NYHEDSBREV. Børn- og ungeområdet. SUS - Specialundervisningscenter Struer. Ny organisering af tværfaglige teammøder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYHEDSBREV. Børn- og ungeområdet. SUS - Specialundervisningscenter Struer. Ny organisering af tværfaglige teammøder"

Transkript

1 DECEMBER 2010 NYHEDSBREV Børn- og ungeområdet SUS - Specialundervisningscenter Struer Ny organisering af tværfaglige teammøder Kvalitetsløft på dagtilbudsområdet Venskabsbyprojekt indenfor dagtilbudsområdet

2 2 SUS - Specialundervisningscenter Struer Styre- og Projektgrupper Konsulent Gitte Schilkowski er som noget nyt blevet tilknyttet både styregruppe og projektgruppe som koordinator. Dette betyder, at hun fremover vil holde styr på grupperne ift. dagsorden, referater og den slags. Til gengæld udtræder Jens Østergård af begge grupper, da han har fået nyt arbejde pr. 1. januar Derfor ser grupperne omkring SUS nu således ud: Styregruppen: Jens Kvist Anette Holm Gitte Schilkowski Projektgruppen: Anne-Marie Steen Schrøder, PPR Poul-Erik Damgaard, PPR Britt Fage, Resen Skole FTR Gitte Francker-Honoré, BUPL FTR Helle Døj, DLF Irma Søndergaard, SFO Heleren Poul Christian Sørensen, SUS Bent Hargaard, Myretuen Thyholm skole Viceinspektør Steen Torstensen, Thyholm Skole Skoleleder Knud Bjerregaard Hansen, Struer Østre Skole. Børne- og Familiechef Anette Holm Chefkonsulent Jens Kvist Konsulent Gitte Schilkowski Hvad sker der med Resen skole? Resen skole forventes nedlagt den 1. august Resen Skole har i dag 15 elever og et antal medarbejdere, der efter sommerferien skal have deres hverdag på en anden skole. Der arbejdes i øjeblikket på, at børn og medarbejdere fordeles på folkeskolerne og/eller f.eks. Struer Skolehjem. Dette vil ske efter aftale med de skoler, der har de fysiske rammer og kan matche deres behov. Ad hoc gruppe per Det, der tidligere blev benævnt Pittstop og Satellitklasser, hedder fremadrettet Ad hoc -grupper. Dette giver god mening, idet disse grupper netop tænkes dannet efter behov. Der vil med implementeringen af SUS være mulighed for at oprette ad hoc-grupper på alle skoler. Fordelingsnøgle Skolerne tildeles pr. 1. august 2011 midler efter en fordelingsnøgle, som vil blive fastlagt i et samarbejde mellem administrationen, skolerne og SUS. Nøglen kan være baseret på socioøkonomiske og/eller demografiske faktorer. Fælles pædagogisk dag For at alle kan være klædt bedst muligt på til opgaven, afholdes der lørdag den 22. januar 2011 fælles pædagogisk dag for skolernes personale i Langhøjhallen. Temaet er inklusion og SUS. Der vil i forårsmånederne løbende blive orienteret omkring udviklingen i SUS-projektet. Poul Christian Sørensen vil besøge de enkelte skoler. Desuden vil der løbende udkomme nyhedsbreve. Fælles pædagogisk dag lørdag den 22. januar 2011 for skolernes personale i Langhøj-hallen. Temaet er inklusion og SUS. Hvordan ser billedet ud den 1. august 2011? Specialklasserækkerne på Struer Østre Skole og Myretuen på Thyholm består. Nogle af eleverne og lærerne fra Resen Skole vil være placeret på Struer Skolehjem og/eller andre skoler i Struer. Midlerne til enkeltintegrationstimerne bliver fordelt forlods til de enkelte skoler og kan evt. bruges til at etablere relevante ad hoc-grupper. Der vil være dannet et kompetenceteam, som vil betjene skolerne. Kompetenceteamet skal ledes af Poul Chr. Sørensen og bliver organiseret under PPR. Udover naturligvis "kompetencer" vil teamets force være, at de arbejder papirløst og uformelt. De vil være på skolerne efter en fast turnus og kan også tilkaldes "her og nu". Der vil i forbindelse med pædagogisk dag den 22. januar 2011 blive udleveret en folder med præsentation af kompetenceteamet.

3 3 Høring vedrørende SUS Der er på byrådsmødet den 23. november 2011 besluttet, at der skal påbegyndes en offentlig høring vedrørende: at Resen Skole pr. 31. juli 2011 nedlægges at midlerne til specialundervisning lægges ud til skolerne fra og med skoleåret 2011/2012 at midler til køb af eksterne specialskoletilbud omfordeles i den takt som tilbuddene ophører Der forventes senest den 18. januar 2011 høringssvar fra følgende: Resen Skole folkeskolerne Handicaprådet Sektorudvalget for skole og SFO Hovedudvalget Børne- og Familiecentret. Byrådet behandler sagen endeligt den 24. januar Deadline for høringssvar vedrørende SUS er 18. januar Information om SUS - se struer.dk Kredsløb den 22. november 2010 Referat fra byrådsmødet den 23. november 2010 Ny organisering i forhold til tværfaglige teammøder Struer kommune har igennem en årrække praktiseret et tværfagligt teamsamarbejde baseret på et politisk godkendt kommissorium, der foreskriver såvel struktur som indhold. Desuden foreskriver Servicelovens 49 procedurelle retningslinjer, ligesom den tværfaglige teamstruktur blev bearbejdet i forbindelse med kursus-dage i Folkets Hus, for et par år siden. I nyere tid er der, med Børne- og Familiecentret som tovholder, pågået en evaluering af strukturen, hvilket har tydeliggjort oplevelsen af stor divergens i effekten af ordningen. En ændret lovgivning som træder i kraft 1. januar 2011 ophæver den tidligere SKAL - opgave i forhold til team-organiseringen og giver dermed nye muligheder for at tænke anderledes. Med henblik på dette, blev en projektgruppe etableret og denne gruppe har udarbejdet nedenstående kommissorium, der træder i kraft umiddelbart efter Nytår 2010 og evalueres ultimo maj Den nye n organisering: Temamøder Distriktets daginstitutioner og skole afholder hvert år 1 2 temamøder. Temaet udvælges blandt de problemstillinger, der skønnes mest aktuelle (mobning, cutting, hærværk osv.) Deltagere er den personkreds, der tidligere har udgjort det tværfaglige team: ledelse, sagsbehandler(e), psykolog og sundhedsplejerske. Ansvarlige for indhold og styring: skole- og institutionsledere. Kontakt til psykologer Psykologerne har træffetid på skolerne 1 gang om måneden. Her rådgives på konsultativ basis, dvs. skoleleder, lærere og pædagoger kan drøfte bekymrende forhold vedr. børn, der ikke allerede er indstillet til PPR. Der kan desuden rådgives i forhold til indstillede børn og/eller træffes aftaler herom. Daginstitutionslederne i distriktet kan melde sager til ved behov, f.eks. til skolelederen eller direkte til psykologen på mail. Kontakt til sagbehandlere Kontakt på konsultativ basis til sagsbehandler foregår pr. telefon/mail. Her kan der ske orientering om sagsgang og træffes konkrete aftaler om videre forløb. Socialrådgiverne i det sociale team har ikke telefontider, dvs. der kan ringes i hele åbningstiden, og der kan lægges besked på telefonsvarer eller sendes mail. Netværksmøder Netværksmøder vedr. allerede oprettede/indstillede sager. Skole- og institutionsleder har ansvar for at indkalde relevante parter.

4 4 Ansvarshavende socialrådgiver kan indkaldes til netværksmøder på konkrete sager. Det må desuden formodes, at til næste år, når SUS har været kørende i et halvt års tid, så vil Kompetenceteamet i PPR i Børne- og Familiecentret erstatte og dermed udfase det tværfaglige team. Kvalitetsløft på dagtilbudsområdet Dagtilbudsområdet er i fuld gang med at blive renoveret og udvidet for små 50 millioner kroner. De flotte bygninger og tilbygninger på dagtilbudsområdet i Struer Kommune er mere end et ansigtsløft. Kvalitet og effektivisering i hverdagen præger de nye omgivelser. Når Struer Kommune bygger nyt er der garanti for at standarden er højere, end hvad loven siger. Rummene er større, der er mere plads pr. barn, højere til loftet, mere lys og baderum til de ansatte blot for at nævne noget af det der ligger over standarden. Med de nedenfor nævnte anlægsinvesteringer vil dagtilbudsområdet få nogle fremtidssikrede daginstitutioner i alle vores lokalområder. Daginstitutionen Baunegården i Gimsing er meget tæt på at være færdige med deres tilbygning og renovering. Institutionen har fået nyt garderobeareal og nye toiletter, hvilket har frigivet et areal til legerum som tidligere blev brugt til garderoberum. Daginstitutionen Fuglereden i Bremdal vil efter tidsplanen være færdige med børnehaverenoveringen den 11. marts Den 1. august 2011 kan de slå dørene op til 24 vuggestuepladser. Daginstitutionen Thyholm Børnehus vil i efteråret 2011 kunne rykke ind i en spritny daginstitution med plads til 100 børnehavebørn og 24 vuggestuebørn. Institutionen vil have et bruttoareal på godt 1100 m2. Daginstitutionen Humlegården vil i 2012 og 2013 blive renoveret og udvidet med 12 vuggestuepladser. Daginstitutionen Mariehønen i Asp kunne den 1. august 2010 slå dørene op til en stort set ny institution. 750 m2, hvor af kun 140 m2 er eksisterende bygninger. 1. september 2010 startede der 12 vuggestuebørn i den nye vuggestueafdeling. Det forventes, at antallet af vuggestuebørn i løbet af 2011 vil stige til 24, som er institutionens nye maks. tal. AAB, som ejer bygningerne i Grønnedal, hvor Daginstitutionen Krudtuglen har til huse, har meddelt, at de medio 2012 vil gå i gang med en renovering af institutionen. Daginstitutionen Lindegården i Hjerm var 1. oktober 2010 færdige med første etape, som var en udbygning og renovering af børnehaven og pr. 1. maj 2011 kan de slå dørene op til 24 vuggestuepladser.

5 5 Venskabsbyprojekt på dagtilbuds-området Styregruppen for venskabsbysamarbejdet (Forssa, Sarpsborg, Södertälje og Struer) har besluttet, at det er dagtilbudsområdet der skal samarbejdes om de kommende år. Projektet vil blive brugt til at udvikle og implementere materialer, der skal bruges i forbindelse med: Refleksion over barnets læring og nærmeste udviklingszone. Bevidsthed om de konkrete læringsrum i forhold til pædagogens rolle. Inklusion med fokus på mangfoldighed som en ressource. Der arbejdes konkret med bestemte læringsmål og på hvordan vi kan se tegn på, at der sker læring. At arbejde med læringsforståelse giver en fælles referenceramme og et fælles sprog. Samtidig giver det mulighed for at tydeliggøre indholdet af det pædagogiske arbejde udadtil. Forssa Kommune vil være tovholder på et projekt vedrørende udveksling via webside og har udpeget 3 institutioner som deltager i projektet. Sarpsborg Kommune vil være tovholder på et projekt vedrørende pædagogisk dokumentation og har udpeget 4 institutioner som deltager i projektet. I den forbindelse var chefkonsulent Jørn Thomsen den december 2010 i Södertälje for at udarbejde en projektbeskrivelse, som skal byrådsbehandles i de 4 kommuner. Det er tale om et kvalitetsudviklingsprojekt med overskriften Find the diversity and create your history. Struer Kommune skal være tovholder på et projekt, hvor der vil blive sat fokus på værdien af at lære. Udgangspunktet er, at barnet skal kende sin egen identitet før det er parat til at have fokus på mangfoldigheden (Find the diversity and create your history). Med fokus på mangfoldighed og inklusion opsættes mål for børnehavelivet, med udgangspunkt i det barnet allerede mestrer. Derudover sættes der nye mål, så barnet bevæger sig mod nærmeste udviklingszone. Læreprocessen er den anerkendende og narrative tilgang i udviklingen af barnets identitet. Södertälje Kommune vil være tovholder på et projekt vedrørende Reggio Emilia pædagogik. Södertälje har udpeget 2 institutioner som skal være med i projektet. I Struer Kommune vil der være plads til op til 4 institutioner. Det er endnu ikke besluttet, hvilke institutioner der skal/vil være med i projektet. Projekterne vil starte i foråret 2011 og slutte ultimo 2013 med en vandreudstilling i de 4 kommuner. God jul til alle. Direktør Erik Østerby Praktisk info Har du spørgsmål vedrørende nyhedsbrevet, kontakt da venligst Gitte Schilkowski, lokal 113 eller

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen 1. Indledning og formål Virksomhedsplan, pædagogisk læreplan og udviklingsplan for den integrerede institution Børnehuset Ådalen Vores virksomhedsplan er en ramme

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere

Overgange mellem tilbud

Overgange mellem tilbud Juli 2014 Overgange mellem tilbud Lyngby Taarbæk Kommune Center for Uddannelse og Pædagogik Retningslinjerne vil blive redigeret i skoleåret 2014/2015 i forhold til den nye skolereform Bindende retningslinjer

Læs mere

Det er mit bedste sted!

Det er mit bedste sted! Det er mit bedste sted! (Udpluk fra citat fra et barn i Børnehuset) En evaluering af Børnehuset Buen i Hillerød Kommune Første statusrapport Familier og Sundhed Maj 2008 Af Nina Hannemann Forord Hillerød

Læs mere

Det tværfaglige samarbejde om børns sprog og 3-års sprogvurdering

Det tværfaglige samarbejde om børns sprog og 3-års sprogvurdering Det tværfaglige samarbejde om børns sprog og 3-års sprogvurdering 2. Delrapport Casestudie i to kommuner Lena Basse Hans Månsson Nationalt Videncenter for Læsning 2010 Nærværende rapport beskriver resultaterne

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Ungeforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE www.albertslund.dk boerneforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 34 - din nøgle til

Læs mere

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003.

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. Indledning. * SAMMENFATNING, KONKLUSIONER OG PERSPEKTIVER.

Læs mere

Fremtidens Dagtilbud i Rebild Kommune, 0-6 år. Trivsel Inklusion - Læring

Fremtidens Dagtilbud i Rebild Kommune, 0-6 år. Trivsel Inklusion - Læring 1 Fremtidens Dagtilbud i Rebild Kommune, 0-6 år Trivsel Inklusion - Læring 2 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Projektorganisation og proces 4 Tre gennemgående aspekter 6 Trivsel, inklusion og læring 6

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Før an følg med følg op

Før an følg med følg op Før an følg med følg op Projektets formål I Haderslev Kommune har vi de seneste år været meget optaget af at implementere en stor omorganisering af hele Børne- og Familieområdet, den såkaldte Haderslevreform.

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013.

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013. Dialogbaseret aftalestyring mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013 Ballerup Kommune 1. Præsentation af aftaleenheden Formål Organisationen tilbyder

Læs mere

hfkdjshjhkjhkjfhkjdshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhf jdhfkjhkdjsfhkhdskjhhknckdjnckjdncjkndsn Børn & unge med særlige behov - et kommunalpolitisk ansvar

hfkdjshjhkjhkjfhkjdshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhf jdhfkjhkdjsfhkhdskjhhknckdjnckjdncjkndsn Børn & unge med særlige behov - et kommunalpolitisk ansvar hfkdjshjhkjhkjfhkjdshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhf jdhfkjhkdjsfhkhdskjhhknckdjnckjdncjkndsn Børn & unge med særlige behov - et kommunalpolitisk ansvar fjkdsgfjkhgdsjhfgsjhkfgkdsgfkj gfdjhssgfjhdsgjhfgdsjhfgjhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

Læs mere

PERSPEKTIVPLAN 2014 2015

PERSPEKTIVPLAN 2014 2015 PERSPEKTIVPLAN 2014 2015 DAGTILBUD GISTRUP Indholdsfortegnelse Hjertelig velkommen til Dagtilbud Gistrups perspektivplan 2014... 3 Dagtilbud Gistrups organisation.... 3 Vippemodel... 4 Feriesamarbejde...

Læs mere

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET RÅDET FOR BØRNS LÆRING BERETNING FRA FORMANDSKABET Rådet for Børns Læring har i 2014 sat fokus på inklusion i dagtilbud og folkeskole, og hvordan der kan skabes

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

Projektvedrørendekvalificering af den kommunale indsats iforholdtil småbørnmedmedfødteller erhvervethjerneskade

Projektvedrørendekvalificering af den kommunale indsats iforholdtil småbørnmedmedfødteller erhvervethjerneskade Fyns Amt SpecialrådgivningenforSmåbørn Projektvedrørendekvalificering af den kommunale indsats iforholdtil småbørnmedmedfødteller erhvervethjerneskade SATS-pulje-projekt 2005-2006 Fyns Amts Specialrådgivning

Læs mere

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne 2013 Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte Randers Kommune - 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 BYRÅDETS BØRNE-, UNGE- OG FAMILIESYN...3 POLITISK HANDLEGRUNDLAG...3

Læs mere

Ny ledelses- og organisationsstruktur på dagtilbudsområdet i Herlev Kommune.

Ny ledelses- og organisationsstruktur på dagtilbudsområdet i Herlev Kommune. Ny ledelses- og organisationsstruktur på dagtilbudsområdet i Herlev Kommune. Baggrunden Som en del af budgetaftalen for 2011-2012 blev der indgået aftale om, at der i budgetperioden udarbejdes analyser

Læs mere

Fokus på folkeskolen - En intern evaluering udarbejdet af Vordingborg Kommune med det samlede notat fra Danmarks Evalueringsinstitut indsat i

Fokus på folkeskolen - En intern evaluering udarbejdet af Vordingborg Kommune med det samlede notat fra Danmarks Evalueringsinstitut indsat i Fokus på folkeskolen - En intern evaluering udarbejdet af Vordingborg Kommune med det samlede notat fra Danmarks Evalueringsinstitut indsat i evalueringen marts 2014 Udgivet af Vordingborg Kommune 2014

Læs mere

Kom godt i gang med DAP Pædagoger

Kom godt i gang med DAP Pædagoger Kom godt i gang med DAP Pædagoger DAP Dokumentation Af Pædagogiske læreplaner gladsaxe.dk Personlige og sociale kompetencer Udvikle sproget og kommunikative færdigheder Stifte bekendtskab med og tilegne

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 14. januar 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost

Læs mere

Ny på skolen. Velkommen til Brøndbyvester Skole 2013-2014. BRØNDBY KOMMUNE.

Ny på skolen. Velkommen til Brøndbyvester Skole 2013-2014. BRØNDBY KOMMUNE. Ny på skolen Velkommen til Brøndbyvester Skole 2013-2014. BRØNDBY KOMMUNE. Indholdsfortegnelse Ny på skolen... 1 Skolebestyrelsesformand... 4 Skolens ledelse... 4 Skolens administration... 4 Kontakt...

Læs mere