Organiseringens betydning for kvalitet i ambulant alkoholbehandling. Organisering. Kvalitet? Europæisk Master i Narkotika- og Alkohol Indsatser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Organiseringens betydning for kvalitet i ambulant alkoholbehandling. Organisering. Kvalitet? Europæisk Master i Narkotika- og Alkohol Indsatser"

Transkript

1 Organiseringens betydning for kvalitet i ambulant alkoholbehandling Organisering B Organisering A Organisering C Kvalitet? Europæisk Master i Narkotika- og Alkohol Indsatser Af: Birgit Blum Andresen Studienummer: Vejleder: Bagga Bjerge Antal anslag: Hold: 2012 Aarhus Universitet, 11. august 2014 Afhandlingen og bilagene må offentliggøres

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og problemformulering 2 2. Teori Moderniseringen af den offentlige sektor organisering efter New Public Management Kvalitetsperspektiver At fjerne variationer omkring en standart Kvalitet defineret ud fra effekter Kvalitet defineret ud fra brugerønske Kvalitet defineret ud fra et organisatorisk system Systemperspektivet New Public Management og kvalitetsperspektiver Metode Analysemetode Empiri Transskribering Etiske overvejelser Organisering i de tre kommuner Mariagerfjord Kommune Jammerbugt Kommune Rebild Kommune Analyse Organiseringen i de tre kommuner og New Public Management Den oplevede kvalitet fra lederniveau Den oplevede kvalitet fra behandlerniveau Den oplevede kvalitet fra brugerniveau Sammenfatning af leder, behandler og brugerniveau Organiseringens betydning for den oplevede kvalitet Konklusion og perspektivering 41 Litteraturliste 44 Resume 47 Summary 48 Bilag 49 1

3 1. Indledning og problemformulering I januar 2007 lancerede den danske regering strukturreformen. Formålet hermed var bl.a. at minimere antallet af kommuner og samle dem i færre og større kommuner, dels for at udnytte fordele ved stordrift, samt at give borgerne enkel adgang til offentlig service. Den daværende statsminister Lars Løkke Rasmussen sagde det på følgende måde: Kort sagt er målet med kommunalreformen at skabe et nyt Danmark, hvor en stærk og fremtidssikret offentlig sektor løser opgaverne med høj kvalitet og så tæt på borgerne som muligt. Borgerne i Danmark skal opleve en endnu bedre og mere sammenhængende offentlig sektor (Indenrigs- og sundhedsministeriet, 2005: 4). Reformen betød også, at ansvaret for alkoholbehandling overgik fra amterne til kommunerne. Formålet hermed var bl.a. at få det integreret med de øvrige kommunale opgaver i borgenes nærmiljø (Indenrigs- og Sundhedsministeriet, 2005: 22). Kommunerne kunne vælge at etablere behandlingstilbud på egne institutioner eller i samarbejde med andre kommuner, regioner eller private institutioner. Denne opgave sætter fokus på organiseringen af den ambulante alkoholbehandling i tre kommuner og undersøger hvilken betydning det har for den oplevede kvalitet ud fra leder, behandler og brugerperspektiv. Endvidere vil jeg kigge på hvad de øgede krav om arbejde ud fra kvalitetsstandarter etc., der er fulgt med moderniseringen af den offentlige sektor, har for den oplevede kvalitet. Det er dokumenteret at alkoholbehandlingsindsatsen i Danmark, inden reformen, var præget af stor variation i behandlingstilbuddene såvel kvalitativt som kvantitativt og med mangelfuld dokumentation og kvalitetssikring (Pedersen et al. 2004). Sundhedsstyrelsen fik i forbindelse med, at ansvaret skulle overgå til kommunerne udarbejdet et rådgivningsmateriale kvalitet i alkoholbehandling (Becker et al. 2008), der skulle være medvirkende til at højne kvaliteten i behandlingen. Rådgivningsmaterialet er en gennemgang af hvilke elementer i de forskellige faser, modtagelse, afrusning, visitation etc., der bør være taget højde for i behandlingsforløbet for at sikre alkoholbehandling af god kvalitet. Om god alkoholbehandling og sikring af kvaliteten skriver de: God alkoholbehandling handler ikke blot om at vælge de rigtige behandlingsstrategier eller skabe en god kontakt til patienten. En forudsætning for kvalitet i alkoholbehandlingen er endvidere systematisk udredning af patienterne, systematisk 2

4 opfølgning og systematisk dokumentation af ydelserne i en journal. Nødvendigt er også en systematisk tilgang til efteruddannelse, supervision og organisation i det hele taget, således at der løbende er fokus på kvaliteten af behandlingen. (Becker et al. 2008: 34). I 2009 fulgte KL efter med publikationen Kvalitet og organisering et inspirationskatalog til misbrugsbehandling. Publikationen bygger blandt andet på materialet fra Sundhedsstyrelsens anbefalinger (Becker et al. 2008), og havde som formål at sætte fokus på de udfordringer, som kommunerne stod med efter overtagelsens af misbrugsområdet og som følge heraf behov for viden om, hvordan opgaven bedst kunne løses i praksis (KL, 2009: 5). Den er blevet til som led i KLs kvalitetsprojekt og er lavet i samarbejde med 10 kommuner. Hoveddelen af publikationen består af afsnit om faglig kvalitet og organisatorisk kvalitet. For begge afsnits vedkommende tages udgangspunkt i begreber, som er kendt fra Den Danske Kvalitetsmodel 1 Den brugeropfattede kvalitet berøres kun kortfattet. Dette begrundes med, at formålet er at formidle de organisatoriske og faglige faktorer, som samlet danner grundlag for en kvalificeret misbrugsbehandling (KL, 2009: 13) Af faktorer der har betydning for kvalitet, og som kommunerne derfor forventes at forholde sig til, fremhæver KL følgende: Behandlingstilbuddet skal være umiddelbart tilgængeligt Fokus på at mennesker er forskellige og ét behandlingstilbud eller én behandlingsmetode passer således ikke til alle. Udredning er derfor centralt, ligesom adgangen til forskellige behandlingstilbud. Behandlingen skal tage højde for multiple behov. Behandlingen skal tage udgangspunkt i, at der arbejdes systematisk, ligesom der skal være dokumentation af indsatsen. Der skal være den nødvendige faglige kompetence til vurdering af af behandlingsbehovet og til gennemførelse af behandlingen. Mulighed for at iværksætte et akut beredskab, eksempelvis afrusning. Faglige kompetencer til at kunne yde såvel farmakologisk som psykosocial behandling. Faglige kompetencer i forhold til at foretage screening af eventuelle psykiske lidelser, med henblik på selv at behandle dem, eller henvise til relevante behandlingstilbud. Pårørende bør inddrages i behandlingen. 1 Den Danske Kvalitetsmodel er et nationalt system til kvalitetsudvikling på tværs af alle sektorer i sundhedsvæsenet og er et samarbejde mellem Danske Regioner, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Sundhedsstyrelsen, KL, Danmarks Apotekerforening og Dansk Erhverv. 3

5 Ovenstående er de strukturelle og faglige faktorer der ud fra KLs publikation bør være til stede. I forholde til de organisatoriske peger KL på følgende: En bevidst stillingtagen til under hvilken forvaltning/område misbrugscenteret placeres. Om kommune selv vælger at udfører behandlingen, om man indgår samarbejde med andre kommuner eller gør brug af eksterne evt. private aktører. Der skal være helhedsorienteret myndighedsafgørelser, herunder sikring af dette i form af samarbejdsaftaler med eksterne behandlingstilbud og anvendelse af den socialehandleplan som redskab til koordinering. Der bør arbejdes med misbrugsfaglig ekspertise i forbindelse med jobcenteret. Når der skal sikres sammenhæng på tværs af sektorer må kommunen være opmærksom på relationen til psykiatrisk sygehus og distriktspsykiatrien, samarbejde med somatisk sygehus, praktiserende læger, samt kriminalforsorgen. Tidlig identifikation og indsats er vigtigt, hvorfor man bør have fokus på såvel unge som familier. I forbindelse med strukturreformen og overdragelsen af ansvaret for misbrugsbehandlingen til kommunerne, kom der altså meget fokus på at højne kvaliteten på området. Det blev således anbefalet at kommunerne udarbejdede egne kvalitetsstandarter for området der som minimum skulle beskrive serviceniveau, samt hvem der kan komme i betragtning til ydelserne (KL, 2009: 10). Andre tiltag for at højne kvaliteten på området var oprettelse af tilbudsportalen 2 og VISO 3, der begge blev lanceret i forbindelse med strukturreformen. Ligeledes udviklede Sundhedsstyrelsen, sammen med Århus, Odense og Københavns Kommuner, et grundkursus for alkoholbehandlere, igen for at støtte kvalitetsudviklingen på området (Becker et al. 2008: 3.). Sidste nye tiltag er, at de ambulante behandlingstilbud også er blevet omfattet af det nye socialtilsyn, der pr. 1. januar 2014 overgik fra de enkelte kommuner til at blive samlet i fem 2 Tilbudsportalen indeholder oplysninger om kommunale, regionale og godkendte private tilbud på det sociale område. Kommunerne må kun anvende tilbud der er registreret på tilbudsportalen. Formålet er at styrke grundlaget for valg at tilbud til borgerne. 3 Viso står for Videns- og specialrådgivningsorganisation hvis formål er at yde gratis vejledende specialrådgivning i særligt komplicerede sager, hvor ekspertise til udredning etc. Ikke kan forventes at være til stede i kommunen eller regionen. Både borgere, kommuner og private organisationer kan trække på VISO. VISO dækker det sociale område, samt specialundervisningsområdet. 4

6 tilsynsenheder der hører under Socialstyrelsen. Der er dog ikke kommet en standart for dette område endnu, men på eksempelvis området for botilbud, har Socialstyrelsen samarbejdet med Akkreditering Danmark 4 og standarten er således meget grundig med krav om beskrivelse af forskellige faktorer og dokumentation, samt efterfølgende besøg der på mange måder minder om et audit. Forventningen er at det bliver det samme for den ambulante behandling. Som jeg tidligere har nævnt var der inden strukturreformen store forskelle i behandlingstilbuddene (Pedersen et al. 2004). Lægeforeningen har efter strukturreformen ønsket, at vurdere udviklingen i kommunernes alkoholbehandling og har således lavet undersøgelser i henholdsvis 2009 (Becker & Barfod 2009) og 2012 (Becker et al. 2012). Undersøgelserne er lavet med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens anbefalinger på området, og påviser, at der også efter strukturreformen, er store forskelle i de kommunale behandlingstilbud både i forhold til organisering og behandlingsmetoder (Becker et al. 2012: 39). I forbindelse med undersøgelsen i 2012 udsendte Becker et al. et spørgeskema til alle landets kommuner og fik en svarprocent på 96. Spørgsmålene omhandlede alkoholbehandlingens organisering, anvendte behandlingsmetoder, personalesammensætning og samarbejde med almen praktiserende læge. Ud fra spørgeskemaet udvalgte de 11 spørgsmål som grundlag for en indikator af kvalitet i alkoholbehandling. Ud fra hvor mange af disse spørgsmål man efterlevede fik man tildelt point og antallet af point blev sat ind i en smilieyordning. Resultat blev at 36% fik tildelt en glad Smiley, 53% fik en neutral og 11% fik en sur smiliey (Becker et al.: 7). I undersøgelsen fra 2012 påviser Becker et al. ligeledes, at der siden Becker og Barfods undersøgelse i 2009 er betydelig flere kommuner, der har hjemtaget misbrugsbehandlingen fra regionale tilbud. De angiver dette som bekymrende, idet de stiller spørgsmål ved, om en lille enhed kan give en lige så differentieret behandling som en større enhed med mere personale og flere ressourcer (Becker et al. 2012: 33) Jeg arbejder på en Blå Kors døgnbehandlings/omsorgsinstitution, hvor der kommer folk fra hele landet visiteret af deres hjemkommune. Fælles for alle der bliver indskrevet på institutionen er, at de har en alkohol- eller stofafhængighed. Opholdes længde varierer fra tre måneder til flere år. Ophold på tre måneder vil typisk være borgere der er visiteret til decideret 4 Akkreditering Danmark er en privat virksomhed der laver certificeringer af botilbud, væresteder etc. 5

7 afhængighedsbehandling (SUL 141 SEL 101), mens de længere ophold er omsorgsophold (SEL 107/108). Aldersspredningen er fra år hvor gruppen fra år, dog er i et hus for sig selv. Vi oplever også store forskelle i kommunernes måde at organisere og håndtere alkoholbehandlingen på og således også i, den af os, oplevede kvalitet. Der er således væsentlig forskel på de tilbud vores beboere får fra kommunen før, under og efterbehandlingen ved os. Det er tydeligt svært for beboerne at forholde sig til, at der kan være så store forskelle i de tilbud de får, særligt for de af beboerne der oplever at være meget på egen hånd. Det kan være nærliggende at tænke, at det er økonomien, der ligger til grund for hvor mange støtte muligheder, der er for den enkelte. Det er dog vores oplevelse, at organiseringen også har stor indflydelse idet, det ofte strander på, at det ønskede skal bevilliges fra en anden afdeling, der enten anskuer beboerens behov på en helt anden måde, eller beboeren ender med at blive kasteboldt mellem to forvaltninger, der begge mener, at ansvaret ligger i den anden afdeling. Ligeledes har vi de senere år oplevet en markant nedgang i kommunernes visitering til døgnbehandling, et billede kollegaer over hele landet nikker genkendende til. Antallet af personer der behandles i døgnregi, skønnes således også kun at være 2-4 % (Hvidtfeldt el al. 2008), hvor antallet af personer i døgnbehandling i Sverige ligger på ca. 12 % (Pedersen et al. 2004). Der findes ikke evidens for, at døgnbehandling har større effekt end dag- eller ambulantbehandling, men der findes evidens for, at den hårdest ramte gruppe 5 profiterer bedre af døgnbehandling end af et ambulant tilbud (Tylstrup 2012). Igen kan det være nærliggende at tænke, at det er økonomi, der ligger til grund for dette, men skal man anskue det fra en mere positiv vinkel, kan man anlægge en hypotese gående på, at det skyldes at den øgede fokus på kvalitet i den ambulante behandling har gjort, at kommunerne i højere grad selv kan varetage opgaven. Ud fra ovenstående er jeg blevet nysgerrig på hvilke tanker, der ligger bag de enkelte kommunernes opbygning af alkoholbehandlingen. Hvorfor vælger nogle (56 %), også små, kommuner at lave eget tilbud, mens andre laver et fælles tilbud (25 %) på tværs af kommunegrænser, mens andre igen vælger samarbejde med private udbydere (Becker et al. 2012) og ikke mindst, hvad har det af betydning for kvaliteten af alkoholbehandlingen og hvordan opleves det af brugerne. Jeg vil derfor undersøge følgende: 5 Personer med langvarigt misbrug der ofte er startet i en ung alder. Der vil ofte være sociale og psykiske problemstillinger 6

8 Hvilken betydning har organiseringen af den kommunale alkoholbehandling for kvaliteten i ambulant behandling? Siden strukturreformen har den offentlige sektor gennemgået en modernisering med udgangspunkt i New Public Management (se afsnit 2.1) Dette har også betydet ændringer i måden at tænke organiseringen, og jeg finder det vigtigt at få kigget på hvad, det har betydet for kvaliteten, som her vil være den oplevede kvalitet ved henholdsvis ledere, behandlere og brugere. Med New Public Management fulgte også fokus på kvalitet, effektivitet, evidens etc. samt et krav om resultatdokumentation, øget fokus på kvalitetsbegrebet og krav om arbejde ud fra kvalitetsstandarter etc. Jeg ønsker ligeledes at sætte fokus på dette ved at undersøge om det opleves som meningsfyldt eller forstyrrende, samt om det er noget, der er fokus på hele vejen ned i organisationen. Som nævnt bliver der med det nye tilsyn indført en auditkultur 6 på det ambulante alkoholbehandlingsområde, og kravet om brug af kvalitetssikringsværktøjer bliver således skærpet. Jeg finder det derfor vigtigt, at man forholder sig til ovenstående, da der kan være en tendens til, at man ukritisk antager at kvalitetsstandarter og andre værktøjer automatisk medfører en forbedret kvalitet i praksisarbejde. Denne opgave vil undersøge om det også forholder sig sådan. Becker et al. s undersøgelse af Alkoholbehandling i kommunerne fra 2012 bygger på en kvantitativ undersøgelse, der giver et overordnet billede af, hvordan kommunerne har organiseret sig og om deres alkoholbehandling er i overensstemmelse med sundhedsstyrelsens anbefalinger for området. Deres definition af kvalitet er således udelukkende kvantitativ. Jeg ønsker at få en mere kvalitativ indsigt og vil derfor undersøge ovenstående ved at sætte fokus på tre kommuner, Mariagerfjord, Jammerbugt og Rebild. Mariagerfjord og Jammerbugt kommuner ligger i størrelse tæt på hinanden med henholdsvis g ca indbyggere (januar 2014), mens Rebild med indbyggere (januar 2014) er en smule mindre. De tre kommuner har valgt at organisere sig forskelligt, idet Mariagerfjord i en vis udstrækning har valgt at samarbejde med privatudbyder, mens Jammerbugt er gået sammen med andre kommuner og Rebild har valgt at gøre det selv. 6 Med auditkulturen menes at et organisatorisk system holder øje med kvaliteten i definerede ydelser, eller i andre organisatoriske systemer ofte med henblik på at opnå akkreditering/certificering, eller som det vil være tilfældet med tilsynsbesøg en godkendelse. Mere om auditkulturen i afsnit 2.5 7

9 Servicestyrelsen og SFI (Det Nationale forskningscenter for velfærd) har udarbejdet en serie bestående af 7 delrapporter omhandlende den sociale stofmisbrugsbehandling. Delrapport 2 (Sørensen et al., 2009) har fokus på brugere og pårørendes perspektiv og deres tilfredshed med behandlingen. I delrapport 4 (Sørensen, 2009) er der fokus på kvalitetsudvikling og kvalitetsstandarter. Formålet med denne rapport er at belyse hvilke opfattelser, der er af kvalitet ved henholdsvis kommune, behandlingssted, brugere og pårørende i forhold til social stofmisbrugsbehandling (Sørensen, 2009). I forhold til brugere og pårørende findes dette dog som nævnt i delrapport 2, og der snakkes her mere om tilfredshed end syn på oplevet kvalitet. På mange områder har de således været inde og sætte fokus på noget af det samme, som jeg ønsker at undersøge i denne opgave. Dog er mit udgangspunkt alkoholbehandlingen, hvor deres fokus er på stofbehandlingen. Der er dog stor sammenlignelighed mellem disse og i flere kommuner er stof- og alkoholbehandling således også lagt sammen, både i forhold til organisatorisk placering og geografiskbeliggenhed (Becker et al. 2012: 6). Det kan således også afsløres her, at dette er tilfældet for de tre kommuner jeg har valgt at undersøge. Jeg har dog alligevel valgt, at holde fast i, at fokus tages ud fra alkoholbehandlingen, og i stedet vil jeg inddrage om, og evt. hvorledes, sammenlægningen har betydning for kvaliteten. 2. Teori For at kunne besvare problemformuleringen er det nødvendigt at tage udgangspunkt i teoretiske perspektiver, der kan bidrage til analyse og forståelse af empirien. Tilgangen bag empirien ligger i de interviewedes erfaringer og oplevelser, men det vil stadig være nødvendigt at have en teoretisk ramme for forståelsen af begrebet kvalitet. Ligeledes er der brug for en teoretisk ramme i forhold til at kigge på organiseringen. De teoretiske rammer defineres i det følgende: 2.1 Moderniseringen af den offentlige sektor organisering efter New Public Management Fokus på kvalitet, evidens etc. i den offentlige sektor udsprang af New Public Managementbegrebet (NPM), der er betegnelsen for en række af de moderniseringstiltag, der har fundet sted i den offentlige sektor. NPM defineres som resultatet af to typer 8

10 styringsreformer de administrative og de institutionelle. Ud fra de to reformer defineres indholdet af NPM således som: synlig professionel ledelse, målstyring, fokus på output, skabelse af selvstændige enheder, konkurrence og markedsgørelse, brug af ledelsespraksis fra den private sektor og effektiv ressourceudnyttelse (Hood, 1991: 4-5, Greve, 2002: 2) Reformerne introducerer således ledelses- og markedsmekanismer der har til hensigt at forandre den offentlige sektor (Greve, 2002: 77). I forhold til organiseringen introducerede NPM således væsentlige forandringer i tilgangen illustreret i skemaet nedenfor (Vanebo, 2001: 174). Ledelse og organisering i det offentlige før og nu: Førsteordens beslutninger Strategi, mission og værdier Andenordens beslutninger Struktur, kontrolsystem Tredjeordens beslutninger Kompetence personalepolitik Traditionel offentlig forvaltning Standart ydelsestilbud Lighed og retfærdighed Gratis velfærd Integreret helhedsorienteret Bureaukratisk hierarkisk Procedure regler Central finansiering Centrale tarifaftaler Standard lønsystem Stærke fagforeninger New Public Management Brugerfokus: konkurrence, effektivitet og fleksibilitet. Differentieret tilbud- brug af priser og egenbetaling Fragmenteret Rammestyrede, selvstændige resultatenheder Interne markeder Bestiller-udfører modeller Mere decentraliseret personaleansvar med lokalt arbejdsgiver ansvar og lokale lønssystemer. Brug af HRM-praksiser Organiseringen ud fra NPM kan således knyttes til centrale temaer i klassisk organisationsteori, hele tiden med kvalitet og effektivitet for øje: Specialisering: hvilke formål skal organisationen dække. Koordinering: hvornår skal koordinering mellem forskellige funktioner, niveauer etc. iværksættes. Centralisering/desentralisering hvad skal centraliseres og i hvilken grad. 9

11 Størrelse for organisationen hvad er den optimale. Da jeg i mit undersøgelsesspørgsmål har fokus på organiseringens betydning for kvalitet, vil jeg i analysen bruge ovenstående som udgangspunkt for at kigge på de tre kommuners organisering i hvor høj grad ligger de i kassen for NPM-organisering og hvilken betydning har den oplevede kvalitet for ledelsen, behandlere og brugere. Jeg vil dog ikke forholde mig til personalepolitik, lønsystemer etc. Greve taler om forskellige anvendelser af NPM, bl.a. NPM som værktøjskasse for ledelsesmetoder og koncepter (Greve 2002:79). Der findes en række ledelsesværktøjer, hvor jeg i forhold til problemformuleringen finder det relevant at nævne kvalitetsstandarter og benchmarking. Som nævnt i indledningen har kvalitetsstandart og arbejde ud fra disse fået mere og mere opmærksomhed også på alkoholbehandlingsområdet. 2.2 Kvalitetsperspektiver Idet jeg ønsker at belyse hvilken betydning organiseringen har for kvalitet i alkoholbehandling og ønsker at kigge på kvalitet ud fra ledere, behandlere og brugeres erfaringer og oplevelser, må jeg forholde mig til begrebet kvalitet. Begrebet kvalitet er diffust og kan betyde noget forskelligt for hver af os, og enhver kan ligge sin vurdering ind i dette åbne begreb. Peter Dahler-Larsen behandler i sin bog Kvalitetens beskaffenhed (2008) kvalitetsbegrebet og skriver bl.a.: Vi slipper ikke for at forholde os til, hvad vores kvalitet skal være relativ til, eller om vi i det mindste kan koordinere, hvad din og min kvalitet er relativ i forhold til. Ellers må vi leve med en blindhåndtering af vores fælles anliggender (Dahler-Larsen, 2008: 13) Peter Dahler-Larsen påpeger, at der er sket en abstraktion af kvalitetsbegrebet, der er blevet værdiladet og yderst komplekst. I sin indkredsning af begrebet kvalitet, tager Dahler-Larsen udgangspunkt i forskellige kvalitetsperspektiver. Han beskriver således fem perspektiver, som kvalitet kan defineres ud fra, disse er: 1. At fjerne variationer omkring en fastsat standart. 2. At opnå bestemte effekter. 3. At opnå fastsatte politiske mål. 4. At tilgodese brugernes ønsker 5. At have et organisatorisk system der sikre kvalitet (Dahler-Larsen 2008: 107). 10

12 Hvert perspektiv har en typisk kvalitetsdefinition og således et typisk greb om den situation hvor kvaliteten skal måles, udvikles eller beskrives. Perspektiverne gør det muligt at tale nogenlunde principielt om kvalitetsbedømmelse og forskellen mellem dem. Jeg har fravalgt at bruge perspektivet om at opnå fastsatte politiske mål. Ikke fordi det ikke er en spændende eller relevant vinkle, men i forhold til opgavens størrelse, vil det blive for omfangsrigt, hvis jeg også skulle ind og kigge på de politiske aspekter i forhold til kvalitet i behandlingen. De øvrige perspektiver har dog stor relevans i forhold til undersøgelsesspørgsmålet. 2.3 At fjerne variationer omkring en fastsat standart. Standardperspektivet har sin forforståelse i det industrielle kvalitetssikringsparadigme, hvor man ud fra statiske stikprøver afgjorde om hele partier skulle kasseres, hvis der var for store afvigelser i forhold til en given kvalitetsstandart. Kernen i standardperspektivet er således, at eventuelle afvigelser i forhold til en given standart betragtes, som om noget er galt. Et eksempel på dette kan være Becker et als. undersøgelse fra 2012, hvor de tildelte point ud fra, om man opfyldte bestemte kriterier i sundhedsstyrelses skrivelse om kvalitet i alkoholbehandling (Becker et al, 2012). Dahler-Larsen påpeger en svaghed ved dette, idet perspektivet derved ikke forholder sig til bevidste og velbegrundede afvigelser fra standarten. I standartperspektivet er et givet problem eller en opgave således først løst, når der ikke er afvigelser fra standarten. Udviklingen af standarter kan endvidere bruges af ledere og politikere som en form for forsikring. Er der sket en fejl et sted i systemet placeres ansvaret for fejlen ved dem der ikke har levet op til standarten, eller man laver en ny standart for at undgå gentagelser af fejlen, eller for at forebygge fejl, der ikke er taget højde for i standardskrivelsen. Et andet aspekt beskriver Dahler-Larsen som McDonaldiseringen. Hermed menes, at der er forudsigelighed om, hvad man kan forvente at modtage og fastsættelsen af en standart, gør at der ikke er plads til individuelle hensyn i en ydelse. Med andre ord kan det at skulle efterleve en kvalitetsstandart fjerne kvaliteten for den enkelte, idet der ikke er plads til afvigelser og individuelle hensyn (Dahler-Larsen, 2008: ). Da jeg ønsker at kigge på, hvordan der arbejdes med kvalitetsstandarter i de tre kommuner, samt oplevelsen ved ledelse, medarbejdere og til dels brugerne, om hvad det gør ved kvaliteten i praksis, vil det være naturligt at inddrage dette perspektiv. 11

13 2.4 Kvalitet defineret ud fra effekter Når effekt anses som det centrale i forhold til kvaliteten, kan det i forhold til misbrugsbehandlingen defineres som, at det ikke blot skal være der, men at det også skal gøre en forskel, der skal være en effekt. Der tales således om input, de ressourcer der indgår i den såkaldte serviceproduktion, om output, det der leveres af medarbejderne og endelig outcome, som er den bredere samfundsmæssige effekt. Effektperspektivet anklager den offentlige sektor for at have for meget fokus på input, proces og output på bekostning af outcome. I forhold til outcome eller effekt påpeges imidlertid, at det da også kan være vanskeligt at fastsætte, hvad der er outcome, og hvad der er output, da det der anses som slutresultat af en person, kan være mellemresultat for en anden. Ligeledes har effektperspektivet fokus på evidensbaseret praksis og forudsætter, at de enkelte offentlige instanser skal tage udgangspunkt i solide metaundersøgelser af effekter af forskellige virkemidler, således at udgangspunktet for metode er en videnskabelig undersøgelse af hvad der virker. Kritikere påpeger, at man ved udelukkende at agere ud fra dette udgangspunkt fravælger eller underkender praktisk og professionel intuition. En af de skarpeste kritikker af effektperspektivet, er kravet om en tydelig skelen mellem virkemidler og effekter. Grundstene i effektperspektivet er således, at valget af virkemidler skal effektiveres i forhold til opnåede effekter. Kritikken går på, at nogle virkemidler, ikke omkostningsfrit, lader sig udskifte med et andet virkemiddel med mere effekt, hvis det oprindelige virkemiddel eksempelvis bygger på et bestemt menneskesyn. (Dahler-Larsen, 2008: ). Når jeg finder det relevant at anvende effektperspektivet i forhold til analysen af min empiri, skyldes det netop det interessante i, hvordan effekten defineres, f.eks. om ædruelighed er effekten af alkoholbehandling, og er der forskelle i hvad ledelse, behandlere og brugere oplever som effekt. Ligeledes er der også i den kommunale alkoholbehandling fokus på evidensbaserede metoder, hvorfor jeg finder det relevant at diskutere oplevelsen af og eventuel brug af sådan. 2.5 Kvalitet defineret ud fra brugerønske Perspektivet om kvalitet defineret ud fra brugerønske, udspringer for industriens og servicevirksomheders begreb om kundetilfredshed. Med andre ord vil det sige, at en ydelse er oprettet for at imødekomme brugernes behov, i dette tilfælde, at tilbud om alkoholbehandling skal matche brugernes behov. Ved at have fokus på dette i offentlige tilbud 12

14 taler Dahler-Larsen om en magtudjævning, idet man i det offentlige har mere tradition for at tale end at lytte, da man ikke har samme risiko som private for at lukke ned hvis brugerne forlader dem. (Dahler-Larsen, 2008: 134) Generelt må man sige, at der er kommet mere fokus på brugerønske og det at lytte til brugerne. Således har empowerment paradigmet stor bevågenhed, også på misbrugsområdet (Bagga, 2005: 9) Dahler-Larsen peger også på en række udfordringer for brugerperspektivet. Eksempelvis hvem der kan defineres som brugere. Er det kun de reelle brugere af en ydelse, der skal medregnes, eller skal potentielle brugere også høres? Endvidere skal man forholde sig til, om pårørende kan tale legitimt på brugerens vegne, hvis denne ikke selv er i stand til det. Ligeledes påpeges, at brugerperspektivet har tendens til at reducere kvalitetsvurderingen til individuelle subjektive oplevelser. Ved et ensidig fokus på brugerperspektivet, risikere man således at miste referencer til de overordnede og samfundsmæssigt rettede principper. (Dahler- Larsen, 2008: ). Idet jeg i min undersøgelse også ønsker at sætte fokus på den brugeroplevede kvalitet, giver det naturligvis god mening at inddrage dette perspektiv. Udover at anvende det i forhold til om behandlingen matcher brugernes forventning, vil jeg ligeledes anvende det i forhold til hvordan ledelse og behandlere inddrager brugerne. 2.6 Kvalitet defineret ud fra et organisatorisk system - systemperspektivet Kvalitet i dette perspektiv defineres ud fra egenskaber ved det organisatoriske system, der holder øje med kvaliteten i definerede ydelser eller i andre organisatoriske systemer. Der har i de senere år været et øget fokus på akkreditering og certificering, og der findes således organisationer der udelukkende lever af at udbyde standarter og efterfølgende audit med mulighed for akkreditering/certificering. Dette har igen sit udspring i industriens verden, men fokus på kvalitet og som følge heraf kvalitetsstandarter på det sociale område har gjort, at der også findes organisationer, der har specialiseret sig inden for dette felt. For at opnå certificering/akkreditering stilles der krav om dokumentation, hvorfor man funktionelt kan sige, at kvaliteten først er der, når den kan dokumenteres. Ud fra det organisatoriske system vil man ved kvalitetsproblemer også have fokus på svigt i de ledelsesmæssige og organisatoriskes systemer og kigge på om eventuelle problemer kan afhjælpes ved tiltag her. 13

15 Kritikere af kvalitetssystemperspektivet anfører, at det medfører mere bureaukrati, da der bruges mange ressourcer på udarbejdelse af manualer, dokumenter, strukturer og processer udelukkende for at tilgodese organisationens evaluerbarhed og kvalitetsvurderbarhed og dermed skubber fokus væk fra den konkrete kvalitet i de direkte ydelser, da sigtet udelukkende er at opnå anerkendelse evt. i form af cetificering/akkreditering fra andre institutioner. Således oplever nogen ansatte, i organisationer, der arbejder ud fra dette, at det der skal sikre kvaliteten, ikke har meget relevans i forhold til de processer, hvor kvaliteten konkret levers til brugeren. Der bør således være fokus på, at organisatoriske systemer til kvalitetssikring, ikke automatisk medfører mere kvalitet (Dahler-Larsen, 2008: ). Inspirationen til hele bølgen af dokumentationskrav, evidens etc. kommer primært fra den finansielle sektor hvorfor bl.a. Chris Shore og Susan Wright (1999) forholder sig kritisk til det de betegner som auditkulturen, idet de anfører, at en stor andel af den offentlige sektors ydelser ikke kan måles ud fra finansielle målstokke som f.eks. value for money Endvidere ser de at kvalitetsikringsmekanismer som audit og akkreditering/certificering afvikler et offentligt system baseret på tillid og autonomi og i stedet skaber et system baseret på gennemsigtighed og kontrolleret ansvarlighed. De ser derfor at auditkulturen rummer en risiko i forhold til at afvikle de ydelser og indsatser, der ikke kan måles, vejes og dokumenteres og opfordre til, at der gives plads til differentieret ansvarlighed (Shore & Wright, 1999: ). Ovenstående perspektiv vil, sammen med 2.4 Kvalitet defineret ud fra et organisatorisk system systemperspektivet, blive anvendt i analysen i forhold til, hvordan særligt ledere og behandlere oplever arbejdet med kvalitetsstandarter etc. i praksis. 2.7 New Public Management og kvalitetsperspektiver Dahler-Larsens kvalitetsperspektiver har deres forforståelser fra den industrielle og finansielle verden, og der er således fællestræk med organiseringsformen ud fra NPM. Organiseringen ud fra NPM har således fokus på den brugeroplevede tilfredsstillelse, der i lighed med Dahler- Larsens definition ud fra brugerønske, sætter den enkeltes behov i første række ud fra differentierede tilbud og fleksibilitet i systemet. Effekten er ligeledes central i NPM og måske der, det offentlige system har haft sin største udfordring i forhold til en nytækning. Dahler- Larsen påpeger således, at det offentlige ud fra effektperspektivet, stadig har for lidt fokus på 14

16 outcome. Nedenstående figur tydeliggør tanken om vejen til kvalitet ud fra NMP med fokus på outcome (Christiansen 2002: 142). Figuren tydeliggør kvalitet i et produktionsperspektiv, hvor brugernes tilfredsstillelse defineres som: en funktion af brugerens forventninger og den oplevede kvalitet (Christiansen 2002: 141). Dette harmornerer således fint med Dahler-Larsens perspektiv om kvalitet defineret ud fra brugerønske. I lighed med Shore og Wright, påpeger Alf-Håvard Dahl (Dahl, 2001: ), dog med en lidt anden vinkel, at man ikke ukritisk bør adoptere kvalitetsmodeller og tilgange fra den private og industrielle sektor, da dette kan skabe tilpasningsproblemer eller være direkte misvisende. Han påpeger således, at man i den private sektor arbejder ud fra servicekvalitet, hvor kunden altid har ret. En anskuelse han mener, man skal være varsom med at at bruge som kvalitetsdefinition i den offentlige sektor. Ifølge Alf-Håvard Dahl bør man i det offentlige have et bredere kvalitetsbegreb, da brugertilfredshed ikke altid er ensbetydende med god kvalitet. Ud fra dette giver det således god mening at kigge på den oplevede kvalitet ud fra de fire perspektiver defineret af Dahler-Larsen. 3. Metode Da hensigten med denne opgave er, at undersøge organiseringens betydning for kvalitet i ambulant behandling, har det været nødvendigt at indsamle empiri, der kan medvirke til at belyse dette. Jeg har valgt at gøre dette ved at undersøge tre kommuner, der alle kan betegnes som mindre kommuner ud fra antallet af indbyggere, men som holdt op mod dette, dækker et 15

17 forholdsvis stort område arealmæssigt. At jeg har valgt tre kommuner, der på den måde er sammenlignelige, er netop ud fra ønsket om, at det primært skal være valget af organiseringen der ligger til grund for diskussionen af kvaliteten. I forbindelse med undersøgelserne kom der dog ting frem, der gjorde, at jeg tænker, man med fordel også kunne have undersøgt en større kommune. Af tidsmæssige grunde, var jeg dog nødt til at fravælge dette. Tankerne omkring hvorfor det ville have været relevant også at undersøge en større kommune, vil jeg komme yderligere ind på under perspektiveringen. Da jeg har valgt at bygge undersøgelsen på tre kommuner, er der således tale om et komparativt casestudie, hvor hensigten netop er at undersøge et antal cases for at forstå forskelle mellem dem (Bryman, 2012: 72-75). Valget af de tre kommuner, Mariagerfjord, Jammerbugt og Rebild, blev dels gjort ud fra ovenstående kriterier, men også fordi jeg via mit arbejde, som souschef på en Blå Kors døgnbehandlingsinstitution, der ligger i Mariagerfjord kommune, har et vist forhåndskendskab til disse kommuner og således ved, at de har valgt at organisere sig meget forskelligt og ligeledes havde en oplevelse af, at dette betød, at der var forskelle i de ambulante behandlingstilbud til borgerne. Endvidere har de tre kommuner til fælles, at det stadig er forholdsvis nyt for dem at have hjemtaget behandling til egen kommune. Frem til maj 2011 var de således en del af den fælles regionale behandling i Nordjylland. 3.1 Analysemetode Jeg har valgt at tage udgangspunkt i den fænomenologiske analyse. Den fænomenologiske analyse er en analyse af den måde, forskellige personer oplever verden på. Den forholder sig ikke til om oplevelsen er rigtig eller forkert, men beskriver verdenen på den pågældendes egen præmisser. Den levede erfaring, eller livsverdenen, er således det primære begreb. Fænomenologiens hensigt er således at gøre den videnskabelige rationalitet og praksis forståelig og ikke at forklare mennesket ved hjælp af videnskab ( Zahavi, 2004: 33) Da hensigten med denne opgave ikke er at bestemme, hvad der er henholdsvis god og dårlig behandling, men at kigge på den oplevede kvalitet ud fra en given organisering, tænker jeg, at denne tilgang giver mening, da fokus så vil være på at tydeliggøre den interviewedes forståelse og oplevelse af kvalitet, frem for at fælde dom over rigtigt og forkert. 16

18 Samtidig ønsker jeg at diskutere de interviewede personers oplevelser af kvaliteten i forhold til de vinde, der pt. blæser med stadig mere fokus på evidens og dokumentationskrav og særligt arbejdet ud fra, og med, kvalitetsstandarter. At jeg således kommer til at gå bag om de fortællinger og oplevelser den enkelte har og føre dem over i en samfunds- eller kravsmæssig kontekst, kan umiddelbart kollidere en smule med den fænomenologiske tilgang, hvis hensigt jo er en beskrivelse af den levede erfaring fri for fordomme og forforståelser. Hensigten vil dog netop være at bruge de interviewedes erfaringer og livsverden på området i diskussion således, at det stadig bliver med respekt for disse. Jeg vil således være opmærksom på ikke at overfortolke ved at tage udgangspunkt i det sagte og holde fast i den virkelige mening, så de interviewede personers selvforståelse kommer med i processen (Kvale og Brinkmann, 2009: ) 3.2 Empiri Som nævnt i indledningen ønsker jeg med denne opgave at lave en mere kvalitativ undersøgelse af kvalitet i misbrugsbehandling, end det har været tilfældet med Becker et al s undersøgelse fra Det Empiriske materiale bygger således primært på interviews med henholdsvis ledere, behandlere og brugere fra de tre valgte kommuner. Jeg har valgt at interviewe både ledere, behandlere og brugere, ud fra en hypotese om, at deres forskellige placeringer gør, at deres anskuelser af kvalitet og arbejdet med dette vil have forskelligt fokus, ligesom deres billede af organiseringens rammer og betydning vil variere. Jeg finder det vigtigt at belyse alle tre vinkler, da de samlet kan være med til at give et billede af, hvad der er vigtig, når man snakker kvalitet i alkoholbehandling. Særligt tænker jeg at vinklen med at inddrage brugernes livsverden, i forhold til den oplevede kvalitet, kan give nye aspekter, idet kvalitetsstandarter typisk er lavet af professionelle ud fra deres antagelser om, hvordan man sikre kvalitet. I forhold til interview af ledere valgte jeg disse ud fra, at det skulle være nogle nøglepersoner, hvis arbejdsfunktion mest af alt skulle være det administrative og overordnede således, at de ikke var en direkte del af behandlingen. Ligeledes skulle de være placeret, så de har været med i processen om, hvorfor man har valgt den organisering, man har. Dette da jeg ikke bare ønskede at få en beskrivelse af organisationen, men også få beskrevet tankerne bag den valgte organisering. 17

19 Kontakten til de tre ledere blev taget pr. telefon, hvor de blev præsenteret for opgaven hvad det var jeg ønskede at undersøge, samt hvad det ville kræve af dem og deres medarbejdere. Ligeledes blev de gjort bekendt med, at jeg havde et ønske om at interviewe nogle af brugerne. De tre ledere der blev interviewet var fra Rebild Kommune Centerchef Anna Maria Holm, fra Jammerbugt Kommune Myndighedschef Preben Gram og fra Mariagerfjord Kommune Handicapchef Per Heidmann. I Mariagerfjord og Jammerbugt Kommuner havde jeg ligeledes et ønske om at interviewe lederne på centrene, da det er dem der har det daglige ansvar, herunder også det faglige ansvar og arbejdet med kvalitetsstandarter etc. I Jammerbugt fik jeg interviewet leder Jens Bach Andersen, aftalen blev lavet dels pr. telefon og dels pr.mail se nedenstående om kontakt til behandler. I Mariagerfjord havde lederen ligeledes indvilget i, at stille op til interview, men trods flere forsøg, lykkedes det ikke at få lavet en aftale. I forhold til behandlerne havde jeg som udgangspunkt et ønske om at interviewe alle behandlere. Ligeledes vægtede jeg, at de skulle have været ansat i behandlingen i en periode, der gjorde, at de havde en vis forståelse for hvordan organisering var i Kommunen og havde en oplevelse af, hvordan det fungerede i praksis. Dette bevirkede at jeg i Mariagerfjord kun fik interviewet 2 ud af tre (snart fire) behandlere, idet den tredje behandler var ansat i et vikariat, og kun havde været der i ca. 14 dage. I Jammerbugt Kommune interviewede jeg en ud af normalt to behandlere. Der havde i en periode kun været en behandler, og man havde netop ansat en ny, der dog først skulle starte pr. 1. juli I Rebild Kommune fik jeg interviewet alle fire behandlere. En af dem var næsten nyansat og havde således kun været der en måned. Han havde dog en del erfaring fra området fra tidligere jobs og Anne Marie Holm vurderede, at det ville være fint, at han også deltog, da han specifikt var ansat til at varetage ungeområdet. Som det fremgår af nedenstående, blev interviewet med behandlerne i Rebild foretaget samlet, hvorfor det fint kunne give mening han deltog. Kontakten til behandlerne blev foranstaltet på forskellig vis. I Rebild Kommune var det via Anna Marie Holm, der havde præsenteret behandlerne for, at hun havde sagt ja til, at hun og de ville deltage i undersøgelsen. Aftalen om interview med behandlerne blev herefter lavet 18

20 umiddelbart efter, jeg havde interviewet Anne Marie Holm. Ud fra ønske fra behandlerne blev der lavet aftale om et samlet interview. Inden interviewet fremsendte jeg en mail, der redegjorde for, hvad det var jeg ønskede at snakke med dem om, samt det forventede tidsforbrug. I Jammerbugt Kommune henviste Preben Gram til, at jeg skulle kontakte lederen af Behandlingscenter Nordenfjord (se afsnit 4.2) Jens Bach Andersen for at lave aftale med behandleren. Efter jeg havde snakket med Jens Bach Andersen og fortalt ham om opgavens formål og forventet tidsforbrug, blev jeg ringet op af den behandler, der er ansat til at arbejde med Jammerbugt Kommunes borgere. Han blev orienteret om, hvad det var jeg ville snakke med ham om, samt det forventede tidsforbrug, hvorefter der blev lavet aftale om interview. I Mariagerfjord Kommune gik kontakten via Centerlederen, hvor jeg efter telefonisk kontakt sendte ham en mail der redegjorde for opgavens hensigt samt det forventede tidsforbrug for behandlerne. Jeg blev herefter ringet op af behandlerne, der ligeledes blev præsenteret for ovennævnte, og der blev lavet aftale om individuelle interview. Jeg har gjort mig flere overvejelser om, hvordan jeg kunne få kontakt med brugerne. Da borgerne har krav på anonymitet, vil jeg ikke selv kunne rette henvendelse til dem. Da jeg lavede min metodeopgave, havde jeg en tanke om, at brugernes oplevelse skulle undersøges via spørgeskema. Dette ud fra en forhåbning om, at flere ville indvilge i, at svare på et spørgeskema end stille op til interview, og jeg således ville have et større sammenligningsgrundlag. Ud fra tidligere erfaringer ved jeg dog, at en stor del af denne gruppe, trods gode intentioner, ikke vil få returneret disse, eller vil have brug for hjælp til at udfylde dem. På baggrund af ovenstående samt, at jeg har valgt den fænomenologiske analyse og tilgang, besluttede jeg, at jeg ligeledes ville lave interview med borgerne, på trods af, at det evt. ville betyde et mindre antal. Det var dog stadig en etisk udfordring i, hvordan jeg fik kontakt med brugerne, og dette blev drøftet med ledelse og behandlere i de tre kommuner. I Rebild- og Mariagerfjord Kommuner skrev jeg et brev/invitation (bilag1), som, efter godkendelse fra ledelse og behandlere, blev uddelt til brugerne af behandlerne. Dette resulterede i to henvendelser fra brugere i Rebild Kommune, der kom ingen henvendelser fra brugere i Mariagerfjord Kommune. På institutionen hvor jeg er souschef, har vi en del borgere fra Mariagerfjord indskrevet. Ikke alle 19

21 har haft forløb på misbrugscenteret, men tre af dem havde, og jeg valgte at spørge to af dem, om de ville medvirke i undersøgelse, hvilket de sagde ja til. At jeg ikke spurgte den sidste skyldtes, at vedkommende på daværende tidspunkt var psykisk meget dårlig. Vedkommende hørte dog via de andre om undersøgelsen og henvendte sig selv, med et ønske om, at ville deltage. I Jammerbugt Kommune valgte behandleren at formidle kontakten ved selv at spørge brugeren, dette resulterede i et interview. Interviewende med ledere og behandlere foregik for alles vedkommende på arbejdspladsen. Brugerne fik selv lov at vælge, hvor det skulle finde sted. I Jammerbugt foregik det på Behandlingscenteret, brugerne fra Mariagerfjord interviewede jeg på institutionen, hvor jeg arbejder, da de havde ophold her, og brugerne fra Rebild ønskede, det skulle foregå hjemme ved dem. Man kan således med rette påpege, at der ikke er en gennemgående systematik i indsamlingen af data, særligt omkring behandlerne, hvor der både er individuelle og gruppeinterview. Ved interview af enkeltperson sikre man i højere grad, at det er dennes holdning og erfaringer der bliver svaret ud fra, man påvirkes ikke direkte af andre, men gengiver egen livsverden. Ved gruppeinterview kan der være risiko for, at man lader sig påvirke af de øvrige. Metoden har dog andre fordele, som at observere interaktionen omkring et fænomen, her kvalitet, og evt. give et billede af det interne samarbejde. Ligeledes kan gruppesamspillet gøre det lettere, at udtrykke synspunkter om følsomme, tabubelagte emner (Kvale og Brinkmann 2009: 170, , Bryman 2012: ). I interviewet med behandlerne fra Rebild var det dog ikke min opfattelse at de indrettede sig efter hinanden, men fik en diskussion om begrebet kvalitet og deres organisering. Den nyansatte medarbejder var dog, naturligt nok, ikke så meget på banen. I forhold til brugerne ligger der en forskel i, at jeg ved tre af dem havde indgående kendskab til deres historie, ligesom de kender mig i en anden rolle end intervieweren. Jeg oplevede det havde indvirkning på interviewene i den forstand, at det med de tre blev en mere koncentreret snak om deres oplevelse af kvalitet, hvad er vigtig i behandling etc., hvor de øvrige brugere også havde brug for at fortælle mig noget om deres baggrund og historie. Der var dog stadig en god dialog om deres syn på kvalitet etc. I interviewene med brugerne havde jeg således stor fokus på den aftalte kontekst for interviewene, dette ud fra, at det ikke skulle få karakter af en 20

22 terapisession. Jeg havde således opmærksomhed på ikke at bruge teknikker fra det terapeutiske felt, som jeg normale operere i, da disse bliver etisk tvivlsomme, når de bruges til forsknings og kommercielle formål (Kvale og Brinkmann, 2009: 94-96). Inden jeg påbegyndte interviewene, havde jeg på forhånd undersøgt de tre kommuners organisering, i form af organisationsdiagrammer, samt kigget på deres ydelseskataloger og kvalitetsstandarter. Ud fra dette havde jeg således dannet mig et billede af hvordan organiseringen i de tre kommuner er, ligesom mit forhåndskendskab til dem, gav mig et billede af dette. Da jeg har valgt den fænomenologiske tilgang som analyse metode, har jeg ligeledes valgt denne som inspiration for mine interviews. Anvendelse af det fænomenologiske perspektiv i dataindsamlingen betyder ifølge Kvale og Brinkmann, at man har..et fokus på bevidstheden og livsverden, åbenhed over for interviewpersonens oplevelser, afgørende vægt på præcise beskrivelser, forsøg på at sætte forhåndsviden i parantens og en søgen efter invariante essentielle betydninger i beskrivelserne (Kvale, Brinkmann, 2009, s. 70) Alle interviews har således været semistrukturerede, da disse giver mulighed for at operere med åbne spørgsmål som gør, at man kan forfølge temaer etc. som den interviewede angiver (Vallgårda et al, 2013, s. 193, Bryman 2009: 471). Åbne spørgsmål vil ofte være hv-spørgsmål, eks: Hvad er vigtigt for dig i behandlingen, og hvis svaret er: fleksibilitet, kan man forfølge temaet ved at spørge om eksempler på dette. Jeg har således gjort brug af interviewguides (bilag 2,3 og 4), der giver plads til dette, men som samtidig giver en vis sikkerhed for, at man kommer omkring de relevante emner, hvilket særligt kan være nyttigt for en ikke rutineret interviewer, som jeg må betegnes som (Kvale og Brinkmann,2009) Inden selve interviewet startede, redegjorde jeg kort for opgavens hensigt, hvad interviewpersonens rolle ville være, samt at de ville blive anonymiseret i opgaven. For ledernes vedkommende her en afklaring af, om de og kommunen ønskede at være anonymiseret. Yderligere blev de spurgt om samtykke til at optage interviewet på diktafon, hvilket alle, med undtagelse af en enkelt bruger, indvilgede i. Her var jeg i stedet nødsaget til at tage skriftlige notater, hvilket naturligvis har gjort, at alt fra dette interview ikke er citeret ordret, men genskabt ud fra noter og hukommelse. Jeg gjorde dog det, at når brugere sagde noget, som jeg 21

23 tænkte var ekstra godt og vigtigt at få genskabt så korrekt som muligt, stoppede jeg op og sagde dette til brugeren, hvorefter jeg brugte tid på at skrive det direkte ned, nogle gange med hjælp til at rekonstruere fra brugeren, der fandt stor morskab i dette. 3.3 Transskribering Med undtagelse af et enkelt interview blev de alle optaget på diktafon og efterfølgende transskriberet. Transskriberingen har jeg selv forestået. I forhold til transskriberingen pointere Kvale og Brinkmann, at der ikke findes én måde, der kan betegnes som den rigtige. Man bør i stedet have fokus på, hvilken transskribering der kan være nyttig i forhold til undersøgelsen (Kvale og Brinkmann, 2009: 209). Da jeg i min analyse har fokus på informanternes livsverden, deres erfaringer og fortrolighed af organisering og dennes eventuelle betydning for kvalitet i behandling, har jeg valgt at lave transskriberingen ordret, med gengivelse af længere pauser etc. Dette med henblik på at sætte min egen forforståelse i parentes og forsøge at leve mig ind i den interviewedes livsverden (Vallgårda ett all., 2013: 182). Jeg har således også valgt at gennemlyttet interviewende endnu en gang, efter de var udskrevet. 3.4 Etiske overvejelser Jeg har gjort mig overvejelser om, hvorvidt der kan være etiske problemstillinger ved, at jeg vælger at lave undersøgelsen i henholdsvis Mariagerfjord, Jammerbugt og Rebild Kommuner. Dette ud fra at det er kommuner, jeg har samarbejdet med i forbindelse med, at de har haft borgere indskrevet på vores institution, og jeg derfor har en vis forforståelse af, hvordan de arbejder med alkoholbehandling, og hvordan jeg oplever kvaliteten af dette. Yderligere har vi på flere områder et tæt samarbejde med Mariagerfjord Kommune, hvilket beskrives nærmere under afsnit 4.1. Intentionen er dog at efterleve den overordnede regeletik ved at udvise ærlighed, retfærdighed og respekt for de implicerede partner (Kvale og Brinkmann, 2009: 85). Endvidere har vi i Blå Kors ønsker om, at kunne samarbejde med alle kommuner, og jeg har derfor ingen interesse i at fremhæve nogen frem for andre. Overordnet er hensigten med opgaven også, at sætte fokus på de forskelle der kan være i kvaliteten af behandlingen, som følge af forskellig organisering og ikke at hænge nogen ud for ikke at gøre det godt nok. Jeg vil her nævne, at der i to af interviewene blev nævnt emner, som de interviewede efterfølgende ikke ønskede jeg refererede til eller brugte i opgaven. Med reference til 22

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Spørgeskema Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Bred afdækning af praksis i den sociale stofmisbrugsbehandling med udgangspunkt i de nationale

Læs mere

Spørgsmål: Mener du behandlingen af stofmisbrugere på døgnbehandlingssteder

Spørgsmål: Mener du behandlingen af stofmisbrugere på døgnbehandlingssteder Mener du behandlingen af stofmisbrugere på døgnbehandlingssteder er god nok? Er det nok, at 25 procent af alle narkomaner, der har været i stofmisbrugsbehandling, er stoffri et år efter? Jeg mener, der

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Introduktion Greve Kommune tilbyder behandling til borgere med et alkohol og/eller

Læs mere

Patientperspektivet på læge-patientrelationen i almen praksis. med særligt fokus på interpersonel kontinuitet

Patientperspektivet på læge-patientrelationen i almen praksis. med særligt fokus på interpersonel kontinuitet Patientperspektivet på læge-patientrelationen i almen praksis med særligt fokus på interpersonel kontinuitet Resume af ph.d. afhandling Baggrund Patienter opfattes i stigende grad som ressourcestærke borgere,

Læs mere

Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem

Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem En vejledning for medarbejdere på Lindegårdshusene: Hvem gør hvad hvornår? Sammenhængende behandling for borgere

Læs mere

Kvalitetsudviklingsprojekt

Kvalitetsudviklingsprojekt Kvalitetsudviklingsprojekt Specialuddannelsen i kræftsygepleje Revideret august 2012 Revideret februar 2011 Indholdsfortegnelse Overordnet mål for 3. uddannelsesafsnit... 2 Formål med kvalitetsudviklingsopgaven...

Læs mere

Tilsyn med alkoholbehandlingen

Tilsyn med alkoholbehandlingen Tilsyn med alkoholbehandlingen 11. maj 2016 oplæg ved Annette Blynel og Charlotte Sigurdsson Dagens oplæg Hvad er Socialtilsynet og vores opgaver? Hvordan kan tilsynet være med til at udvikle tilbuddene?

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Introduktion Greve Kommune skal tilbyde gratis alkoholbehandling til alle greveborgere

Læs mere

Den koordinerende indsatsplan. - en introduktion

Den koordinerende indsatsplan. - en introduktion Den koordinerende indsatsplan - en introduktion En god indsats kræver koordinering For borgere med både psykiske lidelser og et misbrug af alkohol og/eller stoffer (en dobbeltdiagnose) gælder, at regionen

Læs mere

Koordinerende indsatsplaner for mennesker med psykiske lidelser og samtidigt misbrug

Koordinerende indsatsplaner for mennesker med psykiske lidelser og samtidigt misbrug Koordinerende indsatsplaner for mennesker med psykiske lidelser og samtidigt misbrug - National Alkoholkonference 2017 Sara Lindhardt, Socialstyrelsen - Baggrund En delt opgave svært at navigere Alkoholafhængigheds-

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Kursus for ressourcepersoner Trin 3 og 4

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Kursus for ressourcepersoner Trin 3 og 4 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Kursus for ressourcepersoner Trin 3 og 4 Dias 1 Formålet med i dag Klæde jer på til at varetage opgaven som ressourcepersoner i forbindelse med kvalitetsovervågning

Læs mere

Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat. Sagsnr. 89106 Brevid. 770565. 22. september 2009 Opdateret den 11. februar 2010.

Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat. Sagsnr. 89106 Brevid. 770565. 22. september 2009 Opdateret den 11. februar 2010. Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 89106 Brevid. 770565 Misbrugsstrategi 22. september 2009 Opdateret den 11. februar 2010 Indledning og motivation Misbrugsområdet i Roskilde Kommune

Læs mere

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN Notat til: Syddjurs Kommune Marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2 2. Metode og aktiviteter 3 2.1 Dataindsamling 3 2.2 Konstruktion af spørgeskema og interviewguide 3 3. Resultater

Læs mere

Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir

Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2017-18 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 118 Offentligt Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir Anledning Besvarelse af samrådsspørgsmål F og G Dato /

Læs mere

Et oplæg til dokumentation og evaluering

Et oplæg til dokumentation og evaluering Et oplæg til dokumentation og evaluering Dokumentations modeller: -KUBI Side 1 af 6 Et oplæg til dokumentation og evaluering...1 Dokumentations modeller: -KUBI...1 KUBI - modellen )...3 Indledning...3

Læs mere

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet Dato: 4. september 2015 Brevid: 2596265 Kapitel til sundhedsplan kvalitet Læsevejledning Den følgende tekst skal efterfølgende bygges op på regionens hjemme-side, hvor faktabokse og links til andre hjemmesider

Læs mere

Frafald et vildt problem af Helle Brok, leder VIA UC Psykomotorikuddannelsen. Indholdsfortegnelse. Kvalitetssikring en nødvendighed.

Frafald et vildt problem af Helle Brok, leder VIA UC Psykomotorikuddannelsen. Indholdsfortegnelse. Kvalitetssikring en nødvendighed. 1 Frafald et vildt problem af Helle Brok, leder VIA UC Psykomotorikuddannelsen Indholdsfortegnelse Kvalitetssikring en nødvendighed... 1 Baggrund... 1 Problemformulering... 1 To måder at evaluerer på...

Læs mere

Opgaveudvikling på psykiatriområdet

Opgaveudvikling på psykiatriområdet Sammenfatning af publikation fra : Opgaveudvikling på psykiatriområdet Opgaver og udfordringer i kommunerne i relation til borgere med psykiske problemstillinger Marie Henriette Madsen Anne Hvenegaard

Læs mere

Vejledning til at afholde et panelmøde. Oktober Viden til gavn

Vejledning til at afholde et panelmøde. Oktober Viden til gavn Vejledning til at afholde et panelmøde Oktober 2017 Viden til gavn Hvorfor afholde et panelmøde? Hvordan gør I? Et panelmøde giver jer viden om, på hvilke områder en afgrænset del af jeres faglige praksis

Læs mere

Det psykiske arbejdsmiljø på danske sygehuse under Organisatoriske forandringer - set i et ledelsesperspektiv

Det psykiske arbejdsmiljø på danske sygehuse under Organisatoriske forandringer - set i et ledelsesperspektiv Det psykiske arbejdsmiljø på danske sygehuse under Organisatoriske forandringer - set i et ledelsesperspektiv Speciale 4.semester, Den sundhedsfaglige kandidat, SDU Odense, januar 2011 Forfatter: Lene

Læs mere

Brugerundersøgelse Virksomheder og Jord Marts, Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune

Brugerundersøgelse Virksomheder og Jord Marts, Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune Brugerundersøgelse Virksomheder og Jord Marts, 2009 Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune FORMÅL Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune De overordnede formål med brugerundersøgelsen: 1. at

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 2014 1 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere

Læs mere

Tilsynet danner rammen for en opfølgning af den leverede personlige pleje og praktiske hjælp til borgere i eget hjem. Formålet med tilsynet er:

Tilsynet danner rammen for en opfølgning af den leverede personlige pleje og praktiske hjælp til borgere i eget hjem. Formålet med tilsynet er: Sundhed og Omsorg Sagsnr. 277427 Brevid. 2326230 Ref. JLHA NOTAT: Tilsynsrapport for hjemmeplejen i Roskilde Kommune 2015 3. august 2016 Indhold 1. Baggrund... 1 2. Metode... 2 2.1 Uddybende mål i tilsynskategorierne...

Læs mere

Borgerevaluering af Akuttilbuddet

Borgerevaluering af Akuttilbuddet Lyngby d. 24. april 2012 Borgerevaluering af Akuttilbuddet Akuttilbuddet i Lyngby-Taarbæk Kommune har været åbent for borgere siden den 8. november 2010. I perioden fra åbningsdagen og frem til februar

Læs mere

Gruppeopgave kvalitative metoder

Gruppeopgave kvalitative metoder Gruppeopgave kvalitative metoder Vores projekt handler om radikalisering i Aarhus Kommune. Vi ønsker at belyse hvorfor unge muslimer bliver radikaliseret, men også hvordan man kan forhindre/forebygge det.

Læs mere

Distrikts og lokalpsykiatrien

Distrikts og lokalpsykiatrien Distrikts og lokalpsykiatrien Et øjebliksbillede af psykiatrien på baggrund af 53 interview I denne folder præsenteres uddrag fra et speciale udarbejdet ved Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse. Følgende

Læs mere

Pårørendetilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital 2015

Pårørendetilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital 2015 Pårørendetilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital 5 Nærværende pårørendeundersøgelse er fra året 5. Der er lavet pårørendeundersøgelser på Skovhus Privathospital siden. I disse undersøgelser bliver

Læs mere

Fokus på kerneopgaven - Nye muligheder for den offentlige sektor BCF s årsmøde 2016 11. og 12. februar 2016 på Munkebjerg Hotel i Vejle

Fokus på kerneopgaven - Nye muligheder for den offentlige sektor BCF s årsmøde 2016 11. og 12. februar 2016 på Munkebjerg Hotel i Vejle Fokus på kerneopgaven - Nye muligheder for den offentlige sektor BCF s årsmøde 2016 11. og 12. februar 2016 på Munkebjerg Hotel i Vejle, professor Center for Industriel Produktion, Aalborg Universitet

Læs mere

To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling

To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling Forord En stor gruppe mennesker er afhængige af alkohol eller stoffer,

Læs mere

Ansøgningerne skal være Sundhedsstyrelsen i hænde senest 28. april 2016 kl 12.00.

Ansøgningerne skal være Sundhedsstyrelsen i hænde senest 28. april 2016 kl 12.00. Udmøntning af satspuljen Styrket indsats for børn og unge som pårørende Regioner, kommuner og private organisationer inviteres hermed til at indsende ansøgninger om deltagelse i udvikling af styrkede indsatser

Læs mere

Redskaber til afholdelse af beboerkonferencen

Redskaber til afholdelse af beboerkonferencen Redskaber til afholdelse af beboerkonferencen 1 Indholdsfortegnelse Vejledning til brug af redskaberne............................... 3 Tjekliste til forberedelse af beboerkonferencen......................

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om godkendelsesordning for alkoholbehandling

Forslag til folketingsbeslutning om godkendelsesordning for alkoholbehandling Beslutningsforslag nr. B 109 Folketinget 2009-10 Fremsat den 21. januar 2010 af Karl H. Bornhøft (SF), Anne Baastrup (SF), Özlem Sara Cekic (SF), Jonas Dahl (SF), og Ole Sohn (SF) Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

En sammenhængende indsats kræver koordinering

En sammenhængende indsats kræver koordinering EN INTRODUKTION En sammenhængende indsats kræver koordinering Den koordinerende indsatsplan er et arbejdsredskab, der kan hjælpe med at koordinere og skabe sammenhæng i de forskellige sociale og sundhedsmæssige

Læs mere

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2018 om behandling af afhængighed. Kapitel 1 Anvendelsesområde og personkreds

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2018 om behandling af afhængighed. Kapitel 1 Anvendelsesområde og personkreds xx.xx.2018 FM 2018/xxx Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2018 om behandling af afhængighed Kapitel 1 Anvendelsesområde og personkreds 1. Denne inatsisartutlov finder anvendelse for behandling

Læs mere

Eksempel på interviewguide sociale tilbud

Eksempel på interviewguide sociale tilbud Eksempel på interviewguide sociale tilbud Læsevejledning Nedenstående interviewguide er et eksempel på, hvordan interview kan konstrueres til at belyse kriterium 10 i kvalitetsmodellen vedrørende sociale

Læs mere

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Læring af patientklager handler om at lytte, agere og forbedre. Formålet

Læs mere

Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud. Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016

Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud. Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016 Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016 Dagens program 1. Håndbogen i (videns-)kontekst 2. Præsentation af håndbogen 3. Spørgsmål

Læs mere

Notat. Redegørelse på alkoholområdet

Notat. Redegørelse på alkoholområdet Notat Til: Social- og Seniorudvalget Vedrørende: Redegørelse på alkoholområdet Bilag: - Redegørelse på alkoholområdet I relation til den nye sundhedsprofil for Hørsholm følger herved en redegørelse for,

Læs mere

Sundhedsaftalen :

Sundhedsaftalen : Sundhedsaftalen 2015-2018: Vi ønsker at skabe større fleksibilitet og kvalitet i opgaveløsningen, så borgerne oplever, at forebyggende, behandlende og rehabiliterende indsatser er sammenhængende, og at

Læs mere

Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101

Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101 2012 1 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at reducere

Læs mere

Høring over rapport om evaluering af kommunalreformen

Høring over rapport om evaluering af kommunalreformen Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. Høring over rapport om evaluering af kommunalreformen Danske Fysioterapeuter har med interesse læst rapporten om evalueringen af

Læs mere

IDEKATALOG TIL PATIENT- OG PÅRØRENDESAMARBEJDE

IDEKATALOG TIL PATIENT- OG PÅRØRENDESAMARBEJDE IDEKATALOG TIL PATIENT- OG PÅRØRENDESAMARBEJDE Idekatalog til patient- og pårørendesamarbejde Version 1, 3. juli 2014 Udgivet af DANSK SELSKAB FOR PATIENTSIKKERHED Juli 2014 Hvidovre Hospital Afsnit P610

Læs mere

Samråd i Finansudvalget den. 30. januar 2015 om god arbejdsgiveradfærd

Samråd i Finansudvalget den. 30. januar 2015 om god arbejdsgiveradfærd Finansudvalget 2014-15 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 223 Offentligt Talepapir 28. januar 2015 Samråd i Finansudvalget den. 30. januar 2015 om god arbejdsgiveradfærd Følgende spørgsmål skal behandles

Læs mere

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole.

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole. Kvalitetsstandard for tilbud i Rådgivningscenter Tønder Misbrug. Social- og sundhedsfaglig misbrugsbehandling efter serviceloven 101 og sundhedslovens 141 og 142 Beskrivelsen indeholder kvalitetsstandarden

Læs mere

Koordinerende indsatsplaner. Sara Lindhardt, Socialstyrelsen Niels Sandø, Sundhedsstyrelsen Lene Sønderup Olesen, Sundhedsstyrelsen

Koordinerende indsatsplaner. Sara Lindhardt, Socialstyrelsen Niels Sandø, Sundhedsstyrelsen Lene Sønderup Olesen, Sundhedsstyrelsen Koordinerende indsatsplaner Sara Lindhardt, Socialstyrelsen Niels Sandø, Sundhedsstyrelsen Lene Sønderup Olesen, Sundhedsstyrelsen Målsætning med dagen Informere om indhold i retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Vilkår og forudsætninger for kvalitetssikring. Indlæg v. DSFAM s møde d. 31.3.04

Vilkår og forudsætninger for kvalitetssikring. Indlæg v. DSFAM s møde d. 31.3.04 Vilkår og forudsætninger for kvalitetssikring Indlæg v. DSFAM s møde d. 31.3.04 Hvad er kvalitetssikring? Aktiviteter, der har til formål at sikre overensstemmelse mellem eksplicitte kvalitetsmål og det

Læs mere

Tilsynsrapporten (hvad har vi skrevet) Socialtilsynets kommentarer (Hvad ændrer vi)

Tilsynsrapporten (hvad har vi skrevet) Socialtilsynets kommentarer (Hvad ændrer vi) Tilbuddets kommentarer (med angivelse af hvor i rapporten, side, tema, kriterium, indikator) Vi undre os over, at Tilsynet finder det nødvendigt i den samlede vurdering at videregive specifikke uddannelsesønsker

Læs mere

Vejledning til selvstændige, der samarbejder med forsikringsselskaber og netværk

Vejledning til selvstændige, der samarbejder med forsikringsselskaber og netværk Vejledning til selvstændige, der samarbejder med forsikringsselskaber og netværk Denne tekst beskriver bedste praksis, når du samarbejder med forsikringsselskaber og netværk. Et stigende antal klienter

Læs mere

T r i v s e l o g S u n d h e d. Misbrugspolitik. Juni 2010

T r i v s e l o g S u n d h e d. Misbrugspolitik. Juni 2010 T r i v s e l o g S u n d h e d Misbrugspolitik Juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund... 2 1.1. Indledning...2 1.2. Misbrugsområdet i Morsø Kommune...2 1.3. Kommunalreformens betydning

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV

SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV Af Stine Jacobsen, Helle Holt, Pia Bramming og Henrik Holt Larsen RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV

Læs mere

Beskrivelse af CTI-metoden

Beskrivelse af CTI-metoden Beskrivelse af CTI-metoden CTI er en forkortelse for Critical Time Intervention. 1. CTI-metodens målgruppe Socialstyrelsen vurderer, at CTI-metoden er relevant for borgere, der har behov for en intensiv

Læs mere

Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv

Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv Nyhedsbrev nr. 2 November 2012 Relationel etik en grundsten til moderne personaleledelse En blæsende og smuk efterårsdag ved de vestsjællandske kyster mødes

Læs mere

Kerneopgaven i hverdagen - Nyt perspektiv på formål og samarbejde

Kerneopgaven i hverdagen - Nyt perspektiv på formål og samarbejde Kerneopgaven i hverdagen - Nyt perspektiv på formål og samarbejde Fremfærdsseminar D. 16. november 2015, professor Center for Industriel Produktion, Aalborg Universitet København Hvorfor al den snak om

Læs mere

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente.

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. På et møde for pårørende blev der stillet følgende spørgsmål: Når vi besøger vores nære på plejehjemmet, er det for at glæde dem og se hvordan

Læs mere

Servicepolitik for Miljø og Teknik Randers Kommune

Servicepolitik for Miljø og Teknik Randers Kommune Servicepolitik for Miljø og Teknik Randers Kommune Vi vil yde en imødekommende og helhedsorienteret service til borgere og erhvervsliv baseret på et fagligt kvalificeret grundlag. Vi er nemme at komme

Læs mere

Anmeldt tilsyn i Alkoholbehandlingen i Nyborg og Assens Odense Kommune. Torsdag den 11. december 2008 fra kl

Anmeldt tilsyn i Alkoholbehandlingen i Nyborg og Assens Odense Kommune. Torsdag den 11. december 2008 fra kl TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn i Alkoholbehandlingen i Nyborg og Assens Odense Kommune Torsdag den 11. december 2008 fra kl. 12.30 Indledning Vi har på vegne af Odense Kommune aflagt anmeldt tilsynsbesøg

Læs mere

1.2. Baggrund for projektet. Redskaberne i projekt Faglige kvalitetsoplysninger omfatter:

1.2. Baggrund for projektet. Redskaberne i projekt Faglige kvalitetsoplysninger omfatter: 0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Formål med redskabet... 2 1.2. Baggrund for projektet... 2 1.3. Viden til at handle... 3 1.4. Formål med vejledningen... 3 1.5. Vejledningens opbygning...

Læs mere

Opgavekriterier. O p g a v e k r i t e r i e r. Eksempel på forside

Opgavekriterier. O p g a v e k r i t e r i e r. Eksempel på forside Eksempel på forside Bilag 1 Opgavekriterier - for afsluttende skriftlig opgave ved Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje......... O p g a v e k r i t e r i e r Udarbejdet af censorformandskabet

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2016 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN KASTANJEHAVEN TROELS-LUNDS VEJ 25 2000 FREDERIKSBERG FORSTANDER ELLEN FOGH ANDERSEN [Tilsynet er aflagt d. 26. januar

Læs mere

Notat. Udviklingen i forbruget på misbrugsområdet. Til: Social- og Seniorudvalget Vedrørende: Udviklingen i forbruget på misbrugsområdet Bilag: -

Notat. Udviklingen i forbruget på misbrugsområdet. Til: Social- og Seniorudvalget Vedrørende: Udviklingen i forbruget på misbrugsområdet Bilag: - Notat Til: Social- og Seniorudvalget Vedrørende: Udviklingen i forbruget på misbrugsområdet Bilag: - Udviklingen i forbruget på misbrugsområdet Udgifterne på misbrugsområdet er stærkt stigende. I forbindelse

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Kommissorium for undersøgelse af Sundhedsstyrelsens tilsynssager m.v.

Kommissorium for undersøgelse af Sundhedsstyrelsens tilsynssager m.v. Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) København, d. 7. maj 2015 Venstre Dansk Folkeparti Socialistisk Folkeparti Enhedslisten Liberal Alliance Det Konservative Folkeparti Kommissorium for

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2014

Status på forløbsprogrammer 2014 Dato 19-12-2014 Sagsnr. 4-1611-8/14 kiha fobs@sst.dk Status på forløbsprogrammer 2014 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for alkoholbehandling

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for alkoholbehandling KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske for alkoholbehandling Baggrund og formål Ca. 140.000 personer i Danmark er alkoholafhængige, hvoraf hovedparten vurderes at ville have gavn

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn fredag den 18. november 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn fredag den 18. november 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn fredag den 18. november 2014 Plejecenter Brohøj Brohøj 27 4672 Klippinge Teamleder Tatjana Frimurer Tilsynet blev ført af: Afsnitsleder Anne Hagstrøm Visitator Mette

Læs mere

NOTAT. Uanmeldt kommunalt tilsyn. Din Fleksible Service 1. december 2014. Tilsynsrapport Endelig version. Sag nr. 13/25329 Dok.nr.

NOTAT. Uanmeldt kommunalt tilsyn. Din Fleksible Service 1. december 2014. Tilsynsrapport Endelig version. Sag nr. 13/25329 Dok.nr. NOTAT SUOC - Team Udvikling 17. marts 2015 Uanmeldt kommunalt tilsyn Din Fleksible Service 1. december 2014 Tilsynsrapport Endelig version Indledning Kommunerne har efter Lov om Social Service (SEL) 151

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Driftsaftale 2013. Socialområdet

Driftsaftale 2013. Socialområdet Driftsaftale 2013 Socialområdet 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Beskrivelse af organisationen på Socialområdet... 3 2.1. Socialafdelingen... 3 3. Økonomi... 3 4. Socialområdets mål og specifikke indsatser...

Læs mere

Effektmåling. Ulf Hjelmar. Workshop. forskningsprogramleder Anvendt KommunalForskning (AKF)

Effektmåling. Ulf Hjelmar. Workshop. forskningsprogramleder Anvendt KommunalForskning (AKF) Effektmåling Workshop Ulf Hjelmar forskningsprogramleder Anvendt KommunalForskning (AKF) www.akf.dk Agenda 1. Hvordan skabes en god evalueringspraksis, så man i højere grad kan dokumentere og sammenligner

Læs mere

Dobbeltdiagnose-tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri

Dobbeltdiagnose-tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri Dobbeltdiagnose-tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri Katrine Schepelern Johansen, Leder af Kompetencecenter for Dobbeltdiagnose, Region Hovedstadens Psykiatri Dobbeltdiagnoseområdet før og nu For 10

Læs mere

Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske

Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske standarder Indledning I denne manual introduceres det koncept, som er udviklet til kvalitetsovervågning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene August 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Skal I akkrediteres? Januar 2015

Skal I akkrediteres? Januar 2015 Skal I akkrediteres? Januar 2015 Skal I akkrediteres? I Rudersdal Kommune er RusmiddelRådgivning pilotprojekt for akkreditering som kvalitetsmodel. Pjecen er en kort introduktion til akkreditering som

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen

Læs mere

SIP-socialpsykiatri. Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland

SIP-socialpsykiatri. Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland SIP-socialpsykiatri Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland - Dokumentation af indsats og resultater -UDKAST- 2 SIP-socialpsykiatri Det Sociale

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune

Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg.

Læs mere

26. oktober 2015. Line Hjøllund Pedersen Projektleder

26. oktober 2015. Line Hjøllund Pedersen Projektleder 26. oktober 2015 Line Hjøllund Pedersen Projektleder VIBIS Etableret af Danske Patienter Samler og spreder viden om brugerinddragelse Underviser og rådgiver Udviklingsprojekter OPLÆGGET Brugerinddragelse

Læs mere

Notat om Partnerskabsaftalen mellem LO a-kasserne og Aabenraa Kommune - Juni 2014

Notat om Partnerskabsaftalen mellem LO a-kasserne og Aabenraa Kommune - Juni 2014 Jobcenter og Borgerservice Dato: 17-6-214 Sagsnr.: 11/47387 Dokumentnr.: 26 Sagsbehandler: Sekretariatet Notat om Partnerskabsaftalen mellem LO a-kasserne og Aabenraa Kommune - Juni 214 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

SYGEPLEJERSKEPROFIL. for Svendborg Kommune

SYGEPLEJERSKEPROFIL. for Svendborg Kommune SYGEPLEJERSKEPROFIL for Svendborg Kommune FORORD Sundhedsloven og strukturreformen stiller forventninger og krav til sygeplejerskerne i kommunerne om at spille en central rolle i sundhedsvæsenet. I Svendborg

Læs mere

MISSION & VISION LANDSBYEN SØLUND

MISSION & VISION LANDSBYEN SØLUND Medarbejdere, ledere, stedfortrædere og Lokal MED har i 2014 i fællesskab udfærdiget organisationens mission og vision. Ikke uden udfordringer er der truffet valg og fravalg imellem de mange og til tider

Læs mere

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse 1 Dagens program Præsentation af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse (EEB) Brugerinddragelse i sundhedsvæsenet Metoder til evaluering Opgave i grupper 2

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Version 5 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Indledning Frederikssund Kommunes Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet indeholder en samlet information

Læs mere

Kompetenceprofil. Forord Skrives af relevant ledelsesperson.

Kompetenceprofil. Forord Skrives af relevant ledelsesperson. 1 Kompetenceprofiler Sundhed og omsorg og Socialområdet handicap og psykiatri Kompetenceprofil Forord Skrives af relevant ledelsesperson. - Den færdige introducerede medarbejder - Opdelt i generel profil

Læs mere

1. NKR for behandling af alkoholafhængighed 2. NKR for udredning og behandling af alkoholafhængighed og psykisk lidelse

1. NKR for behandling af alkoholafhængighed 2. NKR for udredning og behandling af alkoholafhængighed og psykisk lidelse 1. NKR for behandling af alkoholafhængighed 2. NKR for udredning og behandling af alkoholafhængighed og psykisk lidelse - styrker og svagheder ved Per Nielsen, Centerleder på Ringgården De sidste 30 år

Læs mere

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Diskussionsoplæg 5. oktober 2010 Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Der skal udarbejdes en ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen, der kan afløse den foreløbige vision, der blev

Læs mere

Sygeplejefaglige problemstillinger

Sygeplejefaglige problemstillinger Sygeplejefaglige problemstillinger - er alle velegnet som grundlag for kliniske retningslinjer? Linda Schumann Scheel Ph.d., cand.pæd. og sygeplejerske DASys Konference d. 23. september 2009 Århus Universitetshospital,

Læs mere

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Godkendt af Byrådet den xxxxx Indhold Indhold... 2 1. Opgaver som udføres på misbrugsbehandlingsområdet... 5 Råd og vejledning... 5 Udredning...

Læs mere

#BREVFLET# Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens administrationsgrundlag for det driftsorienterede tilsyn med tilbud til borgere med særlige behov

#BREVFLET# Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens administrationsgrundlag for det driftsorienterede tilsyn med tilbud til borgere med særlige behov #BREVFLET# Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens administrationsgrundlag for det driftsorienterede tilsyn med tilbud til borgere med særlige behov Gældende fra 2014 Indhold Hvad er et driftsorienteret

Læs mere

Greve Kommune Hjælpemidler. 26. marts 2009

Greve Kommune Hjælpemidler. 26. marts 2009 Greve Kommune Hjælpemidler 26. marts 2009 1. Baggrund og formål Greve Kommune har henvendt sig til KLs Konsulentvirksomhed (KLK) med henblik på bistand til en afklaring af de muligheder, kommunen kan anvende

Læs mere

Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud

Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud Juni 2009 Regional udmøntning af Danske Regioners kvalitetsstandard 1.3 om individuelle planer Indhold Hvorfor denne pjece? 4

Læs mere

Hjemløsekoordinationsskemaet

Hjemløsekoordinationsskemaet Projekt Bedre kvalitet i arbejdet med hjemløse Hjemløsekoordinationsskemaet Denne udgave af hjemløsekoordinationsskemaet blev udviklet under projektet, men blev ikke taget i brug, da det blev besluttet

Læs mere

SUOC - Team Udvikling 11. marts 2016 Endelig version Bilag til politisk sag ÆSU maj Tilsynsrapport Uanmeldt kommunalt tilsyn

SUOC - Team Udvikling 11. marts 2016 Endelig version Bilag til politisk sag ÆSU maj Tilsynsrapport Uanmeldt kommunalt tilsyn NOTAT SUOC - Team Udvikling 11. marts 2016 Endelig version Bilag til politisk sag ÆSU maj 2016 Tilsynsrapport Uanmeldt kommunalt tilsyn Sengeløse Plejecenter 3. november 2015 Sag nr. 14/33092 Dok.nr. 63448-15

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan

Læs mere

Parathedsmåling. Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling. Fælles dialog mellem udvalgte medarbejdere i egen organisation

Parathedsmåling. Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling. Fælles dialog mellem udvalgte medarbejdere i egen organisation Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling Parathedsmåling Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling Fælles dialog mellem udvalgte medarbejdere i egen organisation Parathedsmålingen er et redskab, der

Læs mere

Kommissorium Analyse af institutionernes kilder til viden om fremtidens kompetencebehov

Kommissorium Analyse af institutionernes kilder til viden om fremtidens kompetencebehov Notat Kommissorium Analyse af institutionernes kilder til viden om fremtidens kompetencebehov Formålet med projektet er at skabe et overblik over, hvordan institutionerne indhenter viden om fremtidens

Læs mere

Tværsektorielle tiltag og konkrete initiativer

Tværsektorielle tiltag og konkrete initiativer Tværsektorielle tiltag og konkrete initiativer Overblik over igangværende og afsluttede nationale og regionale initiativer ift. mennesker med psykiske vanskeligheder og samtidigt misbrug ved Katrine Schepelern

Læs mere

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30.

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. maj 2017 Dagsorden 1. Kort introduktion til tilsynsreformen, de

Læs mere