Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 22-03-2011 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3"

Transkript

1 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Curt Sørensen, Hanne Klit, Ove Engstrøm, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Lars Erik Hornemann, Lise-Lotte Tilsted, Jesper Ullemose, Jesper Kiel Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr. 1. Godkendelse af dagsorden Opgørelse af låneramme Politisk struktur Indkøbssamarbejde 12-By-Gruppens Indkøbscentral Barselsudligning - vikardækning i forbindelse med barsel Helhedsskole fra børnehaveklasse til 3. klasse Placering af funktionsklassen i ny skolestruktur fra august Principper for befordring Principper for frit skolevalg og klassedannelse Ressourcetildeling til folkeskolerne i ny skolestruktur pr Ændret forældrebetaling i SFO i forbindelse med etablering af Helhedsskole Placering af elever i klasse på nuværende Vestre Skole i ny skolestruktur pr og frem Høringssvar til vand og Natura 2000-planer Vedtagelse af forslag til tillæg 5 til Spildevandsplan for område ved Skovsbovej - Hospice Sydfyn Endelig vedtagelse af tillæg 1 til Spildevandsplan om tiltag ved klimaændringer og maksimale befæstigelsesgrader Eventuelt...24

2 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2. Opgørelse af låneramme /35732 Godkendelse af låneramme 2010 for Svendborg Kommune. Lånerammen er opgjort på baggrund af låneberettigede udgifter afholdt i 2010 og meddelte lånedispensationer. De låneberettigede udgifter vedrører primært udgifter på kvalitetsfondsområdet, udgifter til lån til betaling af ejendomsskatter og anlægsarbejder i kommunale havne. Lånerammen er godkendt af revisionen. Den uudnyttede låneramme udgør i alt 23,8 mio. kr., jf. særskilt bilag. Lånet skal optages inden den 31. marts På den baggrund foreslås det, at der låneoptages i alt 26,1 mio. kr. nu, for at udnytte lånemuligheden for Der anvendes 17,3 mio. kr. af den budgetlagte låneoptagelse for 2011 vedr. ordinær pulje, lån til betaling af ejendomsskatter og sikring af havnens værdier, mens der anvendes 8,8 mio. kr. af den forventede låneoverførsel fra 2010 på 16,6 mio. kr. Låneydelsen på ca. 1,8 mio. kr. er budgetlagt. Den øvrige budgetlagte låneoptagelse i 2011 (inkl. forventet ovf. fra 2010) på 53,15 mio. kr. vedrører blandt andet lånedispensationer og forudsætter afholdte anlægsudgifter (primært kvalitetsfondsområdet). Det anbefales, at afvente udviklingen i anlægsudgifterne ved den løbende økonomirapportering, inden der låneoptages mere for Låneoptagelsen foretages efter retningslinierne i den finansielle politik. Den 31. december 2010 havde Svendborg Kommune 5% i schweizerfranc lån, 12% i Euro, 44% med fast rente, 30% med variabel rente og 9% indeks- og rentefrie lån. Økonomiske konsekvenser: Der optages i alt 26,1 mio. kr. i KommuneKredit med en løbetid på 25 år. Låneydelsen på ca. 1,8 mio. kr. er budgetlagt 1

3 Lovgrundlag: Bekendtgørelse nr af 15. december 2009 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Direktionen anbefaler, at: lånerammen for 2010 godkendes der låneoptages 26,1 mio. kr. med variabel rente og 25 års løbetid i KommuneKredit. Bilag: Åben - Opgørelse af Lånerammen 2010 (excel) Bilag: Åben - Opgørelse af lånerammen for endelig Indstilles. 3. Politisk struktur 11/4004 Drøftelse af politisk struktur. I forbindelse med vedtagelse af budget 2010 besluttede forligspartierne at undersøge den samlede politiske organisation. Der er derfor udarbejdet et forslag til, hvordan dette kan undersøges. I vedlagte bilag 1 er processen i forhold til at se på den politiske struktur beskrevet. Der lægges op til et temamøde med input fra en ekstern oplægsholder, således at der skabes mulighed for at se på den politiske struktur bredt f.eks. også politiske roller og vilkår. Efterfølgende interviews alle politikere med henblik på, at undersøge medlemmernes syn på de politiske roller og vilkår. Såfremt det i processen vurderes, at være udbytterigt, anbefales det, at Økonomiudvalget tager på studiebesøg hos en relevant kommune/region eller lign., med henblik på at få erfaring fra andre steder. Endvidere forslås det, at borgere og politiske samarbejdspartner (f.eks. brugerbestyrelser, folkeoplysningsudvalg m.fl.) inddrages i processen for dermed at få de lokale synspunkter i forhold til temaet ind over. Processen er nærmere illustreret og beskrevet i bilag 1: Politisk struktur samt bagved liggende notat. Økonomiske konsekvenser: I forbindelse med vedtagelse af budget 2010 besluttede forligspartierne, at undersøge den samlede politiske organisation med henblik på at opnå 2

4 en udgiftsreduktion. En eventuel ny politisk organisation skal kunne træde i kraft med virkning fra næste byrådsperiode. Det indstilles, at: Økonomiudvalget godkender igangsættelse af processen vedr. politisk struktur. Bilag: Åben - Oversigt over proces Åben - Notat vedr. politisk struktur (2) Godkendt. Enhedslisten kunne ikke støtte indstillingen. Enhedslisten er ikke med i budgetforliget og opfatter planerne om at reducere i den politiske struktur, som et slet skjult forsøg på at eliminere byrådets mindre partier og dermed reducere borgernes mulighed for at sammensætte et byråd, som afspejler borgernes politiske mangfoldighed. Enhedslisten vil derimod gerne diskutere om kommunen har en hensigtsmæssigt udvalgsstruktur, men der mangler oplysninger hvor store udgifter der vil være til at gennemføre processen. 4. Indkøbssamarbejde 12-By-Gruppens Indkøbscentral 11/10166 Aftale om forstærket indkøbssamarbejde mellem kommunerne i 12-By- Gruppens Indkøbscentral. Indkøbsansvarlige i de kommuner, der indgår i 12-By-Gruppens Indkøbscentral har udarbejdet forslag til ny samarbejdsaftale samt vision for det fortsatte indkøbssamarbejde. Baggrunden er et ønske om at udbygge samarbejdet og gøre det mere forpligtende, bl.a. gennem aftale om, at alle kommuner forpligter sig til at gennemføre et bestemt antal udbud og gennem dannelse af et lille sekretariat for 12-By- Gruppens Indkøbscentral (1 medarbejder). Som led i samarbejdet udarbejdes der bl.a. en fælles udbudsplan indeholdende 100 fælles udbudsområder for de kommende 3 år. Kommunen bidrager med et årligt kontingent på kr. og forpligter sig til at gennemføre 3 udbud pr. år. Finansiering af eventuelle udgifter til konsulentbistand, advokatomkostninger m.v. i tilknytning hertil deles mellem kommunerne i forhold til indbyggertal. Initiativerne i 12-By-Gruppens Indkøbscentral koordineres med den igangværende konsulentundersøgelse af indkøbsområdet. 3

5 Økonomiske konsekvenser: Afholdes inden for eget budget. Det indstilles, at Økonomiudvalget tager aftalen til efterretning. Bilag: Åben - Udkast til samarbejdsaftale Åben - Visionsdokument Taget til efterretning. 5. Barselsudligning - vikardækning i forbindelse med barsel 11/3265 Ændring af dækningsprocenten i forbindelse med refusion af udgifter ved barsel. I forbindelse med obligatorisk barselsudligningsordning blev der ved overenskomstforhandlingerne i 2005 indgået aftale om, at der 1. januar 2007 skal være en fælles barselsudligningsordning. Aftalen for Svendborg Kommune er udformet således, at der dækkes 90% af forskellen mellem udgiften til den orlovshavendes løn og dagpengerefusion (lovens minimum er 80%). Der er afsat en barselsudligningspulje til udgifter ved vikardækning, som skal kunne hvile i sig selv mellem årene. Den afsatte pulje kan ikke dække udgifterne, der har i 2009 været et merforbrug på 1,1 mio. kr, samt et merforbrug i 2010 på 3,2 mio. kr. Da udgifterne til barselsudligningen er steget voldsomt de sidste par år, foreslås dækningsprocenten nedsat til lovens minimumskrav på 80%. Økonomiske konsekvenser: Puljen til barselsudligningsordningen vil alene blive belastet med 80%, mens de øvrige udvalgsområder vil skulle afholde en evt. merudgift. Administrationen anbefaler, at: dækningsprocenten nedsættes til lovens minimumskrav på 80%. 4

6 Tilbagesendes til administrationen med henblik på udarbejdelse af en model, der fastholder den nuværende dækningsprocent på Helhedsskole fra børnehaveklasse til 3. klasse 10/34234 Vedtagelse af rammebetingelser for Helhedsskolen fra børnehaveklasse til 3. klasse efter endt høring. Udvalget for Børn og Unge behandlede punktet om forslag til Helhedsskolen fra børnehaveklasse til 3. klasse på mødet den og besluttede at sende forslaget i høring frem til Høringsperioden er nu afsluttet. Der er indkommet i alt 37 høringssvar fra skolebestyrelser, MED-udvalg, Øhavets Lærerkreds, BUPL-Fyn, indskolingslærer- og SFO-pædagoggruppe samt et enkelt høringssvar fra en borger og en kommentar fra en bestyrelsesformand. Disse vedlægges som bilag. I forbindelse med Byrådets beslutning om at sende en ny skolestruktur i høring den nedsatte administrationen en arbejdsgruppe, der tog afsæt i et kommissorium, hvor det overordnede formål er at udarbejde forslag til en ny model for indskolingen og SFO. Med udgangspunkt i den ny skolestruktur ses et markant skolestrukturelt billede med flere og større grundskoler. Der ses også et mulighedsrum for at intensivere synergien i et fagligt samarbejde mellem lærere og pædagoger, hvor nye sammenhængende organisationsformer etableres, og hvor der i højere grad tænkes helhedsorienteret. Helhedsskolen består af en obligatorisk fælles del for alle børn i 6 lektioner samt betalingsmodul morgen og eftermiddag, som forældrene frit kan vælge til. Helhedsskolen er åben fra kl til Helhedsskolen er rammen for indfrielse af Folkeskoleloven og Svendborg kommunes barnesyn, dannelsessyn og læringssyn. Vision 2014, som er beskrevet i Formål for Skole og Dagtilbud, er baggrunden for udmøntningen af tænkningen i Helhedsskolen. Kreativitet, innovation, problemløsning og samarbejde indgår således i Helhedsskolemodellen. Helhedsskolen og foreningsliv sammentænkes i et udviklende miljø, som kombinerer læring, kreativitet, leg og bevægelse i en større helhed. Følgende områder fra kommissoriet er udgangspunkt for den ny Helhedsskolemodel: Helhedsorienteret udnyttelse af de fysiske rammer Helhedsorienteret tænkning i forhold til det samlede budget 5

7 Personalemæssig kontinuitet i hele indskolingen Et fundament for den inkluderende skole med en fleksibel resurse til indsats, hvor det er påkrævet Børnene oplever dagen i skolen som en sammenhængende helhed, og at deres læring og udvikling kvalificeres bedst muligt gennem lærerens og pædagogens forskellige kompetencer Børnene får i fællesskabet mulighed for at udvikle selvværd og selvtillid. Det inkluderende fællesskab har særlig betydning for udviklingen af personlige, faglige, sociale og interkulturelle kompetencer Mangfoldighed i læringsrummet Børnene oplever udfordringer og forpligtende fællesskaber, så de udvikler deres intellektuelle, musiske, praktiske, motoriske, personlige, faglige og sociale kompetencer Et tæt dialogbaseret og forpligtende samarbejde med forældre, så de oplever skolen som en samlet helhed med hensyn til daglig kontakt, møder m.v. Organisering i Helhedsskolen sker på følgende måde med pædagoger og lærere i alle team: - pædagogens alenetimer, 5 lektioner om ugen - timer med dobbeltbemanding af lærer og pædagog, 5 lektioner om ugen. Teamet skal i høj grad fleksibelt forvalte tid, fagligt indhold og resurser. En organisering på denne måde giver børn mulighed for skiftevis at arbejde i klasser, på hold og i større grupper. Den fleksible mødetid, inddragelse af udeskolepædagogik og en ændret pauselængde er nye elementer i Helhedsskolen. Fleksibel mødetid: Alle børn har mulighed for at benytte den fleksible mødetid mellem kl Dette er blandt andet med til at give børnene en rolig start på dagen og er samtidig med til at afbøde de trafikale problemer, der kan opstå i afleveringssituationen. Bevægelse og Udeskolepædagogik: Med udgangspunkt i positive erfaringer fra idrætsskoleprojektet samt flere skolers arbejde med udeskolepædagogik udvikles nye pædagogiske arbejdsformer, hvor bevægelse integreres og undervisningen regelmæssigt foregår uden for skolens mure. Tilegnelse af viden, færdigheder og holdninger skabes gennem oplevelser, handlinger, dialog og refleksion. Undervisningen kan foregå i skolens nærmiljø, i naturen, i samfundslivet og i kulturelle institutioner. Ændret spisepause: En times pause fra kl giver mulighed for god tid til at spise og til nye måder at tænke i frikvartersaktiviteter på. Spisepausen og aktiviteterne i frikvarteret har fokus på det sociale, sundhed, bevægelse og trivsel. Med den ny Helhedsskole lever Svendborg Kommune op til regeringens udspil til en bedre folkeskole, hvor en sekstimers skoledag i de små klasser er et af de vigtigste initiativer i regeringens folkeskoleudspil. Helhedsskolemodellen vedlægges i form af en folder: "Helhedsskolen fra børnehaveklassen til 3. klasse". 6

8 En skoledag med 6 lektioner med mere undervisning, plads til leg, faglig fordybelse, fysisk aktivitet og kreativ udfoldelse. Folderen indeholder selve forslaget samt appendiks 1 og 2 "Børns læring i et bredt perspektiv" og "Hvad er opgaven i den ny Helhedsskole". Økonomiske konsekvenser: En udbygning af skoledagen til 6 lektioner dagligt for klasse og en samtidig forkortelse af SFO-åbningstiden forventes at kunne finansieres inden for den nuværende SFO-ramme. I beregningerne er der taget udgangspunkt i den nye skolestruktur med ca børn i klasse (jf. elevtalsprognosen fra 2010) fordelt på 25 klasser pr. årgang, dvs. i alt 100 klasser i klasse. Der er indlagt en antagelse om, at ca. 95 % af klasses eleverne indmeldes i SFO. Helhedsskolen betyder en udvidelse af skoledagen fra de nuværende ca. 23 lektioner til 30 lektioner. De 23 lektioner (gennemsnit af minimumstimetal for klasse) er finansieret via den almindelige ressourcetildeling til skolerne, mens de resterende 7 lektioner finansieres af det nuværende kommunale SFO-budget. Beregningerne tager udgangspunkt i, at 5 af de ekstra 7 lektioner gennemføres alene af en pædagog, mens de resterende 2 lektioner gennemføres af en lærer, men det forudsættes samtidig, at der er tale om en fleksibel ramme, som skolerne selv disponerer over. Derudover vil der i 5 af de 30 ugentlige lektioner være afsat ressourcer til deltagelse af både en lærer og en pædagog i undervisningen (fællestid). Som følge heraf reduceres SFO-tiden fra 29 timer til 20 timer ugentligt (heraf ca. 1 times reduktion som følge af rammebesparelse vedtaget af Udvalget for Børn og Unge d ). I beregningerne er der taget udgangspunkt i en normering svarende til 1 pædagog + 1 pædagogmedhjælper pr. 30 indskrevne børn. Dette svarer næsten til den nuværende normering. Forældrebetalingen vil med en forældrebetalingsandel på 56 % (nuværende niveau) kunne nedsættes til godt halvdelen af de nuværende kr. for et heldagsmodul. Der er mulighed for, at ændre forældrebetalingsandelen i SFO for at minimere den kommunale udgift hertil. Det er op til kommunalbestyrelsen at fastsætte eventuelle frister for en varsling af forældrene, idet der ikke i lovgivningen er fastsat regler herfor. Den kommunale mindreudgift i SFO vil efterfølgende kunne overføres til skoleområdet og anvendes til vikardækning / inklusion i de ekstra 7 lektioner i helhedsskolen. Lovgrundlag: Lov om ændring af lov om folkeskolen (Friere rammer for placering af fag på lavere klassetrin, udvidelse af loft for undervisningstid, øget fleksibilitet i reglerne om uddannelseskvalifikationer i folkeskolens indskoling m.v.) Folkeskoleloven 3 stk. 4, 40 samt 28 stk. 1 som omhandler bestemmelser om uddannelseskrav til undervisere fra 1. klassetrin og fremefter samt 29 stk. 2 Folkeskolelovens 40, stk. 4 om mål og indholdsbeskrivelser i SFO. Det indstilles, at 7

9 rammebetingelserne for Helhedsskolen for børnehaveklasse til 3. klasse besluttes til igangsættelse i skoleåret 2011/2012. Bilag: Åben - Endelig samlet dokument med høringssvar vedr. Helhedsskole Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den : Det indstilles, at der med afsæt i kommissoriet og den økonomiske ramme for helhedsskolen, udvikles konceptet for helhedsskolen i løbet af 2011/2012 med henblik på endelig opstart i skoleåret 2012/2013. På udvalgets møde den behandles et oplæg til forudsætningerne herfor. Masoum Moradi (løsgænger) ønskede at følge indstillingen. Jesper Kiel (Ø) bakkede op om udskydelsen af indførsel af helhedsskolen, men kunne ikke støtte beslutningen med baggrund i, at de økonomiske rammevilkår ikke var belyst tilstrækkeligt. Indstilles. Jesper Kiel (Ø) fastholder mindretalsudtalelsen fra Udvalget for Børn og Unge. 7. Placering af funktionsklassen i ny skolestruktur fra august /37805 Placering af funktionsklassen i ny skolestruktur fra august 2011 som følge af Byrådets beslutning den På møde den godkendte Udvalget for Børn og Unge forslag til placering af specialtilbud og flytning af børn og klasser i ny skolestruktur fra august 2011 og fremsendte det til Byrådet. Jesper Kiel (Ø) kunne ikke støtte indstillingen, idet han ønskede Funktionsklassen placeret på Østre Skole. Pia Dam (S) kunne ikke støtte indstillingen på baggrund af de indkomne høringssvar. På Byrådsmøde den blev forslaget godkendt; idet placeringen af funktionsklassen dog genbehandles i Udvalget for Børn og Unge. Den sendte Udvalget for Børn og Unge nedenstående forslag i høring: På Byrådsmøde den vedtog Byrådet en ny skolestruktur gældende fra august Citat fra beslutningsoplægget: "At der på baggrund af den nye struktur sker en revurdering af folkeskolens specialtilbud med hensyn til indhold, organisering og placering." I Formål for Skole og Dagtilbud frem mod år 2014 hedder det i visionen: "Børn og unge udvikler sig i inkluderende fællesskaber, hvor der er opmærksomhed på børns og unges forskellighed." 8

10 Som følge af skolestrukturændringen er der flere børn og klasser, der skal skifte skole. Forslaget bygger på, at lokalebehovet kan tilgodeses i de eksisterende bygninger. Der er udarbejdet principper for placering af specialtilbud og flytning af børn og klasser. Principper Børn skal opleve så få skoleskift som muligt. Børn skal flyttes samlet og som hele klasser. Børnene skal være i alderssvarende miljøer. Der skal være egnede lokaler og udearealer. Specialtilbud skal placeres på skoler af en vis volumen - bedre mulighed for inkluderende indslusning i normalområdet. Udvikling af viden og erfaring mellem normalområdet og specialområdet. Fortsat udvikling af specialområdet i innovative miljøer. Funktionsklassen skal være i tæt samarbejde med Byhaveskolen Økonomiske konsekvenser: Forslaget tager afsæt i den nuværende økonomi til specialklasseområdet, som anvendes til dels at styrke det inkluderende tilbud i normalområdet og udvikling af nye specialtilbud. Flytning af børn og placering af specialtilbud finansieres inden for den nuværende økonomiske ramme. Der forventes ingen anlægsudgifter i forbindelse med flytningen, idet lokalebehovet kan tilgodeses i de eksisterende bygninger, jf. ovenfor. Evt. ændringer i befordringsudgifter er ikke beregnet. Lovgrundlag: Lov om folkeskolen LBK nr. 998 af 16/08/2010 Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand BEK nr. 885 af 07/07/2010 Bekendtgørelse om fremme af god orden i folkeskolen LBK nr. 998 af 16/08/2010 Bekendtgørelse om forretningsorden for Klagenævnet for vidtgående specialundervisning Det indstilles, at funktionsklassen placeres på Stenstrup Skole. Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den : Det indstilles, at Funktionsklassen placeres på Østre Skole. Indstilles. 9

11 8. Principper for befordring 11/7087 Vedtagelse af princip for befordring ved skoler med flere matrikler med henblik på ændring af Vedtægt for Styrelsen af Svendborg Kommunes Folkeskoler efter endt høring. Udvalget for Børn og Unge besluttede på sit møde den at sende forslag til princip for befordring i høring med den ændring, at det ikke administrativt kan afgøres, hvornår de økonomiske konsekvenser er af en sådan størrelsesorden, at der skal ske politisk behandling. Høringsfasen er udløbet den Der er indkommet 21 høringssvar. "Retningslinjer for befordring af skoleelever i Svendborg Kommune" tildeler elever, der har bopæl og skolegang i Svendborg Kommune, fri befordring, hvis elevens skolevej er trafikfarlig, eller når eleven har længere skolevej end: klasse over 1 km (fra : 2,5 km) klasse over 6 km klasse over 7 km 10. klasse over 9 km "Vedtægt for styrelsen af Svendborg Kommunes Folkeskoler 2009" fastslår, at antallet af klasser på den enkelte skole fastlægges for et skoleår ad gangen. Byrådet i Svendborg Kommune har i forbindelse med vedtagelsen af den nye skolestruktur den besluttet, at for nye skoler på flere matrikler tilgår kompetencen vedrørende klassernes fordeling på de enkelte matrikler skolebestyrelserne. På befordringsområdet skal der især være opmærksomhed på, at udgifterne til elevernes befordring kan øges på skoler med flere matrikler, idet der kan opstå en konflikt mellem det hensyn til optimering af klassekvotienten, som er besluttet af Udvalget for Børn og Unge den , og den enkelte elevs afstand til skolen. For skoler med flere matrikler foreslås det derfor, at skolebestyrelsens beslutning vedr. klassernes placering godkendes politisk, hvis den medfører væsentlige konsekvenser i form af øgede udgifter på de centrale midler til befordring. Det foreslås endvidere, at det afgøres administrativt, hvornår de økonomiske konsekvenser er af en sådan størrelsesorden, at der skal ske politisk behandling. Af hensyn til den øvrige planlægning er det nødvendigt, at skolernes ansøgning er administrationen i hænde senest 1. november forud for det skoleår, hvor ændringen ønskes iværksat. I forhold til skoleåret foreslås en overgangsordning, således at administrationen skal modtage skolernes ansøgning senest Lovgrundlag: Lov om Folkeskolen Bekendtgørelse om befordring af elever i Folkeskolen nr. 25 af Det indstilles, at 10

12 skolebestyrelsens beslutning vedr. klassernes placering på de enkelte matrikler skal godkendes politisk. Bilag: Åben - Indkomne høringssvar - samlet Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den : Det indstilles, at skolebestyrelsens beslutning vedrørende klassernes placering på de enkelte matrikler skal godkendes politisk, hvis den medfører væsentlige konsekvenser i form af øgede udgifter på de centrale midler til befordring. Indstilles. 9. Principper for frit skolevalg og klassedannelse 11/6858 Ændring af principper og retningslinjer for frit skolevalg og klassedannelse efter endt høring med henblik på ændring af Vedtægt for Styrelsen af Svendborg Kommunes Folkeskoler. Udvalget for børn og unge besluttede på sit møde den , at de nye retningslinjer skulle sendes i høring med ændring af formuleringen "flyttet til" til "placeret på" i prioritering 2 og 3. Jesper Kiel (Ø) kunne ikke støtte indstillingen vedrørende, at det administrativt skulle afgøres, om der kunne tillades et højere elevtal end 26 og begærede sagen til behandling i Byrådet. Der er i alt indkommet 23 høringssvar. Forældre har krav på at få deres barn optaget i en folkeskole efter eget valg i deres bopælskommune eller en anden kommune, hvis der er plads på den ønskede skole iht. folkeskolelovens 36 stk. 3. Udover retten til frit skolevalg opretholdes forældrenes ubetingede ret til barnets optagelse i distriktsskolen og den eksisterende ret til at forblive i en bestemt skole ved flytning indenfor kommunen eller en anden kommune. Hvis forældrene har valgt en anden skole end distriktsskolen, herunder en fri grundskole eller efterskole, og efterfølgende ønsker at barnet optages i distriktsskolen, har barnet ikke ubetinget ret til at blive optaget på distriktsskolen. Optagelsen vil i lighed med reglerne om frit valg afhænge af de nærmere retningslinjer og skolens kapacitet. Optagelse i børnehaveklasse 9. klasse udenfor skoledistriktet: Optagelse i børnehaveklasse 9. klasse udenfor skoledistriktet kan ikke imødekommes, når børnetallet i en klasse herved kommer til at overstige 24 børn. 11

13 Optagelse i 10. klasse udenfor skoledistriktet: Alle elever i Svendborg Kommune er sikret optagelse i 10. klasse, da 10. klasse ikke er en fortsættelse af grundskolen, men overgangen til en ungdomsuddannelse. Optagelse af elever i 10. klasse uden for kommunen kan ikke imødekommes, når børnetallet i en klasse herved kommer til at overstige 24 børn. Hvis der er flere ansøgere end ledige pladser, optages eleverne efter følgende prioritering: 1. Kommunens egne borgere går forud for borgere fra andre kommuner 2. Børn, der i forbindelse med overgangsordninger ved ny skolestruktur pr er placeret på anden skole end bopælens distriktsskole, og som har søskende på bopælens distriktsskole, har fortrinsret til bopælens distriktsskole 3. Børn, der i forbindelse med overgangsordninger ved ny skolestruktur pr er placeret på anden skole end bopælens distriktsskole har fortrinsret til bopælens distriktsskole 4. Søskende til børn på skolen går forud for andre 5. Børn, der bor tættere på skolen går forud for børn, der bor længere væk 6. Lodtrækning i det omfang objektive hensyn ikke fører til en prioritetsorden Kommunen yder ikke fri befordring, hvis forældrene vælger anden skole end distriktsskolen i eller udenfor bopælskommunen. Kommunen anvender de af undervisningsministeren fastsatte regler om bopælskommunens betaling til skolekommunen. Retningslinjerne træder i kraft pr Principper for klassedannelse: En klasses størrelse er maksimalt 26 børn. Såfremt skolen i særlige tilfælde ønsker et højere elevtal i klassen, ansøger skolen med udtalelse fra skolebestyrelsen herom til Administrationen. Det afgøres administrativt, om der kan tillades et højere elevtal end 26 - dog ikke over 30 iht. folkeskolelovens 17. Udvalget for Børn og Unge orienteres om sådanne afgørelser. Lovgrundlag: Folkeskolelovens 17 og 36. Det indstilles, at de nye retningslinjer for frit skolevalg gældende pr godkendes de nye retningslinjer for klassedannelse gældende pr godkendes det afgøres administrativt, om der kan tillades et højere elevtal end 26 12

14 Bilag: Åben - Indkomne høringssvar - samlet Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den : Indstilles med ændring af, at det afgøres i en politisk stillingtagen, om der kan tillades et højere elevtal end 26. I henhold til de vedtagne retningslinjer vil der i perioden 26. april - 6. maj 2011 blive foretaget en administrativ koordination af det samlede antal indkomne ansøgninger om frit skolevalg pr. 26. april Indstilles. 10. Ressourcetildeling til folkeskolerne i ny skolestruktur pr /41813 Som følge af ny skolestruktur pr ønskes en ny og enklere model for tildelingen af ressourcer til folkeskolerne, som samtidig understøtter inklusion i almenområde. Udvalget for Børn og Unge besluttede på sit møde den , at sende forslag til principper for ny ressourcetildelingsmodel i høring i perioden fra til Der er i høringsperioden indkommet 26 høringssvar, der vedlægges som bilag. De overordnede principper for den nye ressourcetildelingsmodel tager sit udgangspunkt i, at ledelse, budgetansvar og kompetence følges ad flest mulige ressourcer placeres decentralt på skolerne modellen skal være enkel og gennemskuelig når barnet flytter, så flytter pengene med skolerne sikres størst muligt økonomisk råderum og incitament til at skabe behovsbestemte og fleksible tilbud modellen skal understøtte arbejdet med en tidlig, sammenhængende og målrettet indsats i forhold til børn med særlige behov. Dette er nærmere beskrevet i handleguide for "Vores fælles børn - fra bekymring til handling". følgende socioøkonomiske faktorer skal medregnes i ressourcetildelingen: Forældres civile status, beskæftigelsesstatus, højeste gennemførte uddannelse, samlede bruttoindkomst, samt om forældrene er indvandrere/efterkommere der gives en grundtildeling pr. skole og en tildeling pr. elev. 13

15 elevtildelingen tildeles efter en differencieret takst pr. barn i forhold til folkeskolens opdeling i tre faser omfattende bh.kl kl., kl., kl. samt 10. kl. Følgende områder er som udgangspunkt indeholdt i ressourcetildelingen: alle resurser til undervisningen på almenområdet øvrig drift Følgende områder er normeringsstyrede og tildeles separat: integrerede specialtilbud: Specialklasser, Heldagsklassen, Værkstedsklassen, enkeltmandsundervisningen, I-klasser, modtageklasser, ADHD-klassen og funktionsklassen. støtte til handicappede elever på Rantzausminde Skole. Folkeskolerne tildeles nye budgetter pr Lovgrundlag: Folkeskoleloven 40. Det indstilles, at forslaget til principper godkendes. Bilag: Åben - Høringssvar - ressourcetildeling Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den : Udsat. Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den : Indstilles med tilføjelse af, at grundtildelingen tager højde for de faktiske, bygningsmæssige driftsudgifter (rengøring, energiforbrug og indvendig vedligehold) eksklusiv klimaskærm/udvendig vedligeholdse, på de enkelte matrikler i en harmoniseret tilgang i henhold til de tekniske servicelederes høringssvar. At ressourcetildelingen evalueres senest februar Jesper Kiel (Ø) kunne ikke støtte beslutningen, idet han ønskede der i ressourcetildelingen indgik en tildeling pr. klasse. Indstilles. Jesper Kiel (Ø) fastholder mindretalsudtalelsen fra Udvalget for Børn og Unge. 14

16 11. Ændret forældrebetaling i SFO i forbindelse med etablering af Helhedsskole 11/6668 Forslag til ændring af forældrebetalingen for SFO i forbindelse med etablering af Helhedsskolen. Ved Udvalgets behandling af forslaget til Helhedsskolen den , blev det besluttet, at der på mødet den fremstilles forslag til ændring af forældrebetalingen. Den ændrede forældrebetaling skal ses i lyset af den længere skoledag på 6 lektioner fra børnehaveklasse til 3. klasse i Helhedsskolen, idet der samtidig sker en reduktion af SFO-tiden fra de nuværende 29 timer ugentligt til 20 timer ugentligt. Der omlægges i den forbindelse 7 timers SFO-tid til skoletid, mens der samlet reduceres 2 timer i åbningstiden om eftermiddagen. Den ene times reduktion sker som følge af besparelse besluttet i Udvalget for Børn og Unge d SFO erne lukker således ½ time tidligere mandag til torsdag, og SFO ernes åbningstid vil herefter være kl samt kl dagligt. Den foreslåede betaling skal ses samlet, således at forældrene betaler for ét modul, hvor både morgenmodulet og eftermiddagsmodulet er indeholdt. I dagsordenen d vedr. Helhedsskolen blev den nye forældrebetaling angivet til 850 kr. for SFO på baggrund af den nuværende forældrebetalingsandel på 56 %. Til sammenligning er den nuværende forældrebetaling på 445 kr. for morgenmodulet, kr. for eftermiddagsmodulet og kr. for både morgen og eftermiddag. Der er mulighed for at ændre forældrebetalingsandelen i SFO for at minimere den kommunale udgift hertil. Det er op til kommunalbestyrelsen at fastsætte eventuelle frister for en varsling af forældrene, idet der ikke i lovgivningen er fastsat regler herfor. Den kommunale mindreudgift i SFO foreslås anvendt på skoleområdet til blandt andet fremme af inklusion samt til vikardækning i de ekstra 7 lektioner i Helhedsskolen. Under de økonomiske konsekvenser er angivet, hvad en forhøjelse af forældrebetalingen vil betyde for den månedlige forældrebetaling og for vikardækningen i Helhedsskolen. Økonomiske konsekvenser: Der tages i beregningen udgangspunkt i samme elev- og klassetal som i den beregning, der ligger til grund for punktet vedr. Helhedsskole fremlagt på møde i Udvalget for Børn og Unge d , dvs børn i klasse (jf. skoleprognose 2010), hvoraf det antages, at 95 % indmeldes i SFO, svarende til børn. Hæves forældrebetalingsandelen fra 56 % til 72 %, vil forældrebetalingen pr. måned stige fra 850 kr. til kr., og den kommunale udgift til SFO en falder tilsvarende. Herved bliver der mulighed for at tilføre Helhedsskolen ekstra ressourcer til vikardækning og inklusion svarende til 17 % af de lønudgifter, der er afsat til gennemførelse af de ekstra 7 lektioner. 15

17 Generelt skal det bemærkes, at en sænkning af forældrenes månedlige betaling i forhold til det oprindelige niveau medfører reducerede indtægter til kommunen, og når den samlede kommunale udgift samtidig holdes uændret, vil den samlede lønsum til ansættelse af personale blive reduceret. Indførelse af Helhedsskolen vil således betyde færre stillinger samlet set, men hvis forældrebetalingsandelen hæves i forhold til det fremlagte på mødet d , vil reduktionen i antallet af stillinger kunne begrænses. Det indstilles, at den ændrede SFO-forældrebetaling på kr. pr. måned i 11 måneder godkendes og gælder fra Betalingen dækker både morgen- og eftermiddag. Forældrebetalingsandelen er herved hævet til 72 %. forældrene varsles med en frist på 3 måneder, såfremt der sker ændringer af forældrebetalingen i løbet af et budgetår. den kommunale mindreudgift på SFO-området overføres til skoleområdet Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den : Udsat. Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den : Indstilles oversendt til budgetproceduren med henblik på takstændring ved helhedsskolens indførelse pr Masoum Moradi (løsgænger) kunne ikke støtte beslutningen, idet han ønskede helhedsskolen indført pr Oversendes til de politiske forhandlinger om budgettet for Placering af elever i klasse på nuværende Vestre Skole i ny skolestruktur pr og frem 11/9262 Beslutning om evt. indstilling af ændringsforslag til ny skolestruktur omhandlende udskolingselever på nuværende Vestre Skole. Byrådet besluttede på møde den en ny skolestruktur. Af beslutningen fremgår, at Vestre Skoles nuværende klasse pr skal høre til Rantzausminde Skole. I forlængelse heraf har Udvalget for Børn og Unge på møde den

18 2011 besluttet, at Vestre Skoles nuværende klasse flyttes til Rantzausminde Skole pr Administrationen bemærker, at placeringen af Vestre Skoles elever på Rantzausminde Skole pr kan gennemføres uden anlægsomkostninger i skoleåret 2011/12. Der vil på sigt blive behov for anlægsudvidelser for 5-10 mio. kr., hvilket der er kalkuleret med i det afsatte budget. Administrationen anbefaler at fastholde beslutningen med afsæt i, at en større udskolingsskole vurderes at give forøgede muligheder for faglig kvalitet i undervisningen, fleksibilitet, og kompetenceudvikling hos medarbejderne. Der henvises til tidligere sagsbehandling, særligt i møde i Udvalget for Børn og Unge den , herunder fremstillede anbefalinger i KL s skolepolitiske udspil samt Rejseholdets anbefalinger. Økonomiske konsekvenser: I det afsatte anlægsbudget på 40 mio. kr. til skolestrukturen i 2011 forventes udbygning af Rantzausminde skole til dækning af overbygningen fra Vestre skole at indgå. Størrelsen af udbygningen er ikke opgjort men anslået til 5-10 mio. kr. Denne anlægsinvestering kræves ved overflytning af Vestre skoles nuværende klasse, mens det må formodes at investeringen kan spares ved at lade Vestre skole beholde sin overbygning. Det indstilles, at beslutningen om, at Vestre Skoles nuværende klasse pr hører til Rantzausminde Skole, fastholdes. Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den : Jesper Kiel (Ø) fremsatte ændringsforslag og begærede sagen oversendt til behandling i byrådet: Forslag fra Enhedslisten Vestre Skole bevares som skole fra klasse Baggrund Den nye skolestruktur blev iværksat med det hovedformål at spare penge ved at nedbringe antallet af klasser. Her indgik Vestre Skole som en del af puslespillet for at placere eleverne fra Nordre Skole. For at sikre plads til eleverne fra Nordre Skoles elever fra klasse, blev Vestre Skole ændret fra en klasse-skole med to spor til en skole fra klasse med tre spor. Efter de seneste ændringer af skoledistrikter vil Vestre Skole fortsat være to-sporet. Herved er den væsentligste årsag til at Vestre Skoles klasse skulle overflyttes til Rantzausminde Skole bortfaldet. Høringsprocessen op til vedtagelsen af skolestrukturen rejste kritik af modellen med at adskille udskolingen fra skolerne i nærmiljøet. Denne kritik er det nu muligt at imødekomme for Vestre Skoles vedkommende. Det vurderes af administrationen at klasserne fra Vestre godt kan overflyttes i skoleåret 2011/2012 uden anlægsinvesteringer. Men administrationen vurderer samtidigt at der på sigt kræves en række anlæg. Det må vel betyde at eleverne i første skole år ikke vil blive 17

19 tilbudt de optimale betingelser. Derfor vil eleverne uden skoleskift kunne tilbydes bedre faciliteter i Vestre Skoles nuværende nyrenoverede skolebygninger. Økonomiske konsekvenser Det er anslået, at der på sigt skal anvendes 5-10 mio. kr. til anlæg på Rantzausminde Skole som følge af overflytningen af Vestre Skoles klasse. Denne udgift kan undgås, ved at klasse fortsætter på Vestre Skole. Der er iværksat en proces, som skal munde ud i en plan for at sikre skolevejene. I ansøgningerne til statens cykelpulje blev der søgt støtte til at sikre skoleveje for omkring 20 mio. kr. Beløbet er ikke budgetteret, men må formodes at afspejle behovet i de kommende år. Dette beløb kunne nedbringes såfremt eleverne fra Vestre ikke overflyttes. Det er forudsat at besparelsen ved den nye skoleplan i første del af skoleåret 2011/2012 fuldt ud anvendes til de omkostninger skoleplanen afleder i kraft af flytning m.v.. Disse omkostninger vil kunne nedbringes ved at fastholde eleverne på Vestre Skole. De aktuelle elevtal for skoleåret 2011/2012: Vestre 7.kl.: 45, 8. kl.: 53, 9, kl.: 51 og Rantzausminde Skole 7. kl.: 40, 8. kl.: 44, 9 kl.: 33 Hverken de aktuelle elevtal eller prognosen for de kommende årgange i de nyligt vedtagne skoledistrikter indikerer, at der vil blive reduceret i antallet af klasser som følge af en sammenlægning af overbygningen. Der vil enten være 4 klasser på hver årgang på Rantzausminde Skole samlet, eller der vil være 2 klasser på Rantzausminde Skole og to på Vestre i hver årgang, hvis de fortsætter som nu. Skal Vestre derimod fortsætte som tosporet fra klasse, vil skolen få en mere skrøbelig økonomi pga. den mindre volumen. Der vil altså ikke være nogle negative økonomisk konsekvenser for skolerne, men Svendborg Kommune vil kunne spare mellem 7-13 mio. kr. anlægs- og engangsudgifter ved at fastholde Vestre Skole fra klasse. Det kunne skabe økonomisk råderum til at gennemføre bl.a. sikring af skolevejene for de øvrige skoler. Forslag der ønskes til afstemning: - Vestre Skoles kommende klasse pr flyttes ikke til Rantzausminde skole. Beslutningen af 30. nov vedr. Vestre Skole ophæves og Vestre Skole fortsætter, som skole fra klasse. Sagen oversendt til behandling i byrådet. Liste A, F, T, C og Lise Lotte Tilsted (V) ønsker at fastholde beslutningen om, at Vestre Skoles kommende klasse flyttes til Rantzausminde Skole. Jesper Kiel (Ø) fastholder indstillinger fra Udvalget for Børn og Unge. Lars Erik Hornemann (V) og Jesper Ullemose (V) indstiller, at Vestre Skoles kommende klasse forbliver på Vestre Skole. 13. Høringssvar til vand og Natura 2000-planer 10/

20 Svendborg Kommunes høringssvar til statens vand- og Natura planer. På baggrund af EU s vandrammedirektiv og Natura 2000-direktiver skal der i de kommende år gennemføres en stor indsats for at sikre og forbedre vand- og naturkvaliteten i Danmark. Indsatsen skal i udgangspunkt sikre, at alle grundvandsforekomster, vandløb, søer og kystvande har en god kemisk og økologisk tilstand inden udgangen af 2015, og inden for Natura 2000-områderne skal der være gunstig bevaringsstatus for de naturtyper og arter, som danner grundlag for udpegningen af de internationale naturbeskyttelsesområder. EU s direktiver er implementeret i dansk lovgivning i miljømålsloven. Her er besluttet, at staten skal udarbejde de såkaldte vand- og Natura 2000-planer, som blandt andet indeholder målsætninger og et bundet indsatsprogram med retningslinjer. På baggrund af statens planer skal Svendborg Kommune udarbejde en såkaldt handleplan og efterfølgende gennemføre en aktiv indsats, der skal sikre målopfyldelse for eksempel i form af ændret vandløbsvedligeholdelse, vandløbsrestaurering, etablering af vådområder og ved at sikre en øget indsats for spildevandsrensning i det åbne land. Vand- og Natura 2000-planernes retningslinjer er bindende i forhold til den fysiske planlægning i det åbne land og vil få indflydelse på kommunens planlægning i fremtiden for eksempel i forbindelse med vedtagelse af kommuneplan og lokalplaner. Planerne erstatter landsplandirektivet (Regionplanen) og recipientkvaltitetplan og retningslinjer for disse. Vandplanerne omfatter hele landet, mens Natura 2000-planerne kun omfatter arealer, der er udpeget som fuglebeskyttelsesområde og habitatområde, de såkaldte Natura 2000-områder. I Svendborg Kommune ligger 4,6% af landarealet inden for i alt 6 forskellige Natura 2000-områder. Kun for tre af områderne: Rødme Svinerhaver, Det Sydfynske Øhav og Søer ved Tårup og Klintholm skal Svendborg Kommune udarbejde handleplaner og gennemføre indsatser, de øvrige tre områder er statens areal, og den varetager derfor opgaven. Staten har udarbejdet planer for i alt 23 vandoplande og 246 Natura 2000-områder, som er sendt i offentlig høring fra den 4. oktober 2010 og frem til den 6. april Udvalget for Miljø og Teknik besluttede på mødet den 12. december 2010, at administrationen skulle udarbejde et forslag til høringssvar. Udvalget besluttede, at svaret skulle fokusere på følgende områder: Sammenhæng mellem mål, virkemidler, ressourcer og tid, sammenholdt med eksempler primært inden for spildevand, vandløb, Natura 2000-indsats og vådområder. Kommunens forpligtigelser i forhold til økonomi og tidsforløb. 19

21 Planernes retningslinjer, der vil være bindende for kommunens administration. Virkemidler til opnåelse af Vand- og Natura 2000-planernes mål, herunder mulighed for kvælstofreduktion ved dyrkning af alger i bassiner med efterfølgende energiproduktion efter samme metode som i Lolland Kommune. Administrative værktøjer, herunder frivillighed for lodsejere og mulighed for ekspropriation. Den problemstilling, at væsentlige indsatsområder er sendt i arbejdsudvalg og udskudt. En række centrale forhold i planerne er stadig uafklarede og behandles frem til februar 2011 i arbejdsgrupper og udvalg. Desuden er kun et fåtal af de administrationsmodeller, der fastlægger kommunernes rolle i gennemførslen af de forskellige tiltag, forhandlet færdig med staten. Svendborg Kommunes udtalelse til planerne omfatter derfor kun de planer, som staten sendte i høring i oktober Høringssvarene forholder sig derfor ikke til planernes faglighed og datakvalitet. Det er statens opgave at udarbejde planerne, og som er ansvarlig for målopfyldelse overfor EU. Det er derfor også staten, der har ansvaret for at sikre det nødvendige vidensgrundlag og på den baggrund vurderer tilstanden i vand- og naturområderne samt vurderer indsatsbehovet for at sikre målopfyldelse. Relevante vand- og Natura 2000-planer for Svendborg Kommune kan hentes på Naturstyrelsens hjemmeside: Vandplan for Det Sydfynske Øhav: vandplanerne Natura 2000-plan for Det Sydfynske Øhav, nr Natura 2000-plan for Rødme Svinehaver, nr Naturplan 2000-plan for Søer ved Tårup og Klintholm, nr a2000/natura_2000_planer/planforslag/planforslag.ht m Der blev afholdt et temamøde for Byrådet den 25. januar På dette møde gennemgik administrationen det overordnede indhold i planerne, med specielt fokus på betydningen for Svendborg Kommune. Udvalget for Miljø og Teknik behandlede forslag til høringssvar første gang på mødet den 7. februar Efterfølgende har administrationen 20

22 korrigeret forslag til høringssvar i overensstemmelse med udvalgets drøftelser. Administrationens forslag til høringssvar kan ses i det vedlagte bilag 1: "Svendborg Kommunes høringssvar til statens vand- og Natura 2000 planer". I forslag til høringssvar fremgår, at Svendborg Kommune overordnet kan tilslutte sig de målsætninger, indsatsprogrammer og retningslinjer i statens vand- og Natura 2000-planer, som gælder inden for kommunens geografiske område, fordi planerne: er i overensstemmelse med byrådets beslutninger om naturbeskyttelse i kommuneplanen er fagligt i overensstemmelse med kommunens miljø- og lokalkendskab til vandområder, naturarealer og arter også understøtter kommunens indsats i forhold til bosætning og turisme indeholder retningslinjer for administration af vand- og naturområder, som er stort set enslydende med de gældende landsplandirektiver En forudsætning er dog, at staten har afsat tilstrækkelige økonomiske midler og lovgivningsmæssige redskaber, som blandt andet via den kommunale indsats skal sikre målopfyldelse. Planernes indsatsprogrammer er omfattende, og da der udestår en række centrale beslutninger i forhold til indsats, administrationsmodeller, lovgivning mv., har Svendborg Kommune også en række bekymringer og forslag, som er uddybet i det vedlagte forslag til høringssvar. Læs mere om vand- og Natura 2000-planerne i bilag 2: "Notat Statens forslag til vand- og Natura 2000-planer i offentlig høring 4. oktober april 2011". Økonomiske konsekvenser: Der er ingen budgetmæssige konsekvenser forbundet med afgivelse af høringssvar. Lovgrundlag: Miljømålsloven. Direktionen anbefaler til oversendelse til økonomiudvalget, at: Svendborg Kommune indsender høringssvar til statens vand- og Natura2000-planer som vedlagte bilag 1. Bilag: Åben - Notat om Statens forslag til vand- og Natura 2000-planer.pdf Åben - Svendborg Kommunes Høringssvar justeret efter møde i UTM den 14 (pdf- 21

23 version).pdf Åben - Birger Jensen og Jeppe Ottosens høringssvar af Åben - Notat "Havet omkring Danmark" Beslutning i Udvalget for Miljø og Teknik den : Indstilles. Birger Jensen (V) og Jeppe Ottosen (V) ønsker tilføjes: "V kan ikke i sin helhed godkende Svendborg Kommunes høringssvar til statens vand- og Natura 2000 planer." V henviser til eget høringssvar, der bilægges sagen sammen med notat "Havet omkring Danmark". Fraværende: Jens Munk. Fremsendes til Byrådets beslutning. 14. Vedtagelse af forslag til tillæg 5 til Spildevandsplan for område ved Skovsbovej - Hospice Sydfyn 11/6910 Forslag til tillæg 5 til Spildevandsplan for område ved Skovsbovej - Hospice Sydfyn. Administrationen er i gang med at udarbejde lokalplan 546 til institutionsformål. Området er i den vedtagne Spildevandsplan udlagt til forbedret spildevandsrensning på egen grund. I forbindelse med insitutionsbyggeriet ønskes området spildevandskloakeret, og hvor overfladevandet behandles på egen grund inden udledning til nærmeste recipient Hellegård Vandløb. Spildevandstillægget er udarbejdet, fordi området i den nuværende spildevandsplan er udlagt med beskrivelserne "forbedret spildevandsrensning", med henblik på, at de to planer er klar til byggeri samtidigt. Området foreslås separatkloakeret. Spildevandet ledes til Egsmade Renseanlæg. Overfladevandet bortledes via privat system, evt. senere fælles andet byggeri i planområdet, med regnvandsbassiner før udledning til Vandløb for Hellegård. Løsningsforslaget med private fælles systemer for overfladevand er nyt i Svendborg Kommune. Det skal styres via privat vandlaug. Planforslaget er blevet miljøscreenet. Miljø og Teknik vurderer, at der ikke skal ske en egentlig miljøvurdering af planen. Økonomiske konsekvenser: Ingen for Svendborg Kommune. Lovgrundlag: 22

24 Miljøbeskyttelseslovens 32 (lovbek. nr. 879 af med senere ændringer) og Spildevandsbekendtgørelsens 5 (bek. nr af med senere ændringer). Direktionen anbefaler til oversendelse til Økonomiudvalget, at: tillægget offentliggøres i 8 uger, hvis der ikke kommer indsigelser af betydning, vil tillægget blive endeligt vedtaget i Udvalget for Miljø og Teknik. Hvis der kommer væsentlige indsigelser, vil det blive forelagt Byrådet til endelig vedtagelse. Bilag: Åben - Tillæg 5 til spildevandsplan Åben - Tillæg 5 miljøscreening Beslutning i Udvalget for Miljø og Teknik den : Indstilles, idet klimatilpasningskoefficienten fastsættes til 1,25. Fraværende: Jens Munk. Indstilles. 15. Endelig vedtagelse af tillæg 1 til Spildevandsplan om tiltag ved klimaændringer og maksimale befæstigelsesgrader 08/46734 Endelig vedtagelse af tillæg 1 til Spildevandsplan om tiltag ved klimaændringer og maksimale befæstigelsesgrader. I forbindelse med Byrådets vedtagelse af Spildevandsplan , den 7. oktober 2008, blev det besluttet, at der skulle udarbejdes et tillæg, der præciserer serviceniveauet, bl.a. i forhold til afledning af regnvand. Tillægget har været i offentlig høring i 8 uger. Der er ikke modtaget indsigelser eller bemærkninger. Miljø og Teknik har i høringsperioden drøftet med Svendborg Spildevand A/S en præcisering af teksten, og der indsættes derfor følgende tekst i tillægget: "Vedlagte kortbilag viser områdernes maksimale befæstigelsesgrader. For de på kortene hvide områder henvises til tabel 2". Miljø og Teknik vurderer, at denne tilføjelse i teksten er en præcisering, hvorfor det ikke udløser en ny 8 ugers høring. 23

25 Økonomiske konsekvenser: Ingen for Svendborg Kommune. Lovgrundlag: Miljøbeskyttelsesloven 32 (lovbek. nr. 879 af med senere ændringer) og Spildevandsbekendtgørelsens 5 (Bek. nr af med senere ændringer). Direktioner anbefaler til oversendelse til Økonomiudvalget, at: Forslag til tillæg 1 til Svendborg Kommunes Spildevandsplan endeligt vedtages. Bilag: Åben - Tillæg 1 til spildevandsplan Åben - Bilag k019_4.pdf Åben - Bilag k019_3.pdf Åben - Forside.doc Beslutning i Udvalget for Miljø og Teknik den : Indstilles. Fraværende: Jens Munk (O). Indstilles. 16. Eventuelt Intet. 24

1. Helhedsskolen giver tid til fordybelse gennem læring og legende aktiviteter

1. Helhedsskolen giver tid til fordybelse gennem læring og legende aktiviteter Helhedsskolen for børnehaveklasse -3. klasse i Svendborg Kommune Hvad er helhedsskolen? Helhedsskolen består af en obligatorisk fælles del for alle børn i 6 timer samt betalingsmoduler morgen og eftermiddag,

Læs mere

Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler

Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler Punkt 6. Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler 2016-051261 Skoleudvalget indstiller, at byrådet godkender, at Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler nedlægges pr. 31. juli 2017,

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 09-03-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 09-03-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 09-03-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Hanne Klit, Arne Ebsen, Pia Dam, Henrik Nielsen, Masoum Moradi, Lise-Lotte Tilsted, Mette Kristensen,

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 23-05-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 23-05-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 23-05-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Deltagere: Lise-Lotte Tilsted, Finn Olsen, Svend Rosager, Jeppe Ottosen, Masoum Moradi, Curt Sørensen, Hanne Klit,

Læs mere

Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3

Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Deltagere: Lise-Lotte Tilsted, Finn Olsen, Svend Rosager, Jeppe Ottosen, Masoum Moradi, Curt Sørensen,

Læs mere

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar.

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar. Styrelsesvedtægt J.nr.: 17.01.00.A21 Sagsnr.: 14/2086 ANBEFALING: Skoleafdelingen anbefaler: 1. at udkast til en ny styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet og SFO i Dragør Kommune sendes i høring i skolebestyrelserne,

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 30. maj 2005 via Magistraten PRIORITERET SAG Tlf.

Læs mere

Rantzausminde Skole. 0. 3. årgang august 2012. Helhedsskolen skolen med de nye muligheder

Rantzausminde Skole. 0. 3. årgang august 2012. Helhedsskolen skolen med de nye muligheder Rantzausminde Skole 0. 3. årgang august 2012 Helhedsskolen skolen med de nye muligheder 1 Helhedsskolen skoleåret 2011/12 I skoleåret 2011/2012 beskriver skolerne gennem studiekredsarbejde en Helhedsskolemodel

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget : Fredag den 06. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 9:30 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Gitte

Læs mere

Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune

Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune 1 Indledning Byrådet besluttede på deres møde d. 9. februar 2012 en ny organisering af Faxe Kommunes skolevæsen. Den nye organisering af Faxe Kommunes

Læs mere

UDVALGET FOR BØRN OG UNGE REDUKTIONSBLOKKE Oprettet:19.maj 2009 Rev.:20.maj 2009

UDVALGET FOR BØRN OG UNGE REDUKTIONSBLOKKE Oprettet:19.maj 2009 Rev.:20.maj 2009 3.01 Skoler 1.000 kr. 2010 2011 2012 2013 1. Pædagogisk Central - omorganis. -200-200 -200-200 2. Omlægning til takstfinansiering Sejladsprojekt -80-185 -185-185 Naturskolen -475-1.140-1.140-1.140 Færdelssskolen

Læs mere

Bilag til. Styrelsesvedtægt. for. folkeskolerne. Middelfart Kommune

Bilag til. Styrelsesvedtægt. for. folkeskolerne. Middelfart Kommune Bilag til Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Middelfart Kommune (Revideret september 2015) Indhold Bilag 1: Skolestruktur... 3 Bilag 2: Undervisningens ordning... 8 Bilag 3: Skoledistrikter...10 Side

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 18/6 2014. Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl.

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 18/6 2014. Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl. Referat af skolebestyrelsesmøde Dato: 18/6 2014 Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl. 19) Afbud fra: Peter, Flemming Tilstede: Sted: Ellekildeskolen Punkter til

Læs mere

NY SKOLE- STRUKTUR. Administrationens indstilling til ny samlet skolestruktur i Svendborg Kommune

NY SKOLE- STRUKTUR. Administrationens indstilling til ny samlet skolestruktur i Svendborg Kommune NY SKOLE- STRUKTUR Administrationens indstilling til ny samlet skolestruktur i Svendborg Kommune Østre Skole, Vestre Skole og Thurø Skole ændres til skoler med 0.-6. klasse. Der etableres en ny skole for

Læs mere

Mødet holdes mandag den 04. marts 2013 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes mandag den 04. marts 2013 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 36 Mødet holdes mandag den 04. marts 2013 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Formand - Nikolaj Bührmann (F), Næstformand - Birgitte A. Rasmussen (V),

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM - SAMLET ØKONOMISK OVERSIGT

FOLKESKOLEREFORM - SAMLET ØKONOMISK OVERSIGT SIDE 1/5 FOLKESKOLEREFORM - SAMLET ØKONOMISK OVERSIGT SAGSFREMSTILLING: Regeringen og et flertal af folketingets partier har indgået forlig om reform af folkeskolen. Børne- og Undervisningsudvalget blev

Læs mere

Notat. BSU - Skoleindskrivning 15/16, Elev- og klassetal; høring Sags nr.: 14/16311 Sagsforløb: BSU - (ØU - KB) Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen

Notat. BSU - Skoleindskrivning 15/16, Elev- og klassetal; høring Sags nr.: 14/16311 Sagsforløb: BSU - (ØU - KB) Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Notat Modtager(e): Børne- og udvalget Dato: 4. december 2014 Sags nr.: Sagsbehandler: ASC BSU - indskrivning 15/16, Elev- og klassetal; høring Sags nr.: 14/16311 Sagsforløb: BSU - (ØU - KB) Sagen afgøres

Læs mere

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform:

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform: Udgiftssiden - Almenområdet Flere undervisningstimer i almenundervisningen: Ifølge den indgåede aftale vil undervisningstimetallet blive udvidet med 14 lektioner mere om ugen i forhold til det nuværende

Læs mere

Udtalelse. Forslag fra SF om mere to-voksenundervisning. BØRN OG UNGE Pædagogisk afdeling Aarhus Kommune. Til Aarhus Byråd via Magistraten

Udtalelse. Forslag fra SF om mere to-voksenundervisning. BØRN OG UNGE Pædagogisk afdeling Aarhus Kommune. Til Aarhus Byråd via Magistraten Udtalelse Side 1 af 5 Til Aarhus Byråd via Magistraten Forslag fra SF om mere to-voksenundervisning BØRN OG UNGE Pædagogisk afdeling Aarhus Kommune 1. Konklusion Byrådet behandlede den 18. november 2015

Læs mere

Center for Undervisning

Center for Undervisning Center for Undervisning Dato 31-07-2013 j./sagsnr. Notat vedrørende ny skolestruktur Notat udarbejdet af: Lars Sørensen I forbindelse med 1. temadag i juni har medlemmer af byrådet ønsket en uddybning

Læs mere

Ressourcetildelingsmodel

Ressourcetildelingsmodel Ressourcetildelingsmodel Folkeskolerne i Frederikshavn Kommune Tildelingsmodellen er for både undervisningsdelen og SFO delen på skolernes normalområde Sag nr. 14/17 Indhold Indledning... 2 Nuværende tildelingsmodel...

Læs mere

Indstilling. Friere rammer for placering af fag på lavere klassetrin samt adgang for lærere til at varetage undervisningsopgaver i børnehaveklassen

Indstilling. Friere rammer for placering af fag på lavere klassetrin samt adgang for lærere til at varetage undervisningsopgaver i børnehaveklassen Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 15. september 2011 Friere rammer for placering af fag på lavere klassetrin samt adgang for lærere til at varetage undervisningsopgaver i børnehaveklassen

Læs mere

Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal

Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal Dagsorden Uddannelsesudvalget Mødedato 20. januar 2014 kl. 17:00 Mødelokale Deltagere Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal Johnny Persson (V), Bodil Knudsen (A), Pernille Ivalo Frandsen (V), Niels Christian

Læs mere

Budget 2017 Kommissorium vedr. mulighederne for en mere stabil klassedannelse

Budget 2017 Kommissorium vedr. mulighederne for en mere stabil klassedannelse Budget 2017 Kommissorium vedr. mulighederne for en mere stabil klassedannelse Sagsnr. 16/17444 Resumé Børne- og Skoleudvalget principgodkendte den 14.09.2016 to modeller til ændring af styrelsesvedtægten

Læs mere

Forslag til ændring af skolestrukturen i Køge Kommune

Forslag til ændring af skolestrukturen i Køge Kommune Høringsmateriale Forslag til ændring af skolestrukturen i Køge Kommune Side 1/16 Indledning Ny skolestruktur Køge Kommune har med vedtagelse af Budget 2012-15 samt Budgeterklæringens punkt b ønsket at

Læs mere

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform 13. september 2013 KKN Dok.nr. 119505-13 Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform Den nye folkeskolereform medfører, at der fastsættes et gennemsnitligt ugentligt minimumstimetal, som kommunerne

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen

Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen D. 22. oktober 2014, Børne- og ungesekretariatet Baggrund Byrådet besluttede med vedtagelsen af budget 2015 at iværksætte en proces med henblik på at

Læs mere

Skoleindskrivning 2017 Information og praktiske oplysninger

Skoleindskrivning 2017 Information og praktiske oplysninger Skoleindskrivning 2017 Information og praktiske oplysninger Holstebro Kommune Skoleafdelingen Side 1 of 8 Kære forældre Et nyt skoleår venter forude og som forældre til kommende skolebørn skal I indskrive

Læs mere

Spilleregler for den budgetmæssige tildeling på skoler, SFO og klubber

Spilleregler for den budgetmæssige tildeling på skoler, SFO og klubber Spilleregler for den budgetmæssige tildeling på skoler, SFO og klubber Formålene med denne nye skole-model er flerstrenget: - tildelingen af ressourcerne skal være enkel og overskuelig - der skal være

Læs mere

Tildeling af budget til differentieret undervisning til folkeskoler i Middelfart Kommune.

Tildeling af budget til differentieret undervisning til folkeskoler i Middelfart Kommune. Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Fax +45 8888 5501 Dato: 25. marts 2011 Sagsnr.: 201008118-150 Tildeling af budget til differentieret undervisning

Læs mere

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Byrådets møde den 25.06.2008 kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 217. Anlægsbudget 2008. Budgetopfølgning i forbindelse med lovforslag vedrørende anlægssanktion...

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune.

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Notat Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Byrådet godkendte 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune som grundlag

Læs mere

Forslag til justeret ressourcetildeling som følge af folkeskolereform

Forslag til justeret ressourcetildeling som følge af folkeskolereform Notatark Sagsnr. 17.00.00-P17-2-13 Sagsbehandler Per Lunding 27.11.2013 Forslag til justeret ressourcetildeling som følge af folkeskolereform I forbindelse med Byrådets beslutning om budget 2014 og implementering

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 22. oktober 2012 på Rådhuset i Lokale nr. 87. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30.

Mødet blev holdt mandag den 22. oktober 2012 på Rådhuset i Lokale nr. 87. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 32 Mødet blev holdt mandag den 22. oktober 2012 på Rådhuset i Lokale nr. 87. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30. Medlemmer: Nikolaj Bührmann (F), Birgitte

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 28. oktober 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 12:00.

Mødet blev holdt mandag den 28. oktober 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 12:00. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 43 Mødet blev holdt mandag den 28. oktober 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 12:00. Medlemmer: Formand Nikolaj Bührmann (F),

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 01102014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Resumé I det netop vedtagne budget for 2014-2017 er det indlagt som forudsætning, at reformen er udgiftsneutral, dvs. den finansieres efter den model, der er lagt

Læs mere

Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014)

Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014) Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014) Indledning Indledning tilrettet i forhold til ny skolereform, herunder en samlet ressourcetildelingsmodel for skoler,

Læs mere

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR

Læs mere

Notat. Ny folkeskolereform 2014. Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra:

Notat. Ny folkeskolereform 2014. Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra: Notat Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra: Ny folkeskolereform 2014 Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Et væsentligt element i den nye folkeskolereform er den udvidede skoledag, hvor understøttende

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 03092014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

Godkendt. Skolelederen skal indsende beslutningen om dispensation og hvordan øget DUS åbningstid finansieres til Skolechefen én gang årligt.

Godkendt. Skolelederen skal indsende beslutningen om dispensation og hvordan øget DUS åbningstid finansieres til Skolechefen én gang årligt. Punkt 16. Godkendelse af forslag stillet af Venstres byrådsgruppe om mulighed for at nedskalere tiden til understøttende undervisning mod, at to voksne er tilstede i den fagdelte undervisning / flytning

Læs mere

Referat Fællesmøde mellem Udvalget for Børn og Unge og Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 25-06-2013 Kl.

Referat Fællesmøde mellem Udvalget for Børn og Unge og Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 25-06-2013 Kl. Referat Fællesmøde mellem Udvalget for Børn og Unge og Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 25-06-2013 Kl. 15:30 Byrådssalen Deltagere: Bruno Hansen, Flemming Madsen, Gert Rasmussen, Bo

Læs mere

NOTAT. Antallet af elever definerer tildelingen af personaleressourcer efter følgende parametre:

NOTAT. Antallet af elever definerer tildelingen af personaleressourcer efter følgende parametre: SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT Emne: Til: Ressourcetildelingsmodel - folkeskolen Byrådet Dato: 23. januar 2014 Sagsbeh.: Thomas Petersen Sagsnr.: Tildelingsmodellen i Solrød Kommune er baseret

Læs mere

Skovvejens Skole. Før Dagsorden

Skovvejens Skole. Før Dagsorden Skovvejens Skole Skolebestyrelse Møde nr. 3 Torsdag d. 3. november 2016 Kl. 18.00 18.30 Økonomi KL. 18.30 21.00 Ordinært møde Møder: Tirsdag d. 13/12 (Kildebjerg) tirsdag d. 31/1 (Jyderup) Onsdag d. 1/3

Læs mere

Dragør Kommune Skole Side nr. 1

Dragør Kommune Skole Side nr. 1 Dragør Kommune Skole Side nr. 1 Indhold Formål med notatet...1 Pædagogiske sigtelinjer...2 Struktur...2 Antal skoler...2 Navne til de to nye skoler...3 Ledelse...3 Sporreduktion...4 Fordeling af elever

Læs mere

Skolefællesskaber og økonomi

Skolefællesskaber og økonomi Skolefællesskaber og økonomi Når elevtallet falder, bliver der færre penge til skolerne I Silkeborg Kommune bliver budgettet til skoleområdet tilpasset udviklingen i antallet af børn i skolealderen i kommunen.

Læs mere

Baggrundsnotat vedr. ny demografimodel på skoleområdet

Baggrundsnotat vedr. ny demografimodel på skoleområdet Endelig version 8.8.2012 Baggrundsnotat vedr. ny demografimodel på skoleområdet I forbindelse med et eftersyn af kommunens demografimodeller er der udarbejdet et forslag til en ny og langt enklere demografimodel

Læs mere

Etablering af SFO2 for 4. klasse

Etablering af SFO2 for 4. klasse Børn- og Ungeforvaltningen NOTAT Staben BUF Viden og Kompetencer Ørbækvej 100 5220 Odense SØ www.odense.dk Tlf. +4565515211 DATO 19. april 2016 Etablering af SFO2 for 4. klasse REF. CLWJ Baggrund Børn-

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 21. december 2011

Referat Økonomiudvalget onsdag den 21. december 2011 Referat onsdag den 21. december 2011 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Grethe N. Saabye (C) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Budgettildelingsmodeller til skoleområdet...2

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT EKSTRAORDINÆRT MØDE Børne- og Ungdomsudvalget. Mødedato: Mandag den Mødetidspunkt:

REBILD KOMMUNE. REFERAT EKSTRAORDINÆRT MØDE Børne- og Ungdomsudvalget. Mødedato: Mandag den Mødetidspunkt: REFERAT EKSTRAORDINÆRT MØDE Mødedato:. Mødetidspunkt: 20:00. (dialogmøde kl. 19.00 20.00) Sted: Suldrup Skole, Hjedsbækvej 289, Suldrup Møde slut: 22:25 Fraværende: Børge Olsen Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

UDFORDRINGER TIL ALLE & UDDANNELSE FOR FLERE

UDFORDRINGER TIL ALLE & UDDANNELSE FOR FLERE UDFORDRINGER TIL ALLE & UDDANNELSE FOR FLERE Hermed præsenteres et oplæg om folkeskole og dagtilbud (0 16 årige) i Viborg Kommune. Oplægget er udarbejdet af Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti

Læs mere

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen 1. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Forslag Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud IT køb Digitaliseringen af samfundet finder vej også til de mindste børn. For

Læs mere

Modeller for ændret skolestruktur

Modeller for ændret skolestruktur Modeller for ændret skolestruktur Skolernes rammevilkår (ressourcemæssige og faglige) kan forbedres ved at ændre på skolestrukturen. Hvor mange ressourcer, der kan frigives og omprioriteres er afhængig

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Referat 3. marts 2016 kl. 19:50 Kantinen Indkaldelse Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Henriette Breum Henrik Bang Birgitte Hannibal Mette Hoff Dorthe la Cour Dorete Dandanell

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand

Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand I medfør af 3, stk. 3, 19 i, stk. 1, 21, stk. 5, 30 a og 51 b, stk. 3, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 45 TIRSDAG DEN 1. DECEMBER 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 1. december 2009 Side: 2 Fraværende: Anders Fog-Petersen

Læs mere

Princip for undervisningens organisering:

Princip for undervisningens organisering: Brændkjærskolen. Princip for undervisningens organisering: Formål Undervisningens organisering skal skabe rammer, der giver eleverne de bedste muligheder for at tilegne sig kundskaber og færdigheder, der

Læs mere

Elever i specialpædagogiske tilbud i alt Antal elever i specialklasse Andel elever i specialpædagogiske tilbud i alt

Elever i specialpædagogiske tilbud i alt Antal elever i specialklasse Andel elever i specialpædagogiske tilbud i alt Emne: Til Kopi til Budgetudfordringer på det specialpædagogiske område Børn og Unge-udvalget Side 1 af 5 Indledning Formålet med dette notat er at lave en kort sammenfatning af de budgetudfordringer, som

Læs mere

for SFO i Århus kommune - samt forslag til ændringer i indstillingen på baggrund af de indkomne høringssvar

for SFO i Århus kommune - samt forslag til ændringer i indstillingen på baggrund af de indkomne høringssvar Notat Emne Til Kopi til Bilag 3. Notat om høringssvar vedrørende høring af Byrådsindstilling Udkast til Rammer for mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Århus kommune - samt forslag til ændringer i indstillingen

Læs mere

NOTAT. Sagsbeh.: Peter Krog Sagsnr.: 10/22281

NOTAT. Sagsbeh.: Peter Krog Sagsnr.: 10/22281 NOTAT Emne: Til: Driftsøkonomi ved fire og tre skoledistrikter Byrådet Dato: 14. april 2011, revideret 4. maj 2011 Sagsbeh.: Peter Krog Sagsnr.: 10/22281 Driftsøkonomi ved fire og tre skoledistrikter Store

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 39 Område: Indsatsområde: Emne: Aftaleholder: Fagudvalg: Funktion: Omstilling og effektivisering Plan og kultur Afbureaukratisering og effektivisering Reduktion i Plan og Kulturs personale Christian

Læs mere

Fælles afsæt fælles udvikling

Fælles afsæt fælles udvikling Projektplan Fælles afsæt fælles udvikling - Strategisk udviklingsproces på skole og dagtilbudsområdet Allerød Kommune Direktionen Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk

Læs mere

Indeværende notat er et bud på, hvordan en første udfoldelse af dette samarbejde og partnerskab kan se ud - set i lyset af folkeskolereformen.

Indeværende notat er et bud på, hvordan en første udfoldelse af dette samarbejde og partnerskab kan se ud - set i lyset af folkeskolereformen. Emne: Partnerskab og samarbejde ml. folkeskole og ungdomsskole i Vejle Kommune. Dato 03-03-2014 Sagsbehandler Erik Grønfeldt Direkte telefonnr. 76815068 Journalnr. 17.00.00-A00-1-13 1.0 Indledning Med

Læs mere

3.3.9 Område 6B: Dalum, Hjallese, Højby, Skt. Klemens, Sanderum, Tingløkke, Højme, Rasmus Rask og specialskole (Bækholm) Plan for området

3.3.9 Område 6B: Dalum, Hjallese, Højby, Skt. Klemens, Sanderum, Tingløkke, Højme, Rasmus Rask og specialskole (Bækholm) Plan for området 3.3.9 Område 6B: Dalum, Hjallese, Højby, Skt. Klemens, Sanderum, Tingløkke, Højme, Rasmus Rask og specialskole (Bækholm) Plan for området Efter Før Dette forslag er et alternativ til forslag 6A. Planen

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: 24. januar 2005 Starttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 20.00 Mødested: Mødelokale 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014 Notat Den 1. september 2014 Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav i Børn og Unge (0,7 pct.) Med vedtagelsen af budgettet for 2013 og 2014 blev det besluttet, at Aarhus Kommune

Læs mere

Indstilling. Etablering af 2 fælleslokaler i eksisterende bygninger på Gammelgårdskolen. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3.

Indstilling. Etablering af 2 fælleslokaler i eksisterende bygninger på Gammelgårdskolen. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 25. april 2008 Århus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge Etablering af 2 fælleslokaler i eksisterende bygninger på Gammelgårdskolen.

Læs mere

Fremtidens folkeskole i Helsingør Kommune

Fremtidens folkeskole i Helsingør Kommune Bilag 2 - Oversigt over er i Fremtidens folkeskole i Helsingør Kommune - forslag til rammer og principper pr. 1. august 2014 Emne Alternative modeller indstilling 2.1. Nye regler om tilstedeværelse og

Læs mere

BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN Region Hovedstaden

BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN Region Hovedstaden MELLEMKOMMUNALE BETALINGSAFTALER SKOLE og SFO Aftaler om betaling i forbindelse med frit valg på skoleområdet Aftalen gælder den fulde mellemkommunal afregning for elever, der har benyttet folkeskolelovens

Læs mere

Forliget tager udgangspunkt i det forslag, der har været udsendt til høring, de indkomne høringssvar og den indgåede budgetaftale for

Forliget tager udgangspunkt i det forslag, der har været udsendt til høring, de indkomne høringssvar og den indgåede budgetaftale for Hjørring Kommune 23-11-2010 Side 1. Forlig om skolestruktur i Hjørring Kommune Der er indgået forlig om skolestruktur i Hjørring Kommune. Forliget tager udgangspunkt i det forslag, der har været udsendt

Læs mere

SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE

SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE Politiske målsætninger for skolernes specialundervisning og specialpædagogisk bistand i det almindelige undervisningsmiljø Forord

Læs mere

NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan for N36 Nipgård Sø

NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan for N36 Nipgård Sø NOTAT Naturstyrelsen Søhøjlandet J.nr. NST-422-01157 Ref. lawer Februar 2016 NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan 2016-2021 for N36 Nipgård Sø Forslag til Natura 2000-plan for

Læs mere

Notat Anvendelse af folkeskolelovens 16 b

Notat Anvendelse af folkeskolelovens 16 b Notat Anvendelse af folkeskolelovens 16 b I forbindelse med folkeskolereformen blev der indført en ny bestemmelse i folkeskolelovens 16 b, hvorefter kommunalbestyrelsen, for så vidt angår den understøttende

Læs mere

Proces omkring implementering af ny skolereform

Proces omkring implementering af ny skolereform Proces omkring implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: Folketinget har vedtaget en ny skolereform, der træder i kraft med første fase den 1. august 2014.

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE. Casebeskrivelse

KERTEMINDE KOMMUNE. Casebeskrivelse KERTEMINDE KOMMUNE Casebeskrivelse 58 Overblik Region: Region Syddanmark Kommunestørrelse: 23.787 Socioøkonomisk indeks: Mellem Antal folkeskoler: 7 (inkl. et 10. klassecenter) Antal elever: Total:3146

Læs mere

Pkt.nr: 7 Normeringen i fritidshjem og klubber, indskrivningsåret 1999/2000 og virkn. Leg/Læring

Pkt.nr: 7 Normeringen i fritidshjem og klubber, indskrivningsåret 1999/2000 og virkn. Leg/Læring Pkt.nr: 7 Normeringen i fritidshjem og klubber, indskrivningsåret 1999/2000 og virkn. Leg/Læring. 223933 Indstilling: at Skoleudvalget oversender sagen til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med anbefaling

Læs mere

Høringssvar vedr. SFO ressourcetildeling fra Rantzausminde Skole

Høringssvar vedr. SFO ressourcetildeling fra Rantzausminde Skole Høringssvar vedr. SFO ressourcetildeling fra Rantzausminde Skole I forhold til det materiale, der er sendt høring vedrørende resursetildeling SFO området, vil bestyrelsen på Rantzausminde Skole gerne knytte

Læs mere

Forslag til fremtidig skolestruktur i Kalundborg Kommune. HØRINGSOPLÆG Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 28. august 2007

Forslag til fremtidig skolestruktur i Kalundborg Kommune. HØRINGSOPLÆG Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 28. august 2007 Forslag til fremtidig skolestruktur i Kalundborg Kommune HØRINGSOPLÆG Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 28. august 2007 INDHOLD Indledning side 3 Beskrivelse af processen vedrørende ny skolestruktur side

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 19. november 2012 på Rådhuset i Lynge Skole. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30.

Mødet blev holdt mandag den 19. november 2012 på Rådhuset i Lynge Skole. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 33 Mødet blev holdt mandag den 19. november 2012 på Rådhuset i Lynge Skole. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30. Medlemmer: Nikolaj Bührmann (F), Birgitte

Læs mere

Hjørring Kommune. 1. Beskrivelse af principper for ny skole. Til Skolebestyrelser. Hjørring den

Hjørring Kommune. 1. Beskrivelse af principper for ny skole. Til Skolebestyrelser. Hjørring den Hjørring Kommune Til Skolebestyrelser Hjørring den 08-09-2016 Sagsnr.: 17.01.04-K04-1-16 Børne- og Undervisningsforvaltningen Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk

Læs mere

Forslag til ny skolestruktur i Køge Kommune

Forslag til ny skolestruktur i Køge Kommune Forslag til ny skolestruktur i Køge Kommune 1 Hvorfor forslag om ny skolestruktur? Køge Kommunes skolevæsen skal over de næste år foretage besparelser svarende til ca. 40 millioner kr. for at bidrage til

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Børne- og Ungdomsudvalget den 14-03-2013, s 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Børne- og Ungdomsudvalget Protokol Ekstraordinært møde Torsdag den 14 marts 2013 kl 08:15 afholdt Børne- og Ungdomsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

Sagsbeh.: Aase Schmidt/Jan Heilmann Sagsnr.: 2013-21177

Sagsbeh.: Aase Schmidt/Jan Heilmann Sagsnr.: 2013-21177 Sagsbeh.: Aase Schmidt/Jan Heilmann Sagsnr.: 2013-21177 Sagsfremstilling Sag nr. 178 Finansiering af folkeskolereformen blev udsat på mødet i Børneudvalget den 28. oktober. Sagen fremlægges nu med et supplement

Læs mere

Udvalg Børne- og Skoleudvalget

Udvalg Børne- og Skoleudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

Høringssvar fra skolebestyrelsen ved Ansgarskolen, Ribe

Høringssvar fra skolebestyrelsen ved Ansgarskolen, Ribe Til Børn & Kultur Skoleadministrationen Esbjerg Kommune b-k@esbjergkommune.dk Ribe den 12. januar 2015 Høringssvar fra skolebestyrelsen ved Ansgarskolen, Ribe Skolebestyrelsen har den 19. november 2014

Læs mere

Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den 06.06.2013 punkt 1:

Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den 06.06.2013 punkt 1: Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den 06.06.2013 punkt 1: Indhold: Kan anvendelsen af vikarer optimeres således, at der kan opnås en besparelse? Mulighed for bedre

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Oversigt over ændringer til - Nr. Politiske forslag 1 Tillægsaftale til fælles forståelse: "Endnu bedre folkeskole i Furesø Kommune" 1.300 1.700 1.700 1.700 Som en del af budgetaftalen

Læs mere

Helhedsplan for Virupskolen og FU Hjortshøj

Helhedsplan for Virupskolen og FU Hjortshøj Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 29. april 2016 Helhedsplan for Virupskolen og FU Hjortshøj 1. Resume Aarhus Kommune er i vækst, og indbyggertallet forventes at stige

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Holbæk kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Holbæk kommune 21. april 2016 Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Holbæk kommune Læring og trivsel 21. april 2016 Læring og trivsel Indhold: Udvalgets forord... 4 Styrelsesvedtægt for folkeskolerne... 5 Skolebestyrelsens

Læs mere

Høringsmateriale vedr. nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole som selvstændig skole

Høringsmateriale vedr. nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole som selvstændig skole Høringsmateriale vedr. nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole som selvstændig skole Børn, unge og læring oktober 2015 1 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Tidsplan 3 2. Forslag til nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole

Læs mere

Dette notat indeholder en opgørelse over provenuet af den nye skolestruktur pr. 1. august 2015.

Dette notat indeholder en opgørelse over provenuet af den nye skolestruktur pr. 1. august 2015. Notat Vedrørende: Opgørelse af provenu i forbindelse med ny skolestruktur pr. 1.8.2015 Sagsnavn: Ny skolestruktur pr. 1.8.2015. Provenue Sagsnummer: 17.00.00-Ø00-2-15 Skrevet af: Torben Bugge/Jørn Sørensen

Læs mere

Børne- og familieudvalget

Børne- og familieudvalget Børne- og familieudvalget Referat fra ekstraordinært møde den 8. november 2011 kl. 10:45 i Thy Uddannelsescenter, Mødelokale 1. Medlemmer: Mogens Kruse Per Skovmose Erik Bøgh Nielsen Poul Hvass Hansen

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jeppe Mouritsen, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Høringsmateriale: Omstilling af specialtilbud i Odder Kommune

Høringsmateriale: Omstilling af specialtilbud i Odder Kommune Høringsmateriale: Omstilling af specialtilbud i Odder Kommune Indhold 1.0 Baggrund for omstilling af specialområdet... 2 1.1 BUK-udvalgets indstilling til høringsmaterialet... 3 1.2 Overblik over effekt

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Onsdag den 2. april 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere