Faglige kompetencer. Lydtekniske og musikalske kvalifikationer. Træffe og begrunde lydtekniske og musikalske valg. Kendskab til musikbranchen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Faglige kompetencer. Lydtekniske og musikalske kvalifikationer. Træffe og begrunde lydtekniske og musikalske valg. Kendskab til musikbranchen"

Transkript

1 LYDTEKNIK (LT) LT-uddannelsen er den uddannelse på RMC, der har færrest studerende. De studerende på andet år er mellem 23 og 28 år. De studerende bruger mellem 8 20 timer om ugen på deres studie. Der har kun deltaget tre af fire studerende fra LT-uddannelsen i undersøgelsen. I dette kapitel præsenteres de LT-studerendes besvarelser af de spørgsmål, som har handlet specifikt om deres uddannelse. Kapitlet er opdelt i tre afsnit om henholdsvis kompetencer, fagene og de anvendte undervisningsformer. Kompetencer Studieordningen for LT-uddannelsen beskriver, hvilke kompetencer uddannelsen sigter mod at opbygge hos de studerende. Der skelnes mellem faglige kompetencer på den ene side og personlige og sociale kompetencer på den anden side, som den studerende skal have på et grundlæggende niveau når de afslutter bacheloruddannelsen. Ligesom de studerende på musikuddannelserne er de LT-studerende også blevet bedt om at vurdere, hvordan kompetencerne er behandlet i det hidtidige forløb. Besvarelserne fremgår af figur 36 og 37. Figur 36: Efter endt bacheloruddannelse skal du ifølge din studieordning være i besiddelse af en række kompetencer på grundlæggende niveau. Har den måde, der hidtil er arbejdet hen imod kompetencerne på, været tilfredsstillende? Faglige kompetencer Lydtekniske og musikalske kvalifikationer Træffe og begrunde lydtekniske og musikalske valg Kendskab til musikbranchen Kombinere eksisterende viden og færdigheder på nye måder 1

2 Indsigt i projektarbejde To ud af tre studerende mener, at den måde der hidtil er arbejdet hen imod de faglige kompetencer som lydtekniske og musikalske kvalifikationer, træffe og begrunde lydtekniske og musikalske valg samt indsigt i projektarbejde er overvejende tilfredsstillende eller tilfredsstillende behandlet. Men behandlingen af den faglige kompetence som kendskab til musikbranchen vurderer kun én af de tre studerende som overvejende tilfredsstillende behandlet, hvor de to andre studerende har svaret henholdsvis overvejende utilfredsstillende og utilfredsstillende. De faglige kompetencer som at kombinere eksisterende viden og færdigheder på nye måder er der én studerende som har vurderet som overvejende tilfredsstillende, og to studerende har svaret ved ikke. Figur 37: Efter endt bacheloruddannelse skal du ifølge din studieordning være i besiddelse af en række kompetencer på grundlæggende niveau. Har den måde, der hidtil er arbejdet hen imod kompetencerne på, været tilfredsstillende? Personlige og sociale kompetencer Samarbejde og arbejde selvstændigt Kommunikere Strukturere egen læring De LT-studerende vurderer den måde, der er arbejdet hen imod de personlige og sociale kompetencer positivt. Behandlingen af de personlige og sociale kompetencer som at samarbejde og arbejde selvstændigt vurderer én studerende som tilfredsstillende og to studerende som overvejende tilfredsstillende. Kompetencen at kommunikere vurderer alle tre studerende er blevet behandlet overvejende tilfredsstillende, og endelig vurderer de tre studerende behandlingen af de personlige og sociale kompetencer som at strukturere egen læring som overvejende tilfredsstillende. De LT-studerende mener alle, at studieordningens kompetencer i nogen grad er dækkende for de kompetencer, som de selv mener, at uddannelsen skal udvikle. 2

3 Fagene De LT-studerende vurderer i undersøgelsen de kurser, projekter, produktioner mv. som er uddannelsens væsentligste byggesten. De vurderer ikke nødvendigvis hver enkelt aktivitet, men tager stilling til de hovedgrupper eller fag som aktiviteterne primært falder inden for. I det følgende anvendes udelukkende betegnelsen fag/kurser. I første omgang vurderer de studerende i hvilken grad fagene/kurserne bidrager til, at de opnår de kompetencer som uddannelsen sigter mod. Se resultatet i figur 38. Figur 38: Hvordan vurderer du følgende fag/kurser bidrager til, at du opnår de kompetencer som uddannelsen sigter mod? Musikproduktion, studie (herunder mix-sessions, kopimix, og vokal-prod.) Musikproduktion, koncert Koncertteori (det tidligere fag PA-teori) Øvrige teknikkurser (herunder Mastering, SSL, Logic, Synk, Synt og Sampl.) Musikproduktions-projekter HD 3 Hørelære 3

4 Hovedfagsvejledning og personlig vejledning De tre LT-studerende vurderer at størstedelen af deres fag/kurser bidrager i høj grad eller i nogen grad til, at de opnår de kompetencer som uddannelsen sigter mod. Det eneste fag/kursus som de studerende vurderer negativt er Hovedfagsvejledning og personlig vejledning. Her mener én studerende, at faget/kurset i nogen grad bidrager til at de opnår de kompetencer som uddannelsen sigter imod, og de to øvrige studerende mener at faget/kurset bidrager i mindre grad. I fagene/kurserne Musikproduktion studie, Musikproduktion koncert, Koncertteori, Øvrige teknikkurser, Musikproduktions-projekter samt HD 3 vurderer alle tre studerende, at de bidrager i høj grad eller i nogen grad til at de opnår de kompetencer som uddannelsen sigter mod. Endelig vurderer to af de tre studerende i faget Hørelære at det bidrager i mindre grad, og én studerende mener at det bidrager i nogen grad. Alle fagene bliver også vurderet enkeltvis i undersøgelsen på tilsvarende vis som hos de studerende på musik-uddannelserne. De LT-studerende skal erklære sig enige eller uenige i seks positivt formulerede udsagn om følgende emner: Målene med undervisningen er kommunikeret klart til mig og mine medstuderende Undervisningens indhold svarer til mine forventninger Der er god sammenhæng mellem undervisningens tilrettelæggelse og de mål der er for undervisningen Det faglige niveau svarer til mine forventninger Undervisningen bidrager i særlig grad til at udvikle mine lydtekniske færdigheder Min arbejdsindsats stemmer overens med de mål der er for undervisningen Resultaterne af de studerendes besvarelser kan ses i figur Figur 39: Målene med undervisningen er kommunikeret klart til mig og mine medstuderende Musikproduktion studie Musikproduktion koncert Koncertteori Øvrige teknikkurser 4

5 Musikproduktions-projekter HD 3 Hørelære Hovedfagsvejledning og personlig vejledning De LT-studerendes vurderinger af udsagnet målene med undervisningen er kommunikeret til mig og mine medstuderende er overvejende negative i flere fag/kurser. I fagene/kurserne Musikproduktion studie, Musikproduktion - koncert, Koncertteori og Øvrige teknikkurser er kun én studerende der er enig i udsagnet, og de øvrige to studerende er mindre enige. Dog er to ud af tre studerende enige i udsagnet i fagene/kurserne Musikproduktions projekter, HD 3, Hørelære og Hovedfagsvejledning og personlig vejledning. Figur 40: Undervisningens indhold svarer til mine forventninger Musikproduktion studie Musikproduktion koncert Koncertteori Øvrige teknikkurser 5

6 Musikproduktions-projekter HD 3 Hørelære Hovedfagsvejledning og personlig vejledning Om udsagnet undervisningens indhold svarer til mine forventninger vurderer alle tre LTstuderende, som har deltaget i undersøgelsen, at de er enige i udsagnet i fagene/kurserne Musikproduktion studie, HD 3, Hørelære og Hovedfagsvejledning og personlig vejledning. I fagene/kurserne Øvrige teknikkurser og Musikproduktions-projekter har to ud af tre studerende svaret, at de enige i udsagnet. Endelig har alle tre studerende i fagene/kurserne Musikproduktion koncert og Koncertteori svaret, at de er mindre enige i udsagnet. Figur 41: Der er god sammenhæng mellem undervisningens tilrettelæggelse og de mål der er for undervisningen Musikproduktion studie Musikproduktion koncert Koncertteori Øvrige teknikkurser 6

7 Musikproduktions-projekter HD 3 Hørelære Hovedfagsvejledning og personlig vejledning Om udsagnet der er god sammenhæng mellem undervisningens tilrettelæggelse og de mål der er for uddannelsen vurderer alle tre LT-studerende, at de er enige i udsagnet. Dette gør sig gældende i fagene/kurserne Musikproduktion studie, Musikproduktions-projekter, HD 3, Hørelære og Hovedfagsvejledning og personlig vejledning. I faget/kurset Øvrige teknikkurser er to ud af tre studerende enige i udsagnet og i faget/kurset Koncertteori er kun én studerende enig i udsagnet. Faget/kurset Musikproduktion koncert bliver negativt bedømt af alle tre studerende, ingen af de studerende er enige i udsagnet om, at det er god sammenhæng mellem undervisningens tilrettelæggelse og de mål der er for uddannelsen. Figur 42: Det faglige niveau svarer til mine forventninger Musikproduktion studie Musikproduktion koncert Koncertteori Øvrige teknikkurser 7

8 Musikproduktions-projekter HD 3 Hørelære Hovedfagsvejledning og personlig vejledning De LT-studerende er alle tre enige i udsagnet at det faglige niveau svarer til mine forventninger i fagene/kurserne Musikproduktion studie, Øvrige teknikkurser, Musikproduktions-projekter, HD 3, Hørelære og Hovedfagsvejledning og personlig vejledning. Kun én af de tre studerende er enig i udsagnet i fagene/kurserne Musikproduktion koncert og Koncertteori, hvor de to andre er mindre enige eller uenige. Figur 43: Undervisningen bidrager i særlig grad til at udvikle mine lydtekniske færdigheder Musikproduktion studie Musikproduktion koncert Koncertteori Øvrige teknikkurser 8

9 Musikproduktions-projekter HD 3 Hørelære Hovedfagsvejledning og personlig vejledning To ud af tre studerende er enige i udsagnet undervisningen bidrager i særlig grad til at udvikle mine lydtekniske færdigheder i fagene/kurserne Musikproduktion studie, Musikproduktions projekter, HD 3 samt Hovedfagsvejledning og personlig vejledning. I fagene/kurserne Musikproduktion koncert, Koncertteori, Øvrige teknikkurser samt Hørelære er de tre studerende mere negative. Kun én ud af de tre studerende er enig i udsagnet, hvor de to andre er mindre enige eller uenige i udsagnet. Figur 44: Min arbejdsindsats stemmer overens med de mål der er for undervisningen Musikproduktion studie Musikproduktion koncert Koncertteori Øvrige teknikkurser 9

10 Musikproduktions-projekter HD 3 Hørelære Hovedfagsvejledning og personlig vejledning De studerende svarer i de fleste fag/kurser, at de er enige i udsagnet om at min arbejdsindsats stemmer overens med de mål der er for undervisningen. I fagene/kurserne Musikproduktion studie, Musikproduktion koncert, Øvrige teknikkurser, HD 3 samt Hovedfagsvejledning og personlig vejledning er to ud af tre studerende enige i udsagnet. I faget/kurset Koncertteori er det dog kun én studerende der er enig i udsagnet, hvor de to andre er mindre enige. I fagene Musikproduktions-projekter og Hørelære er alle tre studerende enige i udsagnet om, at deres arbejdsindsats stemmer overens med de mål der er for undervisningen. Undervisningsformer Undervisningen på LT-uddannelsen er tilrettelagt i undervisnings-, kursus- og projektforløb. Undervisningens tilrettelæggelse kan have stor betydning for både oplevelsen og udbyttet. De studerende er derfor blevet bedt om at vurdere vægten mellem skemalagt undervisning og projekter. Resultaterne fremgår af figur 45 Figur 45: Hvordan vurderer du vægten mellem skemalagt undervisning og projekter? De studerende har haft mulighed for at sætte mere end et kryds ved spørgsmålet om forholdet mellem skemalagt undervisningstid og projekter. 33 % af de studerende har svaret at vægten mellem skemalagt undervisningstid og projekter er passende, 66, 7 % har svaret at der er for lille 10

11 vægt på undervisning, og 33, 3 % har svaret at der er for lille vægt på projekter. Der er ingen studerende, som har svaret at der for stor vægt på undervisning eller for stor vægt på projekter. De studerende er også blevet spurgt om deres vurdering af balancen mellem skemalagt undervisningstid (inkl. projekter) og tid til forberedelse. Resultaterne fremgår af figur 46. Figur 46: Hvordan vurderer du balancen mellem skemalagt undervisningstid (inkl. projekter) og tid til forberedelse? Her har de studerende kun haft mulighed for at sætte et kryds. 33, 3 % af de studerende mener at balancen er passende, og 66, 7 % mener at undervisningstiden fylder forholdsmæssigt lidt. Ud fra de studerendes svar er det muligt at konkludere at de studerende mener, at der gerne må være mere undervisning og til dels også flere projekter. Undervisningstiden fylder også forholdsmæssigt lidt i forhold til de studerendes tid til forberedelse. 11

12 MUSIC MANAGEMENT (MM) MM-uddannelsen er den nyeste uddannelse på. Der er 6 studerende på 2. år på MM-uddannelsen, som har besvaret spørgeskemaet. Uddannelsen har et helt andet indhold og andre fag end de øvrige uddannelser på RMC. De studerende på MM-uddannelsen er mellem 22 og 28 år. I følge deres egne vurderinger bruger de i gennemsnit 17, 5 timer om ugen på studiet inklusiv forberedelse. Dette er noget under en gennemsnitlig arbejdsuge på 37 timer. Dog har de alle job ved siden af studierne, som de alle vurderer, er studierelevant. Dette kapitel præsenterer de MM -studerendes besvarelser af spørgeskemaet. Ligesom i de foregående to kapitler fokuserer dette kapitel på besvarelserne af de spørgsmål, der handler om undervisningen på 2. år. Kapitlet gennemgår kompetencer, fagene og undervisningsformerne. Kompetencer Studieordningen for MM-uddannelsen beskriver kompetencemålene for uddannelsen efter en anden systematik end de øvrige studieordninger. Den beskriver de områder som de studerende skal opnå teoretisk og praktisk indsigt i, og den skelner ikke stringent mellem forskellige typer kompetencer, fx faglige, personlige, sociale og kreative kompetencer som studieordningerne på musikuddannelserne samt på LT-uddannelsen. I undersøgelsen har de studerende vurderet om de emner der bidrager til udviklingen af de ønskede kompetencer, er blevet behandlet tilfredsstillende i det hidtidige uddannelsesforløb. Emnerne er inddelt under tre overskrifter: branche-, musikvidenskabelige- og virksomheds-studier. Se resultatet i af besvarelserne i figur 47. Figur 47: Efter endt bacheloruddannelse skal du ifølge din studieordning være i besiddelse af grundlæggende erhvervskompetencer med henblik på ansættelse i en virksomhed i musikbranchen eller etablering af egen virksomhed i musikbranchen. Har de følgende emner, der bidrager til udviklingen af disse kompetencer, hidtil været behandlet tilfredsstillende? Branchestudier, musikvidenskabelige studier og virksomhedsstudier Branchestudier Indsigt i musikbranchens virksomhedsområde og aktiviteter Branchestudier Indsigt i musikbranchens produktionsvilkår og metoder 12

13 Branchestudier Projektledelseskvalifikationer Musikvidenskabelige studier Indsigt i musikkens historie, genrer og stilarter Musikvidenskabelige studier Indsigt i samspillet mellem musikken og kultur/samfund Musikvidenskabelige studier Indsigt i musikkens kunstneriske udtryk, skabende processer og terminologi Virksomhedsstudier Indsigt i virksomheders økonomiske, juridiske og ledelsesmæssige forhold Virksomhedsstudier Indsigt i virksomheders omgivelser og rammebetingelser Generelt vurderer de studerende på MM-uddannelsen at de emner, der bidrager til udviklingen af deres kompetencer, hidtil har været behandlet tilfredsstillende. Emner som indsigt i musikbranchens virksomhedsområde og aktiviteter, indsigt i musikkens historie, genrer og stilarter, indsigt i samspillet mellem musikken og kultur/samfund, indsigt i musikkens kunstneriske udtryk, skabende processer og terminologi, indsigt i virksomheders økonomiske, juridiske og ledelsesmæssige forhold samt indsigt i virksomheders omgivelser og rammebetingelser har alle studerende vurderet til at være behandlet tilfredsstillende eller overvejende tilfredsstillende i deres hidtige studieforløb. Kun emner indenfor området branchestudier som indsigt i musikbranchens produktionsvilkår og metoder samt projektledelseskvalifikationer har én ud af de seks studerende svaret har været behandlet overvejende utilfredsstillende, hvor de øvrige fem studerende har svaret tilfredsstillende eller overvejende tilfredsstillende. I analysen af de studerendes besvarelser er det vigtigt at holde sig for øje, at kompetencemålene er formuleret for den samlede bacheloruddannelse og ikke kun for 2. år af uddannelsen. Utilfredshed med behandling af fx projektledelseskvalifikationer kan således være udtryk for at emnet har været lavere prioriteret på det hidtidige forløb af uddannelsen, og at det vil få højere prioritet på tredje år. 13

14 Fagene Undervisningen på 2. år af MM-uddannelsen er hovedsagelig organiseret i syv emneområder eller fag. I det følgende anvendes udelukkende betegnelsen fag også selvom der i nogle tilfælde ikke som sådan er tale om fag. I undersøgelsen har de studerende blandt andet skulle forholde sig til i hvilken grad de enkelte fag bidrager til, at de udvikler de kompetencer som uddannelsen sigter mod. Se resultaterne af besvarelserne i figur 48. Figur 48: Hvordan vurderer du, ud fra dine konkrete erfaringer med nedenstående fag, at de bidrager til at du opnår de kompetencer som uddannelsen sigter imod? Undervisningen i branchekendskab (inkl. brancheprojekt og projektledelse) Undervisningen i musiksociologi Undervisningen i organisation Undervisningen i markedsføring Undervisningen i innovation Undervisningen i metodekursus Alle studerende vurderer at undervisningen i høj grad eller i nogen grad bidrager til, at de opnår de kompetencer som uddannelsen sigter i mod i fagene Branchekendskab (inkl. brancheprojekt og projektledelse), Organisation og Innovation. I fagene Musiksociologi samt Markedsføring har de studerende svaret lidt mere spredt. I faget Musiksociologi mener 66, 7 % af de studerende at faget i høj grad bidrager til udviklingen af deres kompetencer, hvor 16, 7 % mener at det bidrager i nogen grad, og 16, 7 % mener at det bidrager i mindre grad. I faget Markedsføring mener 33, 3 % af 14

15 de studerende at faget i høj grad bidrager til de kompetencer som uddannelsen sigter imod, hvor 50 % mener at det bidrager i nogen grad, og 16, 7 % mener at det slet ikke bidrager. De studerende er dermed generelt godt tilfredse med den måde undervisningen i uddannelsens fag bidrager til, at de udvikler de kompetencer som uddannelsen sigter imod. Dog er flertallet af de studerende utilfredse med faget Metodekursus. Her mener kun 16, 7 % af de studerende at undervisningen bidrager i høj grad, 16, 7 % mener at den bidrager i nogen grad, og 66, 7 % mener at den bidrager i mindre grad. De studerende på MM-uddannelsen bliver ligesom deres medstuderende på de andre uddannelser også bedt om at vurdere de enkelte fag ud fra en række positivt formulerede udsagn om undervisningen. De studerende har forholdt sig til fem udsagn: Målene med undervisningen er kommunikeret klart til mig og mine medstuderende Undervisningens indhold svarer til mine forventninger Der er god sammenhæng mellem undervisningens tilrettelæggelse og de mål der er for undervisningen Det faglige niveau svarer til mine forventninger Min arbejdsindsats stemmer overens med de mål der er for undervisningen Se resultaterne af besvarelserne i figur Figur 49: Hvis du tænker på undervisningen i følgende fag, hvordan vil du så vurdere følgende udsagn. Målene med undervisningen er kommunikeret klart til mig og mine medstuderende. Branchekendskab (inkl. brancheprojekt og projektledelse) Musiksociologi Organisation Markedsføring Innovation 15

16 Metodekursus De studerende er generelt meget enige eller enige i udsagnet om, at målene med undervisningen er kommunikeret klart til mig og mine medstuderende. I fagene Branchekendskab (inkl. brancheprojekt og projektledelse), Musiksociologi, Markedsføring og Innovation er alle studerende meget enige eller enige. I faget Metodekursus er 16, 7 % af de studerende meget enige, 66, 7 % er enige, og 16, 7 % er mindre enige. I faget Organisation er 16, 7 % af de studerende meget enige, 50 % er enige, hvor 33, 3 % er mindre enige. Figur 50: Hvis du tænker på undervisningen i følgende fag, hvordan vil du så vurdere følgende udsagn. Undervisningen indhold svarer til mine forventninger. Branchekendskab (inkl. brancheprojekt og projektledelse) Musiksociologi Organisation Markedsføring Innovation Metodekursus De studerende er lidt mindre enige i udsagnet om, at undervisningens indhold svarer til mine forventninger. Det er kun i faget Metodekursus, at alle studerende er enige i udsagnet. I fagene Branchekendskab (inkl. brancheprojekt og projektledelse), Organisation og Innovation er 83, 3 % af de studerende meget enige eller enige i udsagnet, hvor der i fagene Markedsføring og Musiksociologi kun er 50 % af de studerende som er meget enige eller enige i udsagnet. 16

17 Figur 51: Hvis du tænker på undervisningen i følgende fag, hvordan vil du så vurdere følgende udsagn. Der er god sammenhæng mellem undervisningens tilrettelæggelse og de mål der er for undervisningen. Branchekendskab (inkl. brancheprojekt og projektledelse) Musiksociologi Organisation Markedsføring Innovation Metodekursus Udsagnet om at der er god sammenhæng mellem undervisningens tilrettelæggelse og de mål der er for undervisningen vurderes således af de studerende: I fagene Musiksociologi, Organisation, Metodekursus og Innovation er 83, 3 % meget enige eller enige i udsagnet. I faget Branchekendskab (inkl. brancheprojekt og projektledelse) er 66, 7 % meget enige eller enige i udsagnet, hvor der i faget Markedsføring er 50 % af de studerende som er meget enige eller enige i udsagnet. Figur 52: Hvis du tænker på undervisningen i følgende fag, hvordan vil du så vurdere følgende udsagn. Det faglige niveau svarer til mine forventninger. 17

18 Branchekendskab (inkl. brancheprojekt og projektledelse) Musiksociologi Organisation Markedsføring Innovation Metodekursus Om udsagnet det faglige niveau svarer til mine forventninger svarer alle studerende, at de er meget enige eller enige i udsagnet i faget Innovation. I fagene Branchekendskab (inkl. brancheprojekt og projektledelse), Musiksociologi, Organisation og Metodekursus er 83, 3 % af de studerende meget enige eller enige. I faget Markedsføring er 50 % af de studerende enige i udsagnet om, at det faglige niveau svarer til deres forventninger. Figur 53: Hvis du tænker på undervisningen i følgende fag, hvordan vil du så vurdere følgende udsagn. Min arbejdsindsats stemmer overens med de mål der er for undervisningen. Branchekendskab (inkl. brancheprojekt og projektledelse) Musiksociologi 18

19 Organisation Markedsføring Innovation Metodekursus Udsagnet om at min arbejdsindsats stemmer overens med de mål der er for undervisningen vurderer alle studerende, at de er enige i når det gælder fagene Branchekendskab (inkl. brancheprojekt og projektledelse), Musiksociologi og Markedsføring. I faget Innovation er 83, 3 % meget enige eller enige i udsagnet, i faget Metodekursus er 66, 7 % enige i udsagnet, og endelig er der 50 % der er meget enige eller enige i faget Organisation. Undervisningsformer De studerende på MM-uddannelsen er i spørgeskemaundersøgelsen blevet bedt om at tage stilling til de undervisningsformer, som de møder på deres uddannelse. De har dermed vurderet vægten mellem skemalagt undervisning og projekter samt balancen mellem skemalagt undervisningstid (inkl. projekter) og tid til forberedelse. Resultaterne af besvarelserne fremgår af figur 54 og 55. Figur 54: Hvordan vurderer du vægten mellem skemalagt undervisning og projekter? Til besvarelsen af spørgsmålet om fordelingen af vægten mellem skemalagt undervisning og projekter har de studerende haft mulighed for at sætte flere kryds. 66, 7 % af de studerende vurderer, at balancen er passende, hvor 33, 3 % vurderer at der er for stor vægt på undervisningen, og 33, 3 % vurderer at der er for lille vægt på projekter. Ingen af de studerende mener, at der er for stor vægt på projekter eller for lille vægt på undervisning. Figur 55: 19

20 Hvordan vurderer du balancen mellem skemalagt undervisningstid (inkl. projekter) og tid til forberedelse? Til spørgsmålet om balancen mellem skemalagt undervisningstid (inkl. projekter) og tid til forberedelse har alle studerende svaret, at de mener at balancen er passende. 20

21 METODISKE OVERVEJELSER Dette kapitel indeholder metodiske overvejelser over den elektroniske spørgeskemaundersøgelse som afrapporteres i denne rapport. Population og svarprocent Den gennemførte spørgeskemaundersøgelse er en totalundersøgelse. Samtlige studerende på 2. år af deres studium på RMC har haft mulighed for at besvare spørgeskemaet. En totalundersøgelse har den metodiske fordel, at den ikke er behæftet med høj usikkerhed. Den viser populært sagt det billede der er, hvis svarprocenten er tilstrækkelig høj, og bortfaldet ikke er systematisk, fx ved at de studerende fra en uddannelse har undladt at svare, mens alle studerende fra en anden uddannelse har svaret. Begge disse betingelser er opfyldt i denne undersøgelse. Spørgsmål og svar Spørgeskemaets spørgsmål er udformet på baggrund af den første spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med uddannelsesevalueringen, der blev gennemført sidste år i samarbejde mellem Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) og. Der er lavet små ændringer og tiltag i spørgeskemaet. Der er blandt andet tilføjet flere muligheder for at svare ved ikke i dette års spørgeskemaundersøgelse. Dette er sket på baggrund af anbefalinger fra EVA pilottest af de studerende sidste år. Validering af data Når en undersøgelse er afsluttet, er det vigtigt at validere de indkomne data. Man bør vurdere om der er konsistens i datasættet, eller om der eksempelvis er logiske fejl. Håndtering af data RMC har selv varetaget den konkrete gennemførelse af spørgeskemaundersøgelsen. Der er to medarbejdere på konservatoriet der har haft adgang til de rådata, som fremkom af spørgeskemaundersøgelsen. De to medarbejdere har kun adgang til rådata via personlige adgangskoder, og de to medarbejdere er omfattet af tavshedspligt og er forpligtet til at håndtere de personfølsomme oplysninger, således at ingen andre kan genkende respondenternes identitet. Det stiller krav til tydelige, interne procedurer, når man i undersøgelsen har lovet de studerende fuld anonymitet. Ellers kan der være risiko for at der opstår etiske problemstillinger, og at svarprocenten daler ved fremtidige spørgeskemaundersøgelser. I fremtiden anbefales det at retningslinierne for håndteringen af data lægges ud på konservatoriets intranet, således at alle studerende fra spørgeskemaundersøgelsens begyndelse er bekendt med konservatoriets håndtering af data. Det anbefales at de retningslinier som konservatoriet udarbejder til fremtidige spørgeskemaundersøgelser blandt andet omfatter: Navngivning af de medarbejdere, der har adgang til håndtering af det personfølsomme rådata. Beskrivelse af procedurer for håndteringen af personfølsomme oplysninger, herunder tavshedspligt Beskrivelse af spørgeskema-programmets adgangsstyring Beskrivelse af procedurer for opbevaring af rådata, fx hvor lang tid opbevares rådata før de destrueres. Balancen mellem tværgående og uddannelsesspecifikke kapitler 21

22 De studerendes besvarelser er så vidt muligt afrapporteret samlet for alle uddannelser i det tværgående kapitel 3. Kun de spørgsmål som direkte relaterer sig til de enkelte uddannelser, er afrapporteret i de uddannelsesspecifikke kapitler 4-6. Den tværgående afrapportering har gjort det muligt at benytte baggrundsvariabler i analysen af data, fx alder, og at lave krydstabuleringer mellem forbundne spørgsmål. Der er stor interesse på RMC for at opgøre resultaterne af undersøgelsen efter uddannelse. Ansvaret for at følge op på undersøgelsen ligger i vid udstrækning lokalt, og derfor vil en opdelt afrapportering kunne give direkte input til at videreudvikle uddannelserne. Rapporteringsformen må dog også afstemmes i forhold til antallet af respondenter. Heller ikke en totalundersøgelse giver solid og overbevisende information, hvis data opdeles i så små populationer at besvarelserne fra én eller få personer kan få det samlede billede til at ændre sig markant. Det giver blandt andet risiko for, at humørsvingninger eller andre tilfældige forhold kan få for stor betydning. En tommelfingerregel siger, at der helst skal være besvarelser fra mindst fem personer i hver portion eller celle som opstår, når man analyserer data, fx ved at opdele besvarelserne ud fra baggrundsvariable såsom de studerendes alder eller uddannelse (krydstabulering). Denne grænse overskrides meget nemt med en samlet population på ca. 50 personer fordelt på fem uddannelser, fx i kapitlerne fra besvarelserne fra de små uddannelser som LT-uddannelsen og MM-uddannelsen. Her kan enkeltpersoners besvarelser nemt forrykke det samlede billede. Dette er en problemstilling, som RMC er opmærksom på. Det er derfor også hensigten at gennemføre denne uddannelsesevaluering af bacheloruddannelserne over en årrække, således at der over tid også bliver en større mængde data til rådighed til at udlede konklusioner ud fra. Konklusionerne fra denne undersøgelse vil derfor i første omgang blive brugt, som oplæg til en kvalitativ samtale om uddannelserne. Succeskriterier Ved fremtidige spørgeskemaundersøgelser kan det anbefales at opstille på forhånd givet succeskriterier, således at der er taget stilling til om det er en succes med en svarprocent på 55 % eller 75 %. Dette succeskriterium kan også variere fra spørgsmål til spørgsmål. Muligheder, begrænsninger og supplerende undersøgelser En kvantitativ undersøgelse, såsom en spørgeskemaundersøgelse, indeholder både muligheder og begrænsninger. Fordelen ved metoden er blandt andet at den giver et samlet billede af de studerendes oplevelser og vurderinger, og at den er forholdsvis simpel at gennemføre. Metoden giver dog ikke nødvendigvis indsigt i, hvorfor de studerende svarer som de gør. Derfor kan det være fristende at tilføje yderligere spørgsmål til skemaet, som skal afprøve forskellige forklaringsmodeller. Det er ofte en dårlig idé, der blot resulterer i et endnu længere og mere komplekst spørgeskema. I stedet kan det være en opfølgningsopgave at afklare de bagvedliggende årsager til de studerendes svar og indhente forslag til forbedringer. Her kan man både tage udgangspunkt i mulige problemområder (lav tilfredshed) og mulige inspirationskilder til god praksis (høj tilfredshed). Metoderne bør være af kvalitativt tilsnit så svarene får den nødvendige informationsrigdom. Det kan eksempelvis være i form af fokusgrupper, interview, gruppesamtaler eller blot diskussion og dialog. Genbrug af skemaerne i fremtidige undersøgelser 22

23 De nuværende spørgeskemaer kan med enkelte tilføjelser også anvendes til studerende på tredje år af bacheloruddannelserne. Når man anvender skemaerne igen, er det muligt at måle en eventuel progression i besvarelserne. De studerende efterspørger en direkte eller indirekte mulighed for at evaluere de enkelte undervisere. Før det kan gennemføres må RMC have en intern diskussion af hensigtsmæssigheden af at evaluere underviserne, samt overveje såvel undersøgelsesformen som hvordan resultaterne i givet fald skal afrapporteres. 23

Anerkendelse af realkompetencer på VEU-området mv.

Anerkendelse af realkompetencer på VEU-området mv. Anerkendelse af realkompetencer på VEU-området mv. Undersøgelse som led i overvågning af lov nr. 556 af 6. juni 2007 2010 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Anerkendelse af realkompetencer på VEUområdet mv.

Læs mere

RYTMISK MUSIKKONSER- VATORIUM

RYTMISK MUSIKKONSER- VATORIUM Til Dokumenttype Rapport Dato April 2013 RYTMISK MUSIKKONSER- VATORIUM DIMITTENDUNDERSØGELSE (ÅRGANG 2007-2012) INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Formål med undersøgelsen 1 1.2 Metode og datagrundlag 1 2. Resultater

Læs mere

Evaluering af VUC VUC-kursister

Evaluering af VUC VUC-kursister Evaluering af VUC VUC-kursister Marts 2005 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 1 2 Indledning... 3 2.1 Formål med undersøgelsen... 3 2.2 Målgruppe... 3 2.3 Undersøgelsens gennemførelse... 5 2.4 Undersøgelsens

Læs mere

Evaluering af MetodeLab. Kursus for natur/teknik-lærere

Evaluering af MetodeLab. Kursus for natur/teknik-lærere Evaluering af MetodeLab Kursus for natur/teknik-lærere Evaluering af MetodeLab Kursus for natur/teknik-lærere 2010 Evaluering af MetodeLab 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er

Læs mere

Evaluering af: Forprojekt til kompetenceregnskab for Storkøbenhavn/Øresundsregionen

Evaluering af: Forprojekt til kompetenceregnskab for Storkøbenhavn/Øresundsregionen Evaluering af: Forprojekt til kompetenceregnskab for Storkøbenhavn/Øresundsregionen Maj 2008 Inge Larsen CASA Evaluering af: Forprojekt til kompetenceregnskab for Storkøbenhavn/Øresundsregionen Maj 2008

Læs mere

Iben Bolvig, Astrid Kiil og Nicolai Kristensen. Videreudvikling af Vis Kvalitet

Iben Bolvig, Astrid Kiil og Nicolai Kristensen. Videreudvikling af Vis Kvalitet Iben Bolvig, Astrid Kiil og Nicolai Kristensen Videreudvikling af Vis Kvalitet Videreudvikling af Vis Kvalitet kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og forfatterne Mindre uddrag, herunder figurer,

Læs mere

Rapport om. Lederes læringsmiljøer

Rapport om. Lederes læringsmiljøer Rapport om Lederes læringsmiljøer Ledernes Hovedorganisation Juli 03 Indhold Forord...3 Sammenfatning...4 Fremtidens læringsformer...5 Læringsformer lederuddannelser og korte kurser i ledelse...7 Kompetencegivende

Læs mere

Undersøgelse af Master in Management of Technology

Undersøgelse af Master in Management of Technology Undersøgelse af Master in Management of Technology Kvalitativ og kvantitativ undersøgelse blandt dimittender og aftagere Udarbejdet af Oxford Research A/S November 2005 Forfatter: nif Sidst gemt: 15-11-2005

Læs mere

Evaluering af Projekt Læring i Virkeligheden (LIV)

Evaluering af Projekt Læring i Virkeligheden (LIV) Evaluering af Projekt Læring i Virkeligheden (LIV) INDHOLD 1. RESUMÉ... 3 2. BAGGRUND... 4 1.1. Formålet med evalueringen... 4 1.2. Evalueringens design og metoder... 4 1.2.1. Fokusgrupper... 4 1.2.2.

Læs mere

Thomas Aarup Larsen, Cæcilie Saul og Søren Dupont: Evaluering af Antologieksperiment på Arbejdslivsstudier modul K1. En alternativ projektarbejdsform

Thomas Aarup Larsen, Cæcilie Saul og Søren Dupont: Evaluering af Antologieksperiment på Arbejdslivsstudier modul K1. En alternativ projektarbejdsform Thomas Aarup Larsen, Cæcilie Saul og Søren Dupont: Evaluering af Antologieksperiment på Arbejdslivsstudier modul K1. En alternativ projektarbejdsform 2011 Roskilde Universitet. UniPæd. Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

Kvalitetsarbejde i det almene gymnasium DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Kvalitetsarbejde i det almene gymnasium DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Kvalitetsarbejde i det almene gymnasium 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Kvalitetsarbejde i det almene gymnasium 2005 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er

Læs mere

Evaluering af vejledning af kandidatafhandlinger

Evaluering af vejledning af kandidatafhandlinger Morten Rask, Institut for ledelse, Handelshøjskolen, Aarhus Universitet, mra@asb.dk Baggrund Med udgangspunkt i min medarbejderudviklingssamtale i foråret 2006 aftalte jeg med Institutleder Jan Selmer,

Læs mere

AMU for tosprogede kursister

AMU for tosprogede kursister AMU for tosprogede kursister AMU for tosprogede kursister 2014 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT AMU for tosprogede kursister 2014 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Rosendahls Schultz Grafisk a/s Eftertryk

Læs mere

Diplomuddannelser for socialrådgivere Anvendelse og motivation samt overførsel af viden til praksis

Diplomuddannelser for socialrådgivere Anvendelse og motivation samt overførsel af viden til praksis Diplomuddannelser for socialrådgivere Anvendelse og motivation samt overførsel af viden til praksis En undersøgelse blandt socialrådgivere, ledere og undervisere gennemført af KL og DS, august 2010-april

Læs mere

Brugen af årsrapporter for mindre virksomheder. Analyse udarbejdet af DAMVAD for Erhvervsstyrelsen

Brugen af årsrapporter for mindre virksomheder. Analyse udarbejdet af DAMVAD for Erhvervsstyrelsen Brugen af årsrapporter for mindre virksomheder Analyse udarbejdet af DAMVAD for Erhvervsstyrelsen Juni 2014 2 BRUGEN AF ÅRSRAPPORTER FOR MINDRE VIRKSOMHEDER DAMVAD.COM For information on obtaining additional

Læs mere

En spørgeskemaundersøgelse blandt Ledersektionens medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010 Udarbejdet af Rådgivende Sociologer ApS for Dansk Psykolog

En spørgeskemaundersøgelse blandt Ledersektionens medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010 Udarbejdet af Rådgivende Sociologer ApS for Dansk Psykolog En spørgeskemaundersøgelse blandt Ledersektionens medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010 Udarbejdet af Rådgivende Sociologer ApS for Dansk Psykolog Forening 2010 2010 1 Del 1 Sammenfatning En spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede

Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn 2008 Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse

Læs mere

socialrådgiveruddannelsen de studerendes vurdering af uddannelsens enkeltelementer, uddannelsen som helhed samt de faglige og sociale miljøer

socialrådgiveruddannelsen de studerendes vurdering af uddannelsens enkeltelementer, uddannelsen som helhed samt de faglige og sociale miljøer socialrådgiveruddannelsen de studerendes vurdering af uddannelsens enkeltelementer, uddannelsen som helhed samt de faglige og sociale miljøer Socialrådgiveruddannelsen de studerendes vurdering af uddannelsens

Læs mere

PÆDAGOGISK PRAKSIS I SFO. Spørgeskemaundersøgelse af pædagogisk praksis i skolefritidsordninger

PÆDAGOGISK PRAKSIS I SFO. Spørgeskemaundersøgelse af pædagogisk praksis i skolefritidsordninger RAPPORT PÆDAGOGISK PRAKSIS I SFO Spørgeskemaundersøgelse af pædagogisk praksis i skolefritidsordninger Projektperiode: April-august 2005 Projektnr.: 52475 Kunde: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Rapporteringsmåned:

Læs mere

Undersøgelse af driftschefer/inspektørers ledelsesrolle og arbejdsbetingelser i den almene sektor

Undersøgelse af driftschefer/inspektørers ledelsesrolle og arbejdsbetingelser i den almene sektor Undersøgelse af driftschefer/inspektørers ledelsesrolle og arbejdsbetingelser i den almene sektor Indhold 1. Formålet med undersøgelsen 2. Undersøgelsesmetoden 3. Konklusion på undersøgelsen 4. Resultater

Læs mere

SAMMENLIGNELIGE BRUGERUNDERSØGELSER PÅ FOLKESKOLE- OG DAGTILBUDSOMRÅDET ERFARINGSOPSAMLING

SAMMENLIGNELIGE BRUGERUNDERSØGELSER PÅ FOLKESKOLE- OG DAGTILBUDSOMRÅDET ERFARINGSOPSAMLING Dato 11. maj 2010 SAMMENLIGNELIGE BRUGERUNDERSØGELSER PÅ FOLKESKOLE- OG DAGTILBUDSOMRÅDET ERFARINGSOPSAMLING Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

Evaluering af Team Danmarks ordning med forlængede ungdomsuddannelser. Afsluttende rapport

Evaluering af Team Danmarks ordning med forlængede ungdomsuddannelser. Afsluttende rapport Evaluering af Team Danmarks ordning med forlængede ungdomsuddannelser Afsluttende rapport Evaluering af Team Danmarks ordning med forlængede ungdomsuddannelser Afsluttende rapport 2009 Team Danmarks ordning

Læs mere

AUGUST 2011 ERHVERVSBRUGERUNDERSØGELSE FOR NOTA

AUGUST 2011 ERHVERVSBRUGERUNDERSØGELSE FOR NOTA AUGUST 2011 ERHVERVSBRUGERUNDERSØGELSE FOR NOTA 1. INDLEDNING... 1 2. DE NUVÆRENDE BRUGERE AF ERHVERVSSERVICE... 2 Erhvervsbrugernes profil... 2 Erhvervsbrugernes teknologiske profil... 6 Erhvervsbrugernes

Læs mere

Evaluering af et forsøg med en mentorordning for ingeniører med anden etnisk baggrund end dansk

Evaluering af et forsøg med en mentorordning for ingeniører med anden etnisk baggrund end dansk Evaluering af et forsøg med en mentorordning for ingeniører med anden etnisk baggrund end dansk Februar 2002 Sanne Ipsen CASA Evaluering af et forsøg med en mentorordning for ingeniører med anden etnisk

Læs mere

Skolefritidsordninger

Skolefritidsordninger Skolefritidsordninger Mellem skole- og fritidspædagogik 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Skolefritidsordninger 2005 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN Til Formandskabet for Rådet for Børns Læring Dokumenttype Rapport Dato Februar 2015 RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING

Læs mere

Lectio som redskab i den pædagogiske praksis en spørgeskemaundersøgelse

Lectio som redskab i den pædagogiske praksis en spørgeskemaundersøgelse Lectio som redskab i den pædagogiske praksis en spørgeskemaundersøgelse Udarbejdet af Signe Friis Jensen April 2007 1 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 3 2 Undersøgelsesfeltet... 4 3 Metode...5 3.1

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere