Det gode udbud. 8. oktober 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det gode udbud. 8. oktober 2014"

Transkript

1 Det gode udbud 8. oktober 2014 ATV Jord og Grundvand Bygning 115, DTU, Bygningstorvet, 2800 Kgs Lyngby tlf CVR Danske Bank

2

3 Indhold Innovation og ressourceeffektivitet CEO Carsten Toft Boesen, geolog og MBA, NIRAS A/S Den juridiske ramme for udbud Advokat, partner Peter Stig Jakobsen (H), Bech-Bruun Advokatfirma En regions overvejelser omkring udbud Civilingeniør Kim Sørensen, Region Hovedstaden Rådgiversyn på udbud, belyst ved konkrete eksempler Projektchef John Ulrik Bastrup, GEO, og seniorprojektleder Kirsten Rügge, COWI A/S Totalentreprise og udbud Afdelingsleder Maiken Faurbye, Krüger A/S Til notater

4

5 INNOVATION OG RESSOURCEEFFEKTIVITET CEO Carsten Toft Boesen, geolog og MBA NIRAS A/S Baggrund og formål På Vintermødet 2013 med Miljøminister Ida Auken indledtes en væsentlig dialog om mulighederne for markant at øge branchens ressourceeffektivitet og innovationskraft. Innovation er processen, der transformerer viden til værdi i form af bedre og billigere løsninger og trives bedst i tæt samspil med markedet. Jord- og grundvandsmarkedet styres i stigende grad af komplicerede udbudsregler og risikoaversion elementer, der hæmmer innovation. Dette har præget indkøbsprocessen i retning af mere jura og økonomi og har medført en markant øgning af transaktionsomkostningerne. Dette er dyrt, frustrerende og unødvendigt og fjerner fokus fra faglighed og innovation. Samtidig forekommer der nu oftere udbud af mindre opgaver til mange bydende, hvorved de samlede omkostninger til udarbejdelse og vurdering af tilbud hurtigt kan overstige såvel besparelsen for udbyder som gevinsten for den vindende leverandør altså destruerer indkøbsprocessen værdi. En anden tendens er, at kravet til tilbuddenes omfang øges, så det i dag ikke er unormalt, at et tilbud fylder et helt ringbind. Disse tilbud er både dyre at producere og tager lang tid for udbyder at vurdere. Det hører med til billedet, at Vand- og Miljøområdet er præget af relativt små projekter med lav risikoprofil, en høj grad af tillid og lange relationer mellem stabile parter med højt vidensniveau samt et begrænset omfang af tvister et omfang, der vanskeligt kan retfærdiggøre det stigende ressourceforbrug til udvikling og forhandling af kontraktforhold. Går vi 25 år tilbage havde vi en situation, hvor kontrakterne var relativt ens på tværs af udbydere og fyldte 4 sider med ABR, udbudsbrev og tilbud som bilag. I dag er vi på vej mod en situation hvor styrelser, regioner, kommuner og forsyningsselskaber hver især kontinuert udvikler eget kontraktparadigme, og hvor hver leverandør har modsvarende ønsker om justeringer. Logikken fra udbyder er, at det er enklest kun at have ét kontraktparadigme, men dette er illusorisk, når paradigmet skal dække spektret fra indkøb af supersygehuse over miljørådgivning til blyanter. Resultatet er, at fagfolk både hos udbydere og leverandører bruger masser af ikke-værdiskabende tid på at diskutere teoretiske juridiske problemer. Metode Med det formål at kvalificere og teste ovenstående opfattelse af situationen blev der i perioden august-september 2014 gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt ATV Jord- & Grundvands medlemmer. Resultater De 94 besvarelser peger på, at der er en høj grad af enighed blandt udbydere og leverandører om, at faglighed og projektledelse er det vigtigste i opgaveløsningen, men at pris i virkelighedens verden ofte kommer til at vægte højest. Til trods for en høj grad af enighed om gerne at ville fremme innovative løsninger vægter innovation i praksis lavest.

6 Både udbydere og leverandører oplever, at tidsforbruget til udbud/tilbud er steget, og kun et fåtal ser udbudsreglerne som værdiskabende. Både udbydere og leverandører oplever udbudsreglerne som en kilde til stress, og især leverandørerne ser i betydeligt omfang reglerne som en barriere for innovation. Udbyderne er dog på en række parametre mere positive over for udbudsreglerne end leverandørerne. Mest markant mener 57 % af udbyderne, at reglerne er med til at sikre fair konkurrence, hvilket kun 14 % af leverandørerne er enige i. Det overvejende flertal anvender udbyders kontraktgrundlag med ABR89-henvisning, og tidsforbruget til forhandling af kontraktgrundlag opleves af mange som stigende. Min hypotese var, at forhandling af kontraktgrundlag eroderede tillid, men her viser undersøgelsen, at det modsatte faktisk er tilfældet. I forhold til omfang og håndtering af tvister blev min forventning til gengæld bekræftet: I langt de fleste tilfælde taler vi os til rette eller forliger sagen. Kun tre respondenter har erfaring med voldgifts- eller retssager. Der er fra parterne en klart positiv holdning til omvendt licitation en udbudsform som omkring 40 % allerede har erfaring med, og flertallet (naturligvis mest markant blandt leverandører) mener, at det i den sammenhæng er rimeligt med en vis honorering af tilbudsomkostninger. Konklusion og perspektivering Undersøgelsen peger på, at udbudsprocessen opleves som ressourcekrævende, stressende og ikke fremmende for innovation; altså et ikke ubetydeligt, men lovpligtigt ressourcespild - og altså en innovationsbarriere. Spørgsmålet er: hvordan kan vi reducere ressourceforbruget (transaktionsomkostningerne) og ikke mindst øge værdiskabelsen? Og dermed som en respondent udtrykker det: opnå at tiden = pengene i stedet kunne bruges til selve opgaveløsningen. En oplagt mulighed for at reducere transaktionsomkostningerne, ikke mindst for leverandørerne, er at nå til enighed om ét fælles kontraktgrundlag og fastholde dette over tid. Her er den forestående forhandling af ABR89 det oplagte forum. Det forhold at leverandørerne generelt er mest negative i forhold til udbudsprocessens værdiskabelse ligger sandsynligvis i en kombination af, at udbudsprocessen i sin natur genererer flest tabere, men måske også i en oplevelse af manglende åbenhed og transparens i evaluering og tildeling. I forhold til at accelerere værdiskabelsen, og med det formål at sætte turbo på den grønne innovation, er det oplagt at stille krav om innovativt indhold i løsningen af en større del af den løbende projektportefølje. Dette kan ske ved at anvende rammeaftaler eller en udbudsform, hvor problemet og den tilhørende økonomiske ramme præsenteres, og de bydende så konkurrerer på at finde den bedste løsning f.eks. ved en omvendt licitation, hvor prisen er givet, og konkurrencen går på at levere mest værdi for pengene.

7 DEN JURIDISKE RAMME FOR UDBUD Advokat, partner Peter Stig Jakobsen (H) Bech-Bruun Advokatfirma Oplæg omkring de gældende regler og udvalgte dele af de kommende regler for udbud med fokus på kontrakttyper, minimumskrav, udvælgelseskriterier, tildelingskriterier, udbudsformer, kontraktstyring og sanktioner Baggrund og formål I forbindelse med indkøb skal ordregiver foretage en lang række overvejelser og valg, som er styrende for konkurrenceprocessen og levering af korrekt ydelse. Som en fase af et sådant indkøb vil ofte indgå en udbudsprocedure, der såvel tidsmæssigt som indholdsmæssigt kan påvirke den endelige kontrakt. Peter Stig Jakobsen har mere end 25 års erfaring med gennemførelse af udbud og tvister om udbud samt som forfatter af bøger og artikler om udbudsretlige emner. Metode, teknik Oplægget vil blive gennemført på baggrund af en PowerPoint-præsentation. Resultater Resultatet af oplægget tilsigter at være en dialog om særligt mulighederne inden for den gældende juridiske ramme for at gennemføre intelligente og hensigtsmæssige indkøb. Konklusion og perspektivering Der er inden for de gældende juridiske rammer en lang række muligheder for såvel at nedbringe transaktionsomkostningerne som at foretage intelligente indkøb. Litteraturhenvisninger EU-Domstolens praksis Klagenævnet for Udbuds praksis De danske domstoles praksis Dansk og international litteratur om udbudsretlige forhold Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledninger om udbudsretlige emner Kommissionens fortolkningsmeddelelser

8

9 EN REGIONS PRAKSIS OG OVERVEJELSER OM UDBUD Civilingeniør Kim Sørensen Region Hovedstaden Baggrund for praksis Hvert år udbyder Region Hovedstaden opgaver indenfor jordforureningsområdet for et trecifret millionbeløb. For at regionen anser et udbud for at være godt, er der en række forhold, som skal være opfyldt. Regionen ønsker at sikre, at udbudsprocessen og opgaveløsningen overholder gældende regler om pligt til at udbyde, lever op til en række kvalitetskrav, er effektiv og munder ud i passende lave priser. Region Hovedstadens praksis ved udbud af jordforureningsopgaver Udbudsformer Region Hovedstaden udbyder stort set udelukkende jordforureningsopgaver i begrænset udbud og kun sjældnere i offentligt udbud eller i udbud efter forhandling. Begrænset udbud er den foretrukne udbudsform, fordi det er den mindst ressourcekrævende hos både region og leverandører, samtidig med, at den erfaringsmæssigt sikrer konkurrence på pris og kvalitet herunder den gode ide i opgaveløsningen. Afhængig af opgavernes karakter udbydes de som enten tjenesteydelser eller bygge- og anlægsopgaver. Historiske gennemgange, kortlægningsundersøgelser, videregående undersøgelser og driftsopgaver udbydes som tjenesteydelser, mens oprensningsopgaver og opførelse af driftsanlæg udbydes som bygge- og anlægsopgaver. Tjenesteydelsesopgaverne udbydes efter EU s udbudsdirektiv, /1/ hvis det vurderes, at kontraktværdien vil overstige ca. 1,5 mio. kr., og efter tilbudsloven, hvis kontraktværdien vurderes at ligge mellem 0,5 mio. kr. og ca. 1,5 mio. kr. I begge tilfælde annonceres opgaven i overensstemmelse med de to regelsæt, og der gennemføres en prækvalifikation, der resulterer i, at hhv. 5-6 og 2-3 leverandører udvælges til at afgive tilbud. For tjenesteydelsesopgaver, hvor kontraktværdien er mindre end 0,5 mio. kr. gennemføres i nogle tilfælde en udbudsproces svarende til en proces, som under tilbudsloven, mens der i andre tilfælde indhentes underhåndsbud fra to leverandører. Bygge- og anlægsopgaverne udbydes som regel efter tilbudsloven, da de har en kontraktværdi på mindre end ca. 38 mio. kr., hvilket er tærskelværdien, som er afgørende for om opgaven skal udbydes under tilbudsloven eller EU s udbudsdirektiv. Udvælgelse Uanset om der udbydes under tilbudsloven eller under EU s udbudsdirektiv finder prækvalifikationen sted på baggrund af de udvælgelseskriterier, der offentliggøres i forbindelse med annoncering af opgaven. I Region Hovedstaden sker udvælgelsen ofte med hovedvægt på leverandørens referencer fra sammenlignelige projekter. Når navnlig mindre opgaver udbydes under tilbudsloven kan antallet af lige kvalificerede leverandører være større end det antal regionen ønsker at udvælge jf. annonceringen. I disse

10 tilfælde vægter Region Hovedstaden at tage hensyn til en sikring af bedst mulige konkurrence. Det kan fx ske ved at udvælge både små og store leverandører til at afgive tilbud. Tildeling Som det foreskrives af reglerne oplyser regionen allerede ved annoncering af opgaven, hvilke kriterier tilbuddene vurderes efter. Ved opgaver, hvor ydelserne er meget detaljeret beskrevet af regionen, vægtes udelukkende prisen, og opgaven tildeles efter princippet laveste bud. Ved opgaver, hvor regionen ønsker en større konkurrence på gode ideer til tekniske løsninger - og måske ligefrem udvikling af nye ideer - vægtes leverandørens forslag til opgaveløsning på samme niveau, og i flere tilfælde højere end prisen. Disse opgaver tildeles efter princippet økonomisk mest fordelagtige. Aftaleformer Underhåndsbud og udbud efter tilbudsloven på jordforureningsopgaver fører oftest til kontrakter, der omfatter gennemførelse af et enkelt projekt, mens udbud efter udbudsdirektivet kan føre til enten tilsvarende kontrakter eller rammeaftaler. I rammeaftalerne er opstillet vilkår for de kontrakter, som regionen senere indgår i løbet af en nærmere fastsat periode. Rammeaftalen indeholder især aftaler om priser og påtænkte mængder af ydelser. I forbindelse med rammeaftaler på jordforureningsopgaver har regionen hidtil overvejende benyttet direkte tildeling frem for at gennemføre miniudbud. Ved et miniudbud gennemføres endnu udbudsrunde, hvor leverandørerne, der er med i rammeaftalen, afgiver tilbud på en konkret opgave. Perspektivering I Region Hovedstaden arbejdes der til stadighed på at forbedre udbudsprocessen. Fokus har i de seneste år blandt andet været på transaktionsomkostningerne, som er ganske omfattende i branchen. Regionen tilstræber at holde transaktionsomkostningerne på så lavt et niveau som muligt, ved kun at prækvalificeres det antal leverandører, som det er nødvendigt for at sikre, at udbudsprocessen forløber i overensstemmelse med lovgivningen. Transaktionsomkostningerne ved udbud af jordforureningsopgaver kan reduceres ved at indgå rammeaftale med direkte tildeling for endnu flere opgavetyper. Set fra regionens synspunkt kan dette dog i nogle tilfælde have den ulempe, at konkurrencen på gode ideer bliver mindre. Region Hovedstaden vil gerne fremme konkurrencen på, hvordan og hvor innovativt leverandørerne foreslår at løse jordforureningsopgaverne. Det kunne derfor være en mulighed at gennemføre udbud ved konkurrencepræget dialog. Dilemmaet er imidlertid, at denne udbudsform muligvis giver mere innovative opgaveløsninger og dermed højere kvalitet, men at kan ske på bekostning af transaktionsomkostningerne, som risikerer at stige. Litteraturhenvisning /1/ Udbudsdirektivet 2004/18/EF. /2/ Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter. Lov nr. 338 af 18. maj 2005 med ændringer, der følger af lov nr. 572 af 6. juni 2007.

11 RÅDGIVERSYN PÅ UDBUD BELYST VED KONKRETE EKSEMPLER Projektchef John Ulrik Bastrup GEO Seniorprojektleder Kirsten Rügge COWI A/S, Baggrund og formål Vi bruger i dag mange ressourcer på at lave tilbud, og det gør vores kolleger i den resterende del af rådgiverbranchen også. Det er vores erfaring, at et typisk tilbud på en videregående undersøgelse til Region Hovedstaden koster os i størrelsesordenen timer at udarbejde. Det er vores oplevelse, at det høje ressourceforbrug primært skyldes, at vi ikke kender sagerne til bunds, når vi bliver bedt om at lave tilbud. Derfor bruger vi lang tid på at gennemgå tidligere rapporter og lave en opsummering af den eksisterende viden for at sikre, at vi er fuldt opdateret på den konkrete historik, geologi, hydrogeologi og forurenings-situation. Dette er vigtigt for at kunne ramme det omfang af undersøgelser, som svarer til opgavens kompleksitet. Vi kan konstatere, at en stigende del af specielt Region Hovedstadens udbud sker i henhold til EU's udbudsdirektiver, eftersom de samlede omkostninger forbundet med opgaven forventes at overstige tærskelværdierne. Idet der udvælges fem firmaer til at give tilbud, betyder det, at der måske anvendes samlet min. kr hos rådgiverne på at udarbejde tilbud på en opgave. Hertil skal lægges den tid, som regionen bruger på at udbyde og evaluere tilbuddene. Der anvendes øgede ressourcer på at udarbejde tilbud. Samtidig falder sandsynligheden for, at den enkelte rådgiver bliver tildelt opgaven, idet konkurrencen skærpes med flere bydende. Statistisk set, vil hver af rådgiverne vinde hvert 5. EU-udbud. Da indtjeningen på denne type opgaver er under pres, som følge af den øgede konkurrence, betyder det, at det ikke er økonomisk bæredygtigt at anvende så mange ressourcer på at udarbejde tilbud. Flere rådgivere vil falde fra, og tilbage står nogle enkelte firmaer. I vores indlæg vil vi komme forslag til, hvordan vi i fællesskab kan gøre processen lettere, og derved nedbringe ressourceforbruget i forbindelse med tilbud, både hos rådgiverne og hos regionerne. Indlægget vil lægge op til diskussion, og det er vores håb, at denne diskussion vil afføde en række tiltag, som alle parter kan være tilfredse med.

12

13 TOTALENTREPRISE OG UDBUD Afdelingschef Maiken Faurbye Krüger A/S Abstract Det gode udbud er 1) tydeligt, 2) definerbart og 3) kalkulerbart. Desuden giver det de bydende lige muligheder ved at danne grundlag for umiddelbart sammenlignelige løsninger og priser. Lidt om risici Begrebet risiko forveksles ofte med sandsynlighed. Når vi spørger, hvad er risikoen, er det vigtigt at vi taler om det samme. En risiko er en hændelse der kan indtræffe, og hvis den gør det vil medføre en negativ indflydelse på projektet. Hvis man på forhånd ved, at den negative hændelse vil indtræffe, er det ikke en risiko, men en omkostning. Risiko udtrykkes som sandsynligheden for, at en hændelse vil indtræffe sammenholdt med omfanget/konsekvensen af hændelsen. De største risici er derfor altid dem, hvor sandsynligheden er stor og hvor konsekvensen (omkostningen) også er stor. Som entreprenør er en væsentlig aktivitet i forbindelse med tilbudsgivning at identificere, evaluere og håndtere de risici der er forbundet med et givent projekt. At håndtere risikoen betyder enten at acceptere den, videreføre den (til kunden, banken, forsikringsselskabet el. lign.) eller at minimere/forebygge den. Accept af en risiko betyder, at der udarbejdes en plan for håndteringen af risikoen herunder prissætning. Risikoen er derved konverteret til en omkostning. Det gode udbud er tydeligt En væsentlig forudsætning for at modtage rigtigt gode tilbud fra entreprenøren er, at han har forstået, hvad bygherre ønsker sig. Jo nemmere det er at læse og forstå opgavebeskrivelsen, des større er sandsynligheden for, at bygherre modtager nogle tilbud han er tilfreds med. Entreprenøren vil altid forsøge at tilbyde den løsning der tilfredsstiller bygherre bedst muligt, fordi det er dyrt at udarbejde et stort tilbud, og fordi det koster en potentiel opgave (indtjening) ikke at vinde. Ligeledes er det essentielt, at det er tydeligt hvad det er der konkurreres på. I modsat fald er entreprenøren tvundet til at forsøge at gætte sig frem til, hvilke parametre der er afgørende for kunden, og det er dyrt og ærgerligt at gætte forkert. Når der er tale om økonomisk mest fordelagtige tilbud er det relevant og lærerigt for entreprenøren at få en gennemsigtig og fair evaluering, hvor tildelingskriterierne anvendes som de er tiltænkt. En måde at gøre dét på er at gennemføre evalueringen før prisen er kendt for bygherre. Det gode udbud er definerbart Det kan være udslagsgivende for totalprisen, hvis der i udbuddet optræder fortolkningsmuligheder i forhold til dele af ydelsen, eller hvis ikke-kendte parametre ligger til grund for prissætningen. Er eksempelvis grundvandsstrømningen ind i et område af betydning, er det rådgivers opgave at angive en estimeret værdi som de bydende kan tage udgangspunkt i, hvis grundvandstrømningen ikke er undersøgt. Det er derfor også vigtigt, at entreprenørens spørgsmål i spørgeperioden adresseres seriøst. Det indebærer en vis risiko for entreprenøren at stille spørgsmål, da det kan virke som en hjælp til de øvrige bydende - så entreprenøren spørger kun, hvis det vurderes at være nødvendigt og ikke kan påvirke chancen for at

14 vinde projektet. Adresseres et spørgsmål ikke, må entreprenøren gøre sig en forudsætning, hvilket i sidste ende stort set altid bliver en fordyrelse for kunden. Samtidigt er det vigtigt at bygherre gør sig klart, at jo flere krav udbuddet definerer (eksempelvis høje støjkrav, oprensningskrav el. lign), des dyrere bliver de indkomne tilbud. Den seriøse entreprenør tager kravene alvorligt og det vil afspejle sig i prisen. Er der hos en kunde tradition for at kravene efterfølgende ikke følges op, kan det blive en konkurrenceparameter for entreprenøren at satse på. Det gode udbud er kalkulerbart I forbindelse med tilbudsgivning er det for det meste relativt nemt at beregne prisen af egne ydelser eller indhente priser fra forskellige underleverandører og entreprenører. Dette gælder dog ikke, når tilbuddet omfatter ting som entreprenøren ikke har indflydelse på. Det angives oftere og oftere, at entreprenøren ikke må tage nogen former for forbehold, eller at entreprenøren skal stille garanti for diverse uforudsigelige hændelser. Der er tit tale om ydelser, hvor en given underleverandør ikke kan presses til at afvige fra de normale standardforbehold eller vil stille garanti, hvilket betyder at hovedentreprenøren må estimere risikoen og tillægge denne den samlede tilbudssum. Når for store risici overføres til entreprenøren, konkurreres der ikke længere kun på pris og kvalitet, men også på risikovillighed. Det kan i sidste ende koste begge parter dyrt. Sammenlignelighed Det er bygherres/rådgivers ansvar, at udbuddet er formuleret så de indkomne tilbud fremstår sammenlignelige. Det er især vigtigt at holde sig klart når der er tale om udbud, hvor entreprenøren foruden prisen, konkurrerer på løsningen, og i forbindelse med funktionsudbud, hvor entreprenøren i høj grad selv bestemmer, hvordan projektet skal løses.

15 Notater

16 Notater

Offentligt indkøb af videnrådgivning

Offentligt indkøb af videnrådgivning Offentligt indkøb af videnrådgivning gode råd til at mindske transaktionsomkostninger ved udbud af videnrådgivning foreningen af offentlige indkøbere Udgivet af: DI Videnrådgiverne og Foreningen af offentlige

Læs mere

Vejledning i udbud med forhandling November 2013

Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål...

Læs mere

Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune

Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling April 2014 2 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Definition af udbud og udlicitering... 3 1.2

Læs mere

Bedste praksis for brug af rammeaftaler. - en håndbog om rammeaftaler for indkøb

Bedste praksis for brug af rammeaftaler. - en håndbog om rammeaftaler for indkøb Bedste praksis for brug af rammeaftaler - en håndbog om rammeaftaler for indkøb Juni 2011 1 Bedste praksis for brug af rammeaftaler - en håndbog om rammeaftaler for indkøbere Juni 2011 UDBUDSRÅDET Udbudsrådet

Læs mere

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke Anbefalinger god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN 978-87-7029-509-3 Udbudsrådet

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser

Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser 978-87-92651-12-9 Titel: Simple udbudsmodeler for rådgiverydelser Udgiver: DANVA Vandhuset Godthåbsvej 83 8660 Skanderborg

Læs mere

Vejledning Udbud trin for trin

Vejledning Udbud trin for trin Vejledning Udbud trin for trin v Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Trin 1: Planlægning... 6 1.1 Intern organisering... 7 1.1.1 Nødvendige kompetencer...

Læs mere

Kvalitet. kriterium. som tildelings- Del I Vejledning december 2010

Kvalitet. kriterium. som tildelings- Del I Vejledning december 2010 Kvalitet som tildelings- kriterium Del I Vejledning december 2010 en ny og mere værdiskabende byggeproces I brancheinitiativet Værdiskabende Byggeproces arbejder syv af byggeriets organisationer sammen

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Gode råd om udbud. April 2012 FORENINGEN AF RÅDGIVENDE INGENIØRER, FRI

Gode råd om udbud. April 2012 FORENINGEN AF RÅDGIVENDE INGENIØRER, FRI om udbud April 2012 Forord Udbudsreglerne er komplicerede og vanskeligt tilgængelige for de fleste. DANSKE ARK og FRI oplever ofte, at tilbudsgivere og offentlige udbydere ikke kender reglerne eller misforstår

Læs mere

Gode råd om udbud. Januar 2010 FORENINGEN AF RÅDGIVENDE INGENIØRER, FRI

Gode råd om udbud. Januar 2010 FORENINGEN AF RÅDGIVENDE INGENIØRER, FRI om udbud Januar 2010 Forord Udbudsreglerne er komplicerede og vanskeligt tilgængelige for de fleste. DANSKE ARK og FRI oplever ofte, at tilbudsgivere og offentlige udbydere ikke kender reglerne eller misforstår

Læs mere

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål...

Læs mere

Vejledning i udbud af ESCO Februar 2011

Vejledning i udbud af ESCO Februar 2011 Vejledning i udbud af ESCO Februar 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 1.1 OPBYGNING... 2 1.2 BAGGRUNDEN FOR ESCO-PROJEKTER...

Læs mere

Analyse. klagemønstret i udbudsklagesager

Analyse. klagemønstret i udbudsklagesager Analyse klagemønstret i udbudsklagesager 2012 Titel: Analyse af klagemønstret i udbudsklager Analysen er udarbejdet af sekretariatet for Udbudsrådet Grafisk produktion: Rosendahls-Schultz Grafisk a/s On-line

Læs mere

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN:

Læs mere

Erfaringer med udbud i henhold til EU's tjenesteydelsesdirektiv. Kommenteret materialesamling

Erfaringer med udbud i henhold til EU's tjenesteydelsesdirektiv. Kommenteret materialesamling Erfaringer med udbud i henhold til EU's tjenesteydelsesdirektiv Kommenteret materialesamling Teknik og Administration Nr. 8 2004 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 1.1 Baggrund og formål 4 1.2 Materialesamlingen

Læs mere

Ordbog om udbud og udlicitering

Ordbog om udbud og udlicitering Ordbog om udbud og udlicitering K O N T R L R E Ø O P G A V E S L E N L I N G 3F Den offentlige Gruppe Om ordbogen Dette er en ordbog over de mest mindelige ord og begreber, der bliver brugt, når offentlige

Læs mere

offentlig-privat samarbejde analyserapport 6

offentlig-privat samarbejde analyserapport 6 offentlig-privat samarbejde analyserapport 6 Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag:

Læs mere

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem?

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? September 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Tidligere på året offentliggjorde Udbudsrådet en analyse

Læs mere

Vejledning i udbud af Befordring Oktober 2011

Vejledning i udbud af Befordring Oktober 2011 Vejledning i udbud af Befordring Oktober 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål... 5

Læs mere

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Vejledning i udbud af kommunal tandpleje April 2013 Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1 Indledning... 4 1.1 Vejledningens fokus og formål... 4 1.2 Opbygning

Læs mere

Retningslinjer for Indkøb og Udbud

Retningslinjer for Indkøb og Udbud Retningslinjer for Indkøb og Udbud juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Lovgivning... 3 1.1 EU s Udbudsdirektivet... 3 1.2 Tilbudsloven, afsnit I... 3 1.3 Tilbudsloven, afsnit II... 4 1.4 Fællesskabsretten...

Læs mere

Vejledning i udbud af Vedligeholdelse af kommunale ejendomme

Vejledning i udbud af Vedligeholdelse af kommunale ejendomme Vejledning i udbud af Vedligeholdelse af kommunale ejendomme Februar 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 1 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 Vedligeholdelse

Læs mere

SKI's rammeaftaler inden for videnrådgivning 20 anbefalinger til forbedringer

SKI's rammeaftaler inden for videnrådgivning 20 anbefalinger til forbedringer Den 16. juni 2011 kna SKI's rammeaftaler inden for videnrådgivning 20 anbefalinger til forbedringer Resumé SKI s rammeaftaler egner sig ikke til køb af videnrådgivning, fordi videnrådgivning kræver tilpasning

Læs mere

Offentlige indkøb via centrale rammeaftaler

Offentlige indkøb via centrale rammeaftaler Offentlige indkøb via centrale rammeaftaler 2015 Offentlige indkøb via centrale rammeaftaler Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk

Læs mere

Bilag til notat om en SMV-venlig udbuds- og indkøbspolitik. 1. Udarbejd retningslinier for udbud og indkøb

Bilag til notat om en SMV-venlig udbuds- og indkøbspolitik. 1. Udarbejd retningslinier for udbud og indkøb Bilag til notat om en SMV-venlig udbuds- og indkøbspolitik 1. Udarbejd retningslinier for udbud og indkøb Kommunen bør udarbejde et sæt retningslinier for, hvordan den tilrettelægger sine udbud, således

Læs mere

Guide. Bygherrens indkøbs- og udbudsstrategier for bedre konkurrence i bygge- og anlægssektoren

Guide. Bygherrens indkøbs- og udbudsstrategier for bedre konkurrence i bygge- og anlægssektoren Guide Bygherrens indkøbs- og udbudsstrategier for bedre konkurrence i bygge- og anlægssektoren September 2008 KONKURRENCESTYRELSEN Guide Bygherrens indkøbs- og udbudsstrategier for bedre konkurrence i

Læs mere

Partnering ABC. En håndbog for bygherrer

Partnering ABC. En håndbog for bygherrer Partnering ABC En håndbog for bygherrer Partnering ABC En håndbog for beslutningstagere og deltagere i partneringprocessen med særligt henblik på den offentlige bygherre Inden bygherren træffer sit valg,

Læs mere

Bliv klogere på LICITATION

Bliv klogere på LICITATION Bliv klogere på LICITATION Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-472-0 Tryk ISBN: 978-87-7029-473-7 Oplag:

Læs mere