Udbudsbetingelser til 1. udbud af telebuskørsel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbudsbetingelser til 1. udbud af telebuskørsel"

Transkript

1 Trafikselskabet Movia 1. udbud af telebuskørsel, januar 2007 Side 1 Udbudsbetingelser til 1. udbud af telebuskørsel 0. Generelt Telebusbetjening Servicebusbetjening Udbudets omfang Udbudsgrundlag Definitioner Afgivelse og vurdering af tilbud Afgivelse af tilbud Spørgsmål til udbudsmaterialet Vurdering af tilbud Bydere Busmateriel og miljøforhold Busmateriel Busdesign Miljøforhold Anlæg, lokaler og bestillingskontor Særligt vedrørende telebuskørsel Busradio, billetteringsudstyr og øvrigt IT-udstyr Reklamer, Movia-information mv Reklamers indhold Ansvaret for reklamers lovlighed Kontraktperiode Oplysningspligt Generelt Entreprenørens oplysningspligt ved driftsuregelmæssigheder mv Entreprenørens oplysningspligt i forbindelse med kundehenvendelser Entreprenørens oplysningspligt ved kontraktudløb Regelmæssige passagertællinger Ændringer i kørselsomfanget i kontraktperioden Betaling Regulering af betalingen Acontoregulering Efterregulering Illustration af principper Aktindsigt offentliggørelse Misligholdelse, tvistigheder og øvrige juridiske bestemmelser Sikkerhedsstillelse Virksomhedsoverdragelse Lønmodtagernes retsstilling ved virksomhedsoverdragelse Forretningsgang og vilkår i forbindelse med virksomhedsoverdragelse Personaleforhold Arbejdsmiljø Chaufføruddannelse Certificering af buschauffører Personalegode Information til chaufførerne Krav til drifts- og trafikstyring Kvalitetsstyring Øvrige betingelser...31

2 Trafikselskabet Movia 1. udbud af telebuskørsel, januar 2007 Side 2 Bilag 1 Uddybende oplysninger om køreplaner, telebustimer mv Bilag 2 Misligholdelse, tvistigheder og øvrige juridiske bestemmelser Bilag 3 Krav til busmateriel samt til rengøreing og vedligeholdelse mv Bilag 4 Busradio, billetteringsudstyr og øvrigt IT-udstyr Bilag 5 Kvalitetsstyring Bilag 6 Redegørelse for drift og ressourcer... 91

3 Trafikselskabet Movia 1. udbud af telebuskørsel, januar 2007 Side 3 0. Generelt Trafikselskabet Movia, i det efterfølgende kaldet Movia, udbyder i dette udbud ca telebus- og ca servicebusvogntimer pr år, som kan udføres med 11 telebusser og 2 servicebusser. 0.1 Telebusbetjening Nuværende ordning, herunder krav til kundeservice Telebuskørsel er behovsreguleret personbefordring, hvor princippet er, at bussen kun kører, hvis der er behov for den pågældende kørsel. Telebuskørslen sker efter forudgående telefonbestilling og/eller som faste ture uden krav om bestilling, når flere kunder har samme kørselsbehov samtidigt. Telebuskørsel er et indarbejdet koncept og et tilbud til borgerne i landområder, der ikke har andre busforbindelser. Kunder, der har mulighed for at bruge "almindelige" busser, betjener Movia normalt ikke med telebus. I bymæssig bebyggelse sker af- og påstigning ved Movias eksisterende stoppesteder. I den øvrige del af telebusområdet køres så vidt muligt fra/til dør eller fra/til aftalte steder, dog ikke ad markveje og lignende. Telebuskørslen udføres med mini/midibusser, der også er indrettet til kørsel med kørestolsbrugere. For at give kunderne en ensartet og god service findes særlige retningslinier for telebuskørsel, herunder frister for bestilling af ture, betjening af større grupper mv. Disse retningslinier fremgår af Movias telebuskøreplaner. Movia lægger vægt på, at entreprenøren har erfaring i behovsreguleret personbefordring og besidder et solidt geografisk kendskab til området. Derudover skal chaufførerne yde en ekstra service, udvise konduite og samtidig have flair for turplanlægning, gennemførelse af ture samt telefonservice. En god telefonservice indebærer, at kunden altid får hurtig og rigtig besked. Movia har indgået aftale med kommunen om også at løse visse af kommunens kørselsforpligtelser. Der er hovedsageligt tale om integreret skole og ældrekørsel, og disse ture vil ikke være omfattet af reglerne for telebuskørsel. Der kan derfor være behov for at følge skoleelever over vejen, yde ekstra service ved at følge til dør/læge, og der kan forekomme kørsel også ad markveje. Movia fastsætter betjeningsområde, stoppestedsplacering, driftsomfang, principielle spørgsmål om busdriften samt varetager forhandlinger med kommunen, politi- og vejmyndigheder. Den nuværende telebusbetjening danner udgangspunkt for dette udbud af telebuskørsel.

4 Trafikselskabet Movia 1. udbud af telebuskørsel, januar 2007 Side 4 Fremtidig ordning, herunder krav til kundeservice Movia har Behovsstyret Trafik som et nyt forretningsområde. Behovsstyret trafik skal tage sig af al bestillingsbaseret kørsel bl.a. den lovpligtige handicapkørsel. Det er forventningen, at Behovsstyret Trafik fremover skal tilbyde kommuner og regioner at varetage deres lovpligtige behovsstyrede kørsel (kørsel med pensionister til læge m.v.), som det er sket med VestTur i det tidligere Vestsjællands amt. Den behovsstyrede kørsel udføres typisk med taxa eller minibus. Formålet med Behovsstyret trafik er at udbyde, bestille og optimere al offentlig betalt behovsstyret kørsel jf. 5 stk. 3 i Lov om trafikselskaber. Teletaxi- og telebuskørslen forventes at blive en integreret del af Behovsstyret Trafik, det vil sige at kunder, der skal med telebus eller teletaxi, vil indgå i kørselsplanlægningen sammen med handicappede, patienter m.v., der får kørslen betalt af det offentlige. Behovsstyret Trafik har i dag IT-værktøjer til at bestille og planlægge den behovsstyrede trafik. Movia har eget bestillings- og driftskontor til bl.a. handicapkørslen, mens en stor del af bestillingen af telebuskørslen sker direkte til vognmanden/chaufføren. Det må forventes, at denne bestilling helt eller delvis flyttes ind til Behovsstyret Trafik med henblik på at få planlagt telebuskørslen sammen med handicapkørslen og kommunernes/regionernes lovpligtige behovsstyrede kørsler. Entreprenørerne må derfor forvente, at der i kontraktperioden skal forhandles om hel eller delvis hjemtagning af bestillingskontoret fra vognmanden til Movia, den geografiske udstrækning af betjeningsområdet og andre praktiske forhold. Det vil altså være nødvendigt at lave tilpasninger til det eksisterende telebuskoncept i forbindelse med en integration til Behovsstyret Trafik. Tidshorisonten for integrationen er endnu ukendt. Under en fremtidig ordning stilles der de samme krav til kundeservice, som nævnt ovenfor under den nuværende ordning. 0.2 Servicebusbetjening Nuværende servicebuskoncept, herunder krav til kundeservice Servicebuskørsel er et supplement til det almindelige kollektive trafikudbud i byog forstadsområder. Servicebuslinjer henvender sig primært til befolkningsgrupper, der sætter nærhed til rejsemålet (kort gangafstand) højere end høj rejsehastighed og lav frekvens. Servicebuskørsel giver kunder, der ikke eller vanskeligt har mulighed for at benytte den almindelige kollektive trafik, en mulighed for selv at klare transportbehov til eksempelvis lægehus, posthus, apotek, indkøbscenter og bank. Kørslen er tilrettelagt efter dette og foregår stort set kun i dagtimerne.

5 Trafikselskabet Movia 1. udbud af telebuskørsel, januar 2007 Side 5 Servicebusserne er indrettet således, at gangbesværede, kørestolsbrugere, andre bevægelseshæmmede samt personer med barnevogne nemt kan komme ind og ud af busserne. Bussen kan benyttes af alle. I forbindelse med servicebuskørsel lægger Movia vægt på, at bussen kører regelmæssigt uden forsinkelser og udgåede ture, idet brugerne af bussen overvejende er ældre og gangbesværede, der er særdeles afhængige af bussens præcision og stabilitet. Samtidig er brugeren ofte afhængig af chaufførens hjælp ved ind- og udstigning af bussen, hvorfor det ligeledes er vigtigt, at chaufførerne er rutinerede og har flair for god kundeservice, og at det overvejende er de samme faste chauffører, der betjener de enkelte linjer. Movia fastsætter betjeningsområde, ruteføring, stoppestedsplacering, driftsomfang (intervaller), overordnede korrespondancer, principielle spørgsmål om busdriften samt varetager forhandlinger med kommuner, politi- og vejmyndigheder. 1. Udbudets omfang 1.1 Udbudsgrundlag Udbudet er opdelt på følgende 3 udbudsenheder. Der kan afgives tilbud på enkelte udbudsenheder eller kombinationer af disse. Ved afgivelse af kombinerede tilbud skal der samtidig afgives tilbud på de enkelte udbudsenheder, der indgår i kombinationen. Der kan ikke afgives tilbud på udbudsenheder, som indebærer forbehold om, at andre udbudsenheder vindes. Udbudsenhed 1 Telebuslinjerne 820 og 821 i Fredensborg Kommune (tidligere Fredensborg- Humlebæk og Karlebo Kommune). Der er tale om dag- og aftentelebuskørsel (linje 821 kun aftentelebus). Kørslen svarende til ca telebustimer pr år kan udføres med 4 driftsbusser (telebusser) med en kapacitet på ca 14 personer. Hertil kommer reservebusmateriel. Udbudsenhed 2 Telebuslinjerne 525, 822, 823, 825, 826 samt servicebuslinje 856 i Køge Kommune (tidligere Køge og Skovbo Kommuner). Der er tale om dag- og aftentelebuskørsel, hvori indgår kommunal skolekørsel. Herudover er der tale om servicebuskørsel i dagtimerne (linje 856). Kørslen svarende til ca telebustimer og ca servicebustimer kan udføres med 5 driftsbusser (telebusser) med en kapacitet fra 22 til 28 personer og 2 driftsbusser (servicebusser) med en kapacitet på ca. 40 personer. Hertil kommer reservebusmateriel.

6 Trafikselskabet Movia 1. udbud af telebuskørsel, januar 2007 Side 6 Udbudsenhed 3 Telebuslinje 828 i Høje Taastrup Kommune. Der er tale om aftentelebuskørsel. Kørslen svarende til ca telebustimer kan udføres med 2 driftsbusser (telebusser) med en kapacitet på ca. 16 personer. Hertil kommer reservebusmateriel. Til brug for tilbudsgivningen indgår der i er i bilag 1 en nærmere beskrivelse af køreplaner, time- og busforbrug, betjeningsområder, driftsperioder, telefontid, afregningsgrundlag mv. 1.2 Definitioner Telebuskørsel Telebusser er de busser, der er aftalt rådighed over i de aftalte driftsperioder. Telebustimer er det samlede antal timer inden for de perioder, der er aftalt, der skal være mulighed for at betjene kunderne. Er der i køreplanen ture fra for eksempel kl. 07:00 24:00, betyder det, at første kunde skal kunne hentes kl. 07:00 og sidste kunde sættes af kl. 24:00. Kørsel til og fra opstillingssted/garage skal indregnes i tilbudsprisen for telebustimer. Telefontid er det tidsrum kunderne kan bestille telebuskørsel hos entreprenøren. Hverdage er alle dage mandag fredag, ca. 252 dage om året. Skoledage er hverdage med skolegang, ca. 200 dage om året. Servicebuskørsel Vogntimer er det begreb og den enhed servicebuskørsel planlægges og afregnes efter svarende til det samme begreb, som gælder for almindelig rutekørsel med busser. Antal vogntimer er beregnet ud fra kørslen i såkaldte afregningsvognplaner. Ved vogntimer forstås det antal timer, som Movia - i henhold til afregningsvognplanen - disponerer over bussen, dvs. fra første køreplanfastsatte afgang fra en endestation til sidste køreplanfastsatte ankomst til en endestation, dog fraregnet ophold i henhold til afregningsvognplanen på 20 minutter og derover, idet den samlede holdetid ved enkeltophold på 20 minutter og derover fradrages. Ved ophold på fx 20 minutter fratrækkes således alle 20 minutter. Kørsel til og fra garage/opstillingsplads, værkstedskørsel, prøvekørsel, indøvelseskørsel og lignende medregnes således ikke. Tomkørsel i forbindelse med ikke-betalte ophold, betales ikke.

7 Trafikselskabet Movia 1. udbud af telebuskørsel, januar 2007 Side 7 I bilag 1 under udbudsenhed 2 opereres kun med udtrykket telebustimer, uanset at timerne på linje 856 skal betragtes som servicebusvogntimer. 2. Afgivelse og vurdering af tilbud 2.1 Afgivelse af tilbud Dette udbud af telebus- og servicebuskørsel foretages som udbud efter forhandling i henhold til EU s Forsyningsvirksomhedsdirektiv 2004/17/EF af 31. marts 2004, og udbudsmaterialet består af: - Udbudsbetingelser - Bilag 1 6 til udbudsbetingelser - Tilbudsblanket, inkl. skemaer til uddybning Prækvalificerede bydere har adgang til det samlede udbudsmateriale på udbudshjemmesiden med internetadressen: Tilbud skal afgives på dansk, ligesom efterfølgende kommunikation - skriftlig såvel som mundtlig - under kontraktforhandlinger samt under den senere driftsperiode skal foregå på dansk. Tilbud skal afgives i overensstemmelse med udbudsmaterialets bestemmelser og krav, som disse er fastsat af Movia i det følgende. Som anført i afsnit 1 er udbudet opdelt i 3 enheder, og der kan afgives tilbud på en eller flere af de udbudte enheder. Ved afgivelse af kombinerede tilbud skal der samtidig afgives tilbud på de enkelte udbudsenheder, der indgår i kombinationen. Der kan ikke afgives tilbud på enheder, som indebærer forbehold om, at andre enheder vindes. Tilbud baseret på ændret betjeningsområde, betjeningstidsrum, anden kontraktperiode eller andre juridiske vilkår end angivet i bilag 2 accepteres ikke. Ved afgivelse af tilbud skal anvendes den særlige tilbudsblanket, der kan downloades på udbudshjemmesiden under menupunktet Udbudsmateriale. Tilbudsblanketten inklusive skemaer skal indsendes via udbudshjemmesiden. Det skal tydeligt fremgå, hvilket busmateriel der indgår i tilbudene, og tilbudet skal vedlægges busoplysningsskema for hver bustype. Det skal ligeledes af tilbudet fremgå, hvilke reservebusser der vil kunne indsættes ved nedbrud og lignende. Prisen skal indeholde samtlige ydelser, som entreprenøren skal levere, og i tilbudet skal prisen opgives i: kr. pr. telebustime.

8 Trafikselskabet Movia 1. udbud af telebuskørsel, januar 2007 Side 8 Antallet af telebustimer kan ses i bilag 1 under de enkelte udbudsenheder, under Driftsomfang, afregningsgrundlag. Samtlige priser, der skal angives i danske kroner, skal være i prisniveau pr. september Alle priser skal være inkl. eventuel moms og alle afgifter. Alle priser i nærværende udbudsmateriale er inkl. moms. Der betales ikke særskilt for reservebusserne, hvorfor udgifterne hertil skal være indregnet i tilbudspriserne for driftsbusserne. Hvert tilbud skal ledsages af følgende skemaer: Skema 1: Liste over tilbudte busser. Evt. skema 2: Fortegnelse over punkter, der renoveres, samt oplysninger om evt midlertidigt materiel. Evt skema 4: Forbehold og bemærkninger, jf nedenfor. For hver tilbudt bustype skal indsendes: Skema 3: Busoplysningsskema for hver bustype. For hvert kombinationstilbud skal indsendes: Skema 5: Kombinationstilbud Såfremt indholdet i et skema er fuldstændig ens for flere tilbud, er det kun nødvendigt at udfylde et skema. Hvilke tilbud det enkelte skema dækker, skal noteres i øverste højre hjørne. Tilbudene skal også ledsages af: Redegørelse for drift og ressourcer (bilag 6 i udbudsbetingelserne), jf nedenfor. Tegninger af bustyper i A4-format, jf afsnit 4. Kopi af typegodkendelsescertifikat for busmotorer, jf afsnit 4. Forbehold, som tilbudsgiver ønsker taget i betragtning, og som efter udbudsbetingelserne kan tages i betragtning, skal anføres i Skema 4: Forbehold og bemærkninger til tilbudsblanketten. Eventuelle forbehold, som ikke er anført i et sådant skema, vil således ikke være gældende. Det kræves, at forbehold så vidt muligt prissættes. Sammen med tilbudsblanketten skal afleveres en redegørelse for drift og ressourcer jf. bilag 6, hvori skal anføres, hvorvidt tilbudet opfylder krav/ønsker indenfor en række kvalitetskriterier. Tilbud, der skal være bindende til den 1. september 2007, indsendes på den særlige tilbudsblanket inkl. bilag via udbudshjemmesiden.

9 Trafikselskabet Movia 1. udbud af telebuskørsel, januar 2007 Side 9 Fristen for afgivelse af tilbud er Fredag den 23. februar 2007, kl. 12:00 Ethvert tilbud, der modtages efter dette tidspunkt vil blive afvist. 2.2 Spørgsmål til udbudsmaterialet Alle henvendelser i form af spørgsmål til indholdet/forståelse af udbudsmaterialet eller vedrørende proceduremæssige spørgsmål skal stilles skriftligt (elektronisk) til Movia via udbudshjemmesiden under menupunktet Send Spørgsmål. Henvendelser med henblik på verifikation af data eller oplysninger i materialet kan rettes telefonisk. Alle skriftligt (elektronisk) stillede spørgsmål samt de telefoniske forespørgsler, som Movia vurderer kan have generel interesse for øvrige tilbudsgivere, besvares på udbudshjemmesiden under menupunktet Spørgsmål og Svar. Eventuelt kan spørgsmål også besvares pr. . Spørgsmål vil blive besvaret løbende og senest 6 dage inden udløb af fristen for afgivelse af tilbud med kopi til alle bydere, der er opfordret til at afgive tilbud. Spørgsmål, som fremsendes senere end 10 dage inden tilbudsfristens udløb, vil ikke blive besvaret. Spørgsmål skal således være Movia i hænde senest tirsdag den 13. februar Vurdering af tilbud Efter åbning af de indkomne tilbud vil Movia foretage en foreløbig evaluering af tilbudene med henblik på at afgøre, hvorvidt de individuelle tilbud er afgivet i overensstemmelse med udbudsmaterialets betingelser. Under denne fase af evalueringen kan Movia, uden på nogen måde at forpligte sig, anmode enhver tilbudsgiver om at afgive uddybende eller supplerende oplysninger om tilbudet. Efter at have konstateret, hvorvidt de indkomne tilbud er afgivet i overensstemmelse med udbudsmaterialets betingelser eller ej, evalueres godkendte tilbud i henhold til nedenstående delkriterier: 1. Pris 40% 2. Redegørelse for drift og ressourcer 35% 3. Busmateriel 25% De nævnte delkriterier er opført i vægtet rækkefølge. Efter evaluering og forhandling om de godkendte tilbud vil Movia vælge det økonomisk mest fordelagtige tilbud, bedømt ud fra ovenstående vægtede delkriterier.

10 Trafikselskabet Movia 1. udbud af telebuskørsel, januar 2007 Side 10 Movia vil efter tildelingen indgå kontrakt med entreprenøren. Udbudsvilkårene vil indgå i kontrakten og således indgå som en integreret del af kontraktgrundlaget. Movia forbeholder sig ret til i overensstemmelse med reglerne i EU's Forsyningsvirksomhedsdirektiv 2004/17/EF af 31. marts såfremt der foreligger en saglig begrundelse herfor - at annullere udbudet helt eller delvist og eventuelt foretage nyt udbud af kørslen. Kontraktstart forventes at blive den 14. oktober Bydere Aftale om telebuskørsel kan indgås med såvel en enkeltperson som et selskab eller en anden juridisk person. Byderen, for selskaber den ansvarlige leder, skal opfylde de kvalifikationskrav, der er anført i lovbekendtgørelse nr. 107 af 19. februar 2003 om buskørsel samt den i henhold hertil udstedte bekendtgørelse nr. 11 af 5. januar 2005, og skal have tilladelse fra Færdselsstyrelsen til erhvervsmæssig personbefordring. Det skal senest ved kontraktstart dokumenteres, at der foreligger det nødvendige antal tilladelser til den aftalte kørsel. Alle de i udbudsmaterialet omhandlende ydelser skal udføres i overensstemmelse med dansk lovgivning. Hvis byderen er bosat i udlandet, skal opgives en person med bopæl eller hjemsted i Danmark, som kan foretage økonomisk bindende dispositioner på byderens vegne, og med hvem alle forhandlinger kan føres, og alle meddelelser gives med bindende virkning for byderen. Der må kun anvendes underentreprenør til driftsudførelsen efter nærmere aftale med Movia, som skal godkende enhver underentreprenør. 4. Busmateriel og miljøforhold 4.1 Busmateriel De busser, der anvendes til kørslen, skal være egnede til kørselsopgaven. De mere detaljerede retningslinjer fremgår af bilag 3. Endvidere skal busserne være vel vedligeholdte, rene og fremtræde præsentable i hele kontraktperioden. Entreprenøren er endvidere ansvarlig for, at kørslen gennemføres efter de aftalte retningslinjer, og skal til enhver tid indsætte reservebusser i forbindelse med nedbrud eller lignende. Movia har til enhver tid ret til at inspicere busserne for at kontrollere deres vedligeholdelsesstand. Tilbudsgiver anskaffer selv de drifts- og reservebusser, der skal anvendes til kørslen og er ansvarlig for, at kørslen gennemføres efter de indgåede aftaler.

11 Trafikselskabet Movia 1. udbud af telebuskørsel, januar 2007 Side 11 Entreprenøren skal til enhver tid kunne indsætte reservebusser og chauffører i forbindelse med nedbrud og lignende. Skiltning af busserne skal ske efter Movias anvisninger, og der kan for visse bussers vedkommende også blive tale om skoleskilte. For hver af de tilbudte bustyper skal indsendes busoplysningsskema samt eventuelt billeder af bussens eksteriør og interiør samt miljødokumentation. Busoplysningsskemaet til dette udbud findes som skema 3 til tilbudsblanketten. For hver bustype skal ligeledes vedlægges tegning. Se bilag 3. Tegningen, der viser bussernes udformning og indretning indsendes i A4-format som bilag til tilbudene. Tegninger i mål 1:20 skal kunne rekvireres af Movia med kort varsel i forhandlingsfasen. Inden udskiftning af busser i kontraktperioden skal der ligeledes indsendes busoplysningsskema. Busser, der indsættes i kontraktperioden, skal mindst opfylde samme krav, som de busser de erstatter. Det skal af tilbudet fremgå hvilke reservebusser, der vil kunne indsættes ved nedbrud og lignende. Ovennævnte busoplysningsskema skal også anvendes for reservebusser. Endvidere ønskes oplyst, hvor mange busser der herudover kan rådes over til evt. indsættelse ved ekstrakørsel mv. Det skal oplyses, hvis reservebusser eller busser i øvrigt er garageret et andet sted end de øvrige driftsbusser. Såfremt der tilbydes nye busser og disse ikke kan leveres fra kontraktstart, skal det angives i skema 2 til tilbudsblanketten. Det skal beskrives, hvilke busser der indsættes midlertidigt, og i hvilken periode de benyttes. Såfremt levering og idriftsættelse ikke sker som angivet i tilbudet, reduceres den månedlige kontraktsum med kr. pr. bus pr. driftsdøgn (gælder såvel drifts- som reservemateriel) frem til levering sker. Der kan ikke tages forbehold for dette vilkår. Busser, der anvendes til kørsel for Movia, kan uden for de med Movia aftalte tidsrum anvendes af entreprenøren til andre former for kørsel. I de med Movia aftalte tidsrum må busserne kun anvendes til kørsel for Movia. 4.2 Busdesign Movia lægger vægt på, at samtlige bussers designmæssige udformning såvel udvendigt som indvendigt signalerer kvalitet og ensartethed. Retningslinjer for design kan rekvireres i Movias Kørselsaftaleafdeling. Afdelingen bistår gerne den enkelte entreprenør med udformning af designkrav i forbindelse med indkøb af busser.

12 Trafikselskabet Movia 1. udbud af telebuskørsel, januar 2007 Side Miljøforhold Entreprenøren er forpligtet til i hele kontraktperioden at medvirke til at kortlægge miljøforholdene i sin virksomhed. Movia kræver udpeget en miljøansvarlig hos entreprenøren, der skal være Movias kontaktperson i alle miljøspørgsmål. Entreprenøren skal anvende Movias manual for håndtering af miljøforhold, som årligt revideres i samarbejde med entreprenøren. Manualen beskriver de miljøforhold og den metode, som skal anvendes til miljøkortlægningen, samt de proceduremæssige vilkår (kortlægningsperiode, afleveringsfrist mv.). Manualen rekvireres ved henvendelse til Movias Kørselsaftaleafdeling. Kortlægning af miljøforholdende indgår i Movias udarbejdelse af grønt regnskab for den samlede busdrift i hovedstadsområdet. Miljøkortlægningen, udarbejdelse af grønt regnskab og revision af kortlægningsmanualen drøftes i Movias Miljøfaggruppe, hvori Movias og entreprenørens miljøansvarlige medarbejdere deltager. Miljøfaggruppen mødes efter behov. Entreprenøren skal være villig til i kontraktperioden at indføre miljøledelse efter anvisning fra Movia. Omkostningerne herved aftales i givet fald nærmere mellem entreprenøren og Movia. 5. Anlæg, lokaler og bestillingskontor Byderne sørger selv for tilvejebringelse af busanlæg/opstillingsplads. Skriftlig accept fra pågældende kommunes tekniske forvaltning af anlæggets anvendelse til busanlæg/opstillingsplads skal kunne fremvises efter forlangende. Er anlæggets placering ikke fastsat på tilbudstidspunktet, skal accept fra kommunen kunne fremvises under forhandlingen af tilbudet. Der kan evt. indgås aftale om mod betaling at benytte eksisterende pauselokaler/toiletter til chaufførernes ophold. 5.1 Særligt vedrørende telebuskørsel Entreprenøren sørger for og bekoster selv oprettelse af eventuelt bestillingskontor med særlig telefon og selvstændigt telefonnummer (70-nummer, som overtages af Movia ved kontraktudløb) og mulighed for kommunikation med de til telebuskørslen benyttede busser. Bestillingstelefonen skal, når bestillingskontoret er ubemandet, kunne omstilles til telebusserne. Bestillingskontoret skal kunne præstere svartider på under 60 sekunder, evt. med automatisk ventesignal.

13 Trafikselskabet Movia 1. udbud af telebuskørsel, januar 2007 Side 13 Angående bestillingskontor henvises der i øvrigt til afsnit 0 om telebusbetjening, fremtidig ordning. 6. Busradio, billetteringsudstyr og øvrigt IT-udstyr Movia har ret til at installere busradio, fast billetteringsudstyr og eventuelt andet IT-udstyr, som er nødvendigt for driften eller analyser af denne, i entreprenørens busser, jf. bilag 4. Endvidere har Movia ret til at installere buscomputere og dataopsamlingsenheder samt transmissionforbindelse til elektronisk overførsel af data i entreprenørens busser. Movias krav om IT-udstyr varierer i forhold til kørslens karakter og køretøjernes størrelse. Dette er beskrevet i bilag 4. Movia har ret til at montere elektroniske informationsskilte samt positioneringsudstyr og informationsudstyr i busserne. Det er muligt at bruge Movias busradio som kommunikationssystem mellem entreprenørens driftsledelse og busser. Det forudsætter dog, at benyttelsen ikke generer radioens primære anvendelse. Alle merudgifter til etablering, drift og vedligeholdelse af entreprenørens brug af busradioen skal betales af entreprenøren. Chaufførens personlige billetteringsudstyr (billetmaskine, møntveksler, chaufførtaske) samt møntbord anskaffes og betales af entreprenøren. Movia er indstillet på om nødvendigt at medvirke ved fremskaffelse af det nødvendige udstyr. Ved nedbrud af billetteringsudstyr (stempelautomat og billetmaskine) påhviler det entreprenøren at sikre, at dette udskiftes senest ved bussens første ankomst til endestationen. Udgiften til vedligeholdelse af det mellem Movia og entreprenøren aftalte installerede IT-udstyr herunder radioudstyr i busserne - afholdes af Movia, medens vedligeholdelse af det faste billetteringsudstyr (stempelautomat til klippekort) samt eget installeret eller anskaffet udstyr, betales af entreprenøren, jf. bilag 4. Movias vedligeholdelse af busradioen - og eventuelt andet Movia-ejet IT-udstyr - retter sig alene mod fejl og skader, der er en følge af almindelig slid. Skader efter brand, tyveri og hærværk mm. på det installerede IT-udstyr betales af entreprenøren. Eventuelle omkostninger til Movias leverandører eller eksterne servicepartnere som følge af ukorrekte fejlmeldinger, manglende overholdelse af aftaler om adgang til at arbejde på busser afholdes af entreprenøren. I løbet af kontraktperioden indføres et nyt elektronisk billetteringssystem, det såkaldte Rejsekort. Eventuelle ekstra udgifter til vedligeholdelse af Rejsekort tages op til forhandling.

14 Trafikselskabet Movia 1. udbud af telebuskørsel, januar 2007 Side 14 Busradioer, billetteringsudstyr og øvrigt IT-udstyr, som Movia stiller til rådighed for entreprenøren, skal ved kørselsaftalens udløb tilbageleveres i funktionsdygtig og ubeskadiget stand bortset fra almindelig slitage. Udstyrets ydre fremtoning skal opretholdes i hele kontraktperioden. 7. Reklamer, Movia-information mv Entreprenøren afgør selv, om der skal indgås aftale om reklamer indvendigt i bussen. Eventuel indtægt tilfalder entreprenøren. Udvendig reklame må kun etableres efter aftale med Movia. Movia skal kunne disponere over plads i tele- og servicebusserne til anbringelse af Movias informationsmateriale. Placering aftales nærmere. 7.1 Reklamers indhold Reklamer skal være lovlige, sømmelige, hæderlige, sandfærdige og være udformet med behørig social ansvarsfølelse. Reklamer skal være i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning, herunder markedsføringsloven og skal i øvrigt respektere alment accepterede reklameetiske normer og kodeks, herunder ICC Kodeks for Reklamepraksis (1998). Det skal fremgå af reklamen, hvem der annoncerer. Reklamer skal klart kunne identificeres som sådanne, uanset deres form og uanset hvilket medie der anvendes. Det påhviler entreprenøren at sikre, at modtagerne af reklamebudskabet bliver gjort opmærksomme på, at der er tale om reklame og dermed forhindrer skjult reklame. Reklamer må ikke tilskynde til voldshandlinger. De må ikke indeholde illustrationer eller beskrivelse af drab, vold eller mishandling og må ikke på utilbørlig vis spille på overtro og frygt. Reklamer må ikke være diskriminerende med hensyn til race, køn, religion, alder eller nationalitet, eller krænke personers religiøse eller politiske overbevisning. Reklamer må ikke tilskynde til adfærd i strid med hensynet til sikkerheden i hjemmet, på arbejdspladsen, i trafikken eller til farlig, uansvarlig, sundhedsskadelig eller miljøskadelig adfærd i øvrigt. Der må hverken direkte eller indirekte reklameres for religiøse anskuelser eller bevægelser og ej heller for produkter udbudt af sådanne. Reklamer, der henvender sig til børn og unge, skal altid være udformet med en særlig hensyntagen til børn og unges naturlige godtroenhed og manglende erfaring og kritiske sans, som bevirker, at de er lettere at påvirke og nemmere at præge.

15 Trafikselskabet Movia 1. udbud af telebuskørsel, januar 2007 Side 15 Reklamer rettet mod børn og unge må dog aldrig, hverken direkte eller indirekte opfordre til vold, anvendelse af rusmidler, herunder alkohol, eller anden farlig eller hensynsløs adfærd eller på utilbørlig måde benytte sig af vold, frygt eller overtro som virkemidler. Det er ikke tilladt at reklamere for tobaksprodukter eller for varer, der fortrinsvis benyttes i forbindelse med tobaksrygning, jf. lov om forbud mod tobaksreklamer mv. Reklamer for spil skal være i overensstemmelse med de nærmere bestemmelser herom i spillelovgivningen. Reklamer for drikkevarer med alkoholisk indhold på 2,8 % eller derover skal følge de retningslinier for markedsføring af alkoholholdige drikkevarer, som er aftalt mellem en række organisationer, og som trådte i kraft den 1. marts Reklamer rettet mod børn og unge må dog aldrig, hverken direkte eller indirekte, opfordre til anvendelse af drikkevarer med et alkoholisk indhold. Reklamer for lægemidler, sundhedsydelser og medicinsk udstyr skal være i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning. Der findes detaljerede regler herom i lægemiddelloven, bekendtgørelse om reklame for lægemidler, lov om markedsføring af sundhedsydelser og bekendtgørelse om reklame for medicinsk udstyr. Det fremhæves, at der efter lægemiddelloven ikke må reklameres for lægemidler, som er: Receptpligtige. Uegnede til anvendelse, uden at patienten forinden har søgt læge med henblik på diagnosticering eller overvågning af behandlingen. Omfattet af lov om euforiserende stoffer. Reklamer for fødevarer og kosttilskud skal være i overensstemmelse med de nærmere bestemmelser herom i lov om fødevarer og bekendtgørelse om kosttilskud. Reklamer skal respektere Movias forretningsmæssige/politiske interesser og kundehensyn i øvrigt efter Movias nærmere skøn. 7.2 Ansvaret for reklamers lovlighed I forhold til Movia er det entreprenørens ansvar, at reklamer er lovlige, og at de opfylder ovenstående retningslinier. Som en service tilbyder Movia på begæring at forhåndsvurdere, om en konkret reklame opfylder ovenstående. Movia kan også uden begæring vurdere kommende eller aktuelle reklamer.

16 Trafikselskabet Movia 1. udbud af telebuskørsel, januar 2007 Side 16 Entreprenøren er pligtig til at følge Movias afgørelse af om en reklame mv. kan vises og kan ikke rejse noget krav mod Movia som følge af en sådan afgørelse og har intet retskrav på at vise en reklame. 8. Kontraktperiode Den udbudte kørsel omfatter perioden fra 14. oktober 2007 til efteråret Den præcise dato for kontraktudløb vil blive meddelt senest 6 måneder før. Movia har ret til at forlænge kontraktperioden med op til 2 år på uændrede vilkår i øvrigt. Movia kan udnytte denne option, hvis det meddeles entreprenøren med mindst 6 måneders varsel. Kontrakten er uopsigelig for begge parter i hele kontraktperioden jf. dog bilag 2. Der skal afgives tilbud baseret på ovennævnte kontraktperiode. Movia forbeholder sig ret til under forhandlingsrunden at drøfte mulighederne for kortere kontraktperioder. Ved udløb af kontraktperioden har Movia ikke pligt til at overtage nogen del af entreprenørens faste ejendom, busser, opstillingsplads/garage, bestillingskontor, radio-, IT- og telefonudstyr eller andet. 9. Oplysningspligt 9.1 Generelt Ændringer i entreprenørens organisationsplan i kontraktperioden skal skriftligt meddeles Movia. Entreprenøren er forpligtet til efter anmodning fra Movia én gang årligt at foretage indberetning af chaufførernes lønanciennitet efter nærmere retningslinjer fastsat af Movia. Entreprenøren er forpligtet til senest samtidig med kontraktstart at etablere en elektronisk kommunikation til Movia, herunder Movia Kundecenter (Helpdesk). Entreprenøren er forpligtet til af egen drift at give Movia oplysninger om samtlige forhold, der kan hindre, forstyrre eller true entreprenørens opfyldelse af den indgåede kontrakt. Entreprenøren har i øvrigt pligt til at orientere Movia om forhold, der kan have eller vil få betydning for valg af betjeningsområde, betjeningstid, evt. ruteføring og/eller køreplanlægning.

17 Trafikselskabet Movia 1. udbud af telebuskørsel, januar 2007 Side 17 Tilsvarende har Movia pligt til tidligst muligt at orientere entreprenøren om ændringer af betydning for dennes arbejdstilrettelæggelse. Evt. overordnede køreplanmæssige korrespondancer til andre bus- og baneforbindelser drøftes løbende i kontraktperioden med henblik på information til chaufførerne. Entreprenøren er endvidere forpligtet til straks at indberette alle tekniske og funktionsmæssige fejl og problemer med Movia-krævede IT-systemer. Alle fejlmeldinger på Movia-krævede IT-systemer skal foregå elektronisk, medmindre andet er aftalt. 9.2 Entreprenørens oplysningspligt ved driftsuregelmæssigheder mv Entreprenøren har pligt til straks elektronisk - at underrette Movia Kundecenter og kommunen om alle driftsuregelmæssigheder, forsinkelser og lignende, som kan have betydning for Movias og kommunens besvarelse af forespørgsler fra kunder, pressen eller andre. Sker der busnedbrud eller anden form for driftsforstyrrelser på en skoleafgang, skal entreprenøren informere den berørte skole inden for 15 minutter. Entreprenøren skal indberette driftsuregelmæssigheder efter Movias anvisninger. I tilfælde af trafikuheld skal entreprenøren hurtigst muligt melde uheldet til Movia Kundecenter. Det skal oplyses, om der er sket personskade eller omfattende materiel skade, f.eks. brand i bus. Entreprenøren har ansvaret for, at pludseligt opståede kapacitetsproblemer løses bedst muligt. Entreprenøren skal hurtigst muligt underrette Movias Trafiktjeneste om behov for ekstra- og dubleringskørsel. Entreprenøren skal hver måned udarbejde en statistik over uheld i driften. Uheldsstatistikken skal indeholde oplysninger om antal trafikuheld med personskade samt antal overfald på chauffører. Oplysningerne indsendes senest den 10. i efterfølgende måned på en særlig blanket. 9.3 Entreprenørens oplysningspligt i forbindelse med kundehenvendelser Skriftlige kundehenvendelser mm. til Movia vedrørende entreprenøren eller om dennes medarbejdere besvares af Movia efter udtalelse fra entreprenøren. Henvendelser direkte til entreprenøren besvares af entreprenøren og Movia underrettes ved fremsendelse af kopi heraf og af entreprenørens svar. Henvendelser direkte til entreprenøren af generel eller principiel karakter fremsendes til besvarelse i Movia. Normalt skal kundehenvendelser besvares inden for 3 hverdage. Movia kan dog i særlige sager kræve, at entreprenøren svarer inden for 24 timer. Manglende overholdelse af svarfristen er omfattet af Movias sanktionssystem, jf. bilag 2.

18 Trafikselskabet Movia 1. udbud af telebuskørsel, januar 2007 Side 18 Movia kan under særlige omstændigheder forlænge svarfristen, hvis entreprenøren anmoder herom. Svarformen er for tiden fax eller , men det forventes, at der indføres et elektronisk system, hvortil entreprenøren kan overføre sit svar direkte. 9.4 Entreprenørens oplysningspligt ved kontraktudløb Kørslen forventes ved kontraktudløb at være omfattet af lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse. Forud for Movias næste udbud af den kørsel, som er omfattet af dette udbud, er entreprenøren forpligtet til, efter anmodning fra Movia, at afgive de oplysninger og erklæringer om medarbejdere, som Movia måtte finde relevante i forbindelse med dette udbud. Oplysningerne kan omfatte al personale, som er omfattet af overdragelsen af kørslen. Movia kan eksempelvis kræve oplysninger om gældende overenskomster, lokalaftaler ud over overenskomsten, personlige aftaler med personalet, anciennitets- og lønforhold mv. Manglende overholdelse af oplysningspligten, som beskrevet i dette afsnit, er omfattet af Movias sanktionssystem, jf. bilag Regelmæssige passagertællinger Movia kræver regelmæssige passagertællinger på tele- og servicebusser. Som minimum tælles en hel uges passagerer i 6 udvalgte uger pr år, en kalenderuge hver 2. måned efter nærmere aftale med Movias Busafdeling. Der tælles af- og påstigere pr stoppested/destination på hver enkelt tur i mimimum 2 uger pr år. I resterende uger opgøres kun samlet antal af- og påstigere pr tur. Passagertællingerne indtastes af entreprenøren i et tælleskema, oprettet i Microsoft Excel. Skemaet og kalender over udvalgte tælleuger udarbejdes og leveres af Movia. I tilfælde af, at tælleskemaer indeholder fejl, forpligter entreprenøren sig straks at meddele dette til Movias Busafdeling, således at fejl kan blive rettet. Umiddelbart efter afslutning af en tælleuge indsendes de udfyldte tælleskemaer for hele ugen til Movias Busafdeling. Dette foregår pr , som vil blive oplyst efterfølgende. Ved ændring af adresser skal Movia give besked senest 14 dage inden afslutning af en tælleuge. Udover ovennævnte regelmæssige tællinger kan der opstå behov for supplerende tællinger, der aftales særskilt. Manglende opfyldelse af kravet til passagertællinger er omfattet af Movias sanktionssystem, jf. bilag 2.

19 Trafikselskabet Movia 1. udbud af telebuskørsel, januar 2007 Side Ændringer i kørselsomfanget i kontraktperioden Movia kan hvert kalenderår ændre det aftalte betjeningsomfang med indtil +/- 7½ procent i forhold til det i kontrakten oprindeligt aftalte betjeningsomfang. Betjeningsomfanget kan højst ændres med +/- 20 procent i hele kontraktperioden, det vil sige at en variationen kan ske mellem 80 procent og 120 procent af det i kontrakten aftalte betjeningsomfang. Såfremt der i forbindelse med ændring i betjeningsomfanget også bliver behov for at ændre i busantallet, vil dette blive taget op til forhandling. Udover ændringer i betjeningsomfanget kan Movia ændre det aftalte betjeningsområde. Ændringer i betjeningsomfang, busantal og betjeningsområde skal varsles mindst 1 måned før de træder i kraft. Ændringer i betjeningstidspunkterne f.eks. kørsel også weekend/nat kan aftales efter nærmere forhandling. Den tilbudte pris pr. telebustime anvendes ved udvidelse/indskrænkning af betjeningsomfanget. Ved ændring af telefontiden træffes særlig aftale om regulering af betalingen. Ekstrakørsel udført med reservebusser eller busser herudover kan iværksættes efter aftale med Movia. Der træffes særlig aftale om betaling i disse tilfælde. Betalingen herfor vil indgå i kontraktforhandlingerne. Grupper på over 10 personer, der ønsker samlet befordring skal anmelde kørslen senest 3 dage i forvejen. Entreprenøren træffer i sådanne tilfælde aftale med Movias Trafiktjeneste om, hvorvidt der skal iværksættes ekstrakørsel eller indsættes større busser. 11. Betaling Betalinger mellem Movia og entreprenøren kan kun ske via en af entreprenøren oplyst bank- eller girokonto. Betalingen reguleres løbende som anført i afsnit 12. Den aftalte tilbudssum samt betaling for eventuel ekstrakørsel vil blive udbetalt til entreprenøren bagud i månedlige rater den 10. (eller første hverdag herefter) i efterfølgende måned. I udbetalingen foretages modregning for billetkøb med videre efter de retningslinjer, som fastsat nedenfor. Oversigt over udførte tele- og/eller servicebustimer i den foregående måned, herunder oplysninger om evt. ekstrakørsel, skal indsendes til Movias Kørselsaftaleafdeling inden den 4. i hver måned. Indsendelse af ovennævnte driftsoplysninger sker på særlige skemaer udarbejdet af Movia.

20 Trafikselskabet Movia 1. udbud af telebuskørsel, januar 2007 Side 20 Der ydes ikke betaling såfremt entreprenøren ikke er til rådighed for tele- /servicebusdriften uanset årsagen hertil. Kan årsagen til, at kørsel ikke kan udføres, henføres til forsømmelse fra entreprenøren eller dennes medarbejders side, kan Movia tage kontraktens misligholdelsesbestemmelser i anvendelse. Det skal præciseres, at der ved driftsafbrydelse på grund af arbejdskonflikt, faglige møder, blokader, større demonstrationer eller lignende ej heller ydes betaling. Hvis en sådan driftsafbrydelse varer mere end 7 dage og skyldes udefra kommende begivenheder uden for entreprenørens indflydelse, kan spørgsmålet om delvis kompensation tages op til forhandling. På tele- og servicebuslinjerne gælder Movias almindelige takstsystem. Kun passagerer med gyldige billetter og kort må befordres. Kunder der visiteres af kommunen kan køre med uden billet efter aftale med kommunen. Samtlige indtægter for salg af billetter og kort tilfalder Movia. Forud for kontraktkørslens start udleverer Movia til entreprenøren en beholdning i form af rejsehjemmel. Entreprenøren forestår vederlagsfrit den videre udlevering og det løbende salg til egne chauffører. Entreprenøren er over for Movia ansvarlig for det udleverede forskud og må i tilfælde af tyveri og lignende selv dække den fulde pålydende værdi af billetbeholdningen. Entreprenøren supplerer sin billetbeholdning ved henvendelse til Movia. I den månedlige udbetaling modregnes Movias tilgodehavende til dækning af den rekvirerede supplements billetbeholdning i forrige måned. Ved takstændringer tilbageleveres til Movia den gamle billetbeholdning og evt. kontanter svarende til værdien af den udleverede beholdning. Ved kontraktkørslens ophør tilbageleveres efter samme retningslinier den af Movia udleverede beholdning. Ved takstændringer skal entreprenøren vederlagsfrit medvirke omkring forhold, der teknisk og praktisk opstår i forbindelse hermed. 12. Regulering af betalingen Det samlede reguleringsindeks er sammensat af nedenstående delindeks på følgende måde: 1) 8,1 % Del-forbrugerprisindeks ( Pris6 ) Vedligeholdelse og reparation af personlige transportmidler 2) 3,3 % Forbrugerprisindeks i alt ( Pris6 ) 3) 7,0 % Prisindeks ( Pris11 ) for indenlandsk vareforsyning - Autogasolie.

21 Trafikselskabet Movia 1. udbud af telebuskørsel, januar 2007 Side 21 4) 8,6 % Prisindeks ( Pris10 ) for indenlandsk vareforsyning - Maskiner og værktøj: varetransportmidler 5) 65,4 % Lønindeks for den private sektor ( ILON2 ). 6) 7,6 % Renten, den effektive obligationsrente, samtlige serier ( MPK3 ) 100,0 % Total Kilde: Den aftalte tilbudssum reguleres for udviklingen i reguleringsindekset fra tidspunktet for tilbudsafgivelse (prisniveau september 2006) og indtil tidspunktet for kontraktens udløb. Den aftalte tilbudssum indeksreguleres dels som en månedlig acontoregulering og dels som en kvartalsvis efterregulering. Hvis de i det samlede reguleringsindeks indgåede delindeks bortfalder eller ændrer indhold i kontraktperioden, forbeholder HUR sig ret til at indsætte et andet tilsvarende indekstal, såfremt dette sker under hensyntagen til den hidtidige vægtning af udviklingen i det relevante delindeks Acontoregulering Acontoregulering af betalingen for den første måned - oktober foretages på baggrund af udviklingen i reguleringsindekset fra marts 2006 til det sidst opgjorte og offentliggjorte indekstal for alle delindeks. Alle indekstal bortset fra lønindekset opgøres og offentliggøres normalt 1-2 måneder efter månedsudløb. Lønindekset opgøres og offentliggøres kvartalsvis. Forsinkelser eller eventuelt tidligere udmeldinger af lønindekset kan betyde en forskydning af acontoreguleringens indekstal til andre måneder end forventet Efterregulering Efterregulering forventes første gang at ske i afregningen for februar 2008 gældende for oktober, november og december 2007 og dernæst i afregningen for juni måned 2008 gældende for månederne januar, februar og marts 2008 og så fremdeles. Forsinkelser eller evt. tidligere udmeldinger af lønindekset kan også her betyde en forskydning af efterreguleringen til andre måneder end ovennævnte Illustration af principper Principperne illustreres af nedenstående eksempel. Tilbud afgivet i december 2002-prisniveau. Tilbud er på kr. pr. måned.

22 Trafikselskabet Movia 1. udbud af telebuskørsel, januar 2007 Side 22 Tabel 1 viser de faktiske indeks i de relevante måneder Tabel 1 Dec-02 mar-03 jun-03 Indeks 1 110,40 112,60 113,10 Indeks 2 105,60 107,50 107,30 Indeks 3 92,00 122,20 81,20 Indeks 4 100,90 99,70 99,10 Indeks 5 130,50 131,60 132,30 Indeks 6 4,67 4,47 4,11 Tabel 2 viser udviklingen i de i tabel 1 viste indeks, når december 2002 sættes lig 100. Tabel 2 dec-02 mar-03 jun-03 Indeks 1 100,00 101,99 102,45 Indeks 2 100,00 101,80 101,61 Indeks 3 100,00 132,83 88,26 Indeks 4 100,00 98,81 98,22 Indeks 5 100,00 100,84 101,38 Indeks 6 100,00 95,72 88,01 Indeks 1 (Forbrugerprisindeks (Pris6) Vedligeholdelse og reparation af personlige transportmidler): Marts ,60 x 100 / 110,40 = 101,99 Juni ,10 x 100 / 110,40 = 102,45 Tabel 3 viser udviklingen i det beregnede reguleringsindeks (december 2002= 100), når de forskellige indeks vægtes i forhold til udviklingen i tabel 2. Tabel 3 dec-02 mar-03 jun-03 Indeks 1 8,10 8,26 8,30 Indeks 2 3,30 3,36 3,35 Indeks 3 7,00 9,30 6,18 Indeks 4 8,60 8,50 8,45 Indeks 5 65,40 65,95 66,30 Indeks 6 7,60 7,27 6,69 I alt 100,00 102,64 99,27 Indeks 1 (Forbrugerprisindeks (Pris6) Vedligeholdelse og reparation af personlige transportmidler): Marts ,10 x 101,99 / 100 = 8,26 Juni ,10 x 102,45 / 100 = 8,30

23 Trafikselskabet Movia 1. udbud af telebuskørsel, januar 2007 Side 23 Alle mellemregninger udføres uden afrunding, og det samlede reguleringsindeks afrundes med 2 decimaler. Eksempel på acontoregulering Acontoreguleringen af den månedlige betaling sker på følgende måde: Betalingen for juni 2003 skal reguleres i forhold til udviklingen i reguleringsindekset fra december I juni 2003 vil det sidst opgjorte og offentliggjorte indekstal for alle delindeks være marts Det fremgår af tabel 3, at denne udvikling i alt har været på 2,64 % (fra 100,00 til 102,64). Acontobetalingen for juni kr. x 102,64 / 100 = kr. Eksempel på efterregulering Når de faktiske indekstal for månederne april, maj og juni 2003 offentliggøres, efterreguleres betalingerne. Efterregulering for juni 2003: Det fremgår af tabel 3, at der fra december 2002 til juni 2003 er sket et fald på 0, kr. x 99,27 / 100 = kr. Med fradrag af acontobetalingen, kr. = kr. 13. Aktindsigt offentliggørelse Movia kan videregive oplysninger, såfremt dette er påkrævet i henhold til lovgivningen eller en afgørelse er truffet herom af en domstol eller offentlig myndighed, herunder f.eks. den danske stat, konkurrencemyndighederne eller Europa-Kommissionen. Efter kontraktindgåelse vil der i henhold til EU s udbudsprocedure bl.a. blive afgivet følgende oplysninger til EU: Ordregivers navn og adresse Kontraktens art Beskrivelse af tjenesteydelsens art Udbudsprocedure Dato for tildeling af ordren Navn og adresse på entreprenøren Angivelse af om kontrakten er eller forventes udlagt til underentreprenør samt værdien af denne del Kriterier for tildeling af kontrakten

24 Trafikselskabet Movia 1. udbud af telebuskørsel, januar 2007 Side 24 Samme oplysninger vil kunne offentliggøres til pressen. Derudover vil Movia efter kontraktindgåelsen kunne offentliggøre følgende oplysninger: Navne på ansøgere til prækvalifikation Navn på tilbudsgivere Den gennemsnitlige timepris for de indgåede kontrakter Der kan ikke ved forbehold kræves indskrænkning i det nævnte oplysningsomfang. Entreprenøren og Movia skal ved meddelelser til offentligheden, herunder udtalelser til nyhedsmedierne, optræde loyalt over for hinanden. Meddelelser til offentligheden, herunder udtalelser til nyhedsmedier vedrørende spørgsmål af generel trafikpolitisk karakter med relation til Movias område, bør så vidt muligt alene foretages af Movia. 14. Misligholdelse, tvistigheder og øvrige juridiske bestemmelser Reglerne om misligholdelse, modregninger i betalingen, tvistigheder samt en række andre juridiske bestemmelser er samlet i bilag 2. Der kan ikke tages forbehold overfor indholdet i bilag Sikkerhedsstillelse Til sikkerhed for entreprenørens opfyldelse af kontrakten stilles gennem anerkendt pengeinstitut/kautionsforsikringsselskab en ubetinget og uigenkaldelig anfordringsgaranti på kr. pr. driftsbus. Garantien skal stilles senest 14 dage efter, at Movia endeligt har godkendt aftalen, og indestår indtil 3 måneder efter kørselsaftalens udløb, medmindre der forinden er rejst krav mod garantien. Garantien skal udformes som anført i bilag Virksomhedsoverdragelse 16.1 Lønmodtagernes retsstilling ved virksomhedsoverdragelse Det forudsættes, at samtlige udbudsenheder, der udbydes, er omfattet af lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse. Den tilbudsgiver, der opnår kontrakt og overtager kørsel fra en anden entreprenør, vil derfor være stillet som erhverver af en virksomhed i lovens forstand. Entreprenøren er i hele kontraktperioden forpligtet til at yde de medarbejdere, der følger med den udbudte kørsel, vilkår, der med hensyn til løn og pension der

Udbudsbetingelser til 19. udbud af almindelig rutekørsel

Udbudsbetingelser til 19. udbud af almindelig rutekørsel HUR 19. udbud af almindelig rutekørsel side 1 Udbudsbetingelser til 19. udbud af almindelig rutekørsel 1. UDBUDDETS OMFANG... 5 1.1 AFREGNINGSVOGNPLANER... 5 1.2 DRIFTSVOGNPLANER... 5 1.3 UDLIGNINGSOPHOLD...

Læs mere

Udbudsbetingelser. T3 - Udbud af Oplands-Taxa i Næstved Kommune

Udbudsbetingelser. T3 - Udbud af Oplands-Taxa i Næstved Kommune Udbudsbetingelser T3 - Udbud af Oplands-Taxa i Næstved Kommune Kontrakter Trafikselskabet Movia August 2011 T3 Udbud af Oplands-Taxa i Næstved Kommune side 2 Indhold 1. Indledning... 3 2. Udbuddets omfang...

Læs mere

Udbudsbetingelser. C1 Citybuskørsel i Københavns Kommune

Udbudsbetingelser. C1 Citybuskørsel i Københavns Kommune Udbudsbetingelser C1 Citybuskørsel i Københavns Kommune Kørselsaftaler Trafikselskabet Movia November 2007 C1 Udbud af citybuskørsel Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 4 1. Udbudets omfang... 4 1.1

Læs mere

4. udbud. Holstebro bybusser. Udbudsbetingelser Bind A

4. udbud. Holstebro bybusser. Udbudsbetingelser Bind A 4. udbud Holstebro bybusser Udbudsbetingelser Bind A UDBUDSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SAMLET OVERSIGT OVER DEN UDBUDTE KØRSEL UDBUDSVILKÅR A - KONTRAKT BILAG TIL UDBUDSVILKÅR: Bilag A, skema 1: Ansøgning

Læs mere

Udbudsbetingelser FG2 Udbud af Flextrafik Garanti

Udbudsbetingelser FG2 Udbud af Flextrafik Garanti Udbudsbetingelser FG2 Udbud af Flextrafik Garanti Kontrakter Trafikselskabet Movia April 2012 FG2 Udbud af Flextrafik Garanti Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Udbuddets omfang... 4 2.1

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Notatark. Nøgleoplysninger om udbuddet... 3 Udbudsvilkår... 5 1. Udbudsmaterialet 5. 2. Retsgrundlaget 5. 3.

Indholdsfortegnelse. Notatark. Nøgleoplysninger om udbuddet... 3 Udbudsvilkår... 5 1. Udbudsmaterialet 5. 2. Retsgrundlaget 5. 3. Notatark Sagsnr. 88.16.12-Ø54-1-14 Sagsbehandler Lars Oksbjerre 25.2.2014 Indholdsfortegnelse Nøgleoplysninger om udbuddet... 3 Udbudsvilkår... 5 1. Udbudsmaterialet 5 2. Retsgrundlaget 5 3. Egnethed 5

Læs mere

Fælleskontrakt mellem busselskaberne og Midttrafik. Juni 2014 KON TRAKT. midttrafik.dk

Fælleskontrakt mellem busselskaberne og Midttrafik. Juni 2014 KON TRAKT. midttrafik.dk Fælleskontrakt mellem busselskaberne og Midttrafik Juni 2014 KON TRAKT midttrafik.dk Indholdsfortegnelse Side Fælles A-kontrakt for busselskaber hos Midttrafk... 3 1. Generelt... 3 2. Køreplanlægning...

Læs mere

Kommentar [JI]: Opdateres. Midttrafiks x. udbud af specialkørsel. XXXX Kommune. Indsæt dato side 1

Kommentar [JI]: Opdateres. Midttrafiks x. udbud af specialkørsel. XXXX Kommune. Indsæt dato side 1 Kommentar [JI]: Opdateres Midttrafiks x. udbud af specialkørsel XXXX Kommune Indsæt dato side 1 Indholdsfortegnelse Nøgleoplysninger...3 Den udbudte kørsel...3 Oversigt over pakker...3 Vigtige datoer vedrørende

Læs mere

BAT s 3.udbud Lokal rutebuskørsel. Udbudsbetingelser & B-kontrakt. samt bilag

BAT s 3.udbud Lokal rutebuskørsel. Udbudsbetingelser & B-kontrakt. samt bilag BAT s 3.udbud Lokal rutebuskørsel Udbudsbetingelser & B-kontrakt samt bilag Kontrakt start 11.august 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. del Udbudsvilkår, B- kontraktkørsel 1 Omfang og anvendelse af udbudsmaterialet

Læs mere

Udbudsbetingelser FR5 Udbud af Flextrafik Rute

Udbudsbetingelser FR5 Udbud af Flextrafik Rute Udbudsbetingelser FR5 Udbud af Flextrafik Rute Kontrakter Trafikselskabet Movia Februar 2014 FR5 Udbud af Flextrafik Rute side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Udbuddets omfang... 4 2.1 Udbudsenheder...

Læs mere

18. udbud. Norddjurs og Syddjurs Kommuner 2010. Udbudsbetingelser

18. udbud. Norddjurs og Syddjurs Kommuner 2010. Udbudsbetingelser 18. udbud Norddjurs og Syddjurs Kommuner 2010 Udbudsbetingelser Indholdsfortegnelse Oversigt over den udbudte kørsel 5 Krav til busser mv. 7 Oversigt over vigtige datoer 8 Udbudsvilkår A-kontrakt 9 1.

Læs mere

Udbud af FG4 FlexGaranti i Region Midtjylland og Region Syddanmark

Udbud af FG4 FlexGaranti i Region Midtjylland og Region Syddanmark Udbud af F4 FlexGaranti i Region Midtjylland og Region Syddanmark UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Udbud af FG4 FlexGaranti i Region Midtjylland og Region Syddanmark September 014 1 UDBUDSBETINGELSER 5

Læs mere

A-KONTRAKT OM BUSKØRSEL

A-KONTRAKT OM BUSKØRSEL A-KONTRAKT OM BUSKØRSEL... (i det følgende kaldet vognmanden) og Sydtrafik indgår følgende aftale om buskørsel: 1. GENERELT 1. Kørslen udføres på de vilkår, der fremgår af nærværende kontrakt med bilag.

Læs mere

Udbud af skolekørsel Holsted området

Udbud af skolekørsel Holsted området Vejen Kommune Udbud af skolekørsel Holsted området Udbudsmateriale Udarbejdet af Teknik & Miljø Team projekt Januar 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Udbudsbetingelser 1.1. Omfang og anvendelse af udbudsmaterialet

Læs mere

AUGUST 2015 VORDINGBORG KOMMUNE UDBUD AF KOMMUNAL KØRSEL MED GARANTIVOGNE

AUGUST 2015 VORDINGBORG KOMMUNE UDBUD AF KOMMUNAL KØRSEL MED GARANTIVOGNE AUGUST 2015 VORDINGBORG KOMMUNE UDBUD AF KOMMUNAL KØRSEL MED GARANTIVOGNE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk AUGUST 2015 VORDINGBORG

Læs mere

DECEMBER 2014 LEJRE KOMMUNE UDBUD AF KØRSEL UDKAST

DECEMBER 2014 LEJRE KOMMUNE UDBUD AF KØRSEL UDKAST DECEMBER 2014 LEJRE KOMMUNE UDBUD AF KØRSEL UDKAST ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DECEMBER 2014 LEJRE KOMMUNE UDBUD AF KØRSEL UDKAST

Læs mere

Udbudsbetingelser FG4 Udbud af Flextrafik Garanti

Udbudsbetingelser FG4 Udbud af Flextrafik Garanti Udbudsbetingelser FG4 Udbud af Flextrafik Garanti Kontrakter og Operatører Trafikselskabet Movia April 2014 FG4 Udbud af Flextrafik Garanti Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Udbuddets omfang...

Læs mere

Udbud af kommunale kørselsordninger

Udbud af kommunale kørselsordninger Randers Kommune Udbud af kommunale kørselsordninger Udbudsmateriale December 2007 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Randers Kommune Udbud af kommunale

Læs mere

VARDE KOMMUNE UDBUD AF KØRSELSORDNINGER

VARDE KOMMUNE UDBUD AF KØRSELSORDNINGER VARDE KOMMUNE UDBUD AF KØRSELSORDNINGER ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk VARDE KOMMUNE UDBUD AF KØRSELSORDNINGER PROJEKTNR. A023524

Læs mere

7. udbud af buskørsel Sommer 2013

7. udbud af buskørsel Sommer 2013 7. udbud af buskørsel Sommer 2013 Sydtrafik Banegårdspladsen 5 DK-6600 Vejen Oktober 2012 INDLEDNING Sydtrafik er et fælleskommunalt selskab, der blev dannet 1. januar 2007 i forbindelse med kommunalreformen,

Læs mere

EU-UDBUD 2014/S 030-048603

EU-UDBUD 2014/S 030-048603 EU-UDBUD 2014/S 030-048603 Offentligt udbud Kommunal befordring i Skanderborg Kommune Skanderborg Kommune 02.2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

KONTRAKTUDKAST FOR PERSONKØRSEL BILAG 1 KONTRAKTUDKAST FOR PERSONKØRSEL I FREDENSBORG KOMMUNE

KONTRAKTUDKAST FOR PERSONKØRSEL BILAG 1 KONTRAKTUDKAST FOR PERSONKØRSEL I FREDENSBORG KOMMUNE KONTRAKTUDKAST FOR PERSONKØRSEL BILAG 1 KONTRAKTUDKAST FOR PERSONKØRSEL I FREDENSBORG KOMMUNE FREDENSBORG KOMMUNE SOMMER 2010 Indholdsfortegnelse 1. KONTRAKTUDKAST... 3 1 OMFANG... 4 2 IKRAFTTRÆDEN OG

Læs mere

Vejledning i udbud af Befordring Oktober 2011

Vejledning i udbud af Befordring Oktober 2011 Vejledning i udbud af Befordring Oktober 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål... 5

Læs mere

Tilbudsindhentning på variabel kørsel på Samsø

Tilbudsindhentning på variabel kørsel på Samsø Tilbudsindhentning på variabel kørsel på Samsø Midttrafik skal herved opfordre alle interesserede til at afgive tilbud på variabel kørsel på Samsø Tilbudsmateriale Tilbudsmaterialet indeholder følgende

Læs mere

Annoncering. Svømmekørsel. Side 1

Annoncering. Svømmekørsel. Side 1 27032014 Annoncering Svømmekørsel Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Ydelsen 4 3. Den ordregivende myndighed 4 4. Annonceringsmaterialet 4 5. Baggrund for udbuddet 4 6. Eget bud 4 7. Spørgsmål

Læs mere

EU udbud af Konsulentassistance

EU udbud af Konsulentassistance EU udbud af Konsulentassistance Oktober 2012 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser... 3 Kapitel 2 - Kravspecifikation... 9 Fagområder... 9 Kvalitet... 10 Driftsmøder... 10 Kapitel 3

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Udbud på. frisk frugt og grønt. til Fredericia kommune. Offentligt udbud. Januar 2012

UDBUDSBETINGELSER. Udbud på. frisk frugt og grønt. til Fredericia kommune. Offentligt udbud. Januar 2012 UDBUDSBETINGELSER Udbud på frisk frugt og grønt til Fredericia kommune Offentligt udbud Januar 2012 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att.: Malene Frederiksen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia

Læs mere

Særlige betingelser. Sønderborg Kommune Vintertjeneste 2015 2019 Særlige Betingelser. Supplerende betingelser til AB-Service 2003

Særlige betingelser. Sønderborg Kommune Vintertjeneste 2015 2019 Særlige Betingelser. Supplerende betingelser til AB-Service 2003 Særlige betingelser AB- Service2003 A Indledende bestemmelser Anvendelsesområde 1 Almindelige Betingelser for levering af Serviceydelser (ABService) gælder ved aftaler om levering af serviceydelser, når

Læs mere

Udbud af pengeinstitutaftale for Ikast-Brande Kommune

Udbud af pengeinstitutaftale for Ikast-Brande Kommune Udbud af pengeinstitutaftale for Ikast-Brande Kommune Februar 2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 4 Ordregivende myndighed 4 Offentligt udbud med annonceringspligt 4 Udbudsmateriale 4 1 Udbudsbetingelser

Læs mere

Udbudsmateriale - Offentligt udbud Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Region Syddanmark Sagsnr. MT 2007/0111 Side 1 af 72

Udbudsmateriale - Offentligt udbud Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Region Syddanmark Sagsnr. MT 2007/0111 Side 1 af 72 Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Side 1 af 72 UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Nr. 2007/S 212-257698 Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus,, Esbjerg og Grindsted. Udbud af

Læs mere