Forslag. Lov om ændring af årsregnskabsloven og selskabsloven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag. Lov om ændring af årsregnskabsloven og selskabsloven"

Transkript

1 Lovforslag nr. L 190 Folketinget Fremsat den 26. marts 2010 af økonomi og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af årsregnskabsloven og selskabsloven (Lempelse af revisionspligten) 1 I årsregnskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 395 af 25. maj 2009, som ændret ved lov nr. 516 af 12. juni 2009, foretages følgende ændringer: , stk. 1, nr. 1 og 2, affattes således:»1) En balancesum på 4 mio. kr., 2) en nettoomsætning på kr. 8 mio. kr. og«2. 135, stk. 6, 2. pkt., affattes således:»i disse tilfælde skal virksomhedens årsregnskaber for de følgende tre regnskabsår revideres.«3. 135, stk. 7, affattes således:»stk. 7. Hvis Erhvervs- og Selskabsstyrelsen ved en undersøgelse af årsrapporten i henhold til 159 konstaterer væsentlige fejl eller mangler i forhold til selskabslovgivningen eller regnskabslovgivningen, kan styrelsen beslutte, at undtagelsen i stk. 1, 2. pkt., ikke kan anvendes af virksomheden for de to følgende regnskabsår. Virksomhedens årsregnskaber for disse år skal i sådanne tilfælde revideres. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan i særlige tilfælde beslutte at forlænge den periode, hvor virksomhedens årsregnskaber skal revideres, med yderligere et regnskabsår.«4. I 159, stk. 1, ændres»lov om statsautoriserede og registrerede revisorer«til:»revisorloven«2 I lov nr. 470 af 12. juni 2009 om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven), som ændret ved lov nr. 159 af 16. februar 2010, foretages følgende ændringer: 1. I 42, stk. 1, indsættes efter»aktieselskabet«:»til brug for generalforsamlingens beslutning om godkendelse af erhvervelsen«2. I 140, stk. 1, indsættes efter 1. pkt.:»medarbejdere i et selskabs udenlandske filial, der er beliggende i et andet EU/EØS-land, betragtes som ansatte i selskabet.«3. 140, stk. 2, affattes således:»stk. 2. Medarbejderne har ret til at vælge et lavere antal medlemmer og suppleanter, hvis der ikke kan vælges det antal, som medarbejderne har ret til efter stk. 1.«4. I 141, stk. 1, ændres»samt filialer af udenlandske datterselskaber«til:»samt disses udenlandske filialer, der er beliggende i et EU/EØS-land«5. 141, stk. 2, 3. pkt., affattes således:»medarbejderne har ret til at vælge et lavere antal medlemmer og suppleanter, hvis der ikke kan vælges det antal, som medarbejderne har ret til efter 1. pkt.«6. I 160, stk. 1, 2. pkt., ændres»aktier«til:»aktiver«7. I 192, stk. 2, ændres»forhøjes«til:»tegnes«8. I 231, stk. 1, ændres» 33«til:» 4, stk. 2«9. I 252 ændres» 242 og 245,«til:» ,«10. I 270 ændres» ,«til:» 256, 257 og ,«3 Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2011, jf. dog stk. 2. Stk. 2. Økonomi- og erhvervsministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttræden af 2. Ministeren kan fastsætte, at bestemmelserne i 2 træder i kraft på forskellige tidspunkter. Ministeren kan herunder fastsætte regler, der fraviger de bestemmelser i 2, som forudsætter tilpasning af Erhvervs- og Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. AU003965

2 2 Selskabsstyrelsens it-system for så vidt angår registrering og offentliggørelse, indtil de nødvendige tilpasninger af it-systemet er afsluttet. 4 Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft for Grønland med de afvigelser, som de grønlandske forhold tilsiger.

3 3 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning 2. Lovforslagets baggrund 2.1. Evaluering af erfaringer med lempelse af revisionspligten 2.2. Andre overvejelser 3. Lovforslagets indhold 3.1. Lempelse af revisionspligten Gældende ret Forslagets indhold Evaluering af lempelsen 3.2. Ændring af selskabsloven 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige 5. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet 6. Administrative konsekvenser for borgerne 7. Miljømæssige konsekvenser 8. Forholdet til EU-retten 9. Hørte myndigheder og organisationer 10. Sammenfattende skema 1. Indledning Det er vigtigt, at danske virksomheder mødes med en regulering, der er målrettet og anvendelig, så de administrative byrder, der pålægges virksomhederne ikke virker som en hæmsko for iværksætteri og vækst. Danske virksomheders konkurrenceevne skal til stadighed skærpes, således at dansk erhvervsliv er konkurrencedygtigt på det globaliserede marked. Kun herved sikres den fortsatte nødvendige vækst. Regeringens mål er, at Danmark skal have den mest effektive erhvervsregulering i EU. Virksomhederne skal bruge mindst mulig tid på administrative opgaver som følge af krav fra det offentlige. Derfor har regeringen en ambitiøs målsætning om, at de administrative byrder for virksomhederne skal reduceres med op til 25 pct. i 2010 set i forhold til niveauet i For at intensivere indsatsen for at nå målet om lettelse af de administrative byrder har regeringen i sin afbureaukratiseringsplan fra marts 2009 præsenteret 37 konkrete initiativer, herunder lempelse af revisionspligten, med henblik på at nå målsætningen. Formålet med at reducere virksomhedernes administrative byrder er at frigøre en del af virksomhedernes ressourcer fra administrativt arbejde, så virksomhederne i stedet kan anvende disse ressourcer til at skabe øget vækst og beskæftigelse. Iværksætteres og små virksomheders oplevelse af administrative byrder risikerer at virke som en stopklods for vækst og skal derfor reduceres. Revisionspligten er en af de store administrative byrder, som det offentlige pålægger virksomhederne, og for små virksomheder er det den største byrde som følge af kravene i årsregnskabslovgivningen. Beregninger viser, at den nuværende grænse for revisionspligt pålægger virksomheder omfattet af regnskabsklasse B årlige omkostninger på ca. 1 mia. kr. baseret på Aktivitetsbaseret Måling af Virksomhedernes Administrative Byrder (AMVAB-metoden). Revision udføres efter de danske revisionsstandarder (RS ere), der er en oversættelse af de internationale revisionsstandarder, og som udgives af Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (FSR). En revision skal med virkning for 2010 udføres med udgangspunkt i 37 ajourførte og omskrevne internationale revisionsstandarder, der fastsætter rammerne og procedurerne for, hvordan en revision skal gennemføres med henblik på at sikre troværdighed og kvalitet. EU-Kommissionen har i 2009 lavet en undersøgelse af konsekvenserne af de nye ajourførte og omskrevne internationale revisionsstandarder. Det fremgår af denne undersøgelse, at de nye standarder forventes at medføre en forøgelse af de løbende omkostninger ved udførelse af en revision på mellem 6-10 pct. Endvidere forventes engangsudgifter pr. revision på pct. Undersøgelsen har ikke givet grundlag for at konkludere, i hvilken udstrækning disse øgede udgifter vil blive overvæltet til revisionskunderne. Behovet for at få årsregnskabet revideret er imidlertid ikke det samme for den lille virksomhed som for den

4 4 store koncern. Små virksomheder er ofte forbundet med en lavere grad af kompleksitet. Kredsen af regnskabsbrugere er ofte begrænset, f.eks. til virksomhedens bankforbindelse og leverandører. Deres vurdering af virksomheden beror ofte i højere grad på direkte kendskab til den enkelte virksomhed end på den offentliggjorte årsrapport. I sådanne små virksomheder vil der endvidere ofte være tale om aflæggelse af relativt enkle årsrapporter, med enklere ejerstrukturer og stærkt begrænsede internationale relationer. Regeringen tog allerede i 2006 (lov nr. 245 af 27. marts 2006) det første skridt i forhold til at reducere revisionspligten for en række meget små virksomheder, der er omfattet af årsregnskabslovens regnskabsklasse B. Lovændringen i 2006 udnytter imidlertid kun i begrænset omfang de muligheder for at lempe revisionspligten, som er indeholdt i 4. selskabsdirektiv (Rådets direktiv 78/660/EØF af 25. juli 1978 med senere ændringer om årsregnskaberne for visse selskabsformer). Efter 4. selskabsdirektiv kan medlemslandene lempe revisionspligten for alle små virksomheder, dvs. alle virksomheder, der er omfattet af årsregnskabslovens regnskabsklasse B. Lovforslaget tilstræber at udnytte de muligheder, som EU-reguleringen giver for at sikre en dynamisk og fleksibel lovregulering. Dette vil komme de danske virksomheder til gavn og vil være med til at skærpe konkurrenceevnen for dansk erhvervsliv. Det er af afgørende betydning for virksomhedernes konkurrenceevne, at rammevilkårene for at drive virksomhed til stadighed tilpasses virkeligheden og vilkårene på det globaliserede marked. Gode rammevilkår er en meget vigtig parameter i forhold til at sikre vækst og øget konkurrenceevne i danske virksomheder. Med dette lovforslag vil regeringen i højere grad harmonisere revisionspligten til rammerne i EU-direktivet. Det sker ved at forhøje grænsen for, hvornår små virksomheder kan undlade at lade deres årsregnskab revidere. Den foreslåede lempelse af revisionspligten i nærværende lovforslag forventes at indebære en reduktion i de administrative byrder på omkring 450 mio. kr. for de mindste virksomheder i regnskabsklasse B. Den faktiske besparelse afhænger naturligvis af, i hvilket omfang virksomhederne faktisk udnytter lovforslagets lettelsesmuligheder og øgede fleksibilitet. I lyset af den internationale udvikling, herunder ikke mindst de nye mere omfattende krav i de internationale revisionsstandarder, har Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (FSR) udarbejdet et udkast til en særlig dansk erklæringsstandard, som er særligt tilpasset behovene i mindre virksomheder. Foreningen Registrerede Revisorer FRR (FRR) bakker op om erklæringsstandarden. Det har været målet med udarbejdelse af erklæringsstandarden at udvikle en alternativ ydelse til revision for de mindre virksomheder og samtidig give både kreditorer, investorer og andre regnskabsbrugere sikkerhed for, at informationerne i regnskabet er korrekte. Dog ikke samme høje grad af sikkerhed som ved en revision. Ved anvendelse af erklæringsstandarden skal revisor udføre handlinger, der gør det muligt at afgive en positiv konklusion om årsregnskabet, som det også er tilfældet efter de gældende krav. Økonomi- og Erhvervsministeriet vil på den baggrund nedsætte en arbejdsgruppe bestående af FSR, FRR, Finansrådet, Dansk Erhverv, DI, Håndværksrådet, Skatteministeriet og Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Arbejdsgruppen skal drøfte indhold og anvendelsesområde for en erklæringsstandard rettet mod de virksomheder i regnskabsklasse B, der fortsat er underlagt revisionspligt. I den forbindelse skal arbejdsgruppen se nærmere på konsekvenserne af en eventuel indførelse af en særlig erklæringsstandard, herunder bl.a. konsekvenserne for kreditgivning mv. 2. Lovforslagets baggrund 2.1. Evaluering af erfaringer med lempelse af revisionspligten Efter bemærkningerne til lov nr. 245 af 27. marts 2006 om ændring af årsregnskabsloven m.v. (lovforslag nr. 50 af 16. november 2005) skal der forud for en eventuel yderligere lempelse af revisionspligten foretages en evaluering af indhøstede erfaringer i forbindelse med lempelsen i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har i 2008 og 2009 foretaget en stikprøvekontrol af modtagne årsrapporter med henblik på at evaluere konsekvenserne af reduktionen af revisionspligten. De overordnede observationer fra evalueringen i 2009 kan sammenfattes således. Antallet af virksomheder, der har fravalgt revision, udgør ca , hvilket svarer til ca. 22,8 pct. af de virksomheder, der har mulighed for at foretage fravalg. Heraf har ca virksomheder oplyst, at de anvender revisor til anden assistance end revision. Resultatet af Erhvervs- og Selskabsstyrelsens stikprøvekontroller viser, at der ikke er væsentlig forskel i kvaliteten af reviderede og ikke-reviderede årsregnskaber. Der er fejl i 24,4 pct. af årsrapporterne fra de virksomheder, der frivilligt har valgt revision, mens det tilsvarende tal for virksomheder, der har fravalgt revision, udgør 29,5 pct. Styrelsen har bl.a. foretaget kontrol af, om betingelserne for at fravælge revision har været opfyldt. Kon-

5 5 klusionen herpå er, at de materielle betingelser oftest er opfyldt, men at de formelle oplysningskrav tilsyneladende i højere grad volder virksomhederne problemer. Således er det en hyppigt forekommende fejl, at fravalg af revision ikke sker i overensstemmelse med de formelle krav i årsregnskabsloven. Hvis et regnskab ikke opfylder kravene til ledelsespåtegning og/eller dirigentens underskrift, betragtes det under ét som fejlbehæftet. En sådan fejl skyldes ofte manglende kendskab til lovgivningens formkrav, men er ikke i sig selv til hinder for overholdelse af årsregnskabslovens overordnede krav om, at årsregnskabet skal give et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. De erfaringer, der siden lovændringen i 2006 er indhentet, tegner samlet et billede af, at kvaliteten af de ikke-reviderede årsrapporter er af en standard, det ikke taler imod yderligere lempelse af revisionspligten. En undersøgelse af regelefterlevelsen (complianceundersøgelsen), som SKAT har gennemført vedrørende skatteafregningen for 2006, peger ikke på væsentligt højere fejlprocenter hos selskaber, der har valgt revision af årsregnskabet fra. Undersøgelsen havde ikke målrettet fokus på fravalg af revision af årsregnskabet, men resultaterne sammenholdt med, hvad selskaberne selv havde anført i selvangivelsen, indikerer ikke væsentlig højere fejlprocenter. De opgjorte fejlprocenter er 41 pct. for selskaber, hvor årsregnskabet ikke er revideret, og 35 pct. for selskaber, hvor årsregnskabet er revideret. Til belysning af risikoen for øget økonomisk kriminalitet som en konsekvens af muligheden for fravalg af revision har Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet (SØK) gennemgået straffesager behandlet af SØK. SØK har i den forbindelse undersøgt, om der har været straffesager med gerningsperioder i det for denne evaluering relevante tidsrum. SØK konstaterer på grundlag af undersøgelsen, at der ikke har været straffesager, som involverer virksomheder, der har fravalgt revision. Den lempede revisionspligt har således ikke inden for SØK s område medført øget omfang af den konstaterede økonomisk kriminalitet. Det fremgår endvidere af bemærkningerne til loven, at der i forbindelse med evalueringsarbejdet skal inddrages de væsentligste interessenter. De væsentligste interessenter er blevet samlet i en følgegruppe. Følgegruppen består af; Dansk Erhverv, DI, Finansrådet, Foreningen af Statsautoriserede Revisorer, Foreningen Registrerede Revisorer FRR, Håndværksrådet, Landbrug og Fødevarer, SKAT og Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet. Følgegruppen drøftede på et møde den 27. november 2009 evalueringen. Evalueringen er på baggrund af følgegruppens bidrag blevet færdiggjort. De indhentede erfaringer viser således, at det fuldt ud er forsvarligt at gennemføre en yderligere forhøjelse af grænsen for, hvornår virksomheder pålægges krav om lovpligtig revision Andre overvejelser De eksisterende krav til revisoruddannelsen har været stort set uændret i mange år. Det er derfor relevant at se nærmere på revisoruddannelsens indhold og opbygning bl.a. i lyset af forslaget om at hæve grænsen for, hvornår små virksomheder bliver omfattet af lovpligtig revision. FSR har ligeledes identificeret et behov for at se nærmere på revisors uddannelse. Således blev der i efteråret 2009 afholdt en konference om den fremtidige revisoruddannelse og dermed sat en debat i gang om, hvordan uddannelsen i højere grad kan afspejle den virkelighed og hverdag, som revisorerne arbejder i. FRR har ligeledes sat fokus på behovet for en omlægning af revisoruddannelsen. FRR har bl.a. peget på, at jo højere grænsen for revisionspligt er, desto vanskeligere vil det blive for små og mellemstore revisionsvirksomheder at uddanne revisorer. Den igangsatte debat samt nærværende lovforslag om lempelse af revisionspligten gør det naturligt at inddrage Revisorkommissionen i overvejelserne om den fremtidige revisoruddannelse. Revisorkommissionen bistår Erhvervs- og Selskabsstyrelsen ved administration af revisorloven, afholder eksamen for statsautoriserede og registrerede revisorer og bistår styrelsen ved fastsættelse af kravene til revisors efteruddannelse. Det er vigtigt, at revisoruddannelsen er tidssvarende og passer til opgaverne som offentlighedens tillidsrepræsentant. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen vil derfor anmode Revisorkommissionen om at se på kravene til en fremtidig revisoruddannelse og til at komme med forslag til eventuelle ændringer af uddannelsen. Revisorkommissionen vil i forbindelse med sit arbejde inddrage revisorforeningerne og andre relevante interessenter, som har en interesse i revisors arbejde. 3. Lovforslagets indhold 3.1. Lempelse af revisionspligten

6 Gældende ret Årsregnskabsloven er opbygget efter den såkaldte byggeklodsmodel, hvorefter den enkelte virksomhed ved udarbejdelsen af sin årsrapport (årsregnskab m.v.) er forpligtet til at følge et regelsæt, der primært afhænger af virksomhedens størrelse. Princippet i modellen er, at små virksomheder skal følge relativt få og generelle krav, mens større virksomheder skal følge flere og mere detaljerede krav. Baggrunden for dette princip er, at små virksomheder sædvanligvis har få regnskabsbrugere, hvorimod større virksomheder samt børsnoterede virksomheder har en bred kreds af regnskabsbrugere med forskelligartede behov. Hertil kommer de børsnoterede virksomheders store samfundsmæssig betydning. Modellen består af 4 byggeklodser -»regnskabsklasser«- som kaldes regnskabsklasse A, B, C og D. Regnskabsklasse A gælder for enkeltmandsvirksomheder m.v., som ikke er forpligtet til at aflægge årsrapport, men som frivilligt vælger at aflægge en sådan. Regnskabsklasse B gælder for små aktie- og anpartsselskaber m.v., som udgør størstedelen af alle de virksomheder, som har pligt til at aflægge årsrapport efter årsregnskabsloven. De mere detaljerede regler i regnskabsklasse C gælder for mellemstore og store aktie- og anpartsselskaber m.v., som har pligt til at aflægge årsrapport efter årsregnskabsloven. Børsnoterede virksomheder og statslige aktieselskaber er altid omfattet af de omfattende regler i regnskabsklasse D, uanset deres størrelse. Efter vedtagelsen af årsregnskabsloven i 2001 har udviklingen internationalt bevæget sig hen mod større forskelle i kravene til små og store virksomheder, idet kravene til store virksomheder er blevet skærpet betydeligt. Det er således karakteristisk for den internationale udvikling, at der er fokus på de store virksomheder. Efter de gældende regler i årsregnskabsloven skal virksomheder i regnskabsklasse B, C eller D lade årsregnskab og et eventuelt koncernregnskab revidere af en statsautoriseret eller registreret revisor. Virksomheden kan dog undlade at lade årsregnskabet revidere, hvis virksomheden ikke overstiger to af nedenstående grænser på balancetidspunktet i to på hinanden følgende regnskabsår: 1) en balancesum på 1,5 mio. kr. 2) en nettoomsætning på 3 mio. kr. og 3) et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret på 12. Reglerne om fravalg af revision gælder ikke for erhvervsdrivende fonde eller for virksomheder, der besidder kapitalandele i andre virksomheder, og som udøver betydelig indflydelse over en eller flere af disse virksomheders driftsmæssige eller finansielle ledelse. Virksomheder, hvor virksomheden eller dens eneejer har accepteret et bødeforlæg eller er blevet dømt for overtrædelse af selskabs-, regnskabs- eller skattelovgivningen, kan i en periode ikke fravælge revision, ligesom Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan pålægge en virksomhed at blive revideret, hvis der i forbindelse med en undersøgelse af årsrapporten konstateres væsentlige fejl eller mangler i forhold til selskabs- eller regnskabslovgivningen. Uanset om en virksomhed fravælger revision, har virksomheden fortsat pligt til at udarbejde en årsrapport efter årsregnskabsloven, som skal påtegnes af virksomhedens ledelse. Ledelsen indestår derved for, at årsrapporten opfylder lovgivningens krav. I denne forbindelse skal det bemærkes, at ledelsen også er forpligtet til at sikre en forsvarlig bogføring, uanset om årsregnskabet revideres eller ikke revideres. Årsrapporten skal indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, hvor den offentliggøres. Overtrædelser af regnskabsreglerne er ikke kun reguleret i årsregnskabsloven. Der kan efter omstændighederne være en række bestemmelser i straffeloven, der kan finde anvendelse f.eks. bestemmelser om skyldnersvig eller bedrageri. Det bemærkes i øvrigt, at straffelovens bestemmelser om afgivelse af urigtige oplysninger ligeledes vil være relevant i de tilfælde, hvor der i årsregnskabsloven stilles krav om en erklæring fra ledelsen Forslagets indhold Det foreslås at hæve størrelsesgrænserne i den gældende årsregnskabslovs 135, stk. 1, for, hvornår små virksomheder kan fravælge revision. Efter forslaget vil fravalg af revision kunne ske for virksomheder, der på balancetidspunktet ikke overskrider to af nedenstående størrelser: 1) en balancesum på 4 mio. kr. 2) en nettoomsætning på 8 mio. kr. og 3) et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret på 12. Lovforslaget ændrer ikke på de opgaver, som virksomhederne skal varetage, men ændrer alene på, om årsregnskabet skal revideres af en revisor. Således har virksomhedernes ledelse uanset lovforslaget fortsat pligt til at udarbejde årsrapport. Forslaget om at forhøje grænserne for fravalg af revision har til formål at lette byrderne for de mindste virksomheder, som f.eks. den lille håndværks- eller iværksættervirksomhed. Mulighed for fravalg af revision omfatter derfor ikke virksomheder, der besidder ka-

7 7 pitalinteresser i andre virksomheder, og som udøver betydelig indflydelse over mindst en virksomheds driftmæssige eller finansielle ledelse (holdingvirksomheder). Baggrunden for ikke at tillade fravalg af revision i disse virksomheder skyldes den større kompleksitet i sådanne virksomheders forhold, herunder indregning, måling og oplysninger vedrørende datter- og associerede virksomheder. Ligeledes kan erhvervsdrivende fonde ikke fravælge revision pga. af fondenes særlige ejer- og ledelsesmæssige forhold. Lovforslaget indebærer, estimeret på baggrund af AMVAB databasen, at ca virksomheder vil blive fritaget for revisionspligt foruden de virksomheder, der allerede er fritaget som følge af lempelsen i For så vidt angår revisionspligtens betydning for den skattemæssige kontrol, skal det bemærkes, at skatteregnskabet og selvangivelsen ikke er omfattet af revisionspligten. Fejl i bogføring og årsregnskab kan dog forplante sig til selvangivelsen. De fleste små selskabers regnskaber er dog overskuelige med relativt få regnskabsposter. Så længe bogføringslovens bestemmelser og bestemmelserne i skatte- og afgiftslovene efterleves, kan skattemyndighederne følge regnskabsposteringerne og har dermed mulighed for at kontrollere registreringerne til skatte- og afgiftsopgørelsen. Som det fremgår af afsnit 2.1., har SKAT gennemført en compliance-undersøgelse, der ikke peger på væsentlig højere fejlprocenter hos selskaber, der har fravalgt revision, ligesom SØK ved en gennemgang af straffesager siden lempelsen i 2006 ikke har fundet sager, som involverede virksomheder, der havde fravalgt revision. Det vurderes derfor at være forsvarligt at hæve grænsen for, hvornår virksomheder kan fravælge revision af årsregnskabet. Det foreslås, at bestemmelsen om undtagelse for lovpligtig revision træder i kraft den 1. januar 2011 og finder anvendelse for regnskabsår, der begynder 1. januar 2011 eller senere. De formelle krav for fravalg videreføres uændret i årsregnskabslovens 10 a. Virksomheder, som efter lovforslaget er undtaget fra lovpligtig revision, har naturligvis fortsat mulighed for at vælge at lade årsregnskabet revidere. Der foreslås samtidig en opstramning af de bestemmelser, der begrænser virksomhedernes adgang til at fravælge revision. Når en virksomhed eller dens eneejer accepterer et bødeforlæg eller dømmes for overtrædelse af selskabslovgivningen, regnskabslovgivningen eller skatte- og afgiftslovgivningen, skal årsregnskabet for de efterfølgende tre regnskabsår revideres med mulighed for, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan pålægge revision i yderligere to år. Det er en forlængelse af perioden med op til to år, hvor virksomheden kan blive pålagt revisionspligt af årsregnskabet. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen får endvidere adgang til at pålægge revision af en virksomheds årsregnskab i op til tre regnskabsår, hvis der i forbindelse med en regnskabskontrol konstateres væsentlige fejl eller mangler i forhold til selskabs- eller regnskabslovgivningen. Efter de gældende regler kan styrelsen pålægge revision i ét regnskabsår Evaluering af lempelsen I forbindelse med indførelsen af lempelsen af revisionspligten i 2006 blev det bestemt, at der forud for en revision af bestemmelsen i årsregnskabslovens 135 skulle foretages en evaluering af de indhøstede erfaringer. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har på denne baggrund foretaget en evaluering af erfaringerne for regnskabsårene 2006 og Da der med nærværende lovforslag sker en yderligere lempelse af revisionspligten, giver det anledning til at fortsætte det evalueringsarbejde, der blev igangsat med lovændringen fra Lempelsen af revisionspligten underkastes således fortsat via fremtidigt evalueringsarbejde en særlig overvågning, og evalueringerne vil blive offentliggjort. Evalueringen vil skulle ske under inddragelse af de væsentligste interessenter, herunder medlemmerne af Regnskabsrådet, Revisorkommissionen, revisorforeningerne, erhvervsorganisationer, Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet og skattemyndighederne. Formålet med fortsat at evaluere den lempede revisionspligt er at afdække erfaringerne med, hvordan lempelse af revisionspligten virker i praksis. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen vil på baggrund heraf foretage en styrket vejledningsindsats over for de mindste virksomheder og iværksættere, der ønsker at etablere et selskab. Sigtet hermed er at reducere omfanget af eventuelle fejl. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen vil således bl.a. udarbejde et årligt informationsbrev, der giver vejledning til virksomheder, der påtænker at benytte sig af mulighederne for at fravælge revision. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen vil via målrettet information sikre, at de mindste virksomheder og iværksættere oplyses og vejledes bedst muligt og vil i øvrigt søge at koordinere indsatsen med andre myndigheder Ændring af selskabsloven Der er tale om ændringer af redaktionel karakter, præciseringer samt korrektion af henvisningsfejl. Hertil er foretaget materielle ændringer, hvor der ved en fejl har

8 8 været anvendt et forkert ord, der har ført til en utilsigtet betydning af bestemmelsen. 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige SKAT arbejder ud fra en indsatsstrategi, hvorefter indsatsen tilrettelægges med baggrund i en risikovurdering og en prioritering, der sigter på, at de områder, der udvælges til indsats, er dem, hvor effekten over for det samlede skatteprovenu forventes at være størst, og at der sættes ind der, hvor ressourcerne udnyttes mest muligt. Spørgsmålet om et selskabs fravalg af revision af årsrapport eller helt fravalg af revisor - er en faktor, der indgår i de risikovurderinger, som SKAT løbende foretager. SKAT har vedr. indkomståret 2006 gennemført en compliance-undersøgelsen, som overordnet set viser, at der ikke er statistisk signifikant forskel på fejlprocenten i angivelserne mellem de selskaber, hvis årsregnskab revideres, og de selskaber, hvis årsregnskaber ikke revideres. Dermed sker der ingen væsentlig ændring af risikobilledet for SKAT, når flere selskaber efter forslaget undtages fra revisionspligt. På den baggrund skønnes forslaget ikke at indebære økonomiske eller administrative konsekvenser for SKAT. For at reducere antallet af fejl i indsendte årsrapporter, vil Erhvervs- og Selskabsstyrelsen styrke vejledningsindsatsen overfor de mindste virksomheder og iværksættere, der ønsker at etablere et selskab. Det forventes, at styrelsens anvendelse af ressourcer til vejledningsindsatsen vil blive modsvaret af reduktionen af antallet af fejl i de indsendte årsrapporter. Forslaget skønnes derfor ikke at indebære økonomiske eller administrative konsekvenser for Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Forslaget skønnes heller ikke på andre områder at indebære økonomiske eller administrative konsekvenser for det offentlige. 5. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet Lovforslaget indebærer væsentlige lettelser af de administrative byrder, som i dag følger af erhvervslovgivningen, herunder årsregnskabsloven. Samlet set forventes forslaget at have positive økonomiske konsekvenser for erhvervslivet og medføre lettelser i det administrative arbejde. Forslaget har været sendt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsens Center for Kvalitet i ErhvervsReguleringen (CKR) med henblik på, en vurdering af forslagets administrative konsekvenser for erhvervslivet. CKR har foretaget beregninger af konsekvenserne af lovforslagets lempelse af revisionspligten på baggrund af oplysningerne i AMVAB databasen. Der vurderes ikke at være administrative omkostninger forbundet med ændringsforslaget. På løbende basis vurderes lovforslaget at lette de administrative omkostninger med omkring 450 mio. kr. pr. år på samfundsniveau. Den endelige opgørelse af lovforslagets administrative konsekvenser vil blive opgjort i forbindelse med regeringens afrapportering af målsætningen om at lette de administrative byrder med op til 25 pct. I henhold til AMVAB databasen udgør udgiften til revisor ca. 85 pct. af virksomhedernes samlede administrative omkostninger ved lovpligtig revision. Forslaget vil umiddelbart reducere revisionsvirksomhedernes omsætning ved revision. Reduktionen af revisionsvirksomhedernes omsætning ved revision vil imidlertid afhænge af, i hvilket omfang virksomhederne faktisk udnytter muligheden for af fravælge revision. 6. Administrative konsekvenser for borgerne Forslaget har ingen administrative konsekvenser for borgerne. 7. Miljømæssige konsekvenser Forslaget har ingen miljømæssige konsekvenser. 8. Forholdet til EU-retten Direktivets ramme for hvilke virksomheder der kan fritages for krav om revision giver principielt mulighed for, at alle virksomheder i årsregnskabslovens regnskabsklasse B kan være omfattet heraf. Den foreslåede lempelse af revisionspligten er alene for en begrænset del af virksomhederne i regnskabsklasse B. De foreslåede ændringer i årsregnskabsloven ligger således inden for de rammer der er fastsat i 4. selskabsdirektiv (Rådets direktiv 78/660/EØF af 25. juli 1978 med senere ændringer om årsregnskaberne for visse selskabsformer). 9. Hørte myndigheder og organisationer Lovforslaget er inden fremsættelsen sendt i høring hos: Advokatrådet, Arbejderbevægelsen Erhvervsråd, Arbejdsmarkedets Tillægspension, Arbejdsskadestyrelsen, Beskæftigelsesministeriet, Børsmæglerforeningen, CE- POS Center for politiske studier, Copenhagen Business School, Danish Venture Capital and Private Equity Association, Danmarks Nationalbank, Danmarks Rede-

9 9 riforening, Danmarks Skibskredit A/S, Dansk Aktionærforening, Dansk Arbejdsgiverforening, Dansk Autoriseret Markedsplads A/S, Dansk Byggeri, Dansk Ejendomsmæglerforening, Dansk Erhverv, Dansk Erhvervsgartnerforening, DI, Dansk Investor Relations Forening DIRF, Dansk IT-Sikkerhedsforum, Dansk Iværksætterforening, Dansk Landbrugsrådgivning Landscenteret, Dansk Management Råd, Dansk Pantebrevsforening, Dansk Told- og Skatteforbund, Danske Advokater, Danske Andelsselskaber, Danske Andelskasser, Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening, Danske maritime, Danske Regioner, De Samvirkende Købmandsforeninger (DSK), Den Danske Aktuarforening, Den Danske Dommerforening, Den Danske Finansanalytikerforening, Datatilsynet, Den Danske Fondsmæglerforening, Den Danske Skatteborgerforening, Det Danske Handelskammer, Det Kooperative Fællesforbund, Det Økonomiske Råds Sekretariat, Domstolsstyrelsen, Finansforbundet, Finansministeriet, Finanssektorens Arbejdsgiverforening, Finanssektorens Arbejdsgiverforening, First North, Forbrugerombudsmanden, Forbrugerrådet, Foreningen af interne revisorer, Foreningen af J. A. K. Pengeinstitutter, Foreningen af Statsautoriserede Revisorer, Foreningen Danske Revisorer, Foreningen Registrerede Revisorer FRR, Forsikring & Pension, Forsikringsmæglernes Brancheforening, Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd, Færøernes Hjemmestyre, Garantifonden for indskydere og investorer, Grønlands Hjemmestyre, Handelshøjskolen Århus, HK Handel, Håndværksrådet, Ingeniørforeningen i Danmark, InvesteringsForenings- Rådet, IT-branchen, Klima- og Energiministeriet, Kommunekredit, Kommunernes Landsforening (KL), Kommunernes Revision, Kuratorforeningen, Københavns Universitet, Landbrug & Fødevarer, Landsorganisationen i Danmark, Landsforeningen af beskikkede advokater, Ledernes Hovedorganisation, Liberale Erhvervs Råd, Lokale Pengeinstitutter, Lønmodtagernes Dyrtidsfond, Nasdaq OMX Copenhagen, PBS (Payment Business Services), Lønmodtagernes Dyrtidsfond, Realkreditforeningen, Realkreditrådet, Regionale Bankers Forening, Regnskabsrådet, Statsadvokaturen for særlig økonomisk kriminalitet, REVIFORA, foreningen for revision, økonomi og ledelse, Revisortilsynet, Rigsrevisionen, Revisorkommissionen, Roskilde Universitetscenter, Sammenslutningen Danske Andelskasser, Skatteministeriet, Skatterevisorforeningen, Statsministeriet, Styrelsen for international uddannelse (CIRIUS)Syddansk Universitet, Telekommunikationsindustrien i Danmark, Undervisningsministeriet, Værdipapircentralen, Aalborg Universitet, Århus Universitet, Syddansk Universitet, Telekommunikationsindustrien i Danmark, Værdipapircentralen, Økonomistyrelsen, Aalborg Universitet, Århus Universitet. 10. Sammenfattende skema Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet Positive konsekvenser/ mindre udgifter Ingen Lovforslaget indebærer en række væsentlige lettelser af de administrative byrder, som i dag følger af erhvervslovgivningen, herunder årsregnskabsloven. Samlet set forventes forslaget at have positive økonomiske konsekvenser for erhvervslivet og medføre en række lettelser i det administrative arbejde. Forslaget har været sendt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsens Center for Kvalitet i ErhvervsReguleringen (CKR) med henblik på en vurdering af forslagets administrative konsekvenser for erhvervslivet. CKR har foretaget beregninger af konsekvenserne af lovforslagets lempelse af revisi- Negative konsekvenser/ merudgifter Ingen I henhold til AMVAB databasen udgør udgiften til revisor ca. 85 pct. af virksomhedernes samlede administrative omkostninger ved lovpligtig revision. Forslaget vil umiddelbart reducere revisionsvirksomhedernes omsætning ved revision. Reduktionen af revisionsvirksomhedernes omsætning ved revision vil imidlertid afhænge af, i hvilket omfang virksomhederne faktisk udnytter muligheden for af fravælge revision.

10 10 onspligten på baggrund af oplysningerne i AMVAB databasen. Der vurderes ikke at være administrative omkostninger forbundet med ændringsforslaget. På løbende basis vurderes lovforslaget at lette de administrative omkostninger med omkring 450 mio. kr. pr. år på samfundsniveau. Den endelige opgørelse af lovforslagets administrative konsekvenser vil blive foretaget i forbindelse med regeringens afrapportering af målsætningen om at lette de administrative byrder med op til 25 pct. Administrative konsekvenser for Ingen Ingen borgerne Miljømæssige konsekvenser Ingen Ingen Forholdet til EU-retten De foreslåede ændringer i årsregnskabsloven ligger inden for de rammer, der er fastsat i 4. selskabsdirektiv med senere ændringer. Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til nr. 1 Til 1 Ved den foreslåede ændring af 135, stk. 1, lempes revisionspligten for virksomheder i regnskabsklasse B yderligere ved at forhøje grænserne for, hvornår små virksomheder kan fravælge revision. Forslaget medfører, at de mindste virksomheder i regnskabsklasse B, der ikke overskrider to af de i bestemmelsen anførte størrelser i to på hinanden følgende regnskabsår, kan fravælge revision af virksomhedens årsregnskab. Der sker en forhøjelse af omsætningsstørrelsen fra 3 mio. kr. til 8 mio. kr., en forhøjelse af balancesummen fra 1,5 mio. kr. til 4 mio. kr. i forhold til lov nr. 245 fra 2006, mens antallet af fuldtidsbeskæftigede medarbejdere på 12 fortsætter uændret. Der sker ikke i øvrigt materielle ændringer i henhold til muligheden og betingelserne for at anvende bestemmelsen, jf. dog forslagets 1, nr. 2 og 3. Virksomhedens generalforsamling eller tilsvarende besluttende organ skal træffe beslutning herom, hvis årsregnskabet ikke skal revideres. Der vil dog via særlovgivning i visse tilfælde fortsat kunne være krav om revision af årsregnskaber for virksomheder omfattet af 135, stk. 1, 2. pkt., f.eks. i henhold til lovgivning om offentlige tilskud eller lignende. Til nr. 2 Det fremgår af de gældende regler, at hvis virksomheden eller dens eneejer accepterer et bødeforelæg eller dømmes for overtrædelse af selskabslovgivningen, regnskabslovgivningen eller skatte- og afgiftslovgivningen, skal virksomhedens årsregnskab revideres i det efterfølgende regnskabsår. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan yderligere pålægge virksomheden revisionspligt i op til to regnskabsår. Som følge af hævelse af bundgrænsen for fravalg af revision foreslås en opstramning af den periode, hvor disse virksomheder ikke kan anvende muligheden for at fravælge revision. Det betyder, at det også fremover vil være afgørende for at kunne fravælge revision, at virksomheden eller dens eneejer ikke har accepteret et bødeforlæg eller som led i en straffesag dømmes for overtrædelse af selskabslovgivningen, regnskabslovgivningen eller skatte- og afgiftslovgivningen. Opstramningen indebærer, at virksomheden fremover skal lade årsregnskabet revidere i de kommende tre regnskabsår. Til nr. 3 Efter det gældende stk. 7 kan Erhvervs- og Selskabsstyrelsen beslutte, at en virksomhed ikke kan fravælge revision i det kommende regnskabsår, hvis styrelsen i forbindelse med en regnskabskontrol konstaterer væsentlige mangler eller fejl i forhold til selskabslovgivningen eller regnskabslovgivningen. Det foreslås, at bestemmelsen strammes op, så Erhvervs- og Selska-

11 11 bsstyrelsen kan beslutte, at en virksomhed skal lade sit årsregnskab revidere i de efterfølgende to regnskabsår, og at styrelsen i grovere tilfælde kan kræve revision i yderligere et regnskabsår. Væsentlige mangler eller fejl efter den foreslåede bestemmelse vil som hidtil omfatte overtrædelser af selskabs- eller regnskabslovgivningen, hvor der ikke er grundlag for at rejse en egentlig straffesag mod virksomheden og/eller dens ejer. Fastlæggelsen af fejlen eller manglens omfang vil tage udgangspunkt i virksomhedens forhold, herunder regnskabsbrugernes interesse i at få den pågældende oplysning, og der skal som udgangspunkt være tale om fejl, der bevirker, at der ikke gives et retvisende billede af virksomheden. Herudover vil væsentlige overtrædelser af selskabslovgivningen som f.eks. ulovlige aktionærlån af betydelig størrelse være omfattet af den foreslåede bestemmelse. Hvis der omvendt er tale om ubetydelige fejl og mangler i forhold til regnskabs- eller selskabslovgivningen, og fejlene og manglerne samlet set er uvæsentlige i forhold til det samlede økonomiske billede af virksomheden, berettiger dette ikke til, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen træffer afgørelse i medfør af bestemmelsen. Der kan f.eks. være tale om, at virksomheden har glemt at give en formel noteoplysning. Sådanne ubetydelige fejl og mangler betyder, at en regnskabsbruger uanset fejlen eller manglen vil kunne danne sig et fornuftigt billede af virksomheden. Hvis der f.eks. er tale om et forhold, der betyder, at virksomhedens samlede aktiver eller egenkapital ændrer sig ubetydeligt, taler en tommelfingerregel for, at der som udgangspunkt ikke er tale om en overtrædelse af regnskabslovgivningen, der kan begrunde, at virksomhedens mulighed for fravalg af revision bør bortfalde. Der vil bl.a. være tale om særligt grove tilfælde, hvis der er tale om forsætlige overtrædelser af lovgivningen med henblik på at opnå egen vinding på bekostning af andre. Til forskel fra uagtsomme overtrædelser kan der her sættes spørgsmålstegn ved virksomhedens ønske og vilje til også fremadrettet at ville overholde lovgivningen. Regnskabslovgivningen skal forstås bredt og dækker også over overtrædelser af bogføringslovgivningen. Overtrædelse af bogføringslovgivningen vil således ofte indebære, at der kan rejses væsentlig tvivl om væsentlige dele af regnskabet, ligesom sådanne overtrædelser ofte dækker over skatte- og afgiftsunddragelser. Bestemmelsen er sammen med stk. 6 en suspension af virksomhedens ret til at anvende muligheden for fravalg af revision. Efter udløbet af den periode, hvor virksomhedernes mulighed for at fravælge revision eller gennemgang er bortfaldet, kan virksomhederne anvende muligheden igen. Se nærmere bemærkningerne til forslagets 1, nr. 2, in fine. Til nr. 4 Den foreslåede ændring i årsregnskabslovens 159, stk. 1, hvorefter»lov om statsautoriserede og registrerede revisorer«ændres til:»revisorloven«, er alene en korrektion af en henvisning, som konsekvens af vedtagelsen af lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), lov nr. 468 af 17. juni 2008, som erstattede lov om statsautoriserede og registrerede revisorer. Til nr. 1 Til 2 Det foreslås, at der foretages en præcisering af selskabslovens 42, stk. 1, således at der ikke kan opstå tvivl om, at efterfølgende erhvervelser skal godkendes af generalforsamlingen. Kravet følger af 2. selskabsdirektiv, artikel 11, som blev gennemført ved 6 c i aktieselskabsloven, der nu er erstattet af 42 i selskabsloven. Til nr. 2 Der er tale om en præcisering af bestemmelsen. Af bemærkningerne til selskabslovens 140, jf. lovforslag nr. 170 af 25. marts 2009, fremgår det, at medarbejdere i et selskabs udenlandske filialer betragtes som en del af selskabet. Ændringen indebærer, at det kommer til at fremgå direkte af lovteksten. Til nr. 3 og 5 Der er alene tale om sproglige præciseringer af bestemmelserne. Til nr. 4 Der er tale om en sproglig præcisering. Ved ændringen præciseres det, at medarbejdere i et dansk datterselskabs udenlandske filialer beliggende i et EU/EØS-land kan deltage i valget på lige fod med medarbejderne i datterselskabet, uden at der træffes særlig beslutning herom. Til nr. 6 Der er tale om en materiel justering. 160, stk. 1, 2. pkt., henviser til 38, stk. 1, der vedrører indskud af alle former for aktiver og ikke alene aktier, hvorfor en ændring af aktier til aktiver er nødvendig for at give bestemmelsen det tilsigtede indhold.

12 12 Til nr. 7 Selskabslovens 192, stk. 2, viderefører reglerne i aktieselskabslovens 44, stk. 1, og anpartsselskabslovens 46, stk. 1, om, at der ikke skal ske opfordring til kreditorerne, hvis der samtidig med en kapitalnedsættelse sker en kapitalforhøjelse med samme nominelle beløb med tillæg af overkurs. I selskabsloven har man ved en fejl benyttet begrebet forhøjes i stedet for tegnes. Det har ikke ved gennemførelsen af selskabsloven været hensigten at udvide mulighederne for at benytte bundne reserver til fondsforhøjelse uden meddelelse til kreditorerne. Det foreslås derfor at korrigere bestemmelsen, så det præciseres, at man udelukkende kan undlade at offentliggøre en meddelelse til kreditorerne, hvis der sker nytegning. Til nr. 8 Ændringen indebærer, at der ikke kan erhverves egne kapitalandele for midler, som er en del af selskabets frie reserver, der er opstået eller blevet frigjort i det indeværende regnskabsår, og disse ikke fremgår af seneste årsrapport. Der er alene tale om, at der rettes en fejlhenvisning, der blev foretaget i forbindelse med den tidligere implementering af 2. selskabsdirektiv. Til nr Der er tale om korrektion af henvisningsfejl. Til 3 Det foreslås i stk. 1, at loven træder i kraft den 1. januar Årsregnskabslovens 135 finder således anvendelse på regnskabsår, der begynder den 1. januar 2011 eller senere. Der kan derfor alene træffes beslutning om fravalg af revision fra og med regnskabsår, der starter den 1. januar Derved får virksomhedernes kreditorer og offentlige myndigheder m.v. mulighed for at indrette sig på den ændrede retstilstand. Det foreslåede stk. 2 indeholder en bemyndigelse til økonomi- og erhvervsministeren til at sætte ændringerne i 2 til selskabsloven i kraft. Selskabsloven er sat delvist i kraft den 1. marts 2010 ved bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af lov om aktieselskaber og anpartsselskaber (selskabsloven), nr. 172 af 22. februar Samtidig blev aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven ophævet fuldt ud. Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i selskabsloven 372, stk. 1, som ændret ved lov nr. 159 af 16. februar Ved lov nr. 159 blev der indført hjemmel til at fravige de af selskabslovens bestemmelser, som forudsætter tilpasninger af Erhvervs- og Selskabsstyrelsens it-system, for så vidt angår registrering og offentliggørelse, indtil den nødvendige it-tilpasning er afsluttet. I den mellemliggende periode, hvor selskabsloven ikke er fuldt trådt i kraft, gælder en række midlertidige bestemmelser, som er fastsat ved bekendtgørelse nr. 172 af 22. februar 2010 om delvis ikrafttræden af lov om aktieselskaber og anpartsselskaber (selskabsloven). Disse midlertidige bestemmelser skaber ikke en anden retstilstand end den tidligere retstilstand eller efter den retstilstand, der er vedtaget med den nye selskabslov. En række af de bestemmelser, som foreslås ændret i selskabsloven med dette lovforslags 2, er endnu ikke trådt i kraft, da dette afventer den nødvendige it-tilpasning. Det foreslås derfor i stk. 2, at økonomi- og erhvervsministeren bemyndiges til at sætte ændringerne i 2 i kraft, herunder på forskellige tidspunkter og med de nødvendige fravigelser efter de principper, som er omtalt ovenfor. Med hjemmel heri vil ministeren udstede en ny bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af lov om aktieselskaber og anpartsselskaber (selskabsloven), hvori ændringerne som følge af dette lovforslag vil blive indarbejdet. Muligheden for ministeren til at udstede midlertidige bestemmelser bortfalder i takt med, at de enkelte bestemmelser træder i kraft. I nærværende lovforslag er det således bestemmelserne i 2, nr. 6, 7, 8, 9 og 10, der ændrer forhold i bestemmelser i selskabsloven, der ikke er sat i kraft endnu og derfor alene er midlertidigt reguleret i bekendtgørelse nr. 172 af 22. februar Til 4 Det foreslås, at loven ikke skal gælde for Færøerne og Grønland, men ved kongelig anordning kan sættes i kraft for Grønland med de afvigelser, som de særlige grønlandske forhold tilsiger.

13 13 Gældende formulering Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Lovforslaget Bilag 1 1 I årsregnskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 395 af 25. maj 2009, som ændret ved lov nr. 516 af 12. juni 2009, foretages følgende ændringer: 135, stk. 1, 2. pkt. En virksomhed, som er omfattet af regnskabsklasse B, jf. 7, stk. 1, nr. 2, kan undlade at lade årsregnskabet revidere, hvis virksomheden i to på hinanden følgende regnskabsår på balancetidspunktet ikke overskrider to af følgende størrelser, jf. dog stk. 2 og 3: 1) En balancesum på 1,5 mio. kr., 2) en nettoomsætning på 3 mio. kr. og 3) et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret på , stk. 6, 2. pkt. I disse tilfælde skal virksomhedens årsregnskab for det følgende regnskabsår revideres. 135, stk. 7 Hvis Erhvervs- og Selskabsstyrelsen ved gennemgang af årsrapporten i henhold til 159 konstaterer væsentlige fejl eller mangler i forhold til selskabslovgivningen eller regnskabslovgivningen, kan styrelsen beslutte, at undtagelsen i stk. 1, 2. pkt., ikke kan anvendes af virksomheden for det følgende regnskabsår. Virksomhedens årsregnskab for dette regnskabsår skal i sådanne tilfælde revideres. 159, stk. 1. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen skal stikprøvevis udtage og undersøge modtagne årsrapporter og eventuelle hertil hørende erklæringer fra en revisor, undtagelseserklæringer , stk. 1, nr. 1 og 2, affattes således:»1) En balancesum på 4 mio. kr., 2) en nettoomsætning på kr. 8 mio. kr. og«2. 135, stk. 6, 2.pkt., affattes således:»i disse tilfælde skal virksomhedens årsregnskaber for de følgende tre regnskabsår revideres. «3. 135, stk. 7, affattes således:»stk. 7. Hvis Erhvervs- og Selskabsstyrelsen ved en undersøgelse af årsrapporten i henhold til 159 konstaterer væsentlige fejl eller mangler i forhold til selskabslovgivningen eller regnskabslovgivningen, kan styrelsen beslutte, at undtagelsen i stk. 1, 2. pkt., ikke kan anvendes af virksomheden for de to følgende regnskabsår. Virksomhedens årsregnskaber for disse år skal i sådanne tilfælde revideres. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan i særlige tilfælde beslutte at forlænge den periode, hvor virksomhedens årsregnskaber skal revideres, med yderligere et regnskabsår. «4. I 159, stk. 1, ændres»lov om statsautoriserede og registrerede revisorer«til:»revisorloven«

14 14 m.v., som indsendes i stedet for årsrapporter, halvårsrapporter for statslige aktieselskaber samt delårsrapporter for virksomheder, som har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et EU/EØS-land, for at konstatere åbenbare overtrædelser af bestemmelser i eller i henhold til denne lov, bogføringsloven, aktieselskabsloven, SE-loven, Rådets forordning om statut for det europæiske selskab (SE), anpartsselskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, SCE-loven, Rådets forordning om statut for det europæiske andelsselskab (SCE), lov om erhvervsdrivende fonde samt lov om statsautoriserede og registrerede revisorer. Er årsrapporten aflagt efter de internationale regnskabsstandarder, jf. 137, skal Erhvervs- og Selskabsstyrelsen endvidere undersøge, om årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med standarderne. For virksomheder, som har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et EU/EØS-land, varetages kontrollen med overholdelse af standarder og regler for finansiel information i årsrapporter og delårsrapporter dog af Fondsrådet, jf. 159 a. 2 I lov nr. 470 af 12. juni 2009 om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven), som ændret ved lov nr. 159 af 16. februar 2010, foretages følgende ændringer: 42, stk. 1. Hvis et aktieselskab erhverver aktiver fra en stifter, skal det centrale ledelsesorgan i aktieselskabet udarbejde en redegørelse om de nærmere omstændigheder ved erhvervelsen, hvis 1) erhvervelsen sker i tiden fra datoen for stiftelsesdokumentets underskrift, og indtil 24 måneder efter at kapitalselskabet er registreret, og 2) vederlaget svarer til mindst 1/10 af selskabskapitalen. 140, stk. 1 I kapitalselskaber, der i de sidste tre år har beskæftiget gennemsnitligt mindst 35 medar- 1. I 42, stk. 1, indsættes efter»aktieselskabet«:»til brug for generalforsamlingens beslutning om godkendelse af erhvervelsen«2. I 140, stk. 1, indsættes efter 1. pkt.:

15 15 bejdere, har selskabets medarbejdere ret til at vælge et antal medlemmer til selskabets øverste ledelsesorgan og suppleanter for disse svarende til halvdelen af de øvrige ledelsesmedlemmer. Medarbejderne kan dog altid vælge mindst 2 medlemmer og suppleanter for disse. Såfremt det antal medlemmer, der skal vælges af medarbejderne, ikke udgør et helt tal, skal der afrundes opad. 140, stk. 2 Medarbejderne har ret til at vælge et lavere antal, hvis der ikke kan vælges et antal repræsentanter efter stk , stk finder tilsvarende anvendelse på medarbejderne i et dansk moderselskab, jf. 6 og 7, og dets datterselskaber, som er registrerede i Danmark, samt filialer af udenlandske datterselskaber. 141, stk. 2, 3. pkt. Medarbejderne har dog ret til at vælge et lavere antal, hvis der ikke kan vælges et antal repræsentanter som tilladt efter 1. pkt. 160, stk. 1, 2. pkt. Hvis det centrale ledelsesorgan udarbejder en erklæring efter reglerne i 38, stk. 2, er der ikke pligt til at indhente vurderingsberetning ved indskud af aktier som nævnt i 38, stk , stk. 2. Der skal ikke ske opfordring til kreditorerne i henhold til stk. 1, hvis kapitalen samtidig forhøjes med samme nominelle beløb med tillæg af overkurs som nedsættelsesbeløbet. 231, stk. 1, 4. pkt. Er selskabskapitalen mindre end kravene, jf. 33, skal den bringes op til mindst dette beløb Opløses et kapitalselskab uden likvidation ved overdragelse af kapitalselskabets aktiver»medarbejdere i et selskabs udenlandske filial, der er beliggende i et andet EU/EØSland, betragtes som ansatte i selskabet. «3. 140, stk. 2, affattes således:»stk. 2. Medarbejderne har ret til at vælge et lavere antal medlemmer og suppleanter, hvis der ikke kan vælges det antal, som medarbejderne har ret til efter stk. 1.«4. I 141, stk. 1, ændres»samt filialer af udenlandske datterselskaber«til:»samt disses udenlandske filialer, der er beliggende i et EU/EØS-land«5. 141, stk. 2, 3. pkt., affattes således:»medarbejderne har ret til at vælge et lavere antal medlemmer og suppleanter, hvis der ikke kan vælges det antal, som medarbejderne har ret til efter 1. pkt.«6. I 160, stk. 1, 2. pkt., ændres»aktier«til:»aktiver«7. I 192, stk. 2, ændres»forhøjes«til»tegnes«8. I 231, stk. 1, ændres» 33«til:» 4, stk. 2«9. I 252, ændres» 242 og 245,«til:» ,«

16 16 og forpligtelser som helhed til et andet kapitalselskab, der ejer samtlige kapitalandele i det ophørende kapitalselskab, dvs. en lodret fusion, kan beslutning om fusion i det ophørende kapitalselskab træffes af det centrale ledelsesorgan. I øvrigt finder 237, stk. 1 og 2, stk. 3, nr. 1, 2, 5, 6 og 8-10, og stk. 4, 238 og 239, 242 og 245, 246, stk. 1, 2. og 3. pkt., 247 og 248 og 250 og 251 tilsvarende anvendelse ved lodrette fusioner Ejes samtlige aktier i det indskydende kapitalselskab af de modtagende kapitalselskaber, dvs. lodret spaltning, kan beslutning om spaltning i det indskydende kapitalselskab træffes af det centrale ledelsesorgan. I øvrigt finder bestemmelserne i 255, stk. 1 og 2 og stk. 3, nr. 1-3, 7, 8 og 10-12, og stk. 4, , 264, 2. og 3. pkt., og 265, 266, 268 og 269 tilsvarende anvendelse ved lodrette spaltninger. 10. I 270 ændres» ,«til:» 256, 257 og ,«3 Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar Stk. 2. Økonomi- og erhvervsministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttræden af 2. Ministeren kan fastsætte, at bestemmelserne i 2 træder i kraft på forskellige tidspunkter. Ministeren kan herunder fastsætte regler, der fraviger de bestemmelser i 2, som forudsætter tilpasning af Erhvervs- og Selskabsstyrelsens it-system for så vidt angår registrering og offentliggørelse, indtil de nødvendige tilpasninger af it-systemet er afsluttet. 4 Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft for Grønland med de afvigelser, som landsdelens særlige forhold tilsiger.

Forslag. Lov om ændring af årsregnskabsloven og selskabsloven

Forslag. Lov om ændring af årsregnskabsloven og selskabsloven 2009/1 LSF 190 (Gældende) Udskriftsdato: 22. november 2017 Ministerium: Økonomi- og Erhvervsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. Fremsat den 26. marts

Læs mere

UDKAST. Forslag til Lov om ændring af årsregnskabsloven og selskabsloven (Lempelse af revisionspligten)

UDKAST. Forslag til Lov om ændring af årsregnskabsloven og selskabsloven (Lempelse af revisionspligten) UDKAST Forslag til Lov om ændring af årsregnskabsloven og selskabsloven (Lempelse af revisionspligten) 1 I årsregnskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 395 af 25. maj 2009, som ændret ved lov nr. 516 af

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 ERU Alm.del Bilag 252 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om medarbejderinvesteringsselskaber

Læs mere

NOTAT (Til Folketingets Erhvervsudvalg)

NOTAT (Til Folketingets Erhvervsudvalg) NOTAT (Til Folketingets Erhvervsudvalg) 26. april 2010 10/02282-3 /arh-dep Høringsnotat vedrørende Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og selskabsloven (lempelse af revisionspligt mv.) 1. Indledning

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 51 Bilag 1 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 51 Bilag 1 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 51 Bilag 1 Offentligt Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN 5. november 2014 Vedlagt fremsender jeg til udvalgets orientering

Læs mere

Erhvervsudvalget L Bilag 1 Offentligt

Erhvervsudvalget L Bilag 1 Offentligt Erhvervsudvalget L 153 - Bilag 1 Offentligt 13.. januar 2007 /a Høringsnotat - Forslag til lov om ændring af lov om aktieselskaber m.v. (Grænseoverskridende fusion og grænseoverskridende spaltning) Et

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 51 Bilag 1 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 51 Bilag 1 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 51 Bilag 1 Offentligt NOTAT 4. november 2014 14/08289-1 miv-dep Høringsnotat vedrørende udkast til forslag til ændring af bogføringsloven (Opbevaring af elektronisk

Læs mere

Til interessenterne på vedhæftede liste. Høring over udkast til tre bekendtgørelser udstedt i medfør af årsregnskabsloven

Til interessenterne på vedhæftede liste. Høring over udkast til tre bekendtgørelser udstedt i medfør af årsregnskabsloven Til interessenterne på vedhæftede liste 6. april 2016 Sag 2016-1425, 2016-465 og 2016-1158 Høring over udkast til tre bekendtgørelser udstedt i medfør af årsregnskabsloven Erhvervsstyrelsen har udarbejdet

Læs mere

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn)

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om ændring af årsregnskabsloven og revisorloven (Forenkling af revisionspligten og styrket offentligt tilsyn med revisorer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere

Lovforslaget er sendt i høring den 31. maj 2013 med høringsfrist den 12. juli 2013 til i alt 118 organisationer, foreninger, m.v.

Lovforslaget er sendt i høring den 31. maj 2013 med høringsfrist den 12. juli 2013 til i alt 118 organisationer, foreninger, m.v. 1. oktober 2013 Høringsnotat ad L 23 - Forslag til ændring af årsregnskabsloven, selskabsloven og forskellige andre love om årsrapporter på engelsk og den kønsmæssige sammensætning af ledelsen 1. Indledning

Læs mere

Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og selskabsloven (lempelse af revisionspligten)

Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og selskabsloven (lempelse af revisionspligten) Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11 09 13 e-mail: fsr@fsr.dk Internet: www.fsr.dk Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Att.

Læs mere

Forslag. til. 1. Efter 14 a indsættes:» 14 b. Økonomi- og erhvervsministeren fastsætter nærmere regler om risikooplysninger for kreditaftaler.

Forslag. til. 1. Efter 14 a indsættes:» 14 b. Økonomi- og erhvervsministeren fastsætter nærmere regler om risikooplysninger for kreditaftaler. Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 29 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og lov om markedsføring (Indførelse af hjemmelsbestemmelser til fastsættelse af regler

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om obligatorisk efteruddannelse af godkendte revsiorer

Udkast til bekendtgørelse om obligatorisk efteruddannelse af godkendte revsiorer Høringsliste Udkast til bekendtgørelse om obligatorisk efteruddannelse af godkendte revsiorer Myndighed / Organisation Advokatsamfundet / advokatrådet Akademikernes Centralorganisation Arbejderbevægelsens

Læs mere

Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg

Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 23 Bilag 2 Offentligt Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN 11. oktober 2013 Vedlagt fremsender jeg til udvalgets orientering

Læs mere

2007/2 LSF 126 (Gældende) Udskriftsdato: 29. november Forslag. til. (Pengeoverførsler mellem Danmark og Færøerne)

2007/2 LSF 126 (Gældende) Udskriftsdato: 29. november Forslag. til. (Pengeoverførsler mellem Danmark og Færøerne) 2007/2 LSF 126 (Gældende) Udskriftsdato: 29. november 2017 Ministerium: Økonomi- og Erhvervsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1911-0012 Fremsat den 27. marts 2008

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af årsregnskabsloven, selskabsloven og forskellige andre love

Forslag. til. Lov om ændring af årsregnskabsloven, selskabsloven og forskellige andre love Forslag til Lov om ændring af årsregnskabsloven, selskabsloven og forskellige andre love (Årsrapporter på engelsk og regler om den kønsmæssige sammensætning af ledelsen) 1 I årsregnskabsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Høringsnotat - Forslag til ændring af årsregnskabsloven (Redegørelse for samfundsansvar i større virksomheder)

Høringsnotat - Forslag til ændring af årsregnskabsloven (Redegørelse for samfundsansvar i større virksomheder) 7. oktober 2008 Høringsnotat - Forslag til ændring af årsregnskabsloven (Redegørelse for samfundsansvar i større virksomheder) Eksp.nr. /ksh-eogs 1. Indledning Udkast til lovforslag har været sendt i høring

Læs mere

Erhvervsudvalget L 133 - Bilag 2 Offentligt

Erhvervsudvalget L 133 - Bilag 2 Offentligt Erhvervsudvalget L 133 - Bilag 2 Offentligt 17. februar 2006 Eksp.nr. 235660 /abn-dep Høringsnotat vedr. udkast til forslag til lov om det europæiske andelsselskab (SCE-loven) 1. Indledning Forslaget er

Læs mere

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen)

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) L 214 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) med

Læs mere

24. I 244 indsættes som stk. 3:»Stk. 3. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan fastsætte nærmere

24. I 244 indsættes som stk. 3:»Stk. 3. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan fastsætte nærmere Lovforslag nr. L 55 Folketinget 2010-11 Fremsat den 10. november 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven)

Læs mere

Kapitel 1 Pligt til at udarbejde halvårsrapport. gældsinstrumenter, der er optaget til handel i Grønland eller på et reguleret marked i et EU/EØS

Kapitel 1 Pligt til at udarbejde halvårsrapport. gældsinstrumenter, der er optaget til handel i Grønland eller på et reguleret marked i et EU/EØS UDKAST Bekendtgørelse for Grønland om udarbejdelse af delårsrapporter for virksomheder, der har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked, og hvor virksomheden er omfattet af årsregnskabsloven

Læs mere

Høringsnotat vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og revisorloven

Høringsnotat vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og revisorloven Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 L 26 Bilag 1 Offentligt 11. september 2012 Høringsnotat vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og revisorloven 1. Baggrund og

Læs mere

FONDSRÅDET. Høringsnotat vedrørende udkast til vejledning om virkningen af. afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter

FONDSRÅDET. Høringsnotat vedrørende udkast til vejledning om virkningen af. afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter FONDSRÅDET Dato 23. august 2006 J.nr. 2006-0007127 Høringsnotat vedrørende udkast til vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i årsog delårsrapporter 1. Indledning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om inkassovirksomhed og lov om vagtvirksomhed 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om inkassovirksomhed og lov om vagtvirksomhed 1) 2008/1 LSF 134 (Gældende) Udskriftsdato: 22. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-708-0011 Fremsat den 18. februar 2009 af justitsministeren (Brian Mikkelsen)

Læs mere

Orientering om den nye selskabslov Kapitalforhøjelser

Orientering om den nye selskabslov Kapitalforhøjelser Oktober 2009 Orientering om den nye selskabslov Kapitalforhøjelser Side 2 Kapitalforhøjelser Reglerne om kapitalforhøjelser er ændret indenfor følgende områder: Beslutning Bemyndigelse Procedurekrav Beslutningens

Læs mere

2009/1 LSF 140 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar Fremsat den 25. februar 2010 af udenrigsministeren (Lene Espersen) Forslag.

2009/1 LSF 140 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar Fremsat den 25. februar 2010 af udenrigsministeren (Lene Espersen) Forslag. 2009/1 LSF 140 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar 2017 Ministerium: Udenrigsministeriet Journalnummer: Udenrigsministeriet, j.nr. 70.D.7.a.DAN Fremsat den 25. februar 2010 af udenrigsministeren (Lene

Læs mere

LOVFORSLAG OM ADM. LETTELSER

LOVFORSLAG OM ADM. LETTELSER LOVFORSLAG OM ADM. LETTELSER Reduktion af revisionspligten og de selskabsretlige konsekvensrettelser Reduktion af revisionspligten Virksomheder er fritaget for revisionspligt, hvis de i to på hinanden

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en garantifond for indskydere og investorer. Lovforslag nr. L 2 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om en garantifond for indskydere og investorer. Lovforslag nr. L 2 Folketinget Lovforslag nr. L 2 Folketinget 1753-54 Fremsat den 12. oktober 2011 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om ændring af lov om en garantifond for indskydere og investorer (Tabskaution

Læs mere

Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven

Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 19.3.2010 GKJ Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven 1. Indledning Mange af bestemmelserne i den nye selskabslov (nr. 470

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 L 175 Bilag 6 Offentligt Æ n d r i n g s f o r s l a g til Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Af erhvervs- og vækstministeren

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

Orientering om den nye selskabslov Kapitalafgang

Orientering om den nye selskabslov Kapitalafgang Oktober 2009 Orientering om den nye selskabslov Kapitalafgang Side 2 Kapitalafgang Reglerne om kapitalafgang er ændret indenfor følgendeområder: Præcisering af ledelsens ansvar ved kapitalafgang Vurderingsberetning

Læs mere

V A L G F R I R E V I S I O N S S T A N D A R D

V A L G F R I R E V I S I O N S S T A N D A R D 14. marts 2013 V A L G F R I R E V I S I O N S S T A N D A R D Folketinget vedtog den 6. december 2012 en ændring af årsregnskabsloven og revisorloven. Ændringen betyder, at virksomheder i regnskabsklasse

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af årsregnskabsloven, selskabsloven og forskellige andre love

Forslag. til. Lov om ændring af årsregnskabsloven, selskabsloven og forskellige andre love Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 23 Bilag 2 Offentligt Forslag til Lov om ændring af årsregnskabsloven, selskabsloven og forskellige andre love (Årsrapporter på engelsk og regler om den kønsmæssige

Læs mere

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: LOV nr 516 af 17/06/2008 Lov om ændring af årsregnskabsloven 1) (Forhøjelse af beløbsgrænser for regnskabsklasser og ændring af revisors pligter i forbindelse med ledelsesberetningen m.v.) VI MARGRETHE

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Grethe Krogh Jensen

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Grethe Krogh Jensen Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Grethe Krogh Jensen 18.11.2009 UDKAST Bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af selskabsloven, ophævelse af aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven og overgangsbestemmelser

Læs mere

Forslag. Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven. Lovforslag nr. L 63 Folketinget

Forslag. Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven. Lovforslag nr. L 63 Folketinget Lovforslag nr. L 63 Folketinget 2012-13 Fremsat den 14. november 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget Lovforslag nr. L 60 Folketinget 2014-15 Fremsat den 12. november 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2015-16 Fremsat den 25. februar 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post (Bemyndigelse til at fastsætte

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. december 2004 Til underretning for

Læs mere

Lovforslag om ændring af Årsregnskabsloven

Lovforslag om ændring af Årsregnskabsloven Lovforslag om ændring af Årsregnskabsloven Konsekvenser for Venture Capital og Private Equity selskaber ved indregning og måling af kapitalandele i andre virksomheder Kontakt Niels Henrik B. Mikkelsen

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 146 endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 146 endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 L 146 endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt Bilag: Udkast til eventuelt ændringsforslag til lov om ændring af revisorloven og forskellige andre love Ændringsforslag

Læs mere

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder Selskabsreformen særlige regler for finansielle virksomheder Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1 trådte for hoveddelens vedkommende i kraft den 1. marts 2010. Den resterende del af loven

Læs mere

Til interessenterne på vedhæftede liste

Til interessenterne på vedhæftede liste Til interessenterne på vedhæftede liste 18. marts 2014 Sag 2014-0037032 /grejen Høring over udkast til bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt

Læs mere

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten Små selskaber vil have lempet revisionspligten Resume Denne undersøgelse viser, at selvstændige i halvdelen af de små og mellemstore virksomheder mener,

Læs mere

BEK nr 1385 af 11/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017

BEK nr 1385 af 11/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017 BEK nr 1385 af 11/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2007-0014843

Læs mere

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Den 28. januar 2015 blev der stillet lovforslag til ændring af årsregnskabsloven. Ændringerne skyldes primært, at Danmark skal implementere det EU-regnskabsdirektiv,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat Lovforslag nr. L 18 Folketinget 2011-12 Fremsat den 16. november 2011 af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Forlængelse af

Læs mere

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen)

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) L 214 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) med

Læs mere

BEK nr 559 af 01/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september (Delårsrapportbekendtgørelsen)

BEK nr 559 af 01/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september (Delårsrapportbekendtgørelsen) BEK nr 559 af 01/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2016-1425 Senere ændringer

Læs mere

Ændringsforslag med bemærkninger. Ændringsforslag. Til 1. Til 5

Ændringsforslag med bemærkninger. Ændringsforslag. Til 1. Til 5 Ændringsforslag med bemærkninger Ændringsforslag Af økonomi- og erhvervsministeren, tiltrådt af : Til 1 1) I stk. 3 ændres 16, stk. 2, til: 16, stk. 3,. 2) Efter stk. 2 indsættes som nyt stykke: Til

Læs mere

Sammenfatning af indholdet i forslag om lov om aktie- og anpartsselskaber

Sammenfatning af indholdet i forslag om lov om aktie- og anpartsselskaber Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 79 Offentligt 27. november 2008 /adf/che Sag Sammenfatning af indholdet i forslag om lov om aktie- og anpartsselskaber 1. Sammenfatning af lovforslagets enkelte kapitler

Læs mere

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet mv. 1 (Ophævelse af 70 års-grænse) I lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister Lovforslag nr. L XX Folketinget 2008-09 Fremsat den {FREMSAT} 2008 af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen) Forslag til Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister (Kollektive

Læs mere

Status og erfaringer med CSR-rapportering

Status og erfaringer med CSR-rapportering Status og erfaringer med CSR-rapportering - hvad er effekten af lovkravet? Mette Andersen Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Agenda Kort om Center for Samfundsansvar (CenSa) Regeringens

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2017-18 Fremsat den 8. november 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse (Afskaffelse af

Læs mere

Offentliggørelse af redegørelse for virksomhedsledelse og redegørelse for samfundsansvar på virksomhedens hjemmeside mv.

Offentliggørelse af redegørelse for virksomhedsledelse og redegørelse for samfundsansvar på virksomhedens hjemmeside mv. I det følgende gengives med tilladelse fra Revision & Regnskabsvæsen indholdet af en artikel, som er offentliggjort i Revision & Regnskabsvæsen nr. 9, 2009, s. 31 ff. Af chefkonsulent Grethe Krogh Jensen,

Læs mere

UDKAST. Resumé anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om erhvervsdrivende fonde. Indholdsfortegnelse

UDKAST. Resumé anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om erhvervsdrivende fonde. Indholdsfortegnelse Erhvervsstyrelsen, den 31. august 2015 UDKAST Resumé anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om erhvervsdrivende fonde Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Generelt om lov om erhvervsdrivende fonde

Læs mere

VEJLEDNING OM. kapitalnedsættelse i en erhvervsdrivende fond

VEJLEDNING OM. kapitalnedsættelse i en erhvervsdrivende fond VEJLEDNING OM kapitalnedsættelse i en erhvervsdrivende fond UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 1 Indhold 1. De forskellige former for kapitalnedsættelse... 1 2. Kapitalnedsættelse til dækning af

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger m.v., lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger m.v., lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade 110 2100 København Ø hoeringer@ftnet.dk svi@ftnet.dk Dato: 23. september 2016 Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Administrative lettelser på funktionærrettens område)

Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Administrative lettelser på funktionærrettens område) Fremsat den 2007 af beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen. Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Administrative lettelser på funktionærrettens

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007

Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 217 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007 Forslag til Lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto (Forbedrede afskrivnings-

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009

NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 CORPORATE COMMERCIAL Lovforslag om den nye selskabslov Af Advokat Jacob Christensen og Advokatfuldmægtig Husna Sahar Jahangir I forsættelse af vores nyhedsbrev af november

Læs mere

Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed UDKAST Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed I medfør af 148 a, 155, stk. 1-3, 155 a, 155 b, 157, stk. 1

Læs mere

Erhvervsstyrelsen Att.: Ellen Marie Friis Johansen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17 2100 København Ø E-mail: elmajo@erst.dk

Erhvervsstyrelsen Att.: Ellen Marie Friis Johansen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17 2100 København Ø E-mail: elmajo@erst.dk 10. august 2012 KKo Erhvervsstyrelsen Att.: Ellen Marie Friis Johansen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17 2100 København Ø E-mail: elmajo@erst.dk DI har den 29. juni 2012 modtaget ovenstående lovforslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat Lovforslag nr. L 189 Folketinget 2014-15 Fremsat den 22. april 2015 af økonomi- og indenrigsministeren (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Fritagelse for grundskyld

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 21. maj 2012 (J.nr. 2011-0026122) Afgift som følge

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 26. januar 2012

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 26. januar 2012 Lovtidende A 2012 Udgivet den 26. januar 2012 24. januar 2012. Nr. 52. Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder (Konsekvensændringer m.v.)

Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder (Konsekvensændringer m.v.) Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder (Konsekvensændringer m.v.) 1 I lov nr. 442 af 7. juni 2001 om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder, som ændret ved lov nr.

Læs mere

Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag. til

Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag. til Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2009-10 Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt

Læs mere

Følgende dele af loven forventes sat i kraft

Følgende dele af loven forventes sat i kraft Følgende dele af loven forventes sat i kraft Kapitel 1 Indledende bestemmelser De nye definitionsbestemmelser, der bl.a. er konsekvens af, at reglerne for aktie- og anpartsselskaber samles i én lov og

Læs mere

Orientering om den nye selskabslov Fusion og spaltning

Orientering om den nye selskabslov Fusion og spaltning Oktober 2009 Orientering om den nye selskabslov Fusion og spaltning Side 2 Fusion og spaltning Reglerne om nationale fusioner og spaltninger er ændret indenfor følgende områder: Fusions- og spaltningsplan

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister 2008/1 LSF 83 (Gældende) Udskriftsdato: 6. januar 2017 Ministerium: Økonomi- og Erhvervsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmjn., Søfartsstyrelsen, sag nr. 200807699 Fremsat den 3. december

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat 2015/1 LSF 17 (Gældende) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-2263705 Fremsat den 7. oktober 2015 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag

Læs mere

Svar: [INDLEDNING] Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet.

Svar: [INDLEDNING] Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet. Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 248 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 2. maj 2011 Talepapir til åbent samråd i ERU alm. del den 3. maj 2011 Samrådsspørgsmål AC af 6. april 2011 stillet af Orla

Læs mere

Bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af lov om ændring af årsregnskabsloven, lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love

Bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af lov om ændring af årsregnskabsloven, lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love BEK nr 186 af 24/02/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 12. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2010-0021214

Læs mere

2009/1 LSF 9 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag.

2009/1 LSF 9 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag. 2009/1 LSF 9 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., sagsnr. 030.80D.121 Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren

Læs mere

UDKAST. Resumé til. Udkast til anordning om ikrafttræden for Grønland af visse bestemmelser i forskellige love om ændring af årsregnskabsloven

UDKAST. Resumé til. Udkast til anordning om ikrafttræden for Grønland af visse bestemmelser i forskellige love om ændring af årsregnskabsloven Erhvervsstyrelsen, Grethe Krogh Jensen, den 22. januar 2016 UDKAST Resumé til Udkast til anordning om ikrafttræden for Grønland af visse bestemmelser i forskellige love om ændring af årsregnskabsloven

Læs mere

Mistede oplysninger i forbindelse

Mistede oplysninger i forbindelse Mistede oplysninger i forbindelse med fravalg af revision -Analyse af 2014-regnskaberne www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager

Læs mere

Finansudvalget, Europaudvalget 2005 FIU Alm.del Bilag 41, 2698 - Økofin Bilag 5 Offentligt

Finansudvalget, Europaudvalget 2005 FIU Alm.del Bilag 41, 2698 - Økofin Bilag 5 Offentligt Finansudvalget, Europaudvalget 2005 FIU Alm.del Bilag 41, 2698 - Økofin Bilag 5 Offentligt 30. november 2005 Supplerende samlenotat vedr. ECOFIN den 6. december 2005 Dagsordenspunkt 8: 4. og 7. selskabsdirektiv

Læs mere

Bekendtgørelse for Grønland om statsautoriserede og registrerede revisorers erklæringer mv. (Erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse for Grønland om statsautoriserede og registrerede revisorers erklæringer mv. (Erklæringsbekendtgørelsen) BEK nr 799 af 28/07/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2008-0016885

Læs mere

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN (Konsekvensændringer i forbindelse med kommunalreformen) 1 I beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 137

Læs mere

Høringssvar til udkast til forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven m.v.

Høringssvar til udkast til forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven m.v. Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus 2100 København Ø Att. Carina Gaarde Sørensen og Mia Simonsen Høringssvar til udkast til forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven m.v. Finansrådet har den 7. november

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 Finanstilsynet 16. februar 2015 J.nr. 50218-0007 /lcc Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 I medfør af 199, stk. 13, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie Lovforslag nr. L 159 Folketinget 2013-14 Fremsat den 19. marts 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ferie (Overførsel af 280 mio. kr. fra Arbejdsmarkedets

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0396 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0396 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0396 Bilag 3 Offentligt 7. oktober 2008 Supplement til grundnotat af 28. august 2008 /AHC/RO Høringsnotat Forslag til Rådets forordning om statutten for det europæiske private

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 11. januar 2011. Nr. 22. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om pantebrevsselskaber VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 23 Bilag 5 Offentligt TEKNISK GENNEMGANG AF L23 - SELSKABSLOVEN OG ÅRSREGNSKABSLOVEN

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 23 Bilag 5 Offentligt TEKNISK GENNEMGANG AF L23 - SELSKABSLOVEN OG ÅRSREGNSKABSLOVEN Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 L 23 Bilag 5 Offentligt TEKNISK GENNEMGANG AF L23 - SELSKABSLOVEN OG ÅRSREGNSKABSLOVEN BAGGRUND FOR FORBUDDET MOD KAPITALEJERLÅN Det er forbudt for kapitalselskaber

Læs mere

Kommunaludvalget 2014-15 KOU Alm.del Bilag 35 Offentligt

Kommunaludvalget 2014-15 KOU Alm.del Bilag 35 Offentligt Kommunaludvalget 2014-15 KOU Alm.del Bilag 35 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Fritagelse for grundskyld for ejendomme ramt af kystnedbrydning) 1 I lov om kommunal

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1)

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1) BEK nr 874 af 01/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 14. juli 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 50218-0007 Senere ændringer til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Grønland om visse spil

Forslag. Lov om ændring af lov for Grønland om visse spil 2016/1 LSF 84 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 16-0741503 Fremsat den 16. november 2016 af skatteministeren (Karsten Lauritzen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Fremsat den af ministeren for ligestilling (Eva Kjer Hansen) Udkast af 2. februar 2006 Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Kommunale og regionale udvalg m.v. og ændring

Læs mere

BLIV OPDATERET PÅ SELSKABSRETTEN

BLIV OPDATERET PÅ SELSKABSRETTEN Addressed in the report. BLIV OPDATERET PÅ SELSKABSRETTEN Ved partner Monica Reib LOVGIVNINGSINITIATIVER PÅ DET SELSKABSRETLIGE OMRÅDE LBK nr. 322 af 11/04/11: SEL Lov nr. 477 af 30/05/12 (SEL 57 a: om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 275 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring Forslag til Lov om ændring af lov om markedsføring (Indsættelse af faktureringspligt for regningsarbejde og ændring af Forbrugerombudsmandens ansættelsesvilkår) 1 I markedsføringsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om finansiel stabilitet

Forslag. Lov om finansiel stabilitet L 33 (som vedtaget): Forslag til lov om finansiel stabilitet. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. oktober 2008 Forslag til Lov om finansiel stabilitet Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kundgørelse af love, anordninger og bekendtgørelser på Færøerne

Forslag. Lov om ændring af lov om kundgørelse af love, anordninger og bekendtgørelser på Færøerne Lovforslag nr. L 00 Folketinget 2012-13 Fremsat den... af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag til Lov om ændring af lov om kundgørelse af love, anordninger og bekendtgørelser på Færøerne (Ændringer

Læs mere