Påstandsdokument / sammenfattende processkrift

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Påstandsdokument / sammenfattende processkrift"

Transkript

1 Thomas Schioldan Sørensen Advok (L), Partner E: T: Sekretær Helle Lundstrøm/TS E: T: J.nr Påstandsdokument / sammenftende processkrift (Indstævnte) i V.L B Jyske Bank A/S Vestergade Silkeborg (i det følgende benævnt Jyske Bank ) (advok Philip Baruch) mod A/B Engskoven Engskovvænget Skødstrup (i det følgende benævnt Engskoven ) (advok Thomas Schioldan Sørensen) 1. Påstand 1.1. Stadfæstelse.

2 1.2. Sideordnet mest subsidiære påstand Ny Jyske Bank tilpligtes tilbagebetale/erstte den af Andelsboligforeningen til enhver tid betalte rentemarginal på 0,15% på renteswap en. 2. Anbringender 2.1. Derivets struktur, Jyske Banks rådgivningsforpligtelse og det retlige grundlag En renteswap adskiller sig fra et traditionelt bankprodukt. Der er eksempelvis ikke tale om et låneforhold. Renteswap en blev imidlertid solgt som et surrog til et fastforrentet obligionslån, men der er nogle væsentlige og uoplyste forskelle mellem et almindeligt fastrente-lån og en fastrente-swap. Et almindeligt udlån er kendetegnet ved, bankkunden modtager et låneprovenue mod betaling af en rente, der enten kan være fast eller variabel. Renteswap en er derimod en handel (køb/salg) mellem 2 parter, hvor Jyske Bank sælger en variabel rente til Engskoven, mod Engskoven sælger en fast rente til Jyske Bank. Der er med andre ord tale om en byttehandel, hvor der ikke udveksles hovedstole. Renteswap-aftalen er derfor ikke forskellig fra andre typer aftaler, hvor der handles et produkt, f.eks. salg af motorkøretøj, fast ejendom, immerielle aktiver m.v. Der foreligger således et decideret salg, der dog adskiller sig fra ovennævnte typer handler ved, Jyske Bank i medfør af dagældende bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder (bekendtgørelse nr. 1261) 5, stk. 3 har en rådgivningsforpligtelse (min understregning): Rådgivningen skal tilgodese kundens interesser og give kunden et godt grundlag for træffe sin beslutning. Rådgivningen skal være relevant, retvisende og fyldestgørende. Den finansielle virksomhed skal orientere om de risici, der er relevante for kunden. Derudover fremgår af 6, stk. 1 (min understregning): Før en finansiel rådgivning, skal virksomheden anmode kunden om oplyse sin økonomiske situion, sin erfaring med de relevante finansielle ydelser, sit formål med få ydelsen leveret samt sin risikovillighed. Aftalen er kendetegnet ved, der er en markant styrkeforskel mellem parternes viden og indsigt omkring produktet, viden om produktet forudsætter en særlig faglig indsigt og/eller behørig rådgivning fra Jyske Bank Jyske Bank introducerede renteswaplån 2

3 Engskoven blev stiftet den 29. juni 2005 med det formål erhverve en byggegrund med opførelse af 22 prive andelsboliger til brug for medlemmerne. Jyske Bank bistod med finansiering, idet Jyske Bank hjemtog kreditforeningslånene. Tilbud på kreditforeningslån blev modtaget den 26. januar I marts 2006 rettede Jyske Bank uanmodet henvendelse med opfordring om, Engskoven skulle indlade sig på en renteswap-aftale med henblik på sikre en fast rente og en fast boligafgift. Den 24. marts 2006 blev der således efter et kortvarigt møde med den daværende bestyrelse indgået den omhandlede renteswap-aftale, hvorefter Engskoven skulle betale en fast rente på 4,48% på grundlag af en hovedstol på kr ,00. Serviceaftalen blev ikke udleveret eller gennemgået på mødet. Jyske Bank har som anført i påstandsdokumentet navnlig tillagt det betydning, Engskovens daværende bestyrelsesformand Rasmus Søby Nielsen var kyndig indenfor finansielle deriver, herunder renteswaps. Dette bestrides. Rasmus Søby Nielsen er uddannet diplomingeniør. Han var på tidspunktet for aftalens indgåelse ans i Danske Bank som it-udvikler. Den omstændighed, han var ans i Danske Bank, gør ham i sagens nur ikke til en kyndig kunde indenfor finansielle deriver. Det bestrides således, Rasmus Søby Nielsen skulle have oplyst overfor Jyske Bank, han havde indsigt og forståelse for finansielle deriver. Der henvises i det hele til Rasmus Søby Nielsens vidneforklaring for byretten. Til støtte for den nedlagte påstand gøres gældende, det var Jyske Bank, der introducerede renteswapaftalen for Engskoven, og Engskoven, herunder Rasmus Søby, som forbrugere ikke har haft kendskab til dette nye produkt. Videre bestrides, Engskoven blev opfordret til søge rådgivning andetsteds De væsentligste mangler ved rådgivningen og selve produktet Det gøres gældende, Jyske Banks rådgivning ikke var relevant, retvisende og fyldestgørende, idet Jyske Bank undlod rådgive og vejlede eller på anden måde oplyse om nogle helt centrale og væsentlige ulemper ved produktet til økonomisk skade for Engskoven, såsom: Mangel nr. 1: Mangel nr. 2: Jyske Bank undlod oplyse, markedsværdien på renteswap en udvikler sig asymmetrisk, hvormed Engskovens tab i form af negiv markedsværdi ville være væsentlig højere end muligheden for en gevinst ved en renteændring på eksempelvis +/- 1 pct, hvorimod Jyske Bank ville opnå en betydelig og uforholdsmæssig gevinst på markedsværdien ved faldende renter, jf. nu bilag H (nyt bilag)(ekstraktens side ). Jyske Bank undlod oplyse om etableringsomkostningerne, idet Engskoven tværtimod blev oplyst om, aftalen var uden omkostninger. 3

4 Mangel nr. 3: Mangel nr. 4: Mangel nr. 5: Mangel nr. 6: Mangel nr. 7: Mangel nr. 8: Mangel nr. 9: Jyske Bank undlod oplyse, Engskoven skal betale en rentemarginal for hele den normerede løbetid, selv om renteswap en måtte blive nedlukket før tid. Jyske Bank undlod oplyse, markedsværdien fra dag ét var negiv. Jyske Bank undlod oplyse, der er tale om et komplekst finansielt høj-risikoprodukt, der under ingen omstændigheder stemmer overens med Engskovens risikovillighed, der var lavest mulig, idet Engskoven fik den forståelse, renteswap en ville skabe økonomisk sikkerhed i form af en fastrente, og dermed budgetsikkerhed. Jyske Banks rådgivning om sikring af fast boligafgift ved brug af en renteswap var misvisende og forkert Jyske Bank undlod oplyse, om renteswap ens manglende afdækning, idet Engskoven vil betale rente af beløb, som Engskoven ikke er skyldig, såfremt Engskoven ikke måtte få medhold i de nedlagte påstande. Jyske Bank undlod oplyse om, renten på de underliggende lån beregnes efter kontant-renten, medens renten på renteswap en beregnes efter cibor-renten, hvormed der ikke er behørig renteafdækning. Renteswap en er ikke et egnet deriv for Engskoven, idet Engskoven selv ved en uændret rente ikke ville have økonomisk evne til betale den negive markedsværdi, jf. nu bilag H (nyt bilag)(ekstraktens side ). Det gøres overordnet gældende, Jyske Bank er underlagt et professionsansvar, Jyske Bank ikke har ydet en relevant, retvisende og fyldestgørende rådgivning, Jyske Bank i strid med lov om finansiel virksomhed 47 samt bekendtgørelse nr. 686 af 20. juni 2007 har tilsides sin forpligtelse til handle redeligt og loyalt overfor Engskoven, jfr. bekendtgørelsens 3, ligesom Jyske Bank har udeladt væsentlige informioner, jfr. bekendtgørelsens 4, Jyske Bank har forsømt oplyse og vejlede om risiciene ved renteswap en, jfr. bekendtgørelsens 7, Jyske Bank dermed har handlet i strid med lov om finansiel virksomhed, herunder bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder. Jyske Bank har tilsides sine forpligtelser i medfør af ovennævnte bestemmelser, idet Jyske Bank blandt andet ikke særskilt har rådgivet og vejledt om den såkaldte serviceaftale af 3. juli 2006, hvilket navnlig bestyrkes ved, serviceaftalen først cirka 3 måneder efter aftalens indgåelse blev udleveret til Engskoven. 4

5 Nærmere om mangel nr. 1 Asymmetrien/skævheden Det gøres gældende, Jyske Bank i forbindelse med rådgivningen undlod vise og beregne markedsværdiens betydning og udvikling ved renteændringer. I relion til bilag B (ekstraktens side ) bemærkes, Engskoven ikke kan genkende have modtaget eller fået gennemgået rentefølsomhedsanalysen, som anført i bilagets side 14 og 15. Det har Engskoven også tidligere meddelt Jyske Bank. Side 14 og 15 var således ikke en del af præsentionsmerialet på mødet den 14. marts Det understøttes ved, hele bilag B (ekstraktens side ) er i farve, når bortses fra side 14 og 15 (rentefølsomhedsanalysen benævnt oplæg på jyske rentebytte ), den grå streg under Jyske Bank logoet går på tværs af papiret på de øvrige sider, og hen over midten, medens den grå streg på side 14 og 15 kun er placeret lige under Jyske Bank logoet, der i bilagets sider er vandmærker i form af cirkler på de øvrige sider, medens det ikke er tilfældet på side 14 og 15, Engskoven alene fik udleveret de plancher, der indgår i bilag 25 (ekstraktens side ), idet bilag 25 (ekstraktens side ) er den version af bilag B (ekstraktens side ), som Engskoven fik udleveret til brug for mødet den 14. marts 2006, idet opmærksomheden henledes på, oplæg på jyske rentebytte ikke er inkluderet i bilag 25 (ekstraktens side ), det understøtter, rentefølsomhedsanalysen (oplæg på jysk rentebytte ) ikke var indeholdt Bilag B (ekstraktens side ) på tidspunktet for mødet den 14. marts Det gøres under alle omstændigheder gældende, grundlaget for Engskovens beslutning om indgå renteswap-aftalen var åbenbart fejlagtigt og vildledende, idet blandt andet beregningerne i bilag B (ekstraktens side ), side 14 og 15 ikke viser markedsværdiens rette udvikling ved renteændringer. Det fremgår således af bilag B (ekstraktens side ), side 14 og 15, markedsværdiens udvikling er symmetrisk, hvorved forstås, det eksempelvis fremgår af side 14, markedsværdien vil stige med kr ,00, såfremt renten måtte stige med 1%, medens markedsværdien vil falde med kr ,00 (samme beløb med modste fortegn) i tilfælde af rentefald på 1%. Denne symmetriske beskrivelse/illustrion beror på en åbenbar fejl, idet der ikke er taget højde for den såkaldte konveksitet. 5

6 Konveksitet er udtryk for rentefølsomhedens betydning ved renteændringer. Det er væsentligt, der ved swap-aftaler tages hensyn til konveksiteten, idet markedsværdien ikke udvikler sig ens ved renteændringer dvs., der ikke er symmetri i renteudviklingen. Engskoven har med andre ord tiltrådt renteswap-aftalen på et forkert og ufuldstændigt oplyst grundlag. Det gøres gældende, det er helt afgørende og udtryk for en væsentlig mangel ved beregningen, Jyske Bank undlod beskrive eller illustrere markedsværdiens udvikling i tilfælde af rentefald, henholdsvis rentestigning. Videre gøres gældende, de på side 14 og 15 anførte beregninger har foranlediget Engskoven til tro, Engskoven ville opnå samme gevinst/tab ved en renteændring på +/-1%. Ovenstående oplysning var blandt andet af væsentlig betydning for Engskovens investeringsbeslutning, idet den negive markedsværdi har en så væsentlig bebyrdende og indgribende økonomisk betydning på Engskovens låneengagement og formueforhold, navnlig andelsbevisernes værdi, idet Jyske Bank blandt andet til enhver tid kunne tvangslukke renteswap en med stort økonomisk tab til følge for Engskoven. Engskoven har under byretssagen opfordret Jyske Bank til fremkomme med en retvisende rentefølsomhedsanalyse. Jyske Bank undlod imidlertid efterleve provokionen, idet Jyske Bank under byretssagen har fastholdt, bilag B (side ) (side 14 og 15) var korrekt. Først under ankesagen har Jyske Bank efterlevet opfordringen om, fremlægge en rentefølsomhedsanalyse, der viser markedsværdiens udvikling ved renteændringer ved +/- ½ pct.-intervaller på op til en samlet renteændring på +/- 3, jf. bilag H (nyt bilag) (ekstraktens side ). Det fastholdes, den i bilag B (side ), side 14 og 15 anførte beregning af markedsværdien er baseret på et direkte forkert og vildledende grundlag, idet Jyske Bank mod bedrevidende har undladt indregne betydningen af konveksitet. Jyske Bank har i processkrift C, side 3 anført: Indtil oktober 2010 var Jyske Bank s beregninger af varighed (ændring i markedsværdien ved en (ændring af rentekurven på 100 basispunkter) ikke justeret for konveksitet. Baggrunden for, der indtil oktober 2010 ikke var justeret for konveksitet, var blandt andet følgende, idet det vil føre for vidt i nærværende sammenhæng anføre alle Jyske Bank s overvejelser: - Renteniveauet indtil 2010 var højere og konveksitet spillede en mindre rolle ved et højere renteniveau - Det var markedskonformt, det vil sige det var sædvanlig praksis hos Pengeinstitutter rådgive ud fra en beregning af varighed (en lineær betragtning ej konveksitet) - Formålet med Oplæg til rentebytte var vise, der ville være udsving i markedsværdien i tilfælde af rentefald og rentestigning. Det er ganske enkelt ikke korrekt, hvilket bestyrkes af, andre pengeinstitutter nøje har beskrevet asymmetrien/skævheden, jf. bilag (ekstraktens side ). 6

7 Det fremgår af præsentionsmerialet fra Nordea Bank A/S, bilag 43 (ekstraktens side ), der er en betydningsfuld asymmetri/skævhed, idet det fremgår, bankkundens økonomiske tab ved et rentefald på eksempelvis 2 % ville være kr ,00, medens bankkundens gevinst ved en rentestigning på 2 % alene ville være kr ,00 det vil sige en markant asymmetri til økonomisk ulempe for bankkunden. Videre fremgår af præsentionsmerialet fra FIH Erhvervsbank A/S (bilag 44) (ekstraktens side ), der er en asymmetri/skævhed, idet det fremgår, bankkundens økonomiske tab ved et rentefald på eksempelvis 2 % ville være kr ,00, medens bankkundens gevinst ved en rentestigning på 2 % alene ville være kr ,00 det vil sige en markant asymmetri til økonomisk ulempe for bankkunden. Præsentionsmerialerne (bilag 43 (ekstraktens side ) og 44 (ekstraktens side )) understreger først og fremmest, andre pengeinstitutter (også) i 2006 i medfør af dagældende bekendtgørelse nr om god skik for finansielle virksomheder (nu Bekendtgørelse nr. 769 af ) fremkom med en retvisende beskrivelse af en renteswaps økonomiske betydning og risici ved rådgive og vejlede om asymmetrien/skævheden. Der må altså nu under ankesagen være enighed om, beregningerne i bilag B (side ), side 14 og 15 ikke viser markedsværdiens reelle udvikling ved renteændringer, idet der blandt andet ikke var taget højde for konveksitet. Det understreges med tydelighed ved Jyske Banks fremlæggelse af bilag H (nyt bilag) (ekstraktens side ), der i sit retslige indhold må anses som et partsindlæg med deraf begrænset bevismæssige værdi for så vidt angår Jyske Banks bemærkninger til den økonomiske beskrivelse, som Jyske Bank nu er fremkommet med i bilagets side 4. Det fremgår nu af bilag H (nyt bilag) (ekstraktens side ), Engskovens gevinst ved en rentestigning på 2 % udgør kr , medens Engskovens tab ved et rentefald på 2 % udgør hele kr det vil sige en markant asymmetri i markedsværdiens udvikling til økonomiske skade for Engskoven, men til betydelig økonomisk fordel for Jyske Bank samt en eventuelt køb af Jyske Banks rettigheder i henhold til renteswap-aftalen. Med andre ord har Nykredit undladt oplyse, det økonomiske tab i tilfælde af et rentefald på 2 % er dobbelt så stort som ved en rentestigning på 2 %. Den mangelfulde beskrivelse af markedsværdiens udvikling og betydning i det oprindelige bilag B (ekstraktens side ) kan bedst beskrives ved sammenholde med det nu fremlagte H som nedenfor anført: Tab og gevinst ved renteændringer Renteændring Fald Niveauskifte -3,00% -2,50% -2,00% -1,50% -1,00% -0,50% 0% 0,50% 1,00% 1,50% 2,00% 2,50% 3,00% Værdi af rentebytte (Bilag B) kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr. - kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 Værdi af rentebytte (Bilag H) kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 Difference i kr./øre kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 7

8 Ovenstående sammenligning mellem Jyske Banks reelle rådgivning i medfør af bilag B (ekstraktens side ), og de oplysninger som Engskoven nu har modtaget i medfør af bilag H er tillige fremlagt som bilag 54 (ekstraktens side 843). Ved sammenholde bilag B (ekstraktens side ) med bilag H (ekstraktens side ) fremkommer en markant forskel i markedsværdien reelle udvikling, når sammenholdes med de oplysninger som Engskoven ifølge Erik Frandsens oplysninger blev forelagt i medfør af bilag B (ekstraktens side ). Det fastholdes, det var en væsentlig mangel ved rådgivningen, idet Jyske Bank blandt andet undlod rådgive og vejlede om asymmetrien/skævheden, asymmetrien/skævheden er så markant til økonomisk skade for Engskoven, det understreger, der er tale om en væsentlig mangel/fejl ved rådgivningen, der dermed foreligger en væsentlig mangel ved rådgivningen, hvilket bestyrkes af, Jyske Banks finansielle rådgivninger for Byretten forklarede, han var bekendt med ovennævnte asymmetri/skævhed, Jyske Banks manglende oplysning, vejledning og rådgivning omkring asymmetrien var bestemmende for Engskovens beslutning om indlade sig på aftalen, hvilket understøttes af, den markante asymmetri/skævhed medfør en direkte økonomisk insolvens for Engskoven, og Engskoven dermed skal have medhold i den nedlagte påstand. Dermed har Jyske Bank negligeret den læring og instruks, som tilføres studerende på kurser ved certificering i forbindelse med rådgivning i såkaldte røde produkter. Som bilag 31 (ekstraktens side ) fremlægges kompendium om renteswap vedrørende finanssektorens uddannelsescenter, hvor skævheden/asymmetrien nøje er beskrevet. Det beror derfor på en åbenbar økonomisk og retlig vildfarelse, når Jyske Bank ubestridt har undladt informere Engskoven om de økonomiske risici ved renteswap en i form af betydningen af markedsværdiens asymmetri/skævhed. Det gøres gældende, Jyske Bank i sin egenskab af rådgivende pengeinstitut skal oplyse om den negive markedsværdi, der viser beregningen af Engskovens variable rentebetalingspligt, idet rentebetalingspligten er udtryk for en alvorlig interessekonflikt, der medførte en konkret risiko for, Jyske Bank ikke alene i Engskovens interesse fremkom med sine investeringsanbefalinger. Lovgivningen, der regulerer pengeinstitutters virksomhed og adfærd er overvejende baseret på EUret. Den tyske Højesteret (Bundesgerichtshof) har den 22. marts 2011 afsagt en dom, hvor en kunde fik medhold i en ansvarssag vedrørende en såkaldt CMS spread ladder swap. Dommen understøtter, det er forbundet med en væsentlig mangelfuld rådgivning, såfremt asymmetrien/skævheden ikke er blevet oplyst, idet den tyske Højesteret (Bundesgerichtshof) udtalte: (min understregning): 8

9 Til det formål kræves der ikke kun omftende forklaringer af alle elementer i formlen til beregning af den variable rentess (multiplikionsfaktor, strike, tilknytning til rentessen i den forudgående periode, kundens minimumsrentess på 0 %) og af dens konkrete konsekvenser (f.eks. løftestangseffekt, memory-effekt ) ved alle tænkelige former for udvikling i spread, men især også en entydig orientering til kunden om, chance-risiko-profilen mellem deltagerne i rentevæddemålet ikke er i balance. Dommen medtages i Engskovens merialesamling for Landsretten. Det må bero på en retlig og økonomisk lapsus, når Jyske Bank hævder: Der er intet krav om, en præsention om indgåelse af en renteswap skal indeholde tekniske oplysninger om konveksiteten. Jyske Bank overser, Jyske Bank havde en rådgivnings- og vejledningsforpligtelse, der indbefter, Jyske Bank kan ifalde et rådgivningsansvar, såfremt Jyske Bank måtte vildlede og fejlinformere om blandt andet markedsværdiens betydning og udvikling. Det fastholdes derfor, Jyske Bank skulle have rådgivet om asymmetrien/skævheden, jf. blandt andet af bekendtgørelse nr om god skik for finansielle virksomheder (nu bekendtgørelse nr. 769 af ), hvorefter rådgivningen skal være relevant, retvisende og fyldestgørende. Endelig fremlægges for fuldstændighedens skyld Engskovens årsrapporter for , jf. bilag (ekstraktens side ) (ekstraktens side ). Det fremgår, markedsværdien har undergået en eksplosiv negiv udvikling til økonomiske skade for Engskoven, men til økonomisk fordel for Jyske Bank, idet markedsværdien eksempelvis pr. 31. december 2014 udgjorde , jf. bilag 60 (ekstraktens side ) Uddybende bemærkninger til bilag H (nyt bilag) (ekstraktens side ) Engskoven har forelagt bilag H (ekstraktens side ) for Kenneth Kjeldgaard. Bilaget indeholder tilsyneladende i det væsentligste en række bagudrettede betragtninger omkring Jyske Banks økonomiske og retlige stilling til markedet, hvilket må være Engskoven uvedkommende. Det drejer sig bl.a. om bemærkningerne i 2. sidste afsnit på side 3. Bilaget indeholder desuden nogle teoretiske ræsonnementer, der giver den forståelse, det er forbundet med vanskeligheder oplyse, om markedsværdiens reelle økonomiske betydning og struktur. Det kan ikke anerkendes. Det er på side 2, 1. afsnit anført: Den konveksitetsjusterede beregning er lavet i vores eget beregnings- og positionsstyringssystem Front Arena. Systemet kan håndtere den konveksitetsjusterede beregning på nye swaps, men på en gammel swap er vi nødsaget til lave manuelle korrektioner, hvor rentekurven skubbes. På side 2, 2. sidste afsnit under historiske tal er anført: Forwardstart skyldtes et krav fra kunden Engskoven som ønskede sikre sin rente ved projekt start. 9

10 Det bestrides. Det fremgår klart og utvetydigt af Jyske Banks præsentionsmeriale (bilag B) (ekstraktens side ), side 16 (min understregning): Forslag til omlægning af lån og brug af swap Afvent låneoptagelse til februar 2007 Det var således helt åbenbart Jyske Bank, der foreslog denne fremgangsmåde og altså ikke et krav fra Engskovens side. Engskoven har som tidligere anført i det hele henholdt sig til Jyske Banks rådgivning og vejledning, og det i bilag H (ekstraktens side ) anførte fremstår som udtryk for en efterrionalisering. På side 3, sidste afsnit er anført (min understregning): For gøre tallene sammenlignelige, så bør nutidsværdien af marginalen derfor trækkes ud i sammenligningen med den oprindelige beregning baseret på den lineære varighed. Vores beregning viser en negiv værdi fra starten på kr., hvilket primært skyldes den teoretiske nutidsværdi af marginalen. Jyske Bank har i ankereplikkens pkt. 9.2, side 22 anført: Jyske Bank har ingen egen interesse i, om renten falder eller stiger. Jyske Bank har ingen interesse i, en kunde, i dette tilfælde Engskoven, enten bevarer eller udtræder af sin renteswap. Rådgivning om indgåelse af en swap vil altid tage udgangspunkt i kundens situion, herunder dennes forventninger til fremtidig renteudvikling, gældssammensætning m.m. Det bestrides. Først og fremmest har begge parter en kreditrisiko, hvormed Jyske Bank eksempelvis påføres en kreditrisiko, såfremt renten måtte falde, og Engskoven som det er aktuelt ikke kan indfri den negive markedsværdi i tilfælde af nedlukning. Derudover har Jyske Bank en væsentlig interesse i en førtidig nedlukning, idet den uoplyste rentemarginal på kr ,00, dermed forfalder til betaling, svarende til, der betales rente af hele den normerede løbetid, selv om der sker førtidig nedlukning. Det indebærer, Jyske Bank oppebærer den fulde rentemarginal uden en samtidig kreditrisiko. Jyske Bank er opfordret til bekræfte dette, jf. opfordring G, hvilket Jyske Bank har undladt. Det bemærkes, Jyske Bank forts undlader oplyse om måske centrale elementer ved renteswap ens økonomiske betydning og struktur. Nedenstående opfordringer er frems på baggrund af bilag H (ekstraktens side ), men Jyske Bank har undladt besvare disse: Jyske Bank opfordres (B) til oplyse, om Front Arena forud for aftalens indgåelse kunne have beregnet markedsværdiens skævhed/asymmetri. Videre opfordres (C) Jyske Bank til oplyse, om den påståede usikkerhed ved den i bilag H (ekstraktens side ) anførte beskrivelse kan henføres til Jyske Banks eget beregningsprogram Front Arena og i bekræftende fald, om usikkerheden kunne være elimineret ved brug af et andet beregningsprogram, f.eks. Scanres RIO-system. Jyske Bank opfordres (D) til oplyse, om disse sammenligninger er relevante for Engskoven, og i bekræftende fald redegøre nærmere for relevansen. På side 5, 1. afsnit er anført: 10

11 Varighed (modificeret varighed) er et udtryk for, hvor meget markedsværdien af en renteswap ændrer sig ved en renteændring på 1%-point. (Parallelforskydning). Her har vi oprindeligt regnet med en varighed på 16,9, svarende til markedsværdien ændrer sig med 16,9% af hovedstolen på kr. = kr. Når nu Jyske Bank har vist, markedsværdiens udvikling er asymmetrisk/skæv til økonomisk skade for Engskoven, opfordres (E) Jyske Bank til redegøre for, hvordan det anførte beløb på kr ,00 måtte fremkomme ved en ændring af markedsværdien på +/- 16,9% af hovedstolen på kr ,00. I relion til beskrivelse af markedsværdiens økonomiske betydning og struktur, opfordres (F) Jyske Bank til oplyse, hvilket af bilag B (ekstraktens side ) og bilag H (ekstraktens side ), der efter Jyske Banks opftelse bedst beskriver markedsværdiens reelle udvikling ved renteændringer. Det gøres gældende, det skal komme Jyske Bank bevismæssigt og processuelt til skade, Jyske Bank forts udelader væsentlige oplysninger omkring renteswap ens økonomiske struktur og betydning Jyske Bank har mod bedrevidende på rådgivningstidspunktet og efterfølgende tilbageholdt oplysninger om asymmetrien/skævheden Under byretssagen har Jyske Banks finansielle rådgiver Erik Frandsen forklaret (dommens side 16, tredjesidste afsnit): han selv var godt bekendt med, hvad konveksitet var, og hvilken betydning den havde Videre har han forklaret: hvis der var blevet medregnet konveksitet, ville udviklingen ikke være ens ved henholdsvis +/- 1% Dermed kan fastslås, Erik Frandsen mod bedrevidende forsømte oplyse omkring denne asymmetri/skævhed. Jyske Bank har i processkrift C, side 3 anført: Indtil oktober 2010 var Jyske Bank s beregninger af varighed (ændring i markedsværdien ved en (ændring af rentekurven på 100 basispunkter) ikke justeret for konveksitet. Alligevel har Jyske Bank først ved Erik Frandsens forklaring under byretssagen erkendt, der var tale om et asymmetrisk/skævt finansielt deriv til økonomisk skade for Engskoven, men til økonomisk fordel for Jyske Bank, der ikke har været oplyst over for Engskoven. Dertil bemærkes med henvisning til Vestre Landsrets retsbog af 30, januar 2015 (ekstraktens side 70-72), Jyske Bank er enig i, det ikke vil være sædvanligt for et pengeinstitut undlade oplyse, markedsværdien på renteswappen ville udvikle sig negivt for kunden, hvis rådgiveren i pengeinstituttet var bekendt hermed på rådgivningstidspunktet. På baggrund af Erik Frandsens forklaring kan lægges til grund, han på rådgivningstidspunktet var bekendt med asymmetrien/skævheden Finansrådets responsum 11

12 Det bemærkes, Finansrådet er interesseorganisionen for bankerne i Danmark. Finansrådets medlemmer er banker, sparekasser, andelskasser og danske filialer af udenlandske banker. Det fremgår af Finansrådets hjemmeside: Vi følger de politiske processer tæt og spiller aktivt og målrettet med i de politiske beslutninger, som har betydning for bankernes forretningsvilkår. Vi retter derfor vores indsser og kommunikion mod fx Folketinget, regeringen og EU. Finansrådets arbejde og værdier Som interesseorganision skal Finansrådet varetage medlemmernes samlede interesser. Derfor arbejder vi primært med koordinere og formidle sektorens holdninger og synspunkter og skabe resulter og indflydelse til gavn for medlemmerne. Vi arbejder særligt med sager inden for disse forretningsområder: Regulering - Jura Regulering - Økonomi Infrastruktur Det gøres gældende, responsummet skal læses og fortolkes i det lys, Finansrådet aktivt arbejder for varetage bankernes økonomiske og juridiske interesser. Derudover beror responsummet ikke på de konkrete omstændigheder i den enkelte sag. Det er dermed åbenbart, Finansrådet ikke har en interesse i fremkomme med et anvendeligt svar på bl.a. spørgsmålet om, hvorvidt Jyske Bank skal vise asymmetrien/skævheden. Finansrådets vage besvarelse er i direkte strid med, hvad pengeinstitutter sædvanligvis forklarer en kunde forud for indgåelse af en aftale om en renteswap. Der henvises således til rådgivningen fra Sydbank, Nordea og Nykredit, hvor disse 3 store og førende pengeinstitutter klart og utvetydigt viser asymmetrien/skævheden, således kunden kan konstere den økonomiske ulempe ved produktet og den økonomiske fordel for pengeinstituttet, jf. bilag (ekstraktens side ). Det bestyrkes endvidere af finanssektorens eget kompendium (bilag 31) (ekstraktens side ) Nærmere om mangel nr. 2 4 Etableringsomkostninger, jf. nu bilag H (nyt bilag) (ekstraktens side ) Engskoven blev stillet i udsigt, renteswap-aftalen var uden omkostninger. Engskoven har i overensstemmelse med Vestre Landsrets tilsagn om dækning af omkostninger under den frie proces til rekvirering af sagkyndig bistand forelagt bilag H (ekstraktens side ) for cand. merc. i finansiering, Kenneth Kjeldgaard, der har hæftet sig ved, det af rentefølsomhedsanalysen fremgår, Jyske Bank tilsyneladende har beregnet en rentemarginal på 0,15% point af hovedstolen. Dermed har Jyske Bank tilbageholdt oplysninger om omkostningerne ved aftalen, navnlig ved aftalens indgåelse, idet denne bl.a. ikke blev oplyst i præsentionsmerialet, jf. bilag B (ekstrak- 12

13 tens side ). Tværtimod tillagde Erik Frandsen det betydning, renteswap en var uden omkostninger, hvilket bestyrkes af, det af præsentionsmerialets side 16 fremgik: Der spares omkostninger til garantiprovision. Videre bestyrkes dette af side 17, hvor det fremgik: Minus omkostninger til tinglysning m.m. Det gøres gældende, Jyske Bank har forsømt oplyse Engskoven omkring de reelle omkostninger forbundet med aftalens indgåelse, idet Jyske Bank har tilbageholdt oplysninger om rentemarginalen. Det gøres endvidere gældende, Jyske Bank har vildledt Engskoven ved i handelsbekræftelsen (bilag 4) (ekstraktens side ) have oplyst: Rente-tillæg/- fradrag Ingen Det gøres gældende, der er tale om en grov uberettiget økonomisk vinding for Jyske Bank, når Jyske Bank tilsyneladende har beregnet et rentetillæg, der i medfør af bilag H (nyt bilag) (ekstraktens side ) nu kan opgøres til kr Jyske Bank har undladt efterleve opfordring A, hvor Jyske Bank blev anmodet om oplyse om der i forbindelse med en førtidig nedlukning af renteswap en måtte beregnes en rentemarginal, ligesom Jyske Bank i bekræftende fald har undladt oplyse, om rentemarginalen vil blive beregnet på grundlag af renteswap ens normerede løbetid. Det gøres endvidere gældende, omkostningerne fremstår uoplyste og uigennemsigtige, hvormed Jyske Bank ikke er berettiget til opkræve disse omkostninger i medfør af almindelige aftaleretlige principper om aftalers ugyldighed, jf. ligeledes nedenfor under afsnit 2.4. Vildledningen har blandt andet afstedkommet, Engskoven blev fraget muligheden for sammenligne omkostninger med for eksempel et fastforrentet obligionslån, idet et fastforrentet lån på 5% hos LR Realkredit oprindeligt var besluttet, hvilket utvivlsomt ville være blevet valgt, såfremt Jyske Bank loyalt havde oplyst om de egentlige omkostninger ved indlade sig på renteswap-aftalen, hvilket bestyrker, der er tale om en relevant retlig mangel Nærmere om mandel nr. 5 renteswap ens kompleksitet og risici ikke forenelig med Engskovens risikoprofil Det gøres gældende, renteswap en er et høj-risiko-produkt. Det fremgår blandt andet af vejledningen til nugældende bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirer, en swap er et komplekst produkt. Eksempler på komplekse produkter er strukturerede obligioner, andele i hedgeforeninger, differencekontrakter (CFDere), >>convertible bonds<<, dvs. obligioner, der kan veksles til fx aktier. Eksempler på andre komplekse kontrakter. Disse instrumenter kan derfor ikke handles som execution only. 13

14 Derudover er den høje risiko senest fastslået i bekendtgørelse om risiko senest fastslået i bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter (bekendtgørelse nr. 345 af 15. april 2011), bilag 1 (ekstraktens side ), hvorefter en renteswap er et investeringsprodukt: Hvor der er risiko for tabe mere end det investerede beløb eller produkttyper, som er vanskelige gennemskue. Derudover understreger aftalegrundlaget, der er tale om investeringer med høj økonomisk risiko. Det fremgår således af vilkår for aftale om handel med afledte finansielle instrumenter (bilag 5, (ekstraktens side ) side 2, sidste afsnit): Hvis det urealiserede nettotab for kunden på noget tidspunkt overstiger rød risikogrænse, som er aftalt til 75%, et samlede risikobeløb svarende til DKK kr ,00 er banken berettiget, men ikke forpligte til uden varsel afvikle forretninger i det omfang banken skønner det nødvendigt, herunder afvikling af alle forretninger, uanset dette måtte medføre tab for kunden. Videre fremgår i samme aftale, side 3: Da der fra bankens side ikke er tale om en ubetinget eller uigenkaldelig aftale, men udelukkende en aftale indgået med baggrund i de retningslinier, som er aftalt under afgrænsning af risikoprofilen og øvrige vilkår, kan både risikorammerne og det samlede risikobeløb uden varsel reduceres af banken. Hvis værdien af stillede sikkerheder, der har dannet grundlag for bankens fastsættelse af størrelsen af risikorammerne og det samlede risikobeløb, efter bankens opftelse ændres væsentligt, er banken berettiget, men ikke forpligtet til uden varsel afvikle forretninger i det omfang, banken skønner det nødvendigt, herunder afvikling af alle forretninger, uanset dette måtte medføre tab for kunden. Eftersom markedsværdiens negive udvikling dermed kunne og forts kan medføre tvangslukning med et væsentligt økonomisk tab og insolvens til følge understreges, der er tale om et finansielt høj-risiko-produkt, idet Engskoven blandt andet er uden indflydelse på udviklingen, ligesom Engskoven for nuværende reelt ikke selv kan beslutte begrænse sit tab. Jyske Bank har ikke forud for investeringen forespurgt eller på anden måde anmodet Engskoven om oplyse, hvilken risikovillighed Engskoven ønskede påtage sig. Det gøres desuden gældende, Engskovens risikovillighed (risikoprofil) ikke stemmer overens med risici forbundet med investeringen i renteswap en. Engskoven ville alene investere med lav risiko. Engskoven har hverken forud, under eller efter investeringen ønsket investere med høj risiko. Derimod fremgår klart og utvetydigt af af 12. januar 2007 fra Charlotte Donald Hvid (ans hos Jyske Bank), jfr. bilag 23 (ekstraktens side ), (min understregning): På tidspunktet for mødet var huslejen steget med ca ,00 kr. ift. Prospektet. Vi diskuterede de forskellige muligheder der var (hjemtagelse af forhåndslån, swap, kurssikring osv.) 14

15 Den billigste og mest fleksible løsning, hvis Engskoven ville sikre sig mod yderligere stigninger var lave en renteswap. Vi talte om forskellige kombinionsmuligheder mht. beløb og løbetid. En rentesikring ville dog koste ca. kr. 600,00 mere (udover de kr ,00) om måneden pr. andelshaver. Der er således en klar og kendelig præmis, Engskoven alene ville påtage sig lavest mulige risiko. Det gøres gældende, Jyske Bank i forbindelse med investeringsrådgivningen og inden Jyske Bank kom med en anbefaling har undladt afklare og vurdere Engskovens risikovillighed Nærmere om mangel nr. 6 Ikke fast boligafgift i strid med rådgivningen Det gøres gældende, Engskovens klare ønske var sikre sig imod stigning i boligafgiften. Videre gøres gældende, Jyske Bank på det grundlag foreslog Engskoven etablere en renteswapaftale med Jyske Bank. Det bestyrkes ligeledes ved af 12. januar 2007 fra Charlotte Donald Hvid (ans hos Jyske Bank), jfr. bilag 23 (ekstraktens side ), (min understregning): På tidspunktet for mødet var huslejen steget med ca ,00 kr. ift. Prospektet. Vi diskuterede de forskellige muligheder der var (hjemtagelse af forhåndslån, swap, kurssikring osv.) Den billigste og mest fleksible løsning, hvis Engskoven ville sikre sig mod yderligere stigninger var lave en renteswap. Vi talte om forskellige kombinionsmuligheder mht. beløb og løbetid. En rentesikring ville dog koste ca. kr. 600,00 mere (udover de kr ,00) om måneden pr. andelshaver. Det er ubestridt, renteswap en imidlertid ikke sikrede en fast boligafgift, hvormed det gøres gældende, der foreligger en mangel ved rådgivningen og selve produktet Nærmere om mangel nr. 7 - Renteswap ens manglende afdækning Manglende rentesikring Manglende gældspleje Der er enighed om, renteswap en havde til formål sikre en fast rente. Videre er der enighed om, renteswap en blev solgt som et gældsplejeprodukt med henblik på afdækning af den underliggende gæld. Jyske Bank tilegner sig imidlertid et modstridende synspunkt ved samtidig hævde, renteswap ens hovedstol blev besluttet med det formål spekulere i renteudviklingen. Det har ganske enkelt ikke sin rigtighed og er udtryk for efterrionalisering med henblik på bortforklare den tydelige mangel i form af manglende afdækning af den underliggende gæld, jf. nedenfor. For det tilfælde Engskoven måtte have haft til hensigt spekulere i renteudviklingen, så vil det i særdeleshed være relevant få oplyst markedsværdiens udvikling ved renteændringer på +/ 3% samt markedsværdien på handelsdoen. Dette spørgsmål har Jyske Bank imidlertid først besvaret under ankesagen ved fremlæggelse af bilag H (nyt bilag) (ekstraktens side ). Det fremgår af årsrapporten for 2007 (bilag 14 (ekstraktens side ), side 13), Engskoven havde 2 LR Realkreditforeningslån: 15

16 LR Realkredit, nom kr., F1 rente, annuitetslån, jf. bilag 33 (ekstraktens side ) LR Realkredit nom kr., F1 rente, stående lån, jf. bilag 34 (ekstraktens side ) Ved annuitetslån betales der et fast beløb på hver terminsdo, der skal dække både renter og afdrag på gælden. I starten vil størstedelen af beløbet være renteomkostninger, men en stadigt større del af beløbet vil med tiden blive afdrag på gælden. Efterhånden som hovedstolen afdrages, vil den underliggende gæld til stadighed blive mindre end renteswap ens hovedstolen. Det gøres gældende, renteswap en overhovedet ikke var et egnet finansielt deriv for Engskoven, idet renteswap ens hovedstol ikke afdækker hovedstolen på de underliggende lån. Den økonomiske betydning er således, Engskoven mod enhver hensigt og viden reelt har indgået et regulært væddemål omkring renten, idet der ikke vil foreligge afdækning af de underliggende annuitetslån. Det kan bedst beskrives som nedenfor anført: År Hovedstol renteswap Hovedstol lån i alt Lån 1 (Ekstrakt s 182) Lån 2 (Ekstrakt s 183) Afdækning 2006 kr. - kr ,93 kr ,00 kr ,93 kr , kr ,00 kr ,44 kr ,00 kr ,44 kr , kr ,00 kr ,85 kr ,00 kr ,85 kr , kr ,00 kr ,59 kr ,00 kr ,59 kr , kr ,00 kr ,35 kr ,00 kr ,35 kr , kr ,00 kr ,47 kr ,00 kr ,47 kr , kr ,00 kr ,82 kr ,00 kr ,82 kr , kr ,00 kr ,07 kr ,00 kr ,07 kr , kr ,00 kr ,68 kr ,00 kr ,68 kr , kr ,00 kr ,85 kr ,00 kr ,85 kr , kr ,00 kr ,97 kr ,47 kr ,50 kr , kr ,00 kr ,67 kr ,70 kr ,97 kr , kr ,00 kr ,61 kr ,72 kr ,89 kr , kr ,00 kr ,99 kr ,31 kr ,68 kr , kr ,00 kr ,19 kr ,18 kr ,01 kr , kr ,00 kr ,88 kr ,64 kr ,24 kr , kr ,00 kr ,81 kr ,46 kr ,35 kr , kr ,00 kr ,74 kr ,90 kr ,84 kr , kr ,00 kr ,61 kr ,55 kr ,06 kr , kr ,00 kr ,49 kr ,41 kr ,08 kr , kr ,00 kr ,71 kr ,92 kr ,79 kr , kr ,00 kr ,33 kr ,59 kr ,74 kr , kr ,00 kr ,37 kr ,22 kr ,15 kr , kr ,00 kr ,63 kr ,04 kr ,59 kr , kr ,00 kr ,54 kr ,55 kr ,99 kr , kr ,00 kr ,27 kr ,68 kr ,59 kr , kr ,00 kr ,68 kr ,33 kr ,35 kr , kr ,00 kr ,65 kr ,91 kr ,74 kr , kr ,00 kr ,28 kr ,91 kr ,37 kr , kr ,00 kr. - kr. - kr. - kr , kr ,00 kr. - kr. - kr ,00 Det fremgår eksempelvis, Engskoven i år 2019 ville betale 4,48 % i rente p.a. af kr ,01, som Engskoven imidlertid ikke var skyldig, idet hovedstolen på de daværende lån på dette tidspunkt kun ville være kr ,99. Beregning er fremlagt i excel-ark som bilag 53 (ekstraktens side 843). 16

17 Det gøres gældende, Jyske Bank manglende rådgivning og vejledning omkring renteswap ens manglende afdækning udgør en væsentlig mangel ved Jyske Banks rådgivning, vejledning og anbefaling. Det understreges i særdeles ved, renteswap en har en løbetid på 30 år, hvormed Engskoven i 30 år ville være bundet af en renteswap uden reel afdækning, såfremt Engskoven ikke måtte få medhold i den nedlagte påstand. I den forbindelse bemærkes, renteswap en i sin nur er inkonvertibel, hvormed forstås, renteswap en alene kan nedlukkes mod betaling af den negive markedsværdi, hvilket Engskovens økonomiske formåen på nuværende tidspunkt nurligvis ikke rækker til. Dermed vil Engskoven blive påført væsentlige økonomiske tab. Det gøres gældende, de markante økonomiske tab understøtter, det var en væsentlig mangel, renteswap en ikke afdækker de underliggende lån. Videre gøres gældende, Engskoven under ingen omstændigheder ville have indgået aftale om en renteswap, såfremt Jyske Bank på behørig vis havde forklaret, renteswap en i hvert fald på sigt ikke vil afdække det underligende annuitetslån Nærmere om mangel nr. 8 Manglende symmetri mellem rentetypen på renteswap en og de underliggende lån. Jyske Bank undlod oplyse, renten på de underliggende lån beregnes efter kontant-renten, medens renten på renteswap en beregnes efter cibor-renten, hvormed der ikke er behørig renteafdækning. Det gøres gældende, Jyske Banks manglende rådgivning og vejledning omkring renteswap ens manglende afdækning/symmetri mellem rentetypen på renteswap en og de underliggende lån udgør en væsentlig mangel ved Jyske Banks rådgivning, vejledning og anbefaling. Endvidere gøres gældende, denne rentedifference ligeledes har påført og vil påføre Engskoven et økonomisk tab Det gøres gældende, mangel nr. 1 8 individuelt og i hvert fald samlet udgør væsentlige mangler ved rådgivningen og selve produktet. Manglernes væsentlighed understøttes af, Jyske Bank i sin egenskab af rådgivende bank på en forståelig måde som ikke er bagelliserende klart og utvetydigt har undladt informere Engskoven om, tabsrisikoen ikke kun var en teoretisk risiko, men afhængig af udviklingen i spread, hvormed tabet har været reelt og ruinerende. Det understøttes blandt andet af, Jyske Bank ikke klart og utvetydigt og på en forståelig måde har vejledt og rådgivet om betydningen af blandt andet den negive markedsværdi. Det har medført, alle boligforeningsmedlemmer har måttet konstere, deres andele er uomsættelige. Videre har 3 boligforeningsmedlemmer måtte sælge sine andele med markante økonomiske tab til følge, og salgspriserne har i det væsentligste været forbedret på grund af denne verserende sag og kendelsen fra Pengeinstitutankenævnet. 17

18 Manglernes væsentlighed understøttes desuden af, renteswap en er et nyt komplekst finansielt produkt, der dermed stiller skærpede krav til Jyske Banks rådgivning og vejledning. Manglernes væsentlighed bestyrkes videre af, den negive markedsværdi ubestridt har en direkte negiv indflydelse på Engskovens egenkapital/formue, hvilket Jyske Bank undlod oplyse, rådgive og vejlede om, hvormed Jyske Bank blandt andet har tilsides sin forpligtelse til på en klar og utvetydig og på en forståelig måde vejlede og rådgive om betydningen af renteswap en, herunder i særdeleshed betydningen af den negive markedsværdi. Renteswap en har således ubestridt påført andelshaverne løbende huslejestigninger, hvilket renteswap en i medfør af Jyske Banks anbefalinger og vejledning netop skulle hindre. Der henvises igen til af 12. januar 2007 fra Charlotte Donald Hvid (ans hos Jyske Bank), jfr. bilag 23 (ekstraktens side ), (min understregning): På tidspunktet for mødet var huslejen steget med ca ,00 kr. ift. Prospektet. Vi diskuterede de forskellige muligheder der var (hjemtagelse af forhåndslån, swap, kurssikring osv.) Den billigste og mest fleksible løsning, hvis Engskoven ville sikre sig mod yderligere stigninger var lave en renteswap. Vi talte om forskellige kombinionsmuligheder mht. beløb og løbetid. En rentesikring ville dog koste ca. kr. 600,00 mere (udover de kr ,00) om måneden pr. andelshaver. De økonomiske konsekvenser ved renteswap en er blandt andet kommet til udtryk ved, andelshavere, der måtte have solgt deres andele efter investeringen har mistet deres respektive indskud, idet andelene grundet renteswap en har mistet værdi. Manglernes væsentlighed understøttes (1) desuden af, Jyske Bank er underlagt en professionsansvarsnorm, hvormed Jyske Bank er underlagt en skærpet culpabedømmelse. Manglernes væsentlighed understøttes (2) desuden af, mangel 1-8 individuelt og i hvert fald samlet - dokumenterer, Jyske Bank har tilsides sine forpligtelser i henhold til gældende lovgivning og almindelige god-skik-regler for pengeinstitutter og finansielle rådgivere. Endelig understøttes (3) manglernes væsentlighed af, mangel 1 8 individuelt og i hvert fald samlet - må karakteriseres som grov tilsidesættelse af Jyske Banks forpligtelser i henhold til lov og almindelige god-skik-regler for pengeinstitutter og finansielle rådgivere, hvormed der må stilles lempelige krav til Engskovens bevisbyrde Det gøres gældende, Jyske Bank har handlet i strid med god markedsføringsskik Det bestyrkes ved, Jyske Banks markedsføring har været uanmodet og anmassende og i strid med god skik for pengeinstitutter. Videre gøres gældende, Jyske Bank har anvendt vildledende og urigtige angivelser samt udeladt væsentlige informioner, der var egnet til forvride Engskovens opftelse, indtryk og adfærd i forbindelse med investeringen, hvilket understøtter, Jyske Bank i sin egenskab af finansiel rådgiver ikke har ydet relevant, retvisende og fyldestgørende rådgivning Det gøres gældende, Jyske Bank i strid med dagældende bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 8 har undladt give tilstrækkelige informioner om egne produkter og 18

19 ydelser, herunder om forskelle i priser og vilkår for alternive produkter, der kunne dække Engskovens behov. Jyske Bank har således undladt informere Jyske Bank om alternive produkttyper på markedet. Ovennævnte er i åbenbar strid med den dagældende bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 8, der har følgende ordlyd: 8. En finansiel virksomhed skal give tilstrækkelig informion om egne produkter og ydelser, herunder om forskelle i priser og vilkår for alternive produkter, der kan dække kundens behov. Stk. 2. Såfremt der mellem kunderne for en given ydelse er generelle forskelle i fastsættelsen af renter, bidrag eller andet vederlag til den finansielle virksomhed, skal den finansielle virksomhed oplyse en kunde herom, forinden der indgås aftale om levering af ydelsen. På forespørgsel fra kunden skal der oplyses om hvilke forhold hos kun den, der kan være bestemmende for dennes indplacering inden for den givne prisdifferentiering. Stk. 3. En finansiel virksomhed skal på grundlag af sit generelle markedskendskab informere kunden om relevante produkttyper på markedet. Informionen skal dog ikke indeholde oplysninger om konkurrerende produkter eller konkrete priser Til støtte for den nedlagte påstand gøres gældende, mangel 1-8 individuelt og i hvert fald samlet dokumenterer, Jyske Banks rådgivning og vejledning har været mangelfuld og ansvarspådragende Med henvisning til den subsidiære påstand gøres særligt gældende, mangel nr. 1 8 individuelt og i hvert fald samlet medfører, aftalen er ugyldig og uforbindende for Engskoven Aftalelovens 30 Aftalelovens 30 har følgende ordlyd: En viljeserklæring er ikke bindende for afgiveren, hvis den, til hvem erklæringen er afgivet, har fremkaldt den ved svig eller har indset eller burdet indse, den var fremkaldt ved svig fra tredjemands side. Stk. 2. Har den, til hvem erklæringen er afgivet, svigagtigt givet urigtige oplysninger om omstændigheder, som kan antages være af betydning for erklæringen, eller gjort sig skyldig i svigagtig fortielse af sådanne omstændigheder, anses erklæringen for være fremkaldt ved den således udviste svig, medmindre det gøres antageligt, denne ikke har indvirket på erklæringen. Ved svig forstås et retsstridigt forhold, hvor en person mod bedrevidende fremsætter urigtige angivelser eller fortier oplysninger for dermed fremkalde en viljeserklæring. Aftalelovens regler tilsigter ikke være udtømmende. Det fremgår således af Aftaler og mellemmænd af Lennart Lynge Andersen og Palle Bo Madsen, 5. udgave, (i det følgende A&M), side 161: I retspraksis har man i nogle tilfælde med overvejende tilslutning i den juridiske teori og støttet på det forhold, aftalelovens regler ikke tilsigter være udtømmende tilsides løfter som ikke er bindende, hvis løftemodtageren (eller hans fuldmægtig, f.eks. hans advok) har fremkaldt løftet ved en urigtig oplysning under omstændigheder, hvor løftemodtageren ikke er på det rene med urigtigheden, men hvor han dog er klar over, oplysningen kan virke motiverende, og fremsætter den med det formål fremkalde en viljeserklæring. Sagt på en anden måde er betingelsen mod bedre vidende opgivet i disse tilfælde man taler ganske enkelt om fremkaldt vildfarelse. Jo tættere man dog er på, betingelsen mod bedre vidende er opfyldt, desto mindre betænkeligt er det selvsagt således udvide ugyl- 19

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte,

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte, RETTEN I VIBORG Udskrift af dombogen DOM afsagt den 12. februar 2014 i sag nr. BS 1-967/2012: A/B Engskoven Engskovvænget 92 8541 Skødstrup mod Jyske Bank A/S Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Sagens baggrund

Læs mere

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S 201009118 Variabelt forrentet lån. Swapaftale. Klageren er en andelsboligforening, som havde et F1-lån og et F10-lån hos det indklagede realkreditinstitut. F1-lånet blev i december 2006 rentetilpasset

Læs mere

Pengeinstitutankenævnets traf d.11. februar 2011 følgende afgørelse i sagen, der blandt andet er sålydende:

Pengeinstitutankenævnets traf d.11. februar 2011 følgende afgørelse i sagen, der blandt andet er sålydende: RETTEN I AALBORG Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 21. november 2012 i sag nr. BS 4-37/2012: Anne-Marie Nielsen Andersen Stolpedalsvej 42 9000 Aalborg mod Finansiel Stabilitet A/S Kalvebod Brygge 43

Læs mere

Nogle bemærkninger i anledning af bekendtgørelsen om god skik for finansielle virksomheder med særlig henblik på pengeinstitutter.

Nogle bemærkninger i anledning af bekendtgørelsen om god skik for finansielle virksomheder med særlig henblik på pengeinstitutter. Nogle bemærkninger i anledning af bekendtgørelsen om god skik for finansielle virksomheder med særlig henblik på pengeinstitutter. af Hans Viggo Godsk Pedersen og Nina Dietz Legind Indledning Bekendtgørelse

Læs mere

ÅRSBERETNING. for. Pengeinstitutankenævnet

ÅRSBERETNING. for. Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2003 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2003 København april 2004 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger...5 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere...7

Læs mere

Kundernes retsstilling ved mangelfuld og fejlagtig rådgivning i pengeinstitutterne ved finansiering af andelsboliger

Kundernes retsstilling ved mangelfuld og fejlagtig rådgivning i pengeinstitutterne ved finansiering af andelsboliger Kundernes retsstilling ved mangelfuld og fejlagtig rådgivning i pengeinstitutterne ved finansiering af andelsboliger Afgangsprojekt. HD-Finansiel rådgivning Udarbejdet af Jette Sønderby Forår 2012. Copenhagen

Læs mere

Finansielle virksomheders rådgivningsansvar. The Professional Liability of Financial Institutions

Finansielle virksomheders rådgivningsansvar. The Professional Liability of Financial Institutions Finansielle virksomheders rådgivningsansvar The Professional Liability of Financial Institutions af MICHAEL SKJØTT ANDERSEN Afhandlingen undersøger, hvorvidt rådgivningsansvaret for finansielle virksomheder

Læs mere

Regulering af god skik for finansielle virksomheder

Regulering af god skik for finansielle virksomheder Regulering NFT 4/2003 af god skik for finansielle virksomheder Regulering af god skik for finansielle virksomheder af Sonny Kristoffersen Sonny Kristoffersen sk@fbr.dk I NFT nr. 3/2004 bragte vi en artikel

Læs mere

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af la n med tilknyttede renteswapaftaler Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter August 2012

Læs mere

ÅRSBERETNING for 1999

ÅRSBERETNING for 1999 ÅRSBERETNING for 1999 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 1999 København marts 2000 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger... 5 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere...

Læs mere

- 1 - Den 19. december 2014 kl. 10:00 blev skifteretten sat af retspræsident Henrik Rothe.

- 1 - Den 19. december 2014 kl. 10:00 blev skifteretten sat af retspræsident Henrik Rothe. - 1 - Den 19. december 2014 kl. 10:00 blev skifteretten sat af retspræsident Henrik Rothe. Retsskriver var dommerfuldmægtig Emil Jurcenoks. Der foretoges K 812/14 A/B Duegården i likvidation mod Nykredit

Læs mere

Salg af egne aktier 1. Indholdsfortegnelse

Salg af egne aktier 1. Indholdsfortegnelse Salg af egne aktier 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Resume af rapporten og arbejdsgruppens forslag... 2 3. Finanstilsynets off-site undersøgelser og on-site inspektioner... 6 3. 1. Aktionærsammensætningen

Læs mere

KÆRESVARSKRIFT. mod. På vegne af A/B Duegården under konkurs nedlægges følgende påstand. ---ooo0ooo---

KÆRESVARSKRIFT. mod. På vegne af A/B Duegården under konkurs nedlægges følgende påstand. ---ooo0ooo--- 27. marts 2015 48985-005/FIJ KÆRESVARSKRIFT I Østre Landsret, 16. afd. Sag nr. B-3470-14 1. Nykredit Bank A/S og 2. Nykredit Realkredit A/S (begge v/ advokat Ole Spiermann) mod A/B Duegården under konkurs

Læs mere

ÅRSBERETNING for 2001

ÅRSBERETNING for 2001 ÅRSBERETNING for 2001 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2001 København marts 2002 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger...5 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere...7

Læs mere

Pengeinstitutankenævnet

Pengeinstitutankenævnet Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Svar på Spørgsmål 58 Offentligt Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2009 København april 2010 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger...3

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013 Sag 365/2011 (1. afdeling) Anny Olivia Andersen (advokat Henrik Qwist) mod Susanne Skibelund (advokat Torben Winnerskjold) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Selvejende uddannelsesinstitutioners anvendelse af finansielle instrumenter

Selvejende uddannelsesinstitutioners anvendelse af finansielle instrumenter Selvejende uddannelsesinstitutioners anvendelse af finansielle instrumenter Rentesikringsordninger afdragsfrie lån lån i udenlandsk valuta Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen December

Læs mere

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder BEK nr 729 af 12/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juni 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 122-0020 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 6. oktober 2014 (J.nr. 2013-0034592) Påbud om overtrædelse

Læs mere

13. INDIREKTE SKADELIDTE KAN IKKE KRÆVE ERSTATNING EFTER DANSK RET

13. INDIREKTE SKADELIDTE KAN IKKE KRÆVE ERSTATNING EFTER DANSK RET ix INDIREKTE SKADELIDTE 12. INDLEDNING Handel med el foregår på forskellige måder og i forskellige omsætningsled. Overordnet set sondres der mellem handel med fysisk el og handel med finansielle kontrakter,

Læs mere

Tilsidesættelse af kautionsforpligtelser i medfør af AFTL 36

Tilsidesættelse af kautionsforpligtelser i medfør af AFTL 36 Tilsidesættelse af kautionsforpligtelser i medfør af AFTL 36 Setting aside suretyship obligations in accordance with 36 CA Speciale 2011 Camilla Louise Mørup Årskortnummer: 20082664 Anslag: 143.484 Vejleder:

Læs mere

Pengeinstitutters rådgivningsansvar

Pengeinstitutters rådgivningsansvar Pengeinstitutters rådgivningsansvar AIDA medlemsmøde 27. marts 2014 Forbrugerombudsmand Henrik Øe Emner - Forbrugerombudsmandens kompetence - Forholdet til Pengeinstitutankenævnet og Finanstilsynet - Muligheden

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder

Vejledning til bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder VEJ nr 9343 af 20/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juni 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet; j.nr.162-0047 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Retningslinjer for kortfristede lån indgået som fjernsalgsaftaler, april 2014

Retningslinjer for kortfristede lån indgået som fjernsalgsaftaler, april 2014 Dato: 24. marts 2014 Sag: FO-12/01374-70 Sagsbehandler: /bb Retningslinjer for kortfristede lån indgået som fjernsalgsaftaler, april 2014 Baggrunden for retningslinjerne... 1 1. Anvendelsesområde... 3

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1833003 MAK/DG UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 26. juni 2015 af Østre Landsrets 11. afdeling (landsdommerne Karsten Bo Knudsen, Charlotte Saltoft Thorlaksen (kst.) og Peter Hammershaimb

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 9. juli 2013. Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1) 28. juni 2013. Nr. 928.

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 9. juli 2013. Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1) 28. juni 2013. Nr. 928. Lovtidende A 2013 Udgivet den 9. juli 2013 28. juni 2013. Nr. 928. Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1) I medfør af 43, stk. 2, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf.

Læs mere

Som advokat for i alt 1.104 sagsøgere. (samlet benævnt "sagsøgerne") Overgade 45 7000 Fredericia. DONG Energy Power Holding A/S Kraftværksvej 53

Som advokat for i alt 1.104 sagsøgere. (samlet benævnt sagsøgerne) Overgade 45 7000 Fredericia. DONG Energy Power Holding A/S Kraftværksvej 53 BECH~BF4UUI'l Henrik Holtse Advokat Bilag 3.500-3.644 J.nr. 020879-0056 hholmla T +45 72 27 34 82 hhotwbechbruun.com REPLIK 2. november 2009 Sø- og Handelsrettens sag U-0010-07 Som advokat for i alt 1.104

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 1. februar 2013 (J.nr. 2012-0031919) Konkrete

Læs mere

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1 Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1 I medfør af 43, stk. 2, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 705 af 25. juni 2012, fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

Pengeinstitutankenævnet. ÅRSBERETNING for 2010

Pengeinstitutankenævnet. ÅRSBERETNING for 2010 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2010 København maj 2011 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger... 3 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere... 6 4. Ankenævnets hjemmeside...

Læs mere