HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. juni 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. juni 2010"

Transkript

1 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. juni 2010 Sag 100/2006 (2. afdeling) H (advokat Ole Sigetty) mod M under konkurs (advokat Ulrik Holsted-Sandgreen) I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets 13. afdeling den 14. februar I pådømmelsen har deltaget fem dommere: Peter Blok, Børge Dahl, Poul Søgaard, Poul Dahl Jensen og Michael Rekling. Påstande Appellanten, H, har gentaget sin frifindelsespåstand. Indstævnte, M under konkurs, har påstået stadfæstelse og desuden gentaget sine subsidiære påstande. Supplerende sagsfremstilling I forbindelse med forhandlingerne om en kreditorordning for M i 1994, som bl.a. førte til, at ejendommen X-vej blev overdraget til A, blev der afholdt et møde hos advokat John Kahlke den 3. juli 1994 mellem M og John Kahlke. Under mødet var der telefonisk kontakt til bl.a. A. I et referat af mødet udarbejdet af John Kahlke hedder det bl.a.: X-vej M ønskede, at ejendommen X-vej blev tilskødet SEP

2 - 2 - [A] med det samme. Skødesummen skulle være 3 mill. kr. JK [John Kahlke] advarede om risiko for omstødelse. M var villig til at tage denne risiko. Efter overdragelsen skal indgås en lejekontrakt mellem SEP og M, og M skal betale terminsydelser og afholde ind- og udvendig vedligeholdelse og betale ejendomsskatter og forsikringer. Der skal endvidere aftales en deklaration om køberet for M mod betaling af restgæld på prioritetsydelser. På dette tidspunkt i drøftelserne blev SEP kontaktet og meddelte at være indforstået hermed. I en vurdering af ejendommen af 17. juli 1994 foretaget af statsautoriseret ejendomsmægler Per Glædesdahl hedder det bl.a.: Det bemærkes, at den fremkomne pris svarer til en kontantvurdering af ejendommen på kr ,-, hvor prisen herefter sænkes kontant kr ,- grundet at køberen skal overtage den fulde udgift og risiko vedrørende tagskaden, hvilken udgift sælger har oplyst ligger i størrelsesordenen kr ,-. Om overdragelsen af ejendommen fra A til H blev der indgået en aftale mellem A og H, hvori det bl.a. hedder: Købesummen i henhold til skødets punkt 4 kr ,00 er mellem parterne aftalt, at berigtiges på følgende måde: A. Køber optager størst muligt ejerskiftelån i ejendommen ca. kr kontant. Nettoprovenuet deponeres i Jyske Bank til udbetaling til sælger når der foreligger tinglyst anmærkningsfrit skøde ca. kr ,00. Køber eller dennes bank Jyske Bank har ret til af nævnte depot, at indfri den på ejendommen værende prioritetsgæld til Nykredit ca. kr ,00. Nettoprovenuet ca. kr ,00 udbetales til sælger. B. Restkøbesummen ca. kr ,00 afgøres ved at køber indtil videre udlåner det nævnte beløb til sælger rente- og afdragsfrit. Køber kan til enhver tid med 8 dages varsel, på anfordring forlange beløbet indfriet.

3 - 3 - Det aftalt mellem parterne, at mellemværendet opgøres når der kan foretages en endelig opgørelse over mellemværendet, og der udfærdiges et særskilt lånedokument. Det nævnte særskilte lånedokument blev udformet som et gældsbrev, der blev underskrevet af H den 10. januar 2001, og det hedder heri bl.a.: Følgende beløb skyldig i forbindelse med mit køb af ejendommen matr. nr. Z Kgs. Lyngby, Lundtofte, beliggende X-vej, 2800 Lyngby. Det skyldige beløb udgør følgende: Kr ,00 Beløbet fremkommer således: Købesum i henhold til skøde kr ,00 -Nettoprovenue i.h.t. vedhæftede kopi af skrivelse fra Jyske Bank af kr ,00 Det skyldige beløb kr ,00 Det skyldige beløb henstår indtil videre rente og afdragsfrit. Undertegnede er forpligtet til på anfordring med 8 dages varsel at indbetale beløbet til kreditor. Dette gældsbrev er blevet indfriet den 13. januar Regnskaberne for Y ApS for 2003/2004 og 2004/2005 viser bl.a. følgende: Resultat efter skat Egenkapital 2003/ kr kr. 2004/ kr kr. Forklaringer Til brug for Højesteret er der afgivet forklaring af statsautoriseret revisor I. K. Svendsen og af Torben Janas samt supplerende forklaring af M.

4 - 4 - Statsaut. revisor I. K. Svendsen har forklaret, at han har haft egen virksomhed siden Han har været revisor for Y ApS siden stiftelsen i Han har tidligere været revisor for M, men han ophørte hermed i en periode. Han har taget sig af Ms private økonomiske forhold siden 1997, bl.a. lavede han selvangivelser for H og M i Det er M, han har kontakt med som revisor. Han erindrer ikke, at han har haft kontakt med H. Det kan generelt siges om Y ApS regnskabsopgørelse, at de væsentligste aktiver bestod i det honorar, som selskabet fik for at lave byggestyring m.v., og i deltagelse i 3 kommanditselskaber som kommanditist. Det drejer sig for det første om K/S Kongevejen, der ophørte i regnskabsåret 1999/2000. Kommanditselskabets aktivitet bestod af et ejendomskøb, og ejendommen blev efterfølgende solgt med fortjeneste. De to øvrige selskaber var K/S Tri- Con, som ejede ejendommen Svorin Kareen, og K/S Frederiksberg Allé 98, som ejede ejendommen ABC Huset. Anparterne er med få ubetydelige undtagelser optaget til den indre værdi i henhold til kommanditselskabernes regnskaber. I kommanditselskabernes regnskaber er ejendommene optaget til anskaffelsessummen med fradrag af afskrivninger. Ejendommen i K/S Tri-Con blev anskaffet for 128 mio. kr. og solgt for 195 mio. kr. Ejendommen i K/S Frederiksberg Allé 98 blev anskaffet for 72,4 mio. kr. og blev solgt i 2004/2005 for kr. Fortjenesten lå i størrelsesordenen for K/S Tri-Con på 67 mio. kr. og for Frederiksberg Allé 98 på 50 mio. kr., hvoraf 50 % tilfaldt Y ApS, og den sidste del af fortjenesten for K/S Kongevejen er endnu ikke i regnskabet. K/S Tri-Cons ejendom blev solgt i Erhvervslejligheden på Frederiksberg blev solgt i 2003 og de øvrige lejemål i 2004/2005. Ejendommen Svorin Kareen var ved udgangen af 2000 bygnings- og lejermæssig identisk med den ejendom, der blev solgt i Ved salget var det de samme lejere, der var i ejendommen, og det eneste, der kunne føre til lavere værdiansættelse, var den lange obligationsrente, som var højere i 2000 end i Den officielle ejendomsværdi i 2000 var på 248 mio. kr. Den blev påklaget og nedsat til 177 mio. kr. Hans egen vurdering var, at den havde en værdi på mio. kr. Den væsentligste lejekontrakt var indgået, inden man opførte ejendommen. Han har beregnet, at der burde være en merværdi på i alt 20 mio. kr. Efter selskabsskat m.v. vil slutbeløbet være på ca. 15 mio. kr.

5 - 5 - I 1999/2000 var begrebet dagsværdi endnu ikke indført i regnskabslovgivningen. Efter det blev indført, var der fortsat overgangsbestemmelser. I den gamle lov var det mere forsigtighedsprincippet, der var gældende. Kommanditselskaberne havde ingen behov for at puste værdierne op. Simonsen og Levring A/S, der var medkommanditister, valgte at anvende det princip, der fulgte af regnskabslovgivningen. I årsregnskabet for 2004/2005 er det af tekniske grunde alene beskrevet i årsberetningen. Resultatet efter skat for året 2003/2004 var kr., og egenkapitalen var derfor ca kr. Ifølge årsrapporten 2004/2005 var der et overskud på ca kr. og en egenkapital på ca. 12 mio. kr. Resultatet skyldtes ejendomsafhændelse. Roholmsvej og Scandiagades optioner er udnyttet. Det var i regnskabsåret 2004/2005. Det er Y ApS, der har udnyttet optionerne. M var efter hans kendskab ikke tildelt personlige rettigheder i henhold til optionerne. Han ved ikke, om M kunne forhandle sig til sådanne rettigheder, men der er ikke nogen overdragelsesklausul i aftalerne. Han var i princippet også revisor for H, men bistanden har været meget begrænset. Han ved alene, at hun ejer anparter i Y ApS, og han mener ikke, at hun har nogen særlige indtægter. Han ved ikke, om H havde kontant formue i Den bestemmende indflydelse, der er beskrevet i Y ApS regnskab 2002/2003, betyder, at M er direktør i selskabet. I sidste ende er det H, der bestemmer, da hun er anpartshaver. Hun burde måske have været nævnt. Torben Janas har forklaret, at han i 1999 var ansat i Jyske Banks afdeling på Kongens Nytorv som leder af erhvervsafdelingen, hvor han også behandlede personrelaterede sager. Han har i den forbindelse haft kontakt med Marianne og M siden starten af 1990 erne. Han har mest haft kontakt med M og har kun enkelte gange talt med H. Han var involveret i finansieringen af Hs køb af ejendommen X-vej. Han var bekendt med ejendomsværdipåtegningen. Når Totalkredit yder lån, sker det altid med et pengeinstituts mellemkomst. Det er banken, der står for kreditvurderingen mv., herunder dokumentsiden. Der er normalt 3 faktorer, der spiller

6 - 6 - ind ved kreditvurderingen. Det er ejendommens beskaffenhed, formueforhold og indkomstforhold. I dette tilfælde besigtigede banken ejendommen og fik en sagkyndig vurderingsmand til at vurdere ejendommen. Handelsprisen blev vurderet til at være ganske fornuftig set fra købers side. Han var rådgiver for Y ApS samt de selskaber, som Y ApS havde ejerandele i. Disse forhold blev der lagt vægt på ved tilsagnet om lånet. Det positive ved Y ApS var, at selskabet var kommanditist i tre kommanditselskaber: K/S Kongevejen, K/S Tri-Con og K/S Frederiksberg Allé 98. Disse tre selskaber var ejer af en erhvervsejendom hver. Hans vurdering var, at alene disse ejendomme bekræftede ham i, at der var pæne formuer i Y ApS, som ikke umiddelbart fremgik af regnskabet. Formuen var på den rigtige side af 10 mio. kr., hvilket han lagde vægt på ved kreditvurderingen af H. Han kendte ikke specielt meget til Hs indtægtsforhold. De har haft konti hos Jyske Bank, og det hele har været passet pænt. Han lagde ikke vægt på indtægtsforholdet ved kreditvurderingen. Det var hans vurdering, at H godt kunne optage lån og kassekredit. Han havde ikke set problemer i oprettelsen af en kassekredit i størrelsesordenen ½ til 1 mio. kr. Resultatudviklingen i Y ApS bygger på regnskabstekniske forhold, herunder kurstab og fremmed valuta. Ejendomsværdiudviklingen fremgik ikke af regnskabet. Ved bevilling af lån var han hele tiden bekendt med de bagvedliggende formueforhold. M kunne ikke opnå et lån til erhvervelse af ejendommen på Caroline Amalie Vej, idet hans økonomi igennem årene har været belastet. M har ikke kautioneret for Hs lån. Det er korrekt, at H ikke har haft en konto i banken. Provenuet ved låneomlægning er derfor indsat på Ms konto. Det er ikke usædvanligt, at en fælleskonto står i mandens navn. Det er rimelig sædvanligt for kunder i den aldersgruppe, som Kaj og H befinder sig i. Det er heller ikke usædvanligt, at provenuet for lånene er indsat på kontoen. Han mindes ikke at have set en kontofuldmagt til H. Han var den daglige rådgiver for H. Han har talt med M, og kun i de tilfælde, hvor det har været nødvendigt at indhente underskrifter fra H, har han også talt med hende. Han har talt med M, når der skulle laves låneomlægninger. Han ved ikke, hvem der i familien Mäckler tog initiativ til låneomlægningerne. I forbindelse med vurderingen af Hs kreditværdighed er der lagt vægt på arrangementerne med Y ApS. Bankens kontaktperson hos Y ApS har altid været M, og han har ikke drøftet

7 - 7 - forhold vedrørende selskabet med H. Det var ikke M, der var kontaktperson i forhold til bankens arrangement med de 3 kommanditselskaber. Bankens arrangementer med disse selskaber har ej heller været drøftet med H. Når banken stiller sikkerhed over for Totalkredit i forhold til lån i Caroline Amalie Vej, får banken ejendommen vurderet, og banken formidler et lån efter gældende regler om realkreditlån. Herefter stiller banken garanti over for Totalkredit for den yderste del af lånet, da det er banken, der har kundeindsigten. Det betyder konkret, at hvis ydelsen ikke betales til tiden, vil kreditforeningen på baggrund af garantien anmode banken om at betale ydelsen. Banken har stillet sikkerhed for alle de lån, der er optaget. Jyske Bank har ikke selv krævet sikkerhed for denne forpligtelse. Fremgangsmåden er særegen for lån optaget i Totalkredit, men ham bekendt har andre pengeinstitutter indgået tilsvarende aftaler for lån i Realkredit Danmark og Nykredit. Hvis der er tale om et lån fra en anden realkreditinstitution, og banken ikke stiller sikkerhed, foretager kreditinstitutionen en selvstændig kreditvurdering af kunden. I visse tilfælde vil Totalkredit have foretaget en vurdering af ejendommen, hvilket var tilfældet i denne sag. Man kan populært sige, at Totalkredit har out-sourced kreditvurderingen til pengeinstituttet, der så til gengæld har kautioneret for boniteten af vurderingen. Der var to ejerpantebreve med hver pålydende kr., som lå til sikkerhed i Jyske Bank. De var til sikkerhed for en personlig kredit ydet til M og en kredit ydet til Y ApS. Det var meget sandsynligt Ms totalkonto i Jyske Bank, der var det arrangement, som ejerpantebrevene lå til sikkerhed for, og det har højst sandsynligt været den konto, som provenuerne fra låneoptagelserne blev indsat på. Han erindrer ikke, hvad ejendommen blev vurderet til ved Hs køb. Den seneste vurdering er foretaget umiddelbart før den seneste omlægning af lån. Han kan ikke huske, hvad ejendommen blev vurderet til i den forbindelse. Der var dog tale om en gunstig vurdering for køber, da H købte ejendommen, og H har nok købt ejendommen % under den reelle ejendomsværdi. Den reelle ejendomsværdi er den værdi, som ejendommen kan sælges til i fri handel. Ejendommen var vist behæftet med en lejeklausul til familien Mäckler.

8 - 8 - M har supplerende forklaret, at hans private formue i 1992 bestod af kontanter og nogle værdier i form af en grund i Spanien, en andel i en ejendom i Tyskland og ejendommen X- vej. Det hele beløb sig samlet til 3 mio. kr. Han havde ikke oprindeligt kautioneret for Koncern IV, men han påtog sig kaution og indbetalte herudover også beløb kontant. Provenuet fra hans salg af X-vej til A gik til Amagerbanken. Baggrunden var, at Amagerbanken havde forlangt, at han skar sine omkostninger ned. Provenuet indgik i Koncern IV. Han rettede henvendelse til Simonsen og Levring A/S med henblik på et samarbejde, og betingelsen for at påbegynde samarbejdet var, at der blev etableret et selskab, som var ejet af H. Herefter blev selskabet Y ApS stiftet. Lejekontrakten var ikke opsagt. Der var mindst et års opsigelse, så A kunne ikke sælge ejendommen straks. Udviklingen i selskabet gik ikke som forventet, idet Y ApS ikke fik solgt ejendommene, der var ejet af kommanditselskaberne, så hurtigt, som han gerne ville. De øvrige samarbejdspartnere ville vente med at sælge ejendommene. Det havde været rimeligt, hvis Y ApS havde udbetalt løn til H. Det var hendes selskab, og det var hende, der passede telefonen, lavede kaffe og servicerede ved byggemøder m.v. Amagerbanken lukkede kreditterne til Koncern IV efter et længere forløb, hvor Amagerbanken strammede kreditten. Han kan ikke huske præcist, hvornår kreditterne blev lukket. Y ApS blev nok stiftet i Simonsen og Levring A/S har arrangementer med samtlige banker også Jyske Bank, men det var ikke Simonsen og Levring A/S, der skabte kontakten mellem ham og Jyske Bank. Syn og skøn

9 - 9 - Der er for Højesteret foretaget syn og skøn af statsautoriseret revisor Sten Lauritzen og statsautoriseret ejendomsmægler og valuar Jette Lundsgaard. Sidstnævnte har sammen med statsautoriseret revisor Henrik Reedtz afgivet en supplerende skønserklæring. Spørgsmål 1 og 2 i syns- og skønstemaet er formuleret således: 1. Skønsmændene bedes fastslå henholdsvis Svorin Kareen og ABC-Husets kontantpris pr. 31. december i årene I det omfang lejligheder i ABC- Huset er blevet afhændet i perioden, bedes dette taget i betragtning, således at såvel kontantprisen på tilbageværende lejligheder som salgsprisen på solgte lejligheder oplyses. 2. Skønsmændene bedes på grundlag af svaret på spørgsmål 1 samt foreliggende årsregnskaber for Y ApS, K/S Frederiksberg Allé 98 og K/S Tri-Con angive egenkapitalen i Y ApS i regnskabsårene 1999/ /04, beregnet under forudsætning af, at ejendommene i kommanditselskabernes årsregnskaber var indregnet til dagsværdi, og at Y ApS investeringer i kommanditselskaberne var indregnet til kommanditselskabernes regnskabsmæssige indre værdi i Y ApS balancer. I statsautoriseret revisor Sten Lauritzens skønserklæring af 16. april 2008 hedder det bl.a.: For så vidt angår besvarelse af spørgsmål 1 henvises til de to underliggende syns- og skønsrapporter udarbejdet af statsautoriseret ejendomsmægler og valuar Jette Lundsgaard af 3. oktober 2007, der er vedlagt nærværende syns- og skønsrapport, og som skal opfattes som en forudsætning for dennes konklusioner. Besvarelse af syns- og skønstemaet, spørgsmål 2 Givet at: ejendommene i kommanditselskaberne K/S Tri-Con og K/S Frederiksberg Allé 98 er indregnet til vurderet dagsværdi (jævnfør de vurderede dagsværdier i de to underliggende syns- og skønsrapporter udarbejdet af statsautoriseret ejendomsmægler og valuar Jette Lundsgaard) og kapitalandele i kommanditselskaber i Mäckler Erhversbyg ApS er indregnet til andel af den regulerede egenkapital vil egenkapitalen pr. 30. juni i Y ApS udgøre følgende beløb (kroner): 30. juni 2000 (regnskabsåret 1999/2000) juni 2001 (regnskabsåret 2000/2001)

10 juni 2002 (regnskabsåret 2001/2002) juni 2003 (regnskabsåret 2002/2003) juni 2004 (regnskabsåret 2003/2004) Anbringender H har yderligere anført, at Y ApS ved udarbejdelsen af årsregnskabet for regnskabsåret i december 2000 med rette forventede betydelige indtægter i fremtiden som indehaver af 30 % af K/S Tri-Con, Svorin Kareen, og 50 % af K/S Frederiksberg Allé 98, ABC Huset, samt option på erhvervelse af 50 % af A/S Roholmsvej Såfremt kommanditselskabernes faktiske værdi og ikke kun den bogførte værdi indregnes i egenkapitalen i Y ApS, udgjorde denne rettelig minimum kr. og ikke kr. som angivet i årsregnskabet pr. 30. juni Hun var derfor indehaver af en synlig og yderligere en skjult formue og forventede med rette betydelige udbytter fra selskabet i fremtiden samt en særdeles positiv egenkapitaludvikling. Hendes køb af ejendommen i november 2000 var ikke baseret på fremtidige tilskud til terminsbetaling mv. fra M, men på de velbegrundede forventninger til Y ApS, hvis værdi også steg betragteligt i de følgende år. Det bestrides, at der i 1994 blev aftalt en tilbagekøbsret for M vedrørende ejendommen X-vej. M under konkurs har præciseret, at der bør foretages en helhedsbedømmelse af realiteten i overdragelsen af ejendommen fra M til A i 1994 og overdragelsen af ejendommen fra A til H i Det fremgår af referatet af mødet den 3. juli 1994, at M skulle kunne købe ejendommen tilbage for prioritetsgælden, og det var dette, som blev realiseret i For så vidt angår værdien af Y ApS ejerandele i K/S Tri-Con og K/S Frederiksberg Allé 98 har konkursboet anført, at de to kommanditselskaber i de pågældende år ikke indregnede dagsværdien af kommanditselskabernes ejendomme i deres årsregnskaber. Konkursboet har ikke bestridt, at der set i lyset af den almindelige udvikling af ejendomsværdierne i perioden har været skjulte værdier i K/S Tri-Con og K/S Frederiksberg Alle 98. Udviklingen i dagsværdierne af ejendommene i årene var imidlertid båret af en almindelig udvikling i ejendomsværdierne, som ikke var til at forudse, da ægtefællerne i december 2000 traf beslutning om, at H skulle erhverve ejendommen på X-vej. Den efterregulering, som H gennemfører med udgangspunkt i det gennemførte syn og skøn, er udtryk for en fiktion, der ikke er identisk med den faktiske regnskabsaflæggelse i Y ApS i december 2000 og den efterfølgende periode. Y ApS var for regnskabsårene 1999/00 og 2000/01 ikke berettiget til at indregne en andel af de opskrevne værdier i sine regnskaber. Dagsværdierne af ejendommene

11 i er uden betydning for vurderingen af, om H i december 2000 selv var i stand til økonomisk at erhverve og efterfølgende opretholde ejerskabet til ejendommen på X-vej. Højesterets begrundelse og resultat Fire dommere Børge Dahl, Poul Søgaard, Poul Dahl Jensen og Michael Rekling udtaler: M solgte i 1994 som led i en kreditorordning ejendommen beliggende X-vej, Lyngby, til A for 3 mio. kr. M skulle forblive boende i ejendommen som lejer, og lejestørrelsen og øvrige vilkår blev fastsat således, at M afholdt alle udgifter vedrørende ejendommen. Efter referatet af mødet den 3. juli 1994 skulle der endvidere aftales en deklaration om køberet for M mod betaling af restgæld på prioritetsydelser. I november 2000 solgte A ejendommen videre til Ms ægtefælle, H, for 3,2 mio. kr. Denne købesum var væsentligt lavere end den offentlige vurdering på 4,7 mio. kr. og blev bl.a. berigtiget ved udstedelse af et rente- og afdragsfrit gældsbrev på ca kr. til A. Overdragelsen indebar således et betydeligt gavemoment. Ved afgørelsen af, hvem gaven må anses for ydet af, finder vi, at salget til H i 2000 må ses i lyset af overdragelsen i 1994 fra M til A. Under hensyn til indholdet af referatet af mødet den 3. juli 1994 og til den økonomiske realitet i handelen må det uanset de afgivne forklaringer efter vores opfattelse lægges til grund, at det var forudsat, at M skulle kunne købe ejendommen tilbage mod betaling af restgælden på prioritetslånene. På den baggrund finder vi, at gaven ved salget af ejendommen i 2000 til H må anses for ydet af M. Med denne begrundelse og idet gaven ikke er omfattet af ægtepagten fra 1994 tiltræder vi, at gavedispositionen må tilsidesættes som ugyldig, jf. retsvirkningslovens 30. Vi stemmer herefter for at stadfæste landsrettens dom. Dommer Peter Blok udtaler: M solgte i 1994 ejendommen X-vej, Lyngby, til A for en købesum på 3 mio. kr. Det må lægges til grund, at denne købesum svarede til markedsværdien, og at Amagerbanken var indforstået med salget og oppebar et provenu i forbindelse hermed. Det er efter min opfattelse

12 ikke godtgjort, at det mellem M og A blev aftalt, at M skulle have ret til at tilbagekøbe ejendommen på et senere tidspunkt til en favorabel pris. I november 2000 solgte A ejendommen til Ms ægtefælle, H. Købesummen på 3,2 mio. kr. var væsentligt lavere end den offentlige vurdering og blev bl.a. berigtiget ved udstedelse af et uforrentet gældsbrev på ca kr. til A. Disse for H fordelagtige vilkår må antages at have karakter af en vennetjeneste fra A over for M, men dette kan ikke medføre, at H anses at have modtaget en gave fra M i forbindelse med erhvervelsen af ejendommen. Heller ikke det forhold, at det måtte forventes, at M fremover skulle bidrage til udgifterne vedrørende ejendommen, kan føre hertil. H var på købstidspunktet eneanpartshaver i Y ApS, som i det forudgående regnskabsår havde haft et overskud på ca. 1,8 mio. kr. og en egenkapital på ca. 1,2 mio. kr. H og M har forklaret, at baggrunden for købet bl.a. var, at de regnede med, at der også fremover ville være en positiv udvikling i Y ApS. Ægtefællernes rådgiver i Jyske Bank, Torben Janas, har forklaret, at banken garanterede for det lån, H i forbindelse med købet optog i Totalkredit, idet banken anså H for kreditværdig i kraft af hendes ejerskab af Y ApS. Det var hans vurdering, at der var en betydelig formue i selskabet, som ikke umiddelbart fremgik af regnskabet, idet selskabet var deltager i nogle kommanditselskaber, hvis ejendomme regnskabsmæssigt var optaget til en lavere værdi end markedsværdien. Torben Janas forklaring om hans positive vurdering af Y ApS og dermed af Hs kreditværdighed bekræftes af det syn og skøn, som er afholdt for Højesteret. I tiden fra købet af ejendommen i november 2000 til Ms konkurs i januar 2004 har H ved optagelse af nye lån i Totalkredit opnået et provenu på i alt ca kr., der må anses for medgået til betaling af udgifter vedrørende ejendommen, jf. nedenfor. Hun har i januar 2006 indfriet gældsbrevet på ca kr. til A. Det er ubestridt, at ejendommen i november 2000 blev overdraget til H og ikke til M, fordi ægtefællerne ønskede at undgå, at Ms kreditorer kunne søge sig fyldestgjort i ejendommen. Denne omstændighed kan imidlertid ikke tillægges selvstændig betydning ved vurderingen af overdragelsens gyldighed.

13 Efter det anførte finder jeg ikke grundlag for at anse Hs erhvervelse af ejendommen i november 2000 for ugyldig med den konsekvens, at ejendommen anses for at tilhøre Ms konkursbo. Det er ikke godtgjort, at der i forbindelse med erhvervelsen blev ydet en gave fra M til H, der er ikke grundlag for at anse erhvervelsen for en proforma-disposition, og der er heller ikke grundlag for at tilsidesætte erhvervelsen ud fra synspunkter om kreditorly. Konkursboets principale påstand kan således efter min opfattelse ikke tages til følge. Kassekreditkontoen i Jyske Bank var oprettet i Ms navn, men må betragtes som en fælles konto for ægtefællerne. Fra kontoen er i perioden fra februar 2001 til maj 2004 hævet ca kr. til dækning af ydelser til Totalkredit, ejendomsskatter og andre udgifter vedrørende ejendommen. I samme periode er der på kontoen indsat ca kr. hidrørende fra provenu ved låneomlægninger og tillægslån i Totalkredit. Dette beløb må anses for fremskaffet af H og for fuldt ud medgået til dækning af udgifter vedrørende ejendommen. De resterende udgifter vedrørende ejendommen på ca kr., som er betalt af M, overstiger ikke, hvad der med rimelighed kan anses for opfyldelse af hans underholdsforpligtelse efter retsvirkningslovens 2, og kan derfor ikke anses for en gave til H. Jeg finder derfor heller ikke grundlag for at tage nogen af konkursboets subsidiære påstande til følge. Jeg stemmer herefter for at frifinde H. Afgørelsen træffes efter stemmeflertallet. Sagsomkostningerne er fastsat til dækning af advokatudgift med kr. Højesteret finder ikke grundlag for herudover at pålægge H at godtgøre konkursboets udgifter til revisorbistand. Thi kendes for ret: Landsrettens dom stadfæstes. I sagsomkostninger for Højesteret skal H betale kr. til M under konkurs.

14 De idømte sagsomkostningsbeløb skal betales inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse og forrentes efter rentelovens 8 a.

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. november 2013 Sag 337/2011 (2. afdeling) Jyske Bank A/S (advokat Jens Rostock-Jensen) mod Bristen Gruppen A/S under konkurs og Bristen Facility Management ApS under

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B450300N - JBJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 10. september 2014 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Bo Østergaard, Linde Jensen og Peter Thønnings). 19. afd. nr. B-4503-12:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. oktober 2011 Lukkede døre HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. oktober 2011 Sag 310/2009 (1. afdeling) M (advokat Helle Carlsen) mod H (advokat H. Feldt-Rasmussen, beskikket) I tidligere instans er afsagt dom af Østre

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011 Sag 239/2008 (2. afdeling) A (advokat, dr. jur. Eigil Lego Andersen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Lars Apostoli) I tidligere instans

Læs mere

Retten i Holbæk. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 19. december 2013 i sag nr. : mod HK. Parternes påstande

Retten i Holbæk. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 19. december 2013 i sag nr. : mod HK. Parternes påstande Retten i Holbæk Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 19. december 2013 i sag nr. : v/ Konkursboet Kurator, Adv. A mod HK Parternes påstande I denne sag, der er anlagt den 10. august 2012, har sagsøgeren,

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - MAE UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 27. april 2015 P-6-14 Strandvejen 179-181 A/S under konkurs mod Joacim Lars Bruus-Jensen under konkurs og P-7-14 Ejendomsselskabet Onsgaarden

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013 Sag 365/2011 (1. afdeling) Anny Olivia Andersen (advokat Henrik Qwist) mod Susanne Skibelund (advokat Torben Winnerskjold) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E B347000D - SAN UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E Afsagt den 3. juli 2015 af Østre Landsrets 24. afdeling (landsdommerne Peter Thønnings, Gitte Rubæk Pedersen og Lone Dahl Frandsen). 24.

Læs mere

ÅRSBERETNING for 2000

ÅRSBERETNING for 2000 ÅRSBERETNING for 2000 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2000 København marts 2001 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger...5 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere...7

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 11. januar 2013 (J.nr. 2012-0026414) Selskab påbudt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010 Sag 345/2007 (2. afdeling) Galerie Birch ved Anette Birch (advokat Poul Hvilsted) mod Jørgen Smidt (advokat Jan Erik Kornerup Jensen) I tidligere instans

Læs mere

DOM. Afsagt den 18. januar 2012 af Retten i Århus i BS 13-3253/2009. B under konkurs (advokat Allan Vistisen) mod. Advokat A (advokat Michael Egholm)

DOM. Afsagt den 18. januar 2012 af Retten i Århus i BS 13-3253/2009. B under konkurs (advokat Allan Vistisen) mod. Advokat A (advokat Michael Egholm) DOM Afsagt den 18. januar 2012 af Retten i Århus i BS 13-3253/2009 B under konkurs (advokat Allan Vistisen) mod Advokat A (advokat Michael Egholm) og BS 13-787/2010 Advokat A (advokat Michael Egholm) mod

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 Sag 466/2007 (2. afdeling) A (advokat Christian Bachmann) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Birgitte Kjærulff Vognsen) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014 Sag 87/2012 (2. afdeling) A/B København og Omegn (advokat Anne Louise Husen) mod Københavns Kommune (advokat Bjarne Becher Jensen) Biintervenienter til støtte

Læs mere

D O M. A under konkurs, ved kuratorerne advokat Boris Frederiksen og advokat Christian B. Elmer (advokat Morten Plannthin, København)

D O M. A under konkurs, ved kuratorerne advokat Boris Frederiksen og advokat Christian B. Elmer (advokat Morten Plannthin, København) D O M afsagt den 7. oktober 2014 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Poul Hansen, Stig Glent-Madsen og Trine Riise (kst.)) i ankesag V.L. B 2089 13 A under konkurs, ved kuratorerne advokat Boris

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. februar 2011 Sag 74/2008 (1. afdeling) Kim Erleben (selv), Nicko Mammen (selv) og Tonny Erleben (advokat Thomas Mardahl Petersen) mod Brdr. Erleben A/S under konkurs

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. september 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. september 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. september 2014 Sag 340/2012 (2. afdeling) JP Farver ApS (advokat Tommy Olesen) mod Ninnas Farvehandel ApS (tidligere J. Beckmanns Farve og Tapet ApS) (advokat Jørn

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 2. april 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 2. april 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 2. april 2012 Sag 484/2007 (1. afdeling) Søren Larsen (advokat Birgitte Pedersen) mod Jan Hartmann (advokat Peder Fihl) og Vestas Wind Systems A/S (advokat Lotte Eskesen)

Læs mere

Den 10. maj 2010 blev i sag nr. 75/2008 - S. K ApS v/ direktør K. K 2000 A/S v/ direktør KK. mod. Statsautoriseret revisor Ole Skou

Den 10. maj 2010 blev i sag nr. 75/2008 - S. K ApS v/ direktør K. K 2000 A/S v/ direktør KK. mod. Statsautoriseret revisor Ole Skou Den 10. maj 2010 blev i sag nr. 75/2008 - S K ApS v/ direktør K og K 2000 A/S v/ direktør KK mod Statsautoriseret revisor Ole Skou og Statsautoriseret revisor Per Lundahl afsagt følgende K e n d e l s

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. juni 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. juni 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. juni 2014 Sag 351/2012 (1. afdeling) Konkurrencerådet (kammeradvokaten ved advokat Jacob Pinborg) mod Nykredit Realkredit A/S (advokat Jens Rostock-Jensen) I tidligere

Læs mere

D O M. Afsagt den 8. oktober 2013 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Ivan Larsen (kst.).

D O M. Afsagt den 8. oktober 2013 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Ivan Larsen (kst.). D O M Afsagt den 8. oktober 2013 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Ivan Larsen (kst.). 15. afd. nr. B-2345-12: A (advokat, dr. jur. Eigil Lego Andersen) mod

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. oktober 2010 Sag 527/2007 (1. afdeling) Morten Gøttler (advokat Johan Løje) mod Effect Furniture International ApS (advokat Erik Turley) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

D O M. Afsagt den 16. marts 2012 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Jens Kruse Mikkelsen, Niels Boesen og Gunst Andersen).

D O M. Afsagt den 16. marts 2012 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Jens Kruse Mikkelsen, Niels Boesen og Gunst Andersen). D O M Afsagt den 16. marts 2012 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Jens Kruse Mikkelsen, Niels Boesen og Gunst Andersen). 22. afd. nr. B-1494-10: A (advokat Nicolai B. Sørensen) mod Skatteministeriet

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1833003 MAK/DG UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 26. juni 2015 af Østre Landsrets 11. afdeling (landsdommerne Karsten Bo Knudsen, Charlotte Saltoft Thorlaksen (kst.) og Peter Hammershaimb

Læs mere

KÆRESVARSKRIFT. mod. På vegne af A/B Duegården under konkurs nedlægges følgende påstand. ---ooo0ooo---

KÆRESVARSKRIFT. mod. På vegne af A/B Duegården under konkurs nedlægges følgende påstand. ---ooo0ooo--- 27. marts 2015 48985-005/FIJ KÆRESVARSKRIFT I Østre Landsret, 16. afd. Sag nr. B-3470-14 1. Nykredit Bank A/S og 2. Nykredit Realkredit A/S (begge v/ advokat Ole Spiermann) mod A/B Duegården under konkurs

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1942013 - VL UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 16. januar 2012 af Østre Landsrets 13. afdeling (landsdommerne Lotte Wetterling, Ole Dybdahl og Dorthe B. Kristoffersen (kst.)). 13. afd.

Læs mere

Den 20. februar 2014 blev der i. sag nr. 97/2011. B ApS under konkurs. mod. statsautoriseret revisor Kim Hersland. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 20. februar 2014 blev der i. sag nr. 97/2011. B ApS under konkurs. mod. statsautoriseret revisor Kim Hersland. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 20. februar 2014 blev der i sag nr. 97/2011 B ApS under konkurs og C og D mod statsautoriseret revisor Kim Hersland afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 29. september 2011 indbragte B

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. november 2011 Sag 66/2008 (2. afdeling) CH-Baby-Porc GmbH (advokat Joan Vollertsen) mod Porc-Ex A/S (advokat Uffe Baller) I tidligere instans er afsagt dom af Vestre

Læs mere

- 1 - Den 19. december 2014 kl. 10:00 blev skifteretten sat af retspræsident Henrik Rothe.

- 1 - Den 19. december 2014 kl. 10:00 blev skifteretten sat af retspræsident Henrik Rothe. - 1 - Den 19. december 2014 kl. 10:00 blev skifteretten sat af retspræsident Henrik Rothe. Retsskriver var dommerfuldmægtig Emil Jurcenoks. Der foretoges K 812/14 A/B Duegården i likvidation mod Nykredit

Læs mere

Revisornævnets kendelse af 6. maj 2009 (sag nr. 52-2004-S) Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet. mod

Revisornævnets kendelse af 6. maj 2009 (sag nr. 52-2004-S) Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet. mod Revisornævnets kendelse af 6. maj 2009 (sag nr. 52-2004-S) Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet mod Statsautoriseret revisor Arne B. Jepsen og Statsautoriseret revisor Erling Lauridsen. Ved

Læs mere