EVALERINGSRAPPORT AF HILLERØD UNGEUDDANNELSE. Delproces I. af Mikael Holm Conner, Basen Hillerød SSP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EVALERINGSRAPPORT AF HILLERØD UNGEUDDANNELSE. Delproces I. af Mikael Holm Conner, Basen Hillerød SSP"

Transkript

1 EVALERINGSRAPPORT AF HILLERØD UNGEUDDANNELSE Delproces I af Mikael Holm Conner, Basen Hillerød SSP

2 HUU evaluering af Hillerød UngeUddannelse Af Mikael Holm Conner, september Indhold Abstract... 3 Hillerød UngeUddannelse evalueringsdesign... 4 Hillerød UngeUddannelse; kontekst & aktører... 5 Aktører... 5 HUU moduler... 5 Økonomi... 5 Analyse & Vurdereringer... 6 Konklusioner... 7 Perspektivering... 9 Bilag 1. Evalueringsskema, moduler Bilag 2. Evalueringsskema, Hillerød UngeUddannelse... 12

3 Abstract Denne evaluering omhandler første delproces af Hillerød UngeUddannelse (herefter: HUU) et arbejde med udvikling af en praksisorienteret realkompetencegivende uddannelse for voksne med ansvar for arbejdet med store børn og unge i Hillerød Kommune. Specifikt omhandler det uddannelse af frivillige ansvarlige i Klub Vest 1. Der er anvendt procesevaluering til vurdering af arbejdet med HUU. Formål med HUU; - At opkvalificere de voksne frivillige i Klub Vest - At udvikle et nyt praktisk baseret uddannelsestilbud til voksne der arbejder med store børn og unge Metoden, eller rettere didaktikken i HUU var en praktisk, medinddragende og udviklende undervisning med udgangspunkt i egen hverdag hos deltagerne gældende for hele undervisningsperioden på fem moduler i perioden 18. marts -17. juni Konklusion: - Positiv forskydningseffekt fra indhold på uddannelsesmoduler til Klub Vest s virke - Ambitionsniveau for højt - Differentieret anvendelse af didaktik, og lav grad af sammenhængende undervisning - Undervisningssted kan med fordel foregå på et neutralt sted tilegnet undervisning - Undervisningsmodulernes varighed skal generelt øges for at sikre bevidst indlæring af færdigheder - Det skal specificeres hvilke krav der er for gennemførelse af HUU - Skriftlig kommunikation mellem undervisere og deltagere skal være direkte Evalueringens vigtigste interessent er tovholderorganisationen Hillerød kommune. 1 Klub Vest er et klubtilbud ved Hillerødholmsskolen i Hillerød Vest drevet af frivillige, og er en del af Ungdommens Røde Kors.

4 Evalueringsdesign Denne rapport er en kvalitativ evaluering af et forsøg med uddannelse af frivillige voksne i Klub Vest der arbejder med store børn og unge i klubvirksomhed. Evalueringen er baseret på; - Erfaringsopsamling fra involverede undervisere, observatører og deltagende kursister. Der er primært tale om mundtlig erfaringsopsamling på hele Hillerød Ungeuddannelse eftersom få besvarede tilgængeligt evalueringsskema for de enkelte moduler (se evt. bilag 1.). Erfaringsopsamlingen har sit udgangspunkt i SWOT analyse med det formål at kunne forbedre og effektivisere en eventuel gennemførelse af anden delproces af HUU.

5 Kontekst Processen med etablering og afvikling af HUU er opstået på baggrund at et konkret ønske i Klub Vest om en opkvalificering af kompetencer i deres virke som frivillige i en klub. HUU bygger videre på erfaringer fra en proces ved navn Cand.Selv, der omhandler et struktureret forløb vedr. trivsel i klasser i folkeskolen. Aktører; Undervisere: - FrivilligCenter Hillerød v. Peter Plambech - Skovskolen, Københavns Universitet v. Bent Sten Jensen - Hillerød Ungdomsskole v. Ulla Mørkhøj - Basen Hillerød SSP v. Mikael Holm Conner Observatører: - Basen Hillerød SSP v. Lars Buchwald og Mette Bøttcher Deltagere - Klub Vest v. de voksne frivillige HUU moduler; á 3 timers varighed: - Kultur & Normer [18. marts 2015] - Person indikator [15. april 2015] - Kommunikation [13. maj 2015] - Konflikthåndtering [3. juni 2015] - Værktøjstasken [17. juni 2015] En nuanceret beskrivelse af indholdet på de enkelte moduler kan læses her: Hillerød UngeUddannelse Økonomi De deltagende aktører har hver især betalt til undervisernes og observatørernes tid hvad gælder forberedelse, udførelse samt opfølgning og evaluering. For de frivilliges vedkommede er det selvfinansieret. Catering ved undervisningsmodulerne samt udgift til etablering af HUU webportal er finansieret af Basen Hillerød SSP. Uddannelsessted: Klub Vest, Hillerødholmsallé 2, kld., 3400 Hillerød V.

6 Analyse Til at analysere hvad virker og hvad vi skal blive bedre til i HUU er der anvendt SWOT analyse på HUU. Indholdet i analysen er erfaringsopsamling fra undervisere, observatører og deltagere. Analysen ligger til baggrund for konklusioner (s.7) Hillerød UngeUddannelse i Klub Vest Internt, indre: Eksternt, ydre: Nyttigt/ hjælpsomt/ gode til/ kompetencer, hvad gik godt : STYRKER: - Øvelser som KultuRally og puzzlespil - Humoren - Vi har dem når vi har dem - har været plads til fejl - har været plads til forskellighed - har været plads til nye erkendelser - Certifikat på gennemført uddannelse (real kompetencer) - Motiverede undervisere - Hele måden hvorpå teori og begreber blev forklaret til vores specifikke gruppe af frivillige MULIGHEDER: - Fastholde aftalt didaktik; hvad skal der læres, hvordan skal der undervises og et samskabt undervisningsprogram - At alliere os med folk der kan sikre undervisningen bliver praktisk - Tænke i uddannelsessted der på bedste vis kan supplere undervisningen - Koble teori og praksis sammen Skadeligt/ harmfuldt/ skal være bedre til/ mangler, hvad gik skidt, hvor kan vi blive bedre : SVAGHEDER Udviklingspotentialer: - Hjemmearbejde, et krav? - Medlytning - For teoretisk til Klub Vest - For ambitiøst - Fragmenteret undervisning. Mere forberedelse og samskabt program - Tidspunktet kl kan diskuteres - Type indikatorer, relevans? - Lokalerne, meget kolde - Målgruppen? - Rammer skal være langt bedre - Gentage øvelser for at sikre indlæring af færdigheder - gennemspil af cases der kan være medvirkende til at omsætte teori til praksis - særligt fokus på øvelser/dialogtræning/spil/refleksion i praksis - kobling til praksis i Klub Vest - Færre emner og mere i dybden med emne - flere muligheder for at føre dagbog gerne digitalt TRUSLER Opmærksomhedspunkter: - sikre de nødvendige ressourcer til undervisningen over en længere periode - sikre der indhentes evalueringer af HUU løbende - Fastholde fleksibilitet i HUU så det ikke ender med ren drift, men det tilpasses kunden - Hvordan ser det perfekte program ud? Det er spørgsmålet :) - At kommende deltagere ikke føler sig efterladt som klub vest giver udtryk for - at kunden selv er med i designet af uddannelsesmodulerne

7 Konklusioner Se evt. formåi s. 3. Positiv forskydningseffekt fra indhold på uddannelsesmoduler til Klub Vest s virke Deltagerne giver udtryk for en oplevelse af HUU som værende teoretisk og svært anvendeligt i praksis. Observatorer kan modsat konstatere, at netop de temaer og det indhold der arbejdes med på de enkelte moduler på HUU tages op i Klub Vest s ansvarsgruppe og arbejdes med i praksis. Der er således registreret en difference mellem det subjektive oplevede, og det objektivt skete hos deltagerne. Observatorer ser der sker en positiv forskydningseffekt fra moduler på HUU til Klub Vest s virke. Træning af HUU s indhold er påbegyndt, men det sker primært ubevidst. Klub Vest er således ikke klar over, at de arbejder med indhold fra HUU. Der er observeret en indlæringsproces af færdigheder hos de frivillige, der afhængigt af modul bevæger sig i niveauerne ubevidst inkompetent til bevidst inkompetent og/eller bevidst inkompetent til bevidst kompetent (se bilag 3). Indlæringsniveau vurderes afhængigt af allerede eksisterende viden og forståelse. Observatorer deltager både på HUU og interne møder i Klub Vest. Ambitionsniveau for højt Undervisere har fokuseret på et højt fagligt niveau i undervisningen som ikke matchede modulernes varighed og ej heller målgruppen der skulle modtage undervisning. Det betyder konkret at modulet omkring Personindikator ikke gennemføres som tiltænkt, samt modulet vedr konfliktmægling udvides til at omfatte 2 moduler og det afsluttende modul Værktøjstasken må re-defineres. Det skal nævnes at både undervisere og deltagere var bekendt med at det kunne ske, og at modulerne undervejs kunne og skulle ændre sig efter de erfaringer der blev gjort undervejs. Differentieret anvendelse af didaktik, og lav grad af sammenhængende undervisning Inden første modul af HUU aftales et procesdesign mellem aktører som værende grundlag for HUU didaktik. Første udgave af dette design er vist i figur 1 med Figur 1 Didaktik på HUU ifh. modul 1; Kultur & Normer rødt/grønt, og forklarer kort struktur for undervisning; 1) øvelse 2) den fælles oplevelse 3) bevidning 4) kort teori og 5) selvdefineret hjemmeopgave. Baggrund for forskellig anvendelse af fælles didaktik ligger på primært på individuelle faktorer som; 1) den enkelte undervisers forståelse af hvad en øvelse er, 2) graden af involvering af deltagere, og 3) høj grad af individuelle optrædener + lav grad af koordinering og fællesskabte moduler. Der er generelt allokeret alt for lidt tid til det samskabende uddannelsesdesign inden afvikling af de enkelte moduler, der skal sikre et struktureret indhold som hænger sammen.

8 Det første modul er dog i meget større grad - end de fire andre - det gode eksempel på et modul hvor det lykkedes at komme i mål. Dette kan dels skyldes modulet fagligt er lettere tilgængeligt end de andre moduler, dels der blev brugt flere ressourcer på at samskabt program for modulet. Fremadrettet skal HUU allokere langt mere tid til tilrettelæggelsen af HUU før, under og efter, og fokusere på alle undervisere ved hvad de andre laver og hvordan de laver det. Undervisningssted kan med fordel foregå på et neutralt sted tilegnet undervisning Der er flere elementer der gør det er en udfordring for aktørerne at være i Klub Vest. Bl.a. er der meget koldt, vi kan ikke være sikker på at komme ind til aftalt tid, de frivillige bliver forstyrret af dagligdags rutiner, intet lærred til projektor, mørke lokaler, låse er pludselig skiftet ud så vi bl.a. ikke har adgang til kaffe etc. Det vurderes gavnligt for undervisningen at placere HUU et neutralt sted der emmer af seriøsitet, hvor aktørerne kan styre alle afviklingsrelaterede elementer lige fra undervisningsrum, adgang, catering, brug af lærred/ flipover etc. Undervisningsmodulernes varighed skal generelt øges for at sikre bevidst indlæring af færdigheder For at sikre indlæring af praktisk brugbare færdigheder hos deltagerne på HUU må vi erkende, at der - enten skal allokeres mere tid til de enkelte moduler - eller der skal være fokus på færre temaer til moduler. Eks at Kultur & Normer følger alle 5 moduler Krav for gennemførelse af HUU Det er vigtigt at få forventningsafstemt hvilke krav der er til gennemførelse af HUU. Det omhandler bl.a. om det er skal eller kan opgaver, herunder hjemmeopgaver. Tilstedeværelse etc. Tilmelding og vidensportal en nødvendighed HUU savnede en personlig tilmelding, med angivelse af relevant information for yderligere direkte kommunikation med de deltagende. Der var ingen tilmelding på forhånd og vi har derfor intet konkret kendskab til hvem der skal deltage på HUU. Skriftligt kommunikerede HUU med deltagere via Klub Vest s egen facebook gruppe. Vi konstaterer HUU s opslag blev set af mange af deltagere, og ikke nødvendigvis læst. Når det kom til opgaver og evalueringer blev kun ganske få udført. HUU manglede en selvstændig digital vidensportal med oploads af undervisningsslides, billeder fra modulerne, hjemmeopgaver, links til inspiration og motivation. Hertil fungerede Klub Vest s egen facebook gruppe dårligt, og HUUs opslag druknede i mængden af Klub Vests egne opslag. Det vurderes, at der vil være en langt større chance for at en fælles elektronisk vidensportal oprettet til det specifikke hold vil virke langt bedre end anvendelse af en allerede oprettet facebook, hvis primære formål er i en helt anden kontekst. Den fælles vidensportal for de enkelte uddannelseshold kan etableres på bl.a. dropbox, facebook eller anden digital platform.

9 Perspektivering Dette afsnit rummer anbefalinger og løsningsforslag i forhold til den videre udviklingsproces med HUU i Hillerød Kommune. Flere ressourcer på den forberedende del af HUU. Det anbefales der i højere grad afsættes tid til forberedelse og skabelse af de enkelte moduler samt det samlede HUU forløb. Det er vigtigt blandt underviserne at koordinere individuel viden, kendskab, forståelse og anvendelse for at sikre sammenhæng og indlæring i undervisningen. Dels hvad gælder anvendelse af didaktik, dels hvad gælder et struktureret og detaljeret gennemarbejdet indholdsforløb - der netop skal sikre, at den individuelle viden blandt underviserne gøres fælles og indhold samt varighed hænger sammen i de fælles uddannelsesmoduler. Dialog og fælles forståelse af hvordan didaktik overholdes underviserne imellem. Kort sagt; hvem gør hvad, hvordan og hvorledes, hvornår og med hvem. Gennemtræning af modulerne med fælles sparring på hvordan didaktik overholdes og følges. En platform for denne udvikling kan med fordel gøres med anvendelse af reflekterende team. Grad af dynamik på HUU Det er vigtigt at tage stilling til i hvor høj grad HUU skal være et homogent uddannelses tilbud, som sikre alle der vælger at tage HUU har gennemgået det samme og får en fælles grundlæggende forståelsesramme. Og/eller om HUU i højere grad skal være en differentieret og dynamisk uddannelse der tager udgangspunkt i et konkret behov hos de deltagende. HUU kan godt være både en grunduddannelse og specielt sammensatte uddannelsesmoduler til deltagernes behov. En grunduddannelse er godt i forhold til at skabe et fælles sprog, og en genkendelig platform for målgruppen. Det kan med fordel overvejes at indføre årlige erfaringsmøder mellem deltagere der har gennemført HUU, dels for at sikre perspektivering på egen indlæring, og dels for at give ny bevidsthed omkring eget virke. Samskab! Det er vigtigt HUU i sin fremadrettede udvikling fastholder inddragelse af undervisere og deltagere mest, bredest og dybest muligt for at sikre et dynamisk, vedkommende og praktisk uddannelsestilbud. Skabelsen af HUU er en samskabelsesproces. En proces hvor vi ved HUU skal i retning af noget, men ikke ved hvordan vi kommer derhen. Tilforskel fra hvis HUU havde været en projektplan med kendte milepæle, endemål m.v. Uddannelsesspor HUU kan med fordel have tre spor; 1) et frivillig spor, 2) et professionelt spor samt 3) et ungdomsspor. Struktur Det er værd at overveje placering HUU i Ungdomsskoleregi. Her kunne HUU være den fælles kompetencegivende uddannelse der kvalificerer klubpersonale, unge 18+ er til at arbejde i klub. Dernæst et fag for unge i Ungdomsskolen livskundskab, som med fordel kan kobles til den know-how der eksisterer i Freerslew Hus ud i team building. En fremtidig udøvelse af HUU forudsætter en struktureret og fælles koordineret uddannelsestilbud der minimerer tilfældighed og størst mulig effekt hos deltagerene.

10 Færdighedstræning Vi skal vide at i processen med at blive opkvalificeret og lære nye færdigheder, kan opstå en subjektiv oplevelse af forladthed og forvirring, men at der på samme tid sker en processuel tillæring af uddannelsesindhold som tilpasses forskudt. Vi kan forvente en positiv forskydningseffekt, som kan være forsinket. Det er vigtigt at vide, og forholde sig til, at der er forskellige indlæringsniveauer, og der vil være en forventelig differentieret grad af forståelse af indholdet blandt deltagerne på undervisningsmodulerne. Jo mere abstrakt, jo mere skal emne praktiseres for at tillæres og gøres konkret anvendeligt. Det anbefales at arbejde for at deltagere som minimum lander på Bevidst Kompetent (se bilag 3). Hvis der skal sikres en permanent læring, anbefales det, at deltagere skal gøres det bevidst og, at det forudsætter en fremadret praktisering af de nye/opdaterede færdigheder. HUU skal derfor opfordre deltagere til egentræning, ud over det der trænes på modulerne. Det skal overvejes om det bliver et krav for evt. gennemførelse af delproces II. Det skal også overvejes om deltagelse/tilstedeværelse er et krav for gennemførelse.

11 Bilag 1. Evalueringsskema, moduler Evalueringsskema Kursus / Konference: HUU i Klub Vest Modul: Kultur & Normer, dato: 18. marts 2015 Hvordan var din oplevelse af HUU modul 1 generelt? Sæt et mærke på linjen (Jo tættere glad smiley, jo bedre): I I I bestræbelserne på at gøre Hillerød UngeUddannelse [HUU] så vedrørende som muligt, beder vi dig vurdere vores moduler ud fra en skala fra 1-5, hvor 5 er udtryk for den højeste score. 1. Alt i alt var dagens undervisning passende for mig Kan indholdet på HUU umiddelbart anvendes i dit daglige virke? Har HUU en passende varighed (3 timer)? Jeg ville ønske, vi kunne gøre noget anderledes Hvordan vurderer du HUUs tilrettelæggelse? Hvor højt vurderer du HUUs nødvendighed i forhold til din dagligdag? I hvor høj grad passer undervisernes måde at arbejde på dig? Det, vi arbejdede med og talte om, er det, jeg gerne vil arbejde med Har ovenstående affødt spørgsmål og/eller uddybende bemærkninger/forslag til HUU, eller andre kommentarer, så skriv dem gerne her: Mvh Mikael Holm Conner, Basen Hillerød SSP

12 Bilag 2. Evalueringsskema, Hillerød UngeUddannelse Som aftalt fremsendes hermed SWOT analyse skema til udfyldning. Det er vigtigt I udfylder og fremsender Jeres individuelle analyse af Hillerød UngeUddannelse senest mandag d. 22. juni kl. 9:58 til Mikael på mail; Alle inputs anonymiseres således det ikke fremgår hvem der skrevet hvilke inputs. Der kan ligeledes forekomme anonymisering på inputs der omhandler personer. Jeg vil opfordre alle til at være hudløst ærlige, personlige og konkrete for at vi i fællesskab kan skabe et styrket fundament for realisering af HUU til gavn for Klub Vest og Hillerød. På forhånd tak SWOT analyse: Hillerød UngeUddannelse i Klub Vest Nyttigt/ hjælpsomt/ gode til/ kompetencer, hvad gik godt : Skadeligt/ harmfuldt/ skal være bedre til/ mangler, hvad gik skidt, hvor kan vi blive bedre : Internt, indre: STYRKER: SVAGHEDER Udviklingspotentialer: Eksternt, ydre: MULIGHEDER: TRUSLER Opmærksomhedspunkter: Hvis ovenstående er lidt kryptisk så fremsend en liste med plusser/ minusser, som I finder det logisk: Tak for et godt eksperiment! Mvh Peter, Bent, Ulla & Mikael Hillerød UngeUddannelse

13 Bilag 3. Kompetenceudvikling; indlæring af færdigheder Ubevidst Kompetent Ubevidst Inkompetent - er ikke klar over det - kan ikke finde ud af det Bevidst Inkompetent - er klar over det - kan ikke finde ud af det Kompetent Ubevidst - er ikke klar over det - kan finde ud af det Bevidst Kompetent - er klar over det - kan finde ud af det - kræver fokus for at gøre det korrekt - er ikke længere bevidst om det - kan finde ud af det - forekommer naturligt, ligger på rygraden og der tænkes ikke nærmere over det Excellent - tavs færdighed og viden... - nye inputs tilpasses Figur 2: Indlæring af færdigheder inspireret af NLP

Implementeringstema 1: Målstyret undervisning og klasseledelse

Implementeringstema 1: Målstyret undervisning og klasseledelse Implementeringstema 1: Målstyret undervisning og klasseledelse Implementeringen af målstyret undervisning og god klasseledelse er prioriteret som A og er det første og største indsatsområde i den fælleskommunale

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

Vejledning og inspiration til skolebestyrelsen

Vejledning og inspiration til skolebestyrelsen Vejledning og inspiration til skolebestyrelsen Skolebestyrelsen fastsætter principper for skolens virksomhed. Fremover skal skolebestyrelsen også som del af den åbne skole fastsætte principper for samarbejder

Læs mere

Kursusevaluering SIV Organisation og ledelse forår 2015

Kursusevaluering SIV Organisation og ledelse forår 2015 Kursusevaluering SIV Organisation og ledelse forår 2015 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.)

Læs mere

Aktionslæringskonsulent uddannelse

Aktionslæringskonsulent uddannelse Aktionslæringskonsulent uddannelse Strategisk Aktionslæring - når medarbejdere og ledelse udvikler organisationen gennem praksis Strategisk aktionslæring - når medarbejdere og ledelse udvikler organisationen

Læs mere

STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER

STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING 2017 2020 - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER 2 STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING 3 Baggrund og formål Forandring er i dag et grundvilkår: Borgerne og

Læs mere

M U S. Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide

M U S. Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide Indhold HVORFOR MUS?....................... 4 STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING............... 4 HVAD ER MUS?....................... 5 RAMMER FOR SAMTALEN 5 LØN

Læs mere

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING COACHUDDANNELSE CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING En STYRKEBASERET coachuddannelse der udvikler dit indre LEDERSKAB & DIG som PROFESSIONEL COACH ICF AKKREDITERET Jeg

Læs mere

KURSUSKATALOG. Cheerleading DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND

KURSUSKATALOG. Cheerleading DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND KURSUSKATALOG Cheerleading 2014 DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND CHEERLEADING TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor cheerleading. Uddannelserne ligger i slutningen

Læs mere

Politik for mad, måltider og bevægelse

Politik for mad, måltider og bevægelse Politik for mad, måltider og bevægelse Politik for mad, måltider og bevægelse 2013-2016 Forord Gladsaxe Byråd har vedtaget en revideret Politik for mad, måltider og bevægelse for børn og unge i Gladsaxe

Læs mere

Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål?

Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? Meget kvalificerede undervisere og udbytterige forelæsninger måden stoffet er blevet formidlet på har gjort, at jeg

Læs mere

University College Lillebælt Ergoterapeutuddannelsen

University College Lillebælt Ergoterapeutuddannelsen Marts 2015 University College Lillebælt Ergoterapeutuddannelsen Spørgeskema til studerende modul 6 og 9 Evaluering af undervisningsforløb i klinisk undervisning Klinisk uddannelsessted: Evaluering af modul:

Læs mere

Efter- og videreuddannelse. - gør viden til værdi

Efter- og videreuddannelse. - gør viden til værdi Efter- og videreuddannelse - gør viden til værdi Velkommen til Cphbusiness Som studerende på Cphbusiness vil du møde en undervisningsform, der skaber kompetencer, du kan bruge til noget. Det betyder: at

Læs mere

STYRKEBASEREDE UDVIKLINGSSAMTALER

STYRKEBASEREDE UDVIKLINGSSAMTALER STYRKEBASEREDE UDVIKLINGSSAMTALER Vejledning til lederen INDHOLDS- FORTEGNELSE Strukturen for samtalen: Samtalehjulet 7 Sådan får du succes med samtalen 8 Før samtalen 8 Under samtalen 9 Efter samtalen

Læs mere

b. indsamles og sendes til de kliniske undervisere fra de enkelte kliniske uddannelsessteder

b. indsamles og sendes til de kliniske undervisere fra de enkelte kliniske uddannelsessteder Studerendes evaluering i den kliniske undervisning 1. De studerendes evaluering af læringsmiljø i den kliniske undervisning Evalueringen foretages ved afslutning af klinisk undervisning på henholdsvis

Læs mere

Vejledning til opfølgning

Vejledning til opfølgning Vejledning til opfølgning Metoder til opfølgning: HVAD KAN VEJLEDNING TIL OPFØLGNING? 2 1. AFTALER OG PÅMINDELSER I MICROSOFT OUTLOOK 3 2. SAMTALE VED GENSIDIG FEEDBACK 4 3. FÆLLES UNDERSØGELSE GENNEM

Læs mere

Opfølgning på evaluering af :

Opfølgning på evaluering af : Opfølgning på evaluering af : Modul 12 / forår 2016; HOLD 13II ABCD; opgjort august 2016 Evalueringens grundlag - svarprocent Skemaet er udsendt til 121 studerende 102 har helt eller delvist gennemført,

Læs mere

Attraktive og effektive

Attraktive og effektive Attraktive og effektive arbejdspladser ATTRAKTIVE OG EFFEKTIVE ARBEJDSPLADSER SIDE 1:6 Sæt arbejdspladsens sociale kapital på dagsordenen og opnå bedre resultater. Når I oplever en sammenhæng i det I gør,

Læs mere

Mastermodulet, F14. Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af mastermodul Hvordan vurderer du tilrettelæggelsen af mastermodul?

Mastermodulet, F14. Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af mastermodul Hvordan vurderer du tilrettelæggelsen af mastermodul? Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af mastermodul Hvordan vurderer du tilrettelæggelsen af mastermodul? Hvordan vurderer du mastermodulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du mastermodulets

Læs mere

Studiegrupper. Vejledende retningslinjer K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET

Studiegrupper. Vejledende retningslinjer K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET I N S T I T U T F O R E N G E L S K, G E R M A N S K O G R O M A N S K Studiegrupper Vejledende retningslinjer Indhold Studiegrupper 3 Hvorfor skal du arbejde i grupper på universitetet? 3 Hvad bliver

Læs mere

1-årigt uddannelsesforløb overbygning

1-årigt uddannelsesforløb overbygning 1-årigt uddannelsesforløb overbygning i systemisk teori og metode for konsulenter & familie-behandlere v / Pia Laursen Underviser: Pia Laursen, uddannet cand. Psych. Efter-følgende uddannet på Milano-skolens

Læs mere

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER LEDERNES COACHUDDANNELSE STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER SKAB STØRRE MOTIVATION OG BEDRE PRÆSTATIONER BLANDT MEDARBEJDERE FÅ EN INTERNATIONALT GODKENDT COACHUDDANNELSE

Læs mere

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND KURSUSKATALOG Amerikansk Fodbold 2014 DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND DAFF TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER DAFF tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor amerikansk fodbold. Uddannelserne

Læs mere

Mia Søiberg Trine Teglhus Anni Pedersen EFFEKTIV EFTERUDDANNELSE. Til deltagere der vil lære nyt i praksis. Dansk Psykologisk Forlag

Mia Søiberg Trine Teglhus Anni Pedersen EFFEKTIV EFTERUDDANNELSE. Til deltagere der vil lære nyt i praksis. Dansk Psykologisk Forlag Mia Søiberg Trine Teglhus Anni Pedersen EFFEKTIV EFTERUDDANNELSE Til deltagere der vil lære nyt i praksis Dansk Psykologisk Forlag Mia Søiberg, Trine Teglhus og Anni Pedersen EFFEKTIV EFTERUDDANNELSE Til

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

DIF OG TEAM DANMARKS ELITETRÆNER UDDANNELSE

DIF OG TEAM DANMARKS ELITETRÆNER UDDANNELSE Idrættens Træner Akademi DIF OG TEAM DANMARKS ELITETRÆNER UDDANNELSE Bliv en bedre og mere målrettet træner. Lær at optimere dine idrætsudøveres præstation og få viden om, hvordan du udvikler elite- og

Læs mere

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS fremtiden starter her... Gode råd om... Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS INDHOLD Hvad er MUS 3 Fordele ved at holde MUS 4 De fire trin 5 Forberedelse 6 Gennemførelse 7 Opfølgning 10 Evaluering 10

Læs mere

MUS. Vejledning til dig som leder

MUS. Vejledning til dig som leder MUS Vejledning til dig som leder Den årlige MUS i Dansk Røde Kors asylafdeling bruges kort sagt til at skabe tid og rum for din medarbejder til at være "enebarn". Et stykke tid, hvor man i modsætning til

Læs mere

SÅDAN LAVER I JERES ANTIMOBBESTRATEGI

SÅDAN LAVER I JERES ANTIMOBBESTRATEGI SÅDAN LAVER I JERES ANTIMOBBESTRATEGI FORBEREDELSE HVEM LAVER ANTIMOBBESTRATEGIEN? Skolebestyrelsen har ansvaret for, at skolen har en antimobbestrategi. Det er også dem, der skal godkende indholdet af

Læs mere

Inspiration til den gode mentor/mentee relation.

Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: 1. Mentee er hovedperson Mentee er ansvarlig for

Læs mere

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2016 Indhold Indledning... 3 FU-møder... 4 Modulevaluering gjort tilgængelig på modulets sidste kursusgang... 4 Modul 1: Informationsteknologi,

Læs mere

Professionel coaching og coaching som ledelsesværktøj ICF godkendt coaching uddannelse

Professionel coaching og coaching som ledelsesværktøj ICF godkendt coaching uddannelse Professionel coaching og coaching som ledelsesværktøj ICF godkendt coaching uddannelse Coaching som ledelsesværktøj Coaching er en anerkendt metode med effektive værktøjer til at udvikle medarbejdere og

Læs mere

Innovation i UEA-forløbet på Klostermarksskolen

Innovation i UEA-forløbet på Klostermarksskolen Innovation i UEA-forløbet på Klostermarksskolen Det ønskes undersøgt, om vi kan skabe et forløb med en aktiv UEA-undervisning og vejledning, hvor der i målgruppen drenge (specifikt socialt udsatte og uddannelsessvage

Læs mere

Go Morgenmøde Ledelse af frivillige

Go Morgenmøde Ledelse af frivillige Go Morgenmøde Ledelse af frivillige MacMann Bergs bidrag og fokus Vi ønsker at bidrage til et bedre samfund og arbejdsliv gennem bedre ledelse. Fra PROFESSION til PROFESSIONEL LEDELSE af VELFÆRD i forandring

Læs mere

Fanø Skole. Indledning. Katalog. Skolepolitiske målsætninger Læsevejledning

Fanø Skole. Indledning. Katalog. Skolepolitiske målsætninger Læsevejledning Indledning Fanø Skole Katalog. Skolepolitiske målsætninger 2016 Dette katalog henvender sig til dig, der til daglig udmønter de skolepolitiske målsætninger på Fanø Skole. Kataloget tager udgangspunkt i

Læs mere

1-årigt uddannelsesforløb. i et systemisk og narrativt perspektiv for konsulenter & familie-behandlere

1-årigt uddannelsesforløb. i et systemisk og narrativt perspektiv for konsulenter & familie-behandlere 1-årigt uddannelsesforløb i et systemisk og narrativt perspektiv for konsulenter & familie-behandlere v / Pia Laursen Underviser: Pia Laursen, uddannet Cand. Psych. Efter-følgende uddannet på Milano-skolens

Læs mere

Fælles børne- og læringssyn i Allerød Kommune

Fælles børne- og læringssyn i Allerød Kommune Fælles børne- og læringssyn i Allerød Kommune Juni 2017 1 I Allerød Kommune arbejder vi ud fra et fælles børne- og læringssyn på hele 0-18 årsområdet. Vi ønsker med vores børne- og læringssyn at sætte

Læs mere

Børne- og læringssyn i Allerød Kommune

Børne- og læringssyn i Allerød Kommune Børne- og læringssyn i Allerød Kommune April 2017 1 ALLERØD KOMMUNES FÆLLES BØRNE- OG LÆRINGSSYN I Allerød Kommune arbejder vi ud fra et fælles børne- og læringssyn på hele 0-18 årsområdet. Vi ønsker med

Læs mere

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 29-01-2014 Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse Kort oprids af den nye lovgivning Det fremgår af folkeskoleloven,

Læs mere

Skolepolitikken i Hillerød Kommune

Skolepolitikken i Hillerød Kommune Skolepolitikken i Hillerød Kommune 1. Indledning Vi vil videre Med vedtagelse af læringsreformen i Hillerød Kommune står folkeskolerne overfor en række nye udfordringer fra august 2014. Det er derfor besluttet

Læs mere

ROSKILDE VEJLEDNING. Erhvervslivet

ROSKILDE VEJLEDNING. Erhvervslivet ÅBEN SKOLE ROSKILDE VEJLEDNING Erhvervslivet Indholdsfortegnelse Om Åben Skole 3 Hvad siger reformen? 4 Hvorfor samarbejde? 5 Hvad med faciliteter? 6 Hvad med økonomien? 6 Hvad kan virksomhederne gøre?

Læs mere

SERVICELEDER- UDDANNELSEN. et forløb som udvikler dine lederevner og virksomhedens kundeservice.

SERVICELEDER- UDDANNELSEN. et forløb som udvikler dine lederevner og virksomhedens kundeservice. SERVICELEDER- UDDANNELSEN et forløb som udvikler dine lederevner og virksomhedens kundeservice. Tag en servicelederuddannelse et forløb som udvikler dine lederevner og virksomhedens kundeservice Servicelederuddannelsen

Læs mere

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk Roskilde Kommunes foreningskurser Kurser for foreningsledere 2015-16 Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget www.roskilde.dk 2 Velkommen til alle frivillige i Roskilde Kommune Roskilde kommune er nu klar

Læs mere

Eksempel på interviewguide sociale tilbud

Eksempel på interviewguide sociale tilbud Eksempel på interviewguide sociale tilbud Læsevejledning Nedenstående interviewguide er et eksempel på, hvordan interview kan konstrueres til at belyse kriterium 10 i kvalitetsmodellen vedrørende sociale

Læs mere

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune I Rudersdal Kommune prioriterer vi den gode borgerdialog. For at styrke denne og for at give dialogen en klar retning er der formuleret tre principper for

Læs mere

Udarbejdet af N. J. Fjordsgades Skoles SFO 1. Marts 2010

Udarbejdet af N. J. Fjordsgades Skoles SFO 1. Marts 2010 1 Udarbejdet af N. J. Fjordsgades Skoles SFO 1. Marts 2010 Identitet Hvem er vi? Hvad vil vi gerne kendes på? 2 Vores overordnede pædagogiske opgave er fritidspædagogisk Endvidere er omsorg, sociale relationer

Læs mere

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 TE/30.11.15 Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 Hotel Park Middelfart Viaduktvej 28 5500 Middelfart 2. november 2015 Velkomst og opfølgning på mødet i juni Tina og Kristian bød

Læs mere

PROJEKTLEDELSE. Bliv fortrolig med at bruge projektværktøjer klogt og effektivt

PROJEKTLEDELSE. Bliv fortrolig med at bruge projektværktøjer klogt og effektivt PROJEKTLEDELSE Bliv fortrolig med at bruge projektværktøjer klogt og effektivt Er du en del af et projekt, er der krav fra mange sider, hvad enten du er leder eller deltager. Og kravene omfatter en hel

Læs mere

Ledelse & Organisation/KLEO GOD UNDERVISNING og PRAKSISTEORI

Ledelse & Organisation/KLEO GOD UNDERVISNING og PRAKSISTEORI GOD UNDERVISNING og PRAKSISTEORI Hørsholm 14. Maj 2014 10 KENDETEGN PÅ GOD UNDERVISNING 1. Klar strukturering af undervisningen 2. En betydelig mængde ægte læretid 3. Læringsfremmende arbejdsklima 4. Indholdsmæssig

Læs mere

Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC

Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC 1 De 13 punkter i Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH er udarbejdet på tværs af RH og har været gældende i alle centre

Læs mere

Prejekt-proces områdevis: På baggrund af de identificerede udviklingsønsker udarbejdes skitse til konkret pædagogisk udviklingsprojekt

Prejekt-proces områdevis: På baggrund af de identificerede udviklingsønsker udarbejdes skitse til konkret pædagogisk udviklingsprojekt Velkommen til! Tjek-ind for agenter og ledere: Hvad er jeg særligt optaget af fra uddannelsen? Hvad er jeg særligt optaget af fra min portfoliolæsning? Prejekt-proces områdevis: På baggrund af de identificerede

Læs mere

Haderslev Frivillighedsakademi, Træner og Lederuddannelse

Haderslev Frivillighedsakademi, Træner og Lederuddannelse E N U M M O K V E L S 17-18 0 R 2 i E m e D HA ig for livet - Lederakaat dblive en endnu bedre leder l Bevæg d ste nye skridt ti ør Tag det f Haderslev Frivillighedsakademi, Træner og Lederuddannelse 2

Læs mere

Hvordan vurderer du kursets relevans for dig?

Hvordan vurderer du kursets relevans for dig? Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Evalueringsskema - Kommunikation og ledelse, MPG-uddannelsen, E10 Hvordan vurderer du kursets relevans for dig? Modulet rettede sig i for høj grad imod ledere, der kommunikerede

Læs mere

VEJLEDNING. Sådan fastholder vi mangfoldigheden blandt vores frivillige

VEJLEDNING. Sådan fastholder vi mangfoldigheden blandt vores frivillige VEJLEDNING Sådan fastholder vi mangfoldigheden blandt vores frivillige Velkommen I denne vejledning kan du se, hvad du skal gøre for at undervise i Sådan fastholder vi mangfoldigheden blandt vores frivillige

Læs mere

Strategi for læring Daginstitution Torsted

Strategi for læring Daginstitution Torsted 2016-2017 SMTTE Pædagogisk læreplan via 2016-17 i Torsted Børns lyst og motivation til at lære Læring: Fokus: Samling af børnegrupper Børn i dagtilbud opnår almen dannelse Inklusion: Fokus: Hjælpsomhed

Læs mere

UNDERVISNING OG LÆRING

UNDERVISNING OG LÆRING PRÆSENTERER I SAMARBEJDE MED UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT: UNDERVISNING OG LÆRING - SKRÆDDERSYET TIL EUD-REFORMEN - Bestående af kompetenceudviklingsforløbet Motivationspædagogik og Progressiv læring i

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling. Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.dk Kompetencestrategi Kurser Efteruddannelse Videreuddannelse Hvordan

Læs mere

Evaluering af modulet som helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til fagets formål?

Evaluering af modulet som helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til fagets formål? Evaluering af modulet som helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til fagets formål? Da det er ledelse i det offentlige, der er i fokus, vil det forbedre udbyttet, hvis der

Læs mere

MITrack Dokumentation og transfer af den unges læring

MITrack Dokumentation og transfer af den unges læring MITrack Dokumentation og transfer af den unges læring Et væsentligt parameter i MITrack er at kunne dokumentere den unges læring i særdeleshed overfor den unge selv for at bidrage til transfer, men ligeledes

Læs mere

University College Lillebælt Ergoterapeutuddannelsen

University College Lillebælt Ergoterapeutuddannelsen Marts 2015 University College Lillebælt Ergoterapeutuddannelsen Spørgeskema til studerende modul 12 Evaluering af undervisningsforløb i klinisk undervisning Klinisk uddannelsessted: Hold: Navn: Evalueringen

Læs mere

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser BibDok En til at dokumentere effekt af bibliotekets er Guide til BibDok BibDok understøtter en systematisk refleksiv praksis. Det er derfor væsentligt, at I følger guiden trin for trin. 1. Sammenhæng mellem

Læs mere

Lektiehjælp og faglig fordybelse

Lektiehjælp og faglig fordybelse Punkt 5. Lektiehjælp og faglig fordybelse 2015-056033 Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalgets orientering, status på lektiehjælp og faglig fordybelse. Beslutning: Til orientering. Skoleudvalget

Læs mere

Deltagere: plejepersonale, afdelingsygeplejerske, elever og studerende, alle der er på arbejde den pågældende dag.

Deltagere: plejepersonale, afdelingsygeplejerske, elever og studerende, alle der er på arbejde den pågældende dag. Casestudiematrix Forskningsspørgsmål: Hvad sker der på en middagskonference? Analyseenhed: M.konference foregår dagligt fra kl. 13.15-14.00. Deltagere: plejepersonale, afdelingsygeplejerske, elever og

Læs mere

Pædagogisk vejledning. Industriens LEAN-kørekort

Pædagogisk vejledning. Industriens LEAN-kørekort Pædagogisk vejledning Industriens LEAN-kørekort Indholdsfortegnelse Indledning 3 Læsevejledning 3 1. Forudsætninger 3 1.1. Målgruppe 3 1.2. Deltagerforudsætninger 4 1.3. AMU kurserne i LEAN-kørekortet

Læs mere

Skal elever tilpasses skolen eller omvendt?

Skal elever tilpasses skolen eller omvendt? Skal elever tilpasses skolen eller omvendt? Kan man tale om at der findes stærke og svage elever? Eller handler det i højere grad om hvordan de undervisningsrammer vi tilbyder eleven er til fordel for

Læs mere

GODE RÅD TIL MØDELEDER

GODE RÅD TIL MØDELEDER GODE RÅD TIL MØDELEDER Dette dokument er beregnet til dig som mødeleder. Dokumentet giver dig alle de nødvendige oplysninger og gode råd, så du bedst muligt kan forberede og afholde mødet. Det forventes

Læs mere

Tilsynsplan skoleåret 2011/2012

Tilsynsplan skoleåret 2011/2012 Tilsynsplan skoleåret 2011/2012 Dato Tid Indhold Mandag d. 22.-8. 17.00 20.00 Bestyrelsesmøde. Dialog i forhold til tilsynsrapporten. Forventninger til tilsynet. Gennemgang af tilsynsplan. Torsdag d. 15.-9.

Læs mere

Mannaz Projektlederuddannelse

Mannaz Projektlederuddannelse Mannaz Projektlederuddannelse - en praksisorienteret og virkelighedsnær uddannelse Værktøjer til at planlægge, lede og styre dine projekter Mannaz Projektlederuddannelse er Danmarks førende projektlederuddannelse.

Læs mere

Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af 4. semester: Hvordan vurderer du tilrettelæggelsen af 4. semester?

Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af 4. semester: Hvordan vurderer du tilrettelæggelsen af 4. semester? Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af 4. semester: Hvordan vurderer du tilrettelæggelsen af 4. semester? Hvordan vurderer du 4. semesters relevans for dig? Hvordan vurderer du 4. semesters faglige

Læs mere

Pkt Tid Hvad Hvordan Visuelle midler Materialer

Pkt Tid Hvad Hvordan Visuelle midler Materialer UNDERVISNINGSPLAN Innovative forbedringsprocesser i postbranchen 1 dag Handlingsorienteret målformulering AMU Omhandler UV materialer fra bevilling 2012 13 9246 Kvalitetsarbejde i post 1 9247 Kvalitetsarbejde

Læs mere

Ledernes. Styrk dit lederskab og din evne til at opbygge stærke relationer. Skab større motivation og bedre præstationer blandt medarbejdere

Ledernes. Styrk dit lederskab og din evne til at opbygge stærke relationer. Skab større motivation og bedre præstationer blandt medarbejdere ICF-godkendt uddannelse Ledernes COACHUDDANNELSE Styrk dit lederskab og din evne til at opbygge stærke relationer Skab større motivation og bedre præstationer blandt medarbejdere Få en internationalt godkendt

Læs mere

Personligt lederskab og coaching, F14

Personligt lederskab og coaching, F14 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Masterplan for Rødovrevej 382

Masterplan for Rødovrevej 382 2011 Masterplan for Rødovrevej 382 Kompetenceudvikling i botilbud i Rødovre Kommune og Hvidovre Kommune Introduktion Denne masterplan er udarbejdet på baggrund af det kompetenceudviklingsforløb, som personalet

Læs mere

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER LEDERNES COACHUDDANNELSE STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER SKAB STØRRE MOTIVATION OG BEDRE PRÆSTATIONER BLANDT MEDARBEJDERE FÅ EN INTERNATIONALT GODKENDT COACHUDDANNELSE

Læs mere

STYRK KLUBBENS TRÆNINGSMILJØ

STYRK KLUBBENS TRÆNINGSMILJØ STYRK KLUBBENS TRÆNINGSMILJØ Oplevelsen af leg med fjerbolden Oplevelsen af glæde, når tingene lykkedes Oplevelsen af udvikling, når forbedringerne over tid mærkes Oplevelsen af fællesskab, når vi sammen

Læs mere

DELTAGERENS VÆRKTØJER TIL ET GODT KOMPETENCE- UDVIKLINGSFORLØB Anvendelse i praksis = effektiv læring

DELTAGERENS VÆRKTØJER TIL ET GODT KOMPETENCE- UDVIKLINGSFORLØB Anvendelse i praksis = effektiv læring DELTAGERENS VÆRKTØJER TIL ET GODT KOMPETENCE- UDVIKLINGSFORLØB Anvendelse i praksis = effektiv læring DELTAGERENS >> Værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb Arbejdshæftet er udviklet i forbindelse

Læs mere

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag SYGEFRAVÆR NÆRVÆR Fra sygefravær til nærvær SIDE 1:6 Sænk sygefraværet mærkbart ved at udvikle Den Attraktive Arbejdsplads med en høj social kapital. Når medarbejderne oplever, at de skaber værdi, er fravær

Læs mere

Practitioner Coach uddannelse København, vinter/forår 2014

Practitioner Coach uddannelse København, vinter/forår 2014 Practitioner Coach uddannelse København, vinter/forår 2014 Bang Akademi, København og High Hopes, Aalborg tilbyder en unik coach-uddannelse, der giver dig stærke kommunikationsredskaber. Denne uddannelse

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, Brønnøysund 17. april Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, Brønnøysund 17. april Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse. Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, Brønnøysund 17. april Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Kompetencestrategi Kurser Efteruddannelse Videreuddannelse Hvordan

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Forudsætninger for indgåelse af kontrakt

Forudsætninger for indgåelse af kontrakt Forudsætninger for indgåelse af kontrakt Forudsætninger for indgåelse af kontrakt om klinisk undervisning med Ergoterapeutuddannelsen ved University College Nordjylland (UCN). Målsætningen for klinisk

Læs mere

TEMA. Du og dit team kan vælge tema for forløbet ved at lade jer inspirere af aktuelle historier i medierne eller trends på nettet.

TEMA. Du og dit team kan vælge tema for forløbet ved at lade jer inspirere af aktuelle historier i medierne eller trends på nettet. TEMA Du og dit team kan vælge tema for forløbet ved at lade jer inspirere af aktuelle historier i medierne eller trends på nettet. Det er vigtigt, at temaet: Er bredt, så eleverne kan følge egne interesser

Læs mere

Projektledelse - og ledelse af mennesker

Projektledelse - og ledelse af mennesker Projektledelse - og ledelse af mennesker Udvikling/ Mennesker/ Resultater Projekter er en arbejdsform, der kan fremme innovation, udvikling, samarbejde og helhedsorienterede løsninger. Arbejdsformer og

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne og

Læs mere

1) Status på din kompetenceudvikling i forhold til uddannelsens krav, forventninger, muligheder, rammer m.m.

1) Status på din kompetenceudvikling i forhold til uddannelsens krav, forventninger, muligheder, rammer m.m. Januar 2008/lkr SUS 8 Forberedelsesskema til 8. semester NB: Skemaet skal i udfyldt stand sendes til din SUS-dialogpartner (Annie, Nana, Mogens, Magne, Ulla ellerlone) senest 2 hverdage før aftalt samtaletidspunkt!

Læs mere

Foreningsudvikling. Foreningstesten. Et værktøj til dialog og afklaring.

Foreningsudvikling. Foreningstesten. Et værktøj til dialog og afklaring. Foreningsudvikling Foreningstesten Et værktøj til dialog og afklaring Foreningstesten Indholdsfortegnelse Testen. Ledelse og organisation. Frivillige. Medlemmer og målgrupper. Aktiviteter og tilbud 9.

Læs mere

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder:

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder: - Mannaz Ledertest Dette er din individuelle rapport, som er baseret på dine svar i ledertesten. I rapporten får du svar på, hvilke ledelsesmæssige udfordringer der er de største for dig. Og du får tilmed

Læs mere

Bevægelsesbørnehave - Et udviklingsforløb

Bevægelsesbørnehave - Et udviklingsforløb Bevægelsesbørnehave - Et udviklingsforløb Generelt: Fysisk aktiv leg og bevægelse er fundamentale elementer i et barns udvikling. At skabe rum og motivation for alsidig fysisk aktiv leg er derfor noget

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

Videndeling 1-11-2013

Videndeling 1-11-2013 Videndeling 1-11-2013 Prestudy med fleksibel elevvejledning. Større elevdeltagelse og højere kvalitet i læringen. Projektnummer: 706001-17 Indhold Indledende beskrivelse af forløbet...3 Skema 1.1 Beskrivelse

Læs mere

GRUNDUDDANNELSE. AMUi LEDELSE

GRUNDUDDANNELSE. AMUi LEDELSE GRUNDUDDANNELSE AMUi LEDELSE KursusCentrets Grunduddannelse I Ledelse er et kompetencegivende uddannelsesforløb på 16 dage fordelt over et halvt år og baseret på AMU. Vi bestræber os på løbende at matche

Læs mere

Implementering af samtaleredskabet Spillerum. Et inspirationskatalog til ledere i dagtilbud

Implementering af samtaleredskabet Spillerum. Et inspirationskatalog til ledere i dagtilbud Implementering af samtaleredskabet Spillerum Et inspirationskatalog til ledere i dagtilbud Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 1.1 Hvad er inspirationskataloget for ledere 1 1.2 Kort om Spillerum 2 2.

Læs mere

Effektiv Læring Om at tilgodese alle elevers behov

Effektiv Læring Om at tilgodese alle elevers behov Effektiv Læring Om at tilgodese alle elevers behov De lærer os en masse om fag; vi skal da lære at lære Kursus for ledelser, undervisere og forældre i grundskolen Effektiv Læring I skolen lærer eleverne

Læs mere

Practitioner Coach uddannelse København, sensommer/efterår 2016

Practitioner Coach uddannelse København, sensommer/efterår 2016 Practitioner Coach uddannelse København, sensommer/efterår 2016 Bang Akademi, København og High Hopes, Aalborg tilbyder en unik coach-uddannelse, der giver dig stærke kommunikationsredskaber. Denne uddannelse

Læs mere

VEJLEDNING. Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde Kors

VEJLEDNING. Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde Kors VEJLEDNING Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde Kors Velkommen I denne vejledning kan du se, hvad du skal gøre for at undervise i Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde

Læs mere

Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft

Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft Kommunikér med gennemslagskraft Ledelse er præcis og tydelig kommunikation i alle sammenhænge. Derfor er gennemslagskraft og din måde at kommunikere på afgørende

Læs mere

Spørgeskema til studerende Evaluering af klinisk undervisning

Spørgeskema til studerende Evaluering af klinisk undervisning Sygeplejerskeuddannelsen Odense og Svendborg Spørgeskema til studerende Evaluering af klinisk undervisning Klinisk uddannelsessted: Modul: Navn og hold: Formålet med evalueringen og dette spørgeskema er,

Læs mere

Glasset er ikke halvt tomt, men halvt fyldt

Glasset er ikke halvt tomt, men halvt fyldt Glasset er ikke halvt tomt, men halvt fyldt Den anerkendende opfølgningsproces Pernille Lundtoft og Morten Bisgaard Ennova A/S Agenda 1 Introduktion (10:10 10:30) Lidt om anerkendende tilgang 2 ERFA og

Læs mere

Inspiration til kompetenceudvikling

Inspiration til kompetenceudvikling Inspiration til kompetenceudvikling 2 Indledning...5 Trin 1 Hvor er vi og hvor skal vi hen?...7 Trin 2 Afklaring af kompetencerne i virksomheden...9 Trin 3 Formulering af et projekt...11 Trin 4 Hvorledes

Læs mere