Befolkningsprognose

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Befolkningsprognose"

Transkript

1 Befolkningsprognose

2 Forord Denne befolkningsprognose for Struer Kommune er udarbejdet i KMDs befolkningsprognoseprogram Opus Simulering Befolkning, der prognosticerer den fremtidige befolkningsudvikling ved hjælp af befolkningsprognosemodellen JEPPE. En befolkningsprognose er baseret på en række antagelser og forudsætninger om forskellige forhold i fremtiden. Der er en vis usikkerhed omkring disse antagelser og forudsætninger, men på det tidspunkt hvor prognosen udarbejdes, anses de for at være de bedst mulige skøn. Heraf følger, at befolkningsprognosen på indeværende tidspunkt vil være udtryk for den bedste vurdering af befolkningsudviklingen i kommunen. Dette notat præsenterer befolkningsprognosens hovedresultater og beskriver de forudsætninger, der ligger til grund for prognosen. Notatet er opdelt i 4 kapitler, der har følgende indhold: I kapitel 1 fremlægges prognosens hovedresultater for hele kommunen og for de enkelte delområder. I kapitel 2 vises en række tabeludskrifter fra befolkningsprognosen i forskellige alders- og distriktsinddelinger. Bemærk - at alternative tabeller kan bestilles hos: - Britta Rasmussen, Tlf.: Birgitte Breumlund, Tlf.: Rasmus Gade, Tlf.: Det er muligt at få tabeller leveret i Excel-regneark således, at der let kan arbejdes videre med tallene. De tendenser i befolkningsudviklingen, som fremgår af kapitel 1 og 2, hænger sammen med prognosens forudsætninger vedrørende: fødsler omfanget og fordelingen af boligbyggeriet flyttemønstret mellem områderne i Struer Kommune flyttemønstret til/fra Struer Kommune. I kapitel 3 redegøres der i hovedtræk for befolkningsprognosemodellens beregningsprincipper. I kapitel 4 redegøres der i hovedtræk for afvigelser i forhold til befolkningsprognosen fra Rasmus Gade Økonomi & Løn 13. juni 2016 Indhold 2

3 Indholdsfortegnelse 1. FORVENTET BEFOLKNINGSUDVIKLING I STRUER KOMMUNE Alderssammensætningen i Struer Kommune Befolkningsudviklingen på områdeniveau RESULTATTABELLER Hele kommunen Skoledistrikter Børnepasningsdistrikter Ældreområder BEFOLKNINGSPROGNOSENS FORUDSÆTNINGER Fremskrivningsperiode Afgrænsning af Struer Kommunes arbejdskraftopland Områdeinddeling Boligbyggeprogram Husstandsstørrelser i nybyggeriet Flytninger i den eksisterende boligmasse Fødselsmønstret AFVIGELSER I FORHOLD TIL BEFOLKNINGSPROGNOSEN FRA Boligbyggeri Til- og fraflytning Nettobefolkningstilvækst Husstandsstørrelser Konklusion Indhold 3

4 Personer 1. Forventet befolkningsudvikling i Struer Kommune I dette kapitel er befolkningsprognosens hovedresultater for kommunen sammenfattet og præsenteret i en række figurer og tabeller. Hermed kan der dannes et overblik over udviklingen i kommunens forventede befolkningstal, befolkningens alderssammensætning og befolkningens fordeling inden for kommunens delområder. Mere detaljerede oplysninger fremgår af resultattabellerne i kapitel 2. Den 1. januar 2016 var kommunens indbyggertal Den 1. januar 2027 forventes indbyggertallet at være faldet til Det forventede fald udgør dermed 977 personer, svarende til 4,55 %. Den historiske og den forventede befolkningsudvikling i kommunen er illustreret i nedenstående figur 1.1. Figur 1.1 Historisk og forventet befolkningsudvikling i Struer Kommune Historik Prognose Som det fremgår af tabellen, har der været en mindre fremgang i befolkningstallet i perioden 2007 til Fra 2008 til 2015 har befolkningstallet været faldende, men fra 2015 til 2016 har der været en stigning i befolkningstallet. Der forventes dog en faldende tendens i hele prognoseperioden. Resultater af prognoseberegninger langt ude i fremtiden er naturligvis forbundet med størst usikkerhed. Derfor skal resultaterne ved periodens slutning mere ses som udtryk for nogle tendenser i befolkningsudviklingen end som et præcis udtryk for befolkningens størrelse. I det lange løb kan befolkningsudviklingen påvirkes blandt andet gennem boligudbygningen og modtagelse af flygtninge i kommunen. Resultaterne på kort sigt, det vil sige de første cirka fem år, er betydeligt mere sikre end prognosens sidste årrække. Resultaterne af prognoseberegningerne er ligeledes mere sikre på det samlede kommunale niveau end på de enkelte områder og distrikter. Befolkningsudviklingen i Struer Kommune som helhed dækker over forskydninger i borgernes alderssammensætning og mellem områderne i kommunen. Dette fremgår af de to følgende afsnit. Resultattabeller 4

5 Personer 1.1 Alderssammensætningen i Struer Kommune Ændringer i befolkningens alderssammensætning betyder ændrede behov for service, og spiller således ind på kommunens økonomi. I forbindelse med den kommunale planlægning er det derfor vigtigt at være opmærksom på ændringerne i befolkningens alderssammensætning. Udviklingen i alderssammensætningen er vist i tabel 1.1 og figur 1.2 til figur 1.8, der illustrerer den forventede udvikling for udvalgte aldersklasser. Tabel 1.1. Udvikling i alderssammensætningen fra 2016 til 2027 Relativ Antal personer Ændring aldersfordeling personer pct år ,4% 0,8% 0,9% 1-4 år ,2% 3,5% 3,9% 5-15 år ,5% 13,5% 10,6% år ,6% 62,2% 58,2% år ,6% 15,1% 17,6% år ,4% 5,0% 8,6% 0-99 år ,6% 100,0% 100,0% Som det fremgår af ovenstående tabel, forventes der en stigning i alderen 0-4 år, men et fald i antallet af børn i alderen 5-15 år og personer i den erhvervsaktive alder (16-66 år), hvorimod der forventes en væsentlig stigning i antallet af ældre. Som følge af den forventede stigning i antallet af ældre borgere vil gennemsnitsalderen i kommunen også stige i forhold til i dag. Efterfølgende figurer viser historisk og forventet udvikling for udvalgte aldersklasser. Bemærk, at Y-aksen i figurerne ikke har samme skalainddeling og ikke starter i 0. Figur 1.2 Historisk og forventet antal fødsler (0-årige) Historik Prognose Antallet af fødsler (som svarer til antallet af 0-årige den 1. januar året efter korrigeret for til- og fraflytning af spædbørn) forventes at have toppet i 2007 med 268 fødsler. Histo- Resultattabeller 5 193

6 Personer Personer risk har antallet af fødsler svinget mellem 143 i 2015 og 268 i 2007 med en faldende tendens i perioden. Fremadrettet forventes det årlige fødselstal at ligge mellem 171 og 195 med en svag stigende tendens frem til 2025 for herefter at falde en lille smule de sidste to år i perioden. Det stigende antal fødsler er en konsekvens af, at andelen af kvinder i den fødedygtige alder, er stigende (se figur 3.1. på s. 29). Figur 1.3 Historisk og forventet befolkningsudvikling (0-4 årige) Historik Som det fremgår af ovenstående figur, forventes antallet af 0-4 årige at være faldende frem til 2019, for herefter at stige i resten af prognoseperioden. Denne udvikling hænger sammen med den historiske og forventede udvikling i antallet af fødsler jævnfør figur 1.2. I kapitel 2 er der vist resultattabeller for de enkelte børnepasningsdistrikter i kommunen Prognose Figur Historisk og forventet befolkningsudvikling (5-15 årige) Historik For de 5-15 årige viser ovenstående figur, at der historisk har været en svagt faldende tendens. Dette fald forventes at fortsætte i hele prognoseperioden. I kapitel 2 er der vist resultattabeller for de enkelte skoledistrikter i kommunen Prognose Resultattabeller 6

7 Personer Personer Figur 1.5 Historisk og forventet befolkningsudvikling (16-66 årige) Historik Prognose Ovenstående figur viser, at antallet af personer i den erhvervsaktive alder (16-66 år) har været svagt faldende siden år 2008 og faldet forventes at fortsætte i hele prognoseperioden. Andelen af befolkningen, der er i den erhvervsaktive alder, forventes at falde fra 62,2 % i 2016 til 58,2 % i 2027 svarende til et fald på 10,6 % jævnfør tabel 1.1 på s.5. Figur 1.6 Historisk og forventet befolkningsudvikling (67-79 årige) Historik Prognose Ovenstående figur viser, at antallet af personer i aldersgruppen mellem 67 og 79 år forventes at stige frem til år Der forventes således personer i denne aldersgruppe i 2023 mod personer i dag. I perioden fra 2016 til 2023 forventes en stigning i aldersgruppen på 500 personer, hvilket svarer til 13,38 %. Resultattabeller 7

8 Personer Personer Figur 1.7 Historisk og forventet befolkningsudvikling (80-99 årige) Historik Prognose Ovenstående figur viser, at antallet af de ældste borgere forventes at stige kraftigt i hele perioden. De årige forventes at stige fra personer i 2016 til personer i Det er en stigning på 694 personer fra 2016 til 2027 svarende til en stigning på 64,4 %. I kapitel 2 er der vist resultattabeller for de enkelte ældreområder i kommunen. Figur 1.8 Befolkningssammensætningen i Struer Kommune i 2016 og Fem-års aldersklasser Ovenstående figur viser befolkningssammensætningen fordelt på 5 års aldersklasser i henholdsvis 2016 og forventet i Figuren viser en forskydning mellem aldersgrup- Resultattabeller 8

9 perne, således at der bliver færre 5-24 årige, lidt flere årige, væsentligt færre mellem 35 og 49 år, lidt færre år og væsentligt flere i aldersklasserne år. 1.2 Befolkningsudviklingen på områdeniveau I tabel 1.2 vises det beregnede befolkningstal for kommunens fremskrivningsområder i 2016, 2021 og 2027 samt tilvæksten mellem 2016 og Tabel 1.2 Den forventede befolkning fordelt på fremskrivningsområder Antal personer Ændring Fremskrivningsområde antal personer Procent Limfjordsskolens distrikt (10, 40, 11, 12, 102, 404, 450, 452, 460, 461, 462) ,9% Hjerm Skoles distrikt (15) ,4% Humlum Skoles distrikt (20, 35) ,0% Langhøjskolens distrikt (25, 270) ,5% Parkskolens distrikt (30, 304, 306, 405) ,4% Bremdal skoles distrikt (50, 51, 52) ,0% Thyholm (1) ,0% Hele Kommunen ,5% I tabellen er nogle fremskrivningsområder slået sammen, så det følger skoledistrikterne for at få nogle mere hensigtsmæssige enheder. Gimsing og Østre skole er blevet slået sammen til Limfjordsskolens skoledistrikt, som en ændring til sidste års prognose. Som tidligere anført i kapitel 1. forventes netto et fald i indbyggertallet på 977 personer eller 4,5 % fra 2016 til Befolkningsudviklingen er meget ujævnt fordelt på distrikterne. Der forventes ingen stigninger, men en stagnation i Bremdal Skoles distrikt. De største fald forventes i Parkskolens og Limfjordsskolens distrikter. Ud over den beskrevne udvikling i befolkningstallet i de enkelte områder i kommunen, vil der forekomme betydelige ændringer i befolkningens alderssammensætning, som vist i figur 1.8. på side 8. Resultattabeller 9

10 2. Resultattabeller På de følgende sider præsenteres befolkningsprognosens hovedresultater i udvalgte aldersklasser. Der oplyses det faktiske folketal pr. 1. januar 2008 til 2016 samt det forventede folketal pr. 1. januar 2017 til Resultattabellerne er opdelt på følgende måde: Afsnit 2.1. Hele kommunen 2.2. Skoledistrikter 2.3. Børnepasningsdistrikter 2.4. Ældreområder 2.1 Hele kommunen Tabel 2.1 Struer Kommunes befolkning, opdelt på 18 aldersklasser Resultattabeller 10

11 2.2 Skoledistrikter I det følgende er Struer Kommunes undervisningspligtige børn fordelt på skoledistrikter. Tabel 2.2 Struer Kommunes undervisningspligtige børn opdelt efter alder Antallet af skolepligtige børn toppede i år 2009 og forventes at falde til år Fra år 2016 til 2027 forventes faldet i gennemsnit, at være 65 børn om året. Tabel 2.3 Limfjordsskolen distrikt (distrikt 101, 108) Resultattabeller 11

12 Tabel 2.4 Hjerm Skoles distrikt (distrikt 102) Tabel 2.5 Humlum Skoles distrikt (distrikt 103) Tabel 2.6 Langhøjskolens distrikt (distrikt 104) Resultattabeller 12

13 Tabel 2.7 Parkskolens distrikt (distrikt 105) Tabel 2.8 Bremdal Skoles distrikt (distrikt 106) Tabel 2.9 Thyholm Skoles distrikt (distrikt 109) Resultattabeller 13

14 2.3 Børnepasningsdistrikter I det følgende er Struer Kommunes børn fordelt på børnepasningsdistrikter. Tidligere har befolkningsprognosen været delt op på ti børnepasningsdistrikter, idet Bremdal børnepasningsdistrikt har været underopdelt i Bremdal, Resen og Venø. Denne opdeling er ophørt og fra 2016 er Gimsing og Midtbyen blevet slået sammen til Østbyens børnepasningsdistrikt, så der kun opereres med syv børnepasningsdistrikter. Tabel 2.11 Struer Kommunes børn fordelt på aldre Antallet af dagpleje-/vuggestuebørn i alderen 0-2 år, viser en stigende tendens fra år 2017 til 2026 og et mindre fald i slutningen af prognoseperioden. Stigningen fra 2016 til 2027 forventes at udgøre 16,5 %. Antallet af børnehavebørn, 3-5 årige, har været faldende fra år 2008 til I prognoseperioden forventes antallet at være faldende frem til år 2020, hvorefter en stigning forventes. Faldet fra år 2016 til 2027 forventes at udgøre 3,8 %. Antallet af SFO-børn, 6-10 årige, har i alle de historiske år haft en faldende tendens. I prognoseperioden fra år 2017 til 2025 forventes antallet ligeledes at være faldende. Faldet fra 2016 til 2027 forventes at udgøre 21,9 %. Antallet af klub-børn, årige har været svingende, men med en faldende tendens i de historiske år. I prognoseperioden forventes antallet ligeledes, at have en faldende tendens. Faldet fra 2016 til 2027 forventes at udgøre hele 36,2 %. Resultattabeller 14

15 Tabel 2.12 Børnepasningsdistrikt Østbyen (distrikt 301, 303) Tabel 2.13 Børnepasningsdistrikt Hjerm (distrikt 302) Resultattabeller 15

16 Tabel 2.14 Børnepasningsdistrikt Vestbyen (distrikt 304) Tabel 2.15 Børnepasningsdistrikt Langhøj (distrikt 305) Resultattabeller 16

17 Tabel 2.16 Børnepasningsdistrikt Bremdal (distrikt 306) Tabel 2.17 Børnepasningsdistrikt Humlum (distrikt 309) Resultattabeller 17

18 Tabel 2.18 Børnepasningsdistrikt Thyholm (distrikt 310) Resultattabeller 18

19 2.4. Ældreområder Ældreområdet har hidtil været opdelt i tre geografiske områder, men ved en organisationsændring i 2009 blev strukturen omlagt, så ældreområdet nu er funktionsopdelt. Befolkningsprognosen kan ikke matche denne struktur. Derfor er det i samarbejde med områdelederne i stedet valgt at lave en inddeling baseret på oplande til plejehjemmene: Ældreområde Struer By (201): Enggård Centret, Vestcenter Kilen og Bøgelund, omfatter Struer By, Bremdal og Knarbjerg Ældreområde Asp (202): Asp plejecenter, omfatter området syd for Kilen og vest for hovedvejen Ældreområde Hjerm (203): Solglimt, omfatter området øst for hovedvejen og syd for Struer by Ældreområde Humlum (204): Rosengården, omfatter området nord for Kilen og syd for Oddesund samt Venø Ældreområde Thyholm (205): Solvang Ældrecenter, omfatter Thyholm I det følgende er Struer Kommunes ældre fordelt på aldersgrupper og de fem nævnte ældreområder. Tabel 2.20 Struer Kommunes ældre opdelt på aldersgrupper Som det fremgår af ovenstående tabel, forventes antallet af ældre i alderen år at stige med 955 svarende til 19,2 % fra 2016 til For de årige forventes en stigningen på 260 personer svarende til 6,7 %: Den forventede stigning for de årige er på 694 personer svarende til 64,4 %. Nedenfor fordeles de ældre på de nævnte fem ældreområder. Resultattabeller 19

20 Tabel 2.21 Ældreområde Struer By (distrikt 201) Tabel 2.22 Ældreområde Asp (distrikt 202) Tabel 2.23 Ældreområde Hjerm (distrikt 203) Resultattabeller 20

21 Tabel 2.24 Ældreområde Humlum (distrikt 204) Tabel 2.25 Ældreområde Thyholm (distrikt 205) Resultattabeller 21

22 3. Befolkningsprognosens forudsætninger Beregningsprincipperne i KMDs befolkningsprognosemodel JEPPE består generelt i, at en (overliggende) befolkningsprognose for et arbejdskraftopland nedbrydes til en prognose for delområderne i Struer Kommune. Denne nedbrydning foregår i 2 beregningstrin. Det første beregningstrin kaldes befolkningsprognosens kommunetotalprognose, hvor en overliggende prognose nedbrydes til en prognose for Struer Kommune og en prognose for det øvrige arbejdskraftopland. Arbejdskraftoplandet for denne prognose er defineret i afsnit 3.2. Begrebet det øvrige arbejdskraftopland bruges som en betegnelse for hele arbejdskraftoplandet eksklusiv Struer Kommune. Det andet beregningstrin kaldes befolkningsprognosens delområdeprognose. Her anvendes kommunetotalprognosens resultat for Struer Kommune som den overliggende prognose, der nedbrydes til prognoser for kommunens delområder. Udgangspunktet for beregningen af kommunetotalprognosen er Danmarks Statistiks prognose, (hovedforløbet for perioden ) summeret for de kommuner, der indgår i arbejdskraftoplandet. Danmarks Statistiks prognose er en befolkningsfremskrivning baseret på de seneste års demografiske udviklingstendenser med hensyn til fødselshyppighed (fertilitet), dødelighed og flytninger. 3.1 Fremskrivningsperiode Udgangspunktet for befolkningsprognosen er befolkningen pr. 1. januar Denne befolkning er fremskrevet til år Alle tabeller i nærværende rapport angiver befolkningens størrelse pr. 1. januar de pågældende år. 3.2 Afgrænsning af Struer Kommunes arbejdskraftopland Arbejdskraftoplandet er afgrænset til følgende kommuner: Holstebro Lemvig Thisted Herning Skive Afgrænsningen af arbejdskraftoplandet er bl.a. foretaget på baggrund af pendlingsoplysninger fra Danmarks Statistik. Se tabel 3.1. Forudsætninger 22

23 Tabel 3.1 Ind- og udpendling til/fra Struer Kommune i 2014 Indpendling til Struer Kommune: Udpendling fra Struer Kommune: I alt I alt Holstebro Holstebro Lemvig Lemvig Herning Herning Skive Skive Thisted Thisted Øvrige kommuner Øvrige kommuner Kilde: Danmarks Statistik statistikbanken.dk (nyt datagrundlag november 2014) Danmarks Statistik har udviklet et nyt arbejdsmarkedsredskab, hvor data udtrækkes ultimo november og derfor er ind- og udpendlingsåret 2014 i stedet for Data for 2015 er på nuværende tidspunkt ikke blevet opdateret i Danmarks Statistik. Den valgte regionsafgrænsning dækkede 84 % af indpendlingen til kommunen og 80,2 % af udpendlingen fra kommunen i Den øvrige pendling er fordelt på et stort antal kommuner fordelt over hele landet, hvilket er samlet i gruppen Øvrige kommuner. Det bemærkes, at udpendlingen er væsentligt større end indpendlingen. Dermed er Struer Kommune i højere grad en bosætningskommune end en erhvervskommune. 3.3 Områdeinddeling Prognoseberegningerne er baseret på en opdeling af kommunen i 24 fremskrivningsområder. Fremskrivningsområderne summeres til 7 skoledistrikter, 7 børnepasningsdistrikter og 5 ældreområder. Hvert fremskrivningsområde består af et eller flere basisområder, som svarer til områdeopdelingen i CPR-vejregistret. Sammenhængene mellem Struer Kommunes basisområdeinddeling, fremskrivningsområderne og distrikterne fremgår af de efterfølgende tabeller. Forudsætninger 23

24 Tabel 3.2 Dannelse af fremskrivningsområder Fremskrivningsområde Områdets navn Basisområder 1 Thyholm Gimsing ekskl. Baunevænget Baunevænget Gimsing land Hjerm Skoles distrikt Humlum Skoles distrikt Langhøjskoles distrikt I Parkskolens distrikt I Resen Skoles distrikt Borgerskolen, øst I Venø Bremdal Knarbjerg Del af Gimsing, II Langhøjskole II Parkskolens distrikt II Parkskolens distrikt III Borgerskolen, øst II Borgerskolen, vest Østre Skoles distrikt (ex. 452) Grønnedal Borgerskolen, øst III Del af Gimsing III Østre Skoles distrikt II 462 Bemærkning: Basisområde dækker over de personer, der er tilmeldt folkeregistret i kommunen men ikke BBR. Det vil sige personer, der ikke har en bolig pt. Det kan eksempelvis være personer, der har fremlejet deres bolig og er ude at rejse, hjemløse mv. Tabel 3.3 Dannelse af Distrikt for hele kommunen Distrikt nr. Distriktets navn Distriktet består af følgende fremskrivningsområder 1 Hele kommunen Alle Tabel 3.4 Dannelse af skoledistrikter Distrikt nr. Distriktets navn Distriktet består af følgende fremskrivningsområder 101,108 Limfjordsskolen Hjerm Skole Humlum Skole Langhøjskolen Parkskolen Bremdal Skole Thyholm Skole 1 Forudsætninger 24

25 Tabel 3.5 Dannelse af børnepasningsdistrikter Distrikt nr. Distriktets navn Distriktet består af følgende fremskrivningsområder Østbyen Hjerm Vestbyen Langhøj Bremdal Humlum Thyholm 1 Tabel 3.6 Dannelse af ældreområder Distrikt nr. Distriktets navn Distriktet består af følgende fremskrivningsområder 201 Struer by Asp Hjerm Humlum Thyholm Boligbyggeprogram Boligbyggeriet er en væsentlig faktor for befolkningsudviklingen, da øget befolkning forudsætter, at der er boliger til rådighed. Boligbyggeprogrammet er fastsat på grundlag af dels af Struer Kommunes forventninger til det fremtidige boligbyggeri og dels af den faktiske fordeling af boligbyggeriet mellem Struer Kommune og det øvrige arbejdskraftopland i perioden og udviklingen heri. Tabel 3.7 Boligbyggeri i Struer kommune og det øvrige arbejdskraftopland Seneste 3 år Seneste 5 år Seneste 24 år Struer Kommune Øvrige arbejdskraftopland Hele arbejdskraftoplandet Struer Kommunes andel af hele arbejdskraftoplandets byggeri 6,5% 6,4% 7,1% Tabellen viser det gennemsnitlige antal boligbyggeri de seneste 3, 5 og 24 år, samt Struer Kommunes andel af hele arbejdskraftoplandets byggeri. I nedenstående tabel vises omfanget af fuldført byggeri i Struer Kommune i de sidste 5 år fordelt på boligtyper. Opsplitningen på boligtyper har betydning for de nye boligers husstandsstørrelse og indflytternes aldersfordeling i befolkningsprognosen. Forudsætninger 25

26 Tabel 3.8 Antal nye boliger opført i Struer Kommune Boligart Gennemsnit Parcelhuse Tæt-lav boliger Etageboliger Øvrige I alt I tabel 3.9 på næste side vises Planafdelingens vurdering af det forventede boligbyggeri i Struer Kommune i prognoseperioden. Boligerne er fordelt på følgende 6 boligtyper: Parcelhuse Tæt/lavt byggeri Etagebyggeri Andelsboliger Plejehjemsboliger Seniorboliger Tabel 3.9 Struer Kommunes forventede boligbyggeri Struer Kommune, boligbyggeprogram Type Fremskrivningsområde I alt Hjerm Skoles distrikt 15 Parcelhuse Tæt/lav /andelsboliger Humlum Skoles distrikt 20, 35 Parcelhuse Tæt/lav / andelsboliger Langhøj Skoles distrikt 25 Parcelhuse Tæt/lav / andelsboliger Parkskolens distrikt 30, 405 Parcelhuse Tæt/lav / andelsboliger Etagebyggeri Andelsboliger Bremdal 50, 51, 52 Parcelhuse Gimsing 10 Parcelhuse Tæt/lav / andelsboliger Østre Skoles distrikt 40, 450 Tæt/lav / andelsboliger Etagebyggeri Thyholm 1 Parcelhuse Hele Kommunen Type Parcelhuse Tæt/lav Etagebyggeri Andelsboliger Plejehjemsboliger Seniorboliger I alt Forudsætninger 26

27 Ovenstående tabel viser, at der i Struer Kommune forventes opført i alt 198 nye boliger, samt nedrivning af 152 boliger i prognoseperioden De 198 nye boliger for hele perioden svarer i gennemsnit til 16,5 nye boliger pr. år. Det er lavere end det gennemsnitlige omfang af byggeriet de senere år. For hele arbejdskraftoplandet forventes der opført 237 boliger pr. år. Struer Kommunes andel udgør dermed 7,0 %. Vurderingen er baseret på niveauet for den faktiske andel af nye boliger de seneste år. Vurderingen er lidt under den faktiske andel set over en længere periode på 24 år som vist i tabel 3.7. Boligbyggeriet har betydning for kommunetotalprognosen, idet boligbyggeriet influerer på, hvordan befolkningen fordeles mellem kommunen og det øvrige arbejdskraftopland, og mellem den eksisterende boligmasse og de nye boliger. I JEPPE antages det, at nybyggeriet kun påvirker flyttemønstret for dem, der i forvejen bor i arbejdskraftoplandet. Befolkningsudviklingen i hele arbejdskraftoplandet må antages primært at være afhængig af erhvervs- og beskæftigelsesudviklingen. Boligbyggeriets omfang spiller derimod næppe nogen større rolle, men er snarere afledt af befolkningsudviklingen og af hele den generelle samfundsøkonomiske situation omkring pris- og lønudviklingen, rentens størrelse, byggeomkostninger mv. Forskellene i befolkningsudviklingen mellem kommunerne i arbejdskraftoplandet er derimod ikke alene afhængig af beskæftigelsesmulighederne internt i arbejdskraftoplandet. Her spiller boligbyggeriets geografiske placering i regionen en betydelig rolle for, hvordan befolkningen fordeles mellem kommunerne i oplandet. 3.5 Husstandsstørrelser i nybyggeriet Boligbyggeprogrammet for Struer Kommune og for den øvrige region er opdelt på boligtyper. For at beregne antallet af indflyttere i de nye boliger og indflytternes fordeling på køn og alder er det nødvendigt, at opstille nogle forudsætninger for de kommende indflyttere. KMD har dannet forskellige standardparametre ud fra et stort statistisk grundlag. I denne prognose er der anvendt standardboligtyper for middelstore provinsbyer. Der er i 2016 tilføjet fiktive flygtninge boliger, som en konsekvens af mange modtagne flygtninge. Der regnes med følgende husstandsstørrelser i prognosen: Tabel 3.10 Standardparametre for husstandsstørrelser Boligart Standard parametre, nr. Husstandsstørrelse Parcelhuse 103 3,05 Tæt/lavt byggeri 203 1,69 Etageboliger 303 1,50 Andelsboliger 403 1,71 Plejehjemsboliger 807 1,01 Seniorboliger 803 1,50 Fiktive flygtninge boliger 000 2,21 Forudsætninger 27

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2015-2026 Forord Denne befolkningsprognose for Struer Kommune er udarbejdet i KMDs befolkningsprognoseprogram Opus Simulering Befolkning, der prognosticerer den fremtidige befolkningsudvikling

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2014-2025 Forord Denne befolkningsprognose for Struer Kommune er udarbejdet i KMDs befolkningsprognoseprogram Opus Simulering Befolkning, der prognosticerer den fremtidige befolkningsudvikling

Læs mere

Struer Kommune. Befolkningsprognose

Struer Kommune. Befolkningsprognose Struer Kommune Befolkningsprognose 2013-2024 Forord Denne befolkningsprognose for Struer Kommune er udarbejdet i KMDs befolkningsprognoseprogram Opus Simulering Befolkning, der prognosticerer den fremtidige

Læs mere

I KAPITEL 1 Befolkningsprognose for Morsø Kommune fremlægges prognosens hovedresultater for hele kommunen i udvalgte aldersklasser.

I KAPITEL 1 Befolkningsprognose for Morsø Kommune fremlægges prognosens hovedresultater for hele kommunen i udvalgte aldersklasser. FORORD Forord Denne befolkningsprognose er udarbejdet af KMD i april måned 2006. Prognosen danner et overblik over befolkningsudviklingen i Morsø Kommune frem til år 2020. Prognosen er resultatet af en

Læs mere

Bilag 2. Følsomhedsanalyse

Bilag 2. Følsomhedsanalyse Bilag 2 Følsomhedsanalyse FØLSOMHEDSANALYSE. En befolkningsprognose er et bedste bud her og nu på den kommende befolkningsudvikling. Det er derfor vigtigt at holde sig for øje, hvilke forudsætninger der

Læs mere

Befolkningsprognose 2016

Befolkningsprognose 2016 Befolkningsprognose 2016 Økonomiafdelingen, den 2. marts 2015 Forord Den foreliggende befolkningsprognose for Nyborg Kommune er udarbejdet af Teknik- og Miljøafdelingen samt Økonomiafdelingen. Befolkningsprognosen

Læs mere

Bolig- og befolkningsudvikling. Historisk og planlagt boligbyggeri

Bolig- og befolkningsudvikling. Historisk og planlagt boligbyggeri Bolig- og befolkningsudvikling Historisk og planlagt boligbyggeri Boligbyggeriet i Holstebro Kommune har i 2009-2014 varieret fra 138 til 114 boliger pr. år et gennemsnit på 123 boliger pr. år. I prognoseårene

Læs mere

Befolkningsprognose Odder Kommune

Befolkningsprognose Odder Kommune Befolkningsprognose 2011-2023 Odder Kommune FORORD Forord Denne befolkningsprognose er udarbejdet af KMD i foråret 2011. Prognosen danner et overblik over befolkningsudviklingen i Odder Kommune frem til

Læs mere

I KAPITEL 1 Befolkningsprognose for Varde Kommune fremlægges prognosens hovedresultater for hele kommunen i udvalgte aldersklasser.

I KAPITEL 1 Befolkningsprognose for Varde Kommune fremlægges prognosens hovedresultater for hele kommunen i udvalgte aldersklasser. FORORD Forord Denne befolkningsprognose er udarbejdet af KMD i foråret 2010. Prognosen danner et overblik over befolkningsudviklingen i Varde Kommune frem til år 2025. Prognosen er resultatet af en dialog

Læs mere

Befolkningsprognose 2014

Befolkningsprognose 2014 Befolkningsprognose 2014 Økonomiafdelingen, den 30. april 2013 Forord Den foreliggende befolkningsprognose for Nyborg Kommune er udarbejdet af Teknik- og Miljøafdelingen samt Økonomiafdelingen. Befolkningsprognosen

Læs mere

Befolkningsprognose 2014

Befolkningsprognose 2014 Befolkningsprognose Tune Det åbne land Greve Hundige Karlslunde Center for Byråd & Økonomi Befolkningsprognosen offentliggøres på Greve Kommunes hjemmeside www.greve.dk. Greve Kommune Befolkningsprognose

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2012-2025 Svendborg Kommune, maj 2012 Kontaktoplysninger Befolkningsprognosen 2012-2025 er udarbejdet af Thomas Jensen COWI, i samarbejde med Svendborg Kommune, maj 2012. På kommunens

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE

BEFOLKNINGSPROGNOSE BEFOLKNINGSPROGNOSE NOTAT BEFOLKNINGSPROGNOSE -, marts Indholdsfortegnelse 1. Indledning... - 3 2. Sammenfatning... - 4 3. Forudsætninger for prognosen...- 4 4. Oplandskommuner...- 5 5. Kommunens samlede

Læs mere

Greve Kommune Befolkningsprognose 2013

Greve Kommune Befolkningsprognose 2013 Greve Kommune Center for Økonomi & It Indhold Indhold... 2 1. Baggrund... 3 2. Resume af befolkningsprognosen... 6 3. Boliger... 7 4. Befolkningsudvikling i Greve Kommune... 9 5. Befolkningsudvikling fordelt

Læs mere

Michala Tarbo Andersson og Carsten Møller Analysekonsulenter

Michala Tarbo Andersson og Carsten Møller Analysekonsulenter Økonomi og Analyse Notat Til: Økonomiudvalget Sagsnr.: 2010/03429 Dato: 26. april 2010 Sag: Befolkningsprognose 2010-2021 Sagsbehandler: Michala Tarbo Andersson og Carsten Møller Analysekonsulenter 1.

Læs mere

Befolkningsprognose 2016-2028. 1. Indledning

Befolkningsprognose 2016-2028. 1. Indledning Befolkningsprognose -2028 1. Indledning Økonomiafdelingen har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen i Randers Kommune fordelt på alder og forskelligt definerede delområder frem til 1. januar

Læs mere

Befolkningen i Randers Kommune

Befolkningen i Randers Kommune Befolkningen i Randers Kommune Befolkningsprognosen for 2013-2025 og dens forudsætninger Økonomi, april 2012 Randers Kommune Indholdsfortegnelse Befolkningsprognose 2013-2025...1 1. Indledning... 1 2.

Læs mere

Befolkningsprognose. Vallensbæk Kommune 2014-2026

Befolkningsprognose. Vallensbæk Kommune 2014-2026 Befolkningsprognose Vallensbæk Kommune 214-226 223 219 215 211 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 1975 5 1 15 2 25 3 35 4 45 5 55 6 65 7 75 8 85 9 95 1971-5 5-1 1-15 15-2 2-25 25-3 3-35 35-4 Prognosen

Læs mere

Prognosen er udarbejdet i februar 2017 og der anvendes Cowi Demografixs til modelleringen.

Prognosen er udarbejdet i februar 2017 og der anvendes Cowi Demografixs til modelleringen. Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognosen bliver udarbejdet på baggrund af de samlede påvirkninger fra forhold som fødsler, levealder, døde, til- og fraflytning, udbygningsplaner og hvor mange borgere

Læs mere

Danmarks Statistiks landsprognose forudsiger en lidt lavere vækst end den forudsatte vækst i sidste års prognose.

Danmarks Statistiks landsprognose forudsiger en lidt lavere vækst end den forudsatte vækst i sidste års prognose. Notat Sagsnr.: 2012/0002779 Dato: 28. marts 2012 Titel: Befolkningsprognose 2012-2023 Sagsbehandler: Flemming Byrgesen Specialkonsulent 1. Indledning Halsnæs Kommunes økonomistyringsprincipper baserer

Læs mere

gladsaxe.dk Befolkningsprognose 2006-2021

gladsaxe.dk Befolkningsprognose 2006-2021 gladsaxe.dk Befolkningsprognose 2006-2021 Gladsaxe Kommune juni 2006 Befolkningsprognose 2006-2021 for Gladsaxe Kommune Indholdsfortegnelse Side Indledning...3 1. Kommunens befolkning Alderssammensætning

Læs mere

4. Forudsætninger. 4.1. Forudsætninger for prognosen

4. Forudsætninger. 4.1. Forudsætninger for prognosen Bilag 5 Vedrørende Udklip fra Befolkningen i Randers Kommune. Befolkningsprognosen for 2010-2022 og dens forudsætninger, der beskriver forudsætningerne for prognosen, der ligger til grund for den udarbejdede

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2016-2026 Økonomiafdelingen Budget og Analyse foråret 2015 Forord En befolkningsprognose er et kvalificeret gæt på den fremtidige befolkningsudvikling i kommunen. I prognosen kan man

Læs mere

Befolkningsprognose for Vesthimmerlands Kommune

Befolkningsprognose for Vesthimmerlands Kommune Befolkningsprognose for Vesthimmerlands Kommune 2012-2026 Økonomisk Forvaltning 1. Forord Denne befolkningsprognose er udarbejdet af Vesthimmerlands kommune i foråret 2012. Prognosen danner et overblik

Læs mere

Danmarks Statistiks landsprognose forudsiger en lidt større befolkningstilvækst end set i de seneste

Danmarks Statistiks landsprognose forudsiger en lidt større befolkningstilvækst end set i de seneste Notat Sagsnr.: 2017/0003643 Dato: 10. marts 2017 Titel: Befolkningsprognose 2017-2028 Sagsbehandler: Flemming Byrgesen Specialkonsulent 1. Indledning Halsnæs Kommunes økonomistyringsprincipper baserer

Læs mere

Danmarks Statistiks landsprognose forudsiger en marginalt set lidt større befolkningstilvækst end set i de sidste to års prognoser.

Danmarks Statistiks landsprognose forudsiger en marginalt set lidt større befolkningstilvækst end set i de sidste to års prognoser. Notat Sagsnr.: 2015/0002783 Dato: 14. februar 2015 Titel: Befolkningsprognose 2015-2026 Sagsbehandler: Flemming Byrgesen Specialkonsulent 1. Indledning Halsnæs Kommunes økonomistyringsprincipper baserer

Læs mere

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune Befolkningsprognose for Holstebro Kommune 2016 2027 Befolkningsprognosen 2016 2027 er udarbejdet af Holstebro Kommune, ved hjælp af Befolkningsprognose programmet Demografix og i samarbejde med COWI, april

Læs mere

Befolkningsprognose 2014-2027. Svendborg Kommune, april 2014

Befolkningsprognose 2014-2027. Svendborg Kommune, april 2014 Befolkningsprognose 2014-2027 Svendborg Kommune, april 2014 Kontaktoplysninger Befolkningsprognosen 2014-2027 er udarbejdet af Thomas Jensen COWI, i samarbejde med Svendborg Kommune, april 2014. Spørgsmål

Læs mere

Befolkningsprognose Norddjurs Kommune

Befolkningsprognose Norddjurs Kommune Befolkningsprognose 2007-2016 Norddjurs Kommune FORORD Forord Denne befolkningsprognose er udarbejdet af KMD Konsulentservice i maj/juni måned 2007. Prognosen danner et overblik over befolkningsudviklingen

Læs mere

Danmarks Statistiks landsprognose forudsiger en lidt lavere vækst end den forudsatte vækst i sidste års prognose.

Danmarks Statistiks landsprognose forudsiger en lidt lavere vækst end den forudsatte vækst i sidste års prognose. Notat Sagsnr.: 2013/0003936 Dato: 26. marts 2013 Titel: Befolkningsprognose 2013-2024 Sagsbehandler: Flemming Byrgesen Specialkonsulent 1. Indledning Halsnæs Kommunes økonomistyringsprincipper baserer

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR ISHØJ KOMMUNE 2012-2019 ISHØJ KOMMUNE DIREKTIONSCENTER - ØKONOMI

BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR ISHØJ KOMMUNE 2012-2019 ISHØJ KOMMUNE DIREKTIONSCENTER - ØKONOMI BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR ISHØJ KOMMUNE 2012-2019 ISHØJ KOMMUNE DIREKTIONSCENTER - ØKONOMI Befolkningsprognose 2012-2019 for Ishøj Kommune side - 2 - Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Hvordan endte

Læs mere

Befolkningsprognose 2016

Befolkningsprognose 2016 Befolkningsprognose Tune Det åbne land Greve Hundige Karlslunde Rebecca Dahlgaard Ulrik Lejre Larsen Staben for Økonomi & Indkøb Befolkningsprognosen offentliggøres på Greve Kommunes hjemmeside www.greve.dk.

Læs mere

I KAPITEL 1 Befolkningsprognose for Norddjurs Kommune fremlægges prognosens hovedresultater for hele den nye kommune i udvalgte aldersklasser.

I KAPITEL 1 Befolkningsprognose for Norddjurs Kommune fremlægges prognosens hovedresultater for hele den nye kommune i udvalgte aldersklasser. FORORD Forord Denne befolkningsprognose er udarbejdet af KMD BI-center i marts-april måned 2008. Prognosen danner et overblik over befolkningsudviklingen i Norddjurs Kommune frem til år 2017. Prognosen

Læs mere

INDHOLD. 1 Prognosens hovedresultater 1. 2 Indledning 3. 3 Overordnede forudsætninger 4. 4 Beregningsmetode 9

INDHOLD. 1 Prognosens hovedresultater 1. 2 Indledning 3. 3 Overordnede forudsætninger 4. 4 Beregningsmetode 9 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 9 5 Befolkningsprognosens resultater 10 5.1 Boligbyggeri 11 5.2 Flytninger 14 5.3 Fødsler og dødsfald

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2015-2027 Marts 2015 Dette er befolkningsprognosen 2015-2027 for Glostrup Kommune. Prognosen er udarbejdet af Center for It og Udvikling. Prognosen er udarbejdet med anvendelse af ProPlan

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indhold. Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse. Indhold. Indholdsfortegnelse Forord 1 Forord Forord Befolkningsprognoser er et vigtigt element i den kommunale planlægning og forvaltning. Befolkningsprognosen skaber et overblik over sammenhængen mellem boligudbygning, indbyggertal

Læs mere

Center for Økonomi & It. Befolkningsprognose 2012

Center for Økonomi & It. Befolkningsprognose 2012 Center for Økonomi & It Indhold 1. Baggrund... 3 2. Boliger... 7 3. Resume af befolkningsprognose... 6 4. Befolkningsudvikling i Greve Kommune... 9 5. Befolkningsudvikling fordelt på aldersgrupper... 10

Læs mere

Befolkningsprognose 2017

Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognose Tune Det åbne land Greve Hundige Karlslunde Rebecca Dahlgaard Ulrik Lejre Larsen Staben for Økonomi & Indkøb Befolkningsprognosen offentliggøres på Greve Kommunes hjemmeside www.greve.dk.

Læs mere

Befolkningsprognose Ishøj Kommune

Befolkningsprognose Ishøj Kommune Befolkningsprognose 2009-2016 Ishøj Kommune Marts 2009 Befolkningsprognose 2009-2016 for Ishøj Kommune side - 2 - Ishøj Kommune har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen frem til 1. januar

Læs mere

Danmarks Statistiks landsprognose forudsiger en lidt større befolkningstilvækst end set i de sidste to års prognoser.

Danmarks Statistiks landsprognose forudsiger en lidt større befolkningstilvækst end set i de sidste to års prognoser. Notat Sagsnr.: 2016/0004448 Dato: 4. marts 2016 Titel: Befolkningsprognose 2016-2027 Sagsbehandler: Flemming Byrgesen Specialkonsulent 1. Indledning Halsnæs Kommunes økonomistyringsprincipper baserer sig

Læs mere

Befolkningsprognosen, budget 2016-2019

Befolkningsprognosen, budget 2016-2019 Befolkningsprognosen, budget 2016-2019 Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose i februar marts 2015. Dette notat beskriver prognosens resultater og de væsentligste forudsætninger. NOTAT Center for

Læs mere

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune Befolkningsprognose for 2012 2023 Befolkningsprognosen 2012 2023 er udarbejdet af, Strategi & Analyse, ved hjælp af Befolkningsprognose programmet Demografix og i samarbejde med COWI, marts 2011. Kontaktperson:

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE Horsens Kommune 2012-2022

BEFOLKNINGSPROGNOSE Horsens Kommune 2012-2022 BEFOLKNINGSPROGNOSE Horsens Kommune 2012-2022 Indhold Resume... 3 Indledning og hovedforudsætninger... 4 Områdeinddeling... 5 Bolig- & befolkningsudvikling... 7 Datagrundlag og forudsætninger... 15 Resultattabeller...

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2010-2022

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2010-2022 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 21-222 22 216 212 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 4 8 12 16 2 24 28 32 36 4 44 48 52 56 6 64 68 72 76 8 84 88 92 96-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 Befolkningsprognosen

Læs mere

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune Befolkningsprognose for Holstebro Kommune 2017 2028 Befolkningsprognosen 2017 2028 er udarbejdet af Holstebro Kommune, ved hjælp af Befolkningsprognose programmet Demografix og i samarbejde med COWI, marts

Læs mere

Befolkningsprognose 2013-2025

Befolkningsprognose 2013-2025 Befolkningsprognose 2013-2025 Indhold Indledning...3 Resume...4 1. Befolkningsprognose for Herning Kommune...5 1.1. Befolkningsudviklingen...5 1.2. Befolkningens aldersfordeling...7 2. Befolkningsudviklingen

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2015-2027

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2015-2027 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 2015-2027 2025 2019 2013 2007 2001 1995 1989 1983 1977 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 1971 0-100 100-200 200-300 300-400 400-500 500-600 600-700 700-800

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR VORDINGBORG KOMMUNE. MARTS 2016 vordingborg.dk

BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR VORDINGBORG KOMMUNE. MARTS 2016 vordingborg.dk BEFOLKNINGSPROGNOSE 2016-2029 FOR VORDINGBORG KOMMUNE MARTS 2016 vordingborg.dk Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Befolkningsprognose 2016-2029 for Vordingborg Kommune Udgivet af Vordingborg

Læs mere

Befolkningsprognose Lolland Kommune

Befolkningsprognose Lolland Kommune Befolkningsprognose 217-229 Lolland Kommune Indhold Indledning... 2 Prognosens hovedresultater og forudsætninger... 2 Prognosen kontra faktisk udvikling i 216... 6 Fordeling på aldersgrupper... 7 Forventet

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE. Ikast-Brande Kommune

BEFOLKNINGSPROGNOSE. Ikast-Brande Kommune BEFOLKNINGSPROGNOSE Ikast-Brande Kommune 2012-2029 Februar 2012 Indhold Resume... 3 Indledning og hovedforudsætninger... 5 Områdeinddeling... 7 Befolkningsprognosens resultater... 9 Datagrundlag og forudsætninger...

Læs mere

Befolkningsprognose Svendborg Kommune, april 2017

Befolkningsprognose Svendborg Kommune, april 2017 Befolkningsprognose 2017-2030 Svendborg Kommune, april 2017 Kontaktoplysninger Befolkningsprognosen 2017-2030 er udarbejdet af Thomas Jensen COWI, i samarbejde med Svendborg Kommune, marts 2017. Spørgsmål

Læs mere

Befolkningsprognose 2015

Befolkningsprognose 2015 Befolkningsprognose Indledning Befolkningsprognosen bruges bl.a. som grundlag for beregning af tildelingsmodellerne på børneområdet og på ældreområdet, og resulterer i demografireguleringerne i forbindelse

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 2016-2028

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 2016-2028 BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 216-228 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 1 5 Befolkningsprognosens resultater 11 Boligbyggeri

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE

BEFOLKNINGSPROGNOSE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2014-2025 Befolkningspyramide 2014 Hvor mange færre / flere borgere kvinder og mænd forventes i 2025 set i forhold til 2014? 95-99 årige 90-94 årige 117 485 34 190 95-99 årige 90-94

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2011-2023

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2011-2023 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 211-223 219 215 211 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 4 8 12 16 2 24 28 32 36 4 44 48 52 56 6 64 68 72 76 8 84 88 92 96-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 Befolkningsprognosen

Læs mere

Befolkningsprognose Ballerup Kommune

Befolkningsprognose Ballerup Kommune ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 2 5 Dato: 2. marts 5 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.01.00-P10-3-14 Befolkningsprognose 5-8 Kommune Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2015-2028

BEFOLKNINGSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2015-2028 BEFOLKNINGSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2015-2028 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 4 2 Indledning 6 3 Overordnede forudsætninger 7 4 Beregningsmetode 13 5 Befolkningsprognosens resultater 14 Boligbyggeri

Læs mere

Befolkningsprognose Svendborg Kommune, april 2016

Befolkningsprognose Svendborg Kommune, april 2016 Befolkningsprognose 2016-2029 Svendborg Kommune, april 2016 Kontaktoplysninger Befolkningsprognosen 2016-2029 er udarbejdet af Thomas Jensen COWI, i samarbejde med Svendborg Kommune, marts 2016. Spørgsmål

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE. Horsens Kommune

BEFOLKNINGSPROGNOSE. Horsens Kommune BEFOLKNINGSPROGNOSE Horsens Kommune 2010-2020 April 2010 Indhold Resume... 3 Indledning og hovedforudsætninger... 4 Områdeinddeling... 5 Bolig- & befolkningsudvikling... 7 Datagrundlag og forudsætninger...

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE

BEFOLKNINGSPROGNOSE UDKAST BEFOLKNINGSPROGNOSE 2016-2027 Befolkningspyramide 2016 Hvor mange færre / flere borgere kvinder og mænd forventes i 2027 set i forhold til 2016? 95-99 årige 157 37 90-94 årige 468 184 85-89 årige

Læs mere

Demografisk udvikling i budgetperioden NOTAT. Center for Økonomi og Indkøb. 1. Hovedtræk i den demografiske udvikling

Demografisk udvikling i budgetperioden NOTAT. Center for Økonomi og Indkøb. 1. Hovedtræk i den demografiske udvikling Demografisk udvikling i budgetperioden 2014-2017 1. Hovedtræk i den demografiske udvikling 2014-2017. Ifølge den opdaterede befolkningsprognose fra marts i år vil kommunen i budgetårene 2013 til 2017 opleve

Læs mere

fødsler dødsfald flyttemønstre (herunder forventninger vedr. indvandrere/flygtninge) det forventede boligbyggeri i kommunen (boligprogrammet)

fødsler dødsfald flyttemønstre (herunder forventninger vedr. indvandrere/flygtninge) det forventede boligbyggeri i kommunen (boligprogrammet) 1 2017-2029 1. Indledning Økonomiafdelingen har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen i Randers Kommune fordelt på alder og forskelligt definerede delområder frem til 1. januar 2029. n beskriver

Læs mere

Dette notat uddyber og kommenterer befolkningsprognosen

Dette notat uddyber og kommenterer befolkningsprognosen Til: Økonomiudvalget Fra: Budget- og analysegruppen Kommentarer til befolkningsprognosen 2010-2022 Dette notat uddyber og kommenterer befolkningsprognosen 2010-2022 Beregning af befolkningsprognosen Økonomiafdelingen

Læs mere

Befolkningsprognose Kerteminde kommune 2014-2024 22-03-2013

Befolkningsprognose Kerteminde kommune 2014-2024 22-03-2013 Side1/10 Økonomiafdelingen Grønlandsgade 3 5300 Kerteminde Tlf.: 65 15 14 16 Fax: 65 15 14 39 mek@kerteminde.dk www.kerteminde.dk Befolkningsprognose Kerteminde kommune 2014-2024 22-03-2013 I dette notat

Læs mere

Befolkningsprognose 2016

Befolkningsprognose 2016 Befolkningsprognose Indledning Befolkningsprognosen bruges som grundlag for budgetarbejdet på områder med tildelingsmodeller som demografireguleres, primært på børneområdet, samt ved beregning af forslag

Læs mere

Befolkningsprognose for Egedal Kommune for perioden 2015 til 2027

Befolkningsprognose for Egedal Kommune for perioden 2015 til 2027 Notat til Byrådets møde den 25. marts 2015 Befolkningsprognose for Egedal Kommune for perioden 2015 til 2027 Udarbejdet marts 2015 1 I. Indledning Egedal kommune udarbejder hvert år en ny befolkningsprognose.

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2015-2027 Nordborg Havnbjerg Nørreskov Bakkensbro Nydam Augustenborg Fryndesholm Kværs Gråsten Nybøl Rinkenæs Egernsund Dybbøl Ulkebøl Humlehøj Ahlmann Sønderskov Hørup Lysabild Broager

Læs mere

Befolkningsprognose for Rudersdal Kommune

Befolkningsprognose for Rudersdal Kommune Befolkningsprognose for Rudersdal Kommune 2011-23 Økonomi Budget og regnskab Med udgangspunkt i det officielle indbyggertal for Rudersdal Kommune den 1. januar 2011 er der udarbejdet en prognose for udviklingen

Læs mere

BILAG 1. BEFOLKNINGSPROGNOSE SLAGELSE KOMMUNE

BILAG 1. BEFOLKNINGSPROGNOSE SLAGELSE KOMMUNE BILAG 1. BEFOLKNINGSPROGNOSE SLAGELSE KOMMUNE 2018-2031 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2 INDHOLD PROGNOSENS HOVEDRESULTATER 2 BAGGRUND 7 KOMMUNERNES BEFOLKNINGSVÆKST I 2016 17 BEFOLKNINGENS ALDERSFORDELING 19 DELOMRÅDERNES

Læs mere

Indhold Indledning... 2

Indhold Indledning... 2 Befolkningsprognose 216 228 Lolland Kommune Indhold Indledning... 2 Prognosens hovedresultater og forudsætninger... 2 Prognosen kontra faktisk udvikling i 215... 5 Fordeling på aldersgrupper... 6 Forventet

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE EXCL.FLYGTNINGE

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE EXCL.FLYGTNINGE BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 2015-2027 EXCL.FLYGTNINGE INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 9 5 Befolkningsprognosens resultater

Læs mere

Befolkningsprognose & Boligudbygningsplan

Befolkningsprognose & Boligudbygningsplan SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN / TEKNIK OG MILJØ Befolkningsprognose & Boligudbygningsplan Grundlag for udarbejdelse af budget - 10. juni SOLRØD KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 1. Indledning Med udgangspunkt

Læs mere

ØKONOMI. Befolkningsprognose 2015 til 2025

ØKONOMI. Befolkningsprognose 2015 til 2025 ØKONOMI Befolkningsprognose 2015 til 2025 Indhold Indledning... 3 Befolkningsprognosen 2015 sammenlignet med sidste prognose.... 3 Forudsætninger for prognosen...5 Udviklingen på aldersgrupper....6 Udviklingen

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 2015-2026 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 9 5 Befolkningsprognosens resultater 10 Boligbyggeri

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR ISHØJ KOMMUNE ISHØJ KOMMUNE DIREKTIONSCENTER - ØKONOMI

BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR ISHØJ KOMMUNE ISHØJ KOMMUNE DIREKTIONSCENTER - ØKONOMI BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR ISHØJ KOMMUNE 2013-2020 ISHØJ KOMMUNE DIREKTIONSCENTER - ØKONOMI Befolkningsprognose 2013-2020 for Ishøj Kommune side - 2 - Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Hvordan endte resultatet

Læs mere

Befolkningsprognose for Ballerup Kommune

Befolkningsprognose for Ballerup Kommune ØKONOMI OG STYRING ØKONOMIBILAG NR. 2 2016 Dato: 28. februar 2016 Revideret: 31. maj 2016 Tlf. dir.: 4477 2232 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Christina Brun Andersen Sagsid: 00.01.00-P10-1-16 Befolkningsprognose

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 GENTOFTE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 Til Økonomiudvalget, 22. april 2013 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 INTRODUKTION... 3 Resume... 3 PROGNOSE 2013: Resultater... 4 Aldersfordeling... 4 TENDENSER: Befolkningsudvikling

Læs mere

Befolkningsprognose for Ballerup Kommune

Befolkningsprognose for Ballerup Kommune ØKONOMI OG STYRING Dato: 28. februar 2016 ØKONOMIBILAG NR. 2 2016 Tlf. dir.: 2214 0651 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Niels Bertelsen Sagsid: 00.01.00-P10-1-16 Befolkningsprognose 2016-2019 for Ballerup

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE

BEFOLKNINGSPROGNOSE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2012-2023 Befolkningspyramide 2012 Hvor mange færre / flere borgere kvinder og mænd forventes i 2023 set i forhold til 2012? 95-99 årige 100 28 95-99 årige 70 90-94 årige 452 155 90-94

Læs mere

Befolkningsprognose, budget

Befolkningsprognose, budget Befolkningsprognose, budget - NOTAT Fredensborg Kommune får udarbejdet sin befolkningsprognose af Cowi Demografix Fra: A/S i lighed med over halvdelen af landets kommuner. Den nyeste 2. marts befolkningsprognose

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2015-2035 Indholdsfortegnelse Indledning Indledning 2 Resumé 3 Bolig- og befolkningsudviklingen 2015-2035 4 Befolkningsudviklingen 6 Befolkningens aldersfordeling 9 Delområdernes udvikling

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE 2013-2020 INDHOLD Prognosens hovedresultater 1 Indledning 3 Overordnede forudsætninger 4 Beregningsmetode 9 Befolkningsprognosens resultater 10 Boligbyggeri 12 Flytninger

Læs mere

Bilag 1. Demografix. Beskrivelse af modellen

Bilag 1. Demografix. Beskrivelse af modellen 4. Bilagsdel 55 Bilag 1 Demografix Beskrivelse af modellen 56 Om befolkningsfremskrivninger Folketallet i Danmark har været voksende historisk, men vækstraten har været aftagende, og den kom tæt på nul

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE 2014-2021 INDHOLD Prognosens hovedresultater 1 Indledning 3 Overordnede forudsætninger 4 Beregningsmetode 9 Befolkningsprognosens resultater 10 Boligbyggeri 12 Flytninger

Læs mere

Notat. Befolkningsudvikling Økonomi og Løn Resumé

Notat. Befolkningsudvikling Økonomi og Løn Resumé Notat Befolkningsudvikling 2015-2016 Økonomi og Løn 20-04-2016 Resumé Økonomi og Løn har udarbejdet et notat om udviklingen i befolkningstallet fra primo 2015 til primo 2016. Gennemgangen viser, at befolkningstallet

Læs mere

Prognose over Frederiksberg Kommunes befolkning

Prognose over Frederiksberg Kommunes befolkning Prognose over Frederiksberg Kommunes befolkning 2014 Befolkningsprognose for Frederiksberg Kommune 2014 Udviklingen i befolkningens størrelse og alderssammensætning har stor betydning for kommunens økonomi

Læs mere

Befolkningsprognose 2016

Befolkningsprognose 2016 Befolkningsprognose 2016 Befolkningsprognosen er et vigtigt parameter i forhold til udarbejdelsen af budgetter for de kommende år. Befolkningsprognosen er udarbejdet ud fra forventninger til antallet af

Læs mere

gladsaxe.dk Befolkningsprognose

gladsaxe.dk Befolkningsprognose gladsaxe.dk Befolkningsprognose 2008-2023 Gladsaxe Kommune Maj 2008 Befolkningsprognose 2008-2023 for Gladsaxe Kommune Indholdsfortegnelse Side Indledning og sammenfatning... 3 1. Kommunens befolkning

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE 2015-2022 INDHOLD Prognosens hovedresultater 1 Indledning 3 Overordnede forudsætninger 4 Beregningsmetode 9 Befolkningsprognosens resultater 10 Boligbyggeri 12 Flytninger

Læs mere

Udarbejdet februar-marts 2015. Befolkningsprognose 2015-2030

Udarbejdet februar-marts 2015. Befolkningsprognose 2015-2030 Udarbejdet februar-marts 2015 Befolkningsprognose 2015-2030 Indhold Indledning Indledning 2 Befolkningsprognose 2015-2030 Den overordnede udvikling 4 Udviklingen fordelt på alder 6 Udviklingen fordelt

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2015

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2015 GENTOFTE KOMMUNE 4. marts LEAD NOTAT FORRETNINGSUDVIKLING OG DIGITALISERING BEFOLKNINGSPROGNOSE Befolkningstallet stiger fortsat: Den 1. januar var der 74.932 borgere i Gentofte Kommune, og væksten fortsætter.

Læs mere

Baggrundsnotat om Befolkningsprognose

Baggrundsnotat om Befolkningsprognose Økonomi Budget og Regnskab Baggrundsnotat om Befolkningsprognose 2015 2027 Tlf. 46 11 20 15 lone@rudersdal.dk Sagsnr.: 14/34068 Med udgangspunkt i Danmarks Statistiks indbyggertal for Rudersdal Kommune

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR EGEDAL KOMMUNE 2012-2024

BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR EGEDAL KOMMUNE 2012-2024 BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR EGEDAL KOMMUNE 2012-2024 APRIL 2012-1 - Indholdsfortegnelse I. Indledning... 3 Resume af prognosen... 3 II. Hovedtabeller... 7 III. Datagrundlag og forudsætninger... 19 Områdeinddeling...

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE 2015-2028 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 9 5 Befolkningsprognosens resultater 10 Sammenligning

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE VARDE KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE VARDE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE VARDE KOMMUNE 2016-2028 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 4 2 Indledning 6 3 Overordnede forudsætninger 7 4 Beregningsmetode 12 5 Befolkningsprognosens resultater 13 Boligbyggeri

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE 2016-2029 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 4 2 Indledning 6 3 Overordnede forudsætninger 7 4 Beregningsmetode 12 5 Befolkningsprognosens resultater 13 Sammenligning

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Bilag 1. Befolkningsprognose 2017- SLAGELSE KORSØR SKÆLSKØR Økonomiudvalget d. 14. marts 2015 Indhold Forord... 3 1. Prognosemodellens forudsætninger... 3 2. Befolkningsudviklingen 2015-... 4 3. Befolkningsprognosen

Læs mere

Befolkningsprognose for Egedal Kommune. for årene 2017 til 2029

Befolkningsprognose for Egedal Kommune. for årene 2017 til 2029 Befolkningsprognose for Egedal Kommune for årene 2017 til 2029 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 3% 8% 1% 6% 9% 12% 50% 50% 85+ årige 75-84 årige 65-74 årige 25-64 årige 17-24 årige 6-16 årige 0-5 årige

Læs mere

Bilag 2. Forudsætninger

Bilag 2. Forudsætninger Bilag 2 Forudsætninger 64 Forudsætninger for resultatet af befolkningsprognosen Næstved Kommunes befolkningsprognose er bygget på den model, man kalder den boligforsyningsafhængige model. Resultatet af

Læs mere

Befolkningsprognose. Aabenraa Kommune 2012-2024

Befolkningsprognose. Aabenraa Kommune 2012-2024 Befolkningsprognose Aabenraa Kommune 2012-2024 2019 2013 2007 2001 1995 1989 1983 1977 1971 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 0-100 100-200 200-300 300-400 400-500 500-600 600-700

Læs mere