ODDER KOMMUNE BUDGET 2009 Det Sociale Udvalg Serviceudgifter.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ODDER KOMMUNE BUDGET 2009 Det Sociale Udvalg Serviceudgifter."

Transkript

1 15 Driftsområde Fritid, Bibliotek og Kultur Øvrige sociale formål (057299) Kommunale tilskud og overførsler: Støtte til frivilligt socialt arbejde Her konteres udgifter til støtte for det lokale frivillige sociale arbejde, der udføres af foreninger og organisationer i Odder Kommune Udgift i Driftsområde Ældre Boliger og institutioner for ældre og handicappede Pleje og omsorg mv af ældre og handicappede Generelle forudsætninger for budget 2009 Budget 2009 er i størst mulig udstrækning baseret på forventninger til mængde og priser i 2009 Lønbudgetterne har i budgetårene 1993 til 2008 været budgetteret medudgangspunkt i den demografiske fordeling Lønsummen til ældreområdet er i budgettet for 2009 fordelt efter de samme principper, således at de enkelte aldersgrupper i fordelingen har samme vægt som hidtil Lønsummen er udtryk for bruttobudgettering/-normering Dette indebærer, at udgifter til vikarer/afløsere skal holdes indenfor den samlede lønsum Serviceniveau: Der ydes hjælp til selvhjælp Det vil sige at hjælpen kan variere og altid gives efter en individuel konkret helbredsvurdering af et behov, altså hvad borgeren selv kan og hvad borgeren skal have hjælp til Der er således taget udgangspunkt i både egne ressourcer, men også familiens samlede ressourcer indgår Serviceniveauet er beskrevet i 26 forskellige kvalitetsstandarder for området Der er tilbud om at kunne spise i lokalcentrets café Hvis en borger er ude af stand til selv at lave mad, eller ude af stand til at købe ind, tilbydes service i form af madudbringning Ved særlige behov ydes hjælp til bestilling af varer Ligeledes ydes hjælp til indkøb, hvis forhandleren ikke bringer varerne ud Generelt vedrørende ældreområdet

2 16 Fordelingsnøglen er et udtryk for den relative eller procentuelle fordeling af ressourcerne Den er baseret på befolkningssammensætningen, fordelt på to alderskategorier, de årige og de 80 årige og opefter De årige vægtes med 1 og de 80 årige og opefter med 4, udfra en vurdering af Forventet gennemsnitlig forskel i behovet for pleje og bistand i øvrigt Strukturelle og organisatoriske forhold Døgnpleje Døgnplejen er normeret med 1,62 stilling Odder kommunes Træningscenter Både genoptræning og vedligeholdelsestræning er beliggende på Odder Sygehus Genoptræning blev etableret som en del af Odder Kommunes træningscenter og Har 6 genoptræningsdøgnplader, samt øget tilbud om ambulant behandling Genoptræningen indgik som en del af sundhedsområdet fra 2007 Boenheder for demente Boenhederne er beliggende på Stenslundcentret Boenhederne omfatter pladser i to skærmede enheder for svært demente borgere Botilbud for ældre med psykiatrisk lidelse Boenheden er beliggende på Stenslundcentret Boenheden omfatter 8 pladser for ældre med psykiatrisk diagnose Korttidspladser/akutplads Odder kommunes 9 korttidspladser samt 1 akutplads er beliggende på Ørting Lokalcenter Hospiceaflastningspladser Odder Kommune har 2 hospiceaflastningspladser Skovbakkehjemmet løser opgaven med en døgnbetaling Daghjem Der er etableret daghjem i Ålykkecentret, hvor der visiteres til tilbuddet ud fra den økonomiske ramme, plejetyngden og fysiske begrænsningder er mellem 25 og 30 pladser, afhængig af plejetyngde Aktivitetshuset og aktivitetsklubber Kommunens generelle omsorgstilbud efter servicelovens 65 består af Aktivitetshuset og 8 brugerstyrede aktivitetsklubber: - Saksild klub - Randlev klub - Hou klub

3 17 - T unø klub, ingen brugerbetaling - Gylling klub - Alrø klub - Ørting klub - Hundslund klub Alle klubber (excl Tunø) er i 2002 overgået til at være selvstændige foreninger, uden kommunal brugerbetaling eller anden form for økonomisk støtte Enkelte klubber har dog betalt leder Alle klubber er repræsenteret i FU (Fællesudvalg for Aktivitetsklubber i Odder kommune) og kan modtage kommunal vejledning og støtte i klubarbejdet Sygeplejestuderende Sygeplejestuderende lønnes af regionen i praktikperioderne og modtager SU under den teoretiske undervisning Regionen fremsender regning til kommunen for praktikperioderne Odder Kommune modtager forventeligt i årselever Social- og sundhedsassistent elever Eleverne lønnes fra 2007 af kommunen Social- og Sundhedsskolerne bestemmer hvilke elever den enkelte kommune skal modtage Antallet aftales mellem regionen og den enkelte kommune Den kommunale udgift består af lønudgiften samt udgifterne til teoriundervisning Odder Kommune modtager i årselever, og der er heraf planlagt 8 voksenelever Social- og sundhedshjælper elever Eleverne lønnes fuldt ud af ældreområdet Odder Kommune modtager i årselever Der er i 2009 planlagt 10 voksen-elevpladser i Ældreservice Øvrige sociale formål (057299) Personale: Løn, handicapsvømning Beløbet dækker leje af bassin, trænere og hjælpere Andre sundhedsudgifter (046290) Plejetakst for færdigbehandlede patienter Begravelseshjælp Der er ca 220 dødsfald om året

4 18 Begra velseshjælpen er lovbestemt og beregnes ud fra afdødes formueforhold Fælles udgifter og indtægter (053232) Servicearealtilskud Tilskud vedrørende 54 boliger i Stenslundcentret og 20 boliger i Østergade Telebus Kontoen omfatter udgifter og indtægter ved kørsel med telebus Bussen kører kun, når der er behov derfor Der er fastsat en egenbetaling på 16 kr pr tur 32 kr pr tur/retur Tilsyn med plejehjem Patientrettet forebyggelse Betaling for personlig/praktisk hjælp Kontoen omfatter brugerbetaling for midlertidig hjemmehjælp, i henhold til servicelovens 82 Betalingen er indtægtsafhængig Rammebudget På baggrund af økonomioversigt nr 1, 2008, afsattes der i 2009 budget til imødegåelse af forventet underskud Budgettet skal frigives af byrådet inden anvendelse kan finde sted Ældreservice Visitationsteamet Forebyggende indsats for ældre og handicappede (053233) Tilskud til pensionistforeninger Ældreservice (0532,32,33 og 35) Området består af lokalcentrene: Ålykkecentret 24 plejehjemspladser Stenslundcentret 54 plejehjemspladser Gyllinghjemmet 16 plejehjemspladser Hou Ældrecenter 12 plejehjemspladser Ørting Lokalcenter 15 plejehjemspladser 9 korttidspladser

5 Odder Sygehus 19 1 akutplads 6 genoptræningspladser Endvidere er der i 2004 etableret Friplejehjem på Skovbakkehjemmet Skovbakkehjemmet består af 32 plejehjemspladser Nyt plejecenter på Rude Havvej er under opførelse Forventet indflytning fra 1 februar 2009 Centret består af 6 enheder med hver 10 boliger I takt med indflytning, lukkes lokalcentrene Ålykkecentret, Gyllinghjemmet, Hou Ældrecenter Og Ørting Lokalcenter Det samlede antal plejehjemspladser reduceres med 7, når Rude Havvej tages i brug Fra 2008 afregnes plejehjemsydelser efter pakketakst Brugerne visiteres i 4 kategorier efter plejetyngde Derudover betales et grundbeløb til dækning af udgifter, som ikke er påvirkede af plejetyngde Afregning for plejehjemsydelser sker fra Visitationsteamet ligesom afregning for frit-valgsydelser Lønsum til frit-valgs personale er indeholdt i den fastsatte timebetaling for frit-valgsydelser Lønsum til plejehjemsydelser er indeholdt i de fastsatte pakketakster Vikarudgifter er indeholdt i lønsummen Plejehjem, administration, drift (053232) Omsorgssystem Leasing af biler Møder, rejser og repræsentation Beskæftigelsesmaterialer Sygeartikler og medicin Diverse udgifter vedr brugerne Øvrige udgifter Beboernes betaling for leje og vask af linned, samt vask af eget tøj Beboernes særlige betaling Ledelse og administration (053232) Beløbet dækker udgifter til løn til ledelse og administrativt personale Desuden udgifter til uddannelse, befordringsgodtgørelse og forsikringer Assistentelever (053232) Sygeplejersker (053232) Øvrig personale (053232)

6 Distriktsterapeuter (053232) Korttidspladser i Ørting (053232) Pedeller (053232) Daghjem (053233) Der er etableret daghjem på Ålykkecentret, hvor der visiteres til tilbuddet ud fra den økonomiske ramme, plejetyngden og den fysiske begrænsning Der er mellem 25 og 30 pladser, afhængigt af plejetyngden Beløbet dækker udgifter til løn, beklædning, omsorgssystem og terapimatr Aktivitetshuset (053233) De generelle tilbud foregår i Aktivitetshuset på Ålykkecentret og er et tilbud til alle kommunens selvhjulpne borgere, der er fyldt 60 år, samt førtidspensionister Der er fastsat en brugerbetaling, hvoraf grundbeløbet udgør xxxxx kr Opkrævning af brugerbetaling følger fra 2009 kalenderåret Grundtaksten giver ret til at komme i aktivitetsklubberne og i Aktivitetshuset Derudover betales et beløb, alt efter hvilken aktivitet, man deltager i Undtaget er brugere, der fungerer som instruktører/igangsættere for en aktivitet Brugere, der udelukkende er deltagere på praktiske aktiviteter, er brugerbetalingsfrie Deltager brugeren desuden på hold-aktivitet, betales brugerbetaling (grundtakst + aktivitetstakst) for aktiviteten på lige fod med de øvrige deltagere Brugernes økonomiske råderum i Aktivitetshuset består af indtægterne ved brugerbetalingen Der er brugerstyrede aktivitetsklubber i Saksild, Randlev, Hou, Gylling, Hundslund, Alrø og Ørting Et fællesudvalg (FU) mellem Aktivitetshuset og aktivitetsklubberne fungerer som inspiration og tilrettelæggelse af evt fælles aktiviteter Aktivitetshuset er en del af ældeservice s kontrakt med byrådet Løn Uddannelse 5759 Administration Leje af lokaler 5654 Rengøring 5235 Diverse omkostninger Beskæftigelsesmaterialer Salg

7 21 Fællesudvalget for aktivitetsklubber: Diverse aktiviteter Brugerbetaling grundtakst Brugerbetaling taxametertakst Brugerbetaling uden råderet Plejehjem (053234) Opvarmning El Vand Skatter og afgifter Rengøring Udenomsarealer Inventar Administration Beboernes betaling for husleje Beboernes betaling for el og vand Ølykkecentret (053234) Ølykkecentret ligger på Tunø Visitationsteamet Pr 1 januar 2003 er indført frit leverandørvalg vedr praktisk hjælp og personlig pleje samt madservice Samtidig er der indført adskillelse af bestiller- og udførerfunktionen Odder kommunes Visitationsteam varetager visitation til bla praktisk bistand, personlig pleje, madservice, hjælpemidler, træning, omsorgstandpleje, handicapsvømning, daghjem samt pleje- og ældreboliger Visitationsteamet følger op på kvalitetsstandard og ressourcestyring, med ansvar for at afstemme timeforbruget og de visiterede ydelser i forhold til det politisk godkendte serviceniveau Samtidig indgår en forpligtigelse til at reagere på negativ udvikling af de visiterede timer Frit-valgstimeprisen er beregnet ud fra udgiftsniveauet i ældreservice Jo større/mindre forbrug det ene år, jo større/mindre timepris året efter Håndtagene til ressourcestyring er ledelsesmæssige indgreb i henholdsvis bestillerenhed og udførerenhed samt politisk stillingtagen til serviceniveau/bevillinger på området

8 22 Visitationsteamet har ligeledes ansvar for antal bevilgede madportioner, hvilket afregnes pr enhed med Det Danske Madhus Ressourcestyringen foregår dels ved fokus på omfanget af bevilgede portioner, og ved politisk stillingtagen til serviceniveauet/bevillinger på området Visitation personlig og praktisk hjælp (053232) Budgetramme Hovedrengøring (hos ikke visiterede borgere) Be taling til andre kommuner Betaling fra andre kommuner Visitation plejehjemspladser (053232) Visitation hospice-aflastningspladser (053232) Visitation madservice (053232) Det Danske Madhus afholder alle direkte og indirekte omkostninger i forbindelse med produktion, samt udbringning Der afregnes mellem bestillerenheden og Det Danske Madhus en gang månedlig på baggrund af opgørelse over visiterede og leverede ydelser Budgetramme, madservice Budgetramme, madudbringning Brugerbetalinger vedr madservice (053232) Beboeres betaling for kost på plejehjem Betaling for madudbringning Betaling til og fra kommuner (053232) Betaling for Odder kommunes borgere med ophold i andre kommuners plejehjem eller plejeboliger Andre kommuners betaling for ophold i plejehjem eller plejebolig Hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning (053235) Odder kommunes Visitationsteam visiterer til personlige hjælpemidler, genbrugshjælpemidler, boligændringer og handicapbiler Hjælpen ydes til personer med invaliditet eller sygdom eller aldersbetinget svagelighed Hjælpen ydes efter servicelovens 112 og 113, når hjælpemidlet i væsentlig grad kan

9 23 afhjælpe de varige følger af en nedsat funktionsevne, og derved i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse, eller er nødvendig for at modtageren kan udøve sit erhverv Hjælpen er indkomstuafhængig Der er som hovedregel ingen egenbetaling Til forbrugsgoder ydes hjælpen med halvdelen af udgiften Der kan ikke ydes hjælp til forbrugsgoder under 500 kr Pasning af døende i eget hjem (053237) Plejevederlag til pasning af døende jf Servicelovens 118 og 119 Budgettet dækker udgifter til personer, der ønsker at dø i eget hjem Endvidere udgifter til hjælp til sygeplejeartikler olign såfremt udgiften ikke dækkes af anden lovgivning Administration af hjælpemidler mv (053540) Beløbet anvendes til administration af hjælpemidler, samt til reparationer af hjælpemidler og rengøring af depot Desuden til hørevejledning Betaling til regioner: Rådgivning, syns- og taleområdet Rådgivning, høreområdet Visitationsteamet, administration (064551) Lønninger Budgettet dækker desuden befordringsgodtgørelse, uddannelse, beklædningsgodtgørelse og administrationsudgifter Kildegade 6 (064550) Budgettet dækker udgifter til opvarmning, el og vand, rengøring mv Driftsområde Voksen-handicappede Rammen består af 4 områder: Social Service, central afd på rådhuset Fabos Rosenhuset Åhusene Odder Kommune overtog i 2007 nye opgaver fra Århus Amt på voksen handicapområdet

10 24 inden for følgende områder: Kommunikationsområdet: Rådgivning til personer med tale-, høre- og synshandicap Voksenskoler (specialundervisningstilbud) Undervisning til voksne ordblinde Sygehusundervisning til voksne (specialundervisningstilbud) Forsorgshjem og krisecentre Ambulant alkoholbehandling Behandling af stofmisbrugere metadonbehandling mv Overtagelse af den tidligere amtsinstitution Fabos Overtagelse af det fulde finansieringsansvar ved bortfald af den amtslige medfinansiering på området Statsrefusionsordning I forbindelse med, at kommunerne overtog det fulde finansieringsansvar for alle sociale tilbud, indførtes en refusionsordning, som skal sikre kommunerne mod meget store udgifter i de dyreste enkeltsager Ordningen gælder for personer under 67 år og omfatter alle tilbud på socialområdet Refusionsordningen nedtrappes gradvist frem til 2010 Principperne for budgetlægningen er fastlagt således, at den forventede statsrefusion er budgetlagt på det område, hvor den største udgift forventes Dette har været nødvendigt, idet statsrefusionen beregnes på baggrund af de samlede udgifter til foranstaltninger for borgeren, i nogle tilfælde på tværs af flere områder eksempelvis dag- og døgnområdet Kommunen afholder fortsat den fulde finansiering på foranstaltninger for personer over 67 år under voksen handicapområdet Kompensation vedr fald i den forventede statsrefusion er indarbejdet i budget 2009 Foranstaltninger under Voksen handicapområdet På området afholdes udgifter vedr personer over 18 år på følgende områder 0317 Specialpædagogisk bistand til voksne 0346 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 0520 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge - efterværn 0521 Forebyggende foranstaltninger - efterværn 0523 Døgninstitutioner for børn og unge efterværn 0532 Pleje og omsorg mv af ældre og handicappede (handicaphjælpere) 0533 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 0540 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 0542 Botilbud til personer med særlige sociale problemer 0544 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede

11 Behandling af stofmisbrugere 0550 Botilbud for længerevarende ophold 0552 Botilbud til midlertidigt ophold 0553 Kontaktperson- og ledsageordninger 0558 Beskyttet beskæftigelse 0559 Aktivitets- og samværstilbud Serviceniveau: Der ydes hjælp og støtte til personer med vidtgående handicap, så de får lige muligheder med andre borgere Handicappede borgere har ret til rådgivning og vejledning hos kommunen, og handicappede personer, som ikke modtager pension og bor i eget hjem, har ret til at få dækket de nødvendige merudgifter ved forsørgelsen, der er en følge af handicappet, feks særlig kost, beklædning, fodtøj mv Formålet med at dække merudgifter ved forsørgelsen er at medvirke til, at personer med handicap kan forblive i eget hjem, og leve så normalt som muligt på trods af handicappet Kommunen er forpligtet til at hjælpe - samt sikre trivsel og udvikling for handicappede Hjælpen tilbydes på baggrund af individuelle vurderinger Det gælder både personer, der modtager pension og personer, som er under uddannelse eller i erhverv, som bor i eget hjem Der ydes hjemmevejledning til borgerne i eget hjem Åhusene yder støtte til personer med nedsat psykisk funktionsevne, Rosenhuset yder støttet til personer med sindslidelser, Senhjerneskadeteamet yder støtte til personer med erhvervet hjerneskade Er det ikke muligt for den handicappede at bo i eget hjem, kan kommunen henvise til botilbud i Odder Kommune eller en anden egnet regional eller kommunal boform Området omfatter desuden drift af kommunens egne botilbud på henholdsvis Åhusene, som er for personer med betydelig nedsat psykisk funktionsevne, Rosenhuset som er for sindslidende, samt Fabos, som er for personer med betydelig nedsat psykisk og fysisk funktionsevne Handicappede borgere i kommunen kan få tilbudt beskyttet beskæftigelse på beskyttede værksteder eller aktivitets- og samværstilbud Derudover har kommunen mulighed for at yde støtte til skånejob på individuelle arbejdspladser på det ordinære arbejdsmarked Kommunen yder et vist løntilskud til arbejdsgiveren, som udbetaler løn til den ansatte i skånejob Lønnen aftales konkret med arbejdsstedet i hvert enkelt tilfælde I 2007 overtog Odder Kommune den tidligere amtsinstitution Fabos, der er et bo- og aktivitetstilbud for voksne udviklingshæmmede Beboerne er funktionsmæssigt og aldersmæssigt meget bredt sammensat Fabos består af 22 bofællesskabspladser, 8 boformspladser og et aktivitetscenter med varierende antal brugere

12 26 Specialpædagogisk bistand til voksne Området dækker tale- og høreområdet, voksenskoler, undervisning til voksne ordblinde samt sygehusundervisning for voksne Se budgetbeløb under område Plejefamilier og opholdssteder mv for børn og unge -efterværn Området for efterværn omfatter unge i alderen fra år, der vurderes til at kunne opnå fuld selvstændighed, og hvor foranstaltningen forventes at være afsluttet senest ved det 23 år Se budgetbeløb under område Forebyggende foranstaltninger for børn og unge - efterværn Se budgetbeløb under område Døgninstitutioner for børn og unge efterværn Der er ikke budgetteret med udgifter på dette område i 2009 Pleje og omsorg mv af ældre og handicappede (handicap-hjælpere) Området dækker tilskud til ansættelse af hjælpere Se budgetbeløb under område Forebyggende indsats for ældre og handicappede Området vedrører socialpædagogisk støtte samt hjemmevejledning, se budget under område Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Området vedrører rådgivning ifm syns- høre- og talehandicap Se budgetbeløb under område Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (033046) Undervisning Specialpædagogisk bistand til voksne (033046) Området består i undervisning og rådgivning af borgere med syns-, høre- og tale-handicap (synsområdet se under område ) Transport Objektiv finansiering Voksenskoler Undervisning til voksne døvblinde Sygehusundervisning 70000

13 Plejefamilier og opholdssteder mv for børn og unge - efterværn (052820) Efterværn Området hører under foranstaltninger for voksne handicappede Området for efterværn omfatter unge i alderen fra år, der vurderes til at kunne opnå fuld selvstændighed, og hvor foranstaltningen forventes at være afsluttet senest ved det 23 år På budgetlægningstidspunktet er der kendskab til udgifter på 5,1 mio kr på efterværnsområdet, hvis de unge fortsætter i de nuværende foranstaltninger når de fylder 18 år De seneste 3 år har det imidlertid vist sig at forventningerne til budgettet har været væsentlig højere end det faktiske forbrug, hvilket bla skyldes at de unge til enhver tid kan afbryde planen når de fylder 18 år Der er derfor i budgetlægningen taget udgangspunkt i det forbrugsmønster, der har været på området de seneste år I værste fald kan dette tal vise sig ikke at holde, hvis forbrugsmønstret i 2009 afviger fra de seneste år Plejefamilier Der forventes 3 unge anbragt i plejefamilier Budgettet er inkl følgeudgifter Betaling til kommuner Der forventes 1 ung anbragt i plejefamilier/opholdsteder i andre kommuner Opholdssteder for børn og unge Der forventes 3 unge anbragt på private opholdssteder Kost og efterskoler Der forventes 1 ung på efterskole Forebyggende foranstaltninger for børn og unge - efterværn (052821) Kontaktpersoner mv Der forventes udgifter vedr 5 unge Pleje og omsorg mv af ældre og handicappede (053232) Tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne (handicap-hjælpere) Området dækker udgifter til ansættelse af hjælpere samt følgeudgifter efter servicelovens 96, til personer med nedsat funktionsevne Der forventes tilskud til 10 borgere, hvis behov for hjælp er meget varierende, fra hjælp døgnet rundt til hjælp nogle timer om dagen Der forventes hjemtaget refusion fra den centrale refusionsordning i 5 sager

14 28 Løn til handicap-hjælpere Øvrige udgifter Betalinger fra kommuner og regioner Statsrefusion dyre enkeltsager Forebyggende indsats for ældre og handicappede (053233) Området vedrører støtte til personer efter servicelovens 85, der ikke har ophold på botilbud, eller på anden vis er tilknyttet et botilbud Løn, socialpædagogisk støtte Hjemmestøtte til senhjerneskadede Betaling fra kommuner Statsrefusion dyre enkeltsager Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (053540) Synsområdet Området dækker rådgivning til borgere med synshandicap Betaling af abonnement til regionen Høreområdet Området dækker rådgivning til borgere med hørehandicap Der er tale om udgifter til Objektiv finansiering, abonnement og tilkøb Udgift i Taleområdet Området dækker rådgivning til borgere med talehandicap Der er tale om udgifter til Abonnement og tilkøb Udgift i Botilbud for personer med særlige sociale problemer (053842) Området vedrører udgifter til foranstaltninger for kvinder der har været udsat for vold, trusler om vold mv (krisecentre) efter servicelovens 109, samt udgifter til foranstaltninger for personer med særlige sociale problemer, som har behov for tag over hovedet, støtte mv (feks forsorgshjem og herberger) efter servicelovens 110 Kvindekrisecentre

15 29 Forsor gshjem Statsrefusion 50% Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (053844) Området dækker udgifter til behandling af alkoholmisbrugere efter sundhedslovens 141 Området dækker både dag- og døgnbehandling Århus Amt havde indtil 2007 den formelle kompetence til at iværksætte foranstaltninger for alkoholmisbrugere Odder Kommune overtog myndighedsopgaven fra 2007 og køber ydelserne hos Århus Kommune Ambulant behandling Behandling af stofmisbrugere (053845) Her konteres udgifter til stofmisbrugsbehandling Området dækker både dag- og døgnbehandling Århus Amt havde i årene den formelle kompetence til at iværksætte foranstaltninger for stofmisbrugere, og indsatsen var organiseret i Århus Amts Misbrugscenter Odder Kommune overtog myndighedsopgaven fra 2007 og køber ydelserne hos Region Midtjylland samt private udbydere Private opholdssteder Betaling til regionen Botilbud til længerevarende ophold( 108) Social Service (053850) Området vedrører udgifter til længerevarende regionale og kommunale botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne efter servicelovens 108 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne Regionalt tilbud Der forventes 13 personer i regionale tilbud Objektiv finansiering Kommunalt tilbud Der forventes 20 personer Fabos Afsat til udvikling, tilsyn og dokumentation vedr Fabos Fællesomkostninger Fabos Odder Kommunes køb af pladser til egne borgere på Fabos: Der forventes 4 personer

16 30 Taksti ndtægter for boformspladser på Fabos Der forventes indtægter for salg af 9 pladser Rammebeløb Økonomioversigt nr Voksen Handicapområdet har siden 2007 søgt om tillægsbevillinger til rammen grundet den udvikling der er sket på området Der er ikke indarbejdet en varig udvidelse af budgetrammen Forventningerne til 2009 dækker således over det merforbrug, der har været på området siden 2006 Forklaringer i Økonomioversigt nr 1, 2008 gælder også for forventningerne til 2009 De 7,8 mio kr der er forventet i overskridelse i 2008 er fremskrevet til 8,073 miokr i 2009, og er disponeret på de områder, der forventes at få behov for flere ressourcer Beregningen af de 8 mio kr ses af nedenstående tabel1 Ud fra budgettal for 2008 ser det ud til at Odder Kommune har et større forbrug på området end sammenligningskommunerne I forlængelse af kommunalreformen har kommunernes budgetlægning været meget forskellig Derfor afventes regnskabstallene for 2007 Hvis det også her viser sig at Odder Kommune har et større forbrug på området end sammenligningskommunerne, skal der laves en analyse af årsagerne til dette Tabel 1: Faktisk og forventet merforbrug ift budget - sammenhæng mellem årene Regnskab Regnskab Forventninger Forventninger til 2008 til 2009 v økonomiover sigt nr1/2008 v budgetlægning maj 2008 miokr miokr miokr miokr Nye opgaver fra 2007 samt nettotilgang af sager 1,1 2,3 7,7 7,7 Bloktilskud vedr nye opgaver overtaget fra ,6-2,6 Nettotilgang af nye opgaver og sager 1,1 2,3 5,1 5,1 Takststigninger 1,5 3,1 3,1 Regulering af Fabos budget for pleje og praktisk bistand 1,7 1,7 1,7 Regulering af Fabos budget vedr lønpuljer 0,5 0,5 0,5 Udmøntning af sparekatalog -2,6-2,6 Regulering til 2009 P/L 0,2 Merforbrug ift budget i alt 1,1 6,0 7,8 8,0 Tillægsbevilling -0,3-5,2 Underskud overført til efterfølgende år 0,8 0,8 Længerevarende botilbud for sindslidende

17 31 Regionalt tilbud Der forventes 2 personer i regionalt tilbud Kommunalt tilbud Der forventes 3 personer i kommunalt tilbud Statsrefusion Den forventede refusion dækker alle typer foranstaltninger under område vedr boformer til længerevarende ophold, hvor disse opfylder betingelserne for refusion Botilbud til midlertidigt ophold( 107) Social Service (053852) Området vedrører udgifter til midlertidige ophold i regionale og kommunale botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, samt personer med særlige sociale problemer efter servicelovens 107 Området omfatter desuden drift af kommunens egne botilbud på henholdsvis Østergade (Åhusene), som er for personer med betydelig nedsat psykisk funktionsevne, Lundevej (Rosenhuset) som er for sindslidende, samt Østermarksvej og Lundevej (Fabos) som er for personer med betydelig nedsat psykisk og fysisk funktionsevne / udviklingshæmmede Beboerne betragtes som boende i eget hjem, og betaler selv for husleje mv Ydelsen fra kommunen består af socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85 Midlertidig botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne Kommunalt tilbud (betaling til kommuner) Der forventes 25 personer i kommunalt tilbud i andre kommuner Kommunalt tilbud (betaling fra kommuner) Der forventes indtægter for 6 personer fra andre kommuner, heraf 5 i tilbud tilknyttet Åhusene Fabos Odder Kommunes køb af pladser til egne borgere på Fabos Der forventes 14 personer Takstindtægter for bofællesskabspladser på Fabos Der forventes indtægter for 22 pladser Plejefamilier Der forventes udgifter for 3 personer i

18 32 Melle mværende med Åhusene Budget afsat til den årlige regulering ift antal anvendte timer Midlertidigt botilbud for sindslidende Kommunalt tilbud Der forventes 9 personer i tilbud i andre kommuner Betaling fra kommuner Der forventes indtægter for 3 personer fra andre kommuner i tilbud tilknyttet Rosenhuset Private opholdssteder Tornsbjerggård og Hadruplund Der forventes 18 personer, heraf 14 personer fra andre kommuner Tornsbjerggård og Hadruplund (betaling fra kommuner) Der forventes indtægter for 14 personer fra andre kommuner Andre private opholdssteder Der forventes 4 personer på andre private opholdssteder Beboeres betaling (Tornsbjerggård og Hadruplund) Statsrefusion Den forventede refusion dækker alle typer foranstaltninger under område vedr boformer til længerevarende ophold, der opfylder betingelserne for statsrefusion Kontaktperson- og ledsageordninger ( 45, 97-99) (053853) Området vedrører udgifter til kontaktperson- og ledsageordning efter servicelovens Støtte og kontaktpersonordning for sindslidende ( 99) Ledsageordning for personer med nedsat funktionsevne ( 97) Kontaktpersonordning for døvblinde ( 98) Beskyttet beskæftigelse ( 103) Social Service (053858) Området vedrører beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne efter servicelovens 103 Brugerne er pensionister, der deltager i værkstedsaktiviteter og lign på Fabos samt i

19 33 øvrige regionale og kommunale tilbud Formålet med tilbuddet er beskæftigelsesterapi Foranstaltningen kan fortsætte udover det 67 år I lovgivningen ligger en særlig forpligtigelse til at tilbyde denne gruppe beskæftigelse Regionalt tilbud Der forventes 13 personer Betaling fra kommuner for 1 person Kommunalt tilbud Der forventes 31 personer i kommunalt beskæftigelsestilbud i andre kommuner Fabos Odder Kommunes køb af pladser til egne borgere på Fabos Der forventes 37 personer på aktivitetscentret på Fabos Takstindtægter for aktivitetscenterpladser på Fabos Der forventes indtægter for 63 brugere, fordelt på produktions-, aktivitetscenter-, dagcenter-, og daghjemsbrugere Pakhuset Budget afsat til betaling for pladser i café-projektet i Pakhuset Aktivitets- og samværstilbud ( 104) Social Service (053859) Området vedrører aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, efter servicelovens 104 Regionalt tilbud Der forventes 2 personer i regionale tilbud Kommunalt tilbud Der forventes 8-9 personer i kommunale tilbud Tornsbjerggård og Hadruplund Der forventes 15 personer, heraf 11 personer fra andre kommuner Tornsbjerggård og Hadruplund Betaling fra kommuner Der forventes betalinger for ovenstående 11 personer fra andre kommuner Private tilbud Der forventes betaling for 1 person i privat tilbud FABOS- Botilbud til længerevarende ophold ( 108) (053850)

20 34 Odder Kommune overtog i 2007 den tidligere amtsinstitution Fabos Budgetmæssigt er Fabos delt op i 3 enheder boform, bofællesskaber og aktivitetscenter Boformen, der ligger på Østermarksvej i Odder, har 7 pladser hvoraf 4 beboere kommer fra andre kommuner Boformen har desuden 1 aflastningsplads, der benyttes både af egne samt brugere fra andre kommuner Yderligere oplysninger om Fabos kan findes på institutionens hjemmeside som findes via Oddernettet på adressen wwwodderdk (vælg sundhed og omsorg og derefter handicap ) Budget for boformen, løn Beboeres betaling for service FABOS- Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) (053852) Der er tilknyttet 2 bofællesskaber til Fabos Henholdsvis Hjørnet på Østermarksvej med 13 pladser og Krogen på Lundevej med 10 pladser Personale: Løn, Hjørnet og Krogen Tjenestemænd, pensioner og forsikringer Øvrige udgifter og indtægter Yderligere oplysninger om Fabos kan findes på institutionens hjemmeside som findes via Oddernettet på adressen wwwodderdk (vælg sundhed og omsorg og derefter handicap ) FABOS- Beskyttet beskæftigelse ( 103) (053858) Aktivitetscentret tilbyder arbejde, aktiviteter, undervisning, oplevelser og udfordringer til voksne udviklingshæmmede Aktivitetscentret rummer beboerne på Fabos samt mere selvhjulpne brugere som feks bor i bofællesskab i Åhusene eller i egen lejlighed med støtte Yderligere oplysninger om Fabos kan findes på institutionens hjemmeside som findes via Oddernettet på adressen wwwodderdk (vælg sundhed og omsorg og derefter handicap ) Personale: Løn Tjenestemænd, pensioner og forsikringer Øvrige udgifter og indtægter ROSENHUSET- Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) (053852) Rosenhuset er Odder Kommunes tilbud om støtte til voksne sindslidende Tilbuddet omfatter værksted og støtte i eget hjem

21 35 Yderligere oplysninger om Rosenhuset kan findes på institutionens hjemmeside som findes via Oddernettet på adressen wwwodderdk (vælg sundhed og omsorg og derefter handicap ) Personale: Løn Øvrige personaleudgifter Andre udgifter: Betaling fra andre kommuner ÅHUSENE- Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) (053852) Åhusene varetager individuel pædagogisk støtte, vejledning og omsorg til borgere med nedsat funktionsevne Åhusene består af to boenheder der tilsammen udgør 20 lejligheder De øvrige brugere bor i egen bolig og modtager støtten her Støtten ydes i dag- og/eller aftentimerne og vedrører alene personer, der kan klare sig uden døgnstøtte Budgettet er et basisbudget, som reguleres med antallet af brugere Budgettet for regulering for 2009 er kr, som kan ses under Social Service s budget på Yderligere oplysninger om Åhusene kan findes på institutionens hjemmeside som findes via Oddernettet på adressen wwwodderdk (vælg sundhed og omsorg og derefter handicap ) Personale: Løn Øvrige personaleudgifter Andre udgifter Driftsområde Sundhed Aktivitetsbestemt medfinansiering (046281) Aktivitetsafhængige bidrag til det regionale sundhedsvæsen Stationær somatik Ambulant somatik Stationær psykiatri Ambulant psykiatri Sygesikring Genoptræning under indlæggelse Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning (046282) Her registreres udgifter til genoptræning til afhjælpning af fysisk funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke behandles i tilknytning til en sygehusindlæggelse, jf 86

22 36 i lov om social service Endvidere registreres udgifter til hjælp til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder til personer med fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, jf 86 i lov om service: 86 serviceloven: - At tilbyde genoptræning i de tilfælde hvor anden form for træning, herunder også egen træningsindsats, ikke kan bringe borgerens funktionsniveau op - At tilbyde målrettet træning, så borgeren opnår samme grad af funktionsevne som tidligere eller bedst mulige funktionsevne, såvel bevægelses- og aktivitetsmæssigt, som kognitivt, emotionelt og socialt - At undgå vedvarende eller yderligere svækkelse, samt forebygge, at der opstår behov for øget hjælp, f eks i form af personlig og praktisk hjælp - At sikre en god samordning af indsatsen for de ældre i Odder kommune ved at etablere et tæt samarbejde mellem praktiserende læger, hjemmeplejen, sygehusvæsenet og Odder kommunes Træningscenter - At forebygge hospitalsindlæggelser - At videreføre påbegyndt behandling og derved lette hjemkomsten efter et sygehusophold - At sikre hjemmeboende ældre muligheden for at forblive længst muligt i eget hjem - At øge selvhjælpsniveauet således, at den ældres og dennes eventuelle pårørendes livsvilkår bedres Ældre service Budgettet dækker personaleudgifter til løn, tjenestekørsel, uddannelse, Samt inventar/redskaber til genoptræningen Visitationsteamet Befordring til genoptræning Ambulant specialiseret genoptræning Sundhedslovens 140 Betaling til regionen Pulje, budget 2009 Beløbet må ikke anvendes uden forudgående beslutning af Byrådet Sundhedsfremme og forebyggelse (046288) Sundhedsfremme og forebyggelse efter Sundhedslovens 119 Aktiviteter Forskning Borgerdrevne aktiviteter 47115

23 Andre sundhedsudgifter (046290) Befordringsgodtgørelse Det fremgår af Sundhedsloven at kommunen skal afholde udgifterne til pensionisters befordring til og fra læger og speciallæger Befordringen skal ske med billigst forsvarlige transportmiddel Hovedparten af befordringerne foregår i Taxa, idet pensionister, der ikke selv har mulighed for at komme til lægen, kontakter Taxa direkte Klage- og erstatningsadgang 5444 Driftsområde Udlejning Beboelse (002511) Udgifter til midlertidig boligplacering samt boliger til flygtninge skal ses i sammenhæng med introduktionsprogrammet og integrationsydelser på 560 og 561 Området er en del af det samlede integrationsområde og finansieres også herfra Boliger til integration af flygtninge samt boliger til midlertidig boligplacering af flygtning udgør i budget Der hjemtages 100% statsrefusion i forbindelse med lejetab i friperioder og garanti ved fraflytning på boliger til midlertidig placering af flygtning Driftssikring af boligbyggeri (002518) Støtte til opførelse af boliger Lejetab ved fraflytning Øvrige sociale formål (057299) Lægesejlads til Tunø mv 3979 Tinglysningsafgift Kommunen skal betale afgift for at tinglyse sikkerhedsstillelse for boligydelseslån og lån til betaling af ejendomsskatter Udgift i Boligrådgivning Administrative fejl 20626

24 Ældreboliger (053230) Terminsydelser vedrørende kommunale ældreboliger Lejetab Driftsområde Arbejdsmarked Produktionsskoler Kommunalt bidrag til elever på produktionsskoler

Korrigeret budget kr. Forbrug kr.

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.08.2012 SUNDHEDSUDVALGET Boligstøtte og pensioner 97.705 65.375 97.217-488 0 Sundhed 68.714 34.328 66.514-700 -1.500 Ældre- og handicapområdet 176.855 113.244 172.442-4.013-400

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2011 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Eventuelle generelle

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2012 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Generelle kommentarer

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt budget 14 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 284.159.300-10.400.300 273.759.000 01 Sundhed 284.159.300-10.400.300 273.759.000 04 Sundhedsområdet 219.360.900-526.700

Læs mere

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst.

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2015 Sundhedsudvalget Tekst Forbrug 31.03.15. Boligstøtte og pensioner 101.400 24.400 99.785-1.615 Sundhed 68.460 8.310 69.334 874 Ældre- og handicapområdet 172.438 42.377 172.938

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.

Læs mere

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 2 April Holbæk Kommune. Side 1 af 5

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 2 April Holbæk Kommune. Side 1 af 5 Udvalget for Voksne revision 2 April Holbæk Kommune En stærk Medspiller så dagens lys den 1. januar. Organisationsændringen betyder store ændringer i hele den administrative struktur. Der er brudt op på

Læs mere

Udvalget for Voksne. Økonomi- og aktivitetsopfølgning August Samlet overblik på politikområde 7, 8 og 9. Side 1 af 5

Udvalget for Voksne. Økonomi- og aktivitetsopfølgning August Samlet overblik på politikområde 7, 8 og 9. Side 1 af 5 Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning 2014 Den forventede reduktion af driftsudgifterne er medvirkende til, at det samlede regnskabsresultat, som viser et forventet underskud på ca. 14 mio.

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Social og Sundhed januar 2015

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Social og Sundhed januar 2015 Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Social og Sundhed januar 2015 Dok. nr. 166294-14 Generelle opklarende spørgsmål Udvalget anmodes om at komme med bud på, hvor udvalget vurderer

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Det specialiserede socialområde

Det specialiserede socialområde Det specialiserede socialområde 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.28.23 Døgninstitutioner

Læs mere

Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen.

Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen. Udvalget for Voksne Budgetrevision 3 2014 Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste

Læs mere

Det specialiserede socialområde

Det specialiserede socialområde Det specialiserede socialområde 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.28.23 Døgninstitutioner

Læs mere

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 RÅDGIVNING (35) 5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner På denne funktion registreres udgifter

Læs mere

Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: Februar 2017 Ikrafttrædelsesår: Budget 2018

Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: Februar 2017 Ikrafttrædelsesår: Budget 2018 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 side 1 TILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV (38) Under denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende tilbud til voksne. Det gælder botilbud,

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 0

10 Social Service/Serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 30. september 2017 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 0 Finansieret til/fra andre udvalg 0 55 Social Service/ Den centrale refusionsordning 0 Generelt

Læs mere

Skema over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, paragraffer og kontoplansnumre

Skema over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, paragraffer og kontoplansnumre Skema over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, paragraffer og kontoplansnumre Ydelse Ydelse underbegreber Tilbud Paragraf Kontoplansnummer Kommentar Notation aktivitets- og samværsydelse 104 (aktivitets-

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget - Indeks

Social- og Sundhedsudvalget - Indeks Social- og Sundhedsudvalget - Indeks Værdier Stevns indeks Sammenlign Region ingsgruppen Sjælland indeks indeks Område Total/Deltotal Tekst Alle Totaler Total Tilbud til ældre, kr. pr. 65+ årig 79 100

Læs mere

FORANSTALTNINGER FOR VOKSNE HANDICAPPEDE

FORANSTALTNINGER FOR VOKSNE HANDICAPPEDE Budget- og regnskabssystem 4.5.7 - side 1 Dato: 1. december 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 FORANSTALTNINGER FOR VOKSNE HANDICAPPEDE 5.50 Botilbud til længerevarende ophold for udviklingshæmmede,

Læs mere

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015 Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter pleje og omsorg for ældre og handicappede, forebyggende indsats for ældre og handicappede, plejehjem, inkontinenshjælpemidler samt hjælpemidler

Læs mere

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget opfølgning pr. 31. marts Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 10 Social Service/Serviceudgifter 55 Social

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014.

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014. SOCIALUDVALG Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Regnskab 2013 Oprindeligt 2014 Korrigeret 2014* pr. 01.07.14 Budget 2015 Visitations- og Hjælpemiddelsenheden U 34.038 32.256 0 0 I -2.385-2.184

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 1. juli 2014 - Socialudvalget

Budgetopfølgning pr. 1. juli 2014 - Socialudvalget Socialudvalget i alt 33.143.835 81.727.599 48.583.764 41-2.385.917 Ældre og handicappede 12.421.452 29.248.776 16.827.324 42 69.240 053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 5.457.673 11.872.571

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 1. april 2013- Socialudvalget

Budgetopfølgning pr. 1. april 2013- Socialudvalget Socialudvalget i alt Ældre og handicappede 9.699.388 91.556.148 81.856.760 11 5.337.561 3.027.533 40.829.851 37.802.318 7 5.197.762 053230 Ældreboliger 22.988 22.988 1 Drift 22.988 22.988 053232 Omdannelse

Læs mere

Social, Ældre, og Sundhedsudvalget

Social, Ældre, og Sundhedsudvalget (Samtlige beløb er i 1.000 kr.) Social, Ældre, og Sundhedsudvalget 105 Social og Ældreudvalget Samlet bevilling 807.334 10 Social service 322.678 03 Undervisning og kultur 9.263 22 Folkeskolen m.m. 5.137

Læs mere

Hovedkonto 4 Sundhedsområdet

Hovedkonto 4 Sundhedsområdet Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.4 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Regnskab 2016 Hovedkonto 4 Sundhedsområdet Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter vedrørende

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 7.641 Egentlige tillægsbevillinger -2.000 Finansieret til/fra andre udvalg 9.641

Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 7.641 Egentlige tillægsbevillinger -2.000 Finansieret til/fra andre udvalg 9.641 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 7.641 Egentlige tillægsbevillinger -2.000 Finansieret til/fra andre udvalg 9.641 10 Social service

Læs mere

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter 2012 Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter boliger og institutioner samt pleje og omsorg for ældre og handicappede. Endvidere omfatter området inkontinenshjælpemidler samt

Læs mere

Social-, Ældre og Sundhedsudvalget - DRIFT Side: 1

Social-, Ældre og Sundhedsudvalget - DRIFT Side: 1 Social-, Ældre og Sundhedsudvalget - DRIFT Side: 1 105 Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget 857.141.094 010 Social service 321.966.956 03 Undervisning og kultur 11.531.389 22 Folkeskolen m.m. 5.367.434

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-2016

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-2016 Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-216 9-8-216 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent

Læs mere

Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: December 2017 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2018

Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: December 2017 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2018 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 side 1 TILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV (38) Under denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende tilbud til voksne. Det gælder botilbud,

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/10-2015 på Social- og Sundhedsudvalgets område.

Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/10-2015 på Social- og Sundhedsudvalgets område. Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/10- på Social- og Sundhedsudvalgets område. (De to første sider er et resume af bemærkningerne, efterfølgende sider specifikation af samme). s * 1.000 DKK 0025

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

Haderslev Kommune 25. april 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295

Haderslev Kommune 25. april 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295 Haderslev Kommune 25. april Det specialiserede sociale område 11/38295 Økonomisk Ledelsesinformation pr. 31. marts til Byrådet lb. 9187 Denne ledelsesinformation indeholder en præsentation til Byrådet

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Udgiftsrammen udgør 773,1 mio. kr. inklusiv overførsler fra 2008 og konsekvenser af årets budgetreguleringer m.v., og indtægtsrammen udgør 199,7 mio.

Læs mere

Politikområdet Ældre hører under Udvalget for Ældre og Handicap og er opdelt i 3 aktivitetsområder:

Politikområdet Ældre hører under Udvalget for Ældre og Handicap og er opdelt i 3 aktivitetsområder: 10. ÆLDRE Politikområdet Ældre hører under Udvalget for Ældre og Handicap og er opdelt i 3 aktivitetsområder: Nr. Aktivitetsområde Beskrivelse 1 Visitation Bestiller/myndighedsopgave i forhold til ydelser

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 10.1 10 Social

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -3.428 Egentlige tillægsbevillinger -1.340 Finansieret til/fra andre udvalg -2.088 Korrektion

Læs mere

Haderslev Kommune 25. juli 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295

Haderslev Kommune 25. juli 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295 Haderslev Kommune 25. juli Det specialiserede sociale område 11/38295 Økonomisk Ledelsesinformation pr. 30. juni til Byrådet lb. 111607 Denne ledelsesinformation indeholder en præsentation til Byrådet

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Ældre og Sundhed 1 of 1 Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Ældre og Sundhed 14. marts 214 Budgetopfølgning pr. 28. februar 214 Sundhedsområdet Note 1 - Træning og aktivitet Budgettet omfatter kommunale trænings- og

Læs mere

Tillægs bevilling. Korrigeret budget

Tillægs bevilling. Korrigeret budget Social og psykiatri 1.000 kr., - for indtægt Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % Social og psykiatri - drift 134.324 5.236 139.560 135.790-3.770-2,70

Læs mere

Institutioner for voksne side 1

Institutioner for voksne side 1 Institutioner for voksne side 1 Indhold 3.17 Specialpædagogisk bistand til voksne... 2 3.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov... 3 5.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning... 4 5.32

Læs mere

Social- og sundhedsudvalget: Ældre

Social- og sundhedsudvalget: Ældre 1. Budgettildelings- og styringsprincipper Ingen bemærkninger 2. Demografiregulering Hjemmeplejen Hjemmeplejen demografireguleres på baggrund af de 67+ årige som er hjemmeplejens målgruppe. Det harmoniserede

Læs mere

TILBUD TIL ÆLDRE (30)

TILBUD TIL ÆLDRE (30) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.3 - side 1 Dato: Juli 2017 Ikrafttrædelsesår: Budget 2018 TILBUD TIL ÆLDRE (30) 5.30.26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet

Læs mere

Institutioner for voksne side 1

Institutioner for voksne side 1 Institutioner for voksne side 1 Indhold 3.17 Specialpædagogisk bistand til voksne... 2 3.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov... 3 5.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning... 5 5.32

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -10.323 Egentlige tillægsbevillinger -10.300 Finansieret til/fra andre udvalg -23

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -10.323 Egentlige tillægsbevillinger -10.300 Finansieret til/fra andre udvalg -23 Noter Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -10.323 Egentlige tillægsbevillinger -10.300 Finansieret til/fra andre udvalg -23 Egentlige

Læs mere

Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændringer indenfor vedtaget serviceniveau 6.796 5.722 6.831 8.493

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed

Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed Sagsbehandlingstiden løber fra det tidspunkt kommunen modtager ansøgning, og indtil afgørelsen er sendt til borgeren. Overholdelse af erne forudsætter,

Læs mere

Social- og Ældreudvalget

Social- og Ældreudvalget Social- og Ældreudvalget Udgift Indtægt i alt 15 Social- og ældreudvalg 806.599.719-209.339.027 597.260.692 1 Skattefinansieret 800.835.749-185.008.404 615.827.345 01 Socialområdet/handicappede 377.217.773-141.277.914

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 11.166 Egentlige tillægsbevillinger 11.200 Finansieret til/fra andre udvalg -34 Som følge af indkøbsbesparelse

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 1. juli Socialudvalget

Budgetopfølgning pr. 1. juli Socialudvalget Socialudvalget i alt Ældre og handicappede 43.739.116 115.856.465 72.117.349 38 2.206.547 12.385.296 31.234.279 18.848.983 40 1.221.017 052510 Fælles formål 8.199 8.199 0 8.199 8.199 8.199 8.199 8.199

Læs mere

Roskilde Kommune har fastsat frister for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse og borgeren har modtaget et svar.

Roskilde Kommune har fastsat frister for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse og borgeren har modtaget et svar. Social- og Sundhedssekretariatet Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk Samlede dokument vedr. sagsbehandlingstidsfrister på det sociale område

Læs mere

Lov om social service (Serviceloven)

Lov om social service (Serviceloven) Relevante web-adresser Lov om social service: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?i d=158071 Socialstyrelsen: http://www.socialstyrelsen.dk/ Embedslægerne: http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelseautorisation/autorisation/autorisation-ogpligter/journalfoering-ogopbevaring/journalopbevaring/rekvirering-afjournaler/embedslaegerne-nordjylland

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2017

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2017 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Udvalget for Sundhed og Socialservice

Udvalget for Sundhed og Socialservice Dagsorden Udvalget for Sundhed og Socialservice Møde nr.: 7. Mødedato: 25. maj 2011 Mødetid: 15.30 Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 SS 2012 2 SS Siden sidst. - Udvalgsformanden

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Borgerens egne kompetencer og evner skal støttes. Derfor inddrager vi pårørende, netværk og civilsamfund i indsatsen.

Borgerens egne kompetencer og evner skal støttes. Derfor inddrager vi pårørende, netværk og civilsamfund i indsatsen. 10.2 Socialområdet Opgaver og målsætninger: I forbindelse med den politiske konstituering for valgperioden 2014-17 blev det besluttet, at psykiatri- og udsatte området skulle flyttes fra Udvalget for Social

Læs mere

BOLIGER OG INSTITUTIONER SAMT PLEJE OG OMSORG FOR ÆLDRE

BOLIGER OG INSTITUTIONER SAMT PLEJE OG OMSORG FOR ÆLDRE Budget- og regnskabssystem 4.5.4 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004/Budget 2005 BOLIGER OG INSTITUTIONER SAMT PLEJE OG OMSORG FOR ÆLDRE Udgifter og indtægter vedrørende personlig

Læs mere

Handicap- og psykiatri

Handicap- og psykiatri Handicap- og psykiatri Generel beskrivelse Afdelingen er fysisk placeret på Søndersø Rådhus, og varetager følgende opgaver indenfor servicelovens bestemmelser. Sagsbehandling og bevilling vedrørende: Socialpædagogisk

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt budget 15 Social- og ældreudvalg 706.207.300-160.211.200 545.996.100 01 Socialområdet/handicappede 271.643.800-88.932.100 182.711.700 03 Undervisning

Læs mere

budget 2008 Bemærkninger

budget 2008 Bemærkninger Hovedkonto 4 - Sundhedsområdet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Genoptræningscentret Skovgården - selvtræning og rygskole Kommunal tandpleje Tandplejen - 166 ok - 72 ok Hovedkonto 5 - Sociale

Læs mere

Velfærdsudvalget DRIFT Side: 1

Velfærdsudvalget DRIFT Side: 1 Velfærdsudvalget DRIFT Side: 1 105 Velfærdsudvalget 481.723.252 010 Social service 121.348.264 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 585.152 25 Faste ejendomme 585.152 11 Beboelse 585.152 011080

Læs mere

Forventet regnskab pr. ultimo september 2014 Social- og Sundhedsudvalget

Forventet regnskab pr. ultimo september 2014 Social- og Sundhedsudvalget Notat om: regnskab pr. ultimo december - Social- og Sundhedsudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Anita Lindberg Dato: 27. januar 2015 Til: - J. nr.: regnskab pr. ultimo september Social- og Sundhedsudvalget

Læs mere

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292

Læs mere

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder:

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Socialudvalget Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Sundhedspolitikken Socialpolitik og værdighedspolitik for ældreområdet Tilsynspolitikken

Læs mere

NOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget

NOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget NOTAT 18. maj 2011 Ældreudvalget Ældreudvalget har ansvaret for træning, personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), hjemmesygepleje, ældreboliger, plejeboliger, hjælpemidler, omsorgsarbejde samt pensioner.

Læs mere

Haderslev Kommune 19. oktober 2011 Det specialiserede sociale område 11/7732

Haderslev Kommune 19. oktober 2011 Det specialiserede sociale område 11/7732 Haderslev Kommune 19. oktober 211 Det specialiserede sociale område 11/7732 Økonomisk Ledelsesinformation pr. 3. september 211 til Byrådet lb.nr. 147595 Denne ledelsesinformation indeholder en præsentation

Læs mere

Opgaverne i forhold til målgruppen varetages i samarbejde med Beskæftigelsesafdelingen, Børn og Unge samt Sundhed- og Ældre.

Opgaverne i forhold til målgruppen varetages i samarbejde med Beskæftigelsesafdelingen, Børn og Unge samt Sundhed- og Ældre. Faktabeskrivelse På handicap- og psykiatriområdet varetages kommunens opgaver i forhold til voksne med betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Det vil siger

Læs mere

Beskrivelse af opgaver

Beskrivelse af opgaver Bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle

Læs mere

Egentlige tillægsbevillinger 0. Finansieret til/fra andre udvalg 610. 10 Social Service/Serviceudgifter 0

Egentlige tillægsbevillinger 0. Finansieret til/fra andre udvalg 610. 10 Social Service/Serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 830 Egentlige tillægsbevillinger 220 Finansieret til/fra andre udvalg 610 Generelt for Social

Læs mere

Socialforvaltningens driftsbudget 2013

Socialforvaltningens driftsbudget 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for tværgående kontorer NOTAT Bilag 1c. Generel beskrivelse af Socialudvalgets budget Det fremgår af Økonomiforvaltningens indkaldelsescirkulære for budgetforslag

Læs mere

Budget 2017 samt overslagsårene i 2017-prisniveau

Budget 2017 samt overslagsårene i 2017-prisniveau Social- og sudvalget 770.801.000 743.452.000 751.007.000 764.136.000 Retsbestemte sikringsydelser 44.106.000 44.303.000 44.469.000 44.568.000 046290 Andre sundhedsudgifter 1 Drift 1.621.000 1.622.000 1.622.000

Læs mere

Korrigeret budget incl. Oprindeligt budget. overførsler

Korrigeret budget incl. Oprindeligt budget. overførsler Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/3-2013 Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret budget incl. overførsler Oprindeligt budget Budget

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2016 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2017 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2016 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2017 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik

Læs mere

NOTAT. Udgiftspres på de specialiserede socialområder

NOTAT. Udgiftspres på de specialiserede socialområder NOTAT 29. august 2016 Udgiftspres på de specialiserede socialområder Dette notat beskriver det forventede udgiftspres, som kan konstateres på de specialiserede socialområder i forhold til budget 2017.

Læs mere

Udvalget for Social omsorg

Udvalget for Social omsorg Udvalgsmedlemmer Udvalgsformand Hans Jørgen Hansen (V) Daniel Toft Jakobsen (A) Bent Poulsen (V) Hanne Grangaard (A) Birgit Jakobsen (K) Administrativ organisation Chef for Social omsorg Steen Dall-Hansen

Læs mere

Mål Målene på politikområde 12 og 15 er ens. Der henvises til beskrivelsen på politikområde 12.

Mål Målene på politikområde 12 og 15 er ens. Der henvises til beskrivelsen på politikområde 12. Politikområde 15 omfatter en række tilbud, som primært henvender sig til borgere med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsniveau. Området omfatter hjemmehjælp på Plejecentret Christians Have og hjemmehjælp

Læs mere

Aktivitetsbeskrivelse, budget

Aktivitetsbeskrivelse, budget Titel Vederlagsfri fysioterapi Nr.: 621-01 Kommunen overtog den 1. august 2008 myndighedsansvaret for vederlagsfri fysioterapi til personer med svært fysisk handikap. Den vederlagsfri fysioterapi tilbydes

Læs mere

Velfærdsudvalget DRIFT Side: 1

Velfærdsudvalget DRIFT Side: 1 Velfærdsudvalget DRIFT Side: 1 105 Velfærdsudvalget 460.521.328 010 Social service 114.190.369 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 569.808 25 Faste ejendomme 569.808 11 Beboelse 569.808 011080

Læs mere

Tekniske korrektioner Voksen- og plejeudvalgets område

Tekniske korrektioner Voksen- og plejeudvalgets område Tekniske korrektioner s område Oversigt over tekniske korrektioner på voksen- og plejeområdet 14. august 2008 2009 2010 2011 2012 Doknr. Socialområdet Botilbud Sødisbakke stigende takster 2.249 2.249 2.249

Læs mere

Voksne og ældre. Mål 14-1. Etablering af en sammenhængende og tværgående psykiatriindsats

Voksne og ældre. Mål 14-1. Etablering af en sammenhængende og tværgående psykiatriindsats Politikområdet omfatter tilbud efter en række love indenfor det sociale område. Borgerne modtager botilbud og forebyggende foranstaltninger, samt rådgivning og vejledning på områderne: Mål Dag- og døgntilbud

Læs mere

Budget for Social- og Sundhedsudvalget

Budget for Social- og Sundhedsudvalget Budget Budget for Generelle bemærkninger Det samlede budgetoplæg for Social og sundhedsudvalgets område er udarbejdet med udgangspunkt i de indstillinger som er fremkommet fra social og sundhedsudvalget.

Læs mere

I alt mindreudgift Sektor 02 Teknik og Anlæg Bygningsvedligeholdelse

I alt mindreudgift Sektor 02 Teknik og Anlæg Bygningsvedligeholdelse 1 Bilag til Direktionens besparelsen Sektor: Konto Korrigeret Forventet merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Kontonr. budget 211 regnskab 211 Mindreforbrug - Sektor 2 Teknik og Anlæg

Læs mere

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto 1 03.22.02 SSP-samarbejde Udgifter 1.716.000 1.714.000 1.639.409 74.591 Indtægter 0 0 0 0 Netto 1.716.000 1.714.000 1.639.409 74.591 Mariagerfjord Kommunes udgifter til SSP-samarbejde (Socialforvaltning,

Læs mere

Kompetenceplan for Afdelingen for Ældre og Handicappede

Kompetenceplan for Afdelingen for Ældre og Handicappede Kompetenceplan for Afdelingen for Generelle r KHR = Kompetence til at handle i henhold til givne regler =eslutning, =ndstilling, E=Efterretning, O=Orientering Sagsområde ndhold Politisk Lov om Retssikkerhed

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister

Sagsbehandlingsfrister INFORMATION OM Sagsbehandlingsfrister Social, Sundhed og Beskæftigelse 2014 Sidst revideret 4. december 2013 I henhold til Lov om Retssikkerhed og administration skal kommunen fastsætte en frist for, hvor

Læs mere

Sygehusbehandling og genoptræning side 1

Sygehusbehandling og genoptræning side 1 Sygehusbehandling og genoptræning side 1 Indhold 4.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet... 2 4.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning... 4 4.84 Vederlagsfri behandling hos

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014.

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

SOCIALUDVALGET. Sammendrag. Budgetoversigt, kr. excl. moms: Regnskab Budget Korrigeret. Budget 2013 Pr

SOCIALUDVALGET. Sammendrag. Budgetoversigt, kr. excl. moms: Regnskab Budget Korrigeret. Budget 2013 Pr SOCIALUDVALGET Sammendrag oversigt, 1.000 kr. excl. moms: Regnskab 2012 Oprindeligt Korrigeret. Pr. 01.08.13 2014 038 Visitations- og Hjælpemiddelenheden U 40.884 39.702 39.699 32.256 I - 2.646-2.155-2.155-2.184

Læs mere

Sygehusbehandling og genoptræning side 1

Sygehusbehandling og genoptræning side 1 Sygehusbehandling og genoptræning side 1 Indhold 4.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet... 2 4.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning... 4 4.84 Vederlagsfri behandling hos

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 5 Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 19. august 2015 Budgetopfølgning pr. 31. juli 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges budgetopfølgning pr.

Læs mere

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Familieområdet

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Familieområdet Budget- og styringsprincipper Hovedområde i 1.000 kr. udgift indtægt Netto 05.28.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 58.623-12.053 46.570 05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn

Læs mere