Emne: Modtagelse af gaver -driftsmæssigt arbejde (vejledning) - behandling HU Sagsnr.: 2012/23982 (dok. 008) Oprettet af: Anni Jørgensen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Emne: Modtagelse af gaver -driftsmæssigt arbejde (vejledning) - behandling HU 28.03.2012 Sagsnr.: 2012/23982 (dok. 008) Oprettet af: Anni Jørgensen"

Transkript

1 Emne: Modtagelse af gaver -driftsmæssigt arbejde (vejledning) - behandling HU Sagsnr.: 2012/23982 (dok. 008) Oprettet af: Anni Jørgensen Den redigeret den

2 Modtagelse af gaver - driftsmæssigt samarbejde (vejledning) Overskrift Indhold 1. Indledning Notat om repræsentation, gaver og aktindsigt Notes Link (2010/10875, dok. 005) har været forlagt for HU den HU havde ingen bemærkninger til notatet, men ønskede det forelagt i en kortere udgave. Dette notat (vejledning) beskriver således rammerne for modtagelse af gaver og om driftsmæssigt samarbejde med forretningsforbindelse m.v. og har følgende indhold:. 1. Indledning 2. Hvad er en gave? Gavebegrebet 3. Må offentligt ansatte modtage gaver? Nej og dog! 4. Hvornår skal den ansatte sige NEJ TAK? 5. Hvornår kan den ansatte sig JA TAK? 6. Hvorfor restriktive ramme for modtagelse af gaver? 7. Driftsmæssigt samarbejde med forretningsforbindelser er sædvanligt 8. Er der grænser for arrangementers omfang? Afsnittene 1-5 omhandler modtagelse af gaver og beskriver bl.a., at udgangspunktet er, at der skal siges nej tak til gaver, men at der dog er situationer hvor den ansatte kan sige ja tak til beskedne gaver. I afsnittene 8-9 kan man sige at udgangspunktet er det omvendte. Nemlig at kommunen som et naturlig led i samarbejdet f.eks. kan byde på frokost eller deltage i frokost eller andre arrangementer knyttet til arbejdet. Når det er medtaget i notat om gaver, skyldes det, at der kan være tale om gaver, hvis f.eks. frokost eller andre arrangementer bliver for opfattende/overdådige. Notat om Repræsentation ligger nu et særskilt notat og kan ses via dette notats bilagsdel. 2. Hvad er en gave? Gavebegrebet Hvad er gaver og andre fordele Begrebet skal forstås bredt og omhandler fysiske ting (f.eks. chokolade, bøger, vingaver) ikke fysiske ting (f.eks. tilbud om rabatter, rejser, koncerter, kurser eller forplejning) pengegaver (f.eks. i form af begunstigelse ved testamente) Kendetegnet ved gaverne og fordelene er, at de tilbydes den ansatte i kraft af dennes stilling i det offentlige. Dette uanset gavens/fordelens værdi eller giverens motiv for at give gaven/fordelen. Med andre ord kan man spørge sig selv, om man ville have fået gaven/fordelen, hvis man ikke var ansat. Hvis svaret er nej, så er det en gave/fordel, som man får i kraft af sin stilling i det offentlige.

3 Om gavegiveren: Der skal være tale om eksterne givere f.eks. borgere, private virksomheder, interesseorganisationer.

4 3. Må offentligt ansatte modtage gaver? Nej og dog! Principielt set er udgangspunktet, at der generelt skal siges nej tak til gaver og andre fordele. Dette udgangspunkt gælder ikke uden undtagelser, d.v.s. der kan være situationer, hvor offentligt ansatte gerne må modtage gaver. I praksis har udviklet sig nærmere rammer for hvornår en ansat skal takke nej til en gave (se afsnit 4) og hvornår en ansat må takke ja til en gave (se afsnit 5) 4. Hvornår skal den ansatte sige NEJ TAK? Hvornår skal den ansatte sige nej tak? Når der er et særligt afhængighedsforhold f.eks. den kommunale hjemmepleje Når der er konkrete tjenstlige relationer mellem giveren og den ansatte f.eks. ansøgninger om byggetilladelse Når den ansatte er involveret i køb af varer eller tjenesteydelse f.eks. køb af inventar, bestilling af rejser eller nye journalsystemer 5. Hvornår kan den ansatte sige JA TAK til gaver? Når tilbuddet om gaven har tæt sammenhæng med ansættelsen i det offentlige f.eks. gavegiver har - eller har haft - en sag til behandling hos myndigheden eller gavegiver ikke har en egentlig relation til myndigheden, men sender gaver til ansatte på bestemte stillingsniveauer. Hvornår kan den ansatte alligevel sige ja tak til gaver? Lejlighedsgaver ved arrangementer af personlig karakter, f.eks. jubilæum, fødselsdag eller afsked I forbindelse med højtider, f.eks. jul, kan der modtages beskedne gaver fra forretningsforbindelser Beskedne "taknemmelighedsgaver" kan modtages, hvor det vil være uhøfligt og en skuffelse for giveren, hvis gaven returneres. Kutymemæssige værtsgaver ved tjenstlig besøg i eller fra udlandet Fælles for disse gaver er, at de skal være beskedne og sædvanlige. 6. Hvorfor restriktive ramme for modtagelse af gaver? Den offentlige sektor bygger på værdier om åbenhed, demokrati, integritet, uvildighed, habilitet, legalitet og loyalitet. For at værne om disse er det nødvendigt, at der lægges en restriktiv linie for hvad en offentligt ansat i kraft af sin stilling kan modtage af begunstigelser. Målet for den restriktive linie er: at der ikke skabes tvivl om den ansattes saglighed og upartiskhed i udførelsen af opgaverne - ikke blot i forhold til den konkrete opgave, men også mere generelt at borgernes tillid til det offentlige ikke svækkes en beskyttelse af den ansatte selv.

5

6 7. Driftsmæssigt samarbejde med forretningsforbindelser er sædvanligt Driftsmæssigt samarbejde med forretningsforbindelser Det er selvfølgelig helt sædvanligt, at der foregår et driftsmæssigt samarbejde mellem kommunens ansatte og dens forretningsforbindelser (relevant/saglig aktivitet). I eksisterende kontrakt- eller samarbejdsforhold Udgangspunktet er at ansatte i forbindelse med det almindelige løbende driftsmæssige samarbejde kan deltage i og byde på (sædvanlig) bespisning. Bespisningen må ikke være ekstravagant/overdådig (økonomisk ansvarlighed) og der skal være proportionalitet mellem mødets karakter/indhold og bespisningen. Der vil typsik være tale om bespisning i forbindelser med mødet, men der kan også være tale om andre aktiviteter f.eks. besigtigelser. Praksis: Det vil også være almindelig driftsmæssigt samarbejde at "fejre" f.eks. underskrivelse af en kontrakt med bespisning. Dette uanset om det er kommunen, der byder eller det er kontraktsparten. Det er dog en betingelse, at beslutning om at indgå kontrakten formelt er truffet forud for fejringen/bespisningen. Der vil her typisk være tale om større og/eller epokegørende kontrakter. Andre arrangementer med forretningsforbindelse, hvor der bydes på frokost/middag kan også være sædvanligt hvis arrangementet overvejende har faglig karakter. Det skal være relevant for den deltagende medarbejders opgaver/kommunen (saglighed) frokost/middag må ikke være ekstravagant 8. Er der grænser for arrangementers omfang? Er der grænser for arrangementers omfang? Svaret er JA, arrangementer kan blive så overdådige (bespisningen, vine, underholdning, overnatning), at der reelt er tale om gave eller en fordel, som vi, som ansatte må sige NEJ til. Kommunens egne arrangementer, kan på samme måde blive for overdådige. Niveauet for det driftsmæssige samarbejde og deltagelse i arrangementer må afgrænses i forhold til de hensyn og normer, som er opstillet ovenfor - se især under punkt 6. Opsamling/ pejlemærker: Driftsmøder, arrangementer, møder og lignende: Tilrettelagt af kommunen, som leverandøren deltager i: som ansatte skal vi agere sagligt og økonomisk ansvarlig forhold til driftsmæssigt samarbejde med forretningsforbindelser (understøtter borgernes tillid den offentlige virksomhed). afgørelsen af hvad der er økonomisk ansvarlig beror på et konkret skøn. i et konkret skøn indgår "proportionalitet". d.v.s det er en betingelse, at der ikke afholdes udgifter til arrangementer/foranstaltninger, der går videre

7 end det saglige formål tilsiger. Der skal med andre ord være et rimelig forhold mellem udgiften og formålet med aktiviteten (jo større udgift jo større krav til saglig begrundelse for beværtningen). Tilrettelagt af leverandøren, som ansatte deltager i: der er vid adgang til at deltage i ovennævnte med frokost/middag, sålænge frokosten/middagen ikke er omfattende/ekstravagant arrangementet/deltagelse skal være sagligt/fagligt begrundet og være det bærende element. pas på f.eks. underholdning: Der kan nok være et mindre indslag af underholdende karakter i relation til emne, men ikke teaterbilletter, fodboldbilletter, koncertbilletter m.v. proportionalitet: Der må ikke være tale om ekstravagante frokost/middage. De må være gode, men ikke være overdådige og de skal stå i rimeligt forhold til formålet med den pågældende aktivitet frokost ved dialogmøder og med samarbejdspartnere: Hold afstand til formel beslutning om kontraktindgåelse/-forlængelse. Se dog under punkt 7, under "Praksis" om fejring med bespisning i forbindelse med kontraktunderskrivelse.

8 Afsluttende Notatet udgør en opsamling af de gældende rammer, som kan udledes af bilagene 2-7. For nærmere uddybning herunder for eksempler henvises til dokumentationen i bilagsdelen. Bilag 1. Notat/vejledning om Repræsentation Notes Link (2012/23982, dok.nr. 009) 2. God adfærd i det offentlige (juni 2007). Udgivet af Personalestyrelsen, KL og Danske Regioner - kap. 6 om gaver m.v. God adfærd i det offentlige (2007).pdf 3. En højesteretsdommer har i sag rejst mod Høje Taastrup Kommune den afgivet en tilkendegivelse, hvori der er citeret fra God adfærd i det offentlige (afsnit 6). Det må herefter antages, at indholdet i vejledningen ikke blot er udtryk for adfærd, men også er udtryk for gældende ret. HR-dommers tilkendegivelse Høje-Taastrup Kommune.pdf 4. Notat af om "Det retlige grundlag for regler om modtagelse af gaver og andre fordele for offentlige ansatte", udarbejdet af KL i samarbejde med Kommunaldirektørforeningen Det retlige grundlag for regler om modtagelse af gaver og andre fordele (KL og KOMDIRs notat ).pdf 5. Kommunaldirektørforeningens pressemeddelelse af om notatet under 4. KOMDIRs pressemeddelelse modtagelse af gaver og andre fordele.pdf 6: Personalestyrelsens notat om Modtagelse af gaver, invitationer og andre fordele fra maj 2010 Personalestyrelsens notat om modt af gaver, invitationer og andre fordele - Maj 2010.pdf

God adfærd i det offentlige. Juni 2007

God adfærd i det offentlige. Juni 2007 God adfærd i det offentlige Juni 2007 God adfærd i det offentlige Juni 2007 Personalestyrelsen KL Danske Regioner God adfærd i det offentlige Udgivet Juni 2007 Udgivet af Personalestyrelsen, KL og Danske

Læs mere

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi KOLOFON Af en arbejdsgruppe nedsat af social- og integrationsministeren Med bidrag fra: KL,

Læs mere

Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning

Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber

Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber December 2006 Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i

Læs mere

Adoption uden samtykke

Adoption uden samtykke Ankestyrelsens undersøgelse af Adoption uden samtykke Juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Kendskab til reglerne om adoption uden samtykke 3 1.2 Reglernes anvendelighed 5 2

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

DE ADVOKAT ETISKE REGLER

DE ADVOKAT ETISKE REGLER DE ADVOKAT ETISKE REGLER kommenteret af Lars Økjær Jørgensen og Martin Lavesen DE ADVOKATETISKE REGLER - kommentar til de advokatetiske regler, som vedtaget på Advokatrådets møde den 7. april 2011 kommenteret

Læs mere

til ulovlig praksis! Brug din ytringsfrihed

til ulovlig praksis! Brug din ytringsfrihed Sig nej 1 Brug din ytringsfrihed Kommunernes økonomi er under lup som aldrig før, og vi har set spareplaner, som ifølge juridiske eksperter er på kant med loven, fordi der formuleres så konkrete mål for

Læs mere

Bisidder - begreb og indhold

Bisidder - begreb og indhold Bisidder - begreb og indhold At være bisidder indebærer at hjælpe en anden person med dennes forhold og relation til omverdenen, f.eks. til offentlige myndigheder, til sundhedsvæsenet og andre væsener.

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8.

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8. Publikation: Hvorfor og hvordan? - Skolebestyrelsen Hæfte 1 Skolebestyrelsen Hæfte 1 Hvorfor og hvordan? Første hæfte af otte i serien om skolebestyrelsen. De øvrige er: 2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Det bemærkes, at et sådant kontraktvilkår vil gælde for både udenlandske og danske tilbudsgivere.

Det bemærkes, at et sådant kontraktvilkår vil gælde for både udenlandske og danske tilbudsgivere. N O TAT Kan en kommune stille krav om at følge danske overenskomster? Dette notat handler om, hvorvidt en kommune i forbindelse med et udbud kan stille krav om, at leverandøren skal følge danske overenskomster.

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge

Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge Indholdsfortegnelse Målgruppe... 3 Indholdet... 3 Formål... 3 Hvad er overgreb?... 3 Når børn udviser grænseoverskridende adfærd overfor andre børn... 4 Hvordan

Læs mere

God behandling i det offentlige

God behandling i det offentlige Indledning Større kvalitet i den offentlige forvaltning God behandling i det offentlige - om god forvaltningsskik i stat og kommune I disse år er de offentlige ydelser og den offentlige sagsbehandling

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Kompetenceafklaring er en fordel for både ledige og virksomheder. Kompetenceafklaring kan være med til at gøre det lettere for virksomheden at få overblik over især

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER

RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER KOLOFON RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER Retningslinjerne er udarbejdet

Læs mere

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING Sæt arbejdsklausuler og sociale klausuler på dagsordenen Indhold Indledning... 2 Forhandlingsfællesskabet anbefaler... 2 Fakta om social dumping, arbejdsklausuler

Læs mere

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem?

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? September 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Tidligere på året offentliggjorde Udbudsrådet en analyse

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige, der modtager folkepension og førtidspension HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MODTAGER AF FOLKEPENSION ELLER FØRTIDSPENSION? Som modtager af sociale ydelser

Læs mere

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Juni 2004 Udarbejdet af New Insight A/S og Oxford Research A/S på anmodning af Arbejdsmarkedsstyrelsen og CABI tter:hssion: 2 Antal

Læs mere

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte Randers Kommune - 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 BYRÅDETS BØRNE-, UNGE- OG FAMILIESYN...3 POLITISK HANDLEGRUNDLAG...3

Læs mere