Analyser af arbejdsmarkedstilknytning blandt skoleelever i Silkeborg Kommune, årgang 1993 og 1995.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analyser af arbejdsmarkedstilknytning blandt skoleelever i Silkeborg Kommune, årgang 1993 og 1995."

Transkript

1 Udarbejdet for Skoleafdelingen i Silkeborg Kommune Analyser af arbejdsmarkedstilknytning blandt skoleelever i Silkeborg Kommune, årgang 1993 og Af Arbejdsmedicinsk Klinik Hospitalsenheden Vest - Universitetsklinik Herning marts 2015

2 Analyser af arbejdsmarkedstilknytning blandt skoleelever i Silkeborg Kommune, årgang 1993 og Marts 2015 Analyser af arbejdsmarkedstilknytning blandt skoleelever i Silkeborg Kommune, årgang 1993 og Notatet er udført for Silkeborg Kommune af: Lars Peter Andersen, aut. psykolog, ph.d., seniorforsker Trine Nøhr Winding, ph.d. forsker Arbejdsmedicinsk Klinik, Hospitalsenheden Vest - Universitetsklinik 2

3 Om rapporten Denne rapport blev i efteråret 2012 bestilt af Skoleafdelingen i Silkeborg kommune. Den lange leveringstid skyldes især vanskeligheder med at få de rette undersøgelseskategorier fra Silkeborgs Kommunes egne registreringer. På baggrund af Silkeborg kommunes egne registreringer om elever fra to årgange (1993 og 1995), der har afsluttet deres skolegang i Silkeborg kommune, kobles data om elevernes køn, type af skolegang (almindelig skole eller specialklasse) og oprindelsesland med data i Beskæftigelsesministeriets database over udbetalinger af sociale ydelse fx sygedagpengeudbetalinger ved hjælp af sammenkøring af CPR-numre. De tilgrundliggende analyser er udarbejdet af seniorforsker, ph.d. Thomas Lund. Cand. Psych, ph.d. Lars Peter Andersen og Cand. Scient. San.,ph.d. Trine Nøhr Winding Arbejdsmedicinsk Klinik- Universitetsklinik, Regionshospitalet, Herning har forfattet rapporten. Henvendelse kan ske til: Lars Peter Andersen; Trine Nøhr Winding; Thomas Lund; 3

4 Analyser af arbejdsmarkedstilknytning blandt skoleelever i Silkeborg Kommune, årgang 1993 og

5 Indholdsfortegnelse Om rapporten 3 Sammenfatning 6 Formål med rapporten 7 Beskrivelse af data 8 Om eksponeringsmålene 8 Om udfaldsmålene 9 Om risikomålene 9 Kontakt med sygedagpenge systemet 10 Ledighed 12 Kontakt med andre dele af det kommunale system 14 Offentlig forsørgelse 16 Førtidspension 18 Konklusion 19 Forvaltningens bemærkning 20 5

6 Analyser af arbejdsmarkedstilknytning blandt skoleelever i Silkeborg Kommune, årgang 1993 og Sammenfatning At have gået i en specialklasse øger risikoen for at modtage sygedagpenge med cirka 30 % sammenlignet med de unge, som ikke har gået i en specialklasse. Der er over dobbelt så stor risiko for at blive ledig på arbejdsmarkedet for unge, der har gået i en specialklasse sammenlignet med unge, som ikke har gået i en specialklasse. Der er mere end 9 gange så stor risiko for at have kontakt med andre dele af det kommunale system, for unge som har gået i en specialklasse sammenlignet med unge, som ikke har gået i en specialklasse. Denne risiko mindskes over tid. Der er en stærk forøget risiko for ikke at opnå en stabil tilknytning til arbejdsmarkedet eller udstødelse af arbejdsmarkedet og tildeling af førtidspensionering for de unge som har gået i en specialklasse sammenlignet med de, som ikke har gået i en specialklasse. Overordnet er der ikke væsentlige forskelle på drenge og piger, hvad angår modtagelse af offentlige ydelser. Unge fra andre oprindelseslande end DK modtager færre sygedagpenge end etnisk danske unge, på kort såvel som på lang sigt. Unge fra andre oprindelseslande end DK har mere kontakt med de øvrige dele af det kommunale system end etnisk danske unge. 6

7 Formål med rapporten På baggrund af dialog med ledende skolepsykolog Poul Skårup Jensen har dette projekt følgende formål: 1. Hvad er risikoen for at elever, der på et tidspunkt har gået i en specialklasse sammenlignet med elever, der ikke har gået i en specialklasse, modtager en offentlig ydelse i form af: a. Sygedagpenge b. Ledighedsydelse c. Anden offentlig ydelse d. Førtidspension 2. Hvad er risikoen for, at elever fra et andet oprindelsesland end Danmark sammenlignet med elever med Danmark som oprindelsesland, modtager en offentlig ydelse i form af: a. Sygedag penge b. Ledighedsydelse c. Anden offentlig ydelse d. Førtidspension 3. Er der forskel på drenge og piger hvad angår modtagelse af offentlig ydelse i form af: a. Sygedag penge b. Ledighedsydelse c. Anden offentlig ydelse d. Førtidspension 7

8 Analyser af arbejdsmarkedstilknytning blandt skoleelever i Silkeborg Kommune, årgang 1993 og Beskrivelse af data De statistiske analyser baserer sig på kvantitative data indhentet fra registre. Ved hjælp af CPR oplysninger sammenkobles oplysninger fra DREAM registeret som er en forløbsdatabase baseret på data fra Beskæftigelses-, Undervisningsministeriet, CPR-registret samt SKAT. Datasættet indeholder informationer om to årgange af elever, der er gået ud af skoler i Silkeborg Kommune. Årgangen af unge født i 1995 består af 1398 individer der følges i en periode på 12 måneder fra medio 2013 til medio 2014, altså fra de er ca. 18 til 19 år gamle. Årgangen af unge født i 1993 består af 1308 individer, der følges i 36 måneder fra medio 2011 til medio 2014, altså fra de er ca. 18 til 21 år gamle. Data giver således et indtryk af udviklingen indenfor en relativ kort tidshorisont (1 år) og på lidt længere sigt (3 år). Kønsfordelingen i de to årgange er hhv. 51% drenge og 49% piger fra årgang 1993 og 53% drenge og 47% piger fra årgang Om eksponeringsmålene Begrebet specialklasse dækker i dag over specialskoler (i Silkeborg er der alene tale om Dybkær Specialskole) og specialklasser i kommunes inklusionscentre. På det tidspunkt hvor årgangene 1993 og 1995 gik i skole, var der dog ikke inklusionscentre, men specialklasserækker på almindelige folkeskoler. Nogle af dem var amtslige mens andre var kommunale. Specialklasse i denne rapport henviser således samlet til børn som er udskilt fra almindelig folkeskoleklasse til en specialklasse. Data giver dog ikke informationer om hvilken type af specialklasse ej heller hvor længe eleven har gået i en specialklasse. Disse forhold kan derfor ikke tages med ind i analyserne. 8

9 Om udfaldsmålene Alle 5 udfaldsmål, (kontakt med sygedagpengesystemet, ledighed (dagpenge og kontanthjælp), kontakt med det kommunale system i øvrigt, førtidspension og andel af tid på overførselsindkomst) er baseret på oplysninger fra Beskæftigelsesministeriets DREAM-register: 1. Årgang 1995 følges 12 måneder fra og med uge 27 i 2013 til og med uge 26 i Årgang 1993 følges i 36 måneder fra og med uge 27 i 2011 til og med uge 26 i Målet for andel af tid på overførselsindkomst udtrykker den andel af tid, fx 1 år, en person er på ydelser relateret til ledighed eller sygdom. Disse sammenlignes med personer der ikke er på overførselsindkomst, der er på SU eller på anden ydelse relateret til uddannelse der ikke er del af et tilbud til ledige, eller er på barselsorlov. Om risikomålene De anvendte statistiske modeller estimerer odds ratioer (OR), som udtrykker forskel i risiko for fx at have modtaget sygedagpenge, mellem en person fra en gruppe sammenlignet med en person fra en anden gruppe fx køn: Hvis for eksempel en dreng har en OR på 1,25 for at have modtaget sygedagpenge, kan man let forenklet sige, at drenge har en overrisiko på 25 % for at have modtaget sygedagpenge sammenlignet med en pige. Analyserne af andelen af tid på overførselsindkomst anvender en t-test. Denne sammenligner gennemsnittene mellem to grupper. Hvis de angivne 95 % konfidensintervaller ikke overlapper hinanden, er der tale om en statistisk signifikant forskel mellem de to grupper. Hvis fx drenge har en værdi på 5,0 (hvilket betyder 5 % af den periode hvori man observerer) med et konfidensinterval mellem 3,5 og 5,5 og pigerne har en værdi på 8,0 (hvilket betyder 8 % af den periode hvori man observerer) med et konfidensinterval mellem 6,0 og 10,0, er der intet overlap mellem konfidensintervaller. Forskellen er derfor statistisk signifikant. Generelt er signifikante fund markeret med * 9

10 Analyser af arbejdsmarkedstilknytning blandt skoleelever i Silkeborg Kommune, årgang 1993 og Kontakt med sygedagpenge systemet Tabel 1. Årgang 1995 Kontakt med sygedagpenge systemet generelt i perioden medio 2013 medio (2,4%) havde kontakt med sygedagpengesystemet i perioden. N=1398 Risikofaktor Niveau N OR 95 % CI Køn Specialklasse Oprindelsesland Drenge 738 1,82 0,87-3,77 Piger Ja 99 1,32 0,39-4,41 Nej Andet 75 0,54 0,07-4,04 DK Tabel 2. Årgang Kontakt med sygedagpenge systemet generelt i perioden medio 2011 medio kontakter med sygedagpengesystemet (7,1%). N=1308 Risikofaktor Niveau N OR 95 % CI Køn Specialklasse Oprindelsesland Drenge 665 0,82 0,54-1,25 Piger Ja 87 1,37 0,64-2,92 Nej Andet 65 0,23 0,03-1,67 DK

11 Tabel 1 og 2 viser sammenhænge mellem køn, specialklasser eller oprindelsesland og kontakt med sygedagpenge systemet indenfor tidsintervaller på hhv. 1 og 3 år. I alt 2,4% af de unge fra årgang 1995 havde kontakt med sygedagpenge systemet indenfor en 1-årig periode mens 7,1% af de unge fra årgang 1993 havde kontakt med sygedagpenge systemet indenfor en 3-årig periode. Der ses en tendens til at unge der har gået i specialklasse såvel på kort sigt som på lang sigt har en større risiko for at få kontakt med sygedagpenge systemet sammenlignet med unge der ikke har gået i specialklasse. Omvendt ser det ud til at unge fra andre oprindelseslande end Danmark på kort sigt såvel som på længere sigt har mindre kontakt med sygedagpenge systemet sammenlignet med unge fra Danmark. Resultaterne vedrørende sammenhængen mellem af køn og kontakt til sygedagpengesystemet er ikke entydige. Det ser således ud til at drengene på kort sigt i højere grad er i kontakt med sygedagpengesystemet mens pigerne, hvis man ser over en 3-årig periode overhaler drengene og har mere kontakt med sygedagpenge systemet. Det er værd at fremhæve at resultaterne er behæftet med en betydelig usikkerhed og at ingen af resultaterne er statistisk signifikante. 11

12 Analyser af arbejdsmarkedstilknytning blandt skoleelever i Silkeborg Kommune, årgang 1993 og Ledighed Tabel 3. Årgang Ledighed generelt i perioden medio 2011 medio kontakter med AF-bruttoledighed (5,0%), dvs både kontanthjælp og dagpenge, også ifm. aktivering. N=1308 Risikofaktor Niveau N OR 95 % CI Køn Drenge 665 1,30 0,78-2,14 Piger Specialklasse Ja 87 2,43* 1,15-5,10 Nej Andet 65 NA Oprindelsesland DK *p 0,05 NA: Kan ej beregnes da alle kontakter med AF-bruttoledighed er af personer med dansk oprindelse. 12

13 Ingen af de unge fra årgang 1995 havde kontakt med AF-bruttoledighed indenfor en periode på 1 år, hvorfor der ingen resultater er at opgjort på kort sigt. De følgende resultater baserer sig således alene på årgang 1993 og dækker perioden fra 18 til 21 år. 5% af de unge havde kontakt med AF-bruttoledighed indenfor en 3-årig periode. Sammenhængen mellem køn, at have gået i specialklasse eller at stamme fra et andet land end Danmark og risikoen for kontakt med AF-bruttoledigheden ses i Tabel 3. Der ses at unge der har gået i specialklasse har over dobbelt så stor risiko for at havne i ledighed indenfor en 3-årig periode efter endt skolegang sammenlignet med unge der ikke har gået i specialklasse. Der ses ikke den store forskel i risikoen mellem kønnene. Udtrykt i procent er det sådan, at 4,6 % af unge der ikke har gået i specialklasse har været ude i ledighed, mens tallet er 10,5 % for unge der har gået i specialklasse. Alle de unge der har været ledige indenfor den 3-årige periode havde Danmark som oprindelsesland, hvorfor det ikke er muligt at udregne et risikoestimat for denne sammenhæng. 13

14 Analyser af arbejdsmarkedstilknytning blandt skoleelever i Silkeborg Kommune, årgang 1993 og Kontakt med andre dele af det kommunale system Tabel 4. Årgang 1995 Kontakt med andre dele af det kommunale system generelt, undt. førtidspension i perioden medio 2013 medio kontakter (11,7%). N=1398 Risikofaktor Niveau N OR 95 % CI Køn Specialklasse Oprindelsesland *p 0,05 Drenge 738 1,40* 1,00-1,96 Piger Ja 99 8,77* 5,66-13,60 Nej Andet 75 1,32 0,68-2,57 DK Tabel 5. Årgang 1993 Kontakt med andre dele af det kommunale system generelt, undt. førtidspension i perioden medio 2011 medio kontakter (19,4%). N=1308 Risikofaktor Niveau N OR 95 % CI Køn Specialklasse Oprindelsesland *p 0,05 Drenge 665 0,92 0,70-1,22 Piger Ja 87 3,49* 2,22-5,48 Nej Andet 65 1,40 0,75-2,61 DK

15 Resultaterne i Tabel 4 og 5 viser at der på såvel kort sigt (1 år) som lang sigt (3 år) er stærk sammenhæng mellem at have gået i specialklasse og at have haft kontakt med andre dele af det kommunale system. Indenfor en 1-årig periode (Tabel 4) har unge der har gået i specialklasse næsten 9 gange så stor risiko for at have haft kontakt med andre dele af det kommunale system sammenlignet med de øvrige unge og forskellen er, trods den begrænsede mængde data, statistisk signifikant. Udtrykt i procenter kan man sige, at hvor 9 % af elever der ikke har gået i specialklasse har haft kontakt med andre dele af det kommunale system, er tallet 46 % for elever der har gået i specialklasse. Indenfor en 3-årig periode (Tabel 5) reduceres risikoen til at være 3,5 gange så stor men forskellen er fortsat statistisk signifikant. I løbet af denne 3-årige periode, er det 18 % af elever der ikke har gået i specialklasse har haft kontakt med andre dele af det kommunale system, mens tallet er 43 % for elever der har gået i specialklasse. Statistisk signifikant flere drenge end piger har kontakt med det kommunale system indenfor en 1-årig periode (Årgang 1995). Den modsatte tendens viser sig dog hvis forskellen opgøres over en 3-årig periode (Årgang 1993), idet pigerne nu har mest kontakt med det kommunale system. Der ses en tendens til at unge der stammer fra andre lande end Danmark har lidt øget risiko for at have kontakt med andre dele af det kommunale system både på kort og længere sigt men forskellen er begrænset og behæftet med usikkerhed som skyldes det begrænsede antal unge der har andet oprindelsesland end Danmark. 15

16 Analyser af arbejdsmarkedstilknytning blandt skoleelever i Silkeborg Kommune, årgang 1993 og Offentlig forsørgelse Tabel 6. Årgang 1995 Andel af opfølgningsperioden (12 mdr medio ) selvforsørgende vs. offentligt forsørget i perioden medio 2013 medio (90,7%) havde ingen overførselsindkomst i perioden. N=1398 Risikofaktor Niveau N Gns % off. forsørg. 95 % CI Køn Specialklasse Oprindelsesland *p 0,05 Drenge 738 6,39 4,87-7,90 Piger 660 4,11 2,84-5,38 Ja 99 26,58* 19,26-33,91 Nej ,64 2,80-4,50 Andet 75 3,19 0,11-6,27 DK ,43 4,39-6,47 Tabel 7. Årgang 1993 Andel af opfølgningsperioden medio 2011 medio 2014 selvforsørgende vs. offentligt forsørget (77,8%) havde ingen offentlig forsørgelse i perioden. N=1308 Risikofaktor Niveau N Gns % off. forsørg. 95 % CI Køn Specialklasse Oprindelsesland *p 0,05 Drenge 665 3,1 2,04-4,12 Piger 643 5,3 3,92-6,68 Ja 87 16,74* 10,01-23,48 Nej ,38 2,58-4,17 Andet 65 4,60 0,30-8,90 DK ,15 3,27-5,03 16

17 Resultaterne i Tabel 6 og 7 angiver den gennemsnitlige %-andel hvor de unge er på offentlig forsørgelse inddelt efter køn, klassetype og oprindelsesland. Resultaterne viser at unge der har gået i specialklasse i gennemsnit har været på offentlig forsørgelse 27% af tiden indenfor en 1-årig periode efter afsluttet skolegang sammenlignet med 4% af tiden for de øvrige unge. Over en periode på 3 år mindskes den gennemsnitlige forskel en smule, til ca. 17% af tiden for dem der har gået i specialklasse mod 3% af tiden for de øvrige unge. Forskellen er dog fortsat markant og statistik signifikant for begge tidsperioder. I forhold til køn og oprindelsesland ses der ingen klar tendens. Drenge og unge etnisk danske har lidt mere tid på offentlig forsørgelse inden for en 1-års periode sammenlignet med piger og unge fra andre lande end Danmark men hvis man ser over en 3-årig periode, modtager pigerne og de unge med anden etnisk baggrund end dansk i lidt højere grad offentlig forsørgelse. Der er ikke tale om statistisk signifikante forskelle. 17

18 Analyser af arbejdsmarkedstilknytning blandt skoleelever i Silkeborg Kommune, årgang 1993 og Førtidspension Tabel 8. Årgang 1993 Førtidspension ved udgang af opfølgningsperioden (medio 2014). 31 personer på førtidspension (2,4%). N=1308 Risikofaktor Niveau N OR 95 % CI Køn Drenge 665 0,70 0,34-1,43 Piger Specialklasse Ja 87 15,88* 7,55-33,42 Nej Andet 65 NA Oprindelsesland DK *p 0,05 NA: Kan ej beregnes da alle modtagere af førtidspension er af dansk oprindelse. Tabel 8 viser andelen af unge fra årgang 1993 der i medio 2014 var blevet tilkendt førtidspension. Som det ses af tabellen har de unge der har gået i specialklasse ca. 16 gange så høj risiko for at få tilkendt en førtidspension sammenlignet med unge der ikke har gået i specialklasse, hvilket er et statistisk signifikant resultat med en usikkerhedsmargen på 7,5-33,4. Udtrykt i procenter kan man sige, at 1,3 % af elever der ikke har gået i specialklasse er på førtidspension medio 2014, mens tallet er 17,4 % for elever fra specialklasser. Drengene ser ud til at have lidt mindre risiko for at få førtidspension sammenlignet med pigerne, men forskellen er ikke statistisk signifikant. Det var ikke muligt at undersøge betydningen af oprindelsesland for tilkendelse af førtidspension da alle modtagere af førtidspension havde dansk oprindelse. 18

19 Konklusion Denne rapport er baseret på data fra to årgange (1993 og 1995) af elever der er gået ud af skoler i Silkeborg Kommune. Data er sammenkørt med DREAM- registreret, hvor modtagelse af offentlige ydelser relateret til beskæftigelse, registreres. DREAM databasen giver ikke oplysninger om gennemførelse af uddannelse, hvorfor dette ikke kan beregnes i nærværende rapport. Resultaterne viser, at det i høj grad øger risikoen for at modtage offentlige ydelser (dagpenge, kontanthjælp, førtidspension), når en elev har gået i en specialklasse. At have gået i en specialklasse dækker dog over en meget bred vifte af funktionsindskrænkninger hos eleverne socialt, adfærdsmæssigt, emotionelt og intellektuelt. Af data er det ikke muligt at skelne mellem årsager til at en elev har gået i en specialklasse, ej heller hvilken specialklasse og heller ikke hvor længe. Selv om data blev gjort tilgængelig vil antallet af specialelever og de udfald vi er interesserede i være så få, at resultaterne vil være behæftet med for stor usikkerhed. Desuden ville så specifikke analyser potentielt kunne medføre problemer med at opretholde anonymitet. Funktionsindskrænkninger hos specialskole elever vil ofte være så udtalte, at de er den væsentligste barriere for en tilknytning til arbejdsmarkedet på ordinære vilkår. Elever i specialklasser besidder ofte ikke kompetencer til at imødekomme arbejdsmarkedets krav om tempo, effektivitet, samarbejde og fleksibilitet. Derfor vil disse unge oftere end andre unge modtage overførelsesindkomst fra det offentlige efter endt skolegang. Dette bekræftes i nærværende undersøgelse. Der er i data ikke belæg for at vurdere hvorvidt indsatsen i specialklasserne kunne udvikles eller ændres, så en større andel af elever blev selvforsørgende. Den øgede risiko for at modtage overførselsindkomster fra det offentlige blandt unge, der har gået i en specialklasse, vurderes først og fremmest at kunne forklares med, at disse unge ikke besidder de kompetencer og kvalifikationer, som arbejdsmarkedet efterspørger grundet deres funktionsindskrænkninger, men det ligger uden for denne rapports data at kunne vurdere dette mere præcist. 19

20 Analyser af arbejdsmarkedstilknytning blandt skoleelever i Silkeborg Kommune, årgang 1993 og Forvaltningens bemærkning 20

21 21

22

DECEMBER 2013 JOBCENTER BALLERUP EFFEKTANALYSE AF VEJLEDNINGSTILBUD I BALLERUP KOMMUNE

DECEMBER 2013 JOBCENTER BALLERUP EFFEKTANALYSE AF VEJLEDNINGSTILBUD I BALLERUP KOMMUNE DECEMBER 2013 JOBCENTER BALLERUP EFFEKTANALYSE AF VEJLEDNINGSTILBUD I BALLERUP KOMMUNE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DECEMBER 2013

Læs mere

Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået?

Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået? Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået? Indholdsfortegnelse Side Hovedresultater og perspektiver 2 Afgrænsning 6 Hvem kom i restgruppen 2001? - de enkelte baggrundsfaktorer 8 Udviklingen 1981-2001

Læs mere

Virksomheder med udvidet socialt ansvar

Virksomheder med udvidet socialt ansvar September 2013 Virksomheder med udvidet socialt ansvar Rasmus Højbjerg Jacobsen CEBR CENTRE FOR ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH EN DEL AF COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

TILBAGETRÆKNING FRA ARBEJDE FØR PENSIONSALDEREN. Thomas Lund, Jacob Pedersen, Otto Melchior Poulsen

TILBAGETRÆKNING FRA ARBEJDE FØR PENSIONSALDEREN. Thomas Lund, Jacob Pedersen, Otto Melchior Poulsen TILBAGETRÆKNING FRA ARBEJDE FØR PENSIONSALDEREN Thomas Lund, Jacob Pedersen, Otto Melchior Poulsen AMI rapport Tilbagetrækning fra arbejde før pensionsalderen Thomas Lund, Jacob Pedersen, Otto Melchior

Læs mere

Ledige unge på Lolland

Ledige unge på Lolland Jobcenter Lolland og Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Ledige unge på Lolland Maj 2010 Lolland COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Jobcenter

Læs mere

Modeller for styrket samarbejde mellem sundheds-, social- og beskæftigelsesområdet

Modeller for styrket samarbejde mellem sundheds-, social- og beskæftigelsesområdet N OTAT Modeller for styrket samarbejde mellem sundheds-, social- og beskæftigelsesområdet Indhold 1. Baggrund for projektet 2. Resumé 3. Dataanalyse af registerdata 4. Kvalitative casestudier i udvalgte

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres uddannelsesmønstre Redaktion: Seniorkonsulent Maria Lindorf, DEA Konsulent Magnus Balslev Jensen, DEA Konsulent Karina Fredenslund Ramsløv,

Læs mere

Unge ledige i Københavns Kommune

Unge ledige i Københavns Kommune Unge ledige i Københavns Kommune En analyse af unge ledige uden uddannelse December 2007 Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater og anbefalinger...3 1.1 Anbefalinger...4 2. Indledning og metode...7 2.1

Læs mere

ASUSI-projektet - et projekt om Arbejdsmiljø, Sygefravær, Udstødning, Social Arv og Intervention. Slutrapport. September 2008

ASUSI-projektet - et projekt om Arbejdsmiljø, Sygefravær, Udstødning, Social Arv og Intervention. Slutrapport. September 2008 ASUSI-projektet - et projekt om Arbejdsmiljø, Sygefravær, Udstødning, Social Arv og Intervention Slutrapport September 2008 Projektansvarlig: Sigurd Mikkelsen Center for Forskning vedr. Sygefravær og Udstødning

Læs mere

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato Februar 2009 Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation FRA FRITID TIL JOB FRA FRITID

Læs mere

Potentialeberegning af beskæftigelse for udsatte ledige

Potentialeberegning af beskæftigelse for udsatte ledige Jacob Nielsen Arendt og Iben Bolvig Potentialeberegning af beskæftigelse for udsatte ledige Teknisk rapport Potentialeberegning af beskæftigelse for udsatte ledige Teknisk rapport kan hentes fra hjemmesiden

Læs mere

Revalidering. 4.1 Indledning og sammenfatning... side. 4.2 Antallet af revalidender er faldet... side. 4.3 Mange kvinder bliver revalideret...

Revalidering. 4.1 Indledning og sammenfatning... side. 4.2 Antallet af revalidender er faldet... side. 4.3 Mange kvinder bliver revalideret... 2 5 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Revalidering 4.1 Indledning og sammenfatning... side 93 4.2 Antallet af revalidender er faldet... side 95 4.3 Mange kvinder bliver revalideret... side 98 4.4 Hvad gik forud

Læs mere

Unge der misbruger rusmidler - hvor mange, behov, behandling, stofforbrug efter behandling -

Unge der misbruger rusmidler - hvor mange, behov, behandling, stofforbrug efter behandling - Unge der misbruger rusmidler - hvor mange, behov, behandling, stofforbrug efter behandling - CENTER FOR RUSMIDDELFORSKNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Mads Uffe Pedersen Kirsten Frederiksen

Læs mere

Beskæftigelseseffekter af projekt Fra ufaglært til faglært pa rekordtid

Beskæftigelseseffekter af projekt Fra ufaglært til faglært pa rekordtid 2015 Beskæftigelseseffekter af projekt Fra ufaglært til faglært pa rekordtid 1 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. SAMMENFATNING... 4 2.1. MÅLGRUPPEN I PROJEKTET OG AFGANGSRATER TIL JOB ELLER UDDANNELSE...

Læs mere

April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE

April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE Revision 4 Dato 2013-04-08 Udarbejdet af Joachim Boll Ram bøl UNGE UDEN UDDANNELSE

Læs mere

Benchmarking af kommunernes integrationsindsats på beskæftigelsesområdet

Benchmarking af kommunernes integrationsindsats på beskæftigelsesområdet Jacob Nielsen Arendt, Søren Teglgaard Jakobsen, Astrid Kiil og Hans Skov Kloppenborg Benchmarking af kommunernes integrationsindsats på beskæftigelsesområdet Benchmarking af kommunernes integrationsindsats

Læs mere

Effektmåling af Mødrehjælpens projekt I Gang

Effektmåling af Mødrehjælpens projekt I Gang Effektmåling af Mødrehjælpens projekt I Gang Jannie Helene Grøne Kristoffersen Jhgk.cebr@cbs.dk Sofie Bødker Sb.cebr@cbs.dk 18. september 2014 Opgaven Opgaven CEBR har i perioden januar til september 2014

Læs mere

Analysepapir 3 Overførselsindkomstmodtagere, langtidsledighed og marginalisering. Serviceeftersyn Flere i Arbejde. Beskæftigelsesministeriet

Analysepapir 3 Overførselsindkomstmodtagere, langtidsledighed og marginalisering. Serviceeftersyn Flere i Arbejde. Beskæftigelsesministeriet Serviceeftersyn Flere i Arbejde Analysepapir 3 Overførselsindkomstmodtagere, langtidsledighed og marginalisering Beskæftigelsesministeriet KUC, overvågningsenheden Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning...4

Læs mere

Effekter af aktiverings-indsatsen over for kontanthjælpsmodtagere

Effekter af aktiverings-indsatsen over for kontanthjælpsmodtagere Effekter af aktiverings-indsatsen over for kontanthjælpsmodtagere Brian Krogh Graversen & Hanne Weise Arbejdsmarkedspolitik Arbejdspapir 02:2001 Socialforskningsinstituttet The Danish National Institute

Læs mere

Samfundsøkonomisk cost-benefit-analyse af kriminalpræventive indsatser

Samfundsøkonomisk cost-benefit-analyse af kriminalpræventive indsatser Juni 2013 Samfundsøkonomisk cost-benefit-analyse af kriminalpræventive indsatser Rasmus Højbjerg Jacobsen CEBR CENTRE FOR ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH EN DEL AF COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udstødning og integration blandt lønmodtagere

Udstødning og integration blandt lønmodtagere Udstødning og integration blandt lønmodtagere - forløb fra 1987 til 1999 Oktober 2001 Finn Kenneth Hansen og Henning Hansen CASA Udstødning og integration blandt lønmodtagere - forløb fra 1987 til 1999

Læs mere

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn.

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Delnotaterne kan læses isoleret og danner til sammen en afdækkende

Læs mere

ANALYSE AF KØNSFORSKELLE I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN JANUAR 2014

ANALYSE AF KØNSFORSKELLE I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN JANUAR 2014 ANALYSE AF KØNSFORSKELLE I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN JANUAR 2014 SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR MINISTERIET FOR LIGESTILLING OG KIRKE JANUAR 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN

FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN EN UNDERSØGELSE AF EFFEKTEN AF TIDLIGE ERHVERVSERFARINGER PÅ UDDANNELSE, BESKÆFTIGELSE OG KRIMINALITET BLANDT UNGE FORENINGEN NYDANSKER SANKT PEDERS STRÆDE 28C, 4. SAL 1453 KØBENHAVN

Læs mere

FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN

FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN EN UNDERSØGELSE AF EFFEKTEN AF TIDLIGE ERHVERVSERFARINGER PÅ UDDANNELSE, BESKÆFTIGELSE OG KRIMINALITET BLANDT UNGE FORENINGEN NYDANSKER SANKT PEDERS STRÆDE 28C, 4. SAL 1453 KØBENHAVN

Læs mere

Formålet med denne rapport er at tilvejebringe ny viden om specialundervisningsområdet.

Formålet med denne rapport er at tilvejebringe ny viden om specialundervisningsområdet. November 2011 Forord Gennem de seneste årtier er stadigt flere børn blevet henvist til specialundervisning. Resultatet er, at udgifterne til specialundervisningsområdet er vokset mærkbart. Formålet med

Læs mere

Karina Friis Ola Ekholm Yrsa Andersen Hundrup

Karina Friis Ola Ekholm Yrsa Andersen Hundrup Faktorer af betydning for sygeplejerskers tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet Karina Friis Ola Ekholm Yrsa Andersen Hundrup 2005 Faktorer af betydning for sygeplejerskers tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet

Læs mere

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Målretning af. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Næsten hver anden afgangselev fra 9. klasse tager. klasse. Typisk har de, der vælger. klasse på en efterskole, en meget stærkere baggrund

Læs mere