Danmarks Statistiks landsprognose forudsiger en lidt større befolkningstilvækst end set i de sidste to års prognoser.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danmarks Statistiks landsprognose forudsiger en lidt større befolkningstilvækst end set i de sidste to års prognoser."

Transkript

1 Notat Sagsnr.: 2016/ Dato: 4. marts 2016 Titel: Befolkningsprognose Sagsbehandler: Flemming Byrgesen Specialkonsulent 1. Indledning Halsnæs Kommunes økonomistyringsprincipper baserer sig som udgangspunkt på aktivitetsbudgettering, hvor der tildeles budgetmæssige ressourcer på baggrund af antal brugere inden for de enkelte aktivitetsområder, ligesom kommunens indtægter fra skatter og tilskud/udligning i høj grad er befolkningsafhængige. Derfor er det vigtigt, at der hvert år udarbejdes en prognose, for hvorledes befolkningen i kommunen forventes at udvikle sig fremadrettet. Koncernøkonomi og Vækst har med afsæt i Boligprognose , der samtidig foreligger til politisk behandling, udarbejdet en befolkningsprognose for perioden Prognosens resultater skal indgå som et grundlag for budgetlægningen for Ud over at den forventede befolkningsudvikling danner grundlag for budgetlægningen for de kommende fire år, giver prognosens resultater også et fingerpeg om, på hvilke områder der på lidt længere sigt er behov for tilpasninger/omprioriteringer. 2. Sammenfatning Udgangspunktet for prognosen er den faktiske befolkningssammensætning pr. 1. januar Herudover er de væsentligste parametre Danmarks Statistiks landsprognose og den forventede boligudbygning dels kommunens egen udbygning og dels udbygningen i de omkringliggende kommuner. Danmarks Statistiks landsprognose forudsiger en lidt større befolkningstilvækst end set i de sidste to års prognoser. En vigtig parameter i befolkningsprognosen er det forventede boligbyggeri både i Halsnæs Kommune og i de omkringliggende kommuner (arbejdskraftsoplandet). Det samlede forventede boligbyggeri i prognoseperioden er boliger, fordelt med boliger i Halsnæs Kommune og boliger i de omkringliggende kommuner. Nedenstående graf viser den forventede befolkningsudvikling sammenholdt med sidste års befolkningsprognose. 1

2 Hele befolkningen Prognose 2016 Prognose Som det fremgår af grafen, er der tale om en markant ændret forventning til størrelsen af den fremtidige befolkning. Hovedforklaring herpå er en forventet væsentlig større tilflytning af flygtninge og familiesammenførte end forudsat i sidst års prognose Sekundært tæller at det forventede boligbyggeri i Halsnæs Kommune i prognoseperioden er forøget forholdsvist mere end i de omkringliggende kommuner (arbejdskraftsopland). Disse forhold uddybes i de efterfølgende afsnit. Befolkningstal Pr. 1. januar 2016 udgjorde det samlede befolkningstal i Halsnæs Kommune indbyggere, hvilket er 323 indbyggere flere end forudsat ved sidste års befolkningsprognose. Over hele prognoseperioden forventes det samlede befolkningstal at falde med 166 indbyggere til i Det forventede mindre fald i indbyggertallet for kommunen dækker over fald for nogen aldersgrupper og en samtidig stigning for andre aldersgruppe:. Antallet af 1-5 årige stiger fra børn i 2016 til børn i 2027, hvilket er en stigning på 4,6 pct. Børn i den skolepligtige alder (6-16 årige) falder fra børn i 2016 til børn i 2027, hvilket udgør et fald på 23,1 pct. Ungdomsgruppen, det vil sige de årige, falder fra i 2016 til i 2027, svarende til et fald på 15,2 pct. Borgere i den erhvervsaktive alder de årige - udviser et fald på 6,2 pct. fra borgere i 2016 til borgere i

3 På ældreområdet forventes der en samlet stigning i antallet af årige på 26,7 pct. fra i 2016 til i Nedenstående tabel beskriver den overordnede forventning til befolkningsudviklingen i Halsnæs Kommune fordelt på aldersgrupper. ALDER I alt Prognose Udviklingen i de enkelte aldersgrupper bliver gennemgået nærmere i det efterfølgende afsnit 5. Der vil blive udarbejdet delområdeprognoser for de respektive lokalområder, skoledistrikter og lignende til brug for budgettet Efter Byrådets behandling vil den godkendte prognose blive offentliggjort på kommunens hjemmeside, suppleret med relevante tabelbilag. 3. Prognosens opbygning og forudsætninger Befolkningsprognosen er udarbejdet ved hjælp af KMD s prognoseprogram, Opus Simulering Befolkning, der er boligbaseret, og benytter sig af det såkaldte nedbrydningsprincip. Nedbrydningsprincippet tager udgangspunkt i den totale forventning til befolkningssammensætningen, hvorefter denne nedbrydes til delområder, som igen kan nedbrydes. Kommunen betragtes i den sammenhæng som en del af et større område, arbejdskraftsoplandet, hvor det antages, at boligbyggeriet i de enkelte kommuner har en væsentlig indflydelse på, hvor tilflyttere udefra bosætter sig, såvel som på flytninger internt mellem områdets kommuner. På denne måde sikres sammenhæng mellem beregningen af delområderne og den beregnede befolkningsudvikling for kommunen og arbejdskraftsoplandet som helhed. Arbejdskraftsoplandet er det område udenfor kommunen, hvor der foregår en konkurrence om indflyttere. Området afgrænses ofte ved hjælp af pendlingsstatistikken og består af én eller flere kommuner. Arbejdskraftsoplandet for Halsnæs Kommune består i denne prognose af Gribskov, Hillerød og Frederikssund kommuner. Prognosen tager udgangspunkt i Danmarks Statistiks befolkningsprognose fra maj måned 2015, korrigeret for de faktiske befolkningstal pr. 1. januar 2016 for de 4 kommuner. Den efterfølgende fordeling af ændringen i befolkningen indbyrdes mellem kommunerne sker på baggrund af tre parametre: 3

4 - Fødsler - Nettotilstrømning til eksisterende boliger (til og fraflytninger samt dødsfald) - Indflytning i nye boliger (boligprogram) Fødsler og nettotilstrømning beregnes på baggrund af historiske data. Indflytning beregnes i nye boliger på baggrund af forventede indflytningsmønstre husstandsstørrelser og aldersfordeling for de forskellige boligtyper i henholdsvis Halsnæs Kommune og i arbejdskraftsoplandet. Da rammen for prognosen er givet i form af Danmarks Statistiks prognose, betyder det, at eventuelle ændringer i parametrene for henholdsvis Halsnæs Kommune og arbejdskraftsoplandet har en modsatrettet effekt i de to områder. Øges boligudbygningen f.eks. i arbejdskraftsoplandet samtidig med, at det stagnerer i Halsnæs vil arbejdskraftsoplandet beregningsmæssigt suge flere indbyggere til sig på bekostning af Halsnæs. Nærværende prognose er, for så vidt angår fødsler, baseret på fødselsmønsteret (i hvilken alder føder kvinderne, og hvor mange børn føder de) i henholdsvis Halsnæs og i arbejdskraftsoplandet i de seneste 9 år, og der er ligeledes anvendt 9 historiske år som basis for beregning af nettotilstrømningen. Antallet af fødsler er en meget usikker parameter at fastlægge. Som nævnt er fødselsmønstret baseret på kommunens historiske data samt Danmarks Statistiks forventninger til fødselstallet, men andre faktorer som flyttemønster, økonomiske konjunkturer m.m. spiller ind på fødselstallet. Som det fremgår af nedenstående graf antager det historiske fødselstal (antal 0-årige) en noget springende tendens. Lavpunktet ses 1. januar 2016 med alene årige. Der var i 2015-prognosen forudsat årige. I den nye prognose er der forudsat et lidt større antal 0- årige set i forhold til sidste års prognose, hvilket hænger sammen med den forudsatte større befolkning. Forskellene fremgår af nedenstående graf årige Faktisk Prognose 2015 Prognose

5 Det forholdsvise lave fødselstal er en landstendens og antallet af fødsler har på landsplan, bortset fra i 2013, ikke været lavere siden Fødselstallet steg dog med små børn i 2015, set i forhold til antallet i 2014, svarende til ca. 2,6 pct. I prognosen er indlagt Danmarks Statistiks forventning om en svag stigning i fertiliteten i de kommende år. Danmarks statistiks landsprognose I Danmarks Statistiks landsprognose 2015 forventes en befolkningsvækst på ca. 1,4 pct. i prognoseregionen (Halsnæs Kommune og arbejdskraftsoplandet), hvilket en stigning på knap 0,8 procentpoint, set i forhold til 2014-landsprognosen: 0-99 årige Stigning i pct landsprognose , landsprognose ,40 Dels er tale om en noget højere udgangsbefolkning pr. 1. januar 2016 og dels en lidt højere forventet befolkningstilvækst i prognoseperioden end de to foregående år, hvor den forventede befolkningsvækst var på henholdsvis 0,29 pct. og 0,59 pct. Den lidt større befolkningstilvækst betyder modelteknisk, at kampen om indflyttere i nye boliger kommunerne imellem bliver knap så hård, som set i de seneste år. Boligprogram Boligbyggeriet i Halsnæs Kommune forventes i indeværende prognose at starte med 63 nye boliger i 2016 og topper i 2021 med 129 boliger. Herefter går forventninger generelt på en lidt lavere aktivitet. Arbejdskraftsoplandet omkring Halsnæs, altså Hillerød, Frederikssund og Gribskov kommuner, vil ifølge kommunernes boligprognoser starte i 2016 med 387 nye boliger hvorefter antallet stiger jævnt frem til 2022 med 717 nye boliger. Herefter stabiliserer antallet sig på et lidt lavere niveau. Nedenstående graf viser det forventede boligprogram for Halsnæs Kommune og arbejdskraftsoplandet. 5

6 Boligbyggeri i Halsnæs og arbejdskraftsoplandet Halsnæs Opland Ligesom boligudbygningen for Halsnæs Kommune er baseret på en udarbejdet boligprognose, er boligudbygningen for arbejdskraftsoplandet baseret på oplysninger om de respektive kommuners forventede boligudbygning. Boligprogram Halsnæs I alt Enfamiliehuse Tæt/lav Etageboliger I alt Opland Enfamiliehuse Tæt/lav Etageboliger I alt Halsnæs + opland total De ovenfor beskrevne beregningsprincipper gælder tilsvarende for den efterfølgende udarbejdelse af delområdeprognoser. 6

7 Det vil således være boligbyggeriet i det enkelte lokalområde, der tillige med de øvrige parametre for området, er udslagsgivende for fordelingen af den i nærværende prognose beregnede totalbefolkning i kommunen for de enkelte prognoseår. Halsnæs Kommunes andel af byggeriet i prognoseregionen (Halsnæs Kommune og arbejdskraftsoplandet) er steget med 1,7 pct.-point i forhold til sidste år. Der er nu tale om en andel på ca. 11,9 pct. I forhold til sidste års boligbyggeri i planperioden er det forudsatte boligbyggeri i nærværende planperioden i Halsnæs Kommune steget med 175 boliger, mens de øvrige kommuners er steget med 99 boliger. Halsnæs Kommune (Frederiksværk og Hundested kommuner) har de seneste 24 år har haft en gennemsnitlig andel af byggeriet på omkring 17,5 pct. i prognoseregionen, som skal ses i sammenhæng med, at Halsnæs Kommunes befolkning udgør 18,6 pct. af de 4 kommuners samlede befolkningstal. Det betyder samtidigt, at Halsnæs Kommunes andel af det fremtidige boligbyggeri, som nævnt ovenstående, på 11,9 pct. ligger noget under kommunens andel af den samlede befolkning i prognoseregionen, hvilket sætter befolkningsstørrelsen i Halsnæs Kommune under pres. 4. Opfølgning på befolkningsprognosen Opfølgning på 2015-prognosen: Alder 1. januar 2015 Forventet 1. januar 2016 Faktisk 1. januar 2016 Afvigelse I ALT Kommunen havde i 2015 et tilflytteroverskud 1 på 192 og et nettoindvandreroverskud 2 på 257, se efterfølgende, som er hovedforklaringen på afvigelsen. Herfra skal dog trækkes et fødselsunderskud (fødsler døde) på 128 borgere. Antallet af fødsler de 0 årige blev noget mindre end forudsat. Alle øvrige aldersklasser, undtagen de 80+, er vokset eller faldet mindre end forudsat, hvilket hænger sammen med det større tilflytteroverskud og nettoindvandreroverskud. Samlet set er der tale om en afvigelse på 1,0 pct. 1 Tilflyttere/fraflyttere omfatter personer, der flytter mellem to kommuner. 2 Indvandrere omfatter nordiske statsborgere, som tager fast ophold i Danmark, samt ikkenordiske statsborgere, som får opholdstilladelse for mere end 3 måneder. Endvidere medregnes flytninger til Danmark fra Færøerne og Grønland. Udvandrere omfatter personer, der rejser til udlandet og opgiver deres adresse i landet. Desuden medregnes flytninger fra Danmark til Færøerne og Grønland. 7

8 Fraflytninger / tilflytninger Antallet af nettotilflyttere har de seneste 8 år ligget forholdsvist stabilt (med undtagelse af 2012 og 2013). Efter de seneste 4 år at have udgjort en nettoudflytning har der i 2014 og 2015 være tale om en nettotilflytning til kommunen på henholdsvis 48 og 192 personer. Antallet af tilflyttere har været konstant faldende i perioden , hvorefter antallet viser en stigende tendens i 2013 til Tilflyttere Fraflyttere Netto Forklaringer på denne udvikling må blandt andet findes i finanskrise og den efterfølgende begyndende bedring af økonomien og påvirkningen heraf på boligmarkedet. Indvandrer/flygtninge Halsnæs kommune har i mange år haft en nettoindvandring. Antallet har i 2015 været historisk højt, hvilket bl.a. skal ses i sammenhæng med, at kommunen i 2015 har modtaget 77 flygtninge og med deraf afdelte familiesammenføringer Indvandrer Udvandrer Netto Antallet af flygtninge som kommunen har modtaget de seneste år udgør: Flygtninge I 2016 forventes kommunen at skulle modtager 108 flygtninge. Da verdenssituationen ikke umiddelbart stiller i udsigt, at flygtningestrømmen til Danmark vil ændre sig i de nærmeste år, og det forhold, at flygtningene har mulighed for familiesammenføring, gør det nødvendigt befolkningsprognosemæssigt at tage forholdet særskilt op. På baggrund af kommunens egne erfaringer på området, tal fra Udlændingestyrelsen og regeringens forventninger til de kommende års flygtningetilstrømning er der i prognosen indarbejdet en befolkningsmæssig påvirkning ud fra følgende parametre: Kommunen forudsættes at skulle modtage følgende antal flygtninge: Flygtninge Familiesammenføringer omfatter 1,2 personer (i gennemsnit) Efter 3 år vil 20 pct. af flygtningene være flyttet ud af kommunen igen 8

9 5. Befolkningsprognosens påvirkning af flerårsbudgettet Kommunens budgetlægning baserer sig i vidt omfang på befolkningsudviklingen, idet der på en række områder tildeles ressourcer i forhold til antallet af borgere/brugere inden for forskellige aldersgrupper. Der er nedenfor redegjort kort for udviklingen inden for de respektive aldersgrupper. Eventuelle påvirkninger på udgiftssiden som følge af ændringer i befolkningsudviklingen vil blive indarbejdet i det kommende budgetarbejde vedrørende Budget Desuden er indtægtssiden skatter, tilskud og udligning i høj grad afhængig af kommunens samlede befolkningstal, idet f.eks. bloktilskud og andre generelle tilskud bliver fordelt efter kommunens samlede befolkningstal eller udvalget alderssgrupper. Den forventede befolkningsudvikling, vil også blive indarbejdet i finansieringssiden af Budget Den samlede befolkningsudvikling samt udviklingen i de erhvervsaktive Udviklingen i det samlede befolkningstal har især betydning for tilskuds- og udligningsmodellerne under generelle tilskud. Herudover har udviklingen i antallet af erhvervsaktive her opgjort som aldersgruppen årige betydning for kommunens beskatningsgrundlag. Forventet udvikling befolkningstal pr i året: 0-99 årige prognose ,6 pct prognose ,0 pct årige prognose ,3 pct prognose ,1 pct. I indeværende prognose er det forventningen, at det samlede befolkningstal på sigt vil falde mindre end i sidste års prognose. Antallet af erhvervsaktive borgere ligger i hele prognoseperioden over antallet i sidste års prognose. I denne gruppe forventes et fald fra borgere pr. 1. januar 2016 til borgere i Det er et fald på 173 borgere eller 1,1 pct.. I et længere perspektiv forventes et fald på 10,5 pct. i denne gruppe fra borgere i 2016 til borgere i Et fald i denne gruppe har som nævnt betydning for beskatningsgrundlaget i kommunen. Konkluderende kan det siges, at prognosen viser en igangværende skævvridning i befolkningssammensætningen, hvor antallet af erhvervsaktive falder i forhold til resten af befolkningen. Derimod vokser gruppen af ældre indbyggere. 9

10 Dagpasning Nedenstående tabeller beskriver den forventede udvikling i antallet af børn i kommunen, hvilket vil være af betydning for dagpasningsområdet. Antallet af børn i prognosen er dog ikke lig med behovet for dagpasning i kommunen, da pasningsgraden ikke er 100 pct. i de kommunale tilbud. Forventet udvikling - befolkningstal pr i året: 0-2 årige prognose ,4 pct prognose ,9 pct. 3-5 årige prognose ,2 pct prognose ,9 pct. Som det fremgår af tabellerne forventes der i budgetperiodens sidste periode et højere antal 0-2 årige mens antallet af 3-5 årige i hele perioden forventes at ligge over niveauet fra prognosen. Skoleområdet Forventet udvikling - befolkningstal pr i året: 6-16 årige prognose ,9pct prognose ,2 pct. På skoleområdet forventes et højere antal børn i aldersgruppen 6-16 år end forudsat i sidste års prognose. Set i forhold til det samlede antal i aldersgruppen er der tale om mindre udsving men en generelt nedadgående tendens i hele budgetperioden. Forholdet vil få betydning for budgettildelingen til skoleområdet. Ældreområdet Forventet udvikling - befolkningstal pr i året: årige prognose ,0 pct prognose ,8 pct. 10

11 80-99 årige prognose ,1 pct prognose ,5 pct. Samlet set er der en forventning om, at andelen af ældre borgere i kommunen vil stige over de kommende år svarende til de nationale forventninger til befolkningsudviklingen. Der er ikke betydelige afvigelser at spore i dette års forventninger til udviklingen i de ældre befolkningsgrupper i forhold til prognosen i 2015, størst forskel ses i aldersgruppen årige. Over budgetperioden forventes en samlet stigning i antallet af ældre på godt 14,5 pct. frem mod Forholdet vil få betydning for udgiftsbehovet på ældre- og sundhedsområdet. Befolkningsudviklingen inden for kommunen De ovenfor beskrevne udviklingstendenser gælder alle for kommunen set under ét. Imidlertid kan der inden for kommunens grænser være forskellige udviklingstendenser mellem de enkelte geografiske områder. Ligeledes kan den aktuelle befolkningssammensætning og dermed fødsels- og flyttemønstre samt dødelighed være forskellig mellem de enkelte lokalområder. Sådanne forskellige udviklingstendenser kan for visse opgaveområder betyde, at der skal ske omorganiseringer og måske endda foretages geografisk betingede investeringer ud over, hvad udviklingen i den respektive aldersgruppe samlet set tilsiger. I forbindelse med udarbejdelsen af budgetlægningen for vil der blive udarbejdet områdeopdelte befolkningsfremskrivninger, som danner afsæt for budgetteringen på dagtilbuds-, skole- og ældreområdet. 11

Danmarks Statistiks landsprognose forudsiger en lidt større befolkningstilvækst end set i de seneste

Danmarks Statistiks landsprognose forudsiger en lidt større befolkningstilvækst end set i de seneste Notat Sagsnr.: 2017/0003643 Dato: 10. marts 2017 Titel: Befolkningsprognose 2017-2028 Sagsbehandler: Flemming Byrgesen Specialkonsulent 1. Indledning Halsnæs Kommunes økonomistyringsprincipper baserer

Læs mere

Danmarks Statistiks landsprognose forudsiger en marginalt set lidt større befolkningstilvækst end set i de sidste to års prognoser.

Danmarks Statistiks landsprognose forudsiger en marginalt set lidt større befolkningstilvækst end set i de sidste to års prognoser. Notat Sagsnr.: 2015/0002783 Dato: 14. februar 2015 Titel: Befolkningsprognose 2015-2026 Sagsbehandler: Flemming Byrgesen Specialkonsulent 1. Indledning Halsnæs Kommunes økonomistyringsprincipper baserer

Læs mere

Danmarks Statistiks landsprognose forudsiger en lidt lavere vækst end den forudsatte vækst i sidste års prognose.

Danmarks Statistiks landsprognose forudsiger en lidt lavere vækst end den forudsatte vækst i sidste års prognose. Notat Sagsnr.: 2013/0003936 Dato: 26. marts 2013 Titel: Befolkningsprognose 2013-2024 Sagsbehandler: Flemming Byrgesen Specialkonsulent 1. Indledning Halsnæs Kommunes økonomistyringsprincipper baserer

Læs mere

Michala Tarbo Andersson og Carsten Møller Analysekonsulenter

Michala Tarbo Andersson og Carsten Møller Analysekonsulenter Økonomi og Analyse Notat Til: Økonomiudvalget Sagsnr.: 2010/03429 Dato: 26. april 2010 Sag: Befolkningsprognose 2010-2021 Sagsbehandler: Michala Tarbo Andersson og Carsten Møller Analysekonsulenter 1.

Læs mere

Danmarks Statistiks landsprognose forudsiger en lidt lavere vækst end den forudsatte vækst i sidste års prognose.

Danmarks Statistiks landsprognose forudsiger en lidt lavere vækst end den forudsatte vækst i sidste års prognose. Notat Sagsnr.: 2012/0002779 Dato: 28. marts 2012 Titel: Befolkningsprognose 2012-2023 Sagsbehandler: Flemming Byrgesen Specialkonsulent 1. Indledning Halsnæs Kommunes økonomistyringsprincipper baserer

Læs mere

Befolkningsprognose 2014

Befolkningsprognose 2014 Befolkningsprognose Tune Det åbne land Greve Hundige Karlslunde Center for Byråd & Økonomi Befolkningsprognosen offentliggøres på Greve Kommunes hjemmeside www.greve.dk. Greve Kommune Befolkningsprognose

Læs mere

Befolkningen i Randers Kommune

Befolkningen i Randers Kommune Befolkningen i Randers Kommune Befolkningsprognosen for 2013-2025 og dens forudsætninger Økonomi, april 2012 Randers Kommune Indholdsfortegnelse Befolkningsprognose 2013-2025...1 1. Indledning... 1 2.

Læs mere

Bilag 2. Følsomhedsanalyse

Bilag 2. Følsomhedsanalyse Bilag 2 Følsomhedsanalyse FØLSOMHEDSANALYSE. En befolkningsprognose er et bedste bud her og nu på den kommende befolkningsudvikling. Det er derfor vigtigt at holde sig for øje, hvilke forudsætninger der

Læs mere

Bolig- og befolkningsudvikling. Historisk og planlagt boligbyggeri

Bolig- og befolkningsudvikling. Historisk og planlagt boligbyggeri Bolig- og befolkningsudvikling Historisk og planlagt boligbyggeri Boligbyggeriet i Holstebro Kommune har i 2009-2014 varieret fra 138 til 114 boliger pr. år et gennemsnit på 123 boliger pr. år. I prognoseårene

Læs mere

Notat. Befolkningsudvikling Økonomi og Løn Resumé

Notat. Befolkningsudvikling Økonomi og Løn Resumé Notat Befolkningsudvikling 2015-2016 Økonomi og Løn 20-04-2016 Resumé Økonomi og Løn har udarbejdet et notat om udviklingen i befolkningstallet fra primo 2015 til primo 2016. Gennemgangen viser, at befolkningstallet

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 GENTOFTE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 Til Økonomiudvalget, 22. april 2013 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 INTRODUKTION... 3 Resume... 3 PROGNOSE 2013: Resultater... 4 Aldersfordeling... 4 TENDENSER: Befolkningsudvikling

Læs mere

Greve Kommune Befolkningsprognose 2013

Greve Kommune Befolkningsprognose 2013 Greve Kommune Center for Økonomi & It Indhold Indhold... 2 1. Baggrund... 3 2. Resume af befolkningsprognosen... 6 3. Boliger... 7 4. Befolkningsudvikling i Greve Kommune... 9 5. Befolkningsudvikling fordelt

Læs mere

Prognosen er udarbejdet i februar 2017 og der anvendes Cowi Demografixs til modelleringen.

Prognosen er udarbejdet i februar 2017 og der anvendes Cowi Demografixs til modelleringen. Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognosen bliver udarbejdet på baggrund af de samlede påvirkninger fra forhold som fødsler, levealder, døde, til- og fraflytning, udbygningsplaner og hvor mange borgere

Læs mere

fødsler dødsfald flyttemønstre (herunder forventninger vedr. indvandrere/flygtninge) det forventede boligbyggeri i kommunen (boligprogrammet)

fødsler dødsfald flyttemønstre (herunder forventninger vedr. indvandrere/flygtninge) det forventede boligbyggeri i kommunen (boligprogrammet) 1 2017-2029 1. Indledning Økonomiafdelingen har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen i Randers Kommune fordelt på alder og forskelligt definerede delområder frem til 1. januar 2029. n beskriver

Læs mere

Befolkningsprognose 2016-2028. 1. Indledning

Befolkningsprognose 2016-2028. 1. Indledning Befolkningsprognose -2028 1. Indledning Økonomiafdelingen har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen i Randers Kommune fordelt på alder og forskelligt definerede delområder frem til 1. januar

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2016-2026 Økonomiafdelingen Budget og Analyse foråret 2015 Forord En befolkningsprognose er et kvalificeret gæt på den fremtidige befolkningsudvikling i kommunen. I prognosen kan man

Læs mere

Befolkningsprognose 2017

Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognosen er et vigtigt parameter i forhold til udarbejdelsen af budgetter for de kommende år. Befolkningsprognosen er udarbejdet ud fra forventninger til antallet af

Læs mere

I KAPITEL 1 Befolkningsprognose for Varde Kommune fremlægges prognosens hovedresultater for hele kommunen i udvalgte aldersklasser.

I KAPITEL 1 Befolkningsprognose for Varde Kommune fremlægges prognosens hovedresultater for hele kommunen i udvalgte aldersklasser. FORORD Forord Denne befolkningsprognose er udarbejdet af KMD i foråret 2010. Prognosen danner et overblik over befolkningsudviklingen i Varde Kommune frem til år 2025. Prognosen er resultatet af en dialog

Læs mere

Befolkningsprognose 2017

Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognose Tune Det åbne land Greve Hundige Karlslunde Rebecca Dahlgaard Ulrik Lejre Larsen Staben for Økonomi & Indkøb Befolkningsprognosen offentliggøres på Greve Kommunes hjemmeside www.greve.dk.

Læs mere

Bilag 1. Forudsætninger

Bilag 1. Forudsætninger 4. Bilagsdel 50 Bilag 1 Forudsætninger 51 Forudsætninger for resultatet af befolkningsprognosen Næstved Kommunes befolkningsprognose er bygget på den model, man kalder den boligforsyningsafhængige model.

Læs mere

Befolkningsprognose 2016

Befolkningsprognose 2016 Befolkningsprognose Tune Det åbne land Greve Hundige Karlslunde Rebecca Dahlgaard Ulrik Lejre Larsen Staben for Økonomi & Indkøb Befolkningsprognosen offentliggøres på Greve Kommunes hjemmeside www.greve.dk.

Læs mere

Befolkningsudviklingen i Randers Kommune

Befolkningsudviklingen i Randers Kommune Befolkningsudviklingen i Randers Kommune Befolkningsprognose for -2030 Budgetkontoret, maj Randers Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 2. Opfølgning på...3 3. Udvikling i befolkningstallet...4

Læs mere

Bilag 2. Forudsætninger

Bilag 2. Forudsætninger Bilag 2 Forudsætninger 64 Forudsætninger for resultatet af befolkningsprognosen Næstved Kommunes befolkningsprognose er bygget på den model, man kalder den boligforsyningsafhængige model. Resultatet af

Læs mere

Befolkningsprognose 2016

Befolkningsprognose 2016 Befolkningsprognose 2016 Befolkningsprognosen er et vigtigt parameter i forhold til udarbejdelsen af budgetter for de kommende år. Befolkningsprognosen er udarbejdet ud fra forventninger til antallet af

Læs mere

Dette notat uddyber og kommenterer befolkningsprognosen

Dette notat uddyber og kommenterer befolkningsprognosen Til: Økonomiudvalget Fra: Budget- og analysegruppen Kommentarer til befolkningsprognosen 2010-2022 Dette notat uddyber og kommenterer befolkningsprognosen 2010-2022 Beregning af befolkningsprognosen Økonomiafdelingen

Læs mere

Befolkningsprognose for Rudersdal Kommune

Befolkningsprognose for Rudersdal Kommune Befolkningsprognose for Rudersdal Kommune 2011-23 Økonomi Budget og regnskab Med udgangspunkt i det officielle indbyggertal for Rudersdal Kommune den 1. januar 2011 er der udarbejdet en prognose for udviklingen

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE

BEFOLKNINGSPROGNOSE Randers Kommune BEFOLKNINGSPROGNOSE 2012-2024 Samlet folketal pr. 1/1 (prognose fra 2012) 106.000 104.000 102.000 100.000 98.000 96.000 94.000 92.000 90.000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Læs mere

NOTATARK BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR HVIDOVRE KOMMUNE NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR HVIDOVRE KOMMUNE 2016-2030 Økonomi og Stabsforvaltningen Økonomi Sagsbehandler: Poul Ebbesen-Jensen Sag nr. 16-2046 30.03.2016/pej Dette notat beskriver

Læs mere

Befolkningsprognose Odder Kommune

Befolkningsprognose Odder Kommune Befolkningsprognose 2011-2023 Odder Kommune FORORD Forord Denne befolkningsprognose er udarbejdet af KMD i foråret 2011. Prognosen danner et overblik over befolkningsudviklingen i Odder Kommune frem til

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE

BEFOLKNINGSPROGNOSE UDKAST BEFOLKNINGSPROGNOSE 2016-2027 Befolkningspyramide 2016 Hvor mange færre / flere borgere kvinder og mænd forventes i 2027 set i forhold til 2016? 95-99 årige 157 37 90-94 årige 468 184 85-89 årige

Læs mere

Befolkningsprognosen, budget 2016-2019

Befolkningsprognosen, budget 2016-2019 Befolkningsprognosen, budget 2016-2019 Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose i februar marts 2015. Dette notat beskriver prognosens resultater og de væsentligste forudsætninger. NOTAT Center for

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE

BEFOLKNINGSPROGNOSE BEFOLKNINGSPROGNOSE NOTAT BEFOLKNINGSPROGNOSE -, marts Indholdsfortegnelse 1. Indledning... - 3 2. Sammenfatning... - 4 3. Forudsætninger for prognosen...- 4 4. Oplandskommuner...- 5 5. Kommunens samlede

Læs mere

Center for Økonomi & It. Befolkningsprognose 2012

Center for Økonomi & It. Befolkningsprognose 2012 Center for Økonomi & It Indhold 1. Baggrund... 3 2. Boliger... 7 3. Resume af befolkningsprognose... 6 4. Befolkningsudvikling i Greve Kommune... 9 5. Befolkningsudvikling fordelt på aldersgrupper... 10

Læs mere

Befolkningsprognose for Egedal Kommune for perioden 2015 til 2027

Befolkningsprognose for Egedal Kommune for perioden 2015 til 2027 Notat til Byrådets møde den 25. marts 2015 Befolkningsprognose for Egedal Kommune for perioden 2015 til 2027 Udarbejdet marts 2015 1 I. Indledning Egedal kommune udarbejder hvert år en ny befolkningsprognose.

Læs mere

Befolkningsprognose 2016

Befolkningsprognose 2016 Befolkningsprognose Indledning Befolkningsprognosen bruges som grundlag for budgetarbejdet på områder med tildelingsmodeller som demografireguleres, primært på børneområdet, samt ved beregning af forslag

Læs mere

Baggrundsnotat om Befolkningsprognose

Baggrundsnotat om Befolkningsprognose Økonomi Budget og Regnskab Baggrundsnotat om Befolkningsprognose 2015 2027 Tlf. 46 11 20 15 lone@rudersdal.dk Sagsnr.: 14/34068 Med udgangspunkt i Danmarks Statistiks indbyggertal for Rudersdal Kommune

Læs mere

Befolkningsprognose for Vesthimmerlands Kommune

Befolkningsprognose for Vesthimmerlands Kommune Befolkningsprognose for Vesthimmerlands Kommune 2012-2026 Økonomisk Forvaltning 1. Forord Denne befolkningsprognose er udarbejdet af Vesthimmerlands kommune i foråret 2012. Prognosen danner et overblik

Læs mere

ØKONOMI. Befolkningsprognose 2015 til 2025

ØKONOMI. Befolkningsprognose 2015 til 2025 ØKONOMI Befolkningsprognose 2015 til 2025 Indhold Indledning... 3 Befolkningsprognosen 2015 sammenlignet med sidste prognose.... 3 Forudsætninger for prognosen...5 Udviklingen på aldersgrupper....6 Udviklingen

Læs mere

Befolkningsprognose 2016

Befolkningsprognose 2016 Befolkningsprognose 2016 Økonomiafdelingen, den 2. marts 2015 Forord Den foreliggende befolkningsprognose for Nyborg Kommune er udarbejdet af Teknik- og Miljøafdelingen samt Økonomiafdelingen. Befolkningsprognosen

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2012-2025 Svendborg Kommune, maj 2012 Kontaktoplysninger Befolkningsprognosen 2012-2025 er udarbejdet af Thomas Jensen COWI, i samarbejde med Svendborg Kommune, maj 2012. På kommunens

Læs mere

I KAPITEL 1 Befolkningsprognose for Morsø Kommune fremlægges prognosens hovedresultater for hele kommunen i udvalgte aldersklasser.

I KAPITEL 1 Befolkningsprognose for Morsø Kommune fremlægges prognosens hovedresultater for hele kommunen i udvalgte aldersklasser. FORORD Forord Denne befolkningsprognose er udarbejdet af KMD i april måned 2006. Prognosen danner et overblik over befolkningsudviklingen i Morsø Kommune frem til år 2020. Prognosen er resultatet af en

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE

BEFOLKNINGSPROGNOSE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2014-2025 Befolkningspyramide 2014 Hvor mange færre / flere borgere kvinder og mænd forventes i 2025 set i forhold til 2014? 95-99 årige 90-94 årige 117 485 34 190 95-99 årige 90-94

Læs mere

BILAG 1. Valg mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag kontra selvbudgettering

BILAG 1. Valg mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag kontra selvbudgettering Staben Dato: 21.09.2016 Sagsbehandler: Kim Frandsen Direkte tlf.: 73767643 E-mail: kkf@aabenraa.dk Acadre: 16/7018 BILAG 1 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Overordnet konklusion Under hensyntagen

Læs mere

4. Forudsætninger. 4.1. Forudsætninger for prognosen

4. Forudsætninger. 4.1. Forudsætninger for prognosen Bilag 5 Vedrørende Udklip fra Befolkningen i Randers Kommune. Befolkningsprognosen for 2010-2022 og dens forudsætninger, der beskriver forudsætningerne for prognosen, der ligger til grund for den udarbejdede

Læs mere

1.0 Opsummering I perioden 2008 til 2017 har Sønderborg Kommune haft en befolkningstilbagegang på borgere eller hvad der svarer til knap 3 %.

1.0 Opsummering I perioden 2008 til 2017 har Sønderborg Kommune haft en befolkningstilbagegang på borgere eller hvad der svarer til knap 3 %. Notat Økonomi 13-02-2017 Vor ref.: Kathrine Adelbert Scholdan Sags nr.: 16/5115 Danmarks statistik har netop offentliggjort kommunernes befolkningstal pr. 1. januar 2017 og der gives hermed en status på

Læs mere

Befolkningsprognose 2015

Befolkningsprognose 2015 Befolkningsprognose Indledning Befolkningsprognosen bruges bl.a. som grundlag for beregning af tildelingsmodellerne på børneområdet og på ældreområdet, og resulterer i demografireguleringerne i forbindelse

Læs mere

Befolkningsprognose Kerteminde kommune 2014-2024 22-03-2013

Befolkningsprognose Kerteminde kommune 2014-2024 22-03-2013 Side1/10 Økonomiafdelingen Grønlandsgade 3 5300 Kerteminde Tlf.: 65 15 14 16 Fax: 65 15 14 39 mek@kerteminde.dk www.kerteminde.dk Befolkningsprognose Kerteminde kommune 2014-2024 22-03-2013 I dette notat

Læs mere

Befolkningsprognose Lolland Kommune

Befolkningsprognose Lolland Kommune Befolkningsprognose 217-229 Lolland Kommune Indhold Indledning... 2 Prognosens hovedresultater og forudsætninger... 2 Prognosen kontra faktisk udvikling i 216... 6 Fordeling på aldersgrupper... 7 Forventet

Læs mere

Befolkningsprognose for Egedal Kommune. for årene 2017 til 2029

Befolkningsprognose for Egedal Kommune. for årene 2017 til 2029 Befolkningsprognose for Egedal Kommune for årene 2017 til 2029 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 3% 8% 1% 6% 9% 12% 50% 50% 85+ årige 75-84 årige 65-74 årige 25-64 årige 17-24 årige 6-16 årige 0-5 årige

Læs mere

Befolkningsprognose 2014

Befolkningsprognose 2014 Befolkningsprognose 2014 Indledning Befolkningsprognosen bruges bl.a. som grundlag for beregning af tildelingsmodellerne på børneområdet og på ældreområdet, og resulterer i demografireguleringerne i forbindelse

Læs mere

Befolkningsprognose & Boligudbygningsplan

Befolkningsprognose & Boligudbygningsplan SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN / TEKNIK OG MILJØ Befolkningsprognose & Boligudbygningsplan Grundlag for udarbejdelse af budget - 10. juni SOLRØD KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 1. Indledning Med udgangspunkt

Læs mere

Befolkningsprognose 2017

Befolkningsprognose 2017 GENTOFTE KOMMUNE 7. marts 2017 STRATEGI OG ANALYSE Befolkningsprognose 2017 Om befolkningsprognosen Hvert forår udarbejder Gentofte Kommune en befolkningsprognose for de kommende tolv år. Prognosemodellen

Læs mere

Befolkning og boliger i Frederiksberg Kommune

Befolkning og boliger i Frederiksberg Kommune Befolkning og boliger i Frederiksberg Kommune Kortlægning af status og udviklingstendenser v/ Thomas Jensen, COWI December 1 I FREDERIKSBERG KOMMUNE Befolknings- og boliganalyse formålet: Generel del at

Læs mere

Befolkningsprognose, budget

Befolkningsprognose, budget Befolkningsprognose, budget - NOTAT Fredensborg Kommune får udarbejdet sin befolkningsprognose af Cowi Demografix Fra: A/S i lighed med over halvdelen af landets kommuner. Den nyeste 2. marts befolkningsprognose

Læs mere

Befolkningsprognose 2013 for Frederikssund Kommune

Befolkningsprognose 2013 for Frederikssund Kommune Marts 2013 Befolkningsprognose 2013 for Frederikssund Kommune Befolkningsprognose 2013 for Frederikssund Kommune Befolkningsprognose 2013 er udarbejdet af Kirsten Mohr i samarbejde med Mads laursen fra

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2015 2026 Dato12.05.2014 Befolkningsprognoser er behæftet med en vis usikkerhed, idet prognosens forudsætninger om fødselshyppighed, dødelighed, boligmassen samt ind og udvandring kan

Læs mere

Befolkningsprognose 2104 for Frederikssund Kommune

Befolkningsprognose 2104 for Frederikssund Kommune April 2104 Befolkningsprognose 2104 for Frederikssund Kommune Befolkningsprognose 2104 for Frederikssund Kommune Befolkningsprognose 2104 er udarbejdet af Kirsten Mohr i samarbejde med Mads Laursen fra

Læs mere

Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering

Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering Valg mellem statsgaranti og I lighed med tidligere år, skal byrådet ved dets 2. behandling af budgettet tage stilling til, om Viborg Kommune vælger at budgettere indtægter fra skatter, tilskud og udligning

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2015

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2015 GENTOFTE KOMMUNE 4. marts LEAD NOTAT FORRETNINGSUDVIKLING OG DIGITALISERING BEFOLKNINGSPROGNOSE Befolkningstallet stiger fortsat: Den 1. januar var der 74.932 borgere i Gentofte Kommune, og væksten fortsætter.

Læs mere

Notat. Befolkningsudvikling første halvår af 2015 Økonomistaben Resumé

Notat. Befolkningsudvikling første halvår af 2015 Økonomistaben Resumé Notat Befolkningsudvikling første halvår af 2015 Økonomistaben 24-09-2015 Resumé Økonomistaben har udarbejdet et notat om udviklingen i befolkningstallet fra primo 2015 til 30. juni 2015. Gennemgangen

Læs mere

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018 Byrådet skal træffe et valg mellem selvbudgettering og statsgaranti i forhold til budgettering af indkomstskat, tilskud og udligning for 2018. Valget

Læs mere

Rudersdal Kommunes indbyggertal for 2013

Rudersdal Kommunes indbyggertal for 2013 Økonomi Budget og Regnskab Rudersdal Kommunes indbyggertal for 2013 Ifølge den officielle opgørelse fra Danmarks Statistik var der 54.827 indbyggere i Rudersdal Kommune den 1. januar 2013. Det er 197 flere

Læs mere

Befolkningsprognose Ishøj Kommune

Befolkningsprognose Ishøj Kommune Befolkningsprognose 2009-2016 Ishøj Kommune Marts 2009 Befolkningsprognose 2009-2016 for Ishøj Kommune side - 2 - Ishøj Kommune har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen frem til 1. januar

Læs mere

Befolkning. Prognose for Nuup kommunea 2003-2013. Rekvireret opgave

Befolkning. Prognose for Nuup kommunea 2003-2013. Rekvireret opgave Befolkning Rekvireret opgave Prognose for Nuup kommunea 2003-2013 Hermed offentliggøres en række hovedresultater fra Grønlands Statistiks prognose for Nuup kommunea 2003 2013. Prognosen offentliggøres

Læs mere

Befolkningsprognose. Vallensbæk Kommune 2014-2026

Befolkningsprognose. Vallensbæk Kommune 2014-2026 Befolkningsprognose Vallensbæk Kommune 214-226 223 219 215 211 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 1975 5 1 15 2 25 3 35 4 45 5 55 6 65 7 75 8 85 9 95 1971-5 5-1 1-15 15-2 2-25 25-3 3-35 35-4 Prognosen

Læs mere

Befolkningsprognose 2014

Befolkningsprognose 2014 Befolkningsprognose 2014 Økonomiafdelingen, den 30. april 2013 Forord Den foreliggende befolkningsprognose for Nyborg Kommune er udarbejdet af Teknik- og Miljøafdelingen samt Økonomiafdelingen. Befolkningsprognosen

Læs mere

Befolkningsprognose Svendborg Kommune, april 2017

Befolkningsprognose Svendborg Kommune, april 2017 Befolkningsprognose 2017-2030 Svendborg Kommune, april 2017 Kontaktoplysninger Befolkningsprognosen 2017-2030 er udarbejdet af Thomas Jensen COWI, i samarbejde med Svendborg Kommune, marts 2017. Spørgsmål

Læs mere

gladsaxe.dk Befolkningsprognose 2006-2021

gladsaxe.dk Befolkningsprognose 2006-2021 gladsaxe.dk Befolkningsprognose 2006-2021 Gladsaxe Kommune juni 2006 Befolkningsprognose 2006-2021 for Gladsaxe Kommune Indholdsfortegnelse Side Indledning...3 1. Kommunens befolkning Alderssammensætning

Læs mere

BEFOLKNINGENS BEVÆGELSER I ÅRHUS KOMMUNE,

BEFOLKNINGENS BEVÆGELSER I ÅRHUS KOMMUNE, Nr. 1.1 April 1995 BEFOLKNINGENS BEVÆGELSER I ÅRHUS KOMMUNE, -1995 x Pr. 1. januar 1995 var indbyggertallet i Århus Kommune på 277.477. x I Århus er befolkningen i løbet af 1 år steget med 1,1 %, svarende

Læs mere

Bilag 1. Demografix. Beskrivelse af modellen

Bilag 1. Demografix. Beskrivelse af modellen 4. Bilagsdel 55 Bilag 1 Demografix Beskrivelse af modellen 56 Om befolkningsfremskrivninger Folketallet i Danmark har været voksende historisk, men vækstraten har været aftagende, og den kom tæt på nul

Læs mere

Befolkningsprognose for Næstved Kommune

Befolkningsprognose for Næstved Kommune Befolkningsprognose for Næstved Kommune 2015-2024 Maj 2015 Forord Denne publikation indeholder resultaterne af befolkningsprognosen for Næstved Kommune for perioden 2015-2024. Befolkningsprognosen giver

Læs mere

Befolkningsprognose 2014-2027. Svendborg Kommune, april 2014

Befolkningsprognose 2014-2027. Svendborg Kommune, april 2014 Befolkningsprognose 2014-2027 Svendborg Kommune, april 2014 Kontaktoplysninger Befolkningsprognosen 2014-2027 er udarbejdet af Thomas Jensen COWI, i samarbejde med Svendborg Kommune, april 2014. Spørgsmål

Læs mere

Rudersdal Kommunes indbyggertal pr. 1. januar 2015

Rudersdal Kommunes indbyggertal pr. 1. januar 2015 Økonomi Budget og Regnskab Rudersdal Kommunes indbyggertal pr. 1. januar 2015 Ifølge den officielle opgørelse fra Danmarks Statistik var der 55.441 indbyggere i Rudersdal Kommune den 1. januar 2015. Det

Læs mere

Befolkningsprognose Svendborg Kommune, april 2016

Befolkningsprognose Svendborg Kommune, april 2016 Befolkningsprognose 2016-2029 Svendborg Kommune, april 2016 Kontaktoplysninger Befolkningsprognosen 2016-2029 er udarbejdet af Thomas Jensen COWI, i samarbejde med Svendborg Kommune, marts 2016. Spørgsmål

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2015-2026 Forord Denne befolkningsprognose for Struer Kommune er udarbejdet i KMDs befolkningsprognoseprogram Opus Simulering Befolkning, der prognosticerer den fremtidige befolkningsudvikling

Læs mere

Indhold Indledning... 2

Indhold Indledning... 2 Befolkningsprognose 216 228 Lolland Kommune Indhold Indledning... 2 Prognosens hovedresultater og forudsætninger... 2 Prognosen kontra faktisk udvikling i 215... 5 Fordeling på aldersgrupper... 6 Forventet

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2014-2025 Forord Denne befolkningsprognose for Struer Kommune er udarbejdet i KMDs befolkningsprognoseprogram Opus Simulering Befolkning, der prognosticerer den fremtidige befolkningsudvikling

Læs mere

Bilag 4. Notat. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2014. 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget.

Bilag 4. Notat. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2014. 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget. Bilag 4 Notat Til: Kopi: til: 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget Byrådets medlemmer Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Den 12. september 2013 Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti

Læs mere

Prognose over Frederiksberg Kommunes befolkning

Prognose over Frederiksberg Kommunes befolkning Prognose over Frederiksberg Kommunes befolkning 2017 Befolkningsprognose for Frederiksberg Kommune 2017 Udviklingen i befolkningens størrelse og alderssammensætning har stor betydning for kommunens økonomi

Læs mere

Struer Kommune. Befolkningsprognose

Struer Kommune. Befolkningsprognose Struer Kommune Befolkningsprognose 2013-2024 Forord Denne befolkningsprognose for Struer Kommune er udarbejdet i KMDs befolkningsprognoseprogram Opus Simulering Befolkning, der prognosticerer den fremtidige

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR VORDINGBORG KOMMUNE. MARTS 2016 vordingborg.dk

BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR VORDINGBORG KOMMUNE. MARTS 2016 vordingborg.dk BEFOLKNINGSPROGNOSE 2016-2029 FOR VORDINGBORG KOMMUNE MARTS 2016 vordingborg.dk Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Befolkningsprognose 2016-2029 for Vordingborg Kommune Udgivet af Vordingborg

Læs mere

Skat, tilskud og udligning i budget

Skat, tilskud og udligning i budget Skat, tilskud og udligning i budget 2016-2019 Dette notat beskriver den foreløbige budgettering af kommunens skatter, bloktilskud og udligning for budget 2016-19. Der er taget udgangspunkt i de udmeldte

Læs mere

Bilag 3. Notat. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune. Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering for Drøftelse ved 2.

Bilag 3. Notat. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune. Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering for Drøftelse ved 2. Bilag 3 Notat Side 1 af 7 Til Til Byrådet Drøftelse ved 2. Fællesmøde Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering for 2016 Byrådet skal ved vedtagelsen af budgettet træffe et valg mellem selvbudgettering

Læs mere

Demografisk udvikling i budgetperioden NOTAT. Center for Økonomi og Indkøb. 1. Hovedtræk i den demografiske udvikling

Demografisk udvikling i budgetperioden NOTAT. Center for Økonomi og Indkøb. 1. Hovedtræk i den demografiske udvikling Demografisk udvikling i budgetperioden 2014-2017 1. Hovedtræk i den demografiske udvikling 2014-2017. Ifølge den opdaterede befolkningsprognose fra marts i år vil kommunen i budgetårene 2013 til 2017 opleve

Læs mere

Fordelt på aldersgrupper ventes 2016 især at give flere 25-39årige og årige, mens der ventes færre 3-5årige.

Fordelt på aldersgrupper ventes 2016 især at give flere 25-39årige og årige, mens der ventes færre 3-5årige. GENTOFTE KOMMUNE 7. marts STRATEGI OG ANALYSE LEAD NOTAT Befolkningsprognose Efter et år med en moderat vækst i befolkningstallet, er befolkningstallet nu 75.350. I ventes væksten dog igen at være næsten

Læs mere

gladsaxe.dk Befolkningsprognose

gladsaxe.dk Befolkningsprognose gladsaxe.dk Befolkningsprognose 2008-2023 Gladsaxe Kommune Maj 2008 Befolkningsprognose 2008-2023 for Gladsaxe Kommune Indholdsfortegnelse Side Indledning og sammenfatning... 3 1. Kommunens befolkning

Læs mere

Befolkningsprognose for Næstved Kommune

Befolkningsprognose for Næstved Kommune Befolkningsprognose for Næstved Kommune 2014-2023 Maj 2014 Forord Denne publikation indeholder resultaterne af befolkningsprognosen for Næstved Kommune for perioden 2014-2023. Befolkningsprognosen giver

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Folketallets bevægelser i Aarhus Kommune, 2007-2016 Pr. 1. januar 2017 er indbyggertallet i Aarhus Kommune 335.684 personer. Befolkningen er steget med

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2016-2027 Forord Denne befolkningsprognose for Struer Kommune er udarbejdet i KMDs befolkningsprognoseprogram Opus Simulering Befolkning, der prognosticerer den fremtidige befolkningsudvikling

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2015-2027

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2015-2027 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 2015-2027 2025 2019 2013 2007 2001 1995 1989 1983 1977 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 1971 0-100 100-200 200-300 300-400 400-500 500-600 600-700 700-800

Læs mere

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune Befolkningsprognose for Holstebro Kommune 2016 2027 Befolkningsprognosen 2016 2027 er udarbejdet af Holstebro Kommune, ved hjælp af Befolkningsprognose programmet Demografix og i samarbejde med COWI, april

Læs mere

Befolkning. Prognose for Nuup kommunea Rekvireret opgave

Befolkning. Prognose for Nuup kommunea Rekvireret opgave Befolkning Rekvireret opgave Prognose for Nuup kommunea 2005-2015 Hermed offentliggøres en række hovedresultater fra Grønlands Statistiks prognose for Nuup kommunea 2005 2015. Prognosen offentliggøres

Læs mere

INDHOLD. 1 Prognosens hovedresultater 1. 2 Indledning 3. 3 Overordnede forudsætninger 4. 4 Beregningsmetode 9

INDHOLD. 1 Prognosens hovedresultater 1. 2 Indledning 3. 3 Overordnede forudsætninger 4. 4 Beregningsmetode 9 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 9 5 Befolkningsprognosens resultater 10 5.1 Boligbyggeri 11 5.2 Flytninger 14 5.3 Fødsler og dødsfald

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 2016-2028

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 2016-2028 BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 216-228 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 1 5 Befolkningsprognosens resultater 11 Boligbyggeri

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2015-2027 Nordborg Havnbjerg Nørreskov Bakkensbro Nydam Augustenborg Fryndesholm Kværs Gråsten Nybøl Rinkenæs Egernsund Dybbøl Ulkebøl Humlehøj Ahlmann Sønderskov Hørup Lysabild Broager

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2007-2020

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2007-2020 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 27-22 219 215 211 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 4 8 12 16 2 24 28 32 36 4 44 48 52 56 6 64 68 72 76 8 84 88 92 96-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 Befolkningsprognosen

Læs mere

Fastlæggelse af indvandringsomfanget i Befolkningsfremskrivning 2016

Fastlæggelse af indvandringsomfanget i Befolkningsfremskrivning 2016 Bilag 3: Notat om metode for indregning af flygtninge i landsfremskrivningen og i den kommunale fremskrivning 26. april 2016 Fastlæggelse af indvandringsomfanget i Befolkningsfremskrivning 2016 De seneste

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 2015-2026 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 9 5 Befolkningsprognosens resultater 10 Boligbyggeri

Læs mere

BILAG 1. BEFOLKNINGSPROGNOSE SLAGELSE KOMMUNE

BILAG 1. BEFOLKNINGSPROGNOSE SLAGELSE KOMMUNE BILAG 1. BEFOLKNINGSPROGNOSE SLAGELSE KOMMUNE 2018-2031 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2 INDHOLD PROGNOSENS HOVEDRESULTATER 2 BAGGRUND 7 KOMMUNERNES BEFOLKNINGSVÆKST I 2016 17 BEFOLKNINGENS ALDERSFORDELING 19 DELOMRÅDERNES

Læs mere

Udarbejdet februar-marts 2014. Befolkningsprognose 2014-2029

Udarbejdet februar-marts 2014. Befolkningsprognose 2014-2029 Udarbejdet februar-marts 2014 Befolkningsprognose 2014-2029 Indhold Indledning Indledning 2 Befolkningsprognose 2014-2029 Den overordnede udvikling 4 Udviklingen fordelt på alder 6 Udviklingen fordelt

Læs mere