Badminton-Triben. The link is more important than the thing 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Badminton-Triben. The link is more important than the thing 1"

Transkript

1 3 semester, CLM Virksomhedskommunikation Badminton-Triben The link is more important than the thing 1 Indledning Inden for nyere markedsføring er der sket en udvikling i måden, hvorpå virksomheder kommunikerer til forbrugerne 2 Den nyste filosofi og tilgang kaldes overordnet for Integreret markedskommunikation og PR, hvilket også kaldes IMK 3 Igennem studiet af Integreret markedskommunikation og PR vil jeg i denne opgave sætte fokus på emnet Consumer Tribes 4 Min interesse for emnet er grundet i linking value 5 mellem forbrugere Hvordan kan en virksomhed kommunikere med en Tribe på baggrund af linking value mellem disse Tribe-medlemmer? Hvilke værdier tillægger forbrugere selve Triben og hvad er det der gør at de er en del af denne Tribe? Jeg er således interesseret i at vide hvilke værdier forbrugere tillægger Triben, men ligeledes hvordan en virksomhed kan appellere til forbrugere ud fra disse værdiopfattelser hos Tribe-medlemmerne På baggrund af denne nævnte interesse stiller jeg mig nysgerrig over for, hvorledes et sportsbrand, som Hummel 6, kan appellere til Triben af badmintonspillere Jeg ser badmintonspillere som en Tribe, idet personer indgår med fælles hverdagsoplevelser om sporten 7 Hummel markedsfører sig for især fodbold og håndbold 8 som sportsgrene, men hvorfor ikke badminton? Mit interessefelt er således hvordan Hummel kan markedsføre sig til badmintonspillere og indtræde på dette nye marked Hvilke værdier kan Hummel markedsføre sig på med hensigt på at drage fordel af linking value i Triben af badmintonspillere, som et nyt marked? Ud fra denne interesse og ovenstående undrende spørgsmål vil jeg arbejde ud fra følgende problemformulering: Hvad karakteriserer Triben af badmintonspillere? og hvordan kan sportsbrandet Hummel kommunikere med denne Tribe på baggrund af linking value mellem Tribe-medlemmer af badminton-triben? 1 Cova, Tribal Marketing, 2001, side 3, øverst 2 Kliatchko, Revisiting the IMC construct, side Kliatchko, Revisiting the IMC construct, side Cova, Consumer Tribes, side 6 5 Cova, Tribal Marketing, 2002, side 600, midt 6 Casen Hummel redegøres i metodeafsnittet 7 Cova, Tribal Marketing, 2002, side 602, midt 8 Se bilag 7: Hummel vil gøre håndbold til fodbold 1

2 3 semester, CLM Virksomhedskommunikation Jeg mener at det er nærliggende at afdække hvilke værdier der ligger i selve Triben, før der undersøges hvordan virksomheden kan kommunikere med Triben Jeg bruger endvidere betegnelsen med denne Tribe, da Hummel bør støtte op om 9 værdier i hertil og ikke anvende et inside-out perspektiv 10 Yderligere skal det præciseres at linket ikke skal ses mellem virksomhed og forbrugere, men linket er i stedet i selve Triben mellem medlemmerne 11 Derfor er problemformuleringen opstillet som vist ovenfor Jeg vil redegøre for IMK definition og metodisk tilgang i det følgende afsnit Metode Jeg vil undersøge hvilket linking value 12 der er i Triben af badmintonspillere Tilmed vil jeg give bud på hvordan Hummel kan kommunikere med den nævnte Tribe Jeg definerer badmintonspillere som en Tribe, idet de samles om en specifik værdi og interesse på tværs af stor forskellighed 13 Jeg anser ikke denne forbrugergruppe som et segment, da netop forskelligheden af Tribe-medlemmerne gør det besværligt at segmentere 14 Segmenteringen er især vanskelig, da sporten er almen anvendt på tværs af geografi, alder og sociale lag, hvilket kan ses via hjemmesiden til organisationen Badminton Danmark 15 Dog skal segment-tankegangen ikke afvises helt, hvis livsstilsanalyser danner mønstre, som kan anvendes som et segmenteringskriterie Men da jeg ikke har foretaget en sådan undersøgelse er det besværligt at lokalisere segmenter af badmintonspillere Triben ser jeg ej heller som et Brand Community, da badmintonspillere ikke samles om ét specifikt brand, men om passionen for sporten 16 Jeg anser, som nævnt, badmintonspillere som en Tribe og vil tilgå undersøgelsen og opgaven ud fra følgende IMK definition: Marketing is about creating satisfactory exchanges via effective and integrated communication with consumers and building relationships with customers and with other publics who could impact organizational performance (the investors, 9 Cova, Tribal Marketing, 2002, side 613, øverst 10 Finne, Rethinking marketing communication, side Cova, Tribal Marketing, 2002, side 600, midt 12 Cova, Tribal Marketing, 2002, side 600, midt 13 Cova, Tribal Marketing, 2002, side 597, øverst 14 Cova, Tribal Marketing, 2002, side 599, nederst 15 Badminton Danmarks hjemmeside 16 Cova, Tribal Marketing, 2002, side 598, øverst 2

3 3 semester, CLM Virksomhedskommunikation analysts, employees, pressure groups, and so on) by means of effective communication 17 (Schultz and Kitchen, 2000) Forrige definition er netop rammende for denne opgave, da den baserer sig på udveksling af værdier mellem virksomhed og forbrugere Der er fokus på at videreføre linking value til gensidig udveksling af relationer 18 Jeg vil fokusere på linking value i denne opgave, hvilket i forbindelse med ovenfor definition beskrives som det essentielle link 19 Til undersøgelsen af linking value vil jeg inddrage selvproduceret empiri, som grunder i fire interviews med medlemmer af Triben af badmintonspillere Jeg vil spørge disse respondenter hvilke værdier de ser i Triben samt hvordan Hummel kan kommunikere for at opnå Tribe-medlemmernes interesse for sportsbrandet Jeg vil stille mig åben og undrende for respondenternes svar og ønsker at respondenterne selv finder frem til det interessante I denne tilgang vil jeg derfor arbejde ud fra en hermeneutisk induktiv videnskabsteori 20 Jeg vil fokusere på teorierne inden for Tribe-emnet og derfor ikke inddrage andre teorier fra IMK konceptet i analysen Trods definitionen ovenfor drager paralleller til relationsmarketing, vil jeg ikke medtage dette i analysen, da mit fokus er på Consumer Tribe teorien Teorien for interview er baseret på Steiner Kvale, der beskriver emner for et veludført interview 21 Som case anvender jeg sportsbrandet Hummel Som nævnt i indledningen vil jeg se på hvorledes Hummel kan kommunikere med badmintonspillere og indtræde på dette nye marked Hummel har i forvejen sportstøj i sit sortiment, som kan anvendes til mange forskellige sportsgrene Sportsbrandet er dog ikke nævnt i sammenhæng med badminton, men mere i forhold til boldspil som håndbold og fodbold 22 Ydermere appellerer Hummels hjemmeside sig mere til boldsport, da der kun sælges fodbolde og håndbolde og altså ikke ketsjere og fjerbolde 23 På baggrund af ovenstående metodiske tilgange vil jeg i det følgende redegøre for teorierne, som anvendes til analysen af Consumer Tribes 17 Torp, Integrated communications, side 197, nederst 18 Torp, Integrated communications, side 197, nederst 19 Torp, Integrated communications, side 197, nederst 20 Collin, Humanistisk Videnskabsteori, side Kvale, InterView En introduktion til det kvalitative forskningsinterview, side Se bilag 7: Hummel vil gøre håndbold til fodbold 23 Hummels hjemmeside 3

4 3 semester, CLM Virksomhedskommunikation Teori Jeg vil nu præsentere teorien af Consumer Tribes, hvilket er udviklet af Bernard Cova og Véronique Cova 24 Denne teori er inspireret af tankegangen om tidligere traditionelle Tribes, hvilket på dansk kaldes stammer Disse tidligere traditionelle stammer var bygget på religion, synkretisme dvs sammenslutning, fortidige samfund som refererer til etniske grupper og slægtskab 25 I den nyere Consumer Tribe teori bruges ordet Tribe som en metaforisk betegnelse for personer, som indgår med samme passion og interesse for noget fælles Nyere Tribes kaldes ligeledes Neo-Tribes 26 og beskrives som ustabile, mindre gruppe og påvirkelig 27 Endvidere kan Tribes beskrives som meget flygtige og medlemmerne agerer efter egen meningsdannelse for sin Tribe-identitet 28 Forfatterne til teorien diskuterer Tribes i forhold til Brand Communities, men udtaler at en sammenslutning af personer ikke nødvendigvis er en brand Community, men i stedet en sammenslutning støttet af et brand 29 Yderligere beskrives Communities som mere rodfæstede end Tribes, hvilket underbygger det førnævnte flygtige element 30 Et vigtigt begreb inden for Tribe-teorien og for denne opgave er begrebet Linking value Dette grunder i noget fælles, som skaber relation mellem personer i en Tribe 31 Cova og Cova opstiller en model for fire niveauer at se forbrug ud fra, hvilke er det makro-sociale -, det mikro-sociale -, på individniveau og på et biologisk niveau 32 Det marko-sociale relaterer sig til segmenteringstankegangen, mens det mikro-sociale niveau refererer til interaktion mellem forbrugere Netop det mikro-sociale niveau er udgangspunktet for analyse af Tribes Jeg mener dog at individniveauet ligeledes er relevant i forhold til Tribes, da jeg danner en forståelse af individers syn på Triben ud fra mine særskilte interviews og på denne måde opnår forståelse for interaktionen på det mikro-sociale niveau Tribes kan ses ud fra to såkaldte Tribal traces, hvilke er temporal traces og spatial traces 33 Førstnævnte begreb relaterer sig til den mest flygtige type af Tribe, mens den spatiale trace er mere 24 Cova, Tribal Marketing, 2002, side Cova, Tribal Marketing, 2002, side 597, midt 26 Cova, Tribal Marketing, 2001, side 9, nederst 27 Cova, Tribal Marketing, 2002, side 598, midt 28 Cova, Tribal Marketing, 2002, side 598, nederst 29 Cova, Tribal Marketing, 2002, side 613, midt 30 Cova, Tribal Marketing, 2002, side 598, midt 31 Cova, Tribal Marketing, 2002, side 600, midt 32 Cova, Tribal Marketing, 2002, side Cova, Tribal Marketing, 2002, side 605, midt 4

5 3 semester, CLM Virksomhedskommunikation faste og forankrede som Tribe Disse førnævnte begreber danner grundlaget for meningen af modellen The Tribal Clover, som er udviklet af forfatterne: Figur 1: The Tribal Clover 34 The Tribal Clover kan hjælpe analytisk til at karakterisere Triben som type Den identificerer om Triben er en del af hverdagen, eller kun en trend for medlemmerne og yderligere om Triben mødes ved faste steder, eller mere ved særlige lejligheder Ud fra denne model kan der således identificeres roller for Tribe-medlemmerne via følgende model: Figur 2: Roles of Tribe members Cova, Tribal Marketing, 2002, side 606, nederst 5

6 3 semester, CLM Virksomhedskommunikation I modellen på forrige side drages perspektiver videre til at inddele Tribe-medlemmer i fire overordnede roller, hvilke er sympatisører, deltagere, de praktiserende og medlemmerne Sidstnævnte baserer sig på ritualer, retorik, idoler og ikoner De fire roller grunder i samme opdeling som tidligere Tribal Clover, men i denne model kan Tribe-medlemmerne karakteriseres ud fra den rolle, som de har i Triben Som virksomhed kan man, ifølge Schouten og McAlexander, anvende 5 forskellige tilgange til at kommunikere med Triben Mulighederne er følgende: 1) yde nødvendig støtte til at Triben fungerer, 2) assistere med nye medlemmer til Triben, 3) forbedre kommunikationen i selve Triben, 4) støtte aktiviteter i Triben eller 5) selv blive medlem af Triben som en del af virksomhedens netværk 36 Jeg vil medtage en sidste model inden for Tribe-teorien, hvilken ligeledes kan karakterisere Tribens type: Figur 3: Mapping Consumer Tribes 37 Denne model opdeler typer af Tribes i dels grad af tilknytning til markedet og dels grad af accept af værdien på markedet Cova opstiller fire typer af Tribes, nemlig activators, double agents, 35 Cova, Tribal Marketing, 2002, side 607, øverst 36 Cova, Tribal Marketing, 2002, side 613, øverst 37 Cova, Consumer Tribes, side 6 6

7 3 semester, CLM Virksomhedskommunikation entrepreneurs og plunderers 38 Activators har en middel tilknytning til værdien i Triben og accepterer værdien som den er grundlagt Double agents har mindre grad af tilknytning til værdien i Triben, men tilpasser værdien efter egen hensigt Entrepreneurs har en middel tilknytning til værdien, men tillægger og skaber sit helt eget univers ud fra værdien i Triben Plunderers har en meget stor tilknytning til værdien i Triben og udvider værdien ud fra samme univers Efter denne redegørelse af teorier vil jeg i følgende afsnit begynde analysen af Triben for badmintonspillere Analyse Jeg vil nu analysere og karakterisere Triben ud fra tidligere redegjorte teorier og senere i analysen se på, hvorledes Hummel kan imødekomme linking value i Triben Som nævnt vil jeg først karakterisere Triben Denne Tribe af badmintonspillere bærer i høj grad præg af en fælles praksis om at mødes en, eller et par gange om ugen, som Erik udtaler: en times tid om ugen 39 Ifølge Tribal Clover kan Triben således ses som en rutine, hvor de mødes faste steder i de respektive klubber Dette kan videreføres til Roles of Members, hvor de i nogen grad er tro entusiaster for deres klub og dermed adherents Men i stor grad er de practitioners, idet de jævnligt praktiserer sporten Udover mødetider er der ligeledes fælles praksis om det sociale moment i badminton Anny siger blandt andet: det er jo mere for hyggens skyld kan man sige 40 Dette er Kristian til dels enig i og siger: Jo, selvfølgelig også samværd det har givet en masse venner 41 Endnu mere betyder det sociale meget for Julie: det giver en masse venner 42 Hun tilføjer at badminton er sjovt og siger: Vi har det mega sjovt sammen 43, idet hun refererer til samværet med veninderne Ifølge mine interviews bliver badminton set meget som en social sport og selve linking value for Anny og Julie, mens Kristian i lidt mindre grad synes dette Generelt set er Anny og Julie activators, men agerer indirekte også i mindre grad som double agents, idet de tillægger badmintonsporten værdien af det sociale aspekt 38 Cova, Consumer Tribes, side Bilag 6: Interview Julie 43 Bilag 6: Interview Julie 7

8 3 semester, CLM Virksomhedskommunikation For Erik er der et andet linking value, nemlig konkurrence og motion, hvilket ses idet han siger: Så det er nok viljen til sejr der skal drive det 44 Her fortæller han om vindermentaliteten, hvilket Kristian er enig i: Det er jo nok for mig noget konkurrence eller noget af en art 45 Han refererer generelt til at udfordringen er en del af sporten og udtaler: Jamen, det er nok det konkurrence-gen man skal have her i sporten 46 På denne måde er Kristian og Erik enige om at konkurrenceelementet er styrende for Tribens karakteristik, hvilket modstrider det sociale fokus fra de to øvrige Tribemedlemmer På denne måde er Kristian og Erik mere fokuserede på sportens grundlæggende værdi og kan lide sporten som den er grundlagt Dermed er disse respondenter grundlæggende activators i Triben Motionen er ligeledes et linking value for både Erik og Anny, hvor Erik siger: Såh er det også en ok sport til at få pulsen lidt op 47, hvilket Anny understøtter med fakta om sportens effekt på kroppen 48 og Kristian anerkender hårdheden af sporten 49 Foruden den fælles praksis indebærer Triben også små ritualer For Erik består ritualet i at finde ugens spiller 50, hvilket indikerer et ritual blandt ham og medspillerne Anny har ligeledes et ritual om at sidde i kantinen efter badminton: for vi sidder lige lidt i kantinen efter badet 51 Udover ritualer mellem medspillere er der også et ritual i selve klubben: Nåh, jo så har vi jo også juleafslutning, når sæsonen er ovre der spiser vi jo sammen og danser senere på aftenen 52 Der er tegn på at Triben ikke er så flygtig, som Tribe-teorien anviser den til at være Denne mindre grad af flygtighed ses idet medlemmerne indgår i opdelte klubber I relation til Tribal Clover gør dette Triben meget synlig i forhold til de steder de mødes, nemlig i klubberne Derudover kan Triben karakteriseres som havende små underliggende Tribes under selve hoved-triben Anny udtaler i denne forbindelse: jo så mellem os der spiller sammen og Vi samles nu bare i den lokale hal en gang om ugen det er nok for os 53 Samme tendens for at samles i klynger ser vi, idet ungdomsspillere er til stævner og turneringer: ellers har man sin lejr, hvor vi sidder sammen sådan klubvis 54 Dog deler Kristian ikke helt denne skarpe opdeling af Triben i klubber: Indimellem møder jeg de samme spillere til stævner, så det er sjovt nok 55 Erik er også blevet inspireret af Tribens Bilag 6: Interview Julie 55 8

9 3 semester, CLM Virksomhedskommunikation indhold via sine arbejdskollegaer 56 Men tendensen er ifølge mine interviews at Triben mest er klubopdelt og dermed konflikter med det flygtige begreb i teorien Dog er dette igen et tegn på adherents, idet de søger et tilhørsted Triben kan endvidere karakteriseres ud fra et tidsbegreb, temporal og spatial traces Julie har altid spillet badminton og agerer derfor ud fra den spatiale trace: Nærmest altid, så siden jeg var helt lille 57 Kristian har også spillet meget, men siger at han er blevet bidt af sporten hen af vejen 58, hvilket indebærer både det spatiale for dyrkelsen af sporten, men også det temporale, idet interessen er øget med tiden Erik relaterer sig mere til det temporale, idet han senere i livet har opfattet Triben 59 Da jeg spurgte ind til respondenternes relation til Hummel fremkom der en interessant enighed herom De adspurgte deler nemlig samme opfattelse af mangel på kommunikation fra Hummel til selve Triben Julie siger: Jeg har ikke rigtig hørt om det øh sådan med badminton 60 og uddyber at hun mere har hørt det i sammenhæng med anden sport Anny deler denne betragtning, idet hun udtaler: generelt har jeg ikke hørt om det og derfor bruger jeg det jo ikke 61 Anny har desuden stort fokus på designet og mærket af hendes sportstøj og udveksler mærketøj med kollegaerne: hørt det fra de andre piger 62, idet hun omtaler brandet Yonex For Kristian er design og mærker ikke vigtigt, men tøjet skal være praktisk og går derfor efter funktionen af tøjet 63 Erik har mest af alle respondenterne mindre fokus på tøjet, hvilket han understreger med lidt tilfældigt og køber gerne efter faktoren til en god pris 64 Da jeg i interviewet med Julie spørger til hvad Hummel kan gøre for at kommunikere til badmintonspillere, siger hun meget rammende: Så fortæl mere om det 65 Dette bygger på den tidligere mangel på kommunikation til Triben Julie er som Tribe-medlem meget selektivt bevidst om sit medieforbrug og siger: jeg bruger jo internettet meget, men ellers lukker jeg af for de der reklamer 66 Her refererer Julie til massekommunikation i trykte medier Ligeledes synes Kristian Bilag 6: Interview Julie Bilag 6: Interview Julie Bilag 6: Interview Julie 66 Bilag 6: Interview Julie 9

10 3 semester, CLM Virksomhedskommunikation heller ikke om massekommunikation og mener at Hummels budskaber vil drukne lidt 67 i konkurrencen med andre brands I stedet bruger han mere internettet og benytter debat-sider online for at udveksle badminton-udstyr Omvendt set har Anny og Erik begge et medieforbrug, som nærmest er diametralt modsat, da begge læser husstandsomdelte reklamer Anny er generelt interesseret i at se reklamer igennem 68 og Erik er meget fokuseret på tilbud i annoncer 69 Dog er der mere enighed om at reklamer i selve sportshallen vil have en positiv indvirkning på Tribemedlemmerne Anny udtaler hertil: hvis der var noget i klubben, så har vi piger også set det 70, hvilket Kristian deler interesse for: Så skulle det måske være en reklame inde i hallen 71 Erik omtaler endvidere muligheden for en reklame på døren ind til hallen, eller en fælles opslagstavle i hallen 72 Diskussion På baggrund af tidligere analyse vil jeg i dette afsnit diskutere analysens hovedpunkter, anvendte teorier og metoder Herefter vil jeg diskutere hvorledes Hummel som brand kan kommunikere med Triben af badmintonspillere Jeg har udelukkende anvendt teorier inden for emnet Consumer Tribes, da opgavens omfang ikke gør det relevant at medtage potentielle andre teorier Dog vil Jerry Kliatchkos sweet spot 73 være en teori, som relaterer sig til samme grundtanke som begrebet linking value, da begge refererer til den essentielle værdi for individerne Foruden sweet spot har Kliatchko sin four pillars model 74, som kan systematisere hvorledes Hummel kan planlægge sin markedsføring til Triben Min IMK definition relaterer sig til relationen mellem virksomhed og Tribe Derfor kan relationsmarketing ligeledes være et muligt teoretisk felt, hvorved relationen mellem parter kan analyseres via eksempelvis Susan Fourniers relationsformer Kliatchko, Revisiting the imc construct, side 147, midt 74 Kliatchko, Revisiting the imc construct, side 144, midt 75 Fournier, Putting the relationship back into CRM, side 67 10

11 3 semester, CLM Virksomhedskommunikation Jeg har valgt at foretage kvalitative interviews, da jeg mener at dette belyser personers holdninger bedst muligt Tilmed har jeg valgt en hermeneutisk induktiv vinkel på opgaven, idet jeg vil lade respondenterne finde frem til det interessante linking value og forhold til Hummel Via min analyse har jeg karakteriseret Triben af badmintonspillere, i mindre grad, som en flygtig Tribe Triben søger et tilhørssted om bestemte steder, via opdeling i klubber, og er meget praktiserende ifølge Tribal Clover Triben er derfor en del af hverdagen og dyrkes i klynger af klubber i Danmark Dette har sammenhæng med Roles of Tribe Members, hvor Triben, i høj grad, er practitioners og i nogen grad adherents Medlemmerne føler sig nemlig knyttet til tanken om klubben og praktiserer grundlæggende sporten heri Linking value i Triben er opdelt i to dele, hvilke er selve sportens indholdsværdi med konkurrencemomentet og tillægsværdien til sporten, som et socialt godt samlingspunkt for medlemmerne De to kvindelige respondenter ser mest linking value som det sociale, mens de to mandlige respondenter vægter selve konkurrencen i sporten På denne måde beskriver Triben selv sit linking value som værende både selve sportens indhold og sportens mulighed for hyggeligt samvær Dette relaterer sig til at Triben er dels activators, fordi medlemmerne kan lide og accepterer sporten som den er, men tillægger dog selv betydningen af at badminton er et socialt samlingspunkt Sidstnævnte er merværdi til den grundlæggende værdi i Triben og denne tilføjelse af værdi gør Triben, i mindre grad, til double agents Dog er medlemmerne mest af alt activators, da medlemmerne er meget tro mod Tribens grundlæggende værdi, nemlig selve sporten Generelt er respondenterne enige om at Hummel, som brand, ikke er kommunikeret effektivt nok til badminton-triben Den manglende kommunikation er derfor et vigtigt område at forbedre, hvis Hummel skal markedsføre sig over for Triben Jeg mener at Hummel bør være opmærksom på karakteristika for Triben, hvilket blandt andet indebærer et fokus på Tribens opfattelse af klubfølelse, da de er knyttet til klubber Derudover er det mest af alt vigtigt at forstå linking value i Triben Hummel kan derfor drage fordel af at vide at sporten er både konkurrencepræget, men tilmed et socialt samlingspunkt for individer i sammenhæng med motion Respondenterne nævner selv muligheder for at have en reklame i de respektive sportshaller Dette mener jeg kan være et godt marketingtiltag i forbindelse med turneringer og stævner Her samles ungdomsspillere fra mange klubber og plakater i hallen kan således kommunikeres til mange klubber på samme sted Foruden kan der til disse stævner være en udstilling i kantineområdet med det nyeste Hummel sportstøj Dette kommunikationstiltag kan endvidere skabe word of mouth i 11

12 3 semester, CLM Virksomhedskommunikation egen klub, da badmintonspillere udveksler tøj og udstyr, jf analysen Yderligere vil forældre til ungdomsspillerne blive stillet over for marketingtiltaget, idet se ser børnene spille kampe De ældste respondenter deltager ikke i stævner, men læser gerne husstandsomdelte reklameblade Dette kan også være et tiltag fra Hummel, hvor det klart appellerer til badminton Ydermere ligger der en mulighed i et online Community, idet flere af respondenterne nævner internettet Meget interessant er det at Kristian udtrykker behovet for en fælles Community hjemmeside, idet han søger debatfora til netop dette formål Der kan, i mine øjne, etableres et samarbejde med organisationen Badminton Danmark om en Community hjemmeside med navigativt link til denne organisation På Community hjemmesiden kan der således blive debatteret Hummel i forhold til badminton, hvilket endnu engang vil skabe word of mouth om brandet Hummel i relation til badminton Hummel kan med fordel integrere disse nævnte marketingtiltag ved et styrende budskab som: Hummel dyrker også badminton Med denne ordleg refererer Hummel sig indirekte som et alment medlem af Badminton-Triben Hummel kan derfor indgå som en slags medlem i Triben, jf Schouten og McAlexander Men det er tilmed vigtigt at forbedre kommunikationen i Triben, jf Schouten og McAlexander, idet der er manglende kendskab til Hummel i sammenhæng med badminton Foruden er det vigtigt at kommunikere om samarbejdet mellem Badminton Danmark og Hummel sidevist med sloganet Hummel dyrker også badminton Det er vigtigt at dette styrende budskab er gennemgående i alle medierne, hvilket kan lede til synergieffekt for kampagnen Perspektivering Efter at have udarbejdet denne synopsis har jeg tilegnet mig fornyet viden om konceptet Consumer Tribes Der rejser sig dog yderligere spørgsmål efter denne opgave, som eksempelvis: er analysen af Tribes egentligt en ny måde at segmentere på? Er anvendelsen af denne undersøgelsesmetode relevant og er det virkningsfuldt i forhold til at kapitalisere på Tribes som et marked? Mit eget svar kan kun grunde i denne opgaves indhold, men jeg vil vurdere at Hummel, i stor grad, kan drage fordel af en analyse af Tribens værdier og dermed lokalisering af linking value Spørgsmålet er således om Tribe-tankegangen er generelt virkningsfuld som en ny segmenteringsmetode? Jeg stiller mig også spørgsmålet om denne tilgang til segmentering er ny, eller blot en videreførelse af tidligere kvantitative segmenteringsmetoder? Alle nævnte spørgsmål refererer til et generelt billede af det teoretiske felt, som kan afdækkes i studier af flere cases 12

13 3 semester, CLM Virksomhedskommunikation Denne tidligere opgave har taget udgangspunkt i casen Hummel, men i princippet kan undersøgelsen foretages som en standardiseret fremgang til alle andre Tribes Det vil sige at fremgangen med at lokalisere værdien i Triben og dernæst se, hvorledes der kan kommunikeres ud fra disse værdier, kan appellere til mange virksomheders interesse for Tribes Tribe-tankegangen kan være meget effektiv, men der ligger, i mine øjne, et etisk underliggende moment i tilgangen Ifølge teorien om Tribes skal der appelleres til værdier i Triben og ikke manipulere Triben med sit brand Men er der ikke altid tale om at presse brandet ned i halsen på Triben uden denne målgruppe har givet udtryk for interesse for det pågældende brand? Når der opstår en sådan etisk gråzone, er det så den rigtige løsning med Tribe-tankegangen? Dette kan især ses i relation til ideen om at Tribes grundlæggende er flygtige og ikke brand-fokuserede Så hvor går grænsen for markedsføring i dag? Jeg vil mene at denne etiske problemstilling kan drage paralleller til teorien om Stealth marketing 76, hvis brandet helt skjules i fremtiden for kun at appellere til værdierne i Triben og tilsidesætte brandet Især vil denne parallel være synlig, hvis virksomheden indgår som egentlig medlem i selve Triben uden at tydeliggøre brandet Uanset hvad synes jeg Tribe-tankegangen er en spændende mulighed for at segmentere i det postmoderne samfund Jeg tror selv på at analysen af Tribes er en fornuftig måde at tilgå markedet på, da individer, efter min mening, altid vil have fælles passioner og interesser 76 Martin, Commercializing Social Interaction, side 45 13

14 3 semester, CLM Virksomhedskommunikation Litteraturliste Cova, Bernard, Kozinets, Robert V, Shankar, Avi (2007) Consumer Tribes, Butterworth- Heinemann Collin, Finn, Køppe, Simo (2007) Humanistisk Videnskabsteori, DR Multimedie, 2 udgave, 4 oplag Kvale, Steiner (1997) InterView En introduktion til det kvalitative forskningsinterview, Hans Reizels Forlag, 1 udgave Finne, Åke, Grönroos, Christian (2009) Rethinking marketing communication: From Integrated marketing communication to relationship communication, Journal of marketing communications, Routledge, Vol 15, Nos 2-3, april-juli 2009 Torp, Simon (2009) Integrated communications: From one look to normative consistency, Corporate communications: An International Journal, Vol 14, No 2, 2009 Kliatchko, Jerry (2008) Revisiting the IMC construct: A revised definition and four pillars, International Journal of Advertising, 27 (1), Advertising Association Cova, Bernard, Cova, Veronique (2002) Tribal Marketing: The Tribalisation of society and its impact on the conduct of marketing, European Journal of Marketing, Vol 36, No 5/6, 2002 Cova, Bernard, Cova, Veronique (2001) Tribal Marketing: The Tribalisation of society and its impact on the conduct of marketing, European Journal of Marketing, version: januar 2001 Jyllands Posten, artikel: besøgt Hummel vil gøre håndbold til fodbold (bilag 7) 14

15 3 semester, CLM Virksomhedskommunikation Badminton Danmarks hjemmeside: besøgt Badmintonspillere med forskellighed Hummels hjemmeside: besøgt Fournier, Susan, Avery, Jill (2011) Putting the relationship back into CRM, MIT Sloan Management Review, Vol 52, No 3 Martin, Kelly D, Smith, N Craig (2008) Commercializing Social Interaction: The Ethics of Stealth Marketing, American Marketing Association, Vol 27 15

16 3 semester, CLM Virksomhedskommunikation Bilagsoversigt Bilag 1: Interviewguide Bilag 2: Interviewspørgsmål Bilag 6: Interview Julie Bilag 7: Hummel vil gøre håndbold til fodbold 16

BA-PROJEKT VEJLEDERKATALOG

BA-PROJEKT VEJLEDERKATALOG BA-PROJEKT VEJLEDERKATALOG for Hanne Bitsch Hansen hbh.eng@cbs.dk Globalisation Emerging markets (China & India) Intercultural Marketing Danish companies offshore outsourcing to India Managing subcontracting

Læs mere

Appendix 2.g contains a copy of the carrier to the European Health Insurance Card.

Appendix 2.g contains a copy of the carrier to the European Health Insurance Card. Guidelines for tenderer Appendix 2.g contains a copy of the carrier to the European Health Insurance Card. The tenderer is not supposed to fill in or complete this appendix. The appendix, in its entirety,

Læs mere

Kursusevaluering efterår 2013 SIV tysk

Kursusevaluering efterår 2013 SIV tysk Kursusevaluering efterår 2013 SIV tysk Hvilken uddannelse går du på dette semester? På hvilket semester har du fulgt undervisningen? Hvilke kurser på 1. semester Hvilke kurser på 3. semester Hvilke kurser

Læs mere

Department meeting, 31 October 2012

Department meeting, 31 October 2012 Department meeting, 31 October 2012 Introduction and presentation of programme (by CT) Presentation and discussion of budget/fc 3 2012 and budget 2013 (by Martha Berdiin, Head of Finance, BSS) Presentation

Læs mere

Fakturahåndtering. 3B Nye funktioner. Steffen Hansen & Paw Larsen Basware A/S

Fakturahåndtering. 3B Nye funktioner. Steffen Hansen & Paw Larsen Basware A/S Fakturahåndtering 3B Nye funktioner Steffen Hansen & Paw Larsen Basware A/S Nye Versioner & Funktioner IP 5.0 blev frigivet tilbage i Februar 2008 Væsentligste forbedringer i forhold til tidligere versioner:

Læs mere

Bilag 2. Bilag til Studieordning for den teoretiske del af uddannelsen til Registreret Revisor Faglige profil Odense

Bilag 2. Bilag til Studieordning for den teoretiske del af uddannelsen til Registreret Revisor Faglige profil Odense Bilag 2 Bilag til Studieordning for den teoretiske del af uddannelsen til Registreret Revisor Faglige profil Odense 2008, ver.2 1 af 6 Indholdsfortegnelse: 1. FAGLIG PROFIL: DEN TEORETISKE DEL AF UDDANNELSEN

Læs mere

Bilag 1. Bilag til Studieordning for den teoretiske del af uddannelsen til Registreret Revisor Faglige profil Kolding

Bilag 1. Bilag til Studieordning for den teoretiske del af uddannelsen til Registreret Revisor Faglige profil Kolding Bilag 1 Bilag til Studieordning for den teoretiske del af uddannelsen til Registreret Revisor Faglige profil Kolding 2010, ver.1 1 af 6 Indholdsfortegnelse: 1. FAGLIG PROFIL: DEN TEORETISKE DEL AF UDDANNELSEN

Læs mere

Tænk nyt tænk sammen. Innovation, netværk, åben idégenerering. - Hvorfor en åben idékonkurrence? Et helejet Realdaniaselskab

Tænk nyt tænk sammen. Innovation, netværk, åben idégenerering. - Hvorfor en åben idékonkurrence? Et helejet Realdaniaselskab Tænk nyt tænk sammen Innovation, netværk, åben idégenerering - Hvorfor en åben idékonkurrence? Tænk nyt tænk sammen Innovation, netværk, åben idégenerering - Hvorfor en åben idékonkurrence? - Hvad skal

Læs mere

Informationsmanagement - for den tekniske oversætter

Informationsmanagement - for den tekniske oversætter Informationsmanagement - for den tekniske oversætter Siderne her skal forstås som et noteapparat, der i ganske kort form indeholder nogle for det meste alment accepterede holdninger til de temaer, som

Læs mere

Fra Computer til Virkelighed. TPE-kursus Elektroniske Systemer P1

Fra Computer til Virkelighed. TPE-kursus Elektroniske Systemer P1 Fra Computer til Virkelighed TPE-kursus Elektroniske Systemer P1 Fra Computer til Virkelighed En kort introduktion til kurset Systems Engineering Projektfaser Opsamling og opgave Om kurset Mål: at I lærer

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2013 Institution Roskilde handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX IT B Frede Klejs

Læs mere

AU /Merkonom. 24/1, 25/1, 31/1, 1/2, 7, 2, 21/2, 28/2, 7/3 08.15-15.15 Næstved Uge 10 el. 12

AU /Merkonom. 24/1, 25/1, 31/1, 1/2, 7, 2, 21/2, 28/2, 7/3 08.15-15.15 Næstved Uge 10 el. 12 AU /Merkonom Akademiuddannelsen er en fleksibel videregående uddannelse med en varighed på typisk 3 år sideløbende med fuldtidsjob. Akademiuddannelsen er bygget op over 7 nedenstående linier: Ledelse (L)

Læs mere

Muligheden for at opnå bedre kapacitetsudnyttelse hos vognmænd, ved hjælp af teknologi v/ Erik Bo Hansen, Økonomidirektør i Wuxus A/S

Muligheden for at opnå bedre kapacitetsudnyttelse hos vognmænd, ved hjælp af teknologi v/ Erik Bo Hansen, Økonomidirektør i Wuxus A/S Muligheden for at opnå bedre kapacitetsudnyttelse hos vognmænd, ved hjælp af teknologi v/ Erik Bo Hansen, Økonomidirektør i Wuxus A/S Workshop om udfordringer og konkrete muligheder for erhvervstransporten

Læs mere

Afsluttende semesterprojekt - 1. Semester

Afsluttende semesterprojekt - 1. Semester Afsluttende semesterprojekt - 1. Semester Portfolio Redesign Multimediedesign CPH business Akademi Emilie Arved Eriksen MULA 2014-2015 Indholdsfortegnelse Mind-map... 4 PBS... 5 WBS... 5 GANTT... 6 Brugertest...

Læs mere

MOLEVO PRODUKT. 6. Sem., ID2 2011, Arkitektur og Design, Aalborg Universitet

MOLEVO PRODUKT. 6. Sem., ID2 2011, Arkitektur og Design, Aalborg Universitet MOLEVO PRODUKT 6. Sem., ID2 2011, Arkitektur og Design, Aalborg Universitet This product report explains and describes the result of this 6th semester project Molevo a product developed in collaboration

Læs mere

Referat, Generalforsamling

Referat, Generalforsamling Referat, Generalforsamling Landemærket, 08.11.13 Dagsorden 1. Reception 2. Velkomst v/formanden for Cphbusiness Students 3. Valg af ordstyrer 4. Valg af referent 5. Cphbusiness and the student organisation

Læs mere

Godkendelsesdato Version Rettet af Rettelse(r)

Godkendelsesdato Version Rettet af Rettelse(r) REST/SOAP Services Referenceimplementation Godkendelsesdato Version Rettet af Rettelse(r) 17/6-2010 1.0 Stefan L. Jensen 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Visual Studio solution... 3 3. Konfiguration...

Læs mere

Aktiviteter Engelsk samtale på klassen Lære nye engelske gloser Lytte til engelske sange og nursery rhymes

Aktiviteter Engelsk samtale på klassen Lære nye engelske gloser Lytte til engelske sange og nursery rhymes Årsplan for engelsk i yngste klasse. 1. halvdel af skoleåret 2013/2014 Årsplanen tager udgangspunkt i Fælles mål 2009 - Trinmål efter 4. klassetrin Ret til ændringer forbeholdes Periode Emne/aktivitet

Læs mere

Mobil borgerbetjening på borger.dk Martin Høegh Mortensen

Mobil borgerbetjening på borger.dk Martin Høegh Mortensen Mobil borgerbetjening på borger.dk Martin Høegh Mortensen Jeg vil gerne tale om 1. Det mobile landskab lige nu og vejen dertil set fra en digitaliseringsmyndighed 2. Brugeroplevelsen på Borger.dk i dag

Læs mere

Få gang i skolegården

Få gang i skolegården Få gang i skolegården Erfaringer fra projekt Space rum til fysisk aktivitet Seminardag om skolebaserede indsatser - Den sunde skole? Odense, SDU, 28. januar 2014 Mette Toftager, Lars Breum & Lene Bruun

Læs mere

kreativt procesrum med form og indhold

kreativt procesrum med form og indhold superstudio kreativt procesrum med form og indhold konceptet Superstudio er det kreative procesrum - designet til at gøre møder inspirerende og dynamiske. Med specialdesignede møbler og værktøjer indretter

Læs mere

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN 1/20 Indledning Dette projekt er den afsluttende del af webudvikling-studiet på Erhvervs Lillebælt 1. semester. Projektet er udarbejdet med

Læs mere

1:200 1 semester Individuelt. En folkeskole i symbiose med sin kontekst

1:200 1 semester Individuelt. En folkeskole i symbiose med sin kontekst 1:200 1 semester Individuelt SKOLE+ En folkeskole i symbiose med sin kontekst English: A public school with a PLUS developed for Teglholmen in Copenhagen. The school integrates public functions like a

Læs mere

Oversigt over universiteternes videreuddannelsestilbud til professionsbachelorer

Oversigt over universiteternes videreuddannelsestilbud til professionsbachelorer Udvalget for Videnskab og Teknologi 2010-11 UVT alm. del Bilag 257 Offentligt Fiolstræde 44, 1. th. 1171 København K Tlf. 33 92 54 05 Fax 33 92 50 75 www.dkuni.dk Oversigt over universiteternes videreuddannelsestilbud

Læs mere

Studieplan Hold 5 Registreret Akupunktør

Studieplan Hold 5 Registreret Akupunktør Efterår 2015 1 Fredag d. 25. sept. Birgitte Fiil og Charlotte Lind 9.00-15.00 Mette Pilegaard Kost og ernæring Lørdag d. 26. sept. Søndag d. 27. sept. 2 Fredag d. 9. okt. Søndag d. 11. okt. 9.00-15.00

Læs mere

RAKT STUDIEPRAKTIK 2011 VI BYDER ALLE PRAKTIKANTER VELKOMMEN TIL AARHUS UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES

RAKT STUDIEPRAKTIK 2011 VI BYDER ALLE PRAKTIKANTER VELKOMMEN TIL AARHUS UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES ST UD P RAKT I I K E STUDIEPRAKTIK 2011 VI BYDER ALLE PRAKTIKANTER VELKOMMEN TIL AARHUS UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES FOR ALLE ERHVERVSØKONOMISKE OG ERHVERVSSPROGLIGE BACHELOR UDDANNELSER AU

Læs mere

23. april 2010. set fra en broadcasters synspunkt. Hanne Sønderby, TV 2 Jura

23. april 2010. set fra en broadcasters synspunkt. Hanne Sønderby, TV 2 Jura FEMR 23. april 2010 Den nye spillelov set fra en broadcasters synspunkt Hanne Sønderby, TV 2 Jura Lovens im plikationer for TV 2 Reklameområdet: Håndtering af af det det hidtidige hidtidige forbud forbud

Læs mere

HR/ Personalerekruttering

HR/ Personalerekruttering HR/ Personalerekruttering VI HJÆLPER DEM MED REKRUTTERING AF NYE MEDARBEJDERE Kandidatprofiler Et udvalg Juli 2010 Seite 1 von 6 VI HAR KANDIDATERNE! Søger De kvalificeret, flersproget personale i Tyskland

Læs mere

12-16 år. Træning Træningsmiljø

12-16 år. Træning Træningsmiljø 12-16 år Træning Træningsmiljø Dagens program Hvordan skabes et godt træningsmiljø. Hvilken form for træning skal varetages for at motivere 12-16 årige. Jeppe Thomsen: Født 10. januar 1977 Tidligere eliteløber

Læs mere

Vidicode præsentation

Vidicode præsentation Vidicode præsentation Blue line Fax Servere Netværks fax integration nemt og simpelt Blueline Fax Servere Hvad er det? Hvorfor er det nemt? Hvad har du brug for? Hvordan virker det? Hvad ellers? Blueline

Læs mere