ETAPEPLAN. FOR REALISERING AF PROJEKTER I FREDERIKSBERG BYMIDTE december 2013 FREDERIKSBERG BYMIDTE : OVERORDNET ETAPEPLAN, OKTOBER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ETAPEPLAN. FOR REALISERING AF PROJEKTER I FREDERIKSBERG BYMIDTE december 2013 FREDERIKSBERG BYMIDTE : OVERORDNET ETAPEPLAN, OKTOBER"

Transkript

1 ETAPEPLAN FOR REALISERING AF PROJEKTER I FREDERIKSBERG BYMIDTE december 2013 FREDERIKSBERG BYMIDTE : OVERORDNET ETAPEPLAN, OKTOBER

2 2 FREDERIKSBERG BYMIDTE : OVERORDNET ETAPEPLAN, OKTOBER 2013

3 INDHOLD INTRODUKTION TIL ETAPEPLANEN REALISERING I TRE ETAPER ETAPE 2 ETAPE 2 ETAPE 3 MULIGHEDSFELTER TIDS- OG ETAPEPLAN - overblik s. 5 s. 6 s. 6 s. 7 s. 9 s. 10 s. 12 EJERFORHOLD I PROGRAMOMRÅDET s. 14 FREDERIKSBERG BYMIDTE : OVERORDNET ETAPEPLAN, OKTOBER

4 OVERORDNET ETAPEINDDELING Etaper 1-3 Mulighedsfelter 4 FREDERIKSBERG BYMIDTE : OVERORDNET ETAPEPLAN, OKTOBER 2013

5 INTRODUKTION TIL ETAPEPLANEN Frederiksberg Bymidte er et dynamisk område i stor udvikling, med en lang række igangværende og planlagte projekter omkring Frederiksberg Metro og Frederiksberg Centret, bl.a. etablering af ny metroforplads til Metro City ringen og udvidelse af Frederiksberg Centret. Størstedelen af disse projekter er behæftede med en række tidsmæssige, fysiske og logistiske bindinger, som skaber nogle indbyrdes afhængigheder de enkelte projekter imellem. Frederiksberg Kommune har derfor udarbejdet denne etapeplan, for at skabe overblik og for at sikre projekternes indbyrdes koordinering. Særligt de igangværende arbejder med etableringen af en ny metrostation på den nye metrolinje, Cityringen og Frederiksberg Centrets udvidelse har været centrale for udarbejdelse af etapeplanen. Igangværende, planlagte og mulige projekter i Frederiksberg Bymidte: Retablering af Solbjergvej v/ Solbjerg Plads og Solbjerg Torv Byrummet foran Frederiksberg Centret Ny metroforplads i Holger Tornøes Passage Retablering af Solbjerg Torv Grønt tag på Frederiksberg Gymnasium* Ny plads ved Sylows Allé* Omlægning af P-rampe ved Sylows Allé* Udvidelse af Frederiksberg Centret Omlægning af Solbjergvej øst Cykel P under Falkonér Allé* Lommepark ved Solbjergvej* I forbindelse med metrobyggeriet er der fx indrettet byggepladsområder på hhv. Solbjerg Torv og på P- pladsen ved hjørnet af Solbjergvej og Holger Tornøes Passage. Af hensyn til byggeriet er det nødvendigt at opretholde adgangen for større køretøjer til de to metrobyggepladser ad Solbjergvej fra Falkonér Allé og fra Solbjerg Plads til Solbjerg Torv, indtil byggeriet afsluttes (forventet) 2017 / Både retablering af de to byrum, omlægning af Solbjergvej Øst og tilbagelægning af linjeføringen for cykelsuperstien ( Den Grønne Sti ) fra Solbjerg Plads til Falkonér Allé er således også koblet til færdiggørelsen af metrobyggeriet. Etapeplanen giver et samlet overblik over de forskellige projekter og deres indbyrdes afhængigheder sammen med en foreslået rækkefølge for deres realisering. Planen er opdelt i 3 overordnede etaper, som i det følgende er beskrevet med en kort beskrivelse af en de enkelte delprojekter. Indholdet af de enkelte etaper og det overordnede tidsforløb fremgår af de følgende sider mens en mere detaljeret tidsplan fremgår af tids- og etapeplanen bagest i dette hæfte sammen med et overblik over ejerforhold i programområdet. *) Projekter på idéstadie eller som kræver yderligere analyser og/eller afklaring vedr. muligheder for realisering. FREDERIKSBERG BYMIDTE : OVERORDNET ETAPEPLAN, OKTOBER

6 REALISERING I TRE ETAPER ETAPE 1: Hvad: Forplads til Frederiksberg Centret (samlet projektudvikling og projektering af byrumsprojekt for forplads til Frederiksberg centret samt Solbjergvej Øst samt realisering af 1. del. Hvornår: Ultimo medio FORPLADS TIL FREDERIKSBERG CENTRET, 1. DEL ØST Status: Tidshorisont: Ejerforhold: I proces, forprojekt skal udarbejdes Optimalt realiseres projektet sammen med færdiggørelsen af Frederiksberg Centrets udvidelse primo Frederiksberg Kommune ejer arealet, Frederiksberg Centret ejer ca. 50 cm langs centret facade Den igangværende udvidelse af Frederiksberg Centret omfatter bl.a. åbning og aktivering af centrets facade med flere indgange og vinduer, som ud over at sprede bevægelseflowet på pladsen omkring bygningen også vil bidrage til en større sammenhæng mellem bygning og byrum. Arbejdet med centrets udvidelse er i gang og forventes at være afsluttet primo etape 1 linjeføring, cykelsupersti Projektforslag til forpladsen til Frederiksberg Centret samt Solbjergvej Øst skal udvikles samlet men anlægges over 2 etaper, pga. kravet om adgang til metrobyggepladser og pga. at der ikke umiddelbart findes hensigtsmæssige alternativer til en midlertidig omlægning for af cykelsuperstien end den nuværende. Projektudvikling for det samlede område samt projektering og realisering af den østlige del af pladsen (ml. den nuværende linjeføring af cykelstien på tværs af pladsen og Falkonér Allé) skal således ske i etape 1, i perioden ultimo 2014 til medio 2015, så den står færdig samtidig med Frederiksberg Centrets igangværende byggeri. Frederiksberg Centret ejer jf. Frederiksberg Kommunes matrikelkort en stribe på ca. 50 cm af pladsen langs centrets facade. Frederiksberg Kommune ejer resten af pladsen. Projektet kræver afklaring vedr. aftale mellem Frederiksberg Kommune og Frederiksberg Centret om omfang og grænseflader i forhold til centrets bidrag til projektet. Der har været indledende dialog med Frederiksberg Centrets ledelse herom. Kommunalbestyrelsen har tidligere besluttet at trapper til metroen skal overdækkes. Med baggrund i Frederiksberg Centrets ombygning og nye facadebeklædning, har By- og Miljøudvalget i efteråret 2013 besluttet, at overdækningerne skal udføres således på en sådan måde, at de æstetisk og funktionelt harmonerer med centrets nye facadebeklædning. By- og Miljøområdet forventer at fremlægge et projekt for udvalget i løbet af Der har oprindelig været afsat 4 mio. kr. i formålet. Af hensyn til passagen af fodgængere og cyklister på stedet, vurderes det først muligt at etablere overdækningerne når retableringen af Solbjerg Torv er afsluttet og cykeltrafikken er flyttet tilbage til Solbjerg Torv, hvilket forventes at kunne ske i løbet af 2017 / FREDERIKSBERG BYMIDTE : OVERORDNET ETAPEPLAN, OKTOBER 2013

7 ETAPE 2: Hvad: Ny metroforplads i Holger Tornøes Passage Retablering af Solbjerg Torv Anlæg af cykelrampe ved Frederiksberg Gymnasium Ny plads samt omlægning af P-ramper ved Sylows Allé Omlægning af Solbjergvej Øst Retablering af Solbjergvej Vest ved Solbjerg Plads, 1. del (syd) Hvornår: Igangværende / etape 2 linjeføring, cykelsupersti NY METROFORPLADS I HOLGER TORNØES PASSAGE Status: Igangværende, projektforslag er godkendt af Kommunalbestyrelsen d Tidshorisont: Pladsen forventes anlagt i 2017 / Ejerforhold: Frederiksberg Kommune ejer arealet I Holger Tornøes Passage etableres forplads til den nye Metro Citylinie, med trappenedgang, elevator og lysskakter og med en ventilationsskakt i rundkørslen på Solbjergvej. Passagen lukkes i den forbindelse for biltrafik. Projektet er stramt koordineret med det samlede metrobyggeri og foregår i et tæt samarbejde mellem Metroselskabet og Frederiksberg Kommune. Projektforslag er godkendt af Kommunalbestyrelseen d. 17. juni Oplægget omfattede også projektforslag for retablering af Solbjerg Torv og Anlæg af cykelrampe ved Frederiksberg Gymnasium, som begge er indpasset i en samlet tidsplanen for de tre projekter. I forbindelse med Kommunalbestyrelsens vedtagelse af Cityringen, er det besluttet at etablere rulletrapper til niveau og derfor skal også de nye rulletrapper til Cityringen i Holger Tornøes Passage (ved Sülows Allé) overdækkes. By- og Miljøområdet forventer at forelægge et projekt for udvalget i løbet af 2014, men projektet kan først udføres i forbindelse med færdiggørelsen af den nye forplads. Der er ikke afsat økonomiske midler til formålet. By- og Miljøudvalget har bedt forvaltningen undersøge muligheden for at etablere en elevator med forbindelse fra de to p-kældre under Frederiksberg Gymnasium til terræn. Forvaltningen har fået udarbejdet et projekt, som vil kunne gennemføres for mellem 1½ - 2 mio. kr. Projektet vil kunne gennemføres i forbindelse med etablering af forpladsen ved Holger Tornøes Passage i 2017 / Der er ikke afsat økonomiske midler til projektet. FREDERIKSBERG BYMIDTE : OVERORDNET ETAPEPLAN, OKTOBER

8 RETABLERING AF SOLBJERG TORV OG ANLÆG AF CYKELRAMPE TIL CYKEL-P UNDER FREDERIKSBERG GYMNASIUM Status: Igangværende, projketforslag er godkendt af Kommunalbestyrelsen d Tidshorisont: Pladsen forventes anlagt i 2017 / Ejerforhold: Frederiksberg Kommune ejer arealet Retableringen af Solbjerg Torv og etablering af cykelrampe til cykel-p under Frederiksberg Gymnasium følger tidsplanen etablering af ny metroforplads i Holger Tornøes Passage jf. ovenfor. OMLÆGNING AF SOLBJERGVEJ ØST Status: I proces, forprojekt skal udarbejdes sammen med forprojekt for byrummet ved Frederiksberg Centret Tidshorisont: projektet forventes anlagt i 2017 / 2018 Ejerforhold: Frederiksberg Kommune ejer arealet Solbjergvej Øst foreslås omlagt til Shared Space, som beskrevet i programoplæg. Projektudvikling og projektering skal som beskrevet under `Forplads til Frederiksberg Centret ske i forbindelse med projekt for forpladsen til Frederiksberg Centret i etape 1. Anlæg skal ske koordineret med færdiggørelsen af metroforplads i Holger Tornøes Passage i 2017 / RETABLERING AF SOLBJERGVEJ VEST, 1. DEL (SYD) Status: Kræver afklaring om vejen igen skal åbnes for biltrafik Tidshorisont: projektet forventes anlagt i 2017 / 2018 Ejerforhold: Frederiksberg Kommune ejer vejstrækningen Solbjergvej Vest retableres efter færdiggørelsen af metrobyggeriet som tidligere, så den igen vil fremstå som en del af Solbjerg Plads. Den del af Solbjergvej, der går langs Solbjerg Plads anvendes pt. som adgang til metrobyggepladserne på hhv. Solbjerg Plads og Solbjerg Torv. Strækningen er derfor midlertidig lukket for biltrafik og belagt med asfalt på strækningen mellem biblioteket og Frederiksberg Centret. Retableringen af Solbjergvej på strækningen mellem biblioteket og Frederiksberg Centret sker over to faser, af hensyn til at sikre enhensigtsmæssig linjeføring af supercykeltstien i anlægsperioden. Første del (langs sydsiden af Solbjerg Plads) retableres således i forbindelse med færdiggørelsen af metroforplads i Holger Tornøes Passage i 2017 / Det skal afklares, hvorvidt vejen fortsat skal holdes lukket for biltrafik. 8 FREDERIKSBERG BYMIDTE : OVERORDNET ETAPEPLAN, OKTOBER 2013

9 ETAPE 3: Hvad: Forplads til Frederiksberg centret 2. del (vest) Retablering af Solbjergvej Vest, 2. del (nord) Hvornår: 2017 / 2018 i umiddelbar forlængelse af etape 2 3 FORPLADS TIL FREDERIKSBERG CENTRET, 2. DEL (VEST) etape 3 linjeføring, cykelsupersti Status: Tidshorisont: Ejerforhold: I proces, forprojekt skal udarbejdes Projektet forventes anlagt i 2017 / 2018 efter færdiggørelsen af den nye metroforplads. Frederiksberg Kommune ejer arealet, Frederiksberg Centret ejer ca. 50 cm langs centret facade Den vestlige del af byrummet ved Frederiksberg Centret omfatter den del af pladsen, som ligger mellem den gamle stationsbygning og Frederiksberg Centret. Forpladsen til Frederiksberg Centret samt Solbjergvej Øst udvikles samlet men anlægges over 2 etaper, jf. beskrivelse i etape 1. Anlæg påbegyndes når den nye metroforplads, Solbjergvej og Solbjerg Torv står færdige, så cykelstien kan omlægges til den endelige/tiltænkte linjeføring. RETABLERING AF SOLBJEGVEJ VEST, 2. DEL (NORD) Status: Kræver afklaring om vejen igen skal åbnes for biltrafik Tidshorisont: Projektet forventes anlagt i 2017 / 2018 Ejerforhold: Frederiksberg Kommune ejer vejstrækningen Retableringen af Solbjergvej på strækningen mellem biblioteket og Frederiksberg Centret sker ad to omgange, med 1. del i etape 2 og 2. del i etape 3. Anlæg skal koordineres med retableringen af Solbjerg Torv og omlægning af Solbjergvej Øst. FREDERIKSBERG BYMIDTE : OVERORDNET ETAPEPLAN, OKTOBER

10 MULIGHEDSFELTER / ØVRIGE PROJEKTER: Hvad: Omlægning af P-ramper ved Sylows Allé Ny plads ved Sylows Allé Grønt tag på Frederiksberg Gymnasium Lommepark på P-plads (se beskrivelse under etape 2) Cykelparkering under terræn Hvornår: Projekterne kræver yderligere analyser og afklaring vedr. muligheder for realisering (økonomi, aftaler, mv.). Tidsperspektivet er derfor ukendt. OMLÆGNING AF RAMPER VED SYLOWS ALLÉ Status: Idéstadie Tidshorisont: Ikke fastlagt / optimalt 2017 / 2018 Ejerforhold: Frederiksberg Kommune ejer overflade samt P-kælder og rampe ved Frederiksberg Gymnasium, Falkoner Centret ejer P-kælderen under centret og rampen dertil samt en del af byrummet (Sylows Plads). etaper 1-3 Øvrige projekter linjeføring, cykelsupersti De to P-kældre under hhv. Frederiksberg Gymnasium og Falkonér Centret foreslås sammenlagt, så der kan etableres en fælles rampe fra Howitzvej. På den måde skabes der dels en mere hensigtsmæssig trafikal løsning og dels skabes der rum til en ny plads ved Sylows Allé hvor den nuværende rampe ved Frederiksberg Gymnasium er placeret, som forbinder området ved Frederiksberg Centret med området ved Falkonér Bio. Projektet står færdigt sammen med færdiggørelsen af den nye metroforplads og forudsættes igangsat med dialog og forhandling med Falkonér Centret i perioden 2. halvdel 2013, projektudvikling, hovedprojektering og udbud i 2015 og anlæg i / NY PLADS VED SYLOWS ALLÉ Status: Idéstadie Tidshorisont: Ikke fastlagt / optimalt 2017 / 2018 Ejerforhold: Frederiksberg Kommune ejer arealet Hvor Sylows Allé og Holger Tornøes Passage mødes foreslås etableret et nyt byrum, som skaber forbindelse mellem den nye metroforplads og den planlagte cykelparkering ved Falkonér Centret. En plads på dette sted vil også skabe forbindelse mellem områderne ved hhv. Frederiksberg Centret, Falkonér Centret og Falkonér Bio. Projektet kræver koordinering med den eventuelle omlægning af rampe til P-kældre under Falkonér Centret og Frederiksberg Gymnasium. Projektet står optimalt færdigt i etape 2, samtidig med den nye metroforplads, med anlæg i 2017 / FREDERIKSBERG BYMIDTE : OVERORDNET ETAPEPLAN, OKTOBER 2013

11 GRØNT TAG PÅ FREDERIKSBERG GYMNASIUM Status: Tidshorisont: Ejerforhold: Første del af skitseforslag er udarbejdet. resten af projektet er pt. ikke finansieret ikke fastlagt Frederiksberg Gymnasium Projektet er del af et eksempelprojekt om udvikling og etablering af grønne tage. Projektets første fase er støttet af Fonden R98 og kører parallelt med de øvrige igangværende projekter. Der er udarbejdet analyse og første del af et skitseprojekt i løbet af sommeren Yderligere konkretisering og realisering af projektet er pt. ikke finansieret. Projektet kræver koordinering med de omkringliggende projekter i forhold til placering og etablering af offentlig adgang. LOMMEPARK VED SOLBJERGVEJ Status: Der er udarbejdet idéoplæg og dialog med Lejerbo er indledt. Kræver afklaring vedr. vilkår for overtagelse samt politisk behandling. Tidshorisont: Ikke fastlagt /optimalt 2018 Ejerforhold: Lejerbo (Sylows Allé 4) ejer P-pladsen, Hagemann s (Solbjergvej 3) ejer adgangsvej til privat P-plads bag ejendommen Der er udarbejdet et idéoplæg som vist i programoplæggets bilag 4, `Idéoplæg til lommepark ved Solbjergvej og der har været indledende dialog med Lejerbo for interessetilkendegivelse. Projektet kræver afklaring med Lejerbo om eventuelle vilkår for overtagelse samt politisk behandling. Optimalt realiseres projektet i umiddelbar forlængelse af etape 2, med dialog og forhandling med Lejerbo i efteråret 2013 og efterfølgende projektudvikling og projektering primo 2014 og realisering i CYKELPARKERING UNDER TERRÆN Status: Tidshorisont: Ejerforhold: Idéstadie ikke fastlagt Metroselskabet ejer de to rum under pladsen ved Frederiksberg Centret og Falkonér Allé, Frederikbserg Kommune ejer overfladen. Det kræver yderligere afdækning af mulighederne for at etablere adgangsforhold, direkte indgang til Frederiksberg Centret, sikker afvanding, mv. før projektet evt. kan realiseres. Projektet kan udvikles og realiseres uafhængigt af de øvrige projekter, men muligheder for at etablere adgang via en rampe, elevator eller lign. kan indtænkes i forbindelse med udformningen af forpladsen til Frederiksberg Centret (øst), så der sikres gode forhold for cykelparkering og et helstøbt design af såvel plads som af cykelparkering. FREDERIKSBERG BYMIDTE : OVERORDNET ETAPEPLAN, OKTOBER

12 TIDS- OG ETAPEPLAN - overblik FREDERIKSBERG BYMIDTE : OVERORDNET ETAPEPLAN, OKTOBER 2013

13 ETAPE: PROJEKT: jan feb marts april maj juni juli aug sept okt nov dec jan feb marts april maj juni juli aug sept okt nov dec : Omlægning af byrum v/frederiksberg centret 1. del (øst) Forprojekt Detailprojektering Politisk behandling 2: Ny metroforplads i Holger Tornøes Passage Metroforpladser forelægges BMU Detailprojektering og udbud af forpladser v/ Metroselskabet Anlæg af forplads Fr. station v/ MS Retabering af Solbjerg Torv Følger tidsplan for "Ny metroforplads i Holger Tornøes Passage" Anlæg af cykelrampe v/frederiksberg Gymnasium Følger tidsplan for "Ny metroforplads i Holger Tornøes Passage" Omlægning af Solbjergvej Øst Forprojekt Detailprojektering Politisk behandling Retablering af Solbjergvej v/solbjerg Plads 1. del (syd) Forprojekt Hovedprojekt Politisk behandling 3: Omlægning af byrum v/frederiksberg centret 2. del (vest) Projektudvikling, projektering og politisk behandling sker i etape 1 i forbindelse med omlægning af 1. del (øst) Retablering af Solbjergvej v/solbjerg Plads 2. del (nord) Projektudvikling, projektering og politisk behandling sker i etape 3 i forbindelse med omlægning af 1.retablering af 1. del (syd) MULIGHEDSFELTER Ny plads og omlægning af P-ramper v/sylows Allé Dialog med Fakonér Centret Forhandling Forprojekt Detailprojektering Politisk behandling Grønne tage på Frederiksberg Gymnasium Analyse- og skitseprojekt Fondsansøgninger Politisk behandling Lommepark på P-plads Forhandling Forprojekt Detailprojektering Politisk behandling Cykelparkering under terræn Afdækning af behov og muligheder jf. beskivelse i programoplæg FREDERIKSBERG BYMIDTE : OVERORDNET ETAPEPLAN, OKTOBER

14 EJERFORHOLD - overblik 14 FREDERIKSBERG BYMIDTE : OVERORDNET ETAPEPLAN, OKTOBER 2013

15 FREDERIKSBERG BYMIDTE : OVERORDNET ETAPEPLAN, OKTOBER

16 16 FREDERIKSBERG BYMIDTE : OVERORDNET ETAPEPLAN, OKTOBER 2013

FREDERIKSBERG BYMIDTE RAMMER FOR OMRÅDET VED FREDERIKSBERG CENTRET

FREDERIKSBERG BYMIDTE RAMMER FOR OMRÅDET VED FREDERIKSBERG CENTRET FREDERIKSBERG BYMIDTE RAMMER FOR OMRÅDET VED FREDERIKSBERG CENTRET Frederiksberg Kommune, By- og Miljøområdet Oktober 2013 TEKST OG LAYOUT Ekstrakt ILLUSTRATIONER Ekstrakt hvor ikke andet er nævnt INDHOLD

Læs mere

SCD BYUDVIKLING VED FASANVEJ STATION FØLGEGRUPPEMØDE

SCD BYUDVIKLING VED FASANVEJ STATION FØLGEGRUPPEMØDE SCD BYUDVIKLING VED FASANVEJ STATION FØLGEGRUPPEMØDE 3-21.03.2017 DAGSORDEN / Følgegruppemøde 3 Opsamling fra følgegruppemøde 2 ved Lisbeth Røgind CBS i Fremtiden - Innovation og Entreprenørskab ved Lisbeth

Læs mere

Status for letbane i Ring 3 og eksempler på byudvikling ved stationer v projektchef Tove Skrumsager Frederiksen, Metroselskabet

Status for letbane i Ring 3 og eksempler på byudvikling ved stationer v projektchef Tove Skrumsager Frederiksen, Metroselskabet Status for letbane i Ring 3 og eksempler på byudvikling ved stationer v projektchef Tove Skrumsager Frederiksen, Metroselskabet Samarbejdsaftale om en letbane fra Lundtofte til Ishøj blev indgået 29. juni

Læs mere

Skiltningen er i uge 43 justeret på baggrund af erfaringer med cyklisters adfærd.

Skiltningen er i uge 43 justeret på baggrund af erfaringer med cyklisters adfærd. NOTAT Midlertidig omlægning af Den Grønne Sti ved Frederiksberg Centret 28. oktober 2014 Sagsbehandler: BR Dok.nr.: 2014/0031369-1 Vej- og Parkafdelingen Baggrund for notat Den Grønne Sti er i øjeblikket

Læs mere

FREDERIKSBERG BYMIDTE RAMMER FOR OMRÅDET VED FREDERIKSBERG CENTRET

FREDERIKSBERG BYMIDTE RAMMER FOR OMRÅDET VED FREDERIKSBERG CENTRET FREDERIKSBERG BYMIDTE RAMMER FOR OMRÅDET VED FREDERIKSBERG CENTRET Frederiksberg Kommune, By- og Miljøområdet Oktober 2013 TEKST OG LAYOUT Ekstrakt ILLUSTRATIONER Ekstrakt hvor ikke andet er nævnt INDHOLD

Læs mere

Byvision og Letbane i Ring 3. TØF 1. oktober 2012

Byvision og Letbane i Ring 3. TØF 1. oktober 2012 Byvision og Letbane i Ring 3 TØF 1. oktober 2012 Projektet: et storskala byudviklingsprojekt en fælles byvision fælles omdannelsesstrategier en kobling af by- og trafikudvikling 5..Udvikling af den

Læs mere

som er ejer af ejendommen matr.nr. 226a Frederiksberg, vejareal beliggende Sylows Allé, 2000 Frederiksberg.

som er ejer af ejendommen matr.nr. 226a Frederiksberg, vejareal beliggende Sylows Allé, 2000 Frederiksberg. AFTALE OM BYRUM OG TRAFIKLØSNING VED FALKONER CENTRET ( Aftalen ) MELLEM Frederiksberg Kommune, Rådhuset By- og Miljøområdet CVR-nr. 11259979 Smallegade 1 2000 Frederiksberg (Herefter benævnt FK") som

Læs mere

KOMBIBIBLIOTEK OG INDSKOLINGSAFSNIT POP ØST VED HARESKOV SKOLE. Skitseforslag september 2005

KOMBIBIBLIOTEK OG INDSKOLINGSAFSNIT POP ØST VED HARESKOV SKOLE. Skitseforslag september 2005 KOMBIBIBLIOTEK OG INDSKOLINGSAFSNIT POP ØST VED HARESKOV SKOLE Skitseforslag september 2005 Indhold: Kombibibliotek - situationsplan s. 3 Kombibibliotek - parterreplan og stueplan s. 4 Perspektiv sammenbygning

Læs mere

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer BAGGRUND I løbet af 2017 er interessen vokset markant for at bygge nyt i Albertslund Midtby. Det gælder særligt for byområdet

Læs mere

Teknisk Udvalg. Referat

Teknisk Udvalg. Referat Referat Mødedato: Fredag den 13. november 2015 Mødetidspunkt 14:00 : Sluttidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Bemærkninger : M.1.17/rådhuset Viborg Kommune Prinsens Alle 5 8800 Viborg Johannes

Læs mere

Til Teknik- og Miljøudvalget. Orientering om projekter med ufinansierede etaper

Til Teknik- og Miljøudvalget. Orientering om projekter med ufinansierede etaper KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Orientering om projekter med ufinansierede etaper Notatet omhandler de af Teknik- og Miljøudvalgets anlægsprojekter,

Læs mere

Bymidteprojekter 2015-2018

Bymidteprojekter 2015-2018 Bilag 2, 24.11.2014 1 Bymidteprojekter 2015-2018 På følgende sider, findes en nærmere beskrivelse af udvalgte projekter. Foreslåede anlægsprojekter - Bredgade - Torvet - Søndergade - Nørregade Foreslåede

Læs mere

BALLERUP BYMIDTE helhedsplan over projekter

BALLERUP BYMIDTE helhedsplan over projekter 1. Kickstart Banegårdspladsen Omlægning af banegårdspladsen med henblik på etablering af en komprimeret busterminal og et nyt byrum samt opførelse af en ny bygning med butikker og caféer i stueplan samt

Læs mere

ODENSE. Helhedsplan for Klingenberg-området

ODENSE. Helhedsplan for Klingenberg-området ODENSE Helhedsplan for Klingenberg-området Klingenberg-områdets historie Skt. Albani Kirke Skt. Albani Kirke, hvor Knud den Hellige blev dræbt i 1086, lå øst for den nuværende domkirke. Kong Knud havde

Læs mere

Cykelparkering Frederiksberg Bymidte

Cykelparkering Frederiksberg Bymidte København den 6. januar 2003 Cykelparkering Frederiksberg Bymidte 0. Konsulentens opgave Opgaven består i at afdække den fremtidige efterspørgsel efter cykelparkering i Frederiksberg nye bymidte, hvad

Læs mere

Aftale mellem Transportministeriet, Københavns Kommune og By & Havn, om løsninger til forbedrede adgangsforhold til Nordhavn station.

Aftale mellem Transportministeriet, Københavns Kommune og By & Havn, om løsninger til forbedrede adgangsforhold til Nordhavn station. Aftale mellem Transportministeriet, Københavns Kommune og By & Havn, om løsninger til forbedrede adgangsforhold til Nordhavn station. Nærværende papir angår aftale om modernisering af Nordhavn station

Læs mere

AARHUS Ø. Rekreativ forbindelse Nord Bernhardt Jensens Boulevard

AARHUS Ø. Rekreativ forbindelse Nord Bernhardt Jensens Boulevard AARHUS Ø Rekreativ forbindelse Nord Bernhardt Jensens Boulevard 5448 VISIONEN I begyndelsen af dette årtusinde satte Aarhus Kommune en vision for Aarhus: Aarhus en god by for alle og en by i bevægelse.

Læs mere

BILAG 8. Banegårdspladsen

BILAG 8. Banegårdspladsen BILAG 8 Banegårdspladsen idéskitse, Januar 2004 S TA D S A R K I T E K T E N S K O N T O R P R O J E K TA F D. M A G I S T R AT E N S 2. A F D Banegårdens hovedindgang - eksisterende cykelparkering Banegårdspladsen

Læs mere

Trafikdage den 23.8.2011

Trafikdage den 23.8.2011 Den kommunale myndighedsproces omkring planlægning og anlæg af Cityringen Trafikdage den 23.8.2011 v/ chefkonsulent Peter Schøller Rasmussen, Frederiksberg kommune Baggrund (1) Udredning om Cityringen,

Læs mere

Bilag 3k - Beskrivelse af afvigelser på anlægsprojekter

Bilag 3k - Beskrivelse af afvigelser på anlægsprojekter Bilag 3k - Beskrivelse af r på anlægsprojekter 018060 Ingeborggården køb af ejendom (serviceareal) U 4.437 90 0 Afvigelsen skyldes en højere tinglysningsafgift end teret. 013050 Salg af Den Gule Villa

Læs mere

Sivegadeforsøg Fredensborg bymidte - Jernbanegade. Forslag - Januar 2015

Sivegadeforsøg Fredensborg bymidte - Jernbanegade. Forslag - Januar 2015 Sivegadeforsøg Fredensborg bymidte - Jernbanegade Forslag - Januar 2015 Wiedeveltsvej Fredensborg Bymidte - Jernbanegade Slotsgade Jernbanegade Rådhushaven Kronprinsessevej Østrupvej Jernbanegade Rosingsvej

Læs mere

Bruttoliste til budget 2015 Udvalget for Erhverv, Beskæftigelse og Kultur

Bruttoliste til budget 2015 Udvalget for Erhverv, Beskæftigelse og Kultur Politikområde: Udvikling af Svendborg Havn 1.000 kr. + = udgift, - = indtægt 2015 2016 2017 2018 1: Frederiksø maritimt kulturcenter Værftet - forprojekt 2.000 2.000 2: Grundsalgskonkurrence for området

Læs mere

EKSISTERENDE FORHOLD OG POTENTIALE

EKSISTERENDE FORHOLD OG POTENTIALE VESTER VOLDGADE UDKAST TIL HELHEDSPLAN NOTAT 05.05.2009 EKSISTERENDE FORHOLD OG POTENTIALE Vester Voldgade som tidligere var middelalderbyens kant mod det grønne voldterræn opleves i dag som en ren trafikgade,

Læs mere

I det nedenstående er givet et visionært bud på de resultater, der kan opnås gennem en omhyggelig planlægning af indsatsen

I det nedenstående er givet et visionært bud på de resultater, der kan opnås gennem en omhyggelig planlægning af indsatsen Glostrup Station Forslag til strategiproces Plan Rådhusparken 2 2600 Glostrup www.glostrup.dk Tlf: 4323 6100 Strategiprocessen 25. august 2015 Dette notat beskriver et forslag til en strategiproces, hvor

Læs mere

Områdefornyelse Søndermarkskvarteret - forlængelse og bevilling

Områdefornyelse Søndermarkskvarteret - forlængelse og bevilling Side 1 af 5 BORGER VIRKSOMHED BY OG KULTUR POLITIK OG DEMOKRATI OM KOMMUNEN Dagsordener og referater Budgetter Byplanlægning Få indflydelse Politikker og planer Råd og nævn Udvalg Valg Åbenhed Om dagsordener

Læs mere

Oplæg til placering af byggeri

Oplæg til placering af byggeri Oplæg til placering af byggeri Nærværende er rådgiverteamets tilrettede forslag til placering af nyt byggeri. Tilretning er iht. mødereferat fra fællesmøde afholdt den 17.12.2014 Der er i indholdet ikke

Læs mere

Region Sjælland Platangårdens Ungdomscenter. Ungdomsboliger Glentevej, Næstved. Sag 11006 24.01.2012. White arkitekter A/S Næstved

Region Sjælland Platangårdens Ungdomscenter. Ungdomsboliger Glentevej, Næstved. Sag 11006 24.01.2012. White arkitekter A/S Næstved Region Sjælland Region Sjælland Skitseforslag 1:100 Eksist. tegninger Depot for havemøbler mm Cykler mm Depot for havemøbler mm Ny indgang Reng. Entré Depot Bad 1 Værelse 1 Bad 1 Værelse 1 Kontor Hall

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag til VVM undersøgelsen. Oi Orienteringsmøde i Letbane på Ring 3 p g Lyngby-Taarbæk Kommune, mandag den 13.

Indkaldelse af idéer og forslag til VVM undersøgelsen. Oi Orienteringsmøde i Letbane på Ring 3 p g Lyngby-Taarbæk Kommune, mandag den 13. Indkaldelse af idéer og forslag til VVM undersøgelsen Indledende høring fra 23. april til 30. maj 2014 Oi Orienteringsmøde i Letbane på Ring 3 p g Lyngby-Taarbæk Kommune, mandag den 13. maj 2014 Om letbanen

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Lokalplan nr Frederiksberg station på Cityringen

Lokalplan nr Frederiksberg station på Cityringen Lokalplan nr. 154 Frederiksberg station på Cityringen 1 Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse af arealer m.v. inden for planens geografiske område. En lokalplan

Læs mere

18. september 2015 SKC. Bestyrelsesmøde den 28. september 2015 Indstilling. Dagsordenens punkt 8.2. Sag:

18. september 2015 SKC. Bestyrelsesmøde den 28. september 2015 Indstilling. Dagsordenens punkt 8.2. Sag: 18. september 2015 SKC Bestyrelsesmøde den 28. september 2015 Indstilling. Dagsordenens punkt 8.2 Sag: Forslag til Helhedsplan for SDU, Campus Odense. Bilag: 1. Præsentation af Helhedsplan for SDU, Campus

Læs mere

Fra planlægning til udførelse

Fra planlægning til udførelse Fra planlægning til udførelse 1 Odense Letbane v/mh Situationen Klargøringsentrepriser Trafikomlægningsentreprise Ledningsomlægninger Arbejdsprogram Fremkommelighed Kommunikation 2 Situationen - Flytning

Læs mere

Vandopland: København Vest og Frederiksberg Vest

Vandopland: København Vest og Frederiksberg Vest Oversigt over skybrudsprojekter beliggende i Vanløse (fra 3 af de 7 vandoplande): Vandopland: København Vest og Frederiksberg Vest KV12 Slotsherrensvej Vest På strækningen fra Husumvej/Ålekistevej til

Læs mere

Udmyntning af midler under handlingsplanen for fodgængere og cyklister prioritering mellem fire strækninger

Udmyntning af midler under handlingsplanen for fodgængere og cyklister prioritering mellem fire strækninger Udmyntning af midler under handlingsplanen for fodgængere og cyklister prioritering mellem fire strækninger 15. april 2016 Teknik og Miljø Vej Tlf. 46 11 23 04 KITK@rudersdal.dk Sagsnr.: 2016-686 På Miljø-

Læs mere

Orientering indstilling til politiske udvalg vedr. Skolen på Grundtvigsvej/ Frøbelseminariet

Orientering indstilling til politiske udvalg vedr. Skolen på Grundtvigsvej/ Frøbelseminariet Orientering indstilling til politiske udvalg vedr. Skolen på Grundtvigsvej/ Frøbelseminariet Orientering udbuds- og planproces for Skolen på Grundtvigsvej Frederiksberg 09.10.2013 Baggrund Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Arbejdet er koordineret i regi af Djurs Mobilitetsstrategi. Parterne har ansvaret for de faglige input.

Arbejdet er koordineret i regi af Djurs Mobilitetsstrategi. Parterne har ansvaret for de faglige input. Letbanestandsested i Thorsager Den 22. maj 2015 afsatte Folketinget (den daværende SR-regering, DF, SF og Ø) 5 mio. kr. til et nyt standsested i Thorsager. Beløbet indgik i aftalen om Kollektiv trafik

Læs mere

Principaftale om metro til Ny Ellebjerg via Sydhavnen samt udbygning af Nordhavnen

Principaftale om metro til Ny Ellebjerg via Sydhavnen samt udbygning af Nordhavnen København d. 14. maj 2014 Principaftale om metro til Ny Ellebjerg via Sydhavnen samt udbygning af Nordhavnen Regeringen og Københavns Kommune er enige om at anlægge og finansiere en metro til Ny Ellebjerg

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København 28. august 2012 Udbygning af den kollektive trafik i København Peter Bønløkke // Økonomiforvaltningen // Center for Byudvikling // pb@okf.kk.dk edoc Disposition Baggrund Screeningsfasen (2011) Scenarier

Læs mere

DISPOSITIONSFORSLAG. Arealet omkring Skov & Landskab bygn. 3-21 og 3-24

DISPOSITIONSFORSLAG. Arealet omkring Skov & Landskab bygn. 3-21 og 3-24 KU LIFE DISPOSITIONSFORSLAG Arealet omkring Skov & Landskab bygn. 3-21 og 3-24 Vision Hele område 3 ses som én stor sammenhængende græsfl ade, hvori der ligger spredte bygninger. Overlap/forgreninger fra

Læs mere

UDKAST Høringssvar fra Region Syddanmark

UDKAST Høringssvar fra Region Syddanmark By og Kulturforvaltningen Plan og Byg, Byplan Odense Slot Postboks 740 5100 Odense C Sendt til mail: byplankontoret@odense.dk Projektorganisationen for Nyt OUH Kontaktperson: Torsten Lundgreen niels.mortensen@rsyd.dk

Læs mere

Muligheder for investering i vindmøller

Muligheder for investering i vindmøller Frederiksberg Kommune Muligheder for investering i vindmøller Rapport September 2011 Projektnr 69738 - R-1 Dokumentnr 69739-01- 02 Version 30 Udgivelsesdato 22092011 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt SAJ

Læs mere

Trængsel i København hvad kan Københavns Kommune gøre? Mads Monrad Hansen Teamleder, Økonomiforvaltningen

Trængsel i København hvad kan Københavns Kommune gøre? Mads Monrad Hansen Teamleder, Økonomiforvaltningen Trængsel i København hvad kan Københavns Kommune gøre? Mads Monrad Hansen Teamleder, Økonomiforvaltningen Trængsel er en regional udfordring Regionalt arbejdsmarked: Der pendler 162.000 ind og 104.000

Læs mere

Orientering om letbaneprojekterne Norddjurs Kommune

Orientering om letbaneprojekterne Norddjurs Kommune Orientering om letbaneprojekterne Norddjurs Kommune - Version: November 2016 Projekterne vedrørende pendlerparkering ved Østergade i Grenaa og trafikknudepunkt ved Anholt-færgen er bortfaldet jf. de politiske

Læs mere

Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen

Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen BILAG 2 J. nr.: 153-2015-7595 Dato: 07-04-2016 Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen I vedlagte liste er de højest prioriterede forslag oplistet og beskrevet. Projekterne

Læs mere

By- og Miljøudvalget. Referat. Mødedato: 15. juni Mødetidspunkt: 19:45. Mødested: Udvalgsværelse 1. Deltagere: Fraværende: Bemærkninger:

By- og Miljøudvalget. Referat. Mødedato: 15. juni Mødetidspunkt: 19:45. Mødested: Udvalgsværelse 1. Deltagere: Fraværende: Bemærkninger: Referat Mødetidspunkt: 19:45 Mødested: Udvalgsværelse 1 Deltagere: Fraværende: Bemærkninger: Sidetal: 2 Sidetal: 3 Indholdsfortegnelse Sidetal: 4 180. Orientering om at skitseprojekt for Værnedamsvej sendes

Læs mere

SANDHOLMGÅRDSVEJ NY STI

SANDHOLMGÅRDSVEJ NY STI Til Allerød Kommune Dokumenttype Notat Dato August, 2012 SANDHOLMGÅRDSVEJ NY STI SANDHOLMGÅRDSVEJ NY STI Revision Dato 2012-08-16 Udarbejdet af Jan Villumsen Kontrolleret af cw Godkendt af Beskrivelse

Læs mere

Afgørelse i sagerne om lokalplanpligt for metrostationerne ved Gammel Strand og Marmorkirken i Københavns Kommune

Afgørelse i sagerne om lokalplanpligt for metrostationerne ved Gammel Strand og Marmorkirken i Københavns Kommune Rentemestervej 8, 2400 København NV Tlf.: 7254 1000 Fax: 7254 1001 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www. nkn.dk CVR: 18210932 18. juni 2009 J.nr.: NKN-33-02843 og NKN-33-02855 ssc Afgørelse i sagerne om lokalplanpligt

Læs mere

NOTAT. Godkendte projekter ved anlægspuljen for 2015.

NOTAT. Godkendte projekter ved anlægspuljen for 2015. NOTAT Godkendte projekter ved anlægspuljen for 2015. Godkendte projekter ved anlægspuljen for 2015. Teknisk Udvalgs anlægspulje er i 2015 på kr. 3.529.000. Indtil nu er der disponeret kr. 3.265.000 af

Læs mere

CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER

CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Voldruten og Søruten De to ruter er behandlet på et mere foreløbigt niveau end de øvrige ruter og det må forventes, at linjeføringerne tages op til

Læs mere

C y k e l p a r k e r i n g

C y k e l p a r k e r i n g C y k e l p a r k e r i n g B a n e g å r d s o m r å d e t, J a n u a r 2 0 0 4 BILAG 9 S T A D S A R K I T E K T E N S K O N T O R P R O J E K T A F D E L I N G E N M A G I S T R A T E N S 2. A F D E

Læs mere

Budgetlægning 2015-2018

Budgetlægning 2015-2018 Budgetlægning 2015-2018 At give Teknisk Udvalg et overblik over status på igangværende/ kommende aktiviteter, som er fastlagt i forbindelse med budgetlægning 2015-2018. Acadresag nr. 14/69207 Budget 2015

Læs mere

UDKAST. Fredensborg og Hørsholm kommuner. Lågegyde Projektbeskrivelse. 25. marts 2010 mkk/jvl

UDKAST. Fredensborg og Hørsholm kommuner. Lågegyde Projektbeskrivelse. 25. marts 2010 mkk/jvl UDKAST Fredensborg og Hørsholm kommuner Lågegyde Projektbeskrivelse 25. marts 2010 mkk/jvl Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Analyser... 4 2.1 Trafiktællinger... 4 2.2 Uheld... 5 2.3 Tilfredshed...

Læs mere

ESTER. Skitseforslag 02.09.2010

ESTER. Skitseforslag 02.09.2010 ESTER Skitseforslag 02.09.2010 BY Udarbejdet af og NORD arkitekter TRAFIKSANERING AF SVENDBORGVEJ I VESTER AABY Skitseforslag Udarbejdet af Vejdirektoratet og NORD Arkitekter 02.09.2010 Yderligere oplysninger:

Læs mere

Notat om lokalisering af Jerne station

Notat om lokalisering af Jerne station Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 41780293 Fax 7262 6790 sia@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk om lokalisering af Jerne station Esbjerg Kommune og Trafikstyrelsen holdt den 6. maj

Læs mere

TØF konference den 16. juni 2009

TØF konference den 16. juni 2009 TØF konference den 16. juni 2009 En Grøn Transportpolitik og... 1. milliard kroner til parkering! ved Niels A. Dam, DSB Ejendomme Overkapacitet /umoderne kapacitet eksempel stationsbygning... Historisk

Læs mere

Projektbeskrivelse: Sagen omhandler udbygning af stisystemet i Galten Skovby samt en omlægning af torvet i Galten.

Projektbeskrivelse: Sagen omhandler udbygning af stisystemet i Galten Skovby samt en omlægning af torvet i Galten. Anlægsprojekt nr. 1 Galten Bymidte Sagen omhandler udbygning af stisystemet i Galten Skovby samt en omlægning af torvet i Galten. Der er udført nye cykelbaner og tilhørende fortovsomlægninger på Vestergade

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Hvidovre Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Hvidovre Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Hvidovre

Læs mere

Teknisk bilag vedrørende byggepladsen ved Marmorkirken - redegørelse for behovet for og konsekvenserne af døgnarbejde

Teknisk bilag vedrørende byggepladsen ved Marmorkirken - redegørelse for behovet for og konsekvenserne af døgnarbejde 20/09/13 Teknisk bilag vedrørende byggepladsen ved Marmorkirken - redegørelse for behovet for og konsekvenserne af døgnarbejde Indledning I forbindelse med klagesagen over døgnarbejdet på Marmorkirken

Læs mere

Principper for sammenlægning af anlægsselskabet Aarhus Letbane I/S og drifts- og infrastrukturselskabet Aarhus Letbane Drift I/S

Principper for sammenlægning af anlægsselskabet Aarhus Letbane I/S og drifts- og infrastrukturselskabet Aarhus Letbane Drift I/S Principper for sammenlægning af anlægsselskabet Aarhus Letbane I/S og drifts- og infrastrukturselskabet Aarhus Letbane Drift I/S Baggrund og forudsætninger Aarhus Letbane I/S blev stiftet i 2012 med baggrund

Læs mere

DEN HISTORISKE BYMIDTE BJELKE+CERMAK+VEILE ARCHITECTURE

DEN HISTORISKE BYMIDTE BJELKE+CERMAK+VEILE ARCHITECTURE 1 67 FRA SCT. PEDERS KIRKE TIL AXELTORV SCT. PEDERS KIRKE Engang var Sct. Peders Kirke centrum i Næstved. Den var det naturlige pejlemærke og tre indfaldsveje ledte direkte mod kirken. SCT. PEDERS KIRKEPLADS

Læs mere

BYUDVIKLING I HAVNEOMRÅDET I HOLBÆK HAVNEGRUPPEMØDE

BYUDVIKLING I HAVNEOMRÅDET I HOLBÆK HAVNEGRUPPEMØDE BYUDVIKLING I HAVNEOMRÅDET I HOLBÆK HAVNEGRUPPEMØDE 28.4.2016 Dagsorden 1) Opfølgning på sidste møde 2) Statusgennemgang projektønsker på hagerne 3) Drøftelse af næste procesfase 4) Husbåde, drøfte ny

Læs mere

Bilag 1: Introduktion til Optimeringsplan KBH Cykelby 2025

Bilag 1: Introduktion til Optimeringsplan KBH Cykelby 2025 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling Bilag 1: Introduktion til Optimeringsplan KBH Cykelby 2025 Optimeringsplanen består af 6 rapporter, som udgør selve optimeringsplanen, med

Læs mere

Til: Magistratens møde 1. februar Drøftelse vedr. fysisk omdannelse af Bispehaven

Til: Magistratens møde 1. februar Drøftelse vedr. fysisk omdannelse af Bispehaven Til: Magistratens møde 1. februar 2016 Formål: Drøftelse vedr. fysisk omdannelse af Bispehaven BISPEHAVEN Som udgangspunkt for drøftelsen i Magistraten 1. februar 2016 giver notatet en status på det aktuelle

Læs mere

Aalborg Nærbane. Af Annette Legart og Allan Numelin Illustrationer af GHB Landskabsarkitekter ApS

Aalborg Nærbane. Af Annette Legart og Allan Numelin Illustrationer af GHB Landskabsarkitekter ApS Aalborg Nærbane Af Annette Legart og Allan Numelin Illustrationer af GHB Landskabsarkitekter ApS For at dæmme op for den voldsomme vækst i trafikken ønsker vi at gøre den kollektive trafik mere attraktiv.

Læs mere

For alle tallene gælder det, at de ikke er endeligt verificerede, og der er behov for yderligere undersøgelser

For alle tallene gælder det, at de ikke er endeligt verificerede, og der er behov for yderligere undersøgelser KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Notat om muligheder for flere nye pladser hurtigere Notatet beskriver mulighederne for en accelereret oprettelse af nye parkeringspladser

Læs mere

NY BYDEL I VORDINGBORG

NY BYDEL I VORDINGBORG NY BYDEL I VORDINGBORG OMDANNELSE AF STATIONSOMRÅDET/ UDGANGSPUNKT FOR HELHEDSPLAN OPLÆG TIL BORGERMØDE/ AARHUS ARKITEKTERNE/ 27.09.2016 Stationsområdet i Vordingborg er det første der møder den togrejsende,

Læs mere

Byfornyelse i Bramming bymidte. Borgermøde Tirsdag den 13. juni 2017

Byfornyelse i Bramming bymidte. Borgermøde Tirsdag den 13. juni 2017 Byfornyelse i Bramming bymidte Borgermøde Tirsdag den 13. juni 2017 Dagsorden Velkomst og introduktion til byfornyelsesindsatsen v/ formand for Plan & Miljøudvalget John Snedker Områdefornyelsens sammenhæng

Læs mere

Nærværende notat belyser ovenstående med udgangspunkt i følgende hovedpunkter:

Nærværende notat belyser ovenstående med udgangspunkt i følgende hovedpunkter: 0BNotat om prioritering af bymidteprojekter 24. januar 2013 Byplanudvalget har på udvalgsmøde den 14.1.2013 bedt om at få foretaget en vurdering af alternative sammensætninger af planlagte bymidte-projekter

Læs mere

Idéoplæg. Opførelse af nyt parkeringshus ved Kolding Sygehus. Projektafdelingen for Byggeri, Kolding Sygehus

Idéoplæg. Opførelse af nyt parkeringshus ved Kolding Sygehus. Projektafdelingen for Byggeri, Kolding Sygehus Idéoplæg Opførelse af nyt parkeringshus ved Kolding Sygehus Projektafdelingen for Byggeri, Kolding Sygehus Februar 2014 IDÉOPLÆG Opførelse af nyt parkeringshus ved Kolding Sygehus 1. STAMOPLYSNINGER Kolding

Læs mere

Rødovre Kommunalbestyrelse Rådhuset Rødovre Parkvej Rødovre 9. november 2014

Rødovre Kommunalbestyrelse Rådhuset Rødovre Parkvej Rødovre 9. november 2014 Rødovre Kommunalbestyrelse Rådhuset Rødovre Parkvej 150 2610 Rødovre 9. november 2014 Rødovre Boligselskab, afdeling 15 v/ Susanne Mørck Voigt Næsbyvej 19, 3.tv. 2610 Rødovre Forslag / bemærkninger til

Læs mere

FÆLLES GÅRDHAVE FORSLAG

FÆLLES GÅRDHAVE FORSLAG BILAG 3 FORSLAG FÆLLES GÅRDHAVE Vejlegadekarréen HORSENSGADE 1-11, SILKEBORG PLADS 2-8, VEJLE- GADE 2-12 OG STRANDBOULEVARDEN 71-75 Teknik- og Miljøudvalget vedtog den xx.yy 201x at sende dette forslag

Læs mere

Det gode liv i Galten Midtby

Det gode liv i Galten Midtby Det gode liv i Galten Midtby Statusnotat, Omdannelse af Galten Midtby Baggrund Galten Bymidte står over for en større renovering og fornyelse. Som følge af Budgetaftalen 2013 er der over tre år afsat 4

Læs mere

NOTAT: Oversigt over cykelprojekter 2016

NOTAT: Oversigt over cykelprojekter 2016 Veje og Grønne Områder Sagsnr. 276634 Brevid. 2253426 Ref. MOCH Dir. tlf. 4631 3722 Mortenhc@roskilde.dk NOTAT: Oversigt over cykelprojekter 2016 20. januar 2016 Notatet beskriver hvilke cykelprojekter,

Læs mere

* * ! " 14-11-2013. Sagsnr. 2013-0166127. Bilag 1 Rådgivernotat. Dokumentnr. 2013-0166127-12. Sagsbehandler Jens Trædmark Jensen

* * !  14-11-2013. Sagsnr. 2013-0166127. Bilag 1 Rådgivernotat. Dokumentnr. 2013-0166127-12. Sagsbehandler Jens Trædmark Jensen Bilag 1 Rådgivernotat 14-11-2013 Sagsnr. 2013-0166127 Dokumentnr. 2013-0166127-12 Sagsbehandler Jens Trædmark Jensen * *! "!! # Københavns Kommunes cykelstrategi Cykelbyen på vej har til formål at skabe

Læs mere

Til Teknik- og Miljøudvalget. Bilag til udvalgsindstilling. Inderhavn, cykel-, gang- og løbesti. 28. februar 2008. Sagsnr.

Til Teknik- og Miljøudvalget. Bilag til udvalgsindstilling. Inderhavn, cykel-, gang- og løbesti. 28. februar 2008. Sagsnr. Til Teknik- og Miljøudvalget Bilag til udvalgsindstilling Inderhavn, cykel-, gang- og løbesti Dette notat har baggrund i, at Borgerrepræsentationen den 29. marts 2007 tiltrådte et medlemsforslag stillet

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30.

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 31 Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. Medlemmer: Formand Flemming

Læs mere

NY BYDEL I VORDINGBORG

NY BYDEL I VORDINGBORG NY BYDEL I VORDINGBORG OMDANNELSE AF STATIONSOMRÅDET/ UDGANGSPUNKT FOR HELHEDSPLAN OPLÆG TIL BORGERMØDE/ AARHUS ARKITEKTERNE/ 27.09.2016 Stationsområdet i Vordingborg er det første der møder den togrejsende,

Læs mere

Konkurrence om et skitseprojekt for Bindslevs Plads Silkeborgs kultur- og campusområde

Konkurrence om et skitseprojekt for Bindslevs Plads Silkeborgs kultur- og campusområde Konkurrence om et skitseprojekt for Bindslevs Plads Silkeborgs kultur- og campusområde Baggrund Bindslevs Plads var tidligere byens markedsplads, hvor der foregik livlig handel. I dag arbejder områdets

Læs mere

SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE. Borgermøde 16. august 2011

SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE. Borgermøde 16. august 2011 SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde 16. august 2011 PROGRAM Kl. 19.00 Velkomst og Introduktion Områdechef Ole Kirk, Vejdirektoratet VVM-redegørelse Projektleder John H. Kristiansen, Vejdirektoratet

Læs mere

Status for sygehusbyggerier

Status for sygehusbyggerier Status for sygehusbyggerier - projekter med anlægsbevilling over 15 mio. kr. (kvalitetsfondsprojekter er ikke med i denne oversigt) Opdateret: Maj 2012 Oversigt: OUH-Odense Universitetshospital og Svendborg

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

Overenskomsten omfatter følgende paragraffer: 1. Overenskomstens omfang. 2. Arealerhvervelse og ejerforhold. 3. Anlæggenes projektering og udførelse

Overenskomsten omfatter følgende paragraffer: 1. Overenskomstens omfang. 2. Arealerhvervelse og ejerforhold. 3. Anlæggenes projektering og udførelse Svendborg Trafikterminal OVERENSKOMST for Svendborg Trafikterminal mellem Svendborg Kommune, og DSB om etablering af en ny Trafikterminal i Svendborg med tilhørende busterminal, forpladsarealer samt bil-

Læs mere

Bilag 2 - Beskrivelse af trafikforsøg i Vestergade og Studiestræde

Bilag 2 - Beskrivelse af trafikforsøg i Vestergade og Studiestræde KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Trafik NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Bilag 2 - Beskrivelse af trafikforsøg i Vestergade og Studiestræde Hvorfor trafikforsøg i Vestergade

Læs mere

Bilag 2 - Forslag til ændringer af forslag til kommuneplan 2017 til endelig vedtagelse

Bilag 2 - Forslag til ændringer af forslag til kommuneplan 2017 til endelig vedtagelse Bilag 2 - Forslag til ændringer af forslag til kommuneplan 2017 til endelig vedtagelse Bilaget er en oversigt over forslag til ændringer af forslag til kommuneplan 2017. Ændringsforslagene er fremkommet

Læs mere

Handleplan for Klimatilpasning 2015-2017

Handleplan for Klimatilpasning 2015-2017 Handleplan for Klimatilpasning 2015-2017 Center for Miljø og Teknik August 2015 Handleplan for Klimatilpasning 2015-2017 Ballerups Kommunalbestyrelse godkendte i 2014 en Klimatilpasningsplan. Klimatilpasningsplanen

Læs mere

Lokalplan nr. 55. for et område omfattende den østlige del af banearealet ved Frederiksberg Station mellem Nyelandsvej, Falkoner Allé og Solbjergvej.

Lokalplan nr. 55. for et område omfattende den østlige del af banearealet ved Frederiksberg Station mellem Nyelandsvej, Falkoner Allé og Solbjergvej. Lokalplan nr. 55 for et område omfattende den østlige del af banearealet ved Frederiksberg Station mellem Nyelandsvej, Falkoner Allé og Solbjergvej. December 1993 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen

Læs mere

NOTAT. Den Grønne Sti, tydeliggørelse

NOTAT. Den Grønne Sti, tydeliggørelse NOTAT Den Grønne Sti, tydeliggørelse 4. juni 2013 Sagsbehandler: SBA Dok.nr.: 2012/0072171-1 Vej- og Parkafdelingen Formål By- og Miljøudvalget besluttede den 24. september 2012 at omdisponere 150.000

Læs mere

Bedre adgang til Rødovre stations sydlige indgang

Bedre adgang til Rødovre stations sydlige indgang Bedre adgang til Rødovre stations sydlige indgang Bedre adgang til Rødovre stations sydlige indgang... 1 1. Baggrunden for ansøgningen... 1 1.1. Hvidovres Kommunes visioner og planer for området... 1 1.2.

Læs mere

FÆLLES GÅRDHAVE ØST FORSLAG. Skt. Hans Gade-karréen

FÆLLES GÅRDHAVE ØST FORSLAG. Skt. Hans Gade-karréen FORSLAG FÆLLES GÅRDHAVE Skt. Hans Gade-karréen ØST Ravnsborggade 13-21C, Skt. Hans Gade 15-23, Skt. Hans Gade Passage 2-4 og 1-11, Fælledvej 14-18 samt Fælledvejens Passage 2-12 Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Nyt plejeboligcenter ved Snorrebakken i Rønne

Nyt plejeboligcenter ved Snorrebakken i Rønne Nyt plejeboligcenter ved Snorrebakken i Rønne Team Enemærke & Petersen Algreen arkitekter, Bornholm WITRAZ arkitekter Dominia A/S rådgivende ingeniører 1 2 3 Porc elin sve j Som en mulighed, der kan overvejes,

Læs mere

BOLIG HORSENS ANDELSBOLIGFORENINGEN BERINGSGAARD

BOLIG HORSENS ANDELSBOLIGFORENINGEN BERINGSGAARD Program: Velkomst v/ Niels Karl Grønlund 1. Kort gennemgang af projektforløb 2. Præsentation af Taghave og offentlig plads 3. Præsentation af Parkeringsetagen 4. Orientering om økonomi 5. Tidsplan & hvad

Læs mere

Ringbanen Oktober 2004. Ny Ellebjerg Station

Ringbanen Oktober 2004. Ny Ellebjerg Station Ringbanen Oktober 2004 Ny Ellebjerg Station Forplads A : Før og efter. Parkeringspladsen er privat og ikke til offentlig parkering Forplads A : før Ny Ellebjerg Station Banedanmark bygger Ny Ellebjerg

Læs mere

Hverken Kingosgade eller Alhambravej er udpeget som særligt uheldsbelastede strækninger.

Hverken Kingosgade eller Alhambravej er udpeget som særligt uheldsbelastede strækninger. Notat 13. november 2013 Dok.nr.: 2013/0012340-2 Løsningsforslag for etablering af cykelstier på Kingosgade og bravej By- og Miljøområdet Vej- og Parkafdelingen Rådhuset Kingosgade og Alhambravej er begge

Læs mere

DEBATOPLÆG OM PROJEKT FOR NYT BUTIKSCENTER VED SMEDELUNDSGADE

DEBATOPLÆG OM PROJEKT FOR NYT BUTIKSCENTER VED SMEDELUNDSGADE Holbæk Byråd Borgermøde afholdes den 3.4.2012 kl. 19-21, på biblioteket i Holbæk DEBATOPLÆG OM PROJEKT FOR NYT BUTIKSCENTER VED SMEDELUNDSGADE Høringsperiode fra den 14.3 til den 13.4.2012 Visualisering

Læs mere

Borgermøde 6.juni 2017

Borgermøde 6.juni 2017 Borgermøde 6.juni 2017 Program 6.juni kl. 19-21 19.00 - Velkommen - ved rådmand Hans Henrik Henriksen 19.10 - Afsløring af vinder Instachallenge - ved Hans Henrik Henriksen 19.15 - Oplæg fra Midtbyens

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 VVM-redegørelsen

Indholdsfortegnelse. 1 VVM-redegørelsen COWI A/S Særlige fokusområder i VVM-redegørelsen for Odense Letbane etape 1 Havneparken 1 7100 Vejle Telefon 76 42 64 00 Telefax 76 42 64 01 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 VVM-redegørelsen 1 2 Baggrund

Læs mere

Notat vedr. udvalgets protokolbemærkning af 2. maj 2016

Notat vedr. udvalgets protokolbemærkning af 2. maj 2016 Bilag nr. 8 Notat vedr. udvalgets protokolbemærkning af 2. maj 2016 NOTAT Indstillingen blev godkendt uden afstemning. Et samlet udvalg afgav følgende protokolbemærkning: Vi ønsker en helhedsplan for Fisketorvet,

Læs mere

Natura 2000 handleplan - gennemførelse

Natura 2000 handleplan - gennemførelse Natura 2000 handleplan - gennemførelse type: Fagområde De kommunale Natura 2000-handleplaner skal gennemføres i perioden 2013 2015. Kommunen er ansvarlig for at handleplanerne gennemføres. Det drejer sig

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSFOR BEDRINGER PÅ. Hvidovre Kommune. Beskrivelse af skitseprojekt. Oktober 2014 AVEDØRE TVÆRVEJ

TRAFIKSIKKERHEDSFOR BEDRINGER PÅ. Hvidovre Kommune. Beskrivelse af skitseprojekt. Oktober 2014 AVEDØRE TVÆRVEJ Til Hvidovre Kommune Dokumenttype TRAFIKSIKKERHEDSFOR Beskrivelse af skitseprojekt Dato BEDRINGER PÅ Oktober 2014 AVEDØRE TVÆRVEJ Forbedring af cykelforhold på Avedøre Tværvej Revision A Dato 2014-10-01

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Ballerup Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Ballerup Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Ballerup

Læs mere