Analysepapir 3 Overførselsindkomstmodtagere, langtidsledighed og marginalisering. Serviceeftersyn Flere i Arbejde. Beskæftigelsesministeriet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analysepapir 3 Overførselsindkomstmodtagere, langtidsledighed og marginalisering. Serviceeftersyn Flere i Arbejde. Beskæftigelsesministeriet"

Transkript

1 Serviceeftersyn Flere i Arbejde Analysepapir 3 Overførselsindkomstmodtagere, langtidsledighed og marginalisering Beskæftigelsesministeriet KUC, overvågningsenheden

2 Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning Overførselsindkomster Langtidsledighed og særlige grupper Marginalisering Overførselsindkomstmodtagere...6 Alder...6 Herkomst...8 Unge og SU Langtidsledige...1 Alder og herkomst Marginalisering...15 Alder...16 Herkomst...17

3 Resumé I dette notat beskrives det seneste års udvikling i antallet af modtagere af overførselsindkomster, langtidsledige og personer med en svag tilknytning til arbejdsmarkedet, også kaldet marginal- og socialgruppen. Udviklingen i antallet af overførselsindkomstmodtagere beskrives, samt i hvilken grad forskellige aldersgrupper og personer med anden etnisk herkomst end dansk modtager forskellige ydelser. I 23 udgjorde antallet af overførselsindkomstmodtagere knap 9. personer, svarende til 26 pct. af befolkningen mellem 18 og 66 år. Fordelt på alder fås, at yngre i højere grad modtager kontanthjælp, og at unge mellem 25 og 34 år og ældre mellem 55 og 59 år i højere grad modtager dagpenge. Derudover fås, at indvandrere er generelt overrepræsenterede i overførselsindkomstsystemet Antallet af langtidsledige i 24 udgjorde 126. personer. I analysenotatet findes, at de lidt ældre, samt indvandrere fra ikke-vestlige lande er klart overrepræsenterede. Langtidsledigheden består af personer med relativt lange ledighedsforløb bag sig, enten på dagpenge eller kontanthjælp. Idet aktiveringsindsatsen udgør en væsentlig størrelse er der taget højde herfor. Det samlede antal personer med ringe tilknytning til arbejdsmarkedet (marginal- og socialgruppen) udgjorde i alt 164. personer i 2. kvartal 24. Definitionen på at have ringe tilknytning til arbejdsmarkedet er i denne sammenhæng, at man har været på overførselsindkomst i mere end 8 pct. af tiden inden for de seneste 3 år. Også i marginal- og socialgruppen ses samme mønster; at de lidt ældre samt indvandrere fra ikke-vestlige lande er klart overrepræsenterede.

4 1. Sammenfatning I dette notat beskrives de seneste års udvikling i antallet af modtagere af overførselsindkomster, langtidsledige og personer med en svag tilknytning til arbejdsmarkedet, også kaldet marginal- og socialgruppen. En ting er at se på udviklingen i antallet, men ligeså vigtigt er, at se på hvorvidt der er grupper af personer, der i større eller mindre grad modtager en bestemt overførsel, er langtidsledig eller er marginaliseret i forhold til arbejdsmarkedet. Notatet er opbygget, så antallet og sammensætningen af overførselsindkomster gennemgås først, hvorefter langtidsledigheden dækkes og til sidst beskrives marginal- og socialgruppen. 1.1 Overførselsindkomster Antallet af modtagere af overførselsindkomster (som andel af befolkningen mellem 18 og 66 år) har været stigende i perioden 2 til 23, hvor konjunkturerne har været relativt dårlige. I 23 udgjorde antallet af overførselsindkomstmodtagere knap 9. personer, svarende til 26 pct. af befolkningen mellem 18 og 66 år. Der er tale om personer der har en af ydelserne dagpenge, kontanthjælp (herunder starthjælp og introduktionsydelse), revalidering, ledighedsydelse, førtidspension, orlov, sygedagpenge, barselsdagpenge eller efterløn, som dominerende ydelse. Heraf udgjorde ca. 3. ledige, på dagpenge, kontanthjælp og aktivering som dominerende ydelse. Når overførselsindkomstmodtagerne fordeles på alder er det karakteristisk: At modtagere af kontanthjælp typisk er yngre. Således modtager ca. 7 pct. af en ungdomsårgang kontanthjælp, mens den tilsvarende andel for ældre mellem 5-54 er ca. 2 pct. At der er relativt mange unge (25-34 år) og ældre (55-59 år), som modtager dagpenge. Det skyldes dels de mange unge dimittender samt, at der er flere langtidsledige blandt de ældre. 1 Fordeles overførselsindkomstmodtagerne på etnisk herkomst tegner der sig et tydeligt billede: Indvandrere er generelt overrepræsenterede i overførselsindkomstsystemet. Mens ca. 1/4 del af danskerne modtager overførselsindkomst er andelen blandt indvandrere fra ikke vestlige lande typisk omkring 5 pct. Blandt etniske grupper som somaliere, irakere og afghanere er andelen helt oppe på 75 pct. 1 De ældres langtidsledighed er dækket i en særskilt analyse og der henvises til serviceeftersynets analysepapir 4 - Ledighed blandt de 5-65-årige

5 Personer med tyrkisk herkomst adskiller sig fra de fleste andre ikke-vestlige nationaliteter, idet en større andel modtager dagpenge (14 pct.). Personer med tyrkisk herkomst har, ligesom personer fra Vietnam og Sri Lanka, højere erhvervsfrekvenser end andre personer fra ikke-vestlige lande, og har dermed en noget større tilknytning til arbejdsmarkedet. En særlig gruppe er unge, der modtager SU. Blandt de årige modtager knap 52 pct. fra Sri Lanka SU - mod 39 pct. af danskerne. Også iranere, bosniere og vietnamesere har højere andele af de årige, der modtager SU. Unge årige fra Somalia, Thailand, Syrien og Libanon hører til de grupper, hvor færrest modtager SU Langtidsledighed og særlige grupper Antallet af langtidsledige udgjorde 126. personer i 2. kvartal 24, dvs. ca. 3,5 pct. af befolkningen mellem 17 og 66 år. De årige og de årige er i gennemsnit mere langtidsledige end resten af befolkningen, hvorimod de helt unge (17-24-årige) og de 6-66-årige i meget mindre grad er langtidsledige. Tre gange så mange personer med tyrkisk herkomst er langtidsledige set i forhold til befolkningen. Gruppen af langtidsledige med somalisk herkomst er også relativt stor Marginalisering Erhvervsfrekvensen for danskere mellem 16 og 66 år er på 79 pct. Særligt personer fra ikkevestlige lande har en svagere tilknytning til arbejdsmarkedet. Mange har ingen, eller næsten ingen tilknytning til arbejdsmarkedet. Det samlede antal personer med ringe tilknytning til arbejdsmarkedet udgjorde i alt 164. personer i 2. kvartal 24. Definitionen på at have ringe tilknytning til arbejdsmarkedet er i denne sammenhæng, at man har været på overførselsindkomst i mere end 8 pct. af tiden inden for de seneste 3 år. De 164. personer tilhører med denne definition marginal- eller socialgruppen. Marginalgruppen er karakteriseret ved tidligere at have haft en vis tilknytning til arbejdsmarkedet mens socialgruppen ofte ingen arbejdsmarkedstilknytning har haft. Marginalgruppen er faldet markant de seneste 1 år primært som følge af den faldende ledighed -, mens socialgruppen har ligget relativt konstant. I de seneste år er faldet i marginalgruppen dog stoppet, mens socialgruppen er vokset lidt. Også i marginal- og socialgruppen ses samme mønster: at de lidt ældre samt indvandrere fra ikke-vestlige lande er klart overrepræsenterede.

6 2. Overførselsindkomstmodtagere Antallet af modtagere af overførselsindkomster (som andel af befolkningen mellem 18 og 66 år) er stigende efter et fald i perioden 1995 til 21, jf. figur 1. 2 I 23 udgjorde antallet af overførselsindkomstmodtagere knap 9. personer, svarende til 26 pct. af befolkningen mellem 18 og 66 år. Der er tale om personer der har en af ydelserne dagpenge, kontanthjælp (herunder starthjælp og introduktionsydelse), revalidering, ledighedsydelse, førtidspension, orlov, sygedagpenge, barselsdagpenge eller efterløn, som dominerende ydelse. Figur 1. Udviklingen i antallet af overførselsindkomstmodtagere, i pct. af årige, Andel af årige (pct.) Førtidspension Efterløn Dagpenge Sygedagpenge Barsel, orlov Kontanthjælp Aktivering og revalidering Ledighedsydelse Kilde: Danmarks Statistik, sammenhængende socialstatistik. Anm: Helårsmodtagere, dominerende ydelse. Idet statistikken opgør dominerende ydelser er personer i aktivering i støttet beskæftigelse, der modtager løn, ikke medregnet. Andelen af befolkningen, der modtager førtidspension har de sidste 1 år holdt sig nogenlunde konstant lidt over 7 pct., mens andelen af sygedagpengemodtagere er vokset de senere år. En del af væksten i antallet af sygedagpengemodtagere kan dog forklares ved, at offentlige arbejdsgivere fra 2 kunne modtage refusion på linie med private. Andelen af dagpengemodtagere og i mindre grad andelen af kontanthjælpsmodtagere er præget af konjunkturudviklingen. Således er antallet af dagpengemodtagere faldet væsentligt i løbet af 9 erne. Modsat er andelen af efterlønsmodtagere steget og har ligget på omkring 5 pct. siden Alder Fordeles ydelserne over alder, ses, at andelen af helt unge, år, der modtager dagpenge, er meget lav, jf. figur 2. Samtidig modtager en større andel af årgangen kontanthjælp, Andel af årige (pct.) 2 Der foreligger kun oplysninger om det samlede antal overførselsindkomstmodtagere frem til 23.

7 hvilken hænger sammen med, at de helt unge endnu ikke har været tilstrækkelig længe på arbejdsmarkedet til at optjene dagpengeret og at en del er under uddannelse. De årige er den aldersgruppe, der i højest grad modtager kontanthjælp. Dette er faldende med alderen, fra 7 pct. af en årgang årige til godt 1 pct. af en årgang årige. Til gengæld modtager 7 pct. af de 3-34-årige og over 9 pct. af de årige dagpenge. I modsat retning bevæger andelen af førtidspensionister sig, der stiger med alderen. Dette hænger naturligt sammen med, at jo ældre man bliver, jo længere tid har man haft til at overgå til førtidspension, hvis man har fået problemer med helbredet. Andelen af personer, der modtager revalidering stiger indtil 29 år, men falder så jævnt herefter med alderen. Figur 2. Andel af befolkningen mellem 17 og 66 år fordelt på ydelser og alder, 24 1 Dagpenge Kontanthjælp Revalidering Førtidspension år Alder Anm: Antallet og fordelingen er opgjort i DREAM pba. uge 21 i 24. Befolkningen opgjort 1. januar 25. Dagpenge og kontanthjælp indeholder passive modtagere, såvel som aktiverede. Heri også personer, der er i jobtræning med løntilskud. Førtidspension indeholder kun tilgangen siden 1994 og indeholder således ikke bestanden det år. Andelene er derfor undervurderet i takt med stigende alder.

8 Boks 1. Beregningsgrundlag Overførselsindkomstmodtagere I den generelle oversigt over udviklingen i antallet af overførselsindkomstmodtagere er den sammenhængende socialstatistik benyttet, der opgør antallet af personer med dominerende ydelser. Hermed er en andel af aktiveringen udeladt, idet eksempelvis aktiverede med løntilskud får udbetalt løn og ikke dagpenge. I den anden del af analysen er fordelingen af overførselsindkomstmodtagere opgjort pba. DREAM. Antallet og fordelingen er opgjort i DREAM pba. uge 21 i 24. DREAM er et forløbsregister. Med kun en ydelsesmulighed pr. uge pr. individ vil niveauerne for ydelserne ikke stemme helt overens med officielle data fra Danmarks Statistik. Befolkningen opgjort 1. januar 25. De enkelte ydelser indeholder passive, såvel som aktive. Til forskel fra den første analyse pba. den sammenhængende socialstatistik er der her inddraget personer i jobtræning med løntilskud. Kontanthjælp indeholder ligeledes modtagere af starthjælp. Førtidspension indeholder kun tilgangen siden 1994 og indeholder således ikke bestanden det år. Andelene er derfor undervurderet i takt med at stigende alder. For en nærmere gennemgang af datagrundlaget se boks 2. Herkomst En anden dimension at anskue fordelingen af overførselsindkomster på, er at se på hvilke befolkningsgrupper fordelt på etnisk herkomst, der modtager forskellige ydelser. Godt 77 pct. af befolkningen med somalisk herkomst modtager en af overførselsindkomsterne, dagpenge, kontanthjælp, starthjælp, revalidering, ledighedsydelse, fleksjob, førtidspension, introduktionsydelse, orlov, SU, sygedagpenge og barselsdagpenge. Ligeledes modtager 74 pct. af irakerne og 7 pct. af afghanerne en af ydelserne, jf. figur 3. I den anden ende af skalaen modtager 25 pct. af befolkningen med dansk herkomst, mens kun 23 pct. af befolkningen fra andre vestlige lande modtager en af ydelserne. Befolkningen med kinesisk og thailandsk herkomst ligger nogenlunde på niveau med Danmark, selvom deres sammensætning af ydelser er forskellig fra danskernes.

9 Figur 3. Andel af befolkningen mellem 17 og 66 år, der modtager forskellige typer af overførselsindkomst, fordelt på herkomst, 24 Andre vestlige lande Danmark Kina Alle Thailand Pakistan Andre ikke-vestlige lande Vietnam Jugoslavien (ex) Libanon Tyrkiet Syrien Sri Lanka Marokko Iran Bosnien-Hercegovina Afghanistan Irak Somalia Anm: Antallet og fordelingen er opgjort i DREAM pba. uge 21 i 24. Befolkningen opgjort 1. januar 25. De medregnede overførselsindkomster er dagpenge, kontanthjælp, starthjælp, revalidering, ledighedsydelse, fleksjob, førtidspension, introduktionsydelse, orlov, SU, sygedagpenge og barselsdagpenge. De enkelte ydelser indeholder passive, såvel som aktive. En yderligere analyse viser, at kinesere og thailændere først og fremmest adskiller sig fra danskere ved, at en andel heraf modtager introduktionsydelse, der ydes i op til 3 år ved deltagelse i introduktionsprogrammet. Thailændere skiller sig ud ved at have lidt højere ledighed, bestående af både flere dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere og ved, at færre modtager SU. Andelen af personer med kinesisk herkomst der modtager dagpenge eller kontanthjælp er nogenlunde det samme som danskere, til gengæld modtager flere SU og kun en meget lille andel sygedagpenge. I den høje ende, modtager over 5 pct. af somalierne og 37 pct. af irakerne kontanthjælp. Til gengæld modtager kun en lille andel af dem dagpenge, hvilket skyldes, at en meget lille andel af dem har kontakt til arbejdsmarkedet. Personer med tyrkisk herkomst og personer fra Sri Lanka modtager i højere grad dagpenge idet de tidligere har haft beskæftigelse. Samlet modtager omkring ¼ fra begge lande dog enten kontanthjælp eller dagpenge. Unge og SU Andelen af en befolkningsgruppe, der modtager SU, varierer både med alderen og herkomst, jf. figur 4. Den største andel af SU-modtagere blandt årige findes hos befolkningen fra Sri Lanka, hvor samlet 37 pct. af befolkningen modtager SU. Blandt de årige modtager knap 52 pct. af befolkningen fra Sri Lanka SU mod 39 pct. af danskerne jf. figur 4. Også iranere, bosniere og vietnameser har højere andele af de årige, der modtager SU. Lavest ligger kineserne med kun 18 pct. Til gengæld har de den største andel af de årige, der modtager SU. Jo flere årige, der modtager SU, jo

10 længere uddannelse indikerer, at de unge indenfor befolkningsgruppen tager. Unge fra Somalia, Thailand, Syrien og Libanon, hører til de grupper, hvor andelen af de unge i lavest grad modtager SU. Figur 4. Andel af de årige, der modtager SU, fordelt på herkomst, Kina Somalia Thailand Syrien Libanon Andre vestlige lande Jugoslavien (ex) Andre ikke-vestlige lande Irak Tyrkiet Afghanistan Marokko Pakistan Alle lande Danmark Vietnam Bosnien-Hercegovina Iran Sri Lanka årige årige Langtidsledige Der findes flere forskellige mål for langtidsledigheden. I Beskæftigelsesministeriet er valgt et mål, hvor en langtidsledig defineres som en person, der har været ledig i mindst ét år. Både perioder med passiv forsørgelse og aktivering indgår i ledighedsopgørelsen. Både forsikrede (dagpenge) og arbejdsmarkedsparate ikke-forsikrede (kontanthjælp) indgår i opgørelsen. Ledighedsanciennitet er beregnet på baggrund af dagpengeanciennitetsreglerne for forsikrede ledige. I opgørelsen af langtidsledigheden indgår derfor perioder med aktivering, idet perioder hermed ikke er en uvæsentlig del af den tid man er uden beskæftigelse. Ledighedsancienniteten angiver hvor længe folk har modtaget ydelser, dvs. hvor meget der på opgørelsestidspunktet var forbrugt af den samlede periode med ret til dagpenge eller kontanthjælp. En persons ledighedsanciennitet er således ikke en opgørelse af varigheden af det enkelte ledighedsforløb, men summen af tidligere ledighedsforløb og det igangværende i det omfang, at beskæftigelseskravet til genoptjening af dagpengeretten ikke er blevet opfyldt i mellemtiden. I 2. kvartal 24 udgjorde langtidsledigheden 126. personer, jf. figur 5. Dette er en vækst på 13,5 pct. siden lavpunktet i 22.

11 Figur 5. Udviklingen i langtidsledigheden, Forsikrede Ikke-forsikrede personer personer Anm: For en præcis definition af langtidsledigheden se boks pct. af de langtidsledige i 24 er forsikrede, mens de resterende 15 pct. er ikkeforsikrede. At der ikke optræder flere end 19. ikke-forsikrede i 24 skyldes, at en relativ stor andel af kontanthjælpsmodtagerne ikke er tilmeldt AF. Opdeles ændringen i langtidsledigheden på ledighedsforløbets varighed, ses jf. figur 6, at væksten mellem 21 til 24 skyldes, at der er blevet flere af de langtidsledige med mellem 1 til 3 års ledighed, mens der er blevet færre af de helt lange forløb (over 3 år). En forklaring herpå kan være afkortningen af dagpengeperioden.

12 Figur 6. Ændringen i antallet af ledige, fordelt på længden af ledighedsperioden, ændring 21 til Under 1 år 1-2 år 2-3 år 3-4 år 4-5 år Over 5 år -4 Da langtidsledigheden måles over en længere periode tilbage i tiden, vil den aktuelle størrelse af langtidsledigheden afhænge af den generelle ledighedsudvikling flere år tilbage. For at være opgjort som langtidsledig i 2.kvartal 24 kan ledighedsforløbet senest være påbegyndt i 2.kvartal 23, hvor den registrerede ledighed var stigende. Der vil således være en forsinkelse på langtidsledigheden, så der først kan forventes et fald i langtidsledigheden op til ét år efter at den registrerede ledighed er begyndt at falde igen. Boks 2. Beregningsgrundlag - Langtidsledighed Langtidsledigheden opgøres, i uge 21 pba. Beskæftigelsesministeriets forløbsdatabase, DREAM. En langtidsledig defineres, som en arbejdsmarkedsparat ledig eller aktiveret, forsikret eller ikkeforsikret, der har mindst ét års ledighedsanciennitet, beregnet pba. reglerne for forsikrede ledige. Derudover indgår alle ydelser i fbm. ledighed og kontanthjælp i beregningsgrundlaget. For at få et mere korrekt billede af hvorvidt en ikke-forsikret er arbejdsmarkedsparat udtrækkes fra AMANDA alle kontanthjælpsmodtagere, der i kvartalet har været tilmeldt AF. I beregningen af ancienniteten for den arbejdsmarkedsparate ikke-forsikrede indgår alle ydelser i forbindelse med passive perioder på kontanthjælp og aktive perioder. Definitionen af langtidsledigheden er ændret lidt i forbindelse med den nye udgave af Beskæftigelsesministeriets forløbsdatabase, DREAM, der nu dækker kontanthjælpsområdet bedre. Dette medfører bl.a., at flere kontanthjælpsydelser indgår, hvorved niveauet for langtidsledigheden bliver højere, end ved tidligere beregninger på ældre versioner af DREAM. Datagrundlag Beregningerne er foretaget pba. Beskæftigelsesministeriets forløbsdatabase, der indeholder data for alle modtagere af ydelser indenfor Beskæftigelsesministeriets område, samt få andre. Idet en modtagelse af en ydelse er knyttet til et individ opgjort på ugebasis, vil DREAM ikke helt ramme niveauerne fra Danmarks Statistik. Som noget nyt i DREAM er data fra AMFORA-registeret indeholdt. Dette medfører, at den kommunale del af aktiveringen er dækket meget bedre end tidligere, dog er der i øjeblikket kun indeholdt AMFORA-data i DREAM i perioden 2 til og med 2. kvartal 24.

13 Alder og herkomst De langtidsledige udgør 3,5 pct. af befolkningen mellem 17 og 66 år. Heraf har de årige den største andel af langtidsledige med 6,3 pct., jf. figur 7. 3 Figur 7. Langtidsledige, som andel af befolkningen fordelt på alder, Hele befolkning år år 3-34 år år 4-44 år år 5-54 år år 6-66 år Andelen af langtidsledige fra ikke-vestlige lande er højere end danskeres andel, jf. figur 8. At afghanernes andel af langtidsledige er så lav kan skyldes, at de ikke har været tilstrækkelig tid i landet endnu. Tre gange så mange af personerne med tyrkisk herkomst er langtidsledige end hele befolkningen generelt. Derudover ligger personer med somalisk herkomst også meget højt. Figur 8. Langtidsledige, som andel af befolkningen fordelt på herkomst, Hele befolkning Afghanistan Danmark Kina Andre vestlige Thailand Andre ikke-vestlige Syrien Libanon Irak Pakistan Iran Jugoslavien Bosn.-Herz. Vietnam Sri Lanka Marokko Somalia Tyrkiet 3 For en selvstændig analyse vedr. de 5-65-åriges større andel langtidslige henvises til serviceeftersynets analysepapir 3 - Ledighed blandt de 5-65-årige

14 Sammenlignes med 21 ses, at langtidsledigheden især er steget for de ældre, jf. figur 9, med undtagelse af de 5-54-årige, hvor antallet af langtidsledige er faldet med knap 25 pct. Figur 9. Ændring i langtidsledighed fordelt på aldersgrupper, 24 i fht år år år 3-34 år I alt år år 4-44 år 6-66 år år -3 Antallet af langtidsledige der kommer fra Irak, Somalia og især Afghanistan er steget væsentlig siden 21, jf. figur 1. For afghanerne hænger det sammen med, at de langtidsledige i 21 kun udgjorde godt 8 personer, og at tilvæksten på knap 1 langtidsledige afghanere har bidraget til denne store procentvise vækst. Til sammenligning er antallet af langtidsledige med dansk herkomst steget med 1.95 personer. Antallet af langtidsledige med irakisk og somalisk herkomst udgør i 24 knap 1. personer fra hvert af landene. Figur 1. Ændring i langtidsledighed fordelt på herkomst, 24 i fht Pakistan Andre vestlige Marokko Iran Libanon Danmark I alt Tyrkiet Jugoslavien Sri Lanka Andre ikke-vestlige Bosn.-Herz. Vietnam Syrien Thailand Kina Irak Somalia Afganistan 2-2

15 4. Marginalisering Personer med ringe tilknytning til arbejdsmarkedet opgøres ved hhv. marginal- og socialgruppen. Fælles for dem begge er, at for at tilhøre en af kategorierne, skal man have modtaget et bestemt sæt af ydelser i en overvejende grad over en længere periode. For at være i marginalgruppen skal man have været arbejdsmarkedsparat, dvs. enten forsikret ledig eller ikke-forsikret tilmeldt AF i 8 pct. af tiden inden for de seneste 3 år, mens man for at tilhøre socialgruppen skal have modtaget kontanthjælp, sygedagpenge eller revalidering. Socialgruppen er dermed kendetegnet ved at indeholde personer, der er længere væk fra arbejdsmarkedet end marginalgruppen, idet marginalgruppen indeholder personer, der er arbejdsmarkedsparate. Antallet af personer i marginalgruppen, udgjorde i 2. kvartal personer, jf. figur 1. Marginalgruppen er faldet i takt med faldet i ledigheden i 9 erne og faldet er nu fladet ud, så niveauet nogenlunde ligger på niveau med 1. kvartal 23. Ses på socialgruppen, udgjorde den i 2. kvartal personer. Socialgruppen har modsat udviklingen i marginalgruppen ikke udviklet sig i samme grad med konjunkturerne og har dermed igennem de senere år holdt et konstant niveau. Figur 1. Udviklingen i marginal- og socialgruppen 2-2.kvartal Personer Personer kv kv kv Marginalgruppen 2. kv kv kv kv kv kv kv Socialgruppen 4. kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv. 24 Anm: Aktiverede kontanthjælpsmodtagere er kun fuldt dækkende i perioden 2 til 2. kvartal 24. Beregninger, der løber i perioden før starten af 2, vil derfor give et for lavt tal for antallet i marginal- og socialgruppen. En forklaring på, at antallet af marginaliserede ikke er stigende til slut i perioden, dvs. samtidig med den almindelige afmatning, kan bl.a. skyldes, at der går lidt tid før den stigende ledighed slår igennem på antallet af marginaliserede. Samtidig med har der også fundet en afkortning af dagpengeperioden sted, hvilket fremgik tidligere, idet der var blevet færre af de helt lange ledighedsforløb. 2.

16 Når de forsikrede ledige har opbrugt deres dagpengeret kan de modtage kontanthjælp. Nogle får dog et arbejde og indgår derfor ikke i marginalgruppen længere. En betingelse for at tilhøre marginalgruppen er i så fald, at de ledige kontanthjælpsmodtagere er tilmeldt AF, hvilket de ikke nødvendigvis bliver idet de kommunale sagsbehandlere kan vurdere, at de har problemer udover ledighed. Den lille stigning i socialgruppen kan være udtryk for at nogle personer, der tidligere skulle have inkluderet i marginalgruppen nu indgår i socialgruppen, fordi de ikke længere modtager dagpenge men kontanthjælp (uden at være tilmeldt AF) eller andre ydelser f.eks. førtidspension. Boks 3. Beregningsgrundlag marginalisering Marginal- og socialgruppen opgøres som hovedregel som sidste uge i kvartalet pba. DREAM. Opdelinger på alder og herkomst er foretaget pba. uge Marginalgruppen udgør personer, der har været forsikrede og ikke-forsikrede ledige, der er tilmeldt AF og som har været ledige, i aktivering eller på uddannelsesorlov i mere end 8 pct. af tiden over de sidste 3 år. Socialgruppen udgør personer, der har været ikke-forsikrede personer, der har været i kontanthjælp, sygedagpenge, revalidering, ledig, i aktivering eller på uddannelsesorlov over 8 pct. af tiden over de seneste tre år, dog må tiden med ledighed, aktivering og uddannelsesorlov ikke overstige 8 pct. over de seneste 3 år. Se boks 2 for en nærmere beskrivelse af datagrundlaget. Alder Flere af de årige end resten af befolkningen tilhører marginalgruppen, jf. figur 11. Dette skyldes, som beskrevet tidligere, at ledigheden og især langtidsledigheden for denne aldersgruppe er højere. Figur 11. Marginalgruppen fordelt på alder i pct. af befolkningsgruppen, 24 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1, 1,, år år 3-34 år år 4-44 år år 5-54 år år 6-66 år,

17 På den anden side ses ikke det samme gennemslag i socialgruppen for de ældre generationer, jf. figur 12, hvilket kan skyldes, at socialgruppen ligger længere væk fra arbejdsmarkedet og de årige lige netop er kendetegnet ved at være arbejdsmarkedsparate ledige idet de tidligere har haft sammenhængende beskæftigelse. Andelen af personer i socialgruppen topper i aldersgruppen 3-34 år, hvorefter andelen falder med alderen. Figur 12. Socialgruppen fordelt på alder i pct. af befolkningsgruppen, 24 6, 6, 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1, 1,, år år 3-34 år år 4-44 år år 5-54 år år 6-66 år, Herkomst For først at danne et indtryk af arbejdsmarkedstilknytningen ses på befolkningens andel i arbejdsstyrken. Der er stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen afhængig af hvor man kommer fra. Målt ved erhvervsfrekvensen, dvs. hvor stor en andel af de årige, der enten er i beskæftigelse eller ledige, er 79 pct. af danskerne mellem 16 og 66 år på arbejdsmarkedet, jf. tabel 1. I helt modsatte ende findes personer med somalisk herkomst, hvor kun 23 pct. deltager i arbejdsstyrken. Højeste erhvervsfrekvenser har personer fra Sri Lanka, Vietnam og tyrkerne følger derefter.

18 Tabel 1. Erhvervsfrekvenser for årige fordelt på herkomst, 23 Erhvervsfrekvens Dansk herkomst 79 Ikke-vestlig herkomst 51 Tyrkiet 61 Bosnien-Hercegovina 55 Irak 27 Libanon 35 Jugoslavien 58 Iran 54 Pakistan 52 Somalia 23 Vietnam 65 Sri Lanka 67 Kilde: Danmarks Statistik, indvandrerne og arbejdsmarkedet En yderligere analyse viser, at kvinder fra ikke-vestlige lande især udgør en gruppe med ringe tilknytning til arbejdsmarkedet. Især kvinder fra Irak, Somalia, og Afghanistan har ringe tilknytning, hvor under 16 pct. af de årige deltager på arbejdsmarkedet. Personer med anden etnisk herkomst fordeler sig forskelligt på marginal- og socialgruppen. For personer med tyrkisk herkomst er der flere end for nogle af de andre befolkningsgrupper i marginalgruppen jf. figur 13, til gengæld er personer med afghansk herkomst sjældnere repræsenteret. På den anden side er somalierne, afghanerne og irakerne i højere grad placeret i socialgruppen, jf. figur 14, hvilket er ensbetydende med, at deres arbejdsmarkedstilknytning i gennemsnit er meget lille. Figur 13. Marginalgruppen fordelt på herkomst i pct. af befolkningsgruppen mellem 17 og 66, 24 3,5 3,5 3, 3, 2,5 2,5 2, 1,5 2, 1,5 1,,5, Tyrkiet Marokko Sri Lanka Iran Vietnam Jugoslavien (ex) Pakistan Bosnien-Hercegovina Thailand Andre ikke-vestlige Libanon Andre vestlige Kina Somalia Danmark Syrien Irak Afghanistan 1,,5,

19 Figur 14. Socialgruppen fordelt på herkomst i pct. af befolkningsgruppen mellem 17 og 66, Somalia Irak Afghanistan Syrien Libanon Bosnien-Hercegovina Marokko Iran Jugoslavien (ex) Sri Lanka Andre ikke-vestlige Tyrkiet Vietnam Pakistan Thailand Kina Andre vestlige Danmark Forskellen på marginal- og socialgruppen er, at personer i marginalgruppen i et eller andet omfang er tilknyttet arbejdsmarkedet, enten som ledige, aktiverede eller på uddannelsesorlov. Personerne i socialgruppen har ikke denne tilknytning til arbejdsmarkedet, idet de indgår som ikke-arbejdsmarkedsparate i kontanthjælpssystemet, sygedagpenge eller revalidering. At tyrkerne i højere grad tilhører marginalgruppen end afghanere og somaliere er et udtryk for, at personer med tyrkisk herkomst er tættere på arbejdsmarkedet end personer med hhv. somalisk og afghansk herkomst. For tyrkerne og somalierne ses dette også i erhvervsfrekvenserne. Det er ikke pba. analysen til at sige, hvor langt de forskellige grupper er fra arbejdsmarkedet, idet problemstillingerne er forskellige. Gruppen af kontanthjælpsmodtagere, der ikke er tilmeldt AF indeholder personer, der har problemer udover ledighed. Af disse problemer, viser forskningsresultater fra SFI bl.a., at langtidsledige indvandrernes problemstruktur er nemmere at løse, idet den i højere grad er baseret på sprogproblemer end langtidsledige med dansk herkomst.

20 Tidligere analyser Nr. 1 Større jobskabelser og jobnedlæggelser i Danmark, Nr. 2 Nr. 3 Korttidsledigheden og afgang fra ledighed til beskæftigelse Overførselsindkomstmodtagere, langtidsledighed og marginalisering

MODTAGERE AF KONTANTHJÆLP

MODTAGERE AF KONTANTHJÆLP 06:30 Anders Rosdahl Kirstine Nærvig Petersen MODTAGERE AF KONTANTHJÆLP EN LITTERATUROVERSIGT OM KONTANTHJÆLPSMODTAGERE OG DEN OFFENTLIGE INDSATS FOR AT HJÆLPE DEM 06:30 MODTAGERE AF KONTANTHJÆLP EN LITTERATUROVERSIGT

Læs mere

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres uddannelsesmønstre Redaktion: Seniorkonsulent Maria Lindorf, DEA Konsulent Magnus Balslev Jensen, DEA Konsulent Karina Fredenslund Ramsløv,

Læs mere

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Langtidsledige har markant nemmere ved at finde arbejde, når beskæftigelsen er høj. I 08, da beskæftigelse lå på sit højeste, kom hver anden langtidsledig

Læs mere

Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage

Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage Nye beskæftigelsesoplysninger viser, at de seneste to års fald i beskæftigelsen har ramt indvandrere fra ikke-vestlige lande særlig

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING OPBYGNING Ankestyrelsens notat Integration: Status og udvikling indeholder en række hovedtal om indvandrere og efterkommere i Danmark. 1 Notatet omfatter tre afsnit, der

Læs mere

April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE

April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE Revision 4 Dato 2013-04-08 Udarbejdet af Joachim Boll Ram bøl UNGE UDEN UDDANNELSE

Læs mere

ANALYSE AF KØNSFORSKELLE I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN JANUAR 2014

ANALYSE AF KØNSFORSKELLE I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN JANUAR 2014 ANALYSE AF KØNSFORSKELLE I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN JANUAR 2014 SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR MINISTERIET FOR LIGESTILLING OG KIRKE JANUAR 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kvinder og mænd på arbejdsmarkedet

Kvinder og mænd på arbejdsmarkedet KVI NDEROGMÆND PÅARBEJ DSMARKEDET 2013 Kvinder og mænd på arbejdsmarkedet 2013 Indhold 1 Sammenfatning... 5 2 Deltagelse på arbejdsmarkedet... 7 2.1 Befolkningsudvikling... 7 2.2 Arbejdsstyrkens sammensætning...

Læs mere

Unge ledige i Københavns Kommune

Unge ledige i Københavns Kommune Unge ledige i Københavns Kommune En analyse af unge ledige uden uddannelse December 2007 Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater og anbefalinger...3 1.1 Anbefalinger...4 2. Indledning og metode...7 2.1

Læs mere

Ind- og udvandringer 2000-2010

Ind- og udvandringer 2000-2010 Ind- og udvandringer 2000-2010 2 Forord Denne analyse af ind- og udvandringer 2000-2010 er udarbejdet for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Den skal indgå i Ministeriets udredning

Læs mere

Indvandrere i Danmark

Indvandrere i Danmark Indvandrere i Danmark 2013 Indvandrere i Danmark 2013 Indvandrere i Danmark 2013 Udgivet af Danmarks Statistik November 2013 Oplag: 135 Printet hos PRinfoParitas Foto: Colourbox Papirudgave Pris 150 kr.

Læs mere

Ledige unge på Lolland

Ledige unge på Lolland Jobcenter Lolland og Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Ledige unge på Lolland Maj 2010 Lolland COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Jobcenter

Læs mere

Effekter af aktiverings-indsatsen over for kontanthjælpsmodtagere

Effekter af aktiverings-indsatsen over for kontanthjælpsmodtagere Effekter af aktiverings-indsatsen over for kontanthjælpsmodtagere Brian Krogh Graversen & Hanne Weise Arbejdsmarkedspolitik Arbejdspapir 02:2001 Socialforskningsinstituttet The Danish National Institute

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2011

Beskæftigelsesplan 2011 Beskæftigelsesplan 2011 Udkast til Beskæftigelsesudvalget 1. juni 2010 FORORD... 1 1: MÅL FOR DEN BESKÆFTIGELSESPOLITISKE INDSATS 2011... 2 1.1. BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN...

Læs mere

Indvandrere og danskeres nettobidrag til de offentlige finanser

Indvandrere og danskeres nettobidrag til de offentlige finanser ROCKWOOL FONDENS FORSKNINGSENHED ARBEJDSPAPIR 30 Indvandrere og danskeres nettobidrag til de offentlige finanser Marie Louise Schultz-Nielsen og Torben Tranæs KØBENHAVN 2014 Rockwool Fondens Forskningsenhed

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN FOR DE IKKE-ARBEJDSMARKEDSPARATE GRUPPER I DANMARK

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN FOR DE IKKE-ARBEJDSMARKEDSPARATE GRUPPER I DANMARK BESKÆFTIGELSESINDSATSEN FOR DE IKKE-ARBEJDSMARKEDSPARATE GRUPPER I DANMARK Maj 214 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN FOR DE IKKE- ARBEJDSMARKEDSPARATE GRUPPER I DANMARK Dansk Arbejdsgiverforening Ansvarsh. red.

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Juni 2014 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Vordingborg Kommune havde ved starten af

Læs mere

De forsikrede indvandrere og efterkommere

De forsikrede indvandrere og efterkommere De forsikrede indvandrere og efterkommere En analyse af indvandrere og efterkommere i arbejdsløshedskasserne Af Camilla Blæsbjerg, tidligere studentermedhjælper i LO, Jan Eriksen, arbejdsmarkedskonsulent

Læs mere

Analyse 27. april 2012

Analyse 27. april 2012 . april 12 Ungeindsatsen får de ledige hurtigere tilbage i arbejde eller i gang med en uddannelse Jonas Zielke Schaarup, Kraka Denne analyse viser, at den særlige indsats for kontanthjælpsmodtagere under

Læs mere

Virksomheder med udvidet socialt ansvar

Virksomheder med udvidet socialt ansvar September 2013 Virksomheder med udvidet socialt ansvar Rasmus Højbjerg Jacobsen CEBR CENTRE FOR ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH EN DEL AF COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Resultatrevision. Gentofte

Resultatrevision. Gentofte Resultatrevision 2012 Gentofte Indhold Resultatrevision 2012... 3 Læsevejledning og centrale begreber... 4 Beskæftigelsespolitisk mål 1... 6 Beskæftigelsespolitisk mål 2... 7 Beskæftigelsespolitisk mål

Læs mere

Resultatrevision 2009 jobcenter Odder

Resultatrevision 2009 jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2009 jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 2014. Redaktionen er afsluttet den 7. maj 2014.

Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 2014. Redaktionen er afsluttet den 7. maj 2014. Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 214 Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 214 Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 214 Redaktionen er afsluttet

Læs mere

A N A LYSE. Det inkluderende arbejdsmarked omfang, tendenser og sektorer

A N A LYSE. Det inkluderende arbejdsmarked omfang, tendenser og sektorer A N A LYSE Det inkluderende arbejdsmarked omfang, tendenser og sektorer I dette analysenotat beskrives udviklingen og omfanget af personer i særlige ordninger fleksjob, skånejob, seniorjob, jobrotation,

Læs mere

Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 2015

Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 2015 Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 215 Kapitel 1 1 Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 215 Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 215 I tabeller

Læs mere

Indvandrere i Danmark

Indvandrere i Danmark Indvandrere i Danmark 2014 Indvandrere i Danmark 2014 Indvandrere i Danmark 2014 Udgivet af Danmarks Statistik November 2014 Oplag: 135 Printet hos PRinfoParitas Foto: Imageselect Papirudgave Pris 160

Læs mere

Danmark i en krisetid - Velstand kræver uddannelse

Danmark i en krisetid - Velstand kræver uddannelse Danmark i en krisetid - Velstand kræver uddannelse Økonomiske tendenser 213 Danmark i en krisetid Velstand kræver uddannelse Økonomiske Tendenser 213 Økonomiske Tendenser 213 Udgivet af AE - Arbejderbevægelsens

Læs mere

Beskæftigelseseffekter af projekt Fra ufaglært til faglært pa rekordtid

Beskæftigelseseffekter af projekt Fra ufaglært til faglært pa rekordtid 2015 Beskæftigelseseffekter af projekt Fra ufaglært til faglært pa rekordtid 1 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. SAMMENFATNING... 4 2.1. MÅLGRUPPEN I PROJEKTET OG AFGANGSRATER TIL JOB ELLER UDDANNELSE...

Læs mere

Christophe Kolodziejczyk & Hans Hummelgaard. Indvandreres og efterkommeres vej gennem de erhvervsfaglige uddannelser

Christophe Kolodziejczyk & Hans Hummelgaard. Indvandreres og efterkommeres vej gennem de erhvervsfaglige uddannelser Christophe Kolodziejczyk & Hans Hummelgaard Indvandreres og efterkommeres vej gennem de erhvervsfaglige uddannelser Publikationen Indvandreres og efterkommeres vej gennem de erhvervsfaglige uddannelser

Læs mere

IKKE-VESTLIGE INDVANDRERE & ARBEJDSMARKEDET

IKKE-VESTLIGE INDVANDRERE & ARBEJDSMARKEDET IKKE-VESTLIGE INDVANDRERE & ARBEJDSMARKEDET September 212 IKKE-VESTLIGE INDVANDRERE & ARBEJDSMARKEDET Dansk Arbejdsgiverforening Ansvarsh. red. Berit Toft Fihl Grafisk produktion: DA Forlag Tryk: DA Forlag

Læs mere