønlands Statistiks prognose for Ilulissat kommunea 2003-2013. Prognosen offentliggøres

Læs mere

Allerød Kommune Bolig- og befolkningsudvikling DECEMBER 2014 FREMTIDSSCENARIER FOR BEFOLKNINGEN I ALLERØD

Allerød Kommune Bolig- og befolkningsudvikling DECEMBER 2014 FREMTIDSSCENARIER FOR BEFOLKNINGEN I ALLERØD Allerød Kommune Bolig- og befolkningsudvikling 1 Præcisering af oplæg Allerød Kommune har bedt COWI om at undersøge, hvordan befolkningen vil udvikle sig i perioden 2015-2031. I den forbindelse er COWI

Læs mere

Flere ældre kræver bedre boliger

Flere ældre kræver bedre boliger Notat Flere ældre kræver bedre boliger En analyse foretaget af Dansk Byggeri viser, at den nuværende boligmasse ikke er gearet til den stigende andel af ældre, der kommer i Danmark. De ældre ønsker boliger

Læs mere

De ældres boligforhold 2014

De ældres boligforhold 2014 ÆLDRE I TAL 2014 De ældres boligforhold 2014 Ældre Sagen Januar 2015 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Grønlands befolkning 1. januar 2006

Grønlands befolkning 1. januar 2006 Befolkningsstatistik 2006:1 Grønlands befolkning 1. januar 2006 Indholdsfortegnelse Del 1... 1 Forord... 4 Befolkning pr. 1. januar 2006... 5 Oversigt 1 Grønlands befolkning pr. 1. januar 1996-2006...

Læs mere

Prognose over Frederiksberg Kommunes befolkning

Prognose over Frederiksberg Kommunes befolkning Prognose over Frederiksberg Kommunes befolkning 2014 Befolkningsprognose for Frederiksberg Kommune 2014 Udviklingen i befolkningens størrelse og alderssammensætning har stor betydning for kommunens økonomi

Læs mere

Befolkningen i de arbejdsdygtige aldre falder markant i udkantsdanmark

Befolkningen i de arbejdsdygtige aldre falder markant i udkantsdanmark Befolkningen i de arbejdsdygtige aldre falder markant i udkantsdanmark I løbet af de næste 25 år forventes befolkningen i de arbejdsdygtige aldre at falde i fire ud af fem kommuner i Danmark. Udfordringen

Læs mere

Befolkningsfremskrivningsmodellen

Befolkningsfremskrivningsmodellen 26. juni 2009 Befolkningsfremskrivningsmodellen Grundlaget for alle fremskrivningsmodeller er at give et bud på en forventet eller sandsynlig fremtid ud fra hændelser i fortiden. En fremskrivning siger

Læs mere

Befolkningsudviklingen i Randers Kommune

Befolkningsudviklingen i Randers Kommune Befolkningsudviklingen i Randers Kommune Befolkningsprognose for -2030 Budgetkontoret, maj Randers Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 2. Opfølgning på...3 3. Udvikling i befolkningstallet...4

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2017-2030 Nordborg Havnbjerg Nørreskov Bakkensbro Nydam Augustenborg Fryndesholm Kværs Gråsten Nybøl Rinkenæs Egernsund Dybbøl Ulkebøl Humlehøj Ahlmann Sønderskov Hørup Lysabild Broager

Læs mere

Indhold Indledning... 2

Indhold Indledning... 2 Befolkningsprognose 216 228 Lolland Kommune Indhold Indledning... 2 Prognosens hovedresultater og forudsætninger... 2 Prognosen kontra faktisk udvikling i 215... 5 Fordeling på aldersgrupper... 6 Forventet

Læs mere

Vandringer til og fra Grønland 1981-2003

Vandringer til og fra Grønland 1981-2003 Befolkningsstatistik 2004:4 Vandringer til og fra Grønland 1981-2003 Side 2 Vandringer til og fra Grønland 1981-2003 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Kapitel 1 Sammenfatning... 5 Kapitel 2

Læs mere

Befolkningsprognose Odder Kommune

Befolkningsprognose Odder Kommune Befolkningsprognose 2011-2023 Odder Kommune FORORD Forord Denne befolkningsprognose er udarbejdet af KMD i foråret 2011. Prognosen danner et overblik over befolkningsudviklingen i Odder Kommune frem til

Læs mere

2016-2026 Stevns Kommune

2016-2026 Stevns Kommune INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015 Befolkningsprognose 2016-2026 Stevns Kommune Befolkningsprognose Befolkningsprognosen beskriver den forventede demografiske udvikling i Stevns Kommune for perioden 2016

Læs mere

Befolkningsprognose 2014

Befolkningsprognose 2014 Befolkningsprognose 2014 Økonomiafdelingen, den 30. april 2013 Forord Den foreliggende befolkningsprognose for Nyborg Kommune er udarbejdet af Teknik- og Miljøafdelingen samt Økonomiafdelingen. Befolkningsprognosen

Læs mere

Befolkningsprognose 2014

Befolkningsprognose 2014 Befolkningsprognose 2014 Indledning Befolkningsprognosen bruges bl.a. som grundlag for beregning af tildelingsmodellerne på børneområdet og på ældreområdet, og resulterer i demografireguleringerne i forbindelse

Læs mere