Det gode udbud. 8. oktober 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det gode udbud. 8. oktober 2014"

Transkript

1 Det gode udbud 8. oktober 2014 ATV Jord og Grundvand Bygning 115, DTU, Bygningstorvet, 2800 Kgs Lyngby tlf CVR Danske Bank

2

3 Indhold Innovation og ressourceeffektivitet CEO Carsten Toft Boesen, geolog og MBA, NIRAS A/S Den juridiske ramme for udbud Advokat, partner Peter Stig Jakobsen (H), Bech-Bruun Advokatfirma En regions overvejelser omkring udbud Civilingeniør Kim Sørensen, Region Hovedstaden Rådgiversyn på udbud, belyst ved konkrete eksempler Projektchef John Ulrik Bastrup, GEO, og seniorprojektleder Kirsten Rügge, COWI A/S Totalentreprise og udbud Afdelingsleder Maiken Faurbye, Krüger A/S Til notater

4

5 INNOVATION OG RESSOURCEEFFEKTIVITET CEO Carsten Toft Boesen, geolog og MBA NIRAS A/S Baggrund og formål På Vintermødet 2013 med Miljøminister Ida Auken indledtes en væsentlig dialog om mulighederne for markant at øge branchens ressourceeffektivitet og innovationskraft. Innovation er processen, der transformerer viden til værdi i form af bedre og billigere løsninger og trives bedst i tæt samspil med markedet. Jord- og grundvandsmarkedet styres i stigende grad af komplicerede udbudsregler og risikoaversion elementer, der hæmmer innovation. Dette har præget indkøbsprocessen i retning af mere jura og økonomi og har medført en markant øgning af transaktionsomkostningerne. Dette er dyrt, frustrerende og unødvendigt og fjerner fokus fra faglighed og innovation. Samtidig forekommer der nu oftere udbud af mindre opgaver til mange bydende, hvorved de samlede omkostninger til udarbejdelse og vurdering af tilbud hurtigt kan overstige såvel besparelsen for udbyder som gevinsten for den vindende leverandør altså destruerer indkøbsprocessen værdi. En anden tendens er, at kravet til tilbuddenes omfang øges, så det i dag ikke er unormalt, at et tilbud fylder et helt ringbind. Disse tilbud er både dyre at producere og tager lang tid for udbyder at vurdere. Det hører med til billedet, at Vand- og Miljøområdet er præget af relativt små projekter med lav risikoprofil, en høj grad af tillid og lange relationer mellem stabile parter med højt vidensniveau samt et begrænset omfang af tvister et omfang, der vanskeligt kan retfærdiggøre det stigende ressourceforbrug til udvikling og forhandling af kontraktforhold. Går vi 25 år tilbage havde vi en situation, hvor kontrakterne var relativt ens på tværs af udbydere og fyldte 4 sider med ABR, udbudsbrev og tilbud som bilag. I dag er vi på vej mod en situation hvor styrelser, regioner, kommuner og forsyningsselskaber hver især kontinuert udvikler eget kontraktparadigme, og hvor hver leverandør har modsvarende ønsker om justeringer. Logikken fra udbyder er, at det er enklest kun at have ét kontraktparadigme, men dette er illusorisk, når paradigmet skal dække spektret fra indkøb af supersygehuse over miljørådgivning til blyanter. Resultatet er, at fagfolk både hos udbydere og leverandører bruger masser af ikke-værdiskabende tid på at diskutere teoretiske juridiske problemer. Metode Med det formål at kvalificere og teste ovenstående opfattelse af situationen blev der i perioden august-september 2014 gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt ATV Jord- & Grundvands medlemmer. Resultater De 94 besvarelser peger på, at der er en høj grad af enighed blandt udbydere og leverandører om, at faglighed og projektledelse er det vigtigste i opgaveløsningen, men at pris i virkelighedens verden ofte kommer til at vægte højest. Til trods for en høj grad af enighed om gerne at ville fremme innovative løsninger vægter innovation i praksis lavest.

6 Både udbydere og leverandører oplever, at tidsforbruget til udbud/tilbud er steget, og kun et fåtal ser udbudsreglerne som værdiskabende. Både udbydere og leverandører oplever udbudsreglerne som en kilde til stress, og især leverandørerne ser i betydeligt omfang reglerne som en barriere for innovation. Udbyderne er dog på en række parametre mere positive over for udbudsreglerne end leverandørerne. Mest markant mener 57 % af udbyderne, at reglerne er med til at sikre fair konkurrence, hvilket kun 14 % af leverandørerne er enige i. Det overvejende flertal anvender udbyders kontraktgrundlag med ABR89-henvisning, og tidsforbruget til forhandling af kontraktgrundlag opleves af mange som stigende. Min hypotese var, at forhandling af kontraktgrundlag eroderede tillid, men her viser undersøgelsen, at det modsatte faktisk er tilfældet. I forhold til omfang og håndtering af tvister blev min forventning til gengæld bekræftet: I langt de fleste tilfælde taler vi os til rette eller forliger sagen. Kun tre respondenter har erfaring med voldgifts- eller retssager. Der er fra parterne en klart positiv holdning til omvendt licitation en udbudsform som omkring 40 % allerede har erfaring med, og flertallet (naturligvis mest markant blandt leverandører) mener, at det i den sammenhæng er rimeligt med en vis honorering af tilbudsomkostninger. Konklusion og perspektivering Undersøgelsen peger på, at udbudsprocessen opleves som ressourcekrævende, stressende og ikke fremmende for innovation; altså et ikke ubetydeligt, men lovpligtigt ressourcespild - og altså en innovationsbarriere. Spørgsmålet er: hvordan kan vi reducere ressourceforbruget (transaktionsomkostningerne) og ikke mindst øge værdiskabelsen? Og dermed som en respondent udtrykker det: opnå at tiden = pengene i stedet kunne bruges til selve opgaveløsningen. En oplagt mulighed for at reducere transaktionsomkostningerne, ikke mindst for leverandørerne, er at nå til enighed om ét fælles kontraktgrundlag og fastholde dette over tid. Her er den forestående forhandling af ABR89 det oplagte forum. Det forhold at leverandørerne generelt er mest negative i forhold til udbudsprocessens værdiskabelse ligger sandsynligvis i en kombination af, at udbudsprocessen i sin natur genererer flest tabere, men måske også i en oplevelse af manglende åbenhed og transparens i evaluering og tildeling. I forhold til at accelerere værdiskabelsen, og med det formål at sætte turbo på den grønne innovation, er det oplagt at stille krav om innovativt indhold i løsningen af en større del af den løbende projektportefølje. Dette kan ske ved at anvende rammeaftaler eller en udbudsform, hvor problemet og den tilhørende økonomiske ramme præsenteres, og de bydende så konkurrerer på at finde den bedste løsning f.eks. ved en omvendt licitation, hvor prisen er givet, og konkurrencen går på at levere mest værdi for pengene.

7 DEN JURIDISKE RAMME FOR UDBUD Advokat, partner Peter Stig Jakobsen (H) Bech-Bruun Advokatfirma Oplæg omkring de gældende regler og udvalgte dele af de kommende regler for udbud med fokus på kontrakttyper, minimumskrav, udvælgelseskriterier, tildelingskriterier, udbudsformer, kontraktstyring og sanktioner Baggrund og formål I forbindelse med indkøb skal ordregiver foretage en lang række overvejelser og valg, som er styrende for konkurrenceprocessen og levering af korrekt ydelse. Som en fase af et sådant indkøb vil ofte indgå en udbudsprocedure, der såvel tidsmæssigt som indholdsmæssigt kan påvirke den endelige kontrakt. Peter Stig Jakobsen har mere end 25 års erfaring med gennemførelse af udbud og tvister om udbud samt som forfatter af bøger og artikler om udbudsretlige emner. Metode, teknik Oplægget vil blive gennemført på baggrund af en PowerPoint-præsentation. Resultater Resultatet af oplægget tilsigter at være en dialog om særligt mulighederne inden for den gældende juridiske ramme for at gennemføre intelligente og hensigtsmæssige indkøb. Konklusion og perspektivering Der er inden for de gældende juridiske rammer en lang række muligheder for såvel at nedbringe transaktionsomkostningerne som at foretage intelligente indkøb. Litteraturhenvisninger EU-Domstolens praksis Klagenævnet for Udbuds praksis De danske domstoles praksis Dansk og international litteratur om udbudsretlige forhold Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledninger om udbudsretlige emner Kommissionens fortolkningsmeddelelser

8

9 EN REGIONS PRAKSIS OG OVERVEJELSER OM UDBUD Civilingeniør Kim Sørensen Region Hovedstaden Baggrund for praksis Hvert år udbyder Region Hovedstaden opgaver indenfor jordforureningsområdet for et trecifret millionbeløb. For at regionen anser et udbud for at være godt, er der en række forhold, som skal være opfyldt. Regionen ønsker at sikre, at udbudsprocessen og opgaveløsningen overholder gældende regler om pligt til at udbyde, lever op til en række kvalitetskrav, er effektiv og munder ud i passende lave priser. Region Hovedstadens praksis ved udbud af jordforureningsopgaver Udbudsformer Region Hovedstaden udbyder stort set udelukkende jordforureningsopgaver i begrænset udbud og kun sjældnere i offentligt udbud eller i udbud efter forhandling. Begrænset udbud er den foretrukne udbudsform, fordi det er den mindst ressourcekrævende hos både region og leverandører, samtidig med, at den erfaringsmæssigt sikrer konkurrence på pris og kvalitet herunder den gode ide i opgaveløsningen. Afhængig af opgavernes karakter udbydes de som enten tjenesteydelser eller bygge- og anlægsopgaver. Historiske gennemgange, kortlægningsundersøgelser, videregående undersøgelser og driftsopgaver udbydes som tjenesteydelser, mens oprensningsopgaver og opførelse af driftsanlæg udbydes som bygge- og anlægsopgaver. Tjenesteydelsesopgaverne udbydes efter EU s udbudsdirektiv, /1/ hvis det vurderes, at kontraktværdien vil overstige ca. 1,5 mio. kr., og efter tilbudsloven, hvis kontraktværdien vurderes at ligge mellem 0,5 mio. kr. og ca. 1,5 mio. kr. I begge tilfælde annonceres opgaven i overensstemmelse med de to regelsæt, og der gennemføres en prækvalifikation, der resulterer i, at hhv. 5-6 og 2-3 leverandører udvælges til at afgive tilbud. For tjenesteydelsesopgaver, hvor kontraktværdien er mindre end 0,5 mio. kr. gennemføres i nogle tilfælde en udbudsproces svarende til en proces, som under tilbudsloven, mens der i andre tilfælde indhentes underhåndsbud fra to leverandører. Bygge- og anlægsopgaverne udbydes som regel efter tilbudsloven, da de har en kontraktværdi på mindre end ca. 38 mio. kr., hvilket er tærskelværdien, som er afgørende for om opgaven skal udbydes under tilbudsloven eller EU s udbudsdirektiv. Udvælgelse Uanset om der udbydes under tilbudsloven eller under EU s udbudsdirektiv finder prækvalifikationen sted på baggrund af de udvælgelseskriterier, der offentliggøres i forbindelse med annoncering af opgaven. I Region Hovedstaden sker udvælgelsen ofte med hovedvægt på leverandørens referencer fra sammenlignelige projekter. Når navnlig mindre opgaver udbydes under tilbudsloven kan antallet af lige kvalificerede leverandører være større end det antal regionen ønsker at udvælge jf. annonceringen. I disse

10 tilfælde vægter Region Hovedstaden at tage hensyn til en sikring af bedst mulige konkurrence. Det kan fx ske ved at udvælge både små og store leverandører til at afgive tilbud. Tildeling Som det foreskrives af reglerne oplyser regionen allerede ved annoncering af opgaven, hvilke kriterier tilbuddene vurderes efter. Ved opgaver, hvor ydelserne er meget detaljeret beskrevet af regionen, vægtes udelukkende prisen, og opgaven tildeles efter princippet laveste bud. Ved opgaver, hvor regionen ønsker en større konkurrence på gode ideer til tekniske løsninger - og måske ligefrem udvikling af nye ideer - vægtes leverandørens forslag til opgaveløsning på samme niveau, og i flere tilfælde højere end prisen. Disse opgaver tildeles efter princippet økonomisk mest fordelagtige. Aftaleformer Underhåndsbud og udbud efter tilbudsloven på jordforureningsopgaver fører oftest til kontrakter, der omfatter gennemførelse af et enkelt projekt, mens udbud efter udbudsdirektivet kan føre til enten tilsvarende kontrakter eller rammeaftaler. I rammeaftalerne er opstillet vilkår for de kontrakter, som regionen senere indgår i løbet af en nærmere fastsat periode. Rammeaftalen indeholder især aftaler om priser og påtænkte mængder af ydelser. I forbindelse med rammeaftaler på jordforureningsopgaver har regionen hidtil overvejende benyttet direkte tildeling frem for at gennemføre miniudbud. Ved et miniudbud gennemføres endnu udbudsrunde, hvor leverandørerne, der er med i rammeaftalen, afgiver tilbud på en konkret opgave. Perspektivering I Region Hovedstaden arbejdes der til stadighed på at forbedre udbudsprocessen. Fokus har i de seneste år blandt andet været på transaktionsomkostningerne, som er ganske omfattende i branchen. Regionen tilstræber at holde transaktionsomkostningerne på så lavt et niveau som muligt, ved kun at prækvalificeres det antal leverandører, som det er nødvendigt for at sikre, at udbudsprocessen forløber i overensstemmelse med lovgivningen. Transaktionsomkostningerne ved udbud af jordforureningsopgaver kan reduceres ved at indgå rammeaftale med direkte tildeling for endnu flere opgavetyper. Set fra regionens synspunkt kan dette dog i nogle tilfælde have den ulempe, at konkurrencen på gode ideer bliver mindre. Region Hovedstaden vil gerne fremme konkurrencen på, hvordan og hvor innovativt leverandørerne foreslår at løse jordforureningsopgaverne. Det kunne derfor være en mulighed at gennemføre udbud ved konkurrencepræget dialog. Dilemmaet er imidlertid, at denne udbudsform muligvis giver mere innovative opgaveløsninger og dermed højere kvalitet, men at kan ske på bekostning af transaktionsomkostningerne, som risikerer at stige. Litteraturhenvisning /1/ Udbudsdirektivet 2004/18/EF. /2/ Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter. Lov nr. 338 af 18. maj 2005 med ændringer, der følger af lov nr. 572 af 6. juni 2007.

11 RÅDGIVERSYN PÅ UDBUD BELYST VED KONKRETE EKSEMPLER Projektchef John Ulrik Bastrup GEO Seniorprojektleder Kirsten Rügge COWI A/S, Baggrund og formål Vi bruger i dag mange ressourcer på at lave tilbud, og det gør vores kolleger i den resterende del af rådgiverbranchen også. Det er vores erfaring, at et typisk tilbud på en videregående undersøgelse til Region Hovedstaden koster os i størrelsesordenen timer at udarbejde. Det er vores oplevelse, at det høje ressourceforbrug primært skyldes, at vi ikke kender sagerne til bunds, når vi bliver bedt om at lave tilbud. Derfor bruger vi lang tid på at gennemgå tidligere rapporter og lave en opsummering af den eksisterende viden for at sikre, at vi er fuldt opdateret på den konkrete historik, geologi, hydrogeologi og forurenings-situation. Dette er vigtigt for at kunne ramme det omfang af undersøgelser, som svarer til opgavens kompleksitet. Vi kan konstatere, at en stigende del af specielt Region Hovedstadens udbud sker i henhold til EU's udbudsdirektiver, eftersom de samlede omkostninger forbundet med opgaven forventes at overstige tærskelværdierne. Idet der udvælges fem firmaer til at give tilbud, betyder det, at der måske anvendes samlet min. kr hos rådgiverne på at udarbejde tilbud på en opgave. Hertil skal lægges den tid, som regionen bruger på at udbyde og evaluere tilbuddene. Der anvendes øgede ressourcer på at udarbejde tilbud. Samtidig falder sandsynligheden for, at den enkelte rådgiver bliver tildelt opgaven, idet konkurrencen skærpes med flere bydende. Statistisk set, vil hver af rådgiverne vinde hvert 5. EU-udbud. Da indtjeningen på denne type opgaver er under pres, som følge af den øgede konkurrence, betyder det, at det ikke er økonomisk bæredygtigt at anvende så mange ressourcer på at udarbejde tilbud. Flere rådgivere vil falde fra, og tilbage står nogle enkelte firmaer. I vores indlæg vil vi komme forslag til, hvordan vi i fællesskab kan gøre processen lettere, og derved nedbringe ressourceforbruget i forbindelse med tilbud, både hos rådgiverne og hos regionerne. Indlægget vil lægge op til diskussion, og det er vores håb, at denne diskussion vil afføde en række tiltag, som alle parter kan være tilfredse med.

12

13 TOTALENTREPRISE OG UDBUD Afdelingschef Maiken Faurbye Krüger A/S Abstract Det gode udbud er 1) tydeligt, 2) definerbart og 3) kalkulerbart. Desuden giver det de bydende lige muligheder ved at danne grundlag for umiddelbart sammenlignelige løsninger og priser. Lidt om risici Begrebet risiko forveksles ofte med sandsynlighed. Når vi spørger, hvad er risikoen, er det vigtigt at vi taler om det samme. En risiko er en hændelse der kan indtræffe, og hvis den gør det vil medføre en negativ indflydelse på projektet. Hvis man på forhånd ved, at den negative hændelse vil indtræffe, er det ikke en risiko, men en omkostning. Risiko udtrykkes som sandsynligheden for, at en hændelse vil indtræffe sammenholdt med omfanget/konsekvensen af hændelsen. De største risici er derfor altid dem, hvor sandsynligheden er stor og hvor konsekvensen (omkostningen) også er stor. Som entreprenør er en væsentlig aktivitet i forbindelse med tilbudsgivning at identificere, evaluere og håndtere de risici der er forbundet med et givent projekt. At håndtere risikoen betyder enten at acceptere den, videreføre den (til kunden, banken, forsikringsselskabet el. lign.) eller at minimere/forebygge den. Accept af en risiko betyder, at der udarbejdes en plan for håndteringen af risikoen herunder prissætning. Risikoen er derved konverteret til en omkostning. Det gode udbud er tydeligt En væsentlig forudsætning for at modtage rigtigt gode tilbud fra entreprenøren er, at han har forstået, hvad bygherre ønsker sig. Jo nemmere det er at læse og forstå opgavebeskrivelsen, des større er sandsynligheden for, at bygherre modtager nogle tilbud han er tilfreds med. Entreprenøren vil altid forsøge at tilbyde den løsning der tilfredsstiller bygherre bedst muligt, fordi det er dyrt at udarbejde et stort tilbud, og fordi det koster en potentiel opgave (indtjening) ikke at vinde. Ligeledes er det essentielt, at det er tydeligt hvad det er der konkurreres på. I modsat fald er entreprenøren tvundet til at forsøge at gætte sig frem til, hvilke parametre der er afgørende for kunden, og det er dyrt og ærgerligt at gætte forkert. Når der er tale om økonomisk mest fordelagtige tilbud er det relevant og lærerigt for entreprenøren at få en gennemsigtig og fair evaluering, hvor tildelingskriterierne anvendes som de er tiltænkt. En måde at gøre dét på er at gennemføre evalueringen før prisen er kendt for bygherre. Det gode udbud er definerbart Det kan være udslagsgivende for totalprisen, hvis der i udbuddet optræder fortolkningsmuligheder i forhold til dele af ydelsen, eller hvis ikke-kendte parametre ligger til grund for prissætningen. Er eksempelvis grundvandsstrømningen ind i et område af betydning, er det rådgivers opgave at angive en estimeret værdi som de bydende kan tage udgangspunkt i, hvis grundvandstrømningen ikke er undersøgt. Det er derfor også vigtigt, at entreprenørens spørgsmål i spørgeperioden adresseres seriøst. Det indebærer en vis risiko for entreprenøren at stille spørgsmål, da det kan virke som en hjælp til de øvrige bydende - så entreprenøren spørger kun, hvis det vurderes at være nødvendigt og ikke kan påvirke chancen for at

14 vinde projektet. Adresseres et spørgsmål ikke, må entreprenøren gøre sig en forudsætning, hvilket i sidste ende stort set altid bliver en fordyrelse for kunden. Samtidigt er det vigtigt at bygherre gør sig klart, at jo flere krav udbuddet definerer (eksempelvis høje støjkrav, oprensningskrav el. lign), des dyrere bliver de indkomne tilbud. Den seriøse entreprenør tager kravene alvorligt og det vil afspejle sig i prisen. Er der hos en kunde tradition for at kravene efterfølgende ikke følges op, kan det blive en konkurrenceparameter for entreprenøren at satse på. Det gode udbud er kalkulerbart I forbindelse med tilbudsgivning er det for det meste relativt nemt at beregne prisen af egne ydelser eller indhente priser fra forskellige underleverandører og entreprenører. Dette gælder dog ikke, når tilbuddet omfatter ting som entreprenøren ikke har indflydelse på. Det angives oftere og oftere, at entreprenøren ikke må tage nogen former for forbehold, eller at entreprenøren skal stille garanti for diverse uforudsigelige hændelser. Der er tit tale om ydelser, hvor en given underleverandør ikke kan presses til at afvige fra de normale standardforbehold eller vil stille garanti, hvilket betyder at hovedentreprenøren må estimere risikoen og tillægge denne den samlede tilbudssum. Når for store risici overføres til entreprenøren, konkurreres der ikke længere kun på pris og kvalitet, men også på risikovillighed. Det kan i sidste ende koste begge parter dyrt. Sammenlignelighed Det er bygherres/rådgivers ansvar, at udbuddet er formuleret så de indkomne tilbud fremstår sammenlignelige. Det er især vigtigt at holde sig klart når der er tale om udbud, hvor entreprenøren foruden prisen, konkurrerer på løsningen, og i forbindelse med funktionsudbud, hvor entreprenøren i høj grad selv bestemmer, hvordan projektet skal løses.

15 Notater

16 Notater

INNOVATION OG RESSOURCEEFFEKTIVITET. ATV Jord- og Grundvandskonference, 8. oktober 2014 Carsten Toft Boesen, Geolog og CEO NIRAS

INNOVATION OG RESSOURCEEFFEKTIVITET. ATV Jord- og Grundvandskonference, 8. oktober 2014 Carsten Toft Boesen, Geolog og CEO NIRAS INNOVATION OG RESSOURCEEFFEKTIVITET ATV Jord- og Grundvandskonference, 8. oktober 2014 Carsten Toft Boesen, Geolog og CEO NIRAS BRANCHENS HISTORIE 80érne: Pionertiden 90érne: Viden og Teknologi boom 00érne:

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

Rådgiversyn på udbud. John Ulrik Bastrup, GEO og Kirsten Rügge, COWI 8. OKTOBER 2014 DET GODE UDBUD

Rådgiversyn på udbud. John Ulrik Bastrup, GEO og Kirsten Rügge, COWI 8. OKTOBER 2014 DET GODE UDBUD Rådgiversyn på udbud John Ulrik Bastrup, GEO og Kirsten Rügge, COWI 1 Lidt facts Jordforureningsområdet er et presset marked for rådgivere og entreprenører ( Red Ocean ). En analyse lavet i 2013 for MST

Læs mere

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Side 1 af 5 Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Udbud og tildeling følger reglerne i Tilbudsloven, Odder Kommunes indkøbspolitik samt gældende EU-regler. For bygge- og anlægsopgaver

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk 18. marts 2014 Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og

Læs mere

Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven. Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner

Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven. Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner tbr@bechbruun.com 2 Udbudspligten for varer og tjenesteydelser under tærskelværdien ændres Tilbudslovens

Læs mere

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser.

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. UDBUD -keep it simple Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. Februar 2015 2015 Side 2 af 7 Gør indkøb af rådgivning simpelt - og undgå

Læs mere

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser 2 Denne vejledning, der er udarbejdet af DANVA og FRI, indeholder gode råd om, hvordan vandselskaber kan indkøbe

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsarbejder er at sikre, at der skabes

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Januar 2013 Indholdsfortegnelse Vurdering af en opgaves grænseoverskridende interesse... 3 Kontrakter uden grænseoverskridende interesse... 5 Eksempler på

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Annonceringspligten ved køb af bilag II B-tjenesteydelser er på vej til at blive ophævet. Læs om regelændringen og anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt.

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ LICITTION

BLIV KLOGERE PÅ LICITTION 2013 SIDE 2 BLIV KLOGERE PÅ LICITTION Bliv klogere på Licitation On-line ISBN 978-87-7029-522-2 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen

Læs mere

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER 1 Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan konkurrenceudsættelse kan øge kvaliteten og effektiviteten i kommunens

Læs mere

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Initialer: peh Sag: 306-2010-23455 Dok.: 306-2010-289257 Oprettet: 14. december 2010 Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan

Læs mere

Bliv klogere på LICITATION

Bliv klogere på LICITATION Bliv klogere på LICITATION Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-472-0 Tryk ISBN: 978-87-7029-473-7 Oplag:

Læs mere

Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner

Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner Efter aftale med Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) gennemgås hermed en række grundlæggende udbudsretlige emner, der vurderes at være væsentlige

Læs mere

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser.

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. UDBUD -keep it simple Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. Revideret september 2016 Gør indkøb af rådgivning simpelt - og undgå klager

Læs mere

Udbud af bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver i forbindelse med bygge- og anlægsopgaver

Udbud af bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver i forbindelse med bygge- og anlægsopgaver Norddjurs Kommune Økonomisk sekretariat Område: Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver Gældende fra: 15. november 2016 Ansvarlig: Økonomichefen Dækningsområde: Norddjurs Kommune

Læs mere

nævnt heri, eller sag C-147/06 og C-148/06 SECAP SpA og Santorso, præmis Jf. sag C-95/10, Strong Seguranca, præmis 35. Dato: 9.

nævnt heri, eller sag C-147/06 og C-148/06 SECAP SpA og Santorso, præmis Jf. sag C-95/10, Strong Seguranca, præmis 35. Dato: 9. Dato: 9. maj 2016 Sag: OK/JH Notat om hvorvidt udbudslovens 132, 148 og 160 finder analog anvendelse på indkøb omfattet af Lovbekendtgørelse nr. 1410 af 07/12/2007 (tilbudsloven). Resume Det er Konkurrence-

Læs mere

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide Bliv leverandør til det offentlige Miniguide INDLEDNING Denne miniguide indeholder vejledning i, hvad du skal huske når du vil byde på opgaver i Gribskov Kommune. Miniguiden indeholder nogle generelle

Læs mere

Struer Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver

Struer Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver Struer Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver 1. Procedurer for udbud og valg af rådgiver 2 1.1 Lovgivning 2 1.2 Rådgivningsydelser 2 1.2.1 Bygherrerådgivning 2 1.2.2 Projektering 3 1.2.3 Valg

Læs mere

Udbud af bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver i forbindelse med bygge- og anlægs

Udbud af bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver i forbindelse med bygge- og anlægs Norddjurs Kommune Økonomisk sekretariat Område: Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver Gældende fra: 15. november 2016 Ansvarlig: Økonomichefen Dækningsområde: Norddjurs Kommune

Læs mere

Udbudsregler, krav og procedurer

Udbudsregler, krav og procedurer 23. august 2010 Udbudsregler, krav og procedurer - Lovgivning Tilbudsloven og Udbudsdirektivet - Entrepriseformer - Udbudsformer - Udvælgelseskriterier - tildelingskriterier Regler Tilbudsloven Hvad siger

Læs mere

Værd at vide om udbud og offentlig-privat samarbejde

Værd at vide om udbud og offentlig-privat samarbejde Værd at vide om udbud og offentlig-privat samarbejde OPS 4/0407-1200-0011 /CLV Begrænset udbud Et begrænset udbud er en udbudsform, hvor man som leverandør skal prækvalificeres, før man kan komme med et

Læs mere

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Forord I Varde Kommune har vi mange byggeprojekter, som vi ønsker at udbyde bredt, men også således, at Varde Kommune sikres den optimale kvalitet til den

Læs mere

Undervisning i udbudsloven

Undervisning i udbudsloven Undervisning i udbudsloven Målrettet og specialiseret undervisning i den kommende udbudslov EU s nye udbudsdirektiv, der blev vedtaget i februar 2014, vil i 2015 blive implementeret i dansk ret via en

Læs mere

Den udbudsretlige udfordring ved partnering - og OPP. Marianne K. Larsen Konkurrencestyrelsen

Den udbudsretlige udfordring ved partnering - og OPP. Marianne K. Larsen Konkurrencestyrelsen Den udbudsretlige udfordring ved partnering - og OPP Marianne K. Larsen Konkurrencestyrelsen Oversigt Regelgrundlag Partnering som samarbejdsform Grænsefladen til OPP Typer af partneringsamarbejde Udfordringer

Læs mere

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Vejledning for udbud og indhentning af tilbud Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Indledning Denne vejledning har til formål at give svar på udbudsprocedurerne for bygge- og anlægsopgaver, samt

Læs mere

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser.

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. UDBUD -keep it simple Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. Revideret januar 2016 Gør indkøb af rådgivning simpelt - og undgå klager

Læs mere

Udbudslovens potentiale udnyttes ikke

Udbudslovens potentiale udnyttes ikke Laura Svaneklink, chefkonsulent lans@di.dk JANUAR 2017 Bertil Egger Beck, konsulent beeb@di.dk Peter Beyer Østergaard, student pebo@di.dk Udbudslovens potentiale udnyttes ikke Kommuner og andre offentlige

Læs mere

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Charlotte Aagreen Økonomi D 4646 4477 E Chaa@lejre.dk Indkøbspolitik i Lejre Kommune Dato: 4. november 2010 J.nr.:

Læs mere

Udbudsloven hvad er nyt? Bedre udbud Bedre udbud

Udbudsloven hvad er nyt? Bedre udbud Bedre udbud Bedre udbud Bedre udbud Udbudsloven hvad er nyt? Hvad skal du være opmærksom på, når du køber ind på vegne af en offentlig myndighed? Få her en kort oversigt over, hvad de nye regler betyder. Indhold 3

Læs mere

Dagsorden. Orientering om udbud ved Thisted Vand

Dagsorden. Orientering om udbud ved Thisted Vand Dagsorden Orientering om udbud ved Thisted Vand 1. Beskrivelse af licitations-og entrepriseformer og baggrunden for valg af de forskellige udbudsformer 2. Udbud gennemført i 2015 3. Forventede udbud i

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING 2013 SIDE 2 Bliv klogere på annoncering On-line ISBN 978-87-7029-523-9 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen er udarbejdet

Læs mere

DANSKE ARK og FRI input til ny Udbudslov Tak for muligheden for at komme med input til en dansk Udbudslov.

DANSKE ARK og FRI input til ny Udbudslov Tak for muligheden for at komme med input til en dansk Udbudslov. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V Att. Chefkonsulent Vibeke Ulf Dumrath vu@kfst.dk DANSKE ARK og FRI input til ny Udbudslov Tak for muligheden for at komme med input til

Læs mere

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING Det gode udbud er forudsætningen for at give borgerne mest mulig kvalitet for skattekronerne. Et godt udbud indebærer blandt andet, at kommunen planlægger udbuddet

Læs mere

Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov

Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 13-05-2015 Sagsnr. 2015-0023209 Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov Baggrund

Læs mere

Bedre udbud og tilbud Ja tak!

Bedre udbud og tilbud Ja tak! Bedre udbud og tilbud Ja tak! DANVA, Vandhuset i Skanderborg torsdag den 28. januar 2016 Jacob Larsen Branchens og sektorens ønsker til gensidige forbedringer i forbindelse med udbud Udbud Kontrakt Samarbejde

Læs mere

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a J.nr.: 07-10243 ID nr. 17 Bilag 6 Udbudsretlige problemstillinger 23, oktober 2008 Skolebakken 7, 1. tv. 8000 Århus C Telefon: 86 18 00 60 Fax: 36 92 83 19 www.energiogmiljo.dk CVR: 27078672 1. Sammenfatning

Læs mere

Fra udbud til tilbud Juraen og processen

Fra udbud til tilbud Juraen og processen Fra udbud til tilbud Juraen og processen v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Slagelse og Køge 29. august og 5. september 2012 Agenda Formålet med udbudsreglerne De forskellige udbudsformer

Læs mere

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING Det gode udbud er forudsætningen for at give borgerne mest mulig kvalitet for skattekronerne. Et godt udbud indebærer blandt andet, at regionen planlægger udbuddet

Læs mere

Nye annonceringsregler. Let og effektiv håndtering af de nye annonceringsregler for små offentlige kontrakter, der gælder fra 1. juli 2007.

Nye annonceringsregler. Let og effektiv håndtering af de nye annonceringsregler for små offentlige kontrakter, der gælder fra 1. juli 2007. Nye annonceringsregler Let og effektiv håndtering af de nye annonceringsregler for små offentlige kontrakter, der gælder fra 1. juli 2007. De nye udbudsregler De nye regler om offentliggørelse og udbud

Læs mere

Bilag til Vejledning for OPP-egnethedsvurdering. Paradigme for OPP egnethedsvurdering

Bilag til Vejledning for OPP-egnethedsvurdering. Paradigme for OPP egnethedsvurdering Bilag til Vejledning for OPP-egnethedsvurdering Paradigme for OPP egnethedsvurdering Indholdsfortegnelse OPP egnethedsvurdering skabelon... 3 1. Beskrivelse af projektet... 3 2. Erfaringer med lignende

Læs mere

Bliv klogere på ANNONCERING

Bliv klogere på ANNONCERING Bliv klogere på ANNONCERING Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-474-4 Tryk ISBN: 978-87-7029-475-1

Læs mere

Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder VELFUNGERENDE MARKEDER 05 2017 Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder Offentlige ordregivere gennemfører årligt op imod 3.000 EU-udbud i Danmark. Konkurrencen om opgaverne bidrager

Læs mere

OPP. Udbudsproces og tidsplan. Offentligt-Privat Partnerskab. Udbud & Indkøb

OPP. Udbudsproces og tidsplan. Offentligt-Privat Partnerskab. Udbud & Indkøb OPP Offentligt-Privat Partnerskab Udbudsproces og tidsplan Udbud & Indkøb 1. august 2013 Indholdsfortegnelse 1. Rammebetingelserne for udbud af OPP-projekter... 3 2. Generelt om offentligt udbud og begrænset

Læs mere

Opførelsen af Køge Park udbydes som én samlet totalentreprisekontrakt, jf. nedenfor.

Opførelsen af Køge Park udbydes som én samlet totalentreprisekontrakt, jf. nedenfor. Advokatpartnerselskab Henrik Puggaard Advokat J.nr. 289785-3-1-GTH BILAG 9 TIL GRUNDKØBSAFTALEN Regler for gennemførelse af udbud af totalentreprisekontrakt 1. Udbudsforpligtelsen Til opfyldelse af Grundkøbsaftalens

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 K E N D E L S E Delfin Vask A/S (advokat Bent Sommer, Kastrup) mod Gentofte Kommune (selv) Gentofte Kommune iværksatte

Læs mere

Ved udregning af kontraktsummens størrelse skal beløbene regnes eksklusiv moms.

Ved udregning af kontraktsummens størrelse skal beløbene regnes eksklusiv moms. Norddjurs Kommune Økonomisk sekretariat Område: Retningslinjer for indkøb af varer og tjenesteydelser Gældende fra: 15. november 2016 Ansvarlig: Økonomichefen Dækningsområde: Norddjurs Kommune Henvisning

Læs mere

- 1 - Udbudsregler for Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser for Syddjurs Kommune

- 1 - Udbudsregler for Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser for Syddjurs Kommune - 1 - Udbudsregler for Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser for Syddjurs Kommune - 2 - Indholdsfortegnelse Forord side 3 Udbudsregler for Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser for Syddjurs

Læs mere

Indkøb er noget, vi alle kan!

Indkøb er noget, vi alle kan! Indkøb er noget, vi alle kan! Sammen om driften Workshop om indkøb Workshop med fokus på hvornår forskellige former for indkøb og indkøbsaftaler med fordel kan benyttes. Hvordan undgår du at indgå en rigtig

Læs mere

EN NY DAGSORDEN FOR GENNEMFØRELSE AF UDBUD I DANMARK

EN NY DAGSORDEN FOR GENNEMFØRELSE AF UDBUD I DANMARK UDBUDSLOVEN EN NY DAGSORDEN FOR GENNEMFØRELSE AF UDBUD I DANMARK DELACOURs mini-guide om udbudsloven for ordregivere Side 2 HAR DU STYR PÅ UDBUDSLOVEN? Udbudsloven sætter en ny dagsorden for gennemførelse

Læs mere

U D K A S T NOTAT OM UDBUD AF MULTIHAL 1 BAGGRUND OG PROBLEMSTILLING

U D K A S T NOTAT OM UDBUD AF MULTIHAL 1 BAGGRUND OG PROBLEMSTILLING U D K A S T NOTAT OM UDBUD AF MULTIHAL 1 BAGGRUND OG PROBLEMSTILLING Frederikshavn Kommune indgik i 2011 en OPS-kontrakt med et konsortium bestående af MT Højgaard og DEAS om design, opførelse og efterfølgende

Læs mere

Maj 2014. Vejle Kommune. Forventninger til forhandlingsadgangen i det nye udbudsdirektiv. v. Indkøbskonsulent/jurist - Peder van Roest Dahl

Maj 2014. Vejle Kommune. Forventninger til forhandlingsadgangen i det nye udbudsdirektiv. v. Indkøbskonsulent/jurist - Peder van Roest Dahl Maj 2014 Vejle Kommune Forventninger til forhandlingsadgangen i det nye udbudsdirektiv v. Indkøbskonsulent/jurist - Peder van Roest Dahl HVEM Peder van Roest Dahl Cand.Merc.Jur (SDU) Udbudsjurist / Indkøbskonsulent

Læs mere

UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE

UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE 2 Udbudspolitik Med henvisning til Bekendtgørelse om servicestrategi og opfølgningsredegørelse jf. lovbekendtgørelse nr. 1060 af 24. oktober 2006 om kommunernes styrelse

Læs mere

UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS

UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS Udbudspolitik for FynBus Formål FynBus har den vision, at Den kollektive trafik skal set fra passagerernes synsvinkel være enkel, sammenhængende og konkurrencedygtig med andre

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og anlægsarbejder,

Læs mere

Dansk Forening for Udbudsret Medlemsmøde den 14. september 2010. Advokat Andreas Christensen

Dansk Forening for Udbudsret Medlemsmøde den 14. september 2010. Advokat Andreas Christensen Dansk Forening for Udbudsret Medlemsmøde den 14. september 2010 Advokat Andreas Christensen side 2 Prækvalifikation Prækvalifikation Underretning af ansøgere Ordregivers begrundelse vedrørende manglende

Læs mere

Sådan bliver du leverandør til Thisted Kommune

Sådan bliver du leverandør til Thisted Kommune Sådan bliver du leverandør til Thisted Kommune 1. Forord Som en hjælp til det lokale erhvervsliv har Thisted Kommune udarbejdet denne guide, der skal være en hjælp til, hvordan man deltager i kommunens

Læs mere

7 veje til en SMV-venlig udbudspolitik Håndværksrådets bud på en SMV-venlig kommunal udbuds- og indkøbspolitik

7 veje til en SMV-venlig udbudspolitik Håndværksrådets bud på en SMV-venlig kommunal udbuds- og indkøbspolitik 7 veje til en SMV-venlig udbudspolitik Håndværksrådets bud på en SMV-venlig kommunal udbuds- og indkøbspolitik Kommunerne er uden sammenligning Danmarks største indkøbere. Alligevel udbyder mange kommuner

Læs mere

Brug for nytænkning af offentlige kreative udbud

Brug for nytænkning af offentlige kreative udbud Brug for nytænkning af offentlige kreative udbud Analysenotat Resume Kreativitet & Kommunikation og Dansk Erhverv har gennemført en analyse af alle offentlige udbud inden for det kreative område siden

Læs mere

Strategiske overvejelser i forbindelse med den nye udbudslov. Ved Jesper Kaltoft og Anders Birkelund Nielsen

Strategiske overvejelser i forbindelse med den nye udbudslov. Ved Jesper Kaltoft og Anders Birkelund Nielsen Strategiske overvejelser i forbindelse med den nye udbudslov Ved Jesper Kaltoft og Anders Birkelund Nielsen 2 Temaer Status på lovgivningsprocessen Hvilke væsentlige ændringer medfører den nye lov? Fokus

Læs mere

Politik for konkurrenceudsættelse. (Indkøbs- og Udbudspolitik)

Politik for konkurrenceudsættelse. (Indkøbs- og Udbudspolitik) Politik for konkurrenceudsættelse (Indkøbs- og Udbudspolitik) Økonomisk Forvaltning April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 2 1 POLITIKKENS DÆKNINGSOMRÅDE... 3 1.1 Hvad dækker politikken... 3 1.2 Hvem

Læs mere

Udbudsloven. - den foreløbige version.

Udbudsloven. - den foreløbige version. Udbudsloven - den foreløbige version. Udvalgets arbejde Opstart 10.sept. 2013 til 3. nov. 2014 Afholdt 20 møder Sidste(?) møde den 3. november 2014 1. december 2014 2 Udvalgets sammensætning KL Statens

Læs mere

Anbefalinger vedrørende revisionen af EU s udbudsdirektiver

Anbefalinger vedrørende revisionen af EU s udbudsdirektiver November 2012 Anbefalinger vedrørende revisionen af EU s udbudsdirektiver EU-Kommissionen fremlagde i december 2011 forslag til revision af EU s udbudsdirektiv, forsyningsvirksomhedsdirektivet og direktivet

Læs mere

GODE RÅD TIL KØB AF RÅDGIVERYDELSER

GODE RÅD TIL KØB AF RÅDGIVERYDELSER GODE RÅD TIL KØB AF RÅDGIVERYDELSER Rådgiverbranchen oplever ofte, at det er unødigt ressourcekrævende at afgive tilbud til det offentlige. Det er et problem for branchen, men også for de offentlige indkøbere.

Læs mere

GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK

GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK GULDBORGSUND KOMMUNE JANUAR 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Formål med indkøbs- og udbudspolitikken... 4 3. Principper for udbud og indkøb...

Læs mere

INDKØBSJURA 2014. Advokat hotline

INDKØBSJURA 2014. Advokat hotline INDKØBSJURA 2014 Advokat hotline Spørgsmål 1 Ønsker rammekontraktbegreb belyst ud fra specifikke spørgsmål: En kontrakt, hvor sortimentet er fastlagt, alle priser er fastlagt, og kredsen af udbydere er

Læs mere

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Godkendt af Økonomiudvalget den 13. december 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Omfang og afgrænsning...3 3. Tilrettelæggelse og gennemførelse

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... udbud

fremtiden starter her... Gode råd om... udbud fremtiden starter her... Gode råd om... udbud INDHOLD Indledning 3 Før udbuddet går i gang 4 Hvor finder du udbud? 4 Markedsdialog 4 Under udbudsprocesses 4 Udbudsformer 4 Dokumentation 6 Udbudsmaterialet

Læs mere

INDKØBSJURA 2013. Advokat hotline

INDKØBSJURA 2013. Advokat hotline INDKØBSJURA 2013 Advokat hotline Spørgsmål 1 I et udbud med mange delaftaler eller mange varelinjer kan det være hensigtsmæssigt for både ordregiver og tilbudsgivere, at man kan byde ind på flere delaftaler/varelinjer

Læs mere

IKA INDKØBSJURA 2014 SPOR 1.2 FOKUS PÅ FORSYNINGSVIRKSOMHED

IKA INDKØBSJURA 2014 SPOR 1.2 FOKUS PÅ FORSYNINGSVIRKSOMHED IKA INDKØBSJURA 2014 SPOR 1.2 FOKUS PÅ FORSYNINGSVIRKSOMHED Bjarne S. Petersen, indkøbskoordinator v. FFV Energi & Miljø og Andreas Christensen, partner v. Horten Onsdag d. 18 juni 2014 AGENDA side 2 Præsentationaf

Læs mere

SKI's ordbog. Forklaring. Ord

SKI's ordbog. Forklaring. Ord SKI's ordbog En forklaring på begreber, der ofte bruges af SKI ver. 2.5 Ord Forklaring Aftalenummer Et tal, der henviser til en specifik rammeaftale. Hver aftale har et egentligt navn, som beskriver hvad

Læs mere

Status på den nye danske udbudslov

Status på den nye danske udbudslov Status på den nye danske udbudslov Datid, nutid og fremtid Jesper Fabricius Advokat, partner 17. juni 2015, IKA Datid udbudsreglernes historik i en nøddeskal EU-udbudsregler for byggeri og vareindkøb siden

Læs mere

POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD

POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD FORORD 2 1 INDKØB OG UDBUD 3 2 BAGGRUND, FORMÅL OG MÅL 3 3 POLITIK, STRATEGIER OG RETNINGSLINJER 4 4 GENERELLE KRAV TIL INDKØB OG UDBUD 5 5 KRAV TIL REBILD KOMMUNES LEVERANDØRER

Læs mere

EU s udbudsdirektiver fokus skal tilbage på det gode købmandskab

EU s udbudsdirektiver fokus skal tilbage på det gode købmandskab EU s udbudsdirektiver fokus skal tilbage på det gode købmandskab KL og Danske Regioners mærkesager EU-Kommissionen har igangsat en revidering af EU s udbudsregler. Det er tiltrængt. For der er behov for

Læs mere

Dialog med markedet før, under og efter udbudsforretning Hvad må man, og hvad må man ikke?

Dialog med markedet før, under og efter udbudsforretning Hvad må man, og hvad må man ikke? Dialog med markedet før, under og efter udbudsforretning Hvad må man, og hvad må man ikke? IKA Indkøbsjura 2013 Advokat Mikala Berg Dueholm 19. og 20. juni 2013 At forstå markedet? Side 2 Risici Dyrt for

Læs mere

Træningsmodul II. EPC processen fra Projektidentifikation til udbud. Projekt Transparense. www.transparense.eu

Træningsmodul II. EPC processen fra Projektidentifikation til udbud. Projekt Transparense. www.transparense.eu Træningsmodul II. EPC processen fra Projektidentifikation til udbud Projekt Transparense EPC processen Overblik over hovedfaser Klient Beslutning om EPC Kontrakt Implementering af andre foranstaltninger

Læs mere

Konkurrenceudsættelse i forbindelse med brug af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen og opgaveløsningen i fagenheden Arbejdsmarked i øvrigt

Konkurrenceudsættelse i forbindelse med brug af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen og opgaveløsningen i fagenheden Arbejdsmarked i øvrigt Notat 3.0 Arbejdsmarked Journalnummer: Ref.: Arbejdsmarkedssekretariatet Dato: 27.5.2013 Konkurrenceudsættelse i forbindelse med brug af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen og opgaveløsningen i fagenheden

Læs mere

FORHANDLING MED ELLER UDEN FORUDGÅENDE BEKENDTGØRELSE

FORHANDLING MED ELLER UDEN FORUDGÅENDE BEKENDTGØRELSE FORHANDLING MED ELLER UDEN FORUDGÅENDE BEKENDTGØRELSE Andreas Christensen, advokat og partner 22. juni 2016 UDBUD MED FORHANDLING EFTER FORUDGÅENDE UDBUDSBEKENDTGØRELSE side 2 UDBUD MED FORHANDLING EFTER

Læs mere

Noget om OPI og innovationspartnerskaber. 10. marts 2016

Noget om OPI og innovationspartnerskaber. 10. marts 2016 Noget om OPI og innovationspartnerskaber 10. marts 2016 Program Kl. 10:00 Velkomst, v/ Kristian Hjort Larsen, Welfare Tech Kl. 10:15 Noget om OPI og innovationspartnerskaber v/ Jesper Petersen Bach, DELACOUR

Læs mere

Tilbudsloven. 3. udgave. Med kommentarer af Erik Hørlyck. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Tilbudsloven. 3. udgave. Med kommentarer af Erik Hørlyck. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Tilbudsloven 3. udgave Med kommentarer af Erik Hørlyck Jurist- og Økonomforbundets Forlag Af samme forfatter Civilretlig Dokumentsamling (1967) Entreprise (1. udg. 1973, 6. udg. 2009) Aktieselskaber (1974)

Læs mere

Udbudsstrategi for madservice til hjemmeboende efter serviceloven, 2014

Udbudsstrategi for madservice til hjemmeboende efter serviceloven, 2014 Økonomi Indkøb Tlf. 46 11 20 38 MAJBA@rudersdal.dk Udbudsstrategi for madservice til hjemmeboende efter serviceloven, 2014 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...2 2. REGLER FOR INDKØB AF MADSERVICE...2 2.1

Læs mere

Udbud af byggeopgaver. - en vejledning

Udbud af byggeopgaver. - en vejledning Udbud af byggeopgaver - en vejledning Forord I Varde Kommune har vi i 2012 vedtaget en planstrategi, der blandt andet har en vision om, at vi i Varde Kommune vil være den reneste kommune. Renhed i forbindelse

Læs mere

Retningslinje. for udbud af bygge- og anlægsopgaver

Retningslinje. for udbud af bygge- og anlægsopgaver Retningslinje for udbud af bygge- og anlægsopgaver 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Overvejelser før en opgave udbydes... 4 Beslutningsprocedure ved udbud af bygge- og anlægsopgaver... 5 Gennemførelse

Læs mere

Evaluering af tilbud. Udbudsdirektør Christian Lunding & Advokat Michael Lund Nørgaard

Evaluering af tilbud. Udbudsdirektør Christian Lunding & Advokat Michael Lund Nørgaard Evaluering af tilbud Udbudsdirektør Christian Lunding & Advokat Michael Lund Nørgaard Evalueringen afslutter en udbudsproces Evalueringen skal danne grundlag for tildeling og afslag og dermed kontraktindgåelse

Læs mere

Alternative tilbud. Udarbejdet af UdbudsVagten. Alfabetisk rækkefølge.

Alternative tilbud. Udarbejdet af UdbudsVagten. Alfabetisk rækkefølge. Alternative tilbud o Alternative tilbud er hvis ordregiver i udbudsbekendtgørelsen har angivet, at der på nogle områder er frihed til, at tilbudsgiverne kan komme med løsninger, som afviger fra det ordregiveren

Læs mere

ANALYSENOTAT Pris trumfer kvalitet i offentligt indkøb for milliarder

ANALYSENOTAT Pris trumfer kvalitet i offentligt indkøb for milliarder ANALYSENOTAT Pris trumfer kvalitet i offentligt indkøb for milliarder AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE, MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF, KONSULENT MALENE JÆPELT OG MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER KASPER LUND NØRGAARD

Læs mere

16. DECEMBER Netværksmøde. Udbud med forhandling. v/associeret partner, advokat Malene Roose Bagh

16. DECEMBER Netværksmøde. Udbud med forhandling. v/associeret partner, advokat Malene Roose Bagh Netværksmøde Udbud med forhandling v/associeret partner, advokat Malene Roose Bagh mal@kammeradvokaten.dk 1 Agenda 1. 2. 3. 4. Hvornår kan udbud med forhandling anvendes? Fordele og ulemper forskelle ift

Læs mere

Små og mellemstore virksomheders deltagelse i udbud

Små og mellemstore virksomheders deltagelse i udbud - 2013 Små og mellemstore virksomheders deltagelse i udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN 978-87-7029-529-1 Analysen

Læs mere

Dialog med markedet før, under og efter udbudsforretning

Dialog med markedet før, under og efter udbudsforretning Dialog med markedet før, under og efter udbudsforretning IKA indkøbsjura 2012 Advokat Kurt Bardeleben Advokat Mikala Berg Dueholm Dialogfaser 1. Forudgående dialog afdækning af markedet 2. Dialog i forhold

Læs mere

Udbudsloven, en ny dagsorden for gennemførelse af udbud i Danmark. DELACOURs mini-guide om udbudsloven for tilbudsgivere

Udbudsloven, en ny dagsorden for gennemførelse af udbud i Danmark. DELACOURs mini-guide om udbudsloven for tilbudsgivere Udbudsloven, en ny dagsorden for gennemførelse af udbud i Danmark DELACOURs mini-guide om udbudsloven for tilbudsgivere Side 2 Har du styr på udbudsloven? Udbudsloven sætter en ny dagsorden for gennemførelse

Læs mere

Konkurrencestyrelsen har den 10. november 2009 sendt forslag til lov om håndhævelse af udbudsregler mv. i offentlig høring.

Konkurrencestyrelsen har den 10. november 2009 sendt forslag til lov om håndhævelse af udbudsregler mv. i offentlig høring. 27. november 2009 mqf Konkurrencestyrelsen Att.: Carina Risvig Hansen Nyropsgade 30 1780 København V Konkurrencestyrelsen har den 10. november 2009 sendt forslag til lov om håndhævelse af udbudsregler

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025720 (Niels Feilberg Jørgensen, Lars Peter Tolstrup) 9. oktober 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025720 (Niels Feilberg Jørgensen, Lars Peter Tolstrup) 9. oktober 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025720 (Niels Feilberg Jørgensen, Lars Peter Tolstrup) 9. oktober 2012 K E N D E L S E Krüger A/S (advokat John Adamsen, Surrey, England) mod Sorø Vand A/S (advokat Martin

Læs mere

Er evalueringsmodellen lovlig? Af advokat Henrik Holtse, Bech-Bruun og advokatfuldmægtig Christian Nielsen, Bech-Bruun

Er evalueringsmodellen lovlig? Af advokat Henrik Holtse, Bech-Bruun og advokatfuldmægtig Christian Nielsen, Bech-Bruun Er evalueringsmodellen lovlig? Af advokat Henrik Holtse, Bech-Bruun og advokatfuldmægtig Christian Nielsen, Bech-Bruun To nyere kendelser fra Klagenævnet for Udbud har skabt tvivl om lovligheden af evalueringsmodeller,

Læs mere

ANBEFALINGER TIL RAMMEAFTALER FOR RÅDGIVERYDELSER

ANBEFALINGER TIL RAMMEAFTALER FOR RÅDGIVERYDELSER ANBEFALINGER TIL RAMMEAFTALER FOR RÅDGIVERYDELSER Denne pjece er målrettet offentlige myndigheder, der overvejer at udbyde en rammeaftale for rådgiverydelser 1. > Er der behov for at udbyde en rammeaftale

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Kaj Kjærsgaard) 23. januar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Kaj Kjærsgaard) 23. januar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025749 (Kirsten Thorup, Kaj Kjærsgaard) 23. januar 2012 K E N D E L S E Proffice A/S (selv) mod Statens & Kommunernes Indkøbs Service A/S (selv) Statens & Kommunernes

Læs mere

Del 2: Ordregivernes værktøjer i forbindelse med offentlige

Del 2: Ordregivernes værktøjer i forbindelse med offentlige 18. april, 2011 DI s høringssvar til Grønbog om modernisering af EU's politik for offentlige Mod et mere effektivt europæisk marked for offentlige (KOM(2011) 15 endelig) Evaluering gennemføres frem mod

Læs mere

KOMMUNALE UDBUD. OSJ Consulting- Just a better Bid. Næstved Erhvervsforening 26. nov. 2014. v. Ole Steen Jensen Gallemarksvej 47 4700 Næstved

KOMMUNALE UDBUD. OSJ Consulting- Just a better Bid. Næstved Erhvervsforening 26. nov. 2014. v. Ole Steen Jensen Gallemarksvej 47 4700 Næstved KOMMUNALE UDBUD Næstved Erhvervsforening 26. nov. 2014 OSJ Consulting- Just a better Bid v. Ole Steen Jensen Gallemarksvej 47 4700 Næstved Offentlige indkøb pr. år ca. 300 mia. kr. Heraf udbydes ca. 100

Læs mere

Nye regler om annonceringspligt Indlæg ved Dansk Forening for Udbudsret København 13. september 2007

Nye regler om annonceringspligt Indlæg ved Dansk Forening for Udbudsret København 13. september 2007 Nye regler om annonceringspligt Indlæg ved Dansk Forening for Udbudsret København 13. september 2007 Carina Risvig Hansen De nye regler Lovforslag nr. L 152 Forslag til lov om ændring af konkurrenceloven,

Læs mere