HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. juni 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. juni 2010"

Transkript

1 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. juni 2010 Sag 100/2006 (2. afdeling) H (advokat Ole Sigetty) mod M under konkurs (advokat Ulrik Holsted-Sandgreen) I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets 13. afdeling den 14. februar I pådømmelsen har deltaget fem dommere: Peter Blok, Børge Dahl, Poul Søgaard, Poul Dahl Jensen og Michael Rekling. Påstande Appellanten, H, har gentaget sin frifindelsespåstand. Indstævnte, M under konkurs, har påstået stadfæstelse og desuden gentaget sine subsidiære påstande. Supplerende sagsfremstilling I forbindelse med forhandlingerne om en kreditorordning for M i 1994, som bl.a. førte til, at ejendommen X-vej blev overdraget til A, blev der afholdt et møde hos advokat John Kahlke den 3. juli 1994 mellem M og John Kahlke. Under mødet var der telefonisk kontakt til bl.a. A. I et referat af mødet udarbejdet af John Kahlke hedder det bl.a.: X-vej M ønskede, at ejendommen X-vej blev tilskødet SEP

2 - 2 - [A] med det samme. Skødesummen skulle være 3 mill. kr. JK [John Kahlke] advarede om risiko for omstødelse. M var villig til at tage denne risiko. Efter overdragelsen skal indgås en lejekontrakt mellem SEP og M, og M skal betale terminsydelser og afholde ind- og udvendig vedligeholdelse og betale ejendomsskatter og forsikringer. Der skal endvidere aftales en deklaration om køberet for M mod betaling af restgæld på prioritetsydelser. På dette tidspunkt i drøftelserne blev SEP kontaktet og meddelte at være indforstået hermed. I en vurdering af ejendommen af 17. juli 1994 foretaget af statsautoriseret ejendomsmægler Per Glædesdahl hedder det bl.a.: Det bemærkes, at den fremkomne pris svarer til en kontantvurdering af ejendommen på kr ,-, hvor prisen herefter sænkes kontant kr ,- grundet at køberen skal overtage den fulde udgift og risiko vedrørende tagskaden, hvilken udgift sælger har oplyst ligger i størrelsesordenen kr ,-. Om overdragelsen af ejendommen fra A til H blev der indgået en aftale mellem A og H, hvori det bl.a. hedder: Købesummen i henhold til skødets punkt 4 kr ,00 er mellem parterne aftalt, at berigtiges på følgende måde: A. Køber optager størst muligt ejerskiftelån i ejendommen ca. kr kontant. Nettoprovenuet deponeres i Jyske Bank til udbetaling til sælger når der foreligger tinglyst anmærkningsfrit skøde ca. kr ,00. Køber eller dennes bank Jyske Bank har ret til af nævnte depot, at indfri den på ejendommen værende prioritetsgæld til Nykredit ca. kr ,00. Nettoprovenuet ca. kr ,00 udbetales til sælger. B. Restkøbesummen ca. kr ,00 afgøres ved at køber indtil videre udlåner det nævnte beløb til sælger rente- og afdragsfrit. Køber kan til enhver tid med 8 dages varsel, på anfordring forlange beløbet indfriet.

3 - 3 - Det aftalt mellem parterne, at mellemværendet opgøres når der kan foretages en endelig opgørelse over mellemværendet, og der udfærdiges et særskilt lånedokument. Det nævnte særskilte lånedokument blev udformet som et gældsbrev, der blev underskrevet af H den 10. januar 2001, og det hedder heri bl.a.: Følgende beløb skyldig i forbindelse med mit køb af ejendommen matr. nr. Z Kgs. Lyngby, Lundtofte, beliggende X-vej, 2800 Lyngby. Det skyldige beløb udgør følgende: Kr ,00 Beløbet fremkommer således: Købesum i henhold til skøde kr ,00 -Nettoprovenue i.h.t. vedhæftede kopi af skrivelse fra Jyske Bank af kr ,00 Det skyldige beløb kr ,00 Det skyldige beløb henstår indtil videre rente og afdragsfrit. Undertegnede er forpligtet til på anfordring med 8 dages varsel at indbetale beløbet til kreditor. Dette gældsbrev er blevet indfriet den 13. januar Regnskaberne for Y ApS for 2003/2004 og 2004/2005 viser bl.a. følgende: Resultat efter skat Egenkapital 2003/ kr kr. 2004/ kr kr. Forklaringer Til brug for Højesteret er der afgivet forklaring af statsautoriseret revisor I. K. Svendsen og af Torben Janas samt supplerende forklaring af M.

4 - 4 - Statsaut. revisor I. K. Svendsen har forklaret, at han har haft egen virksomhed siden Han har været revisor for Y ApS siden stiftelsen i Han har tidligere været revisor for M, men han ophørte hermed i en periode. Han har taget sig af Ms private økonomiske forhold siden 1997, bl.a. lavede han selvangivelser for H og M i Det er M, han har kontakt med som revisor. Han erindrer ikke, at han har haft kontakt med H. Det kan generelt siges om Y ApS regnskabsopgørelse, at de væsentligste aktiver bestod i det honorar, som selskabet fik for at lave byggestyring m.v., og i deltagelse i 3 kommanditselskaber som kommanditist. Det drejer sig for det første om K/S Kongevejen, der ophørte i regnskabsåret 1999/2000. Kommanditselskabets aktivitet bestod af et ejendomskøb, og ejendommen blev efterfølgende solgt med fortjeneste. De to øvrige selskaber var K/S Tri- Con, som ejede ejendommen Svorin Kareen, og K/S Frederiksberg Allé 98, som ejede ejendommen ABC Huset. Anparterne er med få ubetydelige undtagelser optaget til den indre værdi i henhold til kommanditselskabernes regnskaber. I kommanditselskabernes regnskaber er ejendommene optaget til anskaffelsessummen med fradrag af afskrivninger. Ejendommen i K/S Tri-Con blev anskaffet for 128 mio. kr. og solgt for 195 mio. kr. Ejendommen i K/S Frederiksberg Allé 98 blev anskaffet for 72,4 mio. kr. og blev solgt i 2004/2005 for kr. Fortjenesten lå i størrelsesordenen for K/S Tri-Con på 67 mio. kr. og for Frederiksberg Allé 98 på 50 mio. kr., hvoraf 50 % tilfaldt Y ApS, og den sidste del af fortjenesten for K/S Kongevejen er endnu ikke i regnskabet. K/S Tri-Cons ejendom blev solgt i Erhvervslejligheden på Frederiksberg blev solgt i 2003 og de øvrige lejemål i 2004/2005. Ejendommen Svorin Kareen var ved udgangen af 2000 bygnings- og lejermæssig identisk med den ejendom, der blev solgt i Ved salget var det de samme lejere, der var i ejendommen, og det eneste, der kunne føre til lavere værdiansættelse, var den lange obligationsrente, som var højere i 2000 end i Den officielle ejendomsværdi i 2000 var på 248 mio. kr. Den blev påklaget og nedsat til 177 mio. kr. Hans egen vurdering var, at den havde en værdi på mio. kr. Den væsentligste lejekontrakt var indgået, inden man opførte ejendommen. Han har beregnet, at der burde være en merværdi på i alt 20 mio. kr. Efter selskabsskat m.v. vil slutbeløbet være på ca. 15 mio. kr.

5 - 5 - I 1999/2000 var begrebet dagsværdi endnu ikke indført i regnskabslovgivningen. Efter det blev indført, var der fortsat overgangsbestemmelser. I den gamle lov var det mere forsigtighedsprincippet, der var gældende. Kommanditselskaberne havde ingen behov for at puste værdierne op. Simonsen og Levring A/S, der var medkommanditister, valgte at anvende det princip, der fulgte af regnskabslovgivningen. I årsregnskabet for 2004/2005 er det af tekniske grunde alene beskrevet i årsberetningen. Resultatet efter skat for året 2003/2004 var kr., og egenkapitalen var derfor ca kr. Ifølge årsrapporten 2004/2005 var der et overskud på ca kr. og en egenkapital på ca. 12 mio. kr. Resultatet skyldtes ejendomsafhændelse. Roholmsvej og Scandiagades optioner er udnyttet. Det var i regnskabsåret 2004/2005. Det er Y ApS, der har udnyttet optionerne. M var efter hans kendskab ikke tildelt personlige rettigheder i henhold til optionerne. Han ved ikke, om M kunne forhandle sig til sådanne rettigheder, men der er ikke nogen overdragelsesklausul i aftalerne. Han var i princippet også revisor for H, men bistanden har været meget begrænset. Han ved alene, at hun ejer anparter i Y ApS, og han mener ikke, at hun har nogen særlige indtægter. Han ved ikke, om H havde kontant formue i Den bestemmende indflydelse, der er beskrevet i Y ApS regnskab 2002/2003, betyder, at M er direktør i selskabet. I sidste ende er det H, der bestemmer, da hun er anpartshaver. Hun burde måske have været nævnt. Torben Janas har forklaret, at han i 1999 var ansat i Jyske Banks afdeling på Kongens Nytorv som leder af erhvervsafdelingen, hvor han også behandlede personrelaterede sager. Han har i den forbindelse haft kontakt med Marianne og M siden starten af 1990 erne. Han har mest haft kontakt med M og har kun enkelte gange talt med H. Han var involveret i finansieringen af Hs køb af ejendommen X-vej. Han var bekendt med ejendomsværdipåtegningen. Når Totalkredit yder lån, sker det altid med et pengeinstituts mellemkomst. Det er banken, der står for kreditvurderingen mv., herunder dokumentsiden. Der er normalt 3 faktorer, der spiller

6 - 6 - ind ved kreditvurderingen. Det er ejendommens beskaffenhed, formueforhold og indkomstforhold. I dette tilfælde besigtigede banken ejendommen og fik en sagkyndig vurderingsmand til at vurdere ejendommen. Handelsprisen blev vurderet til at være ganske fornuftig set fra købers side. Han var rådgiver for Y ApS samt de selskaber, som Y ApS havde ejerandele i. Disse forhold blev der lagt vægt på ved tilsagnet om lånet. Det positive ved Y ApS var, at selskabet var kommanditist i tre kommanditselskaber: K/S Kongevejen, K/S Tri-Con og K/S Frederiksberg Allé 98. Disse tre selskaber var ejer af en erhvervsejendom hver. Hans vurdering var, at alene disse ejendomme bekræftede ham i, at der var pæne formuer i Y ApS, som ikke umiddelbart fremgik af regnskabet. Formuen var på den rigtige side af 10 mio. kr., hvilket han lagde vægt på ved kreditvurderingen af H. Han kendte ikke specielt meget til Hs indtægtsforhold. De har haft konti hos Jyske Bank, og det hele har været passet pænt. Han lagde ikke vægt på indtægtsforholdet ved kreditvurderingen. Det var hans vurdering, at H godt kunne optage lån og kassekredit. Han havde ikke set problemer i oprettelsen af en kassekredit i størrelsesordenen ½ til 1 mio. kr. Resultatudviklingen i Y ApS bygger på regnskabstekniske forhold, herunder kurstab og fremmed valuta. Ejendomsværdiudviklingen fremgik ikke af regnskabet. Ved bevilling af lån var han hele tiden bekendt med de bagvedliggende formueforhold. M kunne ikke opnå et lån til erhvervelse af ejendommen på Caroline Amalie Vej, idet hans økonomi igennem årene har været belastet. M har ikke kautioneret for Hs lån. Det er korrekt, at H ikke har haft en konto i banken. Provenuet ved låneomlægning er derfor indsat på Ms konto. Det er ikke usædvanligt, at en fælleskonto står i mandens navn. Det er rimelig sædvanligt for kunder i den aldersgruppe, som Kaj og H befinder sig i. Det er heller ikke usædvanligt, at provenuet for lånene er indsat på kontoen. Han mindes ikke at have set en kontofuldmagt til H. Han var den daglige rådgiver for H. Han har talt med M, og kun i de tilfælde, hvor det har været nødvendigt at indhente underskrifter fra H, har han også talt med hende. Han har talt med M, når der skulle laves låneomlægninger. Han ved ikke, hvem der i familien Mäckler tog initiativ til låneomlægningerne. I forbindelse med vurderingen af Hs kreditværdighed er der lagt vægt på arrangementerne med Y ApS. Bankens kontaktperson hos Y ApS har altid været M, og han har ikke drøftet

7 - 7 - forhold vedrørende selskabet med H. Det var ikke M, der var kontaktperson i forhold til bankens arrangement med de 3 kommanditselskaber. Bankens arrangementer med disse selskaber har ej heller været drøftet med H. Når banken stiller sikkerhed over for Totalkredit i forhold til lån i Caroline Amalie Vej, får banken ejendommen vurderet, og banken formidler et lån efter gældende regler om realkreditlån. Herefter stiller banken garanti over for Totalkredit for den yderste del af lånet, da det er banken, der har kundeindsigten. Det betyder konkret, at hvis ydelsen ikke betales til tiden, vil kreditforeningen på baggrund af garantien anmode banken om at betale ydelsen. Banken har stillet sikkerhed for alle de lån, der er optaget. Jyske Bank har ikke selv krævet sikkerhed for denne forpligtelse. Fremgangsmåden er særegen for lån optaget i Totalkredit, men ham bekendt har andre pengeinstitutter indgået tilsvarende aftaler for lån i Realkredit Danmark og Nykredit. Hvis der er tale om et lån fra en anden realkreditinstitution, og banken ikke stiller sikkerhed, foretager kreditinstitutionen en selvstændig kreditvurdering af kunden. I visse tilfælde vil Totalkredit have foretaget en vurdering af ejendommen, hvilket var tilfældet i denne sag. Man kan populært sige, at Totalkredit har out-sourced kreditvurderingen til pengeinstituttet, der så til gengæld har kautioneret for boniteten af vurderingen. Der var to ejerpantebreve med hver pålydende kr., som lå til sikkerhed i Jyske Bank. De var til sikkerhed for en personlig kredit ydet til M og en kredit ydet til Y ApS. Det var meget sandsynligt Ms totalkonto i Jyske Bank, der var det arrangement, som ejerpantebrevene lå til sikkerhed for, og det har højst sandsynligt været den konto, som provenuerne fra låneoptagelserne blev indsat på. Han erindrer ikke, hvad ejendommen blev vurderet til ved Hs køb. Den seneste vurdering er foretaget umiddelbart før den seneste omlægning af lån. Han kan ikke huske, hvad ejendommen blev vurderet til i den forbindelse. Der var dog tale om en gunstig vurdering for køber, da H købte ejendommen, og H har nok købt ejendommen % under den reelle ejendomsværdi. Den reelle ejendomsværdi er den værdi, som ejendommen kan sælges til i fri handel. Ejendommen var vist behæftet med en lejeklausul til familien Mäckler.

8 - 8 - M har supplerende forklaret, at hans private formue i 1992 bestod af kontanter og nogle værdier i form af en grund i Spanien, en andel i en ejendom i Tyskland og ejendommen X- vej. Det hele beløb sig samlet til 3 mio. kr. Han havde ikke oprindeligt kautioneret for Koncern IV, men han påtog sig kaution og indbetalte herudover også beløb kontant. Provenuet fra hans salg af X-vej til A gik til Amagerbanken. Baggrunden var, at Amagerbanken havde forlangt, at han skar sine omkostninger ned. Provenuet indgik i Koncern IV. Han rettede henvendelse til Simonsen og Levring A/S med henblik på et samarbejde, og betingelsen for at påbegynde samarbejdet var, at der blev etableret et selskab, som var ejet af H. Herefter blev selskabet Y ApS stiftet. Lejekontrakten var ikke opsagt. Der var mindst et års opsigelse, så A kunne ikke sælge ejendommen straks. Udviklingen i selskabet gik ikke som forventet, idet Y ApS ikke fik solgt ejendommene, der var ejet af kommanditselskaberne, så hurtigt, som han gerne ville. De øvrige samarbejdspartnere ville vente med at sælge ejendommene. Det havde været rimeligt, hvis Y ApS havde udbetalt løn til H. Det var hendes selskab, og det var hende, der passede telefonen, lavede kaffe og servicerede ved byggemøder m.v. Amagerbanken lukkede kreditterne til Koncern IV efter et længere forløb, hvor Amagerbanken strammede kreditten. Han kan ikke huske præcist, hvornår kreditterne blev lukket. Y ApS blev nok stiftet i Simonsen og Levring A/S har arrangementer med samtlige banker også Jyske Bank, men det var ikke Simonsen og Levring A/S, der skabte kontakten mellem ham og Jyske Bank. Syn og skøn

9 - 9 - Der er for Højesteret foretaget syn og skøn af statsautoriseret revisor Sten Lauritzen og statsautoriseret ejendomsmægler og valuar Jette Lundsgaard. Sidstnævnte har sammen med statsautoriseret revisor Henrik Reedtz afgivet en supplerende skønserklæring. Spørgsmål 1 og 2 i syns- og skønstemaet er formuleret således: 1. Skønsmændene bedes fastslå henholdsvis Svorin Kareen og ABC-Husets kontantpris pr. 31. december i årene I det omfang lejligheder i ABC- Huset er blevet afhændet i perioden, bedes dette taget i betragtning, således at såvel kontantprisen på tilbageværende lejligheder som salgsprisen på solgte lejligheder oplyses. 2. Skønsmændene bedes på grundlag af svaret på spørgsmål 1 samt foreliggende årsregnskaber for Y ApS, K/S Frederiksberg Allé 98 og K/S Tri-Con angive egenkapitalen i Y ApS i regnskabsårene 1999/ /04, beregnet under forudsætning af, at ejendommene i kommanditselskabernes årsregnskaber var indregnet til dagsværdi, og at Y ApS investeringer i kommanditselskaberne var indregnet til kommanditselskabernes regnskabsmæssige indre værdi i Y ApS balancer. I statsautoriseret revisor Sten Lauritzens skønserklæring af 16. april 2008 hedder det bl.a.: For så vidt angår besvarelse af spørgsmål 1 henvises til de to underliggende syns- og skønsrapporter udarbejdet af statsautoriseret ejendomsmægler og valuar Jette Lundsgaard af 3. oktober 2007, der er vedlagt nærværende syns- og skønsrapport, og som skal opfattes som en forudsætning for dennes konklusioner. Besvarelse af syns- og skønstemaet, spørgsmål 2 Givet at: ejendommene i kommanditselskaberne K/S Tri-Con og K/S Frederiksberg Allé 98 er indregnet til vurderet dagsværdi (jævnfør de vurderede dagsværdier i de to underliggende syns- og skønsrapporter udarbejdet af statsautoriseret ejendomsmægler og valuar Jette Lundsgaard) og kapitalandele i kommanditselskaber i Mäckler Erhversbyg ApS er indregnet til andel af den regulerede egenkapital vil egenkapitalen pr. 30. juni i Y ApS udgøre følgende beløb (kroner): 30. juni 2000 (regnskabsåret 1999/2000) juni 2001 (regnskabsåret 2000/2001)

10 juni 2002 (regnskabsåret 2001/2002) juni 2003 (regnskabsåret 2002/2003) juni 2004 (regnskabsåret 2003/2004) Anbringender H har yderligere anført, at Y ApS ved udarbejdelsen af årsregnskabet for regnskabsåret i december 2000 med rette forventede betydelige indtægter i fremtiden som indehaver af 30 % af K/S Tri-Con, Svorin Kareen, og 50 % af K/S Frederiksberg Allé 98, ABC Huset, samt option på erhvervelse af 50 % af A/S Roholmsvej Såfremt kommanditselskabernes faktiske værdi og ikke kun den bogførte værdi indregnes i egenkapitalen i Y ApS, udgjorde denne rettelig minimum kr. og ikke kr. som angivet i årsregnskabet pr. 30. juni Hun var derfor indehaver af en synlig og yderligere en skjult formue og forventede med rette betydelige udbytter fra selskabet i fremtiden samt en særdeles positiv egenkapitaludvikling. Hendes køb af ejendommen i november 2000 var ikke baseret på fremtidige tilskud til terminsbetaling mv. fra M, men på de velbegrundede forventninger til Y ApS, hvis værdi også steg betragteligt i de følgende år. Det bestrides, at der i 1994 blev aftalt en tilbagekøbsret for M vedrørende ejendommen X-vej. M under konkurs har præciseret, at der bør foretages en helhedsbedømmelse af realiteten i overdragelsen af ejendommen fra M til A i 1994 og overdragelsen af ejendommen fra A til H i Det fremgår af referatet af mødet den 3. juli 1994, at M skulle kunne købe ejendommen tilbage for prioritetsgælden, og det var dette, som blev realiseret i For så vidt angår værdien af Y ApS ejerandele i K/S Tri-Con og K/S Frederiksberg Allé 98 har konkursboet anført, at de to kommanditselskaber i de pågældende år ikke indregnede dagsværdien af kommanditselskabernes ejendomme i deres årsregnskaber. Konkursboet har ikke bestridt, at der set i lyset af den almindelige udvikling af ejendomsværdierne i perioden har været skjulte værdier i K/S Tri-Con og K/S Frederiksberg Alle 98. Udviklingen i dagsværdierne af ejendommene i årene var imidlertid båret af en almindelig udvikling i ejendomsværdierne, som ikke var til at forudse, da ægtefællerne i december 2000 traf beslutning om, at H skulle erhverve ejendommen på X-vej. Den efterregulering, som H gennemfører med udgangspunkt i det gennemførte syn og skøn, er udtryk for en fiktion, der ikke er identisk med den faktiske regnskabsaflæggelse i Y ApS i december 2000 og den efterfølgende periode. Y ApS var for regnskabsårene 1999/00 og 2000/01 ikke berettiget til at indregne en andel af de opskrevne værdier i sine regnskaber. Dagsværdierne af ejendommene

11 i er uden betydning for vurderingen af, om H i december 2000 selv var i stand til økonomisk at erhverve og efterfølgende opretholde ejerskabet til ejendommen på X-vej. Højesterets begrundelse og resultat Fire dommere Børge Dahl, Poul Søgaard, Poul Dahl Jensen og Michael Rekling udtaler: M solgte i 1994 som led i en kreditorordning ejendommen beliggende X-vej, Lyngby, til A for 3 mio. kr. M skulle forblive boende i ejendommen som lejer, og lejestørrelsen og øvrige vilkår blev fastsat således, at M afholdt alle udgifter vedrørende ejendommen. Efter referatet af mødet den 3. juli 1994 skulle der endvidere aftales en deklaration om køberet for M mod betaling af restgæld på prioritetsydelser. I november 2000 solgte A ejendommen videre til Ms ægtefælle, H, for 3,2 mio. kr. Denne købesum var væsentligt lavere end den offentlige vurdering på 4,7 mio. kr. og blev bl.a. berigtiget ved udstedelse af et rente- og afdragsfrit gældsbrev på ca kr. til A. Overdragelsen indebar således et betydeligt gavemoment. Ved afgørelsen af, hvem gaven må anses for ydet af, finder vi, at salget til H i 2000 må ses i lyset af overdragelsen i 1994 fra M til A. Under hensyn til indholdet af referatet af mødet den 3. juli 1994 og til den økonomiske realitet i handelen må det uanset de afgivne forklaringer efter vores opfattelse lægges til grund, at det var forudsat, at M skulle kunne købe ejendommen tilbage mod betaling af restgælden på prioritetslånene. På den baggrund finder vi, at gaven ved salget af ejendommen i 2000 til H må anses for ydet af M. Med denne begrundelse og idet gaven ikke er omfattet af ægtepagten fra 1994 tiltræder vi, at gavedispositionen må tilsidesættes som ugyldig, jf. retsvirkningslovens 30. Vi stemmer herefter for at stadfæste landsrettens dom. Dommer Peter Blok udtaler: M solgte i 1994 ejendommen X-vej, Lyngby, til A for en købesum på 3 mio. kr. Det må lægges til grund, at denne købesum svarede til markedsværdien, og at Amagerbanken var indforstået med salget og oppebar et provenu i forbindelse hermed. Det er efter min opfattelse

12 ikke godtgjort, at det mellem M og A blev aftalt, at M skulle have ret til at tilbagekøbe ejendommen på et senere tidspunkt til en favorabel pris. I november 2000 solgte A ejendommen til Ms ægtefælle, H. Købesummen på 3,2 mio. kr. var væsentligt lavere end den offentlige vurdering og blev bl.a. berigtiget ved udstedelse af et uforrentet gældsbrev på ca kr. til A. Disse for H fordelagtige vilkår må antages at have karakter af en vennetjeneste fra A over for M, men dette kan ikke medføre, at H anses at have modtaget en gave fra M i forbindelse med erhvervelsen af ejendommen. Heller ikke det forhold, at det måtte forventes, at M fremover skulle bidrage til udgifterne vedrørende ejendommen, kan føre hertil. H var på købstidspunktet eneanpartshaver i Y ApS, som i det forudgående regnskabsår havde haft et overskud på ca. 1,8 mio. kr. og en egenkapital på ca. 1,2 mio. kr. H og M har forklaret, at baggrunden for købet bl.a. var, at de regnede med, at der også fremover ville være en positiv udvikling i Y ApS. Ægtefællernes rådgiver i Jyske Bank, Torben Janas, har forklaret, at banken garanterede for det lån, H i forbindelse med købet optog i Totalkredit, idet banken anså H for kreditværdig i kraft af hendes ejerskab af Y ApS. Det var hans vurdering, at der var en betydelig formue i selskabet, som ikke umiddelbart fremgik af regnskabet, idet selskabet var deltager i nogle kommanditselskaber, hvis ejendomme regnskabsmæssigt var optaget til en lavere værdi end markedsværdien. Torben Janas forklaring om hans positive vurdering af Y ApS og dermed af Hs kreditværdighed bekræftes af det syn og skøn, som er afholdt for Højesteret. I tiden fra købet af ejendommen i november 2000 til Ms konkurs i januar 2004 har H ved optagelse af nye lån i Totalkredit opnået et provenu på i alt ca kr., der må anses for medgået til betaling af udgifter vedrørende ejendommen, jf. nedenfor. Hun har i januar 2006 indfriet gældsbrevet på ca kr. til A. Det er ubestridt, at ejendommen i november 2000 blev overdraget til H og ikke til M, fordi ægtefællerne ønskede at undgå, at Ms kreditorer kunne søge sig fyldestgjort i ejendommen. Denne omstændighed kan imidlertid ikke tillægges selvstændig betydning ved vurderingen af overdragelsens gyldighed.

13 Efter det anførte finder jeg ikke grundlag for at anse Hs erhvervelse af ejendommen i november 2000 for ugyldig med den konsekvens, at ejendommen anses for at tilhøre Ms konkursbo. Det er ikke godtgjort, at der i forbindelse med erhvervelsen blev ydet en gave fra M til H, der er ikke grundlag for at anse erhvervelsen for en proforma-disposition, og der er heller ikke grundlag for at tilsidesætte erhvervelsen ud fra synspunkter om kreditorly. Konkursboets principale påstand kan således efter min opfattelse ikke tages til følge. Kassekreditkontoen i Jyske Bank var oprettet i Ms navn, men må betragtes som en fælles konto for ægtefællerne. Fra kontoen er i perioden fra februar 2001 til maj 2004 hævet ca kr. til dækning af ydelser til Totalkredit, ejendomsskatter og andre udgifter vedrørende ejendommen. I samme periode er der på kontoen indsat ca kr. hidrørende fra provenu ved låneomlægninger og tillægslån i Totalkredit. Dette beløb må anses for fremskaffet af H og for fuldt ud medgået til dækning af udgifter vedrørende ejendommen. De resterende udgifter vedrørende ejendommen på ca kr., som er betalt af M, overstiger ikke, hvad der med rimelighed kan anses for opfyldelse af hans underholdsforpligtelse efter retsvirkningslovens 2, og kan derfor ikke anses for en gave til H. Jeg finder derfor heller ikke grundlag for at tage nogen af konkursboets subsidiære påstande til følge. Jeg stemmer herefter for at frifinde H. Afgørelsen træffes efter stemmeflertallet. Sagsomkostningerne er fastsat til dækning af advokatudgift med kr. Højesteret finder ikke grundlag for herudover at pålægge H at godtgøre konkursboets udgifter til revisorbistand. Thi kendes for ret: Landsrettens dom stadfæstes. I sagsomkostninger for Højesteret skal H betale kr. til M under konkurs.

14 De idømte sagsomkostningsbeløb skal betales inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse og forrentes efter rentelovens 8 a.

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 Sag 116/2011 (1. afdeling) Halmtorvet 29 A/S (advokat Carsten Lorentzen) mod Rebekka Nørgaard Bach (advokat Karsten Cronwald) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 Sag 53/2010 (2. afdeling) Henrichsen & Co. Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (advokat Søren Narv Pedersen) mod A (advokat Søren Noringriis, beskikket)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. oktober 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. oktober 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. oktober 2012 Sag 149/2012 (1. afdeling) DiBa Bank A/S (advokat Georg Lett) mod A (advokat Henrik Emil Rasmussen, beskikket) Biintervenient til støtte for A: Forbrugerombudsmanden

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. april 2013 Sag 70/2012 (1. afdeling) Michael Juhl (advokat Rasmus Juvik, beskikket) mod Tanja Nielsen (advokat Knud-Erik Kofoed) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011 Sag 263/2009 (1. afdeling) Skagerak Fiskeeksport A/S (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. januar 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. januar 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. januar 2010 Sag 489/2007 (1. afdeling) A og boet efter B ved de privatskiftende arvinger C og D (advokat Sys Rovsing for alle) mod E (advokat Ole Bernt Hasling) I

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0241 UL/bib. København, den 14. juni 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Erik Skjoldelev Kongensgade 14 3000 Helsingør

Klager. J.nr. 2010-0241 UL/bib. København, den 14. juni 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Erik Skjoldelev Kongensgade 14 3000 Helsingør 1 København, den 14. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Erik Skjoldelev Kongensgade 14 3000 Helsingør Nævnet har modtaget klagen den 7. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V.

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V. 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har påført klagerne et

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. november 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. november 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. november 2017 Sag 95/2017 (1. afdeling) A (advokat Christian Falk Hansen) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Anders Vangsø Mortensen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. januar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. januar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. januar 2014 Sag 85/2012 (1. afdeling) Takeda A/S (tidligere Nycomed A/S og før det Nycomed Holding ApS) og Takeda Pharma A/S (tidligere Nycomed Danmark ApS) (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 Sag 32/2012 (2. afdeling) Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod JBN Invest ApS og A (advokat Søren Aagaard for begge) I

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. januar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. januar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. januar 2011 Sag 378/2007 (1. afdeling) SeaWest ved Bjarne Bøgh Jensen (advokat Klaus Busk) mod De Jyske Arkitekter A/S (advokat Claus Barrett Christiansen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 Sag 177/2010 (1. afdeling) Synbra Danmark A/S (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. oktober 2011 Lukkede døre HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. oktober 2011 Sag 310/2009 (1. afdeling) M (advokat Helle Carlsen) mod H (advokat H. Feldt-Rasmussen, beskikket) I tidligere instans er afsagt dom af Østre

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014 Sag 288/2013 (1. afdeling) A og B (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) Biintervenient til støtte

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. oktober 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. oktober 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. oktober 2013 Sag 295/2012 (1. afdeling) IT Factory A/S under konkurs (advokat Tomas Ilsøe Andersen) mod Saxo Bank A/S (advokat J. Korsø Jensen) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. juni 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. juni 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. juni 2014 Sag 278/2012 (2. afdeling) Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod Topdanmark A/S og TD.0151 ApS (advokat Svend Erik Holm for

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 Sag 11/2010 Pantebrevsselskabet af 2. juni 2009 A/S (advokat Jakob Stilling) mod Scandinavian Securities ApS (advokat Sv. Falk-Rønne) I tidligere

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0047 UL/li. København, den 27. september 2011 KENDELSE. ctr. Michael H. Jørgensen A/S Labæk 13 4300 Holbæk

Klager. J.nr. 2011-0047 UL/li. København, den 27. september 2011 KENDELSE. ctr. Michael H. Jørgensen A/S Labæk 13 4300 Holbæk 1 København, den 27. september 2011 KENDELSE Klager ctr. Michael H. Jørgensen A/S Labæk 13 4300 Holbæk Nævnet har modtaget klagen den 9. marts 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt det kan bebrejdes

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. januar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. januar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. januar 2013 Sag 276/2010 (2. afdeling) Aarhus Værft A/S under konkurs (advokat Claes Wildfang) mod Johnson Controls Denmark ApS (advokat Lotte Eskesen) I tidligere

Læs mere

D O M. Afsagt den 24. juni 2014 af Østre Landsrets 17. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Henrik Bitsch og Anne Birgitte Fisker).

D O M. Afsagt den 24. juni 2014 af Østre Landsrets 17. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Henrik Bitsch og Anne Birgitte Fisker). D O M Afsagt den 24. juni 2014 af Østre Landsrets 17. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Henrik Bitsch og Anne Birgitte Fisker). 17. afd. nr. B-2146-13: B (advokat Eva Tofteberg Persson) mod A (advokat

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0141 UL/bib. København, den 17. januar 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2011-0141 UL/bib. København, den 17. januar 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 17. januar 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Jesper Struckmann Frederiksborggade 24 3600 Frederikssund Nævnet har modtaget klagen den 11. juli 2011. Klagen angår bl.a.

Læs mere

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har handlet i strid med forbuddet mod dobbeltrepræsentation ved i

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. marts 2010 blev der i sag 96-2009 KK mod ejendomsmægler MM og Ejendomsmæglervirksomheden DD under konkurs afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 27. juli 2009 har advokat BB på vegne af KK indbragt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014 Sag 131/2013 (2. afdeling) A (advokat Preben Dickow, beskikket) mod B (advokat Finn Sandgaard) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 Sag 170/2012 (1. afdeling) A (advokat Christian Falk Hansen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser er

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2015 blev der i sag 247 2013 AA [Adresse] [By] mod Ejendomsmægler Børge Storm Hansen [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 27. november 2013 har AA indbragt ejendomsmægler Børge

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. september 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. september 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. september 2015 Sag 116/2014 (1. afdeling) Nordea Bank Danmark A/S og Nordea Kredit Realkreditaktieselskab på vegne af Andelsboligforeningen Klostergaarden under konkurs

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2010-0251 UL/bib. København, den 14. april 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2010-0251 UL/bib. København, den 14. april 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 14. april 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Jesper Olsen og Henrik Petersson v/ advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58 3660 Stenløse Nævnet har modtaget klagen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012 Sag 356/2010 (1. afdeling) Foreningen af Minoritetsaktionærer i banktrelleborg (advokat Eigil Lego Andersen, beskikket) mod Sydbank A/S (advokat Jens Rostock-Jensen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. marts 2012 Sag 296/2009 (1. afdeling) A og B (advokat Poul Hvilsted for begge) mod Miljøstyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Kurt Bardeleben) I tidligere instans

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0268 aq. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2011-0268 aq. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. juli 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jacob Andreasen og Jens Saugstrup Valby Langgade 203 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den 20.

Læs mere

D O M. Viggo Larsen (advokat Poul Bostrup, Hillerød) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokaterne Steffen Sværke og Clara Trolle, København)

D O M. Viggo Larsen (advokat Poul Bostrup, Hillerød) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokaterne Steffen Sværke og Clara Trolle, København) D O M afsagt den 15. maj 2014 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Nikolaj Aarø-Hansen og Tine Børsen Smedegaard (kst.)) i ankesag V.L. B 3101 13 Viggo Larsen (advokat Poul Bostrup,

Læs mere

DOM. afsagt den 2. oktober 2013 af Vestre Landsrets 4. afdeling (dommerne Hans-Jørgen Nymark Beck, Kirsten Thorup og Tine Sommer (kst)) i ankesag

DOM. afsagt den 2. oktober 2013 af Vestre Landsrets 4. afdeling (dommerne Hans-Jørgen Nymark Beck, Kirsten Thorup og Tine Sommer (kst)) i ankesag IC*-2*r-13~Kffet i S'i - Sééé 1 S7233-Q DOM afsagt den 2. oktober 2013 af Vestre Landsrets 4. afdeling (dommerne Hans-Jørgen Nymark Beck, Kirsten Thorup og Tine Sommer (kst)) i ankesag V.L. B-0380-12 (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015 Sag 10/2014 (1. afdeling) Nordic Trustee ASA (tidligere Norsk Tillitsmann ASA) (advokat Torben Bondrop) mod FS Finans III A/S (advokat Jakob Rosing) Biintervenient

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt salgsbudget og derfor skal betale godtgørelse til klagerne.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt salgsbudget og derfor skal betale godtgørelse til klagerne. 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Susanne Juul Østergade 44 5500 Middelfart Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt salgsbudget og derfor skal betale godtgørelse

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0011 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0011 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmægler Niels Hald City A/S v/advokat Thomas Dall Jensen Dronningens Tværgade 7 1302 København K Nævnet har modtaget klagen den 24. januar

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. september 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. september 2017 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. september 2017 Sag 270/2016 (1. afdeling) Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov (advokat Kasper Meedom Westberg for begge) mod Andelsboligforeningen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. december 2009

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. december 2009 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. december 2009 Sag 212/2007 (2. afdeling) Jürgen Carsten Thews og Fiberline Composites A/S (advokat Ulrik Christrup for begge) mod Energiklagenævnet og Energistyrelsen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 Sag 5/2014 (2. afdeling) Advokat Hans Boserup (selv) mod Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper Baungaard for begge) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. juni 2010 Sag 72/2008 (2. afdeling) A (advokat Christian Falk Hansen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Anders Vangsø Mortensen) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. juni 2010 Sag 221/2009 (1. afdeling) Jørn Astrup Hansen (advokat Eskil Trolle, beskikket, og advokat John Korsø Jensen, beskikket) mod TryghedsGruppen s.m.b.a. (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 Sag 151/2007 (1. afdeling) Nordjysk Lift A/S (advokat Henrik Hougaard) mod VMC Pitzner A/S (advokat K.L. Németh) I tidligere instans er afsagt dom af Vestre

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. februar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. februar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. februar 2013 Sag 285/2011 (1. afdeling) Folke Greisen (advokat Lars Langkjær) mod Hellebo Park Helsingør ApS (advokat Anne Louise Husen) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 Sag 303/2007 (2. afdeling) Prestige Tool-Plast ved Jens Fenger Eriksen (selv) mod Bent Reipur (advokat Bjørn von Ryberg, beskikket) I tidligere instans er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 Sag 104/2010 (1. afdeling) A/S Roskilde og Omegns Fællesbageri (advokat Jens Ahrendt) mod Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 9. oktober 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 9. oktober 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 9. oktober 2013 Sag 44/2013 A og B (advokat Jakob Dalsgaard-Hansen for begge, beskikket) mod Realkredit Danmark A/S (advokat Hanne Bruun Jacobsen) I tidligere instanser

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal afregne over for klager, samt om indklagede har krav på markedsføringssalær.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal afregne over for klager, samt om indklagede har krav på markedsføringssalær. 1 København, den 10. juli 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere Ida og Peter Frølich Hovedgaden 85 4420 Regstrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal afregne over for klager, samt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 Sag 270/2012 (2. afdeling) 2840 Incorporated ApS (advokat Michael Elkiær Andersen) mod G-Star Denmark (advokat Morten Schwartz Nielsen) I tidligere instanser

Læs mere

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre Nævnet har modtaget klagen den 15. december 2009. Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 2. februar 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 2. februar 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 2. februar 2017 Sag 84/2016 (1. afdeling) A under konkurs (advokat Jes Andersen) mod B (advokat Asger Toft, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010 Sag 48/2009 (1. afdeling) Region Sjælland (tidligere Storstrøms Amt og Vestsjællands Amt) (advokat Svend Paludan-Müller) mod Dronning Ingrids Hospital

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet.

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Jørgen Klug Jernbanegade 1 9460 Brovst Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. januar 2007 har Skattecenter [by] klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. januar 2007 har Skattecenter [by] klaget over registreret revisor A. Den 24. september 2008 blev i sag nr. 2/2007-R Skattecenter [by] mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. januar 2007 har Skattecenter [by] klaget over registreret

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. maj 2014 Sag 249/2012 (1. afdeling) SR-Design A/S under konkurs (advokat Andreas Kærsgaard Mylin) mod A og B (advokat Helge S. Poulsen for begge) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014 Sag 87/2012 (2. afdeling) A/B København og Omegn (advokat Anne Louise Husen) mod Københavns Kommune (advokat Bjarne Becher Jensen) Biintervenienter til støtte

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 26. januar 2016

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 26. januar 2016 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 26. januar 2016 Sag 208/2014 (1. afdeling) Sydbank A/S (advokat Søren Halling-Overgaard) mod Maren Holding ApS (advokat Niels W. Kjærgaard) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 295/2013 (1. afdeling) A (advokat Ole Olsen, beskikket) mod Europark A/S (advokat Carsten Eriksen) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i

Læs mere

Klager. København, den 16. november 2009 KENDELSE. ctr. Flemming Bohn Algade 59 C 4760 Vordingborg

Klager. København, den 16. november 2009 KENDELSE. ctr. Flemming Bohn Algade 59 C 4760 Vordingborg 1 København, den 16. november 2009 KENDELSE Klager ctr. Flemming Bohn Algade 59 C 4760 Vordingborg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har forsømt at udarbejde en provenuberegning til klager i forbindelse

Læs mere

D O M. af Vestre Landsrets 2. afdeling (dommerne Peter Buhl, Esben Hvam og Jeanette Bro Fejring (kst.)) i ankesagerne

D O M. af Vestre Landsrets 2. afdeling (dommerne Peter Buhl, Esben Hvam og Jeanette Bro Fejring (kst.)) i ankesagerne D O M afsagt den af Vestre Landsrets 2. afdeling (dommerne Peter Buhl, Esben Hvam Jeanette Bro Fejring (kst.)) i ankesagerne (advokat Henrik Christian Strand, Aarhus) mod under konkurs (kammeradvokaten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. august 2015

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. august 2015 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. august 2015 Sag 106/2014 (2. afdeling) Altvika ved Charlotte Løve Lefland Højsted (selv) mod Eniro Danmark A/S (advokat Dennis Althoff-Andersen) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 Sag 23/2014 (1. afdeling) A Registrerede Revisorer A/S (selv ved advokat Klaus Henrik Lindblad, jf. rpl. 260, stk. 3, nr. 4) mod HK/Danmark som mandatar

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 Sag 312/2012 (1. afdeling) A (advokat Michael Amstrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken) I tidligere

Læs mere

Klagerne. København, den 25. maj 2009 KENDELSE. ctr. EDC Strandfelt A/S Taastrup Hovedgade 115 2630 Taastrup

Klagerne. København, den 25. maj 2009 KENDELSE. ctr. EDC Strandfelt A/S Taastrup Hovedgade 115 2630 Taastrup 1 København, den 25. maj 2009 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Strandfelt A/S Taastrup Hovedgade 115 2630 Taastrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klagerne samt fortabe sit

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. oktober 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. oktober 2012 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. oktober 2012 Sag 103/2012 Hvam Maskinstation ved Peter Ardahl Jørgensen (advokat Torben F. Pedersen) mod

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0069 aq. København, den 17. januar 2013 KENDELSE. ctr. Danbolig Kristjansen & Partnere Brotorvet 2 9400 Nørresundby

Klager. J.nr. 2012-0069 aq. København, den 17. januar 2013 KENDELSE. ctr. Danbolig Kristjansen & Partnere Brotorvet 2 9400 Nørresundby 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Kristjansen & Partnere Brotorvet 2 9400 Nørresundby Nævnet har modtaget klagen den 11. april 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. september 2010 Sag 30/2009 (1. afdeling) Helle Midtgaard, Jesper Levin Aamand og Luke Simmonds (advokat Jens Jordahn for alle) mod Nykredit Forsikring A/S og Lokal

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0007 li. København, den 11. oktober 2012 KENDELSE. ctr. EDC Blåvand ApS Blåvandvej 23 6857 Blåvand

Klagerne. J.nr. 2012-0007 li. København, den 11. oktober 2012 KENDELSE. ctr. EDC Blåvand ApS Blåvandvej 23 6857 Blåvand 1 København, den 11. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Blåvand ApS Blåvandvej 23 6857 Blåvand Nævnet har modtaget klagen den 18. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. november 2015

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. november 2015 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. november 2015 Sag 144/2014 (2. afdeling) A A/S (advokat Thomas Bang) mod B (advokat K.L. Németh) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Roskilde den 13. januar

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015 Sag 172/2014 L (advokat Henrik B. Jensen) mod U (advokat Simon Langvardt Müller) I tidligere instanser er afsagt beslutning af Boligretten i København

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt køberbudget og som følge heraf skal betale erstatning til klagerne.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt køberbudget og som følge heraf skal betale erstatning til klagerne. 1 København, den 10. juli 2008 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Jan Rasmussen Skomagergade 21 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt køberbudget

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014 Sag 281/2013 (1. afdeling) A (advokat Jens Larsen) mod Tinglysningsretten (selv) I tidligere instanser er truffet afgørelse af Tinglysningsretten

Læs mere

4.2. Tilvalgte ydelser Indhentelse af tilbud på ejerskifteforsikring 100 125

4.2. Tilvalgte ydelser Indhentelse af tilbud på ejerskifteforsikring 100 125 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Jesper Hardahl ApS Bredgade 107 9700 Brønderslev Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et mangelfuldt arbejde og derfor skal

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark. Renteswaps i andelsboligforeninger og prisreguleringer seneste Højesteretspraksis. Den 3. april 2013

Ejendomsforeningen Danmark. Renteswaps i andelsboligforeninger og prisreguleringer seneste Højesteretspraksis. Den 3. april 2013 Ejendomsforeningen Danmark Renteswaps i andelsboligforeninger og prisreguleringer seneste Højesteretspraksis Den 3. april 2013 Århus Sønder Allé 9 8000 Århus C Tlf: +45 89 31 90 00 Højesteretsdom sag 365/2011

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014 Sag 99/2013 (1. afdeling) Advokatfirmaet A A/S (advokat Svend Harbo) mod HK/Danmark som mandatar for B (advokat Michael Møllegaard Jessen) I tidligere

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0027 AQ/li. København, den 29. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2012-0027 AQ/li. København, den 29. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 29. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Dan Bendtsen v/tryg Professionelt Ansvar Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 8. februar 2012.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 26. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 26. marts 2012 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 26. marts 2012 Sag 340/2009 (2. afdeling) De Lage Landen Finans Danmark, filial af De Lage Landen Finans AB (advokat Jan Bech) mod Fortis

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. december 2013 Sag 353/2011 (2. afdeling) Danske Filminstruktører som mandatar for Jesper Jargil Film ApS og Jesper Jargil (advokat Erik Nyborg) mod Dansk Supermarked

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at erhverve.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at erhverve. 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler Palle Reimer v/advokat Ivar Hviid Gl. Torv 2 5800 Nyborg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale et af klagerne deponeret

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 2. marts 2010 blev der i sag 92-2009 KK og BB mod Ejendomsmægler CC og Ejendomsmægler DD og Ejendomsmæglervirksomheden MM afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 19. maj 2009 har KK og BB indbragt ejendomsmægler

Læs mere

Klager. København, den 10. november 2009 KENDELSE. ctr. EDC My House A/S under konkurs v/kurator Michael Serring Langelinie Allé 35 2100 København K

Klager. København, den 10. november 2009 KENDELSE. ctr. EDC My House A/S under konkurs v/kurator Michael Serring Langelinie Allé 35 2100 København K 1 København, den 10. november 2009 KENDELSE Klager ctr. EDC My House A/S under konkurs v/kurator Michael Serring Langelinie Allé 35 2100 København K Sagen angår spørgsmålet, om klager skal betale bl.a.

Læs mere

Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber K E N D E L S E afsagt den 6. februar 2007 Østerbrogade 62, 4. 2100 København Ø Telefon 3543 2506 Fax 3543 7104 HE/DUE KLAGER: INDKLAGEDE: Difko Børs A/S, Fondsmæglerselskab KLAGEEMNE: LEDETEKST: Salg

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 Sag 213/2012 (1. afdeling) Codan Forsikring A/S og Codan A/S (advokat Bente Møll Pedersen for begge) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Klagerne. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Fanø ApS v/advokat Poul Merrild Dokken 10 6700 Esbjerg

Klagerne. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Fanø ApS v/advokat Poul Merrild Dokken 10 6700 Esbjerg 1 København, den 1. juni 2010 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Fanø ApS v/advokat Poul Merrild Dokken 10 6700 Esbjerg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har ydet mangelfuld rådgivning af klagerne

Læs mere

Klagerne. København, den 20. september 2010 KENDELSE. ctr. Claus Callesen v/advokat Poul Jensen Kongensgade 70 6700 Esbjerg

Klagerne. København, den 20. september 2010 KENDELSE. ctr. Claus Callesen v/advokat Poul Jensen Kongensgade 70 6700 Esbjerg 1 København, den 20. september 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Claus Callesen v/advokat Poul Jensen Kongensgade 70 6700 Esbjerg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet fejlagtige oplysninger om boligydelsen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 1. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 1. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 1. juni 2012 Sag 99/2010 (1. afdeling) Ernst & Young Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (advokat Hans Severin Hansen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Jeg skal nok sørge for, at få disse tilvalg med i skøderne Af salgsopstilling dateret den 28. september 2006 fremgår ikke noget om P-plads.

Jeg skal nok sørge for, at få disse tilvalg med i skøderne Af salgsopstilling dateret den 28. september 2006 fremgår ikke noget om P-plads. 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Lars Elbæk og Kim Haubjerg Johansen Holmbladsgade 76 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 8. september 2010.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. december 2011 Sag 212/2009 (1. afdeling) Jimmi Bisgaard Christensen (advokat Karsten Thygesen) mod Palle Bruus Jensen (advokat Steen Jørgensen) I tidligere instanser

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2015 blev der i sag 259 2014 AA mod Ejendomsmægler BB og Ejendomsmæglervirksomhed CC v/bb afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 23. januar 2014 har AA indbragt ejendomsmægler BB og ejendomsmæglervirksomheden

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 5. september 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 5. september 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 5. september 2014 Sag 179/2012 (1. afdeling) As Fond (advokat Christian Harlang) mod Civilstyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Thorbjørn Sofsrud) I tidligere instans

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0182 UL/bib. København, den 15. marts 2012 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2011-0182 UL/bib. København, den 15. marts 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S v/ advokat Ole Steen Christensen Østergade 10 8450 Hammel Nævnet har modtaget klagen den 1. september 2011.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 8. marts 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 8. marts 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 8. marts 2010 Sag 302/2007 (1. afdeling) A (advokat Lars Ulrich) mod Patientskadeankenævnet (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard Thomsen) I tidligere instans

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en andelsbolig til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en andelsbolig til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Anne Crone A/S Hovedvejen 126 2600 Glostrup Nævnet har modtaget klagen den 12. oktober 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede skal betale

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. april 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. april 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. april 2011 Sag 393/2008 (2. afdeling) TrygVesta Forsikring A/S (advokat Christina Neugebauer) mod A (advokat Karsten Høj, beskikket) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

D O M. afsagt den 21. april 2017 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Hanne Kildal og Chris Olesen) i ankesag

D O M. afsagt den 21. april 2017 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Hanne Kildal og Chris Olesen) i ankesag D O M afsagt den 21. april 2017 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Hanne Kildal og Chris Olesen) i ankesag V.L. B 1220 16 HK Danmark som mandatar for A (advokat Mie Andersen,

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0031 UL/bib. København, den 6. juni 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2011-0031 UL/bib. København, den 6. juni 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 6. juni 2011 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Kim Søndergård Jægersborg Allé 6 2920 Charlottenlund Nævnet har modtaget klagen den 14. februar 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere