Indkøbs- og udbudspolitik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indkøbs- og udbudspolitik"

Transkript

1 / MG 4. december 2006 Tilrettet Tilpasset Kommunalbestyrelsens vedtagne leasingpolitik/-strategi (side 6) /MG Indkøbs- og udbudspolitik Indledning og grundlag... 2 Servicestrategi... 2 Udbudspolitik for opgaver, i relation til servicestrategi... 3 Udfordringsret... 4 Formål med indkøbs- og udbudspolitik... 4 Omfang og afgrænsning... 4 Grundlæggende principper... 4 Erhvervsstrategi... 5 Leverandørpolitik... 5 Miljø... 5 Organisering... 6 Vision for indkøbsfunktionen... 6 Indkøbsdisponering... 6 Leasing /leje... 6 Elektronisk handel... 7 Brugerinddragelse /Projektgrupper... 7 Forudsætninger for samordning... 7 Besparelser /gevinster... 7 Indkøbssamarbejder og indkøbscentraler... 8 Indkøbsaftaler og engangskøb... 8 Aftaleformer... 8 Forpligtelser og bindinger... 8 Udbud...8 Valg af leverandør... 9 Udbudsplanlægning... 9 Ændringer og opfølgning af indkøbs- og udbudspolitikken... 9 Økonomistaben, Hovedgaden 62, Ubby, 4490 Jerslev Sj.

2 Indledning og grundlag Der skal være fri og lige konkurrence, når det offentlige køber ind og leverandørvalg skal ske på grundlag af objektive, relevante kriterier. Med indkøbs- og udbudspolitikken ønsker Kalundborg Kommune at sikre brugere, borgere og leverandører indflydelse og gennemsigtighed og dermed en fair og lige behandling i forhold til de opgaver og indkøb kommunen står for. Jævnfør den kommunale styrelsesvedtægt fastsætter Økonomiudvalget regler for samordning af kommunens indkøb altså alle dispositioner omkring indkøb af varer og tjenesteydelser. I henhold til Lov om kommunernes styrelse (LBK 1060 af 24. oktober 2006) har kommunen pligt til at sikre god kvalitet og stor effektivitet i opgavevaretagelsen og at de daglige driftsog udføreropgaver sker på bedste måde. Udbud af opgaver er en blandt andre muligheder for at forbedre eller teste kommunens kvalitet og effektivitet ved udførelse af opgaver. Men der er også flere andre muligheder som er åbne, for eksempel: Indgåelse af samarbejdsaftaler med private leverandører (OPP, Offentlig Privat Partnerskab) Indførelse af frit valg ordninger (ud over de lovpligtige) Kommunale fællesskaber og samarbejder Kontrakt- og resultatstyring Indførelse af ny teknik Benchmarking, budgetanalyser og brugerundersøgelser. Koordinering og systematisering af indkøbsarbejdet skaber økonomisk råderum. Indkøbs- og udbudspolitikken indeholder principper og retningslinier for, hvordan Kalundborg Kommune køber ind. Herunder, at der er sammenhæng også til andre politiske målsætninger, f.eks. servicestrategi, udfordringsret og udbudspolitik. Servicestrategi Iht Lov om kommunernes styrelse, 62 skal kommunalbestyrelsen vurdere, hvordan kvalitet og effektivitet i den kommunale opgavevaretagelse kan udvikles (servicestrategi) og om kommunen skal gøre brug af udbud (udlicitering af opgaver) og på hvilken måde det skal ske. Efter bek. 881 af 24. oktober 2002 om servicestrategi skal udbudspolitikken beskrive kommunens overordnede retningslinier for 1. Valg af leverandører, kravspecifikation og betingelser ved udbud 2. Kontrolbud, herunder omkostningskalkulationer 3. Kvalitetsopfølgning 4. Efter hvilke procedurer der træffes beslutning om udbud 5. Hvordan personalet inddrages 6. Anvendelse af sociale klausuler Som en del af aftalen mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi for 2007 er der enighed om: At der skal laves regler for beregning af kontrolbud. Reglerne vil blive indarbejdet i det kommunale budget og regnskabssystem. Formålet er at sikre at alle relevante omkostninger henføres til den relevante aktivitet, så der sikres sammenlignelighed med private bud. At udbygge kravene til de kommunale servicestrategier At der skal ske en opfølgning på, om kommunens mål for konkurrenceudsættelse er nået Kommunalbestyrelsen skal inden udgangen af 3. kvartal 2009 udarbejde den næste opfølgningsredegørelse. I den forbindelse skal der redegøres for udviklingen i konkur- 2

3 renceudsættelsen i forhold til måltal for perioden (Nyt nøgletal Privat leverandør indikator "PLI" skal nå tallet 25. ) Det er kommunalbestyrelsen selv, der skal godkende opfølgningsredegørelsen og det er ikke muligt at delegere behandlingen f.eks. til økonomiudvalg, fagudvalg eller administrationen. Kalundborg Kommune udarbejder inden udgangen af 2007 en redegørelse om, hvordan der følges op på servicestrategien og hvordan private virksomheders eventuelle tilbud har været behandlet. Udbudspolitik for opgaver, i relation til servicestrategi Direktionen laver indstilling til Kommunalbestyrelsen, når der er nye områder som skal udbydes eller hidtil udbudte opgaver skal hjemtages uden fornyet udbud. Forud for indstilling udarbejdes en analyse, som danner grundlag for politisk beslutning om opgaven skal udbydes eller der skal udføres andre effektivitets- eller kvalitetsfremmende foranstaltninger. Analysen skal, før den endelige politiske behandling, forelægges relevante MED-udvalg. Kommunalbestyrelsen beslutter om nye områder skal udbydes. Vedtagelse om at udbyde en opgave, skal altid ske med det udgangspunkt, at få opgaven løst bedst og billigst, dog således, at der tages særligt hensyn til områder, hvor skiftende leverandører /entreprenører vil medføre særlige gener for borgerne, hvor en kommunal opgaves overdragelse til private vil skabe monopol-lignende tilstand på området og hvor der er særlige behov for regelmæssigt at justere på serviceniveauet Ved ethvert udbud udarbejdes en detaljeret kravspecifikation. Der vil fra sag til sag blive taget stilling til, om der skal inddrages ekstern rådgivning. Ved ethvert udbud, hvor kommunen hidtil har udført opgaven, udarbejdes et kontrolbud. Priskalkulation for kontrolbud følger de autoriserede regler i budget- og regnskabssystemet for kommuner. Næsten alle udbud vil have en størrelse, så de skal følge EU s udbudsregler. I henhold til disse regler, kan kontrakter tildeles efter enten "laveste pris" eller "det økonomisk mest fordelagtige bud". Der er ikke adgang til at anvende andre end disse to tildelingskriterier. Kalundborg Kommune vil vælge den leverandør, som ud fra en samlet vurdering med de valgte kriterier, afgiver det økonomisk mest fordelagtige bud. Herved får kommunen mulighed for at inddrage andre relevante kriterier end blot prisen fordi der kan fastsættes underkriterier der knytter sig til kontraktgenstanden. Eksempler på lovlige underkriterier er: kvalitet, teknisk værdi, funktionsmæssig karakter, miljøegenskaber, driftssikkerhed, rentabilitet, kundeservice, levering m.fl. Ved ethvert udbud vil der konkret blive taget stilling til, i hvilket omfang der skal inddrages sociale klausuler. Ved ethvert udbud vil der blive konkret blive fastlagt, hvordan der følges op på kvaliteten. Hvis private leverandører overtager kommunale områder, vil Lov om virksomhedsoverdragelse blive anvendt. Løn- og ansættelsesforhold for berørt personale ønskes som hovedregel fastholdt uændret i kontraktperioden. 3

4 Udfordringsret Når kommunen modtager en udfordring et konkret tilbud skal Kommunalbestyrelsen forholde sig til, om kommunen vil modtage dette tilbud eller fortsætte med at løse opgaven selv. Når kommunen modtager et tilbud fra en privat leverandør, behandles tilbud i overensstemmelse med reglerne i Lov om udfordringsret. Kommunalbestyrelsen har pligt til at sørge for at sammenligne omkostningerne ved at antage tilbud med de omkostninger, kommunen har ved selv at udføre opgaven. Kommunalbestyrelsen skal herefter træffe beslutning, om opgaven fortsat skal varetages af kommunens egne institutioner og virksomheder eller om den skal udføres af en privat leverandør. Loven forpligter ikke Kommunalbestyrelsen til at træffe nogen bestemt beslutning på baggrund af sammenligningen. Resultater af modtagne udfordringer indgår i opfølgningsredegørelse om kommunens servicestrategi. I henhold til aftalen mellem KL og Regeringen om kommunernes økonomi for 2007 vil Regeringen søge Folketingets tilslutning til at afskaffe udfordringsretten. Formål med indkøbs- og udbudspolitik Formålet med vedtagelsen af en indkøbs- og udbudspolitik er, at skabe rammerne for at Kalundborg Kommune køber varer og tjenesteydelser på de mest fordelagtige betingelser, at der sikres kvalitet og miljøbevidsthed og overholdelse af gældende lovgivning på indkøbsområdet. Indkøb der hører under tilbudslovens bestemmelser og / eller reglerne om EU-udbud, foretages i henhold til gældende lovgivning. Omfang og afgrænsning Indkøbspolitikken omfatter alle dele af kommunen, også indtægtsdækkede og kontraktstyrede virksomheder. Kalundborg Kommune kan så optræde som én kunde overfor leverandører hvilket er en forudsætning for at sikre de forretningsmæssige og administrative fordele. Selvejende institutioner med kommunale tilskud er som udgangspunkt omfattet af indkøbspolitikken i det omfang, det er muligt i henhold til gældende driftsoverenskomster. Ved fornyelser af driftsoverenskomster skal det sikres, at alle selvejende institutioner bliver omfattet. Kommunale selskaber kan benytte sig af indkøbsaftalerne hvis de ønsker det. Indkøbs- og udbudspolitikken omhandler ikke de opgaver, som kommunen udfører som myndighed, men alene de opgaver, der helt eller delvist kan overgå til eksterne leverandører som følge af, at opgavens karakter ikke er relateret direkte eller indirekte til myndighedsudøvelse. Grundlæggende principper Organiseringen af Kalundborg Kommune er grundlæggende baseret på netværksdannelse og projektorganisering og har fokus på borgeren, erhvervslivet, faglighed og udvikling. Overordnet arbejdes der efter principper om central styring og decentral ledelse. Central styring består i at fastsætte overordnede rammer og mål, hvorefter den decentrale ledelse har ret og pligt til at udfylde rammerne for at nå målene. Et andet vigtigt princip er obligatorisk vidensdeling, hvilket betyder, at den viden man har, stiller man til rådighed for hele organisationen ikke kun for sig selv og sin institution eller afdeling. Hvis der er brug for ens kompetencer i et udviklingsarbejde el. l. bidrager institutionen, afdelingen og enkeltpersonen med denne viden i projekt- og netværksarbejde. Indkøb skal være i overensstemmelse med kommunens etik og virke om offentlig ordregiver. 4

5 Kommunen handler ikke med leverandører, der ikke lever op til lov nr af 21. december 1994 om begrænsning af skyldneres muligheder for at deltage i offentlige udbudsforretninger. Tilrettelæggelse af udbud og indkøb skal foregå på en måde, så mange leverandører får mulighed for at byde. For at sikre målet med at kommunen som helhed køber sine varer og tjenesteydelser på de økonomisk mest fordelagtige vilkår, følges nedenstående principper: - centralt styrede aftaler - medinddragelse af medarbejdere og decentrale disponenter - decentrale indkøb ved brug af indkøbsaftalerne - miljøvenlige indkøb - udbud på alle udbudspligtige områder - udbud på alle øvrige områder, hvor det vurderes hensigtsmæssigt - indgåelse af obligatoriske aftaler - anvendelse af Web-indkøb. Kommunens indkøb skal ske ud fra forretningsmæssige principper ved en samlet vurdering af - pris - kvalitet - funktionalitet - levering - garanti - service - miljø, energi- og arbejdsmiljøforhold - levetid - leverandørens soliditet - betalingsvilkår m.m. Erhvervsstrategi Indkøbs- og udbudspolitikken er også en del af erhvervsstrategien. I tilrettelæggelsen af udbud og ved formulering af kravspecifikationer åbnes så vidt muligt for, at små og mellemstore virksomheder, konsortier og iværksættere kan deltage ved udbud. Planlagte udbudsforretninger både under og over EU s tærskelværdi, vil blive offentliggjort via kommunens hjemmeside og andre hensigtsmæssige portaler for annoncering, f.eks. www. IKAbud.dk. Derudover vil erhvervsorganisationer og andre interesserede kunne tilmelde sig nyhedsservice på hjemmesiden og dermed løbende blive orienteret om igangværende udbud, så alle der har ønske om det får mulighed for at deltage i relevante udbudsforretninger. Kommunens medarbejdere som medvirker ved udbud vil, indenfor lovgivningens rammer, vejlede tilbudsgivere om formkrav og retningslinier ved afgivelse af bud. Leverandørpolitik Enhver leverandør samt potentiel leverandør til Kalundborg Kommune skal behandles med baggrund i lighed og saglighed. Ingen leverandør må holdes ude fra at afgive tilbud til kommunen ud fra ikke-saglige krav. Miljø Ved udbud medtages relevante miljøkrav. Disse indgår sammen med øvrige krav i en helhedsvurdering af indkomne tilbud. Krav og vurderingen af disse vil være beskrevet i udbudsmaterialet på samme måde som øvrige kriterier der indgår i vurderingen. Der kan vurderes på - miljøbelastning og levetid - arbejdsmiljø 5

6 - virksomhedens etiske mål og metoder - energiforbrug Miljøbelastende produkter erstattes i muligt omfang af mindre miljøbelastende produkter. I vurdering af produkter og ydelser indgår også arbejdsmiljøet. Der skal tages hensyn til personer (brugere og personale) og til materiale (inventar, overflader, beklædning) og ergonomi. MED-udvalg og arbejdsmiljømedarbejder inddrages i arbejdet efter behov. I vurderingen af tilbudsgivere indgår om virksomheden har en miljøpolitik og der er udarbejdet grønt regnskab, miljøcertificeringer og miljømærkninger. Ved vurdering af energiforbrug kan det være f.eks. el-, brændstof- eller vandforbrug eller Co2-udledning. Organisering Indkøbsfunktionen er organiseret som et team i Økonomistaben. Indhold og principper i indkøbs- og udbudspolitikken er krumtap for indkøbsfunktionen og måden Teamet skal arbejde på. Indkøbs-Teamet skal gennem sit virke bidrage til at sikre, at Kalundborg Kommune agerer indkøbsfagligt professionelt i forholdet til vores samarbejdspartnere og leverandører, at vi overholder EU-lovgivning og sikrer stordriftsfordele, så værdiskabende og direkte målbare resultater realiseres og dermed er med til at sikre rammerne for fastholdelse af servicen for borgerne. Vision for indkøbsfunktionen Teamet skal fremadrettet opkvalificere kommunens ledere og medarbejdere i kendskab til indkøb og udbudsregler. I samarbejde med alle dele af organisationen skal teamet skabe klarhed og gennemsigtighed i forhold til lokalt erhvervsliv og handelsstand og ikke mindst internt i organisationen. Teamet skal opleves som kompetent og engageret og som medspiller i forhold til den enkelte institution, faglige enhed eller interne stab. Udbuds resultater skal opleves som fælles løsninger, forbedring og rigtigt valg af leverandør. Kun ved reelt samarbejde med decentrale disponenter sikres god forankring og ejerskab af indgåede aftaler. Det er et væsentligt faktum som teamet skal have stor respekt for. Størstedelen af Indkøbs-Teamets aktivitet er rettet udad i organisationen mod de faglige enheder og institutioner og samtidig være kommunens ambassadører i forhold til eksterne leverandører og samarbejdspartere leverandørens indgang til kommunen. Teamet skal være opsøgende og servicere, vejlede og foretage analyser samt skabe overblik og sikre helhedssyn. Teamet skal være modtagelige og positive for ideer og emner som kommer fra egen organisation eller udefra. Teamet skal udvikle værktøjer og viden til støtte og opkvalificering af indkøbsarbejdet i kommunen. Herunder effektivisering ved at indføre og udbrede brug af elektronisk handel og digitalisering af processerne omkring indkøb. Indkøbsdisponering Indkøbsdisponering sker som hovedregel decentralt. Det er de enkelte faglige enheder, stabe og institutioner der er ansvarlige for, at indkøb sker i overensstemmelse med kommunens indkøbs- og udbudspolitik. Leasing /leje Kommunalbestyrelsen har 27. september 2007 vedtaget en leasingpolitik /-strategi for Kalundborg Kommune. 6

7 Ved leasing og leje, skal de økonomiske aspekter i alle tilfælde vurderes. Alle afdelinger og institutioner under Kalundborg kommune, som ønsker at indgå leasingaftaler, skal søge godkendelse og rådgivning herom hos økonomistaben for udregning af den økonomiske konsekvens af en leasingaftale. Forpligtelser kommunen har iht. leasing-/lejekontrakter påvirker kommunens låneramme og desuden skal der i hovedregnskabet redegøres for alle gældsforpligtelser og kommunens fysiske aktiver i relation til krav om aflæggelse af omkostningsregnskaber. Alle leasing-/lejeaftaler skal forelægges økonomistaben for økonomisk beregning og sikring af registrering i kommunens balance, samt godkendes af økonomichefen inden der indgås bindende aftale. Leasing- /lejekontrakter på kr. eller derover skal desuden godkendes af Kommunalbestyrelsen. Elektronisk handel I henhold til Lov om offentlige betalinger stilles krav til kommunens leverandører om at leve op til lovens krav. Derudover vil der i udbud med henblik på indkøbsaftaler blive stillet krav om at leverandører skal levere elektroniske varekataloger som matcher kommunens e-handelsløsning. Indførelse af e-handelssystem skal forenkle og digitalisere processerne omkring indkøb på sigt. Brugerinddragelse /Projektgrupper I forbindelse med udbud og indgåelse af indkøbsaftaler inddrages i relevant omfang decentrale indkøbere ved at der nedsættes en projektgruppe. Grupper sammensættes så bredt, at vi sikrer at der er tilstrækkelig faglig ekspertise og erfaring med i arbejdet. I arbejdet suppleres med faglig medvirken om f.eks. miljø, sikkerhed og jura. Projektgruppers opgaver er at udarbejde kravspecifikation for det produktområde eller tjenesteydelse der skal udbydes, at indsamle oplysninger om forbrug, mængder, kvalitetskrav mv., at deltage i vurdering og behandling af indkomne tilbud, at deltage i udvælgelse af kommende leverandører, at repræsentere sin enhed, stab eller institutionstype o.l. herunder en forpligtelse til at repræsentere respektive brugere og formidle information om indgåede aftaler, løbende evalueringer og kontraktopfølgning. En medarbejder fra Indkøbs-teamet er som hovedregel tovholder på disse grupper. Forudsætninger for samordning I forbindelse med forberedelse af udbud og indgåelse af indkøbsaftaler har den enkelte enhed, institution eller afdeling pligt til at medvirke med alle relevante ressourcer, oplysninger og forbrugsdata ved udbuds- og indkøbsarbejdet. Ledelsen i alle grene af kommunen skal medvirke til at standardisere og systematisere brug og design af varer og tjenester med henblik på at udvikling, forenkling og besparelser. Besparelser /gevinster Besparelser opnået ved brug af almindelige frivillige indkøbsaftaler tilfalder disponentens område. Besparelser efter gennemført EU-udbud tilfalder som hovedregel kassen. I særlige tilfælde kan der træffes afgørelse om andet, ved konkret vurdering og i øvrigt ved vedtagelse af årets udbudsplan. 7

8 Indkøbssamarbejder og indkøbscentraler På indkøbsområder, hvor det vurderes hensigtsmæssigt deltager kommunen i samarbejde med f.eks. andre kommuner om fælles udbud o.l. På områder, hvor det vurderes hensigtsmæssigt benyttes indkøbscentral, herunder kommunens medlemskab af SKI (Statens og Kommunernes Indkøbsservice). Anvendelse af disse kontrakter friholder kommunen fra udbudspligt, idet disse er resultater af EU-udbud på vegne af det offentlige Danmark. Det vil fremgå af den årlige udbudsplanlægning hvilke kontraktområder disse muligheder benyttes. Indkøbsaftaler og engangskøb Alle standard varer og tjenesteydelser skal som udgangspunkt være omfattet af indkøbsaftale. Udvælgelse af leverandører ved engangskøb sker efter samme principper som ved indgåelse af indkøbsaftaler. Engangskøb defineres som større anskaffelser, som ikke gentages så ofte, at en indkøbsaftale er fordelagtig. På mindre produktområder forekommer indkøb af så ubetydelig størrelse, at der ikke indgås aftale. I forbindelse med disse køb, skal disponenterne sikre, at indkøbspolitikkens formål og principper efterleves. Kalundborg Kommunes aftaler må ikke anvendes til private indkøb. Aftaleformer Der etableres 3 aftaleformer, der vælges ud fra, om de er resultat af et udbud og om de er omfattet af EU s udbudsregler. 1. Bindende aftaler i henhold til en kontrakt efter gennemført udbud og typisk for indkøbsområder, som er over tærskelværdien. 2. Rammeaftaler indgås på områder, hvor der er meget forskellige ønsker, krav og behov, f.eks. møbler. 3. Frivillige aftaler, typisk på områder som har lille omsætning (under tærskelværdi). Ingen områder eller institutioner må indgå juridisk og økonomisk bindende indkøbsaftaler, uden Indkøbsfunktionens medvirken. Aftaler indgået på grundlag af udbud er som udgangspunkt bindende for hele organisationen, jævnfør Bek. Nr. 937 af 16. september 2004 (Udbudsdirektivet). Forpligtelser og bindinger På nogle oplagte vare- og ydelsesområder vil der være pligt til at benytte bestemte leverandører på grund af stordriftsfordele, driftssikkerhed eller styringskrav. Det gælder for eksempel telefoni, elektricitet, IT-vedligeholdelse, IT produkter, brændstof og fyringsolie m.fl. Udbud Udbud defineres her som alle de situationer, hvor kommunen opfordrer eksterne tilbudsgivere til at give bud på en given vare eller ydelse som efterspørges. Indkøb der overskrider de fastsatte tærskelværdier udbydes i henhold til EU s direktiver, enten som offentligt udbud eller begrænset udbud. Ved offentligt udbud kan alle deltage i tilbudsgivning på baggrund af det udarbejdede udbudsmateriale og kravspecifikation. Ved begrænset udbud gennemføres først en prækvalifikation af egnede leverandører, som efterfølgende kan afgive tilbud. 8

9 På ikke udbudspligtige områder indhentes tilbud fra en begrænset kreds af relevante tilbudsgivere. Hvor det er praktisk muligt, skal der indhentes tilbud fra mindst to tilbudsgivere, så der dokumenterbart er opnået det mest fordelagtige bud i forbindelse med en aftaleindgåelse. Valg af leverandør Ethvert udbudsmateriale indeholder nødvendigt evalueringsværktøj til at finde det mest egnede tilbud. Evalueringsmodellens kriterier og vægtning vil altid tage sit udgangspunkt i opgavens art. Derudover kan forekomme mange andre kriterier som miljø, personale, kvalitet, pris, administration o.l. Enhver potentiel leverandør behandles med baggrund i lighed og saglighed. Det er altid kommunens sigte, at udbudsmaterialet tydeligt giver en potentiel leverandør informationer, så kommunen får tilbud, der netop tilsigter de kriterier, der ligger til grund for valg af leverandør til en given opgave. Udbudsplanlægning Direktionen fremlægger i forbindelse med den årlige budgetlægning en udbudsplan over de områder, der skal udbydes i det kommende år og områder der skal undersøges og analyseres mhp vurdering af om områderne er egnet til udbud, for eksempel ud fra markedsforhold, forventninger til kvalitet, service, besparelser mv. I relation til de konkrete udbud på planen udarbejder Økonomistaben desuden tids- og handleplaner, med sammenhæng til de individuelle partnerskabsaftaler med de faglige enheder, institutioner eller stabe, som involveres i udbudsarbejdet og kontraktindgåelsen. Økonomistaben kan aftale med direktionen, undtagelsesvis at iværksætte udbud, som ikke er på årsplanen. Kommunens første udbudsplan vedtages samtidig med nærværende indkøbs- og udbudspolitik. Ændringer og opfølgning af indkøbs- og udbudspolitikken Med gennemførelse af denne politik fastsættes procedure- og kompetenceregler for, hvornår og hvordan kommunen indkøber varer, service- og tjenesteydelser. Indkøbs og udbudspolitikken kan tages op til revision efter behov eller mindst hvert 4. år, senest i efteråret Godkendt af Kommunalbestyrelsen 24. januar

Struer Kommunes Indkøbspolitik

Struer Kommunes Indkøbspolitik Struer Kommunes Indkøbspolitik Formål Det overordnede formål med Struer Kommunes Indkøbspolitik er at skabe rammerne for: at Struer Kommune som helhed kan købe sine varer og tjenesteydelser på de økonomisk

Læs mere

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Byrådet d. 25. marts 2008 1. INDLEDNING...3 2. FORMÅL...3 3. MÅLSÆTNINGER FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSEN 2008-10...3 4. OVERVEJELSER FØR

Læs mere

Politik for konkurrenceudsættelse. (Indkøbs- og Udbudspolitik)

Politik for konkurrenceudsættelse. (Indkøbs- og Udbudspolitik) Politik for konkurrenceudsættelse (Indkøbs- og Udbudspolitik) Økonomisk Forvaltning April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 2 1 POLITIKKENS DÆKNINGSOMRÅDE... 3 1.1 Hvad dækker politikken... 3 1.2 Hvem

Læs mere

Indkøbspolitik for Hillerød kommune. Gældende fra januar 2010. Side 1

Indkøbspolitik for Hillerød kommune. Gældende fra januar 2010. Side 1 Indkøbspolitik for Hillerød kommune Gældende fra januar 2010 Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Formål... 3 2. Overordnede målsætninger og indsatsområder... 3 3. Omfang og afgrænsning... 3 4. Rammebetingelser

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE UDBUDSPOLITIK

FREDERIKSSUND KOMMUNE UDBUDSPOLITIK FREDERIKSSUND KOMMUNE UDBUDSPOLITIK INDHOLD 1. De grundlæggende regler. 3 1.1. Baggrund for udbudspolitikken.. 3 1.1.2. Målsætning 3 1.2. Afgrænsning.. 3 2. Politisk ansvar og beslutning. 3 2.1. Leverandørvalg,

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

UDBUD. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Retningslinjer for Udbud. varer og tjenesteydelser. Vedtaget af Økonomiudvalget den 1.

UDBUD. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Retningslinjer for Udbud. varer og tjenesteydelser. Vedtaget af Økonomiudvalget den 1. UDBUD i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for Udbud af varer og tjenesteydelser Vedtaget af Økonomiudvalget den 1. oktober 2015 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for retningslinjerne... 2 2. Hvem er

Læs mere

INDKØBSPOLITIK THISTED KOMMUNE

INDKØBSPOLITIK THISTED KOMMUNE INDKØBSPOLITIK THISTED KOMMUNE Thisted november 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Formål... 2 Mål... 3 Omfang og afgrænsning... 3 Indkøbspolitikkens indhold... 4 Udbud... 4 Miljø... 4 Klima... 5

Læs mere

Indkøbspolitik Dragør Kommune. (revideret den 3. juni 2016)

Indkøbspolitik Dragør Kommune. (revideret den 3. juni 2016) Indkøbspolitik Dragør Kommune (revideret den 3. juni 2016) Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Omfang og afgrænsning... 3 3. Indhold og prioriteter... 4 4. Indkøbsaftaler... 5 4.1 Udbud af indkøbsaftaler...

Læs mere

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Godkendt af Økonomiudvalget den 13. december 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Omfang og afgrænsning...3 3. Tilrettelæggelse og gennemførelse

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Godkendt 30. marts 2016 Indholdsfortegnelse 1. Formål...3 2. Hvad og hvem er omfattet...3 3. Udbud af varer og tjenesteydelser...3 4. Udbud af bygge- og anlægsopgaver...4

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE INDKØBSPOLITIK

FREDERIKSSUND KOMMUNE INDKØBSPOLITIK FREDERIKSSUND KOMMUNE INDKØBSPOLITIK INDHOLD 1. Indkøbspolitikkens formål. 3 1.1. Indkøbspolitik og de overordnede mål for Frederikssund Kommune.. 3 1.2. Indkøbspolitikkens omfang af afgrænsning 3 2. Grundlag

Læs mere

Revideret januar 2015. Udbuds- og Indkøbspolitik

Revideret januar 2015. Udbuds- og Indkøbspolitik Revideret januar 2015 Udbuds- og Indkøbspolitik Formål Det overordnede formål med Tønder Kommunes udbuds- og indkøbspolitik er at skabe rammerne for, at Tønder Kommune fremstår som én kunde over for leverandørerne,

Læs mere

Mariagerfjord Kommunes Udbuds- og Indkøbspolitik 2017

Mariagerfjord Kommunes Udbuds- og Indkøbspolitik 2017 Mariagerfjord Kommunes Udbuds- og Indkøbspolitik 2017 Mariagerfjord Kommunes Udbuds- og Indkøbspolitik tager udgangspunkt i kommunens styrelsesvedtægt 12, hvorefter Økonomiudvalget fastsætter regler for

Læs mere

Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune

Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune Indholdsfortegnelse: 1. Retningsliniernes formål... 3 2. Organisering... 3 3. Krav til leverandører... 3 4. Brugerinvolvering... 4 5. Indkøbsprocessen... 4

Læs mere

December Udbudspolitik

December Udbudspolitik December 2013 Udbudspolitik 1. Indledning Udbudspolitikken beskriver de overordnede rammer for at gennemføre udbud af såvel varer og tjenesteydelser som bygge- og anlægsopgaver. Udbudspolitikken supplerer

Læs mere

Lemvig Kommunes Indkøbspolitik

Lemvig Kommunes Indkøbspolitik Lemvig Kommunes Indkøbspolitik 2007 Indholdsfortegnelse Formål side 3 Omfang og afgrænsning side 3 Mål side 3 Midler side 3 Indkøbsaftaler side 4 Obligatoriske aftaler Engangsindkøb og indkøb uden for

Læs mere

UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE

UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE 2 Udbudspolitik Med henvisning til Bekendtgørelse om servicestrategi og opfølgningsredegørelse jf. lovbekendtgørelse nr. 1060 af 24. oktober 2006 om kommunernes styrelse

Læs mere

POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD

POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD FORORD 2 1 INDKØB OG UDBUD 3 2 BAGGRUND, FORMÅL OG MÅL 3 3 POLITIK, STRATEGIER OG RETNINGSLINJER 4 4 GENERELLE KRAV TIL INDKØB OG UDBUD 5 5 KRAV TIL REBILD KOMMUNES LEVERANDØRER

Læs mere

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed Sorø Kommune, den 1. maj 2011. Borgmesterens forord til indkøbspolitikken Med denne indkøbspolitik tager Sorø Kommune endnu et skridt hen imod at kunne høste alle de fordele, der ligger i at købe fælles

Læs mere

Indkøbspolitik for Furesø Kommune

Indkøbspolitik for Furesø Kommune Indkøbspolitik for Furesø Kommune Tilrettet efter beslutning truffet i Byrådet den 31. januar 2007 1. Formål Det overordnede formål med Furesø Kommunes indkøbspolitik er, at Furesø Kommune kan købe sine

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik 2014 Svendborg Kommune [Forsidebilleder] Varer og tjenesteydelser Byggeri og anlæg

Indkøbs- og udbudspolitik 2014 Svendborg Kommune [Forsidebilleder] Varer og tjenesteydelser Byggeri og anlæg Indkøbs- og udbudspolitik 2014 Svendborg Kommune [Forsidebilleder] Varer og tjenesteydelser Byggeri og anlæg 1 December 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indkøbs- og udbudspolitikkens overordnede formål...3

Læs mere

Indkøbspolitik for Odsherred Kommune.

Indkøbspolitik for Odsherred Kommune. Projekt Indkøb Dok. Nr. 306-2010-192320 Indkøbspolitik for Odsherred Kommune. Baggrund Odsherred kommune forvalter med sine ca. 33.000 indbyggere et indkøbsbudget på over 400 mill kr. årligt. Odsherred

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik

Indkøbs- og udbudspolitik Indkøbs- og udbudspolitik Maj 2012 Indhold 1. Formål... 3 2. Udbud af varer & tjenesteydelser... 3 2.1 Lovgivning... 3 2.2 Indkøb med en kontraktsum større end 1.489.820 kr.... 4 2.3 Indkøb med en kontraktsum

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik

Indkøbs- og udbudspolitik Indkøbs- og udbudspolitik 1 2 Forord Indkøbs- og udbudspolitikken fastlægger de overordnede rammer for indkøb og udbud i Randers Kommune. Politikken gælder dermed for hele Randers Kommune. Den er rettet

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik for Næstved Kommune

Indkøbs- og udbudspolitik for Næstved Kommune Indkøbs- og udbudspolitik for Næstved Kommune Indholdsfortegnelse FORORD... 3 1 FORMÅL... 4 2 INDKØBS- OG UDBUDSPOLITIKKENS OMFANG OG AFGRÆNSNING... 4 3 ORGANISERING... 4 3.1 INDKØBS- OG UDBUDSKONTORET...

Læs mere

Revideret april Udbuds- og Indkøbspolitik

Revideret april Udbuds- og Indkøbspolitik Revideret april 2015 Udbuds- og Indkøbspolitik Formål Det overordnede formål med Tønder Kommunes udbuds- og indkøbspolitik er at skabe rammerne for, at Tønder Kommune fremstår som én kunde over for leverandørerne,

Læs mere

Acadre 07/ Svendborg Kommune Servicestrategi

Acadre 07/ Svendborg Kommune Servicestrategi Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Svendborg Kommunes servicestrategi 2007-09...3 1. Oversigt over indsatsområder...4 2. Hvilke områder kommunen påtænker at anvende udbud...4 3.

Læs mere

GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK

GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK GULDBORGSUND KOMMUNE JANUAR 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Formål med indkøbs- og udbudspolitikken... 4 3. Principper for udbud og indkøb...

Læs mere

Indkøbspolitik. Udkast

Indkøbspolitik. Udkast Indkøbspolitik Udkast INDHOLD Forord Formål Omfang og afgrænsning Retningslinjer for indkøb Indkøbsaftaler Generelle principper Udbud Leverandører 3 4 Vi vil være en erhvervsvenlig kommune. Det kræver

Læs mere

INDKØBSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE

INDKØBSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE INDKØBSPOLITIK I ALLERØD KOMMUNE 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indkøbspolitikkens formål og principper 2. Indkøbspolitik og udbudsstrategi 3. Hvem er omfattet 4. Organisering af indkøb i Allerød Kommune

Læs mere

BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 1 BILLUND KOMMUNES. Indkøbs- og udbudspolitik

BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 1 BILLUND KOMMUNES. Indkøbs- og udbudspolitik BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 1 BILLUND KOMMUNES Indkøbs- og udbudspolitik 2015 BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 2 Indhold 1. Formål... 3 2. Udbud af varer & tjenesteydelser...

Læs mere

Udbudsstrategi 2010. Slagelse Kommune

Udbudsstrategi 2010. Slagelse Kommune Udbudsstrategi 2010 Slagelse Kommune Side 1 Baggrund og det lovmæssige grundlag Kommunestyrelseslovens 62 b fortæller, at Byrådet skal udarbejde en udbudsstrategi, som skal indeholde en vurdering af, på

Læs mere

RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK

RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK 7. OKTOBER 2013 RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK VEDTAGET DEN 3. SEPTEMBER 2013 VERSION 1 RødeKors.dk INDHOLD 1 Indkøbspolitikkens overordnede formål... 3 2 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning... 3

Læs mere

Syddjurs Kommunes politik for indkøb og udbud

Syddjurs Kommunes politik for indkøb og udbud Syddjurs Kommunes politik for indkøb og udbud Indholdsfortegnelse 1. Indledning.... 1 2. Politikkens omfang og afgrænsning.... 2 3. Lovgivning.... 2 4. Indkøb.... 3 4.1 Indkøbsaftaler... 3 4.2 Inddragelse....

Læs mere

Indkøb i Skanderborg Kommune disponeres ud fra ressourcemæssige overvejelser og forretningsmæssige principper.

Indkøb i Skanderborg Kommune disponeres ud fra ressourcemæssige overvejelser og forretningsmæssige principper. Formål Indkøbspolitikken danner rammen for alle Skanderborg Kommunes indkøb, såvel for den centrale som for den decentrale organisation, herunder de selvejende institutioner, der har driftsoverenskomst

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Indkøbspolitik

Gladsaxe Kommunes Indkøbspolitik Gladsaxe Kommunes Indkøbspolitik Vedtaget af Byrådet d. 17.04.2013 Indhold 1. Indkøbspolitikkens overordnede formål 2 2. Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning 2 3. Indgåelse af aftaler 2 4. Anvendelse

Læs mere

INDKØBSPOLITIK FOR HERNING KOMMUNE

INDKØBSPOLITIK FOR HERNING KOMMUNE INDKØBSPOLITIK FOR HERNING KOMMUNE 2 Indholdsfortegnelse Hvad er omfattet... 3 Hvem er omfattet... 3 Forretningsmæssige kriterier... 3 Obligatoriske aftaler... 4 Digitalisering via Indkøbsportalen... 5

Læs mere

Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser

Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Indhold 1 Indledning... 3 2 Organisering... 3 3 Indkøbsaftaler... 4 4 Udbud... 4 6 Overordnede mål... 6 7 IT... 8 8 Kontraktopfølgning... 9 9 Planlægning...

Læs mere

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Vejledning for udbud og indhentning af tilbud Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Indledning Denne vejledning har til formål at give svar på udbudsprocedurerne for bygge- og anlægsopgaver, samt

Læs mere

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Charlotte Aagreen Økonomi D 4646 4477 E Chaa@lejre.dk Indkøbspolitik i Lejre Kommune Dato: 4. november 2010 J.nr.:

Læs mere

Udbudspolitik for Slagelse Kommune

Udbudspolitik for Slagelse Kommune for Slagelse Kommune Gyldighedsområde ken er gældende for Slagelse Kommunes udbud af egne driftsopgaver. ken er ikke gældende for ordinære indkøb udbud og licitation af bygge- og anlægsopgaver og andre

Læs mere

Udbuds- og indkøbsstrategi 2016

Udbuds- og indkøbsstrategi 2016 Udbuds- og indkøbsstrategi 2016 December 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formål og principper... 3 2.1 Stordriftsfordele... 3 2.2 Indkøbsfællesskaber, når det giver merværdi... 3 2.3 Organisering

Læs mere

Indkøbspolitik Februar 2013

Indkøbspolitik  Februar 2013 Indkøbspolitik Februar 2013 1. Grundlag for indkøbspolitikken Indkøbspolitikken tager sit udgangspunkt i kommunens styrelsesvedtægt 12, hvorefter Økonomiudvalget fastsætter regler for kommunens indkøbsfunktioner.

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Udbudspolitik

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Udbudspolitik SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Udbudspolitik Tiltrådt af Byrådet den 31. marts 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Solrød Kommunes udbudspolitik... 2 2. Politiske mål... 2 3. Delegation

Læs mere

INDKØBS- OG UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE

INDKØBS- OG UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE INDKØBS- OG UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE 2012 1. Indkøbs- og udbudspolitikkens overordnede formål Det overordnede formål med Svendborg Kommunes indkøbs- og udbudspolitik er at sikre rammer for, at kommunen

Læs mere

UDBUDSSTRATEGI SVENDBORG KOMMUNE

UDBUDSSTRATEGI SVENDBORG KOMMUNE UDBUDSSTRATEGI SVENDBORG KOMMUNE UDKAST December 2010 Sagsnr. 10/9903 2 Udbudsstrategi I henhold til Styrelsesloven skal Byrådet inden udgang af funktionsperiodens første år i en udbudsstrategi vurdere,

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Godkendt den. 9. dec. 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Hvad og hvem er omfattet 3 2.1 Tærskelværdier ved udbud: 4 3. Udbudsplan 5 4. Strategier

Læs mere

Udbudspolitik for Skanderborg Kommune

Udbudspolitik for Skanderborg Kommune Udbudspolitik for Skanderborg Kommune Innovation & IT December 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE Målsætning... 1 Valg af leverandører, kravspecifikationer og betingelser ved udbud... 2 Kontrolbud, herunder omkostningskalkulationer...

Læs mere

Når Furesø Kommune udbyder en opgave er det ud fra en forventning om at en eller flere af følgende scenarier indfries:

Når Furesø Kommune udbyder en opgave er det ud fra en forventning om at en eller flere af følgende scenarier indfries: Udbudspolitik 1.1 Indledning Det overordnede formål med Furesø Kommunes udbudspolitik er at sikre at borgerne - som skatteydere og som kunder - får den bedst mulige service og kvalitet for pengene. For

Læs mere

Gentofte Kommunes Udbudspolitik

Gentofte Kommunes Udbudspolitik Gentofte Kommunes Udbudspolitik 1. Om udbudspolitikken Hensigten med Gentofte Kommunes udbudspolitik er at give borgere, potentielle leverandører og medarbejdere et overblik over kommunalbestyrelsens holdninger

Læs mere

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 ... 4 MISSION... 4 VISION... 5 MÅLSÆTNINGER... 5 1. INDKØBSAFTALER... 6 2. INDKØBSFÆLLESSKAB... 6 KOMUDBUD... 6 SKI... 6 3. FAGGRUPPER/ARBEJDSGRUPPER... 6 4. KOMMUNALE

Læs mere

Indkøbspolitik For Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse

Indkøbspolitik For Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Indkøbspolitik For Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Indkøbspolitikkens formål 3. Indkøbspolitikkens omfang 4. Indkøbspolitikkens indhold 5. Indkøbsaftaler 6. Organisering 7. Grønne

Læs mere

NORDDJURS KOMMUNES INDKØBSPOLITIK.

NORDDJURS KOMMUNES INDKØBSPOLITIK. NORDDJURS KOMMUNES INDKØBSPOLITIK www.norddjurs.dk/erhverv/udbud-og-indkoeb/indkoeb/indkoebspolitik Denne politik sammenfatter de grundlæggende elementer for indkøb i Norddjurs Kommune. Norddjurs Kommune

Læs mere

Indkøbsarbejdet i Hjørring Kommune

Indkøbsarbejdet i Hjørring Kommune Indkøbsarbejdet i Hjørring Kommune Indkøbsarbejdet i Hjørring Kommune Hjørring Kommunes Indkøbspolitik er vedtaget i byrådet den 25. marts 2008. Indkøbspolitikken skal sikre, at vi i Hjørring Kommune opnår

Læs mere

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Initialer: peh Sag: 306-2010-23455 Dok.: 306-2010-289257 Oprettet: 14. december 2010 Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan

Læs mere

Udbudspolitik for Hillerød Kommune 2013 Indholdsfortegnelse

Udbudspolitik for Hillerød Kommune 2013 Indholdsfortegnelse Udbudspolitik for Hillerød Kommune 2013 Indholdsfortegnelse 1. Overordnede principper... 2 Myndighedsopgaver... 2 Opgavers egnethed til udbud... 2 2. Tilrettelæggelse af udbudsforretningen... 3 Offentliggørelse

Læs mere

[Skriv tekst] Konkurrenceudsættelsespolitik for Aabenraa Kommune

[Skriv tekst] Konkurrenceudsættelsespolitik for Aabenraa Kommune [Skriv tekst] Konkurrenceudsættelsespolitik for Aabenraa Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Formål med konkurrenceudsættelsespolitiken 3 3. Hvad og hvem er omfattet 5 3.1 Definition 5 4. Rammer

Læs mere

SKI's ordbog. Forklaring. Ord

SKI's ordbog. Forklaring. Ord SKI's ordbog En forklaring på begreber, der ofte bruges af SKI ver. 2.5 Ord Forklaring Aftalenummer Et tal, der henviser til en specifik rammeaftale. Hver aftale har et egentligt navn, som beskriver hvad

Læs mere

Bilag 2.1. Skabelon til: Indkøbspolitik for UC. Gør tanke til handling VIA University College

Bilag 2.1. Skabelon til: Indkøbspolitik for UC. Gør tanke til handling VIA University College Bilag 2.1. Skabelon til: Indkøbspolitik for UC. Gør tanke til handling VIA University College Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 Statens Indkøbspolitik...3 Samarbejde på tværs af Danmark...4 Lokale

Læs mere

Syddjurs Kommune Indkøbs- og udbudspolitik 18. januar 2017

Syddjurs Kommune Indkøbs- og udbudspolitik 18. januar 2017 Syddjurs Kommunes indkøbs- og udbudspolitik Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Politikkens omfang og afgrænsning... 2 3. Lovgivning... 2 4. Formål... 3 4.1 Indkøbsaftaler... 3 4.2 Inddragelse...

Læs mere

Det fremgår af 62 i kommunestyrelsesloven og den tilhørende vejledning, at udbudsstrategien

Det fremgår af 62 i kommunestyrelsesloven og den tilhørende vejledning, at udbudsstrategien Udbudsstrategi for valgperioden 2010-2013 i Norddjurs Kommune Kommunalbestyrelsen har udarbejdet en udbudsstrategi, der blandt andet indeholder en oversigt over hvilke driftsområder, hvor det overvejes

Læs mere

Sådan køber vi ind i Faxe Kommune

Sådan køber vi ind i Faxe Kommune Sådan køber vi ind i Faxe Kommune Faxe Kommunes opgave er at skabe fælles løsninger for kommunens borgere, at yde service og sikre velfærd, trivsel og fremgang. For at løse de mange opgaver er det nødvendigt

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Godkendt af Byrådet den 26 juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Hvad og hvem er omfattet 3 2.1 Tærskelværdier ved udbud: 4 3. Indkøbs- og udbudsplan

Læs mere

Udbudsstrategi for Glostrup Kommune

Udbudsstrategi for Glostrup Kommune Udbudsstrategi for Glostrup Kommune 1. Udbudsstrategi Med henvisning til Bekendtgørelse fra Indenrigs- og Socialministeriet af 21. december 2009 om kommunal udbudsstrategi og opfølgningsredegørelse jf.

Læs mere

Indkøbs- og Udbudspolitik. Indkøbs- og udbudspolitik. for Brøndby Kommune

Indkøbs- og Udbudspolitik. Indkøbs- og udbudspolitik. for Brøndby Kommune Indkøbs- og udbudspolitik for Brøndby Kommune gældende fra 1. januar 2017 1 Indledning og grundlag for indkøbs og udbudspolitikken Denne politik udstikker rammerne for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser

Læs mere

Politik for indkøb og udbud. Rammer for håndtering af indkøb og udbud i Rebild Kommune. Godkendt af byrådet november 2012.

Politik for indkøb og udbud. Rammer for håndtering af indkøb og udbud i Rebild Kommune. Godkendt af byrådet november 2012. Politik for indkøb og udbud Rammer for håndtering af indkøb og udbud i Rebild Kommune. Godkendt af byrådet november 2012. Indhold Forord... 3 1 Indkøb og udbud... 4 2 Baggrund, formål og mål... 4 3 Politik,

Læs mere

Udbudsstrategi Morsø Kommune

Udbudsstrategi Morsø Kommune U d v i k l i n g s a f d e l i n g e n Udbudsstrategi 2011-13 Morsø Kommune December 2010 Indholdsfortegnelse UDBUDSSTRATEGI BAGGRUND OG INDHOLD... 1 PLAN FOR AFKLARING AF EVT. KONKURRENCEUDSÆTTELSE:...

Læs mere

INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE

INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE Indhold 1. Indledning... 2 2. Gentofte Kommunes vision... 2 3. Formål, målsætninger og rækkevidde... 3 4. Organisering... 8 5. Dokumenter med tilknytning til spolitikken...

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk 18. marts 2014 Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og

Læs mere

Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner

Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner Efter aftale med Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) gennemgås hermed en række grundlæggende udbudsretlige emner, der vurderes at være væsentlige

Læs mere

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide Bliv leverandør til det offentlige Miniguide INDLEDNING Denne miniguide indeholder vejledning i, hvad du skal huske når du vil byde på opgaver i Gribskov Kommune. Miniguiden indeholder nogle generelle

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune

Ringkøbing-Skjern Kommune De Ringkøbing-Skjern Kommune Indkøbspolitik Godkendt af Byrådet den 17. maj 2011 1. Formål... 3 2. Mål... 3 3. Omfang og begrænsning... 3 4. IT-systemer, IT-udstyr og telefoni... 3 5. Indkøbsorganisationens

Læs mere

Region Midtjylland. Forslag til foreløbig indkøbspolitik. Bilag. til Regionsrådets møde den 28. marts 2007. Punkt nr. 4

Region Midtjylland. Forslag til foreløbig indkøbspolitik. Bilag. til Regionsrådets møde den 28. marts 2007. Punkt nr. 4 Region Midtjylland Forslag til foreløbig indkøbspolitik Bilag til Regionsrådets møde den 28. marts 2007 Punkt nr. 4 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45

Læs mere

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER 1 Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan konkurrenceudsættelse kan øge kvaliteten og effektiviteten i kommunens

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik. Randers kommune

Indkøbs- og udbudspolitik. Randers kommune Indkøbs- og udbudspolitik Randers kommune Vedtaget af Randers Byråd d. 25. marts 2008 1 1. Indledning. 3 2. Formål. 3 3. Hvad og hvem er omfattet af indkøbs- og udbudspolitikken? 4 3.1. Hvad. 4 3.2. Hvem.

Læs mere

Skanderborg Kommune foretager indkøb og udbud efter følgende grundprincipper, som skal inddrages hver gang:

Skanderborg Kommune foretager indkøb og udbud efter følgende grundprincipper, som skal inddrages hver gang: Formål Indkøbs- og udbudspolitikken fastlægger de overordnede rammer for indkøb og udbud i Skanderborg Kommune. Politikken skal skabe en ensartet adfærd for indkøb og udbud i hele organisationen og medvirke

Læs mere

1. Hvordan stiller ovenstående lov- og regelsæt sig i forhold til typisk små lokale leverandører og hvad gør kommunen?

1. Hvordan stiller ovenstående lov- og regelsæt sig i forhold til typisk små lokale leverandører og hvad gør kommunen? Økonomi og Beskæftigelse Ejendomme og Indkøb Sagsnr. 51632 Brevid. 1146620 Ref. SEL Dir. tlf. 46 31 30 40 steene@roskilde.dk NOTAT: Regler og proces for offentlige indkøb 23. november 2010 Reglerne for

Læs mere

1. Indkøbs- og udbudspolitikkens overordnede formål Indkøbs- og udbudspolitikken og Svendborg Kommunes vision og værdier...

1. Indkøbs- og udbudspolitikkens overordnede formål Indkøbs- og udbudspolitikken og Svendborg Kommunes vision og værdier... g o s b ø k Ind k i t i l o p s d udbu 6 1 0 2 delser y e t s e n tje Varer og ri og anlæg Bygge 1 Indholdsfortegnelse 1. Indkøbs- og udbudspolitikkens overordnede formål... 4 2. Indkøbs- og udbudspolitikken

Læs mere

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 December 2010 1 Baggrund: 1.1 Lovgrundlaget Kommuner og regioner skal udforme en udbudsstrategi inden udgangen af 2010, jf. styrelseslovens

Læs mere

Leverandør til Skive Kommune. Hvad skal du vide som leverandør til Skive Kommune? Skive det er RENT LIV SKIVE.DK

Leverandør til Skive Kommune. Hvad skal du vide som leverandør til Skive Kommune? Skive det er RENT LIV SKIVE.DK Skive det er RENT LIV Leverandør til Skive Kommune Hvad skal du vide som leverandør til Skive Kommune? Pjecen: Leverandør til Skive Kommune Dato: Udgivet februar 2015 Afsender: Skive Kommunes Indkøbsafdeling

Læs mere

Retningslinjerne omfatter konkurrenceudsættelse af alle varekøb, køb af tjenesteydelser og gennemførelse af bygge- og anlægsprojekter.

Retningslinjerne omfatter konkurrenceudsættelse af alle varekøb, køb af tjenesteydelser og gennemførelse af bygge- og anlægsprojekter. ADMINISTRATIV RETNINGSLINJE Haderslev Kommune CS Udviklingsafdelingen Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 7. oktober 2010 Sagsident: 10/13342

Læs mere

Erhvervsakademi Sjælland Rektorat. Lyngvej 19-25 4600 Køge +45 5076 2610. easj@easj.dk www.easj.dk. Indkøbspolitik

Erhvervsakademi Sjælland Rektorat. Lyngvej 19-25 4600 Køge +45 5076 2610. easj@easj.dk www.easj.dk. Indkøbspolitik Lyngvej 19-25 4600 Køge +45 5076 2610 easj@easj.dk www.easj.dk Indkøbspolitik Indhold Overordnede formål med indkøbspolitikken... 02 Indkøbspolitiske mål... 02 Organisering... 03 Centralt indgåede aftaler...

Læs mere

INDKØBSPOLITIK FOR IKAST - BRANDE KOMMUNE

INDKØBSPOLITIK FOR IKAST - BRANDE KOMMUNE INDKØBSPOLITIK FOR IKAST - BRANDE KOMMUNE Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Ikast-Brande Kommunes indkøbspolitik...3 1. Indkøbspolitikkens overordnede formål...4 2. Indkøbspolitikkens omfang

Læs mere

Brugergrupper. Involvering ved udbud og indkøb i Region Nordjylland.

Brugergrupper. Involvering ved udbud og indkøb i Region Nordjylland. Brugergrupper Involvering ved udbud og indkøb i Region Nordjylland. Koncerntankegang - stor omsætning fælles grundlag Indkøbsområdet i Region Nordjylland er et vigtigt strategisk område, og Region Nordjylland

Læs mere

Fællesindkøb Fyns Indkøbspolitik

Fællesindkøb Fyns Indkøbspolitik Faaborg-Midtfyn - Kerteminde - Langeland - Nordfyns - Nyborg Januar 2013 Fællesindkøb Fyns Indkøbspolitik Omfatter kommunerne Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Langeland, Nordfyns og Nyborg Vi gør det ens,

Læs mere

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi R A P P O R T Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017 Viden & Strategi Juni 2014 S i d e 2 1. Baggrund og formål med strategien for konkurrenceudsættelse

Læs mere

UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE

UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE Godkendt af Byrådet 21-06-2010 2 1. Udbudsstrategi Med henvisning til Bekendtgørelse fra Indenrigs- og Socialministeriet af 21. december

Læs mere

ESBJERG KOMMUNE INDKØBSPOLITIK. Esbjerg Kommunes INDKØBSPOLITIK 2015-2016

ESBJERG KOMMUNE INDKØBSPOLITIK. Esbjerg Kommunes INDKØBSPOLITIK 2015-2016 ESBJERG KOMMUNE INDKØBSPOLITIK Esbjerg Kommunes INDKØBSPOLITIK 2015-2016 INDKØBSPOLITIK I ESBJERG KOMMUNE Indholdsfortegnelse Grundlag for Indkøbspolitikken...3 Indkøbspolitikkens overordnede formål...4

Læs mere

Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd)

Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd) Indledning og formål Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd) Viborg Kommunes udbudspolitik indeholder en kortftet

Læs mere

Udbud og konkurrenceudsættelse. fagudvalg, Magistrat og kommunalbestyrelse

Udbud og konkurrenceudsættelse. fagudvalg, Magistrat og kommunalbestyrelse Udbud og konkurrenceudsættelse Involvering af fagudvalg, Magistrat og kommunalbestyrelse (Kommunalbestyrelsens beslutninger den 26. april og den 29. nov. 2010) UDBUD & INDKØB 1 Retningslinjer for involvering

Læs mere

Fællescenter HR og Projekt rdve Sag nr. 11/6006. Vigtigt med dialog med decentrale brugere inden der indgås bindende aftaler.

Fællescenter HR og Projekt rdve Sag nr. 11/6006. Vigtigt med dialog med decentrale brugere inden der indgås bindende aftaler. NOTAT Fællescenter HR og Projekt 05.03.2012 rdve Sag nr. 11/6006 Nr. Afsender Høringssvarenes indhold Forvaltningens bemærkninger 1. Skolebestyrelsen, Suldrup Skole Bakker op om Politik for indkøb og udbud

Læs mere

SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE

SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE I Favrskov Kommune vægter vi dialogen og samarbejdet med det lokale erhvervsliv højt. I denne folder kan du læse om kommunens indkøbsprocedurer, og hvilke

Læs mere

INDKØBSPOLITIK FOR MARIAGER HØJ- & EFTERSKOLE

INDKØBSPOLITIK FOR MARIAGER HØJ- & EFTERSKOLE Kort om Mariager Høj- & Efterskole Mariager Høj- & Efterskole driver højskole og efterskole under lovgivningen for frie skoler. Skolen har et årselevtal på ca. 200, ca. 45 medarbejdere og en årlig omsætning

Læs mere

Udkast til. INDKØBS- og UDBUDSPOLITIK FOR ROSKILDE KOMMUNE

Udkast til. INDKØBS- og UDBUDSPOLITIK FOR ROSKILDE KOMMUNE Udkast til INDKØBS- og UDBUDSPOLITIK FOR ROSKILDE KOMMUNE Godkendt af Byrådet den xx Indholdsfortegnelse 1. Hvorfor en indkøbs- og udbudspolitik?... 3 2. Overordnet målsætning med indkøbs- og udbudspolitikken...

Læs mere

Vejledning til indkøbspolitikken

Vejledning til indkøbspolitikken Vejledning til indkøbspolitikken Særligt om varer, tjenesteydelser og IT-systemer Målsætninger Der henvises til Ringkøbing-Skjern Kommunes indkøbspolitik 2016. Ringkøbing-Skjern Kommune har en målsætning

Læs mere

INDKØBSPOLITIK revideret den 6. september 2010

INDKØBSPOLITIK revideret den 6. september 2010 INDKØBSPOLITIK revideret den 6. september 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE HANSENBERGs indkøbspolitik...2 Indkøbspolitikkens overordnede formål...3 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning...3 Indkøbspolitikkens

Læs mere

Konkurrenceudsættelse i forbindelse med brug af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen og opgaveløsningen i fagenheden Arbejdsmarked i øvrigt

Konkurrenceudsættelse i forbindelse med brug af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen og opgaveløsningen i fagenheden Arbejdsmarked i øvrigt Notat 3.0 Arbejdsmarked Journalnummer: Ref.: Arbejdsmarkedssekretariatet Dato: 27.5.2013 Konkurrenceudsættelse i forbindelse med brug af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen og opgaveløsningen i fagenheden

Læs mere

7 veje til en SMV-venlig udbudspolitik Håndværksrådets bud på en SMV-venlig kommunal udbuds- og indkøbspolitik

7 veje til en SMV-venlig udbudspolitik Håndværksrådets bud på en SMV-venlig kommunal udbuds- og indkøbspolitik 7 veje til en SMV-venlig udbudspolitik Håndværksrådets bud på en SMV-venlig kommunal udbuds- og indkøbspolitik Kommunerne er uden sammenligning Danmarks største indkøbere. Alligevel udbyder mange kommuner

Læs mere