Faglige kompetencer. Lydtekniske og musikalske kvalifikationer. Træffe og begrunde lydtekniske og musikalske valg. Kendskab til musikbranchen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Faglige kompetencer. Lydtekniske og musikalske kvalifikationer. Træffe og begrunde lydtekniske og musikalske valg. Kendskab til musikbranchen"

Transkript

1 LYDTEKNIK (LT) LT-uddannelsen er den uddannelse på RMC, der har færrest studerende. De studerende på andet år er mellem 23 og 28 år. De studerende bruger mellem 8 20 timer om ugen på deres studie. Der har kun deltaget tre af fire studerende fra LT-uddannelsen i undersøgelsen. I dette kapitel præsenteres de LT-studerendes besvarelser af de spørgsmål, som har handlet specifikt om deres uddannelse. Kapitlet er opdelt i tre afsnit om henholdsvis kompetencer, fagene og de anvendte undervisningsformer. Kompetencer Studieordningen for LT-uddannelsen beskriver, hvilke kompetencer uddannelsen sigter mod at opbygge hos de studerende. Der skelnes mellem faglige kompetencer på den ene side og personlige og sociale kompetencer på den anden side, som den studerende skal have på et grundlæggende niveau når de afslutter bacheloruddannelsen. Ligesom de studerende på musikuddannelserne er de LT-studerende også blevet bedt om at vurdere, hvordan kompetencerne er behandlet i det hidtidige forløb. Besvarelserne fremgår af figur 36 og 37. Figur 36: Efter endt bacheloruddannelse skal du ifølge din studieordning være i besiddelse af en række kompetencer på grundlæggende niveau. Har den måde, der hidtil er arbejdet hen imod kompetencerne på, været tilfredsstillende? Faglige kompetencer Lydtekniske og musikalske kvalifikationer Træffe og begrunde lydtekniske og musikalske valg Kendskab til musikbranchen Kombinere eksisterende viden og færdigheder på nye måder 1

2 Indsigt i projektarbejde To ud af tre studerende mener, at den måde der hidtil er arbejdet hen imod de faglige kompetencer som lydtekniske og musikalske kvalifikationer, træffe og begrunde lydtekniske og musikalske valg samt indsigt i projektarbejde er overvejende tilfredsstillende eller tilfredsstillende behandlet. Men behandlingen af den faglige kompetence som kendskab til musikbranchen vurderer kun én af de tre studerende som overvejende tilfredsstillende behandlet, hvor de to andre studerende har svaret henholdsvis overvejende utilfredsstillende og utilfredsstillende. De faglige kompetencer som at kombinere eksisterende viden og færdigheder på nye måder er der én studerende som har vurderet som overvejende tilfredsstillende, og to studerende har svaret ved ikke. Figur 37: Efter endt bacheloruddannelse skal du ifølge din studieordning være i besiddelse af en række kompetencer på grundlæggende niveau. Har den måde, der hidtil er arbejdet hen imod kompetencerne på, været tilfredsstillende? Personlige og sociale kompetencer Samarbejde og arbejde selvstændigt Kommunikere Strukturere egen læring De LT-studerende vurderer den måde, der er arbejdet hen imod de personlige og sociale kompetencer positivt. Behandlingen af de personlige og sociale kompetencer som at samarbejde og arbejde selvstændigt vurderer én studerende som tilfredsstillende og to studerende som overvejende tilfredsstillende. Kompetencen at kommunikere vurderer alle tre studerende er blevet behandlet overvejende tilfredsstillende, og endelig vurderer de tre studerende behandlingen af de personlige og sociale kompetencer som at strukturere egen læring som overvejende tilfredsstillende. De LT-studerende mener alle, at studieordningens kompetencer i nogen grad er dækkende for de kompetencer, som de selv mener, at uddannelsen skal udvikle. 2

3 Fagene De LT-studerende vurderer i undersøgelsen de kurser, projekter, produktioner mv. som er uddannelsens væsentligste byggesten. De vurderer ikke nødvendigvis hver enkelt aktivitet, men tager stilling til de hovedgrupper eller fag som aktiviteterne primært falder inden for. I det følgende anvendes udelukkende betegnelsen fag/kurser. I første omgang vurderer de studerende i hvilken grad fagene/kurserne bidrager til, at de opnår de kompetencer som uddannelsen sigter mod. Se resultatet i figur 38. Figur 38: Hvordan vurderer du følgende fag/kurser bidrager til, at du opnår de kompetencer som uddannelsen sigter mod? Musikproduktion, studie (herunder mix-sessions, kopimix, og vokal-prod.) Musikproduktion, koncert Koncertteori (det tidligere fag PA-teori) Øvrige teknikkurser (herunder Mastering, SSL, Logic, Synk, Synt og Sampl.) Musikproduktions-projekter HD 3 Hørelære 3

4 Hovedfagsvejledning og personlig vejledning De tre LT-studerende vurderer at størstedelen af deres fag/kurser bidrager i høj grad eller i nogen grad til, at de opnår de kompetencer som uddannelsen sigter mod. Det eneste fag/kursus som de studerende vurderer negativt er Hovedfagsvejledning og personlig vejledning. Her mener én studerende, at faget/kurset i nogen grad bidrager til at de opnår de kompetencer som uddannelsen sigter imod, og de to øvrige studerende mener at faget/kurset bidrager i mindre grad. I fagene/kurserne Musikproduktion studie, Musikproduktion koncert, Koncertteori, Øvrige teknikkurser, Musikproduktions-projekter samt HD 3 vurderer alle tre studerende, at de bidrager i høj grad eller i nogen grad til at de opnår de kompetencer som uddannelsen sigter mod. Endelig vurderer to af de tre studerende i faget Hørelære at det bidrager i mindre grad, og én studerende mener at det bidrager i nogen grad. Alle fagene bliver også vurderet enkeltvis i undersøgelsen på tilsvarende vis som hos de studerende på musik-uddannelserne. De LT-studerende skal erklære sig enige eller uenige i seks positivt formulerede udsagn om følgende emner: Målene med undervisningen er kommunikeret klart til mig og mine medstuderende Undervisningens indhold svarer til mine forventninger Der er god sammenhæng mellem undervisningens tilrettelæggelse og de mål der er for undervisningen Det faglige niveau svarer til mine forventninger Undervisningen bidrager i særlig grad til at udvikle mine lydtekniske færdigheder Min arbejdsindsats stemmer overens med de mål der er for undervisningen Resultaterne af de studerendes besvarelser kan ses i figur Figur 39: Målene med undervisningen er kommunikeret klart til mig og mine medstuderende Musikproduktion studie Musikproduktion koncert Koncertteori Øvrige teknikkurser 4

5 Musikproduktions-projekter HD 3 Hørelære Hovedfagsvejledning og personlig vejledning De LT-studerendes vurderinger af udsagnet målene med undervisningen er kommunikeret til mig og mine medstuderende er overvejende negative i flere fag/kurser. I fagene/kurserne Musikproduktion studie, Musikproduktion - koncert, Koncertteori og Øvrige teknikkurser er kun én studerende der er enig i udsagnet, og de øvrige to studerende er mindre enige. Dog er to ud af tre studerende enige i udsagnet i fagene/kurserne Musikproduktions projekter, HD 3, Hørelære og Hovedfagsvejledning og personlig vejledning. Figur 40: Undervisningens indhold svarer til mine forventninger Musikproduktion studie Musikproduktion koncert Koncertteori Øvrige teknikkurser 5

6 Musikproduktions-projekter HD 3 Hørelære Hovedfagsvejledning og personlig vejledning Om udsagnet undervisningens indhold svarer til mine forventninger vurderer alle tre LTstuderende, som har deltaget i undersøgelsen, at de er enige i udsagnet i fagene/kurserne Musikproduktion studie, HD 3, Hørelære og Hovedfagsvejledning og personlig vejledning. I fagene/kurserne Øvrige teknikkurser og Musikproduktions-projekter har to ud af tre studerende svaret, at de enige i udsagnet. Endelig har alle tre studerende i fagene/kurserne Musikproduktion koncert og Koncertteori svaret, at de er mindre enige i udsagnet. Figur 41: Der er god sammenhæng mellem undervisningens tilrettelæggelse og de mål der er for undervisningen Musikproduktion studie Musikproduktion koncert Koncertteori Øvrige teknikkurser 6

7 Musikproduktions-projekter HD 3 Hørelære Hovedfagsvejledning og personlig vejledning Om udsagnet der er god sammenhæng mellem undervisningens tilrettelæggelse og de mål der er for uddannelsen vurderer alle tre LT-studerende, at de er enige i udsagnet. Dette gør sig gældende i fagene/kurserne Musikproduktion studie, Musikproduktions-projekter, HD 3, Hørelære og Hovedfagsvejledning og personlig vejledning. I faget/kurset Øvrige teknikkurser er to ud af tre studerende enige i udsagnet og i faget/kurset Koncertteori er kun én studerende enig i udsagnet. Faget/kurset Musikproduktion koncert bliver negativt bedømt af alle tre studerende, ingen af de studerende er enige i udsagnet om, at det er god sammenhæng mellem undervisningens tilrettelæggelse og de mål der er for uddannelsen. Figur 42: Det faglige niveau svarer til mine forventninger Musikproduktion studie Musikproduktion koncert Koncertteori Øvrige teknikkurser 7

8 Musikproduktions-projekter HD 3 Hørelære Hovedfagsvejledning og personlig vejledning De LT-studerende er alle tre enige i udsagnet at det faglige niveau svarer til mine forventninger i fagene/kurserne Musikproduktion studie, Øvrige teknikkurser, Musikproduktions-projekter, HD 3, Hørelære og Hovedfagsvejledning og personlig vejledning. Kun én af de tre studerende er enig i udsagnet i fagene/kurserne Musikproduktion koncert og Koncertteori, hvor de to andre er mindre enige eller uenige. Figur 43: Undervisningen bidrager i særlig grad til at udvikle mine lydtekniske færdigheder Musikproduktion studie Musikproduktion koncert Koncertteori Øvrige teknikkurser 8

9 Musikproduktions-projekter HD 3 Hørelære Hovedfagsvejledning og personlig vejledning To ud af tre studerende er enige i udsagnet undervisningen bidrager i særlig grad til at udvikle mine lydtekniske færdigheder i fagene/kurserne Musikproduktion studie, Musikproduktions projekter, HD 3 samt Hovedfagsvejledning og personlig vejledning. I fagene/kurserne Musikproduktion koncert, Koncertteori, Øvrige teknikkurser samt Hørelære er de tre studerende mere negative. Kun én ud af de tre studerende er enig i udsagnet, hvor de to andre er mindre enige eller uenige i udsagnet. Figur 44: Min arbejdsindsats stemmer overens med de mål der er for undervisningen Musikproduktion studie Musikproduktion koncert Koncertteori Øvrige teknikkurser 9

10 Musikproduktions-projekter HD 3 Hørelære Hovedfagsvejledning og personlig vejledning De studerende svarer i de fleste fag/kurser, at de er enige i udsagnet om at min arbejdsindsats stemmer overens med de mål der er for undervisningen. I fagene/kurserne Musikproduktion studie, Musikproduktion koncert, Øvrige teknikkurser, HD 3 samt Hovedfagsvejledning og personlig vejledning er to ud af tre studerende enige i udsagnet. I faget/kurset Koncertteori er det dog kun én studerende der er enig i udsagnet, hvor de to andre er mindre enige. I fagene Musikproduktions-projekter og Hørelære er alle tre studerende enige i udsagnet om, at deres arbejdsindsats stemmer overens med de mål der er for undervisningen. Undervisningsformer Undervisningen på LT-uddannelsen er tilrettelagt i undervisnings-, kursus- og projektforløb. Undervisningens tilrettelæggelse kan have stor betydning for både oplevelsen og udbyttet. De studerende er derfor blevet bedt om at vurdere vægten mellem skemalagt undervisning og projekter. Resultaterne fremgår af figur 45 Figur 45: Hvordan vurderer du vægten mellem skemalagt undervisning og projekter? De studerende har haft mulighed for at sætte mere end et kryds ved spørgsmålet om forholdet mellem skemalagt undervisningstid og projekter. 33 % af de studerende har svaret at vægten mellem skemalagt undervisningstid og projekter er passende, 66, 7 % har svaret at der er for lille 10

11 vægt på undervisning, og 33, 3 % har svaret at der er for lille vægt på projekter. Der er ingen studerende, som har svaret at der for stor vægt på undervisning eller for stor vægt på projekter. De studerende er også blevet spurgt om deres vurdering af balancen mellem skemalagt undervisningstid (inkl. projekter) og tid til forberedelse. Resultaterne fremgår af figur 46. Figur 46: Hvordan vurderer du balancen mellem skemalagt undervisningstid (inkl. projekter) og tid til forberedelse? Her har de studerende kun haft mulighed for at sætte et kryds. 33, 3 % af de studerende mener at balancen er passende, og 66, 7 % mener at undervisningstiden fylder forholdsmæssigt lidt. Ud fra de studerendes svar er det muligt at konkludere at de studerende mener, at der gerne må være mere undervisning og til dels også flere projekter. Undervisningstiden fylder også forholdsmæssigt lidt i forhold til de studerendes tid til forberedelse. 11

12 MUSIC MANAGEMENT (MM) MM-uddannelsen er den nyeste uddannelse på. Der er 6 studerende på 2. år på MM-uddannelsen, som har besvaret spørgeskemaet. Uddannelsen har et helt andet indhold og andre fag end de øvrige uddannelser på RMC. De studerende på MM-uddannelsen er mellem 22 og 28 år. I følge deres egne vurderinger bruger de i gennemsnit 17, 5 timer om ugen på studiet inklusiv forberedelse. Dette er noget under en gennemsnitlig arbejdsuge på 37 timer. Dog har de alle job ved siden af studierne, som de alle vurderer, er studierelevant. Dette kapitel præsenterer de MM -studerendes besvarelser af spørgeskemaet. Ligesom i de foregående to kapitler fokuserer dette kapitel på besvarelserne af de spørgsmål, der handler om undervisningen på 2. år. Kapitlet gennemgår kompetencer, fagene og undervisningsformerne. Kompetencer Studieordningen for MM-uddannelsen beskriver kompetencemålene for uddannelsen efter en anden systematik end de øvrige studieordninger. Den beskriver de områder som de studerende skal opnå teoretisk og praktisk indsigt i, og den skelner ikke stringent mellem forskellige typer kompetencer, fx faglige, personlige, sociale og kreative kompetencer som studieordningerne på musikuddannelserne samt på LT-uddannelsen. I undersøgelsen har de studerende vurderet om de emner der bidrager til udviklingen af de ønskede kompetencer, er blevet behandlet tilfredsstillende i det hidtidige uddannelsesforløb. Emnerne er inddelt under tre overskrifter: branche-, musikvidenskabelige- og virksomheds-studier. Se resultatet i af besvarelserne i figur 47. Figur 47: Efter endt bacheloruddannelse skal du ifølge din studieordning være i besiddelse af grundlæggende erhvervskompetencer med henblik på ansættelse i en virksomhed i musikbranchen eller etablering af egen virksomhed i musikbranchen. Har de følgende emner, der bidrager til udviklingen af disse kompetencer, hidtil været behandlet tilfredsstillende? Branchestudier, musikvidenskabelige studier og virksomhedsstudier Branchestudier Indsigt i musikbranchens virksomhedsområde og aktiviteter Branchestudier Indsigt i musikbranchens produktionsvilkår og metoder 12

13 Branchestudier Projektledelseskvalifikationer Musikvidenskabelige studier Indsigt i musikkens historie, genrer og stilarter Musikvidenskabelige studier Indsigt i samspillet mellem musikken og kultur/samfund Musikvidenskabelige studier Indsigt i musikkens kunstneriske udtryk, skabende processer og terminologi Virksomhedsstudier Indsigt i virksomheders økonomiske, juridiske og ledelsesmæssige forhold Virksomhedsstudier Indsigt i virksomheders omgivelser og rammebetingelser Generelt vurderer de studerende på MM-uddannelsen at de emner, der bidrager til udviklingen af deres kompetencer, hidtil har været behandlet tilfredsstillende. Emner som indsigt i musikbranchens virksomhedsområde og aktiviteter, indsigt i musikkens historie, genrer og stilarter, indsigt i samspillet mellem musikken og kultur/samfund, indsigt i musikkens kunstneriske udtryk, skabende processer og terminologi, indsigt i virksomheders økonomiske, juridiske og ledelsesmæssige forhold samt indsigt i virksomheders omgivelser og rammebetingelser har alle studerende vurderet til at være behandlet tilfredsstillende eller overvejende tilfredsstillende i deres hidtige studieforløb. Kun emner indenfor området branchestudier som indsigt i musikbranchens produktionsvilkår og metoder samt projektledelseskvalifikationer har én ud af de seks studerende svaret har været behandlet overvejende utilfredsstillende, hvor de øvrige fem studerende har svaret tilfredsstillende eller overvejende tilfredsstillende. I analysen af de studerendes besvarelser er det vigtigt at holde sig for øje, at kompetencemålene er formuleret for den samlede bacheloruddannelse og ikke kun for 2. år af uddannelsen. Utilfredshed med behandling af fx projektledelseskvalifikationer kan således være udtryk for at emnet har været lavere prioriteret på det hidtidige forløb af uddannelsen, og at det vil få højere prioritet på tredje år. 13

14 Fagene Undervisningen på 2. år af MM-uddannelsen er hovedsagelig organiseret i syv emneområder eller fag. I det følgende anvendes udelukkende betegnelsen fag også selvom der i nogle tilfælde ikke som sådan er tale om fag. I undersøgelsen har de studerende blandt andet skulle forholde sig til i hvilken grad de enkelte fag bidrager til, at de udvikler de kompetencer som uddannelsen sigter mod. Se resultaterne af besvarelserne i figur 48. Figur 48: Hvordan vurderer du, ud fra dine konkrete erfaringer med nedenstående fag, at de bidrager til at du opnår de kompetencer som uddannelsen sigter imod? Undervisningen i branchekendskab (inkl. brancheprojekt og projektledelse) Undervisningen i musiksociologi Undervisningen i organisation Undervisningen i markedsføring Undervisningen i innovation Undervisningen i metodekursus Alle studerende vurderer at undervisningen i høj grad eller i nogen grad bidrager til, at de opnår de kompetencer som uddannelsen sigter i mod i fagene Branchekendskab (inkl. brancheprojekt og projektledelse), Organisation og Innovation. I fagene Musiksociologi samt Markedsføring har de studerende svaret lidt mere spredt. I faget Musiksociologi mener 66, 7 % af de studerende at faget i høj grad bidrager til udviklingen af deres kompetencer, hvor 16, 7 % mener at det bidrager i nogen grad, og 16, 7 % mener at det bidrager i mindre grad. I faget Markedsføring mener 33, 3 % af 14

15 de studerende at faget i høj grad bidrager til de kompetencer som uddannelsen sigter imod, hvor 50 % mener at det bidrager i nogen grad, og 16, 7 % mener at det slet ikke bidrager. De studerende er dermed generelt godt tilfredse med den måde undervisningen i uddannelsens fag bidrager til, at de udvikler de kompetencer som uddannelsen sigter imod. Dog er flertallet af de studerende utilfredse med faget Metodekursus. Her mener kun 16, 7 % af de studerende at undervisningen bidrager i høj grad, 16, 7 % mener at den bidrager i nogen grad, og 66, 7 % mener at den bidrager i mindre grad. De studerende på MM-uddannelsen bliver ligesom deres medstuderende på de andre uddannelser også bedt om at vurdere de enkelte fag ud fra en række positivt formulerede udsagn om undervisningen. De studerende har forholdt sig til fem udsagn: Målene med undervisningen er kommunikeret klart til mig og mine medstuderende Undervisningens indhold svarer til mine forventninger Der er god sammenhæng mellem undervisningens tilrettelæggelse og de mål der er for undervisningen Det faglige niveau svarer til mine forventninger Min arbejdsindsats stemmer overens med de mål der er for undervisningen Se resultaterne af besvarelserne i figur Figur 49: Hvis du tænker på undervisningen i følgende fag, hvordan vil du så vurdere følgende udsagn. Målene med undervisningen er kommunikeret klart til mig og mine medstuderende. Branchekendskab (inkl. brancheprojekt og projektledelse) Musiksociologi Organisation Markedsføring Innovation 15

16 Metodekursus De studerende er generelt meget enige eller enige i udsagnet om, at målene med undervisningen er kommunikeret klart til mig og mine medstuderende. I fagene Branchekendskab (inkl. brancheprojekt og projektledelse), Musiksociologi, Markedsføring og Innovation er alle studerende meget enige eller enige. I faget Metodekursus er 16, 7 % af de studerende meget enige, 66, 7 % er enige, og 16, 7 % er mindre enige. I faget Organisation er 16, 7 % af de studerende meget enige, 50 % er enige, hvor 33, 3 % er mindre enige. Figur 50: Hvis du tænker på undervisningen i følgende fag, hvordan vil du så vurdere følgende udsagn. Undervisningen indhold svarer til mine forventninger. Branchekendskab (inkl. brancheprojekt og projektledelse) Musiksociologi Organisation Markedsføring Innovation Metodekursus De studerende er lidt mindre enige i udsagnet om, at undervisningens indhold svarer til mine forventninger. Det er kun i faget Metodekursus, at alle studerende er enige i udsagnet. I fagene Branchekendskab (inkl. brancheprojekt og projektledelse), Organisation og Innovation er 83, 3 % af de studerende meget enige eller enige i udsagnet, hvor der i fagene Markedsføring og Musiksociologi kun er 50 % af de studerende som er meget enige eller enige i udsagnet. 16

17 Figur 51: Hvis du tænker på undervisningen i følgende fag, hvordan vil du så vurdere følgende udsagn. Der er god sammenhæng mellem undervisningens tilrettelæggelse og de mål der er for undervisningen. Branchekendskab (inkl. brancheprojekt og projektledelse) Musiksociologi Organisation Markedsføring Innovation Metodekursus Udsagnet om at der er god sammenhæng mellem undervisningens tilrettelæggelse og de mål der er for undervisningen vurderes således af de studerende: I fagene Musiksociologi, Organisation, Metodekursus og Innovation er 83, 3 % meget enige eller enige i udsagnet. I faget Branchekendskab (inkl. brancheprojekt og projektledelse) er 66, 7 % meget enige eller enige i udsagnet, hvor der i faget Markedsføring er 50 % af de studerende som er meget enige eller enige i udsagnet. Figur 52: Hvis du tænker på undervisningen i følgende fag, hvordan vil du så vurdere følgende udsagn. Det faglige niveau svarer til mine forventninger. 17

18 Branchekendskab (inkl. brancheprojekt og projektledelse) Musiksociologi Organisation Markedsføring Innovation Metodekursus Om udsagnet det faglige niveau svarer til mine forventninger svarer alle studerende, at de er meget enige eller enige i udsagnet i faget Innovation. I fagene Branchekendskab (inkl. brancheprojekt og projektledelse), Musiksociologi, Organisation og Metodekursus er 83, 3 % af de studerende meget enige eller enige. I faget Markedsføring er 50 % af de studerende enige i udsagnet om, at det faglige niveau svarer til deres forventninger. Figur 53: Hvis du tænker på undervisningen i følgende fag, hvordan vil du så vurdere følgende udsagn. Min arbejdsindsats stemmer overens med de mål der er for undervisningen. Branchekendskab (inkl. brancheprojekt og projektledelse) Musiksociologi 18

19 Organisation Markedsføring Innovation Metodekursus Udsagnet om at min arbejdsindsats stemmer overens med de mål der er for undervisningen vurderer alle studerende, at de er enige i når det gælder fagene Branchekendskab (inkl. brancheprojekt og projektledelse), Musiksociologi og Markedsføring. I faget Innovation er 83, 3 % meget enige eller enige i udsagnet, i faget Metodekursus er 66, 7 % enige i udsagnet, og endelig er der 50 % der er meget enige eller enige i faget Organisation. Undervisningsformer De studerende på MM-uddannelsen er i spørgeskemaundersøgelsen blevet bedt om at tage stilling til de undervisningsformer, som de møder på deres uddannelse. De har dermed vurderet vægten mellem skemalagt undervisning og projekter samt balancen mellem skemalagt undervisningstid (inkl. projekter) og tid til forberedelse. Resultaterne af besvarelserne fremgår af figur 54 og 55. Figur 54: Hvordan vurderer du vægten mellem skemalagt undervisning og projekter? Til besvarelsen af spørgsmålet om fordelingen af vægten mellem skemalagt undervisning og projekter har de studerende haft mulighed for at sætte flere kryds. 66, 7 % af de studerende vurderer, at balancen er passende, hvor 33, 3 % vurderer at der er for stor vægt på undervisningen, og 33, 3 % vurderer at der er for lille vægt på projekter. Ingen af de studerende mener, at der er for stor vægt på projekter eller for lille vægt på undervisning. Figur 55: 19

20 Hvordan vurderer du balancen mellem skemalagt undervisningstid (inkl. projekter) og tid til forberedelse? Til spørgsmålet om balancen mellem skemalagt undervisningstid (inkl. projekter) og tid til forberedelse har alle studerende svaret, at de mener at balancen er passende. 20

21 METODISKE OVERVEJELSER Dette kapitel indeholder metodiske overvejelser over den elektroniske spørgeskemaundersøgelse som afrapporteres i denne rapport. Population og svarprocent Den gennemførte spørgeskemaundersøgelse er en totalundersøgelse. Samtlige studerende på 2. år af deres studium på RMC har haft mulighed for at besvare spørgeskemaet. En totalundersøgelse har den metodiske fordel, at den ikke er behæftet med høj usikkerhed. Den viser populært sagt det billede der er, hvis svarprocenten er tilstrækkelig høj, og bortfaldet ikke er systematisk, fx ved at de studerende fra en uddannelse har undladt at svare, mens alle studerende fra en anden uddannelse har svaret. Begge disse betingelser er opfyldt i denne undersøgelse. Spørgsmål og svar Spørgeskemaets spørgsmål er udformet på baggrund af den første spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med uddannelsesevalueringen, der blev gennemført sidste år i samarbejde mellem Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) og. Der er lavet små ændringer og tiltag i spørgeskemaet. Der er blandt andet tilføjet flere muligheder for at svare ved ikke i dette års spørgeskemaundersøgelse. Dette er sket på baggrund af anbefalinger fra EVA pilottest af de studerende sidste år. Validering af data Når en undersøgelse er afsluttet, er det vigtigt at validere de indkomne data. Man bør vurdere om der er konsistens i datasættet, eller om der eksempelvis er logiske fejl. Håndtering af data RMC har selv varetaget den konkrete gennemførelse af spørgeskemaundersøgelsen. Der er to medarbejdere på konservatoriet der har haft adgang til de rådata, som fremkom af spørgeskemaundersøgelsen. De to medarbejdere har kun adgang til rådata via personlige adgangskoder, og de to medarbejdere er omfattet af tavshedspligt og er forpligtet til at håndtere de personfølsomme oplysninger, således at ingen andre kan genkende respondenternes identitet. Det stiller krav til tydelige, interne procedurer, når man i undersøgelsen har lovet de studerende fuld anonymitet. Ellers kan der være risiko for at der opstår etiske problemstillinger, og at svarprocenten daler ved fremtidige spørgeskemaundersøgelser. I fremtiden anbefales det at retningslinierne for håndteringen af data lægges ud på konservatoriets intranet, således at alle studerende fra spørgeskemaundersøgelsens begyndelse er bekendt med konservatoriets håndtering af data. Det anbefales at de retningslinier som konservatoriet udarbejder til fremtidige spørgeskemaundersøgelser blandt andet omfatter: Navngivning af de medarbejdere, der har adgang til håndtering af det personfølsomme rådata. Beskrivelse af procedurer for håndteringen af personfølsomme oplysninger, herunder tavshedspligt Beskrivelse af spørgeskema-programmets adgangsstyring Beskrivelse af procedurer for opbevaring af rådata, fx hvor lang tid opbevares rådata før de destrueres. Balancen mellem tværgående og uddannelsesspecifikke kapitler 21

22 De studerendes besvarelser er så vidt muligt afrapporteret samlet for alle uddannelser i det tværgående kapitel 3. Kun de spørgsmål som direkte relaterer sig til de enkelte uddannelser, er afrapporteret i de uddannelsesspecifikke kapitler 4-6. Den tværgående afrapportering har gjort det muligt at benytte baggrundsvariabler i analysen af data, fx alder, og at lave krydstabuleringer mellem forbundne spørgsmål. Der er stor interesse på RMC for at opgøre resultaterne af undersøgelsen efter uddannelse. Ansvaret for at følge op på undersøgelsen ligger i vid udstrækning lokalt, og derfor vil en opdelt afrapportering kunne give direkte input til at videreudvikle uddannelserne. Rapporteringsformen må dog også afstemmes i forhold til antallet af respondenter. Heller ikke en totalundersøgelse giver solid og overbevisende information, hvis data opdeles i så små populationer at besvarelserne fra én eller få personer kan få det samlede billede til at ændre sig markant. Det giver blandt andet risiko for, at humørsvingninger eller andre tilfældige forhold kan få for stor betydning. En tommelfingerregel siger, at der helst skal være besvarelser fra mindst fem personer i hver portion eller celle som opstår, når man analyserer data, fx ved at opdele besvarelserne ud fra baggrundsvariable såsom de studerendes alder eller uddannelse (krydstabulering). Denne grænse overskrides meget nemt med en samlet population på ca. 50 personer fordelt på fem uddannelser, fx i kapitlerne fra besvarelserne fra de små uddannelser som LT-uddannelsen og MM-uddannelsen. Her kan enkeltpersoners besvarelser nemt forrykke det samlede billede. Dette er en problemstilling, som RMC er opmærksom på. Det er derfor også hensigten at gennemføre denne uddannelsesevaluering af bacheloruddannelserne over en årrække, således at der over tid også bliver en større mængde data til rådighed til at udlede konklusioner ud fra. Konklusionerne fra denne undersøgelse vil derfor i første omgang blive brugt, som oplæg til en kvalitativ samtale om uddannelserne. Succeskriterier Ved fremtidige spørgeskemaundersøgelser kan det anbefales at opstille på forhånd givet succeskriterier, således at der er taget stilling til om det er en succes med en svarprocent på 55 % eller 75 %. Dette succeskriterium kan også variere fra spørgsmål til spørgsmål. Muligheder, begrænsninger og supplerende undersøgelser En kvantitativ undersøgelse, såsom en spørgeskemaundersøgelse, indeholder både muligheder og begrænsninger. Fordelen ved metoden er blandt andet at den giver et samlet billede af de studerendes oplevelser og vurderinger, og at den er forholdsvis simpel at gennemføre. Metoden giver dog ikke nødvendigvis indsigt i, hvorfor de studerende svarer som de gør. Derfor kan det være fristende at tilføje yderligere spørgsmål til skemaet, som skal afprøve forskellige forklaringsmodeller. Det er ofte en dårlig idé, der blot resulterer i et endnu længere og mere komplekst spørgeskema. I stedet kan det være en opfølgningsopgave at afklare de bagvedliggende årsager til de studerendes svar og indhente forslag til forbedringer. Her kan man både tage udgangspunkt i mulige problemområder (lav tilfredshed) og mulige inspirationskilder til god praksis (høj tilfredshed). Metoderne bør være af kvalitativt tilsnit så svarene får den nødvendige informationsrigdom. Det kan eksempelvis være i form af fokusgrupper, interview, gruppesamtaler eller blot diskussion og dialog. Genbrug af skemaerne i fremtidige undersøgelser 22

23 De nuværende spørgeskemaer kan med enkelte tilføjelser også anvendes til studerende på tredje år af bacheloruddannelserne. Når man anvender skemaerne igen, er det muligt at måle en eventuel progression i besvarelserne. De studerende efterspørger en direkte eller indirekte mulighed for at evaluere de enkelte undervisere. Før det kan gennemføres må RMC have en intern diskussion af hensigtsmæssigheden af at evaluere underviserne, samt overveje såvel undersøgelsesformen som hvordan resultaterne i givet fald skal afrapporteres. 23

UDDANNELSESEVALUERING PÅ RYTMISK MUSIKKONSERVATORIUM. Undersøgelse blandt studerende på første, anden og tredje årgang 2007/2008

UDDANNELSESEVALUERING PÅ RYTMISK MUSIKKONSERVATORIUM. Undersøgelse blandt studerende på første, anden og tredje årgang 2007/2008 UDDANNELSESEVALUERING PÅ RYTMISK MUSIKKONSERVATORIUM Undersøgelse blandt studerende på første, anden og tredje årgang 2007/2008 1 INDLEDNING...4 1.1 Undersøgelsens organisering og forløb...5 1.2 Rapportens

Læs mere

UDDANNELSESEVALUERING PÅ RYTMISK MUSIKKONSERVATORIUM Undersøgelse blandt studerende på 1. år 2006/2007

UDDANNELSESEVALUERING PÅ RYTMISK MUSIKKONSERVATORIUM Undersøgelse blandt studerende på 1. år 2006/2007 UDDANNELSESEVALUERING PÅ RYTMISK MUSIKKONSERVATORIUM Undersøgelse blandt studerende på 1. år 2006/2007 1 INDLEDNING...3 Undersøgelsens baggrund og formål...3 Undersøgelsens organisering og forløb...4 Rapportens

Læs mere

Uddannelsesevaluering på Rytmisk Musikkonservatorium. Undersøgelse blandt studerende på første år 2005/06

Uddannelsesevaluering på Rytmisk Musikkonservatorium. Undersøgelse blandt studerende på første år 2005/06 Uddannelsesevaluering på Rytmisk Musikkonservatorium Undersøgelse blandt studerende på første år 2005/06 Uddannelsesevaluering på Rytmisk Musikkonservatorium Undersøgelse blandt studerende på første år

Læs mere

Praktikpladsundersøgelse El-installatør Studerende Forår 2011

Praktikpladsundersøgelse El-installatør Studerende Forår 2011 [Skriv tekst] [Skriv tekst] [Skriv tekst] Praktikpladsundersøgelse El-installatør Studerende Forår 2011 Praktikpladsundersøgelse El-installatør Studerende Forår 2011 Københavns Erhvervsakademi Ryesgade

Læs mere

Evaluering af fag og undervisningsforløb

Evaluering af fag og undervisningsforløb Evaluering af fag og undervisningsforløb Spørgeskema til studerende Evaluering af: For hold: Hvorfor evaluere? Evaluering anses for at være vigtig for at vi kan forbedre undervisningen. Din og de øvrige

Læs mere

Kinesiske områdestudier Semesterevaluering forår 2013

Kinesiske områdestudier Semesterevaluering forår 2013 Kinesiske områdestudier Semesterevaluering forår 2013 Generelle oplysninger: Hvilken uddannelse går du på dette semester? Praktikophold: Har du været på praktikophold på dette semester Studieophold: Har

Læs mere

RYTMISK MUSIKKONSER- VATORIUM

RYTMISK MUSIKKONSER- VATORIUM Til Dokumenttype Rapport Dato April 2013 RYTMISK MUSIKKONSER- VATORIUM DIMITTENDUNDERSØGELSE (ÅRGANG 2007-2012) INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Formål med undersøgelsen 1 1.2 Metode og datagrundlag 1 2. Resultater

Læs mere

Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011

Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011 [Skriv tekst] [Skriv tekst] [Skriv tekst] Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011 Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011 Københavns Erhvervsakademi Ryesgade

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Bacheloruddannelsen i musik (BMus) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Bachelor i musik (BMus). På engelsk: Bachelor of Music (BMus). I tilknytning hertil angives uddannelseslinje, for eksempel

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i lydteknik

Studieordning for bacheloruddannelsen i lydteknik Studieordning for bacheloruddannelsen i lydteknik BMus (lydteknik) Rytmisk Musikkonservatorium 19. august 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bestemmelser... 4 1 Titulatur, adgangskrav,

Læs mere

Aftageranalyse på det pædagogiske arbejdsmarked

Aftageranalyse på det pædagogiske arbejdsmarked Aftageranalyse på det pædagogiske arbejdsmarked Capacent Epinion for de danske musikkonservatorier December 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og metode... 3 1.1 Formål med undersøgelsen... 3 1.2 Metoden...

Læs mere

UDEVA - Set med andre øjne

UDEVA - Set med andre øjne UDEVA - Set med andre øjne Temaeftermiddag på Gentofte Sygehus 17. September 2013 V/ Rikke Sørup, Danmarks Evalueringsinstitut rs@eva.dk www.eva.dk Slagplan Evaluering og tilfredshedsmålinger Hvordan omsættes

Læs mere

Evaluering af talentudviklingsforløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole

Evaluering af talentudviklingsforløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Side 1/9 Talent for ledelse i fremtidens folkeskole 2011 Evaluering af talentudviklingsforløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Evalueringen er baseret på en spørgeskemaundersøgelse udsendt

Læs mere

Resultatet af undervisningsevalueringer på økonomiuddannelsen på Det samfundsvidenskabelige Fakultet, universitetsåret 2012 2013

Resultatet af undervisningsevalueringer på økonomiuddannelsen på Det samfundsvidenskabelige Fakultet, universitetsåret 2012 2013 Resultatet af undervisningsevalueringer på økonomiuddannelsen på Det samfundsvidenskabelige Fakultet, universitetsåret 2012 2013 Hermed præsenteres for fjerde gang resultaterne af undervisningsevalueringen

Læs mere

Semesterevaluering, Samfundsfag, 9. semester, efterår 2015 Indholdsfortegnelse

Semesterevaluering, Samfundsfag, 9. semester, efterår 2015 Indholdsfortegnelse Semesterevaluering, Samfundsfag, 9. semester, efterår 2015 Indholdsfortegnelse Semesterevaluering, Samfundsfag, 9. semester, efterår 2015... 1 Samlet status... 2 Modul 8: Verdenspolitik... 3 Modul 10:

Læs mere

Virksomhedstilfredshed 2004 Erhvervsskoler

Virksomhedstilfredshed 2004 Erhvervsskoler Virksomhedstilfredshed 04 Erhvervsskoler KVU & MVU - Benchmarkingrapport Rapporten er baseret på besvarelser fra i alt 129 samarbejdende virksomheder Deltagende skoler: Århus Tekniske Skole Odense Tekniske

Læs mere

Under 25 år 13 39,4% 25-40 år 16 48,5% 41 år og derover 4 12,1% I alt 33 100,0% 1 10 30,3% 3 6 18,2% 5 6 18,2% 7 5 15,2% 9 6 18,2% I alt 33 100,0%

Under 25 år 13 39,4% 25-40 år 16 48,5% 41 år og derover 4 12,1% I alt 33 100,0% 1 10 30,3% 3 6 18,2% 5 6 18,2% 7 5 15,2% 9 6 18,2% I alt 33 100,0% Alder Under 25 år 13 39,4% 25-40 år 16 48,5% 41 år og derover 4 12,1% Semester 1 10 30,3% 3 6 18,2% 5 6 18,2% 7 5 15,2% 9 6 18,2% Hvad er din uddannelsesmæssige baggrund? STX Gymnasiet og MGK mellemlang

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Engelsk på langs DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Engelsk på langs DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt undervisere på videregående r. Gennemført af RAMBØLL Management fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Evaluering af fag og undervisningsforløb

Evaluering af fag og undervisningsforløb Evaluering af fag og undervisningsforløb Spørgeskema til studerende Evaluering af: For hold: Skemaet bedes afleveret senest: Hvorfor evaluere? Evaluering anses for at være vigtig for at vi kan forbedre

Læs mere

evaluering af 16 åben skole-piloter

evaluering af 16 åben skole-piloter evaluering 16 åben skole-piloter April 2015 indhold Resumé og evalueringens vigtigste konklusioner... 3 Om evalueringen... 4 Forløbene har indfriet forventningerne skolerne er mest tilfredse... 4 Foreningerne

Læs mere

TILFREDSHED STUDERENDE 2013

TILFREDSHED STUDERENDE 2013 HUM beelser: 147 Svarprocent: 23% TILFREDSHED STUDERENDE 2013 SVARPROCENT 01 På denne side fremgår procenten opdelt på uddannelsesniveau og alder. Bachelor 480 21 Kandidat 172 26 0 25 50 75 100 Inviterede

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Engelsk på langs DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Engelsk på langs DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt studerende på videregående. Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 30. juni 2011 Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 1. Indledning I perioden fra 7. juni til 21. juni 2011 fik de personer der har modtaget sygedagpenge hos Silkeborg Kommune

Læs mere

Skoleevaluering af 20 skoler

Skoleevaluering af 20 skoler Skoleevaluering af 20 skoler Epinion A/S 30. oktober 2006 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og metode...3 1.1 Formål med skoleevalueringen...3 1.2 Metoden...3 1.3 Svarprocent...4 1.4 Opbygning...4 2 Sammenfatning...5

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR KL

Læs mere

SLUTEVALUERING AF UNDERVISNINGS- FORLØB E14

SLUTEVALUERING AF UNDERVISNINGS- FORLØB E14 Bliv opdateret VIA University College SLUTEVALUERING AF UNDERVISNINGS- FORLØB E14 MFØ/MM-UDDANNELSEN Udarbejdet af Mette Blach (MEBG) Bliv opdateret VIA University College INDHOLD 1 FORMÅL OG KONSEKVENS

Læs mere

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Indhold Indledning... 2 Lidt om dimittenderne... 2 Beskæftigelsessituation... 3 Dimittender i ansættelsesforhold... 3 Selvstændige/iværksætter...

Læs mere

SLUTEVALUERING AF UNDERVISNINGS- FORLØB E14

SLUTEVALUERING AF UNDERVISNINGS- FORLØB E14 Bliv opdateret VIA University College SLUTEVALUERING AF UNDERVISNINGS- FORLØB E14 VCM-UDDANNELSEN Udarbejdet af Mette Blach (MEBG) Bliv opdateret VIA University College INDHOLD 1 FORMÅL OG KONSEKVENS 3

Læs mere

Rammeplan BA MM 2 Semester august 2016

Rammeplan BA MM 2 Semester august 2016 Branchestudier...2 Projektledelse...3 Musiksociologi...5 Jura...6 Kommunikation & markedsføring...7 Branchestudier Thomas Borre ThomasBorre@rmc.dk Undervisningen foregår tirsdag i den skemalagte flade

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Kandidatuddannelsen cand.musicae (musiker) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Kandidatuddannelsen

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Studieordning for Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Kandidatuddannelsen cand.musicae (musikpædagogik) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Kandidatuddannelsen

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

Lederuddannelse på diplomniveau - Hvilken betydning har uddannelsen for ledelsespraksis?

Lederuddannelse på diplomniveau - Hvilken betydning har uddannelsen for ledelsespraksis? Lederuddannelse på diplomniveau - Hvilken betydning har uddannelsen for ledelsespraksis? Oplæg på VEU-konferencen 2011 i workshoppen Uddannelse af ledere 29. november 2011 Ved evalueringskonsulenterne

Læs mere

Undersøgelse af studievalg 2014 Styrelsen for Videregående Uddannelser Beskrivelse af resultater

Undersøgelse af studievalg 2014 Styrelsen for Videregående Uddannelser Beskrivelse af resultater Undersøgelse af studievalg 2014 Styrelsen for Videregående Uddannelser Beskrivelse af resultater 30. juni 2014 Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 2624 6806 moos-bjerre.dk 2 1. Om

Læs mere

RAPPORT. Dimittendundersøgelse Pædagogisk Assistentuddannelse UCC [UDGAVE NOVEMBER 2015]

RAPPORT. Dimittendundersøgelse Pædagogisk Assistentuddannelse UCC [UDGAVE NOVEMBER 2015] RAPPORT Dimittendundersøgelse Pædagogisk Assistentuddannelse UCC 2015 [UDGAVE NOVEMBER 2015] Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål og fokus... 3 1.2 Design og indhold... 3 1.3 Distribution af

Læs mere

SYDDANSK MUSIKKONSERVATO- RIUM & SKUESPILLERSKOLE DIMITTENDUNDERSØGELSE (ÅRGANG 2007-2012)

SYDDANSK MUSIKKONSERVATO- RIUM & SKUESPILLERSKOLE DIMITTENDUNDERSØGELSE (ÅRGANG 2007-2012) Til Syddansk Musikkonservatorium & Skuespillerskole Dokumenttype Rapport Dato April 2013 SYDDANSK MUSIKKONSERVATO- RIUM & SKUESPILLERSKOLE DIMITTENDUNDERSØGELSE (ÅRGANG 2007-2012) INDHOLD 1. Indledning

Læs mere

LEDERSKAB (OG MOTIVATION) I DANSKE GYMNASIER

LEDERSKAB (OG MOTIVATION) I DANSKE GYMNASIER LEDERSKAB (OG MOTIVATION) I DANSKE GYMNASIER Christian Bøtcher Jacobsen Adjunkt SLIDE 2 INDLEDNING Ledelse fremhæves i disse år ofte som afgørende for offentlige organisationers performance og effektivitet.

Læs mere

TILFREDSHED STUDERENDE 2013

TILFREDSHED STUDERENDE 2013 beelser: 11.329 TILFREDSHED STUDERENDE 2013 Svarprocent: 28% SVARPROCENT 01 På denne og næste side fremgår procenten opdelt på fakultet, uddannelsesniveau og alder. HUM 11.692 25 JURA 4.573 20 SAMF 6.495

Læs mere

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Det diskuteres i øjeblikket at ændre reglerne for revisorer for at skabe en større adskillelse imellem revisor og kunder. Et forslag er

Læs mere

Landmænds viden om den ny enkeltbetalingsordning

Landmænds viden om den ny enkeltbetalingsordning Erhvervs- & Selskabsstyrelsen Direktoratet for FødevareErhverv Landmænds viden om den ny enkeltbetalingsordning Spørgeskemaundersøgelse blandt udvalgte landmænd og konsulenter September 2004 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Løbende evaluering i kommuner

Løbende evaluering i kommuner Angående Resultater af en spørgeskemaundersøgelse EVA har gennemført en spørgeskemaundersøgelse om løbende evaluering i større danske kommuner. Dette notat præsenterer hovedresultaterne af undersøgelsen.

Læs mere

TILBUD TIL VIRKSOMHEDER: Få tilknyttet en erhvervsøkonomistuderende (HA) inden for Entreprenørskab og Innovation

TILBUD TIL VIRKSOMHEDER: Få tilknyttet en erhvervsøkonomistuderende (HA) inden for Entreprenørskab og Innovation TILBUD TIL VIRKSOMHEDER: Få tilknyttet en erhvervsøkonomistuderende (HA) inden for Entreprenørskab og Innovation Studienævn for Erhvervsøkonomi i Kolding Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse

Læs mere

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder:

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder: Selvevaluering 2013 Introduktion til selvevalueringen Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores pædagogiske

Læs mere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere Notat Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere Til: Dansk Erhverv Fra: MMM Danske virksomheder efterspørger i stadig højere grad dygtig og veluddannet arbejdskraft. Derfor er det afgørende for

Læs mere

Beskæftigelsesrapport Music Management-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010

Beskæftigelsesrapport Music Management-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010 Beskæftigelsesrapport Music Management-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010 Hovedresultater fra spørgeskemaundersøgelse blandt bachelorer fra Music Management-uddannelsen dimitteret i perioden

Læs mere

Navn: DM505, databasedesign- og programmering, F12

Navn: DM505, databasedesign- og programmering, F12 Navn: DM505, databasedesign- og programmering, F12 Hvor mange timer om ugen har du gennemsnitligt brugt på det kursus, spørgeskemaet drejer sig om? Under 10 timer 10 52,6% 11-15 timer 3 15,8% 16-20 timer

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Beskæftigelsesrapport Lydtekniker-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010

Beskæftigelsesrapport Lydtekniker-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010 Beskæftigelsesrapport Lydtekniker-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010 Hovedresultater fra spørgeskemaundersøgelse blandt bachelorer fra Lydtekniker-uddannelsen dimitteret i perioden 2003-2009

Læs mere

MED Konference 19. juni 2008

MED Konference 19. juni 2008 MED Konference 19. juni 2008 Workshop om Evaluering af ledelse Program for workshoppen 13.15 Velkommen til workshoppen v/dorthe Storm Meier, OAO og Hans C. Hansen, FTF Sådan arbejder vi med ledelsesevaluering

Læs mere

Evaluering af Masteruddannelsen i dansk som andetsprog, foråret 2011

Evaluering af Masteruddannelsen i dansk som andetsprog, foråret 2011 Evaluering af Masteruddannelsen i dansk som andetsprog, foråret 2011 Der har i foråret 2011 været udbudt et modul i masteruddannelsen i dansk som andetsprog. Modulet er samlæst med Uddannelsen til underviser

Læs mere

Ledelseskvaliteten kan den måles

Ledelseskvaliteten kan den måles 9. Virksomheds 5. Processer 1. Lederskab Ledelseskvaliteten kan den måles Af Jan Wittrup, Adm. Direktør og Executive Advisor Fokus på balancerede indsatser for at skabe balancerede er et eksempel på Excellent

Læs mere

TILFREDSHED STUDERENDE 2013

TILFREDSHED STUDERENDE 2013 HUM beelser: 77 TILFREDSHED STUDERENDE 2013 Svarprocent: 30% SVARPROCENT 01 På denne side fremgår procenten opdelt på uddannelsesniveau og alder. Bachelor 214 28 Kandidat 44 41 0 25 50 75 100 Inviterede

Læs mere

Test af koncept. Indholdsfortegnelse FORMÅL...2 METODE...2 SPØRGESKEMAETS UDFORMNING...4 RESULTATERNE...10

Test af koncept. Indholdsfortegnelse FORMÅL...2 METODE...2 SPØRGESKEMAETS UDFORMNING...4 RESULTATERNE...10 Test af koncept Indholdsfortegnelse FORMÅL...2 METODE...2 SPØRGESKEMAETS UDFORMNING...4 RESULTATERNE...10 UDDANNELSESVALG...11 SØGNING AF INFORMATION...12 EN HJEMMESIDE FOR EN HANDELSSKOLE...12 HJEMMESIDENS

Læs mere

LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER

LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER Til Ingeniørforeningen, IDA Dokumenttype Rapport Dato 14. Juni 2012 LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER

Læs mere

SIV Fransk - Hvilken uddannelse går du på på dette semester?

SIV Fransk - Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Navn: SIV Fransk kursus F2012 Dato: 2012-05-30 09:45:33 SIV Fransk - Hvilken uddannelse går du på på dette semester? SIV Fransk - Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering,

Læs mere

Undersøgelse af private arbejdsgiveres syn på færdiguddannedes kompetencer og studierelevante udlandsophold

Undersøgelse af private arbejdsgiveres syn på færdiguddannedes kompetencer og studierelevante udlandsophold Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Undersøgelse af private arbejdsgiveres syn på færdiguddannedes kompetencer og studierelevante udlandsophold Udgivet af: Styrelsen for Universiteter

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering DJM 2009

Undervisningsmiljøvurdering DJM 2009 Undervisningsmiljøvurdering DJM 2009 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Datagrundlag... 3 2.1 Deltagernes fordeling... 4 2.2 Usikkerhed... 4 3 BA/KA Besvarelser... 5 3.1 BA/KA kønsfordeling og rette

Læs mere

Akkreditering af nye uddannelser og udbud 2008. Eksperternes vurdering. Eksperternes vurdering af akkrediteringsprocessen og samarbejdet

Akkreditering af nye uddannelser og udbud 2008. Eksperternes vurdering. Eksperternes vurdering af akkrediteringsprocessen og samarbejdet Akkreditering af nye uddannelser og udbud 2008. Eksperternes vurdering Eksperternes vurdering af akkrediteringsprocessen og samarbejdet med EVA Akkreditering af nye uddannelser og udbud 2008. Eksperternes

Læs mere

Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014

Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014 Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014 Indhold Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 FU-møde den 25. marts 2014... 3 Elektronisk semesterevaluering...

Læs mere

Rammeplan BA MM1 Semester 15.2-16.1 Studieordning 18.08.2014

Rammeplan BA MM1 Semester 15.2-16.1 Studieordning 18.08.2014 Branchestudier... 2 Projektledelse... 3 Musikanalyse... 5 Musiksociologi... 6 Strategi & organisation... 7 Økonomi... 8 1 Branchestudier Thomas Borre ThomasBorre@rmc.dk Den løbende undervisning samlæses

Læs mere

Det er et fuldtidsjob at være studerende

Det er et fuldtidsjob at være studerende Studieaktivitetsmodellen Det er et fuldtidsjob at være studerende Din arbejdsuge er på 40 timer og rummer mange forskellige studieaktiviteter Din vej til viden, færdigheder og kompetencer Mange forskellige

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i lydteknik

Studieordning for bacheloruddannelsen i lydteknik Studieordning for bacheloruddannelsen i lydteknik BMus (lydteknik) Rytmisk Musikkonservatorium 18. august 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bestemmelser... 4 1 Titulatur, adgangskrav,

Læs mere

Evaluering af undervisningen i Psykologi

Evaluering af undervisningen i Psykologi Evaluering af undervisningen i Psykologi Plan og mål 1. Har du haft indflydelse på planlægningen af undervisningen? I høj grad 1 0,5% I nogen grad 24 12,4% I mindre grad 92 47,7% Slet ikke 73 37,8% Ved

Læs mere

Antal besvarelser: 10.098 Københavns Universitet Svarprocent: 25% Universitetsrapport - version 3 TRIVSEL OG TILFREDSHED STUDERENDE 2014

Antal besvarelser: 10.098 Københavns Universitet Svarprocent: 25% Universitetsrapport - version 3 TRIVSEL OG TILFREDSHED STUDERENDE 2014 beelser: 10.098 Svarprocent: 25% TRIVSEL OG TILFREDSHED STUDERENDE 2014 SVARPROCENT 01 På denne og næste side fremgår procenten opdelt på fakultet, uddannelsesniveau og alder. HUM 24 11.495 JURA 20 4.539

Læs mere

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere

Dette er en introduktion til dimittendundersøgelser i UCC samt en analyse af dimittendundersøgelsen på Tegnsprogstolkeuddannelsen.

Dette er en introduktion til dimittendundersøgelser i UCC samt en analyse af dimittendundersøgelsen på Tegnsprogstolkeuddannelsen. Dimittendundersøgelse på Tegnsprogstolkeuddannelsen UCC 2013 Enheden for kvalitetsudvikling 20. juni 2012 Dimittendundersøgelse på Tegnsprogstolkeuddannelsen UCC Forår 2013 (2) Introduktion Dette er en

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i musik (komposition)

Studieordning for bacheloruddannelsen i musik (komposition) Studieordning for bacheloruddannelsen i musik (komposition) Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bestemmelser... 4 1 Titulatur, adgangskrav, optagelse... 4 2 Formål og mål for læringsudbytte...

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016

BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Styrelsen

Læs mere

Aftalebeskrivelse. Evaluering af studieområdet på hhx

Aftalebeskrivelse. Evaluering af studieområdet på hhx Aftalebeskrivelse Evaluering af studieområdet på hhx Studieområdet på hhx og htx og almen studieforberedelse (AT) på stx hører til blandt de mest markante nyskabelser i den reform af de gymnasiale uddannelser,

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Skovbrynet 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Skovbrynet 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Skovbrynet 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Odder Kommunale Musikskole

Odder Kommunale Musikskole Odder Kommunale Musikskole Brugerundersøgelse 2006 Denne undersøgelse er sat i gang på initiativ af Odder Kommunale Musikskole. Formålet er at måle tilfredsheden med musikskolens ydelser og holdningen

Læs mere

Forbundet af Offentligt Ansatte Medlemsundersøgelse om Ny Løn. Februar 2003

Forbundet af Offentligt Ansatte Medlemsundersøgelse om Ny Løn. Februar 2003 Forbundet af Offentligt Ansatte Medlemsundersøgelse om Ny Løn Februar 2003 Forbundet af Offentligt Ansatte Medlemsundersøgelse om Ny Løn Februar 2003 Indhold Side Resumé... 1 1. Indledning... 5 1.1.

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne og deres pårørende på Christians Have

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne og deres pårørende på Christians Have SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne og deres pårørende på Christians Have Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 1 1. Forord... 1 2.

Læs mere

NORDJYSK MUSIK KONSERVATORIUM. Beskæftigelsesrapport

NORDJYSK MUSIK KONSERVATORIUM. Beskæftigelsesrapport NORDJYSK MUSIK KONSERVATORIUM ACADEMY OF MUSIC Beskæftigelsesrapport 2004 Indholdsfortegnelse: 1.0 Indledning... 3 Tabel 1.1 Kandidater fordelt på årgang og uddannelsesretning... 3 2.0 Konservatoriets

Læs mere

Evaluering Kursus: Pleje af patient med IV adgang, infusionsterapi og IV medicinering

Evaluering Kursus: Pleje af patient med IV adgang, infusionsterapi og IV medicinering Evaluering Kursus: Pleje af patient med IV adgang, infusionsterapi og IV medicinering Regionshospitalet Viborg Viborg HR-afdelingen Uddannelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Indledning...3

Læs mere

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, november 2011 Scharling.dk Formål Denne rapport har til hensigt at afdække respondenternes kendskab

Læs mere

Kommissorium. Dato 01.10.2002. Ref pmj. Jnr 2001-41-16. Side 1/5

Kommissorium. Dato 01.10.2002. Ref pmj. Jnr 2001-41-16. Side 1/5 Kommissorium Evaluering af den internationale dimension i folkeskolen Lærerne i folkeskolen har gennem mange år haft til opgave at undervise i internationale forhold. Det er sket med udgangspunkt i gældende

Læs mere

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Generelle etiske retningslinjer Studerende på sociologiuddannelsen er underkastet de retningslinjer, der gælder for god forskningsetik inden for samfundsvidenskaberne. Et sæt af generelle

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse - Hjemmeboende Nordfyns Kommune NOVEMBER 2014

Tilfredshedsundersøgelse - Hjemmeboende Nordfyns Kommune NOVEMBER 2014 Tilfredshedsundersøgelse - Hjemmeboende Nordfyns Kommune NOVEMBER 2014 Indhold Indledning... 2 Om undersøgelsen... 2 Demografiske oplysninger... 3 Undersøgelsens samlede resultater... 5 Generel tilfredshed

Læs mere

Notat vedr. brugerundersøgelse 2011 i Familieafdelingen.

Notat vedr. brugerundersøgelse 2011 i Familieafdelingen. Notat vedr. brugerundersøgelse 2011 i Familieafdelingen. 1. Indledning. 1.1. Familieafdelingen. Familieafdelingen i Svendborg Kommune tager sig af sager om børn og unge, der kræver særlig støtte. Familieafdelingen

Læs mere

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter Nyuddannet sygeplejerske, et år efter -en undersøgelse af sygeplejerskers oplevelser af, hvordan grunduddannelsen har rustet dem til arbejdet som sygeplejerske 2009 Studievejledningen, sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Inklusion på de frie grundskoler

Inklusion på de frie grundskoler Inklusion på de frie grundskoler En kortlægning af skolernes arbejde med supplerende undervisning eller anden faglig støtte for elever med støttebehov under 12 ugentlige lektioner Inklusion på de frie

Læs mere

Kursusevaluering SIV engelsk forår 2015

Kursusevaluering SIV engelsk forår 2015 Kursusevaluering SIV engelsk forår 2015 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) På hvilket semester

Læs mere

Samarbejde og kommunikation

Samarbejde og kommunikation Avu karakterfordeling (Omsætning fra 13-skalaen til 7-trinskalaen) Fra prøveterminen maj-juni 2006 Samarbejde og kommunikation Ny skala 12 (10 %) 10 (25 %) 7 (30 %) 4 (25 %) 02 (10 %) 00 Trin 2 mundtlig

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, Aalborg - 8. semester foråret 2014 (Kommentarer i rapporten er fjernet)

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, Aalborg - 8. semester foråret 2014 (Kommentarer i rapporten er fjernet) SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, Aalborg - 8. semester foråret 2014 (Kommentarer i rapporten er fjernet) Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i matematik-økonomi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2011 (Rev. 2015) Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

Suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige. Bilag 2: Tabelrapport for spørgeskemadata

Suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige. Bilag 2: Tabelrapport for spørgeskemadata Suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige kandidatuddannelse Bilag 2: Tabelrapport for spørgeskemadata Suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige kandidatuddannelse Bilag 2: Tabelrapport for spørgeskemadata

Læs mere

Orientering om de overordnede resultater af brugertilfredshedsundersøgelsen

Orientering om de overordnede resultater af brugertilfredshedsundersøgelsen Notat Den 25. marts 2015 Journal nr. 163-2014-15168 Dokument nr. 163-2015-44056 Til Sundheds- og Voksenudvalget Fra Center for Omsorg og Sundhed Orientering om de overordnede resultater af brugertilfredshedsundersøgelsen

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

Sundhedsstyrelsen Befolkningens motivation og barrierer for fysisk aktivitet. Januar 2003 Telefoninterview

Sundhedsstyrelsen Befolkningens motivation og barrierer for fysisk aktivitet. Januar 2003 Telefoninterview Sundhedsstyrelsen Befolkningens motivation og barrierer for fysisk aktivitet Januar 2003 Telefoninterview Sundhedsstyrelsen Befolkningens motivation og barrierer for fysisk aktivitet Januar 2003 Telefoninterview

Læs mere

Undervisningsmiljø i elevhøjde

Undervisningsmiljø i elevhøjde Undervisningsmiljø i elevhøjde Samlet gennemgang og perspektivering af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen i skoleåret 2007/08 fra 4.-9. klassetrin - Aalborg Kommunale Skolevæsen 1 Forord Rapporten

Læs mere

Trivselsundersøgelse/APV 2013

Trivselsundersøgelse/APV 2013 Trivselsundersøgelse/APV 203 Benchmarkrapport University colleges Totalrapport Maj 203 Antal besvarelser: Svarprocent: 3687 8% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL : OVERORDNEDE RESULTATER 4 MEDARBEJDERTRIVSELINDEKS

Læs mere