EVALERINGSRAPPORT AF HILLERØD UNGEUDDANNELSE. Delproces I. af Mikael Holm Conner, Basen Hillerød SSP

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EVALERINGSRAPPORT AF HILLERØD UNGEUDDANNELSE. Delproces I. af Mikael Holm Conner, Basen Hillerød SSP"

Transkript

1 EVALERINGSRAPPORT AF HILLERØD UNGEUDDANNELSE Delproces I af Mikael Holm Conner, Basen Hillerød SSP

2 HUU evaluering af Hillerød UngeUddannelse Af Mikael Holm Conner, september Indhold Abstract... 3 Hillerød UngeUddannelse evalueringsdesign... 4 Hillerød UngeUddannelse; kontekst & aktører... 5 Aktører... 5 HUU moduler... 5 Økonomi... 5 Analyse & Vurdereringer... 6 Konklusioner... 7 Perspektivering... 9 Bilag 1. Evalueringsskema, moduler Bilag 2. Evalueringsskema, Hillerød UngeUddannelse... 12

3 Abstract Denne evaluering omhandler første delproces af Hillerød UngeUddannelse (herefter: HUU) et arbejde med udvikling af en praksisorienteret realkompetencegivende uddannelse for voksne med ansvar for arbejdet med store børn og unge i Hillerød Kommune. Specifikt omhandler det uddannelse af frivillige ansvarlige i Klub Vest 1. Der er anvendt procesevaluering til vurdering af arbejdet med HUU. Formål med HUU; - At opkvalificere de voksne frivillige i Klub Vest - At udvikle et nyt praktisk baseret uddannelsestilbud til voksne der arbejder med store børn og unge Metoden, eller rettere didaktikken i HUU var en praktisk, medinddragende og udviklende undervisning med udgangspunkt i egen hverdag hos deltagerne gældende for hele undervisningsperioden på fem moduler i perioden 18. marts -17. juni Konklusion: - Positiv forskydningseffekt fra indhold på uddannelsesmoduler til Klub Vest s virke - Ambitionsniveau for højt - Differentieret anvendelse af didaktik, og lav grad af sammenhængende undervisning - Undervisningssted kan med fordel foregå på et neutralt sted tilegnet undervisning - Undervisningsmodulernes varighed skal generelt øges for at sikre bevidst indlæring af færdigheder - Det skal specificeres hvilke krav der er for gennemførelse af HUU - Skriftlig kommunikation mellem undervisere og deltagere skal være direkte Evalueringens vigtigste interessent er tovholderorganisationen Hillerød kommune. 1 Klub Vest er et klubtilbud ved Hillerødholmsskolen i Hillerød Vest drevet af frivillige, og er en del af Ungdommens Røde Kors.

4 Evalueringsdesign Denne rapport er en kvalitativ evaluering af et forsøg med uddannelse af frivillige voksne i Klub Vest der arbejder med store børn og unge i klubvirksomhed. Evalueringen er baseret på; - Erfaringsopsamling fra involverede undervisere, observatører og deltagende kursister. Der er primært tale om mundtlig erfaringsopsamling på hele Hillerød Ungeuddannelse eftersom få besvarede tilgængeligt evalueringsskema for de enkelte moduler (se evt. bilag 1.). Erfaringsopsamlingen har sit udgangspunkt i SWOT analyse med det formål at kunne forbedre og effektivisere en eventuel gennemførelse af anden delproces af HUU.

5 Kontekst Processen med etablering og afvikling af HUU er opstået på baggrund at et konkret ønske i Klub Vest om en opkvalificering af kompetencer i deres virke som frivillige i en klub. HUU bygger videre på erfaringer fra en proces ved navn Cand.Selv, der omhandler et struktureret forløb vedr. trivsel i klasser i folkeskolen. Aktører; Undervisere: - FrivilligCenter Hillerød v. Peter Plambech - Skovskolen, Københavns Universitet v. Bent Sten Jensen - Hillerød Ungdomsskole v. Ulla Mørkhøj - Basen Hillerød SSP v. Mikael Holm Conner Observatører: - Basen Hillerød SSP v. Lars Buchwald og Mette Bøttcher Deltagere - Klub Vest v. de voksne frivillige HUU moduler; á 3 timers varighed: - Kultur & Normer [18. marts 2015] - Person indikator [15. april 2015] - Kommunikation [13. maj 2015] - Konflikthåndtering [3. juni 2015] - Værktøjstasken [17. juni 2015] En nuanceret beskrivelse af indholdet på de enkelte moduler kan læses her: Hillerød UngeUddannelse Økonomi De deltagende aktører har hver især betalt til undervisernes og observatørernes tid hvad gælder forberedelse, udførelse samt opfølgning og evaluering. For de frivilliges vedkommede er det selvfinansieret. Catering ved undervisningsmodulerne samt udgift til etablering af HUU webportal er finansieret af Basen Hillerød SSP. Uddannelsessted: Klub Vest, Hillerødholmsallé 2, kld., 3400 Hillerød V.

6 Analyse Til at analysere hvad virker og hvad vi skal blive bedre til i HUU er der anvendt SWOT analyse på HUU. Indholdet i analysen er erfaringsopsamling fra undervisere, observatører og deltagere. Analysen ligger til baggrund for konklusioner (s.7) Hillerød UngeUddannelse i Klub Vest Internt, indre: Eksternt, ydre: Nyttigt/ hjælpsomt/ gode til/ kompetencer, hvad gik godt : STYRKER: - Øvelser som KultuRally og puzzlespil - Humoren - Vi har dem når vi har dem - har været plads til fejl - har været plads til forskellighed - har været plads til nye erkendelser - Certifikat på gennemført uddannelse (real kompetencer) - Motiverede undervisere - Hele måden hvorpå teori og begreber blev forklaret til vores specifikke gruppe af frivillige MULIGHEDER: - Fastholde aftalt didaktik; hvad skal der læres, hvordan skal der undervises og et samskabt undervisningsprogram - At alliere os med folk der kan sikre undervisningen bliver praktisk - Tænke i uddannelsessted der på bedste vis kan supplere undervisningen - Koble teori og praksis sammen Skadeligt/ harmfuldt/ skal være bedre til/ mangler, hvad gik skidt, hvor kan vi blive bedre : SVAGHEDER Udviklingspotentialer: - Hjemmearbejde, et krav? - Medlytning - For teoretisk til Klub Vest - For ambitiøst - Fragmenteret undervisning. Mere forberedelse og samskabt program - Tidspunktet kl kan diskuteres - Type indikatorer, relevans? - Lokalerne, meget kolde - Målgruppen? - Rammer skal være langt bedre - Gentage øvelser for at sikre indlæring af færdigheder - gennemspil af cases der kan være medvirkende til at omsætte teori til praksis - særligt fokus på øvelser/dialogtræning/spil/refleksion i praksis - kobling til praksis i Klub Vest - Færre emner og mere i dybden med emne - flere muligheder for at føre dagbog gerne digitalt TRUSLER Opmærksomhedspunkter: - sikre de nødvendige ressourcer til undervisningen over en længere periode - sikre der indhentes evalueringer af HUU løbende - Fastholde fleksibilitet i HUU så det ikke ender med ren drift, men det tilpasses kunden - Hvordan ser det perfekte program ud? Det er spørgsmålet :) - At kommende deltagere ikke føler sig efterladt som klub vest giver udtryk for - at kunden selv er med i designet af uddannelsesmodulerne

7 Konklusioner Se evt. formåi s. 3. Positiv forskydningseffekt fra indhold på uddannelsesmoduler til Klub Vest s virke Deltagerne giver udtryk for en oplevelse af HUU som værende teoretisk og svært anvendeligt i praksis. Observatorer kan modsat konstatere, at netop de temaer og det indhold der arbejdes med på de enkelte moduler på HUU tages op i Klub Vest s ansvarsgruppe og arbejdes med i praksis. Der er således registreret en difference mellem det subjektive oplevede, og det objektivt skete hos deltagerne. Observatorer ser der sker en positiv forskydningseffekt fra moduler på HUU til Klub Vest s virke. Træning af HUU s indhold er påbegyndt, men det sker primært ubevidst. Klub Vest er således ikke klar over, at de arbejder med indhold fra HUU. Der er observeret en indlæringsproces af færdigheder hos de frivillige, der afhængigt af modul bevæger sig i niveauerne ubevidst inkompetent til bevidst inkompetent og/eller bevidst inkompetent til bevidst kompetent (se bilag 3). Indlæringsniveau vurderes afhængigt af allerede eksisterende viden og forståelse. Observatorer deltager både på HUU og interne møder i Klub Vest. Ambitionsniveau for højt Undervisere har fokuseret på et højt fagligt niveau i undervisningen som ikke matchede modulernes varighed og ej heller målgruppen der skulle modtage undervisning. Det betyder konkret at modulet omkring Personindikator ikke gennemføres som tiltænkt, samt modulet vedr konfliktmægling udvides til at omfatte 2 moduler og det afsluttende modul Værktøjstasken må re-defineres. Det skal nævnes at både undervisere og deltagere var bekendt med at det kunne ske, og at modulerne undervejs kunne og skulle ændre sig efter de erfaringer der blev gjort undervejs. Differentieret anvendelse af didaktik, og lav grad af sammenhængende undervisning Inden første modul af HUU aftales et procesdesign mellem aktører som værende grundlag for HUU didaktik. Første udgave af dette design er vist i figur 1 med Figur 1 Didaktik på HUU ifh. modul 1; Kultur & Normer rødt/grønt, og forklarer kort struktur for undervisning; 1) øvelse 2) den fælles oplevelse 3) bevidning 4) kort teori og 5) selvdefineret hjemmeopgave. Baggrund for forskellig anvendelse af fælles didaktik ligger på primært på individuelle faktorer som; 1) den enkelte undervisers forståelse af hvad en øvelse er, 2) graden af involvering af deltagere, og 3) høj grad af individuelle optrædener + lav grad af koordinering og fællesskabte moduler. Der er generelt allokeret alt for lidt tid til det samskabende uddannelsesdesign inden afvikling af de enkelte moduler, der skal sikre et struktureret indhold som hænger sammen.

8 Det første modul er dog i meget større grad - end de fire andre - det gode eksempel på et modul hvor det lykkedes at komme i mål. Dette kan dels skyldes modulet fagligt er lettere tilgængeligt end de andre moduler, dels der blev brugt flere ressourcer på at samskabt program for modulet. Fremadrettet skal HUU allokere langt mere tid til tilrettelæggelsen af HUU før, under og efter, og fokusere på alle undervisere ved hvad de andre laver og hvordan de laver det. Undervisningssted kan med fordel foregå på et neutralt sted tilegnet undervisning Der er flere elementer der gør det er en udfordring for aktørerne at være i Klub Vest. Bl.a. er der meget koldt, vi kan ikke være sikker på at komme ind til aftalt tid, de frivillige bliver forstyrret af dagligdags rutiner, intet lærred til projektor, mørke lokaler, låse er pludselig skiftet ud så vi bl.a. ikke har adgang til kaffe etc. Det vurderes gavnligt for undervisningen at placere HUU et neutralt sted der emmer af seriøsitet, hvor aktørerne kan styre alle afviklingsrelaterede elementer lige fra undervisningsrum, adgang, catering, brug af lærred/ flipover etc. Undervisningsmodulernes varighed skal generelt øges for at sikre bevidst indlæring af færdigheder For at sikre indlæring af praktisk brugbare færdigheder hos deltagerne på HUU må vi erkende, at der - enten skal allokeres mere tid til de enkelte moduler - eller der skal være fokus på færre temaer til moduler. Eks at Kultur & Normer følger alle 5 moduler Krav for gennemførelse af HUU Det er vigtigt at få forventningsafstemt hvilke krav der er til gennemførelse af HUU. Det omhandler bl.a. om det er skal eller kan opgaver, herunder hjemmeopgaver. Tilstedeværelse etc. Tilmelding og vidensportal en nødvendighed HUU savnede en personlig tilmelding, med angivelse af relevant information for yderligere direkte kommunikation med de deltagende. Der var ingen tilmelding på forhånd og vi har derfor intet konkret kendskab til hvem der skal deltage på HUU. Skriftligt kommunikerede HUU med deltagere via Klub Vest s egen facebook gruppe. Vi konstaterer HUU s opslag blev set af mange af deltagere, og ikke nødvendigvis læst. Når det kom til opgaver og evalueringer blev kun ganske få udført. HUU manglede en selvstændig digital vidensportal med oploads af undervisningsslides, billeder fra modulerne, hjemmeopgaver, links til inspiration og motivation. Hertil fungerede Klub Vest s egen facebook gruppe dårligt, og HUUs opslag druknede i mængden af Klub Vests egne opslag. Det vurderes, at der vil være en langt større chance for at en fælles elektronisk vidensportal oprettet til det specifikke hold vil virke langt bedre end anvendelse af en allerede oprettet facebook, hvis primære formål er i en helt anden kontekst. Den fælles vidensportal for de enkelte uddannelseshold kan etableres på bl.a. dropbox, facebook eller anden digital platform.

9 Perspektivering Dette afsnit rummer anbefalinger og løsningsforslag i forhold til den videre udviklingsproces med HUU i Hillerød Kommune. Flere ressourcer på den forberedende del af HUU. Det anbefales der i højere grad afsættes tid til forberedelse og skabelse af de enkelte moduler samt det samlede HUU forløb. Det er vigtigt blandt underviserne at koordinere individuel viden, kendskab, forståelse og anvendelse for at sikre sammenhæng og indlæring i undervisningen. Dels hvad gælder anvendelse af didaktik, dels hvad gælder et struktureret og detaljeret gennemarbejdet indholdsforløb - der netop skal sikre, at den individuelle viden blandt underviserne gøres fælles og indhold samt varighed hænger sammen i de fælles uddannelsesmoduler. Dialog og fælles forståelse af hvordan didaktik overholdes underviserne imellem. Kort sagt; hvem gør hvad, hvordan og hvorledes, hvornår og med hvem. Gennemtræning af modulerne med fælles sparring på hvordan didaktik overholdes og følges. En platform for denne udvikling kan med fordel gøres med anvendelse af reflekterende team. Grad af dynamik på HUU Det er vigtigt at tage stilling til i hvor høj grad HUU skal være et homogent uddannelses tilbud, som sikre alle der vælger at tage HUU har gennemgået det samme og får en fælles grundlæggende forståelsesramme. Og/eller om HUU i højere grad skal være en differentieret og dynamisk uddannelse der tager udgangspunkt i et konkret behov hos de deltagende. HUU kan godt være både en grunduddannelse og specielt sammensatte uddannelsesmoduler til deltagernes behov. En grunduddannelse er godt i forhold til at skabe et fælles sprog, og en genkendelig platform for målgruppen. Det kan med fordel overvejes at indføre årlige erfaringsmøder mellem deltagere der har gennemført HUU, dels for at sikre perspektivering på egen indlæring, og dels for at give ny bevidsthed omkring eget virke. Samskab! Det er vigtigt HUU i sin fremadrettede udvikling fastholder inddragelse af undervisere og deltagere mest, bredest og dybest muligt for at sikre et dynamisk, vedkommende og praktisk uddannelsestilbud. Skabelsen af HUU er en samskabelsesproces. En proces hvor vi ved HUU skal i retning af noget, men ikke ved hvordan vi kommer derhen. Tilforskel fra hvis HUU havde været en projektplan med kendte milepæle, endemål m.v. Uddannelsesspor HUU kan med fordel have tre spor; 1) et frivillig spor, 2) et professionelt spor samt 3) et ungdomsspor. Struktur Det er værd at overveje placering HUU i Ungdomsskoleregi. Her kunne HUU være den fælles kompetencegivende uddannelse der kvalificerer klubpersonale, unge 18+ er til at arbejde i klub. Dernæst et fag for unge i Ungdomsskolen livskundskab, som med fordel kan kobles til den know-how der eksisterer i Freerslew Hus ud i team building. En fremtidig udøvelse af HUU forudsætter en struktureret og fælles koordineret uddannelsestilbud der minimerer tilfældighed og størst mulig effekt hos deltagerene.

10 Færdighedstræning Vi skal vide at i processen med at blive opkvalificeret og lære nye færdigheder, kan opstå en subjektiv oplevelse af forladthed og forvirring, men at der på samme tid sker en processuel tillæring af uddannelsesindhold som tilpasses forskudt. Vi kan forvente en positiv forskydningseffekt, som kan være forsinket. Det er vigtigt at vide, og forholde sig til, at der er forskellige indlæringsniveauer, og der vil være en forventelig differentieret grad af forståelse af indholdet blandt deltagerne på undervisningsmodulerne. Jo mere abstrakt, jo mere skal emne praktiseres for at tillæres og gøres konkret anvendeligt. Det anbefales at arbejde for at deltagere som minimum lander på Bevidst Kompetent (se bilag 3). Hvis der skal sikres en permanent læring, anbefales det, at deltagere skal gøres det bevidst og, at det forudsætter en fremadret praktisering af de nye/opdaterede færdigheder. HUU skal derfor opfordre deltagere til egentræning, ud over det der trænes på modulerne. Det skal overvejes om det bliver et krav for evt. gennemførelse af delproces II. Det skal også overvejes om deltagelse/tilstedeværelse er et krav for gennemførelse.

11 Bilag 1. Evalueringsskema, moduler Evalueringsskema Kursus / Konference: HUU i Klub Vest Modul: Kultur & Normer, dato: 18. marts 2015 Hvordan var din oplevelse af HUU modul 1 generelt? Sæt et mærke på linjen (Jo tættere glad smiley, jo bedre): I I I bestræbelserne på at gøre Hillerød UngeUddannelse [HUU] så vedrørende som muligt, beder vi dig vurdere vores moduler ud fra en skala fra 1-5, hvor 5 er udtryk for den højeste score. 1. Alt i alt var dagens undervisning passende for mig Kan indholdet på HUU umiddelbart anvendes i dit daglige virke? Har HUU en passende varighed (3 timer)? Jeg ville ønske, vi kunne gøre noget anderledes Hvordan vurderer du HUUs tilrettelæggelse? Hvor højt vurderer du HUUs nødvendighed i forhold til din dagligdag? I hvor høj grad passer undervisernes måde at arbejde på dig? Det, vi arbejdede med og talte om, er det, jeg gerne vil arbejde med Har ovenstående affødt spørgsmål og/eller uddybende bemærkninger/forslag til HUU, eller andre kommentarer, så skriv dem gerne her: Mvh Mikael Holm Conner, Basen Hillerød SSP

12 Bilag 2. Evalueringsskema, Hillerød UngeUddannelse Som aftalt fremsendes hermed SWOT analyse skema til udfyldning. Det er vigtigt I udfylder og fremsender Jeres individuelle analyse af Hillerød UngeUddannelse senest mandag d. 22. juni kl. 9:58 til Mikael på mail; Alle inputs anonymiseres således det ikke fremgår hvem der skrevet hvilke inputs. Der kan ligeledes forekomme anonymisering på inputs der omhandler personer. Jeg vil opfordre alle til at være hudløst ærlige, personlige og konkrete for at vi i fællesskab kan skabe et styrket fundament for realisering af HUU til gavn for Klub Vest og Hillerød. På forhånd tak SWOT analyse: Hillerød UngeUddannelse i Klub Vest Nyttigt/ hjælpsomt/ gode til/ kompetencer, hvad gik godt : Skadeligt/ harmfuldt/ skal være bedre til/ mangler, hvad gik skidt, hvor kan vi blive bedre : Internt, indre: STYRKER: SVAGHEDER Udviklingspotentialer: Eksternt, ydre: MULIGHEDER: TRUSLER Opmærksomhedspunkter: Hvis ovenstående er lidt kryptisk så fremsend en liste med plusser/ minusser, som I finder det logisk: Tak for et godt eksperiment! Mvh Peter, Bent, Ulla & Mikael Hillerød UngeUddannelse

13 Bilag 3. Kompetenceudvikling; indlæring af færdigheder Ubevidst Kompetent Ubevidst Inkompetent - er ikke klar over det - kan ikke finde ud af det Bevidst Inkompetent - er klar over det - kan ikke finde ud af det Kompetent Ubevidst - er ikke klar over det - kan finde ud af det Bevidst Kompetent - er klar over det - kan finde ud af det - kræver fokus for at gøre det korrekt - er ikke længere bevidst om det - kan finde ud af det - forekommer naturligt, ligger på rygraden og der tænkes ikke nærmere over det Excellent - tavs færdighed og viden... - nye inputs tilpasses Figur 2: Indlæring af færdigheder inspireret af NLP

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Anerkendende metoder til jobkonsulenter for personer med psyko-social funktionsnedsættelse Projekt af Specialfunktionen Job & Handicap Interventioner af Harbohus

Læs mere

- om medarbejderudviklingssamtaler

- om medarbejderudviklingssamtaler - om medarbejderudviklingssamtaler Udviklet af HK/Privat, HK HANDEL og Dansk Erhverv i samarbejde med Right Kjaer & Kjerulf indholdsfortegnelse 1. Kompetenceudvikling 1.1 Hvad er kompetenceudvikling? o

Læs mere

Evaluering af. Kompetenceudvikling for skoleledere i Slagelse Kommune. Af Bent B. Andresen

Evaluering af. Kompetenceudvikling for skoleledere i Slagelse Kommune. Af Bent B. Andresen Evaluering af Kompetenceudvikling for skoleledere i Slagelse Kommune Af Bent B. Andresen April 2011 Indhold Forord... 3 Sammenfatning... 5 Del 1: E-læringsforløb... 8 Del 2: Skriveforløb... 16 2 Forord

Læs mere

EVALUERING AF DUÅ-DAGTILBUD

EVALUERING AF DUÅ-DAGTILBUD EVALUERING AF DUÅ-DAGTILBUD Pilotprojekt i Holstebro, Herning og Ikast-Brande kommuner Projektgruppe: Projektleder Inge Hauch, Holstebro Aase Espersen, Holstebro Inge Hansen, Holstebro Laila Lundtofte,

Læs mere

Evaluering af Projekt Læring i Virkeligheden (LIV)

Evaluering af Projekt Læring i Virkeligheden (LIV) Evaluering af Projekt Læring i Virkeligheden (LIV) INDHOLD 1. RESUMÉ... 3 2. BAGGRUND... 4 1.1. Formålet med evalueringen... 4 1.2. Evalueringens design og metoder... 4 1.2.1. Fokusgrupper... 4 1.2.2.

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Første delrapport Juli 2007 INDHOLD Forord...3 1. Evalueringsramme...4 2. Projektets relevans...7

Læs mere

PRAKSISNÆR KOMPETENCEUDVIKLING... - Erfaringer fra kompetencecentrenes udviklingsprojekter

PRAKSISNÆR KOMPETENCEUDVIKLING... - Erfaringer fra kompetencecentrenes udviklingsprojekter PRAKSISNÆR KOMPETENCEUDVIKLING... - Erfaringer fra kompetencecentrenes udviklingsprojekter Teknologisk Institut Erhvervsudvikling Gregersensvej 2630 Taastrup November 2007 ISBN: 978-87-92237-02-6 PRAKSISNÆR

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Evaluering af forløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole

Evaluering af forløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Evaluering af forløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Udarbejdet af Ministeriet for Børn og Undervisning og KL Indholdsfortegnelse 1. Opsummering af evalueringens resultater...1 3. Ledertalenternes

Læs mere

At skabe læreprocesser i praksis

At skabe læreprocesser i praksis At skabe læreprocesser i praksis Projektrapport Del 1 og Del 2 Tværgående Udviklings Pulje under Undervisningsministeriet. Projekt 109443 Projektperiode August 2005 oktober 2006-09-21 Projektansvarlig

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON PRAKTISKE OPLYSNINGER I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine tilbud af kurser, netværk og øvrige uddannelsesaktiviteter

Læs mere

Evaluering af Mind Your Own Business

Evaluering af Mind Your Own Business Als Research APS maj 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af Mind Your Own Business 01 Evaluering af Mind Your Own Business INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 INDLEDNING...3 Evalueringens baggrund...3 Evalueringens

Læs mere

PROJEKT UDDANNELSE I BAGAGEN FIC

PROJEKT UDDANNELSE I BAGAGEN FIC Uddannelse i bagagen Marts 2008 Uddannelse i bagagen Marts 2008 Indhold 1 Indledning.............................................. 5 2 Resume................................................ 7 2.1 Aktiviteter

Læs mere

Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede

Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn 2008 Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse

Læs mere

Det Danske Filminstitut. Evaluering af Give Me Five

Det Danske Filminstitut. Evaluering af Give Me Five Det Danske Filminstitut Evaluering af Give Me Five August 2013 Indhold Indledning... 1 1 Resume af konklusioner og anbefalinger... 2 1.1 De overordnede konklusioner... 2 1.2 De overordnede anbefalinger...

Læs mere

Rapport om udviklingsprojekt. Dokumentation og effektmåling

Rapport om udviklingsprojekt. Dokumentation og effektmåling Rapport om udviklingsprojekt Dokumentation og effektmåling Dokumentation, virkningsevaluering og elevinterview på Gedebjerg skole 2012-2013 Udarbejdet af Gedebjerg Skole, Gedebjergvej 8-11, 4700 Næstved

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

FORORD. Formålet med IKA er, at deltagerne får den uddannelse, som svarer til de kompetencer, de ønsker at opnå. Hverken mere eller mindre.

FORORD. Formålet med IKA er, at deltagerne får den uddannelse, som svarer til de kompetencer, de ønsker at opnå. Hverken mere eller mindre. FORORD I en tid hvor praksisnær kompetenceudvikling og skolernes bestræbelser på at leve op til det Nye AMU ruller gennem vores skolesystemer, kommer støtte til institutionernes uddannelsesplanlægning

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2014 Institutionens navn: Nordjyllands Landbrugsskole Institutionsnummer: 831401 Journalnr.: 090.33K.391 Dato Underskrift: (bestyrelsesformanden)

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC

Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC August 2014 0 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research er en specialiseret videnvirksomhed

Læs mere

Forord. På styregruppens vegne. Susanne Jensen Kontorchef, Psykiatrien i Nordjyllands Amt Formand for styregruppen

Forord. På styregruppens vegne. Susanne Jensen Kontorchef, Psykiatrien i Nordjyllands Amt Formand for styregruppen Forord Denne rapport omhandler evalueringen af projekt Bryd Isolationen, der er et projekt under Det Digitale Nordjylland. Rapporten er udarbejdet med henblik på at videreformidle erfaringerne fra projektet,

Læs mere

Mening med galskaben?

Mening med galskaben? Mening med galskaben? En projektopgave om meningsskabelse i en implementerings- og forandringsproces Projektrapport, 2. semester, efterår 2013 Masteruddannelsen i Ledelses- og Organisationspsykologi (LOOP),

Læs mere

AKTIONSLÆRING - MOD EN MERE REFLEKTERET PRAKSIS ERFARINGER FRA ET PÆDAGOGISK UDVIKLINGSARBEJDE I BØRNEHUSENE KOKKEDAL

AKTIONSLÆRING - MOD EN MERE REFLEKTERET PRAKSIS ERFARINGER FRA ET PÆDAGOGISK UDVIKLINGSARBEJDE I BØRNEHUSENE KOKKEDAL AKTIONSLÆRING - MOD EN MERE REFLEKTERET PRAKSIS ERFARINGER FRA ET PÆDAGOGISK UDVIKLINGSARBEJDE I BØRNEHUSENE KOKKEDAL NOVEMBER 2011 INHOLD REDAKTION OG TEKST: Hans-Henrik Grieger Caroline Strøjgaard LAYOUT:

Læs mere

Pædagogisk analyse i dagtilbud resultater af følgeforskning

Pædagogisk analyse i dagtilbud resultater af følgeforskning Pædagogisk analyse i dagtilbud resultater af følgeforskning Af Bent B. Andresen 1 Resumé Denne artikel omhandler følgeforskning blandt medarbejdere i pædagogiske dagtilbud om deres erfaringer med systematisk,

Læs mere

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder Metoder Forslag til metoder Refleksion over værdierne i politikken for attraktiv arbejdsplads 10 livgivende faktorer Japansk konsensusmetode Associations-metode AI (Appreciative Inquiry) - byg fremtiden

Læs mere

INSPIRATIONSKATALOG LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE

INSPIRATIONSKATALOG LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Inspirationskatalog Dato Januar 2014 INSPIRATIONSKATALOG LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE INDHOLD 0. Indledning 1 1. Husum Skole

Læs mere

Oxford Research A/S, januar 2013. arbejde 2009-2012. Rapport udarbejdet for Dansk Røde Kors

Oxford Research A/S, januar 2013. arbejde 2009-2012. Rapport udarbejdet for Dansk Røde Kors Oxford Research A/S, januar 2013 Slutevaluering af arbejde 2009-2012 Røde Kors integrations- Rapport udarbejdet for Dansk Røde Kors Forfatter: nmi Sidst gemt: 30-01-2013 08:30:00 Sidst udskrevet: 30-01-2013

Læs mere

Projekt læringsrum. Indhold: Elektronisk udgave. Idekatalog Side 2. Bilag til idekataloget Side 37. Projektrapport Side 63

Projekt læringsrum. Indhold: Elektronisk udgave. Idekatalog Side 2. Bilag til idekataloget Side 37. Projektrapport Side 63 Projekt læringsrum Elektronisk udgave Erhvervsrelateret projekt ved Danmarks biblioteksskole 2008 Indhold: Idekatalog Side 2 Bilag til idekataloget Side 37 Projektrapport Side 63 Bilag til projektrapporten

Læs mere