NOTAT 1. februar Vurdering af effektsituationen på termiske værker

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NOTAT 1. februar 2014. Vurdering af effektsituationen på termiske værker"

Transkript

1 NOTAT 1. februar 2014 Ref. AHK Vurdering af effektsituationen på termiske værker En del af analysen om elnettets funktionalitet som besluttet i energiaftalen fra marts 2012 vedrører elforsyningssikkerheden fremadrettet. Elforsyningssikkerheden af bl.a. afhængig af den produktionskapacitet, der er til rådighed i Danmark. Her har der de seneste ca. 20 år været stor overkapacitet i forhold til det maksimale behov. Således blev op igennem 1990 erne etableret både nye centrale værker og hovedparten af den decentrale kapacitet, der fortsat er i drift. En del af de centrale anlæg er ved at nå den designede levetid og tages derfor ud af drift. Den samlede indenlandske elkapacitet på termiske værker er derfor faldende. Og da det nyeste centrale kraftværk er fra 2001 må tendensen alt andet lige forventes at fortsætte. Rammevilkårene for decentrale værker ventes også væsentligt ændret inden Den historiske udvikling som den fremgår af energistatistik 2012 ses i nedenstående figur

2 Den installerede kapacitet har været forholdsvis konstant omkring MW det seneste årti. Ifølge energistatistikken var kapaciteten på de centrale værker i 2001 ca MW og godt MW i Det dækker dog over, at der er medregnet anlæg, der ikke var i drift og formentlig heller ikke alle havde været til rådighed, hvis det havde været nødvendigt. Dette forhold er vigtigt at være opmærksom på, hvis statistikkens opgørelse sammenlignes med det maksimale indenlandske behov, der i perioden har ligget i intervallet MW. Det absolutte maksimale forbrug optrådte i Antagelser om eksisterende centrale værker Udgangspunktet for antagelsen om de centrale værkers fremtid er, at de er designet til ca driftstimer, svarende til ca. 30 års drift. Desuden antages at en levetidsforlængelse, som er aktuel på flere af anlæggene i disse år primært i forbindelse med omlægning til biomasse, vil give ekstra 15 år. De seneste par år er taget en del af de centrale værker ud af drift, ligesom der kun er en af to blokke i drift på Studstrupværket og blok 5 på Asnæsværket kun er rådighed for markedet, når blok 2 er ude til revision. Totalt er MW central kapacitet reelt set allerede væk: Taget ud af drift (MW): Amagerværket Nordjyllandsværket Fynsværket Enstedværket 670 Asnæsværket Stigsnæsværket Reserve ind til videre Asnæsværket Reserve for blok 2 Studstrupværket 380 I drift om vinteren Med lukningerne af disse anlæg samt kendte udmeldinger fra ejerne om fremtiden for andre anlæg er opgaven reelt indsnævret til at vurdere 9 af de store blokkes restlevetid. Det drejer sig om følgende Hertil kommer reserveanlæggene på Kyndbyværket og mindre modtryksanlæg på Amager, Fyn og i Herning og Randers Page 2

3 På nuværende tidspunkt kendes planerne for Studstrupværket, hvor blok 3 vil blive levetidsforlænget og blok 4 lægges i mølpose. Varmeleveringsaftale med AffaldVarme Århus er forlænget. Den endelige investeringsbeslutning er dog ikke taget endnu. For så vidt angår Skærbækværkets blok 3, blev aftale om varmelevering til TVIS forlænget i I den forbindelse vil DONG Energy etablere en biomassefyret kedel i tilknytning til blok 3. Det vedrører i princippet ikke den gasfyrede blok 3, men blokken er fra 1997 og den tekniske restlevetid er betydelig. Det antages derfor, at blok 3 er til rådighed både i 2020 og I København antages de to kulfyrede AVV1 og AMV3 levetidsforlænget og ombygget til biomasse. Varmemarkedet er stort og gamle blokke på H.C. Ørstedværket planlægges taget ud af drift. Gasturbinen på Svanemølleværket blev taget ud af drift i De to blokke på hhv. Fynsværket og Esbjergværket er fra 1991 og På Fynsværket har der længe kørt en miljøsag om kølevand. Ved positivt udfald, dvs. fortsat mulighed for udledning af kølevand som i dag - antages anlægget at fortsætte som udtagsværk. Ellers har været overvejelser om ombygning til modtryk uden udledning af kølevand med deraf følgende lavere elkapacitet. Der har også været overvejelser om konvertering til biomasse, men økonomien er usikker, som følge af at en stor del af varmen aftages af gartnere. Vattenfall har sat værket til salg, så fremtiden er usikker, men varmemarkedet burde være tilstrækkeligt stort til at en eller anden form for kraftvarmeproduktion kan være økonomisk attraktiv fremadrettet. I Esbjerg er varmemarkedet lille (ca. 2,6 PJ) og omstilling til biomasse er så vidt vides ikke på tale. På den anden side har ejeren arbejdet på at optimere anlægget, så det kan regulere meget langt ned ligesom der er installeret elpatron så nettolevering til nettet kan komme endnu længere ned.. Ind til videre regnes med at et af anlæggene tages ud mellem 2020 og 2025, konkret ved at antage en levetid på 30 år for Fynsværket og 45 år for Esbjergværket. De to nyeste anlæg NJV3 og AVV2 antages levetidsforlænget med 15 år. Selv uden levetidsforlængelse må de formodes at være i drift til omkring Ud over ovenstående anlæg kommer 740 MW på Kyndbyværket. Anlægget er bygget som et reserveanlæg i 1970 erne og har siden 2000 fået direkte betaling fra TSO. I 2010 blev indgået en 5-årig aftale med fast betaling på 180 mio kr/år + betaling for evt. drift. Fremtiden for dette anlæg afhænger af, hvordan ydelserne for manuelle reserver tilrettelægges efter 2015, når den eksisterende aftale udløber. Energinet.dk har udbudt disse ydelser fra 2016, men der er ingen beslutning p.t. I tabellen nedenfor fremgår de samlede antagelser om de centrale værker - EPT12 er Energistyrelsen energiproducenttælling 2012: Page 3

4 EPT AVV SKV NJV ESV FYV7* SSV SSV AMV AVV ASV Modtryksanlæg: AMV Herning Randers FYV HCV HCV Centrale i drift Betalte reserver Centrale i alt Ude af drift** * At dette anlæg ikke er i drift i 2025 afspejler, at en af de store blokke forventes ude i 2025, ikke nødvendigvis dette anlæg. ** indgår ikke i summen - enkelte af anlæggene er fortsat driftsklare. Udgangspunktet er EPT2012, hvor enkelte af anlæggene i tabel s. 2 allerede er udgået. Der kan derfor ikke sammenlignes direkte, ligesom begge anlæg på Studstrupværket i denne tabel er indregnet i 2013 Anlæg på Bornholm ca. 100 MW (2012) indgår ikke i opgørelsen I forhold til EPT2012 regnes i fremskrivningen 2013 med lidt højere kapacitet. Det skyldes at der er overlastmulighed på de fleste af anlæggene, som flittigt udnyttes. Ny kapacitet som erstatning for skrottede centrale værker. I fremskrivningen regnes ikke med, at der etableres nye centrale værker frem til Efter 2020 kan der ske noget i Odense, hvor varmeleveringen på mere end 7 PJ fra Fynsværket formodes at kunne gøre ny kraftvarmekapacitet interessant, såfremt blok 7 på Fynsværket ikke levetidsforlænges, ligesom der i Kalundborg kan være mulighed for at erstatte ASV2 med ny kraftvarmekapacitet. Det vil i høj grad afhænge af, hvad industrierne i området beslutter omkring fremtidig levering af procesdamp. Antagelser om eksisterende decentrale værker Med udgangspunkt i Energistyrelsens elproduktionstælling 2012 er lavet en status for decentrale termiske anlæg i kategorierne decentralt værk, lokalt værk og erhvervsværk. Page 4

5 EPT Decentral KV (+) industri KV blok KV Regulerkraft (++) biogas mv affald Decentrale i alt Termisk i alt (+) 121 MW af de decentrale har ikke været i drift i (++) 70 MW GT på Masnedø klassificeret som decentralt men drives fra KYV I tabellen er kapaciteten på de forskellige typer anlæg fremskrevet til 2020 og Da grundbeløbet bortfalder inden 2020 regnes med en stor nedgang i kapaciteten på de decentrale kraftvarmeværker, der leverer til fjernvarmenet. Det er antaget at kapaciteten er halveret i og at der yderligere forsvinder 200 MW til Der henvises i øvrigt til bilag 9 om analysen af de gasfyrede decentrale kraftvarmeværker. Der findes en mindre elkapacitet på blokvarmecentraler, de er primært naturgasfyrede. Det antages at de skrottes, når de står overfor reinvestering, da omkostningerne til varmeproduktionen i de fleste af anlæggene er højere end mulige alternativer. Der regnes også med nedgang i elproduktionskapaciteten i industrien. Allerede i dag er mange af anlæggene ikke i daglig drift. Det antages at 100 MW skrottes inden 2020 og yderligere 100 MW mellem 2020 og Der er stor usikkerhed om fremskrivningen af kapaciteten på disse anlæg. For de affaldsfyrede dampturbineanlæg regnes med en mindre forøgelse af kapaciteten. Det dækker over, at der er nyanlæg er på vej på Amager, i Roskilde og på Nordforbrændingen som alle er større end eksisterende elkapacitet. Til gengæld formodes elproduktion på mindre affaldsfyrede anlæg at bortfalde. Det giver ca 250 MW i (På tre combined cycle anlæg klassificeret som dec. KV) fyres også med affald. Affaldsmængden på disse anlæg er omregnet til en elkapacitet. Totalt regnes med ca. 300 MW på affaldsfyrede anlæg i 2020 og 2025.) Det eneste område, hvor der antages nyinvestering er de biogasfyrede motoranlæg. Der antages en nettotilgang på ca. 50 MW før 2020 og 50 MW mellem 2020 og Page 5

NOTAT. Vurdering af restlevetider for centrale danske kraftværker

NOTAT. Vurdering af restlevetider for centrale danske kraftværker NOTAT Projekt Energistyrelsen - Vurdering af restlevetider for centrale danske kraftværker Kunde Energistyrelsen Notat nr. 01 Dato 2014-01-10 Til Fra Kopi til Anders Højgaard Kristensen Jens Nansen Paulsen

Læs mere

Baggrundsnotat C: Dokumentation af elog fjernvarmefremskrivning

Baggrundsnotat C: Dokumentation af elog fjernvarmefremskrivning Baggrundsnotat C: Dokumentation af elog fjernvarmefremskrivning Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Kort beskrivelse af RAMSES... 2 Frozen Policy metode... 3 Økonomiske forudsætninger... 3 Norge, Sverige

Læs mere

Energinet dk's analyseforudsætninger 2014-2035, opdatering september 2014

Energinet dk's analyseforudsætninger 2014-2035, opdatering september 2014 Til Energinet.dk Markedets aktører Energinet dk's analyseforudsætninger 2014-2035, opdatering september 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 16. september 2014 CHR/CHR 2. Økonomiske nøgletal...

Læs mere

Energinet.dk s analyseforudsætninger 2013-2035. April 2013. 16. april 2013 CHR/CHR. Dok. 78482/13, Sag 12/427 1/23

Energinet.dk s analyseforudsætninger 2013-2035. April 2013. 16. april 2013 CHR/CHR. Dok. 78482/13, Sag 12/427 1/23 Energinet.dk s analyseforudsætninger 2013-2035 April 2013 16. april 2013 CHR/CHR Dok. 78482/13, Sag 12/427 1/23 Indhold 1. Indledning... 3 2. Økonomiske nøgletal... 3 3. Brændselspriser... 4 4. CO 2 -kvotepriser...

Læs mere

Energinet.dk's analyseforudsætninger 2012-2035, juli 2012

Energinet.dk's analyseforudsætninger 2012-2035, juli 2012 Til Energinet.dk's analyseforudsætninger 2012-2035, juli 2012 24. juli 2012 CHR/CHR 1. Indledning... 2 2. Beregningsperiode... 2 3. Økonomiske nøgletal... 2 4. Brændselspriser... 3 5. CO 2 -kvotepriser...

Læs mere

VARMEPLAN Hovedstaden

VARMEPLAN Hovedstaden VARMEPLAN Hovedstaden Offentlig udgave Data for teknologier til produktion af varme Baggrundsrapport til Varmeplan Hovedstaden November 2009 2 Varmeplan Hovedstaden november 2009 Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

VARMEPLAN Hovedstaden

VARMEPLAN Hovedstaden VARMEPLAN Hovedstaden Data for teknologier til produktion af varme Baggrundsrapport til Varmeplan Hovedstaden 3 Oktober 2014 2 Varmeplan Hovedstaden 3 baggrundsrapport om produktionsteknologier Indholdsfortegnelse

Læs mere

Oplæg om konvertering fra individuel naturgas til fjernvarme (12. december 2008)

Oplæg om konvertering fra individuel naturgas til fjernvarme (12. december 2008) Oplæg om konvertering fra individuel naturgas til fjernvarme (12. december 2008) 1 Indholdsfortegnelse 1. Konvertering fra individuel naturgas til fjernvarme...3 2. Sammenfatning...3 3. Potentialevurdering

Læs mere

FORNYELSE AF HELSINGØR KRAFTVARMEVÆRK

FORNYELSE AF HELSINGØR KRAFTVARMEVÆRK MAJ 2014 HELSINGØR KRAFTVARMEVÆRK A/S FORNYELSE AF HELSINGØR KRAFTVARMEVÆRK BESLUTNINGSGRUNDLAG ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

Resumé. Baggrund. ELF ORS YN INGSSIK KE RH ED P Å VE J MO D FOSSIL U AF HÆN G IGH ED

Resumé. Baggrund. ELF ORS YN INGSSIK KE RH ED P Å VE J MO D FOSSIL U AF HÆN G IGH ED ELF ORS YN INGSSIK KE RH ED P Å VE J MO D FOSSIL U AF HÆN G IGH ED 11. marts 2013 J.nr. 2206/1198-0020 Ref. SLP Resumé. Notatet drøfter begrebet elforsyningssikkerhed og argumenterer for, at en probabilistisk

Læs mere

Fjernvarmeanalyse - bilagsrapport MODELBEREGNINGER AF SCENARIER FOR FJERN- VARMENS UDVIKLING I FREMTIDENS ENERGISYSTEM

Fjernvarmeanalyse - bilagsrapport MODELBEREGNINGER AF SCENARIER FOR FJERN- VARMENS UDVIKLING I FREMTIDENS ENERGISYSTEM Fjernvarmeanalyse - bilagsrapport MODELBEREGNINGER AF SCENARIER FOR FJERN- VARMENS UDVIKLING I FREMTIDENS ENERGISYSTEM 21-1-214 2 Fjernvarmeanalyse - bilagsrapport, modelberegninger af scenarier for fjernvarmens

Læs mere

DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET

DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET Notat Den 25. juni 2012 Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Fremtidigt behov for fleksibilitet i energisystemet Klima- og energiudfordringerne

Læs mere

Ea Energianalyse. Kombination af vindkraft og varmepumpe til Varmeplan Århus

Ea Energianalyse. Kombination af vindkraft og varmepumpe til Varmeplan Århus Ea Energianalyse Kombination af vindkraft og varmepumpe til Varmeplan Århus 22. marts 2010 1 Bidragydere: Søren Rygaard, Nordjysk Elhandel Per Lauritzen, Vindenergi Danmark Grethe Føns Hjortbak og Allan

Læs mere

Opdatering af samfundsøkonomiske brændselspriser BIOMASSE

Opdatering af samfundsøkonomiske brændselspriser BIOMASSE Opdatering af samfundsøkonomiske brændselspriser BIOMASSE Udarbejdet for Energistyrelsen af Ea Energianalyse og Wazee 17-03-2011 2 Opdatering af samfundsøkonomiske brændselspriser, biomasse - 17-03-2011

Læs mere

Dagsorden: Dato: 7. maj 2014 Tidspunkt: 10.00 12.00 Helsingør Renseanlæg, Færgevej 5, Helsingør

Dagsorden: Dato: 7. maj 2014 Tidspunkt: 10.00 12.00 Helsingør Renseanlæg, Færgevej 5, Helsingør Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 7. maj 2014 i Forsyning Helsingør A/S, Forsyning Helsingør Service A/S, Forsyning Helsingør Varme A/S, Forsyning Helsingør Affald A/S og Forsyning Helsingør

Læs mere

miljøberetning miljøberetning

miljøberetning miljøberetning miljøberetning 2003 miljøberetning Miljøberetning 2003 Miljøberetning 2003 Udgivet af Elkraft System Oplag: 1000 Rapporten kan fås ved henvendelse til: Elkraft System Lautruphøj 7 2750 Ballerup Telefon:

Læs mere

ANALYSERAPPORT SAMFUNDSØKONOMISK ANALYSE AF CCS/EOR I DANMARK

ANALYSERAPPORT SAMFUNDSØKONOMISK ANALYSE AF CCS/EOR I DANMARK Til Energistyrelsen Dokumenttype Endelig rapport Dato December 2012 Fra Rambøll Management Consulting ANALYSERAPPORT SAMFUNDSØKONOMISK ANALYSE AF CCS/EOR I DANMARK ANALYSERAPPORT SAMFUNDSØKONOMISK ANALYSE

Læs mere

PUDDEL-slutrapport PUDDEL- slutrapport Dok.nr. 210642 KBE juli 2005

PUDDEL-slutrapport PUDDEL- slutrapport Dok.nr. 210642 KBE juli 2005 PUDDELslutrapport Dok.nr. 210642 KBE juli 2005 Indholdsfortegnelse Resume... 7 Konklusioner... 10 Baggrunden for PUDDEL... 11 Det Vestdanske elsystem... 11 Kortlægning af elsystemet... 13 Resultater af

Læs mere

Kabelhandlingsplan 2013. Uddrag fra Netudviklingsplan 2013 vedrørende 132/150 kv-kabellægningen

Kabelhandlingsplan 2013. Uddrag fra Netudviklingsplan 2013 vedrørende 132/150 kv-kabellægningen Kabelhandlingsplan 2013 Uddrag fra Netudviklingsplan 2013 vedrørende 132/150 kv-kabellægningen Kabelhandlingsplan 2013 Rapporten kan fås ved henvendelse til: Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia

Læs mere

4.2 Fjernvarme, store varmepumper, solvarme og system integration

4.2 Fjernvarme, store varmepumper, solvarme og system integration Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision 4.2 Fjernvarme, store varmepumper, solvarme og system integration 19/7 2014 af Jakob Worm 4.2.1 Opsummering Dette afsnit handler primært om fremtidens fjernvarme

Læs mere

Samfundsøkonomisk værdi af affaldsimport

Samfundsøkonomisk værdi af affaldsimport Samfundsøkonomisk værdi af affaldsimport 15-11-2014 2 Samfundsøkonomisk værdi af affaldsimport, - 15-11-2014 Udarbejdet for Dansk Affaldsforening af: Ea Energianalyse Frederiksholms Kanal 4, 3. th. 1220

Læs mere

50 pct. vindkraft i Danmark i 2025 - en teknisk-økonomisk analyse

50 pct. vindkraft i Danmark i 2025 - en teknisk-økonomisk analyse 50 pct. vindkraft i Danmark i 2025 - en teknisk-økonomisk analyse Ea Energianalyse a/s Juni 2007 Udarbejdet af: Ea Energianalyse a/s Frederiksholms Kanal 1, 1. 1220 København K Tel: 88 70 70 83 Fax: 33

Læs mere

Scenarieanalyser 2015-2035. Baggrundsrapport til VPH3

Scenarieanalyser 2015-2035. Baggrundsrapport til VPH3 Scenarieanalyser 2015-2035 Baggrundsrapport til VPH3 Oktober 2014 1 2 Indholdsfortegnelse 1 Forord... 5 1.1 Rapportens opbygning... 5 2 Forkortelser... 6 3 Resumé... 7 3.1 Scenarier og metode... 7 3.2

Læs mere

Vind som varmelever andør

Vind som varmelever andør Vind som varmelever andør Udgivet af Vindmølleindustrien Januar 2005 Redaktion: Claus Bøjle Møller og Rosa Klitgaard Andersen Grafik & Layout: Katrine Sandstrøm Vindmølleindustrien Vester Voldgade 106

Læs mere

PEJLEMÆRKER FOR REGION MIDTJYLLAND 2025, 2035 OG 2050

PEJLEMÆRKER FOR REGION MIDTJYLLAND 2025, 2035 OG 2050 PEJLEMÆRKER FOR REGION MIDTJYLLAND 2025, 2035 OG 2050 DIALOGOPLÆG Februar 2015 1/15 1. Indledning... 3 2. Analyseresultater for Region Midtjylland... 4 2.1 Elproduktionen... 5 2.2 Fjernvarmen... 7 2.3

Læs mere

Energianalyserne. Kristoffer Böttzauw Vicedirektør

Energianalyserne. Kristoffer Böttzauw Vicedirektør Energianalyserne Kristoffer Böttzauw Vicedirektør Analyser og scenarier Biomasse Potentialer Priser Bæredygtighed Teknologier El-analyse Gas Økonomien i gasnet og gaslagre Fjernvarme Hvor skal det være:

Læs mere

Samspil mellem gas, el og varme

Samspil mellem gas, el og varme Samspil mellem gas, el og varme Udgivet af Rapporten kan fås ved henvendelse til: Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Tlf. 70 10 22 44 Den kan også downloades på: www.energinet.dk December 2011 Dok. 43418/11,

Læs mere

Dok. 15/06357-1 1/170. 8. september 2015 MSO/DGR

Dok. 15/06357-1 1/170. 8. september 2015 MSO/DGR Dok. 15/06357-1 1/170 8. september 2015 MSO/DGR Forord Af Søren Dupont Kristensen, direktør for Systemudvikling og Elmarked i Energinet.dk Elmarkedet skal fremtidssikres Et velfungerende elmarked er helt

Læs mere

Biomasse og geotermi

Biomasse og geotermi Biomasse og geotermi i hovedstadsområdets fjernvarmeforsyning Af Mikkel Ellung Larsen Speciale fra Teksam december 2010 Vejleder: Thomas Budde Christensen Bivejleder: Jan Andersen ENSPAC ROSKILDE UNIVERSITET

Læs mere

- med fokus på fjernvarme

- med fokus på fjernvarme Forslag til ny struktur for CO2- og energiafgifter i Danmark Forslag til ny struktur for CO 2 - og energiafgifter i Danmark - med fokus på fjernvarme Udarbejdet af Ea Energianalyse for Fjernvarme Fyn,

Læs mere