Analyseforudsætninger og 2020

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analyseforudsætninger og 2020"

Transkript

1 Til Miljørapport 2009 Analyseforudsætninger og april 2009 BFS/BFS Indholdsfortegnelse 1. Indledning Beregningsperiode Økonomiske nøgletal Brændselspriser CO 2 -kvotepriser Elpriser Elforbrug Klassisk elforbrug Varmepumper Elbiler Varmeforbrug Produktionsanlæg Anlæg tilsluttet transmissionsnettet centrale anlæg Anlæg tilsluttet distributionsnettet decentrale kraftværker Vindmøller Forbindelser til nabo-områder...11 Dok. 8902/09, Sag 08/970 Bjarne Fogh Schougaard 1/12

2 1. Indledning Som grundlag for referenceberegningerne til Miljørapport 2009 er der fastlagt en række forudsætninger for det fremtidige el- og kraftvarmesystem. De beregningsmæssige forudsætninger vedrører produktionsanlæggene, el- og varmeprognoser samt brændsels-, CO 2 - og elpriser. Forudsætningerne er blandt andet baseret på den energipolitiske aftale fra den 29. marts 2004, regeringens energiudspil fra januar 2007, den energipolitiske aftale af den 21. februar 2008, Energistyrelsens aftalefremskrivning fra juni 2008 og World Energy Outlook 2008 brændselspriser. Der er delvis taget højde for den nye lov om frit brændselsvalg. Denne lov vil gøre det muligt for DONG Energy at benytte kul i stedet for naturgas som hovedbrændsel på Avedøreværket blok 2 og Skærbækværket blok 3 mod at afbrænde tons ekstra biomasse. Den nye lov trådte i kraft den 17. juni I de følgende afsnit redegøres for forudsætningerne. 2. Beregningsperiode Der regnes på til Miljørapporten for at kunne vurdere målene. 3. Økonomiske nøgletal Den økonomiske vækst vil i de nærmeste år (2009, 2010, 2011) være præget af den økonomiske krise, som for alvor startede i sidste halvår Først efter 2012 regner man med, at den økonomiske udvikling er på samme niveau som før krisen. Meget er dog usikkert vedrørende varigheden af krisen. Inflationen forventes at falde i 2009 som følge af lavere olie og fødevarepriser. Efter 2009 vil inflationen stabilisere sig omkring 2 % i resten af analyseperioden. Årlig vækst, inflation og renteniveau ses i Tabel BNP, årlig vækst 1,6 0,2-0,2 0,7 1,7 1,6 1,8 Inflation, forbrugerpris 1,8 3,1 1,7 2,2 1,8 2,1 2,0 Rente, niveau i slutår 3,9 4,7 3,1 3,0 5,8 5,8 5,8 Kilde: Finansministeriets konvergensprogram 2008 Tabel 1 Årlig vækst, inflation og renteniveau i årene Brændselspriser En stor del af beregningerne skal belyse markedsaktørernes situation og handlinger. Derfor anvendes en prognose for de priser, som selskaberne indkøber brændsel efter. Brændselspriserne følger Energistyrelsens "Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på Energiområdet", februar De samfundsøkonomiske brændselspriser er beregnet på baggrund af priserne på kul og olie fra IEA's World Energy Outlook november Priserne i prognosen er i faste 2007-priser og er an kraftværk (an transmissionsnet for naturgas). Dok , Sag 08/970 Bjarne Fogh Schougaard 2/12

3 Prognosen for kul er identisk med IEA's prognose tillagt et transporttillæg på 0,50 kr./gj. Priserne for importeret kul til Danmark i 2008 har i gennemsnit været ca. 22,80 kr./gj, og gennemsnitspriserne i 3. og 4. kvartal 2008 var henholdsvis 26,10 kr./gj og 27,60 kr./gj. I første kvartal 2009 er kulpriserne faldet til kr./gj. Fuelolie fastsættes til 70 % af råolieprisen og er tillagt et transporttillæg på 1,70 kr./gj. Letolie fastsættes til 125 % af råolieprisen og er tillagt et transporttillæg på 1,70 kr./gj. IEA's kulpriser er tillagt en transportpris på 0,50 kr./gj, og IEA's prognoser for europæiske naturgaspriser er anvendt, og der er tillagt et transporttillæg på 3,10 kr./gj. Brændselspriserne er baseret på IEA's fremskrivning af prisen på fossile brændstoffer. De anvendte priser er vist i Tabel 2. IEA's priser er i USD og er omregnet til DKK med en dollarkurs på 5,81 DKK/USD. Kul Fuelolie Gasolie Naturgas Gas, dec. Halm Træflis ,78 47,32 83,16 39,49 46,75 47,18 47, ,76 55,44 97,67 47,85 56,78 47,18 47, ,74 63,56 112,17 56,21 66,81 47,18 47, ,72 71,69 126,68 64,57 76,84 47,18 47, ,72 71,69 126,68 64,95 77,30 47,18 47, ,72 71,69 126,68 65,34 77,76 47,18 47, ,72 71,69 126,68 65,72 78,23 47,18 47, ,72 71,69 126,68 66,11 78,69 47,18 47, ,72 71,69 126,68 66,49 79,15 47,18 47, ,57 73,08 129,17 67,82 80,75 47,18 47, ,41 74,47 131,65 69,16 82,35 47,18 47, ,26 75,87 134,14 70,49 83,95 47,18 47, ,11 77,26 136,63 71,82 85,54 47,18 47, ,95 78,65 139,12 73,15 87,14 47,18 47,72 Tabel 2 Prisprognoser for anvendte brændsler Priserne er i faste 2007-priser kr./gj. 5. CO 2 -kvotepriser Den danske CO 2 -kvoteordning er fra 2005 erstattet af EU's direktiv om handel med drivhusgasser. Direktivet er vedtaget for at sikre, at EU kan nå sine klimamål i perioden Kvotedirektivet opererer med en 5-årig-periode fra svarende til Kyoto-aftalens første budgetperiode. For årene er CO 2 -priserne baseret på Nord Pools priser, og derefter er CO 2 -prisen sat til 30 EUR/ton CO 2 svarende til 230 DKK/ton CO 2. Se Tabel 3. År DKK/ton CO Tabel 3 CO 2-priser i DKK/ton CO 2 for Dok , Sag 08/970 Bjarne Fogh Schougaard 3/12

4 6. Elpriser Elpriserne, der anvendes for Norge og Tyskland, tager udgangspunkt i beregninger med Samkøringsprogrammet. Priserne bliver her 440 kr./h for Norge og 465 kr./h for Tyskland som gennemsnit over et år. I vurdering af elpriserne forudsættes internationale CO 2 -kvoter med en tilhørende kvotepris på 230 kr./ton. Desuden skal der betales en afgift på kr. pr. ton udledt mængde af SO 2, og en afgift på kr. pr. ton udledt mængde NOx har virkning fra 1. januar "Nettariffen" mod Tyskland sættes til 0,5 øre/kwh og er et mål for de auktionsomkostninger, som importører og eksportører har udregnet pr. transporteret kwh. 7. Elforbrug Elforbruget opdeles i det klassiske elforbrug og elforbrug til varmepumper og elbiler. 7.1 Klassisk elforbrug Fremskrivningen af det danske elforbrug er udarbejdet i samarbejde med Forskningscenter DTU/Risø på grundlag af EMMA-modellen, der er en satellitmodel til den makroøkonomiske ADAM-model. Analyseperioden er Ved fremskrivningen tages for årene 2006 og 2007 udgangspunkt i fremskrivningen af produktionsudviklingen i 13 erhverv og det private forbrug til Finansministeriets økonomiske fremskrivning på grundlag af ADAM-modellen blandt andet til brug for konvergensprogram Dog er brændselspriserne blevet opdateret med IEA's fremskrivning fra november På kort sigt forventes det, at produktionsvæksten vil være 0,2 % i 2008 og -0,2 % i 2009, for derefter at stige langsomt til niveauet fra før den økonomiske krise fra På lang sigt vil den økonomiske vækst være ca. 1,7 %/år. Det private forbrug forventes i at stige med 0,9 %, og derefter vil væksten stige til et niveau på ca. 2,2 %/år fra 2015 og frem til Elprisen beregnes på baggrund af SIVAEL-kørsler fra udvalgte år, hvorefter en interpolation er foretaget mellem disse år. Desuden regnes med en gennemsnitlig, årlig effektivitetsforbedring i erhvervene på 0,57 %. For boligerne regnes med en årlig effektivitetsforbedring på 0,5 % samt med en fortsat udfasning af elvarme til et lavere niveau indtil Dette giver en forventet vækst i erhvervenes efterspørgsel på ca. -1,1 % for 2009 og 2010, og derefter stiger den gennemsnitlige vækst til 1,4 % for perioden Boligernes efterspørgsel forventes at stige med 0,3 % til 2011 og derefter med 0,5 % indtil Væksten i de sidste ti år vil være ca. 0,7 %. Dok , Sag 08/970 Bjarne Fogh Schougaard 4/12

5 På grundlag af fordelingen på erhvervskategorier og forekomsten af elvarme er fremskrivningen opdelt på Vestdanmark og Østdanmark, hvilket giver en lidt højere procentuel vækst i Østdanmark set over hele analyseperioden. I de kommende år forventes stigningen i det samlede årlige elforbrug at blive ca. -0,7 % om året frem til 2011 og derefter 1,1 % om året frem til Se Tabel 4. Østdanmark Vestdanmark Total ab værk Nettab 1 Øst Nettab 1 Vest Total an forbruger ) Der er regnet med et nettab på 6 % af forbruget an forbruger i Østdanmark og 7 pct. i Vestdanmark. Tabel 4 Prisprognoser for anvendte brændsler Priserne er i faste 2007-priser kr./gj. Tabel 5 viser de sidste ni års maksimalforbrug i Øst- og Vestdanmark som timegennemsnit. Det bemærkes, at timen med maksimal effekt er sammenfaldende for Øst- og Vestdanmark i Østdanmark År Dato Tid Maks. Dato Vestdanmark Tid Maks Tabel 5 Maksimal realiseret effekt () i årene timeværdier. I Tabel 6 vises prognosen for det maksimale elforbrug i perioden frem til Prognosen for maksimaleffekten opstilles med udgangspunkt i det klassiske elfor- Dok , Sag 08/970 Bjarne Fogh Schougaard 5/12

6 brug og elforbruget for de individuelle varmepumper og historiske benyttelsestider. For Østdanmark anvendes en benyttelsestid på timer for en 2-årsvinter og timer for en 10-års-vinter, og for Vestdanmark anvendes timer og timer. Østdanmark Vestdanmark Danmark i alt 2-årsvinter 10-årsvinter 2-årsvinter 10-årsvinter 2-årsvinter 10-årsvinter Tabel 6 Fremskrivning for det maksimale elforbrug Tallene er angivet i begyndelsen af året. Tal er i h/h. Summen af det maksimale elforbrug i Øst- og Vestdanmark skal tages med et vist forbehold, da det maksimale elforbrug ikke nødvendigvis optræder på samme tidspunkt, se Tabel Varmepumper I 2025 antages installeret i alt ca MJ/s varmepumper i de "store" kraftvarmeområder, og tabellen viser fordelingen af varmepumper mellem kraftvarmeområderne og ligeledes, hvor store de enkelte varmepumper er, hvis de tænkes installeret i "tredjedele" fra 2014, 2019 og Se Tabel 7. Aalborg Aarhus Esbjerg Odense TVIS Herning DKVM NG V DKVP NG V København Kalundborg DKVM NG Ø DKVP NG Ø TJ TJ TJ TJ TJ TJ TJ TJ TJ TJ TJ TJ MJ/s MJ/s MJ/s MJ/s MJ/s MJ/s MJ/s MJ/s MJ/s MJ/s MJ/s MJ/s 148,8 212,5 106,3 255,0 127, ,3 178,5 663,0 49,0 37,0 25,5 49,6 70,8 35,4 85,0 42, ,1 59,5 221,0 16,3 12,3 8,5 Tabel 7 De "store" kraftvarmeområder. Varmeforbrug (TJ) og størrelse af varmepumpe (MJ/s). Udbygningen med store varmepumper er en mulig udbygning og skal betragtes som et regneeksempel. Andre udbygninger kan være lige så sandsynlige. I 2025 antages 34 PJ varmeforbrug dækket af individuelle varmepumper. Ved en lineær udbygning er ca. 25 PJ varmeforbrug dækket af varmepumper i Dok , Sag 08/970 Bjarne Fogh Schougaard 6/12

7 Udviklingen fra nu til 2025 for de individuelle varmepumper er kvantificeret så elforbruget er 1,4 TWh i Vestdanmark og 1,2 TWh i Østdanmark i Det antages, at der installeres 1/16 af varmepumperne hvert år fra 1. januar Udbygningen skal betragtes som et regneeksempel. Se Tabel 8. År TWh 0,16 0,33 0,49 0,65 0,81 0,98 1,14 1,30 1,46 1,63 1,95 Tabel 8 Elforbrug i TWh til drift af individuelle varmepumper Elbiler Der antages et antal elbiler eller energiforbrug til elbiler i 2020 og Elbilernes samlede elforbrug er på 1,4 TWh i 2020 (svarende til at 10 % af bilparken er elbiler) og 2,65 TWh i Elforbruget til opladning af elbiler fordeler sig mellem Vestdanmark og Østdanmark som 60/40. En mulig udviklingen fra nu til 2020 er kvantificeres i nedenstående Tabel 9. År TWh 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,7 1,4 Tabel 9 Elforbrug i TWh til opladning af elbiler Varmeforbrug Varmeforbruget i Energistyrelsens aftalefremskrivning fra juni 2008 er anvendt. Varmeforbruget er i alt i kraftvarmeområderne ca. 115 PJ i 2025 mod ca. 135 PJ nu, det vil sige, at der er indregnet besparelser. Varmeforbrugene for de enkelte år og de enkelte kraftvarmeområder findes i "Datagrundlag for Aftalefremskrivningen", Energistyrelsen, juni Produktionsanlæg Ved fastlæggelse af forudsætningerne på produktionssiden er der opstillet en række beregningsforudsætninger om nye anlæg, og hvilke anlæg der eventuelt ophører med at producere og derfor skrottes. Det forudsættes, at den samlede anlægskapacitet i kombination med ressourcer på forbrugssiden i slutningen af perioden sikrer, at forsyningssikkerheden kan opretholdes også i den koldeste time. Se Tabel 10. Aftalefremskrivning Centrale AMV Centrale AVV2 til kul 2010 Centrale ASV5 (R) 2015 Centrale AMV3 (R) 2023 Centrale FYV Centrale EV3 (R) 2015 Centrale MKS4(R) 2019 Tabel 10 Forudsætninger for centrale kraftværker. Den mængde biomasse, der er beskrevet i Biomassehandlingsplanen, forventes afbrændt fra januar 2009, når den nye halmfyrede blok 8 på Fynsværket sættes i Dok , Sag 08/970 Bjarne Fogh Schougaard 7/12

8 drift. Anlæg, der i dag ikke kan overholde direktivet for store fyringsanlæg 1, forventes at blive skrottet, være i begrænset drift eller få etableret afsvovlings- og deno x -tiltag. Produktionsanlæggene opdeles i nedenstående tabel i anlæg tilsluttet transmissionsnettet, anlæg tilsluttet distributionsnettet (overvejende decentrale anlæg) og vindmøller. Opgørelserne er pr. 1. januar En detaljeret oversigt over den installerede produktionskapacitet pr. 1. januar 2009 for Øst- og Vestdanmark fremgår af Bilag 1. I Tabel 11 vises den nominelle effekt for de danske kraftværker. Østdanmark Vestdanmark Forbrug effekt (10 års vinter) Produktionskapacitet I transmissionsnet I distributionsnet Vind på land og kystnært Vind til havs Tabel 11 Forbrug effekt (vinter 2008/2009) og produktionskapacitet pr. 1. januar Opgørelse i. I den produktionskapacitet, der indgår i effektbalancen, tages der hensyn til, at der for de fleste af anlæggene er forskel på anlæggenes nominelle ydeevne og den elproduktion, der i praksis er til rådighed. Blandt andet tages der højde for kraftvarmelevering ved at reducere anlæggenes nominelle ydeevne. I effektbalancen er der valgt ikke at regne med et bidrag fra vindkraften, når maksimalforbruget skal dækkes. Dette skyldes blandt andet, at der på en vinterdag med stærk frost ofte næsten ingen vind er og derfor næsten ingen elproduktion fra vindmøllerne. Ud over at dække forbruget skal produktionskapaciteten også dække behovet for systemydelser. 9.1 Anlæg tilsluttet transmissionsnettet 2 centrale anlæg I Østdanmark blev Amagerværkets blok 1 på 136 el taget ud af drift i slutningen af Blokken genidriftsættes i slutningen af 2009 med en reduceret ydeevne på ca. 70 el og ombygget til fyring med kul og halm. Asnæsværkets blok 4 er i mølpose og kun til rådighed med et startvarsel på 2 måneder, og Stignæsværkets blok 1 blev lagt i mølpose pr. 5. maj I Vestdanmark forventes de eksisterende blokke også at være i drift i Der etableres en separat blok til biomasseafbrænding på Fynsværket i efteråret 2009, 1 2 Europaparlamentets og Rådets direktiv 2001/80/EF af 23. oktober 2001 om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra store fyringsanlæg. H.C. Ørsted Værket og Svanemølleværket indgår som centrale anlæg, selv om de er tilsluttet distributionsnettet. Dok , Sag 08/970 Bjarne Fogh Schougaard 8/12

9 og desuden er der etableret deno x -anlæg på Studstrupværkets blok 3 og blok 4 og på Fynsværkets blok Anlæg tilsluttet distributionsnettet decentrale kraftværker I Danmark var der i slutningen af 2005 installeret 44 decentrale anlæg med en installeret effekt større end 10 og en samlet effekt på Disse anlæg meldte produktionen ind på markedet fra Anlæg større end 5, ca. 420, meldte også produktionen ind i markedet fra den 1. januar For de øvrige, decentrale anlæg med en installeret effekt mindre end 5 kan produktionen også meldes ind på markedet, men det er dog ikke et krav (jf. det energipolitiske forlig fra 29. marts 2004). Der forudsættes en begrænset udbygning med decentrale kraftvarmeværker. Denne eventuelle udbygning er ikke medtaget i analyserne. I Tabel 12 er de decentrale kraftvarmeværker, herunder industrianlæg og lokalværker opdelt efter størrelse. Østdanmark Vestdanmark Danmark Antal Antal Antal I alt Tabel 12 Installeret kapacitet (nettoeffekt) på decentrale kraftvarmeværker pr. 1. januar Heraf er 30 erhvervsværker med 228 i øst og 125 erhvervsværker med 326 i vest. 9.3 Vindmøller Pr. 1. januar 2009 er der installeret i alt vindmøller i Danmark, hvoraf 326 er havmøller ved Horns Rev og Rødsand. Der foretages en udskiftning af vindmøller på land til nye vindmøller med større elkapacitet i perioden (jf. det energipolitiske forlig fra den 29. marts 2004). Pr. 1. januar 2009 var ca. 358 omfattet af den nye skrotningsordning. De 358 omfattet af skrotningsordningen er fordelt med 75 % i Vestdanmark og 25 % i Østdanmark (se Tabel 13). Ordningen omfatter dog kun 175 i perioden Dok , Sag 08/970 Bjarne Fogh Schougaard 9/12

10 Østdanmark Vestdanmark Danmark Antal Antal Antal kw kw* kw kw kw > kw I alt Tabel 13 Installeret vindmølleeffekt i Danmark pr. 1. januar 2009 fordelt på møllestørrelser. *) Omfattet af skrotningsordningen. Der forudsættes etableret nye havmøller fra Jf. den energipolitiske aftale fra 29. marts 2004 idriftsættes en havmøllepark på 200 på Horns Rev i 2009 og en havmøllepark på 200 ved Rødsand i Derudover sættes (jf. den energipolitiske aftale fra februar 2008) endnu en havmøllepark på i alt 400 i drift mellem Anholt og Djursland i I Østdanmark forudsættes udbygget med yderligere nye havmølleparker på i 2015 og 2016, og i Vestdanmark forudsættes udbygget med nye havmølleparker i 2019 og Se Tabel 14. Ultimo år Land- og kystnære møller Havmøller Sum Øst Land- og kystnære møller Havmøller Sum Vest Sum DK Tabel 14 Prognose for installeret vindkraft () i i slutningen af årene. Vindkraften er modelleret som tidsserier af målte timeproduktioner og vindhastigheder. Målingerne stammer fra 1999 og 2000 og er justeret til et normalt vindår. Se Tabel Havmøller ved Kriegers Flak forudsættes idriftsat i årene med ca. 300 hvert år Dok , Sag 08/970 Bjarne Fogh Schougaard 10/12

11 Benyttelsestid for installeret vindmølleeffekt (timer) Sjælland, landmøller Jylland-Fyn, landmøller Rødsand Horns Rev Læsø Syd Tabel 15 Benyttelsestider for vindmøller i et normalt vindår. Benyttelsestiderne for landmøllerne er baseret på afregningsmålinger, og benyttelsestiderne for havmøllerne er baseret på vindhastighedsmålinger begge skaleret til et normalt vindår. 10. Forbindelser til nabo-områder Det østdanske elsystem er forbundet med vekselstrømsforbindelser til det øvrige nordiske system, som drives som et synkront område med samme frekvens. Forbindelsen til Sverige består af to 400 kv-forbindelser og to 132 kv-forbindelser på i alt I praksis er overføringsmulighederne væsentligt mindre, og handelskapaciteten er højst og i henholdsvis en eksport- og en importsituation. Samtidig er Østdanmark forbundet til Kontinentet via en jævnstrømsforbindelse (KONTEK) på 600. Bornholm er forbundet til Sydsverige med et 60 kv-kabel med en kapacitet på 70. Det vestdanske elsystem er forbundet til Kontinentet via vekselstrømsforbindelser mellem Jylland og Tyskland og er derfor elektrisk set tilknyttet UCTE-systemet. Tabellen viser, hvordan forbindelsen opgraderes løbende, første gang pr. 1. februar Jylland-Tyskland Mod nord Mod syd Fra Fra Tabel 16 De nuværende forbindelser til Danmarks nabo-områder. Jylland er sammenkoblet med Sverige og Norge med jævnstrømsforbindelser. Den maksimale overføringskapacitet mod Norden fra Jylland er fra maj 2007, hvor Konti-Skan 1 er færdigombygget, og fra 2015 antages Skagerrak 4 på 600 at være i drift. Det forudsættes, at nettene på Sjælland og Fyn ultimo 2010 er sammenkoblet med en jævnstrømsforbindelse på 600 via Storebælt. Opgraderingen af Tysklandsforbindelsen til 2.500/2.500 fra 2017, af Sjælland-Sverige til 1.700/ og COBRA Cable på 700 fra 2016 og Kriegers Flak-udvekslingsforbindelsen fra 2017 er ikke medtaget i beregningerne. Dok , Sag 08/970 Bjarne Fogh Schougaard 11/12

12 De nuværende forbindelser til Danmarks nabo-områder fremgår af Figur 1 sammen med øvrige eksisterende forbindelser mellem landene i Norden og i Nordeuropa. Estlink (350 ) mellem Finland og Estland blev sat i kommerciel drift 4. januar 2007, og et kabel mellem Norge og Holland (NorNed) på 700 blev idriftsat medio Dok , Sag 08/970 Bjarne Fogh Schougaard 12/12

13 Nominel eleffekt for produktionsanlæg i Energinet.dk Øst 1. januar 2009 suppleret med beregningsforudsætninger. Anlæg El Nominelt Idriftsat Bemærkning Amagerværket Blok 1 (70) 2009 Genidriftsættes i 2009 Amagerværket Blok Amagerværket Blok Asnæsværket Blok Lavsvovlskul og LowNOx Asnæsværket Blok måneders startvarsel Asnæsværket Blok Avedøreværket Blok Kul/biomassefyring fra 2010 Avedøreværket Blok Naturgasfyring fra 2011 H.C. Ørsted Værket Sekt H.C. Ørsted Værkets Blok H.C. Ørsted Værkets Blok Kyndbyværkets Blok Kyndbyværkets Blok Kyndbyværkets Blok Kyndbyværkets Blok Masnedøværkets Blok Svanemølleværkets Blok Svanemølleværkets Blok Stigsnæsværkets Blok Tre måneders startvarsel Stigsnæsværkets Blok LowNOx I alt, El - Øst Østkraft 96 I alt inkl. Østkraft Decentrale værker 633 Vindkraft 746 I alt installeret År Tabel 1 Nominel eleffekt for produktionsanlæg i Energinet.dk Øst pr. 1. januar 2009 suppleret med beregningsforudsætninger. De tidspunkter, der er angivet for skrotninger, etablering af biomasseanlæg og deno X-anlæg, er beregningsforudsætninger og ikke udtryk for trufne beslutninger. Dok. 8902/09, Sag 08/970 Bjarne Fogh Schougaard 1/3

14 Nominel eleffekt for produktionsanlæg i Energinet.dk Vest 1. januar 2009 suppleret med beregningsforudsætninger. Anlæg El Nominelt Idriftsat Bemærkning Enstedværket Blok Heraf 40 biomasse Fynsværket Blok Kul/Naturgas 4 Fynsværket Blok Fynsværket Blok Biomasse fra 2009 Nordjyllandsværket Blok Nyt afsvovlingsanlæg idriftsættes ultimo Nordjyllandsværket Blok År 2010 Skærbækværket Blok Naturgasfyret Studstrupværket Blok Studstrupværket Blok Esbjergværket Blok I alt, El - Vest Decentrale værker Vindkraft I alt installeret Tabel 1 Nominel eleffekt for produktionsanlæg i Energinet.dk Vest pr. 1. januar 2009 suppleret med beregningsforudsætninger. De tidspunkter, der er angivet for skrotninger, etablering af biomasseanlæg og deno x-anlæg, er beregningsforudsætninger og ikke udtryk for trufne beslutninger. 5 I begrænset drift, det vil sige maks timer pr. år med kul fra 2008 til Dok /09, Sag 08/970 2/15

15 Nuværende og planlagte nordeuropæiske udvekslingsforbindelser Figur 1 Eksisterende og besluttede forbindelser i Nordeuropa i starten af De elektrisk synkrone landområder er angivet med hver sin farve. Dok /09, Sag 08/970 3/15

Analyseforudsætninger

Analyseforudsætninger Til Reference til Miljørapport 2007 Analyseforudsætninger 2007-2016 20. juli 2007 bfs/anl Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Beregningsperiode... 2 3. Brændselspriser... 2 4. CO 2 -kvotepriser...

Læs mere

Energinet.dk's analyseforudsætninger 2012-2035, juli 2012

Energinet.dk's analyseforudsætninger 2012-2035, juli 2012 Til Energinet.dk's analyseforudsætninger 2012-2035, juli 2012 24. juli 2012 CHR/CHR 1. Indledning... 2 2. Beregningsperiode... 2 3. Økonomiske nøgletal... 2 4. Brændselspriser... 3 5. CO 2 -kvotepriser...

Læs mere

Energinet.dk s analyseforudsætninger 2013-2035. April 2013. 16. april 2013 CHR/CHR. Dok. 78482/13, Sag 12/427 1/23

Energinet.dk s analyseforudsætninger 2013-2035. April 2013. 16. april 2013 CHR/CHR. Dok. 78482/13, Sag 12/427 1/23 Energinet.dk s analyseforudsætninger 2013-2035 April 2013 16. april 2013 CHR/CHR Dok. 78482/13, Sag 12/427 1/23 Indhold 1. Indledning... 3 2. Økonomiske nøgletal... 3 3. Brændselspriser... 4 4. CO 2 -kvotepriser...

Læs mere

Forudsætninger for analyser af regeringens energistrategi: "En visionær dansk energipolitik 2025" til Systemplan

Forudsætninger for analyser af regeringens energistrategi: En visionær dansk energipolitik 2025 til Systemplan Forudsætninger for analyser af regeringens energistrategi: "En visionær dansk energipolitik 2025" til Systemplan 2007 8. november 2007 bfs/anl Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Brændselspriser...

Læs mere

Energinet.dk's analyseforudsætninger 2014-2035

Energinet.dk's analyseforudsætninger 2014-2035 Til Energinet.dk Markedets aktører Energinet.dk's analyseforudsætninger 2014-2035 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Økonomiske nøgletal... 2 2. maj 2014 CHR-D'Accord/DGR 3. Brændselspriser... 3

Læs mere

Energinet dk's analyseforudsætninger 2014-2035, opdatering september 2014

Energinet dk's analyseforudsætninger 2014-2035, opdatering september 2014 Til Energinet.dk Markedets aktører Energinet dk's analyseforudsætninger 2014-2035, opdatering september 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 16. september 2014 CHR/CHR 2. Økonomiske nøgletal...

Læs mere

NOTAT 1. februar 2014. Vurdering af effektsituationen på termiske værker

NOTAT 1. februar 2014. Vurdering af effektsituationen på termiske værker NOTAT 1. februar 2014 Ref. AHK Vurdering af effektsituationen på termiske værker En del af analysen om elnettets funktionalitet som besluttet i energiaftalen fra marts 2012 vedrører elforsyningssikkerheden

Læs mere

Energinet.dk's analyseforudsætninger 2015-2035. Indholdsfortegnelse. 8. maj 2015 SPG-D'Accord/DGR

Energinet.dk's analyseforudsætninger 2015-2035. Indholdsfortegnelse. 8. maj 2015 SPG-D'Accord/DGR Energinet.dk's analyseforudsætninger 2015-2035 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1 Primære ændringer fra sidste års analyseforudsætninger... 2 8. maj 2015 SPG-D'Accord/DGR 2. Økonomiske nøgletal...

Læs mere

Fremskrivninger incl. en styrket energibesparelsesindsats som følge af aftalen af 10. juni 2005.

Fremskrivninger incl. en styrket energibesparelsesindsats som følge af aftalen af 10. juni 2005. Teknisk dokumentationsnotat. Energistyrelsen, 21. juni 2005. Fremskrivninger incl. en styrket energibesparelsesindsats som følge af aftalen af 10. juni 2005. 1. Indledning I Regeringens Energistrategi

Læs mere

Fremtidig vindkapacitet på land for Vest- og Østdanmark

Fremtidig vindkapacitet på land for Vest- og Østdanmark Til Energinet.dk Markedets aktører Fremtidig vindkapacitet på land for Vest- og Østdanmark 1. Indledning Dette notat beskriver kort den forventede udvikling i vindkapaciteten på land i Danmark samt de

Læs mere

Analyseforudsætninger 2016

Analyseforudsætninger 2016 Analyseforudsætninger 2016 Workshop d. 1. april 2016 Kasper Nyborg, Systemanalyse 1 Velkommen Årlig workshop To hovedpointer på dagsorden 1) Analyseforudsætninger 2016 2) Temaemne: Scenarier Proces ændringer

Læs mere

Miljørapport 2017 Miljørapport for dansk el og kraftvarme for statusåret 2016

Miljørapport 2017 Miljørapport for dansk el og kraftvarme for statusåret 2016 Miljørapport 2017 Miljørapport for dansk el og kraftvarme for statusåret 2016 Miljørapport 2017 2/10 Indhold Elforbrug og -produktion 2016... 3 Elforbrug og -produktion 1990-2026... 4 Brændselsforbrug

Læs mere

Udbygning med vind i Danmark

Udbygning med vind i Danmark Udbygning med vind i Danmark Dato: 29-1-213 I 212 nåede vindkraft op på at levere mere end 1. GWh og dermed dække over 3 pct. af Danmarks elforbrug. Mængden af installeret vindkraft nåede også at passere

Læs mere

Energistyrelsens fremskrivning af elpriser. Jakob Stenby Lundsager, Energistyrelsen Temadag om elprisudviklingen 21.10.2015

Energistyrelsens fremskrivning af elpriser. Jakob Stenby Lundsager, Energistyrelsen Temadag om elprisudviklingen 21.10.2015 Energistyrelsens fremskrivning af elpriser Jakob Stenby Lundsager, Energistyrelsen Temadag om elprisudviklingen 21.10.2015 Indhold Hvad er en basisfremskrivning? Hvordan beregnes elprisen i basisfremskrivningen?

Læs mere

Hvor godt kender du energisektoren i Danmark?

Hvor godt kender du energisektoren i Danmark? Hvor godt kender du energisektoren i Danmark? - fortid, nutid og fremtid - Anders Kofoed-Wiuff, Ea Energianalyse Tip en 13 er 1 X 2 1. Hvor stor en del af Danmarks faktiske bruttoenergiforbrug udgjorde

Læs mere

Vindkraft I Danmark. Erfaringer, økonomi, marked og visioner. Energiforum EF Bergen 21. november 2007

Vindkraft I Danmark. Erfaringer, økonomi, marked og visioner. Energiforum EF Bergen 21. november 2007 Vindkraft I Danmark Erfaringer, økonomi, marked og visioner Energiforum EF Bergen 21. november 2007 Hans Henrik Lindboe Ea Energianalyse a/s www.eaea.dk Danmarks energiforbrug i 25 år PJ 900 600 300 0

Læs mere

Miljødeklarationer 2008 for el leveret i Øst- og Vestdanmark

Miljødeklarationer 2008 for el leveret i Øst- og Vestdanmark Til Miljødeklarationer 2008 for el leveret i Øst- og Vestdanmark 26. februar 2009 CGS/CGS Status for 2008 Nogle af de væsentligste begivenheder, der har haft betydning for miljøpåvirkningen fra elforbruget

Læs mere

Samfundsøkonomiske fjernvarmepriser på månedsbasis

Samfundsøkonomiske fjernvarmepriser på månedsbasis 17 10 2016 Samfundsøkonomiske fjernvarmepriser på månedsbasis Analyse af årlig samfundsøkonomisk fjernvarmepris ved konvertering af naturgas til fjernvarme Baggrund og opgave Ea Energianalyse gennemførte

Læs mere

MARKEDSPRIS PÅ VINDMØLLESTRØM

MARKEDSPRIS PÅ VINDMØLLESTRØM MARKEDSPRIS PÅ VINDMØLLESTRØM Frederica april 2015 Navn Dato Øre/kWh Marginalomkostning på kulkraft Lav kulpris skyldes; 34 32 30 28 26 24 Lav efterspørgsel Stort udbud Lave omkostninger på udvinding og

Læs mere

Retningslinjer for miljødeklarationen for el

Retningslinjer for miljødeklarationen for el Til Retningslinjer for miljødeklarationen for el 26. februar 2014 CFN/CFN Dok. 13/103446-2 1/17 Indholdsfortegnelse Indledning 3 1.... Datagrundlag for miljødeklarationen for el 4 1.1... Dansk elproduktion...

Læs mere

Beregninger til Energistyrelsen om intakt forsyningssikkerhed. i 2020, 2025, 2035 og Overordnet. Energistyrelsen. 27. november 2013 APJ/

Beregninger til Energistyrelsen om intakt forsyningssikkerhed. i 2020, 2025, 2035 og Overordnet. Energistyrelsen. 27. november 2013 APJ/ Til Energistyrelsen Beregninger til Energistyrelsen om intakt forsyningssikkerhed (effekttilstrækkelighed) ifølge FSImodellen i 2020, 2025, 2035 og 2050 27. november 2013 APJ/ Dette notat beskriver i korthed

Læs mere

Smart energi - Smart varme

Smart energi - Smart varme Smart energi - Smart varme Fossil frie Thy 22. august 2012 Kim Behnke Energinet.dk Sektionschef Miljø, Forskning og Smart Grid Dansk klima- og energipolitik med ambitioner 40 % mindre CO 2 udledning i

Læs mere

El- og fjernvarmeforsyningens fremtidige CO 2 - emission

El- og fjernvarmeforsyningens fremtidige CO 2 - emission 08-05-2012 jw/al El- og fjernvarmeforsyningens fremtidige CO 2 - emission Københavns Energi gennemfører i en række sammenhænge samfundsøkonomiske og miljømæssige vurderinger af forskellige forsyningsalternativer.

Læs mere

Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 7. ordinære generalforsamling lørdag den 1. april 2006

Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 7. ordinære generalforsamling lørdag den 1. april 2006 Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 7. ordinære generalforsamling lørdag den 1. april 2006 Denne beretning suppleres med formandens mundtlige beretning på generalforsamlingen. Vindåret Vindåret 2005

Læs mere

Smart Grid i Danmark. Bilagsrapport

Smart Grid i Danmark. Bilagsrapport Smart Grid i Danmark Bilagsrapport Side 2 af 121 1. Indledning...5 2. Scenarier for elsystemets fremtidige belastning...7 2.1 Produktionspriser... 7 2.2 Elforbrug... 9 2.3 Elproduktionsanlæg... 16 2.4

Læs mere

- O P D A T E RING A F F REMSK R IVNI N G F R A N OVEMBER 2 014

- O P D A T E RING A F F REMSK R IVNI N G F R A N OVEMBER 2 014 F REMSKR IVNI N G AF PSO -OMKOSTNI N GER - O P D A T E RING A F F REMSK R IVNI N G F R A N OVEMBER 2 014 17. marts 2015 Ref. IMR Center for Klima og Energiøkonomi Opdateret fremskrivning af PSO-omkostninger

Læs mere

Retningslinjer for miljødeklarationen for el

Retningslinjer for miljødeklarationen for el Til Retningslinjer for miljødeklarationen for el 25. februar 2016 CFN/CFN Dok. 15/14453-17 Klassificering: Til arbejdsbrug/restricted 1/16 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Datagrundlag for miljødeklarationen

Læs mere

Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future

Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future Varmeplan Hovedstaden Workshop, January 2009 Udfordringen er enorm.. Global generation European generation 34,000 TWh 17,500 TWh 94% 34% 3,300 TWh 4,400

Læs mere

Udvikling i dansk vindenergi siden 2009

Udvikling i dansk vindenergi siden 2009 Udvikling i dansk vindenergi siden 2009 De vigtigste faktorer for de seneste års vindenergi i Danmark - Færre, men større møller - Vindens energiindhold, lavt i 2009, 2010 og 2013 - højere i 2011 og 2012.

Læs mere

Udvikling i emissionen af CO2 fra 1990 til 2024

Udvikling i emissionen af CO2 fra 1990 til 2024 Til Udvikling i emissionen af CO2 fra 1990 til 2024 22. april 2015 CFN/CFN Dok. 15/05521-7 1/5 Som det fremgår af nedenstående figurer følger CO 2-emissionen udviklingen i forbruget af fossile brændsler

Læs mere

Udvikling i dansk vindenergi siden 2006

Udvikling i dansk vindenergi siden 2006 Udvikling i dansk vindenergi siden 2006 De vigtigste faktorer for de seneste års vindenergi i Danmark - Færre, men større møller - Vindens energiindhold, lavt i 2009 og 2010 - højere i 2011? - De 2 seneste

Læs mere

Støtte til biogas høj eller lav? Copenhagen Economics Temadag i Brancheforeningen for Biogas, 7. marts 2016

Støtte til biogas høj eller lav? Copenhagen Economics Temadag i Brancheforeningen for Biogas, 7. marts 2016 Støtte til biogas høj eller lav? Copenhagen Economics Temadag i Brancheforeningen for Biogas, 7. marts 216 Sammenligning af rammevilkår til biogas og havvind Danmark er i gang med en omstilling af energisystemet,

Læs mere

Udvikling i emissionen af CO 2 fra 1990 til 2022

Udvikling i emissionen af CO 2 fra 1990 til 2022 Til Udvikling i emissionen af CO 2 fra 1990 til 2022 30. april 2013 CFN/CGS Dok. 126611/13, Sag 12/1967 1/5 Som det fremgår af nedenstående figurer følger CO 2-emissionen udviklingen i forbruget af fossile

Læs mere

Analyse af samspil til energisystemet

Analyse af samspil til energisystemet Analyse af samspil til energisystemet Konference for demoprojekter om varmepumper Dansk Fjernvarme, Kolding, 21. januar 2016 Anders Kofoed-Wiuff, Ea Energianalyse 2 Vestdanmark 2015 Energiforbrug til opvarmning

Læs mere

Nationalt: Strategisk energiplanlægning i Danmark

Nationalt: Strategisk energiplanlægning i Danmark Nationalt: Strategisk energiplanlægning i Danmark KICKSTART AF GRØN OMSTILLING I DANSKE KOMMUNER 29-30 oktober 2015 Anders Kofoed-Wiuff Partner, Ea Energianalyse Spørgsmål Hvordan ser Danmarks energisystem

Læs mere

Energiproduktion og energiforbrug

Energiproduktion og energiforbrug OPGAVEEKSEMPEL Energiproduktion og energiforbrug Indledning I denne opgave vil du komme til at lære noget om Danmarks energiproduktion samt beregne hvordan brændslerne der anvendes på de store kraftværker

Læs mere

EcoGrid EU En prototype på et europæisk Smart Grid. Maja Felicia Bendtsen Østkraft Holding A/S September 2012

EcoGrid EU En prototype på et europæisk Smart Grid. Maja Felicia Bendtsen Østkraft Holding A/S September 2012 EcoGrid EU En prototype på et europæisk Smart Grid Maja Felicia Bendtsen Østkraft Holding A/S September 2012 PJ Uafhængig af fossile brændsler i 2050 Energi forbrug i Danmark 300 250 200 150 100 50 1980

Læs mere

Et energisystem fri af fossile brændsler - elsektorens rolle. Jesper Koch, Dansk Energi

Et energisystem fri af fossile brændsler - elsektorens rolle. Jesper Koch, Dansk Energi Et energisystem fri af fossile brændsler - elsektorens rolle Jesper Koch, Dansk Energi MERE VEDVARENDE ENERGI ENERGIEFFEKTIVITET EL BLIVER CENTRAL ENERGIBÆRER 2011 Der findes vel realistisk set ikke en

Læs mere

Evaluering af reservation af intra-day kapacitet på Storebæltsforbindelsen

Evaluering af reservation af intra-day kapacitet på Storebæltsforbindelsen Til Energitilsynets sekretariat Att: Iben Hvilsted-Olsen UDKAST Evaluering af reservation af intra-day kapacitet på Storebæltsforbindelsen 2. august 211 SKL-HEP/SKL I forbindelse med Energitilsynets godkendelse

Læs mere

Tillæg til Varmeplan TVIS

Tillæg til Varmeplan TVIS Tillæg til Varmeplan TVIS Forudsætninger for projektforslag Januar 2015 TVIS er ejet af Kolding Kommune Fredericia Kommune Vejle Kommune Middelfart Kommune 2 VARMEPLAN TVIS BILAG E FORUDSÆTNINGER FOR PROJEKTFORSLAG

Læs mere

Miljødeklarationer 2007 for el leveret i Øst- og Vestdanmark

Miljødeklarationer 2007 for el leveret i Øst- og Vestdanmark Til Miljødeklarationer 2007 for el leveret i Øst- og Vestdanmark 29. februar 2008 VIH/CFN Status for 2007 I 2007 har en række begivenheder påvirket elmarkedet og muligheden for at handle el. Det påvirker

Læs mere

Basisfremskrivning Fagligt arrangement i Energistyrelsen

Basisfremskrivning Fagligt arrangement i Energistyrelsen Basisfremskrivning 2017 Fagligt arrangement i Energistyrelsen 22.03.2017 Side 1 Indhold Hvad er en basisfremskrivning? Hvilke forudsætninger indgår? Politiske tiltag Priser Modelsetup Hvad blev resultaterne?

Læs mere

Nye samfundsøkonomiske varmepriser i hovedstadsområdets fjernvarmeforsyning

Nye samfundsøkonomiske varmepriser i hovedstadsområdets fjernvarmeforsyning Nye samfundsøkonomiske varmepriser i hovedstadsområdets fjernvarmeforsyning VEKS, 1. november 2016 Hans Henrik Lindboe og Jesper Werling Ea Energianalyse a/s 1 Formålet med samfundsøkonomiske analyser

Læs mere

Fossilfri energi Hvad er den fremtidige udfordring?

Fossilfri energi Hvad er den fremtidige udfordring? Fossilfri energi Hvad er den fremtidige udfordring? Vindmøller ved Sprogø, Sund & Bælt Tyge Kjær Roskilde Universitet Udfordringen Emnerne: - Hvort stort er energiforbruget i dag og hvad skal vi bruge

Læs mere

Udbygning med vind i Danmark

Udbygning med vind i Danmark MW Faktaark Udbygning med vind i Danmark Ultimo 211 var der i alt 3.927 MW vindkraft i Danmark. 3.55 MW på land og 871 MW på havet. Vindkraft dækkede i 211 ca. 28 pct. af Danmarks elforbrug. I 211 blev

Læs mere

Den rigtige vindkraftudbygning

Den rigtige vindkraftudbygning Den rigtige vindkraftudbygning Anbefaling fra Danmarks Vindmølleforening og Vindmølleindustrien Forudsætninger for udbygningsplanen Realistiske møllestørrelser på land og hav de næste 10 år Forudsætningerne

Læs mere

MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv

MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv Strategisk energiplanlægning i de midtjyske kommuner MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv 28. oktober 2014 Jørgen Krarup Energianalyse jkp@energinet.dk Tlf.: 51380130 1 AGENDA 1. Formålet med

Læs mere

Udvikling i emissionen af CO2 fra 1990 til 2025

Udvikling i emissionen af CO2 fra 1990 til 2025 Til Udvikling i emissionen af CO2 fra 1990 til 2025 21. april 2016 CFN/CFN Dok. 16/05326-7 Klassificering: Til arbejdsbrug/restricted 1/5 Som det fremgår af nedenstående figurer følger CO 2-emissionen

Læs mere

GRØN OMSTILLING I DONG ENERGY

GRØN OMSTILLING I DONG ENERGY GRØN OMSTILLING I DONG ENERGY Havnekonferencen 2015 Niels Bojer Jørgensen Senior Manager Kraftværkslogistik, DONG Energy Thermal Power Agenda Den grønne omstilling i DONG Energy Biokonverteringer Håndtering

Læs mere

Forsyningssikkerheden og de decentrale værker

Forsyningssikkerheden og de decentrale værker Forsyningssikkerheden og de decentrale værker - og store varmepumpers rolle 17/4-2013. Charlotte Søndergren, Dansk Energi Dansk Energi er en kommerciel og professionel organisation for danske energiselskaber.

Læs mere

Energinet.dk's analyseforudsætninger 2016

Energinet.dk's analyseforudsætninger 2016 Energinet.dk's analyseforudsætninger 2016 Juni 2016 1. juni 2016 KNY-D'Accord/DGR Dok. 15/12673-19 1/47 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Primære ændringer fra sidste års analyseforudsætninger... 3 2. Økonomiske

Læs mere

Greenpeace kommentarer til Omlægning af brændselsindfyringen på Avedøreværket og forslag til VVM-redegørelsen

Greenpeace kommentarer til Omlægning af brændselsindfyringen på Avedøreværket og forslag til VVM-redegørelsen By- og Landskabsstyrelsen Miljøcenter Roskilde Ny Østergade 7-11 4000 Roskilde 9. oktober 2008 Greenpeace kommentarer til Omlægning af brændselsindfyringen på Avedøreværket og forslag til VVM-redegørelsen

Læs mere

miljøberetning miljøberetning

miljøberetning miljøberetning miljøberetning 2003 miljøberetning Miljøberetning 2003 Miljøberetning 2003 Udgivet af Elkraft System Oplag: 1000 Rapporten kan fås ved henvendelse til: Elkraft System Lautruphøj 7 2750 Ballerup Telefon:

Læs mere

CO 2 -opgørelse for Svendborg Kommune som. virksomhed Natur og Klima Svendborgvej V. Skerninge

CO 2 -opgørelse for Svendborg Kommune som. virksomhed Natur og Klima Svendborgvej V. Skerninge CO 2 -opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed 2015 Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 V. Skerninge Sagsnr. 16/15054 Udgivet oktober 2016 CO 2 -opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed 2015

Læs mere

Forudsætninger og foreløbige resultater fra scenarieanalyserne

Forudsætninger og foreløbige resultater fra scenarieanalyserne Forudsætninger og foreløbige resultater fra scenarieanalyserne Workshop den 26. januar 2009 i Dansk Design Center Indhold Scenariefilosofi Hovedforudsætninger Resultater fra grundscenariet Forskelle mellem

Læs mere

Energiregnskab og CO 2 -udledning 2015 for Skanderborg Kommune som helhed

Energiregnskab og CO 2 -udledning 2015 for Skanderborg Kommune som helhed Energiregnskab og CO 2 -udledning 2015 for Skanderborg Kommune som helhed Energiregnskabet er for 5. gang blevet til i samarbejde med Region Midtjylland. Alle andre kommuner i regionen har fået lignende

Læs mere

Er kraftvarmen under afvikling i Danmark?

Er kraftvarmen under afvikling i Danmark? 1 Er kraftvarmen under afvikling i Danmark? Fjernvarme og kraftvarme har gennem næsten 100 år haft en støt voksende rolle til rumopvarmning i Danmark, men nu ser det ud til, at udviklingen er vendt. Den

Læs mere

CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed

CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed 2016 CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed Natur og Klima Svendborgvej 135 Sagsnr. 17/14850 5762 V. Skerninge Udgivet september 2017 CO 2-opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed 2016

Læs mere

Vores samfundsmæssige nytte. Om Energinet.dk på el- og gasregningen

Vores samfundsmæssige nytte. Om Energinet.dk på el- og gasregningen Vores samfundsmæssige nytte Om Energinet.dk på el- og gasregningen Energinet.dk varetager samfundets interesser, når Danmark skal forsynes med el og naturgas. Vi ejer energiens motorveje og har ansvaret

Læs mere

Brændselsprisforudsætninger for samfundsøkonomiske beregninger. Juni 1999

Brændselsprisforudsætninger for samfundsøkonomiske beregninger. Juni 1999 Brændselsprisforudsætninger for samfundsøkonomiske beregninger Juni 1999 Indholdsoversigt 1. Indledning 3 2. Generelle forudsætninger 3 3. Transporttillæg 3 4. Samfundsøkonomisk kalkulationsrente 4 5.

Læs mere

PROGNOSER FOR SYSTEMYDELSER

PROGNOSER FOR SYSTEMYDELSER Prognoser for systemydelser 1/7 Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia NOTAT +45 70 10 22 44 info@energinet.dk Vat-no. 28 98 06 71 PROGNOSER FOR SYSTEMYDELSER Dato: 23/2 2017 INDHOLD Forfatter:

Læs mere

Deklarering af el i Danmark

Deklarering af el i Danmark Til Deklarering af el i Danmark 4. juni 2015 CFN/CFN Elhandlere er, ifølge Elmærkningsbekendtgørelsen, forpligtet til at udarbejde deklarationer for deres levering af el til forbrugerne i det forgangne

Læs mere

Naturgassens rolle i fremtidens energiforsyning

Naturgassens rolle i fremtidens energiforsyning Naturgassens rolle i fremtidens energiforsyning Dansk Gas Forenings årsmøde Hotel Nyborg Strand, November 2007 Hans Henrik Lindboe, Ea Energianalyse www.eaea.dk Disposition Naturgas i Danmark Udsyn til

Læs mere

1 Sammenfatning. CO 2 -udledning og elpris. Den særlige usikkerhed om CO 2 -kvoteprisen gør, at en række resultater i

1 Sammenfatning. CO 2 -udledning og elpris. Den særlige usikkerhed om CO 2 -kvoteprisen gør, at en række resultater i 1 Sammenfatning Formålet med Energistyrelsens Basisfremskrivning er at få en vurdering af, hvordan energiforbrug og udledninger af drivhusgasser vil udvikle sig i fremtiden, såfremt der ikke introduceres

Læs mere

Miljødeklaration 2016 for fjernvarme i Hovedstadsområdet

Miljødeklaration 2016 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Miljødeklaration 2016 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Udarbejdet af Fjernvarme Miljønetværk Hovedstaden, april 2017 Miljødeklaration 2016 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Miljødeklarationen for fjernvarme

Læs mere

Baggrundsnotat C: Produktion af el og fjernvarme

Baggrundsnotat C: Produktion af el og fjernvarme Baggrundsnotat C: Produktion af el og fjernvarme Indhold Indledning... 2 Kort beskrivelse af RAMSES... 2 Frozen Policy metode... 3 Økonomiske forudsætninger... 3 El- og fjernvarmeforbrugets udvikling...

Læs mere

Miljødeklaration 2014 for fjernvarme i Hovedstadsområdet

Miljødeklaration 2014 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Miljødeklaration 2014 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Udarbejdet af Fjernvarme Miljønetværk Hovedstaden, april 2015 Miljødeklaration 2014 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Miljødeklarationen for fjernvarme

Læs mere

ANALYSE AF DECENTRALE KRAFTVARMEANLÆG FREM MOD 2020. John Tang

ANALYSE AF DECENTRALE KRAFTVARMEANLÆG FREM MOD 2020. John Tang ANALYSE AF DECENTRALE KRAFTVARMEANLÆG FREM MOD 2020 John Tang FORUDSÆTNINGER Der regnes generelt på Decentrale anlæg og på ændringer i varmeproduktion Varmeproduktion fastfryses til 2012 niveau i 2020

Læs mere

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Selskabsøkonomi Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Fjernvarme fra Assens til Ebberup Varmeproduktionspris ab værk, kr./mwh 155,00 Salgspris Assens Fjernvarme A.m.b.a.

Læs mere

Teknologiske udfordringer for større operatører. Peter Markussen, DONG Energy Thermal Power 30. januar 2014

Teknologiske udfordringer for større operatører. Peter Markussen, DONG Energy Thermal Power 30. januar 2014 Teknologiske udfordringer for større operatører Peter Markussen, DONG Energy Thermal Power 30. januar 2014 Anvendelse af biomasse til energi er tæt integreret med de danske energiselskaber DONG Energy

Læs mere

Fremtidens danske energisystem

Fremtidens danske energisystem Fremtidens danske energisystem v. Helge Ørsted Pedersen Ea Energianalyse 25. november 2006 Ea Energianalyse a/s 1 Spotmarkedspriser på råolie $ pr. tønde 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1970 '72 '74 '76 '78

Læs mere

Fremtidens TSO-udfordringer

Fremtidens TSO-udfordringer Fremtidens TSO-udfordringer READY Workshop - 5. november 2012 Netbelastninger Smart Grid-projekter og løsninger Sektionschef, Kim Behnke, Energinet.dk 1 Udfordringer for eltransmissionssystemet Elsystem

Læs mere

Fremtidens elnet i Europa - samspillet mellem elsystemer og muligheden for afsætning af vindmøllestrøm

Fremtidens elnet i Europa - samspillet mellem elsystemer og muligheden for afsætning af vindmøllestrøm Fremtidens elnet i Europa - samspillet mellem elsystemer og muligheden for afsætning af vindmøllestrøm Dorthe Vinther, Udviklingsdirektør, Energinet.dk Temadag: Ejerskab af vindmøller i udlandet 15. november

Læs mere

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 1. KVARTAL 2017

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 1. KVARTAL 2017 overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 1. KVARTAL 2017 > > Udvalgte brændsler 2 > > Elprisen 2 > > Olieprisen 3 > > Kulprisen 4 Prisen på brændsler har været opadgående de sidste måneder.

Læs mere

Scenarier for Danmarks el- og fjernvarmesystem 2020

Scenarier for Danmarks el- og fjernvarmesystem 2020 Scenarier for Danmarks el- og fjernvarmesystem 2020 Analyse nr. 3 28. september 2012 Resume Analysen kaster lys over konsekvenserne for Danmarks el- og fjernvarmesystemer af udviklingen i det nordeuropæiske

Læs mere

El, varme og affaldsforbrænding - Analyse af økonomi ved import af affald i et langsigtet perspektiv

El, varme og affaldsforbrænding - Analyse af økonomi ved import af affald i et langsigtet perspektiv El, varme og affaldsforbrænding - Analyse af økonomi ved import af affald i et langsigtet perspektiv Affaldsdage 2016 Hotel Vejlefjord, 11. november 2016 Jesper Werling Ea Energianalyse 1 Formål Vurdere

Læs mere

Modellering af energisystemet i fjernvarmeanalysen. Jesper Werling, Ea Energianalyse Fjernvarmens Hus, Kolding 25. Juni 2014

Modellering af energisystemet i fjernvarmeanalysen. Jesper Werling, Ea Energianalyse Fjernvarmens Hus, Kolding 25. Juni 2014 Modellering af energisystemet i fjernvarmeanalysen Jesper Werling, Ea Energianalyse Fjernvarmens Hus, Kolding 25. Juni 2014 MODEL, SCENARIER OG FORUDSÆTNINGER 2 Model af el- og fjernvarmesystemet Balmorel

Læs mere

Hvor vigtig er fast biomasse i den fremtidige energiforsyning. Finn Bertelsen Energistyrelsen

Hvor vigtig er fast biomasse i den fremtidige energiforsyning. Finn Bertelsen Energistyrelsen Hvor vigtig er fast biomasse i den fremtidige energiforsyning Finn Bertelsen Energistyrelsen Seminar om handlingsplan for udvikling og demonstration inden for kraftvarme fra fast biomasse den 15. juni

Læs mere

Den rigtige vindkraftudbygning. Anbefaling fra Danmarks Vindmølleforening og Vindmølleindustrien

Den rigtige vindkraftudbygning. Anbefaling fra Danmarks Vindmølleforening og Vindmølleindustrien Den rigtige vindkraftudbygning Anbefaling fra Danmarks Vindmølleforening og Vindmølleindustrien 2 Den rigtige vindkraftudbygning Danmarks Vindmølleforening og Vindmølleindustrien anbefaler, at der politisk

Læs mere

Basisfremskrivning Fagligt arrangement i Energistyrelsen

Basisfremskrivning Fagligt arrangement i Energistyrelsen Basisfremskrivning 2015 Fagligt arrangement i Energistyrelsen 20.01.2016 Side 1 Indhold Hvad er en basisfremskrivning? Hvilke forudsætninger indgår? Politiske tiltag Priser Modelsetup Hvad blev resultaterne?

Læs mere

Afgifts- og tilskudsregler i Danmark, Sverige og Tyskland ved afbrænding af affald

Afgifts- og tilskudsregler i Danmark, Sverige og Tyskland ved afbrænding af affald Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 82 Offentligt Notat 10. december 2010 J.nr. 2010-500-0002 Afgifts- og tilskudsregler i Danmark, Sverige og Tyskland ved afbrænding af affald I dette notat beskrives

Læs mere

29. oktober 2015. Smart Energy. Dok. 14/21506-18

29. oktober 2015. Smart Energy. Dok. 14/21506-18 29. oktober 2015 Smart Energy Dok. 14/21506-18 Fra Smart Grid til Smart Energy I 2010 lavede Dansk Energi og Energinet.dk en analyse af den samfundsøkonomiske værdi af Smart Grid. Præmissen for analysen

Læs mere

DONGs planer om at ombygge Avedøre 2 til kul fører til større kulforbrug og større CO2-udslip fra Avedøreværket.

DONGs planer om at ombygge Avedøre 2 til kul fører til større kulforbrug og større CO2-udslip fra Avedøreværket. September 2009 DONGs planer om at ombygge Avedøre 2 til kul fører til større kulforbrug og større -udslip fra Avedøreværket. Sammenligning af kulforbrug og -udslip fra Avedøreværket med og uden kul på

Læs mere

Markedsrapporten. Fald i elspotpris men stadig forventning om høje vinterpriser. Nr. 12 September Elmarkedet i september:

Markedsrapporten. Fald i elspotpris men stadig forventning om høje vinterpriser. Nr. 12 September Elmarkedet i september: Markedsrapporten Nr. 12 September 6 Elmarkedet i september: Fald i elspotpris men stadig forventning om høje vinterpriser Septembers nedbør i Norge og Sverige kombineret med faldende priser på olie og

Læs mere

2014 monitoreringsrapport

2014 monitoreringsrapport 2014 monitoreringsrapport Sønderborg-områdets samlede udvikling i energiforbrug og CO2-udledning for perioden 2007-2014 1. Konklusion & forudsætninger I 2014 er Sønderborg-områdets CO 2-udledningen reduceret

Læs mere

Opdaterede samfundsøkonomiske prisforudsætninger

Opdaterede samfundsøkonomiske prisforudsætninger 22-03-2011 lb/hhl Opdaterede samfundsøkonomiske prisforudsætninger Ea Energianalyse og Wazee har for Energistyrelsen udført en gennemgang af metode og forudsætninger for fastsættelse af brændselsprisudviklingen

Læs mere

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Dato: 7. november 2005 Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Baggrund Det er ønsket at forbedre energiudnyttelsen mindske

Læs mere

Notat om PSO-fremskrivning ifm. Basisfremskrivning 2017

Notat om PSO-fremskrivning ifm. Basisfremskrivning 2017 Notat om PSO-fremskrivning ifm. Basisfremskrivning 2017 Kontor/afdeling Systemanalyse Dato -22. juni 2017 J nr. 2017-2206 Indhold Introduktion... 2 PSO-fremskrivningens metode... 2 Usikkerhed i elprisen

Læs mere

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 4. KVARTAL 2015

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 4. KVARTAL 2015 overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 4. KVARTAL 2015 > > Elprisen 2 > > Olieprisen 2 > > Gasprisen 3 > > Kulprisen 3 > > Eltariffer 4 > > Kvoteprisen 5 Priserne på energimarkederne har

Læs mere

Et balanceret energisystem

Et balanceret energisystem Et balanceret energisystem Partnerskabets årsdag Københavns Rådhus, 18. April 2012 Forskningskoordinator Inger Pihl Byriel ipb@energinet.dk Fra Vores Energi til Energiaftale 22. marts 2012 Energiaftalen:

Læs mere

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Gastekniske dage 18. maj 2009 Dorthe Vinther, Planlægningschef Energinet.dk 1 Indhold 1. Fremtidens energisystem rammebetingelser og karakteristika 2.

Læs mere

VARMEPLAN. Scenarier for hovedstadsområdets varmeforsyning frem mod 2035. 25. februar 2014. Hovedstaden. VARMEPLAN Hovedstaden

VARMEPLAN. Scenarier for hovedstadsområdets varmeforsyning frem mod 2035. 25. februar 2014. Hovedstaden. VARMEPLAN Hovedstaden Scenarier for hovedstadsområdets varmeforsyning frem mod 2035 25. februar 2014 Formål med scenarier frem til 2035 Godt grundlag for kommunikation om udfordringer og løsningsmuligheder. Hjælpeværktøj til

Læs mere

Elsektorens rolle i samarbejde med varmesektor -- fra fossile brændsler til vedvarende energi - tænk globalt, handl lokalt Jesper Koch, Dansk Energi

Elsektorens rolle i samarbejde med varmesektor -- fra fossile brændsler til vedvarende energi - tænk globalt, handl lokalt Jesper Koch, Dansk Energi Elsektorens rolle i samarbejde med varmesektor -- fra fossile brændsler til vedvarende energi - tænk globalt, handl lokalt Jesper Koch, Dansk Energi Mange åbne ender Bedre integration mellem el-, gas-

Læs mere

Statusnotat om. vedvarende energi. i Danmark

Statusnotat om. vedvarende energi. i Danmark Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 81 Offentligt Folketingets Energiudvalg og Politisk-Økonomisk Udvalg Økonomigruppen og 2. Udvalgssekretariat 1-12-200 Statusnotat om vedvarende energi i

Læs mere

Høring af Analyseforudsætninger 2016. 1. Indledning. Markedets aktører m.fl. 8. april 2016 KNY/KNY

Høring af Analyseforudsætninger 2016. 1. Indledning. Markedets aktører m.fl. 8. april 2016 KNY/KNY Til Markedets aktører m.fl. Høring af Analyseforudsætninger 2016 8. april 2016 KNY/KNY 1. Indledning Energinet.dk udarbejder årligt en opdatering til analyseforudsætningerne, det centrale sæt af antagelser

Læs mere

Fleksibelt elforbrug eller

Fleksibelt elforbrug eller Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 189 Offentligt Anders Stouge krise på Anders Stouge Ast@di.dk Hvorfor det?? Hvis der ikke gøres noget, skaber den ustyrlige og stigende andel af vedvarende

Læs mere

Ændrede regler og satser ved afgiftsrationalisering.

Ændrede regler og satser ved afgiftsrationalisering. Notat 12. juni 2007 J.nr. 2006-101-0084 Ændrede regler og satser ved afgiftsrationalisering. Afgiftsrationaliseringen består af to elementer. Forhøjelse af CO2 afgift til kvoteprisen, der i 2008-12 p.t.

Læs mere

Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning

Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning Anders Michael Odgaard Nordjylland Tel. +45 9682 0407 Mobil +45 2094 3525 amo@planenergi.dk Vedrørende Til brug for udarbejdelse af Energiperspektivplan

Læs mere

Dansk kraftvarmeteknologi baseret på fast biomasse

Dansk kraftvarmeteknologi baseret på fast biomasse Dansk kraftvarmeteknologi baseret på fast biomasse Den 15. Juni 2010 Flemming Skovgaard Nielsen Group Burmeister & Wain Energy A/S Lundtoftegaardsvej 93A DK-2800 Lyngby Denmark Tel/fax +45 39 45 20 00/+45

Læs mere

Det danske energisystem i 2020 Hvordan opnår vi den tilstrækkelige grad af dynamik i et el-system med 50 % vind?

Det danske energisystem i 2020 Hvordan opnår vi den tilstrækkelige grad af dynamik i et el-system med 50 % vind? Det danske energisystem i 2020 Hvordan opnår vi den tilstrækkelige grad af dynamik i et el-system med 50 % vind? Mikael Togeby, Ea Energianalyse A/S Indpasning af vindkraft For Energistyrelsen og Skatteministeriet

Læs mere