ODDER KOMMUNE BUDGET 2009 Det Sociale Udvalg Serviceudgifter.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ODDER KOMMUNE BUDGET 2009 Det Sociale Udvalg Serviceudgifter."

Transkript

1 15 Driftsområde Fritid, Bibliotek og Kultur Øvrige sociale formål (057299) Kommunale tilskud og overførsler: Støtte til frivilligt socialt arbejde Her konteres udgifter til støtte for det lokale frivillige sociale arbejde, der udføres af foreninger og organisationer i Odder Kommune Udgift i Driftsområde Ældre Boliger og institutioner for ældre og handicappede Pleje og omsorg mv af ældre og handicappede Generelle forudsætninger for budget 2009 Budget 2009 er i størst mulig udstrækning baseret på forventninger til mængde og priser i 2009 Lønbudgetterne har i budgetårene 1993 til 2008 været budgetteret medudgangspunkt i den demografiske fordeling Lønsummen til ældreområdet er i budgettet for 2009 fordelt efter de samme principper, således at de enkelte aldersgrupper i fordelingen har samme vægt som hidtil Lønsummen er udtryk for bruttobudgettering/-normering Dette indebærer, at udgifter til vikarer/afløsere skal holdes indenfor den samlede lønsum Serviceniveau: Der ydes hjælp til selvhjælp Det vil sige at hjælpen kan variere og altid gives efter en individuel konkret helbredsvurdering af et behov, altså hvad borgeren selv kan og hvad borgeren skal have hjælp til Der er således taget udgangspunkt i både egne ressourcer, men også familiens samlede ressourcer indgår Serviceniveauet er beskrevet i 26 forskellige kvalitetsstandarder for området Der er tilbud om at kunne spise i lokalcentrets café Hvis en borger er ude af stand til selv at lave mad, eller ude af stand til at købe ind, tilbydes service i form af madudbringning Ved særlige behov ydes hjælp til bestilling af varer Ligeledes ydes hjælp til indkøb, hvis forhandleren ikke bringer varerne ud Generelt vedrørende ældreområdet

2 16 Fordelingsnøglen er et udtryk for den relative eller procentuelle fordeling af ressourcerne Den er baseret på befolkningssammensætningen, fordelt på to alderskategorier, de årige og de 80 årige og opefter De årige vægtes med 1 og de 80 årige og opefter med 4, udfra en vurdering af Forventet gennemsnitlig forskel i behovet for pleje og bistand i øvrigt Strukturelle og organisatoriske forhold Døgnpleje Døgnplejen er normeret med 1,62 stilling Odder kommunes Træningscenter Både genoptræning og vedligeholdelsestræning er beliggende på Odder Sygehus Genoptræning blev etableret som en del af Odder Kommunes træningscenter og Har 6 genoptræningsdøgnplader, samt øget tilbud om ambulant behandling Genoptræningen indgik som en del af sundhedsområdet fra 2007 Boenheder for demente Boenhederne er beliggende på Stenslundcentret Boenhederne omfatter pladser i to skærmede enheder for svært demente borgere Botilbud for ældre med psykiatrisk lidelse Boenheden er beliggende på Stenslundcentret Boenheden omfatter 8 pladser for ældre med psykiatrisk diagnose Korttidspladser/akutplads Odder kommunes 9 korttidspladser samt 1 akutplads er beliggende på Ørting Lokalcenter Hospiceaflastningspladser Odder Kommune har 2 hospiceaflastningspladser Skovbakkehjemmet løser opgaven med en døgnbetaling Daghjem Der er etableret daghjem i Ålykkecentret, hvor der visiteres til tilbuddet ud fra den økonomiske ramme, plejetyngden og fysiske begrænsningder er mellem 25 og 30 pladser, afhængig af plejetyngde Aktivitetshuset og aktivitetsklubber Kommunens generelle omsorgstilbud efter servicelovens 65 består af Aktivitetshuset og 8 brugerstyrede aktivitetsklubber: - Saksild klub - Randlev klub - Hou klub

3 17 - T unø klub, ingen brugerbetaling - Gylling klub - Alrø klub - Ørting klub - Hundslund klub Alle klubber (excl Tunø) er i 2002 overgået til at være selvstændige foreninger, uden kommunal brugerbetaling eller anden form for økonomisk støtte Enkelte klubber har dog betalt leder Alle klubber er repræsenteret i FU (Fællesudvalg for Aktivitetsklubber i Odder kommune) og kan modtage kommunal vejledning og støtte i klubarbejdet Sygeplejestuderende Sygeplejestuderende lønnes af regionen i praktikperioderne og modtager SU under den teoretiske undervisning Regionen fremsender regning til kommunen for praktikperioderne Odder Kommune modtager forventeligt i årselever Social- og sundhedsassistent elever Eleverne lønnes fra 2007 af kommunen Social- og Sundhedsskolerne bestemmer hvilke elever den enkelte kommune skal modtage Antallet aftales mellem regionen og den enkelte kommune Den kommunale udgift består af lønudgiften samt udgifterne til teoriundervisning Odder Kommune modtager i årselever, og der er heraf planlagt 8 voksenelever Social- og sundhedshjælper elever Eleverne lønnes fuldt ud af ældreområdet Odder Kommune modtager i årselever Der er i 2009 planlagt 10 voksen-elevpladser i Ældreservice Øvrige sociale formål (057299) Personale: Løn, handicapsvømning Beløbet dækker leje af bassin, trænere og hjælpere Andre sundhedsudgifter (046290) Plejetakst for færdigbehandlede patienter Begravelseshjælp Der er ca 220 dødsfald om året

4 18 Begra velseshjælpen er lovbestemt og beregnes ud fra afdødes formueforhold Fælles udgifter og indtægter (053232) Servicearealtilskud Tilskud vedrørende 54 boliger i Stenslundcentret og 20 boliger i Østergade Telebus Kontoen omfatter udgifter og indtægter ved kørsel med telebus Bussen kører kun, når der er behov derfor Der er fastsat en egenbetaling på 16 kr pr tur 32 kr pr tur/retur Tilsyn med plejehjem Patientrettet forebyggelse Betaling for personlig/praktisk hjælp Kontoen omfatter brugerbetaling for midlertidig hjemmehjælp, i henhold til servicelovens 82 Betalingen er indtægtsafhængig Rammebudget På baggrund af økonomioversigt nr 1, 2008, afsattes der i 2009 budget til imødegåelse af forventet underskud Budgettet skal frigives af byrådet inden anvendelse kan finde sted Ældreservice Visitationsteamet Forebyggende indsats for ældre og handicappede (053233) Tilskud til pensionistforeninger Ældreservice (0532,32,33 og 35) Området består af lokalcentrene: Ålykkecentret 24 plejehjemspladser Stenslundcentret 54 plejehjemspladser Gyllinghjemmet 16 plejehjemspladser Hou Ældrecenter 12 plejehjemspladser Ørting Lokalcenter 15 plejehjemspladser 9 korttidspladser

5 Odder Sygehus 19 1 akutplads 6 genoptræningspladser Endvidere er der i 2004 etableret Friplejehjem på Skovbakkehjemmet Skovbakkehjemmet består af 32 plejehjemspladser Nyt plejecenter på Rude Havvej er under opførelse Forventet indflytning fra 1 februar 2009 Centret består af 6 enheder med hver 10 boliger I takt med indflytning, lukkes lokalcentrene Ålykkecentret, Gyllinghjemmet, Hou Ældrecenter Og Ørting Lokalcenter Det samlede antal plejehjemspladser reduceres med 7, når Rude Havvej tages i brug Fra 2008 afregnes plejehjemsydelser efter pakketakst Brugerne visiteres i 4 kategorier efter plejetyngde Derudover betales et grundbeløb til dækning af udgifter, som ikke er påvirkede af plejetyngde Afregning for plejehjemsydelser sker fra Visitationsteamet ligesom afregning for frit-valgsydelser Lønsum til frit-valgs personale er indeholdt i den fastsatte timebetaling for frit-valgsydelser Lønsum til plejehjemsydelser er indeholdt i de fastsatte pakketakster Vikarudgifter er indeholdt i lønsummen Plejehjem, administration, drift (053232) Omsorgssystem Leasing af biler Møder, rejser og repræsentation Beskæftigelsesmaterialer Sygeartikler og medicin Diverse udgifter vedr brugerne Øvrige udgifter Beboernes betaling for leje og vask af linned, samt vask af eget tøj Beboernes særlige betaling Ledelse og administration (053232) Beløbet dækker udgifter til løn til ledelse og administrativt personale Desuden udgifter til uddannelse, befordringsgodtgørelse og forsikringer Assistentelever (053232) Sygeplejersker (053232) Øvrig personale (053232)

6 Distriktsterapeuter (053232) Korttidspladser i Ørting (053232) Pedeller (053232) Daghjem (053233) Der er etableret daghjem på Ålykkecentret, hvor der visiteres til tilbuddet ud fra den økonomiske ramme, plejetyngden og den fysiske begrænsning Der er mellem 25 og 30 pladser, afhængigt af plejetyngden Beløbet dækker udgifter til løn, beklædning, omsorgssystem og terapimatr Aktivitetshuset (053233) De generelle tilbud foregår i Aktivitetshuset på Ålykkecentret og er et tilbud til alle kommunens selvhjulpne borgere, der er fyldt 60 år, samt førtidspensionister Der er fastsat en brugerbetaling, hvoraf grundbeløbet udgør xxxxx kr Opkrævning af brugerbetaling følger fra 2009 kalenderåret Grundtaksten giver ret til at komme i aktivitetsklubberne og i Aktivitetshuset Derudover betales et beløb, alt efter hvilken aktivitet, man deltager i Undtaget er brugere, der fungerer som instruktører/igangsættere for en aktivitet Brugere, der udelukkende er deltagere på praktiske aktiviteter, er brugerbetalingsfrie Deltager brugeren desuden på hold-aktivitet, betales brugerbetaling (grundtakst + aktivitetstakst) for aktiviteten på lige fod med de øvrige deltagere Brugernes økonomiske råderum i Aktivitetshuset består af indtægterne ved brugerbetalingen Der er brugerstyrede aktivitetsklubber i Saksild, Randlev, Hou, Gylling, Hundslund, Alrø og Ørting Et fællesudvalg (FU) mellem Aktivitetshuset og aktivitetsklubberne fungerer som inspiration og tilrettelæggelse af evt fælles aktiviteter Aktivitetshuset er en del af ældeservice s kontrakt med byrådet Løn Uddannelse 5759 Administration Leje af lokaler 5654 Rengøring 5235 Diverse omkostninger Beskæftigelsesmaterialer Salg

7 21 Fællesudvalget for aktivitetsklubber: Diverse aktiviteter Brugerbetaling grundtakst Brugerbetaling taxametertakst Brugerbetaling uden råderet Plejehjem (053234) Opvarmning El Vand Skatter og afgifter Rengøring Udenomsarealer Inventar Administration Beboernes betaling for husleje Beboernes betaling for el og vand Ølykkecentret (053234) Ølykkecentret ligger på Tunø Visitationsteamet Pr 1 januar 2003 er indført frit leverandørvalg vedr praktisk hjælp og personlig pleje samt madservice Samtidig er der indført adskillelse af bestiller- og udførerfunktionen Odder kommunes Visitationsteam varetager visitation til bla praktisk bistand, personlig pleje, madservice, hjælpemidler, træning, omsorgstandpleje, handicapsvømning, daghjem samt pleje- og ældreboliger Visitationsteamet følger op på kvalitetsstandard og ressourcestyring, med ansvar for at afstemme timeforbruget og de visiterede ydelser i forhold til det politisk godkendte serviceniveau Samtidig indgår en forpligtigelse til at reagere på negativ udvikling af de visiterede timer Frit-valgstimeprisen er beregnet ud fra udgiftsniveauet i ældreservice Jo større/mindre forbrug det ene år, jo større/mindre timepris året efter Håndtagene til ressourcestyring er ledelsesmæssige indgreb i henholdsvis bestillerenhed og udførerenhed samt politisk stillingtagen til serviceniveau/bevillinger på området

8 22 Visitationsteamet har ligeledes ansvar for antal bevilgede madportioner, hvilket afregnes pr enhed med Det Danske Madhus Ressourcestyringen foregår dels ved fokus på omfanget af bevilgede portioner, og ved politisk stillingtagen til serviceniveauet/bevillinger på området Visitation personlig og praktisk hjælp (053232) Budgetramme Hovedrengøring (hos ikke visiterede borgere) Be taling til andre kommuner Betaling fra andre kommuner Visitation plejehjemspladser (053232) Visitation hospice-aflastningspladser (053232) Visitation madservice (053232) Det Danske Madhus afholder alle direkte og indirekte omkostninger i forbindelse med produktion, samt udbringning Der afregnes mellem bestillerenheden og Det Danske Madhus en gang månedlig på baggrund af opgørelse over visiterede og leverede ydelser Budgetramme, madservice Budgetramme, madudbringning Brugerbetalinger vedr madservice (053232) Beboeres betaling for kost på plejehjem Betaling for madudbringning Betaling til og fra kommuner (053232) Betaling for Odder kommunes borgere med ophold i andre kommuners plejehjem eller plejeboliger Andre kommuners betaling for ophold i plejehjem eller plejebolig Hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning (053235) Odder kommunes Visitationsteam visiterer til personlige hjælpemidler, genbrugshjælpemidler, boligændringer og handicapbiler Hjælpen ydes til personer med invaliditet eller sygdom eller aldersbetinget svagelighed Hjælpen ydes efter servicelovens 112 og 113, når hjælpemidlet i væsentlig grad kan

9 23 afhjælpe de varige følger af en nedsat funktionsevne, og derved i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse, eller er nødvendig for at modtageren kan udøve sit erhverv Hjælpen er indkomstuafhængig Der er som hovedregel ingen egenbetaling Til forbrugsgoder ydes hjælpen med halvdelen af udgiften Der kan ikke ydes hjælp til forbrugsgoder under 500 kr Pasning af døende i eget hjem (053237) Plejevederlag til pasning af døende jf Servicelovens 118 og 119 Budgettet dækker udgifter til personer, der ønsker at dø i eget hjem Endvidere udgifter til hjælp til sygeplejeartikler olign såfremt udgiften ikke dækkes af anden lovgivning Administration af hjælpemidler mv (053540) Beløbet anvendes til administration af hjælpemidler, samt til reparationer af hjælpemidler og rengøring af depot Desuden til hørevejledning Betaling til regioner: Rådgivning, syns- og taleområdet Rådgivning, høreområdet Visitationsteamet, administration (064551) Lønninger Budgettet dækker desuden befordringsgodtgørelse, uddannelse, beklædningsgodtgørelse og administrationsudgifter Kildegade 6 (064550) Budgettet dækker udgifter til opvarmning, el og vand, rengøring mv Driftsområde Voksen-handicappede Rammen består af 4 områder: Social Service, central afd på rådhuset Fabos Rosenhuset Åhusene Odder Kommune overtog i 2007 nye opgaver fra Århus Amt på voksen handicapområdet

10 24 inden for følgende områder: Kommunikationsområdet: Rådgivning til personer med tale-, høre- og synshandicap Voksenskoler (specialundervisningstilbud) Undervisning til voksne ordblinde Sygehusundervisning til voksne (specialundervisningstilbud) Forsorgshjem og krisecentre Ambulant alkoholbehandling Behandling af stofmisbrugere metadonbehandling mv Overtagelse af den tidligere amtsinstitution Fabos Overtagelse af det fulde finansieringsansvar ved bortfald af den amtslige medfinansiering på området Statsrefusionsordning I forbindelse med, at kommunerne overtog det fulde finansieringsansvar for alle sociale tilbud, indførtes en refusionsordning, som skal sikre kommunerne mod meget store udgifter i de dyreste enkeltsager Ordningen gælder for personer under 67 år og omfatter alle tilbud på socialområdet Refusionsordningen nedtrappes gradvist frem til 2010 Principperne for budgetlægningen er fastlagt således, at den forventede statsrefusion er budgetlagt på det område, hvor den største udgift forventes Dette har været nødvendigt, idet statsrefusionen beregnes på baggrund af de samlede udgifter til foranstaltninger for borgeren, i nogle tilfælde på tværs af flere områder eksempelvis dag- og døgnområdet Kommunen afholder fortsat den fulde finansiering på foranstaltninger for personer over 67 år under voksen handicapområdet Kompensation vedr fald i den forventede statsrefusion er indarbejdet i budget 2009 Foranstaltninger under Voksen handicapområdet På området afholdes udgifter vedr personer over 18 år på følgende områder 0317 Specialpædagogisk bistand til voksne 0346 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 0520 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge - efterværn 0521 Forebyggende foranstaltninger - efterværn 0523 Døgninstitutioner for børn og unge efterværn 0532 Pleje og omsorg mv af ældre og handicappede (handicaphjælpere) 0533 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 0540 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 0542 Botilbud til personer med særlige sociale problemer 0544 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede

11 Behandling af stofmisbrugere 0550 Botilbud for længerevarende ophold 0552 Botilbud til midlertidigt ophold 0553 Kontaktperson- og ledsageordninger 0558 Beskyttet beskæftigelse 0559 Aktivitets- og samværstilbud Serviceniveau: Der ydes hjælp og støtte til personer med vidtgående handicap, så de får lige muligheder med andre borgere Handicappede borgere har ret til rådgivning og vejledning hos kommunen, og handicappede personer, som ikke modtager pension og bor i eget hjem, har ret til at få dækket de nødvendige merudgifter ved forsørgelsen, der er en følge af handicappet, feks særlig kost, beklædning, fodtøj mv Formålet med at dække merudgifter ved forsørgelsen er at medvirke til, at personer med handicap kan forblive i eget hjem, og leve så normalt som muligt på trods af handicappet Kommunen er forpligtet til at hjælpe - samt sikre trivsel og udvikling for handicappede Hjælpen tilbydes på baggrund af individuelle vurderinger Det gælder både personer, der modtager pension og personer, som er under uddannelse eller i erhverv, som bor i eget hjem Der ydes hjemmevejledning til borgerne i eget hjem Åhusene yder støtte til personer med nedsat psykisk funktionsevne, Rosenhuset yder støttet til personer med sindslidelser, Senhjerneskadeteamet yder støtte til personer med erhvervet hjerneskade Er det ikke muligt for den handicappede at bo i eget hjem, kan kommunen henvise til botilbud i Odder Kommune eller en anden egnet regional eller kommunal boform Området omfatter desuden drift af kommunens egne botilbud på henholdsvis Åhusene, som er for personer med betydelig nedsat psykisk funktionsevne, Rosenhuset som er for sindslidende, samt Fabos, som er for personer med betydelig nedsat psykisk og fysisk funktionsevne Handicappede borgere i kommunen kan få tilbudt beskyttet beskæftigelse på beskyttede værksteder eller aktivitets- og samværstilbud Derudover har kommunen mulighed for at yde støtte til skånejob på individuelle arbejdspladser på det ordinære arbejdsmarked Kommunen yder et vist løntilskud til arbejdsgiveren, som udbetaler løn til den ansatte i skånejob Lønnen aftales konkret med arbejdsstedet i hvert enkelt tilfælde I 2007 overtog Odder Kommune den tidligere amtsinstitution Fabos, der er et bo- og aktivitetstilbud for voksne udviklingshæmmede Beboerne er funktionsmæssigt og aldersmæssigt meget bredt sammensat Fabos består af 22 bofællesskabspladser, 8 boformspladser og et aktivitetscenter med varierende antal brugere

12 26 Specialpædagogisk bistand til voksne Området dækker tale- og høreområdet, voksenskoler, undervisning til voksne ordblinde samt sygehusundervisning for voksne Se budgetbeløb under område Plejefamilier og opholdssteder mv for børn og unge -efterværn Området for efterværn omfatter unge i alderen fra år, der vurderes til at kunne opnå fuld selvstændighed, og hvor foranstaltningen forventes at være afsluttet senest ved det 23 år Se budgetbeløb under område Forebyggende foranstaltninger for børn og unge - efterværn Se budgetbeløb under område Døgninstitutioner for børn og unge efterværn Der er ikke budgetteret med udgifter på dette område i 2009 Pleje og omsorg mv af ældre og handicappede (handicap-hjælpere) Området dækker tilskud til ansættelse af hjælpere Se budgetbeløb under område Forebyggende indsats for ældre og handicappede Området vedrører socialpædagogisk støtte samt hjemmevejledning, se budget under område Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Området vedrører rådgivning ifm syns- høre- og talehandicap Se budgetbeløb under område Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (033046) Undervisning Specialpædagogisk bistand til voksne (033046) Området består i undervisning og rådgivning af borgere med syns-, høre- og tale-handicap (synsområdet se under område ) Transport Objektiv finansiering Voksenskoler Undervisning til voksne døvblinde Sygehusundervisning 70000

13 Plejefamilier og opholdssteder mv for børn og unge - efterværn (052820) Efterværn Området hører under foranstaltninger for voksne handicappede Området for efterværn omfatter unge i alderen fra år, der vurderes til at kunne opnå fuld selvstændighed, og hvor foranstaltningen forventes at være afsluttet senest ved det 23 år På budgetlægningstidspunktet er der kendskab til udgifter på 5,1 mio kr på efterværnsområdet, hvis de unge fortsætter i de nuværende foranstaltninger når de fylder 18 år De seneste 3 år har det imidlertid vist sig at forventningerne til budgettet har været væsentlig højere end det faktiske forbrug, hvilket bla skyldes at de unge til enhver tid kan afbryde planen når de fylder 18 år Der er derfor i budgetlægningen taget udgangspunkt i det forbrugsmønster, der har været på området de seneste år I værste fald kan dette tal vise sig ikke at holde, hvis forbrugsmønstret i 2009 afviger fra de seneste år Plejefamilier Der forventes 3 unge anbragt i plejefamilier Budgettet er inkl følgeudgifter Betaling til kommuner Der forventes 1 ung anbragt i plejefamilier/opholdsteder i andre kommuner Opholdssteder for børn og unge Der forventes 3 unge anbragt på private opholdssteder Kost og efterskoler Der forventes 1 ung på efterskole Forebyggende foranstaltninger for børn og unge - efterværn (052821) Kontaktpersoner mv Der forventes udgifter vedr 5 unge Pleje og omsorg mv af ældre og handicappede (053232) Tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne (handicap-hjælpere) Området dækker udgifter til ansættelse af hjælpere samt følgeudgifter efter servicelovens 96, til personer med nedsat funktionsevne Der forventes tilskud til 10 borgere, hvis behov for hjælp er meget varierende, fra hjælp døgnet rundt til hjælp nogle timer om dagen Der forventes hjemtaget refusion fra den centrale refusionsordning i 5 sager

14 28 Løn til handicap-hjælpere Øvrige udgifter Betalinger fra kommuner og regioner Statsrefusion dyre enkeltsager Forebyggende indsats for ældre og handicappede (053233) Området vedrører støtte til personer efter servicelovens 85, der ikke har ophold på botilbud, eller på anden vis er tilknyttet et botilbud Løn, socialpædagogisk støtte Hjemmestøtte til senhjerneskadede Betaling fra kommuner Statsrefusion dyre enkeltsager Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (053540) Synsområdet Området dækker rådgivning til borgere med synshandicap Betaling af abonnement til regionen Høreområdet Området dækker rådgivning til borgere med hørehandicap Der er tale om udgifter til Objektiv finansiering, abonnement og tilkøb Udgift i Taleområdet Området dækker rådgivning til borgere med talehandicap Der er tale om udgifter til Abonnement og tilkøb Udgift i Botilbud for personer med særlige sociale problemer (053842) Området vedrører udgifter til foranstaltninger for kvinder der har været udsat for vold, trusler om vold mv (krisecentre) efter servicelovens 109, samt udgifter til foranstaltninger for personer med særlige sociale problemer, som har behov for tag over hovedet, støtte mv (feks forsorgshjem og herberger) efter servicelovens 110 Kvindekrisecentre

15 29 Forsor gshjem Statsrefusion 50% Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (053844) Området dækker udgifter til behandling af alkoholmisbrugere efter sundhedslovens 141 Området dækker både dag- og døgnbehandling Århus Amt havde indtil 2007 den formelle kompetence til at iværksætte foranstaltninger for alkoholmisbrugere Odder Kommune overtog myndighedsopgaven fra 2007 og køber ydelserne hos Århus Kommune Ambulant behandling Behandling af stofmisbrugere (053845) Her konteres udgifter til stofmisbrugsbehandling Området dækker både dag- og døgnbehandling Århus Amt havde i årene den formelle kompetence til at iværksætte foranstaltninger for stofmisbrugere, og indsatsen var organiseret i Århus Amts Misbrugscenter Odder Kommune overtog myndighedsopgaven fra 2007 og køber ydelserne hos Region Midtjylland samt private udbydere Private opholdssteder Betaling til regionen Botilbud til længerevarende ophold( 108) Social Service (053850) Området vedrører udgifter til længerevarende regionale og kommunale botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne efter servicelovens 108 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne Regionalt tilbud Der forventes 13 personer i regionale tilbud Objektiv finansiering Kommunalt tilbud Der forventes 20 personer Fabos Afsat til udvikling, tilsyn og dokumentation vedr Fabos Fællesomkostninger Fabos Odder Kommunes køb af pladser til egne borgere på Fabos: Der forventes 4 personer

16 30 Taksti ndtægter for boformspladser på Fabos Der forventes indtægter for salg af 9 pladser Rammebeløb Økonomioversigt nr Voksen Handicapområdet har siden 2007 søgt om tillægsbevillinger til rammen grundet den udvikling der er sket på området Der er ikke indarbejdet en varig udvidelse af budgetrammen Forventningerne til 2009 dækker således over det merforbrug, der har været på området siden 2006 Forklaringer i Økonomioversigt nr 1, 2008 gælder også for forventningerne til 2009 De 7,8 mio kr der er forventet i overskridelse i 2008 er fremskrevet til 8,073 miokr i 2009, og er disponeret på de områder, der forventes at få behov for flere ressourcer Beregningen af de 8 mio kr ses af nedenstående tabel1 Ud fra budgettal for 2008 ser det ud til at Odder Kommune har et større forbrug på området end sammenligningskommunerne I forlængelse af kommunalreformen har kommunernes budgetlægning været meget forskellig Derfor afventes regnskabstallene for 2007 Hvis det også her viser sig at Odder Kommune har et større forbrug på området end sammenligningskommunerne, skal der laves en analyse af årsagerne til dette Tabel 1: Faktisk og forventet merforbrug ift budget - sammenhæng mellem årene Regnskab Regnskab Forventninger Forventninger til 2008 til 2009 v økonomiover sigt nr1/2008 v budgetlægning maj 2008 miokr miokr miokr miokr Nye opgaver fra 2007 samt nettotilgang af sager 1,1 2,3 7,7 7,7 Bloktilskud vedr nye opgaver overtaget fra ,6-2,6 Nettotilgang af nye opgaver og sager 1,1 2,3 5,1 5,1 Takststigninger 1,5 3,1 3,1 Regulering af Fabos budget for pleje og praktisk bistand 1,7 1,7 1,7 Regulering af Fabos budget vedr lønpuljer 0,5 0,5 0,5 Udmøntning af sparekatalog -2,6-2,6 Regulering til 2009 P/L 0,2 Merforbrug ift budget i alt 1,1 6,0 7,8 8,0 Tillægsbevilling -0,3-5,2 Underskud overført til efterfølgende år 0,8 0,8 Længerevarende botilbud for sindslidende

17 31 Regionalt tilbud Der forventes 2 personer i regionalt tilbud Kommunalt tilbud Der forventes 3 personer i kommunalt tilbud Statsrefusion Den forventede refusion dækker alle typer foranstaltninger under område vedr boformer til længerevarende ophold, hvor disse opfylder betingelserne for refusion Botilbud til midlertidigt ophold( 107) Social Service (053852) Området vedrører udgifter til midlertidige ophold i regionale og kommunale botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, samt personer med særlige sociale problemer efter servicelovens 107 Området omfatter desuden drift af kommunens egne botilbud på henholdsvis Østergade (Åhusene), som er for personer med betydelig nedsat psykisk funktionsevne, Lundevej (Rosenhuset) som er for sindslidende, samt Østermarksvej og Lundevej (Fabos) som er for personer med betydelig nedsat psykisk og fysisk funktionsevne / udviklingshæmmede Beboerne betragtes som boende i eget hjem, og betaler selv for husleje mv Ydelsen fra kommunen består af socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85 Midlertidig botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne Kommunalt tilbud (betaling til kommuner) Der forventes 25 personer i kommunalt tilbud i andre kommuner Kommunalt tilbud (betaling fra kommuner) Der forventes indtægter for 6 personer fra andre kommuner, heraf 5 i tilbud tilknyttet Åhusene Fabos Odder Kommunes køb af pladser til egne borgere på Fabos Der forventes 14 personer Takstindtægter for bofællesskabspladser på Fabos Der forventes indtægter for 22 pladser Plejefamilier Der forventes udgifter for 3 personer i

18 32 Melle mværende med Åhusene Budget afsat til den årlige regulering ift antal anvendte timer Midlertidigt botilbud for sindslidende Kommunalt tilbud Der forventes 9 personer i tilbud i andre kommuner Betaling fra kommuner Der forventes indtægter for 3 personer fra andre kommuner i tilbud tilknyttet Rosenhuset Private opholdssteder Tornsbjerggård og Hadruplund Der forventes 18 personer, heraf 14 personer fra andre kommuner Tornsbjerggård og Hadruplund (betaling fra kommuner) Der forventes indtægter for 14 personer fra andre kommuner Andre private opholdssteder Der forventes 4 personer på andre private opholdssteder Beboeres betaling (Tornsbjerggård og Hadruplund) Statsrefusion Den forventede refusion dækker alle typer foranstaltninger under område vedr boformer til længerevarende ophold, der opfylder betingelserne for statsrefusion Kontaktperson- og ledsageordninger ( 45, 97-99) (053853) Området vedrører udgifter til kontaktperson- og ledsageordning efter servicelovens Støtte og kontaktpersonordning for sindslidende ( 99) Ledsageordning for personer med nedsat funktionsevne ( 97) Kontaktpersonordning for døvblinde ( 98) Beskyttet beskæftigelse ( 103) Social Service (053858) Området vedrører beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne efter servicelovens 103 Brugerne er pensionister, der deltager i værkstedsaktiviteter og lign på Fabos samt i

19 33 øvrige regionale og kommunale tilbud Formålet med tilbuddet er beskæftigelsesterapi Foranstaltningen kan fortsætte udover det 67 år I lovgivningen ligger en særlig forpligtigelse til at tilbyde denne gruppe beskæftigelse Regionalt tilbud Der forventes 13 personer Betaling fra kommuner for 1 person Kommunalt tilbud Der forventes 31 personer i kommunalt beskæftigelsestilbud i andre kommuner Fabos Odder Kommunes køb af pladser til egne borgere på Fabos Der forventes 37 personer på aktivitetscentret på Fabos Takstindtægter for aktivitetscenterpladser på Fabos Der forventes indtægter for 63 brugere, fordelt på produktions-, aktivitetscenter-, dagcenter-, og daghjemsbrugere Pakhuset Budget afsat til betaling for pladser i café-projektet i Pakhuset Aktivitets- og samværstilbud ( 104) Social Service (053859) Området vedrører aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, efter servicelovens 104 Regionalt tilbud Der forventes 2 personer i regionale tilbud Kommunalt tilbud Der forventes 8-9 personer i kommunale tilbud Tornsbjerggård og Hadruplund Der forventes 15 personer, heraf 11 personer fra andre kommuner Tornsbjerggård og Hadruplund Betaling fra kommuner Der forventes betalinger for ovenstående 11 personer fra andre kommuner Private tilbud Der forventes betaling for 1 person i privat tilbud FABOS- Botilbud til længerevarende ophold ( 108) (053850)

20 34 Odder Kommune overtog i 2007 den tidligere amtsinstitution Fabos Budgetmæssigt er Fabos delt op i 3 enheder boform, bofællesskaber og aktivitetscenter Boformen, der ligger på Østermarksvej i Odder, har 7 pladser hvoraf 4 beboere kommer fra andre kommuner Boformen har desuden 1 aflastningsplads, der benyttes både af egne samt brugere fra andre kommuner Yderligere oplysninger om Fabos kan findes på institutionens hjemmeside som findes via Oddernettet på adressen wwwodderdk (vælg sundhed og omsorg og derefter handicap ) Budget for boformen, løn Beboeres betaling for service FABOS- Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) (053852) Der er tilknyttet 2 bofællesskaber til Fabos Henholdsvis Hjørnet på Østermarksvej med 13 pladser og Krogen på Lundevej med 10 pladser Personale: Løn, Hjørnet og Krogen Tjenestemænd, pensioner og forsikringer Øvrige udgifter og indtægter Yderligere oplysninger om Fabos kan findes på institutionens hjemmeside som findes via Oddernettet på adressen wwwodderdk (vælg sundhed og omsorg og derefter handicap ) FABOS- Beskyttet beskæftigelse ( 103) (053858) Aktivitetscentret tilbyder arbejde, aktiviteter, undervisning, oplevelser og udfordringer til voksne udviklingshæmmede Aktivitetscentret rummer beboerne på Fabos samt mere selvhjulpne brugere som feks bor i bofællesskab i Åhusene eller i egen lejlighed med støtte Yderligere oplysninger om Fabos kan findes på institutionens hjemmeside som findes via Oddernettet på adressen wwwodderdk (vælg sundhed og omsorg og derefter handicap ) Personale: Løn Tjenestemænd, pensioner og forsikringer Øvrige udgifter og indtægter ROSENHUSET- Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) (053852) Rosenhuset er Odder Kommunes tilbud om støtte til voksne sindslidende Tilbuddet omfatter værksted og støtte i eget hjem

21 35 Yderligere oplysninger om Rosenhuset kan findes på institutionens hjemmeside som findes via Oddernettet på adressen wwwodderdk (vælg sundhed og omsorg og derefter handicap ) Personale: Løn Øvrige personaleudgifter Andre udgifter: Betaling fra andre kommuner ÅHUSENE- Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) (053852) Åhusene varetager individuel pædagogisk støtte, vejledning og omsorg til borgere med nedsat funktionsevne Åhusene består af to boenheder der tilsammen udgør 20 lejligheder De øvrige brugere bor i egen bolig og modtager støtten her Støtten ydes i dag- og/eller aftentimerne og vedrører alene personer, der kan klare sig uden døgnstøtte Budgettet er et basisbudget, som reguleres med antallet af brugere Budgettet for regulering for 2009 er kr, som kan ses under Social Service s budget på Yderligere oplysninger om Åhusene kan findes på institutionens hjemmeside som findes via Oddernettet på adressen wwwodderdk (vælg sundhed og omsorg og derefter handicap ) Personale: Løn Øvrige personaleudgifter Andre udgifter Driftsområde Sundhed Aktivitetsbestemt medfinansiering (046281) Aktivitetsafhængige bidrag til det regionale sundhedsvæsen Stationær somatik Ambulant somatik Stationær psykiatri Ambulant psykiatri Sygesikring Genoptræning under indlæggelse Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning (046282) Her registreres udgifter til genoptræning til afhjælpning af fysisk funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke behandles i tilknytning til en sygehusindlæggelse, jf 86

22 36 i lov om social service Endvidere registreres udgifter til hjælp til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder til personer med fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, jf 86 i lov om service: 86 serviceloven: - At tilbyde genoptræning i de tilfælde hvor anden form for træning, herunder også egen træningsindsats, ikke kan bringe borgerens funktionsniveau op - At tilbyde målrettet træning, så borgeren opnår samme grad af funktionsevne som tidligere eller bedst mulige funktionsevne, såvel bevægelses- og aktivitetsmæssigt, som kognitivt, emotionelt og socialt - At undgå vedvarende eller yderligere svækkelse, samt forebygge, at der opstår behov for øget hjælp, f eks i form af personlig og praktisk hjælp - At sikre en god samordning af indsatsen for de ældre i Odder kommune ved at etablere et tæt samarbejde mellem praktiserende læger, hjemmeplejen, sygehusvæsenet og Odder kommunes Træningscenter - At forebygge hospitalsindlæggelser - At videreføre påbegyndt behandling og derved lette hjemkomsten efter et sygehusophold - At sikre hjemmeboende ældre muligheden for at forblive længst muligt i eget hjem - At øge selvhjælpsniveauet således, at den ældres og dennes eventuelle pårørendes livsvilkår bedres Ældre service Budgettet dækker personaleudgifter til løn, tjenestekørsel, uddannelse, Samt inventar/redskaber til genoptræningen Visitationsteamet Befordring til genoptræning Ambulant specialiseret genoptræning Sundhedslovens 140 Betaling til regionen Pulje, budget 2009 Beløbet må ikke anvendes uden forudgående beslutning af Byrådet Sundhedsfremme og forebyggelse (046288) Sundhedsfremme og forebyggelse efter Sundhedslovens 119 Aktiviteter Forskning Borgerdrevne aktiviteter 47115

23 Andre sundhedsudgifter (046290) Befordringsgodtgørelse Det fremgår af Sundhedsloven at kommunen skal afholde udgifterne til pensionisters befordring til og fra læger og speciallæger Befordringen skal ske med billigst forsvarlige transportmiddel Hovedparten af befordringerne foregår i Taxa, idet pensionister, der ikke selv har mulighed for at komme til lægen, kontakter Taxa direkte Klage- og erstatningsadgang 5444 Driftsområde Udlejning Beboelse (002511) Udgifter til midlertidig boligplacering samt boliger til flygtninge skal ses i sammenhæng med introduktionsprogrammet og integrationsydelser på 560 og 561 Området er en del af det samlede integrationsområde og finansieres også herfra Boliger til integration af flygtninge samt boliger til midlertidig boligplacering af flygtning udgør i budget Der hjemtages 100% statsrefusion i forbindelse med lejetab i friperioder og garanti ved fraflytning på boliger til midlertidig placering af flygtning Driftssikring af boligbyggeri (002518) Støtte til opførelse af boliger Lejetab ved fraflytning Øvrige sociale formål (057299) Lægesejlads til Tunø mv 3979 Tinglysningsafgift Kommunen skal betale afgift for at tinglyse sikkerhedsstillelse for boligydelseslån og lån til betaling af ejendomsskatter Udgift i Boligrådgivning Administrative fejl 20626

24 Ældreboliger (053230) Terminsydelser vedrørende kommunale ældreboliger Lejetab Driftsområde Arbejdsmarked Produktionsskoler Kommunalt bidrag til elever på produktionsskoler

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget (side 116-161) Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens sociale (for personer fra 18 år) og sundhedsmæssige

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016. Socialudvalget SOCIALUDVALGET. (side 144-201)

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016. Socialudvalget SOCIALUDVALGET. (side 144-201) SOCIALUDVALGET (side 144-201) 144 Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Social- og sundhedsudvalget

Budgetopfølgning 2 Social- og sundhedsudvalget Budgetopfølgning 2 Social- og sundhedsudvalget Pr. 31. maj 2014 Overblik Social- og sundhedsudvalget I 1.000 kr. Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab 2014 Social- og Sundhedsudvalget i alt 435.706

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Social- og sundhedsudvalget

Budgetopfølgning 3 Social- og sundhedsudvalget Budgetopfølgning 3 Social- og sundhedsudvalget Pr. 30. september 2014 Overblik Social- og sundhedsudvalget Overordnet resultat - på politikområder I 1.000 kr. Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab

Læs mere

Politikområde 4: Sociale ydelser

Politikområde 4: Sociale ydelser Politikområde 4: Sociale ydelser Budget 2012-2015 Politikområde 4: Sociale ydelser Politikområde 4 Sociale ydelser hører under Socialudvalget. Politikområdet omfatter udbetaling af overførselsindkomster

Læs mere

Social-, Ældre og Sundhedsudvalget

Social-, Ældre og Sundhedsudvalget Social-, Ældre og Sundhedsudvalget Den samlede budgetramme 2013 for Social Service opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Nettoudgifter Social service 447.729-125.657 322.072 Bev.

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2014 Side 71 Detaljerede budgetforudsætninger - Social- og Sundhedsudvalget

Ishøj Kommune Budget 2014 Side 71 Detaljerede budgetforudsætninger - Social- og Sundhedsudvalget Ishøj Kommune Budget 2014 Side 71 0B60.10 Bevillingsområde Det specialiserede socialområde:... 102.721 B.60.10.05 Forebyggende indsats for ældre og handicappede... 7.501 Udgifter til forebyggende indsats

Læs mere

Sundhed og Handicap. Området Sundhed og Handicap udgør 15,8 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter opdelt på følgende områder:

Sundhed og Handicap. Området Sundhed og Handicap udgør 15,8 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter opdelt på følgende områder: Sundhed og Handicap Området Sundhed og Handicap udgør 15,8 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter opdelt på følgende områder: (netto) Budget 2009 Andel i pct. Transport, infrastruktur, kollektiv

Læs mere

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2014 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2014 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2014 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Forsidebilleder: Herning Svømmehal Tjørring skole - læserum HerningCykler.dk Budget 2014 mål, oversigter og bemærkninger Indholdsfortegnelse

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2014

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2014 Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Udvalget for Social og Sundhed 04 Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter Samlet regnskab: 2013 Korrigeret budget 210.413.464 211.250.163 206.600.712 215.972.855 Forskel

Læs mere

Budgetbemærkninger voksen- og plejeudvalget

Budgetbemærkninger voksen- og plejeudvalget Budgetbemærkninger voksen- og plejeudvalget Udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter i Norddjurs Kommune for budget 2015 Myndighedsafdelingen Andre udvalg 72% Sundheds- og omsorgsområdet Voksen-

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 75 Bevillingsbeskrivelse - Social- og Sundhedsudvalget

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 75 Bevillingsbeskrivelse - Social- og Sundhedsudvalget Ishøj Kommune 2015 Side 75 B60 Social- og Sundhedsudvalget: Social- og Sundhedsudvalgets overordnede vision er, at alle borgere i Ishøj Kommune får de samme muligheder for at leve en normal tilværelse.

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2014 Side 75 Bevillingsbeskrivelse - Social- og Sundhedsudvalget

Ishøj Kommune Budget 2014 Side 75 Bevillingsbeskrivelse - Social- og Sundhedsudvalget Ishøj Kommune 2014 Side 75 B60 Social- og Sundhedsudvalget: Social- og Sundhedsudvalgets overordnede vision er, at alle borgere i Ishøj Kommune får de samme muligheder for at leve en normal tilværelse.

Læs mere

Udvalget for. social og ældre

Udvalget for. social og ældre Udvalget for social og ældre i hele 1.000 kr. Social & Ældre BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 00.25 Faste ejendomme -182-182 -182-182 11 Beboelse -182-182 -182-182 04.62 Sundhedsudgifter mv. 448 448 448

Læs mere

Budget 2007-2010. Social- og sundhedsudvalgets

Budget 2007-2010. Social- og sundhedsudvalgets Budget 2007-2010 Social- og sundhedsudvalgets budget: Indeholder Bevilling nr. 550 Boligstøtte 553 Foranstaltninger for udviklingshæmmede og psykisk syge 554 Førtidspension 555 Øvrige sociale formål 558

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Generelle bemærkninger Budgettets sammensætning I budgetforslaget for 2016 udgør de samlede budgetterede nettodriftsudgifter i alt 3.076,253 mio. kr. og fordeler sig som følger på de 10 administrative

Læs mere

Hovedoversigt Side 5. Sammendrag af budget 9-13

Hovedoversigt Side 5. Sammendrag af budget 9-13 Budgetbemærkninger 2012 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt Side 5 Sammendrag af budget 9-13 Sektorbemærkninger: Drift - Økonomiudvalget 17-30 - Social- og Sundhedsudvalget 33-49 - Børneudvalget 53-73 -

Læs mere

ISHØJ KOMMUNE BUDGET 2012-2015 Side 1 Social- og Sundhedsudvalget

ISHØJ KOMMUNE BUDGET 2012-2015 Side 1 Social- og Sundhedsudvalget ISHØJ KOMMUNE BUDGET -2015 Side 1 s overordnede vision er, at alle borgere i Ishøj Kommune får de samme muligheder for at leve en normal tilværelse og udgangspunktet i arbejdet er, at den enkelte borger

Læs mere

Åbent referat til. Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse

Åbent referat til. Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse Åbent referat til Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse Mødedato: Tirsdag den 24. marts 2015 Mødetidspunkt: 13:30-15:30 Mødested: Deltagere: Mødelokale 9, BCV Fra medarbejdersiden: Michael Frandsen,

Læs mere

Udkast. Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag.

Udkast. Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag. Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2014-15 Udkast Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006.

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Lov om social service... 4 Struer Kommunes grundholdning

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112 Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112 Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Struer Kommunes grundholdning på ældreområdet... 134 Struer

Læs mere

6. Center for Social Service

6. Center for Social Service 6. 6. Præsentation af centeret Den lovmæssige ramme for Centerets indsats er forankret i Lov om Social Service. Centeret betjener to politiske udvalg; Familieudvalget og Social- og Sundhedsudvalget. Centerets

Læs mere

Udvalget for Social Omsorg

Udvalget for Social Omsorg Udvalgsmedlemmer Hans Jørgen Hansen (V) Formand OBS: Nyt medlem Daniel Toft Jakobsen (A) Næstformand Bent Poulsen (V) Hanne Grangaard (A) Birgit Jakobsen (K) Administrativ organisation Chef for Social

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Generel beskrivelse er en ny afdeling, der er oprettet i forbindelse med kommunalreformen. Afdelingen har ansvaret for visitation og bevillinger indenfor social og sundhedsudvalgets tilbud. Andre sundhedsudgifter

Læs mere

Budgetopfølgningerne har givet anledning til følgende bemærkninger: Forventet regnskab. Korrigeret Budget 2007

Budgetopfølgningerne har givet anledning til følgende bemærkninger: Forventet regnskab. Korrigeret Budget 2007 Orientering om budgetopfølgningen pr. 31. marts Ifølge Styringsmodellen skal afdelingerne foretage budgetopfølgning pr. 31. marts. De respektive budgetopfølgninger har nu været forelagt de budgetansvarlige

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2013/14. Voksne med særlige behov. Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen. 12/9508. Dok. Nr. 15.

Kvalitetsstandarder 2013/14. Voksne med særlige behov. Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen. 12/9508. Dok. Nr. 15. Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen 12/9508. Dok. Nr. 15. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Kvalitetsstandarder 2013/14 www.albertslund.dk socialforvaltningen@albertslund.dk

Læs mere

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 28.02.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. marts 2011 Sagsnr.: 201101943-1

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 28.02.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. marts 2011 Sagsnr.: 201101943-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 17. marts 2011 Sagsnr.: 201101943-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere