Elevguide. Adresseforandring Hvis du skifter navn, adresse eller telefonnummer, skal du straks meddele dette til skolens kontor.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Elevguide. Adresseforandring Hvis du skifter navn, adresse eller telefonnummer, skal du straks meddele dette til skolens kontor."

Transkript

1 Elevguide Adresseforandring Hvis du skifter navn, adresse eller telefonnummer, skal du straks meddele dette til skolens kontor. Alkohol og rusmidler Indtagelse af alkohol og rusmidler er ikke tilladt i forbindelse med aktiviteter i skolesammenhæng, ligesom det ikke er tilladt at deltage i skoleaktiviteter i alkohol- eller rusmiddel-påvirket tilstand. Rektor kan give tilladelse til at der serveres øl og lign. til fester og cafeer i henhold til skolens procedurer om afholdelse af fester. Bibliotek Håndbøger kan ikke hjemlånes. Andre bøger kan ved henvendelse til den relevante lærer lånes til opgaveskrivning. Bogudlån Bogdepotet ligger i kælderen i administrationsfløjen. Alle udlån registreres vha. stregkoder. Du skal forsyne alle bøger med skånebind og skrive navn og klasse i dem. Navn i bøgerne er din mulighed for at få en bog tilbage, hvis du skulle glemme den på skolen. Udlån og hjemkaldelse af bøger i løbet af skoleåret formidles af faglærerne. Ved bogafleveringen i slutningen af hvert skoleår kan du i Lectio se hvilke bøger, der skal afleveres. Bortkommer en bog, skal du selv erstatte den. Computere og elevarbejdspladser Alle elever forudsættes at medbringe en tidssvarende bærbar computer eller lignende. Elevarbejdspladser findes i studieområdet i alle tre fløje. De kan benyttes indtil kl alle skoledage. Regler for brug af computere på skolen: 1. Generelle regler: 1.prioritet: Undervisning, opgaveskrivning, andet skolearbejde, Internet - seriøs søgning, skolerelateret , elevrådsarbejde, Operation Dagsværk. 2. prioritet: Internet surfing, privat e mail. Absolut forbudt: Downloadning eller installation af egne spil og programmer, ændringer i opsætningerne, spil over netværket. 2. Almindelig orden etc.: Mad og drikke må ikke indtages ved computerne. Arbejdspladsen skal altid efterlades i pæn orden: stil stolene på plads, fjern papirer mv. Undgå unødig udprintning vær både økonomisk og økologisk! Vær tålmodig det tager tid for printeren at varme op, og der kan være andre i printerkøen. Det er ikke tilladt at udprinte private dokumenter. Vis respekt og hensyn både over for udstyret, dine medbrugere og undervisningen, herunder ro i området. 3. Retslige regler: Enhver kommerciel brug af skolens computere eller net er forbudt. Det samme gælder aktiviteter, som af skolen vurderes som ulovlige eller skadelige for skolens omdømme. Skolen er ikke ansvarlig for handlinger udført af den enkelte bruger. På Internettet skal almindelig god etik overholdes. Man må ikke sende anonyme s eller på anden måde genere andre brugere. Almindelige danske og internationale love skal overholdes, og regler om ophavsret skal respekteres.

2 4. Sanktioner: Ved overtrædelse af ovennævnte regler vil brugernavn og kodeord blive inddraget, hvorefter det ikke vil være muligt at bruge skolens computere. Herudover kan der i særlige tilfælde blive tale om at benytte sanktionerne nævnt under afsnittet Studie- og ordensregler. Studierejser Skolen har fastlagt en grænse for, hvor meget der i et helt skoleforløb må opkræves for deltagelse i studierejser m.v. der indgår som en del af undervisningen. Beløbet, der er pristalsreguleret, er 6.500,- kr. inkl. forplejning, transport, ophold og billetter til faglige arrangementer. Studierejserne til udlandet ligger normalt i 2g. Elevrådet Elevrådet vælges af og blandt skolens elever. Elevrådet kan afgive udtalelser til rektor, herunder i generelle sager om elevers forhold. Elevrådet holder møde hver tirsdag i spisefrikvarteret og har repræsentanter i alle skolens faste udvalg under Pædagogisk Råd samt i skolens bestyrelse. Elevrådet har sin egen konference på Intranettet. Elevtid Elevtiden er den forventede tid, en gennemsnitlig elev skal bruge for at udfærdige en besvarelse af en bestemt opgave. En del af elevtiden kan være skemalagt. Eleverne gøres i forbindelse med skriftlige opgaver bekendt med elevtiden for opgaven. Elevudviklingssamtaler I januar og februar afholdes samtaler, hvor elever og forældre har lejlighed til at drøfte det faglige standpunkt med lærerne. Erstatning Skolen kan ikke påtage sig noget ansvar for dine personlige ejendele i tilfælde af tyveri og lignende. Du rådes derfor til selv at tegne de nødvendige forsikringer. Før idrætstimer er det en god ide at aflevere penge, ure m.v. til lærerne, der dog dermed ikke påtager sig det juridiske ansvar. Beskadiger du skolens materiel, skal du straks meddele det til kontoret, og du er erstatningspligtig efter gældende regler. Fester En lørdag i januar eller februar afholdes den årlige skolefest for elever, ansatte og 3g pårørende. Her er der fælles buffet og der danses lanciers. Elevernes festforening arrangerer 4 5 elevfester i løbet af skoleåret. Festforeningens bestyrelse har ansvaret for planlægning og afvikling af festerne ifølge gældende regler. Ved festerne er de en tydelig voksen - tilstedeværelse med henblik på at skabe trygge rammer. Forestilling Skolen laver med jævne mellemrum en forestilling, hvor interesserede elever kan udtrykke deres talenter inden for skuespil, sang, dans eller scenografi. Stykket sættes op i november, og forældre og andre interesserede indbydes til at se forestillingen. Forældremøder En aften i september afholdes en præsentationsaften for 1g-elevernes forældre, hvor de kan se skolen og stifte bekendtskab med klassen, lærerne og fagene. 2

3 Fotografering I de første uger af skoleåret fotograferes alle elever til skolens kartotek og til Lectio, ligesom der tages klassebilleder. Eleverne får samtidig mulighed for at købe billeder. I forbindelse med dimissionen fotograferes studenterne klassevis, også disse billeder kan købes. Fotokopiering Du kan få fotokopieret private noter m.v. på kontoret i frikvarteret kl mod et mindre beløb. Fravær I hver lektion registreres fremmøde/fravær. Alle forsømmelser - også manglende aflevering af skriftlige opgaver - registreres uanset årsag. Du kan følge fraværsregistreringen ved at logge ind på Lectio. Der er således mulighed for selv at kontrollere forsømmelserne. Hvis du er fraværende, skal du i alle tilfælde udfylde fraværsårsagen i Lectio. Er du ikke enig i de registrerede forsømmelser, skal du kontakte den pågældende lærer. Sygdom skal meldes til skolens kontor pr. telefon eller mail senest kl den første sygedag. Fredagscafé Et antal fredage i løbet af skoleåret afholdes fredagscafé med hyggeligt samvær. Caféerne forestås af fredagscafé-udvalget i henhold til gældende regler. Frivillig undervisning Skolen tilbyder eleverne frivillig undervisning i forskellige fag og emner. Undervisningen tilbydes grupper af elever på tværs af årgange, klasser og hold og kan ikke omfatte prøverelateret faglig undervisning. Fællestimer og øvrige aktiviteter Fællestimer eller fællesarrangementer generelt er timer / dage, hvor den normale undervisning erstattes af en fælles aktivitet for alle eller en gruppe af skolens elever og lærere. Det kan være en koncert, en teaterforestilling, et foredrag, en politisk debat, en temadag / aktivitetsdag eller lignende. Der er mødepligt til disse aktiviteter, og fravær registreres. Glemte sager Fundne glemte sager kan afhentes i kælderen i depotet fundne værdigenstande dog på kontoret. Glemt tøj m.m. i idræt, bliver lagt i sækken på gangen uden for omklædnings-rummene. IT IT er i gymnasiet integreret i alle fag. I grundforløbet får alle elever en introduktion til skolens udstyr og brugen deraf. Dele af uddannelsestiden kan anvendes til undervisning, der ikke forudsætter fælles tilstedeværelse af lærer og elever (virtuel undervisning). Faglæreren fastsætter de betingelser, der gælder for opfyldelse af mødepligten. Jubilæumsforeningen Jubilæumsforeningen er de tidligere studenters forening. I slutningen af 3g får alle elever tilbud om at blive medlem af foreningen. Der afholdes en årlig jubilæumsfest for de studenter, der har 30-, 25-, 20-, 15-, 10-, 5- eller 2-års jubilæum. Jubilæumsforeningens hjemmeside findes på Kantinen Skolens kantine er åben alle skoledage i skoletiden. Du kan købe drikkevarer og mad. Desuden er der en vandautomat i 3-4 fløjen. Se i øvrigt skolens sundhedspolitik. 3

4 Karakterer Du får karakterer tre gange pr. skoleår: Standpunktskarakterer i december og marts og årskarakterer sammen med eksamens- og årsprøvekarakterer ved skoleårets afslutning. Karaktererne ses i Lectio. Klassemøder Med jævne mellemrum mødes alle klassens lærere. Formålet med dette er at koordinere og evaluere studieplanen, at drøfte tilrettelæggelsen af de flerfaglige forløb (AP, AT, NV) og i det hele taget at styrke lærersamarbejdet om klassen. I forbindelse med karaktergivning diskuteres den enkelte elevs standpunkt, og efter behov drøftes enkeltelever efterfølgende på møde mellem studieretningslederen, studievejlederen og ledelse. Klassens time En lektion, hvor klassens elever og en lærer fra klassens lærerteam (studieretningsledere) drøfter klassens trivsel, arbejdsbelastning og kommende begivenheder på skolen. Generelt set er det altså klassen, skolen og undervisningen der er på dagsordenen. Lectio Lectio er skolens IT-system. I Lectio kan du se skema og skemaændringer. I Lectio kan du også se din studieplan, som indeholder klassens undervisningsforløb og kalender for aflevering af skriftlige opgaver. I Lectio kan du endvidere se dine standpunktskarakterer og års- og eksamenskarakterer. Du kan også altid se dit foreløbige eksamensbevis. Lectio indeholder også din eksamensplan med fag, tider, lokaler osv. Alle bøger registreres i Lectio og boghjemkaldelser sker også her. I forbindelse med elevudviklingssamtaler indgives ønsker I Lectio og de tildelte tider vil også blive vist i Lectio. Lectio benyttes også ved valg af studieretning og valgfag. Derudover anvendes Lectio til udarbejdelse af studieplanen ligesom klassens undervisningsforløb præsenteres her. Lectio anvendes også til registrering af tilstedeværelse i timerne og til aflevering af de skriftlige opgaver. Lektiecafé Efter skoletid er der 1-2 gange om ugen lektiecafé, hvor eleverne kan arbejde enkeltvis eller i studiegrupper og få hjælp og vejledning af lærere og ældre elever i forskellige fag. Lærerforsamling Lærerforsamlingen består af alle lærere, der underviser en klasse, og afholdes i forbindelse med hver karaktergivning. Under ledelse af rektor drøfter klassens lærere elevernes standpunkt, trivsel og øvrige forhold. Morgensamling Hver tirsdag og fredag i 2. frikvarter samles elever og lærere i Pyramiden, hvor der gives meddelelser af almen interesse. F.eks. indkaldelse til møder eller annoncering af en forestående aktivitet. Ofte krydres morgensamlingen med musikalske, dramatiske eller blot morsomme indslag ved forskellige elevgrupper. Mødepligt Du har pligt til at deltage aktivt i undervisningen ifølge det, der står i studie- og ordensreglerne, hvor du også kan læse om, hvad der sker, hvis en elev tilsidesætter skolens regler for pligten til at deltage aktivt i undervisningen. Normalskemaet En normal skoledag ligger mellem kl og kl Lektionerne er på 70 minutter. 4

5 Opslagstavler På opslagstavlen ved indgangen til 4-fløjen kan du læse meddelelser fra administrationen, bogdepotet, lærere m.v. Se også elevrådets opslagstavle ved indgangen til 2-fløjen. De øvrige opslagstavler i 3- og 4-fløjen er til fri afbenyttelse. Ordensregler Den grundlæggende regel for livet på skolen er, at vi hver især opfører os ordentligt og fornuftigt, og at vi forventer det samme fra de andre. Vi behandler hinanden venligt og med gensidig respekt og rydder alle op efter os overalt. Hertil hører, at Stolene sættes op efter hver lektion. Opslag ikke sættes op uden for opslagstavlerne. Bordene ryddes i Pyramiden efter spisefrikvarteret. Der ikke spises/drikkes i auditoriet. Pædagogisk Råd Pædagogisk Råd består af alle skolens lærere og er rådgivende for rektor. Elevrådet har en fast invitation til at deltage i møderne uden stemmeret med to repræsentanter. Rygning Der må ikke ryges på skolens område. Skemaændringer Alle skemaændringer meddeles på Lectio og kan bl.a. ses på Lectio-skærmene ved indgangen til 4-fløjen. Du skal orientere dig om disse både om morgenen, og inden du går hjem efter sidste lektion. Snyd Snyd accepteres ikke. Det er misbrug af både elev- og lærertid. Det er snyd, når man afleverer skriftligt arbejde, som man ikke selv har lavet, med mindre man angiver kilde. Det er ikke forkert at citere andre, men det afgørende er, om man ærligt har givet til kende, hvad man har gjort. Kvaliteten heraf vil indgå i bedømmelsen af opgavebesvarelsen. Ved en eksamen medfører snyd bortvisning fra det pågældende fag. En ny eksamen kan tidligst tages det følgende år. Vedrørende årets arbejde medfører snyd: Ved total afskrift, at besvarelsen regnes for ikke-afleveret og indgår i forsømmelsesopgørelsen. I tilfælde af delvis afskrift, at læreren vurderer, om snyderiet har et så begrænset omfang, at den selvstændige del af besvarelsen kan bedømmes. I gentagelsestilfælde og efter advarsel kan snyd medføre: Mistet ret til at aflægge eksamen i et fag. Bortvisning fra uddannelsen. 5

6 Statens Uddannelsesstøtte Du kan få uddannelsesstøtte (SU) fra begyndelsen af det første kvartal, efter at du er fyldt 18 år. Du kan se opslag om SU på opslagstavlen ved studievejleder-kontorene og få nærmere orientering om dine muligheder for støtte hos studievejlederne og på kontoret. Ansøgning om SU foregår på Studievejledning Til hver klasse er der knyttet en studievejleder, som følger klassen i hele skoleforløbet. Der gives vejledning både til den enkelte elev og klassen. Du er altid velkommen til at kontakte din studievejleder om studiemæssige eller personlige forhold enten i kontortiden se den på opslag uden for studievejledernes kontorer eller pr. telefon/mail. Studievejlederne har tavshedspligt. Sygdom Sygdom skal meldes til skolens kontor pr. telefon eller mail senest kl den første sygedag. Hvis du rammes af sygdom, der må forventes at vare i længere tid (over 3 uger), kan skolen iværksætte sygeundervisning, hvis du (og evt. dine forældre) ønsker det. Hvis du på grund af sygdom bliver forhindret i at møde til skriftlige eller mundtlige prøver til afsluttende eksamen, skal du straks give rektor/skolens kontor besked herom. Rektor/kontoret skal have denne besked, om morgenen på den pågældende prøvedag, da du ellers ikke kan komme til sygeeksamen, og du skal have en lægeerklæring for at kunne komme til sygeeksamen. Telefon Mobiltelefoner skal være slukkede i undervisningstiden. Telefonkæde Hver klasse/hvert hold laver i begyndelsen af skoleåret en telefonkæde. De to første elever i alfabetet skal være de to første i telefonkæden. Telefonkæden bruges f.eks. i tilfælde, hvor en lærers sygemelding kan betyde, at undervisningen på et hold kan aflyses aftenen forinden. Terminsprøver Terminsprøver er skriftlige prøver, der afholdes i forårssemestret i henholdsvis 2. og 3.g som hovedregel i de fag, der det pågældende år afsluttes med skriftlig eksamen. Transport På skoledage kører der bus fra Banegården i Odder til gymnasiet til 1. lektion kl Der kan søges om bus/togkort med tilskud på Er du midlertidigt kommet til skade, er der mulighed for transport til skolen. Henvendelse derom til skolens kontor. Uddannelsestid Uddannelsestiden omfatter den samlede lærerstyrede elevaktivitet, dvs. den tid, eleverne deltager i forskellige former for lærerstyret undervisning og i øvrige aktiviteter, som er organiseret af skolen til realisering af uddannelsens formål, herunder faglig og metodisk vejledning i de enkelte fag og i samspillet mellem fagene. 6

7 Udmeldelse Ønsker du at melde dig ud af skolen, skal du henvende dig til din studievejleder, som vil vejlede dig ud fra dine personlige forhold. Undervisningsmidler Gymnasieelever skal selv anskaffe undervisningsmidler svarende til et beløb på op til kr. under det samlede gymnasieforløb. Skolen beslutter, hvilke undervisningsmidler eleverne skal købe. Køb ikke noget uden aftale med dine faglærere! Øvrige bøger lånes på skolen og udleveres af faglærerne. Du skal kvittere for modtagelsen af hver bog, og bøgerne skal erstattes, hvis de bortkommer eller ødelægges. Bøgerne skal bindes ind samt forsynes med navn og klasse, og der må ikke skrives i dem. Se også under bogudlån. 7

Telefonnumre: Administrationen... 76 33 96 00 (m. omstilling til rektor, uddannelsesledere, assistenter, studievejledere, kantine mm.

Telefonnumre: Administrationen... 76 33 96 00 (m. omstilling til rektor, uddannelsesledere, assistenter, studievejledere, kantine mm. ELEVHÅNDBOG 2015 ELEVHÅNDBOG 2015 Kolding Gymnasium Skovvangen 10 6000 Kolding Telefonnumre: Administrationen... 76 33 96 00 (m. omstilling til rektor, uddannelsesledere, assistenter, studievejledere,

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler 2 Indholdsfortegnelse * Indhold Side 1 Generelt om studie- og ordensregelsættet 4 1.1 Formålet med studie- og ordensregelsættet 5 1.2 Orienteringsproceduren 5 1.3 Om studie- og

Læs mere

Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2012

Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2012 Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2012 Følgende regler gælder, hvor intet andet er nævnt, for alle skolens elever: 1. Regler for almindelig orden og samvær Skolens arbejdsmæssige og sociale fællesskab

Læs mere

Gammel Hellerup Gymnasium Svanemøllevej 87 / 2900 Hellerup T. 45 11 51 51 / adm@ghg.dk www.ghg.dk

Gammel Hellerup Gymnasium Svanemøllevej 87 / 2900 Hellerup T. 45 11 51 51 / adm@ghg.dk www.ghg.dk Velkommen! Gammel Hellerup Gymnasium Svanemøllevej 87 / 2900 Hellerup T. 45 11 51 51 / adm@ghg.dk www.ghg.dk Kære nye elev og forældre 3 Med dette hæfte vil vi gerne byde jer velkommen til Gammel Hellerup

Læs mere

ABC 2015. Nyttige informationer til nye elever

ABC 2015. Nyttige informationer til nye elever ABC 2015 Nyttige informationer til nye elever RØNDE GYMNASIUM Kr. Herskindsvej 6 8410 Rønde T. +45 8637 1977 F. +45 8637 3402 kontor@roende-gym.dk www.roende-gym.dk SKOLESTART Tirsdag, den 11. august 2015:

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Nedenstående studie- og ordensregler træder i kraft den 1.4.2015 i henhold til lov om studieog ordensregler i de gymnasiale uddannelser BEK nr. 1222 af 04/12 2006. Formål Studie-

Læs mere

Kære nye elev på Morsø Gymnasium

Kære nye elev på Morsø Gymnasium Kære nye elev på Morsø Gymnasium Vi er glade for at du har valgt at blive elev på Morsø Gymnasium og vi glæder os til at se dig den 12. august. Vi vil med dette hæfte give dig en introduktion til hverdagen

Læs mere

Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus

Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus Vedtaget på bestyrelsesmøde d. 12.9.2012 Skolens studie- og ordensregler er efter høring af bestyrelse, elevråd og pædagogisk råd fastsat

Læs mere

Adm 1 - Økonomi Birthe Madsen (BMA) Erna Vang (EV) Adm 2 Lærer- og elevadministration Ulla Brixen (UB) Gitthe Bekker (GTB)

Adm 1 - Økonomi Birthe Madsen (BMA) Erna Vang (EV) Adm 2 Lærer- og elevadministration Ulla Brixen (UB) Gitthe Bekker (GTB) Administration Rektors kontor Adm. 3 Rektor Peter Kuhlman (PK) er skolens pædagogiske og administrative leder og kan som regel træffes alle dage mellem kl. 9 og kl. 15. I øvrigt udføres det daglige administrative

Læs mere

PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å

PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å Velkommen til Paderup Gymnasium Kære nye elev Vi har glædet os meget til at tage imod dig. Du kan i denne introduktion se en del praktiske oplysninger om dit nye gymnasium, og

Læs mere

STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM

STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM Indhold: 1. Generelt 2. Ordens- og adfærdsregler 3. Undervisning 4. Ekskursioner 5. Undervisningsmidler 6. Fravær 7. Snyd 8. Oprykning 9. Varsling og sanktioner

Læs mere

Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium

Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium Udgangspunktet for skolens studie- og ordensregler er undervisningsministeriets Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser (BEK

Læs mere

Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium. Ordensregler

Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium. Ordensregler Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium Studie- og ordensreglerne for Roskilde Gymnasium skal medvirke til at opfylde uddannelsens formål og bidrage til et godt undervisningsmiljø for eleverne. Eleverne

Læs mere

Indhold. Se de nyeste VH-billeder på facebook! Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Frisvadvej 70 6800 Varde

Indhold. Se de nyeste VH-billeder på facebook! Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Frisvadvej 70 6800 Varde 1 Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Frisvadvej 70 6800 Varde Telefon 7522 2322 Hjemmeside www.vardehs.dk E-mail vardehs@vardehs.dk Facebook www.facebook.com/vardehs Velkommen til et nyt skoleår! Velkommen

Læs mere

Information til nye elever på. Birkerød Gymnasium, HF, IB & Kostskole. skoleåret 2014-15

Information til nye elever på. Birkerød Gymnasium, HF, IB & Kostskole. skoleåret 2014-15 Information til nye elever på Birkerød Gymnasium, HF, IB & Kostskole skoleåret 2014-15 Velkommen Nedenfor finder du en række praktiske informationer, der forhåbentlig kan være med til at besvare nogle

Læs mere

Velkommen til Tradium Mariagerfjord

Velkommen til Tradium Mariagerfjord Velkommen til Tradium Mariagerfjord Kære Elev Velkommen til ungdomsuddannelserne på Tradium Mariagerfjord. Vi glæder os til samarbejdet med dig. Vi håber elevhåndbogen bliver et godt redskab for dig, så

Læs mere

ELEV PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA VEJLE - HORSENS

ELEV PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA VEJLE - HORSENS ELEV PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA VEJLE - HORSENS EN GUIDE TIL SKOLEN, ORDENSREGLER OG RETNINGSLINIER December 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 4 Generelt om skolen... 5 Skolens styrelse...

Læs mere

Information til nye elever på. Birkerød Gymnasium, HF, IB & Kostskole. skoleåret 2015-16

Information til nye elever på. Birkerød Gymnasium, HF, IB & Kostskole. skoleåret 2015-16 Information til nye elever på Birkerød Gymnasium, HF, IB & Kostskole skoleåret 2015-16 Velkommen! Nedenfor finder du en række praktiske informationer, der forhåbentlig kan være med til at besvare nogle

Læs mere

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler Gennem ordens- og studieregler vil vi gerne sikre at vi kan nå de mål og de værdier der er formuleret i skolens værdigrundlag: Globalt, socialt og udfordrende

Læs mere

Værd at vide indeholder en alfabetisk liste vedrørende praktiske forhold på skolen.

Værd at vide indeholder en alfabetisk liste vedrørende praktiske forhold på skolen. Værd at vide Værd at vide indeholder en alfabetisk liste vedrørende praktiske forhold på skolen. Adgang til skolen Skolen har installeret elektronisk nøgle, der giver dig mulighed for at benytte nogle

Læs mere

Glimt fra forårskoncerten 2008

Glimt fra forårskoncerten 2008 Glimt fra forårskoncerten 2008 Indhold Velkommen til skoleåret 2008/2009 2 Introduktion for 1.g'ere 3 Skolens ABC 4 Gymnasiets fag og opbygning 10 Gymnasiets organisation 12 Undervisning og andre aktiviteter

Læs mere

Se de nyeste VH-billeder på facebook!

Se de nyeste VH-billeder på facebook! 1 Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Frisvadvej 70 6800 Varde Telefon 7522 2322 Hjemmeside www.vardehs.dk E-mail vardehs@vardehs.dk Facebook www.facebook.com/vardehs Se de nyeste VH-billeder på facebook!

Læs mere

Studie- og ordensregler ved Grindsted Gymnasium & HF

Studie- og ordensregler ved Grindsted Gymnasium & HF 0. Formål Studie- og ordensregler ved Grindsted Gymnasium & HF Studie- og ordensreglerne ved Grindsted Gymnasium & HF har som formål at være med til at gøre skolen til en god arbejdsplads for såvel elever

Læs mere

Studie- og ordensregler HG

Studie- og ordensregler HG 1 Studie- og ordensregler HG 1.0 Almindelige regler for orden og samvær... 4 1.1. Normer for adfærd/skolens værdier... 4 1. Ansvarlighed... 4 2. Samarbejde... 4 3. Tillid... 4 4. Ordentlighed... 4 5. Nærvær...

Læs mere

ELEV ABC TØRRING GYMNASIUM 2013-2014

ELEV ABC TØRRING GYMNASIUM 2013-2014 ELEV ABC TØRRING GYMNASIUM 2013-2014 K O N T A K T I N F O Skolens adresse Kontorets kontaktinfo Rektor Vicerektor Kirkevej 20, 7160 Tørring Tlf.: 75 80 18 44 Fax: 75 80 12 29 E-mail: adm@toerring-gym.dk

Læs mere

1. VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET KØBENHAVN NORD HILLERØD... 6

1. VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET KØBENHAVN NORD HILLERØD... 6 1 1. VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET KØBENHAVN NORD HILLERØD... 6 2. SKOLENS VÆRDIER... 7 3. SKOLENS ADRESSE OG ORGANISATION... 8 4. SKOLEBETJENTE:... 9 5. MØDETIDER... 9 6. SKEMAER... 9 7. HANDELSGYMNASIET

Læs mere

ELEV ABC TØRRING GYMNASIUM

ELEV ABC TØRRING GYMNASIUM ELEV ABC TØRRING GYMNASIUM 2010-2011 A D R E S S E R O G T EL E F O N N U M R E Skolens adresse Kontorets kontaktinfo Hjemmeside Tørring Gymnasium Kirkevej 20, 7160 Tørring Tlf.: 75 80 18 44 Fax: 75 80

Læs mere

Studie- og ordensregler. Århus Akademi Januar 2013

Studie- og ordensregler. Århus Akademi Januar 2013 Århus Akademi Januar 2013 Indhold: 1. Formål 2. Orientering om reglerne 3. Ordensregler 4. Skolehverdagen, møde- og aktivitetspligt 5. Elevtilstedeværelse 6. Skolens it-udstyr og it-støttet læring 7. Undervisningsmidler

Læs mere

Tornbjergguiden 2013-1214

Tornbjergguiden 2013-1214 Tornbjergguiden 2013-1214 ADRESSEÆNDRING Ændringer i adresse, telefonnummer og e-mail samt navneforandring skal omgående meddeles kontoret. Hvis man har hemmeligt telefonnummer, er det vigtigt, at administrationen

Læs mere